Page 1

คุณเคยได้ยนิ ชื่ อ พอลตีสิบ หรื อไม่ พอลตีสิบ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมหาเศรษฐีพนั ล้าน ภายในระยะเวลาอันสั้ น คุณเคยได้ยนิ ชื่อ พอลตีสิบ หรื อไม่ คำถำมที่หลำยๆคนคงเคยถูกถำมถึง วันนี้ เรำจะมำนำเสนอ หนึ่งบุคคลตัวอย่ำงที่น่ำจับตำมองในประเทศไทย จำกบุคคลธรรมดำ กับเส้นทำงกำรก้ำวเป็ น มหำเศรษฐีพนั ล้ำน ภำยในระยะเวลำอันสั้น

คุณพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง กับกำรประกอบธุรกิจประเภทเครื อข่ำยใน เครื อ Jeunesse จนประสบผลสำเร็ จ ได้รับรำยได้ค่ำตอบแทนทำงด้ำนธุรกิจ มำกกว่ำพันล้ำน ใน วัยเด็กเขำเคยเป็ นลูกกรรมกร ค่ำแรง 180 บำทต่อวัน ด้วยควำมตั้งใจ เขำพยำยำมยืนหยัดด้วยลำ แข้งของตัวเอง ในวัยหนุ่มเขำเริ่ มทำงำนหลำยอย่ำงเป็ นฝ่ ำยกำรตลำดให้กบั โรงเรี ยนสอนพิเศษ แห่ งหนึ่ง ได้รำยได้เดือนละ 6000 บำท และทำโอทีเพิ่ม ทำงำนิยำยหนังสื อจน มีเวลำนอนเพียง วันละ 4 ชัว่ โมงเท่ำนั้น แต่รำยได้ก็ยงั ไม่พอใช้จ่ำยในครอบครัว


จำกคำกล่ำวของคุณพอลตีสิบที่ว่ำ “ขยันเท่ำไหร่ ก็ไม่มีทำงรวย ถ้ำหำกขยันผิดที่” แล้วเขำทำ อย่ำงไรถึงประสบผลสำเร็ จกลำยเป็ นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบผลสำเร็ จ และกลำยเป็ นที่รู้จกั ของ ประเทศธุรกิจออนไลน์ เป็ นธุรกิจที่เขำเลือกที่จะลงทุน เนื่ องจำกเขำมองเห็นแล้วว่ำ ธุรกิจ ดังกล่ำวนั้น สำมำรถลดต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจในหลำยๆด้ำนได้เป็ นอยำกมำก ด้วย งบประมำณที่มีอยูไ่ ม่มำกนักเขำสำมำรถเริ่ มประกอบธุรกิจดังกล่ำวได้ดว้ ยงบประมำณเพียงนิด เดียว


นอกจำกนี้ ธุรกิจออนไลน์ยงั สำมำรถ เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้ดี ตัวอย่ำงเช่น สำหรับธุรกิจบำงอย่ำงเรำอำจจะมียอดขำยหลักล้ำน และทำให้เหลือกำไรหลักแสนได้ ถ้ำหำกเรำ รู ้จกั นำสื่ อและเทคโนโลยีมำเป็ นสื่ อกลำงในกำรติดต่อกับลูกค้ำ เนื่องจำก กำรตลำดผ่ำนสื่ อ ออนไลน์ ต้นทุนมันต่ำ ภำยในระยะเวลำอันสั้น พอลตีสิบ พอล วรัตน์พล ได้เริ่ มต้นกำร ประกอบธุรกิจออนไลน์ ในกำรขำยสิ นค้ำต่ำงๆ จนกระทัง่ มำเลือกลงทุนกับสิ นค้ำในเครื อ Jeunesse อย่ำงที่ได้กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น

คุณเคยได้ยินชื่อ พอลตีสิบ หรือไม่  

คุณเคยได้ยินชื่อ พอลตีสิบ วันนี้ เราจะมานำเสนอ หนึ่งบุคคลตัวอย่างที่น่าจับตามองในประเทศไทย พอลตีสิบ จากบุคคลธรรมดา กับเส้นทางการก้าวเป็นมห...

คุณเคยได้ยินชื่อ พอลตีสิบ หรือไม่  

คุณเคยได้ยินชื่อ พอลตีสิบ วันนี้ เราจะมานำเสนอ หนึ่งบุคคลตัวอย่างที่น่าจับตามองในประเทศไทย พอลตีสิบ จากบุคคลธรรมดา กับเส้นทางการก้าวเป็นมห...

Advertisement