Page 1


10

TRZY POKOLENIA

specjalistów od wizerunku.

TRZY POKOLENIA

specjalistów od wizerunku.

Tedmar jest rodzinn¹ firm¹, której korzenie siêgaj¹ 1933 roku. Wtedy Franciszka i Czes³aw Pilewiczowie za³o¿yli zak³ad pielêgnacyjno-fryzjerski w Warszawie. W³aœciciele szybko zyskali uznanie znanych z elegancji przedwojennych mieszkañców stolicy.

Tedmar jest rodzinn¹ firm¹, której korzenie siêgaj¹ 1933 roku. Wtedy Franciszka i Czes³aw Pilewiczowie za³o¿yli zak³ad pielêgnacyjno-fryzjerski w Warszawie. W³aœciciele szybko zyskali uznanie znanych z elegancji przedwojennych mieszkañców stolicy.

W 1991 roku Tadeusz (uznany fryzjer-stylista) wraz z ¿on¹ Mari¹ (projektantk¹ odzie¿y) za³o¿yli w Raszynie rodzinn¹ firmê Tedmar. Jej nazwa to po³¹czenie ich imion.

W 1991 roku Tadeusz (uznany fryzjer-stylista) wraz z ¿on¹ Mari¹ (projektantk¹ odzie¿y) za³o¿yli w Raszynie rodzinn¹ firmê Tedmar. Jej nazwa to po³¹czenie ich imion.

W³aœciciele od samego pocz¹tku zajmowali siê osobiœcie projektowaniem na indywidualne zamówienia oraz nadzorem nad wykonywaniem strojów przeznaczonych do pracy np. w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, kawiarniach, hotelach .

W³aœciciele od samego pocz¹tku zajmowali siê osobiœcie projektowaniem na indywidualne zamówienia oraz nadzorem nad wykonywaniem strojów przeznaczonych do pracy np. w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, kawiarniach, hotelach .

Wiedzieli, ¿e podstawow¹ zasad¹ ich dzia³ania musi byæ dbanie o jakoœæ oferowanej odzie¿y, jej funkcjonalnoœæ. Od pocz¹tku za³o¿yli te¿, ¿e ich oferta musi byæ kompleksowa.

Wiedzieli, ¿e podstawow¹ zasad¹ ich dzia³ania musi byæ dbanie o jakoœæ oferowanej odzie¿y, jej funkcjonalnoœæ. Od pocz¹tku za³o¿yli te¿, ¿e ich oferta musi byæ kompleksowa.

Takie podejœcie pozwala zleceniodawcy zamówiæ stylistycznie i jakoœciowo spójne ubrania do pracy dla ca³ego personelu np. hotelu od wygodnego ubrania dla baga¿owego przez szefa kuchni do eleganckich recepcjonistek.

Takie podejœcie pozwala zleceniodawcy zamówiæ stylistycznie i jakoœciowo spójne ubrania do pracy dla ca³ego personelu np. hotelu od wygodnego ubrania dla baga¿owego przez szefa kuchni do eleganckich recepcjonistek.

Aby spe³niaæ obietnice dotycz¹ce jakoœci i klasy ubrañ Tedmar wybiera tylko najwy¿szej jakoœci tkaniny i dodatki oraz wykorzystuje nowoczesne technologie. W³aœciciele zdecydowali, ¿e ubrania bêd¹ powstawaæ tylko w Raszynie, gdzie mog¹ mieæ osobisty nadzór nad ka¿dym etapem produkcji.

Aby spe³niaæ obietnice dotycz¹ce jakoœci i klasy ubrañ Tedmar wybiera tylko najwy¿szej jakoœci tkaniny i dodatki oraz wykorzystuje nowoczesne technologie. W³aœciciele zdecydowali, ¿e ubrania bêd¹ powstawaæ tylko w Raszynie, gdzie mog¹ mieæ osobisty nadzór nad ka¿dym etapem produkcji.

Kolejn¹ zasad¹ dzia³ania firmy jest kszta³towanie wieloletniej wspó³pracy z klientami. Podstawowym budulcem takich zwi¹zków biznesowych jest rzetelnoœæ, przejrzystoœæ w dzia³aniu i uczciwoœæ wobec klientów. Takie postêpowanie sprawi³o, ¿e na d³ugiej liœcie sta³ych klientów s¹ zarówno miêdzynarodowe sieci (np. hotelarskie) jak i rodzinne polskie firmy.

Kolejn¹ zasad¹ dzia³ania firmy jest kszta³towanie wieloletniej wspó³pracy z klientami. Podstawowym budulcem takich zwi¹zków biznesowych jest rzetelnoœæ, przejrzystoœæ w dzia³aniu i uczciwoœæ wobec klientów. Takie postêpowanie sprawi³o, ¿e na d³ugiej liœcie sta³ych klientów s¹ zarówno miêdzynarodowe sieci (np. hotelarskie) jak i rodzinne polskie firmy.

Od blisko 20 lat s¹ one codziennie wprowadzane w ¿ycie z ¿elazn¹ konsekwencj¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e firma regularnie otrzymuje nagrody i wyró¿nienia przyznawane za innowacyjnoœæ oraz kompleksowoœæ oferty.

Od blisko 20 lat s¹ one codziennie wprowadzane w ¿ycie z ¿elazn¹ konsekwencj¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e firma regularnie otrzymuje nagrody i wyró¿nienia przyznawane za innowacyjnoœæ oraz kompleksowoœæ oferty.

Niedawno Tedmar otworzy³ nowy rozdzia³ w swojej historii. Do grona pracowników do³¹czy³a Sabrina, córka w³aœcicieli. Jest ona wszechstronnie uzdolnion¹ i starannie wykszta³con¹ kreatork¹ wizerunku korporacyjnego. Ta laureatka wielu konkursów dla m³odych projektantów, z entuzjazmem w³¹czy³a siê do prac projektowych.

Niedawno Tedmar otworzy³ nowy rozdzia³ w swojej historii. Do grona pracowników do³¹czy³a Sabrina, córka w³aœcicieli. Jest ona wszechstronnie uzdolnion¹ i starannie wykszta³con¹ kreatork¹ wizerunku korporacyjnego. Ta laureatka wielu konkursów dla m³odych projektantów, z entuzjazmem w³¹czy³a siê do prac projektowych.

Si³a Tedmaru wynika ze starannie podtrzymywanej przedwojennej tradycji, innowacyjnoœci codziennie wnoszonej do pracy przez w³aœcicieli oraz przysz³oœci, któr¹ dla firmy jest Sabrina. Dlatego Tadeusz i Maria Pilewiczowie nie obawiaj¹ siê mówiæ, ¿e Tedmar jest najlepsz¹ polsk¹ firm¹ w bran¿y.

Si³a Tedmaru wynika ze starannie podtrzymywanej przedwojennej tradycji, innowacyjnoœci codziennie wnoszonej do pracy przez w³aœcicieli oraz przysz³oœci, któr¹ dla firmy jest Sabrina. Dlatego Tadeusz i Maria Pilewiczowie nie obawiaj¹ siê mówiæ, ¿e Tedmar jest najlepsz¹ polsk¹ firm¹ w bran¿y.


10

BLUZKI / BLOUSES


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. elit. Integer a a lectus cursus lobortis ac quis Nunc placerat interdum lectus vitaevitae diamdiam cursus lobortis ac quis odio.odio. Nunc placerat interdum metus. Aliquam volutpat. Aliquam eu turpis et lacinia nisl lacinia porttitor metus. Aliquam erat erat volutpat. Aliquam eu turpis et nisl porttitor lectus. Vestibulum vulputate dignissim pellentesque. Aenean egeteget non non lectus. Vestibulum vulputate dignissim pellentesque. Aenean ut orci ligula. Fusce hendrerit Lorem ipsum dolor sit amet, ut orci ligula. Fusce hendrerit diamdiam orci.orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing Integer a lectus cursus lobortis consectetur adipiscing elit. elit. Integer a lectus vitaevitae diamdiam cursus lobortis ac quis Nunc placerat interdum metus. Aliquam volutpat. ac quis odio.odio. Nunc placerat interdum metus. Aliquam erat erat volutpat. Aliquam eu turpis et lacinia nisl lacinia porttitor lectus. Vestibulum Aliquam eu turpis et nisl porttitor egeteget non non lectus. Vestibulum vulputate dignissim pellentesque. Aenean ut orci ligula. Fusce vulputate dignissim pellentesque. Aenean ut orci ligula. Fusce hendrerit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur hendrerit diamdiam orci.orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing Integer a lectus cursus lobortis ac quis adipiscing elit. elit. Integer a lectus vitaevitae diamdiam cursus lobortis ac quis odio.odio. Nunc placerat interdum metus. Aliquam volutpat. Aliquam Nunc placerat interdum metus. Aliquam erat erat volutpat. Aliquam eu eu turpis et nisl lacinia porttitor lectus. Vestibulum vulputate turpis et nisl lacinia porttitor egeteget non non lectus. Vestibulum vulputate dignissim pellentesque. Aenean ut orci ligula. Fusce hendrerit dignissim pellentesque. Aenean ut orci ligula. Fusce hendrerit diamdiam orci.orci.


10

BLUZKI / BLOUSES

01 BLUZKA NICOLA BLOUSE NICOLA PL/

Klasyczna bluzka damska biały, rękaw 3/4, kryte zapięcie, kieszonka Materiał: TNG shirt bawełna/ poliester (koszulówka)

EN/ Classic blouse for women , leeve 3/4, Covered buckle, pouch Material: shirt cotton / polyester (koszulówka)


infolinia +48 22 720 27 98

02 BLUZKA WITA BLOUSE WITA

03 BLUZKA WITA ZE STÓJKĄ BLOUSE WITA

PL/

Klasyczna bluzka damska kolor biały, długi rękaw, sześć guzików. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka)

PL/

EN/

Classic blouse for women white Long Sleeve, six buttons. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

EN/ Classic blouse for women white Long Sleeve, six buttons. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

Klasyczna bluzka damska kolor biały, długi rękaw, sześć guzików. Materiał: TNG shirt bawełna/ poliester (koszulówka)

04 BLUZKA WITA Z ŻABOTEM BLOUSE WITA PL/

Klasyczna bluzka damska kolor biały, długi rękaw, sześć guzików. Materiał: TNG shirt bawełna/ poliester (koszulówka)

EN/ Wit blouse with ruffle white Long Sleeve, six buttons. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

BLUZKI / BLOUSES

05 BLUZKA BANKIETOWA BLOUSE BANQUET

06 BLUZKA PATI BLOUSE PATI

Klasyczna bluzka damska kolor biały, długi rękaw, sześć guzików. Materiał: TNG shirt bawełna/ poliester (koszulówka)

PL/

Klasyczna bluzka damska kolor biały, długi rękaw, sześć guzików. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka)

EN/ Wit blouse with ruffle white Long Sleeve, six buttons. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

EN/

Longer blouse for women white, black, short sleeve stand-up collar. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka

PL/


infolinia +48 22 720 27 98

08 BLUZKA BERTA BLOUSE BERTA

07 BLUZKA WIKING BLOUSE VIKING

PL/

Klasyczna bluzka damska kolor biały, długi rękaw, sześć guzików. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka)

PL/

E legancka bluzka damska kolor biały, czarny,, rękaw 3/4. Materiał: TNG shirt bawka ełna/ poliester (koszulówka)

EN/

Wit blouse with ruffle white Long Sleeve, six buttons. Material : TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

EN/

Elegant blouse for women white, black, 3/4 sleeves. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10 06

BLUZKI / BLOUSES BLUZKI / BLOUSES

10

BLUZKA WITA BLOUSE WIT

09

BLUZKA WITA BLOUSE WIT

Aenean arcu elit,mollis nisl. id tincidunt in, lacinia a

10 BLUZKA ADELA BLOUSE BERTA BLUZKA ADELA ADELA BLOUSE

09 BLUZKA LUNA BLOUSE LUNA BLUZKA LUNA BLOUSE LUNA

09

PL/ E legancka bluzka damska kolor PL/czarny,, Klasyczna bluzka biały, rękaw 3/4.damska kolor bia³y, szeœæ guzików. Materiał: d³ugi TNGrêkaw, shirt bawka ełna/ Materia³: TNG shirt awe³na/poliester poliester (koszulówka)

PL/

(koszulówka)

EN/ EN/ Elegant EN/ blouse women Classicfor blouse for white, women white, black, 3/4Long sleeves. Sleeve, six buttons. Material: Material TNG shirt cotton / polyester : TNG shirt cotton / polyester (koszulówka) (koszulówka)

10

Fantazyjna bluzka damska krótki PL/ rękawki Fantazyjna bluzka damska na krótki rêkaw, rękaw, bufki, zapinana guziki. rêkawki bufki, zapinana na guziki. TNG shirt bawe³na/poliester Materiał:Materia³: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka) (koszulówka) EN/

Women fancy blouse short sleeve

Fancy blouse for women short sleeve, puffy sleeves, buttoned. puffy sleeves, buttoned. Material : TNG shirt cotton / polyester Material:(koszulówka) TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)


infolinia infolinia +48 22 infolinia 720 27 98 +48 22 720 98 +48 22 720 272798

11 11

BLUZKA NIKI BLUZKA NIKI NIKI BLOUSE NIKI BLOUSE

Lorem ipsum dolor amet, Lorem ipsum dolor sitsit amet, consectetur adipiscing elit. consectetur adipiscing elit. Vestibulum cursus interdum Vestibulum cursus interdum dictum. Aenean eget quam dictum. Aenean eget quam nulla, nulla,

Rady StlistC Tedmar Klasyczna spódniaca PL/PL/ Klasyczna spódniaca on te eginercerdi, more damska kolor bia³y, reorum hos damska kolor bia³y, hos,szeœæ quonsus, nic terdi, deribun ulabusu szeœæ guzików. guzików. ludeatia nos, C. Pariciam in husci facchum perrae intrit? Equa mis. Fue hos in Klasyczna spódniaca EN/ Klasyczna spódniaca EN/ Etrae, con senatie ntius, damska kolor bia³y, quam is. damska kolor bia³y, Erimpoti, videlab emorium parei idero szeœæ guzików. szeœæ guzików. abem nonsusa iae nostra omnemurbit, Catuam

Zobaczstrona strona50 50 Zobacz

11 BLUZKA NIKI BLOUSE NIKI BLUZKA NIKI BLUZKA NIKI NIKI BLOUSE NIKI BLOUSE

11 11

PL/

Fantazyjna bluzka damska krótki rękaw,

Klasyczna bluzka damska z ¿abotem PL/PL/ Klasyczna bluzka damska z ¿abotem rękawki bufki, zapinana na guziki. kolor bia³y, d³ugi rêkaw, szeœæ guzików. kolor bia³y, d³ugi rêkaw, szeœæ guzików. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester Materia³: TNG shirt bawe³na/poliester Materia³: TNG shirt bawe³na/poliester (koszulówka) (koszulówka) (koszulówka) ) )

EN/EN/ Classic blouse women white, Fancy blouse for women short sleeve, EN/ Classic blouse forfor women white,

puffy sleeves, buttoned. Long Sleeve, buttons. Long Sleeve, sixsix buttons. Material: TNG shirt cotton / polyester Material : TNG shirt cotton / polyester Material : TNG shirt cotton / polyester (koszulówka) (koszulówka) (koszulówka)

zakupy online / www.tedmar.com.pl zakupy online www.tedmar.com.pl zakupy online / /www.tedmar.com.pl

10 07 07


10

BLUZKI / BLOUSES

13 BLUZKA JULA BLOUSE JULA

12 BLUZKA ADELA BLOUSE BERTA

Fantazyjna bluzka damska krótki rękaw, rękawki bufki, zapinana na guziki. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka)

PL/ Fantazyjna bluzka damska krótki rękaw, rękawki bufki, zapinana na guziki. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka)

PL/

EN/ Fancy blouse for women short sleeve, puffy sleeves, buttoned. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

EN/ Fancy blouse for women short sleeve, puffy sleeves, buttoned. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)


infolinia +48 22 720 27 98

15 BLUZKA LILIANA BLOUSE LILIANA

14 BLUZKA NIGHT BLOUSE NIGHT

PL/

EN/

Modna bluzka damska kolor biały, czarny, długi, wywijany rękaw z mankietem, wiązana w talii, stylizowany kołnierz. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka) Fashionable women’s blouse white, black, long roll-up sleeve with cuff, tied at the waist, stylized collar. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

PL/ Modna bluzka damska kolor biały, czarny, długi rękaw, asymetryczne drapowanie zapięcie na guziki,stójka. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka) EN/

Fashionable women’s blouse white, black, long sleeve, asymmetric drape Velcro closure, stand-up collar. Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

RADY STYLISTY TEDMAR Con te eginercerdi, more reorum hos hos, quonsus, nic terdi, deribun ulabusu ludeatia nos, C. Pariciam in husci facchum perrae intrit? Equa mis. Fue hos in Etrae, con senatie ntius, quam is. Erimpoti, videlab emorium parei idero abem nonsusa iae nostra omnemurbit, Catuam

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

KOSZULE / SHIRT ollis m , t i l e rcu a n isl. a n e n a e a A i n i lac , n i t n u d id tinci


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


KOSZULE / SHIRT KOSZULE / SHIRT

m u s p i m e r lo tincidunt in, elit, mollis id Aenean arcu rit venenatis re nd he Donec lacinia a nisl. aliquet in. s llu te m mentu nulla, sed ele

01

KOSZULA KLASYK CLASSIC SHIRT

01 KOSZULA KLASYK PL/ Elegancka koszula mêska z ko³nierzykiem CLASSIC SHIRT kolor bia³y, d³ugi rêkaw, odkryte guziki,

PL/

EN/

kieszeñ na lewej piersi

Elegancka koszula męska z Materia³: TNG shirt bawe³na/poliester (koszulówka) kołnierzykiem kolor biały, długi rękaw, odkryte guziki,kieszeń na EN/ Elegant men's shirt with a collar lewej piersi white, Long Sleeve,discovered buttons, Materiał: TNG shirt bawełna/ pocket on the left chest poliesterMaterial (koszulówka) : TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

Elegant men’s shirt with a collar white long sleeve, discovered buttons, pocket on the left chest Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

06 10

01

KOSZULA KLASYK CLASSIC SHIRT


infolinia +48 22 720 27 98

03 KOSZULA BANKIETOWA BANQUET SHIRT

02 KOSZULA KLASYK ZE STÓJKĄ CLAISSIC SHIRT PL/

Modna koszula męska ze stójką kolor biały, krótki rękaw, zapinana na suwak, kieszeń na piersi, rozcięcia po bokach. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka)

EN/ Elegant men’s shirt with a collar white long sleeve, discovered buttons, pocket on the left chest Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka

PL/

EN/

Modna koszula męska z kołnierzykiem kolor biały, krótki rękaw, zapinana na suwak, kieszeń na piersi, rozcięcia po bokach. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka) Fashionable men’s shirt with collar white short sleeve, discovered buttons, pocket on the left chest Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

KOSZULE / SHIRT

05 KOSZULA PATRICK SHIRT

04 KOSZULA PAT PAT SHIRT PL/

Modna koszula męska ze stójką kolor biały, krótki rękaw, odkryte guziki, kieszeń na lewej piersi. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka)

PL/

EN/

Fashionable men’s shirt with collar white short sleeve, discovered buttons, pocket on the left chest Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

EN/

Modna koszula męska z kołnierzykiem kolor biały, krótki rękaw, zapinana na suwak, kieszeń na piersi, rozcięcia po bokach. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka) Fashionable men’s shirt with collar white short sleeve, discovered buttons, pocket on the left chest Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)

06 KOSZULA TEODOR THEODORE SHIRT PL/

EN/

Modna koszula męska z kołnierzykiem kolor biały, krótki rękaw, zapinana na suwak, kieszeń na piersi, rozcięcia po bokach. Materiał: TNG shirt bawełna/poliester (koszulówka) Fashionable men’s shirt with collar white short sleeve, discovered buttons, pocket on the left chest Material: TNG shirt cotton / polyester (koszulówka)


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10


infolinia +48 22 720 27 98

01 POLO COTTON POLO COTTON

02 POLO COTTON POLO COTTON

03 POLO LONG POLO LONG

Klasyczna damska koszulka Polo kolor biały, czarny, beżowy, żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony, bordowy, niebieski, granat.krótki rękaw, płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, taśma twillowa, rozcięcie na bokach, podwójne szwy zapinana na guziki. Materiał: 90% bawełna czesana, 10% poliester, waga: 200g/m2

Klasyczna męska koszulka Polo kolor biały, czarny, beżowy, żółty, pomarańczowy, zielony, czerwony, bordowy, niebieski, granat. krótki rękaw, płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, taśma twillowa, rozcięcie na bokach, podwójne szwy zapinana na guziki. Materiał: 90% bawełna czesana, 10% poliester, waga: 200g/m2

Klasyczna koszulka Polo z długim rękawem kolor biały, czarny, czerwony, niebieski, granat. krótki rękaw,płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, taśma twillowa, rozcięcie na bokach, podwójne szwy zapinana na guziki. Materiał: 90% bawełna czesana, 10% poliester, waga: 200g/m2

Classic Ladies Polo Shirt white, black, beige, yellow, orange, green, red, burgundy, blue, navy blue. short sleeve, flat collar with double structural stripes, twillowa tape, cuts on the sides, double stitching buttoned. Material: 90% combed cotton, 10% polyester, weight: 200g / m 2

Men’s Classic Polo Shirt white, black, beige, yellow, orange, green, red, burgundy, blue, navy blue. short sleeve, flat collar with double structural stripes, twillowa tape, cuts on the sides, double stitching buttoned. Material: 90% combed cotton, 10% polyester, weight: 200g / m 2

Classic Polo T-Shirts white, black, red, blue, navy blue. short sleeve, flat collar with double structural stripes, twillowa tape, cuts on the sides, double stitching buttoned. Material: 90% combed cotton, 10% polyester, weight: 200g / m 2

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

KOSZULKI / T-SHIRT

04 KOSZULKA HEAVY HEAVY JERSEY

05 KOSZULKA HEAVY HEAVY JERSEY

06 KOSZULKA SLIM T-SHIRT SLIM

Klasyczna koszulka damska kolor: biały, czarny, szary, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, bordowy, różowy, niebieski, granat, zielony, krótki rękaw, elastyczny ściągacz, podwójne szwy. Materiał: 100% bawełna półczesana, waga: 160g/m2

Klasyczna koszulka męska kolor: biały, czarny, szary, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, bordowy, różowy, niebieski, granat, zielony, krótki rękaw, elastyczny ściągacz, podwójne szwy. Materiał: 100% bawełna półczesana, waga: 160g/m2

Dopasowana koszulka damska kolor: biały, czarny, szary, fioletowy, krótki rękaw, dopasowany krój, elastyczny materiał, podwójne szwy. Materiał: 95% bawełna czesana, 5% elastan, waga: 200g/m2

Women’s T-Shirt color: white, black, gray, beige, yellow, orange, red, burgundy, pink, blue, navy blue, green, short sleeve, elastic band, double stitching. Material: 100% cotton semicombed, weight: 160g / m 2

Men’s T-Shirt color: white, black, gray, beige, yellow, orange, red, burgundy, pink, blue, navy blue, green, short sleeve, elastic band, double stitching. Material: 100% cotton semicombed, weight: 160g / m 2

Fitted shirt color: white, black, gray, purple, short sleeve, tailored fit, elastic material, double stitching. Material: 95% combed cotton, 5% spandex weight: 200g / m 2


infolinia +48 22 720 27 98

07 KOSZULKA SLIM T-SHIRT SLIM

08 KOSZULKA LADIES T-SHIRT LADIES

Dopasowana koszulka męska kolor: biały, czarny, szary, krótki rękaw, dopasowany krój, elastyczny materiał, podwójne szwy. Materiał: 95% bawełna czesana, 5% elastan, waga: 200g/m2

Elegancka koszulka damska kolor: biały, czarny, niebieski, granat, krótki rękaw. Materiał: 100% bawełna czesana, waga: 220g/m2

Fitted T-Shirt color: white, black, gray, short sleeve, tailored fit, elastic material, double stitching. Material: 95% combed cotton, 5% spandex weight: 200g / m 2

Elegant shirt color: white, black, navy blue, Short sleeves. Material: 100% combed cotton, weight: 220g / m 2

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

KAMIZELKI / T-SHIRT


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

KAMIZELKI / VEST


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

KAMIZELKI / VEST


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

ŻAKIETY / Jacket


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

ŻAKIETY / Jacket


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

MARYNARKI / NAVY


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

MARYNARKI / NAVY


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

SPODNIE DAMSKIE


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10

SPODNIE MĘSKIE


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10


10


infolinia +48 22 720 27 98

zakupy online / www.tedmar.com.pl

10

katalog17-042013  

kastalog skalad2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you