Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาว นิภาวรรณ ชู สินโท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

1 2

14 ส.ค.56 08.30-11.30 น. เรียนรู้ การติดตั้งและตั้งค่า Access Point 7 ตุลาคม – 6 10.30-18.30 น. ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพภายนอก ร้ าน4 ธันวาคม 2556 เต่ าเพชรคอมพิวเตอร์ สงขลา

3 219.9

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

3

10 มกราคม 2557 08.30–15.30 น. เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีโ่ รงเรียนแจ้ ง วิทยา

8

ภาพถ่ าย

4

15 มกราคม 2557 08.30-15.30 น. เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีโ่ รงเรียนนวมิ นทราชู ทศิ

8

ภาพถ่ าย

5

25 มกราคม 2557 09.00-11.00 น.

เข้ าทดสอบ โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ านไอที MOS Camp

3

ภาพถ่ าย

เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีโ่ รงเรียน สงขลาวิทยาคม

8

ภาพถ่ าย

6

11 กุมภาพันธ์ 2557

08.30–15.30 น.

หมายเหตุ

รวม 242.6 ชั่วโมง


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม เรียนรู้ การติดตั้งและตั้งค่ า Access Point วันที่ 14 สิ งหาคม 2556 เวลา 08.30 – 11.30 น. รวม 3 ชั่วโมง กิจกรรม ได้เรี ยนรู ้ การติดตั้ง Access point และระบบอินเทอร์ เน็ต แหล่งที่มาของอินเทอร์ เน็ตที่เราใช้อยูว่ ่า มันตั้งอยู่ที่ไหนได้รับจากสวิตซ์หรื อฮับ ซึ่ งได้รับความรู ้ เป็ นอย่างมากและได้รับคาแนะนาเกี่ ยวกับสายไฟ เบอร์ออปติกอิกด้วยและยังได้เรี ยนการตั้งค่า Access pointที่ถูกต้อง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถแยกตัว สวิตซ์ และฮับได้ถูกต้อง และได้รู้ว่าต้องตั้งค่าตัว access point ยังไงให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุดและยังได้รู้การตั้งค่า Access pointที่ถูกต้องอิกด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพภายนอก ร้ าน 4 เต่ าเพชรคอมพิวเตอร์ สงขลา ทีต่ ้งั 40 ทะเลหลวง ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 – 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 – 18.00 น. รวม 160 ชั่วโมง กิจกรรม ได้ออกไปปฏิ บตั ิงานจริ งๆที่ร้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามสาขาที่ได้เรี ยนมาเพื่อนาความรู้ ที่เรี ยนมา นาไปใช้ตอนฝึ กงาน และนาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้จากการฝึ กงานมาประยุก ต์ใ ช้ใ นการเรี ย นและการใช้ ชีวติ ประจาวัน ได้อย่างถูกต้องอิกด้วย วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ถึง 6 ธันวาคม 2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 10.25 น. - 18.0 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 35 นาที วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.01น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 31 นาที วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 10.28 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 32 นาที วันที่10 ตุลาคม 2556 เวลา10.30 น. - 18.10น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 40 นาที วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.05 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 35 นาที วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 10.25 น. - 18.40 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 15 นาที วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 10.25 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 35 นาที วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 10.28 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 32 นาที วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.25 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 35 นาที วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 19.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. – 19.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 30 นาที วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 19.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 30 นาที สัปดาห์แรกของการฝึ กงาน ไปถึงร้านเวลา 10.25 น. และนักศึกษาได้แนะนาตัวกับพี่เลี้ยงที่เราอยู่ ด้วย และพี่ก็สอบถามถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนมาว่าเรี ยนอะไรมากเพื่อมอบหมายงานให้ตรงตามกับความรู ้ที่ได้เรี ยน มา วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 10.25 – 18.00 น. รวม 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คของในร้าน 3. เช็คยอดขายของในร้าน 4. เช็คโน๊ตบุค๊ วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.01น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 31 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คของอุปกรณ์เครื่ องคอม 3. รวมยอดขายของในร้าน 4. ลงโปรแกรม 5. โหลดแอพต่างๆให้ลูกค้า วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 10.28 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 32 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. จัดของในร้าน 3. เช็คโน๊ตบุค๊ 4. ลงโปรแกรม 5. ไปส่ งของ


วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา10.30 น. - 18.10น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 40 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. จัดเก็บของในร้าน 3. เช็คยอดของในร้าน 4. เช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่ องคอม 5. ลงโปรแกรม วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.05 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 35 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดขายของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่ องคอม 4. ลงโปรแกรม 5. โหลดแอพต่างๆ 6. รับซ้อมอุปกรณ์ สรุ ปผลการฝึ กงานภายในสั ปดาห์ ได้รับความรู ้เพิ่มเติมมากมายและได้ลงโปรแกรมที่ถูวธิ ี และสิ่ งไหนที่ไม่รู้พี่เลี้ยงช่วยบอกช่วยสอน และให้คาแนะนาทุกอย่าง สัปดาห์ที่2ของการฝึ กงานพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานที่หลากหลายขึ้น หากเกิดปั ญหาก็ถามพี่เลี้ยงจะ ช่วยหาทางแก้ไขได้ตลอดเวลา วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา เวลา 10.25 น. - 18.40 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 15 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คของในร้าน 3. โทรหาลูกค้ามารับของ 4. รับช้อมเครื่ อง 5. รับโทรศัพท์ลูกค้า 6. โหลดแอพให้ลูกค้า วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 10.25 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 35 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คของในร้าน 3. ขายของให้ลูกค้า 4. เช็คโน๊ตบุค๊ 5. เช็คโทรศัพท์


วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คของในร้าน 3. เช็คโน๊ตบุค๊ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คของในร้าน 3. รับซ้อมเครื่ องจากลูกค้า 4. โหลดแอพให้ลูกค้า 5. เช็คโน๊ตบุค๊ 6. เช็คโทรศัพท์ สรุ ปผลการฝึ กงานภายในสั ปดาห์ ได้รับความรู ้เพิ่มเติมมากมายและได้ลงโปรแกรมที่ถูวธิ ี และสิ่ งไหนที่ไม่รู้พี่เลี้ยงช่วยบอกช่วยสอน และให้คาแนะนาทุกอย่างและได้ศึกษาต่างๆทีเกี่ยวกับในร้านคอมและโหลดแอพต่างๆอีกด้วย สัปดาห์ที่3ของการฝึ กงานพี่เลี้ ยงได้มอบหมายงานที่หลากหลายขึ้น หากเกิดปั ญหาก็ถามพี่เลี้ยงจะ ช่วยหาทางแก้ไขได้ตลอดเวลา วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. เช็คของในร้าน 2. เช็คโน้ตบุค๊ 3. จัดเก็บเอกสาร วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คอุปกรณ์ต่างๆในร้าน 3. โหลดแอพต่างๆ 4. รับซ้อมเครื่ องคอม 5. เช็คของที่เข้ามาใหม่ในร้าน วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆในร้าน 4. รับซ้อมเครื่ องในร้าน


วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คโน๊ตบุค๊ 3. ลงโปรแกรม 4. โหลดแอพต่างๆให้ลูกค้า 5. รับซ้อมเครื่ องคอม สรุ ปผลการฝึ กงานภายในสั ปดาห์ นักศึกษาสามารถรับงานจากลูกค้าที่ตอ้ งการนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาซ่อมและซื้ อสิ นค้า ทาให้เราได้ สอบถามปั ญหา และเช็คอาการเครื่ องคอมพิวเตอร์ วา่ มีปัญหาอย่างไรแล้วทาการจดบันทึกเพื่อส่ งให้ช่างซ่ อม ทราบว่าอาการของคอมพิวเตอร์ เครื่ องนี้มีอาการเป็ นอย่างไรและดาเนินการซ่อมได้ สัปดาห์ที่4 ของการฝึ กงานพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานที่หลากหลายขึ้น หากเกิดปั ญหาก็ถามพี่เลี้ยงจะ ช่วยหาทางแก้ไขได้ตลอดเวลา วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 4. เช็คโน๊ตบุค๊ 5. รับซ้อมเครื่ องคอม วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 10.28 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 32 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 3. เช็คโน๊ตบุค๊ 4. โหลดแอพต่างๆให้ลูกค้า 5. รับซ้อมเครื่ องคอม วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. รับซ้อมเครื่ องคอม 4. เช็คโน๊ตบุค๊


วันที่ 31 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. เช็คยอดของที่ขายไป 2. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 3. เช็คโน๊ตบุค๊ 4. โหลดแอพต่างๆให้ลูกค้า วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 3. โหลดแอพต่างๆให้ลูกค้า 4. รับซ้อมเครื่ องโน๊ตบุค๊ 5. จัดเก็บเอกสารในร้าน สรุ ปผลการฝึ กงานภายในสั ปดาห์ ได้รับความรู ้เพิ่มเติมมากมายและได้ลงโปรแกรมที่ถูวิธีและสิ่ งไหนที่ไม่รู้พี่เลี้ยงช่วยบอกช่วยสอน และให้คาแนะนาทุกอย่างและได้ศึกษาต่างๆทีเกี่ยวกับในร้านคอมและโหลดแอพต่างๆอีกด้วย สัปดาห์ที่5ของการฝึ กงานพี่เลี้ยงได้มอบหมายงานที่หลากหลายขึ้น หากเกิดปั ญหาก็ถามพี่เลี้ยงจะ ช่วยหาทางแก้ไขได้ตลอดเวลา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.25 น. - 18.00น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 35 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 4. ลงโปรแกรม 5. รับซ้อมเครื่ องแท็บเล็ต วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 4. รับซ้อมเครื่ องโน๊ตบุค๊ 5. ลงโปรแกรม


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 4. โหลดแอพต่างๆให้ลูกค้า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 4. ลงโปรแกรม 5. รับซ้อมเครื่ องแท็บเล็ต 6. รับซ้อมเครื่ องโน๊ตบุค๊ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ทาความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 4. ลงโปรแกรม 5. รับซ้อมเครื่ องแท็บเล็ต สรุ ปผลการฝึ กงานภายในสั ปดาห์ ได้รับความรู ้เพิ่มเติมมากมายและได้ลงโปรแกรมที่ถูวิธีและสิ่ งไหนที่ไม่รู้พี่เลี้ยงช่วยบอกช่วยสอน และให้คาแนะนาทุกอย่างและได้ศึกษาต่างๆทีเกี่ยวกับในร้านคอมและโหลดแอพต่างๆอีกด้วย สัปดาห์ที่6ของการฝึ กงานพี่เลี้ ยงได้มอบหมายงานที่หลากหลายขึ้น หากเกิดปั ญหาก็ถามพี่เลี้ยงจะ ช่วยหาทางแก้ไขได้ตลอดเวลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 19.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 30 นาที 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ทาความสะอาดร้าน เช็คยอดของในร้าน เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม ลงโปรแกรม โทรหาลูกค้ามารับเครื่ องคอม ไปส่ งเอกสาร


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. 2. 3. 4. 5.

ทาความสะอาดร้าน เช็คยอดของในร้าน เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม ลงโปรแกรม จัดเก็บเอกสาร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 18.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง 30 นาที 1. 2. 3. 4. 5.

ทาความสะอาดร้าน เช็คยอดของในร้าน เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม รับซ้อมเครื่ องคอม จัดเก็บเอกสาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 19.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 30 นาที 1. ความสะอาดร้าน 2. เช็คยอดของในร้าน 3. เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม 4. ลงโปรแกรม 5. โทรหาลูกค้ามารับเครื่ องโน๊คบุค๊ 6. โหลดแอพต่างๆให้ลูกค้า วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. - 19.00 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง 30 นาที 1. 2. 3. 4. 5.

ความสะอาดร้าน เช็คยอดของในร้าน เช็คอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอม ลงโปรแกรม รับซ้อมเครื่ องแท็บเล็ต


ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ นักศึกษาได้รับความรู ้ใหม่ และประสบการณ์ ในการทางานจริ งและได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้ ฝึ กให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับหมาย และพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัวในการฝึ กงาน มี ความกล้าแสดงออกมัน่ ใจในการทางาน และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีข้ ึน ฝึ กให้มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ตรงต่อเวลา เพิ่มทักษะการเรี ยนรู ้ระบบการทางาน ในองค์กร ฝึ กให้เป็ นคนช่ างสังเกตรู้ จกั ปรั บปรุ งการพัฒนาการทางานของตนเอง และเพิ่ม ทักษะการใช้ อุปกรณ์ สานักงานมากขึ้น สามารถนาประสบการณ์จากการฝึ กงานไปแก้ปัญหาและสิ่ งที่ได้จากการฝึ กงาน ทาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างดี หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีโ่ รงเรียนแจ้ งวิทยา วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม นำเครื่ อง Tablet ที่มี Application ที่เหมำะกับกำรเรี ยนรู้มำไปเปิ ดบูทให้ ควำมรู้ กับน้ องๆ และแนะนำควำมสำมำรถของ Application นันๆว่ ้ ำเหมำะสมกับนักเรี ยนชันใดต้ ้ องเรี ยนรู้กบั แอพแบบ ไหน และนักศึกษำได้ นำเกมส์ไปเล่นเพื่อผ่อนคลำยกับน้ องๆโดยมีของรำงวัลแจกให้ กบั ผู้ชนะในทุกๆเกมส์ ซึง่ ได้ ควำมตอบรับจำกน้ องๆเป็ นอย่ำงดีมำก ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ แบ่งปั นควำมรู้ ให้ กับ น้ องๆที่มีควำมสนใจใน Application ต่ำงๆที่นักศึกษำได้ นำไปให้ ควำมรู้กับน้ องๆ และได้ ควำมสนุกจำกกำรแข่งขันเล่นเกมส์ที่นกั ศึกษำได้ เตรี ยมไปและน้ องๆได้ รับควำมรู้ มำกมำย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีโ่ รงเรียนนวมินทราชู ทศิ วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม นำเครื่ อง Tablet ที่มี Application ที่เหมำะกับกำรเรี ยนไปเปิ ดบูทให้ ควำมรู้ แนะนำ ควำมสำมำรถของแอพนันๆ ้ ซึ่งบำงแอพสำมำรถเป็ นสื่อที่ช่วยในกำรเรี ยนได้ เป็ นอย่ำงดี เพรำะในตอนนี ้ นักเรี ยนทุกคนมีโทรศัพท์มือถื อระบบ Androind จึงง่ำยต่อกำรเข้ ำไปดำวน์โหลดแอพต่ำงๆมำใช้ นักศึกษำจึงนำตัวอย่ำงแอพต่ำงๆมำนำเสนอ หำกนักเรี ยนคนใดสนใจก็สำมำรถสอบถำมได้ และมีกำรเล่น เกมส์กผ่อนคลำยแจกของรำงวัลให้ แก่น้องๆที่มำเข้ ำร่วมเล่นเกมส์และน้ องน้ องให้ ร่วมมือดีมำก ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้นาความรู้ Application ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่มีประโยชน์ต่อการเรี ยนไปเผยแพร่ ให้แก่ นักเรี ยนที่สนใจ และต้องการหาความรู ้ เพิ่มเติ ม และได้สอนแอพที่ น้องน้องๆที่ยงั ไม่เคยเรื่ องอิกด้วยแล้ว น้องๆให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างมาก หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม เข้ าทดสอบ โครงการพัฒนาองค์ ความรู้ ทางด้ านไอที MOS Camp วันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. รวม 3 ชั่วโมง กิจกรรม มีนกั ศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2/2 และชั้นปี ที่ 3/2 เข้าร่ วมการทดสอบโปรแกรม Microsoft Word 2010 และ PowerPoint 2010 และยังสามารถวัดความรู้ในการใช้งานโปรแกรมได้อีกด้วย และยังมีเข้าสอบเพื่อเข้ารอบไปเข่งขันต่ออีกด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นการวัดความรู ้ ในตัวของเราเองว่าเรามีความรู ้ เกี่ ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010 และ PowerPoint 2010 มากนน้องเพียงใด แต่ยงั ได้เป็ นประสบการณ์ ในการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆและได้รับความรู ้ ใหม่ๆอีกด้วยที่เราไม่เคยเรี ยนในห้องเรี ยน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม เปิ ดบูท Tablet For Fun ทีโ่ รงเรียนสงขลาวิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 15.30 รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม นาเครื่ อง Tablet ที่มี Application ที่เหมาะกับการเรี ยนไปเปิ ดบูทให้ความรู ้ แนะนาความสามารถ ของแอพนั้นๆ ซึ่ งบางแอพสามารถเป็ นสื่ อที่ช่วยในการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี เพราะในตอนนี้ นกั เรี ยนทุกคนมี โทรศัพท์มือถือระบบ Androind จึงง่ายต่อการเข้าไปดาวน์โหลดแอพต่างๆมาใช้ นักศึกษาจึงนาตัวอย่างแอพ ต่ า งๆมานาเสนอ หากนัก เรี ย นคนใดสนใจก็ ส ามารถสอบถามได้และมี ก ารผ่อนคลอยในการให้น้องๆ นักศึกษาได้นาเกมส์ ไปเล่ นเพื่อผ่อนคลายกับน้องๆโดยมีของรางวัลแจกให้กบั ผูช้ นะในทุ กๆเกมส์ ซึ่ งได้ ความตอบรับจากน้องๆเป็ นอย่างดีมาก

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ นำควำมรู้ Application ที่เกี่ยวกับกำรเรี ยนกำรสอนที่มีประโยชน์ต่อกำรเรี ยนไปเผยแพร่ ให้ แก่นกั เรี ยนที่สนใจ และต้ องกำรหำควำมรู้เพิ่มเติม และได้สอนแอพที่น้องน้องๆที่ยงั ไม่เคยเรื่ องอิกด้วย แล้วน้องๆให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างมา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


โครงการ 160 ชั่วโมง นิภาวรรณ  
โครงการ 160 ชั่วโมง นิภาวรรณ  
Advertisement