ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ (1956-2006)

Page 1

ÐÐ ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ ÐÐ Î¶Ü Èº¼ìÆ äºî²Î²Ü îºêâàôÂÚàôÜ Ð²ÚºðºÜÆ ´²ðÒð²¶àôÚÜ ÊàðÐàôð¸

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô β¼ØàÔ, غÎܲ´²ÜàôÂÚàôÜܺðÆ ÐºÔÆܲΠºì ÊØ´²¶Æð ª Ð. Ê. ´²ðêºÔÚ²Ü

§9-ð¸ Ðð²Þ²ÈÆø¦ ºðºì²Ü 2006


Ðî¸ 809. 198. 1¥03¤ ¶Ø¸ 81. 2Ð ó2 î 465

ÐРζ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ È»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ Ð³Û»ñ»ÝÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹

î»Õ»Ï³ïáõÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ ÐÐ Î¶Ü É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý §Ð³Û»ñ»ÝÁ áã ѳ۳ËáëÝ»ñÇݦ Íñ³·ñÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí

¶Çï³Ï³Ý ËÙµ³·Çñª ȳíñ»ÝïÇ ØÇñ½áÛ³Ý ÐÐ Î¶Ü É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ï, Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõ

î 465

î»ñÙÇݳμ³Ý³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ/ ¥Ï³½Ù. ¨ ËÙµ. Ð. Ê. ´³ñë»Õ۳ݤ. – ºñ.: §9-ñ¹ Ññ³ß³ÉÇù¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2006 Ã., 384 ¿ç:

ÄáÕáí³ÍáõÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ÐРζ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕ áñáßáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µáí³Ý¹³ÏáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: Èáõë³µ³ÝíáõÙ »Ý ѳÛáó É»½íÇ ÝáñÙ³íáñÙ³ÝÁ, Ù³ùñáõÃÛ³ÝÁ, áõÕÕ³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ:

Æ Üä²êî вÚàò Ⱥ¼ìÆ ¼²ð¶²òØ²Ü Ð³Ûáó É»½áõÝ ³½·³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ÑÇÙùÝ ¿ ¨ Ùßï³Ï³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ: гÛáó É»½íÇ Ï³ÝáݳñÏÙ³Ý, ³Ý³ñ·»É ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÐРϳé³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñëï³Ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ܳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¨ ³Ûëûñí³ Ýñ³ Çñ³í³Ñ³çáñ¹ ζ ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ³Ù÷á÷ ÅáÕáí³ÍáõÇ ï»ëùáí Ññ³ï³å ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ñ ¹³ñÓ»É: àõëïÇ, ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³ç³Ïó»ó ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ýÇݳÝë³íáñáõ٠ѳïϳóñ»ó É»½í³Ï³Ý ³Ûë ï»Õ»Ï³ïáõÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: гÙá½í³Í »Ù, áñ ³Ûë ÅáÕáí³ÍáõÝ Çñ Ù»Í Ýå³ëïÁ ϵ»ñÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ, Ϲ³éݳ ³ß³Ï»ñïáõÃÛ³Ý, áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý, å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý µáÉáñ ûÕ³ÏÝ»ñÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ, ѳۻñ»ÝÇÝ ³éÝãíáÕ µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó ë»Õ³ÝÇ ·ÇñùÁ: êºð¶à ºðÆòÚ²Ü ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ

î

4602020100 2006 Ã. 0118 ¥01¤ 2006

ISBN 99941–56–03–9

¶Ø¸ 81. 2Ð ó2

¡ 9-ñ¹ Ðð²Þ²ÈÆø, 2006 Ã.

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

-3


ºðÎàô Êàêø Þáõñç ÛáóݳëáõÝ ï³ñÇ ¿, áñ ï³ñµ»ñ ³ÝáõÝÝ»ñáí ·áñÍáÕª гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý (1996 Ã.-Çóª ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ð³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹) ·Çï³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ëϽµáõÝùÝ»ñáí áõ Ñ»ï¨áճϳÝáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ÝáñÙ³íáñÙ³Ý, Ýñ³ µ³é³å³ß³ñÇ áõ ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Çñ ¹»ñÁ: ÆÝãå»ë ݳËáñ¹ ï»Õ»Ï³ïáõÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ûë ï»Õ»Ï³ïáõÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¨ гۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç É»½í³ßÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿: êáõÛݪ Ãíáí í»ó»ñáñ¹, ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¨ Ýñ³Ý ѳçáñ¹³Í ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ÙdzÛÝ ·áñÍáÕ áñáßáõÙÝ»ñÁª ëñ³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ¶áñÍáÕ ³ë»Éáíª Ñ³ëϳÝáõÙ »Ýù ³ÛÝ áñáßáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý Ñ³Ûáó É»½íÇ ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛáõÝÁ, áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ϻﳹñáõÃÛáõÝÁ ÝáñÙ³íáñáÕ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¨ ϳ٠¿É å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ¹»é¨ë ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïáõ µ³é³ó³ÝÏ»ñ: ܳËáñ¹ ï»Õ»Ï³ïáõÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÇó (1988 Ã.) Ñ»ïá ÁݹáõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÝ ÁÝûñóáÕÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù: î»Õ»Ï³ïáõÇó û·ïí»ÉÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ, Ýñ³ áõëáõóáճϳÝ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýϳï³éáõÙáíª áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýó Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý áã û ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ Ã»Ù³ïÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ùµ: î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõÝ µ³Õϳó³Í ¿ ãáñë ·ÉáõËÝ»ñÇó ¨ Ñ³í»Éí³ÍÇó: ²é³çÇÝ ·ÉáõËÁ ÝíÇñí³Í ¿ ѳۻñ»ÝÇ É»½í³ßÇÝáõÃÛ³Ý ¨ É»½íÇ ÝáñÙ³íáñÙ³Ý áõ Ù³ùñáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ï»ë³Ï³Ý ѳñó»ñÇÝ: ²Û¹ ·ÉËÇ ³é³çÇÝ Ù³ëáõÙ ËáëíáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý, ï»ñÙÇݳëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ñáõëï ÙÇçáóÝ»ñÇ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, å³ñ½³µ³ÝíáõÙ »Ý É»½í³Ï³Ý ÷á˳½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, óñ·Ù³ÝíáÕ áõ ³Ýóñ·Ù³Ý³µ³ñ ÷á˳ÝóíáÕ É»½í³Ï³Ý, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ: ºñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ µ»ñí³Í »Ý §Ð³Ûáó É»½íÇ ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ¦ ¨, Ñ»ïá ÁݹáõÝí³Í, §Ð³Û»ñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳϳ½ÙáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ¦ áñáßáõÙÝ»ñÁ:

-4-

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ºñÏñáñ¹ ·ÉËáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ѳۻñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ûï³ñ µ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ µ³é³ó³ÝÏ»ñÁª ¹ñ³Ýù å³ñ½³µ³ÝáÕ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Ûë ·ÉËáõÙ µ»ñí³Í áñáßáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ûٳïÇÏ ËÙµ³íáñáõÙÁª ². гïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ´. λñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ áõï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ, ¶. гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, ¸. سûٳïÇϳϳÝ, ï»ËÝÇϳϳÝ, ýǽÇϳÛÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, º. èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ: ºññáñ¹ ·ÉËáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ѳۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³ÝÁ, áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ ¨ ϻﳹñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÁª ¹ñ³Ýù å³ñ½³µ³ÝáÕ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ºññáñ¹ ·ÉËáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í áñáßáõÙÝ»ñÝ áõݻݪ ². àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý-áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ, ´. λﳹñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ ûٳïÇÏ ËÙµ³íáñáõÙÁ: âáññáñ¹ ·ÉËáõÙ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç 1990 – 2003 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ µ³é³ó³ÝÏ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³ÝÝ áõ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ, ݳ¨ª áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ-áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³ÝÝ áõ ϻﳹñáõÃÛ³ÝÁ: ´»ñí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ ËÙµ³íáñáõÙÁ ϳï³ñí³Í ¿ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ³é³çÇÝ »ñ»ù ·ÉáõËÝ»ñáõÙ: àñáßáõÙÝ»ñÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ã»Ù³ïÇÏ µ³ßËáõÙÁ áñáß ã³÷áí å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ѳí³ë³ñ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ û ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ û áõÕÕ³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ: гí»Éí³ÍáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É ÐÐ ¨ ÈÔÐ §È»½íÇ Ù³ëÇݦ ûñ»ÝùÝ»ñÁ, ù³Õí³ÍùÝ»ñ ÐÐ §¶áí³½¹Ç Ù³ëÇݦ ûñ»ÝùÇó, ù³Õí³ÍùÝ»ñ ÐÐ §ì³ñã³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ۳ɦ ûñ»Ýë·ñùÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáõÛÝ ·ñùáõÙ ½»ï»Õí³Í áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í ³ÝáõÝÝ»ñÇ, µ³é»ñÇ, ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ó³ÝÏÁ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

-5


¶ÈàôÊ

²è²æÆÜ

Ⱥ¼ì²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ºì Ⱥ¼ìÆ Î²ÜàܲðÎØ²Ü Ð²ðòºð

вںðºÜÆ ´²è²øºð²Î²Ü²Î²Ü вðêîàôÂÚàôÜÀ. ²¼¶²ÚÆÜÜ àô ØÆæ²¼¶²ÚÆÜÀ Üð² îºðØÆܲ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Øºæ 1 È»½áõÝ Ù³ñ¹áõ ³Ù»Ý³Ù»Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ ¿, Ýñ³ ѳÝ׳ñÇ Ù³ñÙݳóáõÙÁ: ²ß˳ñÑÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ É»½áõÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ»Ý ëï»ÕÍáÕ áõ ÏñáÕ ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿, Ýñ³ Ñá·¨áñ áõ Ùï³íáñ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñ-ѳۻÉÇÝ, Ýñ³ µáÉáñ í»ñ»ÉùÝ»ñÇ áõ í³Ûñ¿çùÝ»ñÇ Ï»Ý¹³ÝÇ íϳÝ: ºÃ» É»½íÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÁ ß³ï ÇÝùݳïÇå ѳٳϳñ· ¿, ½³ñ·³óٳٵª Ý»ñ÷³Ï ¨ ѳٻٳﳵ³ñ ³Ýï³ñµ»ñª ÅáÕáíñ¹Ç ïÝï»ë³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáõ٠ϳï³ñí³Í ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇÝ, ³å³ É»½íÇ µ³é³å³ß³ñÁ Ù³ñ¹áõª ѳÕáñ¹³Ïóٳٵ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿: ºñ»Ï ¹»é ãáõÝ»ÇÝù ç»ñÙ³¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñ, ãáõÝ»ÇÝù ïÇ»½»ñ³·Ý³óáõÃÛáõÝ, Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝ, Ñ»é³Ñ³Õáñ¹áõÙ, ãáõÝ»ÇÝù ݳ¨ ³Û¹ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí³ÝáÕ µ³é»ñÁ, ³Ûëûñ ¹ñ³Ýù Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ï³Ý ¨ É»½íáõÙ: ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ, ÷á˳½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÇ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÏ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É ïíÛ³É ÅáÕáíñ¹Ç É»½íÇ Ù»ç: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ É»½íÇ µ³é»ñÇ, µ³é³Ó¨»ñÇ, µ³éÇÙ³ëïÝ»ñÇ, á×»ñÇ áõ ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÇ ×áËáõÃÛáõÝÝ áõ ϻݹ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ëñ³Ýó ³½·³ÛÇÝ ÇÝùݳïÇåáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ï»ë³Ï ã³÷³ÝÇß »Ý ïíÛ³É ÅáÕáíñ¹Ç ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý: гÛáó É»½áõÝ ÝáõÛÝå»ë, ǵñ¨ ³ß˳ñÑÇ Ñݳ·Çñ É»½áõÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, »Ýóϳ ¿ ³Ûë ÁݹѳÝáõñ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

-6-

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

гۻñ»Ýáí Ù»½ ѳë³Í ѳ½³ñ³íáñ ӻ鳷Çñ ·³ÝÓ»ñÁ Ù»ñ ÑÇÝ áõ ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý Ññ³ß³ÉÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, µ³½Ù³¹³ñÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ, ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÛ³Ý, µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý, å³ïÙ³·ñ³Ï³Ý, ù»ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý, ׳ñï³ë³Ý³Ï³Ý, µÅßϳ·Çï³Ï³Ý, ³ëïÕ³µ³ß˳ϳÝ, ٳûٳïÇϳϳÝ, ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ³ñí»ëïÇ ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ Ñ³ñÛáõñ³íáñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ù³ñÙݳíáñí³Í Ù»ñ ï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³ó³Í ÙïùÇ ³ñï³óáÉáõÙÝ »Ý, áñáÝóáí ¿É å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ ѳÛáó É»½íÇ µ³é³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ µ³é³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ½³ñٳݳÉÇ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ: ¸»é¨ë V-VI ¹³ñ»ñáõÙ, »ñµ ³Ûëûñí³ ù³Õ³ù³ÏÇñà ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó ß³ï»ñÁ ϳ½Ù³íáñí³Í ¿É ã¿ÇÝ, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ùï³Ñá·í³Í ¿ñ áã ÙdzÛÝ Çñ ѳÛñ»ÝÇùÝ áõ É»½áõÝ, ³ë»É ¿ ûª Çñ»Ý ÇëÏ, ³Ý¹³éݳÉÇ ÏáñëïÇó ÷ñÏ»Éáõ ûñѳë³Ï³Ý íï³Ý·áí, ³Ûɨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·¨áñ ѳñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³éݳÉáõ, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ëå³ñ»½ ÙïÝ»Éáõ Ñá·ëáí: гÕóѳñ»Éáí ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑݳñÇÝ Ã³ñ·Ù³Ýã³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñª Ù»ñ Ëáñ³·»ï ݳËáñ¹Ý»ñÁ ѳۻñ»ÝÁ ¹³ñÓñÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ³ñí»ëïÝ»ñÇ É»½áõ: гۻñ»ÝÇ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ µ³é³Ï³½ÙáõÃÛ³ÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ Ëáñà áõ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ ëï»ÕÍ»Éáí »ñÏáõ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ Ý³Ë³Í³ÝóÝ»ñª Ñáõݳµ³Ý ѳ۳·»ïÝ»ñÁ Ï»ñï»óÇÝ ³ÛÝåÇëÇ µ³é»ñ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñåÇëÇù »Ýª ³å³óáõÛó, ³é³ñÏáõÃÛáõÝ, ³éÓ»éÝ, ³ñï³¹ñ»É, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³ñï³ë³ÑÙ³Ý, µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝ, µ³ó³ë»É, µ³ó³ñÓ³Ï, µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ, ·»ñ³·áõÛÝ, ·»ñ³½³Ýó, ·»ñ³Ï³ï³ñáõÙ, ¹»ñ³ÝáõÝ, ¹»ñµ³Û, »Ýóϳ, »ÝóñÏ»É, ѳϳ¹ñáõÃÛáõÝ, ѳϳٻï, ѳٳ·áõÙ³ñ, ѳٳÅáÕáí, ѳٳÉë³ñ³Ý, ѳٳã³÷áõÃÛáõÝ, ѳñ³¹ñáõÃÛáõÝ, ѳñ³óáõÛó, ٳϳ·ñáõÃÛáõÝ, ٳϳñ¹³Ï, ٳϵ³Û, ٳϻñ¨áõÛÃ, ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ, ݳ˳ѳÛñ, Ý»ñ³Í³Ï³Ý, Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ, Ý»ñµáÕ, Ý»ñ·áñÍ»É, Ý»ñϳ, ß³ñ³¹ñ»É, ß³ñ³ÑÛáõëáõÃÛáõÝ, ß³ñáõݳϻÉ, å³ñ³·³, å³ñ³·ÇÍ, ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ, ëïáñ³¹ñÛ³É, ëïáñ³Ï»ï, í»ñ³¹³ñÓ, í»ñ³ÍÝáõÃÛáõÝ, ï³ñ³Í³Ï³Ý, ï³ñ³Ïáõë³Ýù, ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ÷á˳¹³ñÓ, ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝ, ÷á˳ϻñåáõÃÛáõÝ, ÷á˳ÝóáõÙ ¨ ³ÛÉÝ, ¨ ³ÛÉÝ*: êñ³Ýù §¨ ³Ûë »Õ³Ý³Ïáí ëï»ÕÍí³Í ѳñÛáõñ³íáñ µ³é»ñ ¨ ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù ϳñÍ»ë »ñ»Ï »Ý ëï»ÕÍí»É, ³Ûëûñ ¿É ѳۻñ»ÝÇ ·Çï³Ï³Ý µ³é³å³ß³ñÇ ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³é»ñÝ »Ýª ÝáõÛÝ Ï³Ù ÷áËí³Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²å³ ù³Ýǯ-ù³Ýǯ µ³é áõ ï»ñÙÇÝ ¿ ëï»ÕÍí»É µ³é³Ï³½ÙÙ³Ý µÝ³Ï³Ý ׳ݳå³ñÑáí: ²Û¹ ³Ù»ÝÁ, ·áõÙ³ñí»Éáí Ù»ñ É»½íÇ Ñݳ·áõÛÝ µ³é³å³ß³ñÇÝ ¨ ³Ù»ÝûñÛ³ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ù»½ ѳë³Í Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý ËÇëï ûñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí, ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ (·ñ³µ³ñáõÙ) Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ÙÇ å³ïϳé»ÉÇ ÃÇíª ßáõñç 56 ѳ½³ñ µ³é: ²ÛëåÇëÇ µ³*§êáí»ï³Ï³Ý г۳ëï³Ý¦, Ñ. 7 ¥268¤, ÑáõÉÇë, 1968 Ã., ¿ç 19:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

-7


é³ù³Ý³ÏÁ ϳñáÕ ¿ å³ïí³µ»ñ ÉÇÝ»É ÝáõÛÝÇëÏ ³Ûëûñí³ áñ¨¿ ½³ñ·³ó³Í É»½íÇ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ ÝáõÛÝåÇëÇ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ Ëáë»É Ù»ñ µ³Ý³íáñ É»½íÇ Ù³ùñáõÃÛ³Ý ¨ ×áËáõÃÛ³Ý, Ù»ñ ·ñ³Ï³Ý ÑÇÝ É»½íÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ·ñ³Ï³Ý áõ µ³Ý³íáñ É»½áõÝ»ñÇ ÷á˳¹³ñÓ Ñ³ñ³½³ïáõÃÛ³Ý áõ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ´³ñÓñ³ñÅ»ù áõ ѳñáõëï Ùß³ÏáõÛà ëï»ÕÍáÕ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á, å³ïÙáõÃÛ³Ý ùÙ³Ñ³× Ë³Õáí, í»ñçÇÝ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏáõÙ ÙÇßï µ³ñµ³é³Ëáë Ùݳó: ²ñ³µ³Ï³Ý, å³ñëϳϳÝ, Ãáõñù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ³ÝѳñÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û µ³ñµ³éÝ»ñÁ ÉóñÇÝ µéÝÇ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, í»ñçÇÝÝ»ñë ·Ý³Éáí ¹³ñÓ³Ý Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íÇ Ï³Ù µ³ñµ³éÝ»ñÇ ³ÏïÇí µ³é³å³ß³ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ, ÇëÏ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ ß³ï µ³é»ñ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Ùáé³óí»óÇÝ Ï³Ù É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ ÙݳóÇÝ µ³ñµ³é³Ëáë ѳÛÇ Ñ³Ù³ñ ëáíáñáíÇ µ³é»ñ: úï³ñ ³Ù³Ý³Ã, µ»ç³ñ»É, µ³Õã³, µáëï³Ý, ·ÛáõÉɳ, ¹³í³, ½áõÉáõÙ, ½Ñ³ñ, ½áé, ½áéµ³, Ãá½, ÃÇ÷Ç, Å»ßï, ÅÝçÇÉ, ËáõñçÇÝ, Û³ñ³, Õáã³Õ, Ù³ÛÙáõÝ, 绵, ã÷ɳÕ, ëÇÉɳ, ÷»ßù³ß, ù»ã³, ùÛáÙáõé, ùÇñ³×, ùÛ³É÷³ÃÇÝ, ù۳ݹñ, ù۳ݹñµ³½, ùáé, ùáñ÷³, ù³ã³É, ùáõã³, ùÛ³ëǵ ¨ ÝÙ³Ý Ñ³ñÛáõñ³íáñ µ³é»ñ µ³Ý³íáñ É»½íÇó íï³ñ»óÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý ³í³Ý¹, Ù߳ϻÉ, å³ñ﻽, µ³Ýç³ñ³Ýáó, ·Ý¹³Ï, áõÕï, ³ñѳíÇñù, ÃáõÛÝ, ¹Åí³ñ, ½áñ»Õ, ÷áßÇ, µáõù, ÃÇûÕ, ßÕó, áõë³å³ñÏ, í»ñù, ÏïñÇ×, ϳåÇÏ, ·ñå³Ý, Ù»ñÏ, ³åï³Ï, ÁÝͳ, óÕÇù, ³ÍáõË, ÏÇñ, ³ùó³Ý, ɳñ, ɳñ³Ë³Õ³ó, ÏáõÛñ, ÷áùñÇÏ, ׳ճï, ÷áÕáó, ³Õù³ï ¨ ³ÛÉ µ³é»ñ: ´³ñµ³é³ÛÇÝ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ùµ ³Ý׳ݳã»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÇ Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËí»óÇÝ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ Ñ³ñÛáõñ³íáñ µ³é»ñ, ³é³ç³ó³Ý ÙǨÝáõÛÝ µ³é»ñÇ µ³½Ù³ÃÇí »ñÏíáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ñ³ û ÇÝãáõ, ·ñ³Ï³Ý ѳñáõëï ųé³Ý·áõÃÛ³Ùµ ѳݹ»ñÓ, ųٳݳϳÏÇó ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÁ ϳ½Ù³íáñí»ó ǵñ¨ ÙÇ Ýáñ É»½áõª Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ É»½í³Ï³Ý ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÕóѳñ»Éáí: XIX ¹³ñÝ ³í³ñï»ó ³ß˳ñѳµ³ñ É»½íǪ ¹³ñ»ñ ³é³ç ëÏëí³Í ·ñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ÁÝóóùÁ, ¨ Ýáñ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÁ ¹³ñÓ³í ½³ñ·³ó³Í ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³Û¹ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ïÝï»ë³Ï³ñ·ÇÝ, ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ ¨ áÕç Ùß³ÏáõÛÃÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý É»½áõ: ´³Ûó ³Ûë ³Ù»ÝÁ ëÏǽµÝ ¿ñ ÙdzÛÝ. Ýáñ ѳۻñ»ÝÁ »ñÏ÷»ÕÏí³Í ¿ñ ³ñ¨»É³Ñ³Û ¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇ, Çñ»Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ÇÝ å³Ñå³Ý»É ѳۻñ»ÝÇ ù³é³ëáõÝÇó ³í»ÉÇ µ³ñµ³éÝ»ñ, ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ¹»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ñ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ý»Õ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÙdzÛÝ: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç áõ Ýñ³ É»½íÇ Ýϳïٳٵ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ñ ÓáõÉÙ³Ý Ãáõñù³Ï³Ý áõ ó³ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÁ, ëñ³Ý ݳËáñ¹áÕ áõ ѳçáñ-

-8-

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¹áÕª ³ñ¨Ùï³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ç³ñ¹»ñÁ ѳÛáõÃÛ³Ý áõ ѳۻñ»ÝÇ í»ñ³óÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Ýáñ ³Ñ³íáñ ù³ÛÉ»ñ »Õ³Ý, áñáÝù ³Û¹ Ññ»ß³íáñ Ýå³ï³ÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ß»ÙùÇÝ ¿ÇÝ, »ñµ ëï»ÕÍí»ó г۳ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ, ³å³ª ºñÏñáñ¹ гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: г۳ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³Ûݳóٳٵ ëÏëí»ó ѳÛáó É»½íÇ áõ Ýñ³ µ³é³å³ß³ñÇ Í³ÕÏÙ³Ý ÙÇ ³Ýݳ˳¹»å ßñç³Ý: ÞÝáñÑÇí ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ É³ÛÝáñ»Ý ͳí³ÉíáÕ Ñ»Õ³÷áËáõÃ۳ݪ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÁ ·Ý³Éáí ¹³ñÓ³í ɳÛÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÁݹɳÛÝí»óÇÝ Ýñ³ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÁ, ëÏëí»ó µ³ñµ³éÝ»ñǪ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇÝ ÓáõÉí»Éáõ, µ³ñµ³é³ÛÇÝ Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñÇ ãù³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóó: ¶ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÁ ·Ý³Éáí ×ß·ñïí»ó áõ ÝáñÙ³íáñí»ó, ϳÛáõݳó³Ý Ýñ³ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ù»ÝÇó ¿³Ï³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ѳۻñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óáõÙÁ »Õ³í: îÝï»ë³Ï³Ý ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳Ý, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý Ýáñ³Ýáñ ×ÛáõÕ»ñÇ áõ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñí»ëïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ѳÙÁÝÃ³ó µ³½Ù³å³ïÏí»ó ѳۻñ»ÝÇ µ³é³·³ÝÓÁ: îÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³Ý·³Ù Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÁݹѳïíáõÙ, ³ÛÝå»ë áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»Éª ѳۻñ»ÝÁ Ýáñ³Ýáñ µ³é»ñáí ѳñëï³ÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý ûñ, ³Ù»Ý ųÙ: гÛáó É»½áõÝ Ý³Ë Ñ³ñëï³ÝáõÙ ¿ Çñ µ³é³ëï»ÕÍÙ³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍٳٵ: 1. ºÕ³Í µ³é³ñÙ³ïÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñٳٵ Ýáñ µ³é»ñ ϳ½Ù»ÉÁ ³ÛÝù³Ý ѳñ³½³ï ¿ ѳۻñ»ÝÇÝ, áñ Ñ³×³Ë Ù³ñ¹ ãÇ ¿É ½·áõÙ, û ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ÑáñÇÝí³Í µ³éÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ Éëáõ٠ϳ٠ϳñ¹áõÙ: ²ÛÝåÇëÇ Ýáñ³Ï»ñï µ³é»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ³é³ÝÓݳïáõÝ, ãÙßϳë³Ñù, ½µáë³Û·Ç, ïÇ»½»ñ³·Ý³ó, í³½ùáõÕÇ, ·»Õ³ë³Ñù, ½áõ·³·áõÉå³, »ñÇϳٳµáñµ, ·³½ûç³Ë, ë»ÕÙ³·Çñ, í³ñϳÝÇß, ÁÝïñ³Ï³ß³éù ¨ ³ÛÉÝ, ѳۻñ»ÝáõÙ Ùßï³å»ë ·áñͳÍí³Í µ³é»ñ »Ý ÃíáõÙ: 2. гÛáó É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÛáõë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ »Õ³Í ³ñÙ³ïÝ»ñÇó áõ µ³é»ñÇó ³Í³ÝóÝ»ñáí Ýáñ µ³é»ñ ϳ½Ù»ÉÝ ¿: سëݳ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí, ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÝ áõÝÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ³Û¹åÇëÇ Ùáï 200 ³Í³ÝóÝ»ñ, áñáÝó Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ ³ÛÅÙ ¿É ³ÏïÇí µ³é³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝÇ: ²Û¹ ³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ß³ï ï»ñÙÇÝÝ»ñ áõ µ³é»ñ, áñåÇëÇù »Ýª ѳٳϻÝïñáÝ, ѳٳÏáÕÙ, ѳٳϳéáõÛó, ѳٳÉÇñ, Ý»ñ³ß˳ñÑ, Ý»ñ³ñÏ»É, Ý»ñ·³ÕÃ, Ý»ñ¹³ßݳÏ, Ý»ñËáõÅáõÙ, ÑÝãÛáõÝ, Ó¨áõÛÃ, ѳïáõÛÃ, ïÇñáõÛÃ, í³½áñ¹, ãÙßÏáñ¹, ͳÝñáñ¹, ¹³ÑáõÏáñ¹ ¨ ³ÛÉÝ, ³é³çÇÝ ÇëÏ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó ѳñ³½³ï »Ý ¹³éÝáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ áã Ù³ëݳ·»ï Ù³ñ¹áõÝ: ¶ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÁ ÙÇßï ѳٳÉñí»É áõ ѳٳÉñíáõÙ ¿ ݳ¨ª àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

-9


3. µ³ñµ³é³ÛÇÝ ³ÛÝåÇëÇ µ³é»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ýª µ³ñ³Ï³ó³í, ·á·Ýáó, ·é÷»É, ¹³éݳųÙ, ¹ÇÙѳñ, ¹áÕ¿ñáóù, ûñûñáõÏ, ûñ˳ß, ˳ãÙ»ñáõÏ, ãáã³ßáñ, çñµ³Å³Ý ¨ ³ÛÉÝ. 4. ·ñ³µ³ñÛ³Ý µ³é»ñáíª Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáí ³Û¹ µ³é»ñÁ, ÁݹɳÛÝ»Éáí ¹ñ³Ýó ÇÙ³ëïÁ: ²ÛÅÙ ëáíáñ³Ï³Ý »Ý ¹³ñÓ»É ·ñ³µ³ñÇ »ñµ»ÙÝÇ Ùáé³óí³Í ѳëïáó, ѻͳÝ, å³ñ»ï, íóñ, Ëáï³Ý, ³Õ³Ý¹»ñ, ³ñ·³Ý³Ï, ûß³ñ³Ï ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÁ. 5. Ýáñ ïÇåÇ Ï³ÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ϳñÙÇñ ³ëïÕ, ·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¹»ñ³ë³Ý, ѳݷëïÛ³Ý ïáõÝ ¨ ³ÛÉÝ. 6. ûï³ñ, ³é³í»É³å»ë éáõë»ñ»ÝÇó ϳï³ñí³Í µ³é³ÛÇÝ ¨ ¹³ñÓí³Íù³ÛÇÝ å³ï×»ÝáõÙÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ÑÝ·³ÙÛ³Ï, ·Ý¹³óÇñ, ÇÝùݳÃÇé, ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ¹Ý»É, Çñ íñ³ ³ß˳ï»É, áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÝ»É, ѳñí³Í ѳëóÝ»É ¨ ³ÛÉÝ: ²ß˳ñÑáõÙ ãϳ ÙÇ É»½áõ, áñ ãѳñëï³óÝÇ Çñ µ³é³å³ß³ñÁ ѳñ¨³Ý É»½áõÝ»ñÇó í»ñóñ³Í ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ºÃ» É»½áõÝ Ýáñ ¿ ϳ½Ù³íáñí³Í ¨ Ýñ³ µ³é³å³ß³ñÇ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ׳ݳã»ÉÇ »Ý, ³å³ ³Û¹åÇëÇ É»½íÇ íÇ׳ÏÁ ³ÛÝù³Ý ¿É ݳ˳ÝÓ»ÉÇ ã¿. »ñµ»ÙÝ µ³é³å³ß³ñÇ Ù»ç ë»÷³Ï³ÝÁ ׳ݳã»Éáõ ß³ï ùÇã µ³Ý ϳñáÕ ¿ ÙݳÉ: öá˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ É»½áõÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ïÇå»ñÇ »Ý ÉÇÝáõÙ: ê»Ù³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇ µ³é³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ ëïÇåáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ëáõë³÷»É ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇëÏ ãÇÝïǵ»Ã³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÁ ѳ½í³¹»å »Ý ѳݹáõñÅáõÙ ûï³ñ µ³é»ñ: ê³Ï³ÛÝ ÝáõÛÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñáÑÇßÛ³É ó»Õ³ÏÇó É»½áõÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³Ï³Ý ѳñ·Ç »Ý: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ, ¿ëïáÝ»ñ»ÝÁ ѳ×áõÃÛ³Ùµ ãÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñáõÙ Ñݹ»íñáå³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇó, µ³Ûó Çñ ó»Õ³ÏÇó ýÇÝÝ»ñ»ÝÇó áõÝÇ Ñ³ñÛáõñ³íáñ ÷á˳éÛ³É µ³é»ñ: ìÇ»ïݳٻñ»ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ÁÝϳÉáõÝ³Ï ã¿ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ, µ³Ûó Ýñ³ µ³é³å³ß³ñÇ Ùáï 75 ïáÏáëÁ, Áëï Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³í³ëïÙ³Ý, ·³ÉÇë ¿ ó»Õ³ÏÇó ãÇݳñ»ÝÇó: ²ÛëåÇëáí, ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ٠÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáí É»½áõÝ Ñ³ñëï³óÝ»Éáõ ѳñóÁ í»ñ ¿ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý É»½í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ϳ٪ ÁݹѳÝñ³å»ë ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó. ³ÛÝ ëáëÏ É»½í³Ï³Ý ѳñó ¿: гۻñ»ÝÇ µ³é³ÛÇÝ áõ Ó¨³µ³Ý³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÁ ɳÛÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ ³½³ïáñ»Ý ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ. Ù»ñ É»½íÇ µ³é³å³ß³ñÁ ÉÇ ¿ ³Û¹åÇëÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáí: гۻñ»ÝÁ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³ñëï³ó»É ¿ ³Û¹ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ѳñëï³Ý³É: ¸Åí³ñ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³í³ï³É, áñ ѳۻñ»ÝÇ ³ÛÝåÇëÇ µ³é»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª µÅÇßÏ, ׳ϳï, ß³ù³ñ, ϳñÙÇñ, ϳåáõÛï, ëáõñ, åáÕå³ï, ß³íÇÕ, ùݳñ, »Ï»Õ»óÇ, ÙÏñ³ï, ϳïáõ, áã˳ñ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñ

- 10 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

»ñµ»ÙÝÇ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý »Õ»É: ´³Ûó ³Ûë ϳñ·Ç µ³é»ñÇó ß³ï»ñÁ ѳۻñ»ÝÇÝ ³Ýó»É »Ý ¹»é¨ë Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý É»½áõ ã¹³ñÓ³Í ßñç³ÝáõÙ ¨ Ëáë³Ïó³Ï³Ý É»½íáõÙ ³ÛÝå»ë »Ý Ó¨³÷áËí»É, áñ Ýñ³Ýó ûï³ñ³ÍÇÝ ÉÇÝ»ÉÁ ѳëï³ï»É ³Ý·³Ù ¹Åí³ñ ¿: гۻñ»ÝÁ ÝáõÛÝåÇëÇ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ ãÇ óáõó³µ»ñáõÙ ·ñ³Ï³Ý ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: Ð³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ Ñ³Ù³ñ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï »Õ»É ¿ Çñ ë»÷³Ï³Ý µ³é³ëï»ÕÍáõÙÁ. Ù»ñ ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ»É ¿ ÙdzÛÝ ëïÇåí³Í å³ñ³·³ÛáõÙ, ³ÛëÇÝùݪ »ñµ ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É ïíÛ³É ûï³ñ µ³éÁ ×ß·ñÇï ϳ٠ѳçáÕ Ã³ñ·Ù³Ý»É: гÛáó É»½íÇ µ³é³Ï»ñïÙ³Ý ¹³ñ³íáñ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÇó ¨ Çñ ÇëÏ É»½í³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÇó µËáÕ ¨ ϳÝáÝ ¹³ñÓ³Í ³Ûë ëáíáñáõÛÃÁ ûñÇݳϳݳóí³Í ¿ ݳ¨ ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇ Ñ³Ù³ñª ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¨ ÐÐ Î¶Ü É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñáí, áñáÝóáõÙ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇó ϳï³ñíáÕ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Àëï áñáõÙª ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇó åÇïÇ §÷áË ³éÝ»É ³ÛÝåÇëÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñ áõ µ³é»ñ, áñáÝó ѳٳñÅ»ùÁ ãϳ ¨ ѳۻñ»ÝÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ѳçáÕ Ï³½Ù»É Ñݳñ³íáñ 㿦: ²Ù»Ý ÇÝã å³ñ½ ¿ ³ëí³Í. »Ã» ѳۻñ»ÝÝ áõÝÇ Ï»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõÝ, µ³Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ, »ñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ѻճ÷áËáõÃÛáõÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ·ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, í»å, ׳Ñ׳ï»Ý¹, ϳñÍñ³Ëï, ³Õ»Ã³÷áõÃÛáõÝ, ·ñ³·áÕ, ç»ñÙ³ã³÷, µ³ñ»Ýáñá·áõÙ, µ³ñáÛ³·»ï, ·ñ³ë»ÝÛ³Ï, Ï»ñå³ñ, Ùï³Í»É³Ï»ñå ¨ ³ÛÉÝ, ³å³ µáÉáñáíÇÝ ³í»Éáñ¹ »Ý ûï³ñ µÇáÉá·Ç³, ýÇÉáÉá·Ç³, ·»áÉá·Ç³, ³·ñáÝáÙdz, é¨áÉÛáõódz, å³ñïdz, é»ó»Ý½Ç³, ÇÝï»ÉÇ·»Ýódz, éáÙ³Ý, ٳɳñdz, ëÏÉ»ñá½, ·ñÇų, åɳ·Ç³ïáñ, ûñÙáÙ»ïñ, é»ýáñÙ, Ùáñ³ÉÇëï, ûýÇë, ÇÙÇç, Ù»ÝóÉÇï»ï áõ ÝÙ³Ý µ³é»ñÁª ëñ³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ ÇÝãåÇëÇ ç³Ýù»ñáí áõ ÙáÉáõóùáí ¿É áñ ³ñ¹³ñ³óíÇ: ºÃ» ѳۻñ»ÝÁ ãáõÝÇ ¨ ¹»é ãÇ ëï»ÕÍ»É ³ÛÝåÇëÇ µ³é»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ³å³ñ³ï, ·ñ»Ý³, Ïǵ»éÝ»ïÇϳ, Ïí³ñóÇï, åñáÉÛáõídzÉ, ٳϳñáÝ, µÇýßï»ùë, ëï³¹ÇáÝ, ³Ïáñ¹»áÝ ¨ ³ÛÉÝ, ³å³, ³ÝÏ³Ë ³Ûë µ³é»ñÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇÝ Ñ³ñ³½³ï áõ ѳëϳݳÉÇ ÉÇÝ»Éáõ ϳ٠ãÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó, ¹ñ³Ýù åÇïÇ û·ï³·áñÍí»Ý, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ µ³é-ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùï»É »Ý Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, áõëïÇ É»½íÇó ¹áõñë ÙÝ³É ã»Ý ϳñáÕ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ û·ï³·áñÍ»É ³Û¹ µ³é»ñÁ µÝ³í ¿É ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ ëñ³Ýù ÁݹѳÝñ³å»ë ѳÛï³ñ³ñ»É ³Ýóñ·Ù³Ý»ÉÇ: ì»ñÁ µ»ñí³Í ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñÇó ѳۻñ»ÝÇ ·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ ³Ù»ÝÇó ³Ýѳñ³½³ïÁ ³Ïáñ¹»áÝ µ³éÝ ¿, µ³Ûó ³Û¹ µ³éÁ ³ÛÝù³Ý ѳëϳݳÉÇ áõ ³ñ¹»Ý ï³ñ³Íí³Í µ³é ¿, áñ ¹Åí³ñ û áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ùïùáí ³ÝóÝÇ ³ÛÝ Ñ³Û³óÝ»É: êñ³Ý ѳϳé³Ï, ѳۻñ»ÝÇ ÑÝãÙ³ÝÝ áõ ·ñáõÃÛ³ÝÁ ß³ï àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 11


ѳñ³½³ï ¿ ·ñ»Ý³ µ³éÁ, µ³Ûó Çñ ³ÝѳëϳݳÉÇáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ³Û¹ ·ñ»Ý³-Ý Çñ ѳñ¨³Ý åñáÉÛáõídzÉ-Ç Ñ»ï Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇßï åÇïÇ ÑáõßÇ ëñ³Ýó óñ·Ù³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ´áÉáñÁ ɳí ѳëϳÝáõÙ »Ý, û ÇÝã µ³Ý ¿ ëï³¹ÇáÝ, µ³Ûó 16 ¹³ñ ¿, ÇÝã ѳۻñ»ÝÁ Çñ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñáí ÏéíáõÙ ¿ ³Ûë µ³éÇ ¹»Ù. ÑÝ»ñÁ ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³Ý»É »Ý ³ëå³ñ»½, Ùñó³ñ³Ý, Ùñó³í³Ûñ, Ññ³å³ñ³Ï, ³ÛÅÙ ¿É ëñ³Ýó ³í»É³ó³Ýª ˳ճ¹³ßï, Ùñó³¹³ßï, Ù³ñ½³¹³ßï ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÁ: àã áù ÃßݳÙáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Ñáõݳñ»Ý ëï³¹ÇáÝ-Ç ¹»Ù, µ³Ûó É»½áõÝ ³ÝáõÙ ¿ Çñ ·áñÍÁ. ѳí³Ý³µ³ñ µáÉáñáíÇÝ Ýáñ ëï»ÕÍí³Í Ù³ñ½³¹³ßïÁ ³ëå³ñ»½ åÇïÇ »ÉÝÇ 1600-³ÙÛ³ ëï³¹ÇáÝÇ ¹»Ùª ³ÛÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇó ¹áõñë ÙÕ»Éáõ ѳí³ÏÝáõÃÛ³Ùµ: ¸»é »ñ»Ï ³Ýóñ·Ù³Ý»ÉÇ Ñ³Ù³ñí³Í ÏáÙåÉ»ùë, Ïáñåáõë, ÏáõÉïáõñ³ÛÇ å³ñÏ, áõÝÇí»ñÙ³·, ßï³Ý·³, ßï³Ý·Çëï, ѳݹµáÉ, ëáÉÇëï, ÏáÉ·áïϳ, ¹áõ»ï, ¹Çñ»Ïïáñ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñ ³Ûëûñ ¹³ñÓ»É »Ý ѳٳÉÇñ, Ù³ëݳ߻Ýù, ½µáë³Û·Ç, ѳÝñ³Ë³ÝáõÃ, ͳÝñ³ÓáÕ, ͳÝñáñ¹, Ó»éݳ·Ý¹³Ï, ٻݳϳï³ñ, ½áõ·³·áõÉå³, ½áõ·»ñ·, ïÝûñ»Ý ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ¿ É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µÝ³Ï³Ý ÁÝóóùÁ:

2 гۻñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÇÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, Ù»ñ É»½íÇ µ³é³ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ñáõëï áõ µ³½Ù³½³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý: ´³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï»ë³Ýù, áñ ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝ㨠ûñë ѳí³ë³ñ³å»ë ·áñÍáõÙ ¿ ûï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáÝÁ, áñÇ ¹»ñÁ ÇÝãù³Ý ¿É ϳñ¨áñ ÉÇÝÇ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñáõÙ, ÝáõÛÝ É»½íÇ ï³ñµ»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ÝáõÛÝÇëÏ µ³é³å³ß³ñÇ ï³ñµ»ñ ß»ñï»ñáõÙ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ï³ñµ»ñ ¿: àñáß Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç É»½áõÝ»ñáõÙ ûï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý Ù»ç ¿³Ï³Ý ¹»ñ ãáõÝ»Ý, ³ÛÉ ïÇåÇ É»½áõÝ»ñáõ٠ϳ٠ÝáõÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç É»½áõÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ ³Û¹ ·áñÍáÝÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ í×é³Ï³Ý ¹»ñ áõÝÇ: ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïٳѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳËí³Íª ÝáõÛÝ É»½íÇ ÙÇ ßñç³ÝáõÙ ûï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï Ù»Í ÃÇí »Ý Ï³½ÙáõÙ, ÙÇ ³ÛÉ ßñç³ÝáõÙª ß³ï ãÝãÇÝ. Ý³Û³Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³·³í³éÇÝ áõ ã³÷Çݪ µ³é³å³ß³ñÇ ÙÇ ß»ñïáõÙ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ß³ï áõ ß³ï ÉÇÝ»É, ÙÇ ³ÛÉ ß»ñïáõÙª ß³ï ùÇã: ²Ûë µáÉáñÁ å³ïÙ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, É»½íÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù, ÇÝãåÇëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É áñ¨¿ É»½íÇ ½³ñ·³óáõÙÝ áõ µ³ñ·³í³×áõÙÁ ϳ٠ѻﳹÇÙáõÙÝ áõ ÓáõÉáõÙÁª ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóñ³Í:

- 12 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

È»½íÇ, Ýñ³ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ µ³Õ³¹ñÇãÇ, ³ë»Ýù, µ³é³å³ß³ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Ýï»ë»É ½³ñ·³óÙ³Ý ³Ûë å³ïٳϳÝáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÁ, ³é³Ýó áñÇ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ å³ïÏ»ñ³óÝ»É áã É»½íÇ ½³ñ·³óáõÙ, áã É»½íÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÝáõÃÛáõÝ: ¸Åµ³Ëï³µ³ñ, ³Ý·³Ù ß³ï Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ µ³é³å³ß³ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë Ñ³×³Ë »Ý ï³ñíáõÙ É»½íÇ Ù³ëݳÏÇ ßñç³ÝÝ»ñáí áõ ÷³ëï»ñáíª Ùáé³Ý³Éáí ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨áõÙ ï»ëÝ»É ³ÙµáÕç É»½áõÝ, É»½íÇ áÕç å³ïÙ³Ï³Ý ÁÝóóùÁ: Ð³×³Ë ëϽµáõÝù³ÛÇÝ áõ ϳñ¨áñ ѳñó»ñÁ ÷á˳ñÇÝíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ µ³é³Ó¨»ñÇ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý í»×áí, áñÝ ³í»ÉÇ ßáõï ݳ˳ëÇñáõÃÛ³Ý, Ù³ëݳ·Çï³óÙ³Ý, ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý, É»½í³Ï³Ý ׳߳ÏÇ Ñ³ñó ¿ ¨ áã û É»½í³ßÇÝáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝù³ÛÇÝ Ñ³ñó: Î³Ý Ñ³ñóÇ ¿áõÃÛ³ÝÝ ³Ýï»ÕÛ³Ï Ù³ñ¹ÇÏ ¿É, áñáÝù µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý, ë»÷³Ï³Ý µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Çñ»Ýó ëáõï áõ ß÷áà Ùïù»ñÁ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ï»Õ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ, É»½í³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÙ³ñ ûñÇÝ³Ï ×³ñ»Éáõó Ñ»ïá (ÇëÏ É»½áõÝ ó³Ýϳó³Í ï»ëáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳíáñ»Éáõ ѳٳñ ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇÝ³Ï ÙÇßï ¿É Ï³ñáÕ ¿ ï³É), ³å³íÇÝáõÙ »Ý ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇݪ ¹ÇÙ»Éáí ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñÇÝ: äÇïÇ ³ë»É, áñ É»½áõÝ ³Ûëï»Õ ß³ï ¹³Å³Ý ¿ ¨ áã ÙÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³Ý ³éç¨ ãÇ ëïñϳÝáõÙ: Ò»ñ ٻͳñ³Í Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ ϳëÇ, áñ ³ÛëÇÝã ûï³ñ ϳ٠³½·³ÛÇÝ µ³éÁ ³ÝѳñÙ³ñ ¿, Ýñ³ ÷á˳ñ»Ý ³ÛÝÇÝã µ³éÁ åÇïÇ ·áñͳͻÉ, µ³Ûó ѳñÛáõñ ï³ñÇ Ñ»ïá Ïå³ñ½íÇ, áñ É»½áõÝ, ѳϳé³Ï Ó»ñ ³å³í»Ý ·ÇïáõÝÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý, Ñ»Ýó ³ÛëÇÝã ³ÝѳñÙ³ñ µ³éÝ ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É ·áñÍ³Í»É ¨ µáÉáñáíÇÝ Ùáé³ó»É ¿ ³ÛÝÇÝã ѳñÙ³ñ µ³éÁ: àõñ»ÙÝ ³Ûëï»Õ ¿É ϳñ¨áñÁ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ ¿ ¨ áã û Ù³ëݳÏÇ ûñÇݳÏÝ»ñÇó ϳéã»ÉÁ: ¸³ñ»ñáí íÇ×»É »Ý ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý íÇ×»É, û Ù³Ûñ»ÝÇ µ³é»ñÇ ÏáÕùÇÝ áñï»Õ ¨ ÇÝã ã³÷áí ϳñ»ÉÇ ¿ ·áñÍ³Í»É ûï³ñ µ³é»ñ: ø³ÝÇ Ï³Ý ï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñ áõ É»½í³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÉÇÝ»Ý ¨ ³Ûë í»×»ñÁ: ºÃ» Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ³Ûë ûٳÛÇ ßáõñçÁ ·ñáõÙ »Ý ³Û¹ í»×»ñÇÝ í»ñç ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³å³ ǽáõñ »Ý ·ñáõÙ: ê³ Ý߳ݳÏá±õÙ ¿ ³ñ¹Ûáù, û É»½íÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ù»ñ ϳÙùÇó áõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó µ³ó³ñӳϳå»ë ³ÝÏ³Ë ¿, ¨ Ù»ñ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë Ù³ëÇÝ µáÉáñáíÇÝ ³í»Éáñ¹ »Ý: à°ã, ÇѳñÏ»: È»½í³ßÇÝ³Ï³Ý ×Çßï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ß³ï ϳñ¨áñ ݳ˳å³ÛÙ³Ý ¿ É»½íÇ Ù³ùñáõÃÛ³Ý áõ Ñëï³ÏáõÃÛ³Ý, Ýñ³ ѳٳϳñ·Ç ³½·³ÛÇÝ Ï»ñå³ñ³ÝùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, ëñ³Ýáí å³Ûٳݳíáñí³Íª É»½íÇ áõëáõóáõÙÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ ѳٳñ: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 13


àõñ³ËáõÃÛ³Ùµ ϳñ»ÉÇ ¿ ³ñӳݳ·ñ»É, áñ Ñ³Û Ýáñ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ µ³é³å³ß³ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ ѳñëï³óÙ³Ý Ùáï ѳñÛáõñÑÇëáõݳÙÛ³ å³ïÙ³ßñç³ÝáõÙ Ù»ñ É»½í³ßÇݳñ³ñÝ»ñÁ í³ñ»É »Ý Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ×Çßï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ²Ûë Ù»Í ·áñÍÇ ³é³çÇÝ Ý³Ë³ÝÓ³ËݹÇñÝ»ñÁ Ñ³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝù, ëÏë³Í ²µáíÛ³ÝÇó ÙÇÝ㨠â³ñ»Ýó áõ ä³ñáõÛñ ꨳÏ, ¹³í³Ý»É »Ý Ù»Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùª å³Ñå³Ý»É Ù»ñ É»½íÇ ³½·³ÛÇÝ Ó¨Á, ѳñëï³óÝ»É Ýñ³ µ³é³å³ß³ñÁ Çñ ë»÷³Ï³Ý ѳñáõëï µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáíª ãËáñß»Éáí ݳ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Üáñ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ç³ï³·áí ²µáíÛ³ÝÁ, Áݹ·Í»Éáí éáõë³ó É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, §ì»ñù г۳ëï³ÝǦ-áõÙ ·ñáõÙ ¿. §èáõë³ó É»½áõÝ Ù»ñ ï»ñáõÃÛ³ÝÝ ³, å»ïù ¿ ³Ù»ÝÇó ³é³í»É ѳٳñÇÝù¦, µ³Ûó ëñ³ÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ³í»É³óÝáõÙ ¿ñ. §²Ëñ á±í ³ Éë»É, û ÍÍÙáñ ϳÃÁª Ùáñ ϳÃÇóÁ ɳí ÁÉÇ: ¾ëù³Ý ˳éÁ É»½íÇ Ñ»ï ¹áõ ¿É áñ ùá ÷ñáùáõÉÇí³Ãë³Ý, ÙñáùáõÉÇí³Ãë³Ý »ë ˳éÝáõÙ, ³Ëñ ¹ñ³ÝÇó ÇÝã ѳ٠¹áõñë Ï·³... ¶ÇïáõÝ, Éáõë³íáñÛ³É Ù³ñ¹Á ݳ ¿, áñ ³Ù»Ý É»½áõ ù³ÝÇ Ï³ñ³, Çëï³Ï Ëá볦*: Ø»Í É»½í³ßÇݳñ³ñ ØÇù³Û»É ܳɵ³Ý¹Û³ÝÁ, ÙÇ ÏáÕÙÇó ½·áõß³óÝ»Éáí Ù³ùñ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ó·ïٳٵ ³ß˳ñѳµ³ñÁ ·ñ³µ³ñÇÝ ëïñϳóÝ»Éáõ, Ýñ³ ³ÝѳëϳݳÉÇ µ³é»ñáí áõ á×»ñáí Ýáñ ѳۻñ»ÝÁ ÉóÝ»Éáõ íï³Ý·Çó, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ѳÛáó É»½íÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ, áñ ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ ³Ýï»ÕÇ áõ ³Ý׳ñ³Ï ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí Éóí³Í µ³ñµ³é³ÛÇÝ µ³Ý³íáñ ËáëùÇ ³ëïÇ׳ÝÇÝ ãÇç»óíÇ: §²ÝÑݳñ ¿, »Ã», ÇÝãå»ë ³ë³óÇÝù, ï³ñ³å³ÛÙ³Ý Ù³ùñ³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ëïñϳóÝ»Ýù Ýáñ³Ý ÑÇÝ É»½íÇÝ. ³ÝÑݳñ ¿, û ³ÝÝ»ñ»ÉÇ ³ÝÑá·áõÃÛ³Ùµ, ³Ûá°, ß³ï ³Ý·³Ù ¨ ï·ÇïáõÃÛ³Ùµ ¨ ³é³Ýó µÝ³í Ñ³Û É»½áõÝ áõë³Í ÉÇÝ»Éáõ, ³Ýϳñ·, ³ÝϳÝáÝ, ÇÝã áñ Ù»ñ µ»ñÝÇÝ ·³ÉÇë ¿, ·ñ»Ýù ÃÕÃÇ íñ³¦**: ê³Ï³ÛÝ Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ ãÇ Ù»ñÅáõÙ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë. ݳ ù³ç ·ÇïÇ, áñ Ýáñ³ëï»ÕÍ ·ñ³Ï³Ý ³ß˳ñѳµ³ñÁ ³é³Ýó ³Û¹ ûï³ñ µ³é»ñÇ Ï³ñáÕ ¿ Ïïñí»É ÅáÕáíñ¹Çó, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ãÇ Ï³ñáÕ ·ÇïáõÃÛ³Ý É»½áõ ¹³éݳÉ: §²ÝÙ»ñÅ»ÉÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ ¿,– ·ñáõÙ ¿ ݳ,– û Ù»Ýù ÇçÝ»Éáí ѳë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç åÇïÇ ëïÇåíÇÝù µáõÝ ÃáõñùÇ µ³é»ñ ¿É Ý»ñë ³éÝáõÉ, ³Ù»Ýûñí³ ÏÛ³ÝùÇ, å»ïù»ñÇ ¨ ѳëϳóáõÃÛ³Ýó áñå»ë ѳÛï³ñ³ñ, ÇÝãå»ë ·Çï³Ï³Ý ³é³ñϳݻñáõÙ ëïÇåí³Í »Ýù »íñáå³Ï³Ý µ³é»ñ ³éÝáõɦ***: γñÍ»Ù, áõß³¹ñáõÃÛáõÝ *Ê. ²µáíÛ³Ý, ì»ñù г۳ëï³ÝÇ, 1955, ¿ç 99–100: **Ø. ܳɵ³Ý¹Û³Ý, ºñÏáõ Ëáëù ¥ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. 2, ¿ç 400¤: ***Ø. ܳɵ³Ý¹Û³Ý, êáë ¨ ì³ñ¹ÇûñÇ ÏñÇïÇϳ ¥ºÈÄ, Ñ. 3, ¿ç 186 - 187¤:

- 14 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¹³ñÓñÇù ܳɵ³Ý¹Û³ÝÇ §åÇïÇ ëïÇåíÇÝù¦ ¨ §ëïÇåí³Í »Ýù¦ µ³é»ñÇÝ: ²Ûëûñ ¿É ³Ûë ëϽµáõÝùÁ ³Ù»Ý ÙÇ ³½·³ÛÇÝ É»½íÇ µ³é³Ï»ñïÙ³Ý ¨ ï»ñÙÇݳëï»ÕÍÙ³Ý ³Ûµáõµ»ÝÝ ¿: úï³ñ µ³éÁ í»ñóÝáõ٠ϳ٠í»ñóñ³ÍÁ å³ÑáõÙ »Ý, »ñµ ë»÷³Ï³Ý µ³éÁ ãáõÝ»Ý, ϳ٠ûï³ñ µ³éÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ ã»Ý ϳñáÕ³ÝáõÙ ëï»ÕÍ»É. ë³ ¿É Ñ»Ýó ³Û¹ ëïÇåÙáõÝùÝ ¿, áñ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ÏñÏÝáõÙ ¿ ܳɵ³Ý¹Û³ÝÁ: ²Ûë Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ×Çßï ëϽµáõÝùÝ »Ý ¹³í³Ý»É ݳ¨ Ù»ñ ÙÛáõë ³Ýí³ÝÇ É»½í³ßÇݳñ³ñÝ»ñÁ: Æñ ý»ÉÇ»ïáÝÝ»ñáõÙ ÓÙ»ñáõÏÁ Ù»Õñ³åáå ßÇÝáÕÝ»ñÇÝ Í³ÕñáÕ ð³ýýÇÝ §¼³ÑñáõÙ³ñǦ Ñ»ñáëÇ µ»ñ³Ýáí ³ëáõÙ ¿ñ. §Ð³Ûáó É»½áõÝ ³ÛÝù³Ý ×áË ¿, áñ ³é³Ýó áõñÇßÇó ÷áË ³éÝ»Éáõ ¿É ϳñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É Ûáõñ µ³é»ñÁ¦*: ä³ñ½ 㿱, áñ ð³ýýÇÝ ÏéíáõÙ ¿ñ áã û ûï³ñ µ³é»ñÁ ѳ۳óÝ»Éáõ ¹»Ù, ³ÛÉ ¹³ñ³íáñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµ ѳ۳ó³Í µ³é»ñÁ óñ·Ù³Ý»Éáõ ¹»Ù, ³Ù»Ý ϳñ·Ç ³ÝßÝáñÑù áõ ëË³É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Õ³í³ÕáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù: ÐáíѳÝÝ»ë ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ ½³ÛñáõÛÃáí ·ñáõÙ ¿ñ, û §Þ³ï ³Ý·³Ù ѳۻñ»Ý ·ñ³ÍÁ, »Ã» éáõë»ñ»ÝÇó ¿ Ã³ñ·Ù³Ý³Í, åÇïÇ ÝáñÇó éáõë»ñ»ÝÇ ßáõé ï³ë, áñ ѳëϳݳë, û ÇÝã ¿ áõ½áõÙ ³ë»É ·ñáÕÁ¦**: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ µáÕáùáõÙ ¿ñ Ñ³Û Éñ³·Çñ áõ ·Çñù Ññ³ï³ñ³ÏáÕÝ»ñÇݪ ³ë»Éáí, û §...ºë, ÙÇ ûï³ñ É»½áõÝ»ñ ãÇÙ³óáÕ Ñ³Û Ù³ñ¹, å³ñï³Ï³±Ý »Ù ѳëϳݳÉ... ÙÇ ·³í³é³Ï³Ý ÷áùñÇÏ Ã»ñÃáõÙ ïåí³Í ÃÕóÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ý³ÉëÇýÇϳódz, Ù³ëë³, ÙÇëdz, ¹¨Ç½, ÙáÙ»Ýï µ³é»ñÁ, »ñµ ÃÕóÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É ËáëùÁ ïÇñ³óáõÇ, ·ÛáõÕ³Ï³Ý ·ñ³·ñÇ, ï³Ýáõï»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿¦: àõñ»ÙÝ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÝ ¿É å³Ûù³ñáõÙ ¿ ëË³É áõ ³ÝѳëϳݳÉÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ³Ýï»ÕÇ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù ¨ áã û ù³ñá½áõÙ ¿ ûï³ñ µ³é»ñÇ ³Ýóñ·Ù³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ: ²Ûë ѳñóáõÙ ß³ï »Ý ã³ñ³ß³ÑáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ÇÝã ¿ ³ëáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: §ºí ÙÇßï ³í»ÉÇ É³í ¿ ãáõÝ»ó³Í µ³éÁ ÷áË ³éÝ»É, ù³Ý ×·Ý»É ³Ýå³ï׳é ëï»ÕÍ»É Ï³Ù Ã³ñ·Ù³Ý»É áõ ýñ³ÏÁ ßÇÝ»É åáã³½·»ëï, ÏáïÉ»ïÁª ÏáÕÇÏÝ»ñ ϳ٠é³Ñ³ï ÉáËáõÙÁª ѳݷëï³å³ï³é: ²Ý×Çßï ϳ٠³ÝßÝáñÑù óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý íݳëáõÙ É»½áõÝ, ù³Ý áõÕÕ³ÏÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÁ: Ð³×³Ë Ïï»ëÝ»ù, áñ Ù»½³ÝáõÙª ÝáõÛÝÇëÏ ïðîñâåùåíèå, öèâèëèçàöèÿ, êóëüòóðà óñ·Ù³ÝáõÙ »Ý ÙǨÝáõÛÝ µ³éáí – Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ ¦***: *ð³ýýÇ, ºñÏ. ÅáÕ., 1958, Ñ. 2, ¿ç 136: **ÐáíÑ. ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ ¥ºñÏ»ñ, ÙÇѳïáñÛ³Ï, 1959, ¿ç 359¤: ***ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, 1951, Ñ. 4, ¿ç 374–375:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 15


à°ñÝ ¿ ³Ûëï»Õ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëϽµáõÝùÁ. ÙDZû ³ÛÝ, û §ÙÇßï ³í»ÉÇ É³í ¿ ãáõÝ»ó³Í µ³éÁ ÷áË ³éݻɦ, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Õ³í³ÕáõÙ ¿ ûï³ñ µ³éÁ ¨ §³í»ÉÇ ß³ï ¿ íݳëáõÙ É»½íÇÝ, ù³Ý áõÕÕ³ÏÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÁ¦: ºÃ» ³Ûë ¿, ÇÝãå»ë ϳñÍáõÙ »Ý Ù³ùñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÝѳïÝ»ñ, ³å³ ëï³óíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ù³ñá½áõÙ ¿, û ϳñÇù ãϳ ç³Ýù ó÷»É ûï³ñ µ³é»ñÁ óñ·Ù³Ý»Éáõ, ¹ñ³Ýù å³ïñ³ëïÇ Ï³Ý, åÇïÇ í»ñóÝ»É ¨ û·ï³·áñÍ»É, áõëïÇ ³Ýóñ·Ù³Ý»ÉÇ »Ý áã ÙdzÛÝ ýñ³ÏÁ, ÏáïÉ»ïÁ, é³Ñ³ï ÉáËáõÙÁ, ³Ûɨ ïðîñâåùåíèå-Ý, öèâèëèçàöèÿ-Ý, êóëüòóðà-Ý: ´³Ûó ã»±Ý í³Ë»ÝáõÙ Ù»ñ Ýáñ ûï³ñ³ÙáÉÝ»ñÁ Ù»Í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ³ÛëåÇëÇ ³ÝÙÇï ϳñÍÇù í»ñ³·ñ»Éáõó: ØDZû ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³ÍÁ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝÇ, »Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇïáõÙݳíáñ Ï»ñåáí ã»Ý áõ½áõÙ ³Õ³í³Õ»É ³ÛÝ: ØDZû §²Ý×Çßï ϳ٠³ÝßÝáñÑù óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý íݳëáõÙ É»½íÇÝ, ù³Ý áõÕÕ³ÏÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, û ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ûï³ñ µ³éÁ ×Çßï óñ·Ù³Ý»É, ÇëÏ »Ã» åÇïÇ ëË³É Ã³ñ·Ù³Ý»Ýù, ³å³ ³í»ÉÇ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ ûï³ñ µ³éÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» åÇïÇ ë˳Éí»ù, »Ã» ã»ù ϳñáÕ³ÝáõÙ µ³éÇ ×Çßï ѳٳñÅ»ùÁ ·ïÝ»É, ³å³ ÙÇ° ×·Ý»ù ³ÛÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ñ³Û³óÝ»É: ⿱ áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ ³Û¹ ÙÇïùÁ Ñ»Ýó ³Û¹å»ë ¿É ³í³ñï»É ¿ª ËáëùÁ ÏáÝÏñ»ï³óÝ»Éáí ѳçáÕ ÷á˳éáõÃÛ³Ý áõ ×Çßï óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý íñ³: §ºí ¿ëå»ëáí,– ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ,– É»½íÇ Ñ³çáÕ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ áõ ×Çßï óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ٻͳå»ë ï³Õ³Ý¹Ç áõ ßÝáñÑùÇ ·áñÍ »Ý ¹³éÝáõÙ, µ³Ûó, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ, É»½íÇ íñ³ ³ÝßÝáñÑù Ù³ñ¹ÇÏ ß³ï »Ý ³½¹áõÙ, ¨ ѳëϳóáÕ áõ ÏÇñà ׳߳ÏÇ ï»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙdzÛÝ ÙÝáõÙ ¿ Ëáë»ÉÇë û ·ñ»ÉÇë, ÷áË ³éÝ»ÉÇë û óñ·Ù³Ý»ÉÇë ½·áõÛß ÉÇÝ»É áõ µ³ñ»ËÇÕ×, áñáíÑ»ï¨ ³Ù»Ý ÙÇ ÑÝãÛáõÝ, ³Ù»Ý ÙÇ µ³é, ³Ù»Ý ÙÇ Ó¨ ϳ٠á× ÙÇ Ù»Í ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ ¿ áõ ÙÇ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑù¦*: гñÏ Ï³± ß³ñáõݳϻÉáõ ³Ûë íϳ۳ÏáãáõÙÝ»ñÁ: γ± Ù»ÏÁ, áñ ϳëϳÍáõÙ ¿, û É»½í³ßÇÝ³Ï³Ý ÝáõÛÝ ï»ë³Ï»ïÇÝ ã¿ÇÝ Ý³¨ ²Õ³Û³ÝÝ áõ Øáõñ³ó³ÝÁ, ä³ñáÝÛ³ÝÝ áõ úïÛ³ÝÁ, î»ñÛ³ÝÝ áõ ÞÇñí³Ý½³¹»Ý ¨ ß³ï áõñÇßÝ»ñ: ÆëÏ »Ã» ëñ³Ýó ¨ ³Û¹ áõñÇßÝ»ñÇ Ù»ç »Õ»É »Ý ³ÛÉ ï»ë³Ï»ïÝ»ñ ¹³í³ÝáÕÝ»ñ, ³Û¹ ¹»åùáõÙ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ ×Çßï »Ý »Õ»É ÛáõñáíÇ, ϳ٠å³ñ½³å»ë ë˳Éí»É »Ý, áñÁ ÝáõÛÝå»ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿: â¿ñ ë˳ÉíáõÙ ²Õ³Û³ÝÁ, áñ, ϳñÍ»ù, ³Ù÷á÷»Éáí ³Ûë í»×»ñÁ, ·ñáõÙ ¿ñ. §Ì³Ûñ³Ñ»Õ Ù³ùñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ͳÛñ³Ñ»Õ ûï³ñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý ã³÷ ³ñѳٳñÑ»ÉÇ ¿: Ø»½ ³é³çÝáñ¹ å»ïù ¿ áõݻݳÝù Ù»ñ ³éáÕç ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ù»½ ûɳ¹ñáõÙ ¿, ÇÝã ¹»åùáõÙ ÇÝãå»ë å»ïù ¿ í³ñí»É: ä»ïù

*Ô. ²Õ³Û³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, 1963, Ñ. 3, ¿ç 300:

*Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 375:

- 16 -

ã¿ ÙÅÕáõÏÝ»ñ ù³Ù»É ¨ áõÕï»ñ ÏáõÉ ï³É¦*: ²Ûëûñ, »ñµ ³ß˳ñÑáí Ù»Ï ï³ñ³ÍíáÕ áõ ³Ùñ³åݹíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³å»ñÁ Çñ»Ýó Ñ»ï µ»ñáõÙ »Ý ѳ½³ñ³íáñ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, »ñµ ·ÇïáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ѳñÛáõñ³íáñ Ýáñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ëÏǽµ ¿ ¹ÝáõÙ, »ñµ ï»ËÝÇϳÛÇ áõ Ù»ù»Ý³Û³óÙ³Ý Ñ»ï ³Ù»Ý ûñ Ýáñ ѳëϳóáõÃÛáõÝ áõ µ³é ¿ ÙïÝáõÙ áã ÙdzÛÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, ³Ûɨ ³Ù»Ý ïáõÝ áõ ÁÝï³ÝÇù, ³Ûɨë Ëáëù ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É »ñÏáõ ѳí³ë³ñ ͳÛñ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñǪ É»½í³Ï³Ý ûï³ñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý áõ Ù³ùñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: гí³ë³ñ å³Ûù³ñÇ Ïáã ³Ý»É ³í»Éáñ¹ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ùñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý ¹»Ù Ý߳ݳÏáõÙ ¿, Çñáù, §ÙÅÕáõÏÝ»ñ ù³Ù»É ¨ áõÕï»ñ ÏáõÉ ï³É¦: ¸»é Ýáñ ¿ÇÝù Ï»ñáëÇÝÏ³Ý Ã³ñ·Ù³Ý»É ݳíóí³éÇ, ÇëÏ åñÇÙáõëÁ ã¿ÇÝù ѳëóñ»É óñ·Ù³Ý»É, »ñµ ëñ³Ýó ÷á˳ñÇÝ»Éáõ »Ï³Ý ¿É»Ïïñ³ë³ÉÝ áõ ·³½ûç³ËÁ: è³¹ÇáÝ ³Û¹å»ë ¿É ãóñ·Ù³Ý»óÇÝù, »ñµ Ùáõïù ·áñÍ»óÇÝ é³¹ÇáÁݹáõÝÇãÝ áõ Ñ»éáõëï³óáõÛóÁ: ²å³ ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛá±õÝÁ: ´³é³å³ß³ñÇ ³ÛëåÇëÇ ³ñ³· áõ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ѳٳ½·³ÛÇÝ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ Ù»ñ É»½íÇ µ³é³·³ÝÓÇ Ýϳïٳٵ: È»½íÇ µ³é³å³ß³ñÇ ³ñ³·ÁÝÃ³ó ½³ñ·³óáõÙÁ Ññ³Ù³ÛáÕ³µ³ñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ µáÉáñ Ñݳñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áñͳ¹ñٳٵ ³å³Ñáí»É ѳۻñ»ÝÁ Çñ ë»÷³Ï³Ý Ýáñ³Ï»ñï µ³é»ñáí áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñáí: ²ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ, ÷áñ÷ñ»Éáí ³ÝóÛ³ÉÇ ï»ñÙÇݳßÇÝ³Ï³Ý í»×»ñÁ, ѳí³ù»Éáí ÑÇÝ áõ Ýáñ ëË³É áõ ³ÝѳçáÕ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ. åáã³½·»ëï (ýñ³Ï), Ññ³ë³ÛÉ (ï³ÝÏ), áõëáÕáõÃÛáõÝ (ٳûٳïÇϳ), ëå³Û³ÏáõÛï (ßï³µ), ѳÏÇñ×³Ï (ÏáÝëå»Ïï), ³ËáÛ³Ý (ã»ÙåÇáÝ) ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝó Ù»ç ÝáõÛÝÇëÏ Ï³Ý Ï³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ÑáñÇÝí³Í µ³é»ñ, ëñ³Ýó ³í»É³óÝ»Éáí Çñ»Ýó ¹áõñ ã»ÏáÕ »ñ·³Ñ³Ý, ½µáë³ßñçÇÏ ¨ ³ÛÉÝ, áÙ³Ýù ³Ù»Ý³ÛÝ ÉñçáõÃÛ³Ùµ ÷áñÓáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳí³ï³óÝ»É, û áñáß ³ÝѳïÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí ѳۻñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ï³ñíáõÙ ¿ ݳ¨ Ù³ùñ³ÙáÉáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: úï³ñ µ³é»ñÇ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÝѳñÏÇ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ»ÉÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý áõ ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáÕ Ï³ÝáÝ ¿, É»½íÇ, áñå»ë Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ó¨Ç, ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÇó, É»½íÇ Ñ³ëϳݳÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Ï³ÝáÝ: î»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³Ý ³Ûë ϳÝáÝÁ ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇÝ ã¿, áñ ѳïáõÏ ¿: ì»ñçÇÝ »ñ»ëáõÝ-ù³é³ëáõÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ѳñó»ñÇÝ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 17


ÝíÇñÝ³Í µáÉáñ ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³Û¹ ëϽµáõÝùÝ ¿ ù³ñá½í»É áõ ѳëï³ïí»É: 1961 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ ·áõÙ³ñí³Í ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ·Çï³ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ³ëí³Í ¿. §….Üáñ ï»ñÙÇÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, ݳ˪ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍ»É ïíÛ³É É»½íÇ µ³é³ÛÇÝ ýáݹÁ ¨ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨, »ñÏñáñ¹ª ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÷áË ³éÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ éáõë»ñ»Ý ³ÛÝåÇëÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù ³í»ÉÇ ï³ñ³Íí³Í áõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »Ý, ù³Ý ïíÛ³É É»½íÇ µ³é³ÝÛáõÃÇó ³ÝѳçáÕ Ï»ñåáí ëï»ÕÍí³Í ùÇã ѳëϳݳÉÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ¦: ´³Ûó É»½í³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ ùñ»³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñ ã»Ý, áñáÝó ÏÇñ³éáõÙÁ ϳËí³Í ÉÇÝÇ ÙdzÛÝ ÏÇñ³éáÕÇ Ï³ÙùÇó áõ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÇó. ëñ³Ýù ûñ»ÝùÝ»ñ »Ý, áñáÝó Çñ³·áñÍáõÙÁ, ÇÝãå»ë É»½áõÝ ÇÝùÁ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¿: ºÃ» ϳÝáÝÁ ×Çßï óñ·Ù³Ý»ÉÝ ¿, ³å³ ÇÝùÝÇÝ Ñ³ëϳݳÉÇ ¿, áñ ³½·³ÛÇÝ ×Çßï áõ ÁݹáõÝ»ÉÇ ï»ñÙÇÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ÁÝóóùáõÙ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý ݳ¨ ë˳ÉÝ»ñÝ áõ ³Õ³í³ÕáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù åÇïÇ ÙÕ»Ý ×Çßï áõ ѳñÙ³ñ ï»ñÙÇÝ ·ïÝ»ÉáõÝ ¨ áã û ûï³ñ áã å³Ï³ë ³ÝѳëϳݳÉÇ ï»ñÙÇÝÇ ·áñͳÍáõÃÛ³ÝÁ: ²Ïݳéáõ ¿, áñ É»½íÇ Ýϳïٳٵ í³ñã³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÛ³ÉÇ ëË³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óٳٵ, áñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ »Õ³í ѳۻñ»Ý ѻճ÷áËáõÃÛáõÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ, Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÇ Ñá·¨áñ ųé³Ý·áõÃÛ³Ý, Ù³ëݳíáñ³å»ë ·ñ³µ³ñáí ëï»ÕÍí³Í ѳñáõëï Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýáñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ùß³Ïٳٵ, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ë÷ÛáõéùÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åݹٳٵ, ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÁݹѳÝáõñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ µÝ³Ï³Ýáñ»Ý ½³ñ·³óáõÙ ¿ ³åñáõ٠ѳÛáó É»½íÇ µ³é³ßÇÝáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí µ³é³Ï»ñïáõÙÁ: ²í»ÉÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ¿ ¹³ñÓ»É ³Ûë ³ëå³ñ»½áõ٠ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: àÙ³Ýù Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, û ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ѳݷ»óÝ»É ³Ù»Ý ÇÝã ѳ۳óÝ»Éáõ ³Ýû·ï³Ï³ñ ëáíáñáõÛÃÇ: ²ëáõÙ »Ý, û ÝÙ³Ý É»½í³ßÇÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏíݳëÇ ³½·³ÛÇÝ É»½íÇ ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³ÝÁ, í»ñçÇÝë Ϲ³éݳ Ý»ñ³Ù÷á÷, ÏÏïñíÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÇó ¨ Ï¹³ï³å³ñïíÇ Ñ»ï³¹ÇÙáõÃÛ³Ý: ܳ˪ áã ÙÇ ¹³ñáõÙ ë»÷³Ï³Ý µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ëï»ÕÍí³Í, ïíÛ³É É»½íÇ ·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Çñ ÅáÕáíñ¹Ç ÙïùÇÝ áõ ÑÇßáÕáõÃÛ³ÝÁ ѳñ³½³ï µ³é»ñÝ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý ˳ݷ³ñ»É ³Û¹ ÅáÕáíñ¹Ç ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³ÝÁ:

- 18 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

à°í Ïѳí³ï³, û ѳۻñ»Ý çñ³ÍÇÝ, ÃÃí³ÍÇÝ, ÍÍÙµ³ÃÃáõ, ù³ñ³ÍáõË, »ñÏÑÇÙݳÛÝáõÃÛáõÝ, ѳÕáñ¹Çã, µ³ó³ï, ÉÇóù³íáñáõÙ, íñ³¹Çñ, ÑáÕٳѳñáõÙ, ѳí³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ, ×á׳ݳÏ, ùÃáëÏñ, ³ÏݳµáõÛÅ, Éݹ³Ëï, íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ, ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝ, ·ñ³ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝ, ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, É»½í³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ѳë³ñ³Ï³ñ·, µ³ñáÛ³ËáëáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉ ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ Çç»óÝáõÙ »Ý Ù»ñ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³í»ÉÇ í³ï »Ý ͳé³Ûáõ٠ѳۻñ»ÝÇÝ, ù³Ý ÷á˳éÛ³É µ³Ï»ÉÇï, µ³É³Ýë, íÇÝÇÉÇï, ÑÇåáùÉáñÇï, é»ÛëÙáõë, é»Ûëý»¹»ñ, µáõïÇñáÙ»ïñ, ½áá·É»³, ɻóñ·Ç³, ÏáÝïñ³Ïïáõñ³, ¹»¹áõÏódz, åáõµÉÇóÇëïÇϳ, åáõ³ÝïÇÉǽÙ, ¿ÏÉ»Ïïǽ٠¨ ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: öá˳ñÇÝ»ó»ù ëñ³Ýù ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí, »Ã» Ó»ñ »ñ³Ëï³íáñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ϳ٠ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÁ ëï»ÕÍ»É »Ý ³Û¹åÇëÇù, ¨ ÏñÏÇÝ ÏѳÙá½í»ù Ù³Ûñ»ÝÇ µ³é³Ó¨Ç ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý Ù»ç áã ÙdzÛÝ Ñ³ëϳݳÉÇáõÃÛ³Ý, ³Ûɨ ·ñáõÃÛ³Ý áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³½³ïáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí (µ³É³Ýë – ѳßí»ÏßÇé, é»ÛëÙáõë – ˳½Çã, é»Ûëý»¹»ñ – ·ÍÇã, µáõïÇñáÙ»ïñ – ÛáõÕ³ã³÷, ½áá·É»³ – Ù³Ýñ¿³ÏáõÛï, ÏáÝïñ³Ïïáõñ³ – ÏÍϳÝù, ¹»¹áõÏódz – ³ñï³ÍáõÙ, åáõµÉÇóÇëïÇϳ – Ññ³å³ñ³Ï³ËáëáõÃÛáõÝ): ºñÏñáñ¹ª ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ »ñµ»ÙÝÇ ³ÕµÛáõñÁ ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý ºíñáå³ÛáõÙ ·ÇïáõÃÛ³Ý É»½áõ ¹³ñÓ³Í É³ïÇÝ»ñ»ÝÝ ¿ñª Ñáõݳñ»Ýáí ѳñëï³ó³Í, ³ÛÅÙ ³Û¹åÇëÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ ãáõÝÇ: ²Ûëûñ ã»Ýù ·ïÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù É»½í³Ï³Ýáñ»Ý ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝ áõݻݳÝ: Ø»½ ѳٳñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñí³Í ·³ëïñáÝáÙ, ÑáÝáñ³ñ, í³·áÝ, í»ñëdz, ¹Ç³É»ÏïÇϳ, ¹Çë»ñï³ódz, ϳåÇï³ÉÇëï, ϳñÇ»ñ³, ϳﻷáñdz, ÏáÙáõÝǽÙ, ëáódzÉǽÙ, ÇÝï»ñݳóÇáݳÉ, åÉ³Ï³ï ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÇó áã Ù»ÏÁ ãϳ ³ñ³µ»ñ»ÝáõÙ, ëñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É óñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý: ØÇç³½·³ÛÇÝ ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÝ ³Ûëûñ áã ³ÛÝù³Ý É»½í³ßÇݳϳÝ, ·Çï³Ï³Ý-·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñó ¿, áñù³Ý É»½í³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ñó: гÝáõÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñíáÕ ûï³ñ µ³é»ñÇ ³Ýï»ÕÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ù³ñá½Á ˳ݷ³ñ»É ¿ Ù»½ª ѳۻñ»ÝÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ¨ óñ·Ù³Ý³Ï³Ý ѳñáõëï ÙÇçáóÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ û·ï³·áñÍ»Éáõ, ÃáõÛÉ ãÇ ïí»É áõÕÇÝ»ñ áñáÝ»Éáõ ï»ñÙÇݳϻñïÙ³Ý áõ óñ·Ù³Ý³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÕóѳñ»Éáõ ѳٳñ: ²ÛëåÇëÇ É»½í³ßÇÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ãû·ï³·áñÍíáÕ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ·Ý³Éáí ϳÕù³ï³Ý³Ý, ¨ Ù»Ýù Ïí³ñÅí»Ýù ³Ù»Ý ûï³ñ µ³é ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ·áñͳͻÉáõÝ: öáË³Ý³Ï ·ñù»ñ áõ Ñá¹í³ÍÝ»ñ ·ñ»Éáõ µ³é³Ï»ñïÙ³Ý É»½í³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³é³ÝÓÇÝ ¹Åí³ñ óñ·Ù³ÝíáÕ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ (ÇÝãå»ë µ³Û»ñÇ) áõ á×»ñÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÕóѳñ»Éáõ, óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý »Ýóϳ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 19


ï»ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ µ³é»ñÁ ѳ۳óÝ»Éáõ, ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç »Õ³Í ÑáÙ³ÝÇß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ÷áË³Ý³Ï Ùï³Í»Éáõ, û ÇÝãå»°ë ¿ »Õ»É, áñ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ ³Ù»Ý³·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³é»ñÇó »Ý ¹³ñÓ»É »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ å³ë³¹Ï³, å»ñ»ë³¹Ï³, ÏáÙåáëïÇñáíϳ ¨ ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ ÝÙ³Ý Ñ³ñÛáõñ³íáñ µ³é»ñ, Ù»ñ áñáß Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ áõ ï»ñÙÇݳßÇݳñ³ñÝ»ñ ½µ³Õí³Í »Ý ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý í³Õáõó ÉáõÍí³Í ϳ٠µÝ³í ãÉáõÍíáÕ Ù³Ýñ í»×»ñáí: ºñµ»ÙÝ Ëáëù ¿ ÉÇÝáõ٠ݳ¨ ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³Ý, ѳÛáó É»½íÇ µ³é³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ù³ëÇÝ: Ø»ñ É»½íÇ µ³é³·³ÝÓÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ¨ ѳñëï³óÝ»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áÙ³Ýù ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ý çáÏ»É ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ï»ÕÍ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÇó: ²Ûëï»Õ ³ñ¹»Ý ¹³ï³íáñÁ åÇïÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ÉÇÝÇ: ²Ñ³ ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ñ¹áõ ϳñÍÇùÁª ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Øáõñ³ó³ÝÇ ÙÇ Ñ»ñáëÇ µ»ñ³Ýáí ëñ³ÝÇó Ùáï Ù»Ï ¹³ñ ³é³ç: §– ²ÝóÝ»°Ýù,– ³ë³óÇ »ë ¨ ³å³ ¹³éݳÉáí Ù»ñ ÑÛáõñÁÝϳÉÇݪ ѳñóñÇ.– á±ñÇÝÝ »Ý ³Û¹ ëáëÇÝ»ñÁ: – êáëÇÝ á±ñÝ ³: – ²°Û, ³Ûë ͳé»ñÁ: – ´³ ¿¹ ãÁݳñ ³, ¹áõ ËDZ ëáëÇ »ë ³ëáõÙ,– ѳñóñ»ó ݳ: – гۻñ»Ý ãÇݳñÇÝ ëáëÇ Ï³ë»Ý,– µ³ó³ïñ»óÇ »ë: – àñ Áï»Ýó ³, µ³ë ãÁݳñÁ Ãáõñù»ñ»Ý ³±: – ²Ûá°,– ѳëï³ï»óÇ »ë: ¶ÛáõÕ³óÇÝ ·ÉáõËÁ ß³ñÅ»ó ¨ ³å³ Ýáñ»Ý ¹³éݳÉáí Ù»½ª ѳñóñ»ó. – ¾ë Ù»Ýù áñ ãÁݳñáõ ³ÝáõÝÝ ¿É ѳۻí³ñ ³ë»ÉÁ ·ÇïáõÙ ã»Ýù, Ù»ñ ׳ñÝ Ç±Ýã ÏÁÉÇ, ѳí³ï³ë, ù³ÝÇ ·Ý³Ýùª ¿Ýù³Ý ¿í»ÉÇ Ñ³Ûí³Ý Ϲ³éݳÝù: – ÆÝãá±õ, µ³ñ»Ï³Ù, ÙÇ µ³é ãÇٳݳÉáíª Ù³ñ¹ ѳÛí³±Ý Ï¹³éݳ,– ѳñóñÇ »ë Ååï³Éáí: – ²Õµ³ÃÇË»ñ, ¿ëûñ ÙÇ µ³é ÏÙáé³Ý³Ýù, ¿·áõó ¿ñÏáõëÁ, ·³É ûñÝ Çñ»ùÁ. ÙÇÝ ¿É ¿Ý ³ Ïï»ëÝ»ë, áñ ËáëùÇ Ï»ëÁ ѳۻí³ñ »Ýù ËáëáõÙ, Ï»ëÁª Ãáõñù»í³ñ: سñ¹ áñ Çñ³ ³½·Ç É»½íáí ËáëÇÉÁ ·Çï³ á㪠ѳÛí³Ý ãÇ, µ³ DZÝã ³¦*: ²Ûëå»ë, áõñ»ÙÝ, ÅáÕáíñ¹Ç ³Ý·ñ³·»ï Ù³ñ¹Ý ³Ý·³Ù ·ÇïÇ, áñ ³Ù»Ý áù ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Çñ ³½·Ç É»½íáí åÇïÇ ËáëÇ ¨ ³Û¹ É»½íáí Ëáë»ÉÇë ¿É å»ïù ¿ ·áñͳÍÇ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ µ³éÝ áõ µ³é³Ó¨Á ¨ áã û ûï³ñÇ: ²Û¹ ÝáõÛÝ ÅáÕáíñ¹Ç ѳÝ׳ñ»Õ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ¿É ÝßáõÙ ¿, áñ ûï³ñ µ³éÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ·áñÍ³Í»É ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³Û¹ µ³éÇÝ ÉdzñÅ»ù ÷á˳ñÇÝáÕ ¿ ëï»ÕÍí³Í. ÇëÏ ³Û¹åÇëÇ µ³éÇ ëï»ÕÍáõÙÝ ¿É, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿

µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, §ßÝáñÑùÇ ·áñÍ ¿¦: ²Ûëûñ ³Û¹ ßÝáñÑùÁ ·áñͳ¹ñ»Éáõ ѳٳñ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó µ³óÇ, å»ïù ¿ ݳ¨ ѳۻñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳϳ½ÙáõÃÛ³Ý ·Çï³Ï³Ý ëϽµáõÝùÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ: Æ ÉñáõÙÝ §Ð³Ûáó É»½íÇ ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ¦ áñáßÙ³Ý, áñÁ ѳëï³ïí»É ¿ ¹»é¨ë 1939 Ã., ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý 1986 Ã. ÑáõÝÇëÇ áñáßٳٵ ѳëï³ï»É ¿ ݳ¨ §Ð³Û»ñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳϳ½ÙáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ¦: êáõÛÝ ï»Õ»Ï³ïáõáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í ³Û¹ áñáßáõÙÇó ϳñ»ÉÇ ¿ ÇٳݳÉ, §Ã» Ç°Ýã ÏáÝÏñ»ï ëϽµáõÝùÝ»ñáí å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹í»É ųٳݳϳÏÇó É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ï»ñÙÇÝÝ»ñ ϳ½Ù»ÉÇë ¨ Ñݳñ³íáñ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó áñÇ°Ý å»ïù ¿ ·»ñ³¹³ëáõÃÛáõÝ ï³É¦: Ð. Ê. ´²ðêºÔÚ²Ü

*Øáõñ³ó³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ. »ñ»ù ѳïáñáí, Ñ. 3, ºñ¨³Ý, 1976, ¿ç 255:

- 20 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 21


àðàÞàôØܺð 1. вÚàò Ⱥ¼ìÆ Î²ÜàܲðÎØ²Ü ÀܸвÜàôð êμ´àôÜøܺðÀ* ²ñï³Ñ³Ûï»Éáí Ñ³Û ³½·Ç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ µáõÝ ½³ñ·³óáõÙÁª ѳۻñ»Ý ·ñ³Ï³Ý É»½áõÝ ÇÝùÁ ¨ë ½³ñ·³ÝáõÙ áõ ѳñëï³ÝáõÙ ¿: γÝË»Éáõ ѳٳñ ½³ñ·³óÙ³Ý ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ÁÝóóùÇ Ñݳñ³íáñ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí ûųݹ³Ï»Éáõ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ³Ý³ñ·»É ½³ñ·³óÙ³ÝÁª гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý á ñ á ß á õ Ù ¿ ª 1. ÜϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ É»½íÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Çñ Ý»ñùÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñáí, ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳñ»É, ³é³Ýó ˳Ëï»Éáõ ³Û¹ ûñ»ÝùÝ»ñÁ, ϳÝáݳñÏÙ³Ý »ÝóñÏ»É Ñ³Û»ñ»ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³É ëϽµáõÝùÝ»ñáí. ³) гۻñ»ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇó ÁÝïñ»É ³ÛÝ Ó¨»ñÁ, áñáÝù µ³ó³ñÓ³Ï ·»ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝáõÙ, ϳ٠áñáÝù Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý ³é³ç³¹»Ù ÙÇïáõÙ ¨ Ýå³ëïáõÙ »Ý ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¨»ñÇ ÙÇûñÇݳÏáõÃÛ³ÝÝ áõ å³ñ½»óÙ³ÝÁ: µ) ´³óÇ á×³Ï³Ý ³é³ÝÓÇÝ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, µ³ó³é»É µ³ñµ³é³ÛÇÝ ¨ ·ñ³µ³ñÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ó¨»ñÁ, áñáÝó ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÁª ÁݹáõÝí³Í áõ ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³ÝÝ»ñÁ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ѳۻñ»ÝáõÙ: ·) ÂáõÛÉ ãï³É ³ÛÝåÇëÇ Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Ëáñà »Ý ѳۻñ»ÝÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÇÝ, ³ÝѳñÇñ »Ý ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý É»½í³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³ÝÁ, ß÷áÃáõÙ ¨ ˻ճÃÛáõñáõÙ »Ý ѳÛáó É»½íÇ Ý»ñùÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ¨ ˳ݷ³ñáõÙ Ýñ³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 2. ÜϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ ѳۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ϳé³í³ñ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáí ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳÛáõݳóí³Í ¿, µ³Ûó µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³é³ç³ó»É áõ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ »ñÏíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳñ»Éª ³) È»½í³Ï³Ýáñ»Ý ÑÇÙݳíáñí³Í ëϽµáõÝùÝ»ñáí ×ßï»É »ñÏíáõ*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. ꨳÏÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1955 Ã. ÑáõÉÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 22 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³Ù ³é³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáÕ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ ϳ٠³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁª ³é³çÝáñ¹í»Éáí ÙdzÛÝ Ñ³Ûáó É»½íÇ ¨ ·ñÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: µ) γñ·³íáñ»É ѳۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛ³Ý íÇ×»ÉÇ Ñ³ñó»ñÁª ë³ÑٳݻÉáí ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: ·) гÛáó É»½íÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³Ýáݳíáñ»É áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, ׳ݳã»É áõ ѳëï³ï»É ³ÛÝåÇëÇ Ï³ÝáÝÝ»ñ, áñáÝù áõÝ»Ý ³ÝíÇ×»ÉÇ áñáß³ÏÇáõÃÛáõÝ: 3. ÜϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ ѳÛáó É»½áõÝ Ñ³ñëï³ÝáõÙ ¿ Ýáñ³Ï»ñï µ³é»ñáí áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñáí, ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳñ»É` ³) ÂáõÛÉ ãï³É ѳۻñ»Ý ³ÛÝåÇëÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ µ³é»ñÇ ÷á˳ñÇÝáõÙÁ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñáí, áñáÝù ѳٳÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý, ÙïÝáõÙ »Ý µ³é³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ·áñÍáõÝ Ù³ëÇ, ѳïϳå»ë µ³é³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ù»ç: µ) гÛáó É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí ϳ½Ù»É Ýáñ ï»ñÙÇÝÝ»ñ áõ µ³é»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ï»Ýó³ÕÇ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ, ³ñí»ëïÇ áõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ·) гۻñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳٳñ»É ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇ µ³é³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýáݹÁ ¨ µ³é³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ. ·ñ³µ³ñÇ ¨ µ³ñµ³éÝ»ñÇ µ³é³å³ß³ñÁª ǵñ¨ ûųݹ³Ï ³ÕµÛáõñÝ»ñ, Áëï áñáõÙ, Ëáõë³÷»É ³½·³ÛÇÝ É»½íÇ Ù»ç ·áñͳÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÁ µ³ñµ³é³ÛÇÝ Ï³Ù ·ñ³µ³ñÇ µ³é»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõó ¨ Ï³Ù í»ñçÇÝÝ»ñë ÁݹѳÝáõñ É»½íÇ µ³é»ñÇ å³ñï³¹Çñ ÑáÙ³ÝÇßÁ ¹³ñÓÝ»Éáõó: ²ÝÑñ³Å»ßï ã³÷áí û·ï³·áñÍ»É Ý³¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ µ³é³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ: 4. гßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ É»½áõÝ»ñÁ ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ ûųݹ³ÏáõÙ ¨ ³½³ïáñ»Ý ѳñëï³óÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, áñ ѳۻñ»ÝÇ µ³é³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ Ñ³ñëï³Ý³Éáõ ¨ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ¹³éݳÉáõ ÙÇçáóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É Ýáñ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, ·ïÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßïª ³) öáË ³éÝ»É ³ÛÝåÇëÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñ áõ µ³é»ñ, áñáÝó ѳٳñÅ»ùÁ ѳۻñ»ÝáõÙ ãϳ ¨ ѳۻñ»ÝÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ѳçáÕ Ï³½Ù»É Ñݳñ³íáñ ã¿: µ) öá˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»Éª Ýñ³Ýó ï³Éáí ѳۻñ»ÝÇ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ó¨, ë³Ï³ÛÝ »Ã» ѳۻñ»ÝÇ É»½í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë, ³Û¹ ¹»åùáõÙ µ³éÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ó¨³íáñáõÙÁ Áëï Ñݳñ³íáñÇÝ å»ïù ¿ Ùáï»óÝ»É ÷á˳ïáõ É»½íÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 23


2. вںðºÜÆ îºðØÆܲβ¼ØàôÂÚ²Ü êμ´àôÜøܺðÀ* î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¹»é¨ë 1939 Ã. ÁݹáõÝ³Í áñáßٳٵ ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý ·Çï³Ï³Ý ¨ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñíáÕ Ýáñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë»÷³Ï³Ý ¨ ûï³ñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¿Éª µ³ñµ³éÝ»ñÇ, ·ñ³µ³ñÇ ¨ ųٳݳϳÏÇó ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ³éÏ³Ë ¿ Ùݳó»É ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, û Ç°Ýã ÏáÝÏñ»ï ëϽµáõÝùÝ»ñáí å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹í»É ųٳݳϳÏÇó É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ï»ñÙÇÝÝ»ñ ϳ½Ù»ÉÇë ¨ Ñݳñ³íáñ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó áñÇ°Ý å»ïù ¿ ·»ñ³¹³ëáõÃÛáõÝ ï³É: ÐêêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çÝáñ¹í»É Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñáíª 1. ijٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí, ѳïϳå»ë ³Í³Ýóٳٵ ¨ µ³ñ¹Ù³Ùµ ï»ñÙÇÝÝ»ñ ϳ½Ù»É ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ïíÛ³É ï»ñÙÇݳÛÇÝ ÇÙ³ëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳۻñ»ÝáõÙ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³é»ñ ãϳÝ: 2. ä³ïÙ³Ï³Ý Å³é³Ý·áñ¹áõÃÛáõÝÁ ã˳Ëï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ɳÛÝ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»É ÙdzÛÝ ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï ¹»åù»ñáõÙ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ »Õ³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ³é³ç µ»ñ»É ÃÛáõñÁÙµéÝáõÙ ¨ Ëëïáñ»Ý ѳϳëáõÙ ¿ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ñ¹Ç ÇÙ³ëïÝ»ñÇÝ: 3. гßíÇ ³éÝ»É ·ÇïáõÃÛ³Ý ïíÛ³É ×ÛáõÕÇ ïíÛ³É µÝ³·³í³éáõÙ ·áñͳÍíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³åÁ ¨ ѳٳϳñ·³ÛÇÝ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳۻñ»Ý û ÷á˳éÛ³É ÉÇÝ»ÉÁ, µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÁݹѳÝáõñ ·Í»ñÝ áõ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ѳٳϳñ·Ç ѳٳë»éáõÃÛáõÝÁ ã˳Ëï»Éáõ, ѻﳷ³ ï»ñÙÇݳϻñïáõÙÁ ÙǨÝáõÛÝ ëϽµáõÝùÝ»ñáí ß³ñáõݳϻÉáõ ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ³Û¹ µÝ³·³í³éÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ:

4. гßíÇ ³éÝ»É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñ-É»½áõÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ѳÛáó É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÙǨÝáõÛÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÇó ͳ·áÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÷Ýç»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ï³å»ñÁ, å³Ï³ëáÕ áõ ѳí»É³Ï³Ý (ÝáõÛݳÝÇß³ÛÇÝ) ûÕ³ÏÝ»ñÁ ¨ Ëáõë³÷»É áñ¨¿ ï»ë³Ï»ïÇó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ Ñ³í»Éáõñ¹³ÛÇÝ áõ ÝáõÛݳÝÇß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ: 5. гßíÇ ³éÝ»É Ñ³ñ³ÏÇó ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁª ï³ñµ»ñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ·áñͳÍíáÕ ÙdzµÝáõÛà (ÙǨÝáõÛÝ µ³éÇó ͳ·áÕ) ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ µ³ó³ñÓ³Ï Ë½áõÙ ³é³ç ãµ»ñ»Éáõ ¨ ѳۻñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ ³í»Éáñ¹ Ï»ñåáí ãµ³½Ù³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëáõÙ ·áñͳÍíáÕ ÙǨÝáõÛÝ Í³·Ù³Ý ûï³ñ ï»ñÙÇÝÇ ¹ÇÙ³ó Ýáñ ï»ñÙÇÝ ëï»ÕÍ»É ÙdzÛÝ ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ïíÛ³É ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áñͳÍíáÕ ÇÙ³ëïÁ ËÇëï å³ÛٳݳϳÝáñ»Ý ¿ ϳåíáõÙ ³ÛÉ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ·áñͳÍíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ñÙÇÝÇ ³é³çݳÛÇÝ (ëÏÁ½µÝ³Ï³Ý) ÇÙ³ëïÇÝ: 6. î»ñÙÇݳϳ½Ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ï³É ³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ, áñÁ, Ùݳó³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ³í»ÉÇ Ï³ñ× ¿ ¨ ¹Ûáõñ³ÑáõÝã. ÁݹѳÝñ³å»ë Ëáõë³÷»É ËÇëï »ñϳñ, µ³½Ù³µ³Õ³¹ñÇã ¨ ¹Åí³ñ ³ñï³ë³Ý»ÉÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÇó: 7. Êáõë³÷»É ѳÛáó É»½íÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÝáñٳݻñÇó ß»ÕíáÕ, µ³é»ñÇ Ï³Ù³Û³Ï³Ý ëïáõ·³µ³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝíáÕ, ËÇëï ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¨ ³ÝѳëϳݳÉÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÇó ¨ ï»ñÙÇݳÛÇÝ ï³ññ»ñÇ Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ïñ׳ïáõÙÇó:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1986 Ã. ÑáõÝÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 24 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 25


¶ÈàôÊ ºðÎðàð¸ îºðØÆܲÞÆÜàôÂÚàôÜ ºì î²è²¸²ðÒàôÂÚàôÜ I. îºðØÆܲÞÆÜàôÂÚ²ÜÀ ºì î²è²¸²ðÒàôÂÚ²ÜÀ ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺðÆ ØºÎܲ´²ÜàôÂÚàôÜܺð ܳËÏÇÝ ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ³í»ÉÇ ù³Ý 50 ï³ñÇÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ »Ý ·ñ³í»É ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ áõ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÝ áõ ·ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÁ: ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ É³ÛÝ Ù»ñÓ»óáõÙÝ»ñÇ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ·áñÍÁÝóóÁ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ áñáß Ù³ëÁ, ÇëÏ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳٳñÛ³ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ³ÝÏ³Ë Çñ»Ýó É»½í³Ï³Ý ͳ·áõÙÇó áõ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÇó, áñå»ë ³Ýóñ·Ù³Ý»ÉÇ ÙdzíáñÝ»ñ, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÙ »Ý ëï³ÝáõÙ: гïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ áõ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ áõ ·ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëåÇëáí, ¹³éÝáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ É»½áõÝ»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý áõß³·ñ³í ѳñó»ñÁ: ØïÝ»Éáí ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ Ù»ç, ÇÝãå»ë ³Ù»Ý µ³é, ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨ë »ÝóñÏíáõÙ »Ý ³Û¹ É»½íÇ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý, ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý, ÇëÏ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»çª Ý³¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ¸ñ³ ѻ勉Ýùáí ¿É ÝáõÛÝ ³ÝáõÝÁ ϳ٠ï»ñÙÇÝÁ ï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñáõÙ Ñ³×³Ë áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ï³ñµ»ñ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ·ñáõÃÛáõÝ: ²Ûëå»ë, ØáëÏí³ ï»Õ³ÝáõÝÁ ï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñáõÙ ·ñíáõÙ ¨ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ سëÏí³, ØáëÏáõ³, ØáëÏáíÇ, Øáëùáí³, ØáëÏááõ, ØáëÏáõ, Øáë˳ ¨ ³ÛÉ µ³½Ù³ÃÇí Ó¨»ñáí: úï³ñ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ³ÛëåÇëÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ áõ ³ÛɳӨáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ å³ïٳϳÝáñ»Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿, áñù³Ý ¿É É»½áõÝ»ñÝ ³ß˳ïáõÙ »Ý ÷á˳éÛ³É ï»ñÙÇÝÝ áõ ³ÝáõÝÁ, Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷, ÷á˳ïáõ É»½íÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳñ³½³ï ï³é³¹³ñÓ»É: êáõÛÝ ï»Õ»Ï³ïáõáõÙ ï»Õ ·ï³Íª ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ - 26 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

áñáßáõÙÝ»ñáõÙ Ñ»ï¨áճϳÝáñ»Ý ÏÇñ³éí³Í »Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ³ÛÝ µáÉáñ ·Çï³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¨ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ï»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³Ý ¨ ï»ñÙÇݳϳ½ÙáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ: 1. ²Û¹ áñáßáõÙÝ»ñÇó ³é³çÇÝÁ, áñáí, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ϳÝáÝÝ»ñ »Ý ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ÷áÕáóÝ»ñÇ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ¹»é¨ë 1956 Ã. ÁݹáõÝí³Í ï³ñµ»ñ³Ïáí ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ §³) ÷áÕáóÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñ, ã»Ý óñ·Ù³ÝíáõÙ. ³ÛëÇÝùݪ ²Û·»ëï³Ý, ²ÕÛáõë³·áñÍÝ»ñÇ, γñÙÇñ µ³Ý³ÏÇ, ²Ýï³é³ÛÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ýª óëèöà Àéãåñòàí, Àãþñàãîðöíåðè, Êàðìèð Áàíàêè, Àíòàðàèí ¨ áã ûª óë. Ñàäîâàÿ, Êèðïè÷íèêîâ, Êðàñíîé Àðìèè, Ëåñíàÿ¦: ²Ûë áñáßٳٵ í³Õáõó í»ñ³óí»É ¿ ݳ¨ ݳËÏÇÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕª ²µáíÛ³Ý ÷áÕáó – ²µáíÛ³ÝÇ ÷áÕáó, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷áÕáó – ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÷áÕáó »ñÏíáõÃÛáõÝÁ: гۻñ»ÝÇ Û³Ý, Û³Ýó í»ñç³óáÕ ³½·³ÝáõÝÝ»ñáí Ïáãí³Í ÷áÕáóÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó áñáßÛ³ÉÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë ë»é³Ï³Ý-ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý ëï³ÝáõÙ: ÆÝãå»ë áñ ³ëáõÙ »Ýù ØáëÏáíÛ³Ý ÷áÕáó, ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáó, ÎÝáõÝÛ³Ýó ÷áÕáó, гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ëáõÙ »Ýù ²µáíÛ³Ý ÷áÕáó, ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷áÕáó ¨ ³ÛÉÝ: л勉µ³ñª ëñ³Ýó Ç-áí Ó¨»ñÝ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »Ý: 2. §ìñ³ó³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ Ù³ëݳíáñ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ íñ³ó³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ç í»ñçݳÑÝãÛáõÝÇ ·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, íñ³ó»ñ»ÝáõÙ ·á۳ϳÝÝ»ñÝ ëï³ÝáõÙ »Ý Ç í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ûñÇݳã³÷áõÃÛ³ÝÁ »ÝóñÏíáõÙ »Ý ݳ¨ ûï³ñ µ³é»ñÝ áõ ³ÝáõÝÝ»ñÁª óÇñÏÇ, ÏáÙáõÝÇëïÇ, ØáëÏí³ÛÇ, ¾ñ¨³ÝÇ, γñ³å»ïÛ³ÝÇ, ÜáíÇÏáíÇ ¨ ³ÛÉÝ: ìñ³ó³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ·ñáõÃÛ³Ý Ù»çª ÙdzÛÝ íñ³ó»ñ»ÝÇÝ Ñ³ïáõÏ ³Û¹ í»ñçݳÑÝãÛáõÝÁ, áñÝ, Ç ¹»å, íñ³ó»ñ»ÝÇ Ã»ù ÑáÉáí³Ó¨»ñáõÙ ¿É ãÇ å³Ñå³ÝíáõÙ (²Ë³Éù³É³ùÇ, µ³Ûó ²Ë³Éù³É³ùÙ³, ²Ë³Éù³É³ùÇë, ²Ë³Éù³É³ùá ¨ ³ÛÉÝ), ãÇ ·ñí»É, áñáíÑ»ï¨ µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ ãÇ ¿É ³ñï³ë³Ýí»É: ìñ³ó»ñ»ÝÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ÁݹûñÇݳÏáõÙáí ѳۻñ»ÝáõÙ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ï³ñ³Íí³Í ¨ ³ÛÅÙ ¿É ë˳Éٳٵ ·áñͳÍíáÕ ´áñÅáÙÇ, øáõóÛÇëÇ, êáõñ³ÙÇ Ç Ù³ëÝÇÏáí Ó¨»ñÁ Ëáñà »Ý ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ ¨, µ³óÇ ³Û¹, ³í»Éáñ¹ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ ÝÙ³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ã»ù ÑáÉáí³Ó¨»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý áõ ³ñï³ë³àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 27


ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³ÛÝ ¿ª ´áñÅáÙÇÇ, ´áñÅáÙÇÇó, ´áñÅáÙÇáõÙ ¨ ³ÛÉÝ, ÷á˳ݳϪ ´áñÅáÙÇ, ´áñÅáÙÇó, ´áñÅáÙáõÙ: ܳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ³Ûë áñáßáõÙÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ íñ³ó³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñå³Ý»É ѳۻñ»ÝÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùݪ ·ñ»É ³é³Ýó Ç í»ñçݳÑÝãÛáõÝǪ ´³ÃáõÙ, ´áñÅáÙ, ²Ë³Éù³É³ù, »ɳí, êáõñ³Ù, γñ½³Ë, êáõËáõÙ, ØóË»Ã, øáõóÛÇë (¨ áã ûª øáõóÇë ) ¨ ³ÛÉÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ µÇÉÇëÇ ³ÝáõÝÇó, áñÇ ·ñáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïí³Í ¿ ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßٳٵ: γÝáÝÁ ãÇ ï³ñ³Íí³Í Çáí í»ñç³óáÕ íñ³ó³Ï³Ý ³ÛÝ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ѳۻñ»ÝáõÙ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý ¨ ³é³Ýó Ç í»ñçݳÑÝãÛáõÝÇ ã»Ý ·áñͳÍíáõÙ. ûñÇݳϪ ¶áñÇ, γËÇ, öáÃÇ ¨ ³ÛÉÝ: 3-4. î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ÁݹáõÝ³Í §Ð³Ûáó É»½íÇ ÝáñÙ³íáñÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ëϽµáõÝùÝ»ñáõÙ¦ ûï³ñ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÁ ѳٳñí³Í ¿ éáõë³ó É»½áõݪ áñå»ë ݳËÏÇÝ ÊáñÑÁñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ É»½áõÝ»ñÇó ³Ù»Ý³³é³ç³íáñ ¨ ëñ³Ýó ÙÇÙÛ³Ýó ¨ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³ñÓÝáÕ É»½áõ: ê³Ï³ÛÝ ÝáõÛÝ Ýáñٳݻñáí ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ éáõë»ñ»ÝÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ÷á˳éíáÕ ûï³ñ µ³é»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ·ñáõÃÛ³Ý áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç å»ïù ¿ ѳßíÇ ³éÝ»É Ý³¨ ëñ³Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ¨ ³Û¹ µ³é»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ³Û¹åÇëÇÝ Ï³: ºí ù³ÝÇ áñ Ñݳ·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ѳۻñ»ÝÇÝ ³Ýó³Í µ³½Ù³ÃÇí ûï³ñ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñ ¨ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñ ѳۻñ»ÝáõÙ áõÝ»Ý ³ÛÉ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝ, ù³Ý éáõë»ñ»ÝáõÙ, Ýáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ éáõë»ñ»ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ó»É ¨ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³Û¹ ϳñ·Ç ³ÝáõÝÝ»ñÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ß÷áÃ: ¸»é¨ë 1958 Ã., ׳ݳãí³Í óñ·Ù³ÝÇã ¨ µ³é³ñ³Ý³·Çñ, ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ݳËÏÇÝ ³Ý¹³Ù ì. öáû۳ÝÇ Ý³Ë³·Í»ñáí ÁݹáõÝ³Í Çñ »ñÏáõ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ×ß·ñï»É áõ ѳëï³ï»É ¿ éáõë»ñ»ÝáõÙ ¨ ѳۻñ»ÝáõÙ ï³ñµ»ñ ·ñáõÃÛáõÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Û¹åÇëÇ Ùáï 800 ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ áõ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ, µ³óÇ µ³½Ù³ÃÇí ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÇó (ûñÇݳϪ ²ýÕ³Ýëï³Ý, гÝÏááõ, Ðáõ³ÝÑ», Þ³ÝѳÛ, ÞÙÇ¹Ç ÏÕ½Ç, Èáõ³ñ, ê»Ý (·»ï»ñ), Ò³áõçÇϳáõ, νÁÉ úñ¹³ ¨ ³ÛÉÝ), ÑÇÙݳíáñí»É ¨ ѳëï³ïí»É ¿ ÝáõÛÝ Ñ³ïáõÏ ³Ýí³Ý ѳٳñ Ñ³×³Ë Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëå»ëª ²ñ³ùë, ²¹ñµ»ç³Ý, µÇÉÇëÇ, Ô³÷³Ý, ÎáÉËǹ³, äáñïáõ·³Édz ¨ ³ÛÉ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ å³Ñ- 28 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

å³Ýí»É »Ý ºñ³ëË, ²ïñå³ï³Ï³Ý, ÂÇýÉÇë ϳ٠î÷ÕÇë, γå³Ý, ÎáÕùÇë, öáñÃáõ·³Édz Ó¨»ñÁª áñå»ë ÝáõÛÝ í³ÛñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ: ä³Ñå³Ý»Éáí ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ²ÝïáÝÇáë, ²ñϳ¹Çáë, ²Ã³Ý³ë, ´³ñë»Õ, ¶³µñÇ»É, лÕÇÝ», ÎÛáõñ»Õ, È»áÝǹ³ë, سñÏáë, Øáíë»ë, ÜÇÏáÕ³Ûáë, äáÕáë, ä»ïñáë ¨ ³ÛÉ ³í³Ý¹³Ï³Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÓ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñ, ëñ³Ýó ²ÝïáÝÇ, ²ñϳ¹Ç, ²ý³Ý³ëÇ, ì³ëÇÉÇ, ¶³íñÇÉ, ºÉ»Ý³, ÎÇñÇÉ, È»áÝǹ, سñÏ, ØáÇë»Û, ÜÇÏáɳÛ, ä³í»É, äÛáïñ éáõë³Ï³Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁݹáõÝí³Í »Ý áñå»ë éáõë³Ï³Ý Ýáñ ³ÝáõÝÝ»ñ, áñáÝù, ÇѳñÏ», ѳۻñ»ÝáõÙ í»ñáÑÇßÛ³É å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ã»Ý ϳñáÕ ·áñͳÍí»É: ²ë»É ¿ ûª ä»ïñáë ²é³çÇÝÁ, áñ Ù»½ ѳٳñ ³í³Ý¹³Ï³Ý ·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓݳÝáõÝ ¿, äÛáïñ ²é³çÇÝÇ í»ñ³÷áËí»É ãÇ Ï³ñáÕ: ²Ûë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ³Ýó³Í ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ¹ñ³ÝóáõÙ ï»Õ ·ï³Í áñáß ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ã»° ûï³ñ, û° éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ϳï³ñí»É »Ý Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ¥ÎÇñáí³µ³¹ – ¶Û³Ýç³, Ô³÷³Ý – γå³Ý¤: ²Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙáíª Ý»ñϳ۳óíáÕ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñáõ٠ϳï³ñí»É »Ý áñáß ËÙµ³·ñáõÙÝ»ñ. ³Ûëå»ëª ´ÇñÙÇÝ·³Ù-´ÇñÙÇÝѳÙ, γåÇïáÉÇáÝ-γåÇïáÉÇáõÙ, гí³Ýݳ-гí³Ý³, Ðáõ¹ëáÝ-Ðáõ¹½áÝ, ì»Ý»óáõ»É³-ì»Ý»ëáõ»É³, Îáå»ñÝÇÏáë-Îáå»éÝÇÏáë, ÎáñÝ»ÉÇáë-ÎáéÝ»ÉÇáë, ì³É»ÝïdzÝ-ì³É»ÝïdzÝáë ¨ ³ÛÉÝ: Öß·ñïí³Í ¿ ݳ¨ Øáɹ³ídzÛÇ ¥³ÛÅÙª Øáɹáí³¤ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ³Ýí³Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ³Ýí³Ý øÇßÇݨ Ó¨Á ·³ÉÇë ¿ Ýñ³ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÇó. Ùáɹáí³óÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó ù³Õ³ùÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý øÇßݨ, áñÝ ¿É ÏÉÇÝÇ ³Û¹ ³Ýí³Ý ѳۻñ»Ý ×Çßï ï³é³¹³ñÓáõÙÁ: 5. èáõë»ñ»Ý-ѳۻñ»Ý, ѳۻñ»Ý-éáõë»ñ»Ý É»½í³Ï³Ý ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ å³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÝ»ñáí ãÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏíáõÙ: ²Û¹ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ í»ñçÇÝ Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏáõÙ Ù»ñ É»½íÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ·áñÍÁÝóóÇ ³Ù»Ý³³ñ¹Ç³Ï³Ý ¨ Ññ³ï³å ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³ñó»ñÇó ¿ »Õ»É: èáõë»ñ»ÝÇ É³ÛÝ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ݳËÏÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý µ³½Ù³½· ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÇ ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½íǪ å³Ñ³Ýç ¿ ³é³ç³óñ»É Ùï³Í»Éáõ áã ÙdzÛÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ѳۻñ»ÝÁ ÇÝãå»°ë åÇïÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ï³é³¹³ñÓáõÙÝ»ñ ϳï³ñÇ éáõë»ñ»ÝÇó, ³Ûɨ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ÇÝãå»°ë å»ïù ¿ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É ѳۻñ»ÝÇó éáõë»ñ»Ý: ²Ûëï»Õ ¿É ³Û¹ ѳñó³¹ñáõÙÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 29


ãóñ·Ù³ÝíáÕ µ³é»ñÇݪ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ: êñ³Ýó Ù»ç ¿É ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³í»ÉÇ ³½³ï, Ù³ë³Ùµ ¿É ùÙ³Ñ³× Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí »Ý Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ·áñÍáÕ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ: èáõë»ñ»ÝÇ ¨ ѳۻñ»ÝÇ ÑÝã³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ëϽµáõÝùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, »Õ³ÍÝ»ñÇ áã Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ï ·ñ³¹³ñÓáõÃÛ³°Ùµ (·ñÇÝ Ñ»ï¨»Éáí), Ù»Ï ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³°Ùµ (³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ ѻ層Éáí) ϳï³ñí³Í ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñÁ å³ï×³é »Ý ¹³ñÓ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÝáõÛÝ ³ÝÓݳÝí³Ý éáõë»ñ»Ý »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý: гۻñ»Ý ÐáíѳÝÝ»ë-Çó ³Í³Ýóí³Í ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý-Á éáõë»ñ»ÝáõÙ áõÝÇ Îâàíåñÿí–Îâàíèñÿí–Îãàíåñÿí–Îãàíèñÿí, ³Ûɨª Èîàíèñÿí Ó¨»ñÁ: гÛÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ ϳï³ñ»É ¿ Ü. ì³ñ¹³å»ïÛ³ÝÁª 1961 Ã. Ññ³å³ñ³Ï»Éáí Çñ §àõÕ»óáõÛóÁ¦ (Í. À. Âàðäàïåòÿí, Ñïðàâî÷íèê ïî ðóññêîé òðàíñêðèïöèè àðìÿíñêèõ èìåí, ôàìèëèé è ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, Åðåâàí, 1961): ²ß˳ï³ÝùÁ ß³ñáõݳϻÉáíª ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñ Ù߳ϻóÇÝ ¨ ¹ñ³Ýù ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»ç ¹ñÇÝ ÐÐ ¶² É»½íÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÁ (³Ï³¹»ÙÇÏáë ¶. æ³ÑáõÏÛ³Ý, µ³Ý. ·Çï. ûÏݳÍáõ ². ʳã³ïñÛ³Ý): ²Ûë Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ª ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ÁݹáõÝ³Í §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ¦ áñáßٳٵª ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓ»ÉÇë ѳßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ ³Ýí³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ (ÑÝãáõÙÁ) ¨ áã û ·ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ ¿ª ²í³·–Àâàê, ê³ñ·Çë–Ñàðêèñ, Üí³ñ¹–Íâàðò, ÞÝáñÑÇÏ–Øíîðèê ¨ ³ÛÉÝ: ê³Ï³ÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ³Ûë ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÁ »ñµ»ù ³ÛÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ã¿ñ áõݻݳ, ÇÝã áõÝÇ ³Ûë áñáßÙ³Ý Ù»ç, »Ã» ãÉÇÝ»ÇÝ áñáßÙ³Ý ÙÛáõë Ï»ï»ñÝ áõ ͳÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: гۻñ»ÝÇ Ó³Ûݳíáñ ¨ µ³Õ³Ó³ÛÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³¹ñٳٵ ¨ ëñ³Ýó ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõ٠ѳۻñ»Ý ³ÝáõÝÁ éáõë»ñ»Ýáí ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ÏáÝÏñ»ï ϳÝáÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙáí áõ, áñå»ë ûñÇݳÏ, µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í Ãíáí ³ÝáõÝÝ»ñÇ íϳ۳Ïáãٳٵª ³Ûë áñáßáõÙÁ Ó»éù ¿ µ»ñ»É áã ÙdzÛÝ ï»ë³Ï³Ý, ³Ûɨ ·áñÍݳϳݪ ï»Õ»Ï³ïáõ ³ñÅ»ù: 6–7. ºñÏáõ ³ÛÉ áñáßáõÙÝ»ñáí, áñáÝù ϳ½Ùí»É »Ý ݳËÏÇÝ ÏáÙÇï»Ç ѳëï³ï³Íª ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ùß³Ïí³Í ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ·áñͳÍáõ- 30 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ¹ñí»É ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ¨ ½³·ë»ñÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ Í³í³ÉáõÝ ó³ÝÏ»ñª éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝó ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Éñ³óáõóÇã Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù ãáõÝÇ: λñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨ Ùûñ³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÁݹáõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñáí, áñáÝù ·áñÍ»É »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 4 ï³ëݳÙÛ³Ï, ×ß·ñïí»É áõ ѳëï³ïí»É »Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ, ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ áõï»ÉÇùÝ»ñÇ áõ Ùûñ³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ùáï 750 ³ÝáõÝÝ»ñ: ³) ²Û¹ »ñÏáõ áñáßáõÙÝ»ñáí ³ÛÝåÇëÇ µ³é»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ³Õó³Ý, ³åáõËï, ³åáõñ, µ³Õ³ñç, µá½µ³ß, µáñ³ÝÇ, ·³Ã³, Ó³í³ñ, Óí³Í»Õ, ÏáñÏáï, ˳ß, ˳íÇÍ, Ëáñáí³Í, ˳ídzñ, ѳñÇë³, Ùñ·³ÑÛáõÃ, Ùáõñ³µ³, ëå³ë, ïáÉÙ³, ÷ɳí, ÷áËÇݹ ¨ ³ÛÉÝ, ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñͳÍí»Éáõ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ó»É ³ñ¹»Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ËáѳÝáó Ùï³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨ áõï»ÉÇùÇ ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ³ÝáõÝÝ»ñ. ³Ûëå»ë, ûñÇݳϪ ³ÍÇÏ, ˳ßÇÉ, Ëáß³µ, Ëáñáíáõ, ÏÉá×, ϳÃÝáí, ÏáÉáÉÇÏ, ϳÃݳÑáõÝó, ×ɵáõñ, Óíçáõñ, Ù³ËáË, Ùßáß, Ù³Íݳµñ¹áß, ݳ½áõÏ, ßÇɳ, ïѳÉ, ùñçÇÏ ¨ ³ÛÉÝ: µ) Æñ»Ýó ݳËÏÇÝ ÇÙ³ëïÝ»ñáí ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý Ùïóí»É ÙÇ ù³ÝÇ Ñݳó³Í ³ÝáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ³ñ·³Ý³Ï, ³Õ³Ý¹»ñ, ³ÙÇ×, óñ˳ݳ, ã³Ùã³ñ³Ï ¨ ³ÛÉÝ: ·) àõï»ÉÇùÇ ¨ ëÝݹ³ÙûñùÇ áñáß ûï³ñ ³ÝáõÝÝ»ñ óñ·Ù³Ýí»É »Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ¹ñ³Ýó Ùáï³íáñ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ï³ñ³Íí³Í ѳۻñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñáí, ³ÛÝ ¿ª êðóïà – Ó³í³ñ, ëàïøà – ³ñÇßï³, ñëèâêè–ë»ñáõóù, êàøà – ù³ßáíÇ, ñóïîâîé íàáîð – ³åáõñÇ ³Û»Ýù, äðîææè – ÃÃËÙáñ, ïèðîæîê – Ïáõï³å, ñèðîï – ûß³ñ³Ï, ñëîåíûé ïèðîã – ûñûñáõÏ ¨ ³ÛÉÝ: ¹) ¶áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí»É áõï»ÉÇùÇ, Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ áõ ÙûñùÝ»ñÇ ûï³ñ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ áõ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ëï»ÕÍí³Í áõ ¹»é¨ë ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ãëï³ó³Í µ³½Ù³ÃÇí ³ÝáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ³½¹ñ³åáõËï (îêîðîê), Ëá½³åáõËï (âåò÷èíà), ËáñïÏ»ñßÇÏ (êîëáàñà çàêóñî÷íàÿ), óÝÓñ³åáõñ (ñóï ïþðå), ÏáÕ³ÙÇë (àíòðåêîò), Ïåñû׳é (ìûëî äåãòÿðíîå), Óíû׳é (ìûëî ÿè÷íîå), Ù³Ýñ³Ñ³ñÇÝ· (êèëüêè), Ýñµ»ñßÇÏ (ñîñèñêè), ßÕ³ñß³ÓÏÝÇÏ (òþëüêà), ß᷻˳ßáõ (ïàñòèíåð), ãáñ³¹áÕÇÏ (ñóøêè), 먳ӳí³ñ (êðóïà ãðå÷íåâàÿ), ëåÇï³Ï³Ó³í³ñ (êðóïà ìàííàÿ), ÷ñ÷ñ³Ñ³óÇÏ (âàôëè), ÷ù³µÉÇà (ïîí÷èê), ù³Õóñ³µÉÇà (ïðÿíèê), ûÕ³µÉÇà (áóáëèê) ¨ ³ÛÉÝ: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 31


») ²Û¹ µ³é³ó³ÝÏ»ñáí Çñ»Ýó ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç í»ñ³Ñ³ëï³ïí³Í »Ý éáõë»ñ»ÝÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇó ѳۻñ»ÝÇÝ ³Ýó³Í ¨ ³ñ¹»Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ³Ûë ϳñ·Ç µ³½Ù³ÃÇí ³ÝáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª µ³ïáÝ, µáõÉÏÇ, µÇýßï»ùë, ·áõÉÛ³ß, ¹ñ³Å», ÇñÇë, ɳݷ»ï, ϳñ³Ù»É, Ï»ýÇñ, Ïí³ë, ÏáÙåáï, ÏáõïáõÙ (ÓáõÏ), Ù³ñٻɳ¹, ÙáÝå³ë, ٳϳñáÝ, ßÝÇó»É, ßáÏáɳ¹, å»ÉÙ»Ý, ã³Ý³Ë, ãËñÃÙ³, åÛáõñ», é³·áõ, éáÏýáñ, ë³É³Ï³ (ÓáõÏ), ëááõë, íáµÉ³ (ÓáõÏ) ¨ ³ÛÉÝ: гٳñ»Éáí Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨ Ùûñ³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û-éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áõÉÁ ѳÕóѳñí³Íª ëáõÛÝ ï»Õ»Ï³ïáõáõÙ ï»Õ ¿ ·ï»É Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ áõï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ýáñ ѳٳϳñ·í³Í ó³ÝÏ, éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµª ѳëï³ïí³Í ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ëñ³Ýó ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ûï³ñ ϳ٠éáõë»ñ»Ý ³é³ÝÓÇÝ µ³é áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ¨ Éñ³óáõóÇã Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù ãáõÝÇ: »¨ ³Û¹ áñáßáõÙÝ»ñÁ ùÇã ϳñ¨áñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ÝóáõÙ, ûñÇݳÏ, í»ñ³Ñ³ëï³ïí³Í ¿ ѳۻñ»Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ, ËáñÑáõñ¹ (ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹) ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ. í»ñ³óí³Í »Ý ë»ëdz–Ýëï³ßñç³Ý, ùÝݳßñç³Ý, ݳϳ½–å³ïíÇñ³Ý, 黷ɳٻÝï–³ß˳ï³Ï³ñ· ï»ñÙÇݳÛÇÝ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ñû·áõï ѳۻñ»Ý Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý. ×ß·ñïí³Í ¿ éáõë»ñ»Ý ïàðàäíîñòü µ³éÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ñ³¹³ÛÝáõÃÛáõÝ, ßù³ÙáÉáõÃÛáõÝ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ·áñͳÍíáÕ Ó¨»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ¿ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÙáÉáõÃÛáõÝ ³í»ÉÇ Ñ³ñÙ³ñ ï»ñÙÇÝÁ: гëï³ïí»É ¿ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ñ³Ù³éáï ó³ÝÏ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ß³ñùÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ, ûٳïÇÏ µ³ßËٳٵ, µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Áݹ³ñÓ³Ï ï»ñÙÇݳÛÇÝ ó³ÝÏ»ñ ¨, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñóí³Í, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ µ³é áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û³óÙ³Ý: ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßٳٵ ѳëï³ïí»É »Ý éáõë»ñ»Ý Ùáï ùë³Ý ï»ñÙÇÝÇ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Û¹ ÃíáõÙª áõÕ»µ»é (áàãàæ), å³Ñ³ë»ÝÛ³Ï (êàìåðà õðàíåíèÿ), ϳ۳ñ³Ý³å»ï (íà÷àëüíèê ñòàíöèè), ϳ۳ݳå»ï (íà÷àëüíèê âîêçàëà): ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, âîêçàë ³Ýí³Ý ÷á˳ñ»Ý ãáõݻݳÉáí ѳۻ- 32 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ñ»Ý ѳٳñÅ»ù Ó¨ª ÏáÙÇï»Ý ѳñϳ¹ñí³Í ¿ »Õ»É ·áñÍ³Í»É Ï³Û³Ý³å»ï µ³éÁ: àñáßáõÙÇó Ñ»ïá ÁÝÏ³Í ï³ñÇÝ»ñÇÝ âîêçàë-Ç ÷á˳ñ»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùï³í ϳ۳ñ³Ý³ïáõÝ µ³éÁ, Áëï áñǪ áñáßÙ³Ý Ýáñ ËÙµ³·ñí³Í ï³ñµ»ñ³Ïáõ٠ϳ۳ݳå»ï-Á ÷á˳ñÇÝí»É ¿ ϳ۳ñ³Ý³ï³Ý å»ï µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: 1961 Ã., гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ³ïɳëÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ¶² »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·Íáí, ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ѳëï³ï»É ¿ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý Ùáï 150 µ³é áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝ ¥ï»°ë 1-ÇÝ Ï»ïÁ¤: ³) ²Û¹ µ³é³ó³ÝÏáõÙ Ï³Ý Ñ³Û»ñ»Ý µ³½Ù³ÃÇí ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù í³Õáõó ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝ ¨ ÏáÙÇï»Ç ³Û¹ áñáßٳٵ ÏñÏÇÝ í³í»ñ³óí³Í »Ýª Çñ»Ýó µáõÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿Éª ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ýáñ »ñ³Ý·áí. ¹ñ³ÝóÇó »Ý, ûñÇݳϪ ³·ñáÏÉÇٳ۳ϳÝ, ³Ýçñ¹Ç, ³éáÕç³ñ³Ý, ³ñ¨³÷³ÛÉ, µ»Ïáñ³ÛÇÝ, ·ÇÝ»ÝÛáõÃ, ·»ñÑÇÙù³ÛÇÝ, ·áñ·³ñ¹Ûáõݳ·áñÍáõÃÛáõÝ, ¹³ñ³í³Ý¹, ¹³ñ³ï³÷, »ÝÃáÕáÕáõÙ, ÑáÕÙ¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý, Ñáëù, Ññ³ù³ñ, ×Ïí³Íù, Ùdzûù, Ù»ï³Õ³·áÛ³óáõÙ, ÝٳݳÏ, ß»ñï³ËáõÙµ, áÕáÕ³ï, íñ³ß³ñÅ, ë³ñ³í³Ý¹ ¨ ³ÛÉÝ: µ) гëï³ïí³Í ó³ÝÏáõÙ ï»Õ »Ý ·ï»É ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³Û»ñ»Ý µ³é³Ó¨»ñ, áñáÝù áñå»ë ï»ñÙÇÝÝ»ñ Çñ»Ýó ³Ûë Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¹»é¨ë Ýáñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ùï³Í ϳ٠µáÉáñáíÇÝ Ýáñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñíáÕ µ³é»ñ ¿ÇÝ. ¹ñ³ÝóÇó »Ýª ³ñï³ÍÇÝ, ³ñ¨³óáÉù, ·³Õó߳ñÅ, ·»ïݳçáõñ, »Ýóç»ñÙ³ÛÇÝ, »ñÏñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ, ½³éÇÏáÕ, ųÛÃù³ÛÇÝ, ÇçáõÛÃ, Ççí³Íù, É»ñϳóáõÙ, ͳÝñ³Ñ³Ï, Ïáõï³ÏáõÙ³ÛÇÝ Ï³Ù³ñ³Í³É(ù), Ïáñ³Í³É(ù), ѳëïáõÛÃ, ѳí»ÉáõÏ, ٳϳÍÇÝ, Ý»ñÍÇÝ, Ý»ñÙáõï, Ý»ñųÛÃù³ÛÇÝ, áÕáÕ³ÑáõÝ, çñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ, ë³Ï³í³Ã»ù, í³ï³ÑáÕ»ñ, í³ñÝ»ïáõÏ, í»ñÝ»ïáõÏ, ï³ñ³ë»é, ÷á˳ϻñå³ÛÇÝ, ù³ñ³Ã³÷í³Íù ¨ ³ÛÉÝ: ·) ´³é³ó³ÝÏáõ٠ѳëï³ïí³Í ¨ ÏñÏÇÝ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ³ñ¹»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ áã ùÇã Ãíáí ³ÛÝåÇëÇ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝó ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ ѳۻñ»Ýáõ٠ϳ٠ãϳÝ, ϳ٠¿É ïíÛ³É ÇÙ³ëïáí ã»Ý ·áñͳÍíáõÙ. ¹ñ³ÝóÇó »Ýª ³ÉÛáõídzÉ, ³Ýï»ó»¹»Ýï, ·ñ³¹Ç»Ýï, ·ñ»Ý³, ¿Ý»ñ·Ç³, ϳÝÛáÝÝ»ñ, ϳé»ñ, Ïí³ñóÇï, Ïáõ»ëïÝ»ñ, Ùáñ»ÝÝ»ñ, åñáÉÛáõídzÉ, é»ÉÇ»ý, ïñá·Ý»ñ, ï»ÏïáݳϳÝ, ûýáÉÇï³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: ¹) ò³ÝÏÇ í»ñçáõ٠ѳëï³ïí³Í »Ý ÙÇ ß³ñù µ³é»ñÇ áõ ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ïñ×³ï ·ñáõÃÛ³Ý Ó¨»ñ: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 33


ܳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÇó »ñÏáõëÁª §ØÇ ß³ñù ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý Ù³ëÇݦ ¨ §èáõë»ñ»ÝÇó ¨ ³ÛÉ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇó ÷á˳éÛ³É µ³é»ñÇ ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝÇ Ù³ëÇݦ, í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ñ³ëϳóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ·áñͳÍíáÕ áñáß Ãíáí ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÝ áõ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ë³Ñٳݳ½³ïÙ³ÝÁ: ²Û¹ µÝáõÛÃÇ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µÝ³Ï³Ý ѻ勉Ýù, ѳۻñ»ÝÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý µ³é³å³ß³ñÇ Ù»ç ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ý, áñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇ ÝÛáõà ϳñáÕ »Ý ¹³éݳÉ, ¨ Çñ³Ï³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó ùÝÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñ ¿: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ í»ñáÑÇßÛ³É áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í µ³é³ó³ÝÏ»ñÇÝ, ³å³ ¹ñ³Ýù ϳ½Ùí³Í »Ý »ñÏáõ µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñáí: ² í»ñçݳÑÝãÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷á˳éÛ³É µ³é»ñÇ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ ϳ½Ùí»É ¿ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇó ¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Í ³ÙµáÕç³Ï³Ý µ³é³ó³ÝÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áõëïÇ ¨ ³Û¹ áñáßÙ³Ý ³é³çÇÝ Ï»ïáõÙ ³ñ¹»Ý ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿, û ûáñ»Ù-ûáñ»Ù³, µáÑ»Ù-µáѻٳ, µñÇ·³¹-µñÇ·³¹³ áõ ³Ûë ϳñ·Ç ÙÛáõë µáÉáñ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ Ù»ç áñÝ ¿ ݳËÁÝïñ»ÉÇ: Àëï ϳÝáÝǪ ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³Ñå³Ý»Éª ³) ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³-Ç ëÕáõÙÁ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ µ³é³å³ïÏ»ñÇ ³Õ³í³ÕáõÙ, áõñÇß µ³é»ñÇ Ñ»ï ÝáõÛݳóÙ³Ý íï³Ý· ϳ٠µ³é³í»ñçáõÙ ¹Åí³ñ ³ñï³ë³Ý»ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ, ûñÇݳϪ ٻ˳ÝÇϳ, Ùá½³Çϳ, åñ»ÙÇ»ñ³ ã»Ý ϳñáÕ ·ñí»É ³-Ç ëÕáõÙáí, áñáíÑ»ï¨ ÏÝáõÛÝ³Ý³Ý Ù»Ë³ÝÇÏ, Ùá½³ÇÏ, åñ»ÙÇ»ñ µ³é»ñÇÝ, áñáÝù Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³ÛÉ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý. µáõñÅáõ³, ³Ýï»Ýݳ, ϳå»Éɳ ïÇåÇ µ³é»ñáõÙ ³-Ç ëÕáõÙÁª µáõñÅáõ, ³Ýï»ÝÝ, ϳå»ÉÉ. ϳé³ç³óÝÇ µ³é³å³ïÏ»ñÇ ³Õ³í³ÕáõÙ ¨ ¹Åí³ñ ³ñï³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ: ´³óÇ ³Ûë, ÝáõÛÝ Ï³ÝáÝÇ µ »ÝóϻïáõÙ Ãí³ñÏíáõÙ »Ý ³ÛÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝóáõÙ ³-Ç ·ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý: ¸ñ³Ýù Ãíáí 24 µ³é »Ý, áñáÝù ѳٻٳﳵ³ñ ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»Ý áõ ³é³Ýó ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝǪ ¿ëïñ³¹, ³Ù»áµ, åñáå³·³Ý¹ Ó¨áí ·áñͳÍí»É ã»Ý ϳñáÕ: Øݳó³Í µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ·ñ»É ³é³Ýó ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝÇ (³ùëÇáÙ, µ³Éɳ¹, µñÇ·³¹, ¹Ç³·ñ³Ù, É»·»Ý¹, ûáñ»Ù, ëÛáõÇï ¨ ³ÛÉÝ): ²Ûë áñáßٳٵ í»ñ³óíáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ÃÇí ϳ½ÙáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ³-áí ¨ ³é³Ýó ³-Ç Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÁ, Áݹ áñáõÙª ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ Ó¨»ñÇ ûñÇݳϳݳóáõÙÁ áã ÙdzÛÝ í»ñ³óÝáõÙ ¿ ³Ûë ѳñóÇ ßáõñçÁ í»ñçÇÝ ï³ëݳ- 34 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ Ùßï³å»ë ß³ñáõݳÏíáÕ í»×»ñÁ, ³Ûɨ ÁÝïñáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ï³ñ× Ó¨»ñ ¨, ÷áË³Ý³Ï É»·»Ý¹³, É»·»Ý¹³ÛÇ, É»·»Ý¹³ÛáõÙ »ñϳñ Ó¨»ñÇ, ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿ ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É É»·»Ý¹, É»·»Ý¹Ç, É»·»Ý¹áõ٠ϳñ× Ó¨»ñ: ÜáõÛÝ áñáßÙ³Ý »ññáñ¹ Ï»ïáí í»ñ³óí³Í ¿ ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝáí ϳ٠³é³Ýó ³-Ç ·áñͳÍíáÕ 58 ûï³ñ µ³é»ñÇ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ëñ³Ýó ѳۻñ»Ý ÝáõÛݳÝÇß Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÁª ³ÝÏ»ï³, ³åáûٳ, Ù»ï»áñ, åáÙ³¹³, ýáñÙáõɳ, ýáñëáõÝϳ ¨ ³ÛÉ ûï³ñ µ³é»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳÝÓݳñ³ñ»Éáí ·áñÍ³Í»É Ñ³ñó³Ã»ñÃ, ѳñó·ÇÍ, ³ëáõå, ßñÃݳݻñÏ Ï³Ù ßñÃÝ»ñÏ, µ³Ý³Ó¨, µáó³ÙáõÕ ¨ ³ÛÉ Ù³Ûñ»ÝÇ µ³é»ñ: ²Ûë Ï»ïáí ëáõÛÝ áñáßáõÙÁ Éñ³óÝáõÙ ¿ §ØÇ ß³ñù ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ ¨, ϳ½Ùí³Í ÉÇÝ»Éáí í»ñçÇÝÇë ëϽµáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý, »Ýóϳ ¿ ÝáõÛÝ Ï³ñ·Ç å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý: î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Çª µ³é»ñÇ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ Ù³ëÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßÙ³Ý, áõÝÇ ë³Ñٳݳ÷³Ï Ãíáí µ³é»ñÇ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáíÇ ó³ÝÏ: ²Ûë ¹»åùáõÙ µ³é³ó³ÝÏÁ ϳ½Ùí³Í ¿ ³ÛÝåÇëÇ µ³é»ñÇó áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó, áñáÝù Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ³éûñÛ³ÛáõÙ, Ù³ÙáõÉáõÙ, é³¹ÇáÛÇ ¨ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñáõÙ ³Ù»ÝûñÛ³ ·áñͳÍáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ¨ ëñ³Ýó ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÝ áõ ¹ñ³Ýó ˳éÁ, »ñµ»Ùݪ ß÷áÃ, ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ѳñóÇ ÉáõÍáõÙ ¿ÇÝ å³Ñ³ÝçáõÙ: àñáßáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý, í³ñã³Ï³Ý, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý, ³ñí»ëïÇ, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý áõ ëåáñïÇ áñáß Ãíáí ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ: ÆÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇó ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»ÉÇë ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ ï»ñÙÇÝÇ Ñ³ëϳݳÉÇáõÃÛáõÝÁ ϳ٠ѳëϳóáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ýñ³ Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ ×ß·ñïáõÃÛáõÝÁ, ³å³ª ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ï»ñÙÇݳϳ½ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýñ³ ³ñï³¹ñáճϳÝáõÃÛáõÝÁ, ϳñ×áõÃÛáõÝÁ, µ³ñ»ÑÝãáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: ØǨÝáõÛÝ ï»ñÙÇÝÇ ÝáõÛݳÝÇß Ó¨»ñÇ ½áõ·³Ñ»é ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ É»½áõÝ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ý ųٳݳÏ, ù³ÝÇ ¹»é ³Û¹ Ó¨»ñÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý ×ß·ñïÙ³Ý ¨ ûï³ñ µ³éÇ ÷á˳ñ»Ý Ù³Ûñ»ÝÇ Ó¨Ç ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ÁÝóóùÁ ÉñÇí ãÇ ³í³ñïí»É: ²Ñ³ û ÇÝãáõ, ÇÝãå»ë ÙÇßï, ³ÛÝå»ë ¿É ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ³Ûë áñáàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 35


ßáõÙÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ¿ ï»ñÙÇݳ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ÁÝóóùÁ, ¨ »Ã» ß³ï ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇó ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ¿ ѳÝÓݳñ³ñí³Í ÙdzÛÝ Ù»Ï Ó¨, ûñÇݳϪ ³ÝÏ»ï³, ѳñó³Ã»ñÃ(ÇÏ) – ѳñó³Ã»ñÃ(ÇÏ). µÉáϳ¹³, ßñç³÷³ÏáõÙ, å³ß³ñáõÙ, ѳٳå³ß³ñáõÙ – ßñç³÷³ÏáõÙ. ¿ùëïñ»ÙÇëï, ͳÛñ³Ñ»Õ³Ï³Ý – ͳÛñ³Ñ»Õ³Ï³Ý. ÏáÙåñáÙÇë, ÷á˽ÇçáõÙ – ÷á˽ÇçáõÙ. å³Ýáñ³Ù³, ѳٳÛݳå³ïÏ»ñ – ѳٳÛݳå³ïÏ»ñ. åñǽٳ, ѳïí³Í³ÏáÕÙ – ѳïí³Í³ÏáÕÙ. ýÇÉdzÉ, Ù³ëݳ×ÛáõÕ, µ³Å³ÝÙáõÝù – Ù³ëݳ×ÛáõÕ ¨ ³ÛÉÝ, ³å³ Ñ³×³Ë ¿É ÷á˳éÛ³É ûï³ñ Ù»Ï ï»ñÙÇÝÇ ¹ÇÙ³ó ѳۻñ»Ýáõ٠ѳÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿ ·áñÍ³Í»É »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ ï»ñÙÇÝ, ûñÇݳϪ ¹»ÙáÝëïñ³ódz – 1. óáõÛó, 2. ßù»ñÃ, 3. óáõó³¹ñáõÙ. ¿ÏáÝáÙÇϳ – ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ¿ÏáÝáÙÇϳ. ¿ëûïÇϳ – ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝ (¿ëûïÇϳ) ¨ ³ÛÉÝ: ê³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ í»ñáÑÇßÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ É»½íáõ٠ϳ°Ù ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ª å³Ûٳݳíáñí³Í ï»ñÙÇÝÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ïí³ÍáõÃÛ³Ùµ, ϳ°Ù ¿É ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý ¹»é¨ë ã³í³ñïí³Í ÁÝóóùÇ Ñ»ï¨³Ýù ¿: Ðñ³å³ñ³Ïí³Í áñáßáõÙÝ»ñáõ٠ѳٳÝÇß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ Ó¨»ñÁ, ÇÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë µ»ñí³Í ûñÇݳÏÝ»ñÁ, ϳ°Ù ѳٳñ³Ï³Éí³Í »Ý, ϳ°Ù µ»ñí³Í »Ý ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ϳ°Ù ¿É í»ñçÇÝ Ó¨Á ³éÝí³Í ¿ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç: êñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ï»ñÙÇÝÇ ïíÛ³É Ó¨Ç ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý ¨ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ áñáßáÕ ë³Ñٳݳ½³ïáõÙ ¿: ºÃ» ѳÝÓݳñ³ñíáÕ Ó¨»ñÁ ѳٳñ³Ï³Éí³Í »Ý, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÁ ïíÛ³É µÝ³·³í³éáõÙ í»ñ³óñ»É ¿ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÇ µ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³é³ÝÓÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñͳÍáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ µ³é»ñ, áñáÝù Çñ³ñ ÷á˳ñ»Ý ³Û¹ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ÛÉ¨ë ·áñͳÍí»É ã»Ý ϳñáÕ: ²Ûëå»ë, ³ëáõÙ »Ýùª ö³ñÇ½Ç »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ óáõÛóÁ, Ù³ÛÇëÙ»ÏÛ³Ý ßù»ñÃ, ѳÛÏ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñÇ óáõó³¹ñáõÙ: èáõë»ñ»ÝÁ ³Ûë µáÉáñ ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ óáõÛó, ßù»ñÃ, óáõó³¹ñáõÙ µ³é»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ϳñáÕ ¿ ·áñÍ³Í»É ¹»ÙáÝëïñ³ódz, ÙÇÝã¹»é ѳۻñ»ÝáõÙ, ³é³Ýó ³Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ÷áË»Éáõ, ³Ûë µ³é»ñÁ ÷á˳ï»Õ»É ã»Ýù ϳñáÕ: ²Ûëå»ë ¿Éª ݳ Çñ ÙÇëÇ³Ý Ï³ï³ñ»ó, ¨ ݳ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÙÇëdzÛÇ ³Ý¹³Ù ¿ ѳۻñ»ÝáõÙ ÏÉÇݻݪ ݳ Çñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»ó, ¨ ݳ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ¿: ÜÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ïáõ٠ϳ ѳٳñ³Ï³Éٳٵ Ý»ñϳ۳óí³Í ÙÛáõë ï»ñÙÇÝÝ»ñáõÙ: öá˳éÛ³É ÏáÝÏáõñë µ³éÇÝ ½áõ·³Ñ»é ³Û¹ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ÙñóáõÛà ¨ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝ µ³é»ñÁ: ø³- 36 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÝÇ áñ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝ-Á ·áñͳÍíáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ÏáÝÏáõñëÇ (ÙñóáõÛÃÇ), ³ÛÉ Ý³¨ Çñ µáõÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ, ³ÛëÇÝùݪ ǵñ¨ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ µ³ßË»ÉÁª ѳÝÓÝ»ÉÁ, Ùñó³Ý³Ï³µ³ßáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, µ³óÇ ³Ûë, ÙñóáõÛÃ-Á ϳñ× ¿, ÏáÝÏáõñë-Ç Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ѳÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿ ·áñÍ³Í»É ÙñóáõÛà (ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ·Ç ÙñóáõÛÃ, áñ¨¿ å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ ѳÛï³ñ³ñí³Í ÙñóáõÛÃ), ÇëÏ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝÁª ·áñÍ³Í»É Çñ µáõÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ (ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ·Ç ѳٳñ ³Ýóϳóí³Í ÙñóáõÛÃÇ Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ÏÉÇÝÇ ³Ûëûñ): ä³ñÏ µ³éÇ ÷á˳ñ»Ý ï³ñµ»ñª ÇÙ³ëïÝ»ñáí ·áñͳÍáõÙ »Ýùª 1. åáõñ³Ï, ½µáë³Û·Ç (гÕóݳÏÇ ½µáë³Û·Ç), ¥ê¨³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ åáõñ³Ï¤, 2. (Ù»ù.) ѳٳϳ½Ù (ïñ³Ïïáñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³½Ù, ѳëïáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³½Ù), 3. (ïñ³Ýëå.) ѳí³ù³Ï³Û³Ý (ïñ³Ùí³ÛÇ Ñ³í³ù³Ï³Û³Ý, å³ñÏ). ë˻ٳ-Ç ÷á˳ñ»Ýª 1. áõñí³·ÇÍ, ë˻ٳ (½»ÏáõóÙ³Ý áõñí³·ÇÍ, ë˻ٳ), 2. ·Í³å³ïÏ»ñ (ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³Ù ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ ·Í³å³ïÏ»ñ). ïñ³Ýß»-Ç ÷á˳ñ»Ýª 1. Ëñ³Ù (Ïñ³Ï³Ï»ï»ñÁ ÙdzÝáõÙ ¿ÇÝ Ëñ³Ùáí), 2. ³éí³÷áë (ëÇÉáëÇ ³éí³÷áë), 3. Ëñ³ÙáõÕÇ (µ»ñ¹Á Ëñ³ÙáõÕáí ϳåí³Í ¿ñ ·ÛáõÕÇÝ) ¨ ³ÛÉÝ: ÆÙ³ëï³íáñí³Í ³Ûë ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ñ³×³Ë ÇÙ³ëïÇ Ý»Õ³óٳٵ ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý ·áñͳÍí»É ݳ¨ ÷á˳éÛ³É µ³é»ñÁ: ÎáÙÇï»Ç ѳëï³ï³Í µ³é³ó³ÝÏáõÙ áñáß ¹»åù»ñáõ٠óñ·Ù³Ýí³Í Ó¨»ñÇ ÏáÕùÇÝ ÷á˳éÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ (·³É»ñ³, ÏÉá³Ï³, ëǵÇÉɳ, ùÇÙ»é, ý³É³Ý·) ½áõ·³Ñ»é ·áÛáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ݳËÏÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ, ǵñ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙ, ·áñͳÍí»Éáõ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛ³Ùµ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ, ·³É»ñ³ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ Ãdzݳí. ÙÇçݳ¹³ñáõÙ ³Ûëå»ë ¿ÇÝ ³Ýí³Ýáõ٠鳽ٳݳí»ñÁ, áñáÝù û¨ ÃdzÏÝ»ñáí ¿ÇÝ í³ñíáõÙ, µ³Ûó Ëáßáñ ݳí»ñ ¿ÇÝ, áõëïÇ ³Ûë ݳËÏÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ·³É»ñ³-Ý ëáíáñ³Ï³Ý Ãdzݳí ã¿ ¨ óñ·Ù³Ýí»É ãÇ Ï³ñáÕ: êǵÇÉɳ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ·áõß³ÏáõÑÇ, µ³Ûó »ñµ ³Û¹ ï»ñÙÇÝÁ ·áñͳÍáõÙ »Ý ÑÇÝ Ðáõݳëï³ÝÇ ¨ ÐéáÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñï»ÕÇó ͳ·áõÙ ¿ ³Û¹ ³ÝáõÝÁ, ǵñ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙ, ã»Ý óñ·Ù³ÝáõÙ: ü³É³Ý·-Á Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É »Ý ÷³Õ³Ý· Ó¨áíª ½áñ³·áõݹ, ½áñ³µ³Ý³Ï Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ: ²Û¹ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ݳ¨ ÙáñÙ (Ãáõݳíáñ ë³ñ¹Ç ÙÇ ï»ë³Ï), µ³Ûó »ñµ ý³É³Ý·-Á ·áñͳÍáõÙ »Ý ݳËÏÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª áñå»ë ÑáõÝ³Ï³Ý ½áñ³ÙdzíáñÇ ³Ýí³ÝáõÙ, ã»Ý óñ·Ù³ÝáõÙ: ²Ûë ϳñ·Ç ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ áñáßÙ³Ý Ù»ç áõÝ»Ý å³ïÙ. Ïñ׳ï ÝßáõÙÁ: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 37


öá˳éÛ³É áñáß Ãíáí ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ùÝݳñÏíáÕ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í »ñÏáõ, ѳ½í³¹»åª ݳ¨ »ñ»ù ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù µ»ñíáõÙ »Ý ÏáÕù ÏáÕùÇ, ³é³Ýó ѳٳñ³Ï³ÉÙ³Ý: ¸ñ³Ýù ³ÛÝ Ó¨»ñÝ »Ý, áñáÝóáõ٠ϳ°Ù ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ ¹»é¨ë ³í³ñïí³Í ã¿, ¨ ¹ñ³Ýù Çñ³ñ ÷á˳ñ»Ý ϳñáÕ »Ý ·áñͳÍí»É, ϳ°Ù ¿É ³é³ç³ñÏíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÇ ÷á˳ñ»Ý ³é³ÝÓÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõ á×»ñáõÙ ·áñͳÍíáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ Ó¨Á ÙdzÛÝ: êñ³ÝóáõÙ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÁ ³é³çÇÝÁ ÑÇß³ï³Ïí³ÍÝ ¿, »ñÏñáñ¹Á ÙÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ á×»ñáõÙ, »ñµ»ÙÝ ¿Éª ³ÛÉ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: гëï³ïí³Í µ³é³ó³ÝÏ»ñáõÙ áñáß µ³é»ñÇ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÛɳïñáõÙÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ³Û¹ µ³é»ñÁ, µ³óÇ Çñ»Ýó ï»ñÙÇݳÛÇÝ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó, ϳñáÕ »Ý ·áñͳÍí»É ǵñ¨ ëáíáñ³Ï³Ý µ³é»ñ. ³Û¹åÇëÇ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñ »Ý, ûñÇݳÏ, ÑáÕ³Ïïáñ–ÑáÕ³µ³ÅÇÝ, ÏÉáñ áñ¹–ÏÉáñ ×Ç×áõ, Ñݳó³ÍáõÃÛáõÝ–É׳ó³ÍáõÃÛáõÝ, ó³Û·»ñ·–·Çß»ñ»ñ·–ë»ñ»Ý³¹ ¨ ³ÛÉÝ: êñ³Ýù, µ³óÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݳµ³ñ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý, ѳë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý, »ñ³Åßï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ ÉÇÝ»Éáõó, ݳ¨ ëáíáñ³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý µ³é»ñ »Ý, ¨ Ýñ³ÝóÇó, ǵñ¨ ÁݹѳÝáõñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý µ³é»ñÇó, ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É ¨ »ñÏáõëÇó Ù»ÏÁ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ý»É ã¿ñ ϳñ»ÉÇ: ¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ ·áñͳÍíáÕ Ñ³Ù³ÝÇß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ Ñ³Ù³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ µ³é»ñÇ ÏáÕùÇÝ ÷³Ï³·Í»ñáõÙ µ»ñí³Í Ó¨»ñÁ ϳ°Ù ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó ³ñ¹»Ý ¹áõñë »ÏáÕ, ϳ°Ù ¿É ÷á˳éÛ³É µ³éÇ Ñ»ï Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ»é³Ýϳñ ãáõÝ»óáÕ Ó¨»ñ »Ý: ´³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝ (¿ÃÇϳ), ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝ (¿ëûïÇϳ), ѳٳÉÇñ (ÏáÙåÉ»ùë), ѳٳÉÇñ³ÛÇÝ (ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ) ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÷³Ï³·Í»ñáõÙ ³éÝí³Í ûï³ñ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ³í»Éáñ¹, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ ³é³ÝÓÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, »ñµ»ÙÝ ¿É áñáß Ýå³ï³Ïáí ¹»é¨ë ·áñͳÍíáõÙ »Ý, ÃáÕÝí³Í »Ý ÷³Ï³·Í»ñáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÷³Ï³·ÍáõÙ ³éÝí³Í Ó¨»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ïíÛ³É ûï³ñ µ³éÇ Ï³Ù ï»ñÙÇÝÇ ³é³ÝÓÇÝ ÇÙ³ëïÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙdzÛÝ: ´³é³å³ß³ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ³Ûë áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÉáõÍí³Í ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý Ñ³ñóÁ: ¸ñëÇó ûï³ñ É»½íáí Ù»ñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ »ÏáÕ ³Ù»ÝûñÛ³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë ÙïÝáõÙ »Ý ²ñÙ»Ýåñ»ë: ²Ñ³ û ÇÝãáõ ï»ñÙÇݳ- 38 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

µ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»ÇÝ Ý»ñϳ۳óí³Í óñ·Ù³Ý³Ï³Ý µ³é³ó³ÝÏ»ñÇ áõ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ùßï³å»ë ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëݳÏó»É »Ý ²ñÙ»Ýåñ»ëÇ Ã³ñ·Ù³Ýã³Ï³Ý µ³ÅÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ϳ½Ù³Í ݳ˳·Í»ñáí ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ÁݹáõÝ»É ¿ éáõë»ñ»Ý ¨ ³ÛÉ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ ï»ñÙÇݳÛÇÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É »ñÏáõ áñáßáõÙ: êñ³ÝóÇó ³é³çÇÝáí ÏáÙÇï»Ý ѳëï³ï»É ¿ 40 éáõë»ñ»Ý ¨ ³ÛÉ ûï³ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ù³ñ½³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: Àݹ áñáõÙª ûï³ñ ¹»åá½Çï³ñ, ÇÝýñ³ëïñáõÏïáõñ³, åñ»Ùdz, ³ÝÏɳí, ³ïáÉ, ¹»ýáÉdzódz, ¹ÇëåÉ»Û, å»ñýáù³ñï, åɳݻï³ñÇáõÙ, é»ÏáõÉïÇí³ódz, ë»ñå»Ýï³ñÇáõÙ, ëå»É»áÉá·Ç³, ïñ»Ý³Åáñ, ßï³Ù ³ÝѳëϳݳÉÇ, áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳñáõóáÕ, Ù³ë³Ùµ µ³½ÙÇÙ³ëï áõ ³Ýáñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ѳۻñ»Ý å³Ûٳݳ·ñ³å³Ñ, »Ýóϳéáõóí³Íù, å³ñ·¨³í׳ñ, ÙÇçï³ñ³Íù, ûÕ³ÏÕ½Ç, ï»ñ¨³½»ñÍáõÙ, ï»ë³ïÇå, ëáñ³ù³ñï, 1. »ñÏݳóáõÛó, 2. »ñÏݳóáõó³ñ³Ý, Ù߳ϻÉdzóáõÙ, ûÓ³µáõͳñ³Ý, ³ÝÓ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ, Ù³ñ½áó, Ù³Ýñ¿³ÑÇÙù, ÝáõÛÝÇëÏ ³é³Ýó ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ áõ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëϳݳÉÇ áõ Ùï³å³ÑíáÕ Ýáñ³ëï»ÕÍ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: ²Û¹ áñáßáõÙÁ ×ß·ñïáõÙ ¿ ÙïóÝáõ٠ϳ٠Ýáñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ñÏáõÙ éáõë»ñ»Ý ÙÇ ß³ñù ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É. ³Ûëå»ë, ûñÇݳϪ âåùèçì – Çñ³ÙáÉáõÃÛáõÝ, âûáîðùèê – ùí»³ïáõ, äåòîïàòèçàöèÿ – ÃÕó¹ñ³Ù³óáõÙ, èìïåðñêèé – ϳÛë»ñ³å»ï³Ï³Ý, êîíòð-àäìèðàë – ¹»ñÍáí³Ï³É, ðàñïðîäàæà – ëå³é³í³×³éù, òåïëîôèêàöèÿ – ç»é³íáñáõÙ, âûåçäêà – Ódzٳñ½áõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: ºñÏñáñ¹ áñáßٳٵ ѳëï³ïí³Í ¿ éáõë»ñ»Ý 23 ï³é³Ï³å³óáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ÃíáõÙª ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ ¨ ѳ׳˳ÏÇ ·áñͳÍíáÕ ³ÛÝåÇëÇ ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª áåñåäà îäèí íà îäèí – ³é³ÝÓݳ½ñáõÛó, âîåííûé êîíòèíãåíò – ½áñ³Ï³½Ù (½áñ³ËáõÙµ), ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðèåìêà – å»ïÁݹáõÝáõÙ, çíàê ëàóðåàòà – ¹³÷Ý»Ýß³Ý, ïîêîðèòåëü êîñìîñà – ïÇ»½»ñ³Ýí³×, ïðîõîäíàÿ ïåøêà – ³ÝóáõÝ³Ï ½ÇÝíáñ, ýñòàôåòíûé áåã – ÷á˳Ýó³í³½ù ¨ ³ÛÉÝ: î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ³Ûë ß³ñùÇ í»ñçÇÝ áñáßáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõ ÝÛáõûñáõÙ ·áñͳÍíáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý áñáß éáõë»ñ»Ý ¨ ³ÛÉ ûï³ñ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 39


ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ áñáßٳٵ ѳëï³ïí»É ¿ 27 µ³é áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ. í»ñ³óí»É »Ý ¹ñ³Ýó óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³é³ÝÓÇÝ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: úï³ñ ³ÉÛ³Ýë, ¹¨³Éí³ódz, ¿ÙÇë³ñ, ÏáÙå»ï»Ýï, ÏáÝï³Ïï, ÙáïÇí, åáÉÇ·áÝ, 黳É, é»·»Ýï, ëï³ïáõë, ëáõí»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ѳۻñ»Ý ¹³ßÇÝù, ³ñÅ»Ýí³½áõÙ, ѳÝÓݳϳï³ñ, 1. Çñ³½»Ï, 2. Çñ³í³ëáõ, 1. ß÷áõÙ, 2. ϳå, ³éÝãáõÃÛáõÝ, 3. ÑåáõÙ, 1. ß³ñųéÇÃ, 2. å³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝ, ½Çݳ÷áñÓ³ñ³Ý, Çñ³Ï³Ý, ËÝ³Ù³Ï³É (·³Ñ³å³Ñ), Çñ³íÇ×³Ï (ϳñ·³íÇ׳Ï), ÇÝùÝÇßË³Ý Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¨ ÇÙ³ëïáí ï³ñáñáßí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: ²Û¹ áñáßٳٵ ѳۻñ»Ý ï³ñµ»ñ³Ïí³Í »Ý å³Ûٳݳ·Çñ ¨ ¹³ßݳ·Çñ, ³Ý¹ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (òðàíñíàöèîíàëüíûå êîìïàíèè) ¨ í»ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (íàäíàöèîíàëüíûå êîìïàíèè) ¨ ³ÛÉ ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: سûٳïÇϳϳÝ, ï»ËÝÇϳϳÝ, ýǽÇϳÛÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ, áñ ѳëï³ï»É ¿ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý, ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÝ »Ý: Þ³ñáõݳϻÉáí ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ù³Ã»Ù³ïÇÏáëÝ»ñÇ ï»ñÙÇݳßÇÝ³Ï³Ý É³í³·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁª Ù»ñ ųٳݳϳÏÇó ٳûٳïÇÏáëÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ݳËáñ¹Ý»ñǪ ï»ñÙÇݳϳ½Ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí ëï»ÕÍ³Í Ãí³µ³ÝáõÃÛáõÝ (ѳٳñáÕáõÃÛáõÝ), ѳÝñ³Ñ³ßÇí, »ñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ, ѳñóã³÷áõÃÛáõÝ, ï³ñ³Í³ã³÷áõÃÛáõÝ, »é³ÝÏÛáõÝ, µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ, ½áõ·³Ñ»é, µ³½Ù³ÝÇëï, ½áõ·³Ñ»é³ÝÇëï ¨ ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ³í»É³óñ»É áõ ³í»É³óÝáõÙ »Ý ë»÷³Ï³Ý ëï»ÕͳÍÝ»ñÁ: гÛÏ³Ï³Ý ÊêРݳËÏÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõ ÙÇçݳϳñ· Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÇó 1977 ÃíÇó ·áñÍáÕ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ áõ Ýñ³ ݳ˳·³Ñ, åñáý. ì. ê³Õ³Ã»ÉÛ³ÝÇ ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý 1974-1987 ÃÃ. ÁÝóóùáõÙ ÁݹáõÝ»É ¿ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ í»ó áñáßáõÙ, áñáÝóÇó »ñÏáõëÁ ï»Õ»Ï³ïáõ »Ý Ùïóí»É ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù: ²Û¹ áñáßáõÙÝ»ñáõ٠ѳۻñ»Ý³óí³Í ϳ٠×ß·ñïí³Í áõ í»ñ³Ñ³ëï³ïí³Í »Ý 300-Çó ³í»ÉÇ µ³é áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñ: ÎáÙÇï»Ç ÁݹáõÝ³Í ³Û¹ áñáßáõÙÝ»ñáí í»ñ³óí³Í »Ý ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÝáõÛÝ Ñ³ëϳóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áñͳÍíáÕ Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ûï³ñ µ³½Ù³ÃÇí ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: гۻñ»Ýáí ãëïáõ·³µ³ÝíáÕ, ¹Åí³ñ - 40 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

³ñï³ë³ÝíáÕ áõ ·ñíáÕ, ¹Åí³ñÁÝϳɻÉÇ, áõëïÇ ¨ ¹Åí³ñÑÇß»ÉÇ ¹»ï»ñÙÇݳÝï, ¹ÇëÏñÇÙÇݳÝï, ÏáÉÇݳñ, ÏáÙåɳݳñ, ÏáÝ·ñáõ»Ýï (ÏáÝ·ñáõ»ÝïáõÃÛáõÝ), åñǽٳ, ëÇÙ»ïñdz, ëÇÙ»ïñÇÏ..., ëý»ñ³, ëý»ñÇÏ..., ï»ïñ³¿¹ñ ¨ ³ÛÉ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í áñáßÇã, ï³ñµ»ñÇã, ѳٳ·ÇÍ, ѳٳѳñÃ, ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇ (ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ), ѳïí³Í³ÏáÕÙ, ѳٳã³÷áõÃÛáõÝ, ѳٳã³÷..., ·Ý¹³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ, ·Ý¹³ÛÇÝ..., ù³é³ÝÇëï ѳۻñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: ì»ñáÑÇßÛ³É 5-10 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Ñáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Ý³Ë³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ï³ëÝÛ³Ï ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇݳٵáÕç³Ï³Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ѳݷ»óÇÝ Ù³ëݳÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ: ä³ñ½í»ó, áñ ѳۻñ»ÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³Ë³Í³ÝóÝ»ñáí ³Û¹ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ï»ñÙÇÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ÉÁ ï»ñÙÇݳϳ½ÙáõÃÛ³Ý ãѳÕóѳñíáÕ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¿ ϳåí³Í: гۻñ»Ý ѳٳ½áñ ѳٳ, Ùdz, ÝÙ³Ý, ÝáõÛݳ ¨ ³ÛÉ Ý³Ë³Í³ÝóÝ»ñÁ ÇÙ³ëïáí Çñ³ñ ³ÛÝù³Ý Ùáï »Ý, áñ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý í»ñ³ó³Ï³Ý ¨ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ýáõñµ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ѳۻñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É ã»Ý ϳñáÕ: гñϳ¹ñ³µ³ñ ³é³ÛÅÙ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñí»É »Ý ³Ûë ϳñ·Ç ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇ ÷áùñ Ù³ëÇ Ñ³Û³óٳٵ. ³Ûëå»ëª Ïáé»Ïï (³Í.), Ïáé»ÏïáõÃÛáõÝ, ÏáÙå³Ïï (³Í., ·áÛ.), ÏáÙå³ÏïáõÃÛáõÝ, ÙáÝáïáÝ (³Í.), ǽáïáÝ (³Í.), ³ÝïÇïáÝ (³Í.) ¨ ³ÛÉ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ ëñ³ÝóÇó ³Í³Ýóí³Í Ó¨»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí»É ×ßïáñáß (³Í.), ×ßïáñáßáõÃÛáõÝ, ë»ñï (³Í.), ë»ñïáõÛà (·áÛ.), ë»ñïáõÃÛáõÝ, ÙÇÁÝóó (³Í.), ÝáõÛÝÁÝóó (³Í.), ѳÏÁÝóó (³Í.) ¨ ³ÛÉ Ñ³Û»ñ»Ý Ýáñ³Ï³½Ù ϳ٠å³ï×»Ýí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: سûٳïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³×³Ë ÁÝïñáõÃÛáõÝ ¿ ϳï³ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÇóª ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí ï»ñÙÇÝÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É ×ß·ñÇï ³Ýí³ÝáÕ Ó¨ÇÝ: ²Ûëå»ëª ½áõ·³Ñ»é³·ÇÍ– ½áõ·³Ñ»é³ÏáÕÙ, Ãí³ñÏáõÃÛáõÝ–Ãí³Ï³ÝáõÃÛáõÝ–Ãí³·ñáõÃÛáõÝ– Ãí³Ï³ñ·áõÃÛáõÝ, ï³ëݳíáñÝ»ñ–ï³ëÝÛ³ÏÝ»ñ–ï³ë»ñ, ѳßíáõÙ– ѳÙñáõٖѳßí³Ýù–¹Çï³Ýù–ѳßí³ñϖѳßí³ñÏáõÙ ¨ ³ÛÉÝ Ó¨»ñÇó ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ½áõ·³Ñ»é³ÏáÕÙ, Ãí³ñÏáõÃÛáõÝ, ï³ëݳíáñÝ»ñ, ѳßíáõÙ ¨ ³ÛÉÝ Ó¨»ñÁ: î³ëÝÛ³Ï ¹»åù»ñáõÙ í»ñ³óí»É ¿ éáõë»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ÝËñ³Ëáõë»ÉÇ µ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁª ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ѳëϳóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 41


·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñ»Éáí ѳۻñ»Ý ³é³ÝÓÇÝ ï»ñÙÇÝ, ³Ûëå»ë ûñÇݳϪ ðàçìåð – ã³÷ (áñ¨¿ µ³ÝÇ), ûñÇݳϪ ðàçìåð çàðïëàòû – ³ß˳ï³í³ñÓÇ ã³÷Á, 2. ã³÷ë (áñ¨¿ µ³ÝÇ ã³÷Á áñáßáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ), ûñÇݳϪ ðàçìåðû êîìíàòû – ë»ÝÛ³ÏÇ ã³÷ë»ñÁ (»ñϳñáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ã³÷»ñÁ): ÐÙÙï. ݳ¨ ìîäóëü-Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ù»ç ѳۻñ»Ý »ñÏáõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (1. µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ, Ù»ÍáõÃÛáõÝ, »ñϳñáõÃÛáõÝ..., 2. ·áñͳÏÇó...) ÏáÕùÇÝ ûï³ñ Ùá¹áõÉ ï»ñÙÇÝÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ å³Ñå³Ýí»Éª ÇÙ³ëïÇ Ý»Õ³óٳٵª áñå»ë §3. »É³Ï»ï³ÛÇÝ ÁݹѳÝáõñ Ùdzíáñ ͳé³ÛáÕ ã³÷ ϳ٠ÃÇí¦ (Ãí»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý, Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç), ù³ÝÇ áñ ³Ûë ÇÙ³ëïÇ Ñ³Ù³ñ ѳۻñ»ÝÁ ë»÷³Ï³Ý µ³é³Ó¨ ¹»é¨ë ãáõÝÇ: 6. Üáñ ųٳݳÏÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝóóÝ Çñ Ñ»ï µ»ñáõÙ ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³Ý ³Ýݳ˳¹»å ½³ñ·³óáõÙ: î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ áñáßáõÙáí ×ß·ñï»É ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ùáï 70 µ³é áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³Ý»Éáí ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ÙdzëÝáõÃÛ³Ý áõ ѳٳϳñ·³ÛÝáõÃÛ³Ý, ϳñ×áõÃÛ³Ý áõ ѳëϳݳÉÇáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁª ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí»É Ýáñ³Ï³½Ù µ³½Ù³ÃÇí ï»ñÙÇÝÝ»ñ: èáõë»ñ»ÝáõÙ ë¿ò ³ñÙ³ïáí ϳ½Ùí³Í ¨ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ éáõë»ñ»ÝÇó ѳۻñ»Ý ³ÝѳçáÕ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí óñ·Ù³Ýí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ÃéãáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ë³ñù»ñÇ ÃéÇãùÇ ï³ñµ»ñ å³Ñ»ñÝ áõ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ í»ñÃÇé, ³ñï³ÃÇé, Ý»ñÃÇé, ³Ýó³ÃÇé ¨ ³ÛÉÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: èáõë»ñ»ÝáõÙ õîä ³ñÙ³ïáí ϳ½Ùí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ³éÙáõï ϳ٠í³Ûñ¿çù³Ùáõï, ³ñï³ÝÏáõÙ, ïëàâ ³ñÙ³ïáí ϳ½Ùí³Í Ù»ï³Õ³ÓáõÉ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³óª ѳÉáõÙ, ѳÉù, »ñ»ë³Ñ³ÉáõÙ, ßñç³Ñ³ÉáõÙ, ѳÉáõÛÃ, ѳٳѳÉí³Íù, Ù»ï³ÕÇ ë³éݳÙß³ÏáõÙ, ûųÙß³ÏáõÙ, ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ ¨ ³ÛÉÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: 7. ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙdzíáñÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳۻñ»ÝáõÙ ³Û¹ ÙdzíáñÝ»ñÇ Ïñ×³ï ·ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݻóÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó ·ñáõÃÛ³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý 1981 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõ٠ѳëï³ï»É ¿ñ ³Û¹ Ïñ׳ï Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñÇ Ýáñ Ó¨»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ 1982 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ¹ñí»É å»ï³Ï³Ý Ýáñ ëï³Ý¹³ñï - 42 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

(ÃÎÑÒ 8.417-81), Áëï áñÇ ×ß·ñïí»É ¨ Éñ³óí»É ¿ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Ù³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (ØÐ): ´³óÇ ³Û¹ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïñ׳ï Ýß³ÝÝ»ñÇó, Ùdzëݳϳݳóí»É, ×ß·ñïí»É áõ ϳÛáõݳóí»É »Ý ݳ¨ ¹ñ³Ýó ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ: î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 1985 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ ÁݹáõÝí³Í áñáßáõÙÁ, áñÁ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ݳËáñ¹ÇÝ, ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ Ùïóñ»É ØÐ-Ç ÑÇÙݳϳÝ, Éñ³óáõóÇã ¨ ³é³ÝÓݳÏÇ ³ÝáõÝÝ»ñ ëï³ó³Í ÙdzíáñÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ïñ׳ï Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñÝ áõ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Àݹ áñáõÙ, ï³ñ³Íí³Í ϳñ·Ç ѳٳӳÛÝ, Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñǪ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ïñ׳ïáõÙÝ»ñÁ ÝßíáõÙ »Ý ٻͳï³éáí. ³Ùå»ñª ², Ñ»ñóª Ðó, ÝÛáõïáݪ Ü, íáÉïª ì, ÇëÏ Ñ³ë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³ÍÝ»ñÁª ÷áùñ³ï³éáí. Ù»ïñª Ù, í³ÛñÏ۳ݪ í: èáõë»ñ»Ý ¨ ³ÛÉ ûï³ñ ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇó ÙdzÛÝ Ù»ÏÝ ¿, áñ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ éáõë»ñ»ÝÇó ѳۻñ»ÝÇÝ ³Ýó³Í Ù³ë³Ùµ éáõë»ñ»Ý, Ù³ë³Ùµ ³ÛÉ ûï³ñ ͳ·Ù³Ý µ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ: 1. èáõë»ñ»Ý üå-Ç Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݪ ¹»é¨ë 1957Çó ·áñÍáÕ áñáßٳٵ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ éáõë»ñ»Ý üå-Ý ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ Ç». ³ÛëÇÝùݪ ѳۻñ»ÝáõÙ åñ»ÙÇ»ñ, åñ»ÙÇ»ñ³, é»ÉÇ»ý, ý»ÉÇ»ïáÝ, äáíáÉÅÇ», ìÇ»ïݳÙ, ØáÉÇ»ñ ¨ ³ÛÉ Ñ³ïáõÏ ¨ ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ Û» ³ñï³ë³ÝíáÕ ÑÝãÛáõݳϳå³óáõÃÛáõÝÁ ·ñíáõÙ ¿ Ç» ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: 2. ²Ûë ß³ñùÇ ÙÛáõë »ñ»ù áñáßáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó ݳ˳·Í»ñÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ, Ñ»ÕÇݳÏÇ ÙÇ Í³í³ÉáõÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÝϳïíáõÙ ¿ÇÝ, ûï³ñ µ³é»ñÇ áõ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ·ñáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇÝ Ñ³ñ³½³ï ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÇ Ó·ïٳٵ, ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 1939 Ã. ë³ÑÙ³Ý³Í ³ÛÝù³Ý ¿É áã Ñëï³Ï áõ Ù³ë³Ùµ Ñݳó³Í ϳÝáÝÝ»ñÇ ßñç³ÝóÙ³Ý, Ñ³×³Ë ¿É ãÇÙ³óáõÃÛ³Ý å³ï׳éÝ»ñáí ѳۻñ»ÝáõÙ ÁݹáõÝí³Í ×Çßï ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ³Ý×ßïÇ ÷á˳ñÇÝ»Éáõ ¹»åù»ñ: ܳËÏÇÝ Ï³ÝáÝÁ, ûñÇݳÏ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ñ ɳïÇݳ·Çñ É»½áõÝ»ñÇ p, t, k(c)-Ý Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓ»É å, ï, Ï: ÆëÏ ·áñÍݳϳÝáõÙ ³Ý·É»ñ»Ý p, t, k(c)-Ý ëÏë»É ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñÛ³ µáÉáñ ¹Çñù»ñáõÙ ï³é³¹³ñÓ»É ÷, Ã, ù, w-Ý í ï³é³¹³ñÓ»Éáõ ÷á˳ñ»Ýª ï³é³¹³ñÓ»É áõ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý·É»ñ»Ý µ³é»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ï³éÇ (·ñÇ) ϳ٠ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ×ßïáñáßáõÙÁ, áñÇó Ñ»ïá àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 43


ÙdzÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÷á˳éÛ³É µ³éÇ Ñ³Û»ñ»Ý ×Çßï ï³é³¹³ñÓáõÙÁ: âÝ³Û³Í ë³ÑÙ³Ýí³Í áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ (³Ûëå»ëª §1. ²Ý·É»ñ»ÝÇ p, t, k-Ý ¨ k ³ñï³ë³ÝíáÕ c-Ý ï³é³¹³ñÓ»É µ³é³ëϽµáõÙ ÷, Ã, ù, Ùݳó³Í ¹Çñù»ñáõÙª å, ï, Ï...¦, §2. àñå»ë Ù»Ï ËáõÉ µ³Õ³Ó³ÛÝ ³ñï³ë³ÝíáÕ ³Ý·É. ch, ck, th ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³é³¹³ñÓ»É ã, Ï, Ã...¦, §4. ²Ý·É»ñ»Ý w(h)-Ý ï³é³¹³ñÓ»É (ѳïϳå»ë µ³é³ëÁϽµáõÙ) áõ (Áݹ áñáõÙª wa-ݪ áõá)...¦, §5. ²-Ç ¨ ¿-Ç ÙÇçÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý a-Ý ï³é³¹³ñÓ»É ³...¦ ¨ ³ÛÉÝ) áõ íϳ۳Ïáãí³Í µ³í³Ï³Ý³ÃÇí ûñÇݳÏÝ»ñǪ ³Û¹ ϳÝáÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÁ ×ß·ñïáÕ Éñ³óáõóÇã ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ, ëñ³ÝóÇó Ñ»ïá Ãí³ñÏíáÕ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³í³Ý¹³Ï³Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ٳݳí³Ý¹ ³Ý·É»ñ»ÝÇ ãïÇñ³å»ïáÕ Ù³ñ¹áõ ѳٳñ, ¹Åí³ñ³óÝáõÙ »Ý ϳëϳͻÉÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ×ßï»Éáõ ÷áñÓ»ñÁ: 3. ÐáõÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÁݹáõÝ³Í Ýáñ áñáßáõÙÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ 1939 Ã. áñáßÙ³Ý, áñï»Õ »ñ¨áõÛÃÁ ùÝÝí³Í ¿ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, ϳÝáÝÁ Ù³ëݳíáñáõÙ ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý µ³é»ñÇ í»ñ³µ»ñ۳ɪ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ³Û¹ ϳñ·Ç ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ Ýáñ ѳí»ÉáõÙÝ»ñÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ: ²é³ç³ñÏí³Í ¿ ÑáõÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý M T F (ɳï. ph, th, kh, ch) ѳۻñ»Ý ï³é³¹³ñÓ»É ý, Ã, Ë (ý³Ý»ñ, ýáëýáñ, ûáñ»Ù, ûٳ, ˳ñïdz, ٻ˳ÝÇϳ ¨ ³ÛÉÝ)ª ǵñ¨ ß»ÕáõÙ å³Ñå³Ý»Éáí ³í³Ý¹³Ï³Ý ·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷³ëdzÝ, ÷ÛáõÝÇÏ, ù³ñïáõÕ³ñ, ùÕ³Ùǹ, ù³áë, ùÇÙÇÏáë, ùÉáñ ¨ ³ÛÉÝ µ³é»ñáõÙ ÷, ù-Ý ý, Ë-Ç ÷á˳ñ»Ý: 4. úï³ñ ¨ éáõë»ñ»Ý µ³é»ñÇ ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßٳٵ í»ñ³Ñ³ëï³ïí³Í ¿ ¹ñ³Ýù (ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ) ѳۻñ»ÝÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù»Ï µ³Õ³Ó³ÛÝáí ï³é³¹³ñÓ»Éáõ ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÁ (³É»·ñá, ³Ïáñ¹, ³ÙdzÏ, ÏáÙáõݳ, ÏáÉ»·Ç³ ¨ ³ÛÉÝ); ÎñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñ ѳۻñ»ÝáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹ñ³Ýù áõÝ»ÝáõÙ »Ý áõÅ·ÇÝ Ï³Ù ï¨³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ (µñáõïïá, ϳå»Éɳ, Ù³ëë³, ¾ÙÙ³, í³Ýݳ ¨ ³ÛÉÝ): 5. Öß·ñïí»É »Ý ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ áñáß ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñ:

II. àðàÞàôØܺð ². вîàôÎ ²ÜàôÜܺðÆ ºì ²Üì²ÜàôØܺðÆ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²ÜÜ àô ¶ðàôÂÚ²ÜÀ ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺð

1. öàÔàòܺðÆ ºì Ðð²ä²ð²ÎܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ²Üì²ÜàôØܺðÆ Ø²êÆÜ* 1. öáÕáóÝ»ñÇ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áÛ³Ï³Ý Ï³Ù ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ Éñ³óáõÙÁ ÷áÕáó, åáÕáï³ Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï Éñ³óÛ³ÉÇ Ñ»ï, áñå»ë ϳÝáÝ, ·áñͳÍíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý-ïñ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨áí. ûñÇݳϪ ´³ÏáõÝóÇ ÷áÕáó, ²ñó³ËÇ ÷áÕáó, Ì»ñ»Ã»Éáõ ÷áÕáó, سßïáóÇ åáÕáï³, äáõßÏÇÝÇ ÷áÕáó, â³ñ»ÝóÇ ÷áÕáó, ð³ýýáõ ÷áÕáó, îå³·ñÇãÝ»ñÇ ÷áÕáó, ²ÕµÛáõñ ê»ñáµÇ ÷áÕáó, Ðñ³ãÛ³ øáã³ñÇ ÷áÕáó, îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ åáÕáï³, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ÷áÕáó, سÛÇëÇ 9-Ç ÷áÕáó, ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇ Ññ³å³ñ³Ï, гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï ¨ ³ÛÉÝ: 2. öáÕáóÝ»ñÇ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñǪ -Û³Ý ¨ Û³Ýó ³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ³½·³ÝáõÝ Éñ³óáõÙÁ ÷áÕáó, åáÕáï³ Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï Éñ³óÛ³ÉÇ Ñ»ï ·áñͳÍíáõÙ ¿ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨áí. ûñÇݳϪ ²µáíÛ³Ý ÷áÕáó, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÷áÕáó, êáõñ»ÝÛ³Ýó ÷áÕáó, ²É»ù سÝáõÏÛ³Ý ÷áÕáó, гÏáµ ä³ñáÝÛ³Ý ÷áÕáó, سñß³É ´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕáï³, Þ³ÑáõÙÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: öáÕáóÝ»ñÇ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÇÝãå»ë ·á۳ϳÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Í³Ï³Ý Éñ³óáõÙÝ»ñÁ ¥Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï, îå³·ñÇãÝ»ñÇ ÷áÕáó, ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÷áÕáó, ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷áÕáó, ²é³÷ÝÛ³ ÷áÕáó, سÛÇëÛ³Ý ÷áÕáó, ØáëÏáíÛ³Ý ÷áÕáó ¨ ³ÛÉݤª ǵñ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí ·áñͳÍí»ÉÇë ã»Ý óñ·Ù³ÝíáõÙ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 1997 Ã. ³åñÇÉÇ 11-Ç Ñ. 293 Ññ³Ù³Ýáí: [²å³ ݳ¨ª 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç Ññ³Ù³Ýáí:]

- 44 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 45


2. ìð²ò²Î²Ü îºÔ²ÜàôÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ´³ó³éáõÃÛ³Ùµ µÇÉÇëÇ ³Ýí³Ý, áñÇ ·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ ϳé³í³ñ³Ï³Ý ³é³ÝÓÇÝ áñáßáõÙ, íñ³ó³Ï³Ý ÙÛáõë ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñå³Ý»É ѳÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ·ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùݪ ·ñ»É ³é³Ýó Ç í»ñçݳÑÝãÛáõÝÇ. ³ÛÝ ¿ª µÇÉÇëÇ, µ³Ûóª ´³ÃáõÙ, ´áñÅáÙ, ²Ë³Éù³É³ù, »ɳí, γñ½³Ë, ØóË»Ã, êáõËáõÙ, êáõñ³Ù, øáõóÛÇë ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: γÝáÝÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ Ç-áí í»ñç³óáÕ íñ³ó³Ï³Ý ³ÛÝ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ѳۻñ»ÝáõÙ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý ¨ ³é³Ýó Ç í»ñçݳÑÝãÛáõÝÇ ã»Ý ·áñͳÍíáõÙ, ûñÇݳϪ ¶áñÇ, γËÇ ¨ ³ÛÉÝ:

3. ²Þʲðв¶ð²Î²Ü ²ÜàôÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ** гëï³ï»É ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý Ý»ñùáÑÇßÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳۻñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ. Àáèññèíèÿ Àâåíòèíñêèé õîëì Àâëèäà Àäàíà Àäìèðàëòåéñòâà îñòðîâà Àääèñ-Àáåáà Àäðèàíîïîëü Àäðèàòè÷åñêîå ìîðå Àçåðáàéäæàí (Àòðîïàòåíà) Àçèÿ Àçîâñêîå ìîðå Àëåïïî (Õàëåá)

гµ»ßëï³Ý ²í»ÝïÇÝÛ³Ý µÉáõñ ²áõÉÇë ²¹³Ý³ Ìáí³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ²¹Çë ²µ»µ³ ²¹ñdzݳåáÉÇë ²¹ñÇ³Ï³Ý (²¹ñdzïÇÏ) Íáí 1. ²¹ñµ»ç³Ý, 2. ²ïñå³ï³Ï³Ý (å³ïÙ.) ²ëdz ²½áíÇ Íáí гɻå

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1956 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ: **´³é³ó³ÝÏÁ, ѳۻñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ, ϳ½Ù»É ¿ ì. öáû۳ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1958 Ã. ÷»ïñí³ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 46 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Àëåóòñêèå îñòðîâà Àëìà-Àòà Àëüïû Àíäû Àíòèëüñêèå îñòðîâà Àíòèîõèÿ Àíòèòàâð Àïåííèíñêèé ïîëóîñòðîâ Àðàâèÿ Àðàêñ Àðàëüñêîå ìîðå Àðáåëû Àðìåíèÿ Àðãîëèäà Àðçðóì Àññèðèÿ Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí Àôãàíèñòàí Àôèíû Àõàéÿ Àõàëöûõ, Àõàëèöèõå Áàá-ýëü-Ìàíäåáñêèé ïðîëèâ Áàãäàä Áàêó Áàëåàðñêèå îñòðîâà Áàëòèéñêîå ìîðå Áàðåíöåâî ìîðå Áàòóìè Áàôôèíîâ çàëèâ Áåéðóò Áåëîå ìîðå Áåëóäæèñòàí Áåíãàëüñêèé çàëèâ Áåîöèÿ, Áåîòèÿ Áåðèíãîâî ìîðå Áèðìèíãåì, Áèðìèíãàì Áèðîáèäæàí Áèñêàéñêèé çàëèâ Áëèæíèé Âîñòîê Áîãåìèÿ Áîëãàðèÿ

²É»áõÃÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ²ÉÙ³ ²Ã³ ¥³ÛÅÙª ²ÉÙ³ÃǤ ²Éå»ñ (²ÉåÛ³Ý É»éÝ»ñ) ²Ý¹»ñ (²Ý¹Û³Ý É»éÝ»ñ) ²ÝïÇÉÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ²ÝïÇáù (ù³Õ³ù) ²ÝïÇï³íñáë ²å»ÝÇÝÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç ²ñ³µÇ³ ²ñ³ùë (å³ïÙ. ºñ³ëË) ²ñ³ÉÛ³Ý Íáí ²ñµ»É³ г۳ëï³Ý ²ñ·áÉÇë ï»°ë Ýðçóðóì ²ëáñ»ëï³Ý ²ïɳÝïÛ³Ý ûíÏdzÝáë ²ýÕ³Ýëï³Ý ²Ã»Ýù ²ù³Û³ ²Ë³Éó˳ ´³µ»Éٳݹ»µÇ Ý»Õáõó ´³Õ¹³¹ ´³ùáõ ´³É»³ñÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ´³ÉÃÇÏ Íáí ´³ñ»ÝóÇ Íáí ´³ÃáõÙ ´³ýÇÝÇ Íáó ´»Ûñáõà êåÇï³Ï Íáí ´»Éáõçëï³Ý ´»Ý·³ÉÛ³Ý Íáó ´»áíïdz ´»ñÇÝ·Ç Íáí ´ÇñÙÇÝѳ٠´ÇñáµÇç³Ý ´ÇëÏ³Û³Ý Íáó Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù ´áÑ»Ùdz ´áõÉÕ³ñdz

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 47


Áîñôîð, Áîñïîð Áîòíè÷åñêèé çàëèâ Âàíäåÿ Âåçóâèé Âàâèëîí Âåéìàð Âåëèêîáðèòàíèÿ Âåíà Âåíãðèÿ Âåíåñóýëà Âåíåöèÿ Âåñò-Èíäèÿ (Çàïàäíàÿ Èíäèÿ)

Âèçàíòèÿ Âèôëååì Âîãåçû Ãààãà Ãàáñáóðã Ãàâàéñêèå îñòðîâà Ãàâàíà Ãàâãàìåëû Ãàâð Ãàäåñ (Êàäèñ) Ãàèòè Ãàëèêàðíàñ Ãàëèëåÿ Ãàìáóðã Ãàíã Ãàíäæà Ãàííîâåð Ãàðö Ãåáðèäñêèå îñòðîâà Ãåäæàñ Ãåéäåëüáåðã Ãåëëàäà Ãåëëåñïîíò Ãåëüâåöèÿ Ãåëüãîëàíä Ãåëüñèíãôîðñ Ãåíóÿ

- 48 -

´áëýáñ ´áïÝÇÏ Íáó ì³Ý¹»³ 컽áõí ´³µ»ÉáÝ ì³ÛÙ³ñ Ø»Í ´ñÇï³Ýdz ìÇ»Ýݳ ÐáõÝ·³ñdz ì»Ý»ëáõ»É³ ì»Ý»ïÇÏ ì»ëï Æݹdz (ÏÕ½³ÝáõÝ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ðݹϳëï³Ý) ´Ûáõ½³Ý¹Ç³, ´Ûáõ½³Ý¹ÇáÝ ´»Ãջѻ٠ìá·»½Ý»ñ г³·³ гµëµáõñ· гí³Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ гí³Ý³ ¶³í·³Ù»É³ гíñ г¹»ë гÛÇÃÇ Ð³ÉÇϳéÝ³ë ¶³ÉÇÉ»³ гٵáõñ· ¶³Ý·»ë ¶³ÝÓ³Ï (³ÛÅÙª ¶Û³Ýç³) гÝÝáí»ñ гñó лµñÇ¹Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ лç³ë г۹»Éµ»ñ· ï»°ë Ýëëàäà лÉÉ»ëåáÝïáë лÉí»ódz лɷáɳݹ лÉëÇÝ·ýáñë æ»Ýáí³

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Äîáðóäæà Äóíàé Åâôðàò Åãèïåò Åëåîíñêàÿ ãîðà

лñ³Ã лñÏáõɳÝáõ٠лñó»·áíÇݳ лëë»Ý æǵñ³Éóñ ÐÇÙ³É³Û³Ý É»éÝ»ñ ÐÇݹáõÏáõß ¶áÕ·áó Ðáɳݹdz ÐáÉßï³ÛÝ Ðáݹáõñ³ë ÐáÝÏáÝ· ÐáÝáÉáõÉáõ ¶áñ¹áÝ ¶ñ³ÝÇÏáÝ Ðáõݳëï³Ý ìñ³ëï³Ý Ðáõ¹½áÝ Ðáõ¹½áÝÇ Íáó ÐáõñáÝ ¸³Õëï³Ý ¸³ÉÙ³Ãdz лé³íáñ ²ñ¨»Éù ¸³Ù³ëÏáë ¸³ñ¹³Ý»É æ³Ï³ñï³ ¸»ÉýÇë – ¹»ÉýÛ³Ý å³ï·³Ù³Ëáë ¸áñå³ï ´³ñ»Ñáõëá Ññí³Ý¹³Ý Ò³áõçÇϳáõ (ݳËÏÇÝáõÙª úñçáÝÇÏÇÓ», ³ÛÅÙª ìɳ¹Çϳíϳ½) ¸áµñáõç³ ¸³Ýáõµ º÷ñ³ï º·Çåïáë ÒÇûÝÛ³ó É»é

Æåëòîå ìîðå Æåíåâà Çàêàâêàçüå

¸»ÕÇÝ Íáí Äݨ ²Ý¹ñÏáíϳë

Ãåðàò Ãåðêóëàíóì Ãåðöåãîâèíà Ãåññåí Ãèáðàëòàð Ãèìàëàéñêèå ãîðû Ãèíäóêóø Ãîëãîôà Ãîëëàíäèÿ Ãîëüøòåéí, Ãîëüñòèíèÿ Ãîíäóðàñ Ãîíêîíã Ãîíîëóëó Ãîðäîí Ãðàíèê Ãðåöèÿ Ãðóçèÿ Ãóäçîí Ãóäçîíîâ çàëèâ Ãóðîí Äàãåñòàí Äàëìàöèÿ Äàëüíèé Âîñòîê Äàìàñê Äàðäàíåëëû Äæàêàðòà Äåëüôû – äåëüôèéñêèé îðàêóë Äåðïò Äîáðîé Íàäåæäû ìûñ Äçàóäæèêàó

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 49


Çàêàñïèéñêèé êðàé Çàïàäíàÿ Äâèíà Çåìëÿ Ôðàíöà-Èîñèôà Çîëîòîé Ðîã Çîíäñêèé ïðîëèâ Èåðèõîí Èåðóñàëèì Èçìèð Èçðàèëü Èëèîí Èìåðåòèÿ Èíä Èíäèéñêèé îêåàí Èíäèÿ Èíäîêèòàé Èíäîñòàí Èîðäàí Èîðäàíèÿ Èðàê Èîíè÷åñêîå ìîðå Èñïàíèÿ Èññà Èñôàõàí (Èñïàãàí) Èòàêà Èóäåÿ Éåìåí Êàâêàç Êàçàõñòàí Êàèð Êàéñåðè (Öåçàðåÿ) Êàëüêóòòà Êàìáîäæà Êàíàðñêèå îñòðîâà Êàíäàãàð Êàííû (Êàíí) Êàííû Êàïèòîëèé Êàïïàäîêèÿ

- 50 -

²Ý¹ñϳëåÛ³Ý »ñÏñ³Ù³ë ²ñ¨ÙïÛ³Ý ¸íÇݳ üñ³Ýó ÚáëÇýÇ »ñÏÇñ àëÏ»ÕçÛáõñ ¼áÝ¹Û³Ý Ý»Õáõó ºñÇùáí ºñáõë³Õ»Ù ƽÙÇñ (å³ïÙ. ¼ÙÛáõéÝdz) Æëñ³Û»É ÆÉÇáÝ ÆÙ»ñ»Ãdz Æݹáë ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ûíÏdzÝáë Ðݹϳëï³Ý ÐݹϳãÇÝ ÐÇݹáõëï³Ý (Æݹáëï³Ý, Ðݹëï³Ý) Ðáñ¹³Ý³Ý (·»ï) Ðáñ¹³Ý³Ý (»ñÏÇñ) Æñ³ù ÐáÝÇ³Ï³Ý Íáí Æëå³Ýdz Æëëáë êå³Ñ³Ý Æóϻ Ðñ»³ëï³Ý (Ðáõ¹³, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ðñ»³Ý»ñÇ »ñÏÇñ) ºÙ»Ý Îáíϳë Ô³½³Ëëï³Ý γÑÇñ» λë³ñdz γÉϳó γٵáç³ Î³Ý³ñÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ Գݹ³Ñ³ñ γÝÝ ¥ù³Õ³ù üñ³ÝëdzÛÇ Ñ³ñ³íáõÙ¤ γÝÝ» ¥µÝ³Ï³í³Ûñ Æï³ÉdzÛÇ Ñ³ñ³í-³ñ¨»ÉùáõÙ¤ γåÇïáÉÇáõ٠γ峹áíÏdz îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Êàðèáñêîå ìîðå Êàðîëèíñêèå îñòðîâà Êàðñ Êàðñêîå ìîðå Êàðôàãåí Êàñïèéñêîå ìîðå Êàôàí Êåëüí Êåìáðèäæ Êåðìàíøàõ Êåôàëîíèÿ, Êåôàëèíèÿ Êçûë-Îðäà Êèçëÿð Êèïð Êèòàé Êèøèíåâ Êîëõèäà Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ Êîíñòàíòèíîïîëü Êîïåíãàãåí Êîðäèëüåðû Êîðèíô Êðàñíîå ìîðå Êðèò Êðûì Êóðà Êóðäèñòàí Êóðèëüñêèå îñòðîâà Êóòàèñè, Êóòàèñ Êûçûë-Êóì Ëàäîæñêîå îçåðî Ëàïòåâûõ ìîðå Ëàöèóì (Ëàöèé) Ëåéïöèã Ëåïèä Ëèâàí Ëèâèÿ Ëîäçü Ëîçàííà Ëîêðèäà Ëîòàðèíãèÿ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

γñÇµÛ³Ý Íáí γñáÉÇÝÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ γñë γñ³ÛÇ Íáí γñó·»Ý γëåÇó Íáí Ô³÷³Ý (³ÛÅÙª γå³Ý) øÛáÉÝ ø»ÙµñÇç øÇñÙ³Ýß³Ñ Î»ý³ÉáÝdz νÁÉ úñ¹³ Խɳñ ÎÇåñáë âÇݳëï³Ý øÇßݨ ÎáÉËǹ³ (å³ïÙ. ÎáÕùÇë) ÎáɳÛÇ Ã»ñ³ÏÕ½Ç Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë Îáå»Ýѳ·»Ý Îáñ¹ÇÉ»ñÛ³Ý É»éÝ»ñ, Îáñ¹ÇÉ»ñÝ»ñ ÎáñÝÃáë γñÙÇñ Íáí Îñ»ï» ÔñÇÙ øáõé ¥³ÛÅÙª Îáõñ¤ øñ¹ëï³Ý ÎáõñÇÉÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ øáõóÛÇë νÁÉ Îáõ٠ȳ¹á·³ ÉÇ× È³åï¨Ý»ñÇ Íáí ȳóÇáõÙ (ÑÇݪ ȳïÇáÝ) ȳÛåóÇ· È»åǹáë Èǵ³Ý³Ý Èǵdz ÈáÓ Èá½³Ý ÈáÏñÇë ÈáóñÇݷdz

- 51


Ëóàðà Ëóàð Ëþêñåìáóðã Ìàãåëëàíîâ ïðîëèâ Ìàëàéñêèé àðõèïåëàã Ìàëàÿ Àçèÿ Ìàí÷åñòåð Ìàí÷æóðèÿ Ìàðàôîí Ìàðíà Ìåêñèêà Ìåìôèñ Ìåðòâîå ìîðå Ìåñîïîòàìèÿ Ìèäèÿ Ìîëóêêñêèå îñòðîâà Ìîíãîëèÿ Ìðàìîðíîå ìîðå Íàãîðíûé Êàðàáàõ Íàçàðåò Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó Íèêåÿ Íèêîëàåâ-íà-Àìóðå Íèë Íèíèâèÿ, Íèíåâèÿ Íèñèáåÿ Îãàéî, Îãåéî Îãíåííàÿ Çåìëÿ Îêåàíèÿ Îëèìï Îíåæñêîå îçåðî Îðêàäñêèå (Îðêåéñêèå) îñòðîâà Îñò-Èíäèÿ (Âîñòî÷íàÿ Èíäèÿ) Îõîòñêîå ìîðå Ïàëåñòèíà Ïàðèæ Ïàðôèÿ Ïåíäæàá Ïåðñèäñêèé çàëèâ

- 52 -

Èáõ³ñ³ (·»ï) Èáõ³ñ ¥Èáõ³ñ³ÛÇ íï³ÏÁ¤ ÈÛáõùë»Ùµáõñ· س·»É³ÝÇ Ý»Õáõó Ø³É³Û³Ý ³ñßÇå»É³· öáùñ ²ëdz سÝã»ëïñ سÝçáõñdz سñ³ÃáÝ Ø³éÝ Ø»ùëÇϳ Ø»Ù÷Çë Ø»éÛ³É Íáí ØÇç³·»ïù سñ³ëï³Ý ØáÉáõùÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ØáÝÕáÉdz سñÙ³ñ³ Íáí È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ ܳ½³ñ»Ã ¸áÝÇ Ü³ËÇç¨³Ý ÜÇÏdz ²ÙáõñÇ ÜÇÏáɳ¨ Ü»Õáë ÜÇÝí» Ø͵ÇÝ úѳÛá Ðñá »ñÏÇñ úíÏdzÝdz úÉÇÙåáë ϳ٠àÉÇÙåáë ¥å³ïÙ. àÕÇÙåáë¤ úÝ»·³ ÉÇ× úñϳ¹Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ úëï Æݹdz (»ñÏñ³ÝáõÝ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ðݹϳëï³Ý¤ úËáïÇ Íáí ä³Õ»ëïÇÝ ö³ñǽ ä³ñè³ëï³Ý ö»Ýç³µ ä³ñëÇó Íáó

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ïåðñèÿ Ïèê Øìèäòà Ïèíä Ïèðåíåéñêèé ïîëóîñòðîâ Ïîëüøà Ïîíò Ïîìïåè, Ïîìïåÿ Ïîðòóãàëèÿ Ïîòè Ðåéí Ðèæñêèé çàëèâ Ðèì Ðîäîñ Ðîíà Ðîññèÿ Ðîñòîâ-íà-Äîíó Ðóäíûå ãîðû Ðóñü Ñàêñîíèÿ Ñàëîíèêè Ñàìàðêàíä Ñàíäâè÷åâû îñòðîâà Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ Ñàõàðà Ñâÿòîãî Ëàâðåíòèÿ ðåêà Ñâÿòîé Åëåíû îñòðîâ Ñåâåðíîå ìîðå Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé îêåàí Ñåíà Ñåðáèÿ è ×åðíîãîðèÿ Ñèðàêóçû Ñêàíäèíàâñêèé ïîëóîñòðîâ Ñêèôèÿ Ñìèðíà Ñðåäèçåìíîå ìîðå Ñòàìáóë Ñòèìôàë – ñòèìôàëüñêèå ïòèöû

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

ä³ñëϳëï³Ý ÞÙÇ¹Ç ·³·³Ã äÇݹáë äÇñ»Ý»Û³Ý ûñ³ÏÕ½Ç È»Ñ³ëï³Ý äáÝïáë äáÙå»Û äáñïáõ·³Édz (å³ïÙ. öáñÃáõ·³Édz) öáÃÇ Ðé»Ýáë èÇ·³ÛÇ Íáó ÐéáÙ Ðéá¹áë èáÝ (·»ï) èáõë³ëï³Ý ¸áÝÇ èáëïáí гÝù³ÛÇÝ É»éÝ»ñ èáõëdz ê³ùëáÝdz ê³ÉáÝÇÏ ê³Ù³ñճݹ ê³Ý¹íÇãÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ (³ÛÅÙª гí³Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ) ê³áõ¹Û³Ý ²ñ³µÇ³ ê³Ñ³ñ³ êáõñµ ȳíñ»ÝïÇáëÇ ·»ï êáõñµ лÕÇÝ»Ç ÏÕ½Ç ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Íáí ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë ¥Ï³Ùª ê³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë¤ ê»Ý (·»ï) ê»ñµÇ³ ¨ â»éÝá·áñdz êÇñ³Ïáõ½³ êϳݹÇݳíÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç êÏÛáõÃdz ¼ÙÛáõéÝdz (³ÛÅÙª ƽÙÇñ) ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Íáí êï³ÙµáõÉ (å³ïÙ. Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë) êïÇÙý³ÉÇë – ëïÇÙý³ÉÛ³Ý ÃéãáõÝÝ»ñ

- 53


Ñòîêãîëüì Ñòðàñáóðã (Ñòðàñáóð) Ñóýöêèé êàíàë Òàâð Òàâðèäà Òàâðèç, Òåáðèç Òàâðè÷åñêèå ãîðû Òàðåíò Òáèëèñè Òåãåðàí Òåìçà Òåíåäîñ Òåðìîïèëû (ï»°ë Ôåðìîïèëû) Òåðòåð Òèáð Òèãð Òèð Òèôëèñ Òèõèé îêåàí Òðàíñèîðäàíèÿ Òðàïåçóíä (Òðàïåçîíä), Òðàáçîí Òóíèñ Òóðöèÿ Òþðèíãèÿ Óðôà Ôàðîñ Ôåîäîñèÿ Ôåðìîïèëû Ôåññàëèÿ Ôèâû Ôèäæè Ôèëèïïèíñêèå îñòðîâà Ôèëèïïèíû Ôèíèêèÿ Ôèíñêèé çàëèâ Ôîêåÿ Ôðàêèÿ Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå Ôðàíöèÿ Ôðèãèÿ

- 54 -

êïáÏÑáÉÙ êïñ³ëµáõñ· êáõ»½Ç çñ³Ýóù î³íñáë î³íñÇë ³íñǽ î³íñÇÏÛ³Ý É»éÝ»ñ (³ÛÅÙª ÔñÇÙÇ É»éÝ»ñ) î³ñ»ÝÃáÝ ÂµÇÉÇëÇ ¥å³ïÙ. î÷ÕÇë¤ Â»Ññ³Ý »ٽ³ »ݻ¹áë ³ñóé îǵ»ñ, îǵ»ñÇë (·»ï) îÇ·ñÇë îÛáõñáë ÂÇýÉÇë Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáë ²Ý¹ñÑáñ¹³Ý³Ý îñ³åǽáÝ ÂáõÝÇë Âáõñùdz ÂÛáõñÇݷdz àõéѳ (àõñѳ) (å³ïÙ.º¹»ëdz) ö³ñáë »á¹áëdz »ñÙáåÇÉ» »ë³Édz »µ» üÇçÇ üÇÉÇåÇÝÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ üÇÉÇåÇÝÝ»ñ öÛáõÝÇÏdz üÇÝÝ³Ï³Ý Íáó öáÏdz Âñ³Ïdz سÛÝÇ üñ³ÝÏýáõñï üñ³Ýëdz öéÛáõ·Ç³

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Õàéôà Õàëäåÿ Õàëåá Õàëêèäîí Õàìàäàí Õàíààí Õàíüêîó Õåëüñèíêè Õåíàíü Õåîïñ (Õóôó) Õèîñ Õóàíõå Õóáåé Öåçàðèÿ (Êåéñåðè) Öåôàëîíèÿ (Êåôàëîíèÿ) ×àðäæîó ×åðíîå ìîðå ×óäñêîå îçåðî ×óêîòñêèé ïîëóîñòðîâ Øàíõàé Øâåöèÿ Øåìàõà Øëåçâèã-Ãîëüøòåéí Øìèäòà îñòðîâ Øóøà Ýãåéñêîå ìîðå Ýäåññà Ýëëàäà Ýïèð Ýðçóðóì Ýðèìàíô – ýðèìàíôñêèé âåïðü Ýôåñ Ýôèîïèÿ Þãîñëàâèÿ ßâà ßìàéêà ßïîíèÿ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

гÛý³ ø³Õ¹»³ гɻå ø³ÕÏ»¹áÝ Ð³Ù³¹³Ý ø³Ý³Ý гÝÏááõ лÉëÇÝÏÇ Ð»Ý³Ý ø»áåë øÇáë Ðáõ³ÝÑ» Ðáõµ»Û λë³ñdz λý³ÉáÝdz â³ñçááõ ê¨ Íáí âáõ¹ ÉÇ× âáõÏáïÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç Þ³ÝÑ³Û Þí»¹Ç³ Þ³Ù³ËÇ ÞÉ»½íÇ·-ÐáÉßï³ÛÝ ÞÙÇ¹Ç ÏÕ½Ç ÞáõßÇ º·»Û³Ý Íáí º¹»ëdz лÉɳ¹³ ¾åÇñáë ¾ñ½ñáõÙ (ÑÇݪ γñÇÝ) ºñÇÙ³ÝÃáë – »ñÇÙ³ÝÃÛ³Ý í³ñ³½ º÷»ëáë ºÃáíådz гñ³íëɳídz Ö³í³ Ö³Ù³Ûϳ Ö³åáÝdz

- 55


4. ²ì²Ü¸²Î²Ü ºì ä²îØ²Î²Ü ²ÜÒܲÜàôÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* гëï³ï»É ³í³Ý¹³Ï³Ý ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳۻñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ. Àááàñ Àââàêóì Àâãèé – àâãèåâû êîíþøíè Àâåëü Àâåññàëîì Àâãóñò Áåáåëü Àâãóñò Îêòàâèàí Àâãóñò Ôèëèïï Àâãóñòèí Àâðààì, Àáðàì Àãàðîí Àãàôîí Àäðèàí Àëåêñàíäð Àëêèâèàä, Àëêèáèàä Àëêìåíà Àíàñòàñèé Àíäðîìàõà Àíê Ìàðöèé Àíòèãîíà Àíòèñôåí Àíòèîõ Àíòîíèé Àïïèàí Àïïèé Êëàâäèé Àðåé Àðèé Àðèìàí

²µ³ë ²Ùµ³ÏáõÙ ²í·Ç³ë – ³í·Û³Ý ³ËáéÝ»ñ ²µ»É ²µÇëáÕáÙ ²í·áõëï ´»µ»É ú·áëïáë úÏï³ídzÝáë ²í·áõëï üÇÉÇå ²í·áõëïÇÝáë ²µñ³Ñ³Ù, ²µñ³Ù (éáõë.) ²Ñ³ñáÝ ²Õ³ýáÝ (²Õ³ÃáÝ) ²¹ñdzÝáë ²É»ùë³Ý¹ñ ²ÉÏǵdz¹»ë ²ÉÏٻݻ ²Ý³ëï³ë ²Ý¹ñáÙ³ù» ²ÝÏáë سñÏÇáë ²ÝïÇ·áÝ» ²ÝïÇëÃ»Ý»ë ²ÝïÇáùáë ²ÝïáÝÇáë, ²ÝïáÝÇ (éáõë.) ²åådzÝáë ²ååÇáë Îɳí¹Çáë ²ñ»ë ²ñÇáë ²ÑñÇÙ³Ý, ²ñÑÙÝ

Àðèñòîôàí Àðèñòîòåëü Àðêàäèé Àðìèíèé, Àðìèí Àðñåíèé Àðòåìèäà Àðõèìåä Àñêàíèé Àñêëåïèé ï»°ë Ýñêóëàï Àòèëèé Ðåãóë Àôàíàñèé Àôèíà Àôðîäèòà Àõèëë (Àõèëëåñ) Àýöèé

²ñÇëïáý³Ý (²ñÇëïá÷³Ý»ë) ²ñÇëïáï»É ²ñϳ¹Çáë, ²ñϳ¹Ç (éáõë.) ²ñÙÇÝ (лñÙ³Ý) ²ñë»Ý, ²ñë»ÝÇ (éáõë.) ²ñï»ÙÇë ²ñùÇÙ»¹ ²ëϳÝÇáë

Áàëòàçàð Áàòûé Áàõóñ ï»°ë Âàêõ Áèáóë Áåòõîâåí Áîíèôàöèé Áðàõìà, Áðàìà Áðóò

´³Õ¹³ë³ñ ´³Ãáõ

Âàêõ Âàëåíò (Ôëàâèé) Âàëåíòèíèàí (Ôëàâèé) Âàëåðèàí Âàð Âàðâàðà Âàðíàâà Âàðôîëîìåé – âàðôîëîìååâñêàÿ íî÷ü

´³ùáë ì³Õ»ë (üɳíÇáë) ì³É»ÝïÇÝdzÝáë (üɳíÇáë) ì³É»ñdzÝáë, ì³É»ñÇ³Ý (éáõë.) ì³ñáë ì³ñí³é», ì³ñí³é³ (éáõë.) ´³éݳµ³ë ´³ñ¹áõÕÇÙ»áë – µ³ñ¹áõÕÇÙÛ³Ý ·Çß»ñ 1. ´³ñë»Õ, 2. ì³ëÇÉÇ (éáõë.), 3. ì³ëÇÉ (´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³Ûëñ) ´»ÉÇë³ñÇáë ´»Ñ»Õ½»µáõÕ ´»ÝdzÙÇÝ, ì»ÝdzÙÇÝ (éáõë.) ì»ëå³ëdzÝáë ìÇÉÑ»ÉÙ

Âàñèëèé * ´³é³ó³ÝÏÁ, ѳۻñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ, ϳ½Ù»É ¿ ì. öáû۳ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1958 Ã. Ù³ñïÇ ÝÇëïáõÙ: ÊÙµ³·ñÇ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²Ûë óáõó³ÏÇ Ù»ç Ùïóí³Í »Ý ³ÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ï³ñµ»ñ Ó¨áí »Ý ï³é³¹³ñÓíáõÙ éáõë»ñ»ÝáõÙ ¨ ѳۻñ»ÝáõÙ: ijٳݳϳÏÇó éáõë»ñ»ÝÇó ï³é³¹³ñÓí³Í ³ÝáõÝÝ»ñÁ Áݹ·Íí³Í »Ý:

- 56 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Âåëèçàðèé Âåëüçåâóë Âåíèàìèí Âåñïàñèàí Âèëüãåëüì àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

²ïÇÉÇáë è»·áõÉáë ²Ã³Ý³ë, ²ý³Ý³ëÇ (éáõë.) ²Ã»Ý³ë ²ýñá¹Çï» ²ùÇÉÉ»ë ²Û»óÇáë

´ÇµáõÉáë ´»ÃÑáí»Ý ´áÝÇý³óÇáë ´ñ³ÑÙ³ ´ñáõïáë

- 57


Âèðãèëèé

ìÇñ·ÇÉÇáë, ì»ñ·ÇÉÇáë

Ãàâðèèë Ãàëëåé Ãàìèëüêàð Ãàìëåò Ãàìñóí Ãàíèìåä Ãàííèáàë Ãàðòìàí Ãàðóí àëü-Ðàøèä Ãàñòðóáàë Ãåáà Ãåãåëü Ãåéíå Ãåêîáà ï»°ë Ãåêóáà Ãåêòîð Ãåêóáà Ãåëåí Ãåëüâåöèé, Ãåëüâåöèóñ Ãåìîñ Ãåíðèõ Ãåðà Ãåðàêë, Ãåðàêëèé Ãåðàêëèò Ãåðáàðò Ãåðêóëåñ Ãåðìåñ Ãåðìèîíà Ãåðîäîò Ãåðîñòðàò Ãåñèîä Ãåñïåðèÿ Ãåñïåðèäû – ÿáëîêè ãåñïåðèä Ãåññëåð ÿòå Ãåôåñò Ãèïïîêðàò Ãèàöèíò Ãèëüäåáðàíä

¶³µñÇ»É, ¶³íñÇÉ (éáõë.) гÉÉ»Û Ð³ÙÇÉϳñ гÙÉ»ï гÙëáõÝ ¶³ÝÇÙ»¹ гÝÝǵ³É гñïÙ³Ý Ð³ñáõÝ ³É è³ßǹ гëïñáõµ³É лµ» л·»É гÛÝ»

- 58 -

лÏïáñ лÏáõµ(») лɻÝáë лÉí»óÇáë, лÉí»óÇáõë лÙáë гÛÝñÇË Ð»ñ³ лñ³ÏÉ»ë, лñ³ÏÉ Ð»ñ³ÏÉÇï лñµ³ñï лñÏáõÉ»ë лñÙ»ë лñÙáÝ» лñá¹áï лñáëïñ³ï лëÇá¹áë лëå»ñdz лëå»ñÛ³ÝÝ»ñ – Ñ»ëå»ñÛ³Ý ËÝÓáñÝ»ñ ¶»ëÉ»ñ ¶Ûáû л÷»ëïáë ÐÇåáÏñ³ï ÐdzóÇÝï ÐÇɹ»µñ³Ý¹

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ãîãåíöîëëåðíû Ãîááñ Ãîëèàô Ãîëüáàõ Ãîìåð Ãîíîðèé Ãîðàöèé Ãîðäèé – ãîðäèåâ óçåë Ãîòôðèä Áóëîíñêèé Ãðàêõ Ãðèãîðèé Ãóñ Ãþãî

ÐáÑ»ÝóáÉÉ»ñÝ»ñ Ðáµë ¶áÕdzà Ðáɵ³Ë ÐáÙ»ñáë ÐáÝáñÇáë Ðáñ³óÇáë ¶áñ¹Çáë – ·áñ¹Û³Ý ѳݷáõÛó ¶áïýñǹ ´áõÉáݳóÇ ¶ñ³Ïùáë ¶ñÇ·áñ, ¶ñÇ·áñÇ (éáõë.) Ðáõë ÐÛáõ·á

Äàâèä Äàíèèë Äàðèé Êîäîìàí Äàðèé Ãèñòàñï (Èñòàñï) Äåçèäåðèé Äåìîñôåí Äèîãåí Äèîìåä Äèîêëåòèàí Äèîíèñ Äèîíèñèé Ôðàêèéñêèé Äîìèíèê Äîí Êèõîò Äîðîôåÿ Äóèëèé

¸³íÇÃ, ¸³íǹ (éáõë.) ¸³ÝÇ»É, ¸³ÝÇÇÉ (éáõë.) ¸³ñ»Ñ Îá¹áÙ³Ýáë ¸³ñ»Ñ ìßï³ëåÛ³Ý ¸»ëǹ»ñÇáë ¸»ÙáëÃ»Ý»ë ¸Çá·»Ý»ë ¸ÇáÙ»¹»ë ¸ÇáÏÕ»ïdzÝáë ¸ÇáÝÇë (´³ùáë) ¸ÇáÝÇëÇáë Âñ³Ï³óÇ ¸áÙÇÝÇÏáë ¸áÝ ÎÇËáï, ¸áÝ øÇßáï ¸áñáû³ ¸íÇÉÇáë

Åâñåâèé Åâãåíèé Åâðèïèä Åçäåãåðä Åçäð Åëåàçàð Åëåíà Åëèçàâåòà Åëèñåé Åïèôàíèé

ºí뻵Çáë ºí·»ÝÇáë, ºí·»ÝÇ (éáõë.) ºíñÇåǹ»ë г½Ï»ñï º½ñ, º½ñ³ë ºÕdz½³ñ, ºÉ»³½³ñ (éáõë.) лÕÇÝ», ºÉ»Ý³ (éáõë.) ºÕÇë³µ»Ã, ºÉǽ³í»ï³ (éáõë.) ºÕÇë», ºÉÇë»Û (éáõë.) ºåÇ÷³Ý»ë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 59


Åðåìåé Åñôèðü Åôðåì

ºñ»Ùdz, ºñ»Ù»Û (éáõë.) ºëûñ º÷ñ»Ù, ºýñ»Ù (éáõë.)

Çàõàðèé, Çàõàðèÿ, Çàõàð

¼³ù³ñ, ¼³ù³ñ», ¼³ù³ñdz, ¼³Ë³ñ, ¼³Ë³ñÇ (éáõë.) ¼¨ùëÇë ¼¨ë ¼»Ýáµ ¼»÷Ûáõé ¼áñ³µ³µ»É ¼ñ³¹³ßï

Çåâêñèñ Çåâñ Çåíîâèé Çåôèð Çîðàâàâåë Çîðîàñòð Èàêîâ ï»°ë ßêîâ Èâàí Ãðîçíûé Èãíàòèé Èåçäåãåðò ï»°ë Åçäåãåðä Èçðàèëü Èèñóñ Íàâèí Èèñóñ Õðèñòîñ Èëèÿ, Èëüÿ Èííî(â)êåíòèé Èîàêèì Èîàíí Èîàíí Áåççåìåëüíûé Èîàííà Èîàíí Ãðîçíûé ï»°ë Èâàí Ãðîçíûé Èîàíí Çëàòîóñò Èîâ Èîñèô Èðàêë Èðàêëèé Èðèäà Èðîä Èðîäîò ï»°ë Ãåðîäîò Èñààê, Èñààêèé Èñàâ Èñàèÿ, Èñàé Èñìåíà Êàäì Êàèí

- 60 -

Æí³Ý ²Ñ»Õ ƷݳïÇáë, ƷݳïÇ (éáõë.) Æëñ³Û»É лëáõ ܳíÛ³ ÐÇëáõë øñÇëïáë ºÕdz, ÆÉÛ³ (éáõë.) ÆÝá(í)Ï»ÝïÇáë, ÆÝáÏ»ÝïÇ (éáõë.) Ðáí³ÏÇÙ, Æá³ÏÇÙ (éáõë.) ÐáíѳÝÝ»ë, Æá³Ý (éáõë.) ÐáíÑ³Ý ²ÝÑáÕ ÐáíѳÝݳ (ÐéáÙÇ ÏÇÝ å³å) ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý Ðáíµ, Ðáµ Ðáíë»÷, ÆáëÇý (éáõë.) лñ³ÏÉ Ð»ñ³ÏÉ, ¾ñ»ÏÉ» (íñ³ó.) ÆñÇë лñáí¹»ë Æë³Ñ³Ï, Æë³³ÏÇ (éáõë.) ºë³í ºë³ÛÇ Æëٻݻ γ¹Ùáë Î³Û»Ý îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Êàëèïñî Êàññèé (Ãàé) Êàóòñêèé Êâèíò Êèð Êèðèëë Êëàâäèé Êîëóìá, Êîëîìá Êîìíèí Êîíñòàíòèí Êîíôóöèé Êîïåðíèê Êîðíåëèé Êðàññ Êðåç, Êðåññ Êñàíòèïïà Êñåíîôîíò Êñåðêñ Êóðèé Äåíòàò Êóíêòàòîð ï»°ë Ôàáèé

γÉÇ÷ë» Î³ëÇáë (¶³Ûáë) γáõóÏÇ øíÇÝïáë ÎÛáõñáë, ÎÇñ (éáõë.) ÎÛáõñ»Õ, ÎÇñÇÉ (éáõë.) Îɳí¹Çáë ÎáÉáõÙµáë ÎáÙÝ»Ýáë Îáëï³Ý¹ÇÝ, ÎáÝëï³ÝïÇÝ (éáõë.) ÎáÝýáõóÇáë Îáå»éÝÇÏáë ÎáéÝ»ÉÇáë Îñ³ëáë Îñ»ëáë øë³ÝïÇå» øë»ÝáýáÝ øë»ñùë»ë ÎáõñÇë ¸»Ýï³ïáë

Ëàâðåíòèé Ëàçàðü Ëåâ, Ëåîí Ëåâ Òîëñòîé Ëåîíèä Ëåîíòèé Ëåïèä Ëèêóðã Ëîò Ëóêà Ëóêðåöèé Ëóêóëë Ëþäîâèê Ëþòåð Ëþöèé

ȳíñ»ÝïÇáë, ȳíñ»ÝïÇ (éáõë.) Ô³½³ñ, ȳ½³ñ (éáõë.) ȨáÝ, Ȩ, È»áÝ (éáõë.) Ȩ îáÉëïáÛ È»áÝǹ³ë, È»áÝǹ (éáõë.) Ô¨áݹ, È»áÝïÇ (éáõë.) È»åǹáë ÈÇÏáõñ·áë Ôáíï Ôáõϳë, Èáõϳ (éáõë.) ÈáõÏñ»óÇáë ÈáõÏáõÉÉáë ÈÛáõ¹áíÇÏáë ÈÛáõûñ ÈáõÏÇáë

Ìàâðèêèé Ìàãîìåò Ìàêêàâåé Ìàêñèìèàí

ØáñÇÏ (سíñÇÏÇáë) سÑÙ»¹ سϳµ» سùëÇÙdzÝáë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 61


Ìàðãàðèòà Ìàðèÿ Ìàðê Ìàðê Àâðåëèé Ìàðê Òâåí Ìàðèé Ìàðêåë Ìàðôà Ìàòâåé, Ìàòôåé Ìàôóñàèë Ìåëüïîìåíà Ìåíåëàé Ìåöåíàò Ìèëüòèàä Ìèòðèäàò Ìèõàèë Ìîèñåé Ìîðôåé Ìóììèé Ìóõàììåä ï»°ë Ìàãîìåò Ìóöèé Ñöåâîëà

سñ·³ñÇï, سñ·³ñÇï³ (éáõë.) سñdzÙ, سñdz (éáõë.) سñÏáë, سñÏ (éáõë.) سñÏáë ²íñ»ÉÇáë سñÏ îí»Ý سñÇáë سñÏ»Éáë سñó, سñý³ (éáõë.) سïûáë, سïí»Û (éáõë.) سÃáõë³Õ³ Ø»Éåáٻݻ ػݻɳ(í)áë, ػݻɳÛáë ػϻݳë ØÇÉïdz¹»ë ØÇÑñ¹³ï ØÇù³Û»É, ØÇ˳ÛÇÉ (éáõë.) Øáíë»ë, ØáÇë»Û (éáõë.) Øáñ÷»áë ØáõÙÇáë

Íàâóõîäîíîñîð Íàðöèññ Íåîïòîëåì Íèêîëàé Íèíà Íóìà Ïîìïèëèé

ܳµáõ·á¹áÝáëáñ ܳñÏÇë Ü»áåïÕáÙ»áë ÜÇÏáÕ³Ûáë, ÜÇÏáÉ³Û (éáõë.) ÜáõÝ», ÜÇݳ (éáõë.) ÜáõÙ³ äáÙåÇÉÇáë

Îâèäèé Îäèññåé Îêòèâèé Îêòàâèàí Îíîðèé Îðåñò Îðìóçä Îðôåé Îñèï ï»°ë Èîñèô

úíǹÇáë à¹Çë¨ë úÏï³íÇáë úÏï³ídzÝáë ÐáÝáñÇáë úñ»ëï àñÙǽ¹ (²ñ³Ù³½¹) úñ÷»áë

Ïàâåë Ïàëëàäà Ïàòðîêë

äáÕáë, ä³í»É (éáõë.) ä³Éɳë ä³ïñáÏÉ»ë

- 62 -

ØáõÏÇáë êó¨áɳ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ïåëåé Ïåíåëîïà Ïåðñåé Ïåðñåôîíà Ïåòð Ïåòð Ïåðâûé Ïèé Ïèëàò Ïèíäàð Ïèïèí Êîðîòêèé Ïèðð Ïèôàãîð Ïëóòàðõ Ïîìïåé Ïîëèáèé Ïîíò Ïîñåéäîí Ïðèàì Ïðîìåòåé Ïòîëîìåé Ïóáëèé

ä»É¨ë ä»Ý»Éáå» ä»ñë»áë, ä»ñë¨ë ä»ñë»ýáÝ» ä»ïñáë, äÛáïñ (éáõë.) ä»ïñáë ²é³çÇÝ äÇáë äÇÕ³ïáë äÇݹ³ñáë äÇåÇÝ Î³ñ׳ѳë³Ï äÛáõéáë äÛáõó·áñ³ë äÉáõï³ñùáë äáÙå»áë äáÉǵÇáë äáÝïáë äáëǹáÝ, äáë»Û¹áÝ äñdzÙáë äñáٻûáë äïÕáÙ»áë äáõµÉÇáë

Ðåâåêêà Ðåì Ðîâîàì Ðîìàí Ðîìóë

軵»Ï³ Ðé»Ùáë èáµáí³Ù èáÙ³Ýáë ÐéáÙáõÉáë

Ñàìóèë Ñàóë Ñåêñò Ñåëåâê Ñåìèðàìèäà Ñåïòèìèé Ñåâåð Ñåðâèé Òóëèé Ñèêñò Ñèì Ñèô Ñîêðàò Ñîëîìîí Ñîôîêë

ê³Ùí»É, ê³ÙáõÇÉ (éáõë.) ê³íáõÕ ê»ùëïáë ê»É¨Ïáë Þ³ÙÇñ³Ù ê»åïÇÙÇáë ꨻ñáë ê»ñíÇáë îáõÉÇáë êÇùëïáë ê»Ù ê»Ã êáÏñ³ï»ë, êáÏñ³ï êáÕáÙáÝ, êáÉáÙáÝ (éáõë.) êáýáÏÉ»ë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 63


Ñóëëà Ñöèëëà (Ñêèëëà) è Õàðèáäà Ñöèïèîí

êáõÉɳ êóÇÉɳ (êÏÇÉɳ) ¨ ø³ñǵ¹Çë êÏÇåÇáÝ

Òàìàðà Òàìåðëàí Òàíòàë Òàðêâèíèé Ãîðäûé Òàöèò Òåçåé Òåëåìàê Òåðåçèÿ, Òåðåçà Òåðåíöèé Òèáåðèé, Òèâåðèé Òèìîôåé Òèìóð ï»°ë Òàìåðëàí Òèò Òóëëèé

³ٳñ, î³Ù³ñ³ (éáõë.) È»ÝÏûÙáõñ, ȳÝÏûÙáõñ î³Ýï³Éáë î³ñÏíÇÝÇáë ¶áéá½ î³ÏÇïáë »½¨ë î»É»Ù³ù »ñ»½³ î»ñ»ÝïÇáë, î»ñ»Ýï îǵ»ñÇáë îÇÙáûáë, îÇÙáý»Û (éáõë.)

Ôàáèé Êóíêòàòîð Ôàáðèöèé Ôàáðèöèóñ ßí Ôàääåé Ôàëåñ Ôåá Ôåìèäà Ôåìèñòîêë Ôåîäîð Ôåîäîñèé Ôåîôàí Ôåîôàíî Ôåòèäà Ôèäèé Ôèëèïï Ôèëèïï Àâãóñò Ôèëîí (Àëåêñàíäðèéñêèé) Ôëàâèé Ôîêà Ôîìà Ôóêèäèò

ö³µÇáë ¸³Ý¹³ÕÏáï ü³µñÇÏÇáë, ü³µñÇóÇáë ü³µñÇóÇáõë Ú³Ý Â³¹»áë, ³¹¨áë, ü³¹»Û (éáõë.) ³ɻë (³ջë) ü»µáë »ÙÇë »ÙÇëïáÏÉ»ë »á¹áñ(áë), ü»á¹áñ (éáõë.) »á¹áë »á÷³Ýáë »á÷³Ý» »ïÇë üǹdzë öÇÉÇåáë, üÇÉÇå ¥éáõë.¤ üÇÉÇå ú·áëïáë öÇÉáÝ (²É»ùë³Ý¹ñ³óÇ) üɳíÇáë, öɳµÇáë öáϳë ÂáíÙ³ë, ÂáíÙ³, üáÙ³ (éáõë.) ÂáõÏǹÇï(»ë)

- 64 -

îÇïáë, îÇï (éáõë.) îáõÉÇáë

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Õàì Õàôèç Õåðîíèÿ Õîçðîé Õðèñòîôîð

ø³Ù гýǽ ø»ñáÝdz Êáëñáí øñÇëï³÷áñ, ÊñÇëï³ýáñ (éáõë.)

Öåçàðü ï»°ë Þëèé Öåçàðü Öåëüñèé Öèìèñõèé Èîàíí

ò»ÉëÇáõë âÙßÏÇÏ ÐáíѳÝÝ»ë

Øåêñïèð

Þ»ùëåÇñ

Ýâêëèä Ýâìåé Ýâðèïèä (ï»°ë Åâðèïèä) Ýäèï Ýåò Ýçåêèèë, Èåçåêèèë Ýçîï Ýììàíóèë Ýíåé Ýïèôàíèé Ýñêóëàï

¾íÏÉǹ»ë ºíÙ»áë ¾íñÇåǹáë ¥³ÛÅÙª ºíñÇåǹ»ë¤ ¾¹Çå(áë) ²Û»Ãáë º½»ÏÇ»É º½áåáë ¾Ù³Ýí»É, ¾Ù³ÝáõÇÉ (éáõë.) ¾Ý»³ë ºåÇ÷³Ý ¾ëÏáõɳå

Þëèàí Þëèé Öåçàðü Þëèóñ Ôó÷èê Þñòèí Þñòèíèàí

ÐáõÉdzÝáë ÐáõÉÇáë λë³ñ ÚáõÉÇáõë üáõãÇÏ ÐáõëïÇÝáë ÐáõëïÇÝdzÝáë

ßçîí (ßñîí) ßêîâ ßïåò, ßôåò

Ú³ëáÝ, Ú³½áÝ Ð³Ïáµ, Ú³Ïáí (éáõë.) гµ»Ã

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 65


5. вÚÎ²Î²Ü ²ÜÒܲÜàôÜܺðÆ èàôêºðºÜ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü êμ´àôÜøܺðÀ* ²ñ¹Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ٻͳå»ë ³í»É³ó»É ¿ óñ·Ù³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ, ÁݹɳÛÝí»É »Ý ³½·³ÛÇÝ É»½áõÝ»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÝ áõ ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êñ³ Ñ»ï ϳåí³Í ٻͳó»É »Ý ³½·³ÛÇÝ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³é»ñÁ óñ·Ù³Ý»Éáõ ¨ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ ï³é³¹³ñÓ»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: èáõë»ñ»ÝÇó ѳۻñ»Ý ¨ ѳۻñ»ÝÇó éáõë»ñ»Ý ϳï³ñíáÕ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³×Ç Ñ»ï ϳåí³Íª ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ ëï³Ýáõ٠ѳۻñ»Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ: ¸Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ëݳíáñ³å»ë å³Ûٳݳíáñí³Í »Ý ³Û¹ »ñÏáõ É»½áõÝ»ñÇ ÑÝãáõÛóÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí. Ñ³×³Ë ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ áñáß»É Ñ³Û»ñ»ÝÇ ïíÛ³É ÑÝãáõÛÃÇ Ùáï³íáñ ѳٳñÅ»ùÁ éáõë»ñ»ÝáõÙ: гÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓ»ÉÇë Ñݳñ³íáñ ¿ »ñÏáõ Ùáï»óáõÙ. 1) ·ñ³¹³ñÓáõÃÛáõݪ ³ÝáõÝÁ ϳ٠³½·³ÝáõÝÁ ·ñíáõÙ ¿ ï³é ³é ï³é, 2) µáõÝ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõݪ ÑÇÙù ¿ ÁݹáõÝíáõÙ ³Ýí³Ý ϳ٠³½·³Ýí³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ: î³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ¨ ·ñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ áã Ñëï³Ï ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ, éáõë»ñ»ÝáõÙ µ³ó³Ï³ÛáÕ ÑÝãáõÛÃÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ï³ñµ»ñ ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ëϽµáõÝùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ñ³×³Ë Ý³¨ ï³é³¹³ñÓáÕ ³ÝÓ»ñÇ áã µ³í³ñ³ñ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ ѳݷ»óÝáõÙ »Ý ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ѳݹÇåáõÙ »Ý ÏáÕù ÏáÕùÇ »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ éáõë»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ, ѳۻñ»Ý ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ³½·³ÝáõÝÁ ·ñíáõÙ ¿ Âàðäàíÿí–Âàðòàíÿí, ê³ñ·ëÛ³Ý-Áª Ñàðãèñÿí– Ñàðêèñÿí, ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý-Áª Îâàíåñÿí–Îâàíèñÿí–Îãàíèñÿí, ÝáõÛÝÇëÏ Èîàíèñÿí, ¶»Õ³Ýáõß-Áª Ãåãàíóø–Ãåõàíóø, س·Ã³Õ-Áª Ìàãòàõ–Ìàãòàã, ²Ñ³ñáÝ-Áª Ààðîí–Àãàðîí ¨ ³ÛÉÝ:

* гÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëáõÛÝ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ Ùß³Ï»É »Ý ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ ¨ ². ʳã³ïñÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1978 Ã. ÷»ïñí³ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 66 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

гñóÇ Éáõñç áõ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ÙdzëÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ áõ ³½·³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñíáÕ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ ³ÛÅÙ ¹³ñÓ»É ¿ Ññ³ï³å ËݹÇñ, áñÝ áõÝÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ Ñ³ïϳå»ë Ù³ÙáõÉÇ, ¹åñáóÝ»ñÇ, ³ÝÓݳ·ñ³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÆѳñÏ», ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ ËëïáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñÇ ¨ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ: ºÃ» ѳۻñ»ÝÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÙÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ÙÇûñÇÝ³Ï ¿ ßÝáñÑÇí §ÐÊêÐ í³ñã³ï»ñÇïáñÇ³É µ³Å³ÝáõÙÁ¦ (ѳۻñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí) ³ß˳ïáõÃÛ³Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ýǽÇÏ³Ï³Ý ù³ñ﻽ݻñÇ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ³å³ ãÏ³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý ÝÙ³Ý ÙÇûñÇݳϳݳóí³Í ó³ÝÏ»ñ: ²Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³ñí»É »Ý ÙdzÛÝ ëϽµÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ: 1961 ÃíÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ Ü. ì³ñ¹³å»ïÛ³ÝÇ §àõÕ»óáõÛóÁ¦ ¥Í. À. Âàðòàïåòÿí, Ñïðàâî÷íèê ïî ðóññêîé òðàíñêðèïöèè àðìÿíñêèõ èìåí, ôàìèëèé è ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé. Åðåâàí, 1961¤, áñÁ, ãÝ³Û³Í Ñ»ÕÇݳÏÇ Áݹ-

ѳÝáõñ ³éٳٵ ×Çßï ÏáÕÙÝáñáßÙ³ÝÁ, Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ë³Ñٳݳ÷³Ï ÝÛáõà ¨ ãÇ Ï³ñáÕ Í³é³Û»É áñå»ë ·áñÍÝ³Ï³Ý áõÕ»óáõÛó ³ÝÓݳ·ñ³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 1973 Ã. Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ ². ʳã³ïñÛ³ÝÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÑÝãáõÛóÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ï³é³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ¥À. A. Õà÷àòðÿí, Ôîíåìíàÿ ñèñòåìà àðìÿíñêîãî ÿçûêà è íåêîòîðûå âîïðîñû òðàíñêðèïöèè ¥Âåñòíèê ÀÍ Àðì. ÑÑÐ, 1973, N 5 ¤¤ Ñá¹í³ÍÁ, áñï»Õ ïñíáõÙ »Ý ѳۻñ»Ý ÑÝãáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇ É»½áõÝ»ñáí (éáõë»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý, ·»ñٳݻñ»Ý, ýñ³Ýë»ñ»Ý, Çï³É»ñ»Ý): ê³Ï³ÛÝ ³Ûëï»Õ ѳïáõÏ ùÝݳñÏÙ³Ý ã»Ý »ÝóñÏí»É ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ: ²ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ϳ½Ù»ÉÇë ÑÇÙù »Ý ÁݹáõÝí»É ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñíáÕ Ñ»ï¨Û³É ÁݹѳÝáõñ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ: 1. ijٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ éáõë»ñ»Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý áã û ·ñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùáí: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: èáõë³Ï³Ý -î⠳ͳÝóáí í»ñç³óáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÝáõÝÝ»ñÁ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ëϽµáõÝùÝ»ñáí, ÇÝã ѳۻñ»Ý -Û³Ý ³Í³Ýóáí í»ñç³óáÕ. ûñÇݳϪ Àâàêîâ, Ìàðêàðîâ, Ñàðêèñîâ:

2. гۻñ»ÝÇ ³ÛÝ ÑÝãáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ãáõÝ»Ý éáõë³Ï³Ý ѳٳñÅ»ùàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 67


Ý»ñ, ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Áëï Ñݳñ³íáñÇÝ ³é³í»É Ùáï ÑÝãáõÛÃÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ï³é»ñáí. ûñÇݳϪ ³¹¨áë–Òàòåâîñ, ÌáíÇݳñ–Öîâèíàð, î³×³ï–Òà÷àò ¨ ³ÛÉÝ*: 3. гۻñ»Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓ»ÉÇë ÝϳïÇ »Ý ³éÝíáõÙ éáõë»ñ»ÝÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí å³Ûٳݳíáñí³Í ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñÁ. ³Ýµ³ñ»ÑáõÝã ϳ٠³Ýí³Û»Éáõã ½áõ·áñ¹áõÙÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ Ó¨»ñÁ ÷á˳ñÇÝíáõÙ »Ý ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Ó¨»ñáí. ûñÇݳϪ ²Õ³íÝÇ–Àõàâíè: 4. ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ (ó·³íáñÝ»ñÇ, Çß˳ÝÝ»ñÇ, ½áñ³í³ñÝ»ñÇ, å³ïÙÇãÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ÏñáÝ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ) ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ·ñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ ¨ ³é³Ýó óñ·Ù³Ý»Éáõ. ²ßáï ºñϳà – Àøîò Åðêàò (áã Àøîò Æåëåçíûé) Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ – Ìîâñåñ Õîðåíàöè (áã Ìîèñåé Õîðåíñêèé) ì³ñ¹·»ë سÝáõÏ – Âàðäêåñ Ìàíóê (áã Âàðòêåñ Ìëàäåíåö) ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1 : àñáß ³ÝáõÝÝ»ñ, ѳïϳå»ë ٳϳÝáõÝÝ»ñÁ, ³í³Ý¹³µ³ñ ѳݹÇåáõÙ »Ý ݳ¨ óñ·Ù³Ý³µ³ñ. ûñÇݳϪ ¸³íÇà ²ÝѳÕà – Äàâèä Íåïîáåäèìûé, ÷ËÏ. Äàâèä Àíàõò Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉÇ – Íåðñåñ Áëàãîäàòíûé, ÷ËÏ. Íåðñåñ Øíîðàëè ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: ä³ïٳϳÝ, ¹Ç󳵳ݳϳÝ, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áñͳÍí³Í áõ ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³Í ³ÝáõÝÝ»ñÁ ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý éáõë»ñ»Ý ÁݹáõÝí³Í Ó¨áí. ²ùÇÉÉ»ë – Àõèëë гÙÉ»ï – Ãàìëåò ÐáÙ»ñáë – Ãîìåð ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý – Èîàíí Çëàòîóñò à¹Çë¨ë – Îäèññåé

5. ºÃ» ѳۻñ»Ý ³ÝÓݳÝáõÝÁ ÷áË ¿ ³éÝí³Í éáõë»ñ»ÝÇó ϳ٠éáõë»ñ»ÝÇ ÙÇçáóáí, ³å³ ³ÛÝ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓ»Éáõ ¹»åùáõÙ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý Ó¨Á.

* ²ÛÅÙ éáõë»ñ»ÝáõÙ ¨ë ųٳݳϳÏÇó ûï³ñ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÝϳïíáõÙ ¿ ·ñáõÃÛáõÝÁ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ù»ñÓ»óÝ»Éáõ ÙÇïáõÙ: ²í»ÉÇ ÁݹáõÝí³Í ¿ ï³é³¹³ñÓ»É Õàðâè ¨ áã Ãàðâåé ¥³Ý·É. Harvey¥, Óîëòåð ¨ áã Âàëüòå𠥳ݷÉ. Walter), Óèëñîí ¨ áã Âèëüñîí ¥³Ý·É. Wilson).

- 68 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

²·Ý»ë³ – Àãíåññà ¾É½³ – Ýëüçà ¾ÉíÇñ³ – Ýëüâèðà ƽ³µ»É³ – Èçàáåëëà èÇÙ³ – Ðèììà ì³Éï»ñ – Âàëüòåð гۻñ»ÝÇ ÑÝãáõÛÃÝ»ñÁ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñáí. I. гۻñ»ÝÇ ³, Ç, û, áõ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ µáÉáñ ¹Çñù»ñáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý Ùdzï»ë³Ïª Ñ»ï¨Û³É Ó¨áíª ³-ݪ à-áí, Ç-ݪ è-áí, áõ-ݪ óáí, û-ݪ î-áí. ²ëɳÝÛ³Ý – Àñëàíÿí ²ñ³ – Àðà ²ñ¨ – Àðåâ ²ñß³Ï – Àðøàê ÆßË³Ý – Èøõàí ÆáëÇýÛ³Ý – Èîñèôÿí Æë³ÛÇ – Èñàè ÆëÏáõÑÇ – Èñêóè îÇ·ñ³ÝáõÑÇ – Òèãðàíóè àõ½áõÝÛ³Ý – Óçóíÿí àõÉáõµ³µÛ³Ý – Óëóáàáÿí ú¹³µ³ßÛ³Ý – Îäàáàøÿí úѳÝÛ³Ý – Îãàíÿí II. 1. º-Ý µ³é³ëϽµáõÙ ¨ µ³é³ÙÇçáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ å-áí. ¶³µñÇ»É – Ãàáðèåë ¸³ÝÇ»É – Äàíèåë ºí³ – Åâà ºñ»Ù – Åðåì º÷ñ»ÙÛ³Ý – Åïðåìÿí ¼³µ»É – Çàáåë ¼³í»Ý – Çàâåí ä»ïñáëÛ³Ý – Ïåòðîñÿí 2. º-Ý µ³é³í»ñçáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ ý-áí (ݳËáñ¹ µ³Õ³Ó³ÛÝÇ ùÙ³ÛݳóáõÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ), »Ã» Ýñ³Ý ã»Ý ݳËáñ¹áõÙ ó, ã, ½, ß µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ. ¶³Û³Ý» – Ãàÿíý àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 69


̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²ÝÝå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ý »ñµ»ÙÝ Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ýõäçóè, Ýõäçàíóø, Ûíäçàê Ó¨»ñÁ, áñáíÑ»ï¨ 1) µ³é³ëϽµáõÙ û–Ý éáõë»ñ»ÝáõÙ ·ñ»Ã» ãÇ ·áñͳÍíáõÙ ¨ ¹Åí³ñ ³ñï³ë³Ý»ÉÇ ¿, 2) è–áí Ó¨»ñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝÇ ³ñÙ³ïÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í Ó¨»ñÇÝ (ÇÕÓ–ÀÕÓ³Ýáõß):

¼³ñ»Ñ – Çàðý ¼³ù³ñ» – Çàêàðý Æí³Ý» – Èâàíý γÉÇ÷ë» – Êàëèïñý γñÇÝ» – Êàðèíý ܳñÇÝ» – Íàðèíý ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²ÝѳÝÓݳñ³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É »ñµ»ÙÝ Ñ³Ý¹ÇåáÕ Ãàáðèýë, Äàíèýë, Ðàôàýë Ó¨»ñÁ:

3. º-Ý µ³é³í»ñçáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ å-áí, »Ã» Ýñ³Ý ݳËáñ¹áõÙ »Ý ó, ã, ß, ½ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ. ´»³ïñÇã» – Áåàòðè÷å Øáõß» – Ìóøå ì³ã» – Âà÷å üñáõݽ» – Ôðóíçå ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²Ûë ϳÝáÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ éáõë»ñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñáí (ö, ÷, ø, ç µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ý ãÇ ·ñíáõÙ):

III. ¾–Ý µ³é³ëϽµáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ ý-áí. ¾Ã»ñÇ – Ýòåðè ¾Éµ³ÏÛ³Ý – Ýëáàêÿí ¾ÙÙ³ – Ýììà IV. ºí-Á µ³é³ÙÇçáõÙ ¨ µ³é³í»ñçáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ åâ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ. ²ñ¨ÇÏ – Àðåâèê ²ñ¨ß³ïÛ³Ý – Àðåâøàòÿí ä³ñè – Ïàðòåâ î³Ã¨ÇÏ – Òàòåâèê V. à-Ý µ³é³ëϽµáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ âî ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ÙÛáõë ¹Çñù»ñáõÙª î-áí. àëÏ³Ý – Âîñêàí àëï³ÝÇÏ – Âîñòàíèê ²ëáÛ³Ý – Àñîÿí ´³µÉáÛ³Ý – Áàáëîÿí VI. 1. À-Ý µ³é³ëϽµáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ è-áí. ÀÕÓ³Ýáõß – Èõäçàíóø ÀÕÓáõÑÇ – Èõäçóè ÀÝÓ³Ï – Èíäçàê - 70 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

2. ´³é³ÙÇçÇ ³ñï³ë³ÝíáÕ, µ³Ûó ã·ñíáÕ (·³Õïݳí³ÝϳÛÇÝ) Á-Ý Ï³Ù ãÇ ·ñíáõÙ, ϳ٠÷á˳ñÇÝíáõÙ ¿ ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í Ó¨áõ٠ѳݹ»ë »ÏáÕ Ó³Ûݳíáñáí. ²ëïí³Í³ïñÛ³Ý – Àñòâàöàòðÿí, Àñòâàöàòóðÿí ʳã³ïñÛ³Ý – Õà÷àòðÿí, Õà÷àòóðÿí ê³ñ·ëÛ³Ý – Ñàðêñÿí, Ñàðêèñÿí ´ÅßÏÛ³Ý – Áæøêÿí, Áæèøêÿí ØÏñïãÛ³Ý – Ìêðò÷ÿí, Ìêðòè÷ÿí ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ºÃ» ·³Õïݳí³ÝÏ Á-Ç ¹ÇÙ³ó ³ÛÉ Ó³Ûݳíáñ ãÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáõÙ, ³½·³ÝáõÝÁ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ ·ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳Ý, ³é³Ýó Á-Ç. ¸ñ³Ù÷Û³Ý – Äðàìïÿí ÊÉÕ³ÃÛ³Ý – Õëãàòÿí ַݳíáñÛ³Ý – ×êíàâîðÿí

3. ²ñ¨Ùï³Ñ³Û ³½·³ÝáõÝÝ»ñáõÙ µ³é³ÙÇçáõÙ ·ñíáÕ Á-Ý ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ éáõë»ñ»Ý û-áí. ²ÛïÁÝÛ³Ý – Àéòûíÿí â³ÉÁËÛ³Ý – ×àëûõÿí

´²Ô²Ò²ÚÜܺðÆ î²è²¸²ðÒàôØÀ VII. гۻñ»Ý å, ï, Ï, ÷, Ã, ù, Í, ó, ×, ã, ë, ½, ß, Å, Ë, Ý, É, Ù, é, ñ, í, ý µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý Ùdzï»ë³Ï, Ñ»ï¨Û³É Ó¨áíª å

ë–ñ ï

÷

½–ç

ï

ß–ø ò

à àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Å–æ - 71


Ï

Ë–õ ê

ù

Ý–í

Í

É–ë ö

ó

Ù–ì

×

í–â ÷

ã

ý–ô

é ð ñ úñÇݳϪ ä³ïñÇÏ – Ïàòðèê, ö³é³ÝÓ»Ù – Ïàðàíäçåì, î³Ã¨ÇÏ – Òàòåâèê, ÎáñÛáõÝ – Êîðþí, ø»ñáíµ» – Êåðîâáå, ̳ÕÇÏ – Öàãèê, òáÕÇÏ – Öîãèê, Ö³åáõÏ – ×àïóê, â³ÉáÛ³Ý – ×àëîÿí, ð³ýýÇ – Ðàôôè, èáõµ»Ý – Ðóáåí, êÇñ³Ýáõß – Ñèðàíóø, ¼³í»Ý – Çàâåí, Þáõß³Ý – Øóøàí, ÄÇñ³Ûñ – Æèðàéð, Ê³Å³Ï – Õàæàê, ܳñÇÝ» – Íàðèíý, ÈáõëÇÝ» – Ëóñèíý, سÝí»ÉÛ³Ý – Ìàíâåëÿí, ìñáõÛñ – Âðóéð, üñáõݽ» – Ôðóíçå: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ¸³íÇà ³ÝÓݳÝáõÝÁ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ éáõë»ñ»ÝáõÙ ÁݹáõÝí³Í Äàâèä Ó¨áí:

VIII. 1. ´, ·, ¹, Ó, ç µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ µ³é³ëϽµáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý éáõë»ñ»Ý á, ã, ä, äç, äæ-áí. ´³É³µ»Ï – Áàëàáåê ´³ñë»Õ – Áàðñåã ´Ûáõñ³Ï – Áþðàê ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý – Ãàáðèåëÿí ¶³·ÇÏ – Ãàãèê ¶³ñ»·ÇÝ – Ãàðåãèí ¶»¹»áÝ – Ãåäåîí ¸³É³ñ – Äàëàð ¸ñ³ëï³Ù³ï – Äðàñòàìàò ¸áõËÇÏ – Äóõèê Òí³Ï»ñÛ³Ý – Äçâàêåðÿí - 72 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

æ³í³ÑÇñ – Äæàâàèð æáõѳñÛ³Ý – Äæóàðÿí 2. ´, ·, ¹, Ó, ç -Ý µ³é³ÙÇçáõÙ ¨ µ³é³í»ñçáõÙ Ó³ÛÝ»Õ ³ñï³ë³Ýí»ÉÇë ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý á, ã, ä, äç, äæ-áí, ÇëÏ ËáõÉ Ï³Ù ßÝã»Õ ËáõÉ ³ñï³ë³Ý»ÉÇëª ï, ê, ò, ö, ÷-áí. ³. ²µ·³ñ – Àáãàð êÙµ³ï – Ñìáàò ¼»Ýáµ – Çåíîá ¶³ñ»·ÇÝ – Ãàðåãèí ²ñ»· – Àðåã ì³ñ³· – Âàðàã ¶»¹»áÝ – Ãåäåîí ¶íǹáÝ – Ãâèäîí ì³ñ³½¹³ï – Âàðàçäàò ÀÝÓ³Ï – Èíäçàê ¶ñÓ»ÉÛ³Ý – Ãðäçåëÿí ¶³É³çÛ³Ý – Ãàëàäæÿí Æë³ç³ÝÛ³Ý – Èñàäæàíÿí ø³çÇÏ – Êàäæèê μ. гÏáµ – Àêîï ê»ñáµ – Ñåðîï êñµáõÑÇ – Ñðïóè سٵñ» – Ìàìïðå ²í³· – Àâàê ¶¨áñ· – Ãåâîðê سñ·³ñ – Ìàðêàð ì³ñ¹³Ý – Âàðòàí ì³ñ¹áõÑÇ – Âàðòóè ¸»ÕÓ³ÝÇÏ – Äåõöàíèê гٵ³ñÓáõÙ – Àìáàðöóì ì»ñç³ÉáõÛë – Âåð÷àëóéñ IX. 1. Ð -Ý µ³é³ëϽµáõÙª Ó³ÛݳíáñÇó, é-Çó ¨ Ù³ë³Ùµ ñ-Çó ³é³ç, ¨ µ³é³ÙÇçáõÙª Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¨ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó Ñ»ïá, ãÇ ·ñíáõÙ. гÏáµ – Àêîï гٵ³ñÓáõÙ – Àìáàðöóì гëñ³ÃÛ³Ý – Àñðàòÿí àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 73


лÕݳñ – Ýãíàð лÕáõß – Ýãóø ÐáíÇÏ – Îâèê ÐáíѳÝÝ»ë – Îâàíåñ Ðáíë»÷ – Îâñåï ÐéÇ÷ëÇÙ» – Ðèïñèìý Ðñ³½¹³Ý – Ðàçäàí Ðñ³Ýáõß – Ðàíóø Ðñ³ãÛ³ – Ðà÷üÿ Ðñ³ãáõÑÇ – Ðà÷óè ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý – Àáðààìÿí ²ß˳ñѵ»Ï – Àøõàðáåê ²ß˳ñÑáõÑÇ – Àøõàðóè ºñ³ÝáõÑÇ – Åðàíóè Æë³Ñ³ÏÛ³Ý – Èñààêÿí ޳ѳµáõÝÇ – Øààáóíè Þ³Ñ»Ý – Øàýí ÞÝáñÑÇÏ – Øíîðèê àëϻѻñ – Âîñêåýð àëÏ»Ñ³ï – Âîñêåàò êñµáõÑÇ – Ñðïóè ì³Ñ³Ý – Âààí

ØÇÑñ³Ý – Ìèãðàí ØÑ»ñ – Ìãåð ޳ѳݻ – Øàãàíý Þ³ÑÇÝÛ³Ý – Øàãèíÿí ì³Ñ³ÝÛ³Ý – Âàãàíÿí ì³Ññ³Ù – Âàãðàì úѳÝ(Û³Ý) – Îãàí(ÿí) úѳÝç³Ý(Û³Ý) – Îãàíäæàí(ÿí)

2. Ð -Ý µ³é³ëϽµáõÙ, 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ ãÝßí³Í µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó ³é³ç, ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ ã-áí. ÐÙ³ÛÇÉ – Ãìàèë Ðݳ½³Ý¹ – Ãíàçàíä ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ÐÙ³Û³Ï ³ÝáõÝÁ, áñ áõÝÇ Ð³Ù³Û³Ï (гÙá) ï³ñµ»ñ³ÏÁ, ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ Àìàÿê Ó¨áí:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: ÐáíѳÝÝ»ë ³Ýí³Ý ѳۻñ»Ý ÏñÏÝ³Ï Ý-Ý éáõë»ñ»ÝáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ Ù»Ï í-áíª Îâàíåñ: гۻñ»ÝÇ ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝ áõÝ»óáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝáí. ²Ýݳ – Àííà êáõë³Ýݳ – Ñóñàííà úë³Ýݳ – Îñàííà ¾ÙÙ³ – Ýììà ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: ØÇ ß³ñù ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ³½·³ÝáõÝÝ»ñáõÙ ÑÇßÛ³É ¹Çñù»ñáõÙ Ñ-Ý ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ ã -áíª Áëï ³í³Ý¹áõÛÃÇ. ²Ñ³ñáÝ – Àãàðîí гÛÏ – Ãàéê лÃáõÙ – Ãåòóì Ðñ³Ñ³ï – Ãðààò Ðñ³Ûñ – Ãðàéð Ðñ³Ýï – Ãðàíò Ðñ³ã – Ãðà÷ Ø»Ññ³µ – Ìåãðàá

- 74 -

3. Ð -Ý µ³é³ÙÇçáõÙª µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó ³é³ç, ¨ µ³é³í»ñçáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ éáõë»ñ»Ý õ-áíª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ éáõë»ñ»ÝáõÙ ³ÛÅÙ ÁݹáõÝí³Í Ýáñ ϳÝáÝÇ. ´³Ññ³½Û³Ý – Áàõðàçÿí ³ÑÙ³½ – Òàõìàç سÑï»ëÛ³Ý – Ìàõòåñÿí سë»ÑÛ³Ý – Ìàñåõÿí Þ³Ñݳ½³ñÛ³Ý – Øàõíàçàðÿí Þ³Ñå³ñáÝÛ³Ý – Øàõïàðîíÿí ê³Ññ³¹Û³Ý – Ñàõðàäÿí êÇɳÑï³ñÛ³Ý – Ñèëàõòàðÿí ìé³Ùß³åáõÑ – Âðàìøàïóõ ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ ³í³Ý¹³µ³ñ ÁݹáõÝí³Í Ñ»ï¨Û³É ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÝ áõ ³½·³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ù»ç Ñ-Ý Ù»Í Ù³ë³Ùµ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ ã-áí. ¼áÑñ³µ(Û³Ý) – Çîãðàá(ÿí) Ø»Ññ³µ(Û³Ý) – Ìåãðàá(ÿí) ì³Ññ³Ù – Âàãðàì ì³ÑñÇ× – Âàãðè÷

X. 1. Ô -Ý µ³é³ëϽµáõÙ, ³Ûɨ µ³é³ÙÇçáõÙ ëáíáñ³µ³ñ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ éáõë»ñ»Ý ã-áí. Ô³ÉáõÙÛ³Ý – Ãàëóìÿí îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 75


Ô³Ùµ³ñÛ³Ý – Ãàìáàðÿí Ô³ñÇµÛ³Ý – Ãàðèáÿí ²Õ³Û³Ý – Àãàÿí ²Õ³ëÇ – Àãàñè Ø»Õñ³Ýáõß – Ìåãðàíóø ÞáÕ³í³ñë – Øîãàâàðñ ÞáÕÇÏ – Øîãèê ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: Ô-áí ëÏëíáÕ ß³ï ³½·³ÝáõÝÝ»ñ, Áëï ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ï³Ù µ³ñ»ÑÝãáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ï³é³¹³ñÓíáõÙ »Ý éáõë»ñ»Ý ê-áí. ûñÇݳϪ Ô³½³ñÛ³Ý – Êàçàðÿí Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³Ý – Êàãðàìàíÿí Ô³ë³µÛ³Ý – Êàñàáÿí

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: Ô-Ý µ³é³ÙÇçáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ õ-áí, »Ã» éáõë»ñ»Ý ã-áí ï³é³¹³ñÓ»ÉÁ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ ³Ýµ³ñ»ÑÝãáõÃÛáõÝ (å³ÛóϳÝÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙ, ÙǨÝáõÛÝ å³ÛóϳÝÇ ÏñÏÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ). ²Õ³íÝÇ – Àõàâíè ²ëïÕÇÏ – Àñòõèê ¶»Õ³í³ñë – Ãåõàâàðñ ¶»Õ»óÇÏ – Ãåõåöèê ̳ÕϳÝáõß – Öàõêàíóø ̳ÕÏÇÝ» – Öàõêèíý

¶Û³ÝçÛ³Ý – Ãÿíäæÿí ¶Ûá½³ÉÛ³Ý – ÿçàëÿí ¶ÛáÝçÛ³Ý – ÿíäæÿí ¶ÛáùãÛ³Ý – ÿê÷ÿí ÎáñÛáõÝ – Êîðþí ÐÛáõëÛ³Ý – Þñÿí ØÇù³Û»É – Ìèêàåë ÚáÉÛ³Ý – ¡ëÿí ÚáÉãÛ³Ý – ¡ë÷ÿí è³ý³Û»É – Ðàôàåë 2. Ú -Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ é-áí. ûñÇݳϪ гÛÏ – Ãàéê гÛñÇÏ – Àéðèê Ðñ³Ûñ – Ãðàéð Üáñ³Ûñ – Íîðàéð 3. ÚÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ è-áíª ûñÇݳϪ ²ñ³Ù³ÛÇë – Àðàìàèñ ÐÙ³ÛÇÉ – Ãìàèë سÛÇë – Ìàèñ

2. Ô -Ý µ³é³í»ñçáõÙ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ õ-áí. ûñÇݳϪ ´³ñ¹áõÕ – Áàðòóõ س·Ã³Õ – Ìàãòàõ Þ³ñÙ³Õ – Øàðìàõ êÇñ³¹»Õ – Ñèðàäåõ ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: Ô-Ý µ³é³í»ñçáõÙ ³í³Ý¹³µ³ñ ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ éáõë»ñ»Ý ã-áí Ñ»ï¨Û³É ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ. ´³ñë»Õ – Áàðñåã ÎÛáõñ»Õ – Êþðåã Øáõß»Õ – Ìóøåã

XI. 1. Ú -Ý Ó³ÛݳíáñÇó ³é³ç ï³é³¹³ñÓíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ó¨áíª Û³-ݪ ÿ-áí, Ûáõ-ݪ þ-áí, Ûá-ݪ ¿-áí, Û»-ݪ å-áí. ûñÇݳϪ ¶Û³¹áõÏÛ³Ý – Ãÿäóêÿí - 76 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 77


6. вںðºÜàôØ ¶àð̲ÌìàÔ ²ÜÒܲÜàôÜܺðÆ ò²ÜÎ* ²ð²Î²Ü ²ÜàôÜܺð -²²µ³ë ¥å³ïÙ.¤ ²µ·³ñ ²µ»Ã ²µ»É ²µÇëáÕáÙ ²µñ³Ñ³Ù ²·³Ã³Ý·»Õáë (å³ïÙ.) ²·ñÇå³ë ²¹³Ù ²¹Çµ»Ï ²½³ï ²½³ñdz (å³ïÙ.) ²½Ç½ ²½Ç½µ»Ï ²½Ý³áõñ ²Ã³µ»Ï ²Ã³Ý³ë ²Éµ»ñï ²É»ùë³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ ²ÉÃáõÝ ²ÉÇË³Ý ²Éýñ»¹ ²ËÇç³Ý ²Ï³ÏÇ ²Ïë»É ²Ñ³ñáÝ ²Õ³µ³µ ²Õ³½³ñ ²Õ³É³ñ ²Õ³Ë³Ý ²Õ³ÙÇñ

Àáàñ Àáãàð Àáåò Àáåëü Àáèñîãîì Àáðààì Àãàòàíãåõîñ Àãðèïàñ Àäàì Àäèáåê Àçàò Àçàðèÿ Àçèç Àçèçáåê Àçíàóð Àòàáåê Àòàíàñ Àëüáåðò Àëåêñàí Àëåêñàíäð Àëòóí Àëèõàí Àëüôðåä Àõèäæàí Àêàêèé Àêñåëü Àãàðîí Àãàáàá Àãàçàð Àãàëàð Àãàõàí Àãàìèð

²Õ³ç³Ý ²Õ³ë³ñ ²Õ³ëÇ ²Õ³í³ñ¹ ²Õ³ýáÝ ²Õí³Ý ²Ù³ëdz ²Ù³ëÇÏ ²Ùµ³ÏáõÙ ²ÙÇñç³Ý ²Û·³í³ñ¹ ²Ûí³½ ²Ý³ÝÇ ²Ý³Ýdz (å³ïÙ.) ²Ý³ÝÇÏ ²Ý³ëï³ë ²Ý¹áÏ (å³ïÙ.) ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²Ý¹ñ»³ë ²ÝïáÝ ²Ýáõß³í³Ý ²ß˳ñѵ»Ï ²ßáï ²ßáï ºñϳà (å³ïÙ.) ²å³í»Ý ²å»ñÇÏ ²åñ»ë ²åáõë»Ã ²é³ÝÓ³ñ ²é³í³Ý ²é³ù»É ²éݳÏ

Àãàäæàí Àãàñàð Àãàñè Àãàâàðò Àãàôîí Àãâàí Àìàñèÿ Àìàñèê Àìáàêóì Àìèðäæàí Àéãàâàðò Àéâàç Àíàíèé Àíàíèÿ Àíàíèê Àíàñòàñ Àíäîê Àíäðàíèê Àíäðåàñ Àíòîí Àíóøàâàí Àøõàðáåê Àøîò Àøîò Åðêàò Àïàâåí Àïåðèê Àïðåñ Àïóñåò Àðàíäçàð Àðàâàí Àðàêåë Àðíàê

*²Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ ϳ½Ù»É »Ý Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ ¨ ¶ñ. س½Ù³ÝÛ³ÝÁ: èáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»É »Ý ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ, ². ʳã³ïñÛ³ÝÁ, Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ ¨ ¶ñ. س½Ù³ÝÛ³ÝÁ:

- 78 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

²éÝáɹ ²éáõß³Ý ²éáõëï³Ù ²ë³ïáõñ ²ëÉ³Ý ²ëͳïáõñ ²ëåáõñ³Ï ²ëïí³Í³ïáõñ ²ëù³Ý³½ ²í³· ²í»ï ²í»ïÇë ²í»ïÇù ²íóݹÇÉ ²íÇÏ ²íÇë ²ïáÙ ²ñ³ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ (å³ïÙ.) ²ñ³½ ²ñ³½Ç ²ñ³Ù ²ñ³Ù³½¹ ²ñ³Ù³ÛÇë ²ñ³ñ³ï ²ñµ³Ï ²ñ·³Ù ²ñ»· ²ñ»ë ²ñ¨ß³ï ²ñ½áõÙ³Ý ²ñÃÇÝ ²ñÃáõÝ ²ñÃáõñ ²ñÇÏ ²ñÇë ²ñÇëï ²ñÇëï³Ï»ë ²ñÍñáõÝ ²ñϳ¹Ç ²ñÙ³Ý

Àðíîëüä Àðóøàí Àðóñòàì Àñàòóð Àñëàí Àñöàòóð Àñïóðàê Àñòâàöàòóð Àñêàíàç Àâàê Àâåò Àâåòèñ Àâåòèê Àâòàíäèë Àâèê Àâèñ Àòîì Àðà Àðà Ãåõåöèê Àðàç Àðàçè Àðàì Àðàìàçä Àðàìàèñ Àðàðàò Àðáàê Àðãàì Àðåã Àðåñ Àðåâøàò Àðçóìàí Àðòèí Àðòóí Àðòóð Àðèê Àðèñ Àðèñò Àðèñòàêåñ Àðöðóí Àðêàäèé Àðìàí

²ñÙ»Ý ²ñÙ»Ý³Ï ²ñß³ÉáõÛë ²ñß³Ï ²ñß³Ù ²ñß³íÇñ ²ñë»Ý ²ñï³Ï ²ñï³ß ²ñï³ß»ë ²ñï³í³½¹ ²ñï³í³Ý ²ñï»Ù ²ñ÷dzñ

Àðìåí Àðìåíàê Àðøàëóéñ Àðøàê Àðøàì Àðøàâèð Àðñåí Àðòàê Àðòàø Àðòàøåñ Àðòàâàçä Àðòàâàí Àðòåì Àðïèàð -´-

´³µ³Ë³Ý ´³µ³ç³Ý ´³µÇÏ ´³µÏ»Ý ´³·ñ³ï ´³¹³É ´³É³µ»Ï ´³É³ë³Ý ´³ËßÇ ´³Ïáõñ ´³Õ¹³ë³ñ ´³ÕÇß ´³Û³Ý¹áõñ ´³ñ¹áõÕ ´³ñ¹áõÕÇÙ»áë (å³ïÙ.) ´³ñ¹áõÕÇÙ»áë ´³ñ»Õ³Ù ´³ñÇÏ ´³ñËáõ¹³ñ ´³ñë»Õ ´³ñáõÝ³Ï ´»·É³ñ ´»Ïݳ½³ñ ´»Å³Ý ´»Ñµáõ¹

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Áàáàõàí Áàáàäæàí Áàáèê Áàáêåí Áàãðàò Áàäàë Áàëàáåê Áàëàñàí Áàõøè Áàêóð Áàãäàñàð Áàãèø Áàÿíäóð Áàðòóõ Âàðôîëîìåé Áàðòóõèìåîñ Áàðåãàì Áàðèê Áàðõóäàð Áàðñåã Áàðóíàê Áåãëàð Áåêíàçàð Áåæàí Áåõáóò

- 79


´»Ûµáõà ´»ÝdzÙÇÝ ´»ÝÇÏ ´Ûáõ½³Ý¹ ´á·¹³Ý ´áñÇë ´áõÝdzÃ

Áåéáóò Áåíèàìèí Áåíèê Áþçàíä Áîãäàí Áîðèñ Áóíèàò -¶-

¶³µñÇ»É ¶³·ÇÏ ¶³Éáõëï ¶³Ù³Õ»É ¶³éÝÇÏ ¶³ëå³ñ ¶³ñ»·ÇÝ ¶³ñÇÏ ¶³ñë¨³Ý ¶³ñáõÝ ¶³ñáõß ¶»¹»áÝ ¶»Õ³Ù ¶»Õ³Ûñ ¶»ÕÇÏ ¶¨áñ· ¶»ñ³ëÇÙ ¶Ç·áõß ¶ÇÝáë ¶Çë³Ï ¶Û³ÝçáõÙ ¶Ûáõï ¶Ý»É ¶áé ¶íǹáÝ ¶ñÇ·áñ ¶ñÇ·áñÇë (å³ïÙ.) ¶ñÇß³ ¶áõñ·»Ý

- 80 -

Ãàáðèåë Ãàãèê Ãàëóñò Ãàìàãåë Ãàðíèê Ãàñïàð Ãàðåãèí Ãàðèê Ãàðñåâàí Ãàðóí Ãàðóø Ãåäåîí Ãåãàì Ãåãàéð Ãåõèê Ãåâîðê Ãåðàñèì Ãèãóø Ãèíîñ Ãèñàê Ãÿíäæóì Ãþò Ãíåë Ãîð Ãâèäîí Ãðèêîð (Ãðèãîð) Ãðèãîðèñ Ãðèøà Ãóðãåí

-¸¸³ÝÇ»É ¸³íÃ³Ï (å³ïÙ.) ¸³íÇà ¸³íÇà ²ÝѳÕà (å³ïÙ.) ¸»ñ»ÝÇÏ ¸ÙÇïñÇ ¸áíɳà ¸ñ³ëï³Ù³ï -ºº·³Ý º·áñ º½Ý³Ï º½ÝÇÏ º½ñ³ë (¾½ñ³ë) ºÕdz ºÕdz½³ñ ºÕÇß» ºÕí³ñ¹ ºÝ·Çµ³ñ ºÝáíù ºÝáù ºë³ÛÇ ºñ³Ù ºñ³Ýáë ºñ»Ù ºñ»Ùdz (å³ïÙ.) ºñÇó³Ï ºñç³ÝÇÏ ºñí³Ý¹ º÷ñ»Ù

Äàíèåë Äàâòàê Äàâèä Äàâèä Àíàõò Äåðåíèê Äìèòðèé Äîâëàò Äðàñòàìàò

Åãàí Åãîð Åçíàê Åçíèê Åçðàñ (Ýçðàñ) Åãèà Åãèàçàð Åãèøå Åãâàðò Åíãèáàð Åíîâê Åíîê Åñàè Åðàì Åðàíîñ Åðåì Åðåìèÿ Åðèöàê Åðäæàíèê Åðâàíä Åïðåì

-¼¼³·¨áë ¼³Éǵ»Ï ¼³í»Ý ¼³ïÇÏ ¼³ñ·³ñ ¼³ñ»Ñ ¼³ñ½³Ý¹

Çàêåâîñ Çàëèáåê Çàâåí Çàòèê Çàðãàð Çàðý Çàðçàíä

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¼³ñÙ³Ûñ ¼³ñÙÇÑñ (å³ïÙ.) ¼³ù³ñ ¼³ù³ñ» (å³ïÙ.) ¼³ù³ñdz (å³ïÙ.) ¼³ù»áë ¼·áÝ ¼»µ»Ã ¼»Ýáµ (å³ïÙ.) ¼»ÝáÝ ¼Çݳí³ñ ¼Çݳíáñ ¼áÑñ³µ ¼áÑñ³Ï ¼áñ³Ûñ ¼áñ³å»ï ¼áñ³í³ñ ¼áñÇÏ ¼áõñ³µ ¾¹ÇÏ ¾¹í³ñ¹ ¾Éµ³Ï ¾Ù³Ýí»É ¾ÙÇÉ ¾ÙÇÝ ¾éÝ»ëï ¾ñ³½Ù ÀÝÓ³Ï

Çàðìàéð Çàðìèð Çàêàð Çàêàðý Çàêàðèÿ Çàêåîñ Çãîí Çåáåò Çåíîá, Çåíîâèé Çåíîí Çèíàâàð Çèíàâîð Çîãðàá Çîõðàê Çîðàéð Çîðàïåò Çîðàâàð Çîðèê Çóðàá

-¾Ýäèê Ýäâàðä Ýëáàê Ýììàíâåë Ýìèëü Ýìèí Ýðíåñò Ýðàçì -À-

-³·íáñ ³¹»áë (å³ïÙ.) ³¹¨áë ³ÃÇÏ Â³ÃáõÉ Â³ÑÙ³½ ³ÕdzÝáë (å³ïÙ.)

Èíäçàê Òàêâîð Ôàääåé Òàòåâîñ Òàòèê Òàòóë Òàõìàç Òàãèàíîñ

³ٳ½ ³Ùñ³½ ³ݷÇÏ Â³Ý·ÇÝáí ³ñ·ÛáõÉ Â»ÉÙ³Ý Â»á¹ÇÏ (å³ïÙ.) »á¹áë (å³ïÙ.) »á¹áñ(áë) ¨³Ý ¨áë ÂáéÝÇÏ ÂáíÙ³ (å³ïÙ.) ÂáíÙ³ë Âáñ·áÙ Âáñáë Âáõ˳Ûñ ÂáõÙ³ë

Òàìàç Òàìðàç Òàíãèê Òàíãèíîâ Òàðãþë Òåëüìàí Òåîäèê Ôåîäîñèé Òåîäîð(îñ) Òåâàí Òåâîñ Òîðíèê Òîâìà Òîâìàñ Òîðãîì Òîðîñ Òóõàéð Òóìàñ

-ÄÄÇñ³Ûñ ÄÇñÇÏ

Æèðàéð Æèðèê

-ÆƷݳï ƷݳïÇáë (å³ïÙ.) Æ·áñ ÆÉÛ³ ÆßË³Ý Æë³µ»Ï Æë³Ñ³Ï Æë³ÛÇ Æë³ç³Ý Æëϳݹ³ñ Æëñ³Û»É Æí³Ý» (å³ïÙ.)

Èãíàò Èãíàòèé Èãîðü Èëüÿ Èøõàí Èñàáåê Èñààê Èñàè Èñàäæàí Èñêàíäàð Èñðàåë Èâàíý

-Èȳ½³ñ ȳɳµ»Ï ȳɳ½³ñ ȳٵ³ñ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Ëàçàðü Ëàëàáåê Ëàëàçàð Ëàìáàð

- 81


È»áÝǹ È»éÝÇÏ È¨áÝ ÈÇå³ñÇï ÈÛáõ¹íÇ· ÈáñÇÏ ÈáñÇë

Ëåîíèä Ëåðíèê Ëåâîí Ëèïàðèò Ëþäâèã Ëîðèê Ëîðèñ

ÎÛáõñ»Õ ÎÝÛ³½ Îá½Ùá ÎáÙÇï³ë Îáëï³Ý Îáëï³Ý¹ÇÝ ¥å³ïÙ.¤ ÎáÝëï³ÝïÇÝ (éáõë.) ÎáñÛáõÝ

Êþðåã Êíÿç Êîçìî Êîìèòàñ Êîñòàí Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèí Êîðþí

Õàä Õàæàê Õàíàìèð Õàíäàìèð Õà÷àòóð Õà÷åí Õà÷èê Õèêàð Õëãàò Õíêàíîñ Õîñðîâ Õîðåí Õóíêèàíîñ

-Ðгµ»Ã гµ»ÃÝ³Ï Ð³½³ñ³å»ï гËݳ½³ñ гÏᵠгٳ½³ëå гٵ³ñÓáõ٠гÙÉ»ï гÙÉÇÏ Ð³Ùá гÛÏ Ð³Ûϳ½ гÛÏ³Ï Ð³Ûϳñ³Ù гÛñ³å»ï гÛñÇÏ Ð³Ûñáõ٠гݻë гÝñÇ Ð³ë³Ý гëñ³Ã гñ³½³ï гñáõÃÛáõÝ Ð»ÃáõÙ (å³ïÙ.) лÏïáñ лÝñÇÏ Ð»ñ³ÏÉ»ë (å³ïÙ.) лñÑ»ñ ÐÙ³Û³Ï Ðáµ, Ðáíµ (å³ïÙ.) ÐáÙ»ñáë (å³ïÙ.) Ðáí³ÏÇÙ

Àïåò Àïåòíàê Àçàðàïåò Àõíàçàð Àêîï Àìàçàñï Àìáàðöóì Ãàìëåò Ãàìëèê Àìî Ãàéê Àéêàç Àéêàê Àéêàðàì Àéðàïåò Àéðèê Àéðóì Àíåñ Àíðè Àñàí Àñðàò Àðàçàò Àðóòþí Ãåòóì Ãåêòîð Ãåíðèê Ãåðàêë Ãåðãåð Àìàÿê Èîâ Ãîìåð Îâàêèì

-Êʳ¹ Ê³Å³Ï Ê³Ý³ÙÇñ ʳݹ³ÙÇñ ʳã³ïáõñ ʳã»Ý ʳãÇÏ ÊÇϳñ ÊÉճà ÊÝϳÝáë Êáëñáí Êáñ»Ý ÊáõÝÏdzÝáë -Ì̳éáõÏ Ì³ïáõñ Ì»ñáõÝ Ìáí³Ï

Öàðóê Öàòóð Öåðóí Öîâàê

-Îγ¹Ùáë (å³ïÙ.) γÏáë γÙá γÙë³ñ γÛÍ³Ï Î³ñ³å»ï γñ»Ý γñÉ»Ý Î³ñÉáë γñåÇë ÎÇÙ ÎÇñ³Ïáë

Êàäì Êàêîñ Êàìî Êàìñàð Êàéöàê Êàðàïåò Êàðåí Êàðëåí Êàðëîñ Êàðïèñ Êèì Êèðàêîñ

- 82 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ðáí³Ý Ðáí³ë³÷ ÐáíÇÏ ÐáíÑ³Ý (å³ïÙ.) ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý ÐáíѳÝÝ»ë ÐáíѳÝç³Ý ÐáíÝ³Ã³Ý ÐáíÝ³Ý Ðáíë»÷ Ðñ³½¹³Ý Ðñ³Ñ³ï Ðñ³Ûñ Ðñ³Ýï Ðñ³ã Ðñ³ãÛ³ Ðñ³í³ñ¹ ÐáõÝ³Ý ÐáõëÇÏ ÐáõñÝ»ï

Îâàí Îâàñàï Îâèê Èîàíí Èîàíí Çëàòîóñò Îâàíåñ Îâàíäæàí Îâíàòàí Îâíàí Îâñåï Ðàçäàí Ãðààò Ãðàéð Ãðàíò Ãðà÷ Ðà÷üÿ Ðàâàðò Óíàí Óñèê Óðíåò

-ÒÒáÝ ÒáÝÇÏ

Äçîí Äçîíèê

-ÔÔ³½³ñ Ô³½³ñáë Ô³Ùµ³ñ Ô³ñǵ Ô³ñǵç³Ý Ô¨áݹ Ôáõϳë ÔáõÝÏdzÝáë (å³ïÙ.)

Êàçàð Êàçàðîñ Ãàìáàð Ãàðèá Ãàðèáäæàí Ãåâîíä Ãóêàñ Ãóíêèàíîñ

-ÖÖ³åáõÏ Ö³Õ³ñ ÖáõïÇÏ

×àïóê ×àãàð ×óòèê

-Øس¹³Ã سèáë سÃáõë³Õ³ سÉ˳ë سËã³Ý سϳñ سÑï»ëÇ Ø³Õ³ù سճùdz (å³ïÙ.) سٳç³Ý سٵñ» سÙÇÏ Ø³ÙÇÏáÝ Ø³ÛÇÉ Ø³ÛÇë سݳë Ø³Ý³ë» Ø³Ý³ë»ñ سݳëå Ø³Ý³í³½ سݹ³Ï سÝÃ³ß Ø³Ýëáõñ سÝí»É سÝáõÏ Ø³Ýáõã³ñ سßïáó (å³ïÙ.) سë»Ñ سëÇÏ Ø³ïûáë (å³ïÙ.) سïí»Û سñ³ï سñ·³ñ سñ½å³Ý سñ½å»ï سñÇÝáë سñÉ»Ý Ø³ñÏáë سñïÇÏ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Ìàäàò Ìàòåâîñ Ìàòóñàãà Ìàëõàñ Ìàõ÷àí Ìàêàð Ìàõòåñè Ìàãàê Ìàãàêèÿ Ìàìàäæàí Ìàìïðý Ìàìèê Ìàìèêîí Ìàèë Ìàèñ Ìàíàñ Ìàíàñý Ìàíàñåð Ìàíàñï Ìàíàâàç Ìàíäàê Ìàíòàø Ìàíñóð Ìàíâåë Ìàíóê Ìàíó÷àð Ìàøòîö Ìàñåõ Ìàñèê Ìàòâåé, Ìàòôåé Ìàòâåé Ìàðàò Ìàðêàð Ìàðçïàí Ìàðçïåò Ìàðèíîñ Ìàðëåí Ìàðêîñ Ìàðòèê

- 83


سñïÇÝ Ø³ñïÇñáë سñïáõÝ Ø³ñáõà سùëÇÙ Ø»ÉÇù Ø»ÉÇù-Þ³Ñݳ½³ñ (å³ïÙ.) Ø»ÉÇù뻹»Ï Ø»ÉÇùë»Ã Ø»ÉùáÝ Ø»Ë³Ï Ø»Í³Ûñ ػͳïáõñ ػѻݹ³Ï Ø»Ññ³µ Ø»ëñáå Ø»ñ³Ý·áõÉ Ø»ñáõÅ³Ý ØdzÝë³ñ ØÇÑñ³Ý ØÇÑñ¹³ï (å³ïÙ.) ØÇÑñ¹³ï ØÇݳë ØÇë³ù ØÇñ³ù ØÇñ½³ ØÇñÇÙ³Ý ØÇñÇç³Ý ØÇù³Û»É ØËÇóñ ØÏñïÇã ØÏñïáõÙ ØÑ»ñ ØÛ³ëÝÇÏ Øݳó³Ï³Ý ØáÙÇÏ ØáëÇ Øáíë»ë Øáõß» Øáõß»Õ

- 84 -

Ìàðòèí Ìàðòèðîñ Ìàðòóí Ìàðóò Ìàêñèì Ìåëèê ÌåëèêØàõíàçàð Ìåëèêñåäåê Ìåëèêñåò Ìåëêîí Ìåõàê Ìåöàéð Ìåöàòóð Ìååíäàê Ìåãðàá Ìåñðîï Ìåðàíãóë Ìåðóæàí Ìèàíñàð Ìèãðàí Ìèòðèäàò Ìèãðäàò Ìèíàñ Ìèñàê Ìèðàê Ìèðçà Ìèðèìàí Ìèðèäæàí Ìèêàåë Ìõèòàð Ìêðòè÷ Ìêðòóì Ìãåð Ìÿñíèê Ìíàöàêàí Ìîìèê Ìîñè Ìîâñåñ Ìóøå Ìóøåã

Øáõë³Û»É Øáõñ³¹

Ìóñàåë Ìóðàä

-ÚÚ³Ïáí Ú³Õáõµ ڳ߳ Úáõëáõ÷ (å³ïÙ.) Úáõñ³ ÚáõñÇ ÚáõñÇÏ

ßêîâ ßãóá ßøà Þñóï Þðà Þðèé Þðèê

-Üܳ½³ñ ܳ½³ñ»Ã Ü³Ã³Ý Ü³ÇñÇ Ü³Éµ³Ý¹ ܳѳå»ï Ü³Õ³ß Ü³Ýë»Ý ܳåáÉ»áÝ Ü³í³ë³ñ¹ ܳñ»Ï Ü»ÉëáÝ Ü»ñë»Ñ Ü»ñë»ë Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉÇ (å³ïÙ.) ÜÇÏáÉ ÜÇÏáÉ³Û ÜÇÏáÕ³Ûáë ÜÇÏáÕáë Üß³Ý ÜáÛ (å³ïÙ.) Üáñ³Ûñ ÜáñÇÏ Üáñí³ñ¹ Üí»ñ ÜáõñÇç³Ý

Íàçàð Íàçàðåò Íàòàí Íàèðè Íàëáàíä Íààïåò Íàãàø Íàíñåí Íàïîëåîí Íàâàñàðä Íàðåê Íåëüñîí Íåðñý Íåðñåñ Íåðñåñ Øíîðàëè Íèêîë Íèêîëàé Íèêîãàéîñ Íèêîãîñ Íøàí Íîé Íîðàéð Íîðèê Íîðâàðò Íâåð Íóðèäæàí

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

-Þ޳ѳ½Ç½ ޳ѳÙÇñ ޳ѳå ޳ѵ³½ Þ³Ñ»Ý Þ³ÑÇÏ Þ³ÑÙáõñ³¹ Þ³Ñݳ½ Þ³Ñݳ½³ñ Þ³ÑÝáõñ Þ³Ñå³ñáÝ Þ³Ñëáõí³ñ Þ³Ñí³É³¹ Þ³Ñí»ñ¹Ç Þ³ÑñÇÙ³Ý Þ³ÑáõÙ Þ³Ýà ޳åáõÑ (å³ïÙ.) Þ³åáõÑ Þ³í³ëå Þ³í³ñß Þ³ñ³ Þ³ñ³µË³Ý Þ³ñáõñ ÞÇñ³½ ÞÇñ³Ï ÞÇñÇÝ ÞÇñÙ³½³Ý ÞÙ³íáÝ

Øààçèç Øààìèð Øààï Øàõáàç Øàýí Øàèê Øàõìóðàä Øàõíàç Øàõíàçàð Øàõíóð Øàõïàðîí Øàõñóâàð Øàõâàëàä Øàõâåðäè Øàõðèìàí Øàóì Øàíò Øàïóð, Øàïóõ Øàïóõ Øàâàñï Øàâàðø Øàðà Øàðàáõàí Øàðóð Øèðàç Øèðàê Øèðèí Øèðìàçàí Øìàâîí

ä³å ä³å³ù (å³ïÙ.) ä³åÇÏ ä³åÇÝ ä³í»É ä³ïí³Ï³Ý ä³ïñÇÏ ä³ñ·¨ ä³ñè ä³ñáÝ ä³ñáÝÇÏ ä³ñë³Ù ä³ñáõÛñ ä³ñáõÝ³Ï ä»ïñáë ä»ñ× äÇáÝ äáÕáë äéáß (å³ïÙ.)

Ïàï Ïàïàê Ïàïèê Ïàïèí Ïàâåë Ïàòâàêàí Ïàòðèê Ïàðêåâ Ïàðòåâ Ïàðîí Ïàðîíèê Ïàðñàì Ïàðóéð Ïàðóíàê Ïåòðîñ Ïåð÷ Ïèîí Ïîãîñ Ïðîø

-ææ³Ñ³Ý æ³Ñ³Ý·Çñ æ³Ý³Ý æ³Ýǵ»Ï æ³ÝÇÏ æ³í³¹ æÇí³Ý æáÝ æáçÇÏ æáõѳñ æáõÙßáõ¹

Äæààí Äæààíãèð Äæàíàí Äæàíèáåê Äæàíèê Äæàâàä Äæèâàí Äæîí Äæîäæèê Äæóàð Äæóìøóä

-èè³½ÙÇÏ è³÷³Û»É (å³ïÙ.) è³ý³Û»É è³ýÇÏ è¨ÇÏ èáµ»ñï èáÙ³Ýáë èáÙÇÏ

Ðàçìèê Ðàôàåë Ðàôàåë Ðàôèê Ðåâèê Ðîáåðò Ðîìàíîñ Ðîìèê

-ààëÏ³Ý àëϨ³Ý àëï³ÝÇÏ àëïÇÏ

Âîñêàí Âîñêåâàí Âîñòàíèê Âîñòèê -ä-

ä³Û³½³ï ä³Ûù³ñ ä³Ý¹áõËï

Ïàÿçàò Ïàéêàð Ïàíäóõò

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 85


èáëïáÙ èáõµ»Ý èáõ¹ÇÏ èáõ¹áÉý èáõëï³Ù

Ðîñòîì Ðóáåí Ðóäèê Ðóäîëüô Ðóñòàì

-êê³Ñ³Ï ê³Ññ³¹ ê³Õ³Ã»É ê³ÙëáÝ ê³Ùí»É ê³Û³¹ ê³Ý³ë³ñ ê³Ý³ïñáõÏ ê³Ý³ïáõñ ê³ÝÃñáë ê³ÝÃáõñ ê³ëáõÝ ê³ëáõÝÇÏ ê³ñ·Çë ê³ñ¹³ñ ê³ñǵ»Ï ê³ñÇÏ ê³ñá ê³ñáõË³Ý ê³ý³ñ 껵»áë (å³ïÙ.) 껹ñ³Ï ê»Ã ê»Ã (å³ïÙ.) ê»Ù (å³ïÙ.) ê»Ûñ³Ý ê»Ý ê»ÝÇÏ ê»Ý»ù»ñÇÙ ê»åáõÑ ê¨³¹³ ê¨³Ï ê¨áõÙ ê»ñ³ýÇÙ

Ñààê Ñàõðàä Ñàãàòåë Ñàìñîí Ñàìâåë Ñàÿä Ñàíàñàð Ñàíàòðóê Ñàíàòóð Ñàíòðîñ Ñàíòóð Ñàñóí Ñàñóíèê Ñàðêèñ Ñàðäàð Ñàðèáåê Ñàðèê Ñàðî Ñàðóõàí Ñàôàð Ñåáåîñ Ñåäðàê Ñåò Ñèô Ñèì Ñåéðàí Ñåí Ñåíèê Ñåíåêåðèì Ñåïóõ Ñåâàäà Ñåâàê Ñåâóì Ñåðàôèì

- 86 -

ê»ñ·»Û ê»ñ·á ê»ñáµ ê»ñáµ» ê»ñáíµ» (å³ïÙ.) êdzٳÝÃá êdzÝáë êÇÙ»áÝ (å³ïÙ.) êÇÙ»áÝ êÇÙáÝ êÇáÝ êÇë êÇë³Ï êÇñ³¹»Õ êÇñ³Ï³Ý êÇñ³ÙÇñ êÇñ³ù êÇñ»Ï³Ý êÙµ³ï êáË³Ï êáÏñ³ï êáÏñ³ï»ë (å³ïÙ.) êáÕáÙáÝ êáë êå³Ý¹³ñ êå³Ý¹³ñ³ï êå³ñï³Ï êåÇñǹáÝ êï»÷³Ý êï»÷³Ýáë êñ³åÇáÝ êáõñ»Ý êáõñÇç³Ý êáõñÙ³Ï êáõùdzë

Ñåðãåé Ñåðãî Ñåðîï Ñåðîáý Ñåðîâáý Ñèàìàíòî Ñèàíîñ Ñåìèîí Ñåì¿í Ñèìîí Ñèîí Ñèñ Ñèñàê Ñèðàäåõ Ñèðàêàí Ñèðàìèð Ñèðàê Ñèðåêàí Ñìáàò Ñîõàê Ñîêðàò Ñîêðàòåñ Ñîãîìîí Ñîñ Ñïàíäàð Ñïàíäàðàò Ñïàðòàê Ñïèðèäîí Ñòåïàí Ñòåïàíîñ Ñðàïèîí Ñóðåí Ñóðèäæàí Ñóðìàê Ñóêèàñ

-ìì³½·»Ý ì³É»ÝïÇÝ ì³É»ñÇ ì³Éï»ñ

Âàçãåí Âàëåíòèí Âàëåðèé Âàëüòåð

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ì³Ëóݷ ì³Ñ³·Ý ì³Ñ³Ý ì³Ñ» ì³Ññ³Ù ì³ÑñÇ× ì³Õ³ñß ì³Õ³ñß³Ï ì³ÕÇÝ³Ï ì³Ý³ïáõñ ì³ÝÇÏ ì³Ýáõß ì³ßï³Ï ì³ã³·³Ý ì³ã» ì³ë³Ï ì³ëÇÉ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ì³ñ³· ì³ñ³½ ì³ñ³½¹³ï ì³ñ³½í³Ñ³Ý (å³ïÙ.) ì³ñ¹³½³ñ ì³ñ¹³Ý ì³ñ¹·»ë ì³ñ¹¨³Ý ì³ñ¹»ñ»ë ì³ñ¹áõÙ ì³ñß³Ù ì³ñáë ì³ñáõÅ³Ý ì»ÉÇË³Ý ì»ÉÇç³Ý ì»óÇÏ ìÇ·»Ý ìÇÉ»Ý ìÇÏïáñ ìÇñ³µ ìɳ¹ÇÙÇñ ìɳ¹Çëɳí

Âàõòàíã Âààãí Âààí Âàý Âàãðàì Âàãðè÷ Âàãàðø Âàãàðøàê Âàãèíàê Âàíàòóð Âàíèê Âàíóø Âàøòàê Âà÷àãàí Âà÷å Âàñàê Âàñèë Âàñïóðàêàí Âàðàã Âàðàç Âàðàçäàò Âàðàçâààí Âàðòàçàð Âàðòàí Âàðòêåñ Âàðòåâàí Âàðòåðåñ Âàðòóì Âàðøàì Âàðîñ Âàðóæàí Âåëèõàí Âåëèäæàí Âåöèê Âèãåí Âèëåí Âèêòîð Âèðàá Âëàäèìèð Âëàäèñëàâ

ìáÉá¹Û³ ìé³Ù ìé³Ùß³åáõÑ ìñ»Å ìñóݻë ìñáõÛñ

Âîëîäÿ Âðàì Âðàìøàïóõ Âðåæ Âðòàíåñ Âðóéð -î-

î³×³ï î³ïáõñ î³ñÇ»É î³ñáÝ î³ñáÝÇÏ î»É»Ù³ù îÇ·ñ³Ý îÇñ³Ûñ îÇñ³Ý îÇñ³ïáõñ îÇñÇà (å³ïÙ.) îáÝ³Ï³Ý îáݳå»ï îáñù îñ¹³ï

Òà÷àò Òàòóð Òàðèåë Òàðîí Òàðîíèê Òåëåìàê Òèãðàí Òèðàéð Òèðàí Òèðàòóð Òèðèò Òîíàêàí Òîíàïåò Òîðê Òðäàò -ð-

ð³ýýÇ

Ðàôôè -ò-

ò³Ï³Ý òáÉ³Ï òáɳí³ñ¹ òáÉí³ñ¹ òáÕ³Ûñ

Öàêàí Öîëàê Öîëàâàðò Öîëâàðò Öîãàéð - àô -

àõÉáõµ³µ àõËï³Ý»ë àõÙÇÏ

Óëóáàá Óõòàíåñ Óìèê -ö-

ö³ÛÉ³Ï ö³Ýáë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Ïàéëàê Ïàíîñ

- 87


ö³ßÇÏ ö³å³Ï ö³é»Ý ö³éÝ³Ï ö³éÝ³í³½ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹ (å³ïÙ.) ö³ñ³Ùáõ½ ö³ñë³¹³Ý öÇÉÇåáë öÇñáõÙ

Ïàøèê Ïàïàê Ïàðåí Ïàðíàê Ïàðíàâàç Ïàâñòîñ Áóçàíä Ïàðàìóç Ïàðñàäàí Ïèëèïîñ Ïèðóì

-øø³É³Ýóñ ø³ç³½ ø³ç³½Ý ø³ç³Ûñ ø³çÇÏ ø³ñ³Ù ø»ñáµ ø»ñáµ» ø»ñáíµ» (å³ïÙ.) øáã³ñ øñÇëï øñÇëï³÷áñ øáõã³Ï (å³ïÙ.)

Êàëàíòàð Êàäæàç Êàäæàçí Êàäæàéð Êàäæèê Êàðàì Êåðîï Êåðîáý Êåðîâáý Êî÷àð Êðèñò Êðèñòàôîð Êó÷àê

-úú·ë»Ý úÑ³Ý úѳÝç³Ý úÝÇÏ úßÇÝ (å³ïÙ.)

Îêñåí Îãàí Îãàíäæàí Îíèê Îøèí

-üü³¹»Û ü³éáõË ü³ñѳï ü»ÉÇùë ü»ñ¹Çݳݹ ü»á¹áñ (å³ïÙ.) üñ³Ýó

Ôàäåé Ôàðóõ Ôàðõàò Ôåëèêñ Ôåðäèíàíä Ôåîäîð Ôðàíö

- 88 -

üñ»¹»ñÇÏ üñǹñÇË üñÇÏ (å³ïÙ.) üñáõݽ»

Ôðåäåðèê Ôðèäðèõ Ôðèê Ôðóíçå

Æ·³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ -²²·³åÇ ²·Ý»ë(³) ²¹³ ²¹»É³Ç¹³ ²¹ñÇÝ» ²½³ ²½³ïáõÑÇ ²½·³Ýáõß ²½·áõß ²½ÝÇí ²Ç¹³ ²Éɳ ²ÉÇݳ ²ÉÇë(³) ²ÉÇëdz ²ÉÙ³ëï ²Éí³Ý ²Éí³ñ¹ ²ÉíÇݳ ²Õ³íÝÇ ²ÕáõÝÇÏ ²Ù³ÉÛ³ ²ÛÍ»ÙÝÇÏ ²Ý³Ë³ë ²Ý³ÑÇï ²Ý³ÝáõË ²Ý·ÇÝ ²Ýóé³Ù ²ÝŻɳ ²ÝÅÇÏ ²ÝÇÏ ²ÝÛáõï³ ²Ýݳ

Àãàïè Àãíåññ(à) Àäà Àäåëàèäà Àäðèíý Àçà Àçàòóè Àçãàíóø Àçãóø Àçíèâ Àèäà Àëëà Àëèíà Àëèñ(à) Àëèñèÿ Àëìàñò Àëâàí Àëâàðò Àëüâèíà Àõàâíè Àõóíèê Àìàëèÿ Àéöåìíèê Àíàõàñ Àíàèò Àíàíóõ Àíãèí Àíòàðàì Àíæåëà Àíæèê Àíèê Àíþòà Àííà

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

²ÝÝÙ³Ý ²Ýáõß ²ß˳ñáõÑÇ ²ßË»Ý ²ãÇÏ ²åñ»ßáõÙ ²ë³Ý»Ã ²ëÃÇÝ» ²ëÛ³ ²ëåñ³Ù ²ëïÕÇÏ ²ñ³ÙáõÑÇ ²ñ³ùëÇ ²ñ³ùëÛ³ ²ñ·ÇÝ» ²ñ»·Ý³½ ²ñ»·Ý³½³Ý ²ñ¨ ²ñ¨ÇÏ ²ñ¨Ñ³ï ²ñÍíÇÏ ²ñÙ³Ýáõß ²ñÙ³í ²ñÙ»ÝáõÑÇ ²ñÙÇÝ» ²ñß³ÉáõÛë ²ñß³ÏáõÑÇ ²ñß³Ýáõß ²ñï³Ýáõß ²ñáõëÛ³Ï ²ñ÷»ÝÇÏ ²ñ÷ÇÏ ²ñ÷ÇÝ» ´³É³ë³Ý ´³í³Ï³Ý ´³ñµ³ñ³ ´»³ïñÇã» ´»³ïñÇë ´»Ãջѻ٠´»É³

Àííìàí Àíóø Àøõàðóè Àøõåí À÷èê Àïðåøóì Àñàíåò Àñòèíý Àñÿ Àñïðàì Àñòõèê Àðàìóè Àðàêñè Àðàêñèÿ Àðãèíý Àðåãíàç Àðåãíàçàí Àðåâ Àðåâèê Àðåâàò Àðöâèê Àðìàíóø Àðìàâ Àðìåíóè Àðìèíý Àðøàëóéñ Àðøàêóè Àðøàíóø Àðòàíóø Àðóñÿê Àðïåíèê Àðïèê Àðïèíý

´»ñó ´»ñÏñáõÑÇ ´»ñë³µ» ´Ûáõñ³ÏÝ ´Ûáõñ»Õ ´Ûáõñ»ÕÇÏ ´ñ³µÇáÝ ´áõñ³Ýáõß ´áõñ³ëï³Ý ´áõñ³í³ñë ´áõñ³í»ï -¶¶³Û³Ý» ¶³éÝáõÑÇ ¶³ñáõÝÇÏ ¶»Õ³Ýáõß ¶»Õ³í³ñë ¶»Õ»óÇÏ ¶»ÕáõÑÇ ¶ÇÝ»í³ñ¹ ¶ÇÝáõß ¶Ûá½³É ¶ÛáõÉǽ³ñ ¶ÛáõÉݳ½ ¶ÛáõÉݳñ³ ¶ÛáõÉí³ñ¹ ¶á½³É ¶áѳñ ¶áѳñÇÏ ¶áѳñÇÝ» ¶áѳñí³ñ¹ ¶ñ³åÇáÝ ¶ñ»ï³

-´Áàëàñàí Áàâàêàí Áàðáàðà Áåàòðè÷å Áåàòðèñ Áåòõåãåì Áåëëà

Áåðòà Áåðêðóè Áåðñàáý Áþðàêí Áþðåõ Áþðåõèê Áðàáèîí Áóðàíóø Áóðàñòàí Áóðàâàðñ Áóðàâåò

Ãàÿíý Ãàðíóè Ãàðóíèê Ãåõàíóø Ãåõàâàðñ Ãåõåöèê Ãåãóè Ãèíåâàðò Ãèíóø ÿçàë Ãþëèçàð Ãþëüíàç Ãþëüíàðà Ãþëüâàðò Ãîçàë Ãîàð Ãîàðèê Ãîàðèíý Ãîàðâàðò Ãðàïèîí Ãðåòà -¸-

¸³É³ñ ¸³ñ»ç³Ý ¸»½ÇÏ ¸»ÕÓ³ÝÇÏ ¸Ç³Ý³ ¸ßËáõÑÇ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Äàëàð Äàðåäæàí Äåçèê Äåõöàíèê Äèàíà Äøõóè

- 89


¸áݳñ³ ¸áñ³ ¸ëïñÇÏ ¸áõËÇÏ ¸áõëïñÇÏ

Äîíàðà Äîðà Äñòðèê Äóõèê Äóñòðèê -º-

ºÃ»ñ ºÉ»Ý³ ºÕÇë³µ»Ã ºÕÝÇÏ ºåñ³ùëÛ³ ºëûñ ºëÙÇÝ» ºí³ ºí·»ÝÛ³ ºí·ÇÝ» ºí¹áÏdz ºñ³½ÇÏ ºñ³½áõÑÇ ºñ³Ý ºñ³ÝÛ³Ï ºñ³ÝáõÑÇ ºñ³Ýáõß ºñÇݳñ ºñÙÇÝ» ºñÙáÝ» ºñÙáÝÛ³ ºñçÇÏ

Åòåð Åëåíà Åãèñàáåò Åãíèê Åïðàêñèÿ Åñòåð Åñìèíý Åâà Åâãåíèÿ Åâãèíý Åâäîêèÿ Åðàçèê Åðàçóè Åðàí Åðàíÿê Åðàíóè Åðàíóø Åðèíàð Åðìèíý Åðìîíý Åðìîíèÿ Åðäæèê

¼³ñٳݹáõËï ¼³ñÙ³Ýáõß ¼³ñÙáõÑÇ ¼³ñáõÑÇ ¼»ÙýÇñ³ ¼»÷Ûáõé ¼Çݳ ¼Çݳǹ³ ¼ÙñáõËï ¼áÛ³ ¼áí³Ýáõß ¼í³ñà ¼ñí³Ý¹áõËï ¼áõÉ³É ¼áõÉýÇ ¼áõÉýdz

Çàðìàíäóõò Çàðìàíóø Çàðìóè Çàðóè Çåìôèðà Çåïþð Çèíà Çèíàèäà Çìðóõò Çîÿ Çîâàíóø Çâàðò Çðâàíäóõò Çóëàë Çóëüôè Çóëüôèÿ -¾-

¾Ã»ñÇ ¾É»áÝáñ³ ¾É½³ ¾Éǽ ¾Éǽ³ ¾ÉÇݳñ ¾ÉÙÇñ³ ¾ÉÛ³ ¾ÉíÇñ³ ¾ÙÇÉÛ³ ¾ÙÙ³ ¾í»ÉÇݳ

Ýòåðè Ýëåîíîðà Ýëüçà Ýëèç Ýëèçà Ýëèíàð Ýëüìèðà Ýëÿ Ýëüâèðà Ýìèëèÿ Ýììà Ýâåëèíà

-¼¼³µ»É ¼³Ý³½³Ý ¼³Ý³Ý ¼³Ý·³Ï ¼³ÝÇ ¼³ñ³ ¼³ñ¹³ñ ¼³ñÇÏ ¼³ñÇÝ» ¼³ñٳݳ½ ¼³ñٳݳ½³Ý

- 90 -

Çàáåë Çàíàçàí Çàíàí Çàíãàê Çàíè Çàðà Çàðòàð Çàðèê Çàðèíý Çàðìàíàç Çàðìàíàçàí

-ÀÀÕÓ³Ýáõß ÀÕÓáõÑÇ

Èõäçàíóø Èõäçóè -Â-

³·áõÑÇ Â³·áõß Â³Ù³Ù Â³Ù³ñ ³ٳñ³ ³ÝÏ˳ÃáõÝ

Òàãóè Òàãóø Òàìàì Òàìàð Òàìàðà Òàíêõàòóí

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ȏ³Ý »ñ»½³ »ý³ñÇÏ Âáõ˳Ýáõß ÂáõËÇÏ ÂáõËͳ٠ÂáõßÇÏ

Òåòåâàí Òåðåçà Òåôàðèê Òóõàíóø Òóõèê Òóõöàì Òóøèê -Ä-

ijÝݳ ijëٻݥ³¤ Ä»ÝÛ³

Æàííà Æàñìåí¥à¤ Æåíÿ -Æ-

ƹ³ ƽ³µ»É³ ÆÙ³ëïáõÑÇ ÆÝ·³ ÆÝݳ Æß˳ÝáõÑÇ ÆëÏáõÑÇ Æñ³ ÆñÇݳ

Èäà Èçàáåëëà Èìàñòóè Èíãà Èííà Èøõàíóè Èñêóè Èðà Èðèíà -È-

ȳɳ ȳñ³ ȳñÇë³ È³áõñ³ È»ÛÉÇ È»Ý³ Èdz Èdzݳ ÈdzÝáõß ÈǷdz Èǹ³ Èǽ³ ÈÇÉÇ ÈÇÉÇà ÈÇÉÇÏ ÈÇÉÛ³ ÈÇñ³

Ëàëà Ëàðà Ëàðèñà Ëàóðà Ëåéëè Ëåíà Ëèÿ Ëèàíà Ëèàíóø Ëèãèÿ Ëèäà Ëèçà Ëèëè Ëèëèò Ëèëèê Ëèëÿ Ëèðà

ÈÛáõ¹ÙÇɳ ÈÛáõëÇ ÈÛáõëÛ³ Èáñ³ Èáñ»ï³ Èáõǽ(³) Èáõë³µ»ñ Èáõë³Ýáõß Èáõë³í³ñ¹ Èáõë»ñ»ë ÈáõëÇÏ ÈáõëÇÝ» ÈáõëÝó· Èáõëí³ñ¹

Ëþäìèëà Ëþñè Ëþñÿ Ëîðà Ëîðåòòà Ëóèç(à) Ëóñàáåð Ëóñàíóø Ëóñàâàðò Ëóñåðåñ Ëóñèê Ëóñèíý Ëóñíòàã Ëóñâàðò

-ÊʳÃáõÝ Ê³Ý¹áõà ʳÝáõ٠ʳë»ÝÇÏ Ê³ëÇÏ ÊáݳñÑ Êáëñáí³¹áõËï Êáëñáí³Ýáõß ÊáëñáíáõÑÇ ÊáõÙ³ñ Êáõßáõß

Õàòóí Õàíäóò Õàíóì Õàñåíèê Õàñèê Õîíàð Õîñðîâàäóõò Õîñðîâàíóø Õîñðîâóè Õóìàð Õóøóø

-Ì̳ÕÇÏ Ì³ÕϳÝáõß Ì³ÕÏÇÝ» ÌÇ³Í³Ý ÌáíÇÏ ÌáíÇݳñ Ìáí˳ÃáõÝ

Öàõèê Öàõêàíóø Öàõêèíý Öèàöàí Öîâèê Öîâèíàð Öîâõàòóí -Î-

γÉÇ÷ë» Î³ï³ñÇÝ» γñÇÝ» γñÙ»Ý

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Êàëèïñý Êàòàðèíý Êàðèíý Êàðìåí

- 91


γù³íÇÏ Î»Ï»É ÎÇÙ³ Îɳí¹Û³ Îɳñ³ ÎáÏáÝ

Êàêàâèê Êåêåë Êèìà Êëàâäèÿ Êëàðà Êîêîí

Ðñáõß ÐáõéÇÏ ÐáõñÇ ÐáõñÇÏ ÐáõñÇç³Ý ÐáõñÑ»ñ

Àçàðàâàðò Àìàçàñïóè Àìàñïþð Àìåñò Àéàñòàí Àéõàòóí Àéêàíäóõò Àéêàíóø Àéêóè Àéêóø Àñìèê Ýãèíý Ýãíàð Ýãóø Ýðèê Ýðèêíàç Ýðìåë Ýðìèíý Ýðñåëèÿ Ýðñèëý Ýðñèê Èðèê Ãìàèë Ãíàçàíä Îðîì Îðîìñèì Ðèïñèìý Ðàöèí Ðàíóø Ðà÷óè Ðàâàðò Ðàðïè Ðåõåí

س·¹³ س·Ã³Õ س·Ã³ÕÇÝ» س¹É»Ý(³) سÃÇɹ³ سÉíÇݳ سÉíÇÝ» سËÙáõñ س۳ سÛñ³Ýáõß Ø³Ûñ³å»ï Ø³Ý³Ý Ø³Ý» سÝÇÏ Ø³ÝÇß³Ï Ø³ÝÛ³ سÝÛ³Ï Ø³Ýáõß Ø³Ýáõß³Ï Ø³ñ³ سñ³Ý سñ·³ñÇï سñó سñÇ Ø³ñdz سñdz٠سñdzݳ سñdzݻ سñÇ»ï³ Ø³ñÇÝ» سñÇó³ سñɻݳ سñÙ³ñ

-Ðг½³ñ³í³ñ¹ гٳ½³ëåáõÑÇ Ð³Ù³ë÷Ûáõé гٻëï г۳ëï³Ý гÛ˳ÃáõÝ Ð³ÛϳݹáõËï гÛϳÝáõß Ð³ÛÏáõÑÇ Ð³ÛÏáõß Ð³ëÙÇÏ Ð»ÕÇÝ» лÕݳñ лÕáõß Ð»ñÇù лñÇùݳ½ лñÙ»É Ð»ñÙÇÝ» лñë»ÉÛ³ лñëÇÉ» лñëÇÏ ÐÇñÇÏ ÐÙ³ÛÇÉ Ðݳ½³Ý¹ ÐáéáÙ ÐáéáÙëÇÙ ÐéÇ÷ëÇÙ» Ðñ³ÍÇÝ Ðñ³Ýáõß Ðñ³ãáõÑÇ Ðñ³í³ñ¹ Ðñ³ñ÷Ç Ðñ»Õ»Ý

- 92 -

Ðóø Óðèê Óðè Óðèê Óðèäæàí Óðåð -ØÌàãäà Ìàãòàõ Ìàãòàõèíý Ìàäëåí(à) Ìàòèëüäà Ìàëüâèíà Ìàëüâèíý Ìàõìóð Ìàéÿ Ìàéðàíóø Ìàéðàïåò Ìàíàí Ìàíý Ìàíèê Ìàíèøàê Ìàíÿ Ìàíÿê Ìàíóø Ìàíóøàê Ìàðà Ìàðàí Ìàðãàðèòà Ìàðòà Ìàðè Ìàðèÿ Ìàðèàì Ìàðèàííà Ìàðèàíý Ìàðèåòòà Ìàðèíý Ìàðèöà Ìàðëåíà Ìàðìàð

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

سñá سñç³Ý سñç³ÝÇÏ Ø³ñáõëÛ³ سù³Ý سùñáõÑÇ Ø»¹»³ ػɳÝÛ³ Ø»ÉÇÝ» Ø»Éëǹ³ Ø»Ññ³Ýáõß Ø»Õñ³Ýáõß Ø»Õáõß Ø»ÝáõÑÇ Ø»ï³ùë» Ø»ï³ùëÛ³ Ø»ñÇ ØÇñ³

Ìàðî Ìàðäæàí Ìàðäæàíèê Ìàðóñÿ Ìàêàí Ìàêðóè Ìåäåÿ Ìåëàíèÿ Ìåëèíý Ìåëüñèäà Ìåðàíóø Ìåãðàíóø Ìåãóø Ìåíóè Ìåòàêñý Ìåòàêñèÿ Ìåðè Ìèðà -Ú-

Ú³ë³Ù³Ý ÚáõÉÛ³ ÚáõÉ۳ݳ ÚáõÕ³µ»ñ ÚáõÕÇÏ

ßñàìàí Þëèÿ Þëÿíà Þãàáåð Þãèê -Ü-

ܳ¹»Å¹³ ܳ¹Û³ ܳ½³ÝÇ Ü³½»ÉÇ Ü³½»ÝÇ Ü³½»ÝÇÏ Ü³½ÇÏ Ü³½Éáõ ܳ½Ë³ÃáõÝ Ü³Ã»É³ ܳÇñ³ ܳÇñáõÑÇ Ü³ËßáõÝ Ü³Ý³ ܳݻ

Íàäåæäà Íàäÿ Íàçàíè Íàçåëè Íàçåíè Íàçåíèê Íàçèê Íàçëó Íàçõàòóí Íàòåëëà Íàèðà Íàèðóè Íàõøóí Íàíà Íàíý

ܳÝáõß Ü³ï³ÉÛ³ ܳñ·Ç½ ܳñÇÝ» Ü»ÉÉÇ Ü»Ïï³ñ ÜÇݳ ÜÇÝ»É Üß³ÝáõÑÇ ÜáÛ»Ù ÜáÛ»Ù½³ñ Üáñ³ Üáñ³Ýáõß Üáñ³í³ñ¹ Üí³ñ¹ Üáõµ³ñ ÜáõÝ» ÜáõÝáõý³ñ ÜáõßÇÏ ÜáõñÇ ÜáõñÇÏ Þ³Ñ³Ý¹áõËï ޳ѳݻ ޳ѳëåñ³Ù Þ³ÑÇݳñ Þ³Ñ˳ÝáõÙ Þ³ÕÇÏ Þ³Ù³Ù Þ³ÙÇÏ Þ³ÙÇñ³Ù Þ³ñÙ³Õ Þ³ù³ñ Þ³ù» ÞÝáñÑÇÏ Þáճϳà ÞáÕ³í³ñë ÞáÕ»ñ ÞáÕÇÏ Þáõß³Ý Þáõß³ÝÇÏ ÞáõßÇÏ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Íàíóø Íàòàëüÿ Íàðãèç Íàðèíý Íåëëè Íåêòàð Íèíà Íèíåëü Íøàíóè Íîåì Íîåìçàð Íîðà Íîðàíóø Íîðàâàðò Íâàðò Íóáàð Íóíý Íóíóôàð Íóøèê Íóðè Íóðèê -ÞØààíäóõò Øàãàíý Øààñïðàì Øàèíàð Øàõõàíóì Øàãèê Øàìàì Øàìèê Øàìèðàì Øàðìàõ Øàêàð Øàêý Øíîðèê Øîãàêàò Øîãàâàðñ Øîãåð Øîãèê Øóøàí Øóøàíèê Øóøèê

- 93


-àà·áõÑÇ àëϻͳ٠àëϻѳï àëϻѻñ àëÏÇ àëÏÇݳñ àñÙǽ¹áõËï (å³ïÙ.)

-êÂîêóè Âîñêåöàì Âîñêåàò Âîñêåýð Âîñêè Âîñêèíàð Âîðìèçäóõò

-ââÇݳñ âÇã³· âݳß˳ñÑÇÏ

×èíàð ×è÷àã ×íàøõàðèê -ä-

ä³Ûͳé ä³ßïÇÏ ä³ñ·¨áõÑÇ ä³ñ½³Ýáõß ä³ñ½ÇÏ ä»ñ׳Ýáõß ä»ñ×áõÑÇ

Ïàéöàð Ïàøòèê Ïàðãåâóè Ïàðçàíóø Ïàðçèê Ïåð÷àíóø Ïåð÷óè -æ-

æ³í³ÑÇñ æ³íÇÏ æ»ÙÙ³ æáõÉÇ»ï(³)

Äæàâàèð Äæàâèê Äæåììà Äæóëüåò(òà) -è-

è³Û³ è³ÛÇë³ è»µ»Ï³ è»·Çݳ è»Ñ³Ý èÇÙ³ èÇï³ èá½³ èáõ½³Ý èáõ½³Ýݳ èáõ½áõù³Ý (å³ïÙ.)

- 94 -

Ðàÿ Ðàèñà Ðåáåêêà Ðåãèíà Ðåàí Ðèììà Ðèòà Ðîçà Ðóçàí Ðóçàííà Ðóçóêàí

ê³Ã»ÝÇÏ ê³ÃÇÝ» ê³Ãá ê³ÉµÇ ê³ÉáÙ» ê³Éí³ñ ê³ÉíÇ ê³ÉíÇݳ½ ê³Ñ³Ï³Ýáõß ê³Ñ³Ï¹áõËï ê³Ñ³Ýáõß ê³Ý³Ù ê³Ý¹áõËï ê³é³ ê³ñÇÝ» 껹³ ê»Ùǽ³ñ ê»ñÇÏ ê»ñÇÝ» êÇÉí³ êÇÙ³ êÇÙǽ³ñ êÇÙÇÏ êÇåÇÉ (å³ïÙ.) êÇë³ÏáõÑÇ êÇëí³ñ¹ êÇñ³¹áõËï êÇñ³Ù³ñ· êÇñ³Ý êÇñ³Ýáõß êÇñ³ñ÷Ç êÇñÇÏ êÇñí³ñ¹ êÇñáõÑÇ êÇñáõÝ êÇñáõÝ» êÇñáõß êÙµ³ï³Ýáõß êÙµ³ïáõÑÇ êÛáõ½³Ý(ݳ)

Ñàòåíèê Ñàòèíý Ñàòî Ñàëáè Ñàëîìý Ñàëâàð Ñàëâè Ñàëâèíàç Ñààêàíóø Ñààêäóõò Ñààíóø Ñàíàì Ñàíäóõò Ñàðà Ñàðèíý Ñåäà Ñåìèçàð Ñåðèê Ñåðèíý Ñèëüâà Ñèìà Ñèìèçàð Ñèìèê Ñèïèë Ñèñàêóè Ñèñâàðò Ñèðàäóõò Ñèðàìàðã Ñèðàí Ñèðàíóø Ñèðàðïè Ñèðèê Ñèðâàðò Ñèðóè Ñèðóí Ñèðóíý Ñèðóø Ñìáàòàíóø Ñìáàòóè Ñþçàí(íà)

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

êáÕáÙ» êáݳ êáÝÇÏ êáÝÛ³ êá÷dz (å³ïÙ.) êáýÇ êáýÇÏ êáýÛ³ êí»ïɳݳ êï»Éɳ êñµáõÑÇ êáõë³Ùµ³ñ êáõë³Ý êáõë³Ýݳ

Ñîãîìý Ñîíà Ñîíèê Ñîíÿ Ñîôèÿ Ñîôè Ñîôèê Ñîôüÿ Ñâåòëàíà Ñòåëëà Ñðáóè Ñóñàìáàð Ñóñàí Ñóñàííà

-ìì³½·³Ýáõß ì³½·áõß ì³É»ÝïÇݳ ì³ÉÛ³ ì³Ñ³Ýáõß ì³ÝáõÑÇ ì³ñ¹ ì³ñ¹³Ý¹áõËï ì³ñ¹³ÝáõÑÇ ì³ñ¹³Ýáõß ì³ñ¹»Ñ³ï ì³ñ¹»ÝÇ ì³ñ¹Çûñ ì³ñ¹ÇÏ ì³ñ¹Çß³Õ ì³ñ¹áõÑÇ ì³ñ¹áõß ì³ñë³·»Õ ì³ñë»ÝÇÏ ì³ñí³é³ ì³ñí³é» ì»Ñ³Ýáõß ì»Ñáõß ì»Ý»ñ³ ì»ñ³ ì»ñ·ÇÝ»

Âàçãàíóø Âàçãóø Âàëåíòèíà Âàëÿ Âààíóø Âàíóè Âàðò Âàðòàíäóõò Âàðòàíóè Âàðòàíóø Âàðòåàò Âàðòåíè Âàðòèòåð Âàðòèê Âàðòèøàõ Âàðòóè Âàðòóø Âàðñàãåõ Âàðñåíèê Âàðâàðà Âàðâàðý Âåàíóø Âåóø Âåíåðà Âåðà Âåðãèíý

ì»ñ·áõß ì»ñÅÇÝ» ì»ñáÝÇϳ ì»ñç³ÉáõÛë ìÇɻݳ ìÇÏïáñÛ³ ìÇáÉ»ï³ ìßïáõÑÇ

Âåðãóø Âåðæèíý Âåðîíèêà Âåð÷àëóéñ Âèëåíà Âèêòîðèÿ Âèîëåòòà Âøòóè -î-

î³Ã¨ÇÏ î³ÉÇï³ î³×³ïáõÑÇ î³ÝÛ³ î³ï۳ݳ î»ñáõÝÇ îÇ·ñ³ÝáõÑÇ îÇÏáõß îÇñ³Ù³Ûñ îÇñáõÑÇ îÇñáõÝ îáëÛ³

Òàòåâèê Òàëèòà Òà÷àòóè Òàíÿ Òàòüÿíà Òåðóíè Òèãðàíóè Òèêóø Òèðàìàéð Òèðóè Òèðóí Òîñÿ -ò-

òáÕ³Ýáõß òáÕÇÏ

Öîãàíóø Öîãèê - àô -

àõëïÇ³Ý àõñ³ñïáõ

Óñòèàí Óðàðòó -ö-

ö³ÛÉáõÝ ö³é³ÝÓ»Ù ö³éÇÏ ö³éáõÑÇ

Ïàéëóí Ïàðàíäçåì Ïàðèê Ïàðóè

ö³ñó٠ö³ñí³Ý³ ö»÷ñáÝ» ö»÷ñáÝÛ³

Ïàðòàì Ïàðâàíà Ïåïðîíý Ïåïðîíÿ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 95


öÇñáõ½ öÝçÇÏ

7. ¼²¶êºðÆÜ Ð²ÜÒܲð²ðìàÔ Ð²ÚÎ²Î²Ü ²ÜÒܲÜàôÜܺðÆ ò²ÜÎ*

Ïèðóç Ïíäæèê -ø-

ø³ñÙÇÉ» ø»Ã¨³Ý øÇßÙÇß øݳñ øݳñÇÏ øÝùáõß øñÇëïÇÝ»

²ð²Î²Ü ²ÜàôÜܺð Êàðìèëý Êåòåâàí Êèøìèø Êíàð Êíàðèê Êíêóø Êðèñòèíý

-²²µ·³ñ ²µ»É ²µñ³Ñ³Ù ²¹³Ù ²½³ï ²½³ñdz ²Ã³Ý³ë ²Ã³Ý»ë ²É»ùë³Ý(¹ñ) ²Ñ³ñáÝ ²Õ³ëÇ ²Ù³ëdz ²Û·³í³ñ¹ ²Ý³Ýdz ²Ý³ëï³ë ²Ý¹áÏ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²Ý¹ñ»³ë ²ÝïáÝ ²Ýáõß³í³Ý ²ßáï ²å³í»Ý ²åñ»ë ²é³ÝÓ³ñ ²é³í³Ý ²é³ù»É ²éÝ³Ï ²ë³ïáõñ ²ëåáõñ³Ï ²ëù³Ý³½ ²í³· ²í»ï ²í»ïÇë ²í»ïÇù

-úúÏï³ úÏïÛ³µñÇݳ úë³Ýݳ úíë³Ýݳ úý»ÉÛ³ úýÇÏ

Îêòà Îêòÿáðèíà Îñàííà Îâñàííà Îôåëèÿ Îôèê -ü-

ü³ÃÙ³ ü³Çݳ ü»ÝÛ³ üÉáñ³ üñǹ³

Ôàòüìà Ôàèíà Ôåíÿ Ôëîðà Ôðèäà

²íÇë ²ïáÙ ²ñ³ ²ñ³Ù ²ñ³Ù³½¹ ²ñ³Ù³ÛÇë ²ñ³ñ³ï ²ñµ³Ï ²ñ·³Ù ²ñ»· ²ñ¨ß³ï ²ñÃáõÝ ²ñÇëï³Ï»ë ²ñÍíÇ ²ñÍñáõÝ ²ñÙ»Ý ²ñÙ»Ý³Ï ²ñß³ÉáõÛë ²ñß³Ï ²ñß³Ù ²ñß³íÇñ ²ñë»Ý ²ñï³Ï ²ñï³ß»ë ²ñï³í³½¹ ²ñï»Ù ²ñ÷dzñ -´´³µÇÏ ´³µÏ»Ý ´³·ñ³ï ´³Ïáõñ ´³Õ¹³ë³ñ ´³ÕÇß

´³ñë»Õ ´³ñáõÝ³Ï ´»ÝdzÙÇÝ ´Ûáõ½³Ý¹ -¶¶³µñÇ»É ¶³·ÇÏ ¶³Éáõëï ¶³éÝÇÏ ¶³ëå³ñ ¶³ñ»·ÇÝ ¶³ñáõÝ ¶»Õ³Ù ¶»Õ³Ûñ ¶¨áñ· ¶Çë³Ï ¶Ûáõï ¶Ý»É ¶áé ¶ñÇ·áñ ¶áõñ·»Ý -¸¸³ÝÇ»É ¸³íÃ³Ï ¸³íÇà ¸»ñ»ÝÇÏ ¸ñ³ëï³Ù³ï -ºº½ÝÇÏ ºÕdz ºÕdz½³ñ ºÕÇß»

ºÝáù ºë³ÛÇ ºñ»Ù ºñ»Ùdz ºñç³ÝÇÏ ºñí³Ý¹ º÷ñ»Ù -¼¼³í»Ý ¼³ñ»Ñ ¼³ñ½³Ý¹ ¼³ñÙ³Ûñ ¼³ù³ñdz ¼·áÝ ¼Çݳíáñ ¼áÑñ³µ ¼áÑñ³Ï ¼áñ³Ûñ -¾¾¹í³ñ¹ ¾ÙÇÝ -ÀÀÝͳ ÀÝÓ³Ï -³¹¨áë ³ÃáõÉ Â¨³Ý ÂáéÝÇÏ ÂáíÙ³(ë) Âáñ·áÙ

*²Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ ϳ½Ù»É ¿ î. ²í»ïÇëÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1979 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 96 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 97


Âáõ˳Ûñ -ÄÄÇñ³Ûñ -ÆÆßË³Ý Æë³Ñ³Ï -ÈÈ»éÝÇÏ È¨áÝ ÈÇå³ñÇï ÈáñÇÏ ÈáñÇë -ÊÊ³Å³Ï Ê³ã»Ý ÊÇϳñ Êáëñáí Êáñ»Ý -ÌÌ»ñáõÝ Ìáí³Ï -ÎγÙá γÙë³ñ γÛÍ³Ï Î³ñ»Ý γñåÇë ÎÛáõñ»Õ ÎáÙÇï³ë Îáëï³Ý ÎáñÛáõÝ -Ðгµ»Ã гÏáµ

- 98 -

гٳ½³ëå гٵ³ñÓáõ٠гÛÏ Ð³Ûϳ½ гÛÏ³Ï Ð³Ûϳñ³Ù гÛñÇÏ Ð³ñ³½³ï гñáõÃÛáõÝ ÐÙ³Û³Ï Ðáí³ÏÇÙ Ðáí³ë³÷ ÐáíѳÝÝ»ë ÐáíÝ³Ã³Ý ÐáíÝ³Ý Ðáíë»÷ Ðñ³½¹³Ý Ðñ³Ñ³ï Ðñ³Ûñ Ðñ³Ýï Ðñ³ãÛ³ Ðñ³í³ñ¹ ÐáõÝ³Ý ÐáõëÇÏ -ÒÒáÝ -ÔÔ³½³ñ Ô¨áݹ Ôáõϳë -Øسϳñ سճùdz سٵñ» سÙÇÏáÝ Ø³ÛÇë Ø³Ý³ë» Ø³Ý³í³½ سÝí»É

سÝáõÏ Ø³ßïáó سë»Ñ سëÇë سñ·³ñ سñïÇÏ Ø³ñïÇÝ Ø³ñïáõÝ Ø³ñáõà ػÉùáÝ Ø»Ë³Ï Ø»Í³Ûñ Ø»ëñáå Ø»ñáõÅ³Ý ØÇÑñ³Ý ØÇÑñ¹³ï ØÇݳë ØÇë³ù ØÇù³Û»É ØËÇóñ ØÏñïÇã ØÏñïáõÙ ØÑ»ñ Øݳó³Ï³Ý ØáÙÇÏ Øáíë»ë Øáõß» Øáõß»Õ -Üܳѳå»ï ܳí³ë³ñ¹ ܳñ»Ï Ü»ñë»Ñ Ü»ñë»ë Üß³Ý Üáñ³Ûñ Üáñí³ñ¹ Üí»ñ -Þ޳ѻÝ

Þ³Ýà ޳í³ñß Þ³íÇÕ Þ³ñ³ Þ³ñáõñ ÞÇñ³Ï ÞÙ³íáÝ -ààëÏ³Ý àëï³ÝÇÏ -ää³Û³½³ï ä³åÇÝ ä³ñ·¨ ä³ñè ä³ñë³Ù ä³ñáõÛñ ä»ïñáë ä»ñ× -ææ³ÝÇÏ -èè³½ÙÇÏ è³ý³Û»É èáõµ»Ý -êê³Ñ³Ï ê³Ùí»É ê³Ý³ë³ñ ê³Ý³ïñáõÏ ê³ëáõÝ ê³ñ·Çë 껹ñ³Ï ê»Ã ê»Ý ê»åáõÑ ê¨³¹³

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ê¨³Ï ê¨³Ý ê»ñáµ ê»ñáµ» êÇÙáÝ êÇë êÇë³Ï êÇñ³ù êÙµ³ï êáË³Ï êáÏñ³ï êáë êå³Ý¹³ñ êï»÷³Ý êáõñ»Ý êáõùdzë -ìì³½·»Ý ì³Ñ³·Ý ì³Ñ³Ý ì³Ñ» ì³Ññ³Ù ì³Õ³ñß ì³Õ³ñß³Ï ì³ÕÇÝ³Ï ì³Ý³ïáõñ ì³ã³·³Ý ì³ã» ì³ë³Ï ì³ëåáõñ³Ï ì³ñ³· ì³ñ³½¹³ï ì³ñ¹³Ý ì³ñ¹·»ë ì³ñ¹¨³Ý ì³ñ¹»ñ»ë ì³ñß³Ù ì³ñáë ì³ñáõÅ³Ý ìÇ·»Ý ìé³Ù

ìñ»Å ìñóݻë ìñáõÛñ -îî³×³ï î³íñáë î³ñáÝ îÇ·ñ³Ý îÇñ³Ûñ îÇñ³Ý îÇñÇà îáñù îñ¹³ï -òòáÉ³Ï òáÉí³ñ¹ òáÕ³Ûñ -öö³ÛÉ³Ï ö³é»Ý ö³éÝ³Ï ö³÷³· -øø³ç³Ûñ ø³çÇÏ ø»ñáµ(») -úú·ë»Ý úßÇÝ -üüñÇÏ

ƶ²Î²Ü ²ÜàôÜܺð -²´áõñ³í³ñë ²½³ïáõÑÇ ´áõñ³í»ï ²½·³Ýáõß ²½ÝÇí -¶²ÉÙ³ëï ¶³Û³Ý» ²Éí³ñ¹ ¶»Õ³Ýáõß ²Õ³íÝÇ ¶»Õ³í³ñë ²ÛÍ»ÙÝÇÏ ¶»Õ»óÇÏ ²Ý³ÑÇï ¶»ÕáõÑÇ ²Ý·ÇÝ ¶áѳñ ²Ýóé³Ù ¶áѳñÇÝ» ²ÝÇ ²Ýݳ -¸²ÝÝÙ³Ý ¸»ÕÓ³ÝÇÏ ²Ýáõß ¸ßËáõÑÇ ²ßË»Ý ¸ëïñÇÏ ²ëåñ³Ù ²ëïÕÇÏ -º²ñ³ÙáõÑÇ ºÃ»ñ ²ñ³ùë ºÕÝÇÏ ²ñ³ùëÇ ºëûñ ²ñ³ùëÛ³ ºí³ ²ñ»·Ý³½ ºí·ÇÝ» ²ñ¨ ºñ³½ÇÏ ²ñ¨³Ýáõß ºñ³½áõÑÇ ²ñ¨Ñ³ï ºñ³ÝáõÑÇ ²ñÍíÇÏ ºñ³Ýáõß ²ñÙ³Ýáõß ºñç³ÝÇÏ ²ñÙ»ÝáõÑÇ ²ñÙÇÝ» -¼²ñß³ÉáõÛë ¼³µ»É ²ñï³Ýáõß ¼³ñ¹³ñ ²ñáõëÛ³Ï ¼³ñÇÝ» ²ñ÷»ÝÇÏ ¼³ñÙ³Ýáõß ²ñ÷Ç ¼³ñÙáõÑÇ ²ñ÷ÇÝ» ¼³ñáõÑÇ ¼»÷Ûáõé -´¼ÙñáõËï ´»ñÏñáõÑÇ ¼áí³Ýáõß ´Ûáõñ³ÏÝ ¼í³ñà ´Ûáõñ»Õ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 99


-¾¾ÙÙ³ -ÀÀÕÓ³Ýáõß -³·áõÑÇ Â³Ù³ñ Âáõ˳Ýáõß ÂáõËͳ٠-ÆÆÙ³ëïáõÑÇ ÆëÏáõÑÇ -ÈÈdz ÈÇÉÇà Èáõë³µ»ñ Èáõë³Ýáõß Èáõë»ñ»ë ÈáõëÇÝ» ÈáõëÝó· Èáõëí³ñ¹

гٳë÷Ûáõé гٻëï г۳ëï³Ý г۳ñ÷Ç Ð³ÛϳÝáõß Ð³ÛÏáõÑÇ Ð³ëÙÇÏ Ð»ÕÇÝ» лÕݳñ лñÇùݳ½ лñÙÇÝ» Ðݳ½³Ý¹ ÐéÇ÷ëÇÙ» Ðñ³ÍÇÝ Ðñ³Ýáõß Ðñ³ãáõÑÇ Ðñ³í³ñ¹ Ðñ³ñ÷Ç Ðñ»Õ»Ý ÐáõñÑ»ñ

-ÎγñÇÝ» γù³íÇÏ

-ØسÛñ³Ýáõß Ø³Ý³Ý Ø³Ý» سÝÛ³Ï Ø³Ýáõß Ø³Ýáõß³Ï Ø³ñ·³ñÇï سñÇ Ø³ñdz٠سñÇÝ» سñÙ³ñ سñç³Ý سùñáõÑÇ Ø»ÉÇÝ» Ø»Õñ³Ýáõß Ø»ï³ùë» Ø»ï³ùëÛ³

-Ðг½³ñ³í³ñ¹

-Üܳ½³ÝÇ

-Êʳݹáõà ÊáݳñÑ -Ì̳ÕÇÏ Ì³ÕϳÝáõß ÌáíÇÏ ÌáíÇݳñ

- 100 -

ܳ½»ÉÇ Ü³½»ÝÇ Ü³ÇñáõÑÇ Ü³ñÇÝ» Ü»Ïï³ñ Üáñ³Ýáõß Üáñí³ñ¹ Üí³ñ¹ ÜáõÝ» ÜáõÝáõý³ñ ÜáõßÇÏ -Þ޳ѳݻ Þ³ÕÇÏ Þ³ÙÇñ³Ù Þ³ñÙ³Õ Þ³ù» ÞÝáñÑÇÏ Þáճϳà ÞáÕ³í³ñë ÞáÕ»ñ Þáõß³Ý Þáõß³ÝÇÏ -àà·áõÑÇ àëϻͳ٠àëϻѳï àëϻѻñ àëÏÇ àëÏÇÝ» -ââݳß˳ñÑÇÏ -ää³Ûͳé ä³ñ½³Ýáõß ä³ñ½áõÑÇ

-èèáõ½³Ý -êê³Ã»ÝÇÏ ê³ÃÇÝ» ê³Ñ³Ýáõß ê³ñÇÝ» 껹³ ê»ñÇÏ ê»ñÇÝ» êÇñ³Ù³ñ· êÇñ³Ý êÇñ³Ýáõß êÇñ³ñ÷Ç êÇñí³ñ¹ êÇñáõÝ êÇñáõß êáݳ êáëÇ êáýÇ(Ï) êáõë³Ý -ìì³½·³Ýáõß ì³Ñ³Ýáõß ì³ÝáõÑÇ ì³ñ¹ ì³ñ¹³Ýáõß ì³ñ¹»ñ»ë ì³ñ¹»ÝÇ ì³ñ¹Çûñ ì³ñ¹áõÑÇ ì³ñë³·»Õ ì³ñë»ÝÇÏ ì³ñë»ñ ì»Ñ³Ýáõß ì»ñ·ÇÝ»

îÇñáõÝ -òòáÉ»ñ òáÕ³Ýáõß òáÕÇÏ - àô àõñ³ñïáõ

-öö³ÛÉáõÝ ö³é³ÝÓ»Ù ö³ñí³Ý³ -øøݳñ øÝùáõß

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: ´³óÇ óáõó³ÏáõÙ Áݹ·ñÏí³ÍÝ»ñÇó, ÃáõÛɳïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»Éª ³) ÍÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇ å³ïíÇÝ ïñíáÕ Ñ»ï¨Û³É ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁª ³ñ³Ï³Ýª ²ëïí³Í³ïáõñ, ´³ñËáõ¹³ñ, ¶ÇÝáë, ¶íǹáÝ, ºñ³Ýáë, ¼³ù³ñ, ¨áë, Âáñáë, ʳã³ïáõñ, ÊÝϳÝáë, ̳ïáõñ, ̳éáõÏ, γñ³å»ï, ÎÇñ³Ïáë, г½³ñ³å»ï, гÛñ³å»ï, سèáë, سñÏáë, سñïÇñáë, Ø»ÉÇùë»Ã, ػͳïáõñ, Ø»Ññ³µ, ܳ½³ñ, ÜÇÏáÕ(³Û)áë, ä³å, ä³ïí³Ï³Ý, äáÕáë, ê³Õ³Ã»É, ê³ÙëáÝ, ê³ÝÃñáë, êñ³åÇáÝ, êáÕáÙáÝ, ì³ñ¹³½³ñ, îÇñ³ïáõñ, îáݳå»ï, àõËï³Ý»ë, úѳÝ. Ç·³Ï³Ýª ´³í³Ï³Ý, ´áõñ³ëï³Ý, ºÕÇë³µ»Ã, ºåñ³ùëÛ³, ÚáõÕ³µ»ñ, ܳËßáõÝ, ܳñ·Ç½, âÇݳñ, æ³í³ÑÇñ, è»Ñ³Ý, ê³Ý¹áõËï, êáõë³Ùµ³ñ, ì³ñ¹Çß³Õ, àõëïdzÝ, úíë³Ýݳ. µ) -ÇÏ ÷áùñ³óáõóÇã-÷³Õ³ùß³Ï³Ý ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í Ñ»ï¨Û³É ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·áñͳÍáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ó»Éª ´»ÝÇÏ, ¶³ñÇÏ, ¼áñÇÏ, ʳãÇÏ, ÐáíÇÏ, ÜáñÇÏ, è³ýÇÏ, ê³ëáõÝÇÏ, ê³ñÇÏ, ê»ÝÇÏ, ²ÝÇÏ, ²ñ¨ÇÏ, ²ñ÷ÇÏ, ¶³ñáõÝÇÏ, ¼³ñÇÏ, ÈáõëÇÏ, سÝÇÏ, ܳ½ÇÏ, ÞáÕÇÏ, ÞáõßÇÏ, ä³ñ½ÇÏ, êáÝÇÏ, ì³ñ¹ÇÏ, ì³ñëÇÏ, øݳñÇÏ. ·) ѳÛñ³ÝáõÝÝ»ñÇó -áõÑÇ ¨ -³Ýáõß µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í Ç·³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁª ²ñß³ÏáõÑÇ, ¶³éÝáõÑÇ, Êáëñáí³Ýáõß, гٳ½³ëåáõÑÇ, ä»ñ×áõÑÇ, ê³Ñ³Ï³Ýáõß, êÙµ³ï³Ýáõß, êÙµ³ïáõÑÇ, î³×³ïáõÑÇ, îÇ·ñ³ÝáõÑÇ ¨ ³ÛÉÝ. ¹) ÙÇ ß³ñù ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáïí³Í (Ïáã³Ï³Ý³Ó¨) ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁª γñá, гÙá, سñá, ê³ñá: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: гßíÇ ³éÝ»É, áñ ²ñß³ÉáõÛë, ºñç³ÝÇÏ, ì³ñ¹ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý áñå»ë ¨° ³ñ³Ï³Ý, ¨° Ç·³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñ:

-îî³Ã¨¥ÇϤ îÇñáõÑÇ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 101


´. κð²ÎàôðܺðÆ àô غð²ÚÆÜ ²äð²ÜøܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ²ÜàôÜܺðÆÜ ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺð 1. κð²ÎàôðܺðÆ ºì ²ÚÈ àôîºÈÆøܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ²ÜàôÜܺðÆ Ø²êÆÜ* гëï³ï»É Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ áõï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó éáõë»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ó³ÝÏÁ. ê³éÁ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ ¨ ËáñïϻջÝ

Õîëîäíûå áëþäà è çàêóñêè

³Õó³Ý ³åáõ½³ÝÇ ³Õó³Ý µ³ÏɳÛÇ ³Õó³Ý µáËáõ ³Õó³Ý

àõöàí àõöàí àïóçàí (ñàëàò èç êèïðåÿ) ñàëàò èç áîáîâ àõöàí áîõè (ñàëàò èç ãèïîìàðàòðóìà) ñàëàò (àõöàí) ãþìðèéñêèé àõöàí äàíäóð (ñàëàò èç ïîðòóëàêà) ñàëàò (àõöàí) èç êðàïèâû ñàëàò (àõöàí) åðåâàíñêèé àõöàí òåëóê (ñàëàò èç ëåáåäû) ñàëàò (àõöàí) èç êàðòîôåëÿ ñ êâàøåíîé êàïóñòîé ñàëàò èç êâàøåíîé êàïóñòû ñàëàò èç ïîìèäîðîâ ñ ÷åñíîêîì ñàëàò èç ïîìèäîðîâ ñ îãóðöàìè ñàëàò èç êàðòîôåëÿ ñàëàò èç îâîùåé ñ ÿéöàìè ñàëàò (àõöàí) èç ÷åðåìøè ñàëàò ñåçîííûé àõöàí ñèáåõ (ñàëàò èç ðåçàêà) ñàëàò èç áàêëàæàíîâ ñàëàò (àõöàí) èç áàêëàæàíîâ ñ ïîìèäîðàìè ñàëàò (àõöàí) èç øïèíàòà

¶ÛáõÙñí³ ³Õó³Ý ¹³Ý¹áõéÇ ³Õó³Ý »ÕÇÝçÇ ³Õó³Ý ºñ¨³ÝÇ ³Õó³Ý ûÉáõÏÇ ³Õó³Ý ÃÃáõ ϳճٵáí ¨ ϳñïáýÇÉáí ³Õó³Ý ÃÃáõ ϳճٵáí ³Õó³Ý ÉáÉÇÏáí ¨ ëËïáñáí ³Õó³Ý ÉáÉÇÏáí ¨ í³ñáõÝ·áí ³Õó³Ý ϳñïáýÇÉÇ ³Õó³Ý Óíáí ¨ µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ³Õó³Ý Õ³ÝÓÇÉÇ ³Õó³Ý 뻽áݳÛÇÝ ³Õó³Ý ëǵ»ËÇ ³Õó³Ý ëÙµáõÏÇ ¥µ³¹ñÇç³ÝǤ ³Õó³Ý ëÙµáõÏÇ ³Õó³Ýª ÉáÉÇÏáí ëå³Ý³ËÇ ³Õó³Ý

* ´³é³ó³ÝÏÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ÐêêÐ ³é¨ïñÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 1959 Ã. ³åñÇÉÇ ÝÇëïáõÙ:

- 102 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

´³Ýç³ñ»Õ»Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ

Îâîùíûå áëþäà

³Ûɳ½³Ý µ³½áõÏ µáñ³ÝÇ µ³Ýç³ñ µáñ³ÝÇ µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ϳݳã ÉáµÇ µñÝÓÇ ÉóáÝáí ¹¹áõÙ ¹¹Ù³ù³ßáíÇ ¹¹áõÙ ÁÝÏáõÛ½Ç Ã³ÝÓñáõÏáí ÍÝ»µ»Ï ÁÝÏáõÛ½Ç Ã³ÝÓñáõÏáí ëÙµáõÏ

àéëàçàí áîðàíè èç ñâåêîëüíîé áîòâû áîðàíè èç îâîùåé çåëåíàÿ ôàñîëü ñ îâîùàìè òûêâà ôàðøèðîâàííàÿ ðèñîì ääìàêàøîâè òûêâà ñïàðæà ñ îðåõîâîé ïîäëèâêîé áàêëàæàíû ñ îðåõîâîé ïîäëèâêîé òûêâà ôàðøèðîâàííàÿ îðåõàìè çåëåíàÿ ôàñîëü ñ îðåõàìè êðàñíàÿ ôàñîëü ñ îðåõàìè øïèíàò ñ îðåõàìè ôàñîëü áàêëàæàíû òóøåíûå ñ ïîìèäîðîì òîëìà èç ïîìèäîðîâ ñ ÿéöîì ïåðåö ôàðøèðîâàííûé êàðòîôåëü ïå÷åíûé ñïàðæà òûêâà â ìîëîêå ñïàðæà â ìîëîêå êàðòîôåëü â ìîëîêå êàðòîôåëü êàáà÷êè ñ ÿéöîì çåëåíàÿ ôàñîëü ñ ìàöóíîì ìøîø òûêâà ñ ìàñëîì çåëåíàÿ ôàñîëü ñ òóøåíûìè îâîùàìè áàêëàæàíû òóøåíûå òûêâà ñ ÷å÷åâèöåé òîëìà èç ÷å÷åâèöû â âèíîãðàäíûõ ëèñòüÿõ òîëìà èç ÷å÷åâèöû êðàñíàÿ ôàñîëü ñ ôðóêòàìè áàêëàæàíû ôàðøèðîâàííûå ñûðîì òûêâà â ñóõàðÿõ

ÁÝÏáõÛ½Ç ÉóáÝáí ¹¹áõÙ ÁÝÏáõÛ½áí ϳݳã ÉáµÇ ÁÝÏáõÛ½áí ѳïË³ß ÉáµÇ ÁÝÏáõÛ½áí ëå³Ý³Ë ÉáµÇ ÉáÉÇÏáí ßá·»÷áõÏ ëÙµáõÏ ÉáÉÇÏáí ¨ Óíáí ïáÉÙ³ ÉóáÝ³Í ï³ù¹»Õ Ëáñáí³Í ϳñïáýÇÉ ÍÝ»µ»Ï ϳÃáí ¹¹áõ٠ϳÃáí ÍÝ»µ»Ï ϳÃáí ϳñïáýÇÉ Ï³ñïáýÇÉ Óíáí ¹¹ÙÇÏ Ù³ÍÝáí ϳݳã ÉáµÇ Ùßáß ÛáõÕáí ¹¹áõÙ ßá·»÷áõÏ Ï³Ý³ã ÉáµÇ, µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ßá·»÷áõÏ ëÙµáõÏ áëåáí ¹¹áõÙ áëåáí å³ëáõó ïáÉÙ³ áëåáí ïáÉÙ³ ãáñ Ùñ·áí ѳïË³ß ÉáµÇ å³ÝñÇ ÉóáÝáí ëÙµáõÏ å³ùëÇÙ³ï³Í ¹¹áõÙ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 103


ç»é»÷áõÏ ¹¹áõÙ ç»é»÷áõÏ ÍÝ»µ»Ï ëÇë»éÇ ÉóáÝáí ëÙµáõÏ

ëÙµáõÏ ¥µ³¹ñÇç³Ý¤ ëáËáí ÉáµÇ ëå³Ý³Ë ï³å³Ï³Í ¹¹áõÙ ï³å³Ï³Í ÉáµÇ ï³å³Ï³Í ϳñÙÇñ ÉáµÇ ï³ù¹»Õ ÷áõéÁ ïí³Í ¹¹áõÙ

òûêâåííàÿ çàïåêàíêà ñïàðæà çàïå÷åííàÿ áàêëàæàíû ôàðøèðîâàííûå ãîðîõîì òîëìà èç ãîðîõà â âèíîãðàäíûõ ëèñòüÿõ áàêëàæàí ôàñîëü ñ ëóêîì øïèíàò òûêâà æàðåíàÿ ôàñîëü æàðåíàÿ êðàñíàÿ ôàñîëü æàðåíàÿ ïåðåö òûêâà çàïå÷åííàÿ

ÒÏÝ»Õ»Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ

Ðûáíûå áëþäà

µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ëÇ· ·ÇÝ»÷ ÇßË³Ý ÁÝÏáõÛ½Ç Ã³ÝÓñáõÏáí Çß˳Ý

ñèã ñ îâîùàìè ôîðåëü (èøõàí) â âèíå ôîðåëü (èøõàí) ñ îðåõîâîé ïîäëèâêîé ôîðåëü (èøõàí) øàðèêè èç ôîðåëè (èøõàí) ôîðåëü (èøõàí) â ñîáñòâåííîì ñîêó ïåñòðóøêà (êàðìðàõàéò) îòâàðíàÿ ôîðåëü (èøõàí) çàïå÷åííàÿ ïåñòðóøêà (êàðìðàõàéò) çàïå÷åííàÿ ïåñòðóøêà (êàðìðàõàéò) ôîðåëü (èøõàí) ñ êàðòîôåëåì ïåñòðóøêà (êàðìðàõàéò) â ê÷ó÷å êîãàê êóòàï ôîðåëü (èøõàí) ïî-ðûáàöêè ôîðåëü (èøõàí) ñ ÿéöîì ôîðåëü (èøõàí) â ìàñëå ôîðåëü (èøõàí) íîðêñêèé ïåñòðóøêà (êàðìðàõàéò) â ñóõàðÿõ ïëàêè ¥ðûáà íà÷èíåííàÿ)

ëÇë»éáí å³ëáõó ïáÉÙ³

ÇßË³Ý Çß˳ÝÇ ÏáÉáÉÇÏ Çñ ÑÛáõÃáí »÷³Í ÇßË³Ý Ë³ß³Í Ï³ñÙñ³Ë³Ûï Ëáñáí³Í ÇßË³Ý Ëáñáí³Í ϳñÙñ³Ë³Ûï ϳñÙñ³Ë³Ûï ϳñïáýÇÉáí ÇßË³Ý Ï×áõ×Ç Ï³ñÙñ³Ë³Ûï ÏáÕ³Ï Ïáõï³å ÓÏÝáñë³Ï³Ý ÇßË³Ý Óíáí ÇßË³Ý ÛáõÕáí ÇßË³Ý ÜáñùÇ ÇßË³Ý å³ùëÇÙ³ïáí ϳñÙñ³Ë³Ûï åɳÏÇ (ÉóáÝ³Í ÓáõÏ)

- 104 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ëÇ· ï³å³Ï³Í ϳñÙñ³Ë³Ûï ï³å³Ï³Í ÏáÕ³Ï ïáÙ³ïÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ÇßË³Ý ÷áõéÁ ïí³Í Çß˳Ý, ÉáÉÇÏáí ÷áõéÁ ïí³Í ϳñÙñ³Ë³Ûï

ñèã ïåñòðóøêà æàðåíàÿ (êàðìðàõàéò òàïàêà) êîãàê òàïàêà ôîðåëü (èøõàí) ñ òîìàòíîé ïîäëèâêîé ôîðåëü (èøõàí) çàïå÷åííàÿ ñ ïîìèäîðàìè ïåñòðóøêà (êàðìðàõàéò) çàïå÷åííàÿ â ïåðãàìåíòíîé áóìàãå

êááõëÝ»ñ

Ñîóñû

ÁÝÏáõÛ½Ç ëááõë ËÝÓáñÇ ëááõë Óí³ëáëáõë ׳Ïݹ»ÕÇ ëááõë ã³ÙÇãÇ ëááõë ë³ÉáñÇ ëááõë ïáÙ³ïÇ ëááõë

îðåõîâûé ñîóñ ñîóñ ÿáëî÷íûé ñîóñ ÿè÷íûé ñîóñ ñâåêîëüíûé ñîóñ èçþìíûé ñîóñ ñëèâî÷íûé ñîóñ òîìàòíûé

²åáõñÝ»ñ

Ñóïû

³Ù³é³ÛÇÝ µá½µ³ß ³Ýáõß³åáõñ ³åáõñ ³ñ·³Ý³Ï ³ñÇßï³Ûáí áëå³Ë³ßáõ ³ñÇßï³Ûáí ëÝϳåáõñ µ³½áõÏáí Ùë³åáõñ µá½µ³ß µñÝÓ³åáõñ µñÝÓáí Ñáݳåáõñ µñÝÓáí Ùë³åáõñ µñÝÓáí áã˳ñÇ Ùë³åáõñ µñÝÓáí áëå³Ë³ßáõ »ÕÇÝç³åáõñ ºñ¨³ÝÇ µá½µ³ß ¾çÙdzÍÝÇ µá½µ³ß ÁÝÏáõÛ½áí ëÇë»é³åáõñ óݳåáõñ óñ˳ݳ óñËáõÝáí Ùë³åáõñ

áîçáàø ëåòíèé àíóøàïóð ñóï àðãàíàê (áóëüîí) ñóï ÷å÷åâè÷íûé ñ àðèøòîé ñóíêàïóð ñ àðèøòîé ñóï ìÿñíîé ñî ñâåêëîé áîçáàø ñóï ðèñîâûé ñóï êèçèëîâûé ñ ðèñîì ñóï ìÿñíîé ñ ðèñîì ñóï èç áàðàíèíû ñ ðèñîì ñóï ÷å÷åâè÷íûé ñ ðèñîì ñóï èç êðàïèâû áîçáàø åðåâàíñêèé áîçáàø ý÷ìèàäçèíñêèé ñóï èç ãîðîõà ñ îðåõàìè òàíàïóð òàðõàíà ñóï ìÿñíîé ñ ýñòðàãîíîì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 105


Çß˳ݳåáõñ 1. Éᵳ˳ßáõ 2. Éᵳ˳ßáõ ÉóáÝ³Í ÏáÉáÉÇÏ Ë³ß Ëáß³µ ÍÇñ³Ý³ãñÇ ³åáõñ ÍÝ»µ»Ïáí Ùë³åáõñ ϳÃݳåáõñ ϳñïáýÇÉáí Çß˳ݳåáõñ ÏáÉáÉÇÏ ÏáñÏáï³åáõñ ÏáñÏáïáí Ùë³åáõñ ѳí³åáõñ ѳíÇ ÏáÉáÉÇÏáí ³ñ·³Ý³Ï ѳíáí µñÝÓ³åáõñ ѳñë³Ý»Ï³Ý ³åáõñ Ñáݳåáõñ Ó³í³ñ³åáõñ ÓÙ»é³ÛÇÝ µá½µ³ß Óíçáõñ Ù³Íݳµñ¹áß Ù³Ýóåáõñ Ù³ëñ³Ù³ÍáõÝ Ùë³åáõñ Ùñ·áí ëÝϳåáõñ Þáõßí³ µá½µ³ß Þáõßí³ ÏáÉáÉÇÏ áëå³Ë³ßáõ áëåáí Ùë³åáõñ áñëáñ¹³Ï³Ý µá½µ³ß ã³Ùã³ñ³Ï ãÇñ³åáõñ ãËñÃÙ³ ãñáí Ùë³åáõñ å³ëï»Õáí (ë³ÉáñÇ) Ùë³åáõñ åáõïáõÏ ë³Éáñáí ëÇë»é³åáõñ ë³éݳåáõñ

- 106 -

ñóï èç èøõàíà 1. ñóï èç ôàñîëè 2. ëîáàõàøó (ñóï èç ïðîòåðòîé êðàñíîé ôàñîëè) êîëîëèê ôàðøèðîâàííûé õàø õîøàá ñóï èç êóðàãè ñóï ìÿñíîé ñî ñïàðæåé êàòíàïóð ñóï èç èøõàíà ñ êàðòîôåëåì êîëîëèê êîðêîòàïóð ñóï ìÿñíîé ñ ïøåíè÷íîé êðóïîé ñóï êóðèíûé àðãàíàê (áóëüîí) ñ øàðèêàìè ñóï ðèñîâûé ñ êóðèöåé ñâàäåáíûé ñóï ñóï êèçèëîâûé äçàâàðàïóð áîçáàø çèìíèé öâäæóð ìàöíàáðäîø ñóï ñ ïåëüìåíÿìè ìàñðàìàöóí ñóï ìÿñíîé ñóíêàïóð ñ ôðóêòàìè áîçáàø øóøèíñêèé êîëîëèê øóøèíñêèé ñóï ÷å÷åâè÷íûé ñóï ìÿñíîé ñ ÷å÷åâèöåé áîçáàø îõîòíè÷èé ÷àì÷àðàê ÷èðàïóð ÷õðòìà ñóï ìÿñíîé ñ êóðàãîé ñóï ìÿñíîé ñî ñëèâîâîé ïàñòèëîé ïóòóê ñóï èç ãîðîõà ñ àëû÷îé ñóï õîëîäíûé

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ë»ñϨÇÉáí Ùë³åáõñ ëÇë»é³åáõñ ëÇë»éáí µñÝÓ³åáõñ êÇëdzÝÇ µá½µ³ß êÛáõÝÇùÇ ëå³ë ëÝϳåáõñ ëá˳åáõñ ëå³Ý³Ëáí Ùë³åáõñ ëå³ë ëåÇï³Ï Éᵳ˳ßáõ ëåÇï³Ï Éᵳ˳ßáõ åÛáõñ» ÷ÉáÉ ù³ÕÇñÃáí ³åáõñ ùñãÇÏ

ñóï ìÿñíîé ñ àéâîé ñóï èç ãîðîõà ñóï ðèñîâûé ñ ãîðîõîì áîçáàø ñèñèàíñêèé ñïàñ ñþíèêñêèé ñóíêàïóð ñóï èç ëóêà-ïîðåÿ ñóï ìÿñíîé ñî øïèíàòîì ñïàñ ñóï èç áåëîé ôàñîëè ñóï ïþðå èç áåëîé ôàñîëè ôëîë ñóï ìÿñíîé èç ðóáöîâ êð÷èê

Øë»Õ»Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ

Ìÿñíûå áëþäà

³Ù³é³ÛÇÝ Ëáñáí³Í ²ßï³ñ³ÏÇ ÏáÉáÉ³Ï ²ßï³ñ³ÏÇ ïáÉÙ³ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý ÏáÉáÉ³Ï ³ñÙÉáí ²ñó³ËÇ ï³å³Ï³ µ³ÙdzÛáí áã˳ñÇ ÙÇë ´³Û³½»ïÇ ·Ý¹ÇÏÝ»ñ ´³Û³½»ïÇ ÏáÉáÉ³Ï µáñ³ÏÇ Ùëáí ¶»Õ³ñùáõÝáõ ÏáÉáÉ³Ï ¹¹Ùáí Ùáõë³ù³ ¹¹Ùáí ß᷻˳ßáõ »ÕÝÇÏÇ Ëáñáíáõ »÷³Í áõÕ»Õ ÉáÉÇÏÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ·Ý¹ÇÏÝ»ñ ÉáÉÇÏÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ÑáñÃÇ ÙÇë Èáéáõ µáñ³ÝÇ ÉóáÝ³Í ¹¹ÙÇÏ ÉóáÝ³Í ÉáÉÇÏ Ë³ÕáÕÇ Ã÷áí ïáÉÙ³ ˳éÁ ÏáÉáÉ³Ï Ë³éÁ ß᷻˳ßáõ Ëá½Ç (ÙëÇ) Ëáñáí³Í Ëáñáí³Í Ëáñáí³Í ¹¹ÙÇÏ

øàøëûê ëåòíèé êîëîëàê àøòàðàêñêèé òîëìà àøòàðàêñêàÿ êîëîëàê àðàðàòñêèé àðìëîâ òàïàêà àðöàõñêàÿ áàðàíèíà ñ áàìèåé øàðèêè áàÿçåòñêèå êîëîëàê áàÿçåòñêèé áîðàêè ñ ìÿñîì êîëîëàê ãåõàðêóíè ìóñàêà ñ òûêâîé ïàñòûíåð ñ òûêâîé õîðîâó èç îëåíèíû ìîçãè îòâàðíûå øàðèêè ñ òîìàòíîé ïîäëèâêîé òåëÿòèíà ñ òîìàòíîé ïîäëèâêîé áîðàíè ëîðèéñêîå êàáà÷êè ôàðøèðîâàííûå ïîìèäîðû ôàðøèðîâàííûå òîëìà â âèíîãðàäíûõ ëèñòüÿõ êîëîëàê ñáîðíûé ïàñòûíåð ñáîðíûé øàøëûê èç ñâèíèíû øàøëûê áèòî÷êè çàïå÷åííûå

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 107


Ëáñáí³Í ëáõÏÇ Ëáñáíáõ ÍÇñ³Ý³ãñáí Ï×áõ× Ï³Õ³Ùµáí ïáÉÙ³ ϳݳã Éáµáí ß᷻˳ßáõ ϳݳã ÉáÉÇÏáí Ùáõë³ù³ ϳñïáýÇÉáí Ùáõë³ù³ ϳñáëáí áã˳ñÇ ÙÇë γñëÇ Ëáñáí³Í Ï×áõ× ÏáÉáÉ³Ï Îáï³ÛùÇ µáñ³ÝÇ Ñáíí³Ï³Ý Ëáñáíáõ ÑáñÃÇ ÉóáÝ³Í ÏñÍù³ÙÇë ÑáñÃÇ ÙÇë ÑáñÃÇ Ùëáí ÏáÉáɳÏ, ϳñïáýÇÉáí Óíáí áã˳ñÇ ÙÇë Ø»Õñáõ ÏáÉáÉ³Ï ÙÇçáõñáõÙ Ù볷ɳÝÇÏ Ùë³ëÇë»é ÙëÇ µáÅáÅÇÏÝ»ñ ÙëÇ µáõÙµ³ñ ÙëÇ ç»é»÷áõÏ Ùáõë³ù³ ݳí³ë³ñ¹Ç ѳñÇë³ (ѳÉÇÙ) ÞÇñ³ÏÇ ÏáÉáÉ³Ï ÞÇñ³ÏÇ ÷³÷Ï»ÝÇ ß᷻˳ßáõ áã˳ñÇ ÙÇë áã˳ñÇ (ÙëÇ) Ëáñáí³Í áã˳ñÇ Ùëáí ÏáÉáÉ³Ï áã˳ñÇ ëÇñï áõ ÃáùÇ Ëáñáí³Í áã˳ñÇ ï³å³Ï³Í ÙÇë ãñáí áã˳ñÇ ÙÇë ë³ÙÇÃáí ÑáñÃÇ ÙÇë ë»ñϨÇÉáí áã˳ñÇ ÙÇë ë»ñáõóùáí ëáõÏÇ

- 108 -

ôèëå íà âåðòåëå õîðîâó ê÷ó÷ ñ êóðàãîé òîëìà â êàïóñòíûõ ëèñòüÿõ ïàñòûíåð ñ çåëåíîé ôàñîëüþ ìóñàêà ñ çåëåíûì ïîìèäîðîì ìóñàêà ñ êàðòîôåëåì áàðàíèíà ñ ñåëüäåðååì øàøëûê ïî-êàðñêè ê÷ó÷ êîëîëàê áîðàíè ïî-êîòàéêñêè ïàñòóøåñêèé õîðîâó òåëÿ÷üÿ ãðóäèíêà ôàðøèðîâàííàÿ òåëÿòèíà êîëîëàê èç òåëÿòèíû ñ êàðòîôåëåì áàðàíèíà ñ ÿéöîì êîëîëàê ìåãðèíñêèé ìèäæóðóì ìÿñíîé ðóëåò ìÿñíîé ãîðîøåê êîêîíû èç ìÿñà áóìáàð ìÿñíîé ìÿñíàÿ çàïåêàíêà ìóñàêà àðèñà íàâàñàðäè êîëîëàê øèðàêñêèé ïàïêåíè øèðàêñêèé ïàñòûíåð áàðàíèíà øàøëûê èç áàðàíèíû êîëîëàê èç áàðàíèíû øàøëûê èç áàðàíüåé ïå÷åíè, ñåðäöà è ïî÷åê æàðêîå èç áàðàíèíû áàðàíèíà ñ êóðàãîé òåëÿòèíà ñ óêðîïîì áàðàíèíà ñ àéâîé âûðåçêà â ñìåòàíå

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ëËïáñ³Ñ³ó ëÙµáõÏÇ Ë³ídzñáí áã˳ñÇ ÙÇë ëÙµáõÏáí Ùáõë³ù³ êÛáõÝÇùÇ ÏáÉáÉ³Ï ëáËáí áã˳ñÇ ÙÇë ëå³Ý³Ëáí áã˳ñÇ ÙÇë ëå³Ý³Ëáí ï³í³ñÇ ÙÇë ëåÇï³Ï Éáµáí ß᷻˳ßáõ ëáõÏÇÇ ³åáõËï, Ëáñáí³Í í³ñ³½Ç (ÙëÇ) Ëáñáí³Í ï³å³Ï³Í ÏáÉáÉÇÏ ï³í³ñÇ ï³å³Ï³Í ÙÇë ï³í³ñÇ ï³å³Ï³Í ÙÇë, µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ïÝ³Ï³Ý »ñßÇÏ ïáÉÙ³ ó³ÝóÇ íñ³ Ëáñáí³Í ëáõÏÇ áõÉÇ Ëáñáíáõ ÷áõéÁ ïí³Í ÑáñÃÇ ÙÇë, ÉáÉÇÏáí

ñõòîðàö áàðàíèíà ñ áàêëàæàííîé èêðîé ìóñàêà ñ áàêëàæàíàìè êîëîëàê ñþíèêñêèé áàðàíèíà ñ ëóêîì áàðàíèíà ñî øïèíàòîì ãîâÿäèíà ñî øïèíàòîì ïàñòûíåð ñ áåëîé ôàñîëüþ áàñòóðìà èç âûðåçêè, æàðåíàÿ øàøëûê èç äèêîãî êàáàíà ìÿñíûå îáæàðåííûå øàðèêè æàðêîå èç ãîâÿäèíû æàðêîå èç ãîâÿäèíû ñ îâîùàìè êîëáàñà äîìàøíÿÿ òîëìà ôèëå íà ðåøåòå õîðîâó èç êîçëåíêà òåëÿòèíà çàïå÷åííàÿ ñ ïîìèäîðàìè

îݳÛÇÝ ¨ áñëÇ ÃéãáõÝÝ»ñÇ ÙëÇó Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ

Áëþäà èç äîìàøíåé ïòèöû è äè÷è

³ÙÇ× µ³ÙdzÛÇ ß᷻˳ßáõÏ Ñ³í µ³ÙdzÛáí ïÑ³É µáñ³ÝÇ ·ÇÝ»÷ ÷³ëÇ³Ý ¹¹ÙÇÏáí ïáÉÙ³ ¾çÙdzÍÝÇ ïáÉÙ³ Éáµáí ¨ ÉáÉÇÏáí ѳí

àìè÷ êóðèöà òóøåíàÿ ñ áàìèåé òûàë ñ áàìèåé áîðàíè ôàçàí â âèíå òîëìà èç êàáà÷êîâ òîëìà ý÷ìèàäçèíñêàÿ êóðèöà ñ ôàñîëüþ è ïîìèäîðàìè óòêà ôàðøèðîâàííàÿ êóðèöà ôàðøèðîâàííàÿ êóðèöà îòâàðíàÿ ñ òîìàòíîé ïîäëèâêîé êóðèöà îòâàðíàÿ ñ êèçèëîâîé ïîäëèâêîé êóðèöà ñ ÿáëî÷íîé ïîäëèâêîé èíäåéêà ñ ÿáëîêàìè

ÉóáÝ³Í µ³¹ ÉóáÝ³Í Ñ³í Ë³ß³Í Ñ³í, ÉáÉÇÏÇ Ã³ÝÓñáõÏáí Ë³ß³Í Ñ³í, ÑáÝÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ËÝÓáñÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ѳí ËÝÓáñáí Ñݹϳѳí

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 109


Ëáñáí³Í ϳù³í Ëáñáí³Í ×áõï ϳñïáýÇÉáí ïÑ³É Ñ³í ѳñÇë³ ×ïáí ¨ ϳݳã Éáµáí µáñ³ÝÇ

å³ùëÇÙ³ï³Í ×áõï ë»ñϨÇÉáí ïáÉÙ³ ëáËáí ïáÉÙ³ ï³å³Ï³Í ×áõï ï³å³Ï³Í ë³·, ËÝÓáñáí ïÑ³É ÷áõéÁ ïí³Í ïѳÉ

êóðîïàòêà íà âåðòåëå öûïëÿòà íà âåðòåëå òûàë ñ êàðòîôåëåì êóðèöà àðèñà áîðàíè èç öûïëÿò ñ çåëåíîé ôàñîëüþ áîðàíè èç öûïëÿò ñ áàêëàæàíàìè öûïëÿòà ñ ñóøåíûìè ôðóêòàìè öûïëÿòà â ñóõàðÿõ òîëìà èç àéâû òîëìà èç ëóêà öûïëÿòà òàïàêà ãóñü æàðåíûé ñ ÿáëîêàìè òûàë òûàë çàïå÷åííûé

ÒíÇó å³ïñ³ëï³Í Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ

Áëþäà èç ÿèö

³ÏÝÇÏ Óí³Í»Õ ³åáõËïáí Óí³Í»Õ µáËÇáí Óí³Í»Õ óñËáõÝáí Óí³Í»Õ Éáµáí ¨ Óíáí µáñ³ÝÇ ÉáÉÇÏáí Óí³Í»Õ ϳݳã Éáµáí Óí³Í»Õ ѳóáí ¨ ϳݳã ëáËáí Óí³Í»Õ Óí³Í»Õ Óíáí ¹¹ÙÇÏ Ùëáí Óí³Í»Õ åÕå»Õáí Óí³Í»Õ ëÙµáõÏÇ Ë³ídzñáí Óí³Í»Õ ëáËáí Óí³Í»Õ ëå³Ý³Ëáí Óí³Í»Õ ïѳÉáí Óí³Í»Õ

ÿè÷íèöà ãëàçóíüÿ ÿè÷íèöà ñ áàñòóðìîé ÿè÷íèöà ñ áîõè ÿè÷íèöà ñ ýñòðàãîíîì áîðàíè ñ ôàñîëüþ è ÿéöîì ÿè÷íèöà ñ ïîìèäîðàìè ÿè÷íèöà ñ çåëåíîé ôàñîëüþ ÿè÷íèöà ñ õëåáîì è çåëåíûì ëóêîì ÿè÷íèöà êàáà÷êè ñ ÿéöîì ÿè÷íèöà ñ ìÿñîì ÿè÷íèöà ñ ïåðöåì ÿè÷íèöà ñ áàêëàæàííîé èêðîé ÿè÷íèöà ñ ëóêîì ÿè÷íèöà ñî øïèíàòîì ÿè÷íèöà ñ òûàëîì

Ò³í³ñÇó ¨ ³ÉÛáõñÇó Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ

Êðóïÿíûå è ìó÷íûå áëþäà

³ÍÇÏ §²ñ³ñ³ï¦ ÷É³í ³ñÇßï³÷ɳí

ñîëîä ïëàâ “Àðàðàò” àðèøòà-ïëàâ

×ïáí ¨ ëÙµáõÏáí µáñ³ÝÇ ×áõï, ãáñ Ùñ·áí

- 110 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

µñÝÓáí ù³ßáíÇ µáõÙµ³ñ ¹¹Ù³× Çß˳Ýáí ÷ɳí ɳí³ßáí ÷ɳí Éáµ³÷ɳí ÉóáÝ³Í ×ïáí ÷ɳí ˳ßÇÉ Ë³íÇÍ Í»Í³Í Ùëáí ù³ßáíÇ Ï³ÃÝáí ÏáñÏáï ѳ׳ñáí ù³ßáíÇ Ñ³ëáõ¹³ ѳïÇÏ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ÷ɳí Ó³í³ñáí ù³ßáíÇ Óí³Í»Õáí ÷ɳí ×ɵáõñ ×ïáí ÷ɳí áã˳ñÇ Ùëáí ù³ßáíÇ áã˳ñÇ ï³å³Ï³Í Ùëáí ÷ɳí ã³Éù³ßáíÇ ãɳí ãáñ Ùñ·áí ÷ɳí ëáõÝÏáí ÷ɳí áõÕ»Õáí ÷ɳí ÷ɳí ù³ßáíÇ ùÇÙáÝáí ù³ßáíÇ

êàøîâè èç ðèñà áóìáàð áîðàêè èç òåñòà ïëàâ ñ ôîðåëüþ (èøõàíîì) ïëàâ ñ ëàâàøåì ïëàâ ñ êðàñíîé ôàñîëüþ ïëàâ ñ ôàðøèðîâàííûìè öûïëÿòàìè õàøèë õàâèö êàøîâè ñ ðóáëåíûì ìÿñîì êàòíîâ êîðêîò êàøîâè èç ïîëáû àñóäà êóíüÿ ïëàâ ñâàäåáíûé êàøîâè èç ïøåíè÷íîé êðóïû ïëàâ ñ ÿè÷íèöåé ÷ëáóð ïëàâ ñ öûïëÿòàìè êàøîâè ñ áàðàíèíîé ïëàâ ñ æàðåíîé áàðàíèíîé ÷àëêàøîâè ÷ëàâ ïëàâ ñ ñóøåíûìè ôðóêòàìè ïëàâ ñ ãðèáàìè ïëàâ ñ ìîçãàìè ïëàâ êàøîâè ïëàâ ñ òìèíîì

ÊÙáñ»Õ»Ý

Èçäåëèÿ èç òåñòà

³Ï³Ýç ³ÕÇ Ëáñǽáí ݳ½áõÏ ³ÕÇ Ý³½áõÏ ³Ùáù³÷³ËÉ³í³ §²Ý³ÑÇï¦ ·³Ã³ ³ñÇßï³Ï³ñϳݹ³Ï ²ñó³ËÇ ·³Ã³ µ³Õ³ñç ·³Ã³

àêàíäæ íàçóê ñ ñîëåíîé íà÷èíêîé íàçóê ñîëåíûé ïàõëàâà ñäîáíàÿ ãàòà “Àíàèò” àðèøòà-ïèðîã ãàòà àðöàõñêàÿ áàãàðäæ ãàòà

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 111


·É³ÝÇÏ ¶ÛáõÙñáõ Ûáõճûñà ·Ý¹ÇÏ ºñ¨³ÝÇ ·³Ã³ ÁÝÏáõÛ½Ç ·É³ÝÇÏ ÁÝÏáõÛ½Ç ÃËí³Íù ÁÝÏáõÛ½Ç ÙÇçáõÏáí ·Ý¹ÇÏ ÁÝÏáõÛ½Ç ÷áÕÇÏ Ã»ñó·³Ã³ ûñûñáõÏ Ã»ñÃáõÏ ÷³ËÉ³í³ Ï³ÃݳÑáõÝó Ù³ËáË Ûáõճûñà ݳ½áõÏ Ýß³µÉÇà ÝáõßÇ µÇëÏíÇà ÝáõßÇ Ï³ñϳݹ³Ï ÝáõßÇ ÷áÕÇÏ ß³ù³ñ³Ñ³ó ß³ù³ñ-ÉáËáõÙ å³ïÇ× êï»÷³Ý³í³ÝÇ ·³Ã³ ì³Ý³ÓáñÇ ·³Ã³ ïáݳѳó ÷³ËÉ³í³ ù³Õóñ Ëáñǽáí ݳ½áõÏ

ðóëåò îáûêíîâåííûé þãàòåðò ãþìðèéñêèé øàðèêè ãàòà åðåâàíñêàÿ ðóëåò îðåõîâûé îðåõîâîå ïå÷åíüå øàðèêè ñ îðåõîâîé íà÷èíêîé îðåõîâûå òðóáî÷êè ãàòà ñëîåíàÿ ñëîåíûé ïèðîã ïàõëàâà ñëîåíàÿ êàòíàóíö êèñëÿòèíà þãàòåðò íàçóê ìèíäàëüíûé õëåá áèñêâèò ñ ìèíäàëåì ìèíäàëüíîå ïå÷åíüå ìèíäàëüíûå òðóáî÷êè ñàõàðíîå ïå÷åíüå øàêàð-ëîõóì ñòðóæêè ãàòà ñòåïàíàâàíñêàÿ ãàòà âàíàäçîðñêàÿ ïðàçäíè÷íûé õëåá ïàõëàâà íàçóê ñî ñëàäêîé íà÷èíêîé

ø³Õóñ³í»ÝÇù

Ñëàäîñòè

³É³ÝÇ ³Õ³ÝÓ ³ñÇßï³-ѳÉí³ µ³ÉûÕÇ ·á½ÇÝ³Ë ¹áß³µáí å³ùëÇÙ³ï ºñ¨³ÝÇ ß³ñáó ÁÝÏáõÛ½Ç Ñ³Éí³ ÉáËáõÙ-ûñÃÇÏ ÏáÃûÕÇ

àëàíè àãàíö àðèøòà-õàëâà íàñòîéêà èç âèøåí ãîçèíàõ ñóõàðè â äîøàáå øàðîö åðåâàíñêèé õàëâà îðåõîâàÿ ëîõóì-òåðòèê íàñòîéêà èç âèøíåâûõ ïëîäîíîæåê õàëâà õàëâà ñ ìåäîì

ѳÉí³ Ù»Õñáí ѳÉí³

- 112 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ß÷áà ïÝ³Ï³Ý Ñ³Éí³ ÷áËÇݹ

øïîò õàëâà äîìàøíÿÿ ïîõèíä

Øáõñ³μ³Ý»ñ

Âàðåíüå

µ³ÉÇ Ùáõñ³µ³ ¹¹ÙÇ Ùáõñ³µ³ ¹»ÕݳßÉáñÇ Ùáõñ³µ³ »É³ÏÇ Ùáõñ³µ³ ÁÝÏáõÛ½Ç Ùáõñ³µ³ ÍÇñ³ÝÇ Ùáõñ³µ³ ϳݳã ÉáÉÇÏÇ Ùáõñ³µ³ ÑáÝÇ Ùáõñ³µ³ ÓÙ»ñáõÏÇ Ùáõñ³µ³ ÙáßÇ Ùáõñ³µ³ ÙáéÇ Ùáõñ³µ³ ã³Ùã³ñ³Ï ë»ËÇ Ùáõñ³µ³ ë¨ ÃÃÇ Ùáõñ³µ³ ë»ñϨÇÉÇ Ùáõñ³µ³ ëÙµáõÏÇ Ùáõñ³µ³ ëåÇï³Ï Ï»é³ëÇ Ùáõñ³µ³ í³ñ¹Ç Ùáõñ³µ³

âàðåíüå èç âèøåí âàðåíüå èç òûêâû âàðåíüå èç æåëòûõ ñëèâ âàðåíüå èç êëóáíèêè âàðåíüå èç îðåõîâ âàðåíüå èç àáðèêîñîâ âàðåíüå èç çåëåíûõ ïîìèäîðîâ âàðåíüå èç êèçèëà âàðåíüå èç àðáóçà âàðåíüå èç åæåâèêè âàðåíüå èç ìàëèíû ÷àì÷àðàê (êîìïîò èç èçþìà) âàðåíüå èç äûíè âàðåíüå èç ÷åðíîé òóòû âàðåíüå èç àéâû âàðåíüå èç áàêëàæàíîâ âàðåíüå èç áåëûõ ÷åðåøåí âàðåíüå èç ëåïåñòêîâ ðîç

ÂÃáõÝ»ñ

Ìàðèíàäû

ÃÃáõ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý ÃÃáõ ¹ñ³Í ÉáÉÇÏ ÃÃáõ ¹ñ³Í ëËïáñ ÃÃáõ ¹ñ³Í í³ñáõÝ· ÉóáݳÍ, ÃÃáõ ¹ñ³Í ëÙµáõÏ Ë³ÕáÕ³ÃÃáõ ëÙµáõϳÃÃáõ

ìàðèíàä èç îâîùåé ïîìèäîðû ìàðèíîâàííûå ÷åñíîê ìàðèíîâàííûé îãóðöû ìàðèíîâàííûå áàêëàæàíû ôàðøèðîâàííûå, ìàðèíîâàííûå âèíîãðàä ìàðèíîâàííûé áàêëàæàíû ìàðèíîâàííûå

²Õ³μéÝí³ÍùÝ»ñ

Ñîëåíüÿ

³Õ ¹ñ³Í µáËÇ ³Õ ¹ñ³Í ˳ÕáÕÇ Ãáõ÷ ³Õ ¹ñ³Í ÏáÕ³Ï ³Õ ¹ñ³Í í³ñáõÝ· ³åáõËï ëËïáñ³Í »ñßÇÏ

áîõè ñîëåíûå âèíîãðàäíûå ëèñòüÿ ñîëåíûå êîãàê ñîëåíûé îãóðöû ìàëîñîëüíûå áàñòóðìà ìÿñíîé ñóäæóê

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 113


2. ²èºìîðÆ òàôò²Ü²ÎܺðÆ Èº¼ì²Î²Ü ÖÞ¶ðîàôØܺðÆ Ø²êÆÜ* г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ, ÏÁñå³ÏÝ»ñÇ, ëÝÝ¹Ç ¨ ³é¨ïñÇ áñáß ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ óáõó³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, Ý»ñùÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ¨ ·áí³½¹Ý»ñáõÙ ÃáõÛÉ »Ý ïñíáõÙ É»½í³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñ, ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝѳñÏÇ »ñϳñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñ (ûñÇݳϪ ëåáñï ³åñ³Ýù, ¹Ç»ï ë»Õ³Ý, ϳÃݳÙûñùÝ»ñ-ϳÃݳÙûñù-ϳÃݻջÝ, ·ñ³Ë³ÝáõÃ-·ñù»ñ-·Çñù ¨ ³ÛÉÝ): ²Ûë ϳñ·Ç É»½í³Ï³Ý ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐêêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. 1. ²é¨ïñÇ, ëÝݹÇ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ óáõó³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ·áí³½¹Ý»ñáõÙ, Ý»ñùÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõÙ Ëáõë³÷»É Ñá·Ý³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÝ»ñáí ¨ -»Õ»Ý ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í Ó¨»ñÇ áã ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó, ٳݳí³Ý¹ª »Ã» ³Û¹ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ »½³ÏÇ Ó¨»ñÝ áõÝ»Ý Ñ³í³ù³Ï³Ý ÇÙ³ëï (ѳ·áõëï, Ùûñù, ËÙÇãù ¨ ³ÛÉÝ): 2. ´áÉáñ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ Ñݳñ³íáñ ¿ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñÍ³Í»É Ù»Ï µ³éáí ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ, ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É í»ñçÇÝÝ»ñÇÝ: ²é³Ýó ѳïáõÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý, Ëáõë³÷»É µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³éÇ áõ -³ñ³Ý, -³Ýáó ³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó: ²ÛëÇÝùÝ, Ùûñ³ÛÇÝ Ë³ÝáõÃ, Ëáñáí³Í³Ýáó, ËÝϳɳÝáó, ˳߳ñ³Ý ¨ ÝÙ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñÍ³Í»É Ùûñù, Ëáñáí³Í, Ë³ß ¨ ³ÛÉÝ Ó¨»ñÁ: 3. êË³É Ñ³Ù³ñ»É ¹Ç»ï׳߳ñ³Ý, é³¹Çá³åñ³Ýù, ëåáñï³åñ³Ýù, ýáïá³åñ³Ýù ¨ ³ÛÉÝ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¹Ç»ï (¹Ç»ïÇÏ), é³¹Çá, ëåáñï, ýáïá ¨ ³ÛÉÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³Ýç³ï ·ñáõÃÛáõÝÁ, ѻ勉µ³ñ é³¹Çá ³åñ³ÝùÝ»ñ, ëåáñï ³åñ³ÝùÝ»ñ, ýáïá ³åñ³Ýù, ¹Ç»ï (¹Ç»ïÇÏ) ׳߳ñ³Ý ¨ ³ÛÉÝ ëË³É Ó¨»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É é³¹Çá³åñ³Ýù, ¹Ç»ï׳߳ñ³Ý, ¹Ç»ï˳Ýáõà ¨ ³ÛÉÝ ×Çßï Ó¨»ñÁ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. ì³Ñ³ÝÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1980 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 114 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¶. вê²ð²Î²Î²Ü-ø²Ô²ø²Î²Ü, îÜîºê²¶Æî²Î²Ü, زð¼²Î²Ü ºì ²ÚÈ Ø²êܲ¶Æî²Î²Ü îºðØÆÜܺðÆÜ ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺð 1. èàôêºðºÜ ºì úî²ð زêܲ¶Æî²Î²Ü ØÆ Þ²ðø îºðØÆÜܺðÆ àô βä²ÎòàôÂÚàôÜܺðÆ Â²ð¶Ø²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* гëï³ï»É éáõë³Ï³Ý ¨ ûï³ñ Ý»ñùáÑÇßÛ³É ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. Àâòîíîìíàÿ Îáëàñòü Àâòîíîìíàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà àãðîêëèìàòè÷åñêèé àêêóìóëÿòèâíûé àëëþâèàëüíûé àíòåöåäåíòíûé àíòèêëèíàëüíûé àíòèêëèíîðèóì àíàëîã àïïàðàò àðèäíûé áàëàíñ áåäëåíäû áîãàðíûå âåäóùèé (èíæåíåð) âåòðîýëåêòðîñòàíöèÿ âçáðîñ âèíîìàòåðèàë âðåçêà âûâîçêà äåëîâîé äðåâåñèíû âûãîí è ïàñòáèùå

ÆÝùݳí³ñ سñ½ ÆÝùݳí³ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ ³·ñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý Ïáõï³ÏáõÙ³ÛÇÝ ³ÉÛáõídzÉ= áÕáճϳÛÇÝ, çñ³µ»ñáõϳÛÇÝ ³Ýï»ó»¹»Ýï ϳٳñ³Í³É, Ïáñ³Í³É ϳٳñ³Í³Éù, Ïáñ³Í³Éù ÝÙ³Ý³Ï ·áñÍÇù, ë³ñù (³å³ñ³ï) ãáñ ѳßí»ÏßÇé í³ï³ÑáÕ»ñ ³Ýçñ¹Ç ³é³ç³ï³ñ (ÇÝŻݻñ) ÑáÕÙ³¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý í»ñÝ»ïáõÏ, í»ñÝ»ïù ·ÇÝ»ÝÛáõà ѳí»ÉáõÏ ³ï³ÕÓÇ ¹áõñë µ»ñáõÙÁ ³ñáï ¨ ³ñáï³í³Ûñ

*ܳ˳·ÇÍÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ÐêêÐ ¶² »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1961 Ã. Ù³ñïÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 115


âûñîêîãîðüå ãàëàíòåðåÿ ãåíåòè÷åñêèé òèï ãåîòåðìè÷åñêèé ãåòåðîãåííûé ãèäðàâëè÷åñêèé ïðåññ ãèäðîòåðìè÷åñêèé ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ (ÃÝÑ) ãëûáîâûå ãîðû ãîðíûå ïîðîäû ãðàáåí ãðàâèòàöèîííûé ãðàäèåíò ãðåíà ãðóíòîâàÿ âîäà äåíóäàöèÿ äåïðåññèÿ äèàãðàììà äèàãîíàëüíûé äèñïàíñåð çàñåëÿòü çäðàâíèöà çîíà èíãðåññèîííûé, èíãðåññèâíûé èíòðóçèâíûé èíòåíñèâíîñòü èððèãàöèÿ êàíüîí êàðáèä êàëüöèÿ è åãî ïðîèçâîäíûå êàððû êâàðöèò êîâðîâûé ïðîìûñåë êîë÷åäàí êîìïëåêñ êîíòèíåíòàëüíûé êëèìàò êîíóñ âûíîñà êóýñòû è ìîíîêëèíàëüíûå ãðåáíè ëþäíîñòü

- 116 -

µ³ñÓñ³É»éݳÛÇÝ ßñç³Ý ³ñ¹áõ½³ñ¹»Õ»Ý, ³ñ¹áõ½³ñ¹ ͳ·áõÙݳÛÇÝ ïÇå »ñÏñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ ï³ñ³ë»é Ñǹñ³íÉÇÏ (çñ³µ³ß˳ϳÝ) Ù³ÙáõÉ çñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ Ñǹñá¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý (оÎ) µ»Ïáñ³ÛÇÝ É»éÝ»ñ É»éݳÛÇÝ ³å³ñÝ»ñ Ççí³Íù ͳÝñ³Ñ³Ï ·ñ³¹Ç»Ýï ·ñ»Ý³ ·»ïݳçáõñ, ëïáñ·»ïÝÛ³ çáõñ É»ñϳóáõÙ ÇçáõÛà ¹Ç³·ñ³Ù ߻ճÏÇ ¹Çëå³Ýë»ñ µÝ³Ï»óÝ»É ³éáÕç³ñ³Ý ·áïÇ (½áݳ) Ý»ñÙáõï Ý»ñųÛÃù³ÛÇÝ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝ áéá·áõ٠ϳÝÇáÝ, ËÝÓ³ÑáíÇï ϳÉóÇáõÙÇ Ï³ñµÇ¹ ¨ Ýñ³ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÁ ϳé»ñ Ïí³ñóÇï ·áñ·³ñ¹Ûáõݳ·áñÍáõÃÛáõÝ, ·áñ·³·áñÍáõÃÛáõÝ Ññ³ù³ñ (ÏáÉ㻹³Ý) ѳٳÉÇñ ó³Ù³ù³ÛÇÝ (Ù³Ûñó³Ù³ù³ÛÇÝ) ÏÉÇÙ³ ³ñï³ÑáëÙ³Ý ÏáÝ, ³ñï³Ñáë³ÛÇÝ ÏáÝ Ïáõ»ëïÝ»ñ ¨ Ùdzûù ϳï³ñÝ»ñ Ù³ñ¹³ù³Ý³Ï

ìåòàëëîãåíèÿ ìåòàìîðôè÷åñêèé ìåõîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü ìèãðàöèÿ ìèãðàöèîííîå äâèæåíèå ìîíîêëèíàëüíûé ãðåáåíü ìîðåíû ìîùíîñòü (ÃÝÑ) íàäâèã íàïîðíûå âîäû íàñåëÿòü íåóäîáíûå çåìëè íèâàëüíûé êëèìàò îáçîðíàÿ êàðòà îáðàùåííûé (èíâåðñèîííûé) ðåëüåô îêðóã îðåõîïëîäíûå îñûïü îôèîëèòîâûé ïîÿñ ïàñìóðíûé, îáëà÷íûé äåíü ïåðåñåëåíèå ïåðèîä

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

ïëàòî ïîâåðõíîñòè âûðàâíèâàíèÿ ïîäìûâ ïîéìà ïîëîãèé ïîëîãî-ñêëàä÷àòûé ïîëóñêàëüíûå ïîïåðå÷íàÿ äîëèíà ïðîãèá ïðîäóêò ïðîëþâèàëüíûé ïðîìûñëîâûé ïðî÷èå ïðî÷èå çíà÷èòåëüíûå ïóíêòèð ðàéîíîîáðàçóþùèé (ôàêòîð)

Ù»ï³Õ³·áÛ³óáõÙ ÷á˳ϻñå³ÛÇÝ ÙáñûջÝÇ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ ·³Õà ·³Õó߳ñÅ Ùdzûù ϳï³ñ ë³éó³µ»ñáõÏ, Ùáñ»ÝÝ»ñ (Ùáñ»Ý) ѽáñáõÃÛáõÝ, ϳñáÕáõÃÛáõÝ (оÎ-Ç) íñ³ß³ñÅ ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ çñ»ñ µÝ³Ïí»É ³ÝѳñÙ³ñ ÑáÕ»ñ ÓÛáõݳÛÇÝ ÏÉÇÙ³ ³ÏݳñϳÛÇÝ ù³ñ﻽ ßñçáõÝ é»ÉÇ»ý ûÏñáõ· ÁÝÏáõ½³ïáõÝ»ñ, ÁÝÏáõ½³½·ÇÝ»ñ ù³ñ³Ã³÷í³Íù, ù³ñ³Ã³÷áõÏ ûýÇáÉÇï³ÛÇÝ ·áïÇ ³Ùå³Ù³Í, ÃËåáï, ÃËå³Ù³Í ûñ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙ, í»ñ³µÝ³ÏáõÙ 1. (»ñÏñµ., ³ßË.) ųٳݳϳßñç³Ý, ¹³ñ³ßñç³Ý, ßñç³Ý, 2. (Ù³Ã., ýǽ.) å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ë³ñ³í³Ý¹ ѳñÃÙ³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñ »ÝóáÕáÕáõÙ áÕáÕ³ï, áÕáÕ³ÑáõÝ ½³éÇÏáÕ, ë³Ï³í³Ã»ù ½³éÇÏáÕ-ͳÉù³íáñ ÏÇë³Å³Ûé³ÛÇÝ É³ÛݳÏÇ ÑáíÇï ×Ïí³Íù ³ñï³¹ñ³Ýù, ³ñ¹ÛáõÝù, Ùûñù åñáÉÛáõíÇ³É ³ñ¹Ûáõݳ·áñÍ³Ï³Ý ³ÛÉù ³ÛÉ Ý߳ݳϳÉÇ Ï»ï³·ÇÍ ßñç³Ý³·áÛ³óÙ³Ý (·áñÍáÝ)

- 117


ðàôèíèðîâàííàÿ ìåäü ðàôèíèðîâàííûé ñàõàð ðåëüåô ñàíàòîðèé ñáðîñ ñâèòà ñåéñìè÷åñêèé ñåëåâûå ñåðíûé êîë÷åäàí ñèñòåìà ñêàëüíûå ñíåæíûé ïîêðîâ ñîëíå÷íàÿ ðàäèàöèÿ ñîëíå÷íîå ñèÿíèå ñòàíîê ñòîê ñòðàòîâóëêàíû ñòðóêòóðà ñòðóêòóðíûé ñóáòåðìàëüíûå ñóììàðíàÿ ñóòêè òåêòîíè÷åñêèé òåðìàëüíûé òåððàñà òðîã òîëùà óëüòðàîñíîâíûå óðîâåíü óñòóï ôëþâèîãëÿöèàëüíûé ôðàãìåíòû õîçÿéñòâî öèðêóëÿöèÿ ÷èñëî øòèëåé øåëêîâîäñòâî ýêçîãåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ ýêîíîìèêà ýêîíîìè÷åñêàÿ êàðòà ýêñòðóçèâíûé

- 118 -

½ï(í)³Í åÕÇÝÓ ½ï(í)³Í ß³ù³ñ (é³ýÇݳ¹) é»ÉÇ»ý ³éáÕç³ñ³Ý í³ñÝ»ïáõÏ, í³ñÝ»ïù ß»ñï³ËáõÙµ ë»ÛëÙÇÏ ë»É³í³ÛÇÝ ÍÍÙµ³ÛÇÝ Ññ³ù³ñ ѳٳϳñ· ųÛé³ÛÇÝ ÓÛáõݳͳÍÏáõÛà ³ñ»·³ÏݳÛÇÝ (³ñ¨Ç) ׳鳷³ÛÃáõÙ ³ñ¨³óáÉù, ³ñ¨³÷³ÛÉ Ñ³ëïáó Ñáëù ß»ñï³íáñ Ññ³µáõËÝ»ñ ϳéáõóí³Íù, ϳéáõÛó, ϳ½Ù ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ, ϳéáõÛó³ÛÇÝ »Ýóç»ñÙ³ÛÇÝ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ, Ùdz·áõÙ³ñ ûñ ï»ÏïáÝ³Ï³Ý ç»ñÙ³ÛÇÝ, ï³ù (³ÕµÛáõñ) ¹³ñ³ï³÷, ¹³ñ³í³Ý¹ ïñá·= ï³ßï³ÑáíÇï ѳëïáõÛà ¥»ñÏñµ., ÑÝù.¤ ·»ñÑÇÙù³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï (ѳÝù¤³ëïÇ׳Ý, ë³Ý¹Õ³í³Ý¹ ë³éóáÕáÕ(³ï)³ÛÇÝ ¹ñí³·Ý»ñ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ßñç³åïáõÛï, ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ ³Ý¹áññáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñ ß»ñ³Ù³å³ÑáõÃÛáõÝ, ß»ñ³Ù³µáõÍáõÃÛáõÝ ³ñï³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ ¿ÏáÝáÙÇϳ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³ñ﻽ ³ñï³Å³ÛÃù³ÛÇÝ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ýíäîãåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ ýíåðãèÿ ýíåðãèÿ âåòðà ýïèãåíåòè÷åñêèå ìåñòîðîæäåíèÿ ýðóïòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ý»ñÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ ¿Ý»ñ·Ç³ ù³Ùáõ ¿Ý»ñ·Ç³ (áõÅ) ٳϳÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ ųÛÃù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

â êÂò â êã â ëèòðàõ â ñåêóíäó â ìëí. ðóá. â ïðîö. â òûñ. ãà â òûñ. ò â øòóêàõ â ö â. ä. äî íàøåé ýðû ç. ä. ìëí. êÂò ÷ ñ. ø. òûñ. ë. ñ. þ. ø.

Ïìï-áí Ï·-áí É/í ÙÉÝ éáõµ. ïáÏáëÝ»ñáí, ïÏë-áí ѳ½. ѳ-áí ѳ½. ï-áí ѳïáí ó-áí ³ñÉ. »ñÏ. Ù. Ã. ³. ³ñÙ. »ñÏ. ÙÉÝ ÏìïÅ Ñë. ɳÛÝ. ѳ½. ÓdzáõÅ Ñí. ɳÛÝ.

2. èàôêºðºÜÆò ºì úî²ð Ⱥ¼àôܺðÆò öàʲèÚ²È ´²èºðÆ §²¦ ìºðæܲÐÜâÚàôÜÆ Ø²êÆÜ* سëݳ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ µ³é»ñÇ ³ í»ñçݳÑÝãÛáõÝáí ¨ ³é³Ýó ³-Ç Ó¨»ñÁ (³ÙåÉÇïáõ¹–³ÙåÉÇïáõ¹³, ³ùëÇáÙ–³ùëÇáÙ³, ³ýÇß–³ýÇß³, µñÇ·³¹–µñÇ·³¹³, ûáñ»Ù–ûáñ»Ù³ ¨ ³ÛÉÝ), ÙÇ ß³ñù ¹»åù»ñáõÙ ¿Éª ¹ñ³Ýó ѳۻñ»Ý ÝáõÛݳÝÇßÝ»ñÁ (³µëóÇë(³)–ѳïáÝ, ·ÉÛáõÏá½(³)–˳Õáճ߳ù³ñ, ýáñÙáõÉ(³)–µ³Ý³Ó¨ ¨ ³ÛÉÝ): *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É »Ý ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ ¨ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1975 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 119


²Ûë ϳñ·Ç µ³é»ñÇ áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ ·ï³Í ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. 1. ² í»ñçݳÑÝãÛáõÝÝ ³Û¹ µ³é»ñáõÙ å³Ñå³Ý»Éª ³) ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³-Ç ëÕáõÙÁ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ µ³é³å³ïÏ»ñÇ ³Õ³í³ÕáõÙ, áõñÇß µ³é»ñÇ Ñ»ï ÝáõÛݳóÙ³Ý íï³Ý· ϳ٠µ³é³í»ñçáõÙ ¹Åí³ñ ³ñï³ë³Ý»ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ. ûñÇݳϪ ³Ýï»Ýݳ, ³ÝïÇÏí³ (ïå³ï³éÇ ï»ë³Ï), µÉ»Ýá黳 (µÅßÏ.), µáõñÅáõ³, ¹áÙݳ, ϳÝí³, ϳå»Éɳ, Ï»åϳ, ÑǷǻݳ, ٻ˳ÝÇϳ (ÑÙÙï. ٻ˳ÝÇÏ), Ùá½³Çϳ (ÑÙÙï. Ùá½³ÇÏ), å³ÉÇïñ³, åñ»ÙÇ»ñ³ (ÑÙÙï. åñ»ÙÇ»ñ), éáõÙµ³ (ÑÙÙï. éáõÙµ), ë³ïÇñ³ (ÑÙÙï. ë³ïÇñ), ëÇÝ»Ïáõñ³, ëÇÝÛáñ³ (ÑÙÙï. ëÇÝÛáñ), ï³ñ³Ýï»Éɳ, ïáÏ³ï³ ¨ ³ÛÉÝ. µ) ³í³Ý¹³µ³ñ ³-áí ·ñíáÕ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñáõÙª ³Ù»áµ³, ³Ùåáõɳ, ³Ý³Ïáݹ³ (ϻݹµ.), ³í³ÝïÛáõñ³, ³ñÙ³¹³ (å³ïÙ.), ¹Ç»ï³, ¹ñ³Ù³, ¿ëïñ³¹³, ϳëdz (µëµ.), ÏáÉ»·³, ÝÇñí³Ý³, åñ»³ÙµÉáõ³ (ùÕù.), ëÇÉýǹ³ (¹Çó.), ëÇÝÏáå³ (»ñ³Åßï.), í»ñ³Ý¹³, ïñ³íÙ³, áõÝÇí»ñëdz¹³, ûÉÇÙådz¹³, ý³µñÇϳ, ý³µáõɳ, ýñ»½³ (ïáñý³Ñ³ï Ù»ù»Ý³): 2. Øݳó³Í µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³Û¹ µ³é»ñÁ ·áñÍ³Í»É ³é³Ýó ³-Ç (ٳݳí³Ý¹ ûï³ñ³½·Ç ³ÛÝ µ³é»ñáõÙ, áñáÝó ³-Ý ³í»É³óí³Í ¿ éáõë»ñ»ÝáõÙ). ûñÇݳϪ ³µóÇë, ³Éï»ñݳïÇí, ³ÙÇÉá·, ³ÙåÉÇïáõ¹, ³ÝïÇÉáå, ³ùëÇáÙ, µ³Éɳ¹, µ³ñÇϳ¹, µñÇ·³¹, µñáßÛáõñ, ·³ñÝÇïáõñ (ïå·ñ.), ·ñ³íÛáõñ, ¹Ç³·ñ³Ù, ûáñ»Ù, ¿ëï³ý»ï, É»·»Ý¹, Ïááñ¹Çݳï, ѻϳïáÙµ (å³ïÙ.), ÑÇå»ñµáÉ, ÙáÉ»ÏáõÉ, ÝáñÙ, å³ñ³µáÉ, åñáµÉ»Ù, éáµÇݽáݳ¹, ë»ñ»Ý³¹, ëÇÝáõëáǹ, ëÛáõÇï, ëáݳï, íÇëÏá½, ýñ»½(»ñ) (Ù»ï³Õ³Ñ³ï Ù»ù»Ý³) ¨ ³ÛÉÝ: 3. ² í»ñçݳÑÝãÛáõÝáí ϳ٠³é³Ýó ³-Ç ·áñͳÍíáÕ Ý»ñùáÑÇßÛ³É ûï³ñ µ³é»ñÇ ÷á˳ñ»Ý Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ѳٳñ»É ·áñÍ³Í»É ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨Û³É ѳۻñ»Ý ÝáõÛݳÝÇßÝ»ñÁ. ³ÝÏ»ï(³) ³åáûÙ(³) ³ëϳñǹ(³) ³ýÇß(³) µ»ñÙ(³) ·³É»ñ³ ¹»Ï³¹(³)

- 120 -

ѳñó³Ã»ñÃ(ÇÏ) ѳñó·ÇÍ ÏÉáñ áñ¹, ÏÉáñ ×Ç×áõ ³½¹³·Çñ ³é³÷ Ãdzݳí, ·³É»ñ³ (å³ïÙ.) ï³ëÝûñÛ³Ï îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

1. ¹ÇëóÇåÉÇÝ(³) 2. ¹ÇëóÇåÉÇÝ(³) ¹Çɻٳ ϳñdzïǹ(³) ÏÉá³Ï³ Ù»ï³ýáñ(³) Ù»ï»áñ(³) ÙÇÙá½³ ÙÇÝdzïÛáõñ(³) (³ñí.) Ùá¹³ Ùá½³ÇÏ(³) å³ÉÇïñ(³) å³ÝïáÙÇÙ(³) å³Ýáñ³Ù(³) å³ëïÇÉ(³) å³ïÇÝ(³) å³ñ³¹Ç·Ù(³) å³ñó»É(³) å³áõ½³ å»ï³ñ¹(³) åÇå»ï(ϳ) åáÙ³¹(³) åñǽٳ (Ù³Ã.) åñáå³·³Ý¹³ åáõ¹ñ³ éáõïÇÝ(³) ëǷݳïáõñ(³) ë»ñ»Ý³¹(³) ëǵÇÉɳ, ëÇíÇÉɳ ëÇëï»Ù(³) ë˻ٳ ëåáñ(³) ëïñ³ïáëý»ñ(³) í³½(³) í³ÉÛáõï³ í³ÉïáéÝ(³) í³Ýï(³) í»ñ³Ý¹³ ïñ³Ýß»Û(³)

ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ ³é³ñϳ, ·Çï³×ÛáõÕ, ·Çï³Ï³ñ· »ñÏÁÝïñ³Ýù ϳݳóÇ ³ñӳݳëÛáõÝ, ϳñdzïǹ 1. ÏáÛáõÕÇ, 2. (Ï»Ýëµ.) ÏáÛ³Ýáó, ÏáÛ³Ýóù, 3. (å³ïÙ.) ÏÉá³Ï³ ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝ ³ëáõå å³ïϳéáõÏ Ù³Ýñ³Ýϳñ Ýáñ³Ó¨áõÃÛáõÝ, Ùá¹³ (ÑÙÙï. Ùṳ۳ϳÝ, Ùá¹³Û³ë»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Ë׳Ýϳñ(ãáõÃÛáõÝ) 1.Ý»ñϳåݳÏ, 2.ѳٻñ³Ý·áõÃÛáõÝ ÙÝç³Ë³Õ, ÙÝçϳï³Ï ѳٳÛݳå³ïÏ»ñ å³ëï»Õ µñáݽ³÷³é, å³ïÇݳ ѳñ³óáõÛó ÑáÕ³Ïïáñ, ÑáÕ³µ³ÅÇÝ ¹³¹³ñ ׳ÛÃéáõÏ Ï³ÃáóÇÏ ßñÃ(ݳ)Ý»ñÏ Ñ³ïí³Í³ÏáÕÙ ù³ñá½ãáõÃÛáõÝ 1. ÷áßÇ, 2. ¹ÇÙ³÷áßÇ Ñݳó³ÍáõÃÛáõÝ, É׳ó³ÍáõÃÛáõÝ 1. (¹»Õ³·.) ¹»Õ³ÝÇß, 2. (ïå³·ñ.) Ù³ÙɳÝÇß, ûñóÝÇß ó³Û·»ñ·, ·Çß»ñ»ñ·, ë»ñ»Ý³¹ ·áõß³ÏáõÑÇ, ëǵÇÉɳ (å³ïÙ.) ѳٳϳñ· (·Çï.) 1. áõñí³·ÇÍ, ë˻ٳ, 2. ·Í³å³ïÏ»ñ µ»ÕÙÝÇÏ í»ñÝáÉáñï ëÏ³Ñ³Ï ³ñÅáõÛà ·³É³ñ³÷áÕ Ï³ÛÙ³å³ñ³Ý å³ïß·³Ùµ 1. Ëñ³Ù, 2. ³éí³÷áë, 3. Ëñ³ÙáõÕÇ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 121


ïñ³ë(³) ïñ³í»ñë(³) ïñÇËÇÝ(³) áõí»ñïÛáõñ(³) ùÇÙ»é ûñµÇï(³) ý³½(³) ý³É³Ý·(³) ý³Ýý³ñ(³) ý³ñ(³) ý³áõݳ ýÉáñ³ ýáÝá·ñ³Ù(³) ýáñÙáõÉ(³) ýáñëáõÝϳ ýñáõÏïá½(³)

1. áõÕ»·ÇÍ, 2. áõÕÇ ÙÇç³ÃáõÙµ, ³Ùµ³ñï³Ï, ïñ³í»ñë (ëåáñï., ï»ËÝ.) Ó³ñáñ¹ ݳ˻ñ·³Ýù 1. »Õç»ñí³ù³Õ, 2. (å³ïÙ.) ùÇÙ»é áõÕ»ÍÇñ 1. ÷áõÉ, 2. (ýǽ.) ý³½ 1. ÷³Õ³Ý·, 2. ÙáñÙ, 3. (å³ïÙ.) ÷³Õ³Ý· ¨ ý³É³Ý· 1. ß»÷áñ, 2. ß»÷áñ³Ýí³·, 3. ß»÷áñ³½¹ óáɳɳåï»ñ ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑ µáõë³Ï³Ý ³ß˳ñÑ Ó³Ûݳ·Çñ µ³Ý³Ó¨ µáó³ÙáõÕ åïճ߳ù³ñ, Ùñ·³ß³ù³ñ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: úï³ñ Ù»Ï ï»ñÙÇÝÇ ÷á˳ñ»Ý ѳۻñ»ÝáõÙ »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ ïíÛ³É ï»ñÙÇÝǪ ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ·áñͳÍí»Éáõ ѻ勉Ýùáí ³é³ç³ó³Í ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙáí. ûñ.ª ëǷݳïáõñ(³) – 1. (¹»Õ³·.) ¹»Õ³ÝÇß, 2. (ïå³·ñ.) Ù³ÙɳÝÇß, ûñóÝÇß: ä³ïÙ. ÝßáõÙ áõÝ»Ý ³ÛÝ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝù ѳۻñ»ÝáõÙ å³Ñå³Ýí³Í »Ý ݳ¨ Çñ»Ýó ݳËÏÇÝ Ï³Ù å³ïÙ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ. ûñ.ª ·³É»ñ³Ãdzݳí, ·³É»ñ³ (å³ïÙ.ª 鳽ٳݳí):

3. вںðºÜ §Ð²Üð²äºîàôÂÚàôܦ, §Îàôê²ÎòàôÂÚàôܦ ºì ²ÚÈ ´²èºðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ÜϳïÇ áõݻݳÉáí µ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ É»½íáõ٠ѳۻñ»Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ, ѻճ÷áËáõÃÛáõÝ, å³ï·³Ù³íáñ µ³é»ñÇ É³ÛÝ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁª ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ ѳۻñ»ÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ¨ ¹³ñÓÝ»É å³ßïáݳϳÝ:

*ܳ˳·ÇÍÁ, ѳٳå³ï³ëË³Ý Ý»ñ³Í³Ï³Ý ÑÇÙݳíáñáõÙáí, ϳ½Ù»É »Ý ¶. ꨳÏÁ ¨ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1966 Ã. Ù³ÛÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 122 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

4. ØÆ Þ²ðø îºðØÆÜܺðÆ ¼àô¶²Ðºè ÒºìºðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü ØƲêܲβܲòØ²Ü Ø²êÆÜ* Ü»ñùáÑÇßÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ×ßïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ª ÝßíáÕ µÝ³·³í³éÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ï»ñÙÇݳÛÇÝ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÇó ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É »ñÏñáñ¹ ëÛáõݳÏÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇÝ.

ø³Õ³ù³Ï³Ý, í³ñã³Ï³Ý, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ ¶áñͳÍíáõÙ »Ý

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

³ë³ÙµÉ»³, ѳٳÅáÕáí, ³ß˳ñѳÅáÕáí µÉáϳ¹³, ßñç³÷³ÏáõÙ, (ѳٳ) å³ß³ñáõÙ ¹»ÙáÝëïñ³ódz, óáõÛó, óáõó³¹ñáõÙ, ßù»ñÃ

- ³ë³ÙµÉ»³ - ßñç³÷³ÏáõÙ - 1. óáõÛó, 2. ßù»ñÃ, 3. óáõó³¹ñáõÙ - ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ¿ÏáÝáÙÇϳ - ͳÛñ³Ñ»Õ³Ï³Ý - ÅáõéݳÉÇëï ¥Éñ³·ñáÕ¤ - ÷á˽ÇçáõÙ - ÏáÝý»ñ³Ýë - ³é׳ϳïáõÙ, ¹ÇٳϳÛáõÙ - ½³Ý·í³Í(Ý»ñ) - ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ - 1. ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ, 2. Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝ - í³í»ñ³óáõÙ - ѻﳹÇÙáõÃÛáõÝ, ѻﳹ»Ù áõÅ»ñ - í³ñã³Ï³ñ· - ѳٳϳñ· (·Çï.) - 1. Ù³ñÙÇÝ, 2. ûñ·³Ý (Ù³ÙáõÉÇ) - Ù³ëݳ×ÛáõÕ - ѳٳÅáÕáí

¿ÏáÝáÙÇϳ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¿ùëïñ»ÙÇëï, ͳÛñ³Ñ»Õ³Ï³Ý ÅáõéݳÉÇëï, Éñ³·ñáÕ ÏáÙåñáÙÇë, ÷á˽ÇçáõÙ ÏáÝý»ñ³Ýë, ÏáÝý»ñ»Ýódz ÏáÝýñáÝï³ódz, ³é׳ϳïáõÙ, ¹ÇٳϳÛáõÙ, ¹ÇÙ³·ñ³íáõÙ Ù³ëë³(Ý»ñ), ½³Ý·í³Í(Ý»ñ) Ù³ëë³Û³Ï³Ý, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ÙÇëdz, ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ, Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝ é³ïÇýÇϳódz, í³í»ñ³óáõ٠黳Ïódz, ѻﳹÇÙáõÃÛáõÝ, ѻﳹ»Ù áõÅ»ñ é»ÅÇÙ, í³ñã³Ï³ñ· ëÇëï»Ù, ѳٳϳñ·, ѳٳϳñ·áõÃÛáõÝ ûñ·³Ý, Ù³ñÙÇÝ ýÇÉdzÉ, Ù³ëݳ×ÛáõÕ, µ³Å³ÝÙáõÝù ýáñáõÙ, ѳٳÅáÕáí

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É »Ý Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ ¨ ¶. سñïÇñáëÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1976 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 123


²ñí»ëïÇ, ·»Õ³·ÇïáõÃÛ³Ý, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ ³Ýë³ÙµÉ, ѳٳϳéáõÛó, ѳÙáõÛÃ

- 1. (»ñ³Åßï.) ³Ýë³ÙµÉ 2. (׳ñï.) ѳٳϳéáõÛó - µ³É»ïÙ³Ûëï»ñ

µ³É»ïÙ»Ûëï»ñ, µ³É»ïÙ³Ûëï»ñ, µ³É»ï³å»ï, µ³É»ï³í³ñ, å³ñáõëáõóÇã, å³ñáõëáõÛó ·³ëïñáÉ, ÑÛáõñ³Ë³Õ ¹ÇñÇÅáñ, »ñ³Åßï³í³ñ, Ýí³·³í³ñ, Ýí³·³å»ï ¿ÃÇϳ, µ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝ

- ÑÛáõñ³Ë³Õ - ¹ÇñÇÅáñ

¿ëûïÇϳ, ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝ ËáñÙ»Ûëï»ñ, ËáñÙ³Ûëï»ñ, ËÙµ³í³ñ ÏáÙåÉ»ùë, ѳٳÉÇñ, ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ, ѳٳÉÇñ³ÛÇÝ ÏáÙåá½Çïáñ, »ñ·³Ñ³Ý ÏáÝÏáõñë, ÙñóáõÛÃ, Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝ ÏáÝë»ñí³ïáñdz, »ñ³Åßï³Ýáó ÏáÝó»ñï, ѳٻñ· ÏáÝó»ñïÙ»Ûëï»ñ, ÏáÝó»ñïÙ³Ûëï»ñ Ïáñåáõë, Ù³ëݳ߻Ýù, ³é³ÝÓݳ߻Ýù ÏáõÉïáõñ³, Ùß³ÏáõÛà å³ñÏ, ½µáë³Û·Ç, ѳٳϳ½Ù, ѳí³ù³Ï³Û³Ý, ß³ñųϳ½Ù é»ÅÇëáñ, ¹»ñáõëáõÛó, µ»Ù³í³ñ ïáÝÙ»Ûëï»ñ, ïáÝÙ³Ûëï»ñ, ïáݳí³ñå»ï û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý, û¹³Ï³Û³Ý

- µ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝ (¿ÃÇϳ) - ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝ (¿ëûïÇϳ) - ËÙµ³í³ñ - ѳٳÉÇñ ¥ÏáÙåÉ»ùë¤ - ѳٳÉÇñ³ÛÇÝ (ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ) - ÏáÙåá½Çïáñ - 1. ÙñóáõÛÃ, 2. Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝ - ÏáÝë»ñí³ïáñdz - 1. ѳٻñ·, 2. ÏáÝó»ñï (»ñ³Åßï. ëï»ÕÍ.) - ÏáÝó»ñïÙ³Ûëï»ñ - Ù³ëݳ߻Ýù - Ùß³ÏáõÛÃ, ÏáõÉïáõñ³ - 1. ½µáë³Û·Ç, 2. (Ù»ù.) ѳٳϳ½Ù, 3. ¥ïñ³Ýëå.¤ ѳí³ù³Ï³Û³Ý (å³ñÏ) - é»ÅÇëáñ - ïáÝÙ³Ûëï»ñ - û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý

êåáñï³ÛÇÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñ ·ñáëÙ»Ûëï»ñ, ·ñáëÙ³Ûëï»ñ ÏáÙåÉ»ùë, ѳٳÉÇñ ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ, ѳٳÉÇñ³ÛÇÝ ã»ÙåÇáÝ, ³ËáÛ³Ý é»Ïáñ¹, Ùñó³ÝÇß ëï³¹ÇáÝ, Ù³ñ½³¹³ßï

- 124 -

- ·ñáëÙ³Ûëï»ñ - ѳٳÉÇñ - ѳٳÉÇñ³ÛÇÝ (ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ) - ã»ÙåÇáÝ - é»Ïáñ¹ - 1. ëï³¹ÇáÝ, 2. Ù³ñ½³¹³ßï îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ëï³ñï, Ù»ÏݳñÏ, ëÏǽµ, ëÏë»ÉÁ ïáõñǽÙ, ½µáë³ßñç(ÇÏ)áõÃÛáõÝ

- Ù»ÏݳñÏ - ïáõñǽÙ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: êáõÛÝ áñáßáõÙÁ ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ ÑÇßÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ (Ù³ëë³, 黳Ïódz, é»ÅÇÙ ¨ ³ÛÉÝ)ª ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ áõÝ»ó³Í ѳٳÝáõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë, ýǽÇϳÛÇ Ù»ç Ù³ëë³-Ý Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ½³Ý·í³Í (ÝÛáõÃÇ ½³Ý·í³Í) Ó¨áí, ùÇÙdzÛÇ Ù»ç 黳Ïódz ¨ é»ÅÇÙ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ³Ýóñ·Ù³Ý³µ³ñ (ÝÛáõûñÇ é»³Ïódz, û¹Ç é»ÅÇÙ) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: î»ñÙÇÝÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³Ûɨ³ÛÉ Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí µ³ó³ñÓ³Ï ÙdzӨáõÃÛáõÝ ãÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í, ٳݳí³Ý¹ áñ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý áÉáñïáí (ѳٳϳñ·, ëÇëï»Ùª ËáݳñÑÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, å»ï³Ï³Ý ѳٳϳñ·, Ùß³ÏáõÛÃ, ÏáõÉïáõñ³ª Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃ, ÏáõÉïáõñ³ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹): ºÃ» ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ѳٳñ³Ï³Éí³Í ¨ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ãÇ Ùïóí³Í, ³å³ ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ï»ñÙÇÝÇ ÷³Ï³·ÍÇó ¹áõñë ¹ñí³Í Ó¨ÇÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ ËÙμ.: ì»ñçÇÝ 30 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ß³ï µ³é»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ï»Ý¹³ÝÇ »Ý ¹³ñÓ»É: úñÇݳϪ Éñ³·ñáÕª ÅáõéݳÉÇëï-Ç ÷á˳ñ»Ý, Ù³ñÙÇÝ – ûñ·³Ý, ѳÙáõÛà – ³Ýë³ÙµÉ, Ýí³·³í³ñ – ¹ÇñÇÅáñ, »ñ³Åßï³Ñ³Ý – ÏáÙåá½Çïáñ, ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝ – ïáõñǽÙ, ½µáë³ßñçÇÏ – ïáõñÇëï, ѳٳϳñ· – ëÇëï»Ù, Ùß³ÏáõÛà – ÏáõÉïáõñ³, ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ – ¿ÏáÝáÙÇϳ, Ù³ñ½³Ï³Ý – ëåáñï³ÛÇÝ:

5. §êºêƲ¦, §Ü²Î²¼¦ , §èº¶È²ØºÜî¦ îºðØÆÜܺðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ê»ëdz – Ýëï³ßñç³Ý – ùÝݳßñç³Ý, ݳϳ½ – å³ïíÇñ³Ý, 黷ɳٻÝï – ³ß˳ï³Ï³ñ· ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ×ßïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑÁñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. ³. ê»ëdz µ³éÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É Ýëï³ßñç³Ý ¥¶»ñ³·áõÛÝ ëáí»ïÇ, ï»Õ³Ï³Ý ëáí»ïÝ»ñÇ Ýëï³ßñç³Ý, ¹³ï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³Ý, ·Çï³Ï³Ý Ýëï³ßñç³Ý ¨ ³ÛÉݤ ¨ ùÝݳßñç³Ý ¥·³ñݳݳÛÇÝ ùÝݳßñç³Ý, ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ùÝݳßñç³Ý ¨ ³ÛÉݤ:

ܳϳ½ µ³éÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñÍ³Í»É å³ïíÇñ³Ý ¥ÁÝïñáÕÝ»ñÇ å³ïíÇñ³ÝÁ ¹»åáõï³ïÝ»ñÇÝ, å³ïíÇñ³Ý ï³É ¨ ³ÛÉݤ: *ܳ˳·ÇÍÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ÐêêÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ëáí»ïÇ Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ËáõÙµÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1974 Ã. ÑáõÝÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 125


軷ɳٻÝï µ³éÁ ·áñÍ³Í»É Çñ ÁݹѳÝáõñ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ǵñ¨ ³ß˳ï³ÝùÇ Ï³Ýáݳϳñ· ¥Ð³ÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ëáí»ïÇ é»·É³Ù»Ýï¤, ÇëÏ Ù³ëݳÏÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ³ß˳ï³Ï³ñ· ¥ÝÇëïÇ, ÅáÕáíÇ ³ß˳ï³Ï³ñ· ¨ ³ÛÉݤ: μ. §Ñâîä çàêîíî⦠³Ýí³ÝáõÙÁ ѳۻñ»Ý óñ·Ù³Ý»É §úñ»ÝùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ¦:

äåïîçèòàðèé

äîâîîðóæåíèå çàîðãàíèçîâàííîñòü èìïåðñêèé

¹»åá½Çï³ñ

ϳÛë»ñ³Ï³Ý

6. èàôêºðºÜ ºì úî²ð ØÆ Þ²ðø îºðØÆÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ²ð¶Ø²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ¶Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³é³çÁÝóóÇ, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ñ³· ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÇÝãå»ë ³ÛÉ É»½áõÝ»ñ, ³ÛÝå»ë ¿É ѳۻñ»ÝÁ ѳñëï³ó»É ¨ ѳñëï³ÝáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí Ýáñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ï»ñÙÇÝÝ»ñáí: ì»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñáõ٠ɳÛÝáñ»Ý ·áñͳÍíáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ù³ñ½³Ï³Ý Ýáñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ѳۻñ»Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñ ѳëï³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ª Ý»ñùáÑÇßÛ³É µ³é³ó³ÝÏÇ ³é³çÇÝ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í éáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É »ññáñ¹ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ.

èíôðàñòðóêòóðà êîíòð-àäìèðàë

êîíòðîëèðóåìûé îòäà÷à

ÇÝýñ³ëïñáõÏïáõñ³, ÇÝýñ³Ï³éáõóí³Íù ÷áËÍáí³Ï³É

í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »Ýóϳ ÷áËѳïáõóáõÙ, í»ñ³¹³ñÓáõÙ

гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñ ¶áñͳÍíáõÙ »Ý âåùèçì âûáîðùèê äåìîíåòèçàöèÿ

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

ÁÝã³ù³ÕóáõÃÛáõÝ Çñ³ÙáÉáõÃÛáõÝ ÁÝïñáÕ, ùí»³ñÏáÕ, ùí»³ïáõ ÁÝïñÇã ³å³Ù»ï³Õ³¹ñ³Ù³- ÃÕó¹ñ³Ù³óáõÙ óáõÙ, ³å³ëï³Ï³óáõÙ, Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¹»ñÍáí³Ï³É (Íáí³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ (Ïñïë»ñ) ³ëïÇ׳Ý, áñÁ ݳËáñ¹áõÙ ¿ ÷áËÍáí³Ï³ÉÇ ³ëïÇ׳ÝÇÝ) í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ Ñ³ïáõÛó (Ý»ñ¹ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ, ³ß˳ï³ÝùÇ ¹ÇÙ³ó ëï³óíáÕ ³ñ¹ÛáõÝù)

ïåðâîïðîõîäåö

é³ÑíÇñ³

ݳ˳·Ý³ó

ïðåìèÿ

å³ñ·¨, åñ»Ùdz

å³ñ·¨³í׳ñ (³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÝáñٳݻñÁ ·»ñ³½³Ýó»ÉÇë µ³ÝíáñÝ»ñÇÝ ¨ ͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³í³ñÓÇó ¹áõñë ïñíáÕ Éñ³óáõóÇã ¹ñ³Ù³Ï³Ý í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ)

ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì. ²ëɳÝÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1985 Ã. ÑáõÝÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 126 -

å³Ûٳݳ·ñ³å³Ñ (³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ Ç å³Ñ ¿ ïñíáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ µÝ³·ÇñÁ) Éñ³½ÇÝáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñå³ÙáÉáõÃÛáõÝ Ï³Ûë»ñ³å»ï³Ï³Ý (³Í³Ï³Ý, èìïåðèÿ (ϳÛëñáõÃÛáõÝ) µ³éÇó, ï³ñµ»ñ»Éáõ ѳٳñ èìïåðàòîðñêèé (ϳÛë»ñ³Ï³Ý) ³Í³Ï³ÝÇó) »Ýóϳéáõóí³Íù

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 127


ðàçðÿäêà

ɳñí³ÍáõÃÛ³Ý ÃáõɳóáõÙ

ðàñïðîäàæà

í³×³éù, ÁݹѳÝáõñ í³×³éù, Ç ëå³é í³×³éù, ͳËÍËáõÙ, ×»å³í³×³éù ëï»Õͳ·áñÍáõÙ, ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ

ñîçèäàíèå

ÉÇóù³Ã³÷áõÙ (é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ɳñí³ÍáõÃÛ³Ý ÃáõɳóáõÙ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ëå³é³í³×³éù

³ñ³ñáõÙ (§ëï»Õͳñ³ñ ³ß˳ï³Ýù¦, §ëï»ÕÍáõÙ¦)

ë³Ý¹áõÕù, ëÛáõÝ, Ù»ù»Ý³ÛÇ Ù³ë, óïñáÝÇ µ»Ù ¨ ³ÛÉÝ: гٻٳïÇ°ñ ïîäâèæíîé) ïåðåõâàò÷èê

ïåðôîêàðòà

å»ñýáù³ñï

¶Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ àíêëàâ àòîëë äåôîëèàöèÿ äèñïëåé îáóñòðîéñòâî ïåðåäâèæíîé

- 128 -

³ÝÏÉ³í ³ïáÉ ¹»ýáÉdzódz, ï»ñ¨³½ñÏáõÙ ¹ÇëåÉ»Û – ßñçÇÏ, ß³ñųϳÝ

ÙÇç³ï³ñ³Íù ûÕ³ÏÕ½Ç ï»ñ¨³½ñÏáõÙ ï»ë³ïÇå Éñ³Ï³éáõóáõÙ 1. ßñçÇÏ (ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ ã·ïÝíáÕ, ï»ÕÇó-ï»Õ ÷á˳¹ñíáÕ, ßñçáÕ. ûñÇݳϪ ˳ÝáõÃ, Ïñå³Ï, óïñáÝ, ÏÇÝá, óáõó³Ñ³Ý¹»ë, Ù»ù»Ý³Û³óí³Í ß³ñ³ëÛáõÝ, çáϳï, ·ñ³¹³ñ³Ý, ³ñÑ»ëï³Ýáó, ËáѳÝáó ¨ ³ÛÉÝ), 2. ß³ñÅ³Ï³Ý (ëáíáñ³µ³ñ ³Ýß³ñÅ, µ³Ûó ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ï»Õ³ß³ñÅ»ÉÇ, ï»Õ³÷áË»ÉÇ ¨ ÙÇ ³ÛÉ í³ÛñáõÙ ï»Õ³Ï³Û»ÉÇ. ûñÇݳϪ ¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý, ϳÙáõñç, ë»ÝÛ³ÏÇ å³ï,

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ïîäâèæíîé

å»ñýáųå³í»Ý ͳÏáï»É, ͳÏÍÏ»É, ͳϻÉ, µ³Ý³É, å»ñýáñ³ódzÛÇ »ÝóñÏ»É 1. åɳݻï³ñÇáõÙ, åɳݻï³ñÇ, ÙáÉáñ³Ï³óáõÛó, ³ëïÕ³óáõÛó, 2. åɳݻï³ñÇáõÙ, åɳݻï³ñÇ, ÙáÉáñ³Ï³óáõó³ñ³Ý, ³ëïÕ³óáõó³ñ³Ý ßñçÇÏ, ß³ñųϳÝ

ðàññòûêîâêà

ðåêóëüòèâàöèÿ

é»ÏáõÉïÇí³ódz

ïåðôîëåíòà ïåðôîðèðîâàòü

ïëàíåòàðèé

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

ϳɳÝÇã (ï»ËÝÇϳÛÇ ÙÇçáó, áñÝ ÁÝóóùÇ Å³Ù³Ý³Ï µéÝáõÙ ¿ ÃßݳÙáõ ï»ËÝÇϳÛÇ ÙÇ ³ÛÉ ÙÇçáóÇ, ëïÇåáõÙ ¿ ϳݷݻÉ, í³Û¿çù ϳï³ñ»É) ëáñ³ù³ñï (áñáß³ÏÇ ã³÷ëÇ ¨  ³Ýóù³íáñ ù³ñï ѳßíÇã Ù»ù»Ý³ÛÇ Ñ³Ù³ñ) ëáñ³Å³å³í»Ý ëáñ³ï»É (ëáñ³ï³Ýóù»ñ ³Ý»É, ¹ñ³Ýóáí ·ñ³Ýó»É) 1. »ñÏݳóáõÛó ¥»ñÏÝùÇ å³ïÏ»ñÁ óáõÛó ïíáÕ ·áñÍÇù), 2. »ñÏݳóáõó³ñ³Ý (³ÛÝ ß»ÝùÁ, áñï»Õ óáõó³¹ñáõÙ »Ý »ñÏÝùÇ å³ïÏ»ñÁ) 1. ßñçÇÏ, 2. ß³ñÅ³Ï³Ý (ï»°ë ïåðåäâèæíîé) ³å³ÏóáõÙ (Çñ³ñ Ïóí³Í ¨ ѳٳï»Õ ·áñÍáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ µ³Å³ÝáõÙ, ³Ýç³ïáõÙ) Ù߳ϻÉdzóáõÙ (Ù³ñ¹áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³ÝåÁïÕ³µ»ñ ¹³ñÓ³Í ÑáÕ»ñÇ åïÕ³µ»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ)

- 129


ñåðïåíòàðèé ñïåëåîëîãèÿ òåïëîìåð òåïëîôèêàöèÿ òðåíàæ¿ð øòàìì

ë»ñå»Ýï³ñÇáõÙ ëå»É»áÉá·Ç³ ç»ñÙ³ã³÷áó ç»ñÙ³íáñáõÙ, ç»ñÙ³óáõÙ ïñ»Ý³Åáñ ßï³Ù

ûÓ³µáõͳñ³Ý ³ÝÓ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ ç»é³ã³÷ ç»é³íáñáõÙ Ù³ñ½áó Ù³Ýñ¿³ÑÇÙù

سñ½³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ âûåçäêà (âûñøàÿ ·»Õ³í³ñ·, í³ñÅ»øêîëà âåðõîâîé åçäû) óáõÙ, ÓÇáõ ù³ÛÉù (Ódzí³ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¹åñáó)

çàáåã

çàåçä

çàïëûâ

í³½ù³Ñ»ñÃ

³ñß³í³Ñ»ñÃ

ÉáճѻñÃ

Ódzٳñ½áõÃÛáõÝ (1.ÝÅáõÛ·Ç í³ñÅ»óáõÙ ë³ÝÓÇÝ ¨ óٵÇÝ: 2. Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ÝÅáõÛ·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ùñó³Ó¨) Ùñó³Ñ»ñà (ÙñóáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, í³½áñ¹Ý»ñÇ, ¹³ÑáõÏáñ¹Ý»ñÇ, ãÙßÏáñ¹Ý»ñÇ ÙdzëÇÝ Ù»ÏݳñÏ»ÉÁ. ³Û¹ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñǪ ÙdzëÇÝ Ù»ÏݳñÏáÕÝ»ñÇ ËáõÙµ) Ùñó³Ñ»ñà (ÝáõÛÝÁª Ódzñß³íÇ, ³íïáÙáïáí³½ùÇ, Ãdzí³ñáõÃÛ³Ý, ³é³·³ëï³ÛÇÝ ëåáñïÇ ÙñóáõÙÝ»ñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ) Ùñó³Ñ»ñà (ÝáõÛÝÁª ÉáÕÇ ÙñóáõÙÝ»ñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)

7. èàôêºðºÜ ÏÀÐÀÄÍÎÑÒÜ ´²èÆ Â²ð¶Ø²ÜàôÂÚ²Ü ºì §¸ÆðºÎîàð – îÜúðºÜ¦ ´²èºðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* èáõë»ñ»Ý ïàðàäíîñòü µ³éÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹Çñ»Ïïáñ-ïÝûñ»Ý ѳٳñÅ»ù µ³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ×ß·ñïáõÙ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. 1. èáõë»ñ»Ý ïàðàäíîñòü µ³éÁ, áñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ å³ñ³¹³ÛÝáõÃÛáõÝ, ßù³ÙáÉáõÃÛáõÝ, ѳݹÇë³ÙáÉáõÃÛáõÝ, ³ÛëáõÑ»ï¨ Ã³ñ·Ù³Ý»É ѳݹÇë³ÙáÉáõÃÛáõÝ: 2. ä³ßïáÝ³Ï³Ý á×áõÙ ·áñÍ³Í»É ¹Çñ»Ïïáñ µ³éÁ: àã å³ßïáÝ³Ï³Ý á×áõÙ, »Ã» ³Û¹ ËáëùÁ ¥·ñ³íáñ ϳ٠µ³Ý³íáñ¤ áõÕÕí³Í ¿ ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ, ϳñ»ÉÇ ¿ ·áñÍ³Í»É Ý³¨ ïÝûñ»Ý µ³éÁ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ ËÙμ.: ²Ûëûñ ¹Çñ»Ïïáñ µ³éÁ Çëå³é ³ÝÑ»ï³ó»É ¿ Ù»ñ µ³é³å³ß³ñÇóª Çñ ï»ÕÁ ½Çç»Éáí ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÇݪ ïÝûñ»Ý-ÇÝ:

8. èàôêºðºÜ κÜò²Ô²ÚÆÜ àðàÞ îºðØÆÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ²ð¶Ø²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ** Ødzï»ë³Ï ϳ٠×ß·ñÇï óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ áñáß Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ Ýñ³ÝóáõÙ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É Ý»ñùáÑÇßÛ³É éáõë»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. áåñåäêà êàáèíà êàíàòíîé äîðîãè êîëãîòêè êðûëî àâòîìàøèíû ìàêóëàòóðà ïîëçóíêè

ï³Õ³í³ñ ×áå³Ý³ËóÇÏ ½áõ·³·áõÉå³ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ³Ýí³Ï³É ÃÕóó÷áÝ ãáã³ßáñ

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì. ²ëɳÝÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1985 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ: **ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ². ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1986 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 130 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 131


9. èàôêºðºÜ ØÆ Þ²ðø îºðØÆܲÚÆÜ Î²ä²ÎòàôÂÚàôÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ²ð¶Ø²ÜàôÂÚ²Ü ÖÞ¶ðîØ²Ü Ø²êÆÜ* гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý, ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Éáí §èáõë»ñ»Ý ÙÇ ß³ñù ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇݦ ѳñóÁ, áñáßáõÙ ¿ Ý»ñùáÑÇßÛ³É ï»ñÙÇݳó³ÝÏÇ ³é³çÇÝ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í éáõë»ñ»Ý ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É »ññáñ¹ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ. èáõë»ñ»Ý µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ áåñåäà îäèí íà îäèí âçðûâîîïàñíîå ïîëîæåíèå âîåííûé êîíòèíãåíò â ñâåòå ðåøåíèé (óêàçàíèé) âûñîêèé ãîñòü

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

½ñáõÛó Ù»Ý-Ù»Ý³Ï (»ñ»ë ³é »ñ»ë) å³ÛÃÛáõÝáí ÑÕÇ (íï³Ý·³íáñ¤ ¹ñáõÃÛáõÝ é³½Ù³Ï³Ý ÏáÝïÇÝ·»Ýï áñáßáõÙÝ»ñÇ (óáõóáõÙÝ»ñÇ) ÉáõÛëÇ Ý»ñùá ٻͳå³ïÇí ÑÛáõñ

ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðèåìêà å»ï³Ï³Ý ÁݹáõÝáõÙ äàëåêî èäóùèå öåëè Ñ»éáõ ·Ý³óáÕ Ýå³ï³ÏÝ»ñ äåëîâûå îòõîäû ·áñͳѳñÙ³ñ ÙݳóáõÏÝ»ñ çàãëàäèòü âðåä íݳëÁ ѳñÃ»É çíàê ëàóðåàòà ¹³÷Ý»ÏñÇ ÏñÍù³Ýß³Ý ìàññèðîâàííûé íàëåò ³ídzódzÛÇ àâèàöèè Ï»Ýïñáݳóí³Í ѳñÓ³ÏáõÙ

³é³ÝÓݳ½ñáõÛó å³ÛÃÛáõݳíï³Ý· ¹ñáõÃÛáõÝ

ïåðåáðîñêà âîä ðåêè ïîêîðèòåëü êîñìîñà ïðîòåêöèîíèñòñêàÿ ïîëèòèêà ïðîõîäíàÿ ïåøêà ðàêåòà ñðåäíåé äàëüíîñòè ðàñ÷åò îðóäèÿ ðàññåèâàòåëü ñâåòà ñäà÷à ïîä êëþ÷ ñåðèÿ ýêñïåðèìåíòîâ ýêîíîìè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò ýñòàôåòíûé áåã ýêñïåäèöèÿ ïîñåùåíèÿ

·»ïÇ çñ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙ ïÇ»½»ñù Ýí³×áÕ åñáï»ÏóÇáÝÇëï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³ÝóáÕÇÏ ½ÇÝíáñ ÙÇçÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý ÑñÃÇé Ññ³ÝáÃÇ Ñ³ßí³ñÏ – ѳÝÓÝáõÙ µ³Ý³ÉÇÝ íñ³Ý ·Çï³÷áñÓ»ñÇ ß³ñù ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ ÷á˳ÝóáõÙ³í³½ù –

½áñ³Ï³½Ù (½áñ³ËáõÙµ) áñáßáõÙÝ»ñÇ (óáõóáõÙÝ»ñÇ) ÉáõÛëáí µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÑÛáõñ å»ïÁݹáõÝáõ٠ѻ鳷ݳ Ýå³ï³ÏÝ»ñ åÇï³ÝÇ Ã³÷áÝÝ»ñ

·»ïÇ Ñáë³÷áËáõÙ ïÇ»½»ñ³Ýí³× Ñáí³Ý³íáñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³ÝóáõÝ³Ï ½ÇÝíáñ ÙÇçÇÝ Ñ»é³Ñ³ñáõÃÛ³Ý ÑñÃÇé Ññ³ÝáÃÇ ³ÝÓݳϳ½Ù Éáõë³óÇñ Édzí³ñï ѳÝÓÝáõÙ ÷áñӳ߳ñ ïÝï»ë³÷áñÓ ÷á˳Ýó³í³½ù ³Ûó»Éáõ ³ÝÓݳϳ½Ù (»ñϳñ³ï¨ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÃéÇãùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ñ»ï ïÇ»½»ñ³Ý³íáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ÙݳóáÕ ³ÝÓݳϳ½Ù)

íݳëÁ ù³í»É ¹³÷Ý»Ýß³Ý ³ídzódzÛÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙ

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì. ²ëɳÝÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1987 Ã. Ù³ñïÇ ÝÇëïáõÙ:

- 132 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 133


10. ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ îºÔºÎ²îàô ÜÚàôºðàôØ ¶àð̲ÌìàÔ ø²Ô²ø²Î²Ü, îÜîºê²¶Æî²Î²Ü, 貼ز¶Æî²Î²Ü àðàÞ îºðØÆÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ вزðĺøܺðÆ Ø²êÆÜ*

êîíòàêò

ÏáÝï³Ïï, ß÷áõÙ

êîíòðàñ

ÏáÝïñ³ëÝ»ñ

ØÇç³½·³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõ ÝÛáõûñáõÙ ·áñͳÍíáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, é³½Ù³·Çï³Ï³Ý áñáß ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ª Ý»ñùáÑÇßÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»ÝÇó ÷á˳éí³Í Ó¨»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É µ³é³ó³ÝÏÇ »ññáñ¹ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ: èáõë»ñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ ï»ñÙÇÝÁ

гۻñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáõÙ ¿

²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ·áñͳͻÉ

ø³Õ³ù³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ àëüÿíñ

³ÉÛ³Ýë, ¹³ßݳÏóáõÃÛáõÝ, ¹³ßÇÝù

¹³ßÇÝù

âîåííûé ïåðåâîðîò

é³½Ù³Ï³Ý Ñ»Õ³ßñçáõÙ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѻճßñçáõÙ ¹³ßݳ·Çñ, å³Ûٳݳ·Çñ

½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѻճßñçáõÙ

äîãîâîð

êîìïåòåíòíûé

ÏáÙå»ï»Ýï

1. å³Ûٳݳ·Çñ (ÁݹѳÝñ³å»ë), 2. ¹³ßݳ·Çñ (¹³ßÇÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³Ûٳݳ·Çñª å³ÏïÁ) 1. Çñ³½»Ï, ù³ç³ï»ÕÛ³Ï (ûñÇݳϪ Æñ³½»Ï (ù³ç³ï»ÕÛ³Ï) ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ), 2. Çñ³í³ëáõ (ûñ. àñáßáõÙÝ ÁݹáõÝí»É ¿ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó)

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. гÏáµÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1987 Ã. ÑáõÝÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 134 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ìîòèâ

1.ß÷áõÙ (ûñ. ʳճÕáõÃÛ³Ý ¨ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý áõŻճóÝ»É ß÷áõÙÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ¨ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨), 2. ϳå, ³éÝãáõÃÛáõÝ (ûñ. Î³å ¿ ѳëï³ïí»É ³åëï³Ùµ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ»ï), 3. ÑåáõÙ (ï»ËÝ.)

ÏáÝïñ³Ý»ñ (»Ã» »ñ³Ý·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ãÇ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ §Ñ³Ï³Ý»ñ¦, áñáíÑ»ï¨ éáõë»ñ»ÝáõÙ §c¦-Ý ûï³ñ É»½íÇó »ÏáÕ Ñá·Ý³ÏÇ óáõÛó ïíáÕ §s¦ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿, éáõë»ñ»ÝáõÙ ¨ »íñáå³Ï³Ý É»½áõÝ»ñáõÙ »½³ÏÇÝ §ÏáÝïñ³¦ ¿) ÙáïÇí, ¹ñ¹³å³ï׳é 1. ß³ñųéÇà (ûñ. ¶ñ»Ý³¹³ÛÇ íñ³ ²ØÜ-Ç Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý ß³ñųéÇÃÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ù³Ý å³ñ½ »Ý), 2. å³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝ (ûñ. ´ñ³½ÇÉdzÛÇ Õ»Ï³í³ñ Äá½» ê³éÝ»ÛÁ ÙÇ ß³ñù å³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ µ»ñ»ó, Çñ »ñÏñÇ ³Ýí׳ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ³å³óáõó»Éáõ ѳٳñ)

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 135


ðåàëüíûé ðåãåíò

黳É, Çñ³Ï³Ý é»·»Ýï

ðåãåíòñòâî

é»·»ÝïáõÃÛáõÝ

ñòàòóñ

ëï³ïáõë, ϳñ·³íÇ×³Ï ëáõí»ñ»ÝÇï»ï, ëáõí»ñ»ÝáõÃÛáõÝ, ·»ñÇß˳ÝáõÃÛáõÝ ëáõí»ñ»Ý, ·»ñÇßË³Ý ýñ³·Ù»Ýï³ÛÇÝ

ñóâåðåíèòåò

ñóâåðåííûé ôðàãìåíòàðíûé (î äèïëîìàòè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ) ýìèññàð

¿ÙÇë³ñ, ѳÝÓݳϳï³ñ

Çñ³Ï³Ý ËݳٳϳÉ, ·³Ñ³å³Ñ ËݳٳϳÉáõÃÛáõÝ, ·³Ñ³å³ÑáõÃÛáõÝ Çñ³í³íÇ׳Ï, ϳñ·³íÇ×³Ï ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝ

íàäíàöèîíàëüíûå êîìïàíèè

í»ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

ó÷åòíàÿ ñòàâêà

½»Õã³¹ñáõÛù

ÇÝùÝÇßË³Ý Ñ³ïí³Í³ÛÇÝ, å³ï³éÇϳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳϳï³ñ

è³½Ù³·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ

îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñ äåâàëüâàöèÿ

¹¨³Éí³ódz, ³ñÅ»½ñÏáõÙ

³ñÅ»Ýí³½áõÙ (³ñÅ»½ñÏáõÙ-Á îáåñöåíåíèå ï»ñÙÇÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿)

Åâðîïåéñêîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî

ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ, ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙ

ºíñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙ

ðåïðåññàëèè

÷áË×ÝßáõÙÝ»ñ, ×ÝßÇ㪠å³ïÅÇã ÙÇçáóÝ»ñ

×Ýß³ÙÇçáóÝ»ñ (·áñͳÍíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ Ó¨áí)

ñàíêöèè

ë³ÝÏódzݻñ, å³ïųÙÇçáóÝ»ñ

òðàíñíàöèîíàëüíûå êîìïàíèè

í»ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

å³ïųÙÇçáóÝ»ñ (·áñͳÍíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ Ó¨áí) ³Ý¹ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÙáÝáåáÉdzݻñ,

- 136 -

áñáÝó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ ·»ñ³×»É ¿ ³½·³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ) í»ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ÙáÝáåáÉdzݻñ, áñáÝù Çñ»Ýó ϳ½Ùáí ¹³¹³ñ»É »Ý ÉÇÝ»É ½áõï ³½·³ÛÇÝ Ï³Ù í»ñ »Ý ϳݷݳÍ. ÑÙÙï. §í»ñ¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇݦ ѳëϳóáõÃÛ³Ý Ñ»ï) ѳßí³¹ñáõÛù (í³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ µ³ÝÏÇ å³Ñ³Ýç³Í ïáÏáëÁ)

ïîëèãîí

÷áñӳϳ۳Ý, Ññ³Ó·³ñ³Ý, åáÉÇ·áÝ

øòàá-êâàðòèðà

Ýëï³í³Ûñ

ÿäåðíàÿ íàêà÷êà

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÿäåðíûå áîåãîëîâêè èíäèâèäóàëüíîãî íàâåäåíèÿ

– ³Ýѳï³Ï³Ý áõÕÕáñ¹Ù³Ùµ ÙÇçáõϳÛÇÝ Ù³ñï³·ÉËÇÏÝ»ñ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

½Çݳ÷áñÓ³ñ³Ý (áõñÇß ÷áñӳϳ۳ÝÝ»ñÇó ï³ñµ»ñ³Ï»Éáõ ѳٳñ) ßï³µ-ϳó³ñ³Ý (Ýëï³í³Ûñ-Á ðåçèäåíöèÿ ѳëϳóáõÃÛ³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿) ÙÇçáõϳÛÇÝ ÉÇóù³ÙÕáõÙ (é»ÝﷻݳÛÇÝ É³½»ñÇ Ù³ëÇÝ) ³Ýѳï³Ï³Ý Ý߳ݳéáõÃÛ³Ý ÙÇçáõϳÛÇÝ Ù³ñï³·ÉËÇÏÝ»ñ

- 137


¸. زºزîÆββÜ, îºÊÜÆββÜ, üƼÆβÚÆ ºì κܸ²Ü²´²Ü²Î²Ü îºðØÆÜܺðÆÜ ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺð

ïåðåñå÷åíèå

ѳïáõÙ, ѳïáõÛÃ

1. вںðºÜ زºزîÆÎ²Î²Ü àðàÞ îºðØÆÜܺðÆ Æزêî²ÚÆÜ ÖÞ¶ðîØ²Ü ºì Üð²Üò ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ*

ïåðåñåêàòü(ñÿ)

ѳï(í)»É, ÷áËѳï(í)»É

ïåðåñåêàþùèåñÿ

ѳïíáÕ, ÷áËѳïíáÕ

äîêàçàòåëüñòâî

³å³óáõóáõÙ, ³å³óáõÛó, ³å³óáõó»ÉÁ

سûٳïÇÏ³Ï³Ý Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ýáí ×Çßï ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ª 1. èáõë»ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É í»ñçÇÝ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ. ¶áñͳÍíáõÙ »Ý ïåðåìåùåíèå

ñìåùåíèå

ïåðåíîñ

ïîâîðîò âðàùåíèå

ñå÷åíèå

ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, ï»Õ³÷áËáõÙ, ï»Õ³ß³ñÅáõÙ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, ï»Õ³÷áËáõÙ, ï»Õ³ß³ñÅ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, ï»Õ³÷áËáõÙ, ï»Õ³ß³ñÅ åïáõÛï, åïïáõÙ, ¹³ñÓáõÙ, ßñçáõÙ åïáõÛï, åïïáõÙ, ¹³ñÓáõÙ, ßñçáõ٠ѳïáõÛÃ, ѳïáõÙ, ѳïí³Íù, Ïïñí³Íù

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É - ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ - ï»Õ³ß³ñÅ - ï»Õ³÷áËáõÙ, ûñÇݳϪ ïàðàëëåëüíûé ïåðåíîñ ½áõ·³Ñ»é ï»Õ³÷áËáõÙ - åïáõÛï

âûáîðêà

- åïïáõÙ

âûáîðî÷íûé

ÁÝïñ³Ýù, ÁÝïñí³Íù, í»ñóí³Íù ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ, ÁÝïñí³Íù³ÛÇÝ, í»ñóí³Íù³ÛÇÝ

íà÷àëî

ëÏǽµ, ëϽµáõÝùÝ»ñ, ëϽµáõÝù

íà÷àëà (Ñá·Ý.)

ëϽµáõÝùÝ»ñ, ÑÇÙáõÝùÝ»ñ, ï³ññ»ñ

- ѳïáõÛÃ, ûñÇݳϪ ¹»¹»ùÇÝ¹Û³Ý Ñ³ïáõÛÃ, ÑáñǽáÝ³Ï³Ý Ñ³ïáõÛÃ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ïáõÛÃ, ѳïáõÛÃÇ Ù³Ï»ñ»ë

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì. ê³Õ³Ã»ÉÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1977 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 138 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- ѳïáõÙ, ûñÇݳϪ ·Í»ñÇ Ñ³ïáõÙ, µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïáõÙ, ѳïÙ³Ý Ï»ï, ѳïÙ³Ý ·ÇÍ - ѳï(í)»É, ûñÇݳϪ ·áõݹÁ ѳï»É ѳñÃáõÃÛ³Ùµ. ·Í»ñÁ, å³ïÏ»ñÝ»ñÁ, µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳïíáõÙ »Ý - ѳïíáÕ. ûñÇݳϪ ѳïíáÕ áõÕÇÝ»ñ, ѳïíáÕ å³ïÏ»ñÝ»ñ, ѳïíáÕ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ - 1. ³å³óáõóáõÙ (ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳíáñÙ³Ý, ѳëï³ïÙ³Ý ÁÝóóùÁ), ûñÇݳϪ ³Ûë ³å³óáõóáõÙÁ µ³ñ¹ ¿, µ»ñ»Ýù ûáñ»ÙÇ ³å³óáõóáõÙÁ. 2. ³å³óáõÛó (÷³ëï, ÷³ëï³ñÏ), ûñÇݳϪ Çñ»Õ»Ý ³å³óáõÛó -ÁÝïñ³Ýù, í»ñóí³Íù - ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ, ÁÝïñ³ÝùÝ»ñÇ, ûñÇݳϪ ÁÝïñ³Ýù³ÛÇݪ ÁÝïñ³ÝùÝ»ñÇ Ù»Ãá¹ - 1. ëÏǽµ, ûñÇݳϪ í»ÏïáñÇ, ׳鳷³ÛÃÇ ëÏǽµ, 2. ëϽµáõÝù (·Çï.), ûñÇݳϪ ÜÛáõïáÝÇ ³é³çÇÝ ëϽµáõÝùÁ - 1. ëϽµáõÝùÝ»ñ (ïíÛ³É ·ÇïáõÃÛ³Ý

- 139


Ù»ç ³é³ÝÓÇÝ ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ûñ»ÝùÝ»ñ), ûñÇݳϪ ÜÛáõïáÝÇ »ñ»ù ëϽµáõÝùÝ»ñÁ. 2. ÑÇÙáõÝùÝ»ñ (ïíÛ³É ·ÇïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ), ûñÇݳϪ íà÷àëà ãåîìåòðèè »ñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, íà÷àëà àíàëèçà - ³Ý³ÉÇ½Ç ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ¸åñáóáõÙ áõëáõÙݳëÇñáõÙ »Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, áõëïÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³Ýí³Ý»É ïíÛ³É ·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ ¨ áã û ëϽµáõÝùÝ»ñ ϳ٠ï³ññ»ñ: íåâîçðàñòàþùèé

ã³×áÕ, áã ³×áÕ

íåóáûâàþùèé

ãÝí³½áÕ, áã Ýí³½áÕ

ïðåäëîæåíèå

ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ, ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝ

ðàâíîñèëüíûé, ýêâèâàëåíòíûé

- 140 -

ѳٳñÅ»ù, ѳí³ë³ñ³½áñ, ѳٳ½áñ

- ã³×áÕ, ûñÇݳϪ ã³×áÕ ýáõÝÏódz, ã³×áÕ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - ãÝí³½áÕ, ûñÇݳϪ ãÝí³½áÕ ýáõÝÏódz, ãÝí³½áÕ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ - 1. (É»½í.) ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ. 2. (Ù³Ã.) ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝ, ûñÇݳϪ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝ. ³å³óáõó»Ýù ³Ûë ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝÁ. ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ, ³ëùÇáÙÝ»ñÁ, ûáñ»ÙÝ»ñÁ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý - ѳٳñÅ»ù, ûñÇݳϪ ѳٳñÅ»ù ѳ-

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ðàçìåùåíèÿ

ϳñ·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ³µ³ßËáõÃÛáõÝÝ»ñ

òðåóãîëüíèê

»é³ÝÏÛáõÝ, »é³ÝÏÛáõÝÇ, »é³ÝÏÛáõݳÝÇ

òðåóãîëüíûé

»é³ÝÏÛáõÝ, »é³ÝÏÛáõÝÇ, »é³ÝÏÛáõݳÝÇ, »é³ÝÏÛáõݳӨ

í³ë³ñáõÙÝ»ñ, ѳٳñÅ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳٳñÅ»ù ³Ýí»ñç ÷áùñ»ñ - ϳñ·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ûñÇݳϪ ϳñ·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ, ϳñ·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ n ï³ññ»ñÇó m-³Ï³Ý - »é³ÝÏÛáõÝ (·áÛ.), ûñÇݳϪ ѳí³ë³ñ³ÏáÕÙ »é³ÝÏÛáõÝ, »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñ, ·³·³ÃÝ»ñ, »é³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ - »é³ÝÏÛáõÝ (³Í.), ûñÇݳϪ »é³ÝÏÛáõÝ å³ïÏ»ñ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ÜáõÛÝ Ó¨áí ù³é³ÝÏÛáõÝ, ÑÝ·³ÝÏÛáõÝ, µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ, áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ ¨ ÝÙ³Ý ÙÛáõë ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É ¨° áñå»ë ³Í³Ï³Ý, ¨° áñå»ë ·á۳ϳÝ: äâó(õ)÷ëåí, áèíîì

»ñϳݹ³Ù, »ñϳݹ³Ù³ÝÇ, µÇÝáÙ

äâó(õ)÷ëåííûé

»ñϳݹ³Ù

áèíîìèàëüíûé

»ñϳݹ³Ù³ÛÇÝ, »ñϳݹ³Ù, µÇÝáÙ³ÛÇÝ, µÇÝáٳϳÝ

ìíîãî÷ëåí, ïîëèíîì

µ³½Ù³Ý¹³Ù, µ³½Ù³Ý¹³Ù³ÝÇ, åáÉÇÝáÙ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- »ñϳݹ³Ù (·áÛ.), ûñÇݳϪ ·Í³ÛÇÝ »ñϳݹ³Ù, ÜÛáõïáÝÇ (ÝÛáõïáÝÛ³Ý) »ñϳݹ³Ù - »ñϳݹ³Ù (³Í.), ûñÇݳϪ »ñϳݹ³Ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ - »ñϳݹ³Ù³ÛÇÝ, ûñÇݳϪ áèíîìèàëüíûå êîýôôèöèåíòû - »ñϳݹ³Ù³ÛÇÝ ·áñͳÏÇóÝ»ñ - µ³½Ù³Ý¹³Ù (·áÛ.), ûñÇݳϪ ·Í³ÛÇÝ µ³½Ù³Ý¹³Ù, ѳٳë»é µ³½Ù³Ý¹³Ù, »é³ÝÏÛáõݳã³÷³-

- 141


Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³Ù ìíîãî÷ëåííûé

µ³½Ù³Ý¹³Ù, µ³½Ù³Ý¹³Ù³ÛÇÝ

ïîëèíîìèàëüíûé

µ³½Ù³Ý¹³Ù³ÛÇÝ, µ³½Ù³Ý¹³Ù, åáÉÇÝáÙ³ÛÇÝ, åáÉÇÝáٳϳÝ

- µ³½Ù³Ý¹³Ù (³Í.), ûñÇݳϪ µ³½Ù³Ý¹³Ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ - µ³½Ù³Ý¹³Ù³ÛÇÝ, ûñÇݳϪ µ³½Ù³Ý¹³Ù³ÛÇÝ ·áñͳÏÇóÝ»ñ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ÜáõÛÝ Ó¨áí »é³Ý¹³Ù, ù³é³Ý¹³Ù ¨ ÝÙ³Ý ÙÛáõë ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É ¨° áñå»ë ³Í³Ï³Ý, ¨° áñå»ë ·á۳ϳÝ:

2. èáõë»ñ»Ý -åííûé, -àííûé Ù³ëÝÇÏÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í óïîðÿäî÷åííûé, âïèñàííûé, îïèñàííûé ¨ ³ÛÉÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ³Í³Ï³Ý³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠óñ·Ù³Ý»É -Û³É, ÇëÏ ¹»ñµ³Û³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª -³Í (-í³Í) Ù³ëÝÇÏáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáí: óïîðÿäî÷åííûé óïîðÿäî÷åííàÿ ïåðåìåííàÿ óïîðÿäî÷åííîå ìíîæåñòâî óïîðÿäî÷åííàÿ ïàðà ÷èñåë óïîðÿäî÷åííàÿ òðîéêà ÷èñåë óïîðÿäî÷åííîå ìíîþ ìíîæåñòâî ìíîæåñòâî, óïîðÿäî÷åííîå ýòèì ñïîñîáîì âïèñàííûé îïèñàííûé

- ϳñ·³íáñÛ³É, ϳñ·³íáñí³Í - ϳñ·³íáñÛ³É ÷á÷áË³Ï³Ý - ϳñ·³íáñÛ³É µ³½ÙáõÃÛáõÝ - ϳñ·³íáñÛ³É Ãí³½áõÛ· - Ãí»ñÇ Ï³ñ·³íáñÛ³É »éÛ³Ï, ϳñ·³íáñÛ³É Ãí³»éÛ³Ï - ÇÙ ÏáÕÙÇó ϳñ·³íáñí³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ, Ç٠ϳñ·³íáñ³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ - ³Ûë »Õ³Ý³Ïáí ϳñ·³íáñ(í)³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝÁ - Ý»ñ·ÍÛ³É, Ý»ñ·Í(í)³Í - ³ñï³·ÍÛ³É, ³ñï³·Í(í)³Í,

ûñÇݳϪ Ý»ñ·ÍÛ³É (³ñï³·ÍÛ³É) ³ÝÏÛáõÝ, »é³ÝÏÛáõÝ, µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ, µ³Ûóª ßñç³Ý³·ÍÇÝ Ý»ñ·Í³Í (³ñﳷͳÍ) µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ: 3. гßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ñîáûòèå éáõë»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ñëó÷àéíîå ñîáûòèå ÇÙ³ëïáí, Áݹ áñáõÙ ÙÛáõë ï»ë³ÏÇ ñîáûòèå-Ý»ñÁ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ äîñòîâåðíîå ñîáûòèå ¨ íåâîçìîæíîå ñîáûòèå ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý ñëó÷àéíîå ñîáûòèå ÁݹѳÝáõñ ѳëϳóáõÃÛ³Ý Ù³ëݳíáñ ¹»åù»ñ, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ѳٳñ»É ñîáûòèå ¨ ñëó÷àéíîå ñîáûòèå éáõë»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ý óñ·Ù³Ý»É Ù»Ï - 142 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

µ³éáíª å³ï³ÑáõÛÃ, ÇëÏ ÙÛáõë ¹»åù»ñáõÙ å³ï³ÑáõÛÃ-Ç Ùáï ·ñ»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ. ñîáûòèå, ñëó÷àéíîå ñîáûòèå äîñòîâåðíîå ñîáûòèå íåâîçìîæíîå ñîáûòèå ýëåìåíòàðíîå ñîáûòèå íåçàâèñèìûå ñîáûòèÿ ðàâíîñèëüíûå ñîáûòèÿ ðàâíîâîçìîæíûå ñîáûòèÿ

å³ï³ÑáõÛà ѳí³ëïÇ å³ï³ÑáõÛà ³ÝÑݳñ å³ï³ÑáõÛà ï³ññ³Ï³Ý å³ï³ÑáõÛà ³ÝÏ³Ë å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñ ѳٳñÅ»ù å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñ ѳí³ë³ñ³Ñݳñ³íáñ å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñ - å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñÛ³É - å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñÇ ¹³ßï, ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ, ѳÝñ³Ñ³ßÇí -

ñóììà, ðàçíîñòü, ïðîèçâåäåíèå ñîáûòèé ïîëå, ïðîñòðàíñòâî, àëãåáðà ñîáûòèé

4. Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ Ý»ñùáÑÇßÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñÍ³Í»É Ñ»ï¨Û³É ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ.

ãîìîòåòèÿ

ãîìîòåòè÷íûé

êîìïîçèöèÿ (äâóõ îòîáðàæåíèé) êîíãðóýíòíîñòü

êîíãðóýíòíûé

¶áñͳÍíáõÙ »Ý

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

Ýٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ, ÑáÙáûïdz, ÑáÙáï»ïdz Ýٳݳ¹Çñ, ÑáÙáûïÇÏ, ÑáÙáï»ïÇÏ

- Ýٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ

ÏáÙåá½Çódz, µ³Õ³¹ñáõÛÃ, ѳٳ¹ñáõÙ, ѳٳ¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³ÙÁÝÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ, ѳÙÁÝÏÝáÕáõÃÛáõÝ, ÏáÝ·ñáõ»ÝïáõÃÛáõÝ, ѳÙÁÝÏÝáõݳÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÙÁÝÏÝ»ÉÇ, ѳÙÁÝÏÝáÕ, ÏáÝ·ñáõ»Ýï, ѳÙÁÝÏÝáõݳÏ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- Ýٳݳ¹Çñ, ûñÇݳϪ Ýٳݳ¹Çñ å³ïÏ»ñÝ»ñ - µ³Õ³¹ñáõÛà (»ñÏáõ ³ñï³å³ïÏ»ñáõÙÝ»ñÇ) - ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ

- ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇ, ûñÇݳϪ ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ, ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇ å³ïÏ»ñÝ»ñ, ѳïí³ÍÁ ïñáÑ»Ýù 5 ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇ Ù³ë»ñÇ

- 143


ïðèíöèï

ëϽµáõÝù, åñÇÝóÇå

ðåêóðåíòíûé

³Ý¹ñ³¹³ñÓ, é»Ïáõñ»Ýï

ñèñòåìà

ѳٳϳñ·, ëÇëï»Ù(³)

ôàçà

÷áõÉ, ý³½(³)

ìàíòèññà (ÃíÇ Éá·³ñÇÃÙÇ Ïáïáñ³Ï³ÛÇÝ Ù³ëÁ)

Ù³ÝÃÇë, Ù³ÝïÇë, ѳí»ÉáõÙ, ѳí»ÉáõÛÃ

õàðàêòåðèñòèêà (ÃíÇ Éá·³ñÇÃÙÇ ³ÙµáÕç Ù³ëÁ)

µÝáõó·ñÇã, µÝáõó·Çñ, ˳ñ³Ïï»ñÇëïÇÏ(³)

õàðàêòåðèñòè÷åñêèé

µÝáõó·ñÇã, µÝáõó·ñáÕ, ˳ñ³Ïï»ñÇëïÇÏ

ýëåìåíò

- 144 -

ï³ññ, ¿É»Ù»Ýï

- ëϽµáõÝù, ûñÇݳϪ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ÇݹáõÏódzÛÇ ëÏÁ½µáõÝùÁ, ½áõ·³ÙÇïáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÁ - ³Ý¹ñ³¹³ñÓ, ûñÇݳϪ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ µ³Ý³Ó¨, ³Ý¹ñ³¹³ñÓ »Õ³Ý³Ï - ѳٳϳñ·, ûñÇݳϪ Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ï»ï»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ª áõųѳٳϳñ· - ÷áõÉ, ûñÇݳϪ íà÷àëüíàÿ ôàçà ëϽµÝ³Ï³Ý ÷áõÉ, ëϽµÝ³÷áõÉ - ѳí»ÉáõÛà - µÝáõó·ñÇã (·áÛ.), ûñÇݳϪ 125 ÃíÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Éá·³ñÇÃÙÇ µÝáõó·ñÇãÁ ѳí³ë³ñ ¿ 2-Ç, ѳí»ÉáõÛÃÁª 0-Ç - µÝáõó·ñÇã (³Í.), ûñÇݳϪ µÝáõó·ñÇã ѳí³ë³ñáõÙ, µÝáõó·ñÇã ýáõÝÏódz, µÝáõó·ñÇã ·Í»ñ - ï³ññ, ûñÇݳϪ µ³½ÙáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñ, áñáßÇãÇ (¹»ï»ñÙÇݳÝïÇ) ï³ññ»ñ, Ù³ïñÇóÇ ï³ññ»ñ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ýëåìåíòàðíûé

ï³ññ³Ï³Ý, ¿É»Ù»Ýï³ñ

- ï³ññ³Ï³Ý, ûñÇݳϪ ï³ññ³Ï³Ý ýáõÝÏódzݻñ, ï³ññ³Ï³Ý ٳûٳïÇϳ

5. Ðݳñ³íáñ ѳٳñ»É Ý»ñùáÑÇßÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁª ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝ ï³Éáí ³é³çÇÝ ï»ÕáõÙ ¹ñí³Í µ³é»ñÇÝ. àìïëèòóäà ãàðìîíè÷åñêèé

êîìáèíàöèè, ñîåäèíåíèÿ (Ñá·Ý.)

êîìáèíàòîðèêà êîìáèíàòîðíûé

ñðàâíåíèå ñðàâíèâàòü

ñðàâíèìûé...

- ɳÛÝáõÛÃ, ³ÙåÉÇïáõ¹, ûñÇݳϪ ï³ï³ÝÙ³Ý É³ÛÝáõÛÃ, ³ÙåÉÇïáõ¹ - Ý»ñ¹³ßݳÏ, ѳñÙáÝÇÏ, ûñÇݳϪ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï µ³Å³ÝáõÙ, Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ß³ñù, µ³Ûóª ѳñÙáÝÇÏ, ëáõµÑ³ñÙáÝÇÏ ýáõÝÏódz, ѳñÙáÝÇÏ ³Ý³Éǽ - ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏáÙµÇݳódzݻñ, ûñÇݳϪ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ½áõ·áñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ϳñ·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ - ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ, ÏáÙµÇݳïáñÇϳ - ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (í»ñ³µ»ñÛ³É), ÏáÙµÇݳïáñ³ÛÇÝ, ûñÇÝ³Ï êîìáèíàòîðíûå çàäà÷è - ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (í»ñ³µ»ñÛ³É) ËݹÇñÝ»ñ, êîìáèíàòîðíûé àíàëèç - ÏáÙµÇݳïáñ³ÛÇÝ ³Ý³Éǽ, êîìáèíàòîðíàÿ òîïîëîãèÿ - ÏáÙµÇݳïáñ³ÛÇÝ ïáåáÉá·Ç³ - µ³Õ¹³ïáõÙ, ѳٻٳïáõÙ, ûñÇݳϪ Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³Õ¹³ïáõÙÁ - µ³Õ¹³ï»É, ѳٻٳï»É, ûñÇݳϪ µ³Õ¹³ï»É Ñ»ï¨Û³É »ñÏáõ Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ - µ³Õ¹³ï»ÉÇ, ѳٻٳï»ÉÇ, ûñÇݳϪ µ³Õ¹³ï»ÉÇ ¨ ³Ýµ³Õ¹³ï»ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, 2 ÏÇÉá·ñ³ÙÁ ¨ 5 Ù»ïñÁ ³Ýµ³Õ¹³ï»ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 145


- µ³Ý³Ó¨»É, Ó¨³Ï»ñå»É, ûñÇݳϪ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÁ µ³Ý³Ó¨»Ýù áñå»ë ûáñ»Ù ôîðìóëèðîâêà, ôîðìóëèðîâàíèå - µ³Ý³Ó¨áõÙ, Ó¨³Ï»ñåáõÙ, ûñÇݳϪ ³Ûë ÙïùÇ ×ß·ñÇï µ³Ý³Ó¨áõÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ѳٳñ»É ¹³ë³·ñù»ñáõ٠ϳ٠ӻéݳñÏÝ»ñáõ٠ѳۻñ»Ý ϳ½ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·áñͳͻÉÇë ÷³Ï³·Í»ñáõÙ ¹Ý»É Ýñ³Ýó ûï³ñ ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ, ÇëÏ ûï³ñ ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ ·áñͳͻÉÇëª Ñ³Û»ñ»Ý ³é³í»É ÁݹáõÝ»ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ûñÇݳϪ ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇ (ÏáÝ·ñáõ»Ýï), Ýٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ (ÑáÙáûïdz), ³Ý¹(ñ)ôîðìóëèðîâàòü

ñ³¹³ñÓ (é»Ïáõñ»Ýï), ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ (ïåðåìåùåíèå), åïáõÛï (ïîâîðîò), ³ÙåÉÇïáõ¹ (ɳÛÝáõÛÃ), áñáßÇã (¹»ï»ñÙÇݳÝï), ï³ñµ»ñÇã (¹ÇëÏñÇÙÇݳÝï):

2. زºزîÆÎ²Î²Ü àðàÞ îºðØÆÜܺðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù³Ã»Ù³ïÇϳÛÇ ¹åñáó³Ï³Ý ѳۻñ»Ý ¹³ë³·ñù»ñáõÙ ·Ý¹³ÛÇÝ ³Í³Ï³Ýáí µ³Õ³¹ñí³Í ·Ý¹³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ, ·Ý¹³ÛÇÝ ·áïÇ, ·Ý¹³ÛÇÝ µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ëý»ñ³, ëý»ñÇÏ ·áïÇ, ëý»ñÇÏ µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõ ѻ勉Ýùáí ³é³ç³ó»É »Ý ³Û¹ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñ (·Ý¹³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛà - ëý»ñ³, ·Ý¹³ÛÇÝ µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ - ëý»ñÇÏ µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ, ·Ý¹³ÛÇÝ ·áïÇ - ëý»ñÇÏ ·áïÇ ¨ ³ÛÉÝ): ²Ûë ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³Ñå³Ý»Éáí ³í³Ý¹³Ï³Ý Ó¨»ñÁ, áñáÝù ³í»ÉÇ Ñ³ëϳݳÉÇ »Ý, ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. 1. èáõë»ñ»ÝáõÙ ¨ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáõÙ ·áñͳÍíáÕ ñôåðà ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÁ óñ·Ù³Ý»É ·Ý¹³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ: ´³Õ³¹ñÛ³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ øàðîâîé ¨ ñôåðè÷åñêèé ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ óñ·Ù³Ý»É ·Ý¹³ÛÇÝ. ³ÛÝ ¿ª øàðîâîé, ñôåðè÷åñêèé øàðîâàÿ ïîâåðõíîñòü, ñôåðè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü, ñôåðà

- ·Ý¹³ÛÇÝ - ·Ý¹³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì. ê³Õ³Ã»ÉÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1981 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 146 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ñôåðè÷åñêèå êîîðäèíàòû ñôåðè÷åñêèé ìíîãîóãîëüíèê ñôåðè÷åñêàÿ òðèãîíîìåòðèÿ ñôåðè÷åñêàÿ ãåîìåòðèÿ øàðîâîé ïîÿñ, ñôåðè÷åñêèé ïîÿñ øàðîîáðàçíûé, ñôåðîîáðàçíûé

·Ý¹³ÛÇÝ Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñ ·Ý¹³ÛÇÝ µ³½Ù³ÝÏÛáõÝ ·Ý¹³ÛÇÝ »é³ÝÏÛáõݳã³÷áõÃÛáõÝ ·Ý¹³ÛÇÝ »ñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ, ·Ý¹³ã³÷áõÃÛáõÝ - ·Ý¹³ÛÇÝ ·áïÇ - ·Ý¹³Ó¨

-

2. ºÃ» éáõë»ñ»ÝáõÙ øàðîâîé ¨ ñôåðè÷åñêèé ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ·áñͳÍí³Í »Ý ï³ñµ»ñ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñáõÙ, ³å³ øàðîâîé óñ·Ù³Ý»É ·Ý¹³ÛÇÝ, ÇëÏ ñôåðè÷åñêèéª áÉáñï³ÛÇÝ Ï³Ù ëý»ñÇÏ. ûñÇݳϪ øàðîâûå ôóíêöèè ñôåðè÷åñêèå ôóíêöèè

- ·Ý¹³ÛÇÝ ýáõÝÏódzݻñ - áÉáñï³ÛÇÝ ýáõÝÏódzݻñ ϳ٪ ëý»ñÇÏ ýáõÝÏódzݻñ:

3. زºزîÆÎ²Î²Ü àðàÞ îºðØÆÜܺðÆ àô ´²è²Î²ä²ÎòàôÂÚàôÜܺðÆ Æزêî²ÚÆÜ ÖÞ¶ðîØ²Ü Ø²êÆÜ* سûٳïÇÏ³Ï³Ý Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ýáí ×Çßï ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëË³É ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ª 1. Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ Ý»ñùáÑÇßÛ³É Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨Û³É ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ (¹³ë³·ñù»ñáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·áñͳͻÉÇë ÷³Ï³·Í»ñáõÙ ·ñ»É Ñáõݳ-ɳïÇݳϳÝÁ). äåòåðìèíàíò, îïðåäåëèòåëü äèñêðèìèíàíò òåòðàýäð, ÷åòûðåõãðàííèê ïàðàëëåëîãðàìì ïðèçìà

-

áñáßÇã (·áÛ.) ï³ñµ»ñÇã (·áÛ.) ù³é³ÝÇëï (·áÛ.) ½áõ·³Ñ»é³ÏáÕÙ (½áõ·³Ñ»é³·ÇÍ) ѳïí³Í³ÏáÕÙ

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì.ê³Õ³Ã»ÉÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1982 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 147


êîëëèíåàðíûå âåêòîðû íåêîëëèíåàðíûå âåêòîðû êîìïëàíàðíûå âåêòîðû íåêîìïëàíàðíûå âåêòîðû ìåäèàíà

ïðèîðèòåòíûé ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à ïðèîðèòåòíîå îáñëóæèâàíèå ñèììåòðèÿ

ñèììåòðè÷íîñòü

ñèììåòðè÷íûé, ñèììåòðè÷åñêèé

îñåâàÿ ñèììåòðèÿ öåíòðàëüíàÿ ñèììåòðèÿ

- 148 -

- ѳٳ·ÇÍ í»ÏïáñÝ»ñ - ï³ñ³·ÇÍ í»ÏïáñÝ»ñ - ѳٳѳñà í»ÏïáñÝ»ñ - ï³ñ³Ñ³ñà í»ÏïáñÝ»ñ - 1. ÙÇçݳ·ÇÍ (»ñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ý Ù»ç), 2.ÙÇçݳñÅ»ù (Ù³Ã. íÇ׳ϳ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, ûñÇݳϪ x-Á ÙÇçݳñÅ»ù ¿, »Ã» µ³ßËÙ³Ý ýáõÝÏódzݪ F/x=1/2) - 1. ·»ñ³¹³ë (³Í.), 2. ³é³çݳÛÇÝ - ·»ñ³¹³ë ËݹÇñ - ·»ñ³¹³ë ëå³ë³ñÏáõÙ - ѳٳã³÷áõÃÛáõÝ (ëÇÙ»ïñdz), ûñÇݳϪ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ Ï»ïÇ, áõÕÕÇ Ýϳïٳٵ - 1. ѳٳã³÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ (»ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ), 2. ÷á˳¹³ñӳϳÝáõÃÛáõÝ (âçàèìíîñòü ÇÙ³ëïáíª áñå»ë ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ), ûñÇݳϪ §Ñ³í³ë³ñ ¿¦ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ûÅïí³Í ¿ ÷á˳¹³ñӳϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ (»Ã» a=b, ³å³ b=a) - 1. ѳٳã³÷ (ëÇÙ»ïñÇÏ) (»ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ), ûñÇݳϪ ñèììåòðè÷íàÿ ôèãóðà – ѳٳã³÷ å³ïÏ»ñ, 2. ÷á˳¹³ñӳϳÝ, ëÇÙ»ïñÇÏ (ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ), ûñÇݳϪ §Ñ³í³ë³ñ ¿¦ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÷á˳¹³ñÓ³Ï³Ý ¿, ÇëÏ §Ù»Í ¿¦ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÷á˳¹³ñÓ³Ï³Ý ã¿, ñèììåòðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ – ëÇÙ»ïñÇÏ ýáõÝÏódz - ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ, ³é³Ýóù³Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ - Ï»ÝïñáݳÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ, Ï»Ýïñáݳѳٳã³÷áõÃÛáõÝ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

öåíòðàëüíî-ñèììåòðè÷íàÿ ôèãóðà òðàíçèòèâíîñòü òðàíçèòèâíûé ðåôëåêñèÿ ðåôëåêñèâíîñòü ðåôëåêñèâíûé

-

Ï»Ýïñáݳѳٳã³÷ å³ïÏ»ñ ÷á˳Ýó³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÷á˳Ýó³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ³Ý¹ñ³¹³ñӳϳÝáõÃÛáõÝ ³Ý¹ñ³¹³ñӳϳÝ

úñÇݳÏÝ»ñª îòíîøåíèå ýêâèâàëåíòíîñòè îáëàäàåò ñâîéñòâàìè ðåôëåêñèâíîñòè, ñèììåòðè÷íîñòè (âçàèìíîñòè) è òðàíçèòèâíîñòè - ѳٳñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ûÅïí³Í ¿ ³Ý¹ñ³¹³ñӳϳÝáõÃÛ³Ý, ÷á˳¹³ñӳϳÝáõÃÛ³Ý ¨ ÷á˳Ýó³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí. îòíîøåíèå ýêâèâàëåíòíîñòè ðåôëåêñèâíî, ñèììåòðè÷íî è òðàíçèòèâíî - ѳٳñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ï³Ý ¿, ÷á˳¹³ñÓ³Ï³Ý ¿ ¨ ÷á˳Ýó³Ï³Ý ¿.

ãðàâèòàöèÿ, òÿãîòåíèå

ãðàâèòàöèîííûé

ãðàâèòàöèîííàÿ ïîñòîÿííàÿ

ãðàâèòàöèîííîå ïîëå ñòàöèîíàðíûé

ñòàöèîíàðíàÿ òî÷êà (êðèâîé) ñòàöèîíàðíîå äâèæåíèå, òå÷åíèå ñòàöèîíàðíîå óñòðîéñòâî ñòàöèîíàðíûå çâåçäû ìîäóëü

- Ó·áÕáõÃÛáõݪ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ó·áÕáõÃÛáõÝ, Ó·áճϳÝáõÃÛáõÝ, ·ñ³íÇï³ódz - Ó·áճϳÝ, Ó·áÕáõÃ۳ݪ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ó·áÕáõÃÛ³Ý, Ó·áճϳÝáõÃÛ³Ý, ·ñ³íÇï³óÇáÝ - ·ñ³íÇï³óÇáÝ Ñ³ëï³ïáõÝ, Ó·áÕáõÃ۳ݪ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ó·áÕáõÃ۳ݪ Ó·áճϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ - Ó·áÕáõÃÛ³Ý ¹³ßï, ·ñ³íÇï³óÇáÝ ¹³ßï - ëï³óÇáݳñ, Ùßï³Ï³Ý, ϳÛáõݳó³Í, ³Ýß³ñųó³Í, áã ï»Õ³÷áË»ÉÇ, ã÷á÷áËíáÕ, ϳݷǪ ϳݷ³éÇ - ϳݷ³éÇ Ï»ïª Ï³Ý·³Ï»ï, ëï³óÇáݳñ Ï»ï (ÏáñÇ) - ϳÛáõݳó³Í (ëï³óÇáݳñ) ß³ñÅáõÙ, Ñáë³Ýù - ϳÛáõÝ ï»Õ³Ï³Ûí³Í, áã ï»Õ³÷áË»ÉÇ (ëï³óÇáݳñ) ë³ñù - ϳÛáõݳó³Í, ã÷á÷áËíáÕ (ëï³óÇáݳñ) ³ëïÕ»ñ ³) »ñϳñáõÃÛáõÝ, Ù»ÍáõÃÛáõÝ, µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ (Ùá¹áõÉ), (í»Ï-

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 149


ïáñÇ, ýǽÇÏ³Ï³Ý í»Ïïáñ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛ³Ý, ÃíÇ)

úñÇݳÏÝ»ñª ìîäóëü (äëèíà) âåêòîðà ìîäóëü (âåëè÷èíà èëè àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà) ñèëû, ñêîðîñòè, óñêîðåíèÿ ìîäóëü (àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà) äåéñòâèòåëüíîãî, êîìïëåêñíîãî ÷èñëà

- í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝ (Ùá¹áõÉ) - áõÅÇ, ³ñ³·áõÃÛ³Ý, ³ñ³·³óÙ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ Ï³Ù µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ (Ùá¹áõÉ) - Çñ³Ï³Ý ÃíÇ, ÏáÙåÉ»ùë ÃíÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ (Ùá¹áõÉ), µ) ·áñͳÏÇó (Ùá¹áõÉ) (ÝÛáõÃÇ µÝáñáß Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÃÇí, ѳßíáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ÙÇ ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝóÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ µ³½Ù³å³ïÏÇã)

2. Öß·ñï»É Ãí³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ Ãí»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ·»ñÇ áõ ¹³ë»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ. ³) Âí³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ. ¶áñͳÍíáõÙ »Ý ñ÷èñëåíèå

íóìåðàöèÿ

úñÇݳÏÝ»ñª ìîäóëü (êîýôôèöèåíò) ñæàòèÿ, ðàñòÿæåíèÿ, ðàñøèðåíèÿ ìîäóëè (êîýôôèöèåíòû) óïðóãîñòè

ìîäóëü ñòîêà âîäû ìîäóëü ïåðåõîäà

- ë»ÕÙÙ³Ý, Ó·Ù³Ý, Áݹ³ñÓ³ÏÙ³Ý ·áñͳÏÇó (Ùá¹áõÉ) - ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñͳÏÇó Ý»ñ (ë³ÑùÇ ·áñͳÏÇó, ÚáõÝ·Ç ·áñͳÏÇó) (Ùá¹áõÉ) - çñÇ ÑáëùÇ ·áñͳÏÇó - ³ÝóÙ³Ý ·áñͳÏÇó (Ùá¹áõÉ), ûñÇݳϪ ÙÇ ÑÇÙùáí Éá·³ñÇÃÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ÙÇ ³ÛÉ ÑÇÙùáí ѳٳϳñ·Ç ³ÝóÙ³Ý ·áñͳÏÇó, ·) Ùá¹áõÉ (»É³Ï»ï³ÛÇÝ Ùdzíáñ) (»É³Ï»ï³ÛÇÝ ÁݹѳÝáõñ Ùdzíáñ ͳé³ÛáÕ ã³÷ ϳ٠ÃÇíª Ãí»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý, ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý, Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç)

úñÇݳÏÝ»ñª ìîäóëü ñðàâíåíèÿ (÷èñåë) ìîäóëü

ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà ìîäóëüíûé ìåòîä

- 150 -

- µ³Õ¹³ïÙ³Ý Ùá¹áõÉ (Ãí»ñÇ) - Ùá¹áõÉ, »É³Ï»ï³ÛÇÝ Ùdzíáñ (׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý, Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç) - Ùá¹áõɳÛÇݪ Ùá¹áõÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· - Ùá¹áõɳÛÇÝ Ù»ÃṪ »Õ³Ý³Ï

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ãí³ñÏáõÃÛáõÝ, Ãí³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ãí³·ñáõÃÛáõÝ, Ãí³Ï³ñ·áõÃÛáõÝ Ãí³ñÏáõÃÛáõÝ, Ãí³·ñáõÃÛáõÝ, ѳٳñ³Ï³ÉáõÙ, ѳٳñ³·ñáõÙ

ñèñòåìà ñ÷èñëåíèÿ (íóìåðàöèÿ) ïîçèöèîííàÿ ñèñòåìà ñ÷èñëåíèÿ àëôàâèòíàÿ ñèñòåìà ñ÷èñëåíèÿ

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É - Ãí³ñÏáõÃÛáõÝ (Ãí»ñÝ ³Ýí³Ý»Éáõ ¨ Ý߳ݳϻÉáõ »Õ³Ý³Ï) - 1. Ãí³ñÏáõÃÛáõÝ (ÝáõÛÝ ÇÙ³ëïáí) - 2. ѳٳñ³Ï³ÉáõÙ

- Ãí³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· - Ãí³ñÏáõÃÛ³Ý ¹Çñù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· - Ãí³ñÏáõÃÛ³Ý ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ·

µ) Âí»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ·»ñÇ (ðàçðÿäû) ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¶áñͳÍíáõÙ »Ý åäèíèöû äåñÿòêè ñîòíè

åäèíèöû òûñÿ÷

äåñÿòêè òûñÿ÷

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

ÙdzíáñÝ»ñ - ÙdzíáñÝ»ñ ï³ëݳíáñÝ»ñ, - ï³ëݳíáñÝ»ñ ï³ëÝÛ³ÏÝ»ñ, ï³ë»ñ ѳñÛáõñ³íáñÝ»ñ, - ѳñÛáõñ³íáñÝ»ñ ѳñÛáõñÝ»ñ, ѳñÛáõñ³ÏÝ»ñ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñ, - ѳ½³ñ³íáñÝ»ñ ѳ½³ñÝ»ñÇ ÙdzíáñÝ»ñ, ѳ½³ñ³íáñÝ»ñÇ ÙdzíáñÝ»ñ, Ùdzíáñ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñ ï³ëѳ½³ñ³íáñÝ»ñ, - ï³ëѳ½³ñ³íáñÝ»ñ ѳ½³ñÝ»ñÇ ï³ëÝÛ³ÏÝ»ñ, ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñÝ»ñ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 151


ñîòíè òûñÿ÷

åäèíèöû ìèëëèîíîâ

äåñÿòêè ìèëëèîíîâ

ñîòíè ìèëëèîíîâ

ѳñÛáõñѳ½³ñ³íáñÝ»ñ, ѳ½³ñÝ»ñÇ Ñ³ñÛáõñ³ÏÝ»ñ, ѳñÛáõñ³íáñ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñ, ѳñÛáõñ ѳ½³ñÛ³ÏÝ»ñ ÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ, ÙÇÉÇáÝÝ»ñÇ ÙdzíáñÝ»ñ, Ùdzíáñ ÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ ï³ëÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ, ÙÇÉÇáÝÝ»ñÇ ï³ëÝÛ³ÏÝ»ñ, ï³ëÝÛ³Ï ÙÇÉÇáÝÝ»ñ (ÝáõÛÝ Ó¨áí)

- ѳñÛáõñѳ½³ñ³íáñÝ»ñ

- ÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ

- ï³ëÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ

ðàçðÿä äåñÿòûõ ðàçðÿä ñîòûõ ðàçðÿä òûñÿ÷íûõ

- ï³ëÝ»ñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ· - ѳñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ· - ѳ½³ñ»ñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ·

3. Öß·ñï»É ñ÷èòàòü, âû÷èñëèòü, ñ÷åòíûé, âû÷èñëèòåëüíûé ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ٳûٳïÇϳÛáõÙ: ¶áñͳÍíáõÙ »Ý

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

ñ÷èòàòü

ѳÙñ»É, ѳßí»É, ѳßí³ñÏ»É

- 1. ѳÙñ»É (µÝ³Ï³Ý Ãí»ñáíª Ù»Ï ³é Ù»Ï), ûñÇݳϪ ѳÙñ»É ÙÇÝ㨠100, ³ÃáéÝ»ñÁ ѳÙñ»É, 2. ѳßí»É (ó³Ýϳó³Í Ãí»ñáí ¨ ó³Ýϳó³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ÙÇçáóÝ»ñáí), ûñÇݳϪ ѳßí»É ¹ñ³ÙÁ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, ͳËë»ñÁ

âû÷èñëèòü

ѳÙñ»É, ѳßí»É, ѳßí³ñÏ»É

- ѳßí»É (ó³Ýϳó³Í Ãí»ñáí áõ ó³Ýϳó³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ÙÇçáóÝ»ñáí), ûñÇݳϪ ѳßí»É ýáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÁ, ß³ñùÇ ·áõÙ³ñÁ

âû÷èñëåíèå

ѳßíáõ٠ѳßÇí, ѳßí³ñÏ, ѳßí³ñÏáõÙ

- ѳßíáõÙ, ѳßí»ÉÁ (ÝáõÛÝ Ó¨áí)

èñ÷èñëåíèå

ѳßÇí, ѳßíáõÙ, ѳßí³ñÏáõÙ, ѳÙñáõÙ

- 1. ѳßÇí (·áÛ.) (·ÇïáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ ³Ýí³ÝáõÙ), ûñÇݳϪ ¹Çý»ñ»ÝóÇ³É Ñ³ßÇí, í»Ïïáñ³Ï³Ý ѳßÇí, 2. ѳßíáõÙ, ѳßí³ñ-

- ѳñÛáõñÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: γñ·»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ·ñ»É ÙdzëÇݪ áñå»ë Ù»Ï Ñ³ëϳóáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙ, ûñÇݳϪ áõà ѳñÛáõñѳ½³ñ³íáñ, ¨ á㪠áõà ѳñÛáõñ ѳ½³ñ³íáñ:

·) êñ³Ýó ѳٳå³ï³ë˳Ý, Ãí»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹³ë»ñÁ (êëàññû) ³Ýí³Ý»Éª êëàññ åäèíèö êëàññ òûñÿ÷ êëàññ ìèëëèîíîâ

- ÙdzíáñÝ»ñÇ ¹³ë - ѳ½³ñ³íáñÝ»ñÇ ¹³ë - ÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñÇ ¹³ë

¹) Äåñÿòûé, ñîòûé, òûñÿ÷íûé ¨ ÝÙ³Ý ÙÛáõë Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù éáõë»ñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáõÙ »Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ÇÙ³ëïÝ»ñáíª áñå»ë ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³Ý ¨ áñå»ë ³ÙµáÕçÇ Ù³ë, ѳۻñ»Ý óñ·Ù³Ý»Éª 1. ï³ëÝ»ñáñ¹, ѳñÛáõñ»ñáñ¹, ѳ½³ñ»ñáñ¹... (¹³ë. Ãí³Ï. ), ûñÇݳϪ ï³ëÝ»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý, ѳñÛáõñ»ñáñ¹ ¿ç, ѳ½³ñ»ñáñ¹ åïáõÛï... 2. ï³ëÝ»ñáñ¹³Ï³Ý (ϳ٠ϳñת ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý), ѳñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³Ý, ѳ½³ñ»ñáñ¹³Ï³Ý... (Ù³ë), ûñÇݳϪ »ñ»ù ï³ëÝ»ñáñ¹³Ï³Ý (ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý), »ñ»ù ѳñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³Ý (3/100), »ñ»ù ѳ½³ñ»ñáñ¹³Ï³Ý (3/1000)... ») êñ³Ý ѳٳå³ï³ë˳Ý, ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ·»ñÝ ³Ýí³Ý»Éª - 152 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 153


ÏáõÙ (·áñÍáÕáõÃÛáõÝ), ûñÇݳϪ ͳËë»ñÇ Ñ³ßíáõÙ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏáõ٠ѳßíÇã, ѳßí³ÛÇÝ, ѳßí»ÉÇ, ѳÙñ»ÉÇ

ñ÷åòíûé

ѳßíÇã, ѳßí³ñÏÇã, ѳßí³ñÏáõ, ѳßíáÕ, ѳßíáճϳÝ

âû÷èñëèòåëüíûé

úñÇݳÏÝ»ñª âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà âû÷èñëèòåëüíîå óñòðîéñòâî âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð âû÷èñëèòåëüíûå ìåòîäû âû÷èñëèòåëüíûé àëãîðèòì ýëåêòðîííàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà (ÝÂÌ) ñ÷åò÷èê, âû÷èñëèòåëü

- 154 -

- 1. ѳßíÇã (³Í.), ѳßí³- (·áñÍÇù, ë³ñù, Ù»ù»Ý³), ûñÇݳϪ ñ÷åòíàÿ ìàøèíà - ѳßí³Ù»ù»Ý³, ѳßíÇã Ù»ù»Ý³, ñ÷åòíàÿ ëèíåéêà ѳßí³ù³ÝáÝ, 2. ѳÙñ»ÉÇ (áñ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳÙñ»É), ûñÇݳϪ ñ÷åòíîå ìíîæåñòâî - ѳÙñ»ÉÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝ - 1. ѳßíÇã (³Í.) ѳßí³- (·áñÍÇù, ë³ñù, Ù»ù»Ý³), 2. ѳßíáÕ³Ï³Ý (ѳßíáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñ¹ ѳٳϳñ·»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ)

- ѳßíÇã Ù»ù»Ý³, ѳßí³Ù»ù»Ý³ - ѳßíÇã ë³ñù, ѳßí³ë³ñù - ѳßíáÕ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ - ѳßíáÕ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ - ѳßíáÕ³Ï³Ý ³É·áñÇÃÙ (ÁÝóó³Ï³ñ·) - ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ßíÇã Ù»ù»Ý³ (¾ÐØ), ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ßí³Ù»ù»Ý³

ѳßíÇã, ѳßí³ñÏÇã, ѳßíáÕ, ѳßí³ñÏáÕ, ѳßí³ñ³ñ, ѳßíáñ¹

- 1. ѳßíÇã (·áÛ.) (·áñÍÇù, ë³ñù), 2. ѳßí³ñ³ñ, ѳßíáÕ (³ÝÓ.)

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

úñÇݳÏÝ»ñª ýëåêòðè÷åñêèé ñ÷åò÷èê ñ÷åò÷èêè ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ðàáîòà âû÷èñëèòåëÿ îòñ÷åò ѳßíáõÙ, ѳÙñáõÙ, ѳßí³Ýù, ¹Çï³Ýù, ѳßí³ñÏ, ѳßí³ñÏáõÙ

- ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ѳßíÇã, ¿É»Ïïñ³Ñ³ßíÇã - Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ñ³ßí³ñ³ñÝ»ñ - ѳßí³ñ³ñÇ ³ß˳ï³Ýù - ѳßíáõÙ, ѳßí³ -, ûñÇݳϪ íà÷àëî îòñ÷åòà - ѳßíÙ³Ý ëÏǽµ, ѳßí³ëÏǽµ

4. Öß·ñï»É éáõë»ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ٳûٳïÇϳÛáõÙ îòíîøåíèå

- ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ (³Ù»Ý³ÁݹѳÝáõñ, ݳ¨ª í»ñ³ó³ñÏí³Í ÇÙ³ëïÝ»ñáí, Ù³ëݳíáñ³å»ëª »ñÏáõ Ãí»ñÇ, Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ýáñ¹³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ)

úñÇݳÏÝ»ñª îòíîøåíèå ýêâèâàëåíòíîñòè îòíîøåíèå à ê b ñîîòíîøåíèå

ìíîæèìîå ìíîæèòåëü, (ñî)ìíîæèòåëè ïðîñòûå ìíîæèòåëè ðàçëîæèòü

ðàçëîæåíèå

- ѳٳñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý - à-Ç Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ b-ÇÝ - ³éÝãáõÃÛáõÝ, ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ (÷á˳¹³ñÓ Ï³å, ·»ñ³½³Ýó³å»ë Ãí³ÛÇÝ, ù³Ý³Ï³Ï³Ý), ûñÇݳϪ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè è óãëàìè òðåóãîëüíèêà ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñ »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñÇ ¨ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ - µ³½Ù³å³ïÏ»ÉÇ - µ³½Ù³å³ïÏÇã (»ñÏáõëÁ ÙdzëÇÝ) - µ³½Ù³å³ïÏÇãÝ»ñ (³ñï³¹ñÇãÝ»ñ) å³ñ½ µ³½Ù³å³ïÏÇãÝ»ñ - 1. í»ñ³Í»É (í»ñç³íáñ ·áõÙ³ñÇ Ï³Ù ³ñï³¹ñÛ³ÉÇ), 2. í»ñÉáõÍ»É (³Ýí»ñç ß³ñùÇ Ï³Ù ³Ýí»ñç ³ñï³¹ñÛ³ÉÇ) - 1. í»ñ³ÍáõÙ, í»ñ³Í»ÉÁ, 2. í»ñÉáõÍáõÙ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, í»ñÉáõÍ»ÉÁ (ÝáõÛÝ »ñÏáõ ¹»åù»ñÁ),

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 155


í³ÍÁ) áõÝÇ Ù»Ï ã³÷áõÙ, ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ (Ù³ñÙÇÝÁ)ª »ñ»ù ã³÷áõÙ, 3. ã³÷áõÙ (·áÛ.), ·»ñ³½³Ýó³å»ë Ñá·Ý³ÏǪ ã³÷áõÙÝ»ñ (áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÙÇ ·³·³ÃÇó »ÉÝáÕ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÁ, áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ ½áõ·³Ñ»é³ÝÇëïÇ ÙÇ ·³·³ÃÇó »ÉÝáÕ »ñ»ù ÏáÕÙ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó »ñϳñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª »ñϳñáõÃÛáõÝÁ, ɳÛÝáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ)

ûñÇݳÏÝ»ñª ÃÇíÁ, ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Í»É å³ñ½ µ³½Ù³å³ïÏÇãÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇ³Ý í»ñÉáõÍ»É ³ëïÇ׳ݳÛÇÝ ß³ñùÇ, ýáõÝÏódzÛÇ í»ñÉáõÍáõÙÁ üáõñÇ»Ç ß³ñùÇ, ýáõÝÏódzÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç… ïðèáëèæåíèå

òåîðèÿ ïðèáëèæåíèé

ïðèáëèæåíèå ñ íåäîñòàòêîì ïðèáëèæåíèå ñ èçáûòêîì

ïîãðåøíîñòü

- 1. Ùáï³íáñáõÃÛáõÝ (Ùáï³íáñ ³ñÅ»ù), ûñÇݳϪ ÃíÇ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ùáï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 2. Ùáï³ñÏáõÙ, Ùáï³ñÏ»ÉÁ (·áñÍáÕáõÃÛáõÝ), ûñÇݳϪ ÃíÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý Ïáïáñ³ÏÝ»ñáí, ýáõÝÏódzÛÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ µ³½Ù³Ý¹³ÙÝ»ñáí

- å³Ï³ëáñ¹áí Ùáï³íáñáõÃÛáõÝ - ѳí»Éáñ¹áí Ùáï³íáñáõÃÛáõÝ (á㪠³í»Éáñ¹áí, ѳí»Éáõñ¹áí)

ÙÇçÇÝ (·áÛ.) Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ÙÇçÇÝ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ÙÇçÇÝ ÇÝï»·ñ³É³ÛÇÝ ÙÇçÇÝ

èçìåðåíèå

- 1. ã³÷áõÙ, ã³÷»ÉÁ (·áñÍáÕáõÃÛáõÝ), ûñÇݳϪ ѳïí³ÍÇ ã³÷áõÙ, ѳïí³ÍÁ ã³÷»ÉÁ, ã³÷áõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, 2. ã³÷áõÙ (·áÛ.), (ïðîòÿæåíèå ÇÙ³ëïáí), ûñÇݳÏ, áõÕÇÕÁ (ѳïîºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

- n-ã³÷áõÙ³ÝÇ, ϳñת n-ã³÷³ÝÇ, ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ (áñáß Ù³ëݳíáñ ¹»åù»ñáõÙ ³í»ÉÇ Ï³ñת Ùdzã³÷, »ñÏã³÷, »é³ã³÷ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ) - ã³÷ (áñ¨¿ Ù»ÍáõÃÛ³Ý), ûñÇݳϪ ·ÍÇ ã³÷ (»ñϳñáõÃÛáõÝ), ٳϻñ¨áõÛÃÇ ã³÷ (ٳϻñ»ë), Ù³ñÙÝÇ ã³÷ (ͳí³É), µ³½ÙáõÃÛ³Ý ã³÷, ã³÷»ñÇ Ù»ïñ³Ï³Ý ѳٳϳñ·

ðàçìåð

- 1. ã³÷ (áñ¨¿ µ³ÝÇ), ûñÇݳϪ ðàçìåð çàðïëàòû - ³ß˳ï³í³ñÓÇ ã³÷Á, â áîëüøèõ ðàçìåðàõ Ù»Í ã³÷»ñáí, 2. ã³÷ë (áñ¨¿ µ³ÝÇ ã³÷Á áñáßáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ), ûñÇݳϪ ðàçìåðû êîìíàòû ë»ÝÛ³ÏÇ ã³÷ë»ñÁ (»ñϳñáõÃÛ³Ý, ɳÛÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ã³÷»ñÁ), ðàçìåð îáóâè, îäåæäû - ÏáßÇÏÇ, ѳ·áõëïÇ ã³÷ëÁ

- ëË³É (·áÛ.)ª (á㪠ë˳ɳÝù, ë˳ÉÙáõÝù), ûñÇݳϪ µ³ó³ñÓ³Ï ë˳É, ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ë˳É, ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ÙÇçÇÝ ëË³É -

}

ìåðà

- Ùáï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñǪ Ùáï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ

ñðåäíåå (ñóù.) ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå ñðåäíåå ãåîìåòðè÷åñêîå ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå èíòåãðàëüíîå ñðåäíåå

- 156 -

ïðîñòðàíñòâî n èçìåðåíèé n-ìåðíîå ïðîñòðàíñòâî

ðàçìåðíîñòü ïðîòÿæåííîñòü

}

- ã³÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ã³÷³ÛÝáõÃÛáõÝ (å³ïÏ»ñÇ ã³÷áõÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ), ûñÇݳϪ ·ÍÇ ã³÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 1 ¿, ٳϻñ¨áõÛÃÇÝÁª 2, Ù³ñÙÝÇÝÁª 3 (·áõÙ³ñ»É ϳñ»ÉÇ ¿ ÙdzÛÝ ÙǨÝáõÛÝ ã³÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ)

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 157


4. èàôêºðºÜ ºì úî²ð زºزîÆÎ²Î²Ü àðàÞ îºðØÆÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ²ð¶Ø²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ×ß·ñï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ ëïáñ¨ µ»ñíáÕ ³ÕÛáõë³ÏÇ ³é³çÇÝ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í éáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É »ññáñ¹ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ.

èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ

¶áñͳÍíáõÙ »Ý

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

áàçà, áàçèñ

µ³½³, µ³½Çë

µ³½Çë, Ñ»Ýù

êîíòðïðèìåð

ѳϳûñÇݳÏ, ÏáÝïñûñÇݳÏ

ÅËïûñÇÝ³Ï (áñ¨¿ í³ñϳÍÇ, åÝ¹Ù³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ ÅËïáÕ ûñÇݳÏ)

íåðàâåíñòâî ñ íåèçâåñòíûìè

³ÝѳÛïÝ»ñáí ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ

³Ýѳí³ë³ñáõÙ (³ÝѳÛïÝ»ñ å³ñáõݳÏáÕ ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝ. ÑÙÙï. ѳí³ë³ñáõÙª ³ÝѳÛï å³ñáõݳÏáÕ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ)

ïåðåáèðàòü

ѳï³ñÏ»É (ѳïѳï í»ñóÝ»É)

ìåòîä ïåðåáîðà

ѳï³ñÏÙ³Ý »Õ³Ý³Ï

5. Ðàôܲ-ȲîÆÜ²Î²Ü Ì²¶àôØ àôܺòàÔ Ø²ÂºØ²îÆÎ²Î²Ü àðàÞ îºðØÆÜܺð вںðºÜ вزðĺøܺðàì öàʲðÆܺÈàô زêÆÜ* Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó ûï³ñ Ó¨»ñÁ ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É Ý»ñùáÑÇßÛ³É ³Û¹åÇëÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ. êîððåêòíûé (ɳï. Ïáé»ÏóÇá - áõÕÕáõÙ, ×ßïáõÙ, ßïÏáõÙ) - ×ßïáñáß, Ïáé»Ïï (³Í.) êîððåêòíîñòü - ×ßïáñáßáõÃÛáõÝ, ×ßïáñáß ÉÇÝ»ÉÁ, Ïáé»ÏïáõÃÛáõÝ

úñÇݳÏÝ»ñª êîððåêòíîå, íåêîððåêòíîå îïðåäåëåíèå - ×ßïáñáß ë³ÑÙ³ÝáõÙ, áã ×ßïáñáß ë³ÑÙ³ÝáõÙ êîððåêòíàÿ, íåêîððåêòíàÿ çàäà÷à - ×ßïáñáß ËݹÇñ, áã ×ßïáñáß ËݹÇñ êîððåêòíîñòü çàäà÷è - ËݹñÇ ×ßïáñáß ÉÇÝ»ÉÁª ×ßïáñáßáõÃÛáõÝÁ êîìïàêòíûé (ɳï. ÏáÙå³Ïïáõë - ë»ñïáñ»Ý Ùdzó³Íª Ïå³Í, ÏÇå, ѳí³ù, ѳٳËÙµí³Í, ½á¹í³Í) - ë»ñï, ÏáÙå³Ïï (³Í.)

úñÇݳÏÝ»ñª êîìïàêòíîå ìíîæåñòâî, ïðîñòðàíñòâî - ë»ñï µ³½ÙáõÃÛáõÝ, ë»ñï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ êîìïàêò (ñóù.) - ë»ñïáõÛÃ, ÏáÙå³Ïï (·áÛ.) êîìïàêòíîñòü - ë»ñïáõÃÛáõÝ, ÏáÙå³ÏïáõÃÛáõÝ ìîíîòîííûé (ÑáõÝ. ïáÝáõë - ɳñáõÙ, µ³ñÓñ³óáõÙ, ÁÝóóù) - ÙÇÁÝóó (ÙÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝóóáÕÇ Ù³ëÇÝ), ÙáÝáïáÝ (³Í.) èçîòîííûé - ÝáõÛÝÁÝóó (ÝáõÛÝ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝóóáÕ ï³ñµ»ñ µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ), ǽáïáÝ (³Í.) àíòèòîííûé - ѳÏÁÝóó (ѳϳé³Ï áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÁÝóóáÕ ï³ñµ»ñ µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ), ³ÝïÇïáÝ (³Í.)

úñÇݳÏÝ»ñª ìîíîòîííàÿ ôóíêöèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü – ÙÇÁÝóó ýáõÝÏódz, ÙÇÁÝóó ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, èçîòîííîå, àíòèòîííîå îòîáðàæåíèå - ÝáõÛÝÁÝóó ³ñï³å³ïÏ»ñáõÙ, ѳÏÁÝóó ³ñï³å³ïÏ»ñáõÙ *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ². سßáõñÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1986 Ã. ÑáõÝÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 158 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì. ê³Õ³Ã»ÉÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1987 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 159


(ϳñ·³íáñÛ³É µ³½ÙáõÃ۳ݪ ÝáõÛÝ Ï³ñ·áí ϳ٠ѳϳé³Ï ϳñ·áí ³ñï³å³ïÏ»ñáõÙ) êîíöåíòðè÷åñêèé - ѳٳϻÝïñáÝ (³Í.) ãîìîöåíòðè÷åñêèé - ѳٳϻÝïñáÝ (³Í.) êîàêñèàëüíûé (ñîîñíûé) - ѳٳé³Ýóù êîíôîêàëüíûé (ñîôîêóñíûé) - ѳٳÏǽ³Ï»ï, ѳٳýáÏáõë (³Í.)

úñÇݳÏÝ»ñª êîíöåíòðè÷åñêèå îêðóæíîñòè - ѳٳϻÝïñáÝ ßñç³·Í»ñ ãîìîöåíòðè÷åñêèé ïó÷îê ëó÷åé - ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï»ÝïñáÝ ÷áõÝç êîàêñèàëüíûå öèëèíäðû - ѳٳé³Ýóù ·É³ÝÝ»ñ êîíôîêàëüíûå êðèâûå - ѳٳÏǽ³Ï»ï (ѳٳýáÏáõë) Ïáñ»ñ èíâàðèàíò (ɳï. í³ñdzódz - ÷á÷áËáõÙ) - ³Ý÷á÷á˳Ï, ÇÝí³ñdzÝï (·áÛ.) êîâàðèàíò - ѳٳ÷á÷á˳Ï, Ïáí³ñdzÝï (·áÛ.) êîíòðàâàðèàíò - ѳϳ÷á÷á˳Ï, ÏáÝïñ³í³ñdzÝï (·áÛ.) èíâàðèàíòíûé - ³Ý÷á÷á˳ϳÛÇÝ, ÇÝí³ñdzÝï (³Í.) êîâàðèàíòíûé - ѳٳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ, Ïáí³ñdzÝï (³Í.) êîíòðàâàðèàíòíûé - ѳϳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ, ÏáÝïñ³í³ñdzÝï (³Í.) èíâàðèàíòíîñòü - ³Ý÷á÷á˳ϳÛÝáõÃÛáõÝ, ÇÝí³ñdzÝïáõÃÛáõÝ êîâàðèàöèÿ - ѳٳ÷á÷á˳ÏáõÙ, Ïáí³ñdzódz

úñÇݳÏÝ»ñª èíâàðèàíòíîñòü (íåèçìåíÿåìîñòü) ôîðìû äèôôåðåíöèàëà - ¹Çý»ñ»ÝódzÉÇ Ó¨Ç ³Ý÷á÷á˳ϳÛÝáõÃÛáõÝ, èíâàðèàíòû êðèâîé âòîðîãî ïîðÿäêà »ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ÏáñÇ ³Ý÷á÷á˳ÏÝ»ñ, èíâàðèàíòíîå ïîäìíîæåñòâî - ³Ý÷á÷á˳ϳÛÇÝ »Ýóµ³½ÙáõÃÛáõÝ êîâàðèàíòíûé, êîíòðàâàðèàíòíûé âåêòîð - ³Ý÷á÷á˳ϳÛÇÝ í»Ïïáñ, ѳϳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ í»Ïïáñ èçîëèíèÿ - ѳí³ë³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ·ÇÍ, ٳϳñ¹³Ï³·ÇÍ (·ÇÍ, áñÁ ÙdzóÝáõÙ ¿ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý, ýǽÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³í³ë³ñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ Ï»ï»ñÁ) - ×ÝßÙ³Ý Ñ³í³ë³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ·Çͪ ٳϳñ¹³Ï³·ÇÍ èçîòåðìà (èçîòåðìè÷åñêàÿ ëèíèÿ) - ç»ñÙáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï³·Çͪ ѳí³ë³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ·ÇÍ èçîêëèíà - ѳí³ë³ñ³Ã»ùáõÃÛ³Ý ·ÇÍ, ѳí³ë³ñ³Ã»ù (·áÛ.) èçîêëèííûé, èçîêëèíè÷åñêèé - ѳí³ë³ñ³Ã»ù³ÛÝáõÃÛ³Ý ãîìîêëèíè÷åñêèé - ѳٳûù³ÛÝáõÃÛ³Ý

ãåòåðîêëèíè÷åñêèé (ÑáõÝ. Ñ»ï»ñáë - ³ÛÉ, ï³ñµ»ñ) - ï³ñ³Ã»ù³ÛÝáõÃÛ³Ý ãîìîñêåäàñòè÷íîñòü (ÑáõÝ. ëÏ»¹³Ûë - óñáõÙ, ë÷éáõÙ¤ - ѳٳóñÇíáõÃÛáõÝ ãîìîñêåäàñòè÷íûé - ѳٳóñÇí (³Í.) ãåòåðîñêåäàñòè÷íûé - ï³ñ³óñÇí (³Í.) ãåòåðîñêåäàñòè÷íîñòü - ï³ñ³óñÇíáõÃÛáõÝ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: Ðݳñ³íáñ ѳٳñ»É ѳۻñ»Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï ųٳݳϳíáñ³å»ë ·áñÍ³Í»É Ý³¨ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ, ÙÇÝ㨠áñ ѳۻñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳÙÁݹѳÝáõñ ·áñͳÍáõÃÛáõÝ ·ïÝ»Ý:

6. îºÊÜÆÎ²Î²Ü îºðØÆÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜàôØ ¶àð̲ÌìàÔ ¼àô¶²Ðºè ÒºìºðÆ ØƲêܲβܲòØ²Ü ºì ÖÞ¶ðîØ²Ü Ø²êÆÜ* î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýϳïí³Í ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÁ ÙdzëݳϳݳóÝ»Éáõ ¨ Ýñ³ÝóáõÙ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý á ñ á ß á õ Ù ¿ .

¶áñͳÍíáõÙ »Ý

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

õîëîäíàÿ îáðàáîòêà ìåòàëëà

Ù»ï³ÕÇ ë³éÁ Ùß³ÏáõÙ (³ÛëÇÝùÝ` ³é³Ýó ç»ñÙáõÃÛáõÝ ï³Éáõ)

- Ù»ï³ÕÇ ë³éݳÙß³ÏáõÙ

ãîðÿ÷àÿ îáðàáîòêà ìåòàëëà

Ù»ï³ÕÇ ï³ù Ùß³ÏáõÙ, ßÇϳÙß³ÏáõÙ, ûŠÙß³ÏáõÙ

- Ù»ï³ÕÇ Ã»Å³Ùß³ÏáõÙ

òåðìîîáðàáîòêà

ç»ñÙ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙ

- ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ

èçîáàðà (èçîáàðíàÿ ëèíèÿ)

- 160 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¼. гó³·áñÍÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1980 Ã. ÝÇëïáõÙ, í»ñ³Ñ³ëï³ïí»Éª 1990 Ã. Ù³ñïÇÝ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 161


ãîðÿ÷åêàòàííûé

ï³ù ·Éáó³Í, ßÇϳ·Éáóí³Í

- ûų·Éáó³Í

îõëàæäåíèå äâèãàòåëÿ

ß³ñÅÇãÇ ë³é»óáõÙ, Ñáí³óáõÙ

- ß³ñÅÇãÇ Ñáí³óáõÙ

îõëàæäåíèå îòðàáîòàííîé âîäû

μ³Ý³Í çñÇ ë³é»óáõÙ, Ñáí³óáõÙ

- μ³Ý³Í çñÇ Ñáí³óáõÙ

ãðàäèðíÿ

ë³éݳñ³Ý (ë³éݳñ³Ý= - çñ³Ñáí³ñ³Ý õîëîäèëüíèê)

ïîäâèæíûé

ß³ñÅ³Ï³Ý (ß³ñųϳÝ= - ß³ñÅáõÝ, ïåðåäâèæíîé) ß³ñÅáõݳÏ

ïåðåíîñíûé

ß³ñųϳÝ, ÷á˳¹ñáíÇ

- ï³ÝáíÇ

âîçèìûé

÷á˳¹ñáíÇ, ß³ñųϳÝ

- ÷á˳¹ñáíÇ

ïîòîê

Ñáëù, ÑáëÁÝóó, Ñáë³Ýù - Ñáëù ¥Ñáë³Ýù= òîê¤

ïîòî÷íûé

ÏáÝí»Û»ñ³ÛÇÝ, Ñáëù³ÛÇÝ

ñòîê

1. Ñáëù, Ñáë³Ýù, Ñáë - 1. Ñáë (Ñáëù=ïîòîê, Ñáë³Ýù=òîê) 2. Ñáë³ñ³Ý, çñ³÷áÕñ³Ï - 2. Ñáë³ñ³Ý

Ý»ñÑáëáõÙ, Ý»ñÑáë³Ýù 2. íï³Ï

2. Ý»ñÑáëù 3. (³ßË.) íï³Ï

ïðèòî÷íûé

³éÑáëáÕ, Ý»ñÑáëáÕ

- 1. Ý»ñÑáë (³Í.) 2. Ý»ñÑáë³ÛÇÝ, ûñÇݳÏ` Ý»ñÑáë³ÛÇÝ û¹³÷áËáõÃÛáõÝ (ïðèòî÷íàÿ âåíòèëÿöèÿ)

ïðîòî÷íûé

Ñáë³ÛÇÝ, Ñáë³Ýáõï, ÑáëáÕ

- Ñáë³Ýáõï, ûñÇݳÏ` Ñáë³Ýáõï çáõñ (ïðîòî÷íàÿ âîäà)

âçëåò

ÃéÇãù (ÃéÇãù=ïîëåò) - í»ñÃÇé Ãéã»Éáí í»ñ μ³ñÓñ³Ý³ÉÁ

âûëåò

1. (û¹·.) ÃéÇãù 2. (ßÇÝ., Ù»ù.) ³ñï³ÃéÇãù, ³ñï³Íù

âëåò

Ý»ñë Ãéã»ÉÁ

ïðîëåò

1. (ßÇÝ.) ÃéÇãù, ѻݳٻç μ³óí³Íù, ³ãù (ϳÙñçÇ) 2. (»ñÏÃÕ.) ϳݷ³Ù»ç, ϳ۳ñ³Ý³ÙÇçáó 3. (û¹·.) Ãéã»É ³ÝóÝ»ÉÁ

- 1. (ßÇÝ.) ѻݳٻç

ÙïÝ»ÉÁ, ³ÝóÝ»ÉÁ

- ³éÙáõï, ûñÇݳÏ` í³Ûñ¿çùÇ ³éÙáõï,

- Ñáëù³ÛÇÝ

ñòî÷íûé

ÑáëÙ³Ý, Ñáë»Éáõ

- Ñáë³ÛÇÝ, Ñáë³–

ñòî÷íûå âîäû

Ï»Õï³çñ»ñ

- 1. Ñáë³çñ»ñ - 2. Ï»Õï³çñ»ñ

ïðèòîê

1. ÑáëáõÙ, ³éÑáëáõÙ,

- 1. Ý»ñÑáëáõÙ

çàõîä

- 162 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 1. (û¹·.) ³ñï³ÃÇé 2. (ßÇÝ., Ù»ù.) ³ñï³Íù ûñÇݳÏ` ÇÝùݳÃÇéÇ ³ñï³ÃÇé (âûëåò ñàìîëåòà), ¿É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ³ñï³ÃÇé (âûëåò ýëåêòðîíîâ), ³Ùμ³ñÓÇãÇ ëɳùÇ ³ñï³Íù (âûëåò ñòðåëû êðàíà) - Ý»ñÃÇé

2. (ïñ³Ýë.) ϳ۳ݳٻç 3. (û¹·.) ³Ýó³ÃÇé

- 163


í³Ûñ¿çù³Ùáõï (çàõîä íà ïîñàäêó) ïðîõîä

ïðîõîäíîé

1. »ñóÝóù, ³Ýóù, ³Ýó, ³Ýó³ï»Õ, ³Ýó³ñ³Ý 2. ³ñ³Ýù 3. ³Ýó³Ù³ë, ³Ýó

- 1. ³Ýó³ñ³Ý

1. ÙÇç³ÝóÇÏ (ÙÇç³ÝóÇÏ =ñêâîçíîé), ÙÇç³ÝóáõÏ

- 1. ÙÇç³ÝóáõÏ, ûñÇݳÏ` ÙÇç³ÝóáõÏ ë»ÝÛ³Ï (ïðîõîäíàÿ êîìíàòà) 2. ³Ýó³– ûñÇݳÏ` ³Ýó³ïÝ³Ï (ïðîõîäíàÿ áóäêà) 3. ³Ýó³ÏïñÇã (ïðîõîäíîé ðåçåö) 4. (¿É.) ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ, ûñ.` ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ù»ÏáõëÇã (ïðîõîäíîé èçîëÿòîð)

2. ³Ýó³ÃáÕÙ³Ý, ÃáÕ³ÝóÙ³Ý 3. ³Ýó³Ñ³ï 4. (¿É.) ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ

ïðîõîäêà

ïåðåõîä

- 164 -

1. (ѳÝù.) ³ÝóáõÙ, Ñáñ³ï³ÝóáõÙ, Ñáñ³ïáõÙ (Ñáñ³ïáõÙ=áóðåíèå, ³ÝóáõÙ=ïåðåõîä), 2. (Ù»ù., ßÇÝ.) ³Ýó³Ñ³ïáõÙ 1. ³ÝóáõÙ, ³Ýó³ï»Õ, ³Ýó³ñ³Ý 2. ï³ñ³ÝóáõÙ 3. ï³ñ³Ýóù

2. ÙÇç³Ýóù 3. (Ù»ù.) ³Ýó

- 1. (ѳÝù.) Ñáñ³ï³ÝóáõÙ

1. (ï»ùëï.) ¹áõñë ÁÝÏÝ»ÉÁ (ûÉÇ` Ù³ëñ³ÛÇó) 2. (³íï.) ½áõ·³ÙÇïáõÙ (³ÝÇíÝ»ñÇ)

- 1. (ï»ùëï.) ³ñï³ÝÏáõÙ

ïëàâêà

1. ѳÉáõÙ 2. ѳÉí³Íù

- 1. ѳÉáõÙ 2. ѳÉù

îïëàâëåíèå

ßñç³Ñ³ÉáõÙ

- »ñ»ë³Ñ³ÉáõÙ, ßñç³Ñ³ÉáõÙ

ðàñïëàâ

ѳÉáõÛÃ

- ѳÉáõÛÃ

ÓáõÉí³Íù, ѳٳÓáõÉí³Íù (ÓáõÉí³Íù=ëèòüå), ÙdzѳÉí³Íù

- ѳٳѳÉí³Íù

ñïëàâ

ÉáõÕ³ñÏáõÙ, ɳëï³é³ùáõÙ

- ɳëï³é³ùáõÙ

îòëèâêà

1. ÓáõÉáõÙ

- 1. Óáõɳϳճå³ñáõÙ, Éó³Ï³Õ³å³ñáõÙ 2. ÓáõÉáõÛÃ, ÉóáõÛÃ

ñõîä

1

ñïëàâ

2

2. ÓáõÉáõÛÃ, ÓáõÉí³Íù, (ÓáõÉáõÙ-ëèòüå) 2. (Ù»ù., ßÇÝ.) ³Ýó³Ñ³ïáõÙ - 1. ³ÝóáõÙ

ñâàðêà

½á¹áõÙ (½á¹áõÙ=ïàéêà) »é³ÏóáõÙ, »éù

2. (³íï.) ½áõ·³ÙÇïáÙ

- 1. »é³ÏóáõÙ 2. »é³ÏóáõÛÃ

2. ï³ñ³ÝóáõÙ 3. ï³ñ³Ýóù, ûñÇݳÏ` ëïáñ·»ïÝÛ³ ³ÝóáõÙ (ïîäçåìíûé ïåðåõîä), ɳÛÝáõÏáí ï³ñ³Ýóù (ïåðåõîä ñ ðàñòðóáîì)

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ñïåêàíèå

1. »é³Ï³ÉáõÙ, Ëï³óáõÙ 2. ß»Õç³ù³ñ³óáõÙ

- »é³Ï³ÉáõÙ

âûíîñëèâîñòü

¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ, ïáÏáõÝáõÃÛáõÝ

- ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 165


äîëãîâå÷íîñòü

»ñϳñ³Ï»óáõÃÛáõÝ, ѳñ³ï¨áõÃÛáõÝ, »ñϳñ³ï¨áõÃÛáõÝ (=äîëãîòà)

- »ñϳñ³Ï»óáõÃÛáõÝ

ðåñóðñ

å³ß³ñ, ÙÇçáó, é»ëáõñë

- 1. (ïÝï.) å³ß³ñ, é»ëáõñë, ÙÇçáó 2. (Ù»ù.)·áÛ³å³ß³ñ, ·áÛ³ï¨áõÃÛáõÝ, ûñÇݳÏ` ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ·áÛ³ï¨áõÃÛáõÝ (ðåñóðñ àâòîìàøèíû)

âûñîòíûé

1. μ³ñÓñáõÃÛ³Ý, μ³ñÓñ–

- 1. μ³ñÓñ³–, μ³ñÓñ³ÛÇÝ

2. μ³ñÓñ³μ»ñÓ

2. μ³ñÓñ³μ»ñÓ, ûñÇݳÏ` μ³ñÓñ³ÃéÇãù (âûñîòíûé ïîëåò), μ³ñÓñ³ß»Ýù

2. ëå³ëù, å³ñ³·³Ý»ñ

2. ëå³ëù, ûñÇݳÏ` ã³÷Çã ë³ñù (èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð), ³ÍÇÉí»Éáõ ëå³ëù (áðèòâåííûé ïðèáîð)

óñòðîéñòâî

1. ë³ñù (ë³ñù=ïðèáîð), - 1. ë³ñù³Íá, ѳñÙ³ñ³Ýù ë³ñùí³Íù 2. ë³ñùáõÙ, ßÇÝáõÙ 2. ë³ñùáõÙ

èçûñêàíèå

ѻﳽáïáõÃÛáõÝ, Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝ (ѻﳽáïáõÃÛáõÝ= èññëåäîâàíèå, Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛáõÝ= ðàçâåäêà)

- ѻﳽÝÝáõÃÛáõÝ, ûñÇݳÏ` ׳ݳå³ñÑÇ Íñ³·ÍÇ Ñ»ï³½ÝÝáõÃÛáõÝ (èçûñêàíèå äîðîæíîé òðàññû)

Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý (Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý= ðàçâåäî÷íûé)

- ѻﳽÝݳϳÝ

ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé

»ñÏñ³μ³Ý³Ï³ÝѳÝù³Ëáõ½³Ï³Ý

- »ñÏñ³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý

õîçÿéñòâåííûé

1. ïÝï»ë³Ï³Ý 2. ïÝï»ë³í³ñ³Ï³Ý 3. ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï

- 1. ïÝï»ë³Ï³Ý 2. ïÝï»ë³í³ñ³Ï³Ý 3. ïÝï»ë³ÛÇÝ, ûñÇݳÏ` ïÝï»ë³ÛÇÝ Ë³Ýáõà (õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí)

îïåðàöèÿ

1. ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 2. (ýÇÝ., ³é¨ï.) ·áñͳéÝáõÃÛáõÝ

- 1. ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ 2. ·áñÍáõÛà 3. (ýÇÝ., ³é¨ï.) ·áñͳéÝáõÃÛáõÝ

èçûñêàòåëüñêèé

(âûñîòíîå çäàíèå) - 1. μ³ñÓñ³ÛÝáõÃÛáõÝ (ï»Õ³ÝùÇ) - 2. μ³ñÓñ³μ»ñÓáõÃÛáõÝ (ß»ÝùÇ)

âûñîòíîñòü

- μ³ñÓñ³ÛÝáõÃÛ³Ý ·áñͳÏÇó

êîýôôèöèåíò âûñîòû

îáîðóäîâàíèå

ïðèáîð

- 166 -

1. ë³ñù³íáñáõÙ 2. ë³ñù³íáñáõÃÛáõÝ, ë³ñù (ë³ñù=ïðèáîð)

- 1. ë³ñù³íáñáõÙ 2. ë³ñù³íáñ³Ýù

1. ·áñÍÇù (·áñÍÇù= èíñòðóìåíò), ÷áñÓ³ë³ñù, ë³ñù

- 1. ë³ñù

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ìíîãîîïåðàöèîííûé àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- μ³½Ù³·áñÍáõÛÃ

- 167


âîçäåéñòâèå

Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ, ³½¹»óáõÃÛáõÝ

- Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ, ûñÇݳÏ` ÑáÕÙ³ÛÇÝ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ (âåòðîâîå âîçäåéñòâèå)

âëèÿíèå

³½¹»óáõÃÛáõÝ, Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ

- ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ûñÇݳÏ` ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·ÇÍ (ëèíèÿ âëèÿíèÿ)

çàìîðàæèâàíèå

ë³é»óáõÙ

- 1. ë³é»óáõÙ 2. ë³éáõÙ 3. ë³éݳå³ÑáõÙ ûñÇݳÏ` μ»ïáÝÇ ë³é»óáõÙ (çàìîðàæèâàíèå áåòîíà), ß³ñÅÇãÇ ë³éáõÙ (çàìîðàæèâàíèå äâèãàòåëÿ), ÙáñÃÇÝ»ñÇ ë³éݳå³ÑáõÙ (çàìîðàæèâàíèå øêóð)

âûìîðàæèâàíèå

1. ë³é»óÝ»Éáí ³Ëï³Ñ³Ý»ÉÁ, ë³é»óÝ»Éáí áãÝã³óÝ»ÉÁ 2. óñï³ó³Ù³ù ϳ٠óñï³ãáñ ³Ý»ÉÁ

- ë³éݳѳñáõÙ

ìîðîçîñòîéêîñòü

óñï³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, óñï³¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ

- 1. (ßÇÝ.) ë³éݳϳÛáõÝáõÃÛáõÝ 2. (·ÛáõÕï.) óñï³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ

ðàçìîðàæèâàíèå

- 168 -

ë³é»óñ³ÍÁ Ñ»ï μ»ñ»ÉÁ` ѳɻóÝ»ÉÁ

- 1. ³å³ë³é»óáõÙ 2. ³å³ë³éáõÙ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

èçäåëèå

³ñï³¹ñ³Ýù, ßÇÝí³Í μ³Ý, ³åñ³Ýù, å³ïñ³ëïí³Íù, ·áñÍí³Íù, ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝù, Ï»ñïí³Íù

- 1. ³ñï³¹ñ³Ýù 2. ßÇÝí³Íù 3. ³é³ñϳ 4. Çñ 5. -»Õ»Ý, ûñÇݳÏ` ³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù (ïðîìûøëåííîå èçäåëèå), μ»ïáÝ» ßÇÝí³Íù (áåòîííîå èçäåëèå), ɳÛÝ ëå³éÙ³Ý ³é³ñϳ (èçäåëèå øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ), ϳÑáõÛùÇ Çñ (èçäåëèå ìåáåëè), Ññáõß³Ï»Õ»Ý (êîíäèòåðñêîå èçäåëèå)

âûõîä

1. »Éù 2. ³ñ¹ÛáõÝù, μ»ñù

- 1. »Éù 2. »Éáõëï, ûñÇݳÏ` å³Ñ»ëï³ÛÇÝ »Éù (çàïàñíûé âûõîä), μ»ïáÝÇ »Éù (âûõîä áåòîíà), ³ñÙ³ï³Ï³Ý ³å³ñÝ»ñÇ »Éáõëï (âûõîä êîðåííûõ ïîðîä)

ïîëèðîâêà

áÕáñÏáõÙ, ÏáÏáõÙ

- áÕáñÏáõÙ

ëîùåíèå øëèôîâêà

÷³ÛÉ»óáõÙ, ÑÕÏáõÙ, - ÏáÏáõÙ áÕáñÏáõÙ ÑÕÏáõÙ, ÏáÏáõÙ, áÕáñÏáõÙ - ÑÕÏáõÙ

çàïîëíèòåëü

Éó³ÝÛáõÃ, ÉóÇã

- Éó³ÝÛáõÃ

íàïîëíèòåëü

ÉóÇã, Éó³ÝÛáõÃ, ÉóáõÏ

- Éó³÷áßÇ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 169


7. üƼÆÎ²Î²Ü ØºÌàôÂÚàôÜܺðÆ â²öØ²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ (ØÐ) ØƲìàðܺðÆ Ð²ÚºðºÜ ê²ÐزÜàôØ ÜºðÆ ºì ÎðÖ²î Ü޲ܲÎàôØ ÜºðÆ Ø²êÆÜ* ÊêÐØ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 19.03.1981 Ã. Ñ.1449 áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, 1982 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ¹ñí»É å»ï³Ï³Ý Ýáñ ëï³Ý¹³ñï (ÃÎÑÒ 8.417-81), Áëï áñÇ å³ñï³¹Çñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý »Ýóϳ ýǽÇÏ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Ù³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ¹ñ³ ÙdzíáñÝ»ñÇó ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý ѳٳϳñ·áí ϳ½Ùí³Í å³ïÇϳÛÇÝ ¨ Ù³ë³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÁ: ²Ûë ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ª ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É ØÐ-Ç ÑÇÙݳϳÝ, Éñ³óáõóÇã ¨ ³é³ÝÓݳÏÇ ³ÝáõÝÝ»ñ ëï³ó³Í ÙdzíáñÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÝ áõ Ïñ׳ï Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñÁ.

¼³Ý·í³Í

M ÏÇÉá·ñ³Ù Ï· êã kg

ÎÇÉá·ñ³Ù` ½³Ý·í³ÍÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ÏÇÉá·ñ³ÙÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ý³Ë³ïÇåÇ ½³Ý·í³ÍÇÝ:

ijٳݳÏ

T

í³ÛñÏÛ³Ý í ñ

ì³ÛñÏÛ³Ý` ųٳݳÏÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ó»½ÇáõÙ – 133-Ç ³ïáÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ »ñÏáõ ·»ñμ³ñ³Ï ٳϳñ¹³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝóÙ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý 9 192 631 770 å³ñμ»ñáõÃÛ³Ý:

¾É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ áõÅ

I

³Ùå»ñ

s

1. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÁ

Ù»ïñ

ØÇç³½·³ÛÇÝ

L

èáõë»ñ»Ý

ºñϳñáõÃÛáõÝ

Ødzíá- Ü߳ݳÏáõÙÁ ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ гۻñ»Ý

²ÝáõÝÁ

â³÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

Ø»ÍáõÃÛáõÝ

Ù

ì

m

² A A

ØdzíáñÁ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ Ø»ïñ` »ñϳñáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³ÝÁ, áñÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ѳñà ¿É»Ïïñ³Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ³ÉÇùÁ í³ÏáõáõÙáõÙ í³ÛñÏÛ³ÝÇ 1/299 792 458 Ù³ëÇ ÁÝóóùáõÙ:

²Ùå»ñ` ³ÛÝ ³Ý÷á÷áË Ñáë³ÝùÇ áõÅÁ, áñÁ, ³ÝóÝ»Éáí í³ÏáõáõÙáõÙ Çñ³ñÇó 1 Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ¹³ë³íáñí³Í ³Ýí»ñç »ñϳñ ¨ ãÝãÇÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÛÇÝ É³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³ïáõÛÃÇ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ ½áõ·³Ñ»é áõÕÕ³·ÇÍ Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñáí, ³Û¹ ѳÕáñ¹ÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñϳñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù»ïñÇ íñ³ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ 2.10-7 Ü-Ç Ñ³í³ë³ñ ÷á˳½¹»óáõÃÛ³Ý áõÅ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ². ʳã³ïñÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1985 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 170 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

æ»ñÙ³¹ÇݳÙÇÏ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ׳Ý

4

Ï»ÉíÇÝ

Î K K

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

λÉíÇÝ` ç»ñÙ³¹ÇݳÙÇÏ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ çñÇ »é³ÏÇ Ï»ïÇ ç»ñÙ³¹Ç- 171


J

ÙáÉ ìîëü mol

ϳݹ»É³ Ϲ êä

cd

ØáÉ` ÝÛáõÃÇ ù³Ý³ÏÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÝÛáõÃÇ ù³Ý³ÏÇÝ, áñáõÙ å³ñáõݳÏíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ý ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ï³ññ»ñ (³ïáÙÝ»ñ, ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñ, ÇáÝÝ»ñ, ¿É»ÏïñáÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉ Ù³ëÝÇÏÝ»ñ ϳ٠ٳëÝÇÏÝ»ñÇ Ñ³ïÏáñáßí³Í ËÙμ»ñ), áñù³Ý ³ïáÙÝ»ñ »Ý å³ñáõݳÏíáõÙ 0,012 Ï· ³Í˳ÍÇÝ – 12-áõÙ: γݹ»É³` ÉáõÛëÇ áõÅÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ 540.1012 Ðó ѳ׳ËáõÃÛ³Ùμ Ùdz·áõÛÝ ×³é³·³ÛÃáõÙ ³ñÓ³ÏáÕ ³ÕμÛáõñÇ ÉáõÛëÇ áõÅÇÝ ïñí³Í áõÕÕáõÃÛ³Ùμ, áñÇ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý áõÅÝ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ 1/683 ìï/ëé ¿:

2. Èñ³óáõóÇã ÙdzíáñÝ»ñ гñà ³ÝÏÛáõÝ

- 172 -

-

é³¹Ç³Ý é³¹ ðàä rad

賹dzÝ` ³ÝÏÛáõÝ ßñç³Ý³·ÍÇ »ñÏáõ ß³é³íÇÕÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñÁ ßñç³Ý³·ÍÇó ѳïáõÙ ¿ »ñϳñáõÃÛ³Ùμ ß³é³íÕÇÝ Ñ³í³ë³ñ ³Õ»Õ:

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ëï»é³¹Ç³Ý

ëé

ñð

sr

êï»é³¹Ç³Ý` ³ÛÝ Ù³ñÙݳÛÇÝ ³ÝÏÛáõÝÁ, áñÇ ·³·³ÃÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ·Ý¹Ç Ï»ÝïñáÝáõÙ, ¨ áñÁ ·Ý¹³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó ѳïáõÙ ¿ »ñϳñáõÃÛ³Ùμ ß³é³íÕÇÝ Ñ³í³ë³ñ ÏáÕÙ áõÝ»óáÕ ù³é³Ïáõëáõ ٳϻñ»ëÇÝ Ñ³í³ë³ñ ٳϻñ»ë:

3. ²é³ÝÓݳÏÇ ³ÝáõÝÝ»ñ ëï³ó³Í ³Í³ÝóÛ³É ÙdzíáñÝ»ñ àõÅ

ÖÝßáõÙ

²ß˳ï³Ýù, ¿Ý»ñ·Ç³, ç»ñÙáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ï

LMT-2

ÈáõÛëÇ áõÅ

N ÙáÉ

-

ÝÛáõïáÝ

Ü

Í

L-1MT-2

ÜÛáõÃÇ ù³Ý³Ï

سñÙݳÛÇÝ ³ÝÏÛáõÝ

å³ëϳÉ

ä

Ïà Pa

L2MT-2

ݳÙÇÏ³Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ׳ÝÇ 1/273, 16 Ù³ëÇÝ:

çááõÉ

æ Äæ J

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

N

ÜÛáõïáÝ` áõÅÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ áõÅÇÝ, áñÁ 1 Ï· ½³Ý·í³Í áõÝ»óáÕ Ù³ñÙÝÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ 1 Ù/í2 ³ñ³·³óáõÙ Çñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: ä³ëϳÉ` ×ÝßÙ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ ×ÁÝßÙ³ÝÁ, áñÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ 1 Ü áõÅÁ` ѳí³ë³ñ³ã³÷ μ³ßËí»Éáí Çñ»Ý áõÕճѳ۳ó 1 Ù2 ٳϻñ»ë áõÝ»óáÕ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ íñ³: æááõÉ` ³ß˳ï³ÝùÇ, ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ¨ ç»ñÙáõÃÛ³Ý ù³Ý³ÏÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ ³ß˳ï³ÝùÇÝ, áñÁ ϳï³ñáõÙ ¿ 1 Ü áõÅÝ Çñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ Ù³ñÙÇÝÁ 1 Ù ï»Õ³÷áË»ÉÇë:

- 173


- 174 -

ÎÉÝ Êë C

L2MT-3

¾É»Ïïñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ

лñó` å³ñμ»ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ å³ñμ»ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ñ³×³ËáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ ·áñÍÁÝóóÇ Ù»Ï ßñç³åïáõÛïÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ 1 í-áõÙ:

¾É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

س·ÝÇë³Ï³Ý Ñáëù

ÎáõÉáÝ` ¿É»Ïïñ³Ï³Ýáõ-

ÃÛ³Ý ù³Ý³ÏÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ù³Ý³ÏÇÝ, áñÁ 1 ² áõÅ áõÝ»óáÕ Ñáë³ÝùÇ ¹»åùáõ٠ѳÕáñ¹ãÇ É³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³ïáõÛÃáí ³ÝóÝáõÙ ¿ 1 í-áõÙ: íáÉï

ý³ñ³¹

ì

ü

B

Ô

V

F

ìáÉï` ¾É»Ïïñ³Ï³Ý ɳñÙ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ɳñÙ³ÝÁ, áñÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ßÕóÛáõÙ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ 1 ìï ѽáñáõÃÛ³Ùμ 1 ² áõÅ áõÝ»óáÕ Ñ³ëï³ïáõÝ Ñáë³Ýù:

س·ÝÇë³Ï³Ý ÇݹáõÏódz

L2MT-3I-2

Ãö HZ

Ýñ³ ßñç³¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇç¨ É³ñáõÙÁ 1 ì ¿: ûÑÙ

úÙ Oì :

úÑÙ` ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹ãÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ Í³Ûñ»ñÇ ÙÇç¨ 1 ² áõÅ áõÝ»óáÕ Ñáë³ÝùÇ ¹»åùáõÙ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 1 ì ɳñáõÙ:

L-2MT-2I-1

¾É»Ïïñ³áõݳÏáõÃÛáõÝ

Ðó

ì³ïï` ѽáñáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ñ½áñáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ 1 æ ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ 1 í-áõÙ:

ëÇÙ»Ýë

ê Cì S

êÇÙ»Ýë` ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ¿ 1 úÙ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ùμ ѳÕáñ¹ãÇ ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

L2MT-2I-1

¾É»Ïïñ³Ï³Ý ɳñáõÙ, åáï»ÝódzÉ, åáï»ÝódzÉÝ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ, ¿É»Ïïñ³ß³ñÅ áõÅ

TI ÏáõÉáÝ

ìï Âò W

í»μ»ñ

ìμ Bb Wb

ì»μ»ñ` Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÑáëùÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÑáëùÇÝ, áñÇ ÙÇÝ㨠½ñá Ýí³½»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ýñ³Ý ѳñ³Ïóí³Í 1 úÙ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ùμ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ßÕóÛÇ Ñ³Õáñ¹ãÇ É³ÛÝ³Ï³Ý Ñ³ïáõÛÃáí ³ÝóÝáõÙ ¿ 1 ÎÉÝ ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ï:

MT-2I-1

¾É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ù³Ý³Ï ¥¿É»Ïïñ³Ï³Ý ÉÇóù)

í³ïï

T-1 Ñ»ñó

L2MT-3I-1

ä³ñμ»ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝ

L-2M-1T4I2

нáñáõÃÛáõÝ

ï»ëɳ

î

î»ëɳ` Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÇݹáõÏódzÛÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÇݹáõÏódzÛÇÝ, áñÇ ¹»åùáõ٠ɳÛݳϳÝ

Òë T

ü³ñ³¹` ¿É»Ïïñ³áõݳÏáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ïáݹ»Ýë³ïáñÇ ¿É»Ïïñ³áõݳÏáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ 1 ÎÉÝ ÉÇóùÇ ¹»åùáõÙ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

2

ѳïáõÛÃÇ 1 ٠ٳϻñ»ëáí ³ÝóÝáõÙ ¿ 1 ìμ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ñáëù: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 175


Èáõë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ

L2MT-2I-2

Èáõë³ÛÇÝ Ñáëù

Ñ»ÝñÇ

Ð Ãí H

лÝñÇ` ÇݹáõÏïÇíáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ßÕóÛÇ ÇݹáõÏïÇíáõÃÛ³ÝÁ, áñÇÝ Ñ³ñ³ÏóíáõÙ ¿ 1 ìμ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ñáëù` ßÕóÛáí 1 ² áõÅ áõÝ»óáÕ Ñ³ëï³ïáõÝ Ñáë³Ýù ³ÝóÝ»ÉÇë:

J

ÉÛáõÙ»Ý

ÉÙ ëì lm

L-2J

ÆݹáõÏïÇíáõÃÛáõÝ

ÉÛáõùë

Éù ëê lx

ÈÛáõÙ»Ý` Éáõë³ÛÇÝ ÑáëùÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Éáõë³ÛÇÝ ÑáëùÇÝ, áñÝ ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ 1 Ϲ ÉáõÛëÇ áõÅ áõÝ»óáÕ Ï»ï³ÛÇÝ ³ÕμÛáõñÁª ï»Õ³íáñí³Í 1 ëé Ù³ñÙݳÛÇÝ ³ÝÏÛ³Ý ·³·³ÃáõÙ: ÈÛáõùë` Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ³ÛÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Éáõë³-

ֳ鳷³ÛÃÙ³Ý (׳鳷³ÛÃÙ³Ý ÏɳÝÙ³Ý) ù³Ý³Ï

- 176 -

L2T-2

íáñí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ 1 ٠ٳϻñ»ëÇ íñ³ ѳí³ë³ñ³ã³÷ ÁÝÏÝáõÙ ¿ 1 ÉÙ Éáõë³ÛÇÝ Ñáëù: ·ñ»Û

¶ñ Ãð Gy

ÜáõÏÉÇ¹Ç ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ é³¹Çá³ÏïÇí ³ÕμÛáõñáõÙ

T- μ»ù»ñ»É 1

´ù Áê Bq

´»ù»ñ»É` ÝáõÏÉÇ¹Ç ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ùdzíáñ é³¹Çá³ÏïÇí ³ÕμÛáõñáõÙ, ѳí³ë³ñ ÝáõÏÉÇ¹Ç ³ÛÝåÇëÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³ÝÁ é³¹Çá³ÏïÇí ³ÕμÛáõñáõÙ, áñï»Õ ïñáÑÙ³Ý Ù»Ï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ 1 í-áõÙ:

2

¶ñ»Û` ׳鳷³ÛÃÙ³Ý (׳鳷³ÛÃÙ³Ý ÏɳÝÙ³Ý) ù³Ý³ÏÇ Ùdzíáñ, ѳí³ë³ñ ׳鳷³ÛÃÙ³Ý ³ÛÝ ù³Ý³ÏÇÝ, áñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ó³Ýϳó³Í ï»ë³ÏÇ ÇáݳóÝáÕ ×³é³·³ÛÃáõÙáí ׳鳷³Ûóѳñí³Í 1 Ï· ½³Ý·í³Í áõÝ»óáÕ ÝÛáõÃÇÝ Ñ³Õáñ¹í³Í 1 æ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇÝ:

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 177


º. èàôêºðºÜ ºì úî²ð ̲¶àôØ àôܺòàÔ ´²èºðÆ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²ÜÀ ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺð 1. èàôêºðºÜ ÜÅ-Æ Ð²ÚºðºÜ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* èáõë»ñ»Ý üå-Ý ï³é³¹³ñÓ»É Ñ³Û»ñ»Ý Ç». ûñÇݳϪ Âüåòíàì-ìÇ»ïݳÙ, ïðåìüåð-åñ»ÙÇ»ñ, ïðåìüåðà-åñ»ÙÇ»ñ³, Ïîâîëæüå-äáíáÉÅÇ», Ìîëüåð-ØáÉÇ»ñ, ôåëüåòîí-ý»ÉÇ»ïáÝ ¨ ³ÛÉÝ:

2. ²Ü¶ÈºðºÜ ´²èºðÆ Ð²ÚºðºÜ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ** ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ Ù³ÙáõÉáõÙ ³ÏÝѳÛï ѳÏáõÙ ¿ ÝϳïíáõÙ ûï³ñ µ³é»ñÇ ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 1939 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³ëï³ï³Í ϳÝáÝÝ»ñÁ ßñç³Ýó»Éáõ ¨ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ùáï»óÝ»Éáõ ÷á˳éáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÇ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Û¹ µ³ÝÁ ѳïϳå»ë Ýϳï»ÉÇ ¿ ³Ý·É»ñ»Ý µ³é»ñÇ áõ ³Ý·É»ñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ûëå»ë, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ É³ïÇݳ·Çñ É»½áõÝ»ñÇ p, t, k (c)-Ý Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ å, ï, Ï ï³é³¹³ñÓ»Éáõ Ù³ëÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ѳëï³ï³Í ϳÝáÝǪ í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý p, t, k (c)-Ý ëÏë»É »Ý ï³é³¹³ñÓ»É ÷, Ã, ù, Áݹ áñáõÙ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹Çñù»ñáõÙ, »ñµ ßÝã»ÕáõÃÛáõÝÝ áõÅ»Õ ã¿: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³Ý·É. w-Ý í ï³é³¹³ñÓ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ÝáÝǪ ÙÇïáõÙ ¿ ÝϳïíáõÙ ³ÛÝ áõ ï³é³¹³ñÓ»Éáõ: ÜϳïíáõÙ »Ý ݳ¨ µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ß»ÕáõÙÝ»ñ, áñáÝù ³é³ç »Ý µ»ñáõÙ ·ñáõÃÛ³Ý »ñÏíáõÃÛáõÝÝ»ñ: ºÉÝ»Éáí í»ñáÑÇßÛ³ÉÇó ¨ Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí ÙdzëݳϳݳóÝ»É ³Ý·É»ñ»Ý µ³é»ñÇ ¨ ³Ý·É»ñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁª гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿ ³Ù»ÝÇó ³í»ÉÇ Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳñáõóáÕ ¹»åù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³çÇϳÛáõ٠ջϳí³ñí»É Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñáí. *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ². Ô³ñǵ۳ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1957 Ã. Ù³ÛÇëÇ ÝÇëïáõÙ: **ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1983 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 178 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

1. ²Ý·É»ñ»Ý p, t, k-Ý ¨ k ³ñï³ë³ÝíáÕ c-Ý ï³é³¹³ñÓ»É µ³é³ëϽµáõÙ ÷, Ã, ù, Ùݳó³Í ¹Çñù»ñáõÙª å, ï, Ï. í»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ ÏñÏݳíáñÝ»ñÁ ¨ë ï³é³¹³ñÓ»É Ù»Ï µ³Õ³Ó³ÛÝáí. ûñÇݳϪ öÇéÉ Ð³ñµáñ (Pearl Harbor), öÇï (Pitt), ö³ÛÏ (Pike), ö»ÛÝ (Paine), ³ýï (Taft), »ÛÉáñ (Taylor), ûÝÇë (tennis), ÃÇÙ (team), ÂáÛÝµÇ (Toynbee), ÂáõÏ (Tooke), ø³ñï»ñ (Carter), ø»Ý»¹Ç (Kennedy), øɳñÏ (Clark), ÈÇåÙ³Ý (Lippman), µ³¹ÙÇÝïáÝ (badminton), ¸áõ³Ûï (Dwight), ÙÇëï»ñ (mister), èáõ½í»Éï (Roosevelt), êÏáï (Scott), ýáõïµáÉ (football), ȳëÏÇ (Laski), ÐáÏ (Hawke) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: ²ñ¹»Ý ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³Í µ³é»ñÇ ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÃáÕÝ»É ³Ý÷á÷áË, ûñÇݳϪ ÏáÝ·ñ»ëÙ»Ý (congressman), Ïáõ-ÏÉáõùë-ÏÉ³Ý (Ku Klux Klan), (÷ËÏ. ùáõ-ùÉáõùëùɳÝ), ÜÛáõ Úáñù (÷ËÏ. ÜÛáõ ÚáñÏ), îí»Ý ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: ´³é³ëϽµÇ p, t, k (c)-Ç ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÁ ï³ñ³Í»É ³ÛÝ µ³Õ³¹ñÛ³É µ³é»ñÇ ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ íñ³, áñáÝó µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ ·Çï³ÏóíáõÙ »Ý (Ù³ëݳíáñ³å»ë, »Ã» ¹ñ³Ýù ÙdzóíáõÙ »Ý ³å³Ã³ñóáí, ·ÍÇÏáí ϳ٠·ÁñíáõÙ ³Ýç³ï).

ûñÇݳϪ æáñçóáõÝ (Georgetown), ú’ø»ÛëÇ (O’Casey), ú’øáÝáñ (O’Connor), سÏ-³íÇß (MacTavish), سÏ-øÇÝÉÇ (MacKinley), سÏøáñÙÇÏ (McCormick), öáñï ö³ïñÇÏ (Port Patrick), È»ÛÏ öÉ»ëǹ (Lake Placid) ¨ ³ÛÉÝ: 2. àñå»ë Ù»Ï ËáõÉ µ³Õ³Ó³ÛÝ ³ñï³ë³ÝíáÕ ³Ý·É. ch, ck, th ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³é³¹³ñÓ»É ã, Ï, Ã. ûñÇݳϪ ã³ñïǽ٠(chartism), ã»ÙåÇáÝ (champion), ´³Ï (Buck), ÈáÏ (Lock), ÑáÏ»Û (hockey), ÝáϹ³áõÝ (knock down), ÂáÙëáÝ (Thomson), êÙÇà (Smith), öÉÇÙáõà (Plymouth) ¨ ³ÛÉÝ: 3. Ò³ÛÝ»Õ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ½ ³ñï³ë³ÝíáÕ ³Ý·É. s-Ý ï³é³¹³ñÓ»É ë. ûñÇݳϪ §Â³ÛÙë¦ (Times), æ»Ùë (James), àõ»Éë (Wales) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²í³Ý¹³µ³ñ ½-áí ·ñíáÕ ¨ ³ñï³ë³ÝíáÕ µ³é»ñÁ ÃáÕÝ»É ½-áí. ûñÇݳϪ »ٽ³ (Thames), â³éɽ (Charles):

4. ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý w(h)-Ý ï³é³¹³ñÓ»É (ѳïϳå»ë µ³é³ëϽµáõÙ) áõ (Áݹ áñáõÙ wa-ݪ áõá), µ³óÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇó, »ñµ ѳۻñ»ÝáõÙ Çñ³ñ ÏáÕùÇ Ï³ñáÕ »Ý ѳݹÇå»É »ñÏáõ áõ (³Ý·É. wu, wo, woo), ³Ûë ¹»åùáõÙ ·ñ»É ¨ ³ñï³ë³Ý»É íáõ. ûñÇݳϪ àõáÉïáÝ (Walton), àõ³ÛïÑáÉ (Whitehall), àõ³Ûï (White), àõ³Ûɹ (Wilde), àõÇÉÏÇÝëáÝ (Wilkinson), àõáÉëïñÇï (Wall Street), ´ñá¹áõ»Û (Broadway), ¸áõ³Ûï (Dwight), àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 179


öáñï øáÝáõ»Û (Port Conwey), µ³Ûóª ìáõ¹ (Wood), ìáõ¹ñá (Woodrow), ìáõÉý (Wolfe) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²í³Ý¹³µ³ñ í-áí ï³é³¹³ñÓí³Íª ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ í-Ý å³Ñå³Ý»É. ûñÇݳϪ ì³Éï»ñ êÏáï (Walter Scott), ì³ßÇÝ·ïáÝ (Washington), í³ïï (Watt), ìÇÉÛ³Ù (William), ¸³ñíÇÝ (Darwin):

5. ²-Ç ¨ ¾-Ç ÙÇçÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý a-Ý ï³é³¹³ñÓ»É ³. ûñÇݳϪ ²¹³Ùë (Adams), ²É»Ý (Allen), ²ÉÇë (Alice), ´³ùëï»ñ (Baxter), гñÇëáÝ (Harrison), سùëáõ»É (Maxwell), ܳÝëÇ (Nancy), ê³Ýýáñ¹ (Sanford), üñ³ÝÏÉÇÝ (Franklin) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²ñ¹»Ý ï³ñ³Íí³Í µ³é»ñÇ ¨ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÃáÕÝ»É ³Ý÷á÷áË. ûñÇݳϪ ¹»Ý¹Ç (dandy), ÂñáõÙ»Ý (Truman), ɻݹÉáñ¹ (landlord), ã»ÙåÇáÝ (champion) ¨ ³ÛÉÝ:

6. ´³ó í³ÝÏ»ñáõÙ ¨ áñáß ¹Çñù»ñáõÙ áñå»ë ei ³ñï³ë³ÝíáÕ ³Ý·É. a-Ý ï³é³¹³ñÓ»É ». ûñÇݳϪ ´»ÏáÝ (Bacon), ¸»íÇë (Davis), æ»Ùë (James), àõ»Éë (Wales), ø»ÙµñÇç (Cambridge) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ¾Û ³ñï³ë³ÝíáÕ ³Ý·É. ey, ai, ay ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³é³¹³ñÓ»É »Û. ûñÇݳϪ È»ÛïáÝ (Leyton), ¸»ÛïáÝ (Dayton), »ÛÉáñ (Taylor), ö»ÛÝ (Paine) ¨ ³ÛÉÝ:

7. ´³ó ¨ »ñϳñ û (o) ³ñï³ë³ÝíáÕ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý a-Ý ï³é³¹³ñÓ»É µ³é³ëϽµáõÙ o ¨ µ³é³ÙÇçáõÙª n, Áëï ѳۻñ»ÝáõÙ o-Ç ¨ n-Ç ·ñáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÇ. ûñÇݳϪ ûɹ»ñÙ³Ý (alderman), ´áɹáõÇÝ (Baldwin) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²í³Ý¹³µ³ñ ³-áí ·ñíáÕ µ³é»ñÁ ÃáÕÝ»É ³Ý÷á÷áË. ûñÇݳϪ ´³ÉïÇÙáñ (Baltimore), ì³Éï»ñ êÏáï (Walter Scott) ¨ ³ÛÉÝ:

8. ²Ý·É»ñ»Ý µ³é»ñÇ ãß»ßïí³Í í³ÝÏ»ñÇ ÃáõɳóáÕ ¨ Á-ÇÝ Ùáï»óáÕ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ï³é³¹³ñÓ»É ÇÝãå»ë ß»ßïÇ ï³Ï ·ïÝí³Í ¹ÇñùáõÙª áã Á-áí. ûñÇݳϪ ´³ÛñáÝ ¨ á㪠´³ÛñÁÝ (Byron), ´»ÏáÝ (Bacon), ÈÇåÙ³Ý (Lippman), ÙÇëï»ñ (mister), úÉëï»ñ (Ulster) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ÂáõÛɳïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É سÝã»ëïñ (Manchester) µ³éÇ ³í³Ý¹³Ï³Ýª áã »-áí ·ñáõÃÛáõÝÁ:

9. ²Ý·É»ñ»Ý µ³é»ñáõÙ Ñ»ïÓ³Ûݳíáñ³ÛÇÝ ¹ÇñùáõÙ ·ñíáÕ, µ³Ûó ã³ñï³ë³ÝíáÕ r -Ý, ѳ½í³¹»å ݳ¨ ·ñíáÕ, µ³Ûó ã³ñï³ë³ÝíáÕ l -Ý Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ·ñ»É ¨ ³ñï³ë³Ý»É. ûñÇݳϪ æ»ý»ñëáÝ (Jefferson), öÇéÉ Ð³ñµáñ (Pearl Harbor), ø³ñï»ñ (Carter), üáÉÏÝ»ñ (Faulkner) ¨ ³ÛÉÝ: 10. ²Ý·É»ñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ ûï³ñ³½·Ç µ³é»ñÁ ¨ ûï³ñÝ»ñÇÝ ïñíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·ñ»É ¨ ï³é³¹³ñÓ»É Áëï ѳۻñ»ÝáõÙ - 180 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¹ñ³Ýó ѳٳñ ÁݹáõÝí³Í ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÝ»ñǪ ˳ñïdz, ËáÉ»ñ³, ٻ˳ÝÇϳ, ÷Õßï³óÇ, ùÇÙdz, ýǽÇϳ, ýáëýáñ, ²ÝïáÝÇáë, ¸³íÇÃ, Ðáíë»÷, Äá½»ý, ÚáëÇý, سïûáë, êáÕáÙáÝ, γÝï, γñÉ, Îáå»éÝÇÏáë, äɳïáÝ, äáõããÇÝÇ, îáëϳ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²ëïí³Í³ßÝã³ÛÇÝ, ÑáõݳϳÝ, ɳïÇÝ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Í³·Ù³Ý ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ïñíáõÙ »Ý ³Ý·Édzɻ½áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ å³ïϳÝáÕ ³ÝÓ»ñÇ, ï³é³¹³ñÓ»É Áëï ³Ý·É»ñ»ÝÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñǪ ´»Ýç³ÙÇÝ (Benjamin), ¸»íǹ (David), æá½»ý (Joseph), êáÉáÙáÝ (Solomon) ¨ ³ÛÉÝ:

3. ÐàôÜ²Î²Ü Ì²¶àôØ àôܺòàÔ ´²èºðÆ î²è²¸²ðÒØ²Ü Ø²êÆÜ* гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 1939 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÁݹáõÝ³Í §èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ µ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ÝáñٳݻñǦ Ù»ç ph, th, kh, ch ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ëí³Í ¿ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵª ³é³Ýó ÑáõÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý µ³é»ñÇ Ýϳïٳٵ ϳÝáÝÇ Ù³ëݳíáñÙ³Ý: гßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ÑáõÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý µ³é»ñÁ Ù»ñ ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ½·³ÉÇáñ»Ý ³í»É³ó»É »Ý, ¨ ß³ï Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ, ³Ýï»ÕÛ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, ßñç³ÝóáõÙ »Ý ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ÑÇßÛ³É áñáßáõÙÁ, ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿. ÐáõÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ M T F (ɳï. ph, th, kh, ch) ï³é³¹³ñÓ»É ý, Ã, Ë. ûñÇݳϪ ý³Ý»ñ, ý»ÝáٻݳÉǽÙ, ý³Ýï³ëïÇϳϳÝ, ýÇɳï»ÉÇëï, ýÇÉѳñÙáÝdz, ýáëýáñ, ³Ùáñý, ³Ùýǵdz, ûٳ, ûáÏñ³ïdz, ûáñ»Ù, ûñÙá¹ÇݳÙÇϳ, åݨÙáÃáñ³ùë, ˳ñïdz, ËáÉ»ñ³, ËñáÝÇϳ, ٻ˳ÝÇϳ, ë˻ٳ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: Ðáõݳñ»ÝÇó ϳï³ñí³Í ÑÇÝ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ å³Ñå³Ý»É ÷, ù-ݪ ÷áË³Ý³Ï ý, Ë-Ç, ûñÇݳϪ ÷³ëdzÝ, ÷ÛáõÝÇÏ, ù³ñï, ù³ñïáõÕ³ñ, ùÕ³Ùǹ ¨ ³ÛÉÝ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1985 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 181


̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: ø-Ý å³Ñå³Ý»É ݳ¨ Ýáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ÷á˳éí³Í, µ³Ûó ³í³Ý¹³µ³ñ ÷, ù áõÝ»óáÕ ¨ Ýñ³Ýóáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ. ûñÇݳϪ ù³áë, ùÇÙÇÏáë (ýǽùÇÙdz, Ï»Ýë³ùÇÙdz), ùÉáñ (ùÉáñáýÇÉ), ùñáÙ ¨ ³ÛÉÝ:

4. úî²ð²¼¶Æ ´²èºðÆ ÎðÎܲΠ´²Ô²Ò²ÚÜܺðÆ Ð²ÚºðºÜ î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* úï³ñ³½·Ç µ³é»ñÇ ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿. 1. úï³ñ³½·Ç ¨ éáõë»ñ»Ý µ³é»ñÇ ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÁ ѳۻñ»ÝÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳Ý, áñå»ë ϳÝáÝ, ï³é³¹³ñÓ»É Ù»Ï µ³Õ³Ó³ÛÝáí. ûñÇݳϪ ³Ïáñ¹, ³Ïñ»¹ÇïÇí, ³É»·ñá, ³ÉÇ·³ïáñ, ³ÙdzÏ, ³ÙáÝÇáõÙ, ´³ñµÛáõë, ÏɳëÇóǽÙ, ÏáÉ»·Ç³, ÏáÉ»ÏïÇí, ÏáÙáõÝǽÙ, ÏáÙáõÝÇëï ¨ ³ÛÉÝ: 2. ÎñÏÝ³Ï ññ-Ý (éáõë. ðð) Ç Ó³ÛݳíáñÇó ³é³ç ï³é³¹³ñÓ»É ñ. ûñÇݳϪ µ³ñÇϳ¹, ï»ñÇïáñdz ¨ ³ÛÉÝ, Ùݳó³Í ¹»åù»ñáõÙª é. ûñÇݳϪ سé, äÛáõéáë, ï»éáñ ¨ ³ÛÉÝ: 3. ÎñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñǪ ѳۻñ»ÝáõÙ »ñϳñ ϳ٠áõÅ·ÇÝ ³ñï³ë³Ýí»Éáõ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù ·ñ»É ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝáí. ûñÇݳϪ µñáõïïá, æ»ÙÙ³, Ù³ëë³, Ý»ïïá, å³ÝÝá, í³Ýݳ, í³ïï:

5. κܸ²ÜÆܺðÆ àðàÞ ²Üì²ÜàôØܺðÆ ºì β𶲴²Ü²Î²Ü îºðØÆÜܺðÆ ¼àô¶²Ðºè ÒºìºðÆ ØƲêܲβܲòØ²Ü ºì ÖÞ¶ðîØ²Ü Ø²êÆÜ** λݹ³ÝÇÝ»ñÇ áñáß ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ϳñ·³µ³Ý³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1985 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ: **ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É »Ý æ. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ê. êï»÷³ÝÛ³ÝÁ ¨ Ð. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1987 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 182 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

1. λݹ³ÝÇÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý Ñ»ï¨Û³É ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É í»ñçÇÝ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ: î»ñÙÇÝÇ éáõë»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

ìèêñèí ÷àéêà ñîéêà

ÙÇùëÇÝ ×³Û, áñáñ ׳Û, ³Ýï³é³ÛÇÝ Ï³ã³Õ³Ï ³ñçݳ·é³í, ×³Û»Ï (׳۳Ï) ³ñçݳ·é³í, ë¨ ³·é³í, ïáõÉ³ß ÓÏÝÏáõÉ çñ³·é³í í³ÛñÇ óáõÉ, í³ÛñÇ »½, í³ÛñÇ ï³í³ñ, ïáõñ, Ãáõñ, ù³ñ³ÛÍ

ÉáñÓáõÝ áñáñ ׳Û

Ëá½áõÏ, ÷ß³Ëá½, ³ë»ÕݳËá½, Ù³ó³é³Ëá½, í³Ûñ»Ý³Ï»ñå

÷ß³Ëá½

ãàëêà ÷¿ðíàÿ âîðîíà öàïëÿ áàêëàí òóð

äèêîáðàç

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

×³Û»Ï (׳۳Ï) ë¨ ³·é³í ï³é»Õ ÓÏÝÏáõÉ 1. ïáõñ (³ÝÑ»ï³ó³Í ϻݹ³ÝÇ), 2. ù³ñ³ÛÍ

2. λݹ³ÝÇÝ»ñÇ Ï³ñ·³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï¨Û³É éáõë»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ·áñÍ³Í»É í»ñçÇÝ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ. ϳÏÕ³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, ìÿãêîòåëûå ϳÏÕ³Ùáñûñ, ϳÏÕ³Ù³ßÏ»ñ ÷³÷ϳٳñÙÇÝÝ»ñ ïàðíîêîïûòíûå

½áõÛ· ëÙµ³Ï³íáñÝ»ñ, Ï×ճϳíáñÝ»ñ ½áõ·³Ù³ï ëÙµ³Ï³íáñÝ»ñ

íåïàðíîêîïûòíûå

³Ý½áõÛ· ϳ٠ϻÝï ëÙµ³Ï³íáñÝ»ñ,

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

ëÙµ³Ï³íáñÝ»ñ

- 183


ÙdzëÙµ³Ï³íáñÝ»ñ ë»é, ó»Õ

ðîä ïîðîäà

ïáÑÙ³ó»Õ, ïáÑÙ³ï»ë³Ï

ó»Õ ó»Õ³ï»ë³Ï

¶ÈàôÊ ºððàð¸ àôÔÔ²¶ðàôÂÚàôÜàôÔÔ²ÊàêàôÂÚàôÜ ºì κðàôÂÚàôÜ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü -àôÔÔ²Êàê²Î²Ü ºì κð²Î²Ü àðàÞàôØܺðÆ ØºÎܲ´²ÜàôÂÚàôÜܺð

6. вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðܺðÆ ÊàðÐð¸ÆÜ ²èÀܺð îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ÎàØÆîºÆ àðàÞàôØÀ §Ü²Ê²ð²ð¦ ´²èÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü ìºð²Î²Ü¶ÜØ²Ü Ø²êÆÜ* ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ, å³ßïáÝ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ é³¹ÇáÑ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñáõÙ ¨ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ ÙÇÝÇëïñ µ³éÇ ÷á˳ñ»Ý Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ ¿ ݳ˳ñ³ñ µ³éÁ: î»ñÙÇݳ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¨ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ûñûñÇ, ³Ùë³·ñ»ñÇ, ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÏáÙÇï»Ç ï»Õ³Ï³Ý ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³é³ÝÓÇÝ ³ÝѳïÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÍÇùÁª г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. §ØÇÝÇëïñ ¨ Ýñ³Ýáí ϳ½Ùí³Í ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ, ÙÇÝÇëïñ³Ï³Ý, ÙÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ µ³é»ñÇ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É Ý³Ë³ñ³ñ, ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ, ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý, ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ µ³é»ñÝ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1991 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 184 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

². àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý-áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ëïáñ³Ï³ñ·áõÃÛáõÝÁ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáõÙ, áñå»ë Ýñ³ ³é³çÇÝ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝù, ¹ñíáõÙ ¿ µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ. ÇëÏ ·ñ³íáñ É»½íÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ÇÝùÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ËÙ³Ý Ù»ç ¿ ·ïÝíáõÙ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÇó: ¶ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß»ÕáõÙÝ»ñ »Ý: ²Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ³Ûë ß³ñùÇ áñáßáõÙÝ»ñÇó »ñ»ùÁ (1-3) ³é³í»É³å»ë µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³ë»É ¿ ûª áõÕÕ³·ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ »Ý: 1. ºñµ 1960-³Ï³Ý ÃÃ. ùÝÝíáõÙ ¿ñ §èáõë³Ï³Ý ¨ ûï³ñ³½·Ç ѳïáõÏ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ß»ßï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ, É»½í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó áõ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇó ϳñ»ÉÇ ¿ñ ûñÇݳÏÝ»ñ ù³Õ»Éª ÑÇÙݳíáñ»Éáõ, áñ ѳۻñ»ÝáõÙ áã ÙdzÛÝ ³ÝÓ»ñÇ ûï³ñ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³Ûɨ ß³ï ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñ å³ÑáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝÇÝ Ëáñà Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ ß»ßï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ, Î. ê»Å»ÝëÏáõ §ºñ³Åßï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáï µ³é³ñ³ÝǦ (1955 Ã.) ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇÝãå»ë éáõë»ñ»ÝáõÙ, å³Ñå³Ýí³Í ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ûï³ñ ß»ßï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ ѳۻñ»ÝÇ í»ñçݳí³ÝÏ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ß»ßïÇ ÷á˳ñ»Ý ϳñáÕ »ù ï»ëÝ»É ß»ßïí³Í ó³Ýϳó³Í í³ÝÏ, ÇÝãå»ëª ³°ñdz, µá°õµ»Ý, û°å»ñ³, µÇÉǰݳ, ųɻ°Ûϳ, ϳ廰Éɳ, ûÏï³°í³, ÏáÝë»ñí³ïá°ñdz, ãáÝ·á°õñÇ, ÝáõÛÝÇëÏ ÏñÏݳ߻ßï Ù»°Ó³íá°ã», Ù»°Óáëáåñ³°Ýá ¨ ³ÛÉÝ: úï³ñ ß»ßï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ѳٳñ»Éáí ѳۻñ»ÝÇ ÑÝã»ñ³Ý·ÇÝ ËáñÃ, Ýñ³ ËáëùÇ ³éá·³ÝáõÃÛ³Ý áõ éÇÃÙÇ ³½·³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ ˳óñáÕ »ñ¨áõÛê ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý Çñ áñáßáõÙÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï»É ¿ ѳïáõÏ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ۳ɪ ³ÛÝ ¿É Ñݳñ³íáñ ѳٳñ»Éáí ³Ýí³Ý ûï³ñ ß»ßï³¹ñáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»É ÙdzÛÝ Ýñ³ áõÕÇÕ Ó¨áõÙ, ³Ûëå»ëª È»°ñÙáÝïáí, س۳Ïá°íëÏÇ, âÇÏáµ³°í³, µ³Ûóª È»ñÙáÝïáíÇ°, س۳ÏáíëÏá°õ, âÇÏáµ³í³ÛÇ°: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 185


2. àõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý-áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Çª §Ð³Û»ñ»ÝÇÝ ³Ýó³Í ûï³ñ µ³é»ñáõÙ û(á) Ó³ÛݳíáñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÁ: ²Û¹åÇëÇ µ³é»ñáõÙ û(á)-Ç ·ñáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÇ »ÝóñÏ»Éáõ Ýϳï³éáõÙáí ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ëáí»ï, µáÉߨÇÏ, ØáëÏí³, åñáý»ëáñ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÇ ûñÇݳÏáí, áñáÝóáõÙ ·ñáõÙ »Ýù á ¨ ϳñ¹áõÙª û, áñáᯐ ¿ á ·ñ»É ¨ û ϳñ¹³É ݳ¨ ÏáëïÛáõÙ, åáÙǹáñ, ÙáÝïÛáñ, ÙÇÏñáýáÝ, ܳåáÉ»áÝ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñáõÙ: àñáßÙ³Ý ³Ûë Ï»ïÁ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ, ¨ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ïÇñ³å»ïáÕ ÙÝ³É ³Û¹ µ³é»ñáõÙ á-Ý ³ ³ñï³ë³Ý»Éáõ (ϳëïÛáõÙ, å³Ùǹáñ, Ù³ÝïÛáñ, ÙÇÏñ³ýáÝ, ܳå³É»áÝ) ëáíáñáõÛÃÁ: ²Ûë áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ËÁݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ ѳí³Ý³µ³ñ å³ïϳÝáõÙ ¿ Ù»ñ É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ÷áõÉÇÝ Ï³Ù ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇÝ: ²Ûë ïÇåÇ ã¿, ë³Ï³ÛÝ, ÝáõÛÝ Ï³ñ·Ç µ³é»ñáõ٠ѳۻñ»ÝÇÝ ûï³ñ ÑÝãٳٵ Ù»ñ ÝáõÛÝÇëÏ ½³ñ·³ó³Í áõ ·ñ³·»ï Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáßÙ³Ý Ë³Ëïٳٵ, ÷á˳éÛ³É µ³é»ñÇ û(á)-Ý Á ³ñï³ë³Ý»Éáõ »ñ¨áõÛÃÁ: гۻñ»ÝÇ ·ñ³Ï³Ý áõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ëáñà ¿ ¨ ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ åñáý»ëáñ, ¹Çñ»Ïïáñ, ïñ³Ïïáñ, ÏáÙåá½Çïáñ ѳ۳ÑáõÝã Ó¨»ñÁ åñ³ý»ëÁñ, ¹Çñ»ÏïÁñ, ïñ³ÏïÁñ, ÏáÙåá½ÇïÁñ Ó¨»ñáí ÷á˳ñÇÝ»ÉÁ: ò³íáù ëñïÇ, Ù»ñ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ Ù³ëÝ ³Ý·³Ù ãÇ Ñ»ï¨áõÙ Çñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ ϳ٠³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ: î³é³ë˳Éáí ·ñ»ÉÁ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í Ù³ñ¹áõ ѳٳñ ³ÙáóÉÇ ¿, Ýñ³ ³Û¹ ϳñ·Ç ë˳ÉÝ»ñÝ áõÕÕíáõÙ »Ý, ÙÇÝã¹»é Ýñ³ ÃáõÛÉ ïí³Í ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÝ ³Ýáõß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý Ù³ïÝíáõÙ: È»½íÇ ·áñÍáÕ ÝáñٳݻñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝëË³É ·ñ»ÉÝ áõ ³ñï³ë³Ý»ÉÁ Ù³ñ¹áõ ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ¨ ï³ññ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý, ³Û¹ µÝáõÛÃÇ ë˳ÉÝ»ñÁ ãåÇïÇ Ñ³Ý¹áõñÅí»Ý: 3. гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Çª ѳۻñ»ÝÇ áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É, áñ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ëáõÛÝ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇ »é³ß³ñù µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ ë»÷³Ï³Ý µ³é³å³ß³ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ »é³ß³ñù µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇÝ: ¶ñ³µ³ñÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ѻﳷ³ Ý»Õ µ³ñµ³é³ÛÇÝ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ û¨ ·ñ³Ï³Ý ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇÝ ã³Ýó³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÁݹѳÝáõñ µ³é³å³ß³ñÇ É³ÛÝ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ß³ï µ³é»ñ Ýñ³Ý ³Ýó³Ý áã û ·ñ³µ³ñÛ³Ý, ³ÛÉ µ³ñµ³é³ÛÇÝ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý - 186 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÑÝãٳٵ: ÀݹѳÝñ³å»ë å³Ñå³Ý»Éáí ·ñ³µ³ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Û¹ ϳñ·Ç µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѻ層Éáí µ³ñµ³éÇÝ Ï³Ù ÁݹѳÝáõñ ï»ñÙÇÝáí ³ë³Íª ³ß˳ñѳµ³ñÇÝ, ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÁ ųé³Ý·»ó ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ï³ëÝÛ³Ï ³ñÙ³ïÝ»ñ ¨ ëñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ µ³é»ñ, áñáÝóáõÙ ·ñ³µ³ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³ñӳݳ·ñíáõÙ ¿ ¹Çñù³ÛÇÝ Ù³ëݳÏÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõݪ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇó ¨ ñ, Õ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó Ñ»ïá: ²Û¹ µ³é³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ áõ µ³é»ñáõÙ ·ñ³µ³ñÇ Ó³ÛÝ»ÕÝ»ñÁ ÷áËí³Í »Ý ßÝã»Õ ËáõÉ»ñÇ, ÇëÏ Ù³ë³Ùµ ¿Éª ËáõÉ»ñÇ (½³ñ¹–½³ñÃ, ³ç–³ã, ¹»ÕÓ–¹»Ëó, ³Õµ–³Ëå): ºí ù³ÝÇ áñ ³Ûë ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳϳñ·³ÛÇÝ ã»Ý, ³ÛëÇÝùÝ ã»Ý Áݹ·ñÏáõÙ É»½íÇ ³ÙµáÕç µ³é³å³ß³ñÁ, ³ÛÉ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõÝ»óáÕ ³é³ÝÓÇÝ µ³é»ñÇ ÙdzÛÝ, ëñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ÑáñÇÝí³Í ϳÝáÝÝ»ñÁ åÇïÇ ½áõ·áñ¹í»Ý, »ñ¨áõÛÃÝ Áݹ·ñÏáÕ µ³é³ó³ÝÏ»ñáí, áñåÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù ³ß˳ñѳµ³ñÇ ÑÇÝ ¨ Ýáñ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ¶ñ³Ï³Ý ³ß˳ñѳµ³ñÇ ù»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ, µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÇë, ëñ³Ýó áõëáõóÙ³Ý Ù»ç ß»ßïÁ ÙÇßï ¹ñ»É »Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý íñ³ ¨ Ý»ñϳ۳óñ»É »Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ µ³é³ó³ÝÏ»ñ ÙdzÛÝ: ²Ûë Ùáï»óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï׳éÁ ·ñ³Ï³Ý ³ß˳ñѳµ³ñÇ áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³Ý ³ÝÙß³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ëñ³ ѻ勉Ýùáí ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ áõ ù»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó»éùÇ ï³Ï íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³Ù ×ß·ñïí³Í µ³é³ó³ÝÏ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ: ØÇÝ㨠í»ñç»ñë ¹åñáó³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, ǵñ¨ ³Û¹åÇëÇÝ, ѳٳñÛ³ û ã¿ñ áõëáõóíáõÙ: îñíáõÙ ¿ÇÝ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ¹ÇñùáõÙ ·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ÝáõÛÝ³Ï³Ý µ³é»ñÇ ó³ÝÏ»ñÁ (³ë»Ýùª ñ-Çó Ñ»ïá Ë »Ýù ÉëáõÙ ¨ Ë ·ñáõÙ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñáõÙ), ÇëÏ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ ó³ÝÏ»ñÁ ã¿ÇÝ Ý»ñϳ۳óíáõÙ, ù³ÝÇ áñ áõݻݳÉáí Ùdzï»ë³Ï, ݳËáñ¹ ó³ÝÏÇó ï³ñµ»ñíáÕ ·ñáõÃÛáõÝ (³ë»Ýùª ñ-Çó Ñ»ïá ÙÛáõë µáÉáñ µ³é»ñáõÙ, »Ã» ÉëáõÙ »Ýù Ë, ·ñáõÙ »Ýù Õ), ëñ³Ýù Áëï ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ËÙµ³íáñÙ³Ý »ÝóñÏí»Éáõ ϳñÇù ã¿ÇÝ ½·áõÙ: ´³Ûó ³Ûë ѳí³ë³ñ³å»ë Õ-áí ·ñíáÕ µ³é»ñÇ Ù»ç »±ñµ ¿, áñ Õ-Ý Õ ¿ ³ñï³ë³ÝíáõÙ, »ñµª Ë, ³Ûë áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÁ ¨ Ýñ³ ѳٳå³ï³ëË³Ý µ³é³ó³ÝÏÁ ÙÝáõÙ ¿ÇÝ áõëáõóáõÙÇó ¹áõñë: ¸åñáó³Ï³Ý Ýáñ ¹³ë³·ñùáõÙ, 1966 Ã. ëÏÁë³Í, åñáý. ¾¹. ²Õ³Û³ÝÁ ¹åñáó³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý áñáß³ÏÇ ³é³ñϳ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 187


¹³ñÓñ»ó ݳ¨ áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝÁª ¹³ë³·ñùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÝáõÙ ½»ï»Õ»Éáí áã ÙdzÛÝ ûï³ñ µ³é»ñÇÝ, ³Ûɨ ѳۻñ»ÝÇ ë»÷³Ï³Ý µ³é³å³ß³ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý µ³é³ó³ÝÏ»ñ áõ ϳÝáÝÝ»ñ: î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç §ñ-Çó, Õ-Çó ¨ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇó Ñ»ïá µ, ·, ¹, Ó, ç ï³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ Çñ Ù³ëáí ×ß·ñï»ó ¨ ûñÇݳϳݳóñ»ó ¹³ë³·ñùÇ ³Û¹ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý µ³é³ó³ÝÏ»ñÝ áõ ϳÝáÝÝ»ñÁ: ¶ñáõÃÛáõÝÇó ï³ñµ»ñíáÕ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »é³ß³ñù µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ó³ÝÏ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñÇó Ý³Ë å³ñ½í»ó, áñ ÙÇßï §¨ ³ÛÉݦ-áí Ý»ñϳ۳óíáÕ ³Û¹ µ³é³ó³ÝÏ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ¿É »ñϳñ ã»Ý: ¸»é ³í»ÉÇÝ, »ñµ»ÙÝ ³Û¹åÇëÇ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ÃÇíÁ ß³ï ³í»ÉÇ ùÇã ¿, ù³Ý ¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó Ý»ñϳ۳óíáÕ ÝáõÛÝ ·ñáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ÃÇíÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ µ³ó³Ñ³Ûïí»óÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÑÝãÛáõݳµ³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óٳٵ å³Ûٳݳíáñí³Í áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý áñáß ÙÇïáõÙÝ»ñ: ²Ûëå»ëª ñ-Çó, ¹-Çó ¨ Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇ Ó³ÛÝ»ÕÝ»ñÇ ËáõÉ-ßÝã»Õ³óÙ³Ý ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, ǵñ¨ µ³ñµ³é³ÛÇÝ ÑÝãÛáõݳ÷áË³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝ, ·áñÍáõÝ ÑÝãÛáõݳ÷áË³Ï³Ý »ñ¨áõÛà ã¿: ²Û¹ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý »ÝóñÏí»É ·ñ³µ³ñÇó ³ß˳ñѳµ³ñÇÝ ³Ýó³Í áã µ³ñµ³é³ÛÇÝ-ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý, ³ÛÉ ·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ µ³é»ñÁ (³ñµ³ÝÛ³Ï, ³ñµßÇé, ³ñ·³Ñ³ï³Ýù, ³ñ·³í³Ý¹, ÉáñÓ, ˳ñÓ, ÑáñÓ³Ýù, ³Ýáõñç, ³ÕµÛáõë, ·»ÕÓ, µ³ÕÓ³Ýù, ·³Õç, µÕç³ËáÑ, ³µ»Ã, ³·Ç, µ³·ÇÝ, ¹»·»ñ»É, ³éᷳݻÉ, ³¹³Ù³Ý¹, ³Éáç, ·»Õç, ËáËáç, Ù³ñÙ³ç ¨ ³ÛÉÝ): ²Û¹ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý »ÝóñÏí»É áõ ã»Ý »ÝóñÏíáõÙ ÙÇçÇÝ áõ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, û ѳۻñ»ÝÇ µ³ñµ³éÝ»ñáõÙ ¿É ³Û¹ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÁ ·áñÍ»É ¿ ÙdzÛÝ í³Õ ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ: ØÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éÛ³É (ß³ñµ³Ã, ݳñ·Ç½, µ³ñ¹³Ý, ¹³ñ¹, ϳñ¹ÇݳÉ, ë³ñ¹³ñ, ùáõñ¹, Ù³ñç³Ý, ˳ñç, ËáõñçÇÝ, ݳµ³Ã, ãáµ³Ý, ¹³·³, µ³¹, í»ç, ѳçÇ, û·áëïáë, ·»ñµ, ϳñµÇ¹, ¿Ý»ñ·Ç³, Éáñ¹, ÑáµáÛ, ½áµ, ϳµ³ñ», åñáµÉ»Ù, ¹á·Ù³, ÉÇ·³, Ù³·ÝÇë, í³·áÝ, É»¹Ç, Ùá¹³, ëá¹³ ¨ ³ÛÉÝ) µ³é»ñáõÙ ³Û¹ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ãÇ ·áñÍ»É: ì»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ µ³ñµ³éÝ»ñÇ ÃáõɳóÙ³Ý áõ ëñ³Ýó áÉáñïÝ»ñÇ ë³Ñٳݳ÷³ÏÙ³Ý, ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ·áñͳéáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ÁݹɳÛÝÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ³ñ³· ï³ñ³ÍáõÙÁ ³é³ç µ»ñ»ó ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»- 188 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ·ñ³ÛÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇïáõÙ: ºÃ» ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï É»½í³µ³ÝÝ»ñÁ áã ÙdzÛÝ Ñݳñ³íáñ, ³Ûɨ ×Çßï ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ³ñÓ³Ý, ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ, ¹³·³Õ, ׳鳷³ÛÃ, ׳·³ñ áõ ÝÙ³Ý µ³é»ñÇ ³ñó³Ý, ³ñó³Ý³·ñáõÃÛáõÝ, ¹³ù³Õ, ׳é³ù³Ûï, ׳ù³ñ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³å³ í»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ íÇ×»ÉÇ ¹³ñÓ³Ý Ý³¨ Ý»ñ÷áÕ, ѳٻñù, Ù³ñù³·»ïÇÝ, ÙÇñù, »ñÇï³ë³ñÃ, Ëáñ³Ý³ñÃ, ÙñãÛáõÝ, »ñã³ÝÇÏ, ³ñ»ù³Ï, Ýí³ù, ³ã³Ïó»É, ѳãáÕ, ÙÇãݳϳñ· ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÇ Ù»ç Ó³ÛÝ»ÕÝ»ñÇ ³Ûë ßÝã»Õ ËáõÉ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ·Ý³Éáí ï³ñ³Íí»ó ëñ³Ýó Ý»ñµáÕ, ѳٻñ·, Ù³ñ·³·»ïÇÝ, ÙÇñ·, »ñÇï³ë³ñ¹, Ëáñ³Ý³ñ¹, ÙñçÛáõÝ, ³ñ»·³Ï, Ýí³·, ³ç³Ïó»É, ѳçáÕ, ÙÇçݳϳñ· ·ñ³ÛÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ: î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ³Ûë áñáßáõÙÁ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ³Û¹ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ù»ç Çñ³í³óÇáñ»Ý ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ ëñ³Ýó ·ñ³ÛÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñ ÙÇ ÏáÕÙÇó, ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ñáõÃÛ³ÝÁ Ùáï»óÝ»Éáí, ϳÝáݳíáñáõÙ ¿ áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ÷³ÏáõÙ ¿ ³Û¹ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÁ: 4. èáõë»ñ»ÝÇó í»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñáõ٠ѳۻñ»ÝÇÝ ³Ýó»É ¿ÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý ¿É»Ïïñ ³ñÙ³ïáí µ³Õ³¹ñí³Í ÙÇ ß³ñù µ³é»ñª ¿É»Ïïñáï»ËÝÇϳ, ¿É»Ïïñá¿Ý»ñ·Ç³, ¿É»ÏïñáÙáÝïÛáñ ¨ ³ÛÉÝ: лﳷ³ÛáõÙ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïáí ѳۻñ»Ýáõ٠ϳ½Ùí»óÇÝ ¿É»Ïïñáϳ۳Ý, ¿É»Ïïñáó³Ýó, ¿É»Ïïñáë³ñù³íáñáõÙ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñ, áñáÝóáõÙ á-Ç ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ѳۻñ»ÝáõÙ ³ ÑṳϳåÇ ÷á˳ñ»Ý, ·³ÉÇë ¿ñ éáõë³Ï³Ý ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ÁݹûñÇݳÏáõÙÇó: àõëïÇ ¨ ßáõïáí ï³ñ³Íí»óÇÝ Ý³¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý, ¿É»Ïïñ³ó³Ýó, ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Çã, ¿É»Ïïñ³ëÛáõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³é³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ëï»ÕÍí³Í Ó¨»ñÁª ³é³ç³óÝ»Éáí ÝáõÛÝ µ³é»ñÇ »ñÏï»ë³Ï ·ñáõÃÛáõÝ: ø³ÝÇ áñ ѳۻñ»ÝáõÙ ¿É»Ïïñ ³ñÙ³ïÁ ·Çï³ÏóíáõÙ ¿ñ áñå»ë ³ÝÏ³Ë ³ñÙ³ï ¨ Ýñ³Ýáí ϳ½ÙíáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ³Ýáñ µ³é»ñ, ³å³ ÏáÙÇï»Ç ³Ûë áñáßÙ³Ý Ù»ç ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ¿É»Ïïñ ³ñÙ³ïÇó Ñ»ïá ·áñÍ³Í»É ³ Ñá¹³Ï³å ³ÛÝ µáÉáñ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ѳۻñ»ÝáõÙ ·Çï³ÏóíáõÙ »Ý áñå»ë ³ñÙ³ïÝ»ñ: ²Ûëå»ëª ¿É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇϳ, ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Çã, ¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý, ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³, µ³Ûóª ¿É»ÏïñáÉǽ, ¿É»ÏïñÇýÇϳódz: 5. ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý-ϻﳹñ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ »Ý: ²Û¹ ß³ñùǪ §Ð³Û»ñ»ÝÇ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßٳٵ í»ñ³óíáõÙ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 189


¿ ѳïϳóáõóãÇ å³ßïáÝáõÙ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ Ù»°Ï Ç ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùµ (ÐÐ-Ç µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ, ÐÐÎ-Ç Íñ³·Çñ), Ù»°Ï ¿É ³é³Ýó ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý ·áñͳͻÉáõ ³ÝÑÇÙÝ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÁ: гۻñ»ÝÇ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ, áñ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ ëϽµÝ³ï³é»ñÇ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý (زÎ=Ødzíáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ), Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ éáõë»ñ»ÝÇ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ, ÑáÉáííáõÙ »Ý. ûñÇݳϪ ÊêÐØ-Á µ³½Ù³½· å»ïáõÃÛáõÝ ¿, µ³ñ»É³ííáõÙ »Ý ÊêÐØ-Ç ¨ Ö³åáÝdzÛÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ųÙÇÝ ïÇ»½»ñ³Ý³íÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ÊêÐØ-áí, µ³½Ù³ï»ë³Ï ³åñ³ÝùÝ»ñ »Ý ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ÊêÐØ-Çó, Ù³ñ¹ÇÏ Ë³Õ³Õ »Ý ³åñáõÙ ÊêÐØ-áõÙ: âÝ³Û³Í ³Ûë ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÇݪ éáõë»ñ»ÝÇ ÝÙ³ÝáÕáõÃÛ³Ùµ ѳۻñ»ÝÁ ϳÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳ½ÙáÕ ¨ ѳ׳˳ÏÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç »ÕáÕ ï³é³ÛÇÝ áñáß Ñ³å³íáõÙÝ»ñ ·áñͳÍáõÙ ¿ ³é³Ýó ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý. ûñÇݳϪ ÊêÐØ ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹, ÊØÎΠλÝïÏáÙ, гÙÈÎºØ Î»ÝïÏáÙ, èÊüêÐ ýÇݳÝëÝ»ñÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ, àôÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹, ÐÊêÐ å»ïåɳÝ, ÈÔÆØ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ù³Õëáí»ï ¨ ³ÛÉÝ: î³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ ѳïϳóáõóãÇ å³ßïáÝáõÙ áõÕÇÕ Ó¨áí ·áñͳͻÉáõ ³Ûë »ñ¨áõÛÃÁ ¹áõñë ¿ »Ï»É í»ñáÑÇßÛ³É µÝáõÛÃÇ Ï³ÛáõÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ ³ÛÅÙ ï³ñ³Íí»É ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ý»Õ áÉáñï áõÝ»óáÕ ³ÛÝåÇëÇ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ íñ³, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ¶², ܶØ, ÄîÜò, ÎØÀ, àôÞæ ¨ ³ÛÉÝ (¶² É»½íÇ ÇÝëïÇïáõï ¨ áã û ¶²-Ç É»½íÇ ÇÝëïÇïáõï): ²Ñ³, ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ³Ûë »ñ¨áõÛÃÁ ÁݹѳÝñ³óÝ»Éáíª ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáᯐ ¿ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íÙ³Ý ¨ Ýñ³Ý ³ÝÙÇç³å»ë ѳçáñ¹áÕ Ñ³ïϳóÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳå³íáõÙÁ áõÕÇÕ ·áñͳͻÉ, »Ã» ³ÛÝ ãÇ ³ñï³ë³Ýíáõ٠ǵñ¨ ëáíáñ³Ï³Ý µ³é (µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ¨ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝ), ³ÛÉ Ï³ñ¹³óíáõÙ ¿ ï³é»ñÇ (³ÙµáÕç³Ï³Ý ϳ٠ٳëݳÏÇ) ³ÝÏ³Ë Ñ»·áõÙáí, ³Ûëå»ëª ÊÁêÁÐÁØÁ, ÐÁÈÁκØ, ´ÁÄÁÐÁ, ¶Á², ÜÁ¶ÁØÁ): êáíáñ³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ ѳïϳóáõóãÇ å³ßïáÝáõÙ ÑáÉáííáõÙ »Ý. ûñÇݳϪ زÎ-Ç ·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ, ²ØÜ-Ç ÏáÝ·ñ»ë, î²êê-Ç ÃÕóÏÇó, üƸº-Ç áñáßáõÙ, àôºü²-Ç ·³í³Ã, ܲîú-Ç Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝ, гÛÏ³Ï³Ý ²¾Î-Ç µ³Ý³í³Ý: ÆëÏ ³ÝÏ³Ë ï³é³ÛÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ, »ñµ ³ÝÙÇç³å»ë ¹ñí³Í »Ý ѳïϳóÛ³ÉÇ íñ³, í»ñóíáõÙ »Ý áõÕÇÕ Ó¨áí. ûñÇݳϪ ÊêÐØ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ (ï³ñ³Íù, å»ïáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇ, ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝ...), ÊØÎÎ Íñ³·Çñ (ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝ, ³Ý¹³Ù...), èÊüêÐ ýáõïµáÉÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý (ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñïÇëï, - 190 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

í³ëï³Ï³íáñ ³ñïÇëï, í³ëï³Ï³íáñ Ù³ñ½Çã...), ÐÊêÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ (µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ, í³ëï³Ï³íáñ ïÝï»ë³·»ï...), ¶¸Ð ¹»ëå³Ý (ù³Õ³ù³óÇ, ïÝï»ëáõÃÛáõÝ...), ¶üРϳÝóÉ»ñ, âÊêÐ ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝ (ï»ñÇïáñdz, µÝ³ÏÇã...), ¶êØÎ ³Ý¹³Ù (Íñ³·Çñ, ѳٳ·áõÙ³ñ), àôÞæ (áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý çáϳï) ջϳí³ñ, ÄîÜò ï³Õ³í³ñÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: 6. ²Ûë µ³ÅÝÇ Ñ³Ù³ñ 6-Ç ï³Ï Ý»ñϳ۳óíáÕ áñáßáõÙÁ ѳۻñ»ÝáõÙ -óÇ, -³óÇ, -»óÇ ³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ (ÞÇñ³Ï³óÇ–ßÇñ³ÏóÇ, ÏáÕµ³óÇ–ÏáÕµ»óÇ, ûÓÝ»óÇ–ûÓáõÝóÇ, ¿çÙdzÍÝ»óÇ–¿çÙdzÍÇÝóÇ, ·áñÇë»óÇ–·áñÇëóÇ, ýñ³Ýë³óÇ–ýñ³ÝëdzóÇ ¨ ³ÛÉÝ) ³ÝѳñÏÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ ¨ É»½íáõÙ ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¹ñ³ÝóÇó ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ ¿: ¼áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñÇ Ã»Ã¨ ͳÝáóóáõÙÇó å³ñ½ »ñ¨áõÙ ¿, áñ ѳۻñ»ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ í»ñáÑÇßÛ³É ³Í³ÝóÝ»ñÁ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ »Ý óáõó³µ»ñ»É: ÐÇÝ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë ëñ³Ýó ݳ˳ïÇå ·á۳ϳÝÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇó, ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳ½Ùí³Í »Ý -³óÇ ³Í³Ýóáí (²É»ùë³Ý¹ñ³óÇ, ´Ûáõ½³Ý¹³óÇ, λë³ñ³óÇ, ÎáÕµ³óÇ, سϻ¹áݳóÇ, ØáϳóÇ, ÞÇñ³Ï³óÇ ¨ ³ÛÉÝ): лﳷ³ ¹³ñ»ñáõÙ ³é³í»É ·áñÍáõÝ ¿ -»óÇ ³Í³ÝóÁ (¸³íñÇÅ»óÇ, ʳã»Ý»óÇ, Ö³ÑÏ»óÇ, ê³Ý³ÑÝ»óÇ, ꨳݻóÇ, úÓÝ»óÇ ¨ ³ÛÉÝ): ²ÛëåÇëÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹³éݳÉáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ٳϳÝáõÝÝ»ñ, ³í³Ý¹³µ³ñ ³Ýó»É »Ý ѳçáñ¹ ë»ñáõݹݻñÇÝ ¨ å³ï×³é ¹³ñÓ»É ÝáõÛÝ ï»Õ³ÝáõÝ ·á۳ϳÝÇó ³é³ç³ó³Í »ñÏáõ-»ñ»ù Ó¨»ñÇ (î³ñáݳóÇ–î³ñáÝ»óÇ–î³ñáÝóÇ, ʳã»Ý³óǖʳã»Ý»óǖʳã»ÝóÇ): Ƶñ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÓ»ñÇ Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñ, ëñ³Ýù ³í³Ý¹³µ³ñ ³ÝóÝáõÙ »Ý Ýáñ ųٳݳÏÝ»ñÇÝ, áñå»ë ³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñ å³Ñå³ÝíáÕ Ó¨»ñ: ²Ûë ϳñ·Ç ³í³Ý¹³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý ¹³ñÓ»É »ñÏñÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇó ³Í³Ýóí³Í ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÁ (Çï³É³óÇ, ·»ñٳݳóÇ, Çëå³Ý³óÇ, ³µË³½³óÇ ¨ ³ÛÉÝ): àñáßáõÙÁ, ³é³ÝÓݳóÝ»Éáí í»ñáÑÇßÛ³É ³í³Ý¹³Ï³Ý ϳ½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñÍáÕ »ñÏáõ ϳÝáݪ ³) µ³½Ù³í³ÝÏ ·á۳ϳÝÝ»ñÇó ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý ϳ½ÙíáõÙ -óÇ ³Í³Ýóáí (ѳñ³í–ѳñ³íóÇ, ³ñ¨»Éù–³ñ¨»ÉùóÇ, ¸ÇÉÇç³Ý–¹ÇÉÇç³ÝóÇ, ìñ³ëï³Ý–íñ³ëï³ÝóÇ, ØáëÏí³–ÙáëÏí³óÇ, ²ëdz–³ëdzóǤ, µ) Ùdzí³ÝÏ ·á۳ϳÝÝ»ñÇó àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 191


ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý ϳ½ÙíáõÙ -»óÇ ³Í³Ýóáí (¹³ßï– ¹³ßï»óÇ, ë³ñ–ë³ñ»óÇ, ÎáÕµ–ÏáÕµ»óÇ, Øáõß–Ùß»óÇ, ÈáÓ–ÉáÓ»óÇ): ²Ûë ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÇó ß»ÕíáõÙ »Ý í»ñçݳí³ÝÏÇ ³í³Ý¹³µ³ñ ÑÝãÛáõݳ÷áËíáÕ Ó³Ûݳíáñ áõÝ»óáÕ Ñ³Û»ñ»Ý µ³½Ù³í³ÝÏ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó ¨ µ³é³í»ñçÇ Ç, á, áõ ³ÝÑÝãÛáõݳ÷áË Ó³Ûݳíáñ áõÝ»óáÕ ûï³ñ µ³½Ù³í³ÝÏ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ·á۳ϳÝÝ»ñÁ: ö³ñåÇ–÷³ñå»óÇ, ¾çÙdzÍÇÝ–¿çÙdzÍÝ»óÇ, ø³ñ³·ÉáõË–ù³ñ³·ÉË»óÇ, سëï³ñ³–Ù³ëï³ñ»óÇ, г×ݖѳ×Ý»óÇ ïÇåÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³ó í³ÝÏÇ Ç, ³ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ß»ßï³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí, ÁݹѳÝáõñ ϳ٠µ³ñµ³é³ÛÇÝ ÑÝãÛáõݳ÷áËٳٵ ݳËÏÇÝáõÙ ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÷áËí»É »Ý »-Ç, áñÁ, ÙdzݳÉáí -óÇ ³Í³ÝóÇÝ, ¹³ñÓ»É ¿ -»óÇ (سñïáõÝÇ–Ù³ñïáõÝ»óÇ, س½ñ³–Ù³½ñ»óÇ): ö³Ï í³ÝÏÇ Ç, áõ, Á Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ß»ßïÁ ÏáñóÝ»ÉÇë ³í³Ý¹³Ï³Ý ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ùµ ëÕí»É »Ýª µ³é³í»ñçáõÙ ³é³ç³óÝ»Éáí µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙ (γñÇݖϳñÝ..., ¾çÙdzÍÇÝ–¿çÙdzÍÝ..., äáÉÇë–åáÉë..., úÓáõÝ–ûÓÝ..., æ³ÑáõÏ–ç³ÑÏ..., ²ÕÓ(Á)Ý–³ÕÓÝ...): ºÃ» µ³½Ù³í³ÝÏ ·á۳ϳÝÝ»ñÇó ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝáí É»½íáõÙ ³Ûë ÑÇÙù»ñÇó -óÇ ³Í³Ýóáí ·á۳ϳÝÝ»ñ ϳ½Ùí»ÇÝ, ÏáõݻݳÛÇÝù ϳñÝóÇ, ¿çÙdzÍÝóÇ, ç³ÑÏóÇ ¨ ³ÛÉ ³Ýµ³ñ»ÑáõÝã Ó¨»ñÁ: ²Ñ³ û ÇÝãáõ, ϳÝáÝÇó ß»Õí»Éáí, ÑÝãÛáõݳ÷áËíáÕ í»ñçݳí³ÝÏ áõÝ»óáÕ ³Ûë ïÇåÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó ·á۳ϳÝÝ»ñ »Ý ϳ½ÙíáõÙ áã û -óÇ, ³ÛÉ -»óÇ ³Í³Ýóáí (ϳñÝ»óÇ, ¿çÙdzÍÝ»óÇ, ûÓÝ»óÇ, ç³ÑÏ»óÇ ¨ ³ÛÉÝ): ø³ÝÇ áñ í»ñçݳí³ÝÏÇ Ó³ÛݳíáñÇ í»ñÁ Ýϳñ³·ñí³Í ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÁ ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝáõÙ ·Ý³Éáí ¹³¹³ñáõÙ ¿ ·áñÍ»Éáõó, áõëïÇ ÁݹáõÝ»ÉÇ ¨ ³ÝëË³É Ó¨»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ ³Û¹ ïÇåÇ ³ÝÑÝãÛáõݳ÷áË ÑÇÙù»ñÇó ϳ½Ùí³Í Ýáñ³·³íÇÃóÇ, óÉÇÝóÇ, ç³ÑáõÏóÇ, ç»ñÙáõÏóÇ ¨ ³ÛÉ Ó¨»ñÁ, ¨ ³ÝѳÝÓݳñ³ñ»ÉÇ Ï³Ù ëË³É »Ý ·áñÇë»óÇ, Ýáñ³·³íÇûóÇ, óÉÇÝ»óÇ, ç³ÑáõÏ»óÇ, ç»ñÙáõÏ»óÇ Ó¨»ñÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ -Ç, -á, -áõ µ³ó í»ñçݳí³ÝÏ áõÝ»óáÕ µ³½Ù³í³ÝÏ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó -»óÇ ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í ·á۳ϳÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ³Ûë ïÇåÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝÇó ß»Õí»ÉÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ »Ã» ³Û¹ µ³é»ñÇó ·á۳ϳÝÝ»ñ ϳ½Ùí»ÇÝ -óÇ ³Í³Ýóáí, µ³é³í»ñçáõÙ Ïëï³óí»ÇÝ -ÇóÇ, -áóÇ, -áõóÇ ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ (·áñÏÇóÇ, Ù»ËÇÏáóÇ, å»ñáõóÇ): ²ÛëåÇëÇ Ó¨»ñÁ Ëáñà »Ý ѳۻñ»ÝÇ ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ϳ½ÙáõÃÛ³ÝÁ, áõëïÇ ¨ ³Û¹ ïÇåÇ ûï³ñ ÑÇÙù»ñÇó ¨ë ·á۳ϳÝÝ»ñ »Ý ϳ½ÙíáõÙ -»óÇ ³Í³Ýóáí (·áñÏÇ»óÇ, Ù»ËÇÏá»óÇ, å»ñáõ»óÇ): êáõÛÝ áñáßáõÙÁ ³ñӳݳ·ñáõÙ ¨ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñ³Ï³Ý - 192 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¿ ï³ÉÇë í»ñáÑÇßÛ³É ³Í³ÝóÝ»ñáí »ñÏñÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ·á۳ϳÝÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ÙÇ Ï³ÝáÝÇ ¨ë: ºÃ» ï»Õ³Ýí³Ý -dz í»ñçݳí³ÝÏÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ µ³½Ù³í³ÝÏ ³ñÙ³ï, ëñ³ÝóáõÙ ·áñÍáÕ ³í³Ý¹³Ï³Ý -³óÇ ³Í³ÝóÇó ³é³ç -dz-Ý ¹áõñë ¿ ÁÝÏÝáõÙ, ûñÇݳϪ Æï³Édz–Çï³É³óÇ, èáõÙÇÝdz–éáõÙÇݳóÇ, ÐáõÝ·³ñdz–ÑáõÝ·³ñ³óÇ, ÇëÏ »Ã» ï»Õ³Ýí³Ý -dz í»ñçݳí³ÝÏÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ Ùdzí³ÝÏ ³ñÙ³ï, -dz-Ý ¹áõñë ãÇ ÁÝÏÝáõÙ, ³Ûɳå»ë ·á۳ϳÝÁ Ϲ³éݳñ ³Ý׳ݳã»ÉÇ, ûñÇݳϪ ²ëdz–³ëdzóÇ, ȳïídz–ɳïídzóÇ, ¸³Ýdz–¹³ÝdzóÇ, ´»É·Ç³–µ»É·Ç³óÇ ¨ ³ÛÉÝ: 7. §Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ѳۻñ»ÝÇ Ñ»ï (»ï) ³ñÙ³ïÇ ¨ Ýñ³Ýáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ, Ù³ë³Ùµ ϳåí³Í ÉÇÝ»Éáí ѳۻñ»ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ý áõ µ³é³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ëáëÏ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý áñáßáõÙ ÉÇÝ»Éáõó µ³óÇ, Ó»éù ¿ µ»ñáõ٠ݳ¨ ÑÝãÛáõݳµ³Ý³Ï³Ý ¨ µ³é³·Çï³Ï³Ý ³ñÅ»ù: ¶ñ³µ³ñÇ µ³é³ëϽµÇª Ó³ÛݳíáñÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ Û ÑÝãÛáõÝÇ Ñ-Ç ÷áËí»Éáõ ѻ勉Ýùáíª Ú³ÏᵖгÏáµ, Û»ïÇÝ–Ñ»ïÇÝ, ÛÇß³ï³Ï–ÑÇß³ï³Ï ÑÝãÛáõݳ÷áËí»É ¿ ݳ¨ Û»ï (»ï) ³ñÙ³ïÁ, áñÁ ·ñ³µ³ñáõÙ µ³½ÙÇÙ³ëï ݳ˹Çñ áõ ٳϵ³Û ¿ñ: Ú»ï-Á, ³ñï³ë³Ýí»Éáí Ñ»ïª ¹³ñÓ»É ¿ Ñ»ï ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÁ (³ÛÅÙª ѻﳹñáõÃÛáõÝ-ϳå ѳٳÝáõÝ µ³é¤: ²Û¹ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ó»É »Ý Ñ»ï–Û»ï, ѻﳷݳó–ۻﳷݳó, Ñ»ï³Ï³Û–Û»ï³Ï³Û, Ñ»ï³Ùáõï–Û»ï³Ùáõï, ѻ猪ۻï¨, Ñ»ïá (Ç Ñ»ïá)–Û»ïáÛ, Ñ»ïÁÝóó–Û»ïÁÝÃ³ó ¨ ³ÛÉÝ Ñ³Ù³ÝáõÝÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ½áõ·³Ñ»é ß³ñù»ñÇ Û-áí ëÏëíáÕ Ó¨»ñÁ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ùµ »Ý ÙdzÛÝ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ݳËáñ¹Ý»ñÇó, ³ñï³ë³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ³Û¹ ß³ñù»ñÁ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ÝáõÛÝÝ »Ý: 1950-60-³Ï³Ý ÃÃ. áñáß ß³ñÅáõÙ ëÏëí»ó Ñ»ï (»ï) ٳϵ³ÛÁ Ñ»ï ϳåÇó ï³ñµ»ñ³Ï»Éáõ ѳٳñ, û¨ ¹ñ³Ýù û° Çñ»Ýó µ³é³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáí ϳ٠ËáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí ¨ û° ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ·áñͳéáõÃÛ³Ùµ áñáß³ÏÇáñ»Ý ï³ñµ»ñ³Ïí³Í »Ý ¨ áãÝãáí ã»Ý ß÷áÃíáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó, ٳݳí³Ý¹ áñ Ñ»ï ϳåáí ³ÛÅÙ Ýáñ µ³é»ñ ã»Ý ϳ½ÙíáõÙ: ²Û¹ ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ·áñÍÇÝ áõÕÕí³Í ç³Ýù»ñÁ ѳݷ»óñÇÝ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ 1947 Ã. Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ¹åñáó³Ï³Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ ï»Õ ·ï³Í »ï (=Û»ï) ³ñÙ³ïáí ϳ½Ùí³Í »ñ»ù µ³é»ñÇ (»ï, »ï³Ó·»É, »ïݳɻ½í³ÛÇÝ) ¹ÇÙ³ó ÝáõÛÝ µ³é³ñ³ÝÇ 1981 Ã. Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç »ï ·ñáõÃÛ³Ùµ »Ý ѳÝÓݳñ³ñíáõÙ »ï³¹³ë, »ï³½¹áõÙ, »ïÁÝóó, »ï׳ßÛ³, »ïÙ³Ñáõ, »ïݳÙáõïù, »ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý, »ï¨, »ï¨Çó µ³é»ñÁ: ÆëÏ Ã» ÇÝãá±õ ѻﳹ»Ù, Ñ»ïÇÝ, Ñ»ïÁÝóóÇÏ, Ñ»ïÑáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý, Ñ»ïÝáñ¹ ¨ ³ÛÉÝ ã»Ý ¹³éÝáõÙ »ï³àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 193


¹»Ù, »ïÇÝ, »ïÁÝóóÇÏ, »ïÑáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý, »ïÝáñ¹, ÙÝáõÙ ¿ ³ÝѳëϳݳÉÇ: ²Ûë áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ß÷áÃÁ ³ÛÝù³Ý ï³ñ³Íí»ó, áñ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïÇó ϳ½Ùí³Í ϳ٠å³ñ½³å»ë ÝáõÛÝ µ³é»ñÁ ëÏë»óÇÝ ·ñí»É »ñÏáõ ï³ñµ»ñ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí (»ï ÙÝ³É – Ñ»ï³Ùݳó, »ï ¹Ý»É – ѻﳹñáõÃÛáõÝ, »ï ÁÝÃ³Ý³É – Ñ»ïÁÝóó, »ïÙ³Ñáõ – Ñ»ïÙ³Ñáõ, »ïÍÝÝ¹Û³Ý – Ñ»ïÍÝÝ¹Û³Ý ¨ ³ÛÉÝ): ºï, »ï¨, »ïá ¨ ³ÛÉ Ó¨»ñÁ µ³ñµ³é³ÛÇÝ Ó¨»ñ »Ý. ÙÇ µ³Ý, áñ ѳëï³ï»É »Ý ¹»é¨ë гÛϳ½Û³Ý µ³é³ñ³ÝÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ (ï»°ë Ð»ï¨ – é³ÙÏ. »ï¨): ijٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝáõÙ »ï  µ³ñµ³é³ÛÇÝ ÉÇÝ»ÉÁ ѳí³ëïáõÙ ¿ ݳ¨ êï. سÉ˳ëÛ³ÝóÁ Çñ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ: ²ëáõÙ »Ý, û ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ï³ñµ»ñ³Ï»É ¿ »ï-Ý áõ Ñ»ï-Áª ·ñ»Éáí §ºï »Ï»°ù... ¹³ñÓ»ù Çñ³ñ Ñ»ï »Ï»°ù...¦, ³å³ Ù»Ýù ÇÝãá±õ ãï³ñµ»ñ³Ï»Ýù: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ å³ñ½³å»ë ·ñ³Ï³Ý Ñ»ï (ÑÇÝ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ùµª Û»ï)  ÷á˳ñ»Ý ·áñÍ³Í»É ¿ »ï µ³ñµ³é³ÛÇÝ-ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ó¨Á ¨ ·áñÍ³Í»É ¿ ß³ï ³Ý·³Ù (§ø³ÝÇ ·»ÕÇÝ Ùáï»ÝáõÙ »Ýù, ·»É»ñÁ »ï »Ý ÁÝÏÝáõÙ¦, §¶ñáõÙ ¿, ݳٳÏÁ ï³ÉÇë ëáõñѳݹ³ÏÇÝ, »ï ÕñÏáõÙ¦ ¨ ³ÛÉÝ): ´³Ûó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·áñͳÍáõÙ ¿ ݳ¨ ·»É, ·»Õ, ÕñÏáõÙ, ÙDZû Ù»Ýù ¿É åÇïÇ ·³ÛÉ, ·ÛáõÕ, áõÕ³ñÏ»É ·ñ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ ¹ñ³Ýó µ³ñµ³é³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Ýù: ä³ñ½ ¿. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹ Ó¨»ñÁ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»Ý ¨ ·ïÝíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ï»ÕáõÙ, Ýñ³Ýó Ó»éù ã»Ýù ï³: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ÇÝùÁ É³í ·ÇïÇ, û »ñµ ·ñ³Ï³Ý Ó¨ åÇïÇ ·áñͳÍÇ, »ñµª µ³ñµ³é³ÛÇÝ: лñáëÇ ËáëùáõÙ ·áñͳÍíáõÙ ¿ µ³ñµ³é³ÛÇÝ »ïá-Ý (§ÎÁëå³Ý»Ù, »ïá å³ï³ë˳ÝÁ ¹áõù Ïï³ù, - µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ëå³éÝáõÙ ¿ñ êÇÙáÝÁ¦, ºñÏ., Ñ. 3, ¿ç 20), ÇëÏ Çñ ËáëùáõÙª ·ñ³Ï³Ý Ñ»ïá-Ý (§ÂéãáõÙ ¿ñ µ³ñÓñ ³Ùå»ñÇ ï³Ï, Ñ»ïá ÃéÇãùÁ Ù»ÕÙ»Éáí, ëÏë»ó Ý»ñù¨ Ççݻɦ, ºñÏ. Ñ. 2, ¿ç 60): ì»ñáÑÇßÛ³É áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ß÷áÃÁ ¨ µáÉáñáíÇÝ ³ÝÇÙ³ëï áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáᯐ ¿ª §²ÛëáõÑ»ï¨ Ñ»ï (»ï) ³ñÙ³ïÁ ³Ù»Ýáõñ»ù, ³Ýç³ï û µ³Õ³¹ñÛ³É, ·ñ»É ¨ ³ñï³ë³Ý»É Ñ»ï, ÇëÏ »ï, »ïá, »ï ÙݳÉ, »ïݳÙáõïù ¨ ³ÛÉ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý-µ³ñµ³é³ÛÇÝ Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñ ѳٳñ»É ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª ËáëùÇ á׳íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:

II. àðàÞàôØܺð ². àôÔÔ²¶ð²Î²Ü-àôÔÔ²Êàê²Î²Ü àðàÞàôØܺð 1. èàôê²Î²Ü ºì úî²ð²¼¶Æ вîàôÎ ²ÜÒܲÜàôÜܺðÆ ÞºÞðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* èáõë³Ï³Ý ¨ ûï³ñ³½·Ç ѳïáõÏ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ß»ßïÁ ѳۻñ»ÝáõÙ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³Ý»É ÙdzÛÝ áõÕÕ³Ï³Ý Ó¨áõÙ. ûñÇݳϪ äá°õßÏÇÝ, È»°ñÙáÝïáí, س۳Ïá°íëÏÇ, âÇÏáµ³°í³, Ì»ñ»Ã»°ÉÇ ¨ ³ÛÉÝ: ØÛáõë µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³é³çÝáñ¹í»É ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ ß»ßï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáí. ûñÇݳϪ åáõßÏÇÝÛ³°Ý, äáõßÏÇÝÇ°, È»ñÙáÝïáíÇ°, س۳ÏáíëÏá°õ ¨ ³ÛÉÝ:

2. вںðºÜÆÜ ²Üò²Ì úî²ð ´²èºðàôØ ú(à) Ò²ÚܲìàðÆ ¶ðàôÂÚ²Ü ºì ²ðî²ê²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ** Üáñ ßñç³ÝÇ »íñáå³Ï³Ý ¨ éáõë³Ï³Ý ÷á˳éÛ³É µ³é»ñáõÙ û(á) Ó³ÛݳíáñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¹»é¨ë 30-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó ·áñÍáÕ áñáßÙ³Ý Ë³ËïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ѳۻñ»ÝáõÙ ³é³ç³ó»É »Ý ÏáëïÛáõٖϳëïÛáõÙ, ÏáÝý»ï–ϳÝý»ï, åáÙǹáñ–å³Ùǹáñ, ÙÇÏñáýáÝ–ÙÇÏñ³ýáÝ, ¹Çñ»Ïïáñ–¹Çñ»ÏïÁñ, èáëïáí–è³ëïáí, ܳåáÉ»áݖܳå³É»áÝ, ʳñÏáí–ʳñÏÁí ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÁ: êñ³ÝóáõÙ ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. ². гۻñ»ÝÇ Ýáñ³·áõÛÝ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ, ëñ³ÝóáõÙ û(á) Ó³ÛݳíáñÇ ³ ϳ٠Á ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳñ»Éáí ÁݹáõÝí³Í ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙ, ³Û¹ µ³é»ñáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»É ·ñ»É ¨ ³ñï³ë³Ý»É û(á), ³ÛÝ ¿ª ³Ïáñ¹»áÝ, ÏáëïÛáõÙ, ÏáÝý»ï, ÏáÉ»ÏïÇí, ÙÇÏñáýáÝ, ÙáÝïÛáñ, Ùáñ³É, åáÙǹáñ, åñáå³·³Ý¹³, ëáí»ï, µáÉߨÇÏ, ëáíËá½, ¹Çñ»Ïïáñ, åñáý»ëáñ, ïñ³Ïïáñ, é»Ïïáñ ¨ áã ûª *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ². Ô³ñǵ۳ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1957 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ: **ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1963 Ã. ÑáõÉÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 194 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 195


³Ï³ñ¹»áÝ, ϳëïÛáõÙ, ϳÝý»ï, ϳɻÏïÇí, ÙÇÏñ³ýáÝ, Ù³ÝïÛáñ, Ù³ñ³É, å³Ùǹáñ, åñ³å³·³Ý¹³, ë³í»ï, µ³ÉߨÇÏ, ë³íËá½, ¹Çñ»ÏïÁñ, åñ³ý»ëÁñ, ïñ³ÏïÁñ, é»ÏïÁñ ¨ ³ÛÉÝ: ´. êáõÛÝ Ï³ÝáÝÁ å³Ñå³Ý»É ݳ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç. ·ñ»É ¨ ³ñï³ë³Ý»Éª ܳåáÉ»áÝ, ìÇÏïáñ, ìÇÉëáÝ, îáÉëïáÛ, ìáñáßÇÉáí, Îá½Éáí, ÎáëÇ·ÇÝ, ØáëÏí³, èáëïáí, ìáñáÝ»Å, ʳñÏáí, ꨳëïáåáÉ, êÇÙý»ñáåáÉ ¨ áã ûª ܳå³É»áÝ, ìÇÏïÁñ, ìÇÉëÁÝ, î³ÉëïáÛ, ì³ñ³ßÇÉáí, γ½Éáí, γëÇ·ÇÝ, سëÏí³, è³ëïáí, ì³ñáÝ»Å, ʳñÏÁí, ꨳëï³åáÉ Ï³Ù ê¨³ëïáåÁÉ, êÇÙý»ñáåÁÉ ¨ ³ÛÉÝ: 3. ð-Æò, Ô-Æò ºì Ò²ÚܲìàðܺðÆò кîà ´, ¶, ¸, Ò, æ î²èºðÆ ²ðî²ê²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* гۻñ»ÝÇ áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³íáñÙ³Ý, µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ·ñáõÃÛ³ÝÁ Ùáï»óÝ»Éáõ ¨ ëñ³Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ÐêêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. 1. ². ´ ï³éÁ ð -Çó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ö ª ¹³ñµÇÝ (¹³ñµÝ»É, ¹³ñµÝáó), »ñµ (»ñµ»ù, »ñµ»ÙÝ), ÉÇñµ (Éñµ³Ý³É, ÉñµáõÃÛáõÝ), ËñµáõÏ (µëµ.), ѳñµ»É, Ýáõñµ (ÝñµáõÃÛáõÝ, Ýñµ³×³ß³Ï), áñµ (áñµ³Ý³É, áñµ³Ýáó), ëáõñµ (ëñµ³·áñÍ»É, ëñµ³½³Ý), ëñµ»É (ëñµÇã, ëñµ³·ñ»É), áõñµ³Ã (áõñµ³Ã³Ëáë): Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ð -Çó Ñ»ïá ´ -Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ´. ûñÇݳϪ ³ñµ³ÝÛ³Ï, ³ñµáõÝù, µáñµ (µáñµáù»É), µ³ñµ³ç³Ýù, µ³ñµ³ñáë, ·»ñµ, ϳñµÇ¹, Ñ»ñµ³ñÇáõÙ, ß³ñµ³Ã, ë»ñµ, ïáõñµÇÝ, áõñµ³Ýǽ٠¨ ³ÛÉÝ: ´. ²ñµ»É (³ñµ»Ý³É, ³ñµ»óáÕáõÃÛáõÝ, çñ³ñµÇ, çñ³ñµ»É¤, µáñµ»É, Ó»ñµ³Ï³É»É (Ó»ñµ³½³ï»É), Ý»ñµáÕ (Ý»ñµáÕ»É) ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÝ áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ³ñµ»É³ñ÷»É (³ñµ»óáÕáõÃÛáõÝ-³ñ÷»óáÕáõÃÛáõÝ, çñ³ñµÇ-çñ³ñ÷Ç), µáñµ»Éµáñ÷»É, Ó»ñµ³Ï³É»É-Ó»ñ÷³Ï³É»É, Ý»ñµáÕ-Ý»ñ÷áÕ: *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1969 Ã. ÑáõÉÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 196 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÜϳïÇ áõݻݳÉáí ѳۻñ»ÝÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ·ñ³ÛÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý ÙÇïáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ É»½íÇ ÝáñÙ³íáñÙ³Ý, áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ñáõÃÛ³ÝÁ Ùáï»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñ³Ù³ñáõÃÛáõÝÁª áõëáõóÙ³Ý ¨ é³¹Çá-Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ³Û¹ µ³é»ñÇ ·ñ³ÛÇÝ (³ñµ»É, ³ñµ»óáÕáõÃÛáõÝ, ³ñµ»Ý³É, çñ³ñµÇ, µáñµ»É, Ó»ñµ³Ï³É»É, Ý»ñµáÕ) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 2. ². ¶ ï³éÁ ð -Çó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ øª »ñ· (»ñ·»É, »ñ·Çã, »ñ·»óáÕáõÃÛáõÝ), óñ·Ù³Ý (óñ·Ù³Ý»É, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ), ϳñ· (ϳñ·³¹ñ»É, ϳñ·ÇÝ, ûñ³Ï³ñ·), Ù³ñ·³ñ», Ù³ñ·³ñÇï, å³ñ·¨ (å³ñ·¨³ïñ»É): ¶-Ý ð -Çó Ñ»ïá ø ¿ ³ñï³ë³Ýíáõ٠ݳ¨ ¶¨áñ·, سñ·³ñ, ê³ñ·Çë ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ: Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ð -Çó Ñ»ïá ¶ -Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ¶. ûñÇݳϪ ³Ý³ñ· (³Ý³ñ·»É, ³Ý³ñ·³Ýù), ³ñ·³Ñ³ï³Ýù, ³ñ·³Ý¹, ³ñ·³ëÇù, ³ñ·³í³Ý¹, µ³ñ·³í³×»É, µáõñ·, ·Çñ·, ·áñ·, ½³ñ·³Ý³É, Ý»ñ·á (Ý»ñ·á۳ϳÝ), áÕµ»ñ·áõ, ùݳñ»ñ·áõ, ѳñ·»É (ѳñ·³Ýù), Ù³ñ· (Ù³ñ·³Ëáï), ³ñ·áïǽÙ, ¿Ý»ñ·Ç³, óñ· ï³É, Ù³ñ·³ñÇÝ, ݳñ·Ç½, ýáõñ·áÝ ¨ ³ÛÉÝ: ´. ²ñ·»Éù (³ñ·»É³Ï»É, ³ñ·»É»É), ѳٻñ·, (ٻݻñ·, ·áí»ñ·), Ù³ñ·³·»ïÇÝ, ÙÇñ· (Ùñ·³Ýáõß, Ùñ·³ß³ï, Ùñ·³í³Ý) ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ª Âáñ·áÙ ³ÝÓݳÝáõÝÁ áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ³ñ·»Éù–³ñù»Éù (³ñ·»É³Ï–³ñù»É³Ï), ѳٻñ·–ѳٻñù (ٻݻñ·–ٻݻñù), Ù³ñ·³·»ïÇÝ–Ù³ñù³·»ïÇÝ, ÙÇñ·–ÙÇñù (Ùñ·³Ýáõß–Ùñù³Ýáõß), Âáñ·áÙ–ÂáñùáÙ: ì»ñÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1´) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ³Û¹ µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ëñ³Ýó ·ñ³ÛÇÝ (³ñ·»Éù, ³ñ·»É³Ï, ѳٻñ·, ٻݻñ·, ·áí»ñ·, Ù³ñ·³·»ïÇÝ, ÙÇñ·, Âáñ·áÙ) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 3. ². ¸ ï³éÁ ð -Çó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½ÙÁí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ªª ³ñ¹³ñ (³ñ¹³ñ¨), ³ñ¹»Ý, ³ñ¹Ûáù, ³ñ¹ÛáõÝ(ù), ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ»É, µ³ñ¹ (µ³ñ¹»É, µ³ñ¹áõÃÛáõÝ), µ³ñ¹(áó), µ»ñ¹ (µ»ñ¹³å³Ñ), µñ¹»É (µñ¹áõ×, µñ¹áߤ, µáõñ¹, ¹ñ¹»É (¹ñ¹³å³ï׳é), »ñ¹ (»ñ¹ÇÏ, »ñ¹³ÏÇó), »ñ¹áõÙ (»ñ¹í»É), ½³ñ¹, ½»ñ¹, É»ñ¹ (É»ñ¹³Ý³É, É»ñ¹³ó³í, É»ñ¹³å³ï³é), ÉÛ³ñ¹, Ëáñ¹áõµáñ¹, ϳñ¹³É, ÏáÏáñ¹, ѳÕáñ¹ (ѳÕáñ¹»É, ³ÝѳÕáñ¹), Ù³ñ¹ ¥ïÙ³ñ¹Ç), ÝÛ³ñ¹, àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 197


áñ¹ (áñ¹³Ï»ñ, áñ¹Ý»É), áñ¹Ç, ç³ñ¹ (ç³ñ¹»É), í³Õáñ¹Û³Ý, í³Õáñ¹³ÛÝ, í³ñ¹, í³ñ¹³å»ï, íñ¹áí»É (íñ¹áíÙáõÝù, ³Ýíñ¹áí), ûñÇáñ¹, -áñ¹ (-»ñáñ¹, -ñáñ¹), -áõñ¹ í»ñç³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙª ³é³çÝáñ¹, ·Ýáñ¹, ½áõ·áñ¹»É, ÉÍáñ¹, ѳçáñ¹, Ó³Ëáñ¹, ݳËáñ¹, »ñÏñáñ¹, ÑÇÝ·»ñáñ¹, ³ñÓ³Ïáõñ¹, ÅáÕáíáõñ¹, ˳éÝáõñ¹, ËáñÑáõñ¹ ¨ ³ÛÉÝ: ¸-Ý ð -Çó Ñ»ïá  ¿ ³ñï³ë³Ýíáõ٠ݳ¨ ¼³ñ¹³ñ, ´³ñ¹áõÕÇÙ»áë, Üí³ñ¹, êÇñí³ñ¹, ì³ñ¹³Ý, ì³ñ¹¨³Ý, ì³ñ¹·»ë, ì³ñ¹áõÑÇ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ: Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ð -Çó Ñ»ïá ¸ -Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ¸. ûñÇݳϪ ³Ýçñ¹Ç, ³ñ¹ (§½³ñ¹¦), µ³ñ¹Ç, ¹ÕÇñ¹ (¹Õñ¹³É, ³Ñ³·Ý³¹Õáñ¹), ˳ñ¹³É (µëµ.), ˳ñ¹³Ë, ˳ñ¹³í³Ý»É, ËÉáõñ¹, Ëáñ¹ (Ëáñ¹³Ó³·), Ëáñ¹»ÝÇ, Ïáñ¹ (Ïáñ¹³Ý³É), Ïóáõñ¹, ѳ·áõñ¹, ѳñ¹, Ñáñ¹ (Ñáñ¹»É, Ñáñ¹³Ý³É) Ññ¹»Ñ, ë³ñ¹ (ë³ñ¹áëï³ÛÝ), ëåñ¹»É, ëñ¹áÕ»É, ïáñ¹ÇÏ (ϻݹ.), ³µëáõñ¹, ³Ïáñ¹, ³í³Ý·³ñ¹, µ³ñ¹³Ý, ¹³ñ¹, Éáñ¹, ϳñ¹ÇݳÉ, Ïñáëíáñ¹, ÙÇÉdzñ¹, Ñáñ¹³, ݳñ¹Ç, ë³ñ¹³ñ, ùáõñ¹, ûñ¹»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ª ØÇÑñ¹³ï, Ø»ñ¹ÇÝ, ì»ñ¹Ç, ³ñí»ñ¹Ç, üáñ¹ ¨ ³ÛÉÝ: ´. ²ñ¹ (³ñ¹Ç, ³ñ¹Ç³Ï³Ý), ³×áõñ¹, ³å³ñ¹ÛáõÝ, ·»Õ³ñ¹, ·Ùµ»Ã³ñ¹ (Ëáñ³Ý³ñ¹, ÏáñÝóñ¹, ë»Õ³Ý³ñ¹, Ïáݳñ¹, Óí³ñ¹), »ñÇï³ë³ñ¹, óϳñ¹, ϳ˳ñ¹, ѳñ¹³ñ (ѳñ¹³ñ»É, ѳñ¹³ñ³Ýù), ٳϳñ¹, ٳϳñ¹³Ï, ݳí³ë³ñ¹ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ îñ¹³ï ³ÝÓݳÝáõÝÁ áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ³ñ¹ (³ñ¹Ç)–³ñà (³ñÃÇ), ³×áõñ¹–³×áõñÃ, ³å³ñ¹ÛáõÝ–³å³ñÃÛáõÝ, ·»Õ³ñ¹–·»Õ³ñÃ, ·Ùµ»Ã³ñ¹–·Ùµ»Ã³ñÃ, Ëáñ³Ý³ñ¹–Ëáñ³Ý³ñÃ, »ñÇï³ë³ñ¹–»ñÇï³ë³ñÃ, óϳñ¹–óϳñÃ, ϳ˳ñ¹–ϳ˳ñÃ, ѳñ¹³ñ»É–ѳñóñ»É, ٳϳñ¹–ٳϳñÃ, ٳϳñ¹³Ï–ٳϳñóÏ, ݳí³ë³ñ¹–ݳí³ë³ñÃ, îñ¹³ï–îñóï: ì»ñáÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1. ´.) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ³Û¹ µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ëñ³Ýó ·ñ³ÛÇÝ (³ñ¹, ³ñ¹Ç, ³×áõñ¹, ³å³ñ¹ÛáõÝ, ·»Õ³ñ¹, ·Ùµ»Ã³ñ¹, Ëáñ³Ý³ñ¹, »ñÇï³ë³ñ¹, óϳñ¹, ϳ˳ñ¹, ѳñ¹³ñ, ѳñ¹³ñ»É, ٳϳñ¹, ٳϳñ¹³Ï, ܳí³ë³ñ¹, îñ¹³ï) ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ: 4. ². Ò ï³éÁ ð -Çó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ òªª ³ñÓ³Ï (³ñÓ³Ïáõñ¹, Áݹ³ñÓ³Ï, ѳٳñÓ³Ï, µ³ó³ñÓ³Ï), µ³ñÓ (Ù³Ýϳµ³ñÓ), µ³ñÓ»É (³Ùµ³ñÓÇã, í»ñ³Ùµ³ñÓ), µ³ñÓÇÃáÕÇ, µ³ñÓñ (µ³ñÓñ³µ»ñÓ, µ³ñÓáõÝù), ¹³ñÓ (¹³ñÓÛ³É, ¹³ñÓÝ»É, ¹³ñÓí³Íù, í»ñ³¹³ñÓ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ, ¹ÇÙ³¹³ñÓ), ¹»ñÓ³Ï, ¹»ñÓ³Ý, ËáõñÓ, ѳݹ»ñÓ (ѳݹ»ñÓÛ³É, ѳÝ- 198 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¹»ñÓ³Ýù, ѳݹ»ñÓ³ñ³Ý), ѳñÓ³Ïí»É (ѳñÓ³ÏáõÙ, ѳñÓ³ÏáճϳÝ), ѳٵ³ñÓáõÙ, áñÓ (áñÓ³Ïáïáñ, áñÓ³ï»É), áñÓ³ (µ³½ÙáñÓ³) (µëµ.), í³ñÓ (í³ñÓ³ïñ»É, ûñ³í³ñÓ), í³ñÓ³Ï (§Ñ³ñצ), ÷áñÓ (÷áñÓ»É, ÷áñÓ³·»ï, ÷áñÓ³Ýù): Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ ð -Çó Ñ»ïá Ò -Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ò. ûñÇݳϪ ³ñÓ³·³Ýù, ³ÙáñÓÇ, ÉáñÓ (ÉáñӳóճÝÃ, ÉáñÓáõÝù), ˳ñÓ (1. §»Õ»·Ýáõï¦, 2. §×áõÙµ¦), ËáÉáñÓ (µëµ.), Ñ»ñÓ (Ñ»ñÓ»É, Ñ»ñÓ³Ù³Ñ, ³É»Ñ»ñÓ), ÑáñÓ³Ý (ÑáñÓ³Ýù, ÑáñÓ³Ýáõï), ÓáñÓ (ÓáñÓ³µ»ñ, ÓáñÓ»Õ»Ý), Ù»ñÓ (Ù»ñÓ³íáñ, Ù»ñӳϳ), áõÕ»ñÓ, ùáõñÓ (ùñÓ³½·»ëï, ùñÓ»Õ»Ý): ´. ²ñÓ³Ý (³ñӳݳ·áñÍ, ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ), ³ñí³ñÓ³Ý, íñÓÇÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÝ áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ³ñÓ³Ý (³ñӳݳ·áñÍ, ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ)–³ñó³Ý (³ñó³Ý³·áñÍ, ³ñó³Ý³·ñáõÃÛáõÝ), ³ñí³ñӳݖ³ñí³ñó³Ý, íñÓÇÝ–íñóÇÝ: ì»ñáÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1. ´.) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ³Û¹ µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ëñ³Ýó ·ñ³ÛÇÝ (³ñÓ³Ý, ³ñӳݳ·áñÍ, ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ, ³ñí³ñÓ³Ý, íñÓÇÝ) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 5. ². æ ï³éÁ ð -Çó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ⪪ ³ñç (³ñç³ùáõÝ, ³ñçáõï, ³ñç³Í³é), Ãñç»É, í»ñç (í»ñçÇÝ, í»ñç³µ³Ý, í»ñçÇí»ñçá): Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ð -Çó Ñ»ïá æ -Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ æ. ûñÇݳϪ ³Ýáõñç, ³ñçÝ (³ñçݳÃáõÛñ), µ³Õ³ñç, Éáõñç, ϳÙáõñç, ѳճñç, ßáõñç (ßñç³Ý, ßñç³¹³ñÓ), áñç, ëï»ñç, ëïñç³Ý³É (ëïñç³Ýù), ˳ñç, ËáõñçÇÝ, Ù³ñç³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ´. ²ñç³é, ³ñç³ëå, »ñç³ÝÇÏ (»ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ), ÙñçÛáõÝ (ÙñçݳÝáó, Ùñçݳϻñ, ÙñçݳÃÃáõ), ùñçÇÏ, ùáõñç (ùñç³ÃáõÕÃ, ùñç³Ñ³í³ù, ùñçáï) ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÝ áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ³ñç³é-³ñã³é, ³ñç³ëå-³ñã³ëå, »ñç³ÝÇÏ (»ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ)-»ñã³ÝÇÏ (»ñã³ÝÏáõÃÛáõÝ), ÙñçÛáõÝ (ÙñçݳÝáó, Ùñçݳϻñ, ÙñçݳÃÃáõ)-ÙñãÛáõÝ (ÙñãݳÝáó, Ùñãݳϻñ, ÙñãݳÃÃáõ), ùñçÇÏùñãÇÏ, ùáõñç (ùñç³ÃáõÕÃ, ùñç³Ñ³í³ù, ùñçáï)-ùáõñã (ùñã³ÃáõÕÃ, ùñã³Ñ³í³ù, ùñãáï): ì»ñáÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1. ´.) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ³Û¹ µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ëñ³Ýó ·ñ³ÛÇÝ (³ñç³é, ³ñç³ëå, »ñç³ÝÇÏ, »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, ÙñçÛáõÝ, ÙñçݳÝáó, Ùñçݳϻñ, ÙñçݳÃÃáõ, ùñçÇÏ, ùáõñç, ùñç³Ñ³í³ù, ùñçáï) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 199


6. Ô´ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ê䪪 ³Õµ (³Õµ³ÏáõÛï), ³ÕµÛáõñ, »Õµ³Ûñ, áÕµ (áÕµ³Ýí³·, áÕµ³ë³ó, áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ): Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ Ô´ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ô´. ûñÇݳϪ ³Õµ³ÕµáõÏ (µëµ.), ³ÕµÛáõë, µáÕµáç (µáÕµáç»É), ÏáõÕµ (ϻݹ.), ߻յ ¨ ³ÛÉÝ: 7. Ô¶ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ß³Õ·³Ù µ³éáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ÊÎ: 8. Ô¸ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ˻չ ³ñÙ³ïáõÙ ¨ Ýñ³ÝÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ (˻չ»É, ˻չ³Ù³Ñ, µù³Ë»Õ¹) ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Êî: 9. ÔÒ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Êòªª ¹³ÕÓ, ¹»ÕÓ (¹»ÕÓ»ÝÇ, ¹»ÕÓ³ãÇñ), ¹»ÕÓ³Ý, ¹»ÕÓ³ÝÇÏ: Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ ÔÒ-Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ÔÒ. ûñÇݳϪ ³ï³ÕÓ ¥³ï³ÕÓ³·áñÍ), ·»ÕÓ, ·áõÕÓ, µ³ÕÓ (µ³ÕÓ³É, µ³ÕÓ³Ýù, ѳÛñ»Ý³µ³ÕÓ), ÇÕÓ, Ñ»ÕÓ (Ñ»ÕÓ³Ù³Ñ, çñ³Ñ»ÕÓ), Ù³ÕÓ (ٻɳٳÕÓáï), ÙÕÓ³í³Ýç, ÷ÕÓÏ³É ¨ ³ÛÉÝ: 10. Ôæ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ê⪪ ³ÕçÇÏ, ³Õç³Ï³ï³Ï (µëµ., §÷Ç÷»ñæ), ³ÙµáÕç, áÕç (áÕç³Ý³É, áÕçáõÛÝ, áÕç³Ï»½, áÕçáõÃÛáõÝ, ³éáÕç): Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ Ôæ-Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ôæ. ûñÇݳϪ ³Õç³ÙáõÕç, ·³Õç (·³Õç³Ý³É, ·³ÕçáõÃÛáõÝ), ·»ÕçáõÏ (·»ÕçÏáõÑÇ), µÕç³ËáÑ, »Õç»ñáõ, »ÕçÛáõñ (»ñçñ³Ã³Õ³ÝÃ, »Õç»ñ³íáñ), ½Õç³É (½ÕçáõÙ, ½Õç³Ñ³ñ), ß»Õç (ß»Õç»É, ß»Õç³ÏáõÛï), ãÕçÇÏ: 11. ². ´ ï³éÁ Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ öª ³µË³½ (³µË³½³Ï³Ý, ³µË³½»ñ»Ý), ǵñ (ǵñ¨), ˳µ»É (˳µáõëÇÏ, ˳µ»áõÃÛáõÝ, ˳µ»µ³), ѳÏáµ»ÝÇ, ѳÏáµáõÏ (µëµ.), ß³µ³Ã (»ñÏáõß³µÃÇ, »ñ»ùß³µÃÇ): ´ -Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ö ݳ¨ ¶³µñÇ»É, гÏáµ, ê»ñáµ, ø»ñáµ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ: Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ´ -Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ´. ûñÇݳϪ ³µ³, ³µµ³, ³µ»Ã, ·áõµ, ÉáµÇ, ³ß˳ñѳµ³ñ (å³ï³Ñ³µ³ñ, ÁÝÏ»ñ³µ³ñ), ù»ñáµ» (ù»ñáíµ»), ¹³µ³Õ, ½áµ, ϳµ³ñ», Ñáµ»ÉÛ³ñ, ÑáµáÛ, Û³ÏáµÇÝ, ݳµ³Ã, ãáµ³Ý, åñáµÉ»Ù, ÇÝãå»ë ݳ¨ª ²µ»É, ²µ·³ñ, ¼»Ýáµ, ¼³µ»É, гµ»Ã, Ðáµ, èáõµ»Ý ¨ ³ÛÉÝ: ´. ¶ñ³µ³ñ µ³éÁ áõÝÇ »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ·ñ³µ³ñ-·ñ³- 200 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

÷³ñ: ì»ñáÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1.´.) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ³Ûë µ³éÇ ·ñ³ÛÇݪ ·ñ³µ³ñ, ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 12. ². ¶ ï³éÁ Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ø ª ³í³·, ½³·ë, ½áõ·»É (-í»É), ¿· (Ç·³Ï³Ý), ¿·áõó, ó·³íáñ, ͳ·»É (ͳ·áõÙ, ³ñ¨³Í³·), Í»· (Í»·ÇÝ), ϳñ³·, ѳ·Ý»É, (ѳ·Á, ѳ·áõëï), Ñá· (Ñá·³µ³ñÓáõ, Ñá·³ï³ñ, Ñá·³É), Ñá·Ý»É, Ñá·Ç (Ñá·»³é, Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ), Ñá·Ý³ÏÇ, Ó³· (Ó³·áõÏ), ÓÇ· (Ó·»É, Ó·Ó·»É, Ññ³ÓÇ·), ×Ç· (×·Ý»É, ׷ݳųÙ), ×ñ³·, ×ñ³·áõ, Ù³ñ³·, Ùáõ· (Ù·³Ý³É), Ýáñá· (Ýáñá·»É, Ýáñá·áõÙ), ßá·, ßá·Ç, á·Ç, å³ï³ñ³·, ëáõ· (ë·³É, ë·³íáñ), ï»·ñ (ï³·ñ), áõñ³·, û·Ý»É (û·Ý³Ï³Ý, û·ÝáõÃÛáõÝ), û·áõï (û·ï³Ï³ñ, û·ï³·áñÍ»É): ¶-Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ø ¶ñÇ·áñ ¨ ú·ë»Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ: Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¶ -Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ¶. ûñÇݳϪ ³·³Ñ, ³·³ñ³Ï, ³·Ç, ³·é³í, ³Ñ³·ÇÝ, ³ñ³·, ³ñ»·Ý³÷³ÛÉ, µ³·ÇÝ, ·³·³Ã, ¹³·³Õ, ¹»·»ñ»É, »Õ»·(Ý), ó· (ó·³¹ñ»É, ó·³ÏÇñ), ѳ·»Ý³É, Ñ»· (§í³ÝϦ¤, Ñ»·»É ¥§í³Ýϳï»É¦), Ñ»·Ý³Ýù, Ó³·³ñ (Ó³·³ñ³Ó¨), ׳·³ñ, ׳鳷³ÛÃ, Ù»· (ÙÇ·³Ù³Í), Ýí³· (§³Ý·³Ù¦), ¹³·³Ý³Ï, á·»É (³éᷳݻÉ), á·áñ»É, áéá·»É, áñá·³ÛÃ, ë³· (ë³·³ñ³Í), ë»· (ëÇ·³å³ÝÍ, ëÇ·³×»Ù), í³·ñ, ï»·, ÷³÷³·, ¹³·³, ¹á·Ù³, ¹³·³Ý³Ï, ½Ç·½³·, ÉÇ·³, ϳ·áñ, Ù³·ÝÇë, ÙÇ·ñ³ódz, í³·áÝ, û·áëïáë ¨ ³ÛÉÝ: ¶ -Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ¶ ¿ ³ñï³ë³Ýíáõ٠ݳ¨ ¶³ñ»·ÇÝ, ¶ñÇ·áñÇë, ¶³·ÇÏ, îÇ·ñ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ: ´. ²ñ»· (³ñ»·³Ï), ·á· (·á·³íáñ, ·á·Ýáó), »ñÏñå³·»É, ½áõ·í»É (½áõ·ë, ½áõ·³µ³ÅÇÝ), ½áõ·³¹Çå»É (½áõ·³Ñ»é, ½áõ·³Ïó»É, ½áõ·³¹ÇåáõÃÛáõÝ, ½áõ·ÁÝóó), ó·áõÑÇ, Ñ»· (§Ë»Õצ), Ùá· (ÙᷳϳÝ, Ùá·å»ï), Ýí³· (Ýí³·³ñ³Ý, Ýí³·»É), í³ñ³·áõÛñ ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÝ áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ³ñ»· (³ñ»·³Ï)–³ñ»ù (³ñ»ù³Ï), ·á· (·á·³íáñ, ·á·Ýáó)–·áù (·áù³íáñ, ·áùÝáó), »ñÏñå³·»É–»ñÏñå³ù»É, ½áõ·í»É (½áõ·ë, ½áõ·³µ³ÅÇÝ)–½áõùí»É (½áõùë, ½áõù³µ³ÅÇÝ), ½áõ·³Ñ»é (½áõ·³Ïó»É, ½áõ·ÁÝóó)–½áõù³Ñ»é (½áõù³Ïó»É, ½áõùÁÝóó), ó·áõÑǖóùáõÑÇ, Ñ»·–Ñ»ù, Ùá· (ÙᷳϳÝ, Ùá·å»ï)–Ùáù (Ùáù³Ï³Ý, Ùáùå»ï), Ýí³· (Ýí³·»É)–Ýí³ù (Ýí³ù»É), í³ñ³·áõÛñ–í³ñ³ùáõÛñ: ì»ñáÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1.´.) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ݳ˳å³ïíáõÃÛáõàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 201


ÝÁ ï³É ³Û¹ µ³é»ñÇ ·ñ³ÛÇÝ (³ñ»·, ³ñ»·³Ï, ·á·, ·á·³íáñ, ·á·Ýáó, »ñÏñå³·»É, ½áõ·³Ñ»é, ½áõ·ÁÝóó, ó·áõÑÇ, Ñ»·, Ùá·, Ùá·å»ï, Ýí³·, í³ñ³·áõÛñ) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 13. ². ¸ ï³éÁ Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ¹³¹³ñ (¹³¹³ñ»É), ¹³¹ñ»É, û¹ ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³¹¨áë ³ÝÓݳÝí³Ý Ù»ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Â: Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¸ -Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ¸. ûñÇݳϪ ³¹³Ù³Ý¹, ³¹³Ùáñ¹Ç (³¹³Ù³ÙáõÃ), µ³¹, ¹á¹áß, ½á¹ (½á¹»É), ÍÕñǹ, Ñá¹ (Ñá¹áñáß), ³¹³Ã, ³Ýá¹ (¿É.), ϳïá¹ (¿É.), ǹ»³, É»¹Ç, Éǹ»ñ, ÉÇÙáݳ¹, Ù³ñÇݳ¹, Ùá¹³, Ù»Ãá¹, Ûá¹, ßáÏáɳ¹, é³¹Çá, ë³¹³ý, ëá¹³, û¹»ÏáÉáÝ ¨ ³ÛÉÝ: ¸ -Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ¸ ¿ ³ñï³ë³Ýíáõ٠ݳ¨ ²¹³Ù (²¹³ÙÛ³Ý), Âá¹ÇÏ, »á¹ÇÏ, »á¹áë, »á¹áñáë, س¹áÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ: ´. ì³éá¹ µ³éÁ ¨ 껹ñ³Ï ³ÝáõÝÁ áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ í³éá¹-í³éáÃ, 껹ñ³Ï-ê»Ãñ³Ï: ì»ñáÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1.´.) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ³Û¹ µ³é»ñÇ ·ñ³ÛÇÝ (í³éá¹, 껹ñ³Ï) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 14. Ò ï³éÁ Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ûÓ ³ñÙ³ïáõÙ ¨ Ýñ³ÝÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ (ûÓ³ÓáõÏ, ûÓ³Ó¨, ûÓ³µáõÛë) ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ò: 15. ². æ ï³éÁ Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá Ñ»ï¨Û³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ â ª ³ç (³ç³ÏáÕÙ), ³é³ç (³é³ç³ñÏ, ³é³çÇÝ, ³é³çÝáñ¹, ³é³çÇϳ, ³é³çáõó), ³éç¨, ³é¿çù (í³Ûñ¿çù), Ù»ç, Ù»çù, áçÇÉ, ù³çù: Øݳó³Í µ³é»ñáõÙ, ³Û¹ Ãíáõ٠ѳïϳå»ë ÙÇçÇÝ ¨ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ æ-Ý Ó³ÛݳíáñÇó Ñ»ïá ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ æ. ûñÇݳϪ ³Éáç (ϻݹ.), ·»ç, ¹áÕ¹áç, ¿ç (¿çϳå, ¿ç³Ï³ÉáõÙ), ËáËáç (ËáËáçÛáõÝ), ѳçáñ¹, Ù³ñÙ³ç, ß»ç (Ññß»ç, ³Ýß»ç), í»ç (í»çë ã¿), ù³ç, ùñùÇç, ùáõçáõç, ·³ç, ¹³ç (¹³ç»É), ѳçÇ ¨ ³ÛÉÝ: ´. ²ç³Ïó»É, ÇçÝ»É (Ç稳Ý, Ç稳ݳïáõÝ, Çç»óáõÙ), ѳçáÕ (ѳçáÕ³Ï, ѳçáÕáõÃÛáõÝ) ³ñÙ³ïÝ»ñÝ áõ Ýñ³ÝóÇó ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÁ, Ù»ç ³ñÙ³ïÇó ϳ½Ùí³Í ³ÝÙÇç³Ï³Ý, ÙÇç³Ï, ÙÇç³Ï»ï, ÙÇç³ÝÏÛ³É, ÙÇç³Ýóù, ÙÇç³ï, ÙÇçáó, ÙÇçù³Õ³ù³ÛÇÝ, ÙÇç³¹»å, ÙÇçݳϳñ·, ÙÇç¨, ÙÇç³Ùï»É, ÁݹÙÇçáõÙ, ³ÝÁÝ¹Ù»ç ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ àæ ÑáÉáíÇãáí ÑáÉáííáÕ µ³é»ñÁª ùñáç, ÏÝáç, ÁÝÏ»ñáç ¨ ³ÛÉÝ, áõÝ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõݪ ³ç³Ïó»É–³ã³Ïó»É, ½Çç»É–½Çã»É, ÇçݻɖÇãÝ»É, ѳçáÕáõÃÛáõݖѳãáÕáõÃÛáõÝ ÙÇç³Ï–ÙÇã³Ï, ÙÇç³Ýóù–ÙÇ- 202 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ã³Ýóù, ÙÇç³Ùï»É–ÙÇã³Ùï»É, ÁݹÙÇçáõÙ–ÁݹÙÇãáõÙ, ùñáç–ùñáã, ÏÝáç–ÏÝáã ¨ ³ÛÉÝ: ì»ñáÑÇßÛ³É (ï»°ë Ï»ï 1.´.) Ýϳï³éáõÙÝ»ñáí ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³É ³Û¹ µ³é»ñÇ ·ñ³ÛÇÝ (³ç³Ïó»É, ½Çç»É, ÇçÝ»É, ѳçáÕáõÃÛáõÝ, ÙÇç³Ï, ÙÇç³Ýóù, ÁݹÙÇçáõÙ, ùñáç, ÏÝáç ¨ ³ÛÉÝ) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 4. §¾ÈºÎî𦠲ðزîàì ´²ð¸ì²Ì ´²èºðÆ ¶ðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ¾É»Ïïñ ÷á˳éÛ³É ³ñÙ³ïáí µ³ñ¹í³Í µáÉáñ µ³é»ñáõÙ µ³Õ³¹ñÇãÇó ³é³ç ¹Ý»É ³ ÑṳϳåÁ. ³ÛÝ ¿ª ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇϳ, ¿É»Ïïñ³ó³Ýó, ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ ¨ ³ÛÉÝ: 5. вںðºÜÆ î²è²ÚÆÜ Ð²ä²ìàôØܺðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ** àñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ÙdzëÝ³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáíª ³) ѳۻñ»ÝÇ É³ÛÝ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ ѳïϳóáõóãÇ å³ßïáÝáõ٠ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë Ù³ë³Ùµ áõÕÇÕ, Ù³ë³Ùµª ûù Ó¨áí. ûñÇݳϪ êêÐØ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹, êØÎΠλÝïÏáÙ, ÐêêÐ ¶² É»½íÇ ÇÝëïÇïáõï, àõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý êêÐ ³é¨ïñÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ, µ³Ûó ݳ¨ª ²ØÜ-Ç ÏáÝ·ñ»ë, زÎ-Ç ·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ, êêÐØ-Ç µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ, î²êê-Ç ÃÕóÏÇó ¨ ³ÛÉÝ. µ) áñáß ¹»åù»ñáõÙ ¿É ÝáõÛÝ å³ßïáÝáõÙ ÙǨÝáõÛÝ Ñ³å³íáõÙÁ ·ñíáõÙ ¿ Ù»ñà áõÕÇÕ, Ù»ñà ûù Ó¨áí. ûñÇݳϪ êêÐØ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ–êêÐØ-Ç µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ, êêÐØ Ý»ñϳ۳óáõóÇã–êêÐØ-Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇã, êØÎÎ Íñ³·Çñ–êØÎÎÇ Íñ³·Çñ, ä²ä ѳٳÉÇñ–ä²ä-Ç Ñ³Ù³ÉÇñ ¨ ³ÛÉÝ: î³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí ÐêêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑÁñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. 1. àõÕÇÕ Ó¨áí (³é³Ýó ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý) ·áñÍ³Í»É ÙdzÛÝ Ñ³ïϳóáõóãÇ å³ßïáÝáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ³ÛÝ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó µ³Õ³¹ñÇã ï³é»ñÝ ³ñï³ë³ÝíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ-³*àñáßáõÙÝ ÁݹáõÝí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1957 Ã. ³åñÇÉÇ ÝÇëïáõÙ: **ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É »Ý ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ ¨ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 1975 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 203


é³ÝÓÇÝ (µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÝ áõÕ»ÏóíáõÙ »Ý ã·ñíáÕ Á-áí). ûñÇݳϪ êêÐØ ¶»ñ³·áõÛÝ ëáí»ï, êêÐØ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ (ÙÇÝÇëïñ), êØÎΠλÝïÏáÙ, êØÎΠѳٳ·áõÙ³ñ, ¶¸Ð ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý å³É³ï, ´ÄÐ ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ÅáÕáí, âÄРλÝïñáÝ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í³ñã³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ (ÐêêÐ) ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹, ìñ³ó³Ï³Ý êêÐ ýÇݳÝëÝ»ñÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ (ÙÇÝÇëïñ), ÐêêÐ ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ßñç³Ý, èêüêÐ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ, гÙÈÎºØ Î»ÝïÏáÙ, ÐÈ뼯 êåÇï³ÏÇ ßñçÏáÙ, êêÐØ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ë, ¾ëïáÝ³Ï³Ý êêÐ å»ï³Ï³Ý ýÇÉѳñÙáÝdz,гÛÏ³Ï³Ý êêÐ å³ñÇ å»ï³Ï³Ý ³Ýë³ÙµÉ, êêÐØ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñïÇëï, êêÐØ ïÇ»½»ñ³·Ý³ó û¹³ãáõ, ëåáñïÇ í³ëï³Ï³íáñ ·áñÍÇã, êêÐØ å³ïÙáõÃÛáõÝ (µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ, ï»ñÇïáñdz, å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ, Ý»ñϳ۳óáõóÇã, å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ, ù³Õ³ù³óÇ, ¹»ëå³Ý), êØÎÎ ³Ý¹³Ù (Íñ³·Çñ, ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝ) ¨ ³ÛÉÝ: 2. Øݳó³Í ¹»åù»ñáõÙ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É ïíÛ³É ÑáÉáíÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí. ûñÇݳϪ êêÐØ-Ç ¨ ¶üÐÇ ÙÇç¨, ²ØÜ-Ç ÏáÝ·ñ»ë, زÎ-Ç ·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ, î²êê-Ç ÃÕóÏÇó, ¸úê²²ü-Ç Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, àôºü²-Ç Ùñó³ß³ñ, ä²äÇ Ñ³Ù³ÉÇñ, êêÐØ-áõÙ ¶üÐ ¹»ëå³Ý ¨ ³ÛÉÝ:

6. вںðºÜàôØ -òÆ, -²òÆ, -ºòÆ ²Ì²Üòܺðàì β¼Øì²Ì îºÔ²´Ü²Î Ü޲ܲÎàÔ ¶àÚ²Î²Ü ²ÜàôÜܺðÆ ¼àô¶²Ðºè ÒºìºðÆ Ø²êÆÜ* гۻñ»Ý -óÇ, -³óÇ, -»óÇ ³Í³ÝóÝ»ñÁ É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ÷áõÉ»ñáõÙ óáõó³µ»ñ»É »Ý µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ, ϳåí³Í ï»Õ³Ýí³Ý í»ñçݳí³ÝÏÇ Ó³ÛݳíáñÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÐÇÝ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³í µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ϳ½Ùí³Í »Ý -³óÇ ³Í³Ýóáí (سϻ¹áݳóÇ, ØáϳóÇ, λë³ñ³óÇ, ÞÇñ³Ï³óÇ, ÎáÕµ³óÇ ¨ ³ÛÉÝ): лﳷ³Ûáõ٠ѳí³ë³ñ³å»ë ·áñÍ³Í³Ï³Ý ¿ ݳ¨ -»óÇ ³Í³ÝóÁ (ê³Ý³ÑÝ»óÇ, ʳã»Ý»óÇ, úÓÝ»óÇ, ꨳݻóÇ, ´Ý³Ûñ»óÇ ¨ ³ÛÉÝ): ÐÇÝ ¨ ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ Ù»½ ѳë³Í í»ñáÑÇßÛ³É Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáõÙ »Ý áñå»ë ³í³Ý¹³Ï³Ý Ó»*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1983 Ã. ÑáõÝÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

- 204 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

í»ñ, ÇëÏ ³ÛÅÙ ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý -óÇ, Ù³ë³Ùµ ¿É -»óÇ ³Í³ÝóÝ»ñáíª »ñµ»ÙÝ ³é³ç³óÝ»Éáí ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñ. ³Ûëå»ëª ßÇñ³ÏóÇ, Õ³÷³ÝóÇ, 먳ÝóÇ, ÏáÕµ»óÇ ¨ ³ÛÉÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ϳÝáݳíáñ Ó¨»ñÇ ÏáÕùÇÝ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ݳ¨ ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óÇ, º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ, îÇñ³Ý í. γå³Ý»óÇ, ê³ñ·Çë í. ꨳݻóÇ ïÇåÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ó¨»ñÁ: ¼áõ·³Ñ»é Ó¨»ñ »Ý ³é³ç³Ýáõ٠ѳïϳå»ë ݳ˳ïÇå ·á۳ϳÝÇ í»ñçݳí³ÝÏÇ Ó³ÛݳíáñÇ ÑÝãÛáõݳ÷áË³Ï³Ý Ï³ÝáÝÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí. ³Ûëå»ëª ¾çÙdzÍÇÝ–¿çÙdzÍÝ»óÇ ¨ ¿çÙdzÍÇÝóÇ, γñÇݖϳñÝ»óÇ ¨ ϳñÇÝóÇ, æ³ÑáõÏ (Ö³ÑáõÏ)–ç³ÑÏ»óÇ ¨ ç³ÑáõÏóÇ, úÓáõÝ–ûÓÝ»óÇ ¨ ûÓáõÝóÇ, àñáï³Ý–áñáïÝ»óÇ ¨ áñáï³ÝóÇ, Òáñ³·ÉáõË–Óáñ³·ÉË»óÇ ¨ Óáñ³·ÉáõËóÇ: ²Ûë ϳ½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝٳݳÏáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ó»É »Ý ݳ¨ ãÑÝãÛáõݳ÷áËíáÕ Ç Ó³Ûݳíáñáí í»ñçݳí³ÝÏ áõÝ»óáÕ Ý³Ë³ïÇå ·á۳ϳÝÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ³ÝáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñ. ³Ûëå»ëª ¶áñÇë–·áñÇëóÇ ¨ ·áñÇë»óÇ, ³ÉÇݖóÉÇÝóÇ ¨ óÉÇÝ»óÇ, Üáñ³·³íÇÖÝáñ³·³íÇÃóÇ ¨ Ýáñ³·³íÇûóÇ, ê³ñÇÕ³ÙÇß–ë³ñÇÕ³ÙÇßóÇ ¨ ë³ñÇÕ³ÙÇß»óÇ ¨ ³ÛÉÝ: гۻñ»ÝáõÙ ·áÛ³Ï³Ý Ý³Ë³ïÇå ÑÇÙù»ñÇó -óÇ, -³óÇ, -»óÇ ³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³ÝѳñÏÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ¨ »Õ³Í Ó¨»ñÇó ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ѳٳñ ÐêêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ ³ÛëáõÑ»ï¨ ³é³çÝáñ¹í»É ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÃ۳ݪ ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñáí. 1. -òÆ ³Í³Ýóáí ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý ϳ½ÙíáõÙ. ³) µ³Õ³Ó³ÛÝáí í»ñç³óáÕ ³ÝÑÝãÛáõݳ÷áË µ³½Ù³í³ÝÏ Ñ³ë³ñ³Ï ¨ ѳïáõÏ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó. ûñÇݳϪ ÑÛáõëÇë–ÑÛáõëÇëóÇ, ѳñ³í–ѳñ³íóÇ, ³ñ¨»Éù–³ñ¨»ÉóÇ, ²ßï³ñ³Ï–³ßï³ñ³ÏóÇ, ºÕ»·Ý³Óáñ–»Õ»·Ý³ÓáñóÇ, ÞÇñ³Ï–ßÇñ³ÏóÇ, ꨳݖ먳ÝóÇ, ìñ³ëï³Ý–íñ³ëï³ÝóÇ, ÎǨ–ÏǨóÇ, ö³ñǽ–÷³ñǽóÇ, ²ÉÅÇñ–³ÉÅÇñóÇ ¨ ³ÛÉÝ. µ) ³, », Ó³ÛݳíáñÝ»ñáí í»ñç³óáÕ ³ÝÑÝãÛáõݳ÷áË µ³½Ù³í³ÝÏ ûï³ñ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó. ûñÇݳϪ ²Ù»ñÇϳ–³Ù»ñÇϳóÇ, ²ýñÇϳ–³ýñÇϳóÇ, ºíñáå³–»íñáå³óÇ, ´³ñë»Éáݳ–µ³ñë»ÉáݳóÇ, ØáëÏí³–ÙáëÏí³óÇ, ¸áõ߳ݵ»–¹áõ߳ݵ»óÇ, üñáõݽ»–ýñáõݽ»óÇ ¨ ³ÛÉÝ. ·) -dz-áí í»ñç³óáÕ Ùdzí³ÝÏ ³ñÙ³ï áõÝ»óáÕ ûï³ñ ï»Õ³ÝáõÝàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 205


Ý»ñÇó. ûñÇݳϪ ²ëdz–³ëdzóÇ, ´»É·Ç³–µ»É·Ç³óÇ, ¸³Ýdz–¹³ÝdzóÇ, ²Ý·Édz–³Ý·ÉdzóÇ, ¼³ÙµÇ³–½³ÙµÇ³óÇ, ȳïídz–ɳïídzóÇ, êÇñdz–ëÇñdzóÇ ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 1: ·) Ï»ïÇ Ï³ÝáÝÇó ß»ÕíáõÙ »Ý -dz-áí í»ñç³óáÕ µ³½Ù³í³ÝÏ ³ñÙ³ï áõÝ»óáÕ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó -Ç ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í ³Ý³ïáÉdzóÇ, ³íëïñ³ÉdzóÇ, ÏáÉáõٵdzóÇ, ÝáñٳɳÃdzóÇ ¨ ³ÛÉ Ýáñ³Ï³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 2: ¶áñÇëóÇ–·áñÇë»óÇ, ÷³ñǽóÇ–÷³ñǽ»óÇ ¨ ³ÛÉÝ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ï³É ³é³çÇÝÝ»ñÇÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 3: Á ·³Õïݳí³ÝÏ áõÝ»óáÕ ûï³ñ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý »ñϳÏÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ýñ³ÝëdzóÇ–ýñ³Ýë³óÇ, ³íëïñdzóÇ–³íëïñ³óÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ï³É ³é³çÇÝÝ»ñÇÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 4: Ƶñ¨ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ÃáõÛɳïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É É»é Ùdzí³ÝÏ µ³éÇóª -óÇ ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í É»éÝóÇ Ó¨Á:

2. -ºòÆ ³Í³Ýóáí ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý ϳ½ÙíáõÙ. ³) Ùdzí³ÝÏ Ñ³ë³ñ³Ï ¨ ѳïáõÏ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó. ûñÇݳϪ ¹³ßï–¹³ßï»óÇ, ïáõÝ–ïÝ»óÇ, ë³ñ–ë³ñ»óÇ, ÊáÛ–ËáÛ»óÇ, γñë–ϳñë»óÇ, ÎáÕµ–ÏáÕµ»óÇ, Îáß–Ïáß»óÇ, ì³Ý–í³Ý»óÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ª ÈáÓ–ÉáÓ»óÇ, ܳÝï–ݳÝï»óÇ, êÇÙ–ëÇÙ»óÇ, âáå–ãáå»óÇ ¨ ³ÛÉÝ: µ) í»ñçݳí³ÝÏÇ ³í³Ý¹³µ³ñ ÑÝãÛáõݳ÷áËíáÕ (ëÕíáÕ) Ç, áõ, ѳ½í³¹»å ݳ¨ Á, ³ Ó³Ûݳíáñ áõÝ»óáÕ µ³½Ù³í³ÝÏ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó. ûñÇݳϪ ²ÝÇ–³Ý»óÇ, ÈáéÇ–Éáé»óÇ, سñïáõÝÇ–Ù³ñïáõÝ»óÇ, äáÉÇë–åáÉë»óÇ, ¾çÙdzÍÇÝ–¿çÙdzÍÝ»óÇ, ´³ùáõ–µ³ùí»óÇ, ø³ñ³·ÉáõË–ù³ñ³·ÉË»óÇ, سëï³ñ³–Ù³ëï³ñ»óÇ, س½ñ³–Ù³½ñ»óÇ, г×ݖѳ×Ý»óÇ. ·) µ³é³í»ñçÇ ³ÝÑÝãÛáõݳ÷áË Ç, á, áõ Ó³Ûݳíáñ áõÝ»óáÕ ûï³ñ ¨ ѳ۳ó³Í µ³½Ù³í³ÝÏ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó. ûñÇݳϪ ¶áñÏÇ–·áñÏÇ»óÇ, ¶áñÇ–·áñÇ»óÇ, êáÙ³ÉÇ–ëáÙ³ÉÇ»óÇ, Ø»ËÇÏá–Ù»ËÇÏá»óÇ, λٻñáíá–ϻٻñáíá»óÇ, γÙá–ϳÙá»óÇ, È»ñÙáÝïáíá–É»ñÙáÝïáíá»óÇ, ´»Ý·³Éáõñáõ–µ»Ý·³Éáõñáõ»óÇ, ä»ñáõ–å»ñáõ»óÇ, î»·áõ–ï»·áõ»óÇ ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ: -ºòÆ ³Í³Ýóáí »Ý Ï³½Ùí³Í í»ñÑáßÛ³É Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ ãѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ ¨ ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇó ³í³Ý¹³µ³ñ ³Ýó³Í ʳã»Ý»óÇ, γå³Ý»óÇ, æáõÕ³Û»óÇ, ꨳݻóÇ, î³ñáÝ»óÇ, ³Ûɨª γñÝ»óÇ, àñáïÝ»óÇ, úÓÝ»óÇ, ¶áÕÃÝ»óÇ, ²ÕÓÝ»óÇ ¨ ³ÛÉ Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñ:

3. -²òÆ ³Í³Ýóáí ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ·á۳ϳÝÝ»ñ »Ý ϳ½ÙíáõÙª - 206 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

³) ·³í³é, ·ÛáõÕ, »ñÏÇñ, ï»Õ, ù³Õ³ù ·á۳ϳÝÝ»ñÇóª ·³í³é³óÇ, ·ÛáõÕ³óÇ, »ñÏñ³óÇ, ï»Õ³óÇ, ù³Õ³ù³óÇ. µ) -dz-áí í»ñç³óáÕ µ³½Ù³í³ÝÏ ³ñÙ³ï áõÝ»óáÕ ûï³ñ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇóª -dz-Ç ëÕٳٵ. ûñÇݳϪ ²µË³½Ç³–³µË³½³óÇ, ´áõÉÕ³ñdz–µáõÉÕ³ñ³óÇ, ¶»ñÙ³Ýdz–·»ñٳݳóÇ, ¾ëïáÝdz–ª¿ëïáݳóÇ, Æï³Édz–Çï³É³óÇ, ²É»ùë³Ý¹ñdz–³É»ùë³Ý¹ñ³óÇ, λë³ñdz–Ï»ë³ñ³óÇ ¨ ³ÛÉ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ: -²òÆ ³Í³Ýóáí »Ý ·áñͳÍíáõÙ ÑÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇó ųٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝÇÝ ³Ýó³Í íñ³óÇ, ãÇݳóÇ, Êáñ»Ý³óÇ, ÞÇñ³Ï³óÇ, ÎáÕµ³óÇ, ºñáõë³Õ»Ù³óÇ, î³Ã¨³óÇ, î³ñáݳóÇ, äáÝï³óÇ ¨ ³ÛÉÝ Ñ³ë³ñ³Ï ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ:

7. IJزܲβÎÆò вںðºÜ Ñ»ï (»ï) ²ðزîÆ ºì Üð²Üàì β¼Øì²Ì ´²èºðÆ ¶ðàôÂÚ²Ü ºì ²ðî²ê²ÜàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ¶ñ³µ³ñÇ µ³é³ëϽµÇ Û ÑÝãÛáõÝǪ ѻﳷ³ÛáõÙ Ñ-Ç ÷áËí»Éáõ ѻ勉Ýùáí (Û³Ýó³Ýù-ѳÝó³Ýù, Ú³Ïáµ-гÏáµ, Û»ïÇÝ-Ñ»ïÇÝ, ÛÇß³ï³Ï-ÑÇß³ï³Ï, ÛáéÇ-ÑáéÇ, Ûáõß-Ñáõß ¨ ³ÛÉÝ) ³Ûë ϳñ·Ç ³ÛÉ Ñ³Ù³ÝáõÝÝ»ñÇ ÃíáõÙ ³é³ç³ó»É »Ý ݳ¨ Ñ»ï ݳ˳¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Û»ï-Çó ³é³ç³ó³Í Ñ»ï ٳϵ³ÛÇ áõ ëñ³Ýóáí ϳ½Ùí³Í áñáß µ³Õ³¹ñÛ³É µ³é»ñÇ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ѳٳÝáõÝÝ»ñ: سë³Ùµ Ñ»ï (·ñ³µ³ñª Û»ï) ٳϵ³ÛÁ (²ñ³ÙÇó Ñ»ï (»ï) Ùݳó) Ñ»ï ϳåÇó (²ñ³ÙÇ Ñ»ï Ùݳó) ï³ñµ»ñ³Ï»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó ѳٳÝáõÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, Ù³ë³Ùµ ¿É µ³ñµ³éÝ»ñÇ áõ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµª í»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ ³Ýç³ï ·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ áñáß µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ»ï (»ï) ³ñÙ³ïÁ ݳ¨ ·ñíáõÙ ¨ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ »ï: ²Ûë ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÁ Çñ ³ÝÑ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛ³Ùµ ³é³ç ¿ µ»ñ»É ³Û¹ ³ñÙ³ïÇ ¨ Ýñ³Ýáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ¨ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ³ÝѳñÏÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ß÷áÃ: ²Ûëå»ëª ³Ýç³ï ·ñáõÃÛ³Ùµ ¨ áñáß µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ»ï (»ï) ³ñÙ³ïÁ ·ñíáõÙ ¨ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ »ïª »ï ·Ý³É, »ï µ»ñ»É, »ï ï³Ý»É, »ï áõ ³é³ç, »ï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ. µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³ï»ñáõÙ ·ñíáõÙ ¨ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ñ»ïª Ñ»ïÇÝ, Ñ»ïÝÛ³É, ѻﳹÇٳϳÝ, Ñ»ïÝáñ¹, Ñ»ï³Ñ³Û³ó, Ñ»ï³Ñ³ë, Ñ»ï³Ó·»É, Ñ»ï·ñáõÃÛáõÝ, Ñ»ïù³ßáõÙ ¨ *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1986 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 207


³ÛÉÝ. µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ½·³ÉÇ Ù³ëáõÙ ¿É Ù»°Ï ·ñíáõÙ ¨ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ »ï, Ù»°Ï Ñ»ïª »ïÁÝóó–Ñ»ïÁÝóó, »ïݳɻ½í³ÛÇÝ–Ñ»ïݳɻ½í³ÛÇÝ, »ïÍÝݹ۳ݖѻïÍÝݹ۳Ý, »ïå³ï»ñ³½Ù۳ݖѻïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý, »ï¨Çó–Ñ»ï¨Çó ¨ ³ÛÉÝ: ÜϳïÇ áõݻݳÉáí, áñª ³) »ï Ó¨Á ѳϳëáõÙ ¿ ³Û¹ ϳñ·Ç µ³é»ñáõ٠ϳï³ñí³Í Û–Ñ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³ÝÁ (ÝáõÛÝÇëÏ ·ñ³µ³ñ µÝ³·ñ»ñáõÙ Û»ï-Á ϳñ¹³óíáõÙ ¿ Ñ»ï). µ) ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ³í³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ¨ ³í»ÉÇ ï³ñ³Íí³Í Ñ»ïÇÝ, Ñ»ï³Ûëáõ, Ñ»ïÝáñ¹, Ñ»ï³Ó·»É, ѻﳹÇÙ»É, Ñ»ï³Ñ³ñ, Ñ»ï³Ùݳó, Ñ»ï³Ñ³Û³ó, Ñ»ï·ñáõÃÛáõÝ..., Ýáñ³Ï³½Ùª Ñ»ï³×áõÏ, Ñ»ïÁÝÓÛáõÕ, Ñ»ïå³ÑáõÙ, Ñ»ïÝáõÕ»Õ, Ñ»ï÷áñӳϳÝ, Ñ»ïù³ßáõÙ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿ ³ñÑ»ëï³Ï³Ýáñ»Ý ¹³ñÓÝ»É »ïÇÝ, »ï³Ûëáõ, »ïÝáñ¹, »ï³Ó·»É, »ï³¹ÇÙ»É, »ï³Ñ³ñ, »ï³Ùݳó... ¨ ³ÛÉÝ. ·) Ñ»ï ѻﳹñáõÃÛáõÝÁ ãÇ ¹³éÝáõÙ µ³ñ¹ µ³é»ñÇ µ³Õ³¹ñÇã ¨ ãÇ Ï³ñáÕ ß÷áÃí»É Ñ»ï (»ï) ٳϵ³ÛÇ Ñ»ï, -Ñ»ï (»ï) ³ñÙ³ïÇ áõ Ýñ³Ýáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝѳñÏÇ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÇó ³½³ïí»Éáõ ¨ ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. ²ÛëáõÑ»ï¨ Ñ»ï (»ï) ³ñÙ³ïÁ ³Ù»Ýáõñ»ù, ³Ýç³ï û µ³Õ³¹ñÛ³É, ·ñ»É ¨ ³ñï³ë³Ý»É Ñ»ï. ³ÛÝ ¿ª Ñ»ï ¹³éݳÉ, Ñ»ï ÙݳÉ, Ñ»ï¨, ѻﳹñáõÃÛáõÝ, ѻﳹ³ñÓ, Ñ»ï³×áõÏ, Ñ»ïÁÝóó, Ñ»ïÍÝݹ۳Ý, Ñ»ïÙ³Ñáõ, Ñ»ï׳ßÛ³, Ñ»ïݳɻ½í³ÛÇÝ, Ñ»ïÝáñ¹, Ñ»ïá, Ñ»ïÑáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý, Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý, Ñ»ïÝáõÕ»Õ, Ñ»ï÷áñӳϳÝ, Ñ»ïù³ßáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ: ÂáõÛɳïñ»ÉÇ ·ñ³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ Ù»ç ËáëùÇ á׳íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ·áñÍ³Í»É »ï-áí ϳ½Ùí³Í »ï¨³Ýó, »ïÇï»ë, »ïݳ, »ïÝáõó, »ïù, ³Ûɨª ·ñ³Ï³Ý ѳٳñÅ»ù áõÝ»óáÕ »ï »Ï³Í, »ï ÙݳÉ, »ïݳµ³Ï, »ïݳÏÇÝ, »ïݳÙáõïù, »ïݳ÷³Ï ¨ ³ÛÉ µ³ñµ³é³ÛÇÝ Ó¨»ñÁ:

´. κðàôÂÚ²ÜÀ ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺð 8. ¶ÌÆÎÆ ¶àð̲ÌàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ¶ÍÇÏÇ ÙdzëÝ³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ µ³Õ³¹ñÛ³É µ³é»ñÇ áõ µ³é³Ó¨»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿ ·ÍÇÏáí ·ñ»Éª 1. ´³é»ñÇ Ñ³ñ³¹ñ³Ï³Ý ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÇݳϪ ·áõÛÝ-·áõÛÝ, ½áõÛ·-½áõÛ·, ³ñ³·-³ñ³·, Ù»Ï-Ù»Ï, ÇÝã-ÇÝã, ϳٳó-ϳٳó, µ³ñ³ÏÙ³ñ³Ï, Ù³Ýñ-ÙáõÝñ, áÉáñ-ÙáÉáñ, å³ñ³å-ë³ñ³å, ³Ù³Ý-ã³Ù³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 1: ²ÛÝ ÏñÏݳíáñ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ù³ñ³ó³Í ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ó¨ ¿, ·ñíáõÙ »Ý ÙdzëÇÝ, ûñÇݳϪ ïÝ»ïáõÝ, ·ÛáõÕ»·ÛáõÕ, ³Ù뻳ÙÇë, µ»ñÝ»µ»ñ³Ý, ûñ»óûñ, ï³ñ»óï³ñÇ ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 2: ÎñÏÝáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ùí³Í ³ÛÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ûùí³Í µ³Õ³¹ñÇãÇ ÑáÉáí³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ ·Çï³ÏóíáõÙ ¿, ·ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ³Ýç³ï, ûñÇݳϪ ù³Õ³ùÇó ù³Õ³ù, ·ÛáõÕÇó ·ÛáõÕ, »ñÏñÇó »ñÏÇñ, Ù»çù Ù»çùÇ, Ó»éù Ó»éùÇ, áõë áõëÇ ¨ ³ÛÉÝ:

2. ØǨÝáõÛÝ ËáëùÇ Ù³ëÇÝ å³ïϳÝáÕ µ³é»ñÇ ³ÛÝ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ (ëáíáñ³µ³ñ ݳ¨ ß»ßïÁ)ª Éñ³óÝ»Éáí Çñ³ñ ¨ µÝáõó·ñ»Éáí ϳ٠ݻñϳ۳óÝ»Éáí ³é³ñÏ³Ý (³ÝÓÁ, ÇñÁ, »ñ¨áõÛÃÁ) ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇóª ³) Ù³ñùëǽÙ-É»ÝÇÝǽÙ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ³·Çï³óÇáÝ-Ù³ëë³Û³Ï³Ý, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý-¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý, µ) ÇÝŻݻñ-ٻ˳ÝÇÏ, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ, ·) ïáõÝ-óݷ³ñ³Ý, í³·áÝ-é»ëïáñ³Ý, ¹) ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù, ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù, ѳñ³í³ñ¨»Éù, ») áõï»É-ËÙ»É, ³ë»É-Ëáë»É, ·Ý³É-·³É, ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»É, ½) ÏÇÉáí³ïï-ųÙ, ÉÇïñ-í³ÛñÏÛ³Ý, ïáÝݳ-ÏÇÉáÙ»ïñ, Ù³ñ¹-ûñ, Ù»ù»Ý³ûñ, ¿) ÜÇÏáɳ¨³-î»ñ»ßÏáí³, ê³ÉïÇÏáí-Þ㻹ñÇÝ, ¶³ÉÏÇݳ-ü»¹áñáõÏ, ¸áõñÛ³Ý-²ñÙ»ÝÛ³Ý, ¶íÇÝ»³-´Çë³áõ, ¾É½³ë-ÈáóñÇݷdz, γٻݻó-äá¹áÉëÏ, Á) ³ß³Ï»ñï-³ß³Ï»ñïáõÑÇ, áõë³ÝáÕ-áõë³ÝáÕáõÑÇ, áõëáõóÇã-áõëáõóãáõÑÇ ¨ ³ÛÉÝ: *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ê. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÏáÙÇï»Ç 1976 Ã. ³åñÇÉÇ ÝÇëïáõÙ:

- 208 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 209


3. ´³é»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³é³çÇÝ µ³éÇ í»ñç³Í³ÝóÇ Ïñ׳ïáõÙáí), áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (É»½áõÝ»ñÇ, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ, å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ). ûñÇݳϪ ³) ѳÛ-³Ý·É»ñ»Ý, éáõë-·»ñٳݻñ»Ý, ѳÛ-éáõë-ɳïÇÝ»ñ»Ý, éáõë-׳åáݳϳÝ, ãÇÝ-ïǵ»Ã³Ï³Ý, Ãáõñù-óóñ³Ï³Ý, ýñ³Ýë·»ñٳݳϳÝ, µ) ëáí»ï³-ɻѳϳÝ, ·»ñٳݳ-Çï³É³Ï³Ý, »·Çåï³-ëÇñdzϳÝ, ·) ³Ý·Éá-³Ù»ñÇÏÛ³Ý, ǵ»ñá-ÏáíϳëÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 1: Ðṳϳå áõÝ»óáÕ µ³ñ¹ µ³é»ñÁ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ѻﳹ³ë µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí ϳ½Ùí³ÍÝ»ñÁ, ·ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ÙdzëÇÝ. ûñÇݳϪ É»½í³·ñ³Ï³Ý, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý, ¹ñ³Ù³Çñ³ÛÇÝ, ÝÛáõóï»ËÝÇϳϳÝ, é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ, ÅáÕáíñ¹³ïÝï»ë³Ï³Ý, µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý, áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý, ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 2: î³ñµ»ñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ¹áÏïáñ ¨ åñáý»ëáñ µ³é»ñÁ ѳٳï»Õ ·áñͳÍí»ÉÇë ·ñíáõÙ »Ý ³Ýç³ï ¨ µ³Å³ÝíáõÙ ëïáñ³Ï»ïáí: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 3: ²ÛÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ áñáßãÇ ¹»ñ ϳï³ñáÕ ³Í³Ï³Ýáí ϳ٠·á۳ϳÝáí, ·ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ³Ýç³ï. ûñÇݳϪ ³) ³É ϳñÙÇñ, µ³ó ¹»ÕÇÝ, µ³ó ϳåáõÛï, Ùáõ· ϳñÙÇñ, µ) Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³, Üáñ ܳËÇ稳Ý, Ø»Í ä³ñÝÇ, ì»ñÇÝ Â³ÉÇÝ, лé³íáñ ³ñ¨»Éù, öáùñ ²ëdz, ·) ÃÕóÏÇó ³Ý¹³Ù (ÑÙÙï. ÇëÏ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù), ïÇ»½»ñ³·Ý³ó û¹³ãáõ ¨ ³ÛÉÝ: ´ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý ÙdzëÇÝ, ûñÇݳϪ Ýáñ½»É³Ý¹³Ï³Ý, Ñ»é³íáñ³ñ¨»ÉÛ³Ý, ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 4: ²ÝÓÇ ³Ýí³Ý ¨ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ³éáõÙáí µ³ó³Ñ³ÛïáÕ Ñ»ï³¹³ë ·á۳ϳÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·ñíáõÙ ¿ ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ³Ýç³ï, ûñÇݳϪ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ùÝݳ¹³ïÁ, ÞÇñí³Ý½³¹» ¹ñ³Ù³ïáõñ·Á, ð³ýýÇ íÇå³ë³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:

4. àñ¨¿ ³ÝáõÝÇó (ϳ٠³½·³ÝáõÝÇó) ï»ñ, Ù»ÉÇù, µ»Ï, ÙÇñ½³ áõ ÝÙ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ (ϳ٠³½·³ÝáõÝÝ»ñÁ), »ñµ Ýßí³Í µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³ñï³ë³ÝíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ, ûñÇݳϪ î»ñ-¶³µñÇ»ÉÛ³Ý, Ø»ÉÇù-ØáõëÛ³Ý, ØÇñ½³-²í³·Û³Ý, ¸³íÇÃ-´»Ï ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 1: Üßí³Í µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ³ÝÓݳÝí³Ý (ϳ٠³½·³Ýí³Ý) ÙÛáõë µ³Õ³¹ñÇãÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ³ñï³ë³Ýí»Éáõ ¹»åùáõÙ ·ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ÙdzëÇÝ, ûñÇݳϪ Ø»ÉÇùë»Ã(Û³Ý), Ø»ÉÇùç³ÝÛ³Ý, ´»Ïݳ½³ñÛ³Ý, ´³É³µ»Ï, ØÇñ½³Ë³ÝÛ³Ý, ØÇñ½³µ»ÏÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ:

- 210 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 2: î»ñ, µ»Ï, Ù»ÉÇù ¨ ÝÙ³Ý µ³é»ñÁ ѳïáõÏ ³Ýí³Ý Ñ»ï áñå»ë áñáßÇã ·áñͳÍí»ÉÇë ·ñíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ, ûñÇݳϪ ï»ñ ê³Ñ³Ï, Ù»ÉÇù ²í³Ý, Êáëñáí µ»Ï ¨ ³ÛÉÝ:

5. ì³Û, áõé³ µ³é»ñáí ¨ ·á۳ϳÝÝ»ñáí µ³Õ³¹ñí³Í µ³é»ñÁ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý Ñ»·Ý³Ï³Ý ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ í³Û-³é³ç³¹ÇٳϳÝÝ»ñ, áõé³-ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: 6. ÆÝã ¹»ñ³ÝáõÝáí µ³Õ³¹ñí³Í ¨ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³é»ñÁ. ûñÇݳϪ ÇÝã-áñ, ÷áùñ-ÇÝã, ¹áõÛ½Ý-ÇÝã: 7. ²í³Ý¹³µ³ñ ·ÍÇÏáí ·ñíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ûñÇݳϪ ¶³Ù³é-ø³ÃÇå³, ܳñ-¸áë, ê³Û³Ã-Üáí³, ÊÝÏá-²å»ñ, гçÇ-Øáõñ³¹, ³ٳñ³-ʳÝáõÙ, Þ³Ñ-²µ³ë ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 1: ²é³Ýó ·ÍÇÏǪ ³Ýç³ï »Ý ·ñíáõÙ »ñÏáõ ϳ٠³í»ÉÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í Ñ»ï¨Û³É ûï³ñ³½·Ç ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ. ³) ³ñ¨ÙïÛ³Ý ¹³, ¹Á, ¹», ¹»É, ¹Á ɳ, í³Ý, ýáÝ, ë³Ý, ë»Ýï ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ È»áݳñ¹á ¹³ ìÇÝãÇ, ÈÛáõ¹íÇ· í³Ý ´»ÃÑáí»Ý, ²Ýïáõ³Ý ¹Á ë»Ýï ¾ù½Ûáõå»ñÇ, ìÇÉÑ»ÉÙ ýáÝ ÐáõÙµáɹï, µ) ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³É, ¿É, ¿¹, ¿Ý ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ гñáõÝ ³É è³ßǹ, ܳÑñ ¿É ´³ñǹ, §²É ²Ññ³Ù¦ ûñÃ, ¿É ø³µñÇï, ¾É æ³áõý, Üáõñ ¿¹ ¸ÇÝ, ·) ãÇݳϳÝ, Ïáñ»³Ï³Ý, íÇ»ïÝ³Ù³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ Ðáõ³ ¶áý»Ý, êáõÝ Ú³Ãë»Ý, Ø»Ý ò½Ç, ÎÇÙ Æñ ê»Ý, Ðá ÞÇ ØÇÝ ¨ ³ÛÉÝ, ¹) 2-ñ¹ Ï»ïÇ ¿ »ÝóϻïáõÙ ãÝßí³Í ûï³ñ³½·Ç µ³Õ³¹ñÛ³É ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁª ÜÛáõ Úáñù, ÜÛáõ æ»ñëÇ, ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ë, ²ÉÙ³ ²Ã³, ȳ سÝß, È» Îñ»½á, ê³Ýï Ú³·á, ê³Ý üñ³ÝóÇëÏá ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 2: ²ñ¨»ÉÛ³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ϳ½ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³Ý ù»Ý¹, ëáõ, ã³Û, ¹áõ½, ó÷³ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ, ·ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ÙdzëÇÝ. ûñÇݳϪ ÞáõßÇù»Ý¹, Øáõñ³¹ëáõ, ´áÛáõù¹áõ½, ÞÇßó÷³, ²ÉÇÝç³ã³Û, Îñ˵áõÉ³Õ ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 3: öáË, ¿ùë, íÇó», ûµ»ñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý ÙdzëÇÝ. ûñÇݳϪ ÷á˷ݹ³å»ï, ÷áËÍáí³Ï³É, ÷á˳ñù³, ¿ùëã»ÙåÇáÝ, íÇó»åñ»½Ç¹»Ýï, ûµ»ñÉ»Ûï»Ý³Ýï ¨ ³ÛÉÝ:

8. Îñ×³ï ·ñíáÕ µ³éÁ, »Ã» å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ µ³éÇ í»ñçݳٳëÁ. ûñÇݳϪ ¹-ñ (¹áÏïáñ), å-Ý (å³ñáÝ) ¨ ³ÛÉÝ: 9. Âí³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý Ùáï³íáñáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ï³ëÁ-ï³ëÝÑÇÝ· (10-15) Ù³ñ¹, ãáñë-ÑÇÝ· (4-5) ųÙ, ùë³Ý-ùë³ÝÑÇÝ· (20-25) ·Çñù, »ñ»ëáõÝ-ù³é³ëáõÝ (30-40) ûñ ¨ ³ÛÉÝ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 211


̲ÜàÂàôÂÚàôÜ: Âí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝåÇëÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·ñíáõÙ ¿ ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ³Ýç³ï, »Ã» ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáí, ûñÇݳϪ áõÃÇó ï³ëÁ ï³ñÇ, ãáñëÇó Ûáà ï³ñ»Ï³Ý, ï³ëÇó ï³ëÝÑÇÝ· Ù»ïñ ¨ ³ÛÉÝ:

10. î³é»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í å³ÛٳݳÝÇßÝ»ñÇ, ³Ûɨ µ³é»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï ·áñͳÍíáÕ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ²-93 µ»Ý½ÇÝ, îáõ-134 ÇÝùݳÃÇé, §êáÛáõ½-6¦ ïÇ»½»ñ³Ý³í, §úñµÇï³-2¦ áõÕ»Íñ³Ï³Û³Ý ¨ ³ÛÉÝ: 11. ²ÝÏ³Ë ã·áñͳÍíáÕ µ³é³Ù³ë»ñÁ ¥³Í³ÝóÝ»ñ, í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇÙù»ñ, ï³é»ñ), ³Û¹ ÃíáõÙª ³ÛÝ µ³é»ñÇ ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ, áñáÝó »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÁ µ³ó ¿ ÃáÕÝíáõÙª ·áñͳÍí»Éáí ÙdzÛÝ í»ñçÇÝ µ³éáõÙ. ûñÇݳϪ ³) -Çó, -³Ï³Ý, µ)Ù³Ïñá-, Ù»·³-, ÙÇÏñá³ß˳ñÑ ¨ ³ÛÉÝ: 12. ²ÛÝ µ³é³Ó¨»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙù»ñÁ ·ñí³Í »Ý Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí, ï³é³ÛÇÝ Ï³Ù í³Ýϳï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ »Ý, ÷á˳ÝáõÝÝ»ñ »Ý ϳ٠³éÝí³Í »Ý ã³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù»ç, ûñÇݳϪ ³) 2-Çó, 8-Ç, 200-Á, X-Ç, XV-Çó, µ) êêÐØ-áõÙ, êØÎÎ-ÇÝ, ²ØÜ-Çó, гÙÈκØ-ÇÝ, زÎ-áõÙ, ܲîúÇ ¨ ³ÛÉÝ, ·) §¶³ñáõݦ-Ç í»ñçÇÝ Ñ³Ù³ñÁ, §È»ÝÇÝÛ³Ý áõÕÇáí¦-Ç ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ, ¹) »ñ»ù-Á Ãí³Ï³Ý ¿, ·³ñáõÝ-Á »ñÏí³ÝϳÝÇ µ³é ¿, Ù³ñ¹-Á ·ñíáõÙ ¿ ¹-áí, µ³Ûó ϳñ¹³óíáõÙ ¿ Ã-áí, ù³Õ³ùÇó-Á ù³Õ³ù-Ç µ³ó³é³Ï³Ý Ó¨Ý ¿ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûëå»ë »Ý ·ñíáõ٠ݳ¨ ³ÛÝ µ³Õ³¹ñÛ³É µ³é»ñÁ, áñáÝó ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí. ûñÇݳϪ 12-³ÙÛ³, 100-³ÙÛ³Ï, 2-ñ¹, 10-³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ: ÆÝùÝáõñáõÛÝ µ³éÇ í»ñ³Íí³Í ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ·ÍÇÏǪ ÙdzëÇÝ. ûñÇݳϪ µáõÑÇ, ½³·ëÇó, ·¿ëÇ ¨ ³ÛÉÝ:

9. â²ÎºðîܺðÆ Øºæ ²èÜìàÔ ²ÜàôÜܺðÆ ÐàÈàì²Î²Ü ìºðæ²ìàðàôÂÚàôÜܺðÆ ºì ÐฺðÆ ¶ðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* â³Ï»ñïÝ»ñáõÙ ³éÝíáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ñá¹»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¨ »Õ³Í ϳÝáÝÝ»ñÁ Ñ»ï¨áճϳÝáñ»Ý ãÏÇñ³é»Éáõ ѻ勉Ýùáí *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ, ËÙµ³·ñ»É »Ý ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ ¨ Ü. ä³éݳëÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1978 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 212 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ëï»ÕÍí»É ¿ »ñÏíáõÃÛáõÝ. ÙǨÝáõÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ñá¹»ñÁ ³é³Ýó Ñ»ï¨áճϳÝáõÃÛ³Ý ·ñíáõÙ »Ý »ñµ»ÙÝ ã³Ï»ñïÝ»ñáõÙ, »ñµ»ÙÝ ã³Ï»ñïÝ»ñÇó ¹áõñë (§¶ñ³Ï³Ý ûñÃǦ§¶ñ³Ï³Ý ûñæ-Ç, §ê³ëÙ³ ØÑ»ñáõÙ¦–§ê³ëÙ³ ØÑ»ñ¦-áõÙ, §ê³ëáõÝóÇ ¸³íÃǦ–§ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇæ-Ç, §êå³Ýí³Í ³Õ³íÝáõó¦–§êå³Ýí³Í ³Õ³íÝǦ-Çó, §äñ³í¹³ÛǦ–§äñ³í¹³¦-Ç, §ºé³ÝÏÛáõÝÇݦ–§ºé³ÝÏÛáõÝǦ-Ý, §²ñ³ñ³ïÁ¦–§²ñ³ñ³ï¦-Á): â³Ï»ñïÝ»ñáõÙ ³éÝíáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñá¹»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ³ÝѳñÏÇ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐêêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³ÏÝ ÏáÙÇï»Ý á ñ á ß á õ Ù ¿ . 1. â³Ï»ñïÝ»ñáõÙ ³éÝíáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ñá¹»ñÁ, áñå»ë ϳÝáÝ, ·ñ»É ã³Ï»ñïÝ»ñáõÙª ³Ýí³Ý í»ñçÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÇÝ Ùdzó³Í. ûñÇݳϪ §Ø³Ûñ»ÝÇ É»½íǦ í»ñçÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, §ö³ñǽÁ¦ §Ø³ëÛ³ó ³Õ³íÝáõ¦ ѳϳé³Ïáñ¹Ý ¿ñ, ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ á·¨áñí³Í ¿ñ ޳ѳ½Ç½Ç §È¨áÝÇ íßïáí¦, §ÞáõÝÝ áõ ϳïíǦ µ³ñµ³é³ÛÇÝ É»½áõÝ, ѳïí³Í §êå³Ýí³Í ³Õ³íÝáõó¦, §²ÝáõßǦ ³é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ, Ðñ. øáã³ñÇ §¶»Ý»ñ³ÉÇ ùñáç¦ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ý³Ë³ïÇå»ñÁ, ì. ²Ý³ÝÛ³ÝÇ §Ð³Ûñ»ÝÇ Ã÷Ǧ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ §Ø»Í ѳÕóݳÏÇ ûñí³¦ éÇÃÙÁ, §ä»åáÛǦ ·É˳íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÁ, ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇÝ Ñ³ñóñÇݪ ë³ §ì³ñ¹³Ý³Ýùǹ¦ á±ñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, §¶ñ³Ï³Ý ûñÃǦ ѳëó»Ý, §äñ³í¹³ÛÇó¦ ëï³óí³Í ݳٳÏ, ´»Ï»Ýµ³áõ»ñÝ Áݹ¹»Ù §´³í³ñdzÛǦ, ØáëÏí³ÛÇ §¸ÇݳÙáݦ ѳÕûó §ÈáÏáÙáïÇíÇݦ, §²ñ³ñ³ïǦ å³ßïå³ÝÁ ·ñ³í»ó §êå³ñï³ÏǦ ¹³ñå³ëÁ, §Ð³é³ã³ÝùÁ¦ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Çñ 黳ÉÇëï³Ï³Ý ÏáÉáñÇïáí, §Ðñ³½¹³ÝÁ¦ É»÷-É»óáõÝ ¿ñ, §²ñÙ»ÝdzÛǦ ݳí³å»ïÁ Ùáï»ó³í Ù»½: 2. â³Ï»ñïÝ»ñáõÙ ³éÝíáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ñá¹»ñÁ ·ñ»É ã³Ï»ñïÝ»ñÇó ¹áõñëª ·ÍÇÏáí ³Ýç³ïí³Í, ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³Ýí³Ý ¨ í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñá¹Ç Ùdzó³Í ·ñáõÃÛáõÝÁ ³é³ç ¿ µ»ñáõ٠ѳۻñ»ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýëáíáñ Ó¨»ñ ϳ٠¹Åí³ñ³óÝáõÙ ¿ µÝ³·ñÇ ÁÝϳÉáõÙÁ. Ù³ëݳíáñ³å»ëª ³) »Ã» ³ÝáõÝÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ùµ. ûñÇݳϪ §Ô³½³ñÁ ·ÝáõÙ ¿ å³ï»ñ³½Ù¦-Ç ·É˳íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÁ, ѳïí³ÍÝ»ñ ´. Ðáíë»÷Û³ÝÇ §ê»ñÙݳó³ÝÝ»ñÁ ãí»ñ³¹³ñӳݦ-Çó, §²ñ¨°, ³ñ¨°, »°Ï, »°Ï¦-Ç »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ, ï»ë³ñ³Ý §ø³ÝÇ ¹»é ë³ÛÉÁ ßáõé ãÇ »Ï»É¦-Çó, É»½íáí ß³ï ¿ ÝÙ³Ý §Ø»é³Ýª ãÏáñ³Ý¦-ÇÝ, ûñÇݳÏÝ»ñ §êåÇï³ÏÇÝ ¿ ï³ÉÇë ³é³·³ëïÁ ٻݳíáñ¦-Ç Ã³ñ·Ù³àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 213


ÝáõÃÛáõÝÇó, Ñ»ÕÇݳÏÁ §²ÛÝ Èáéáõ ÓáñÝ ¿¦-Ý ÷áË»É ¿ §¾Ý Èáéáõ ÓáñÝ ¿¦-áí, ¶. ê³ñÛ³ÝÇ §¸áõù á±õñ »ù ·ÝáõÙ, ÍÇÍ»éݳÏÝ»ñ¦-Ç µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ßáõÝãÁ, §ºÕµ³Ûñ »Ùù Ù»ù¦-Á í³Õáõó ¿ »ñ·íáõÙ: µ) ºÃ» ³ÝáõÝÁ (µ³Õ³¹ñÛ³É ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙª í»ñçÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ) ϳ°Ù µ³éÇ ÑáÉáí³Ï³Ý Ó¨ ¿, ϳ°Ù ãÑáÉáííáÕ µ³é, ϳ°Ù ³ÝÓÝ³Ï³Ý áõ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ. ûñÇݳϪ »ñ·»óÇÝ §²ÙåÇ ï³ÏÇó¦-Á, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ §ÐÇÝ áõ Ýáñ »ñ· áõ í»ñù»ñÇó¦-Ç µÝ³·ÇñÁ, ù³Õí³ÍùÝ»ñ §´áÉߨÇÏÛ³Ý ¹ñáßáí¦-Çó, §ì³ñ¹³å»ï³ñ³Ý ÏñáÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ѳ۳ËáëáõÃÛ³Ùµ¦-Ç Ñ»ÕÇݳÏÁ, ì. ì³Õ³ñßÛ³ÝÇ §²ñß³ÉáõÛëÇݦ-Ç µ»Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ, §²Ýï³éáõÙ¦-Ç ï³Õ³ã³÷³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ, ¶. ¼áÑñ³åÇ §Î³ñͻ٠û¦-Ç Ñ»ñáëÇ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, §È»ÝÇÝ·ñ³°¹, ù»½ ѳٳñ¦-Á Ñ»ÕÇݳÏÇÝ ×³Ý³ãáõÙ µ»ñ»ó, §Ð³Û³ëï³ÝÁ »ñ·»ñÇ Ù»ç¦-Á µ³Ý³ëï»Õͳ߳ñÇ Ëáñ³·ÇñÝ ¿, §ºñ· Ù»ñ ù³ñ»ñÇ Ù³ëÇݦ-Ç ï³Õ³ã³÷áõÃÛáõÝÁ, ܳñ-¸áëÇ §ºë ¨ ݳ¦-Ç Ñ»ñáëÁ, ù³é³ïáÕ ¸áõñÛ³ÝÇ §Ü¿¦-Çó, äáõßÏÇÝÇ §¸áõ ¨ »ë¦-Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: ·) ºÃ» ³ÝáõÝÁ µ»ñí³Í ¿ ûï³ñ ϳ٠Ïñ×³ï ·ñáõÃÛ³Ùµ, ³Ýí³Ý í»ñçÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ Ãí³Ýß³Ý Ï³Ù ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙ ¿. ûñÇݳϪ §Ñîâðåìåííèê¦-Ç É»ÝÇÝÛ³Ý ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁ, §ê. Ð.¦-Ç ÷áëïÇó, §úÉÇÙådz¹³-80¦-Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳÕáñ¹áõÙ §êáÛáõ½-31¦-Çó, §ºñ·-77¦-Ç Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÁ, §Øƶ¦-Ç û¹³ãáõÝ, §Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÝ»ó ´²Ø¦-Á Ùñó³Ý³Ï ß³Ñ³Í ³ÏݳñÏ ¿: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 1: Ƶñ¨ µ³ó³éáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ ϳ٠Ñá¹Á ã³Ï»ñïÝ»ñÇó ¹áõñë ·ñ»É ݳ¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ í»ñç³íáñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñá¹Ç ³Ýç³ï ·ñáõÃÛ³Ùµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³ÝÓݳóÝ»É ³Ýí³Ý áõÕÇÕ Ó¨Áª ³ÛÝ Ñëï³Ï áõ ѳëϳݳÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí. ûñÇݳϪ ³Ûë å³ïÙ³÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ ·³ÉÇë ¿ §ì³Ñ³·Ý¦-Çó, §²½·³ÛÇÝ »ñ³½¦-Çó, §²Ý³ÏÝÏ³É Ñ³Ý¹ÇåáõÙ¦-Çó, §àõáñÏ»ñ¦-Ç í»ñçÇÝ Ñá¹í³ÍÁ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ³é³ç µ»ñ»ó: ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 2: ܳ˳¹³ëáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ϳ٠ÑáÉáíí³Í µ³éáí í»ñç³óáÕ áñáß ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ñá¹ ³í»É³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ »ñµ»ÙÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³Ýí³Ý ÁÝϳÉáõÙÁ ¹Åí³ñ³óÝáÕ áõ ѳۻñ»ÝÇÝ ³Ýëáíáñ Ó¨»ñ: ÜÙ³Ý ³Ýëáíáñ Ó¨»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ³Ýí³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Í»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Éñ³óÛ³É, ³ÛëÇÝùݪ ÷áË³Ý³Ï ·ñ»Éáõ §¼ÇÝíáñÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ïáõݦ-Ç Ï³Ù §¼ÇÝíáñÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ï³Ý¦ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ, §ìñ³ó ÅáÕáíñ¹Çݦ-Ç ï³Õ³ã³÷³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ, ³ñï³ë³Ý»ó §Üí»ñ Ù³ÛñÇÏÇë¦-Á, ѳïí³ÍÝ»ñ §Ø³ïÛ³Ý áÕµ»ñ·áõÃ۳ݦ-Çó, ·ñ»Éª §¼ÇÝíáñÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ïáõݦ ÏÇÝáÝϳñÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ, §ìñ³ó ÅáÕáíñ¹Çݦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ï³Õ³ã³÷³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ., ³ñï³ë³Ý»ó §Üí»ñ Ù³ÛñÇÏÇë¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ, ѳïí³ÍÝ»ñ §Ø³ïÛ³Ý áÕµ»ñ·áõÃ۳ݦ åá»ÙÇó:

- 214 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

10. ÊàêøÆ Ðºî øºð²Î²ÜàðºÜ âβäìàÔ ºì ²ÜÎ²Ê ¶àð̲ÌìàÔ ´²èºðÆ, ´²è²Î²ä²ÎòàôÂÚàôÜܺðÆ Îºî²¸ðàôÂÚ²Ü ºì àôÔÔ²¶ðàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ* ÊáëùÇ Ñ»ï ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãϳåíáÕ ¨ ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍíáÕ µ³é»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (í»ñݳ·ñ»ñÇ, Ãí³ñÏáõÙÝ»ñÇ, ³Ýí³ÝáÕ³Ï³Ý áõ ï»Õ»Ï³ïáõ µÝáõÛÃÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) ϻﳹñáõÃÛáõÝÁ ¨ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÙdzëݳϳݳóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý áñáßáõÙ ¿. 1. ÊáëùÇ Ñ»ï ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãϳåíáÕ µ³é»ñÇó, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ß³ñ³¹ñ³ÝùÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë ݳËáñ¹áÕ ïáÕ³ëϽµÇ í»ñݳ·ñ»ñÇ, ïñáÑáõÃÛ³Ý áñ¨¿ Ýß³Ý ã¹Ý»É: ÊáëùÇ Ñ»ï ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãϳåíáÕ ³Û¹åÇëÇ ÙdzíáñÝ»ñÝ »Ýª ³) í»ñݳ·ñ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙª ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í í»ñݳ·ñ»ñÁ), ûñÇݳϪ

²í³Ý¹áõÛÃÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ ºÃ»ñáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÁ ´³ñÓñ å³ñ·¨Á å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ µ) ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í Ïáã»ñÁ ¨ ï»Õ»Ï³ïáõ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ

ö³éù êØÎÎ-ÇÝ äñáÉ»ï³ñÝ»°ñ μáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ, Ùdzó»°ù Ðñ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ 1920 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 5-Çó îå³·ñíáõÙ ¿ ÐêêÐ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùμ ·) ³½¹³·ñ»ñÇ, ÝϳñÝ»ñÇ, ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ. úñÇݳϪ

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ê. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ï»ñÙ. ÏáÙÇï»Ç 1982 Ã. ÑáõÝÇëÇ ÝÇëïáõÙ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 215


²Ûëûñ ì. ä»ïñáëÛ³Ý ì»ñçÇÝ áõëáõóÇãÁ

... ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ¿ª ³å³Ñáí»É ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÇëÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³Ý ¨ ·»ñ³½³Ýó áñ³ÏÁ, µ³í³ñ³ñ»É ëáí»ï³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»Ýë³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ: (§äñ³í¹³ÛǦ ³åñÇÉÇ 1-Ç ³é³çÝáñ¹áÕÁ)

êÏǽμÁª ųÙÁ 20-ÇÝ ... ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ͳÝáÃ³Ý³É ï»ËÝÇÏáõÙáõÙ: ¸Çñ»Ïódz

²ßݳݳÛÇÝ ï»ë³ñ³Ý ø³Õ³ùÇ ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÁ ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ: ºÃ» ÝϳñÇ ï³Ï ·ñíáõÙ ¿ ÝϳñáõÙ (ÝϳñÝ»ñáõÙ) µ³éÁ, ³å³ í»ñçÇÝë ÝϳñÇ ³Ýí³ÝáõÙÇó µ³Å³ÝíáõÙ ¿ µáõÃáí: úñÇݳϪ ÜϳñáõÙª §¼í³ñÃÝáó¦ û¹³Ý³í³Û³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ µ³óáõÙÁ ÜϳñÝ»ñáõÙª ³ß˳ñÑÇ ã»ÙåÇáÝÝ»ñÁª êêÐØ Ï³Ý³Ýó áõ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳí³ù³Ï³Ý ÃÇÙ»ñÁ

») ·ñù»ñÇ, ûñûñÇ ¨ ³ÛÉ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý áõ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ï»Õ»Ï³ïáõ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ÊÙμ³·Çñª ê. ´. ¶¨áñ·Û³Ý Èáõë³Ýϳñª ². ºë³Û³ÝÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1981

¹) Ñá¹í³ÍÇ (ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý) Ñ»ÕÇݳÏÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹Ù³Ý (áñáßÙ³Ý, Ññ³Ù³Ý³·ñÇ, ͳÝáõóÙ³Ý, ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ) å³ï³ë˳ݳïáõ ³ÝÓÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ ջϳí³ñ Ù³ñÙÝÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ¨ ٻ絻ñí³Í ³ÕµÛáõñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ. ûñÇݳϪ ... ØdzÛÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ù»Ýù ϳñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ É³í »Ýù ³ß˳ïáõÙ: Ð. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ØdzíáñÙ³Ý ·É˳íáñ ¹Çñ»Ïïáñ

úñ·³Ý г۳ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ Î»ÝïÏáÙÇ, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ëáí»ïÇ ¨ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç

´³é»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñ

´³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñ

... øÝݳñÏí³Í ѳñóÇ ³éÃÇí åÉ»ÝáõÙÝ ÁݹáõÝ»ó ѳٳå³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ: (²ñÙ»Ýåñ»ë)

³½áï ÑñÃÇé ÑáÉáí »ñÏñ³μ³ÝáõÃÛáõÝ

ïÇ»½»ñ³Ï³Ý μÅßÏáõÃÛáõÝ ³ïáÙ³ÛÇÝ ëáõ½³Ý³í ýǽÇÏ³Ï³Ý ùÇÙdz ѳñ³μ»ñ³Ï³Ý ³Í³Ï³Ý

²Ù»Ýáõñ»ù Ý»ñ¹Ý»É áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: (г۳ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ XXVII ѳٳ·áõÙ³ñÇ μ³Ý³Ó¨Çó ... лﳷ³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳ½³ñÛ³ÏáõÙ ß³ÑáõÙ »Ý ѳßÇíÝ»ñÇ ³ÛÝ ÝáõÛÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ß³Ñ»É »Ý ³é³çÇÝ Ñ³½³ñÛ³ÏáõÙ: ʳճñÏáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñª ¶áñÇëÇ ßñçëáí»ïÇ ·áñÍÏáÙÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É Ü. Ê. Æë³Ë³ÝÛ³Ý

- 216 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

½) µ³é»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³ñ ï³Ï ϳï³ñíáÕ å³ñ½ Ãí³ñÏáõÙÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ

̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 1: îñáÑáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ Ý߳ݪ í»ñç³Ï»ï, ¹Ý»É ÙdzÛÝ ³ÛÝ ïáÕ³ëϽµÇ í»ñݳ·ñÇó Ñ»ïá, áñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë ѳçáñ¹áõÙ ¿ ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ. ûñÇݳϪ ØϳݳÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñ: ØϳݳÛÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ ÙϳݳûɻñÇó, áñáÝù ËÇëï Ó·í³Í µçÇçÝ»ñ »Ý: î»ë³Ï³Ý ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ: Æñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ¨ ϳå»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ÛٳݳíáñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ׳ݳãáÕáõÃÛ³Ý ³ñï³óáÉÙ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 217


̲ÜàÂàôÂÚàôÜ 2: ÊáëùÇ Ñ»ï ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãϳåí³Í µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ áõ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ϻﳹñ³Ï³Ý Ùݳó³Í Ýß³ÝÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÝ»ñáí: OñÇݳϪ ÐáÕ, ûç³Ë, ˳ճÕáõÃÛáõÝ ²ÝáõÝÝ»ñ, áñ ÙÇßï Ù»½ Ñ»ï »Ý ²Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝÁª ѳñí³Í³ÛÇÝ ×³Ï³ï

2. ÊáëùÇ Ñ»ï ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãϳåíáÕ µ³é»ñÁ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý ٻͳï³éáí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª ³) Çñ³ñ ï³Ï Ãí³ñÏíáÕ µ³é»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. µ) Ý»ñ¹ñÛ³É Ù»ÏÝ³Ï³Ý ¹»ñáí ѳݹ»ë »ÏáÕ ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍíáÕ ¨ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝíáÕ µ³é»ñÇ ¨ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. ûñÇݳϪ ºñ¨³ÝÝ ³Ûëûñ (ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ) ²ÝÙáé³ó ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ (·ñáÕÇ Íáó³ï»ïñÇó) ̲ÜàÂàôÂÚàôÜ: ¶Í³å³ïÏ»ñÝ»ñáõÙ ¨ ³éѳë³ñ³Ï ë˻ٳݻñÇ Ó¨»ñáí Ý»ñϳ۳óíáÕ Ãí³ñÏáõÙÝ»ñáõÙ ·Çï³Ï³Ý µÝáõó·ñáõÙÝ»ñÝ ëÏë»É ٻͳï³éáí, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ÝÓݳóíáÕ ÙdzíáñÝ»ñÁ ϳ٠¹ñ³Ýó ѳٳñ µ»ñíáÕ ûñÇݳÏÝ»ñÁª ÷áùñ³ï³éáí: OñÇݳϪ ¸»ñμ³Û

ÐÇÙù

²Ýáñáß

ëáíáñ ѳí³ï

»É ³É

²Ýϳï³ñ

ëáíáñ ѳí³ï

áõÙ áõÙ

- 218 -

ì»ñç³íáñáõÃÛáõÝ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¶ÈàôÊ âàððà𸠲. îºðØÆܲÞÆÜàôÂÚàôÜ ºì î²è²¸²ðÒàôÂÚàôÜ îºðØÆܲÞÆÜàôÂÚ²Ü ºì î²è²¸²ðÒàôÂÚ²Ü ìºð²´ºðàÔ àðàÞàôØܺðÆ ØºÎܲ´²ÜàôÂÚàôÜܺð §î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ¦-Ç ëáõÛÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ãáññáñ¹ ·ÉáõËÁ µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ÐРγé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç 1990 – 2003 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ ëñ³Ýó í»ñ³µ»ñáÕ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë ³é³çÇÝ »ñ»ù ·ÉáõËÝ»ñáõÙ, ³Ûëï»Õ ¨ë áñáßáõÙÝ»ñÁ µ³ßËí³Í »Ý Ý³Ë Ã»Ù³ïÇÏ, ³ÛëÇÝùݪ Áëï ·Çï³×ÛáõÕ»ñÇ, ³å³ ݳ¨ª Áëï áñáßÙ³Ý ÁݹáõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: ²Ûë µ³ÅÝáõÙ ¹ñ³Ýù Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý 14 Ï»ï»ñáí: ²é³çÇÝ »ñ»ù áñáßáõÙÝ»ñÁ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý-í³ñã³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÝ »Ý: ¸ñ³Ýó »ñÏáõëáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý 30 ¥13+17¤ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñª Çñ»Ýó 38 ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí: 1. ²é³çÇÝ áñáßٳٵ éáõë»ñ»Ý ãåîïîëèòèêà, ãóìàíèçàöèÿ, äåêëàðàöèÿ, äèññèäåíò, ïëþðàëèçì, ðåêåò ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ³ß˳ñѳù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ù³ñ¹Ï³ÛݳóáõÙ, 1. Ñéã³Ï³·Çñ, 2. ѳÛï³ñ³ñ³·Çñ, ³ÛɳËáÑ, 1. µ³½Ù³ÏÇáõÃÛáõÝ, 2. µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ, µéݳßáñÃáõ٠ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ: 2. ÜáõÛÝ Ùáï»óٳٵª »ñÏñáñ¹ Ï»ïáõÙ µ»ñí³Í áñáßٳٵ ûï³ñ ³·ñ»ëdz, ³·ñ»ëÇí, ³·ñ»ëáñ, μñÇýÇÝ·, ¹»ÙáÏñ³ïdz, ¿ÉÇï³, ¿É»Ïïáñ³ï, ÇÙÇç, ÉÇμ»ñ³ÉǽÙ, Ù»¹Ç³, Ù»Ýï³ÉÇï»ï, åáåáõÉǽÙ, é»ÛïÇÝ·, ïáï³ÉÇï³ñǽ٠ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ëñ³Ýóª ݳ˳ѳñÓ³ÏáõÙ, ѳñÓ³ÏáճϳÝ, ݳ˳ѳñÓ³Ï, ׻峽ñáõÛó, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ, 1. ÁÝïñ³ÝÇ, 2. í»ñݳ˳í, ÁÝïñ³½³Ý·í³Í, Ï»ñå³ñ, ³½³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Éñ³ïí³ÙÇçáó, 1. Ùï³Í»É³Ï»ñå, 2. Ë»Éù, ³Ùµá˳ѳ×áõÃÛáõÝ, í³ñϳÝÇß, ³ÙµáÕç³ïÇñáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ: 3. ²Ûë ß³ñùÇ »ññáñ¹ áñáßáõÙÁ ëáíáñ³Ï³Ý ï»ñÙÇݳÛÇÝ áñáßáõÙ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 219


ã¿. ë³ å»ï³Ï³Ý-í³ñã³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ ¿, áñáõÙ ³ñï³óáÉí³Í »Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ѳٳϳñ·³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àñå»ë í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ýáñ µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñ µ»ñí³Í »Ýª Ù³ñ½, ѳٳÛÝù, ù³Õ³ù ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ëñ³Ýó ջϳí³ñǪ Ù³ñ½å»ï, ѳٳÛÝù³å»ï, ù³Õ³ù³å»ï, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ß˳ï³Ï³½ÙǪ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý, ѳٳÛÝù³å»ï³ñ³Ý, ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ, ³å³ ݳ¨ Ý»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ ³í³·³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁª ëñ³Ýó µáÉáñÇ éáõë»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý, ýñ³Ýë»ñ»Ý, ·»ñٳݻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ-ѳí³ëïáõÙÝ»ñáí: ²Ûë ·ÉËÇ Ñ³çáñ¹ »ñÏáõ áñáßáõÙÝ»ñÁ ¥4, 5¤ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ ×ß·ñïÙ³ÝÁ: 4. âáññáñ¹ Ï»ïáí µ»ñí³Í áñáßٳٵ ѳ۳óí»É »Ý ûï³ñ 24 ï»ñÙÇÝÝ»ñ, ³Û¹ ß³ñùáõÙª µÇ½Ý»ë ¥·áñͳñ³ñáõÃÛáõݤ, µÇ½Ý»ëÙ»Ý ¥·áñͳñ³ñ¤, µáñë³, µÇñų ¥ë³Ï³ñ³Ý¤, ¹»ýÇóÇï ¥å³Ï³ëáõñ¹¤, ¹Çíǹ»Ý¹ ¥ß³Ñ³µ³ÅÇݤ, ÇÝí»ëïÇódz ¥Ý»ñ¹ñáõÙ¤, ٻݻçÙ»Ýï ¥Ï³é³í³ñáõÙ¤, í³ÉÛáõï³ ¥³ñÅáõÛä, ÇÝí³ÉÛáõï³ ¥³ñï³ñÅáõÛä, óÇÏÉ ¥å³ñµ»ñ³ßñç³Ý¤, ÉáÙµ³ñ¹ ¥·ñ³í³ïáõݤ, ÏáÙ»ñóÇáÝ ¥³é¨ïñ³ÛÇݤ ¨ ³ÛÉÝ: 5. Àëï ÑÇÝ·»ñáñ¹ Ï»ïÇ áñáßٳݪ ѳëï³ïí³Í »Ý 13 ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÙáÝáåáÉdz ¥1. ٻݳßÝáñÑ, 2. ٻݳïÇñáõÃÛáõݤ, ÙáÝáåáÉÇëï ¥1. ٻݳßÝáñÑÛ³É, 2. ٻݳßÝáñѳï»ñ¤, ûÉÇ·áåáÉdz ¥ 1. ËÙµ³ßÝáñÑ, 2. ËÙµ³ïÇñáõÃÛáõݤ, ýÇëÏ³É ¥·³ÝÓ³ñ³Ý³ÛÇݤ, ùíáï³ ¥µ³Åݻٳë, Ù³ëÝáñ¹¤, ëáõµëǹdz ¥Éñ³Ñ³ïϳóáõÙ¤ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁª Ù»ñ ÏáÕÙÇó ÷³Ï³·ÍáõÙ Ýßí³Í ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ: »ٳïÇÏ ³é³ÝÓÇÝ ËáõÙµ »Ý ϳ½ÙáõÙ Ù³ñ½³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñϳ۳óí»É ¨ ѳëï³ïí»É »Ý ï³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ: êñ³Ýù µ»ñí³Í »Ý 6, 7, 8 Ï»ï»ñáí: 6. ì»ó»ñáñ¹ áñáßÙ³Ý Ù»ç Ù³ñ½³Ï³Ý ûï³ñ µ³é³ó³ÝÏáõÙ 13 ï»ñÙÇÝÝ»ñ »Ýª Çñ»Ýó ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ íϳ۳Ïáãٳٵ. ³ÛÝ ¿ª µáµëÉ»Û ¥Õ»Ï³ë³ÑݳϤ, Ù»ÙáñÇ³É ¥Ñáõß³ÙñóáõÙ¤, ëɳÉáÙ ¥áÉáñ³ë³Ñù¤, ëÇÝËñáÝ ÉáÕ ¥·»Õ³ÉáÕ¤, ëï³ñï ¥Ù»ÏݳñϤ, ëï³ñïÛáñ ¥Ù»ÏݳñÏÇã¤, ïñ³ë³ ¥ë³ÑáõÕǤ, ïñ»Ý³Åáñ ¥Ù³ñ½³ë³ñù¤ ¨ ³ÛÉÝ: î»ñÙÇݳÛÇÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ³Ûëï»Õ ϳï³ñí³Í ¿ ݳ¨ ѳۻñ»Ý ѳٳÝÇßÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ÁÝïñ»Éáõ ëϽµáõÝùáí ¥ûñÇݳϪ ëÇÝËñáÝ ÉáÕ, ѳٳÉáÕ, ·»Õ³ÉáÕ¤: - 220 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

7. Úáûñáñ¹ Ï»ïáí µ»ñí³Íª Ù³ñ½³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ áñáßáõÙÁ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ëñ³Ýó ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ó³ÝÏ ã¿: ²ÛÝ Ï³½Ùí³Í ¿ ѳÝÓݳñ³ñíáÕ Ñ³Û»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÇ ¨ Ýñ³ ѳٳå³ï³ëË³Ý éáõë»ñ»Ý ³Ýí³Ý ٻ絻ñáõÙáí, ³å³ª ëñ³ ë³ÑÙ³ÝáõÙ-Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛ³Ùµ. ûñÇݳϪ §Ùñó³÷áñÓ – ïîïûòêà – ÙñóáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñ½ÇÏÇÝ ïñíáÕ ÷áñÓÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ¦: ²Ûëå»ë ݳ˳·ÇÍÁ ϳ½ÙáÕÇ ÏáÕÙÇó Ãí³ñÏíáõÙ ¨ éáõë»ñ»Ý óñ·Ù³ÝíáõÙ áõ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ-Ù»Ïݳµ³ÝíáõÙ »Ý 20 µ³é-ï»ñÙÇÝÝ»ñ: 8. ²Ûëï»Õ Ãí³ñÏٳٵ µ»ñíáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ ûï³ñ ¨ ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ ·áñͳÍíáÕ Ù³ñ½³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ, ïñíáõÙ »Ý ëñ³Ýó éáõë»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ, ³å³ª ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñíáÕ Ñ³Û»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ §1. ºÉÙ³Ý ¹ñáõÃÛáõÝ – èñõîäíîå ïîëîæåíèå – »É³¹Çñù, 2. ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³Ý· – îñíîâíàÿ ñòîéêà – ÑÇÙݳϳݷ¦ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûëå»ë ùÝÝí³Í »Ý Ù³ñ½³Ï³Ý 27 ï»ñÙÇÝÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý Ù³ñ½ÇÏÇ Ù³ñÙݳϳÝ-ß³ñÅáõÙݳÛÇÝ ßáõñç »ñ»ù ï³ëÝÛ³Ï Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: âáññáñ¹ ·ÉËÇ ÇÝÝ»ñáñ¹ ¨ ï³ëÝ»ñáñ¹ Ï»ï»ñáí µ»ñí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 9. ÆÝÝ»ñáñ¹ Ï»ïáí Ý»ñϳ۳óí³Í áñáßٳٵ ѳۻñ»Ý ýǽÇÏáë, ٳûٳïÇÏáë, ùÇÙÇÏáë ·Çï³×ÛáõÕ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáÕáõÃÛ³Ùµ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ¿ ѳÝÓݳñ³ñíáõ٠ݳ¨ ٻ˳ÝÇÏáë ûï³ñ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ٻ˳ÝÇÏ ³ë»Éáí ѳۻñ»Ýáõ٠ѳëϳóíáõÙ ¿ ³íïáÝáñá·áÕ ³ñÑ»ëï³íáñ: ²Û¹ áñáßٳٵ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ù»Ë³ÝÇϳÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÝ ³í³ñï³Í áõë³ÝáÕÝ ëï³ÝáõÙ ¿ áã û ٻ˳ÝÇÏÇ, ³ÛÉ Ù»Ë³ÝÇÏáëÇ íϳ۳·Çñ ¥¹ÇåÉáÙ¤: ²Û¹ áñáßÙ³Ý Ï³ñÇùÁ ѳۻñ»ÝÁ ã¿ñ áõݻݳ, »Ã» ·áñͳͻÇÝù ѳۻñ»ÝáõÙ ³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù»Ë³ÝÇϳ·»ï ß³ï ѳñÙ³ñ µ³é-ï»ñÙÇÝÁ: 10. гçáñ¹ª ï³ëÝ»ñáñ¹ Ï»ïáí Ý»ñϳ۳óí³Í §Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý, ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý íÇ׳ϳ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ÁݹѳÝáõñ ٳûٳïÇϳÛÇ áñáß ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñ ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Ù³ëÇݦ áñáßٳٵ ³Ý·É»ñ»ÝáõÙ ¨ éáõë»ñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ ³Û¹ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝÁ ï»ñÙÇÝǪ Ïáé»ÉÛ³ódz, ÑÇëïá·ñ³Ù, ïÇå, ¿ÏáÝáÙ»ïñÇϳ, ÏáÙµÇݳïáñÇϳ, ¹Çëå»ñëdz, Ïáí³ñdzódz ¨ ѳۻñ»Ý å³ï³Ñ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ, ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ëå³ëáõÙ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý »Ý ѳÝÓݳñ³ñí³Í ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ, ëÛáõݳå³ïÏ»ñ, í»ÏïáñÇ Ï³½Ù, ïÝï»ë³ã³÷áõÃÛáõÝ, ѳٳÏó³µ³ÝáõàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 221


ÃÛáõÝ, óñí³Íù, ѳٳóñí³Íù, å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝóóùÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ, ëå³ë»ÉÇ ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ù ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ: 11. §Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý -Çï, -á½, -å³Ãdz, -Ù³ïá½, -áÙ³ í»ñç³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ µ³ó³éÇÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Çñ ·áñͳéáõÛÃÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãٳٵ ¨ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û³óÙ³Ý Çñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÁݹѳÝñ³óáõÙ-ϳÝáݳñÏáõÙÝ»ñáí: àñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ²É. ê³ñ³ýÛ³ÝÁ, áñå»ë ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç, ³å³ ݳ¨ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç µÅßϳ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ Ý³Ë³·³Ñ, ³Û¹ µÝ³·³í³éÇ ù³ç ·Çï³ÏÝ»ñÇó ¿ñ: Üñ³ Ý»ñϳ۳óñ³Í ݳ˳·ÇÍÁ µÅßϳ·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ÝóñÏí»É ¿ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ùÝݳñÏÙ³Ý ¨ ³ñųݳó»É ¿ ѳí³ÝáõÃÛ³Ý: ²Û¹ áñáßٳٵ Ñáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý 103 ï»ñÙÇÝÝ»ñÇó 100-Á ѳۻñ»Ý³óí»É »Ý, ¨ ÙdzÛÝ »ñ»ù ûï³ñ ¥Ý³ñÏá½, ÑÇåÝáë, é¨Ù³ïǽ٤ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ѳÝÓݳñ³ñ»ÉÇ ¿: гÝÓݳñ³ñí³Í í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ϳñáÕ ãÉÇÝ»É: ºÃ» ѳÝáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³ÍáõÃ۳ݪ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ ³Ëï ³ñÙ³ïáí µ³Õ³¹ñí³Í 15 ï»ñÙÇÝ ¿ ÁݹáõÝáõÙ ¥³ÉÛáõÙÇݳËï, Ñá¹³Ëï, Ù³ßϳËï, ×Ç×í³Ëï, ÝÛ³ñ¹³Ëï, »ñÇϳٳËï, ·áõݳËï, »ñϳóËï, ÃéãݳËï ¨ ³ÛÉݤ, µ³Ûó ÙÇ ³ÛÉ ¹»åùáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ñá¹³Ëï ¥Ñá¹³µáñµ¤, Ëáë»É³Ëï, Ù³ßϳËï ¥Ù³ßϳµáñµ¤ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñÍ³Í»É Ñá¹³ËïáõÃÛáõÝ, Ëáë»É³ËïáõÃÛáõÝ, Ù³ßϳËïáõÃÛáõÝ, ³å³ Ýñ³ ÑÇÙݳíáñáõÙÁ ³Ûë ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ¿, áñ ëáõÛÝ ûñÇݳÏÝ»ñáõÙ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÁ µ³Õ³¹ñí³Í ¿ áã û -á½ ¥³Ëï¤ ³Í³Ýóáí, ³ÛÉ -å³Ãdz ¥³ËïáõÃÛáõݤ ûï³ñ ³Í³Ýóáí: ²ÛëåÇëÇÝ »Ý áñáßÙ³Ý Ñ»ÕÇݳÏÇ Ï³ï³ñ³Í ûï³ñ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ëñ³Ýó áÕç ѳٳϳñ·áõÙÁ: Ø»½ ÙÝáõÙ ¿ ¨ë Ù»Ï Éñ³óáõÙ: гۻñ»Ý -áõÃÛáõÝ í»ñç³Í³Ýóáí µ³Õ³¹ñí³Í ³Ëï³ÝáõÝÝ»ñÁ ¥³ÝáóËïáõÃÛáõÝ, Ñá¹³ËïáõÃÛáõÝ, Ëáë»É³ËïáõÃÛáõÝ, Ù³ßϳËïáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉݤ å»ïù ¿ ³ñï³ë³Ýí»Ý ѳۻñ»Ý ×ß·ñÇï í³Ýϳïٳٵ, ³ÛÝ ¿ª ³-Ýá-óË-ïáõ-ÃÛáõÝ, Ñá-¹³Ëïáõ-ÃÛáõÝ, Ù³ß-ϳË-ïáõ-ÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ. ëË³É í³Ýϳïٳٵ ³ñï³ë³Ý»ÉÇë ¥Ñá¹³-ËÁïáõÃÛáõÝ, ³Ýáó-ËÁïáõÃÛáõÝ, Ù³ßϳ-ËÁïáõÃÛáõݤ ³Ë-ïáõ-ÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³-ËÁïáõÃÛáõÝ, áñÇ µ³é³ÛÇÝ ÇÙ³ëïÁ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ ¿: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ³é³ñÏáÕ ÏáÕÙÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³Ûë ³Ëï³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ·ñ»É »ñÏáõ ³-áí ¥Ñá- 222 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¹³³ËïáõÃÛáõÝ, ³Ýáó³ËïáõÃÛáõÝ, Ù³ßϳ³ËïáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉݤ, ÇÝãÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ µÝ³í ãϳ, ù³ÝÇ áñ ѳۻñ»ÝáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý ×Çßï í³ÝϳïÙ³Ý í»ñáÑÇßÛ³É Ï³ÛáõÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: 12. §¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙáí ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á ѳۻñ»Ý³óñ»É ¿ ûï³ñ áõà ï»ñÙÇÝ ¥³íïáé»ý»ñ³ï – ë»ÕÙ³·Çñ, ¹ÇåÉáÙ – íϳ۳·Çñ, ¹Çë»ñï³Ýï – ³ï»Ý³Ëáë, ¹Çë»ñï³ódz – ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, ¿ùëå»ñï – ÷áñÓ³·»ï, ¿ùëå»ñïǽ³ – ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ, ÏáÝëáõÉï³Ýï – ËáñÑñ¹³ïáõ, ûåáÝ»Ýï – Áݹ¹ÇÙ³Ëáë¤ áõ ×ß·ñï»É ¿ ѳۻñ»Ý ·Çï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ¥¨ áã ûª ·ÇïÝ³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ¤ ¨ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ¥¨ áã ûª Ù³ëݳ·Çï³óí³Í ËáñÑáõñ¹¤ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ: 13. §î³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßٳٵ ѳ۳óí»É »Ý »ñ»ù ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¥µñáõïïá ù³ß – ѳٳù³ß, Ý»ïïá ù³ß – ½ï³ù³ß, í³áõã»ñ – ѳí³ëï³·Çñ¤ , »ñÏáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý – í³ñã³Ï³Ý ¥É»·ÇïÇÙ – ûñÇݳϳÝ, ÏáݹáÙÇÝÇáõÙ – ѳٳïÇñáõÃÛáõݤ, ãáñë ïå³·ñ³Ï³Ý ë³ñù»ñÇ ¥¹ÇëÏ»ï – åݳÏÇï, åñÇÝï»ñ – ïåÇã, ëϳݻñ – å³ïÏ»ñ³Ùáõï, ùë»ñáùë – å³ï׻ݳѳݤ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñ: îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ëÝáõݹ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý ÷á˳ñ»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ¿ ѳÝÓݳñ³ñí»É ѳÝñ³ÛÇÝ ëÝáõݹ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ: 14. §î³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßٳٵ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á ѳÛñ»Ý³óñ»É ¿ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý-í³ñã³Ï³Ý ÇÝÁ ¥ÏáÉ»·Ç³ – í³ñã³ÝÇ, ¹Çëå»ïã»ñ – ϳñ·³í³ñ, ûý»ñï³ – ·áñͳñÏ, ûý»ñ»Ýï – ·áñͳñÏáõ, Ïáõñ³ïáñ – ËݳٳñÏáõ, ÏáÝó»åódz – ѳۻó³Ï³ñ·, åñ»½»Ýï³ódz – ßÝáñѳݹ»ë, ÏáÝïñ³Ïï – å³ñï³íáñ³·Çñ, ÏáÝí»Ýódz – ѳٳӳÛݳ·Çñ¤, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳۻñ»Ý å³Ûٳݳ·Çñ ¨ Éñ³·ñáÕ ¥ÅáõéݳÉÇëï¤ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ: ²Ûë ß³ñùÁ ³í³ñïíáõÙ ¿ µÅßϳ·Çï³Ï³Ý ¥ßáϳÛÇÝ Ã»ñ³ådz – óÝó³µáõÅáõÃÛáõݤ ï»ñÙÇÝáí: ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ѳۻñ»Ý³óí»É ¿ 12 ï»ñÙÇÝ: 15. §ÆÝýáñÙ³ódz¦ ï»ñÙÇÝÇ ¨ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïáí ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: XX ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇó ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ Ù³ëÇÝ ·ÇïáõÃÛáõÝÁª ÇÝýáñÙ³ïÇÏ³Ý ëÏë»ó ¨ ³ÛÅÙ ¿É ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ½³ñ·³Ý³É: ÆÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ ½³ñ·³óáõÙÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ýñ³ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 223


ѳٳϳñ·Ç, ¹ñ³ Ñ»ï ϳåí³Í ¿Éª ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óáõÙ: ¸Åµ³Ëï³µ³ñ, Ù»Ýù ½·³ÉÇáñ»Ý Ñ»ï ÙݳóÇÝù ³Ûë µÝ³·³í³éáõÙ, ¨ ³Û¹å»ë ¿É ãÙß³Ïí»ó ÇÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ µ³í³ñ³ñ»ñ ųٳݳϳÏÇó å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ÐêêÐ ¶² É»½íÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ù³é³Ñ³ïáñ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÇ 2-ñ¹ ѳïáñáõÙ ¥1972¤ ÇÝýáñÙ³ódz µ³éÁ ÑÕíáõÙ ¿ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ ¨ ѳÕáñ¹áõÙ µ³é»ñÇÝ, áñáÝù µÝ³í åÇï³ÝÇ ã»Ý ÇÝýáñÙ³ódz ·Çï³Ï³Ý ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳϻÉáõ ѳٳñ: Èñ³ïíáõÃÛáõÝ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, Çñ³½»ÏáõÙ µ³é»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ÝáõÛÝå»ë ³ñï³óáÉí³Í ã¿ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ·Çï³Ï³Ý ÁÙµéÝáõÙÁ: ¾¹. ²Õ³Û³ÝÝ Çñ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ ¥1976¤ ï³ÉÇë ¿ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ·Çï³Ï³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ïáãí³Í, Çñ³½»Ï ³ñÙ³ïáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÇ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿: §ÆÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ Ñ³Û-éáõë»ñ»Ý ѳٳéáï ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ¦ ¥1983¤, §ÆÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ ¨ ѳßíáÕ³Ï³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Û-éáõë»ñ»Ý ѳٳéáï ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ¦ ¥1985¤ ¨ §èáõë-ѳۻñ»Ý ÇÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ¦ ¥1985¤ ÇÝýáñÙ³ódz ï»ñÙÇÝÁ ãÇ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ, èíôîðìèðîâàíèå ï»ñÙÇÝÁ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ §Çñ³½»ÏáõÙ¦, ÇëÏ ÇÝýáñÙ³ïÇíáõÃÛáõÝ, ÇÝýáñÙ³ïǽ³ódz ϳñ¨áñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ãϳÝ, ãϳ ѳۻñ»Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ï»ñÙÇÝÁ, í»ñçÇÝ µ³é³ñ³ÝáõÙ äåçèíôîðìèðîâàíèå µ³éÇ ¹ÇÙ³ó ïñíáõÙ ¿ §¹»½ÇÝýáñÙ³ódz¦, ÇëÏ ÷³Ï³·Í»ñáõÙ ïñíáõÙ ¿ §ÙáÉáñ»-óáõÙ¦ ³ÝѳçáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÁ, ÷á˳ݳÏ, ·áÝ», §³å³ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõݦ: ²ÛëåÇëáíª ÇÝýáñÙ³ódz ï»ñÙÇÝÇ ¨ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïáí ϳ½Ùí³Í ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÁ å»ïù ¿ ϳ½ÙÇ ÇÝýáñÙ³ïÇϳÛÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï»ñÙÇݳµ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ, ³é³Ûëûñ ÙÝáõÙ ¿ ãÙß³Ïí³Í: ²Ûëï»Õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÁ µáõÝ ÇÝýáñÙ³ódz ï»ñÙÇÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: ºÕ³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÝ »Ýª §ï»Õ»ÏáõÃÛáõݦ, §ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõݦ, §Éáõñ¦, §Éñ³ïíáõÃÛáõݦ, §Çñ³½»ÏáõÙ¦: Èáõñ µ³éÁ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³í»ÉÇ å³ñ½áõÝ³Ï ¿, áõÝÇ ³í»ÉÇ Ý»Õ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ¹³ßï, ³í»ÉÇ ß»ßïí³Í Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ »ñ³Ý·, áõëïÇ Éáõñ ¨ Éñ³ïíáõÃÛáõÝ µ³é»ñÁ å³Ï³ë åÇï³ÝÇ »Ý ÇÝýáñÙ³* Ø»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁª ìÉ. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ ¨ ì. ². ê³ñ·ëÛ³ÝÇ:

- 224 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ódz ï»ñÙÇÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Çñ³½»ÏáõÙ µ³éÁ áã û ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ µ³éÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ å³Ï³ë åÇï³ÝÇ ¿, ³ÛÉ ÁݹѳÝñ³å»ë åÇï³ÝÇ ã¿ ÇÝýáñÙ³ódz-Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Æñ³ñ Ñ»ï ѳٻٳï»Éáí ³Ûë µ³é»ñÇ ï»Õ»Ï ¨ Çñ³½»Ï ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ¥Ù»Ýù ³Ûëï»Õ í»ñ³ÝáõÙ »Ýù ï»Õ»Ï = ï»ÕÛ³Ï = ï»Õ+Ç +³Ï, Çñ³½»Ï = Çñ+³+½»Ï ëïáõ·³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó¤ª ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ Çñ³½»Ï-Ý áõÝÇ µ³éÇÙ³ëï, ÇÝùÝáõñáõÛÝ µ³é ¿ ¨ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ï»Õ۳Ϧ, Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝ-Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõݦ, áã û §ï»Õ»ÏáõÃÛáõݦ, Çñ³½»ÏáõÙ-Ý ¿É Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ï»Õ»Ï³óáõÙ¦, ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ ãÇ ¿É ϳñáÕ Ýß³Ý³Ï»É §ï»Õ»ÏáõÃÛáõݦ, áõëïÇ åÇï³ÝÇ ã¿ áñå»ë ÇÝýáñÙ³ódz-Ç Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ: ØÇÝã¹»é ï»Õ»Ï-Á Ý»ñϳÛáõÙë µ³éÇÙ³ëï ãáõÝÇ, µ³é ã¿, ¨ ¹³ ³Ûëï»Õ Ýñ³ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝ-Á ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ §ï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõݦ ¥ãÝ³Û³Í ëïáõ·³µ³Ýáñ»Ý å»ïù ¿ Ý߳ݳϻñ¤, áõëïÇ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ÇÝýáñÙ³ódz-Ç Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ: γñáÕ ¿, µ³Ûóª áã ³ÛÝù³Ý ÉdzñÅ»ù ѳٳñÅ»ù: ²Ûëï»Õ ѳñÏ ¿ Ýᯐ ÙÇ ³ñï³éáó ÇñáÕáõÃÛáõÝ: ÆÝýáñÙ³ódz µ³éÁ éáõë»ñ»ÝáõÙ ¨ ³ÛÉ ûï³ñ É»½áõÝ»ñáõÙ áõÝÇ »ñÏáõ ÇÙ³ëï. ³é³çÇݪ ÑÇÙݳϳÝ, ÇÙ³ëïáí Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §ñâåäåíèå¦, §ï»Õ»ÏáõÃÛáõݦ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ª ³Í³ÝóÛ³É, ÇÙ³ëïáíª §ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõݦ ¥éáõë³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÝ ³Ûë ÇÙ³ëïáí ÇÝýáñÙ³ódz-Ç Ñ³Ù³ñ ·ñáõÙ ¿. §Òî æå, ÷òî èíôîðìèðîâàíèå¦: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ѳçáÕ Ï³½Ùí³Í µ³é ¿ »ñÏñáñ¹ ÇÙ³ëïÇ Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó ³Ûë µ³éÁ Ñ»ï½Ñ»ï» ëÏë»ó ÁÝϳÉí»É áñå»ë ³éѳë³ñ³Ï ÇÝýáñÙ³ódz-Ç Ñ³Ù³ñÅ»ù, ³ÛëÇÝùݪ ·áñͳÍí»É ³Û¹ µ³éÇ Ý³¨ ÙÛáõëª ÑÇÙݳϳÝ, ÇÙ³ëïáí. ëáíáñ³Ï³Ý »Ý ¹³ñÓ»É ³ÛÝåÇëÇ ÏáåÇï É»½í³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÁ, ÇÝãå»ëª §²Ûë ûñÃÁ ï³ÉÇë ¿ Ï»ÕÍ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõݦ, ÷á˳ݳÏ, ·áÝ», §ï»Õ»ÏáõÃÛáõݦ: гۻñ»ÝÇ ù³é³Ñ³ïáñ µ³é³ñ³ÝÝ ¿É, ÇÝãå»ë Ýß»óÇÝù, ÇÝýáñÙ³ódz µ³éÁ ÷³ëïáñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÙ ¿ §Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõݦ, §Ñ³Õáñ¹áõÙ¦, áñ ÝáõÛÝ ë˳ÉÝ ¿: γñÍ»ë û ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý µáÉáñáíÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, ÙdzÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ Ý߳ݳÏáõÙ: êñ³Ý ³í»É³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ãϳ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ·á۳ϳÝÇó ϳ½Ùí³Í ³Í³Ï³Ý ¥ï»Õ»Ï³ÛÇÝ µ³é ãáõÝ»Ýù¤, áñáí óñ·Ù³Ý»Ýù ÇÝýáñÙ³óÇáÝ µ³éÁ: ²ñ¹»Ý ³Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÁ Ý߳ݳÏáõÙ »Ý, áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ µ³éÁ ãÇ ÁÝϳÉíáõÙ ¨ ãÇ ¿É ϳñáÕ Í³é³Û»É áñå»ë ÇÝýáñÙ³ódz-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ÉdzñÅ»ù ï»ñÙÇÝ: ´³Ûó ³Ûëï»Õ ϳ Ù»Ï áõñÇߪ ³í»ÉÇ Ý߳ݳϳÉÇó, ѳݷ³Ù³Ýù: ijٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ ÇÝýáñÙ³ódz ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ µ³ñ¹³ó³í, àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 225


Ýñ³ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¹³ßïÁ ËÇëï ÁݹɳÛÝí»ó, ¨ Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ñ³ñóÁ ËÇëï ¹Åí³ñ³ó³í: ²Ýݳ˳¹»å ³×»ó ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ¹»ñÁ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ. XXI ¹³ñÝ ³ñ¹»Ý ÏÉÇÝÇ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ¹³ñ, ³Û¹ ¹³ñáõÙ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ Ϲ³éÝ³Ý ÇÝýáñÙ³óÇáÝ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ù»Í Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ÆÝýáñÙ³ódz – ëϽµÝ³å»ëª ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¥ñâåäåíèÿ¤, áñáÝù ѳÕáñ¹íáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó Ù³ñ¹Ï³Ýó µ³Ý³íáñ, ·ñ³íáñ ϳ٠³ÛÉ Ó¨»ñáí: ´³Ûó XX ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ, ÇÝýáñÙ³óÇáÝ å³ÛÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, ³é³ç »Ï³í ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ Ýϳïٳٵ ·Çï³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: ¸³ ѳݷ»óñ»ó Ýñ³Ý, áñ ³Û¹ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ ÁݹɳÛÝí»ó, ëÏë»ó Ý»ñ³é»É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ݳÏáõÙÁ áã ÙdzÛÝ Ù³ñ¹áõ ¨ Ù³ñ¹áõ ÙÇç¨, ³Ûɨ Ù³ñ¹áõ ¨ ³íïáÙ³ïÇ, ³íïáÙ³ïÇ ¨ ³íïáÙ³ïÇ ÙÇç¨, ³½¹³Ýß³ÝÝ»ñÇ ÷á˳ݳÏáõÙÁ µáõë³Ï³Ý ¨ ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ÝóáõÙÁ ·»Ý»ñÇ ÙÇçáóáí µççÇó µçÇç, ûñ·³ÝǽÙÇó ûñ·³Ýǽم §ÆÝýáñÙ³ódz¦ ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ ³é³ÛÅÙ Ù»Ï-ÙdzëÝ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ãáõÝǦ ¥ÊØÐ, Ñ. 10, 1972¤: àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñ»ù, û ÇÝã ¿ ·ñáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÁ 1972 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ¨ ÇÝã ¿ ·ñáõÙ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ Ù»ñ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÁ, áñÝ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùݪ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: Ø»Ï ³ÛÉ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿É ·ñáõÙ ¿. §ÆÝýáñÙ³óÇ³Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³é³ñϳݻñÇ ¨ ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ¿ª ³é³ç µ»ñ»Éáõ, ÷á˳Ýó»Éáõ, å³Ñå³Ý»Éáõ µ³½Ù³½³Ý íÇ׳ÏÝ»ñ, áñáÝù ϳñáÕ »Ý ³ñï³óáÉÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ó¨»ñáí ѳÕáñ¹í»É ÙÇ ûµÛ»ÏïÇó ÙÛáõëÇÝ ¨ ¹ñáßÙí»É Ýñ³ ϳéáõóí³ÍùáõÙ¦: ÀݹѳÝñ³óÝ»Éáí ³Ûë ѳñó³¹ñáõÙÁª ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇÝýáñÙ³ïÇÏÝ»ñÝ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ Çµñ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë Ù³ï»ñdzÛÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁª áñå»ë ÁݹѳÝáõñ ·Çï³Ï³Ý ¥¨ áã û ÙÇ áñáß³ÏÇ ·ÇïáõÃ۳ݤ ѳëϳóáõÃÛáõÝ: Æ í»ñçá, ÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿É Ñáõë³Ñ³ïí³Í ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿. §ÆÝýáñÙ³óÇ³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ³Ýë³ÑٳݻÉÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝ ¿¦: ²ñ¹, Ù»Ýù ϳñá±Õ »Ýù ³ë»É. §¶»Ý»ñÇ ÙÇçáóáí ÙÇ µççÇó ÙÛáõëÇÝ, ÙÇ µáõÛëÇó ÙÛáõëÇÝ »Ý ³ÝóÝáõÙ ½³Ý³½³Ý Éáõñ»ñ ¥áõñ³Ë ϳ٠ïËáõñ¤, Çñ³½»ÏáõÙÝ»ñ, ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, ϳ٪ §ºñµ Ùáõñ×áí ѳñí³ÍáõÙ »Ýù ù³ñÇÝ, »ñÏáõëÇ íñ³ ¿É ¥»ñÏáõëÇ Ù³ëÇÝ ¿É¤ ÙÝáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ Éáõñ»ñ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ¦: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¥ñâåäåíèå¤ ãÇ ÙÝáõÙ, ÇëÏ ÇÝýáñÙ³ódz ÙÝáõÙ ¿: ä³ñ½ ¿, áñ ³Ûëï»Õ ϳ áñáß³ÏÇ É»½í³Ï³Ý ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ: ²Ûë Çñ³íÇ׳ÏáõÙ Ù»Ýù ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ÇÝýáñÙ³ódz-Ç ¹ÇÙ³ó - 226 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

å»ïù ¿ ·áñÍ³Í»É ÙÇ Ýáñ µ³é: ²Û¹ µ³éÝ ³ñ¹»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ¨ ϳ½Ùí³Í ¿ ÝáõÛÝ ï»Õ»Ï ³ñÙ³ïáí ¨ áõÛà í»ñç³Í³Ýóáíª ï»Õ»ÏáõÛÃ: î»Õ»ÏáõÛÃ-Á åÇïÇ Ý߳ݳÏÇ áã ÙdzÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, ³Ûɨ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ç, µ³Ûó ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ϳñ·Ç, ѳÙÁݹѳÝáõñ ϳñ·Ç ÙÇ ³ÛÉ µ³Ý, Ñ»Ýó ³ÛÝ, ÇÝã å»ïù ¿ ųٳݳϳÏÇó ÁÙµéÝٳٵ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ѳٳñ: î»Õ»ÏáõÛÃ-Ç ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ¿É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ï»Õ»Ï³óáõÙ, ï»Õ»Ï³ïáõ, ï»Õ»ÏáõÝ³Ï ¨ ³ÛÉ µ³é»ñ ÏÁÝϳÉí»Ý áñå»ë ï»Õ»ÏáõÛÃ-Çó ϳ½Ùí³Í, ¨ Ïëï³óíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ²ÛëåÇëáí ÇÝýáñÙ³ódz Ý߳ݳÏáõÙ ¿ §1.ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, 2. ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõݦ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ µ³éÁ ³ÛÅ٠ɳÛÝ ÏÇñ³éáõÙ áõÝÇ: ÆëÏ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ µ³éÇ ÷á˳ñ»Ý, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ³ë³óÇÝù, ÏÇñ³éáõÙ »Ý Éáõñ, Çñ³½»ÏáõÙ, ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù µÝ³í ¿É ÇÝýáñÙ³ódz ã»Ý Ý߳ݳÏáõÙ: ä³ñ½³å»ë ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ï»ë³ÏÝ»ñ »Ý: ÆÝãå»ë ųٳݳÏÇÝ Ï³ñ ëáíáñáõÃÛáõÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³é³ç³ó³í ëáíáñáõÛÃ, ³í³Ý¹áõÃÛáõÝ-³í³Ý¹áõÛÃ, µÝáõÃÛáõÝ-µÝáõÛà ¨ ³ÛÉÝ: ²é³ç³ñÏÝ ¿, áñ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ÷á˳ñ»Ý ³Ûë ¹»åùáõÙ ·áñͳÍíÇ ï»Õ»ÏáõÛÃ, áñÝ ³í»ÉÇ ã»½áù µ³é ¿, Áݹ·ñÏáõÝ Ï»ñåáí ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³ódz µ³éÇ µáÉáñ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ ¨ Ñ»ßï µ³é³Í³ÝóíáõÙ áõ µ³é³µ³ñ¹íáõÙ ¿: ú·ïí»Éáí ³éÇÃÇóª ³ë»Ýù, áñ ³ÛÅÙ ³ëáõÙ ¨ ·ñáõÙ »Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñª ¼ÈØ, áñÁ ×Çßï ã¿. å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ¼îØ, ù³ÝÇ áñ ³Ù»Ý ÙÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ã¿, áñ Éáõñ ¿: ºñµ»ÙÝ Ñ³Ù³éáõÙ ¨ ³ëáõÙ »Ý ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñ, áñÝ ³ñ¹»Ý ÏáåÇï ëË³É ¿, ù³ÝÇ áñ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝÁ áã û ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý, ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÛÃÁ, ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝå»ë áñ, ×Çßï ÏÉÇÝÇ ³ë»É ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñª ¼îØ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 227


´. àôÔÔ²¶ðàôÂÚàôÜ-àôÔÔ²ÊàêàôÂÚàôÜ ºì κðàôÂÚàôÜ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü-àôÔÔ²Êàê²Î²Ü ºì κð²Î²Ü àðàÞàôØܺðÆ ØºÎܲ´²ÜàôÂÚàôÜܺð 1. §Æ í³Ûñ ¥í³ñ¤, Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç 1997 Ã. ³åñÇÉÇÝ ÁݹáõÝ³Í ¨ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç Ññ³Ù³Ýáí í»ñ³Ñ³ëï³ïí³Í áñáßáõÙ ¿: àñáßáõÙÝ áõÝÇ ûñÇݳÏÝ»ñáí ¨ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í §Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñ¦, áõëïÇ Éñ³óáõóÇã Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù ãϳ: 2. §Ð³Û»ñ»Ý ·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë ûÅïí³Í ¿ Ù»Ïݳµ³ÝáÕ ÙÇ ù³ÝÇ §Ì³ÝáÃáõÃÛáõݦ-Ý»ñáí, áõëïÇ Éñ³óáõóÇã Ù»Ïݳµ³ÝÙ³Ý Ï³ñÇù ãáõÝÇ: 3. §ºñϳÏÇ ·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ ѳۻñ»Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ 12 µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ÙÇûñÇݳϳóÙ³ÝÝ ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ: ê³ ×ß·ñïí³Í µ³é³ó³ÝÏ ¿ ¨ ÝáõÛÝå»ë Éñ³óáõóÇã Ù»Ïݳµ³ÝÙ³Ý Ï³ñÇù ãáõÝÇ: ê³Ï³ÛÝ, »ñµ éáõë³Ëáë ѳÛÁ ³Õ³í³ÕáõÙ ¿ ѳۻñ»Ý é ¨ ñ ·ñ»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáí µñÃ»É ¥Ññ»É¤ µ³éÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ µéÃ»É ¥Ïïñ³ï»É¤, Í»ÍÏéï»É-Áª Í»ÍÏñï»É, ÇëÏ ³·³Ã óÝϳñÅ»ù ù³ñÁ ·ñáõÙ ¿ »ñ»ù áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ùµ ¥³·³Ã, ³·³ï, ³Ï³Ã¤, ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ: ÆëÏ áñ Ùßï³å»ë ÏñÏÝíáÕ Ñ»éáõëï³·áí³½¹Á ÜáÛ ³Ýí³ÝÁ -Û³Ý ³Í³Ýó ãÇ ³í»É³óÝáõÙ ¨ Ùáï ï³ëÁ ï³ñÇ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÜáÛÛ³Ý-Ç ÷á˳ñ»Ý ·ñ»É ÜáÛ³Ý, Ù»½ ѳñϳ¹ñáõÙ ¿ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝ ï³É í³Õáõó ϳÝáݳñÏí³Í ¨ Ù»Ïݳµ³Ýí³Í É»½í³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛ³ÝÁ: 4. гۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á ųٳݳϳÏÇó ѳÛáó É»½íáõÙ ÈáéÇ ¨ ¶ÛáõÙñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý ѳñ³óáõÛóÁ ÙÇûñÇݳϳóÝ»Éáõ ¨ ÈáéÇ – Èáéáõ – Èáéí³, ¶ÛáõÙñÇ – ¶ÛáõÙñáõ – ¶ÛáõÙñí³ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý, ³Ûɨ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ˳éݳß÷áÃÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, áñáᯐ ¿ª §²ÛëáõÑ»ï¨ ·ñ³Ï³Ý É»½íáõ٠ѳÝÓݳñ³ñ»É ë»é³Ï³Ý - ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ áõ-áíª Èáéáõ, ¶ÛáõÙñáõ Ó¨»ñÁ¦: - 228 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ò¨³Ï»ñåÙ³Ý Ù»ç ³ëí³Í ¿. §¶ñ³Ï³Ý É»½íáõÙ¦, ¹³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ áñáß ·áñͳéáõÛÃÝ»ñáõ٠ϳñáÕ »Ý å³ï³Ñ»É ݳ¨ µ³ñµ³é³ÛÇÝ ÑáÉáí³Ó¨»ñ: ²ÛëÇÝùݪ »Ã» ·ñ³Ï³Ý É»½íáõÙ áõÝ»Ýùª ÈáéÇ ¶ÛáõÙñÇ áõÕÕ.-ѳÛó. ë»é.-ïñ³Ï. Èáéáõ ¶ÛáõÙñáõ µ³ó³é. Èáéáõó ¶ÛáõÙñáõó ·áñÍ. Èáéáí ¶ÛáõÙñáí Ý»ñ·. ÈáéáõÙ ¶ÛáõÙñáõÙ, ³å³ ãÇ µ³ó³éíáõÙ, áñ ³Û¹ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ áñáß µ³ñµ³é³ÛÇÝ ÑáÉáí³Ó¨»ñÁ ·áñͳÍí³Í ÉÇÝ»Ý å³ïٳϳÝ, ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, ëÝݹ³å³ß³ñ»Õ»ÝÇ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ. ³Ûëå»ë, ûñÇݳϪ ÈáéÇÇ µ»ñ¹, Èáéí³ µ»ñ¹, ÈáéÇÇ ÑáíÇï, ÈáéÇÇ ê. Èáõë³íáñÇã í³Ýù, Èáéí³ ë³ñ³Ñ³ñà ¥ï»°ë î»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³ÝÁ¤, Èáéí³ µá½µ³ß ¥ÏáÉáɳϤ, ¶ÛáõÙñí³ Ë³ß ¥Ëáñáí³Í¤, áñáÝó ·ñ³Ï³Ý Ó¨»ñáõÙ ÏáõݻݳÝù Èáéáõ ϳ٠¶ÛáõÙñáõ ÑáÉáí³Ó¨Á: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÈáéÇÇó, ÈáéÇáí, ÈáéÇáõÙ, ¶ÛáõÙñÇÇó, ¶ÛáõÙñÇáí, ¶ÛáõÙñÇáõÙ Ó¨»ñÇÝ, ³å³ ëñ³Ýù µ³ñµ³é³ÛÇÝ, ³ÝѳÝÓݳñ³ñ»ÉÇ Ó¨»ñ »Ý, û¨ ³Û¹å»ë Ñ³×³Ë ÉëáõÙ »Ýù ß³ï»ñÇ µ»ñ³ÝÇó: 5. ÐРγé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Çª áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý-áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý, ϻﳹñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Áݹ·ñÏáõÝ ³ñÅ»ù áõÝÇ §²ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ¨ ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ѳí³ù³ÍáõÇ Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÁ, áñÝ ÁݹáõÝí»É ¿ Èäî-Ç Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç 1998 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 13-Ç ÝÇëïáõÙ: ²Û¹ áñáßٳٵ ¥Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇݳϪ ³Ï³¹»ÙÇÏáë ê. ²µñ³Ñ³Ù۳ݤ ÉáõÍí»É »Ý Ñ»ïÙ»ëñáåÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ ·ñ³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É íÇ׳ѳñáõÛó ѳñó»ñÁ: 1. ²ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿ Ù»ëñáåÛ³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇ §Ù»Ï ÑÝãÛáõÝÇݪ Ù»Ï ·Çñ¦ ëϽµáõÝùÁ, ³ÛëÇÝùݪ É»½í³Ï³Ý ûñ»Ýù ¿ ׳ݳãí»É ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ¹³ë³·ñù»ñáõÙ, µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñ ³é³ç ϳï³ñí³Í ³ÛÝ Ï³ÝáݳñÏáõÙÁ, Áëï áñǪ ³¤ ѳۻñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇó ѳÝí»É ¿ ·ñ³µ³ñǪ Çñ ³é³ÝÓÇÝ ÑÝãáõÛÃÇ ³ñÅ»ùÁ í³Õáõó Ïáñóñ³Í íÛáõÝ-Á ¥ô, õ¤. µ¤ áõ ·ÇñÁ ¹³¹³ñ»É ¿ Çñ ÑÝãÙ³ÝÁ ãѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ »ñÏáõ ³é³ÝÓÇÝ ·Çñ ¥á +õ¤ ѳٳñí»É ¨ ³Ûµáõµ»ÝáõÙ ¹ñí»É ¿ íÛáõÝ -Ǫ ¹³ï³ñÏ Ùݳó³Í ï»ÕáõÙª å³Ñå³Ý»Éáí í»ñçÇÝÇë Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ¥7000¤: 2. ²Ûµáõµ»ÝÇ ï³é³ÛÇÝ ß³ñùÇó Çñ³í³óÇáñ»Ý ѳÝí»É ¿ ¨ -Á, áñÁ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 229


å³ïٳϳÝáñ»Ýª ÙÇçݳ¹³ñáõÙ ³é³ç³ó³Í Ïó³·Çñ ¿ ¥» +õ¤ ¨ ãáõÝÇ ³é³ÝÓÇÝ, ³ÛÉ ·ñ»ñáí ã³ñï³Ñ³ÛïíáÕ ÑÝãáõÙ: î»Õ ¨ Å³Ù³Ý³Ï ËݳۻÉáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ó³Í ³Û¹ Ïó³·ÇñÁ, áñÝ ³Ûµáõµ»Ý ¿ Ùï»Éª áñå»ë ÙÇçݳ¹³ñáõÙ ³í»É³ó³Í û, ý ·ñ»ñÁ Ù»ëñáåÛ³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇÝ ÙdzíáñáÕ ß³Õϳå, É»½íÇ ËݳÛáÕáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí, ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ å³Ñå³Ýí»É ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ, áñáíÑ»ï¨, µ³óÇ ³ÛÉ ËݳÛáõÙÝ»ñÇó, ¨ -Ç ÏÇñ³éÙ³Ý ßÝáñÑÇí µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ÃáõÕà ¿ ËݳÛíáõÙ: 3. гۻñ»ÝÇ ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ Ùï³Í 38 ï³é»ñÇó µ³óÇ, áñå»ë ѳí»ÉÛ³É ï³é»ñ, å³Ñå³Ýí³Í »Ý ô, õ ¥§íÛáõݦ¤ ¨ ¨ ¥§»í¦¤ ï³é³Ýß³ÝÝ»ñÁ: ì»ñçáõÙ Ãí³ñÏí³Í »Ý ѳۻñ»ÝÇ Ï»ï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëáí, ÇÝãå»ë Çñ³í³óÇáñ»Ý Ù³ïݳÝßáõÙ ¿ Çñ ÑÇÙݳíáñ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ê. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ, ³Ûë áñáßٳٵ, µ³óÇ ·ñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÇó, ·áñÍáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝûñÇݳÏÇÝ ¥ëï³Ý¹³ñïÇݤ, ¨ áñáí Ñݳñ³íáñ ¿ ¹³ñÓ»É ³ñï³Ñ³Ûï»É ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇ µáÉáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁª ÑÇÝ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»Ý, ÙÇçÇÝ Ñ³Û»ñ»Ý, ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñ»Ý: 6. гۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É §´³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõ٠ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ áñáßáõÙÝ ¿: гۻñ»ÝÇ µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³ï³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³ËÏÇÝ Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Çª ¹»é¨ë 1963 Ã. ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÁ ϳ۳óí»É ¿ ãáñë ß³ï Ñ»ÕÇݳϳíáñ ݳ˳·Í»ñÇ »ñϳñ³ï¨ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá: ²Ýó³Í 40 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ, ÙÇÝ㨠³Ûë Ýáñ áñáßÙ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ, ³Û¹ ѳñóÇ ßáõñç µ³Ý³í»×»ñÝ áõ Ù³ëݳÏÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý ¹³¹³ñ»É: ²Û¹åÇëÇ ÷á÷á˳ϳÝáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñáí: ػͳï³é»ñÁ ÷áùñ³ï³é»ñÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·ñáõÃÛ³Ý ã³÷ëáí, ÇëÏ áñáß ï³é»ñª ݳ¨ ·Í³·ñáõÃÛ³Ùµ: ÐÝãÛáõݳÛÇÝ ·ñáõÃÛ³Ý »ñ¨³Ý ·³Éáõ ßñç³ÝáõÙ ï³ñµ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ Çñ»Ýó ѳٳñ ëï»ÕÍ»É »Ý ÙÇ ï»ë³ÏÇ ·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·ñ»ñ. ٻͳï³é»ñÇ ¨ ÷áùñ³ï³é»ñÇ ½³Ý³½³ÝáõÙÁ, ǵñ¨ ·ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ, ß³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ù»ç »ñ¨³Ý ¿ »Ï»É ѳٻٳﳵ³ñ áõß Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ºÃ» ÑáõÝ³Ï³Ý ³Ûµáõµ»ÝáõÙ ³Û¹ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ ·³ÉÇë ¿ í³Õ ųٳݳÏÝ»ñÇó, ³å³ ɳïÇÝ³Ï³Ý ³Ûµáõµ»Ýáõ٠ųٳݳϳÏÇó ѳëϳóáÕáõÃÛ³Ùµ - 230 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ëÏëíáõÙ ¿ XV ¹³ñÇó ÙdzÛÝ, ÇëÏ éáõë»ñ»ÝáõÙª XVII ¹³ñÇó: ØÇÝ㨠XII ¹³ñÁ ѳۻñ»Ý ӻ鳷ñ»ñÝ áõ íÇÙ³Ï³Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñí»É »Ý Ù»ëñáåÛ³Ý »ñϳó·ñ»ñáí, áñáÝù ѻﳷ³ÛáõÙ ÙݳóÇÝ áñå»ë ٻͳï³é»ñ, ÇëÏ ëñ³Ýóª ¹»é¨ë VII-VIII ¹³ñ»ñÇó ëÏëí³Í ·ñã³Ï³Ý Ó¨³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï»ÕÍí»óÇÝ ÷áùñ³ï³é»ñÁ: XII ¹³ñÇó ëÏë³Í Ù»ëñáåÛ³Ý »ñϳó·ñ»ñÝ Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµ ¹³ñÓ³Ý ·É˳·ñ»ñ, ³ÛëÇÝùݪ ٻͳï³é: ²ñ³µ»ñ»Ý, å³ñëÏ»ñ»Ý, íñ³ó»ñ»Ý, ÑÇÝ¹Ç ¨ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáõ٠ٻͳï³é»ñÇ ¨ ÷áùñ³ï³é»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ÁݹѳÝñ³å»ë ãϳ, ÇëÏ ·»ñٳݻñ»Ýáõ٠ٻͳï³éáí »Ý ·ñíáõÙ µáÉáñ ·á۳ϳÝÝ»ñÁ: л勉µ³ñ, ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ É»½áõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùdzï»ë³Ï ¨ å³ñï³¹Çñ »ñ¨áõÛà ã¿, ³ÛÉ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáÕ ëáíáñ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó ¿, ·ñáõÃÛ³Ý ïíÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù: ¶ñ»ñÝ áõ ·ñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ ½³ñ·³óí»É, ϳï³ñ»É³·áñÍí»É »Ý ï»Õ áõ Å³Ù³Ý³Ï ËݳۻÉáõ, ·ñáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»óÝ»Éáõ, ·ñ³íáñ ËáëùÁ Ñ»ßï áõ ѳëϳݳÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ ëϽµáõÝùÝ»ñáí: л勉µ³ñ, ٻͳï³é»ñ ½³Ý³½³ÝáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó É»½áõÝ»ñáõÙ ÷áùñ³ï³é ·ñ»ñÇ ÏáÕùÇÝ Ù»Í³ï³é»ñÁ ÙdzÛÝ ûųݹ³Ï ÙÇçáó »Ý ·ñ³íáñ ËáëùÇó û·ïí»ÉÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ ѳٳñ: ػͳï³é áõÝ»óáÕ ß³ï É»½áõÝ»ñÇ å»ë ѳۻñ»ÝáõÙ ¿É ٻͳï³éáí ëÏëáõÙ »Ýù ·ñ»É ËáëùÁ, å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, ³é³ÝÓÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ٻ絻ñíáÕ áõÕÕ³ÏÇ ËáëùÁ ¨ ÝÙ³Ý ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ÙdzíáñÝ»ñÁª ëñ³Ýáí ï»ë³Ý»ÉÇáñ»Ý ³Ýç³ï»Éáí áõ Áݹ·Í»Éáí É»½í³Ï³Ý ³Û¹ ÙdzíáñÝ»ñÇ ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ, ëñ³Ýó ïñáÑáõÙÁ ÙÇÙÛ³ÝóÇó, áñ µ³Ý³íáñ Ëáëùáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ ³éá·³ÝáõÃÛ³Ùµ: ػͳï³éáí ¿ ëÏëíáõÙ åá»ï³Ï³Ý ËáëùÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïáÕª ï»ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáí éÇÃÙÇÏ ËáëùÇ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ë³Ñٳݳ·ÍáõÙÝ»ñÁ: ػͳï³é»ñÁ ·áñͳÍáõÙ »Ýù ݳ¨ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ á×³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ³Û¹åÇëÇ ·ñáõÃÛ³Ùµ ÁÝûñóáÕÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝ»Éáí ïíÛ³É µ³éÇ Ï³Ù Ýñ³ ïíÛ³É µÝ³·ñ³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý íñ³ª ³ÛÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ù»½ ѳٳñ ÙÇ ï»ë³Ï ѳïáõÏ ³ÝáõÝ: ²Ñ³ û ÇÝãå»ë ¿ ³ÝáõÙ ³Û¹ ѳÝ׳ñ»Õ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ. ´»ñ³ÝÝ ³ñÝáï سñ¹³Ï»ñÁ ¿Ý ³Ýµ³Ý г½³ñ ¹³ñáõ٠ѳ½Çí ¹³é³í سñ¹³ëå³Ý. Ò»éù»ñÝ ³ñÝáï ·ÝáõÙ ¿ ݳ ¹»é ϳÙϳñ, àõ Ñ»éáõ ¿ ÙÇÝ㨠سñ¹Á Çñ ׳Ù÷³Ý: àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 231


ػͳï³éáí ·ñáõÙ »Ýù ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³Û¹ ·ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˪ Áݹ·ÍíáõÙ »Ý áñå»ë ÙïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ñϳݻñ, ³å³ª Ñ»ßï³óíáõÙ ¿ ³ÝͳÝáà ³Ýí³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙÁ. ³Ûɳå»ë ³ÛÝ ÷áùñ³ï³é ·ñáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ ¿ÇÝù ÁݹáõÝ»É Ñ³ë³ñ³Ï, óñ·Ù³Ý»ÉÇ ³Ýí³Ý ï»Õ ¨ Ýñ³ Ù»ç ÇÝã-áñ ÇÙ³ëï áñáÝ»É, áñÁ µÝ³·ÇñÁ Ϲ³ñÓÝ»ñ ³ÝѳëϳݳÉÇ, ¨ í»ñç³å»ëª ѳïáõÏ ³Ýí³Ý ٻͳï³é ·ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ßï³óÝáõÙ ¿ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ó³Ýϳó³Í ³Ýí³Ý Ù³ëÇÝ »Õ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ³· ·ïÝ»ÉÁ, ³é³Ýó ³Û¹ ¿çÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ϳñ¹³Éáõ: гۻñ»ÝáõÙ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Í³ï³éáí ¿ÇÝ ·ñíáõÙ ó»Õ»ñÇ, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¨ ãï»Õ³Ûݳóí³Í ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ ëñ³Ýó ÃÇíÝ ³é³çÝ»ñáõÙ ß³ï ã¿ñ: Üáñ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ·Ý³Éáí ÁݹɳÛÝí»óÇÝ, Ýñ³Ýó ·ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Íí»ó µáÉáñ ïÇåǪ ³×áÕ ÑÇÙݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³, ß³ï ëáíáñ³Ï³Ý ϳÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³. ٻͳï³é ·ñáõÃÛáõÝÁ, ϳñÍ»ë, ¹³ñÓ³í ݳ¨ µ³éÁ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ Áݹ·Í»Éáõ ëáíáñ³Ï³Ý ÙÇçáó, í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý ÙÇçáó: êñ³Ýó ³í»É³ó³í Ù³ÙáõÉáõÙ ³Ù»Ý ûñ Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ, Ñá·¨áñ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý áõ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõÙ ³½³ïáñ»Ý áõ ÇÝùݳϳ٠·áñͳÍí³Í ٻͳï³é»ñÇ ·ñáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝå»ë áñ ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ·ñ³íáñ ËáëùÇó û·ïí»ÉÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Çñ ¹»ñÁ, ϳñÍ»ù, ëÏë»ó ÏáñóÝ»É: ÆÝãå»ë ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç 1963 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑÁñ¹Çª 2003 Ã. Ù³ñïÇ 8-ÇÝ Ññ³å³ñ³Ïí³Í áñáßáõÙÁ, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõ٠ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ ¨ ëñ³Ýó ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ áñáßáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÙdzÛÝ µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ å³ñ½ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ »Ý: Üßí³Í áñáßáõÙÝ»ñáõ٠ٻͳï³éáí ·ñíáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÁ µ³Å³Ýí³Í »Ý »ñÏáõ ËÙµÇ: ²é³çÇÝ ËÙµÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ³ÛÝ µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó µáÉáñ µ³é»ñÝ ëÏëíáõÙ »Ý ٻͳï³éáí, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ç Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÙdzÛÝ ³- 232 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

é³çÇÝ µ³éÝ ¿ ëÏëíáõ٠ٻͳï³éáí: Üáñ áñáßáõÙÁ, ÇÝãå»ë ¨ ݳËáñ¹Á, Çñ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñÇݳÏÝ»ñÇ Ãí³ñÏáõÙÁ ÙÇßï ³í³ñïáõÙ ¿ §¨ ³ÛÉݦ-áí, ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ³é³ñϳ۳ó³ÝÏ áõÝ»óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Édzϳï³ñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý Ãí³ñÏáõÙÝ ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ ¿. å³Ï³ëÁ Éñ³óíáõÙ ¿ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõÝ»ñáí ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ÙdzÛÝ: ´áÉáñ µ³é»ñÁ ٻͳï³éáí ·ñíáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ùµ ¨ Éñ³óÝáÕ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñ Ù»ñ å³ñ³·³Ûáõ٠ѳñÏ Ï³ Ëáë»Éáõ ÙdzÛÝ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: àñáßáõÙáõÙ §1. ´áÉáñ µ³é»ñÝ ëÏë»É ٻͳï³éáí¦ Ï³ÝáݳñÏáõÙÁ ·áñÍáõÙ ¿ª §². ´áÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ: ´. ´áÉáñ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÛÝ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ٳϳÝáõÝÝ»ñáõÙ áõ ͳÍϳÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»çª ³¤ µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ »Ý. µ¤ Éñ³óÛ³ÉÁ ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ¿, ÇëÏ Éñ³óáõÙÁ ¥Ý³Ë³¹³ë, û ѻﳹ³ë¤ª ٳϳÝáõÝ: ¶. ´áÉáñ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÛÝ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»çª ³¤ µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ »Ý. µ¤ ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝ Éñ³óáõÙÁ ݳ˳¹³ë ¿, ÇëÏ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ Éñ³óÛ³ÉÁª ѻﳹ³ë. ·¤ Éñ³óáõÙÝ áõ Éñ³óÛ³ÉÁ ûï³ñ³É»½áõ, µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ٻͳï³éáí ·ñíáÕ ¥í»ñáÑÇßÛ³É áñ¨¿ ï»ë³ÏǤ ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý. ¹¤ »ñÏáõ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ¿É ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý, µ³Ûó å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ÷á˳µ»ñ³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµ ¹³éÝáõÙ »Ý ѳïáõÏ ³Ýí³Ý µ³Õ³¹ñÇã ¨ ·ñíáõ٠ٻͳï³é: ¸. Ðá·¨áñ-å³ïÙ³Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ÛÝ µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»ç µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù §êáõñµ¦ ٳϳÝí³Ý Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ »Ý¦: ê³ áñáßáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ï»ïÇ áÕç µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁª ѳٳå³ï³ëË³Ý ûñÇݳÏÝ»ñáí áõ Éñ³óáõóÇã Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ: ²Ûë Ù³ëáõÙ, µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÝ Áëï µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ¨ µ³é³Ï³å³Ïó³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ï»Éáõó ¨ ¹ñ³Ýù ûñÇݳÏÝ»ñÇ ³é³ïáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙݳíáñ»Éáõó ½³ï, ϳï³ñí»É ¿ »ñÏáõ ѳí»ÉáõÙ: Ø»ÏÁ Ñá·¨áñ-å³ïÙ³Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 233


§êáõñµ¦ µ³éÇ Ñ³×³Ë ÷áùñ³ï³éáí ·ñí»Éáõ ¥²Ý·Õ³ ëáõñµ Üß³Ý – ²Ý·Õ³ êáõñµ Üß³Ý í³Ýù¤ »ñÏíáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝ»ÉáõÝ ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ: ØÛáõëÁ, áñ áÙ³Ýó ѳٳñ ÙÝáõÙ ¿ íÇ׳ѳñáõÛó, µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³Ýí³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ÷á˳µ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍí³Í µ³Õ³¹ñÇãÇ ÙÇÝ㨠³ÛÅÙ ÷áùñ³ï³é ·ñáõÃÛáõÝÁ ٻͳï³é ¹³ñÓÝ»ÉáõÝ ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ: §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ ûñ³Ã»ñÃáõ٠лÝñÇÏ ¶³ÉëïÛ³ÝÁ ѳñóÝáõÙ ¿, û ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ ·ñáõÙ áõ ÑÇÙ³íáñáõÙ ¿Çù, û Ø»ñÓ³íáñ ³ñ¨»Éù, гÛÏ³Ï³Ý å³ñ, Ø»Í ³ñçÇ Ñ³Ù³ëï»ÕáõÃÛáõÝ ·ñ»ÉÝ ¿ ×Çßï, ³Û¹ ÇÝãå»±ë »Õ³í, áñ ³Ûë ³ñ¨»Éù, å³ñ, ³ñç ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓñÇù ѳïáõÏ ³Ýí³Ýª ٻͳï³éáí ·ñíáÕ µ³Õ³¹ñÇã: ²Ûë áñáßáõÙÝ ÁݹáõÝáÕ Ñ³Û³·»ïÝ»ñÇ å³ï³ë˳Ý-ÑÇÙݳíáñáõÙÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ »Õ»É: ²ß˳ñÑÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ É»½áõ áõÝÇ Ù»Í³ï³é-÷áùñ³ï³é ·ñ»Éáõ Çñ §ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ¦: гۻñ»ÝÁ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿: îñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó áõ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÇó µ³óÇ, É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝóóùÇÝ ß³ï ѳñ³½³ï ¿ ݳ¨ Ó¨³ÇÙ³ëï³ÛÇÝ Ùßï³Ï³Ý ϳï³ñíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ¿É, ٳݳí³Ý¹, ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: 1963 Ã. ÁݹáõÝí³Í áñáßáõÙÇó ÙÇÝ㨠2003 Ã. ã»Õ³í áñ¨¿ Ññ³ï³ñ³ÏÇã, áñ¨¿ Éñ³·ñáÕ, áñ¨¿ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý ·Çñù, áñ ÏÇñ³é³Í ÉÇÝ»ñ ³Û¹ ϳÝáÝÁ. µáÉáñÁ Ùdzµ»ñ³Ý ß³ñáõݳϻóÇÝ §Ø»ñÓ³íáñ ³ñ¨»Éù, лé³íáñ ³ñ¨»Éù¦ ·ñ»Éáõ ÷á˳ñ»Ý ·ñ»É §Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù, лé³íáñ ²ñ¨»Éù¦: ²Ûë Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ñ½ ¿: §²ñ¨»ÉùÁ¦ ³Ûë ϳå³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹³¹³ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³ñ¨»Éù ÉÇÝ»Éáõó, ݳ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÙÇ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÇ, »ñÏñ³Ù³ëÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ³Ýí³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÇã µ³Õ³¹ñ³Ù³ë: ²ÛÝå»ë áñ Ö³åáÝdzÛÇ áõ âÇݳëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¿É áã û ³ñ¨»Éù ¿, ³ÛÉ ³ñ¨Ùáõïù: ²Ñ³ û áñÝ ¿ ³Û¹ µ³éÇ å³ÛٳݳϳÝ, ÷á˳µ»ñ³Ï³Ý ·áñͳéáõÛà áõݻݳÉáõ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ: âÙáé³Ý³Ýù ÑÇß»É, áñ Ô³ñǵ۳ÝÁ Çñ §¸åñáó³Ï³Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ¦ ¹»é¨ë 1970-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇó ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿ ·ñ»É Ø»ñÓ³íáñ, лé³íáñ ²ñ¨»Éù: ²ÛëåÇëÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµ ¿É §Ð³ÛÏ³Ï³Ý å³ñ É»éݳßÕóݦ §Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³ÝáõÙ¦ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ó»éùáí ¹³ñÓ»É ¿ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ä³ñ É»éݳßÕó¦, ÇëÏ §Ø»Í ²ñçÇ Ñ³Ù³ëï»ÕáõÃÛáõÝ, öáùñ ²ñçÇ Ñ³Ù³ëï»ÕáõÃÛáõݦ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ ¿É Ñ³Û ³ëïÕ³ýǽÇÏáëÝ»ñÝ »Ý ³Û¹ »ñÏÇÝù µ³ñÓñ³ó³Í ³ñçÇÝ Çç»óñ»É »ñÏñÇ íñ³ ¨ Ýñ³Ý ÷á˳ñÇÝ»É »ñÏݳÛÇÝ §²ñçáí¦, ³ñçÝ áõ ³ñç³Ï»ñå ³ëïÕ³ÏáõÛïÝ Çñ³ñ ã˳éÝ»Éáõ ѳٳñ: ´³óÇ ³Ûë, ѳۻñ»ÝáõÙ - 234 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ù»Í, ÷áùñ áñáßÇãÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ѳïáõÏ ³Ýí³Ý íñ³ »Ý ¹ñíáõÙ. ·ñáõÙ »Ýù Ø»Í Ø³ëÇë, öáùñ سëÇë, Ø»Í ä³ñÝÇ, öáùñ ä³ñÝÇ ¥·ÛáõÕ¤: ÆëÏ Ã» ÇÝãá±õ ÝáõÛÝ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë ¨ ³ÛÉ ÝÙ³Ý µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ ³Ûë ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ·áñÍáõÙ, ³Û¹ ѳñóÝ ¿É áõÝÇ Çñ ÑÇÙݳíáñ å³ï³ë˳ÝÁ: ì³Ûáó Óáñ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÁ ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝ áõÝÇ: Î³Ý ì³Ûáó ÓáñÇ ·á·³ÑáíÇï, ì³Ûáó ÓáñÇ É»éݳßÕó, ì³Ûáó ÓáñÇ ÏÇñ×, ÇÝãå»ë ݳ¨ª ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½ Ýáñ³Ï³½ÙáõÃÛáõÝ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÁ: êñ³ÝóáõÙ §ÓáñÁ¦ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ å³Ñ»É Çñ µ³é³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í ²ñ¨»Éù, ä³ñ, ²ñç ٻͳï³é ·ñí³ÍÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ ãÇ ¹³ëíáõÙ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÑÇß³ï³Ïí³Í §ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë ¦ ûñÇݳÏÇÝ, ³å³ ³Û¹ ³Ýí³Ý ë³éáõóÛ³É µ³Õ³¹ñÇãÁ ³ÛÝù³Ý Ù»ÝÇÙ³ëï ¿, áñ Ñ³×³Ë Ïñ׳ï Ó¨áí áõÕÕ³ÏÇ ·ñíáõÙ ¿ §ê³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë¦: ƽáõñ ¿ ³Ûë »ñÏáõ-»ñ»ù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¶³ÉëïÛ³ÝÁ ˳éÝáõÙ §îñ¹³ïÇ Ã³Ëï, ´³Õ³ÏÇ ù³ñ¦ª Çñ ³ë»Éáí §É»½í³Ï³Ý ÝáõÛÝ Ï³Õ³å³ñÝ áõÝ»óáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÁ¦: ²Û¹ ϳճå³ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ³ÝáõÝÝ»ñ Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, áñáÝó áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ýª û ·ñ³µ³ñ, û ³ß˳ñѳµ³ñ Ó¨»ñáí: ²ÛÝåÇëÇ ³ÝáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý гÛáó Óáñ ¥·³í³é, ·»ï, ·ÛáõÕ¤, Ðñ³½¹³ÝÇ ÏÇñ× ¥Ñ³Ý·ëï³í³Ûñ¤, ¶»Õ³ÙÇ ¹³ëï³Ï»ñï ϳ٠îñ¹³ïÇ Ã³Ëï ¥³Ùñáó, ³í³Ý, µ»ñ¹³ù³Õ³ù¤, гíáõó Ã³é ¥·ÛáõÕ, í³Ýù¤, ²Ý³Ñï³ ³Ãáé ¥É»éݳ·³·³Ã, ѻóÝáë³Ï³Ý ï³×³ñ¤, ´³Õ³ÏÇ ù³ñ ¥µ»ñ¹, ³Ùñáó¤ ¨ ³ÛÉÝ, Áëï »ñÏñáñ¹ ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝ µ³Õ³¹ñÇãÇ áñù³Ýáí ¿É ÇÙ³ëï³íáñí³Í ÉÇÝ»Ý, ÙǨÝáõÛÝ ¿, ³Ûë ѳñÛáõñ³íáñ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë åÇïÇ å³Ñå³ÝíÇ. ·ñ³µ³ñÁ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ ¿ñ Çñ ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ùµ ·ñ»Éª ³Ëï îñ¹³ï³¥Û¤, ²Ãáé ²Ý³Ñï³¥Û¤, ø³ñÝ ´³Õ³Ïáõ, ¨ á㪠³ß˳ñѳµ³ñÁ: Ø»Ïݳµ³ÝíáÕ áñáßÙ³Ý »ñÏñáñ¹ Ù³ëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ ٻͳï³éáí ·ñíáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ: êñ³ÝóáõÙ ¿É ϳï³ñíáõÙ ¿ ³ÝáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ¨ ·áñͳé³Ï³Ý ѳïϳÝÇßÝ»ñáí ϳï³ñí³Í, µ³½Ù³ëïÇ×³Ý ËÙµ³íáñáõÙ: §2. ØdzÛÝ ³é³çÇÝ µ³éÝ ëÏë»É ٻͳï³éáí ¥¹ñ³Ýó ϳ½Ùáõ٠ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ å³Ñå³Ý»Éáí ݳ¨ ³Û¹ ³Ýí³Ý ٻͳï³éáí ·ñáõÃÛáõÝÁ¤¦,– ³Ûëå»ë ¿ í»ñݳ·ñíáõÙ ³Û¹ Ù³ëÁ, áñÇ ², ´, ¶ Ï»ï»ñáõ٠ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ËÙµ³íáñíáõÙ »Ýª ýǽÇϳ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÝ áõ Ýáñ, àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 235


å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ ¥¹³ßÇÝùÝ»ñÇ, ÙdzíáñáõÙÝ»ñǤ ³ÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ù»ç Éñ³óÛ³ÉÁ ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ã¿: гٳå³ï³ëË³Ý ûñÇݳÏÝ»ñÇó »Ýª ²Õóٳñ ÏÕ½Ç, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë, ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½, êï³íñáåáÉÇ »ñÏñ³Ù³ë, ²ñ³µ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉÇ·³, ºñ»ù ϳÛëñ»ñÇ ¹³ßÇÝù ¥µ³Ûó ݳ¨ª Ø»Í Ï³Ù Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáë, γñëÇ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ, ²ÝÏ³Ë ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ð³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõݤ: ²Ûëï»Õ ¿É µ»ñí³Í ûñÇݳÏÝ»ñÇ ³é³ïáõÃÛáõÝÁª ϳÝáݳñÏáõÙÁ ѳëϳݳÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ ¨ ɳÛÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿: ´³½Ù³µÝáõÛà ¨ µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï »Ý ¸ Ï»ïÇ §â³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù»ç ³éÝíáÕ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ¦: ´»ñí³Íª Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù ãáõÝ»óáÕ ûñÇݳÏÝ»ñÇó »Ýª ³¤ §ä³ï»ñ³½Ù ¨ ˳ճÕáõÃÛáõݦ, §¶ñ³Ï³Ý ûñæ, µ¤ §²½·³ÛÇÝ Ùdzµ³ÝáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §Ü³ÇñÇï¦ ·áñͳñ³Ý, §¸ÇݳÙᦠٳñ½³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, §¶»ñ³½³ÝóÇÏ ýÇݳÝëÇëï¦ ÏñÍù³Ýß³Ý: ºñÏñáñ¹ Ù³ëÇ Ñ³çáñ¹ª º, ¼, ¾, À Ï»ï»ñáõÙ ËÙµ³íáñíáõÙ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ûñÇݳÏÝ»ñáí ѳí³ëïíáõÙ »Ýª ѳٳß˳ñѳÛÇÝ áõ ѳٳå»ï³Ï³Ý Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ áõ ßù³Ýß³ÝÝ»ñÇ, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ ûñ»Ýë¹Çñ, ·áñͳ¹Çñ ¨ ¹³ï³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, å³ïٳѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ý߳ݳíáñ ³Ýóù»ñÇ áõ ßñç³÷áõÉ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ-³í³Ý¹³Ï³Ý ïáÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ѳïí³ÍáõÙ ³Ù»Ý³¿³Ï³Ý ÝáñáõÛÃÝ ³ÛÝ ¿, áñ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ Ùß³ÏáÕ Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á ³ß˳ï»É ¿ ùÝÝíáÕ Ñ³ñóÁ ¹áõñë µ»ñ»É ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÙdzÏáõë³Ïó³Ï³Ý, ëáõµÛ»ÏïÇí Ùáï»óÙ³Ý Ùï³ÛÝáõÃÛ³Ý ï»ë³¹³ßïÇó: àñáßÙ³Ý Ù»ç Çñ»Ýó ï»ÕÝ »Ý ·ï»É ¨° ѳۻñ»ÝÇ, ¨° ûï³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¨° ѻճ÷á˳ϳÝ, ¨° áã ѻճ÷á˳ϳݪ ³½·³ÛÇÝ-³í³Ý¹³Ï³Ý, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý-ÍÇë³Ï³Ý, ïáÝ»ñÇ, ¨° å»ï³Ï³Ý-å³ßïáݳϳÝ, ¨° ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý Ý߳ݳíáñ ³Ýóù»ñÇ áõ ïáÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùݪ í»ñ³óí³Í ¿ гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÁª ٻͳï³é, ÇëÏ ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÁª ÷áùñ³ï³é, ÎáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁª ٻͳï³é, ɻ۵áñÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁª ÷áùñ³ï³é ¥»ñÏáõëÝ ¿É ¹³ñÓ»É »Ý ÷áùñ³ï³é¤, سÛÇëÇ Ù»ÏÁª ٻͳï³é, êáõñµ ÍÝÝ¹Ç ïáÝÁ ¥êáõñµ ÍÝáõݹÁ¤, гٵ³ñÓÙ³Ý ïáÝÁ ÷áùñ³ï³é ·ñ»Éáõ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: γï³ñí»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ë: - 236 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ܳËáñ¹ áñáßٳٵª ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ ٻͳï³éáí ·ñíáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÇ »é³ß³ñùÁ ³ÛëåÇëÇÝ ¿ñª Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý, ϳé³í³ñÙ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ, ³ÛÝ ¿ª ÐÎ¥µ¤Î λÝïÏáÙ, ÐÊêÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹, ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ëáí»ï: Üáñ áñáßٳٵ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ »é³ÝÏÛáõÝáõÙ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·»ñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÁ ÷á˳ñÇÝí³Í ¿ ¹³ï³Ï³Ýáí, ³ÛëÇÝùݪ áõÝ»Ýù ûñ»Ýë¹Çñ ¥ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí¤, ·áñͳ¹Çñ ¥ÐРܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹ ϳ٠γé³í³ñáõÃÛáõݤ ¨ ¹³ï³Ï³Ý ¥ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý, ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³Ý¤: ¸³ï³Ë³½áõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ¿ ¨ ³Ûë »é³ÝÏÛáõÝáõó ¹áõñë ¿: ²Ûë ϳÝáݳñÏٳٵ ÏáÝ·ñ»ë, ë»Ý³ï, å³éɳٻÝï, ë»ÛÙ, Ù»çÉÇë, ¹áõÙ³, é³¹³, Ëáõñ³É, ϳé³í³ñáõÃÛáõÝ µ³é³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ǵñ¨ ï³ñµ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝÇ ³ÝáõÝ, ·ñíáõÙ »Ý ٻͳï³éáí ¥²ØÜ-Ç ÎáÝ·ñ»ë ϳ٠ê»Ý³ï, è¸ ä»ï¹áõÙ³ ϳ٠¸áõÙ³, ÐРγé³í³ñáõÃÛáõÝ, ²Ð Ø»çÉÇë, ÈÐ ê»ÛÙ, ØÐ Êáõñ³É ¨ ³ÛÉݤ: àÙ³Ýó ѳٳñ íÇ׳ѳñáõÛó ¿ ¹³ñÓ»É áñáßÙ³Ý »ñÏñáñ¹ Ù³ëÇ Ñ»ï¨Û³Éª §º. гٳß˳ñѳÛÇÝ Ï³Ù Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý ׳ݳãÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý, Ùñó³Ý³ÏÇ Ï³Ù µ³ñÓñ³·áõÛÝ å³ïí³íáñ ÏáãÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ßÝáñÑíáÕ ßù³Ýß³ÝÝ»ñÇ ¨ Ù»¹³ÉÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ¦, Ï»ïÇ ï³Ï سï»Ý³¹³ñ³Ý, ÐÐ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»Ùdz ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ: سï»Ý³¹³ñ³Ý-Á Çñáù ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝ ¿ ¨ Çñ µáÉáñ ï»Õ³ÛݳóáõÙÝ»ñáõÙ ·ñíáõÙ ¿ ÷áùñ³ï³éáí: ܳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ³é³ÝÓÇÝ áñáßٳٵ ºñ¨³ÝÇ Ø»ëñáå سßïáóÇ ³Ýí³Ý Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ-³Ýí³Ý ÷á˳ñ»Ý Ñݳñ³íáñ ѳٳñ»ó ·áñÍ³Í»É ÙdzÛÝ Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ýª ٻͳï³é ·ñáõÃÛ³Ùµ: ÐÇÙݳíáñáõÙÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ë³ ëáíáñ³Ï³Ý ·ñ³å³Ñáó ã¿, ³ÛÉ ÑÇÝ Ó»é³·ñ»ñÇ ¨ ÑݳïÇå ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï ¿, ³ÛëÇÝùݪ ÇÝëïÇïáõï-Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý: ػͳï³é ·ñáõÃÛ³Ùµ سï»Ý³¹³ñ³ÝÁ Ó»éù ¿ñ µ»ñáõÙ ³Û¹ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ³é³ñϳ۳óÝáÕ, ï»Õ³Ûݳóí³Í ѳïáõÏ ³Ýí³Ý ³ñÅ»ù: Üáñ áñáßÙ³Ý Ù»ç ³Û¹åÇëÇ µ³ó³éáõÃÛáõÝ-ѳí»ÉáõÙ ¿ ÐÐ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»Ùdz µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁª ³Û¹ ѳëï³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý ٻͳï³é ·ñáõÃÛ³Ùµ: ÐÇÙݳíáñáõÙÁ »Õ»É ¿ ³ÛÝ, áñ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»Ùdz ϳÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 237


¨ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, óï»ñ³·ÇñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ï»ë³ÏÇ, ÷áùñ³ï³éáí ·ñíáÕ ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý: ØÇÝã¹»é ÐÐ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ý Çñ»Ý Ù³ëݳíáñ»É, ï»Õ³Ûݳóñ»É ¿ª ³Ýí³ÝÁ ѳí»É»Éáí ³½·³ÛÇÝ áñáßÇãÁ: ÆѳñÏ», ϳë»Ý, û ÑÇÙ³ ûå»ñ³Ý ³½·³ÛÇÝ ¿, ѳÝñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ ³½·³ÛÇÝ ¿, §áõßáõ¦ Ù³ñ½³Ó¨Ý ³Ý·³Ù ³½·³ÛÇÝ ¿, Ñ³å³ ëñ³±Ýù ÇÝãå»ë ·ñ»Ýù: ä³ï³ë˳ÝÁ Ù»ÏÝ ¿ª ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ý ³Û¹ ß³ñùáõÙ ã¿. ݳ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ¿: ػͳï³é ·ñáõÃÛ³Ùµ ï³ñµ»ñ³Ïáí áñáßÇãÝ»ñ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ: ºñµ ³ëáõÙ »Ýùª Þ³ËÙ³ïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ý»¹»ñ³ódz, ²ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ý»¹»ñ³ódz, ³Ûɨë ã»Ýù ѳñóÝáõÙª á±ñ »ñÏñÇ: êñ³Ýù ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑÇÝÝ »Ý, µáÉáñ ³½·»ñÇÝÝ »Ý, áõëïÇ ¨ »½³ÏÇ »Ý, ³ÛÉ ï»Õ³ÛݳóáõÙ ãáõÝ»Ý: ØÇÝã¹»é ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, ß³ËÙ³ïÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ý»¹»ñ³ódz ³ë»ÉÇëª ëñ³Ýó ï»Õ³ÛݳóáõÙÁ, Ù³ëݳíáñáõÙÁ ϳñáÕ »Ýù ÇÙ³Ý³É ÙdzÛÝ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Çñ³¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµ, áã ³Ýí³Ý³å»ë: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ¹ñ³Ýó ѳٳñ ³Ù»Ý ÇÙ³óáÕ-ãÇÙ³óáÕ Ï³ñáÕ ¿ ѳñóݻɪ á±ñ å»ïáõÃÛ³Ý, á±ñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý: êñ³Ýó å³ï³ë˳ÝÁ ÏÉÇÝǪ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý: ²Ñ³ û ÇÝãáõ ëñ³Ýù ÁݹѳÝáõñ »Ý, »½³ÏÇ ã»Ý: ²é³ñÏáõÃÛáõÝ Ï³ ݳ¨ ëáõÛÝ áñáßÙ³Ý 3-ñ¹ Ï»ïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñÁ Ó¨³Ï»ñåí³Í ¿ ³Ûëå»ëª §3. ¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ áõ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, гÛáó »Ï»Õ»óáõ å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½íáõÙ, Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ í»ñ³µ»ñÙáõÝùǪ ù³Õ³ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ ٻͳñÙ³Ý á×»ñáõÙ ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ ٻͳï³éÇ ³½³ï ·áñͳÍáõÃÛáõݪ Áëï ÁݹáõÝí³Í ϳñ·Ç¦: γñ¹³Éáí ³Ûë Ñëï³Ï Ó¨³Ï»ñåáõÙÁª ·ñ³ËáëÁ ·ñáõÙ ¿. §î³ñûñÇÝ³Ï ¿… »Ã» ³½³ï ·áñͳÍáõÃÛáõÝ ¿ ÃáõÛɳïñíáõÙ ³Ý·³Ù å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, ³å³ ¿É á±õ٠ѳٳñ »Ý ³Ûë ϳÝáÝÝ»ñÁ: ØdzÛÝ áõëáõóÇãÝ»ñÇ áõ Éñ³·ñáÕÝ»ñDZ¦: §Ð»ï¨áõÃÛáõÝÁ ë³ ¿,– ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ¶³ÉëïÛ³ÝÁ,– ËïñáõÃÛáõÝ ã¹Ý»É §Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇݦ áõ §Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦ ϳ٠§µ³ñÓñ³·áõÛݦ áõ §ó³Íñ³·áõÛݦ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦: ì»ñÁ µ»ñí³Í 3-ñ¹ Ï»ïÁ ٻͳï³é ·ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáݳñÏÙ³Ý Ù»ç µÝ³í ¿É ÝáñáõÃÛáõÝ ã¿: ¸»é¨ë 1963 Ã. ÁݹáõÝí³Í áñáßÙ³Ý Ù»ç ³é³ÝÓÇÝ Ï»ïáí ·ñí³Í ¿. - 238 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

§5. ¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ áõ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÇ Ù»ç ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ ٻͳï³é»ñÇ ³½³ï ·áñͳÍáõÃÛáõݪ Áëï ÁݹáõÝí³Í ϳñ·Ç¦: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, Ýáñ áñáßÙ³Ý Ù»ç ѳí»ÉáõÙÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙdzÛÝ §Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõ å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½íÇݦ, ÇëÏ ÙÛáõë §³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ ·áñÍáõÙ »Ý ß³ï í³Õáõó: ºÏ»Õ»óáõ Çñ³íáõÝùÇ ¨ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÝ ¿É áã û ٻͳï³éÇ, ³ÛÉ, ÇÝãå»ë ³ëí»ó, ѳٳå»ï³Ï³Ý ѳñó ¿: à±ñ áõëáõóÇãÝ áõ Éñ³·ñáÕÁ ϳñáÕ »Ý ½³ñÙ³Ý³É ³ÛÝ µ³ÝÇ íñ³, áñ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ ٻͳï³éÇ ³½³ï ·áñͳÍáõÃÛáõÝ: àí ã·Çï», áñ гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ, ß³ñáõݳϻÉáí Çñ ¹³ñ³íáñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, Çñ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñáõÙ ·ñáõÙ ¿ª §²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó гÛñ³å»ïÝ áõ Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá γÃáÕÇÏáëÁ áÕçáõÝ»óÇÝ §Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù¦ ѳٳÅáÕáíÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇݦ. ϳ٪ §Ü. ê. ú. î. î. ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÇ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ûñí³ ³éÃÇí¦ ¥§¾çÙdzÍÇݦ, 2002 Ã., ÝáÛ»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ, ¿ç 171¤: àõñ»ÙÝ, ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç §Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõݦ ¹ÝáÕ-ã¹ÝáÕÁ Ù»Ýù ã»Ýù, ¹³ ³ëáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÝ ³ñï³óáÉáÕ É»½áõÝ ¨ É»½í³Ï³Ý ϳÝáݳñÏí³Í ³í³Ý¹áõÛÃÁ: à±í ã·Çï», áñ µáÉáñ îÇ·ñ³ÝÝ»ñÁ ã¿, áñ îÇ·ñ³Ý Ø»Í »Ý, µáÉáñ ¶ñÇ·áñÝ»ñÁ ã¿, áñ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã »Ý, µáÉáñ ¸³íÇÃÝ»ñÁ ã¿, áñ ¸³íÇà ²ÝѳÕà »Ý, ´áÉáñ гÛÏ»ñÁ ã¿, áñ гÛÏ Ü³Ñ³å»ï »Ý, ´áÉáñ ²ñ³Ý»ñÁ ã¿, áñ ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ »Ý: ²Ûë ¨ ÝÙ³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¹ñíáÕª ٻͳï³éáí ·ñí³Í í»ñáµ»ñÛ³É Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ áã û ëáíáñ³Ï³Ý, Áëï Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý, Ùßï³÷áË áñáßÇãÝ»ñ »Ý, ³ÛÉ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ ÓáõÉí³Íª Ýñ³Ýó ³ÝÓÁ Ù³ëݳíáñáÕ, »½³ÏdzóÝáÕ Ñ³ïϳÝáõÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ »Ý: §º½³ÏǦ ³ë»Éáí Ù»Ýù ³Û¹ »Ýù ѳëϳÝáõÙ: §´³ñÓñ³·áõÛݦ, §ó³Íñ³·áõÛݦ ³ë»Éáíª å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ·»ñ³·áõÛÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ëïÇ׳ݳϳÝáõÃÛáõÝÝ »Ýù ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ: ì³Õí³ å³ïÙ³µ³ÝÁ, ³é³Ýó ³í³·, Ïñïë»ñ ³Í³Ï³Ý-áñáßÇãÝ»ñÇ, ãÇ Ï³ñáճݳÉáõ ï³ñµ»ñ³Ï»É æáñç ´áõß ²í³·ÇÝ æáñç ´áõß Îñïë»ñÇó, áõñ»Ùݪ ³Û¹ ٳϳÝáõÝÝ»ñÇ Ù»Í³ï³é ·ñáõÃÛáõÝÁ ٻͳï³é-÷áùñ³ï³é ½³Ý³½³ÝáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ»É ¿ É»½í³Ï³Ý ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝ, ѻ勉µ³ñ, áã ÙdzÛÝ áñáßáõÙÝ»ñÁ, ³Ûɨ ëñ³Ýó ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÝ ¿É å»ïù ¿ §ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõݦ áõݻݳÝ: êáõÛÝ áñáßÙ³Ý 4-ñ¹ Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ª §4. ì»ñáÑÇßÛ³É Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ù»ç ãÙïÝáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ³Ýí³ÝáõÙÝ»àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 239


ñÁ, »Ã» ã»Ý ï»Õ³Ûݳóí³Í, áñå»ë ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñ, ·ñ»É ÷áùñ³ï³éáí¦: ´»ñí³Í ¿ ³Û¹åÇëÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ É³ÛÝ ó³ÝÏ, áñå»ë½Ç ¹ñ³Ýó ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûɨë ë˳ÉÝ»ñ ÃáõÛÉ ãïñí»Ý: àñáßÙ³Ý 5-ñ¹ Ï»ïáí ϳÝáݳñÏíáõÙ ¿ §Ð³å³íáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ٻͳï³é»ñÇ ·ñáõÃÛáõÝÁ¦: ²Ûëï»Õ íÇ×»ÉÇ Ñ³ñó»ñ ѳٳñÛ³ ãϳÝ: γÛáõÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³å³íÙ³Ý Ù»ç ÁݹѳÝñ³óÝáÕ, ϳñ¨áñ ϳÝáÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ û° µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ, û° ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ ٻͳï³éáí ·ñíáÕ, û° µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ÷áùñ³ï³éáí ·ñíáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý ٻͳï³é: öáùñ³ï³é ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙ ãÇ ÉÇÝáõÙ: ¥öáùñ³ï³é ·ñáõÃÛ³Ùµ ѳå³íáõÙÝ»ñÁ ·Çï³ÏóíáõÙ »Ý ǵñ¨ ³é³ÝÓÇÝ µ³é, ûñÇݳϪ ·¿ë, ½³·ë, Ý¿å, µáõѤ: ²Ûëå»ëª ³¤ ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ-Ç Ñ³å³íáõÙÝ ¿ ²ØÜ, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ñ³å³íáõÙÁª è¸, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁª ÐÐ, µ¤ Ødzíáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁª زÎ, ʳճÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝÁª ÊÐÊ, ·¤ öá˳¹³ñÓ û·ÝáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï»ÇÝÁª öúÎ, Ù»ù»Ý³ïñ³Ïïáñ³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÇÝÁª ØîÎ, ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁª ζÜ: ´³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõ٠ٻͳﳱé, û” ÷áùñ³ï³é ·ñ»Éáõª ³ß˳ñÑÇ, ·Ý³Éáí Ù»ñÓ»óáÕ, É»½áõÝ»ñÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ÝÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝÝ áõ ѳϳë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ѳۻñ»ÝáõÙ ³Û¹ ³ëå³ñ»½áõ٠ϳÛáõÝ, ÙdzëÝ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑݳñ »Ý ¹³ñÓñ»É í»ñáÑÇßÛ³É µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï áõ Áݹ·ñÏáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõ٠ٻͳï³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï ϳÝáݳñÏÙ³Ý ¨ ëñ³ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¨° Ññ³ï³ñ³ÏÇãÁ, ¨° áõëáõóÇãÁ áñáßáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ëáíáñ»Éáõ áõ ëáíáñ»óÝ»Éáõ Ñݳñ³íáñ Ñ»ßï³óáõÙ »Ý ³ÏÝϳÉáõÙ: àñáßáõÙÝ ÁݹáõÝáÕÝ»ñÇ §³ñ¹³ñ³óáõÙÁ¦, »Ã» ¹ñ³ ѳñÏÁ ϳ, Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿: È»½áõÝ ë³ ¿, É»½í³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëñ³Ýù »Ý: ´áÕáù»É ϳñ»ÉÇ ¿ É»½í³µ³ÝÝ»ñÇ ¹»Ù, µ³Ûó áã É»½íÇ: È»½áõÝ ëáíáñáõÙ »Ý, Áݹ áñáõÙª ëáíáñáõÙ »Ý ·Çï³Ïó³Ï³Ý ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ: ػͳï³é, û ÷áùñ³ï³é ·ñ»Éáõ ·áñÍÁÝóóÝ ëÏëíáõÙ ¿ ï³é³×³Ý³ãáÕáõÃÛáõÝÇó ¨ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠·ñ³·»ï áõ ·ñ³Ññ³ï³ñ³ÏÇã, áõëáõóÇã áõ ·ÇïÝ³Ï³Ý ¹³éݳÉÁ: ²é³çÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÇ ï³é³×³Ý³ã ¹³ñÓ³Í »ñ»Ë³Ý ³ñ¹»Ý ·ÇïÇ Çñ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ѳÛñ³ÝáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ª Çñ »ñÏñÇ áõ ÍÝݹ³í³ÛñÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý - 240 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

³ÝáõÝÝ»ñÁ ٻͳï³éáí ·ñ»Éáõ ϳÝáÝÁ ¨ ¹ñ³ ·áñͳ¹ñáõÙÁ: Øݳó³ÍÁ ݳ ëáíáñáõÙ ¿ª ¹³ë³ñ³Ý ³é ¹³ë³ñ³Ý µ³ñÓñ³Ý³Éáí: êáíáñáõÙ ¿ ѳÛáó É»½íÇ áõ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõóÝ, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç áõ ÁݹѳÝáõñ å³ïÙáõÃÛ³Ý, ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý áõ µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý, ݳ¨ª Ùݳó³Í µáÉáñ ѳë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý, µÝ³·Çï³Ï³Ý áõ ×ß·ñÇï ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ñϳݻñÇ ¹³ë³Å³Ù»ñÇÝ: ÆëÏ Ã» DZÝã Ù»Ãá¹Ý»ñáí ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ëáíáñáõÙ, ¹ñ³Ýù Íñ³·ñÇ áõ ¹³ë³·ñùÇ, áõëáõóãÇ áõ Ù»Ãá¹ÇëïÇ Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý ³é³ñϳݻñÁ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý: ê˳ÉÝ»ñÇ áõÕÕÙ³Ý, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç ѳñó»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ áã û ³Ûë áñáßÙ³Ý Ù»ç, ³ÛÉ ¹åñáóÝ»ñÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ¨ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÙ, µáõÑ»ñÇ ³ÙµÇáÝÝ»ñáõÙ áõ ·ÇïËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÙ ¨, í»ñç³å»ë, ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³Û¹ ·áñÍÇ Çñ³í³ëáõ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ: 7. §îàÔ²¸²ðÒÆ Ø²êÆܦ áñáßáõÙÁ ÙÝáõÙ ¿ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ãÉáõÍí³Í ѳñó»ñÇó Ù»ÏÁ: îáÕ³¹³ñÓÇ ¨ ٳݳí³Ý¹ Á ·³Õïݳí³ÝÏ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ïáÕ³¹³ñÓÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳÝáÝÝ»ñáí ã»Ý ѳÕóѳñíáõÙ: ÌáõÛÉ áõëáõóÇãÝ áõ ³ß³Ï»ñïÁ, ËÙµ³·ÇñÝ áõ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÁ, »Ã» ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ ã»Ý ѳٳӳñÏíáõÙ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ ÷áË»É Ï³Ù ¹ñ³Ýù ãÏÇñ³é»É, ³å³ ³Ûë ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýó ѳٳñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ ѳëÝáõÙ ¿ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý áõñ³óáõÃÛ³Ý: ÜÙ³Ý Ï³Ýáݳ½³ÝóÝ»ñÁ ÙÇßï áñ¨¿ É»½íǪ Çñ»Ýó ³ñ¹³ñ³óÝáÕ ûñÇÝ³Ï »Ý ·ïÝáõÙ: §Èë»É »Ù,– ·ñáõÙ ¿ ²×³éÛ³ÝÁ,– áñ ³Ý·ÉdzóÇù ¥áÙ³Ýù¤, ѳïϳå»ë ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³ß³ñ³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝϳïÇ áõݻݳÉáí, ëÏë»É »Ý ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Çëå³é í»ñ³óÝ»É ïáÕ³¹³ñÓÁ: Èë»É »Ù, µ³Ûó ã»Ù ï»ë»É ÝÙ³Ý ÙÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: î»ë»É »Ù ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñ»Ý ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ÙÇ ·Çñù, áñ ¿ Ð. Þ»ù»ñçÛ³Ý. §ÂÕóÏó³Ï³Ý Ïáõñë¦ ¥ÑÇåÝáïǽ٠¨ ³ÛÉÝ ëáíáñ»óÝ»Éáõ ѳٳñ, »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ÂÇýÉÇë, 1913¤: ²Ûë ·ñùáõÙ áã ÙÇ ïáÕ³¹³ñÓ ãϳ, µ³é»ñÁ ³ÙµáÕç³å»ë ÙÝáõÙ »Ý ïáÕÇ í»ñçáõ٠ϳ٠³ÙµáÕçáíÇÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ѳçáñ¹ ïáÕÇ ëÏǽµÁ: ²Ûë ·ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝѳñÙ³ñ ã¿ ³Ý·É»ñ»ÝÇÝ, áõñ ÁݹѳÝñ³å»ë µ³é»ñÁ ß³ï ϳñ× »Ý, µ³Ûó ѳۻñ»ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áõñ »ñϳñ µ³é»ñ ß³ï ϳÝ, ϳñÍáõÙ »Ù, áñ áã ÙÇ û·áõï ãϳ¦*: *Ð. ²×³éÛ³Ý, Èdzϳï³ñ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ñ. 6, ¿ç 280:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 241


îáÕ³¹³ñÓÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙ³ ¿É ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÇÝ í»ñ³·ñáÕ Ñ³Û Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÁ ÃÕÃÇ ·ÇÝÁ É³í ·Çï»Ý ¨ ³Ûë ûñÇݳÏÇÝ ã»Ý Ñ»ï¨áõÙ: â»Ý Ñ»ï¨áõ٠ݳ¨ ²×³éÛ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝÇ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏǪ ê. ø³Ù³ÉÛ³ÝÇ ûñÇݳÏÇÝ, áñÁ §³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ·ñ»É ³Ý·Çñ ¥ÇÙ³ª ·³Õïݳí³ÝÏ, – Ð. ´. ¤ Á -»ñÁ ¨ Çñ ³éûñÛ³ ·ñáõÃÛ³Ýó Ù»ç ¿É ³Û¹å»ë ¿ ·áñͳÍáõÙ¦,– ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ²×³éÛ³ÝÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÃÕÃÇ Í³ËëÁ ¿°É ³í»ÉÇ Ù»Í ÏÉÇÝÇ: Ø»ñ ·ÇïáõÝÇÏÝ»ñÁ ÃáõÕà ËݳۻÉáõ Ñ»ßï ÙÇçáó »Ý ·ï»É, í³Ýϳïٳٵ ïáÕ³¹³ñÓ ã»Ý ³ÝáõÙ ¨ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ù»ç Á ã»Ý ·ñáõÙ, áõëïÇ, »Ã» ³ÝóÛ³É ¹³ñÇ í»ñç»ñÇÝ ¨ ³Ûë ¹³ñÇ ëϽµÝ»ñÇÝ, ²×³éÛ³ÝÇ Ñ³í³ëïٳٵ, ³Ý·»ï Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ ·ñ»É ¨ ·ñáõÙ ¿Çݪ ÏáñëÝ-óÁÝ»É, ÷Ýï-é»Éáõ, ËáñÑñ¹³õáñ, µ³ÅÝáõ-Çɹ, å³ï-éÁï»Éáí, ѳñóÙáõÝ-ùÝ»ñ, íÁëï³-ÑáõÃÇõÝÁ, Á½·áõ-ßáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÝÙÁïáõ-û³Ý, ¹Áŵ³Õ-¹³µ³ñ, ä³-ñÁëϳëï³Ý, óñ-·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ, óñ-·Ù³ÝÇãÝ, ³å³ ¹³ñ³í»ñçÇ Ë»Éáù³ó³Í Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÁ ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï áã ÙÇ Á ¿É ã»Ý ·ñáõÙ: ¸» ·Ý³ áõ ëË³É ·ïÇñ: Üñ³Ýù ùá ³Ûë ÏáñëÝóÁ-Ý»É, ÷Ýï-é»Éáõ ë˳ɳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï÷á˳ñÇÝ»Ý Ïáñ-ëÝóÝ»É, Ïáñë-ÝóÝ»É, ÏáñëÝóÝ»É, ÷-Ýïé»Éáõ, ÷Ýïé-»Éáõ ¨ ÝÙ³Ý, ³é³Ýó í³ÝÏÇ áõ Á-Ç ïáÕ³¹³ñÓ»ñáí: ÆëÏ »Ã» ¹áõ Á »ë áõ½áõÙ ÙïóÝ»É, ·Ý³, áñ í³ÝÏáõÙ áõ½áõÙ »ë, Ùïóñáõ: Üñ³Ý DZÝã ÷áõÛÃ, áñ ¹áõ ¨ ùá ¹åñáó³Ï³Ý ÃáéÝÇÏÁ Ó»ñ Éñ³·ñÇ å³-ïÏ»ñ ïáÕ³¹³ñÓí³Í µ³éÁ, áñ ѳۻñ»Ý ϳñ¹³óíáõÙ ¿ å³-ïÁÏ»ñ, »ñ»ù ³Ý·³Ù ϳñ¹³Éáõó Ñ»ïá ¿É ã»ù ϳñáÕ³Ýáõ٠ѳëϳݳÉ, áñ ³Û¹ï»Õ áõï»Éáõ áã ÙÇ µ³Ý ¿É ãϳ, ¨ áñ ¹³ Ù³ñ¹³í³ñÇ Ï³Ù Ñ³Û³í³ñÇ ïáÕ³¹³ñÓ»ÉÇë å³ñ½³å»ë Ý߳ݳÏáõÙ ¿ å³ïÏ»ñ: ´³Ûó ãϳñÍ»ù, û ³ÝóÝ»Éáí ³Ûë §³ÝïáÕ³¹³ñÓ¦ ·ñáõÃÛ³ÝÁ, Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇ áõ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇ ³Ý¹áññÁ ÷á˳ÝóíáõÙ ¿ ݳ¨ Ù»½ª áõëáõóÇãÝ»ñÇë áõ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇë: à°ã, Ù»½ ѳٳñ í³ÝÏÇ áõ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¹»é¨ë, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ·áñÍáõÙ »Ý, ÇëÏ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ù»Ï ëË³É ÃáõÛÉ ïí³Í ¹ÇÙáñ¹Ý ¿É ѳٳÉë³ñ³ÝÇó ¹áõñë ãÙݳÉáõ ѳٳñ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝáõÙ: ¸»é¨ë 1960-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇݪ ïå³·Çñ ËáëùáõÙ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ëÏǽµ ³é³Í ˳ËïáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹åñáó³Ï³Ý ·ñ³íáñÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ïáÕ³¹³ñÓÇ ë˳ÉÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù»ç ã³÷³½³ÝóáõÙÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý ïáÕ³¹³ñÓÇ Ýáñ ϳÝáݳñÏÙ³Ý Ñ³ñóÁ ¹³ñÓñ»ó Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ùÝݳñÏÙ³Ý ³é³ñϳ: ȳÛÝ ùÝݳñÏáõÙÇó Ñ»ïá ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý 1971 Ã. - 242 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ áñáßáõÙ ÁݹáõÝ»ó ѳۻñ»ÝÇ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ: гñóÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝݳñÏÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó³Í µáõÑ»ñÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ѳ۳·Çï³Ï³Ý ¨ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý áñáß Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇ, É»½íÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÇãÝ»ñÇ, ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Û³·»ïÝ»ñǪ Ù³ÙáõÉáõÙ Ññ³å³ñ³Ï³Í ¨ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»ÇÝ Ý»ñϳ۳óñ³Í ϳñÍÇùÝ»ñáõÙ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñÉáõÍí³Í ¨ ùÝݳñÏí³Í ¿ñ ïáÕ³¹³ñÓÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ, ïáÕ³¹³ñÓÇ ë˳ÉÝ»ñÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýϳï³éáõÙáí: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ϳñÍÇùÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ ¿ÇÝ ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÇÝ Ó·ïáÕ í»ñáÑÇßÛ³É ÏáÉ»ÏïÇíÝ»ñÇ áõ ³ÝѳïÝ»ñǪ ѳñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí³Í áõÕÇÝ»ñÁ: ¸ñ³ÝóáõÙ ³éϳ ¿ÇÝ »ñÏáõ ѳϳ¹Çñ ÙÇïáõÙÝ»ñª ³¤ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ñ»ßï³óÙ³Ý ¨ ë˳ÉÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ áñáß³ÏÇ ¨ Ñ»ï¨áճϳÝáñ»Ý ÏÇñ³éíáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ýٳٵ, µáÉáñ ϳñ·Ç µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ïáÕ³¹³ñÓÇ »ñÏíáõÃÛáõÝ ÃáõÛɳïñáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ í»ñ³óٳٵ, µ¤ ÝáõÛÝ µ³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõª ³½³ï ïáÕ³¹³ñÓÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³Ñٳݳ÷³ÏáÕ áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ, µ³é»ñÁ ïáÕ³¹³ñÓ»Éáõ ÉñÇí ³½³ïáõÃÛáõÝ ¨, Áëï ³Û¹Ù, ϳÝáÝÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ ÃáõÛɳïñ»Éáõ »Õ³Ý³Ïáí: ºñÏñáñ¹ Ùáï»óáõÙÁ ϳëϳÍÇ ï³Ï ¿ ³éÝáõ٠ѳۻñ»ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç í»ñçÇÝ Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ùß³Ïí³Í ϳÝáÝÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý, Ù³Ýϳí³ñųϳÝ-Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ¨ ѳۻñ»ÝÇ ·ñáõÃÛáõÝÁ ³Ûë Ýϳï³éáõÙáí ÷á˳¹ñáõÙ ¿ X-XI ¹³ñ»ñ, »ñµ ãϳñ µ³é³Ýç³ï ·ñáõÃÛáõÝ, ã¿ñ ·áñÍáõÙ ïáÕ³¹³ñÓÇ áñ¨¿ áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝ: ¸»é¨ë XIII ¹³ñáõÙ, ÇÝãå»ë ³ñӳݳ·ñáõÙ »Ý ³Ûë ѳñóÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáÕ Ñ³Û³·»ïÝ»ñÁ ¥Ð. ²×³éÛ³Ý, ¶. æ³ÑáõÏÛ³Ý, ê. ¶Ûáõɵáõ¹³ÕÛ³Ý ¨ ³ÛÉù¤, ¶¨áñ· êϨé³óÇÝ ÝϳïáõÙ ¿ ·ñ³íáñ ËáëùÇ Ñ³Ù³ñ í³Ýϳïٳٵ ïáÕ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿, û §Ð»·ùë »Ý å³ï×³é ³ñáõ»ëïÇÝ ·ñ³¹³ñÓáõû³Ý¦*: êϨé³óáõ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, û §È³í ¿ »ñÏáõ ï³éÇ ï»ÕÁ ïáÕÇ í»ñçáõÙ ¹³ï³ñÏ ÃáÕÝ»É, ù³Ý ëË³É í³ÝϳïáõÙáí ïáÕ³¹³ñÓ ³Ý»É¦**, ÁÝϳí ïáÕ³¹³ñÓÇ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³í³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñ-

*î»ë ê. ì. ¶Ûáõɵáõ¹³ÕÛ³Ý, гۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1973, ¿ç 170: **ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 272:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 243


Ó³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ, áñÝ ÇÝùÝÇÝ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, û êϨé³óÇÝ Çñ ųٳݳÏÇÝ É»½í³Ï³Ý, Ù³Ýϳí³ñųϳÝ-Ù»Ãá¹³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇó ×Çßï ¿ í³ñí»Éª í³ÝϳïáõÙÁ ¹³ñÓÝ»Éáí ïáÕ³¹³ñÓÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝù: ÆѳñÏ», ѳۻñ»Ý ·ñ³íáñ ËáëùÝ áõ ëñ³ áõëáõóáõÙÁ, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ¨ ³é³ç³¹ÇÙ»É ¿ ݳ¨ ³ÛÝ ¹³ñ»ñáõÙ, »ñµ ãϳÛÇÝ á°ã ïáÕ³¹³ñÓÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, á°ã ¿É, ÝáõÛÝÇëÏ, µ³é³Ýç³ï ·ñáõÃÛáõÝ, ³ÛÅÙ ³é³í»É ¨ë ϳñáÕ ¿ §Ûáɳ ·Ý³É¦ ³é³Ýó ïáÕ³¹³ñÓÇ å³ñï³¹Çñ ϳÝáÝÝ»ñÇ áõ Ýñ³ ßáõñçÁ ͳ·³Í í»×»ñÇ: ÖßÙ³ñÇï ¿, áñ ëÏë»É, ØÏñïÇã, ½ñÝ·³É, ѳٳÉë³ñ³Ý, ï³ñ»ÙïÇ, ¹³ñ³·ÉáõË, ÏáõñÍù, ùÕ³Ýóù ¨ ³ÛÉÝ ÇÝãå»ë ¿É áñ ïáÕ³¹³ñÓ»Ýù, Ç í»ñçá, åÇïÇ Ï³ñ¹³Ýù ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ³Û¹ µ³é»ñÝ ³ñï³ë³ÝíáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝáõÙ: ´³Ûó ×Çßï ¿ ݳ¨ ³ÛÝ, áñ ³Û¹ µ³é»ñÇ ³é³Ýó ·³Õïݳí³ÝÏ Á-Ç ÝßÙ³Ý Ï³Ù ³é³Ýó í³ÝϳïÙ³Ý Ï³ï³ñí³Í ïáÕ³¹³ñÓÁ, ³ÛÝ ¿ª ëÏ-ë»É, ë-Ïë»É, ØÏ-ñïÇã, ½ñ-Ý·³É, ѳٳÉë-³ñ³Ý, ï³ñ»Ù-ïÇ, ¹³ñ³·-ÉáõË, Ïáõñ-Íù, ùÕ³-Ýóù, áã ÙdzÛÝ ï³ññ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ýáñ »Ý ëáíáñáõÙ ×Çßï ·ñ»É áõ ϳñ¹³É, ³Ûɨ ·ñ³·»ï Ù³ñ¹Ï³Ýó ¿É ϳñáÕ ¿ ß÷áûóÝ»É ¨ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ³Õ³í³ÕáõÙÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñ ¹³éݳÉ, ¿É ã»Ýù Ëáëáõ٠ѳۻñ»Ý ëáíáñáÕ ³Ûɳ½·Ç Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ: ´áÉáñáíÇÝ ³ÝÑÇÙÝ ¿ áÙ³Ýó ³ÛÝ åݹáõÙÁ, û ïáÕ³¹³ñÓÝ ÁݹѳÝñ³å»ë áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³Ý Ï³Ù µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå ãáõÝÇ, áõëïÇ ¨ ïáÕ³¹³ñÓÇ å³ñï³¹Çñ ϳÝáÝÝ»ñ ϳñáÕ »Ý ¨ ãÉÇÝ»É: ÆѳñÏ», Ï³Ý É»½áõÝ»ñ, áñáÝóáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý ïáÕ³¹³ñÓÇ Ý³¨ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ëϽµáõÝùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳÝáÝÝ»ñ, Áݹ áñáõÙª ѳçáñ¹ ïáÕÁ ÷á˳¹ñáõÙ »Ý µ³Õ³¹ñÛ³É µ³éÇ Ï³½ÙáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáÕ ³ñÙ³ï, ³Í³Ýó, ³Ûɨª í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ¿É, ë³Ï³ÛÝ, µ³é»ñÇ ëïáõ·³µ³Ý³Ï³Ý ïáÕ³¹³ñÓÁ, Áëï Ñݳñ³íáñÇÝ, Éñ³óÝáõÙ ¿ í³ÝϳÛÇÝ ïáÕ³¹³ñÓÁ ¨ áã û ѳϳ¹ñíáõÙ ¿ Ýñ³Ý: ´³óÇ ³Ûë, ѳÛïÝÇ ¿ ݳ¨, áñ ³é³ÝÓÇÝ É»½áõÝ»ñ ¥³ñ³µ»ñ»Ý, å³ñëÏ»ñ»Ý¤, »ÉÝ»Éáí Çñ»Ýó ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÁݹѳÝñ³å»ë ïáÕ³¹³ñÓ ãáõÝ»Ý, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë ³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ·ñáõÃÛáõÝÁ: ìñ³ó»ñ»ÝáõÙ, áñÇ ïáÕ³¹³ñÓÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÝáõÛÝå»ë í³ÝϳÛÇÝ ¿, ÝϳïÇ áõݻݳÉáí µÕ, ¹Õ, ÷Ë, ÍÕ, ×Õ, óù, ïÏ, ×Ï ¨ ÝÙ³Ý ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ëñ³Ýù, áñå»ë µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ Ñ³ñÙáÝÇÏ ËÙµ»ñ, ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï Çñ³ñÇó ã»Ý ³Ýç³ïíáõÙ: àõñ»ÙÝ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñÇ ûñÇݳÏáí ïáÕ³¹³ñÓÁ ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝÇó ϳ٠µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÇó ÁݹѳÝñ³å»ë ³Ýç³ï»ÉÁ ¨ë ÑÇÙݳíáñí³Í ã¿: - 244 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ܳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ý, ïáÕ³¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ ËÙµ³·ñ»ÉÇë, ÝϳïÇ áõݻݳÉáí í»ñáÑÇßÛ³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, Ù»ñÅ»É ¿ áñ¨¿ ϳÝáÝ ã׳ݳãáÕ, ³½³ï áõ ùÙ³Ñ³× ïáÕ³¹³ñÓ å³Ñ³ÝçáÕ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ïáÕ³¹³ñÓÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ Ù»ñÅáÕ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: ÎáÙÇï»Ý Ù»ñÅ»É ¿ ݳ¨ ïáÕ³¹³ñÓÁ µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ ͳé³Û»óÝ»Éáõ ¨ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÝ»ñ ãѳݹáõñÅáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ë³Ñٳݳ÷³Ï Ãíáí ϳÝáÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³Ù÷á÷»Éáõ, ·áñÍݳϳÝáõÙ µ³é»ñÁ ïáÕ³¹³ñÓ»Éáõ ³í»ÉÇ É³ÛÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ïíáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: ²ÛÅÙ ÏáÙÇï»Ç ѳëï³ï³Í áñáßٳٵ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ³Û¹ áñáßÙ³Ý Ýáñ ËÙµ³·ñٳٵ, ûñÇݳϳݳóí³Í ¿ ѳۻñ»ÝáõÙ µ³é»ñÇ ïáÕ³¹³ñÓÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ í³Ýϳïٳٵ ϳï³ñ»Éáõ ³í³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ëϽµáõÝùÁ: Àëï ³Û¹ ϳÝáÝÝ»ñǪ ѳۻñ»ÝáõÙ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ í³ÝÏ ¿ ϳ½Ùáõ٠ѳçáñ¹ Ó³ÛݳíáñÇÝ Ùdzó³Í ¨ Ýñ³ Ñ»ï ³ÝóÝáõÙ ¿ ÙÛáõë ïáÕÁ ¥²-ñ³-·³Í, µ³ñÓ-ñ³-ݳÉ, ³ÝÓ-ñ¨, ËÁݹ-ñ»É¤: îáÕ³¹³ñÓÇ ÙÛáõë µáÉáñ ϳÝáÝÝ»ñÁ ϳ°Ù ³Ûë ϳÝáÝÇ Ù³ëݳíáñ ¹»åù»ñÝ áõ ¹ñ³ Éñ³óáõÙÝ »Ý, ϳ°Ù ³é³ÝÓÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñ »Ý: ÀݹáõÝí³Í áñáßÙ³Ý ³é³çÇÝ Ï»ïÇ µ¤ »Ýóϻïáí ݳ¨ áñáßí³Í ¿ µ³Õ³Ó³ÛÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ Û³, Ûá, Ûáõ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Û-Ç ïáÕ³¹³ñÓÇ Ñ³ñóÁ: Üßí³Í ¹ÇñùáõÙ ÝϳïíáõÙ ¿ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý »ñÏíáõÃÛáõÝ: ºÃ» ³ÛëåÇëÇ ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ µ³é»ñáõÙ Û-ÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ Ù»Ï µ³Õ³Ó³ÛÝ, ³å³ í»ñçÇÝë ëáíáñ³µ³ñ ÙÝáõÙ ¿ ݳËáñ¹ í³ÝÏáõÙ, ÇëÏ Û-Ý Ó³ÛݳíáñÇ Ñ»ï ³ÝóÝáõÙ ¿ ѳçáñ¹ í³ÝÏÁª ²ñ³Ù-Û³Ý, ³ñ-ÛáõÝ, Ù³ï-Û³Ý, ëÇÝ-Ûáñ: ÆëÏ »Ã» Û-ÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ »Ý »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñ, ³í»ÉÇ µÝ³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ í»ñçÇÝ µ³Õ³Ó³ÛÝÁ Û-Ç Ñ»ï ѳçáñ¹ í³ÝÏÇÝ Ùdzó³Í ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁª ³Ý-ÏÛáõÝ, ³Õ-µÛáõñ, ÑÁÝ-ãÛáõÝ, ØÏÁñï-ãÛ³Ý, íñÁÝ-çÛáõÝ: ÜϳïÇ áõݻݳÉáí ³Ûë ϳñ·Ç µ³é»ñÇ »ñϳÏÇ í³ÝϳïÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ áõ ïáÕ³¹³ñÓÇ ëáíáñáõÛÃÁ ¥Ù³ï-Û³Ý//Ù³-ïÛ³Ý, ëÇÝ-Ûáñ//ëÇÝÛáñ, ³ÝÏ-ÛáõÝ//³Ý-ÏÛáõÝ, ÑÁÝã-ÛáõÝ//ÑÁÝ-ãÛáõݤ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÝÙ³Ý µ³é»ñáõÙ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ñݳñ³íáñ ë˳ÉÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÁª ÁݹáõÝí³Í ¿ í»ñáÑÇßÛ³É »ñϳÏÇ í³ÝϳïáõÙÝ»ñÝ áõ ëñ³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý ïáÕ³¹³ñÓÁ ×Çßï ѳٳñ»É: ²Ûë ϳÝáÝÁ ãÇ ·áñÍáõÙ ³ÛÝ Ï³ñ·Ç µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÙdzÛÝ, áñáÝóáõÙ Û-Ý ³ñï³ë³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ݳËáñ¹ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ãÇ ³Ýç³ïíáõÙ ¨ ³Û¹ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ÝϳÛÇÝ áõ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ïáàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 245


Õ³¹³ñÓáõÙÝ»ñÁ ¥³Ù»Ý³-ÑÛáõñ³ë»ñ, ³Ý-ÑÛáõñÁÝϳÉ, É»éݳ-·ÛáõÕ¤ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý: ²é³çÇÝ Ï»ïÇ µ¤ »Ýóϻïáí ÃáõÛɳïñí³Í ¿ Ó³ÛݳíáñÇó ³é³ç ÁÝÏ³Í ëÕ³·Çñ ¨-Á, Áëï ÑÝãÙ³Ý, »í ·ñ»ÉÝ áõ ï³é³Ýç³ï ¥»-í¤ ïáÕ³¹³ñÓ»ÉÁ ¥ºñ»-í³Ý, µ³ñ»-í»É¤: ì³Ýϳïٳٵ ϳï³ñíáÕ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ù³ëݳíáñ ¹ñë¨áñáõÙÝ ¿ ·³Õïݳí³ÝÏ Á-Ý ïáÕ³í»ñçÇ ¨ ѳçáñ¹ ïáÕÇ ëϽµÇ í³ÝÏ»ñáõÙ ·ñ»Éáõ ϳÝáÝÁ ¥Áë-ÏÁë»É, ·Á-ñ³Ï³Ý, ÅáÕá-íÁñ¹Ç, ÉÇ-ïÁñ¤, áñÝ ¿É ïáÕ³¹³ñÓÇ ³Ù»ÝÇó íÇ×»ÉÇ Ï»ï»ñÇó ¿: ²ÝÏ³Ë ³Û¹ í»×»ñÇó, ÁݹáõÝí³Í áñáßÙ³Ý 2-ñ¹ Ï»ïáõÙ å³Ñå³Ýí³Í ¿ Á ·³Õïݳí³ÝÏÁ ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï ·ñ»Éáõ ëáíáñáõÛà ¹³ñÓ³Í í»ñáÑÇßÛ³É Ï³ÝáÝÁª ÃáõÛɳïñ»Éáí ¹³ñÓÛ³É Ï³ÝáÝ ¹³ñÓ³Í »ñÏáõ µ³ó³éáõÃÛáõݪ ³¤ ½µ, ½·, ßï, ëÏ, ëå ¨ ÝÙ³Ý ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ëÏëíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ µ³é³ëϽµÇ ·³Õïݳí³ÝÏ Á-Ý ã·ñ»É, áõëïÇ ïáÕ³¹³ñÓ»É êå³ñ-ï³Ï, êïñ³ë-µáõñ· ¨ áã û Àë-å³ñï³Ï, Àëï-ñ³ëµáõñ·. µ¤ µ³ñ¹ µ³é»ñÁ ïáÕ³¹³ñÓ»ÉÇë ëñ³Ýó Á ·³Õïݳí³ÝÏáí ëÏëíáÕ »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÇ Á-Ý ã·ñ»É, áõëïÇ ïáÕ³¹³ñÓ»É ¹³ñ³-·ÉáõË, ³é³ç³-¹ñáõÃÛáõÝ ¨ áã ûª ¹³ñ³-·ÁÉáõË, ³é³ç³-¹ÁñáõÃÛáõÝ: ÜáõÛÝ Ï³ÝáÝáí å»ïù ¿ ïáÕ³¹³ñÓ»É ÏñÏݳíáñ ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÇݳϪ ù³ß-ùß»É, í³½-í½»É, í³é-íéáõÝ, ×ÁÕ-×Õ³É ¨ ³ÛÉÝ: àñáßÙ³Ý 2-ñ¹ Ï»ïÇ ·³Õïݳí³ÝÏ Á-ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ï³ÝáݳñÏáõÙÝ»ñáõÙ Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñí»É »Ý ×ß·ñïáõÙ-Éñ³óáõÙÝ»ñ ¨ë: ²Û¹ Ï»ïÇ Ï³ÝáݳñÏáõÙÝ»ñáí Ñëï³Ï»óí»É áõ ×ß·ñïí»É »Ý µ³Õ³Ó³ÛÝ³Ï³Ý ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ç, áõ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ Ù»°Ï Á-Ç ÑÝãÛáõݳ÷áËíáÕ, Ù»Ï ëÕáÕ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ç³ó³Í ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ¨ ïáÕ³¹³ñÓÇ »ñÏíáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñٳٵ. ³¤ ÏñÏݳµ³Õ³Ó³ÛÝ µ³Û»ñª ½Á-ÝÁ-Ý»É//½ÁÝ-Ý»É, åÁ-ïÁ-ï»É//åÁïï»É, ùÁ-ÝÁ-Ý»É//ùÁÝ-Ý»É ¨ ³ÛÉÝ. µ¤ µ³½Ù³í³ÝÏ ³ÛÉ µ³é»ñª ³Õ-çÁ-ϳ//³Õç-ϳ, ³ñ-×Á-×Ç//³ñ×-×Ç, Ù³ñ-ÙÁ-ÝÇ//Ù³ñÙ-ÝÇ ¨ ³ÛÉÝ. ·¤ å³ï׳é³Ï³Ý ¨ »ñÏáõ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó Ñ»ïá í ³Í³Ýó áõÝ»óáÕ Ïñ³íáñ³Ï³Ý µ³Û»ñª ÃÁé-óÁ-Ý»É//ÃÁéó-Ý»É, ˳ճóÁ-Ý»É//˳ճóÝ»É, í³½»óÁ-Ý»É//í³½»ó-Ý»É, ÃÁñ-çÁ-í»É//ÃÁñç-í»É, ϳ½ÙÁ-í»É//ϳ½Ùí»É ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»Ýáõ٠û¨ ·Ý³Éáí ѳñ³½³ï »Ý ¹³éÝáõ٠ѳٳéáï³Íª Á-Ý ëÕ³Í, Ó¨»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÅáÕáíñ¹³Ëáë³Ï³Ý á×áõÙ ¨, ٳݳí³Ý¹, µ³Ý³ëï»ÕÍáõ- 246 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë ½áõÛ·»ñÇó Á-Ý ãëÕ³Í µ³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Áëï ³Û¹Ù Ï³ï³ñí³Í ïáÕ³¹³ñÓÁ ϳÝáÝÇÏ ãѳٳñ»ÉÁ ×Çßï ã¿ñ ÉÇÝÇ: î»°ë, ûñÇݳϪ

²Ý³å³ïáõÙ ÙÇ µ»¹íÇÝ ÞáÕùÝ ¿ ï»ë»É ÙÇ ³ÕçÁϳ ·»Õ»óÇÏ… ¥²í. Æë³Ñ³Ï۳ݤ

àñáßÙ³Ý »ññáñ¹ Ï»ïÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ݳ˳ͳÝó³íáñ ¨ µ³ñ¹ µ³é»ñÁ ݳ¨ Áëï µ³é³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý ïáÕ³¹³ñÓ»Éáõ ϳÝáÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ: ì³ÝϳïÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳÝáÝÝ»ñáí ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ýáñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãëï»ÕÍ»Éáõ ¨ ѳۻñ»ÝÇ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ï³ÝáÝÝ»ñáõÙ ³Ýû·ï³Ï³ñ ë³Ñٳݳ÷³ÏáõÙÝ»ñ ãÙïóÝ»Éáõ ѳٳñ áñáßÙ³Ý ³Û¹ Ï»ïáí ÃáõÛɳïñí³Í ¿ Ù³ë³Ùµ ïáÕ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»É µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ëϽµáõÝùáí: Àëï ³Ûë ϳÝáÝǪ ѳçáñ¹ ïáÕ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷á˳¹ñ»É µ³ñ¹ ¨ ݳ˳ͳÝó³íáñ µ³é»ñÇ »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÁª ³ñÙ³ïÁ ϳ٠³ÙµáÕç³Ï³Ý µ³éÁ ¥³ñ³·-ÁÝóó, ·»ï-³÷, Íáí-»½ñ, ÙÇç-³Ýóù, ³Ý-û·áõï, ·»ñ-ËݹÇñ¤: ²Ûë ϳÝáÝÁ ãÇ ï³ñ³Íí³Í í»ñç³Í³ÝóÝ»ñÇ ¨ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, ãÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñíáõ٠ѳçáñ¹ ïáÕÁ ï³Ý»É ³Û¹ ïÇåÇ Ù³ëÝÇÏÝ»ñ, ³ÛëÇÝùݪ í³ÝϳïáõÙÁ ѳßíÇ ã³éÝ»Éáí ïáÕ³¹³ñӻɪ ¹åñáó-³Ï³Ý, ÑÇí³Ý¹³Ý-áó, Ëáë-áõÝ, ½ñÁÝ·-áõÝ, ¹³ßï-áõÙ, ù³Õ³ù-Çó, ·»ï-áí: ºññáñ¹ Ï»ïáõÙ, ³é³ÝÓÇÝ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓݳóí³Í »Ý ³ÛÝ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÇ ëϽµÝ³í³ÝÏÇ Á-Ç ëÕÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí µ³éÝ Áëï ϳ½ÙáõÃÛ³Ý ãÇ ïáÕ³¹³ñÓíáõÙ ¥·»ñµÝ³Ï³Ý, ѳٳÉ-ë³ñ³Ý ¨ áã ûª ·»ñ-µÝ³Ï³Ý, ѳٳ-Éë³ñ³Ý¤: îáÕ³¹³ñÓÇ ³Ûë ϳñ·Ç µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ëϽµáõÝùÇ ÁݹɳÛÝáõÙÁ, áñ ѳϳ¹ñíáõÙ ¿ í³Ýϳïٳٵ ïáÕ³¹³ñÓ»Éáõ ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÇÝ, Ï˳ݷ³ñÇ í»ñçÇÝÇë Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³éÙ³ÝÁ, ÝáñÇó ³ÝáñáßáõÃÛáõÝ Ïëï»ÕÍÇ, ¹áõé ϵ³Ý³ µ³éÇ Ï³½ÙáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ãÇÙ³óáÕ ³ß³Ï»ñïÇó ëïáõ·³µ³Ý³Ï³Ý ïáÕ³¹³ñÓÇ ³ÝÑÇÙÝ å³Ñ³ÝçÇ ¨, í»ñç³å»ë, ó³Íñ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÇÝã-áñ ã³÷áí Ï˳ݷ³ñÇ ë³ÑáõÝ ¨ ³ÝëË³É ³éá·³ÝáõÃÛ³Ùµ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²é³Ýó ³ÛÝ ¿É µ³é³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ï³Ù µ³é³Ù³ë»ñÇ Ñ³çáñ¹ ïáÕÁ ï³Ý»Éáõ ϳÝáÝÁ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý áñáß Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëå»ë, »Ã» µ³ñÓ-ñáñ³Ï, ÃÇÏ-ÝáëÏñ, ³-Ýáñáß, Íá-í»½ñ, Ù³-Ï»ñ»ë, ÙÇ-ç»ñÏñ³Ï³Ý í³Ýϳïٳٵ ϳï³ñí³Í ïáÕ³¹³ñÓÁ ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ ³Û¹ µ³é»ñÇ ×Çßï ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 247


ëϽµáõÝùáí ϳï³ñí³Í µ³ñÓñ-áñ³Ï, ÃÇÏÝ-áëÏñ, ³Ý-áñáß, Íáí-»½ñ, Ù³Ï-»ñ»ë, ÙÇç-»ñÏñ³Ï³Ý ïáÕ³¹³ñÓÁ ëïÇåáõÙ ¿ áõëáõóãÇݪ ѻ層Éáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñå»ë½Ç µ³é»ñÇ ³ÛëåÇëÇ ïñáÑÙ³Ý å³ï׳éáí ¹ñ³Ýù ã³ñï³ë³Ýí»Ý µ³ñÓñíáñ³Ï, ÃÇÏÝíáëÏñ, ³Ýíáñáß, ÍáíÛ»½ñ, Ù³ÏÛ»ñ»ë, ÙÇçÛ»ñÏñ³Ï³Ý: àõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñųÝÇ »³, »á, dz, Ç», Çáõ ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ïáÕ³¹³ñÓÁ: àñáßٳٵ ãÇ ³ñ·»Éí³Í ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï ÝÙ³Ý ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýç³ï»É, ³ÛëÇÝùݪ ϳñ»ÉÇ ¿ ïáÕ³¹³ñӻɪ ²Ý¹ñ»-³ë, é»-³ÉǽÙ, û-áñ»Ù, ܳåáÉ»-áÝ, ëáóÇ-³ÉǽÙ, سñÇ-³Ù, Ñ»ùÇ-³Ã, ý»ÉÇ-»ïáÝ, ã»ÙåÇ-áÝ, ÙÇÉÇ-áÝ, ϳÉóÇ-áõÙ, Ñ»ÉÇ-áõÙ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ñÓÝ»É ³Û¹ µ³é»ñÇ Ñݳñ³íáñ ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ³Õ³í³ÕáõÙÝ»ñÇ íñ³: ì»ñáÑÇßÛ³É ï³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳۻñ»ÝáõÙ Ù³ë³Ùµ ϳñ¹³óíáõÙ »Ý ³Ý³Ýç³ï, ÙdzëÝ³Ï³Ý ³ñï³µ»ñٳٵ, ÇëÏ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ¹ñ³Ýó » ¨ Ç µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³ñï³ë³ÝíáõÙ »Ý Û ¥éÛ³ÉǽÙ, ܳåáÉÛáÝ, ëáóÛ³ÉǽÙ, Ñ»ùÛ³Ã, ý»ÉÛ»ïáÝ, ã»ÙåÛáÝ, ϳÉóÛáõÙ ¨ ³ÛÉݤ: àõñ»ÙÝ Ó³ÛݳíáñÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ », Ç ·ñ»ñÁ, ³ñï³ë³Ýí»Éáí Û, ³é³ÝÓÇÝ í³ÝÏ ã»Ý ϳ½ÙáõÙ, û¨ ïáÕ³¹³ñÓíáõÙ »Ý áñå»ë í³Ýϳñ³ñ Ó³Ûݳíáñ: È»½í³Ï³Ý áã ÙÇ Ï³ÝáÝ ·ñ³íáñ ËáëùáõÙ ³ÛÝù³Ý ѳ׳˳ÏÇ ãÇ ·áñͳÍíáõÙ, áñù³Ý ïáÕ³¹³ñÓÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: ²Û¹ å³ï׳éáí ¿É áõëáõóÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù ݳ¨ ïáÕ³¹³ñÓÇ ë˳ÉÝ»ñÇ, áñáÝù áñáß áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ »Ý ·ñ³íáñÁ ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»ÉáõÝ Ë³Ý·³ñáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù: îáÕ³¹³ñÓÇ ë˳ÉÁ ãå»ïù ¿ ¹³ñÓÝ»É ·ñ³íáñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇß: øÝÝ³Ï³Ý ·ñ³íáñ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë, ë˳ÉÝ»ñÇ ËÙµ³íáñÙ³Ý ëϽµáõÝùáí, ïáÕ³¹³ñÓÇ ÏñÏÝíáÕ µáÉáñ ë˳ÉÝ»ñÁ å»ïù ¿ ѳٳñ»É Ù»Ï Ï³Ù, ï³ñ³µÝáõÛà áõ Ñ³×³Ë ÏñÏÝí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, »ñÏáõ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ë˳É: À ·³Õïݳí³ÝÏÇ Ñ»ï ϳåí³Íª µ³éÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ã³Õ³í³ÕáÕ íñÇåáõÙÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ¨ ëË³É ãѳٳñ»É: Ø»ñ ³Ûë ß³ñ³¹ñ³ÝùÇó ϳñáÕ ¿ ³ÛÝå»ë Ãí³É, û ѳۻñ»ÝÇ ïáÕ³¹³ñÓÁ ãáõÝÇ Ñëï³Ï ϳÝáݳñÏáõÙÝ»ñ, ¨ ³Ûɨë ãÏ³Ý ³Û¹ ϳÝáÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³éٳٵ ³ÝëË³É ·ñáÕÝ»ñ: γÝ, ³ÛÝ ¿Éª áã ùã»ñÁ: îáÕ³¹³ñÓÇ ëË³É ·ïÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï³¹ñٳٵ ß³ï áõß³¹Çñ ϳñ¹³óÇ §¾çÙdzÍÇݦ ³Ùë³·ñÇ 2002 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÁ: Þáõñç 200-¿ç³Ýáó ³Ùë³·ñáõ٠ϳï³ñí³Í ѳñÛáõñ³íáñ ïáÕ³¹³ñÓáõÙÝ»ñáõÙ ·ï³ ÙdzÛÝ Ù»Ï ë˳É: ²Ùë³·ñÇ - 248 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

156-ñ¹ ¿çáõÙ, ³Ýó³Í ѳٳñÝ»ñÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÇë, ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ë³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¼»ÛÃáõÝÛ³ÝÁ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ µ³éÁ ïáÕ³¹³ñÓ»É ¿ »ñ³Åß-ïáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ³Ùë³·ñÇ µáõÝ ß³ñ³¹ñ³ÝùáõÙ ³Ûë µ³éÁ ·ï³Ýù »ñ³ÅÁß-ïáõÃÛáõݪ ×Çßï ïáÕ³¹³ñÓٳٵ: ²ÛÝå»ë, áñ §¾çÙdzÍÇݦ ³Ùë³·ÇñÁ, Çñ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇݹ³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ¨ áõëáõóáÕ³Ï³Ý ¹»ñÇó ½³ï, ϳñáÕ ¿ ݳ¨ ѳۻñ»ÝÇ ×Çßï áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý Ó»éݳñÏ ÉÇÝ»É:

Ð. Ê. ´³ñë»ÕÛ³Ý

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 249


àðàÞàôØܺð ². îºðØÆܲ´²ÜàôÂÚàôÜ ºì î²è²¸²ðÒàôÂÚàôÜ 1. ÐРܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳμ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇݦ (1990 Ã.) áñáßáõÙÁ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ* èáõë»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

гۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÁ

ãåîïîëèòèêà

³ß˳ñѳù³Õ³ù³-

ãóìàíèçàöèÿ äåêëàðàöèÿ äèññèäåíò äîðàáîòêà êîíâåðñèÿ êîëëåêöèîíåð ïëþðàëèçì ïðîôèëàêòèêà

ðåàëèÿ ðåêåò ðåêåòèð òðàíñïàðàíò

ϳÝáõÃÛáõÝ Ù³ñ¹Ï³ÛݳóáõÙ 1. Ñéã³Ï³·Çñ 2. ѳÛï³ñ³ñ³·Çñ ³ÛɳËáÑ 1. Éñ³Ùß³ÏáõÙ 2. í»ñçݳÙß³ÏáõÙ ÷á˳ñÏ Ñ³í³ùáñ¹ 1. µ³½Ù³ÏÇáõÃÛáõÝ 2. µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ 1. ϳÝ˳ñ·»ÉáõÙ 2. ³Ëï³Ï³ÝËáõÙ (µÅßÏ.) 3. ѳÝó³Ï³ÝËáõÙ (Çñ³í.) Çñ³Ï (áõÃÛáõÝ) µéݳßáñÃáõÙ µéݳßáñà óáõó³å³ëï³é

*гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/3 Ññ³Ù³Ýáí:

- 250 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

2. гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ*

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

³·ñ»ëdz, ѳñÓ³ÏáõÙ,

ݳ˳ѳñÓ³ÏáõÙ

ݳ˳ѳñÓ³ÏáõÙ ³·ñ»ëÇí, ѳñÓ³ÏáճϳÝ

ѳñÓ³ÏáճϳÝ

³·ñ»ëáñ, ݳ˳ѳñÓ³Ï

ݳ˳ѳñÓ³Ï

µñÇýÇÝ·, ׻峽ñáõÛó

׻峽ñáõÛó

¹»ÙáÏñ³ïdz, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ,

ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ

ÅáÕáíñ¹³Çß˳ÝáõÃÛáõÝ, ÅáÕáíñ¹³å»ïáõÃÛáõÝ, é³Ùϳí³ñáõÃÛáõÝ ¾ÉÇï³, í»ñݳ˳í, ÁÝïñ³Ë³í

1. ÁÝïñ³ÝÇ, 2. í»ñݳ˳í

¿ÉÇï³ñ, ¿ÉÇï³ÛÇÝ

1. ÁÝïñ³Ýáõ, 2. í»ñݳ˳í³ÛÇÝ

¿É»Ïïáñ³ï, ÁÝïñ³½³Ý·í³Í,

ÁÝïñ³½³Ý·í³Í

ÁÝïñ³Ë³í, ÁÝïñ³ß»ñï ÇÙÇç

Ï»ñå³ñ

Éǵ»ñ³ÉǽÙ, ³½³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

³½³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

Ù³ëë Ù»¹Ç³

½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáó

Ù»¹Ç³ Ù»Ýï³ÉÇï»ï

Éñ³ïí³ÙÇçáó 1. Ùï³Í»É³Ï»ñå 2. Ë»Éù

åáåáõÉǽÙ, ³Ùµá˳í³ñáõÃÛáõÝ

³Ùµá˳ѳ×áõÃÛáõÝ

é»ÛïÇÝ·, í³ñϳÝÇß

í³ñϳÝÇß

ïáï³ÉÇï³ñǽÙ, ³ÙµáÕç³ïÇñáõÃÛáõÝ

³ÙµáÕç³ïÇñáõÃÛáõÝ

* гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/4 Ññ³Ù³Ýáí:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 251


3. ÐÐ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý ¨ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ* ì³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙ

Իϳí³ñ

²ß˳ï³Ï³½Ù

Ü»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ù³ñ½ Ù³ñ½å»ï Ù³ñ½å»ï³ñ³Ý Màðç (éáõë.) Màðçïåò Màðçïåòàðàí Marz (³Ý·É.) Marzpet Marzpetaran Marz (ýñ³Ýë.) Marzpet Marzpetaran Mars (·»ñÙ.) Marspet Marspetaran ѳٳÛÝù ³í³·³ÝÇ îáùèíà ñîâåò ñòàðåéøèí community council of the aldermen communaute° conseil des anciens .. Geminde Altestenrat ù³Õ³ù ù³Õ³ù³å»ï ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý ãîðîä ìýð ãîðîäà ãîðîäñêîé ìóíèöèïàëèòåò city mayor of the city city municipality ville maire de la ville Mairie de la ville Stadt Burgermeister Stadtverwaltung Ã³Õ Ã³Õ³å»ï óճå»ï³ñ³Ý îêðóã ìýð îêðóãà îêðóæíîé ìóíèöèïàëèòåò quarter mayor of quarter quarter municipality quartier maire du quartier Mairie de la quartier Bezirk Bezirksrat Bezirksverwaltung ·ÛáõÕ ñåëî

·ÛáõÕ³å»ï ñòàðîñòà

village village Dorf

mayor of the village village municipality maire du village Mairie du village Dorfaltester Dorfverwaltung

·ÛáõÕ³å»ï³ñ³Ý ñåëüñêèé ìóíèöèïàëèòåò

*гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/8 Ññ³Ù³Ýáí:

- 252 -

4. îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ*

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

µÇ½Ý»ë, ·áñͳñ³ñáõÃÛáõÝ

·áñͳñ³ñáõÃÛáõÝ

µÇ½Ý»ëÙ»Ý, ·áñͳñ³ñ

·áñͳñ³ñ

µáñë³, µÇñų, ë³Ï³ñ³Ý

ë³Ï³ñ³Ý

¹»ýÇóÇï

å³Ï³ëáõñ¹

¹Çí»ñëÇýÇϳódz

µ³½Ù³½³Ý»óáõÙ

¹Çíǹ»Ý¹, ߳ѳµ³ÅÇÝ

߳ѳµ³ÅÇÝ

¿É³ëïÇÏáõÃÛáõÝ

³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

¿Ï½á·»Ý (¿ùëá·»Ý)

³ñï³ÍÇÝ

¿Ý¹á·»Ý

Ý»ñÍÇÝ

ÇÝí»ëïÇódz, Ý»ñ¹ñáõÙ

Ý»ñ¹ñáõÙ

ÉÇÏíǹ³ÛÝáõÃÛáõÝ

1. Çñ³óÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ, 2. Éáõͳñ»ÉÇáõÃÛáõÝ

ÉáÙµ³ñ¹

·ñ³í³ïáõÝ

ÏáÙ»ñóÇáÝ

³é¨ïñ³ÛÇÝ

ٻݻçÙ»Ýï, ϳé³í³ñáõÙ

ϳé³í³ñáõÙ

ã»Ï

í׳ñ³·Çñ

ë»ñïÇýÇϳóáõÙ

ѳí³ëï³·ñáõÙ

ëﳷݳódz, É׳óáõÙ

É׳óáõÙ

í³ÉÛáõï³, ³ñÅáõÛÃ

³ñÅáõÛÃ

ï³ñ³¹ñ³Ù, ³ñï³ñÅáõÛÃ,

³ñï³ñÅáõÛÃ

ÇÝí³ÉÛáõï³ óÇÏÉ

å³ñµ»ñ³ßñç³Ý

*гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/10 Ññ³Ù³Ýáí:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 253


5. îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ*

¶áñͳÍíáõÙ ¿ ÙáÝáåáÉdz, ٻݳïÇñáõÃÛáõÝ,

6. سñ½³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ*

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

µáµëÉ»Û, ջϳë³ÑݳÏ

ջϳë³ÑݳÏ

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É 1. ٻݳßÝáñÑ,

ϳå³, ³ï³ÙݳϳÉ, ³ï³Ùݳå³Ñ

³ï³ÙݳϳÉ

2. ٻݳïÇñáõÃÛáõÝ

Ù»ÙáñdzÉ, Ñáõß³ÙñóáõÙ

Ñáõß³ÙñóáõÙ

1. ٻݳßÝáñÑÛ³É

çñ³ÛÇÝ ëɳÉáÙ, çñ³ÛÇÝ áÉáñ³í³Ûñ¿çù

ÃdzáÉáñ³ë³Ñù

2. ٻݳßÝáñѳï»ñ

ëÇÝËñáÝ ÉáÕ, ѳٳÉáÕ, ·»Õ³ÉáÕ

·»Õ³ÉáÕ

ÙáõÉïÇåÉÇϳïáñ

µ³½Ù³ñÏÇã

ëɳÉáÙ, áÉáñ³í³Ûñ¿çù

áÉáñ³ë³Ñù

ëáõµëǹdz, ëáõµí»Ýódz

Éñ³Ñ³ïϳóáõÙ

ëï³ñï, Ù»ÏݳñÏ

Ù»ÏݳñÏ

ùíáï³

µ³Åݻٳë, Ù³ëÝáñ¹

ëï³ñïÛáñ, Ù»ÏݳñÏÇã

Ù»ÏݳñÏÇã

ûÉÇ·áåáÉdz

1. ËÙµ³ßÝáñÑ

í»ñçݳ·ÇÍ, »½ñ³·ÇÍ

í»ñçݳ·ÇÍ

2. ËÙµ³ïÇñáõÃÛáõÝ

ïñ³ë³ (ë³ÑݳϳÛÇÝ, ¹³ÑáõϳÛÇÝ),

ٻݳßÝáñÑ, ٻݳí³×³é ÙáÝáåáÉÇëï, ٻݳßÝáñÑÛ³É, ٻݳßÝáñѳï»ñ

ýÇëϳÉ, ·³ÝÓ³ñ³Ý³ÛÇÝ,

·³ÝÓ³ñ³Ý³ÛÇÝ

ѳñϳµÛáõç»ï³ÛÇÝ

* ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Úáõ. êáõí³ñÛ³ÝÁ: гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 1997 Ã. Ù³ñïÇ 3-Ç ÃÇí 283 Ññ³Ù³Ýáí:

- 254 -

ë³ÑáõÕÇ ïñ»Ý³Åáñ, í³ñÅáó, í³ñųë³ñù

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ë³ÑáõÕÇ Ù³ñ½³ë³ñù

*гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/7 Ññ³Ù³Ýáí:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 255


7. سñ½³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ* гÝÓݳñ³ñíáÕ ³Ýí³ÝáõÙÁ

èáõë»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÁ

³Ùñ³Ï³å

êðåïëåíèå

³Ùñ³÷áÏ

ðåìåíü òóêëèïñà

³ÝóϳÉ

çàâàë

·»ñÑëϳ áÉáñ³ë³Ñù

ñóïåðãèãàíòñêèé ñëàëîì

¹³Ñáõϳå³ñ

ôðèñòàéë

¹³ÑáõÏÁÝóó

¹³ñӳ߳ñ

»½ñ³¹³ñÓ

ûùáõÕÇ

ëûæíûå õîäû

ñîïðÿæåííûå ïîâîðîòû êàíòîâàíèå

âèðàæ

ÏáÕ³ë³Ñù

ñîñêàëüçûâàíèå ¥áîêîâîå¤

ѻͳϳݷ

ñþðïëÿñ

ѻͳÝí³¹áÕ

âåëîòðóáêà

Ñå³ñ·»ÉáõÙ

ñöåïëåíèå

ÓÛ³Ý ¨ ¹³ÑáõÏÇ ß÷áõÙÇó ³é³ç³ó³Í ³ñ·»É³ÏáõÙÁ

ѻͳÝí³íóñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Íª ѻͳÝíáñ¹Ý»ñÇ ¨ ѻͳÝÇíÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÁ

Ùñó³÷áñÓ

ïîïûòêà

ÙñóáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñ½ÇÏÇÝ ïñíáÕ ÷áñÓÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ

áÉáñ³ë³ÑùÇ ï»ë³Ï

áïݳÏáõÙ

ïåäàëèðîâàíèå

ë³Ñù³Ù³ñáõÙ

âûêàò

ë»å³ÏáßÇÏ

øèïîâêè

í»ñçݳñÏ

ôèíèø

ÙñóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï í»ñçݳ·ÇÍÁ ѳï»Éáõ å³ÑÁ

÷áϳÙñ³Ï

àíòàáêà

ë³éó³ÏïñÇãǪ Ó»éùÇÝ ³Ùñ³óíáÕ ÷áÏÇ ³ÙñÇãÁ

÷áñÓ³ÙñóáõÙ

ïðèêèäêà

ê³ÑÙ³ÝáõÙÁ

ѳñÙ³ñ³Ýù, áñáí Ù³ñ½ÇÏÇ áïùÝ ³Ùñ³óíáõÙ ¿ áïݳÏÇÝ, ¹³ÑáõÏÇÝ ¨ ³ÛÉÝ áïݳµÝÇ Ï³Ù ³Ùñ³Ï³åÇ ÷áÏÁ ¥Ï³Ù ÷áϳÝÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù¤

Ù³ñ½³Ó¨, áñ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ¹³ÑáõÏÝ»ñáí ·»Õ³ë³Ñù, å³ñ»ñ, ó³ïÏ»ñ, åïáõÛïÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ ¹³ÑáõÏáñ¹Ç ï»Õ³ß³ñÅÁ ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí ¹³ÑáõÏáñ¹Çª Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ ÙÇ ù³ÝÇ ¹³ñÓáõÙÝ»ñÁ ¹³ÑáõÏÝ»ñÁ Ý»ñëÇ Ï³Ù ¹ñëÇ »½ñ»ñÇÝ å³Ñ»Éáíª ¹³ñÓáõÙÝ»ñ ϳ٠³ñ·»É³ÏáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»ÉÁ

¹³ÑáõÏÇ ÏáÕÙݳÛÇÝ Ù³ëáí ɳÛݳÏÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ë³ÑùÁ ѻͳÝí³Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Ù»ÏݳñÏÇó Ñ»ïá ѻͳÝíáñ¹Ý»ñÇ Ï³Ý·Ý³Í íÇ׳ÏÁ ѻͳÝíÇ ¹áÕ»ñÁ

ѻͳÝíÇ áïݳÏÁ åïï»ÉÁ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ¹³ÑáõÏáñ¹Ç ³½³ï ë³ÑùÁ Ý»ñµ³ÝÇ íñ³ ë»å»ñ áõÝ»óáÕ Ù³ñ½³ÏáßÇÏ

Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝóϳóíáÕ áã å³ßïáÝ³Ï³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ÙñóáõÃÛáõÝÁ

ÙñóáõÕáõ ûù ѳïí³ÍÁ

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ø. ÆëåÇñÛ³ÝÁ: гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/15 Ññ³Ù³Ýáí:

- 256 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 257


8. سñ½³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ* ¶áñͳÍí»É »Ý

èáõë»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ

ä»ïù ¿ ·áñͳͻÉ

´³½Ï³Ù³ñï

àðìðåñòëèíã

µ³½Ï³Ù³ñï

´éÝí³Íù µ³½áõÏÝ»ñáí

ïëå÷åâîé çàõâàò

µ³½Ï³µéÝáõÙ

¶ÉáñáõÙ

ïåðåêàò

·Éáñ

¶Éáñáõ٠ͳÉí³Í

ïåðåêàò ñîãíóâøèñü

ͳɳ·Éáñ

¶ÉáñáõÙª ßñçí»Éáí ÏáÕÙ

ïåðåêàò â ñòîðîíó

ÏáÕ³·Éáñ

êðóãîâîé ïåðåêàò

ßñç³·Éáñ

¶ÉáñáõÙáí ù³ÛÉ

ïåðåêàòíûé øàã

·Éáñ³ù³ÛÉ

¸³Ý¹³Õ ßñçáõÙ

ìåäëåííûé ïåðåâîðîò

ßáõé³Ýó

¶ÉáñáõÙª ßñçí»Éáí Ù»çùáí

¥ïåðåêèäêठºÉÙ³Ý ¹ñáõÃÛáõÝ

èñõîäíîå ïîëîæåíèå

»É³¹Çñù

¼ëå³Ý³Ï³Ó¨ ûùáõÙ

ïðóæèíÿùèé íàêëîí

½ëå³Ã»ùáõÙ

¼ëå³Ý³Ï³Ó¨ ù³ÛÉ

ïðóæèííûé øàã

½ëå³ù³ÛÉ Ã³÷³éù

³÷Ç ³ñ³·³óáõÙ

ðàçãîí

ÊÙµ³íáñáõÙ

ãðóïïèðîâêà

Ïáõã

γݷ Ó»éù»ñÇ íñ³

ñòîéêà íà ðóêàõ

Ó»éݳϳݷ

γݷ ÃdzÏÝ»ñÇ íñ³

ñòîéêà íà ëîïàòêàõ

ÃÇÏݳϳݷ

лÝáõÙ Ó»éù»ñÇ íñ³

óïîð íà ðóêàõ

µ³½Ï³Ñ»ÝáõÙ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³Ý·

îñíîâíàÿ ñòîéêà

ÑÇÙݳϳݷ

Ö³Ëñ³ÝóáõÙ

ïåðåëåò

׳Ëñ³Ýó

ÞñçáõÙª ³é³ç ¹³ñÓáõÙáí ïåðåâîðîò âïåðåä ñ

àëïÛáõݪ ÍáõÝÏÁ ͳɻÉáí

ïðèñÿäêà

ÍÝϳͳÉáõÏ

ä³ñ³Ýáí ϳåí³Í ϳË

çàâÿçûâàíèå

ϳåϳË

äáÉϳÛÇ ù³ÛÉ

øàãè ïîëüêè

áëïݳù³ÛÉ

êáÕ³ÝóáõÙ

ïåðåïîëçàíèå

ëáÕ³Ýó

êáÕ³ÝóáõÙ ÷áñÇ íñ³

ïåðåïîëçàíèå

÷áñëáÕ³Ýó

ïî-ïëàñòóíñêè ì³ñ³ÝóáõÙ

îïóñêàíèå

í³ñ³Ýó

ïðûæîê â ãðóïïèðîâêå

Ïáõã³ó³ïÏ

ïðûæîê ïåðåâîðîòîì

ßñç³ó³ïÏ

ò³ïϪ áïùÁ ¹Ý»Éáí

ïðûæîê íàñòóïàÿ

áïݹÇñ ó³ïÏ

ò³ïϪ áïùÇ ÏñÏݳÏÇ

ïðûæîê ñ äâîéíîé

ÏñÏݳ÷áË

ò³ïÏ ¥í³ñó³ïϤ ËÙµ³íáñí³Í ò³ïÏ ¥í³ñó³ïϤ ßñçí»Éáí

÷áËáõÙáí ø³é³ïñá÷ ù³ÛÉ – ¥Ð³Ù³ñÅ»ùÁ ãÇ »Õ»É¤

ñìåíîé øàãè ãàëîïà âçìàõ

ó³ïÏ ïñá÷³ù³ÛÉ ëñÁÝó÷ ¥ëáõñ-Áݹ-ó÷¤

ßñçÁݹ³ñÓ

ïîâîðîòîì ¥§Ðîíäàò¦¤ ÞñçáõÙ ¹»åÇ ÏáÕÙ

ïåðåâîðîò êîëåñîì

ßñç³ÝÇí

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Î. ¶. ´³µ³Û³ÝÁ: гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2001 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 20-Ç ÃÇí 79 Ññ³Ù³Ýáí:

- 258 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 259


9. úï³ñ §Ù»Ë³ÝÇϦ ï»ñÙÇÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ×ß·ñïáõÙ ÙïóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ*

ػ˳ÝÇÏ ï»ñÙÇÝÁ ѳۻñ»ÝáõÙ Ù»°Ï ·áñͳÍíáõÙ ¿ áñå»ë Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ë³ñù³íáñٳٵ ½µ³ÕíáÕ í³ñå»ïª Ù»ù»Ý³·áñÍ, Ù»°Ï áñå»ë ٻ˳ÝÇϳ ·Çï³×ÛáõÕÇ Ù³ëݳ·»ï, ·Çïݳϳݪ Ù»ù»Ý³·»ï: î»ñÙÇÝÇ ³Ûë µ³½ÙÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí áñáßíáõÙ ¿ ûï³ñ ٻ˳ÝÇÏ ï»ñÙÇÝÁ ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É Ù»ù»Ý³·áñÍ ¥í³ñå»ï¤ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ÙdzÛÝ, ÇëÏ Ù»Ë³ÝÇϳ ·Çï³×ÛáõÕÇ Ù³ëݳ·»ïª ٻ˳ÝÇϳ·»ï Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ, ٻ˳ÝÇÏ µ³éÇ ÷á˳ñ»Ý, ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É ¥Ù³Ã»Ù³ïÇÏáë, ýǽÇÏáë, ùÇÙÇÏáë ß³ñùǤ ٻ˳ÝÇÏáë ³Ýí³ÝáõÙÁª ·ñ»Éáí ³ÛÝ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý íϳ۳·ñ»ñáõÙ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ì. ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç Ññ³Ù³Ýáí:

- 260 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

10. гí³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý, ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý íÇ׳ϳ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ÁݹѳÝáõñ ٳûٳïÇϳÛÇ áñáß ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ* ²Ý·É»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÁ

èáõë»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÁ

1. correlation

êîððåëÿöèÿ

2. theory of random processes

òåîðèÿ ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ

3. histogram

ãèñòîãðàììà

4. expectation, expected value, mathematical expectation

ìàòåìàòè÷åñêîå oæèäàíèå, ñðåäíåå çíà÷åíèå

5. type, composition of vector

òèï, êîìïîçèöèÿ âåêòîðà

6. econometrics

ýêîíîìåòðèêà

7. combinatorics

êîìáèíàòîðèêà

¶áñͳÍí»É ¿

гÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿

Ïáé»ÉÛ³ódz

å³ï³Ñ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ

ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝóóùÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ

ÑÇëïá·ñ³Ù

ëÛáõݳå³ïÏ»ñ

ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ëå³ëáõÙ

ëå³ë»ÉÇ ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ù

ïÇå

í»ÏïáñÇ Ï³½Ù

¿ÏáÝáÙ»ïñÇϳ

ïÝï»ë³ã³÷áõÃÛáõÝ

ÏáÙµÇݳïáñÇϳ, ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ

ѳٳÏó³µ³ÝáõÃÛáõÝ

8. variance

äèñïåðñèÿ

¹Çëå»ñëdz, óñí³Íù, óñáõÙ

9. covariance

êîâàðèàöèÿ

ѳٳ÷á÷á˳ÏáõÙ, Ïáí³ñdzódz

óñí³Íù

ѳٳóñí³Íù

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ºí. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 14-Ç Ññ³Ù³Ýáí:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 261


11. Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ýª -Ƽ, -à¼, -ä²ÂƲ, -زîà¼, -àز í»ñç³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í μÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ* Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý µÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÝ ³Ù»ÝÇó Ñ³×³Ë áõÝ»ÝáõÙ »Ý -Æî, -à¼, -ä²ÂƲ, -زî༠¨ -àز í»ñç³Í³ÝóÝ»ñ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, Ï»ÝëÁÝóóÝ»ñ, ³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý íÇ׳ÏÝ»ñ ϳ٠ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ³Û¹ í»ñç³Í³ÝóÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ã»Ý óñ·Ù³ÝíáõÙ, ϳ٠ѳßíÇ ã»Ý ³éÝíáõÙ í»ñç³Í³ÝóÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áõëïÇ ã»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó: êáõÛÝ áñáßáõÙÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ áõÝÇ ³Û¹ ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï: Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ýª -Æî, -à¼, -ä²ÂƲ, -زîà¼, -àز í»ñç³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ý³óÝ»Éáõ ¨ ëñ³Ýó ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ×ß·ñïáõÙÝ»ñ áõ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ѳٳϳñ·í³ÍáõÃÛáõÝ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐРγé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿.

ÏáÉåÇï

ÏáÉåÇï, Ñ»ßïáóÇ

Ñ»ßïáó³µáñµ (ÏáÉåÇï)

µáñµáùáõÙ Ù³ëïÇï

ëïÇÝù³µáñµ, Ù³ëïÇï

ëïÇÝù³µáñµ (ÏñÍù³·»ÕÓ³µáñµ)

ݨñÇï

ÝÛ³ñ¹³µáñµ, ݨñÇï

Ý»ýñÇï

»ñÇϳٳµáñµ, Ý»ýñÇï

ÝÛ³ñ¹³µáñµ »ñÇϳٳµáñµ

å³ñû¹áÝïÇï

å³ñû¹áÝïÇï

ѳñ³ï³Ùݳµáñµ

å»ñÇû¹áÝïÇï

å»ñÇû¹áÝïÇï

ßáõñç³ï³Ùݳµáñµ

å³ñûïÇï

ѳñ³Ï³Ýç³ÛÇÝ Ãù³·»ÕÓÇ

Ëá½áõÏ, ѳñ³Ï³Ý-

åáõÉåÇï

åáõÉåÇï

íáõÉíÇï

íáõÉíÇï

1. ³) -Æî ( =-´àð´) í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Íª μáñμáù³ÛÇÝ Ï»ÝëÁÝóó óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ.

óÇëïÇï

óÇëïÇï, Ùǽ³å³ñÏÇ µáñµáùáõÙ

Ùǽ³å³ñϳµáñµ

ûëï»áÙÇ»ÉÇï

ûëï»áÙÇ»ÉÇï

áëÏñ³Íáõͳµáñµ

úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

ýÉ»µÇï

ýÉ»µÇï

»ñ³Ï³µáñµ

(å³ñû¹áÝïÇï) (å»ñÇû¹áÝïÇï) µáñµáùáõÙ, Ëá½áõÏ, å³ñûïÇï

ç³µáñµ ϳÏճݳµáñµ (åáõÉåÇï) ³ÙáÃáõÛù³µáñµ (íáõÉíÇï)

(ûëï»áÙÇ»ÉÇï)

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

³ëóÇï

çñ·áÕáõÃÛáõÝ, ³ëóÇï

çñ³Ñ³í³ù, çñ³ÉÇóù

³ñÃñÇï

Ñá¹³µáñµ, ³ñÃñÇï

Ñá¹³µáñµ

(ýÉ»µÇï)

μ) ²ÛÉ (áã -Æî í»ñç³Í³Ýóáí) μáñμáù³ÛÇÝ Ï»ÝëÁÝóó óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ.

¹»ñÙ³ïÇï

Ù³ßϳµáñµ, ¹»ñÙ³ïÇï

Ù³ßϳµáñµ

¿Ýï»ñÇï

³ÕÇù³µáñµ, ÉáõÍ

³Õ»µáñµ

ÉÇÙý³¹»ÝÇï

ÉÇÙý³¹»ÝÇï

³íß³·»ÕÓ³µáñµ

Ë»ÛÉÇï

Ë»ÛÉÇï

É»½í³µáñµ

úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

ËáÉ»óÇëïÇï

ɻճå³ñÏÇ µáñµáùáõÙ,

ɻճå³ñϳµáñµ

³Ý·Çݳ

µÏ³ó³í (³Ý·Çݳ)

µÏ³µáñµ (³Ý·Çݳ)

¹Çýï»ñdz

µÏ³ó³í (¹Çýï»ñdz)

µÏ³ó³í (¹Çýï»ñdz)

ËáÉ»óÇëïÇï

¿ñǽÇå»É³ë

ϳñÙÇñ ù³ÙÇ

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

ϳñÙÇñ ù³ÙÇ, ϳñÙñ³µáñµ

* ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ²É. ê³ñ³ýÛ³ÝÁ, ËÙµ³·ñ»Éª Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç 2002 Ã. ÑáõÝí³ñÇ ÝÇëïáõÙ:

- 262 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ϳï³é

ϳï³é, ¹áõÙ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

Éáñӻݳµáñµ ¥Ï³ï³é)

- 263


å³Ý³ñÇóÇáõÙ

å³Ý³ñÇóÇáõÙ, Ù³ïݳßáõÝã

Ù³ïݳßáõÝã

é¨Ù³ïǽÙ

Ñá¹³ó³íáõÃÛáõÝ, é¨Ù³ïǽÙ

é¨Ù³ïǽÙ

ûÝÇËdz

»ÕÝ·³Ëï, »ÕÝ·³ó³í

»ÕÝ·³ó³í

ýÉ»·Ùáݳ

ýÉ»·Ùáݳ

óñ³Ë³µáñµ (ýÉ»·Ùáݳ)

2. ³) -༠( =- ²Êî) í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Íª ûñ·³ÝÇ Ï³½Ù³÷áË³Ï³Ý Ï»ÝëÁÝóó ϳ٠í³ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝ óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ.

μ) -༠¥=- àôÂÚàôÜ, =- àôØ) í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Íª ³Ëï³μ³Ý³Ï³Ý ϳ٠μݳϳÝáÝ Ï»ÝëÁÝóó óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ. úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

³Ý³ëïáÙá½

³Ý³ëïáÙá½, µ»ñ³Ý³ÏóáõÙ

µ»ñ³Ý³ÏóáõÙ

³óǹá½

³óǹá½, ÃÃí³·³ñáõÃÛáõÝ

ÃÃí³·³ñáõÃÛáõÝ (³óǹá½)

ÃñáÙµá½

ÃñáÙµá½

ٳϳñ¹áõϳ·á-

Ñ»ÉÇá½

Ñ»ÉÇá½, ³ñ¨³Ñ³ñáõÃÛáõÝ

³ñ¨³Ñ³ñáõÃÛáõÝ

÷ëÇËá½

Ñá·»·³ñáõÃÛáõÝ, ÷ëÇËá½

Ñá·»·³ñáõÃÛáõÝ

ûëï»áåáñá½

ûëï»áåáñá½, áëÏñÇ

áëÏñ³Ýáëñ³óáõÙ

ýÇÙá½

ݻճÃÉÇ÷, ýÇÙá½

Û³óáõÙ (ÃñáÙµá½)

úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

³ÉÛáõÙÇÝá½

³ÉÛáõÙÇÝá½,

³ÉÛáõÙÇݳËï (³ÉÛáõÙÇÝá½)

³ÉÛáõÙÇݳϳÉáõÙ

(÷ëÇËá½)

³Ï³ÝÃá½

³Ï³ÝÃá½

÷ß³Ëï (³Ï³ÝÃá½)

³ëå»ñ·ÇÉá½

³ëå»ñ·ÇÉá½

µáñµáë³ëÝϳËï (³ëå»ñ·ÇÉá½)

³ñÃñá½

³ñÃñá½, Ñá¹³µáñµ

¹»ñÙ³ïá½

Ù³ßϳËï, ¹»ñÙ³ïá½

Ù³ßϳËï

ϳݹǹá½

ϳݹǹá½

ËÙáñ³ëÝϳËï (ϳݹǹá½)

Ñ»ÉÙÇÝÃá½

×Ç×í³·³ñáõÃÛáõÝ,

×Ç×í³Ëï

ٻɳÝá½

ٻɳÝá½

ݨñá½

ÝÛ³ñ¹³ÛÝáõÃÛáõÝ, ݨñá½

Ý»ýñá½

Ý»ýñá½, »ñÇϳٳµáñµ

»ñÇϳٳËï (Ý»ýñá½)

ä³ñû¹áÝïá½

ä³ñû¹áÝïá½

гñ³ï³ÙݳËï

ëǹ»ñá½

»ñϳó·³ñáõÃÛáõÝ, ëǹ»ñá½

»ñϳóËï (ëǹ»ñá½)

ëÏÉ»ñá½

ϳñÍñáõÏ, ëÏÉ»ñá½

ϳñÍñ³Ëï (ëÏÉ»ñá½)

ï³µ³Ïá½

Í˳Ëáï³·³ñáõÃÛáõÝ

Í˳Ëáï³Ëï

ͳÏáïÏ»ÝáõÃÛáõÝ

Ñá¹³Ëï (³ñÃñá½)

Ñ»ÉÙÇÝÃá½ ·áõݳËï (ٻɳÝá½) ÝÛ³ñ¹³Ëï (ݨñá½)

(å³ñû¹áÝïá½)

·) =-༠í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ μÝáõÛÃÇ ï»ñÙÇÝÝ»ñ. úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

¹Ç³·Ýá½

³ËïáñáßáõÙ, ¹Ç³·Ýá½

³ËïáñáßáõÙ (¹Ç³·Ýá½)

ÑÇåÝá½

ÑÇåÝáë

ÑÇåÝáë

ݳñÏá½

ÃÙñ»óáõÙ, ³Ý½·³Û³óáõÙ,

Ù³½»ñÇ ëÝϳËï,

ûñÝÇÃá½

ûñÝÇÃá½

ïñÇËáÙÇÏá½

- 264 -

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

ݳñÏá½

ݳñÏá½ åñá·Ýá½

ϳÝËáñáßáõÙ, ݳ˳·Çï³Ýù, åñá·Ýá½

ëï»Ýá½

ëï»Ýá½

ݳ˳·áõß³ÏáõÙ (åñá·Ýá½) Ý»Õí³Íù (ëï»Ýὤ

ûñª. ëï³Ùáùë³»ÉùÇ

(ï³µ³Ïá½) ïñÇËáÙÇÏá½

(ûëï»áåáñá½) ݻճÃÉÇ÷ (ýÇÙá½)

Ý»Õí³Íù

Ù³½³ëÝϳËï ¥ïñÇËáÙÇÏá½) ÃéãݳËï (ûñÝÇÃá½)

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 265


3. -ä²ÂƲ ( =- ²ÊîàôÂÚàôÜ) í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Íª ÁݹѳÝáõñ (áã ×ßïí³Í) ³Ëï³μ³Ý³Ï³Ý íÇ×³Ï óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ. úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

³Ý·Çáå³Ãdz

³Ý·Çáå³Ãdz

å³ñû¹áÝïáå³Ãdz

å³ñû¹áÝïáå³Ãdz

ѳñ³ï³ÙݳËïáõÃÛáõÝ

ëåáݹÇÉáå³Ãdz

áÕݳËï, ëåáݹÇÉáå³Ãdz

áÕݳ߳ñ³ËïáõÃÛáõÝ

÷ëÇËáå³Ãdz

÷ëÇËáå³Ãdz

(å³ñû¹áÝïáå³Ãdz) (ëåáݹÇÉáå³Ãdz)

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É ³ÝáóËïáõÃÛáõÝ

³ñÃñáå³Ãdz

Ñá¹³Ëï, Ñá¹³µáñµ

Ñá¹³ËïáõÃÛáõÝ

¹»ñÙáå³Ãdz

Ù³ßϳËï, Ù³ßϳµáñµ

Ù³ßϳËïáõÃÛáõÝ

ɳÉáå³Ãdz

Ëáë»É³Ëï, ɳÉáå³Ãdz

Ëáë»É³ËïáõÃÛáõÝ

Ëáݹñáå³Ãdz

³×³é³ï³å, Ëáݹñáå³Ãdz

³×³é³ËïáõÃÛáõÝ

ϳñ¹ÇáÙÇáå³Ãdz

ϳñ¹ÇáÙÇáå³Ãdz

ëñï³ÙϳݳËïáõÃÛáõÝ

ûëï»áå³Ãdz

ûëï»áå³Ãdz, áëÏñ³Ëï

(ɳÉáå³Ãdz) (Ëáݹñáå³Ãdz)

4. -زî༠¥=- àîàôÂÚàôÜ) í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Íª ³Ëï³μ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝëÁÝóóÇ ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛáõÝ (μ³½Ù³ÏÇáõÃÛáõÝ) óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ. úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

³Ã»ñáÙ³ïá½

׳ñå³ËáõÉ, ³Ã»ñáÙ³ïá½

³Ý·ÇáÙ³ïá½

³Ý·ÇáÙ³ïá½

Ï»ñ³ïáå³Ãdz

»Õç»ñ³ËïáõÃÛáõÝ

ÏñÇáå³Ãdz

óñï³Ñ³ñáõÃÛáõÝ, ÏñÇáå³Ãdz

óñï³ËïáõÃÛáõÝ

³Ý·ÇáýǵñáÙ³ïá½

³Ý·ÇáýǵñáÙ³ïá½

ÏáÉáå³Ãdz

ËóÕÇù³ó³í, ÏáÉáå³Ãdz

ËóÕÇù³ËïáõÃÛáõÝ

Ù³ëïáå³Ãdz

ëïÇÝù³µáñµ, Ù³ëïáå³Ãdz

ëïÇÝù³³ËïáõÃÛáõÝ

ݨñáå³Ãdz

ÝÛ³ñ¹³Ëï, ݨñáå³Ãdz

ÝÛ³ñ¹³ËïáõÃÛáõÝ

µááõïáÙ³ïá½

å½áõÏ, µááõïáÙ³ïá½

·ñ³ÝáõÉáÙ³ïá½

ѳïÇϳÑÛáõëí³ÍùÇ áõéáõóù, ѳïÇÏáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ

¿ñÇûٳïá½

ϳñÙñ³ó³Ý, ¿ñÇûٳïá½

·ñ³ÝáõÉáÙ³ïá½

ÉÇÙýá·ñ³ÝáõÉáÙ³ïá½

ÉÇÙýá·ñ³ÝáõÉáÙ³ïá½

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

³íß³ÛÇÝ Ñ³ïÇÏáõéáõó(ÉÇÙýá·ñ³ÝáõÉáÙ³ïá½)

ÉÇåáÙ³ïá½

׳ñå³Ï³ÉáõÙ, ÉÇåáÙ³ïá½ (adipositas)

- 266 -

(·ñ³ÝáõÉáÙ³ïá½) ϳñÙñ³ó³ÝáïáõÃÛáõÝ

ùáïáõÃÛáõÝ

(Ý»ýñáå³Ãdz)

ûñ. ÑÕÇÝ»ñÇ »ñÇϳٳËïáõÃÛáõÝ

å½ÏáïáõÃÛáõÝ

(¿ñÇûٳïá½)

(ݨñáå³Ãdz) »ñÇϳٳËïáõÃÛáõÝ

³ÝáóÛÇÝ Ã»Éùáõéáõó(³Ý·ÇáýǵñáÙ³ïá½)

(Ù³ëïáå³Ãdz)

»ñÇϳٳµáñµ, Ý»ýñáå³Ãdz

³ÝáÃáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ

ùáïáõÃÛáõÝ

(ÏñÇáå³Ãdz)

Ý»ýñáå³Ãdz

׳ñå³ËáõÉáïáõÃÛáõÝ

(³Ý·ÇáÙ³ïá½)

(Ï»ñ³ïáå³Ãdz)

(ÏáÉáå³Ãdz)

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É (³Ã»ñáÙ³ïá½)

(ϳñ¹ÇáÙÇáå³Ãdz) Ï»ñ³ïáå³Ãdz

áëÏñ³ËïáõÃÛáõÝ (ûëï»áå³Ãdz)

(³ñÃñáå³Ãdz) (¹»ñÙáå³Ãdz)

Ñá·»³ËïáõÃÛáõÝ (÷ëÇËáå³Ãdz)

(³Ý·Çáå³Ãdz)

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

׳ñåáïáõÃÛáõÝ (ÉÇåáÙ³ïὤ

- 267


ÙÇ»ÉáÙ³ïá½

ÙÇ»ÉáÙ³ïá½, ˳ÉáïáõÃÛáõÝ

·áõݳÏáïáõÃÛáõÝ

ٻɳÝáÙ³

˳Éáõéáõóù, ٻɳÝáÙ³

·áõݳÏáõéáõóù

(ÙÇ»ÉáÙ³ïá½) å³åÇÉáÙ³ïá½

ßÇïáïáõÃÛáõÝ, å³åÇÉáÙ³ïá½

åïÏáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ

(ٻɳÝáÙ³) ݨñáÙ³

ÝÛ³ñ¹áõéáõóù, ݨñáÙ³

ýǵñáÙ³

ýǵñáÙ³

(å³åÇÉáÙ³ïá½) ïñÇËáÙ³ïá½

óÕÏá×, ïñÇËáÙ³ïá½

Ù³½³÷ÝçáïáõÃÛáõÝ

ýÃñÇÙ³ïá½

ýÃñÇÙ³ïá½, 廹ÇÏáõÉÛá½

áçÉáïáõÃÛáõÝ

ýǵñáÙ³ïá½

ýǵñáÙ³ïá½

ÝÛ³ñ¹áõéáõóù

(ûëï»áÙ³)

(ݨñáÙ³) ûÉùáõéáõóù (ýǵñáÙ³)

(ïñÇËáÙ³ïá½) (ýÃñÇÙ³ïá½) ûÉùáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ

μ) =-àز í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Íª áã áõéáõóùÝ»ñ óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ.

(ýǵñáÙ³ïá½)

úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

5. ³) =-àز ( -àôèàôòø) í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Íª ÑÛáõëí³ÍùÇ Ýáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝ (áõéáõóù) óáõÛó ïíáÕ ï»ñÙÇÝÝ»ñ.

·É³áõÏáÙ³

úï³ñ ï»ñÙÇÝÁ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

É»ÛÏáÙ³

É»ÛÏáÙ³

»Õç»ñ»Ýáõ ëådzµÇÍ

³Ã»ñáÙ³

׳ñå³·»ÕÓÇ áõéáõóù,

ѻٳïáÙ³

³ñÛáõÝáõéáõóù,

³ñÛáõݳÏáõÛï

ëïáÙ³

µ»ñ³Ý, ëïáÙ³

ëïñáÙ³

ëïñáÙ³

ïñ³ËáÙ³

ïñ³ËáÙ³, ËßñáõÏ

ÏáåÇ Ñ³ïÇϳµáñµ

ïñÇËáÙ³

ïñÇËáÙ (µáñµ¤

Ù³½³÷áõÝç (ïñÇËáÙ³)

·É³áõÏáÙ³

Ý»ñ³ÏݳÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ (·É³áõÏáÙ³)

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É (³Ã»ñáÙ³)

³Ý·ÇáÙ³

³Ý·ÇáÙ³

µÉ³ëïáÙ³

ÍÉáõéáõóù, µÉ³ëïáÙ³

¹»ÝïáÙ³

¹»ÝïáÙ³

³ï³ÙÝáõéáõóù

¹»ñÙ³ïáÙ³

Ù³ßÏÇ áõéáõóù, ¹»ñÙ³ïáÙ³

Ù³ßÏáõéáõóù

ѻٳïáÙ³

³ÝáÃáõéáõóù (³Ý·ÇáÙ³) ù³ÕóÏ»Õ

(¹»ñÙ³ïáÙ³) ¿Ù³ÉáµÉ³ëïáÙ³

(É»ÛÏáÙ³)

׳ñå³·»ÕÓáõéáõóù

³Ã»ñáÙ³

¿Ù³ÉáµÉ³ëïáÙ³

¾åÇûÉÇáÙ³

¿åÇûÉÇ áõéáõóù, ¿åÇûÉÇáÙ³

ÉÇÙýáÙ³

ÉÇÙýáÙ³, ³íßáõé

µ»ñ³Ý Ñ»Ýù³ÑÛáõëí³Íù (ëïñáÙ³) (ïñ³ËáÙ³)

³ñÍÝáõéáõóù (¿Ù³ÉáµÉ³ëïáÙ³)

(ѻٳïáÙ³)

ù³ÕóÏ»Õ ³íß³ÑÛáõëí³Íùáõéáõóù (ÉÇÙýáÙ³)

ÉÇåáÙ³

׳ñåáõéáõóù, ÉÇåáÙ³

׳ñåáõéáõóù (ÉÇåáÙ³)

ϳÝó»é

ù³ÕóÏ»Õ, ϳÝó»é

ù³ÕóÏ»Õ

ÏáݹÇÉáÙ³

ÏáݹÇÉáÙ³, å³É³ñ

·áñïÝáõÏ³Ë³É (ÏáݹÇÉáÙ³)

- 268 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 269


12. ¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý Ù³ëÇÝ* ¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýϳïí³Í ³ÝѳñÏÇ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ¨ ï»ñÙÇݳ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý É»½íÇ ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿` ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áñÍ³Í»É »ñÏñáñ¹ ëÛáõݳÏáõÙ µ»ñí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ.

13. î³ñμ»ñ μݳ·³í³éÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ*

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

µñáõïïá ù³ß

ѳٳù³ß

¹ÇëÏ»ï, ëϳí³é³Ï, åݳÏÇï

åݳÏÇï

ÁÝïñ³Ï³Ý ûÏñáõ·, ÁÝïñ³ï³ñ³Íù

ÁÝïñ³ï³ñ³Íù

É»·ÇïÇÙ, ûñÇݳϳÝ

ûñÇݳϳÝ

¶áñͳÍíáõÙ ¿

²ÛëáõÑ»ï¨ ·áñͳͻÉ

ÏáݹáÙÇÝÇáõÙ, ѳٳïÇñáõÃÛáõÝ

ѳٳïÇñáõÃÛáõÝ

³íïáé»ý»ñ³ï, ë»ÕÙ³·Çñ

ë»ÕÙ³·Çñ

ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ëÝáõݹ

ѳÝñ³ÛÇÝ ëÝáõݹ

³ï»ëï³ï, íϳ۳ϳÝ

íϳ۳ϳÝ

Ý»ïïá ù³ß

½ï³ù³ß

·Çï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ,

·Çï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ

åñÇÝï»ñ, ïåÇã

ïåÇã

ëϳݻñ

å³ïÏ»ñ³Ùáõï

·ÇïÝ³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ

¥·Çïù³ñïáõÕ³ñ¤

¹ÇåÉáÙ, íϳ۳·Çñ

íϳ۳·Çñ

í³áõã»ñ, ë»ñïÇýÇϳï, ѳí³ëï³·Çñ

ѳí³ëï³·Çñ

¹Çë»ñï³Ýï, ³ï»Ý³Ëáë

³ï»Ý³Ëáë

ùë»ñáùë, å³ï׻ݳѳÝáÕ ë³ñù

å³ï׻ݳѳÝ

¹Çë»ñï³ódz, û½, ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ

³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ

¿ùëå»ñï, ÷áñÓ³·»ï

÷áñÓ³·»ï

¿ùëå»ñïǽ³, ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ

÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ

ÏáÝëáõÉï³Ýï, ËáñÑñ¹³ïáõ

ËáñÑñ¹³ïáõ

ѳÛóáÕ, ѳÛóáñ¹

ѳÛóáñ¹

Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹,

Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý

Ù³ëݳ·Çï³óí³Í ËáñÑáõñ¹ ûåáÝ»Ýï, Áݹ¹ÇÙ³Ëáë

ËáñÑáõñ¹ Áݹ¹ÇÙ³Ëáë

* ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É »Ý ². ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ ¨ È. ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/5 Ññ³Ù³Ýáí:

- 270 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

*гëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/6 Ññ³Ù³Ýáí:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 271


14. î³ñμ»ñ μݳ·³í³éÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ*

¶áñͳÍíáõÙ ¿

гÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿ ·áñͳͻÉ

ÏáÉ»·Ç³

í³ñã³ÝÇ

¹Çëå»ïã»ñ

ϳñ·³í³ñ

ûý»ñï³

·áñͳñÏ

ûý»ñ»Ýï, ·áñͳñÏáõ

·áñͳñÏáõ

Ïáõñ³ïáñ, ËݳٳϳÉ

ËݳٳñÏáõ

ÏáÝó»åódz, ѳۻó³Ï³ñ·

ѳۻó³Ï³ñ·

åñ»½»Ýï³ódz, ßÝáñѳݹ»ë

ßÝáñѳݹ»ë

å³Ûٳݳ·Çñ ¥äîãîâîð¤

å³Ûٳݳ·Çñ

ÏáÝïñ³Ïï, å³ñï³íáñ³·Çñ

å³ñï³íáñ³·Çñ

ÏáÝí»Ýódz, ѳٳӳÛݳ·Çñ

ѳٳӳÛݳ·Çñ

ÅáõéݳÉÇëï, Éñ³·ñáÕ

Éñ³·ñáÕ

15. §ÆÝýáñÙ³ódz¦ ï»ñÙÇÝÇ ¨ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïáí ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ* ÜϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ §ÇÝýáñÙ³ódz¦ ï»ñÙÇÝÇ ¨ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïáí ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ãϳ ¹ñ³Ýó Ñëï³Ï ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ, áñ ³Û¹ ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å³Ï³ë³íáñ ¿ ¨ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ Ù³ëÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ٳϳñ¹³ÏÇÝ, ë³ÑÙ³Ý»É §ÇÝýáñÙ³ódz¦ ï»ñÙÇÝÇ ¨ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïáí ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ѳٳϳñ·Á. èíôîðìàöèÿ

èíôîðìèðîâàòü èíôîðìèðîâàíèå

èíôîðìèðîâàííûé èíôîðìàöèîííûé

ßáϳÛÇÝ Ã»ñ³ådz, óÝó³µáõÅáõÃÛáõÝ

óÝó³µáõÅáõÃÛáõÝ

èíôîðìàòîð èíôîðìàòèâíûé èíôîðìàòèâíîñòü

*гëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 1997 Ã. Ù³ñïÇ 3-Ç ÃÇí 283 Ññ³Ù³Ýáí:

- 272 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

1.ï»Õ»ÏáõÛà (ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ), 2.ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ (ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ñ³Õáñ¹áõÙ) ï»Õ»Ï³óÝ»É 1.ï»Õ»Ï³óáõÙ, 2.ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ (ÝáõÛÝÝ ¿ èíôîðìàöèÿ), 1.ï»ÕÛ³Ï, 2.ï»Õ»Ï³óí³Í 1.ï»Õ»ÏáõóÛÇÝ, (ûñ.ª ï»Õ»ÏáõóÛÇÝ ï»ËÝÇϳ, å³ï»ñ³½Ù, É»½áõ), 2.ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý (ûñ.ª ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ), 3.ï»Õ»Ï³ïáõ (ûñ.ª ï»Õ»Ï³ïáõ ûñÃÇÏ) ï»Õ»Ï³ñÏáõ ï»Õ»ÏáõݳÏ, ï»Õ»ÏáõÝ ï»Õ»ÏáõݳÏáõÃÛáõÝ, ï»Õ»ÏáõÝáõÃÛáõÝ (ûñ.ª ï»ùëïÇ ï»Õ»ÏáõݳÏáõÃÛáõÝ)

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É »Ý ìÉ. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ ¨ ì. ². ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐРγé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 2002 Ã. Ù³ÛÇëÇ 15-Ç áñáßٳٵ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 273


ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¥áã û ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ¤

èíôîðìàòèçèðîâàòü

ï»Õ»Ïáõóíáñ»É, ï»Õ»Ï³íáñ»É

èíôîðìàòèçàöèÿ

ï»Õ»ÏáõóíáñáõÙ, ï»Õ»Ï³íáñáõÙ (ûñ.ª ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ï»Õ»ÏáõóíáñáõÙ, »ñµ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳíáñ³å»ë ³å³ÑáííáõÙ ¿ ï»Õ»ÏáõÛÃáí ¨ ï»Õ»ÏáõóÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí)

èíôîðìàòèêà èíôîðìàòè÷åñêèé èíôîðìàòèê èíôîðìàíò äåçèíôîðìèðîâàòü äåçèíôîðìàöèÿ

ï»Õ»Ï³·ÇïáõÃÛáõÝ, ÇÝýáñÙ³ïÇϳ ï»Õ»Ï³·Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·»ï ï»Õ»Ïáñ¹ ³å³ï»Õ»Ï³óÝ»É

1. ³å³ï»Õ»ÏáõÛà 2. ³å³ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 3. ³å³ï»Õ»Ï³óáõÙ

äåçèíôîðìèðîâàíèå

1. ³å³ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¥ÝáõÛÝÝ ¿ äåçèíôîðìàöèÿ 2), 2. ³å³ï»Õ»Ï³óáõÙ ¥ÝáõÛÝÝ ¿ äåçèíôîðìàöèÿ 3)

äåçèíôîðìàòîð

³å³ï»Õ»Ï³ñÏáõ

´. àôÔÔ²¶ðàôÂÚàôÜ-àôÔÔ²ÊàêàôÂÚàôÜ ºì κðàôÂÚàôÜ 1. Æ í³Ûñ ¥í³ñ¤, Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ μ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ* ijٳݳϳÏÇó ѳۻñ»ÝáõÙ ·á۳ϳÝÝ»ñáí ¨ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤, Ç í³ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ µ³ñ¹ µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ç³ó»É »Ý ³í»Éáñ¹ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûëå»ë, ûñݳϪ ¹³ñ Ç í»ñ – ¹³ñÇí»ñ, ½³é Ç í³Ûñ – ½³éÇí³Ûñ, ÑÇÙÝ Ç í»ñ – ÑÇÙÝÇí»ñ, É»éÝ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤ – É»éÝÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, ë³ñÝ Ç í»ñ – ë³ñÝÇí»ñ ¨ ³ÛÉÝ: àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ³Ûë ³ÝѳñÏÇ ¨ ß÷áûóÝáÕ ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí áñáßíáõÙ ¿ ³é³çÝáñ¹í»É Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñáí: 1. ²Ýç³ï ϳ٠ѳñ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ·ñíáõÙ »Ý. ¶á۳ϳÝÝ»ñáí ¨ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤ áõ Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù »Ýª ³¤ ѳïáõÏ ï»Õ³ÝáõÝ ·á۳ϳÝÝ»ñáí ¨ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤ áõ Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ سëÇëÝ Ç í»ñ, Ìáí³ë³ñÝ Ç í³Ûñ ¨ ³ÛÉÝ. µ¤ Ñá·Ý³ÏÇ ·á۳ϳÝÝ»ñáí ¨ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤ áõ Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ë³ñ»ñÝ Ç í»ñ, Óáñ»ñÝ Ç í³Ûñ, ¹³ñ»ñÝ Ç í»ñ ¨ ³ÛÉÝ. ·¤ ·áÛ³Ï³Ý³Ï³Ý µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤ áõ Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ²ñ³ÛÇ É»éÝ Ç í³Ûñ, ³í»ñ³Ï µ»ñ¹Ç å³ïÝ Ç í»ñ, ¹ÇÙ³óÇ ë³ñÝ Ç í»ñ, ³Û¹ ûñÇó Ç í»ñ ¨ ³ÛÉÝ. ¹¤ µ³é³ÛÇÝ ³ÝϳËáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ß»ßï³ÏÇñ ·á۳ϳÝÝ»ñáí ϳ٠ٳϵ³ÛÝ»ñáí ¨ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤ áõ Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ·»ïÝ Ç í³Ûñ, ÏÇñ×Ý Ç í»ñ, *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ 1992 Ã., ³å³ í»ñ³ËÙµ³·ñٳٵª ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/2 Ññ³Ù³Ýáí:

- 274 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 275


÷áÕáóÝ Ç í³ñ, í³Õáõó Ç í»ñ, ÑÝáõó Ç í»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 2. ²Ý³Ýç³ï ϳ٠ѳٳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·ñíáõÙ »Ý. ¶á۳ϳÝÝ»ñáí ¨ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤ áõ Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí µ³Õ³¹ñí³Í ³ÛÝ µ³ñ¹ µ³é»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý Ù»Ï µ³é³ÛÇÝ ß»ßï ¨ ٳϵ³ÛÇ, »ñµ»ÙÝ ¿É ³Í³Ï³ÝÇ Ï³Ù ·á۳ϳÝÇ ËáëùÇÙ³ë³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ: ¸ñ³Ýù »Ýª µ»ñ³ÝùëÇí³Ûñ, µ»ñ³ÝùëÇí»ñ ¥·ñíáõÙ »Ý ݳ¨ª µ»ñ³ÝëÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, µ»ñ³ÝëÇí»ñ¤, ·ÉËÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, ·ÉËÇí»ñ, ¹³ñÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, ¹³ñÇí»ñ, »ñ»ëÝÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, »ñ»ëÝÇí»ñ, ½³éÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, ½³éÇí»ñ, ÑÇÙÝÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, ÑÇÙÝÇí»ñ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: Æ í³Ûñ ¨ Ç í»ñ ½áõ·³Ó¨»ñÁ ¥ë³ñ»ñÝ Ç í³Ûñ – ë³ñ»ñÝ Ç í³ñ, ½³éÇí³Ûñ – ½³éÇí³ñ¤ ·ñ³Ï³Ý-·ñù³ÛÇÝ ¨ Ëáë³Ïó³Ï³Ý-ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý á×³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ »Ý: ²Ûëå»ëª §È»éÝ Ç í³Ûñ ÇÝãá±õ ³Ýáõß Ï³ñϳãáí í³½áõÙ ¿ ³éáõÝ ¹³É³ñÇ ÙÇçáí¦ ¥è. ä³ïϳÝ۳ݤ: §Â»Ã¨ ù³ÙÇÝ É»éÝ Ç í³ñ ùßáõÙ ¿ ²ë³ïáõñÇ ³Ûñí³Í ï³Ý ï³ù ÙáËÇñÁ¦ ¥Ê. ¸³ßï»Ýó¤: §¸áõñë ·³Éáí ÓáñÇóª ׳ݳå³ñÑÁ ûùí»ó³í ¹»åÇ É»éݳÛÇÝ ½³éÇí³ÛñÁ¦ ¥ð³ýýǤ: §àÕç ·Çß»ñ ݳ Ùݳó ³Û¹å»ë µ»ñ³ÝùëÇí³Ûñ¦ ¥ê. ʳݽ³¹Û³Ý¤: §àÕç µ³Ý³ÏÁ… ÁÝÏ³í µ»ñ³ÝùëÇí³ñ ·»ïÝÇݦ ¥¸. ¸»ÙÇñ×۳ݤ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: ÂáõÛɳïñíáõÙ ¿ ³Ý³Ýç³ï ·ñáõÃÛ³Ý ÙdzíáñÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³Ýç³ï ·ñáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝ áõÝǪ ¹³ñ Ç í»ñ, »ñ»ëÝ Ç í³Ûñ, ÑÇÙÝ Ç í»ñ, µ³Ûóª µ»ñ³ÝùëÇí³Ûñ, µ»ñ³ÝùëÇí»ñ, ·ÉËÇí»ñ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 3: ²ÝѳÝÓݳñ³ñ»ÉÇ ¿ ³Ýç³ï ·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ É»éÝ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤, É»éÝ Ç í»ñ, å³ïÝ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤, å³ïÝ Ç í»ñ, ë³ñÝ Ç í³Ûñ ¥í³ñ¤, ë³ñÝ Ç í»ñ ÙdzíáñÝ»ñÇ ³Ý³Ýç³ï ¥É»éÝÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, É»éÝÇí»ñ, å³ïÝÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, å³ïÝÇí»ñ, ë³ñÝÇí³Ûñ ¥í³ñ¤, ë³ñÝÇí»ñ¤ ·ñáõÃÛáõÝÁ:

2. гۻñ»Ý ·ñ³íáñ ¨ μ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ* ÜϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ ¨ ³ÛÉ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÝÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍí»É ³ñ³µ³Ï³Ý Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí ³ñï³Ñ³ÛïíáÕ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ·áñͳͻÉÇë, ³ÛëÇÝùݪ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ (-ÇÝ, -ñ¹) »ñµ»ÙÝ ·ñíáõÙ, »ñµ»ÙÝ ã»Ý ·ñíáõÙ (ûñÇݳϪ 1-ÇÝ Ï»ï, 1 Ï»ï, 2-ñ¹ Ñá¹í³Í, 2 Ñá¹í³Í, 3-ñ¹ ·ÉáõË, 3 ·ÉáõË, 4-ñ¹ Ýϳñ, 4 Ýϳñ ¨ ³ÛÉÝ), ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý, ×ß·ñïÙ³Ý ¨ ³ÝϳÝáÝáõÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á á ñ á ß á õ Ù ¿. 1. ¸³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ³ñ³µ³Ï³Ý Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ ÙÇßï ·ñ»É. ûñÇݳϪ 1ÇÝ Ï»ï, 2-ñ¹ Ñá¹í³Í, 3-ñ¹ ·ÉáõË, 4-ñ¹ Ýϳñ, 5-ñ¹ í³ñÅáõÃÛáõÝ, 6-ñ¹ ³ÕÛáõë³Ï ¨ ³ÛÉÝ: 2. Âí³Ï³ÝÝ»ñǪ ³é³Ýó Ýßí³Í Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛɳïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É ѻﳹ³ë ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª í»ñݳ·ñ»ñáõÙ, »Ýóí»ñݳ·ñ»ñáõÙ, ÑÕáõÙÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ. ûñÇݳϪ Ï»ï 1, Ñá¹í³Í 2, ·ÉáõË 3, Ù³ë 4, §²ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïí»É ¿ ѳëïÇùÝ»ñÇ Ïñ׳ïÙ³Ý å³ï׳éáí. ÑÇÙùÁª ÐÐ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·Çñù, Ñá¹í³Í 36, Ï»ï 1¦: 3. лﳹ³ë ¹ÇñùáõÙ ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É ¹³ë³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÁ ¨ ï³é»ñÁ ÑáÉáíí³Í Ó¨»ñáí ¨ Ñá¹»ñáí ·áñͳͻÉÁ, ³ÛëÇÝùݪ ·ñ»É áã û Ï»ï 1-Ç, ·ÉáõË II-áí, Ù³ë ·-Çó, µ³ÅÇÝ 4-ñ¹Ç, Ýϳñ 5-Á, ëÛáõÝ³Ï VI-Á ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛÉ 1-ÇÝ Ï»ïÇ, II ·ÉËáí, · Ù³ëÇó, 4-ñ¹ µ³ÅÝÇ, 5-ñ¹ ÝϳñÁ, VI ëÛáõݳÏÁ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: êáõÛÝ Ï³ÝáÝÁ ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍíáÕ Ñ³ïáõÏ ³Ýí³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÑáÉáííáõÙ ¨ Ñá¹ ëï³ÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ãí³Ï³ÝÁ. ûñÇݳϪ îÇ·ñ³Ý ²é³çÇÝÇ, ²ñß³Ï ºñÏñáñ¹áí, Êáëñáí ºññáñ¹Á ¨ ³ÛÉÝ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ¶. ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ, ËÙµ³·ñ»Éª Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 14-Ç ÃÇí 87 Ññ³Ù³Ýáí:

- 276 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 277


̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: гÛáó ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳͻÉÇë ϳñ¹³óíáõÙ »Ý áã û ï³é³Ýí³Ùµ, ³ÛÉ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùݪ å»ïù ¿ ³ñï³ë³Ý»É áã û îÇ·ñ³Ý ², ²ñß³Ï ´, Êáëñáí ¶ ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛÉ îÇ·ñ³Ý ²é³çÇÝ, ²ñß³Ï ºñÏñáñ¹, Êáëñáí ºññáñ¹ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 3: Âí³ñÏÙ³Ý ¹»åùáõ٠ѳÛáó ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ϳñ¹³óí»É ݳ¨ Áëï ÑÝãÙ³Ý. ³ÛëÇÝùݪ 1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÇ ³ (ϳ٠³é³çÇÝ) Ï»ï, II µ³ÅÝÇ µ (ϳ٠»ñÏñáñ¹) å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ:

3. ÐРܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳμ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç §ºñϳÏÇ ·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áñáß μ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý Ù³ëÇݦ ¥1991 Ã.¤ áñáßáõÙÁ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ*

¶áñͳÍíáõÙ ¿

гÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿

³·³Ã, ³·³ï, ³Ï³Ã

³·³Ã

¹³ñå³ë, ¹³ñµ³ë

¹³ñå³ë

ѳݷ»ñ·, ѳÝÏ»ñ·

ѳݷ»ñ·

Ù³Ýáõ߳ϳ·áõÛÝ, Ù³ÝÇ߳ϳ·áõÛÝ

Ù³Ýáõ߳ϳ·áõÛÝ

ÝáÛÛ³Ý, ÝáÛ³Ý

ÝáÛÛ³Ý

ïdzñ, ïÛ³ñ

ïdzñ

Ïé×áÝ, Ïñ×áÝ

Ïé×áÝ

µñûÉ, µéÃ»É ¥Ññ»É¤

µñûÉ

Í»ÍÏéï»É, Í»ÍÏñï»É

Í»ÍÏéï»É

ù³ßÏéï»É, ù³ßÏñï»É

ù³ßÏéï»É

ó³ïÏéï»É, ó³ïÏñï»É

ó³ïÏéï»É

¥Í»ÍÏéïáó, Í»ÍÏéïáõù¤

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ². ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: гëï³ïí³Í ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/11 Ññ³Ù³Ýáí:

- 278 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 279


4. ijٳݳϳÏÇó ѳÛáó É»½íáõÙ ÈáéÇ, ¶ÛáõÙñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ѳñ³óáõÛóÁ ÙÇûñÇݳϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ* ijٳݳϳÏÇó ѳÛáó É»½íáõÙ ÈáéÇ, ¶ÛáõÙñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¥Èáéí³-ÈáéÇÇ-Èáéáõ, ¶ÛáõÙñí³-¶ÛáõÙñÇÇ-¶ÛáõÙñáõ¤ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ѳñ³óáõÛóÁ ÙÇûñÇݳϳóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿ª ²ÛëáõÑ»ï¨ ·ñ³Ï³Ý É»½íáõ٠ѳÝÓݳñ³ñ»É ë»é³Ï³Ý-ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ áõ-áíª Èáéáõ, ¶ÛáõÙñáõ Ó¨»ñÁ:

*ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É »Ý ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ ¨ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç ÃÇí 8/9 Ññ³Ù³Ýáí:

- 280 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

5. ²ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûμáõμ»ÝÇ ¨ ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ѳí³ù³ÍáõÇ Ù³ëÇÝ* ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù»½³ÝáõÙ µáõéÝ µ³Ý³í»×»ñÇ ³é³ñϳ »Ý ¹³ñÓ»É Ñ³Û»ñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³ÝÁ, ³Ûµáõµ»ÝÇÝ ¨ ³éѳë³ñ³Ï ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ: гۻñ»ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉ»ñÇ áõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý ³Ýí³Ý ï³Ï ÷áñÓ»ñ »Ý ³ñíáõÙ í»ñ³óÝ»Éáõ ³ÛÝ ÝáñÁ, áñáí µÝáñáßíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÷³ëï³Ï³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½íǪ ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÁ, ¨ áñÁ É»½íÇ, Ýñ³ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ûñÇݳã³÷ ³ñ¹ÛáõÝù ¿: ²ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ·áñÍáÕ ³Ûµáõµ»ÝÇ ùÝݳ¹³ïÝ»ñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýª ³¤ ³Ûµáõµ»ÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É §õ¦ ¥íÛáõݤ ï³éÁ, µ¤ ³Ûµáõµ»ÝÇó ¨ ³éѳë³ñ³Ï ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ý»É §áõ¦ ï³éÁ, áñÝ Çñ»Ýù ѳٳñáõÙ »Ý áã û ï³é, ³ÛÉ §§á¦ ¨ §õ¦ ï³é»ñÇ ½áõ·³ÏóáõÃÛáõݦ, ·¤ Ïó³·Çñ §¨¦-Á ³éѳë³ñ³Ï Ñ³Ý»É ·áñͳÍáõÃÛáõÝÇó ¨ Ýñ³ Ý»ñϳ۳óñ³Í ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ûï»É §§»¦, §õ¦ ï³é»ñÇ ½áõ·³ÏóáõÃÛ³Ùµ¦: ²é³çÇÝ »ñÏáõ Ï»ï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ѳϳëáõÙ »Ýª ³¤ ï³éÇ ¨ ³Ûµáõµ»ÝÇ Ù»ëñáåÛ³Ý, ·Çï³Ï³Ý ÁÙµéÝÙ³ÝÁ, µ¤ ѳۻñ»ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ïó³·Çñ §¨¦-Ǫ ï³é ÉÇÝ»Éáõ, ٻͳï³é ãáõݻݳÉáõ, ·áñͳÍáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ñ³ñó»ñÁ, Çñáù, ϳñáï »Ý ÉáõÍÙ³Ý: гۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÁ í»ñáÑÇßÛ³É µ³Ý³í»×³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Éë»ó ݳ˳·ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ê. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñÝ áõ ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ: øÝݳñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³Ù÷á÷»ó ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ, ³Ï³¹»ÙÇÏáë ¶. æ³ÑáõÏÛ³ÝÁ: гßíÇ ³éÝ»Éáí ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áõ ¹ñ³ Ñ»ï ϳåí³Í ³Ûµáõµ»ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý ÁÝóóùÁ, ³Ûɨ ³Ûµáõµ»ÝǪ µ³Ý³í»×Ç ³é³ñϳ ¹³ñÓ³Í Ñ³ñó»ñÇÝ ·Çï³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ï³Éáõ ¨ ï³ñ³ÍíáÕ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÝ áõ ϳٳ۳ϳÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳÝË»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳۻñ»ÝÇ ·ñ³íáñ µáÉáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ·ñ³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ѳí³ù³Íáõ ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª *ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ ê. ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ, ËÙµ³·ñ»Éª ÐáíÑ. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç 1993 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 13-Ç ÝÇëïáõÙ: ì»ñ³Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÐÐ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ 2000 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 1-Ç Ññ³Ù³Ýáí:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 281


г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿. 1. §õ¦ ¥íÛáõݤ ï³éÁ ãÇ Ï³ñáÕ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ¹³ñ»ñ ³é³ç ³ÛÝ ¹³¹³ñ»É ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï³éÇ ³ñÅ»ù áõݻݳÉáõóª Ýñ³ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ÑÝãÛáõÝǪ É»½íÇó å³ïٳϳÝáñ»Ý í»ñ³ó³Í ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí: 2. ì»ñ³Ñ³ëï³ï»É §áõ¦ ï³éÁ ³Ûµáõµ»ÝáõÙ áñå»ë ѳۻñ»ÝÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ûñÇݳã³÷ Çñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùª µ³½Ù³ÃÇí ¹³ñ»ñ ³é³ç Ó¨³íáñí³Í §áõ¦ å³ñ½ Ó³ÛݳíáñÁ Ý߳ݳÏáÕ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï³éª Ù»ñÅ»Éáí §áõ¦-Ý ³Ûµáõµ»ÝÇó ѳݻÉáõ ³é³ç³ñÏÁª ³ÛÝ §á¦ ¨ §õ¦ ï³é»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñ»Éáõ ëË³É å³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝÁ: ä³Ñå³Ý»É §áõ¦ ï³éÇ ï»ÕÁ ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝáõÙª ³í³Ý¹³Ï³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇ §õ¦ ï³éÇ ï»ÕáõÙª í»ñçÇÝÇë Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáí ¥7000¤: 3. Îó³·Çñ §¨¦-Á ³Ûµáõµ»ÝÇó ï³Ý»É ѳí»ÉÛ³É ï³é»ñÇ ß³ñùÁ, ù³ÝÇ áñ ãáõÝÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý ¨ ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ÙdzÝß³Ý³Ï ³ñÅ»ù. §¨¦Ç ·ñáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý Ñ³ñóáõ٠ջϳí³ñí»É ·áñÍáÕ Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñáí. ³¤ §¨¦-Á ·áñÍ³Í»É ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ý¹»ë »ÏáÕ §¨¦ ß³ÕϳåÁ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý §»í¦ ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÛáõë ¹»åù»ñáõÙ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ѳٳñ. ÇÝãå»ëª ¨, ¨ ë, ³ñ¨, ѳñ¨ ³Ý, ï»ñ¨ ³Ã³÷: µ¤ §»í¦ ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·ñ»É §»í¦ª ³¤ ٻͳï³éáí ·ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª ²ðºìºÈø, ´²Ü²Òºì, ºðºì²Ü, ºìðàä² ¥³Ûɨª »íñáå³Ï³Ý¤, µ¤ ïáÕ³¹³ñÓÇ ¹»åùáõÙ ³ñ»-í ³ÛÇÝ, û-í ³íáñ, »ñ»í áõÛÃ. ·¤ ³ÛÝ µ³Õ³¹ñÛ³É µ³é»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ §»í¦-Ç §í¦-Ý »ñÏñáñ¹ ¥Ñ³çáñ¹¤ ³ñÙ³ïÇ ëϽµÝ³ï³éÝ ¿. ï³ñ»í »ñç, Ñá·»í Ç׳Ï, ¸³ñ»í ³Ýù: ·¤ ´³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ï³ñµ»ñ µ³é³ó³ÝÏ»ñáõÙ §¨¦ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ï»ÕÁ áñáß»ÉÇë ÑÇÙù ÁݹáõÝ»É Ýñ³ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ §»¦-Ç ¨ §í¦-Ç ï»ÕÝ ³Ûµáõµ»ÝÇ Ù»ç, áñåÇëÇ Ùáï»óáõÙáí ѻﳷ³ÛáõÙ ÏϳÝËí»Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñåÇëÇù ³ÛÅÙ ß³ï »Ý Ù»ñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: ¹¤ êË³É Ñ³Ù³ñ»É §¨¦-Á §»¦-Ç ¨ ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ §õ¦-Ç ½áõ·³ÏóáõÙáí ϳ½Ùí³Í §»õ¦ ·ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³Ñ³Ûï»ÉÁ: 4. ²ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÁ ¹Ý»É ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá- 282 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

·Ç³Ý»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÇ ÑÇÙùáõÙª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ³ÛÝ Ùß³Ïí³Í áõ ×ß·ñïí³Í ¿ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý, ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ý ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ù»ëñáåÛ³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇ áõ Ýñ³ å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý µáÉáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÝϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ É»½í³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ×ßïáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áã ÙdzÛÝ É»½í³Ï³Ý-É»½í³µ³Ý³Ï³Ý ³éáõÙáí, ³Ûɨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ, ïíÛ³É ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ï³ï³ñÛ³ÉáõÃÛ³Ý áõ ÉdzñÅ»ùáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇß ¿: 5. î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáõÙ, ·ñ³Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ³í³Ý¹³Ï³Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ѳۻñ»ÝÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõáõÙ å³Ñå³Ý»É §õ¦-Á ¥íÛáõݤª áñå»ë ѳí»ÉÛ³É ï³é: ²ÛëåÇëáíª Ñ³ëï³ï»É ³ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÁ ¨ ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ѳí³ù³ÍáõÝ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùáí. ²¤ ²ðºìºÈ²Ð²ÚºðºÜÆ ²Ú´àô´ºÜÀ ³, μ, ·, ¹, », ½, ¿, Á, Ã, Å, Ç, É, Ë, Í, Ï, Ñ, Ó, Õ, ×, Ù, Û, Ý, ß, á, ã, å, ç, é, ë, í, ï, ñ, ó, áõ, ÷, ù, û, ý ´¤ вìºÈÚ²È §¨¦ Îò²¶ÆðÀ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 283


6. вںðºÜ ¶ð²ÜÞ²ÜܺðÆ Ð²ì²ø²ÌàôÜ

³¤ ²Ûμáõμ»ÝÇ ï³é»ñÁ ² ٻͳï³é ³ ÷áùñ³ï³é ´ ٻͳï³é µ ÷áùñ³ï³é ¶ ٻͳï³é · ÷áùñ³ï³é ¸ ٻͳï³é ¹ ÷áùñ³ï³é º ٻͳï³é » ÷áùñ³ï³é ¼ ٻͳï³é ½ ÷áùñ³ï³é ¾ ٻͳï³é ¿ ÷áùñ³ï³é À ٻͳï³é Á ÷áùñ³ï³é  ٻͳï³é à ÷áùñ³ï³é Ä Ù»Í³ï³é Å ÷áùñ³ï³é Æ Ù»Í³ï³é Ç ÷áùñ³ï³é È Ù»Í³ï³é É ÷áùñ³ï³é Ê Ù»Í³ï³é Ë ÷áùñ³ï³é Ì Ù»Í³ï³é Í ÷áùñ³ï³é Πٻͳï³é Ï ÷áùñ³ï³é

- 284 -

Рٻͳï³é Ñ ÷áùñ³ï³é Ò Ù»Í³ï³é Ó ÷áùñ³ï³é Ô Ù»Í³ï³é Õ ÷áùñ³ï³é Ö Ù»Í³ï³é × ÷áùñ³ï³é Ø Ù»Í³ï³é Ù ÷áùñ³ï³é Ú Ù»Í³ï³é Û ÷áùñ³ï³é Ü Ù»Í³ï³é Ý ÷áùñ³ï³é Þ Ù»Í³ï³é ß ÷áùñ³ï³é à ٻͳï³é á ÷áùñ³ï³é â ٻͳï³é ã ÷áùñ³ï³é ä ٻͳï³é å ÷áùñ³ï³é æ ٻͳï³é ç ÷áùñ³ï³é è ٻͳï³é é ÷áùñ³ï³é ê ٻͳï³é ë ÷áùñ³ï³é ì ٻͳï³é í ÷áùñ³ï³é îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

î ٻͳï³é ï ÷áùñ³ï³é ð ٻͳï³é ñ ÷áùñ³ï³é ò ٻͳï³é ó ÷áùñ³ï³é àô ٻͳï³é áõ ÷áùñ³ï³é ö ٻͳï³é ÷ ÷áùñ³ï³é ø ٻͳï³é ù ÷áùñ³ï³é ú ٻͳï³é û ÷áùñ³ï³é ü ٻͳï³é ý ÷áùñ³ï³é

.... µ³½Ù³Ï»ï ¥ Ó³Ë Ïáñ ÷³Ï³·ÇÍ ¤ ³ç Ïáñ ÷³Ï³·ÇÍ [ Ó³Ë áõÕÇÕ ÷³Ï³·ÇÍ ] ³ç áõÕÇÕ ÷³Ï³·ÇÍ { Ó³Ë Ó¨³íáñ ÷³Ï³·ÇÍ } ³ç Ó¨³íáñ ÷³Ï³·ÇÍ § Ó³Ë ã³Ï»ñï ¦ ³ç ã³Ï»ñï

μ¤ Ð³í»ÉÛ³É ï³é»ñ ô §íÛáõݦ ٻͳï³é õ §íÛáõݦ ÷áùñ³ï³é ¨ §»í¦ ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ï³é³Ýß³Ý ·¤ λﳹñ³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñ . ÙÇç³Ï»ï , ëïáñ³Ï»ï : í»ñç³Ï»ï ª µáõà ° ß»ßï ± ѳñó³Ï³Ý Ýß³Ý ¥å³ñáõÛϤ ¯ µ³ó³Ï³Ýã³Ï³Ý Ýß³Ý - ÙÇáõÃÛ³Ý ·ÍÇÏ – ³Ýç³ïÙ³Ý ·ÇÍ - ïáÕ³¹³ñÓÇ Ýß³Ý ¥»ÝóÙݳ¤ , ³å³Ã³ñó … Ï³ËÙ³Ý Ï»ï»ñ àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 285


7. ´³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõ٠ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ* ÜϳïÇ ³éÝ»Éáí µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝÝ áõ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳÝáÝÝ»ñÇ ³ÝÑ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ áõ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ëñ³Ýó ·ñáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý ¨ ïå³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÙ ëï»ÕÍí³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` í»ñçÇÝÝ»ñë ѳÕóѳñ»Éáõ ¨ ٻͳï³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝ ë³ÑٳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí ÐРγé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿.

1. ´áÉáñ μ³é»ñÝ ëÏë»É ٻͳï³éáí. ². ´áÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý μ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ. ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ, ²ñ³µ³Ï³Ý ØdzóÛ³É ²ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ²ýÕ³Ýëï³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ä»ïáõÃÛáõÝ, ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¸³ßݳÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¥Ý³ËÏÇÝáõÙ` ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¨ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ü»¹»ñ³ïÇí гÝñ³å»ïáõÃÛáõݤ, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¥Ý³ËÏÇÝáõÙ` гÛÏ³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõݤ, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ¨ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÆéɳݹdzÛÇ ØdzóÛ³É Â³·³íáñáõÃÛáõÝ, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ ¥³Ûëå»ë ݳ¨` èáõë³ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ü»¹»ñ³ïÇí êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¨ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáó³ÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ØÇáõÃÛáõݤ, úë»Ã-²É³ÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ ¥å»ïáõÃÛáõÝ, ³ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝ, ó·³íáñáõÃÛáõÝ, ϳÛëñáõÃÛáõÝ, ˳ÝáõÃÛáõÝ, Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉݤ ٻͳï³é ¿ ·ñíáõÙ µ³Õ³¹ñÛ³É ³Ýí³Ý ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ ¥ï»°ë Çñ ï»ÕáõÙ¤:

´. ´áÉáñ μ³Õ³¹ñÛ³É ³ÛÝ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ٳϳÝáõÝÝ»ñáõÙ áõ ͳÍϳÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»çª

³¤ µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ »Ý. ûñÇݳÏ` ²É»ùë³Ý¹ñ ê»ñ·»¨Çã äáõßÏÇÝ, ²É»ùë³Ý¹ñ êï»÷³ÝÇ Â¨á* ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ, ËÙµ³·ñ»Éª ì. ²ëɳÝÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐРζ ݳ˳ñ³ñÇ 2003 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 14-Ç ÃÇí 18 Ññ³Ù³Ýáí:

- 286 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ëÛ³Ý ¥²Ïë»É ´³ÏáõÝó¤, ºÕÇß» ²µ·³ñÇ êáÕáÙáÝÛ³Ý ¥ºÕÇß» â³ñ»Ýó¤, Êáë» è³áõÉ Î³å³µÉ³Ýϳ, ÎÇÙ Æñ ê»Ý, Ðá ÞÇ ØÇÝ, سá ò½»¹áõÝ, Ø»ÉÇù-гÏáµÛ³Ý гÏáµ Ø»ÉÇù-ØÇñ½³ÛÇ ¥ð³ýýǤ, ÜÇÏáÉ³Û ²Ý¹ñ»¨Çã èÇÙëÏÇ-Îáñë³Ïáí, æáñç Üá»É ¶áñ¹áÝ ´³ÛñáÝ, ³Ûëå»ë ݳ¨` ¶³Ù³éø³ÃÇå³, ܳñ-¸áë, ê³Û³Ã-Üáí³ ¨ ³ÛÉÝ. µ¤ Éñ³óÛ³ÉÁ ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ¿, ÇëÏ Éñ³óáõÙÁ ¥Ý³Ë³¹³ë û ѻﳹ³ë¤` ٳϳÝáõÝ. ûñÇݳÏ` ²ßáï ºñϳÃ, ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ, ¶³Ûáë ê»Ïáõݹáë, ¸³íÇà ²ÝѳÕÃ, Æí³Ý ²Ñ»Õ, ØËÇóñ êå³ñ³å»ï, ä»ïñáë ²é³çÇÝ, äÉÇÝÇáë ²í³·, æáñç ´áõß Îñïë»ñ, ê³Ñ³Ï ä³ñè, îÇ·ñ³Ý Ø»Í, ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óÇ, Ü»ñë»ë ²ßï³ñ³Ï»óÇ, êáÕáÙáÝ ÆÙ³ëïáõÝ, гÛÏ Ü³Ñ³å»ï, ³Ûëå»ë ݳ¨` ²éÛáõͳӨ ØÑ»ñ, ¶³ÛÉ ì³Ñ³Ý, Ò³Ëáñ¹ ö³Ýáë, Ò»Ýáí úѳÝ, سÛñ »ñ»½³, ø³ç ܳ½³ñ, ²Ýµ³Ý ÐáõéÇ, ØÇÏÇï³Ý ê³ùá ¨ ³ÛÉÝ: ¶. ´áÉáñ μ³Õ³¹ñÛ³É ³ÛÝ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»çª ³) µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ »Ý. ûñÇݳϪ ²ÝÇ-γٳË, ²ñ÷³-ꨳÝ, ´³Õù-ø³ßáõÝÇù, ¸áÝÇ èáëïáí, ¾É½³ë-ÈáóñÇݷdz, ÊáõÃ-´éݳ߻Ý, سÛÝÇ üñ³ÝÏýáõñï, ì³Ýîáëå, ìáÉ·³-¸áÝ ¨ ³ÛÉÝ. µ) ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝ Éñ³óáõÙÁ ݳ˳¹³ë ¿, ÇëÏ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ Éñ³óÛ³ÉÁª ѻﳹ³ë. ûñÇݳϪ ²ñ¨»ÉÛ³Ý º÷ñ³ï, ²ñ¨ÙïÛ³Ý ´»éÉÇÝ, ´³ñÓñ гÛù, λÝïñáÝ³Ï³Ý ²ýñÇϳ, гñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳ, Ø»Í Ø³ëÇë, Üáñ ²ñ»ß, öáùñ ²ëdz, Ü»ñùÇÝ Â³ÉÇÝ, ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï, ³Ûëå»ë ݳ¨ª ÐÇÝ Ðáõݳëï³Ý, ÐÇÝ ÐéáÙ ¨ ³ÛÉÝ. ·) Éñ³óáõÙÝ áõ Éñ³óÛ³ÉÁ ûï³ñ³É»½áõ, µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ٻͳï³éáí ·ñíáÕ (í»ñáÑÇßÛ³É áñ¨¿ ï»ë³ÏÇ) ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý. ûñÇݳϪ ²¹Çë ²µ»µ³, ²ÉÙ³ ²Ã³ (³ÛÅÙª ²ÉÙ³ÃÇ), ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ë, ÆëÇÏ ÎáõÉ, ʳÉËÇÝ ¶áÉ, ÎñÇíáÛ èá·, Ô³ñ³ ´áÕ³½ ¶ÛáÉ, سïáãÏÇÝ Þ³ñ, ØÇÝ»ñ³ÉÝÇ» ìá¹Ç, Ú³ëݳ۳ äáÉ۳ݳ, ÜÇÅÝÇ Üáí·áñá¹, ÜÛáõ Úáñù, ê³Ý üñ³ÝóÇëÏá ¨ ³ÛÉÝ. ¹) »ñÏáõ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ¿É ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñ »Ý ¥³é³çÇÝÁª ݳ¨ ѳïáõϤ, µ³Ûó å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ÷á˳µ»ñ³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµ ¹³éÝáõÙ »Ý ѳïáõÏ ³Ýí³Ý µ³Õ³¹ñÇã ¨ ·ñíáõ٠ٻͳï³é. ûñÇݳϪ ÌÇñ γÃÇÝ (³ëïÕ³ÏáõÛï), Üáñ ºñÏÇñ, лé³íáñ ²ñ¨»Éù, ÐÇÝ ²ñ¨»Éù, Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù (»ñÏñ³Ù³ë»ñ), гÛÏ³Ï³Ý ä³ñ (É»éݳßÕó), Ø»Í ²ñç, öáùñ ²ñç (ѳٳëï»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ): ²Ûëå»ë ݳ¨ª ѳïáõÏ ³Ýí³Ý ¨ Ýñ³Ý ѳçáñ¹áÕ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ. ûñÇݳϪ ²ýñÇϳÛÇ ºÕçÛáõñ (ûñ³ÏÕ½Ç), ìÇ»ÝݳÛÇ ²ÝàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 287


ï³é (É»éݳ½³Ý·í³Í), ´»ñ»ÝÇÏ»Ç ì³ñë»ñ (ѳٳëï»ÕáõÃÛáõÝ) ¨ ³ÛÉÝ: ¸. Ðá·¨áñ-å³ïÙ³Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ÛÝ μ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»ç μáÉáñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù §êáõñμ¦ Ù³Ï³Ýí³Ý Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝ »Ý. ûñÇݳϪ ²Ý·Õ³ êáõñµ Üß³Ý, ²ñ·Û³½Ç êáõñµ êï»÷³Ýáë ܳ˳íϳ, ¸³ñ³ß³ÙµÇ êáõñµ êï»÷³Ýáë, ÀÝͳÛÇó êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ, سëï³ñ³ÛÇ êáõñµ ÐáíѳÝÝ»ë, ØáõÕÝáõ êáõñµ ¶¨áñ·, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Øáϳó êáõñµ ØÇݳë, ϳ٠ݳ¨ª êáõñµ Üß³Ý, êáõñµ êï»÷³Ýáë ܳ˳íϳ, êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ, êáõñµ ÐáíѳÝÝ»ë, êáõñµ ¶¨áñ·, êáõñµ ØÇݳë (í³Ýù, »Ï»Õ»óÇ): ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: гۻñ»Ý û ûï³ñ³É»½áõ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ ·áñͳÍí³Í ÙÇç³¹³ë ¨ í»ñç³¹³ë Ù»ÏݳϳÝÉñ³ó³Ï³Ý µ³é»ñÝ áõ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý-í»ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý µ³é-Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ (ݳ˹Çñ, Ñá¹, ϳå, ß³Õϳå) ÇÝãå»ë ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ѳۻñ»ÝáõÙ, ·ñíáõÙ »Ý ÷áùñ³ï³é. ûñÇݳϪ ²µ¹ ¿É ø»ñÇÙ, ²Ý¹ñ»³ ¹»É ê³ñïá, ²Ý¹ñ»³ ¹ÁÉɳ èáµÇ³, ´á¹áõ»Ý ¹» Îáõñï»Ý», ijÝݳ ¹’²ñÏ, È»áݳñ¹á ¹³ ìÇÝãÇ, гñáõÝ ³É è³ßǹ, ØÇñ½³ Ø»ÉùáõÙ Ë³Ý (Ðáíë»÷ Ø»ÉùáÝÛ³Ý), ØÇñ½á ÂáõñëáõÝ-½³¹», ØáõùÇÙÇ Øáõѳٳ¹ ²ÙÇÝ-Ëáç³, Üáõñ ³¹ ¹ÇÝ ³É гɳµÇ, Þ³éÉ ¹Á ¶áÉ, ìÇÉÑ»ÉÙ ýáÝ ÐáõÙµáɹï, úÙ³ñ ʳ۳٠Ôdzëë³¹¹ÇÝ ²µáõ-É-ü³ÃÑ ÇµÝ Æµñ³ÑÇÙ, سѳñÇ ²µáõ-É-²É³, ²¹ñÇ³Ý í³Ý úëï³¹», Øáõѳٻ¹ êáõÉ»ÛÙ³Ý ûÕÉÇ üǽáõÉÇ (üáõ½áõÉÇ). ³Ûëå»ë ݳ¨ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñáõÙª ²ÝïÇáù ³é º÷ñ³ï³í, ²ÝïÇáù ³é î³íñáëÇí, ÆÉ ¹Á üñ³Ýë (å³ïÙ³Ï³Ý Ù³ñ½ üñ³ÝëdzÛáõÙ), Ø»Í Ï³Ù Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáë, ܳÑñ ¿É ²ñ¹»Ý (Ðáñ¹³Ý³Ý ·»ïÇ ³ñ³µ»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ), èÇá ¹» ijݻÛñá (ù³Õ³ù), ê»Ý äÇ»é ¨ ØÇù»ÉáÝ (ÏÕ½»ËáõÙµ), îáõÉɳ ¹» гٹáÝ, î³ÉÉ ÇµÝ Ð³ÙïáõÝ (ÂÇÉ Ð³ÙïáõÝ µ»ñ¹³í³ÝÇ ýñ³Ýë»ñ»Ý ¨ ³ñ³µ»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ), æ³µ³É ³É гñÇà (²ñ³ñ³¹Çª æáõ¹Ç É»é³Ý ³ñ³µ»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ) ¨ ³ÛÉÝ:

ê³Ï³ÛÝ μ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³Ýí³Ý ëϽμáõ٠ϳ٠ݳ˳¹³ë ¹ÇñùáõÙ (û° ѳۻñ»ÝáõÙ, û° ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáõÙ) ³Û¹ ϳñ·Ç Ù»ÏݳϳÝ-Éñ³ó³Ï³Ý μ³é»ñÝ áõ ϳå³Ïó³Ï³Ý μ³é-Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ ·ñíáõÙ »Ý ٻͳï³é. ûñÇݳϪ ÆµÝ ¿É ý³ùÇ, ȳ ÎñὠسÃÛáõñ»Ý ì»ÛëÇ», ȳ ì³É» äáõë»Ý Þ³éÉ Ä³Ý, ì³Ý ¶á· ìÇÝë»Ýï, ì³Ý ¸»Ûù ²ÝïáÝÇë, ú’èÇáñ¹³Ý سÛùÉ, ú’Ü»ÛÉ (ú’ÜÇÉ) ÚáõçÇÝ, ³Ûëå»ë ݳ¨ª ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáõÙª ȳ سÝß (Ý»Õáõó), ȳ äÉ³ï³ (ù³Õ³ù), È» Îñ»½á (ù³Õ³ù), ê»Ý ¶áóñ¹Ç (É»éݳÝóù), ê»Ý äÇ»é (ݳí³Ñ³Ý·Çëï) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: гïáõÏ ³ÝÓݳÝí³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÁ, Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ, å³ßïáÝÁ (µ³Ý³ëï»ÕÍ, íÇå³ë³Ý, ÝϳñÇã, »ñ·Çã, áõëáõóÇã, »ñÏñ³·áñÍ, Ïáßϳϳñ, ó·³íáñ ¨ ³ÛÉÝ) ¨ ï»Õ³Ýí³Ý ï»ë³ÏÁ (·»ï, ÉÇ×, Íáí, É»é, ¹³ßï, ·ÛáõÕ, ù³Õ³ù ¨ ³ÛÉÝ) áñáßáÕ ÑÇÙݳµ³é»ñÁ, µáÉáñ µ³é»ñÁ ٻͳï³éáí ·ñíáÕ Ñ³ïáõÏ

- 288 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë, ·ñíáõÙ »Ý ÷áùñ³ï³é. ûñÇݳϪ ²ßáï ºñϳà ó·³íáñÁ, ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ, ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×Û³Ý íÇå³ë³ÝÁ, ºÕÇß» â³ñ»Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, سñïÇñáë ê³ñÛ³Ý ÝϳñÇãÁ, ²ÝÇ-Î³Ù³Ë ù³Õ³ùÁ, ²ñ÷³-ê¨³Ý çñ³ï³ñÁ, ²ñ¨ÙïÛ³Ý º÷ñ³ï ·»ïÁ, ´³ñÓñ гÛù ³ß˳ñÑÁ, ʳÉËÇÝ ¶áÉ ÉÇ×Á, гÛÏ³Ï³Ý ä³ñ É»éݳßÕóÝ, Ø»Í Ø³ëÇë É»éÁ, سëï³ñ³ÛÇ êáõñµ ÐáíѳÝÝ»ë »Ï»Õ»óÇÝ, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Øáϳó êáõñµ ØÇݳë í³ÝùÁ ¨ ³ÛÉÝ:

2. ØdzÛÝ ³é³çÇÝ μ³éÝ ëÏë»É ٻͳï³éáí (¹ñ³Ýó ϳ½Ùáõ٠ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ å³Ñå³Ý»Éáí ݳ¨ ³Û¹ ³Ýí³Ý ٻͳï³éáí ·ñáõÃÛáõÝÁ). ². üǽÇϳ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÛÝ μ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»ç Éñ³óÛ³ÉÁ, ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í, ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ã¿. ²Õóٳñ ÏÕ½Ç, ²ñ³ÛÇ É»é, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï, ´³Õ³ÏÇ ù³ñ (µ»ñ¹-³Ùñáó), ¶»Õ³Ù³ É»éÝ»ñ, Èáéáõ Ññ³µË³ÛÇÝ µ³ñÓñ³í³Ý¹³Ï, γëåÇó (ìñϳݳ) Íáí, ÎáíϳëÇ É»éݳßÕó, ÐÇÙ³É³Û³Ý É»éÝ»ñ, Ðñ³½¹³ÝÇ Óáñ, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë (ϳ٠ª ê³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë), Ø»Í Ï³Ù Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáë (ϳ٠ª Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáë), àñáï³ÝÇ É»éݳÝóù, ä³ñëÇó Íáó, ê¨ Íáí, ꨳݳ ÉÇ×, îñ¹³ïÇ Ã³Ëï (µ»ñ¹³í³Ý, ¹³ëï³Ï»ñï), àõñÙdz (γåáõï³Ý) ÉÇ× ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ²Ûë ϳñ·Ç ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·ñ³µ³ñáõÙ áõÝ»Ý ³ÛÉ ß³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝ Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ݳ˳¹³ë ¨ ÝáõÛÝå»ë ·ñíáõÙ »Ý ٻͳï³é. ³ÛÝ ¿ª ²Ãáé ²Ý³Ñï³(Û), ¸áõéÝ ²ÝïÇáù³(Û), ø³ñÝ ´³Õ³Ïáõ, ³Ëï îñ¹³ï³(Û) ¨ ³ÛÉÝ:

´. ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÝ áõ Ýáñ ³ÛÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»ç Éñ³óÛ³ÉÝ, ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í, ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ã¿. ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½, ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½, î³ÙµáíÇ Ù³ñ½, ÈáÓÇ íáÛ»íá¹áõÃÛáõÝ, Îñ³ÏáíÇ íáÛ»íá¹áõÃÛáõÝ, ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·, ö»ÝëÇÉí³ÝdzÛÇ Ý³Ñ³Ý·, سëÛ³óáïÝ ·³í³é, ØáõßÇ ·³í³é, Îñ³ëÝáÛ³ñëÏÇ »ñÏñ³Ù³ë, êï³íñáåáÉÇ »ñÏñ³Ù³ë, ȳÝϳßÇñÇ ÏáÙëáõÃÛáõÝ, ø»ÝïÇ ÏáÙëáõÃÛáõÝ, Ðáϳ۹áÛÇ åñ»ý»Ïïáõñ³, ³Ûëå»ë ݳ¨ª å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³í³ï³Ï³Ý (ý»á¹³É³Ï³Ý) ÇÝùݳí³ñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõÙª ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ (ϳ٠ó·³íáñáõÃÛáõÝ), γñëÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ, êÛáõÝÇùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ (μ³Ûó ݳ¨ª γñëÇ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ²ñÍñáõÝÛ³ó ó·³íáñáõÃÛáõÝ), ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝ, ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝ, ʳÙë³ÛÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝ, ÐáõÉÇëÛ³Ý Ùdzå»ïáõÃÛáõÝ, г۳ëï³ÝÇ ³àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 289


é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, üñ³ÝëdzÛÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÐÇÝ·»ñáñ¹ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: ¶. ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÙμ»ñÇ (¹³ßÇÝùÝ»ñÇ, ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ) ³ÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó Ù»ç Éñ³óÛ³ÉÁ (ݳ¨ ëñ³Ý ݳËáñ¹áÕ ÙÇç³¹³ë μ³Õ³¹ñÇãÁ), ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í, ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ã¿. ²ñ³µ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉÇ·³, ºñ»ù ϳÛëñ»ñÇ ¹³ßÇÝù, ºéÛ³Ï ¹³ßÇÝù, êñµ³½³Ý ¹³ßÇÝù, ܳíà ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ´ñÇï³ÝdzÛÇ ³½·»ñÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝ (μ³Ûóª ²ÝÏ³Ë ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ð³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝ) ¨ ³ÛÉÝ: ¸. â³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù»ç ³éÝíáÕ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáõÙ. ³) ·ñ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, ³ñí»ëïÇ ¨ ³ÛÉ »ñÏ»ñÇ áõ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Éñ³·ñ»ñÇ, å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñª ä³ï»ñ³½Ù ¨ ˳ճÕáõÃÛáõݦ, §Ð³óÇ ËݹÇñ¦, §ÆÝÝ»ñáñ¹ ³ÉÇù¦, §²ÙµáËÝ»ñÁ ˻ɳ·³ñí³Í¦, §¶ñ³Ï³Ý ûñæ, §Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ï¦ (³Ùë³·Çñ), §Ð³Ûáó ³ß˳ñѦ (ûñÃ), §ÆÙ ÁÝÏ»ñ Ü»ëáݦ, §Ø»Ýù »Ýù, Ù»ñ ë³ñ»ñÁ¦, §Ø³ÙáõÉÇ ï»ëáõÃÛáõݦ Ñ»éáõëï³Íñ³·Çñ, §ÐáÕÇ ³ñÛáõݦ (·ÇÝÇ), §²ÝѳÕà ³ùÉáñ¦ (ÏáÝý»ï), §²ñ·áõÙ»ÝïÇ Ç ý³ÏïǦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, §è»ëåáõµÉÇϳ ²ñÙ»Ýdz¦ ¨ ³ÛÉÝ. µ) ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ½³Ý³½³Ý ³ÛÉ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ³é³ñϳݻñÇÝ (ï³ñµ»ñ³Ýß³ÝÝ»ñ, ßù³Ýß³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) ïñíáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñª §Øáõñ× ¨ ٳݷ³Õ¦ ·áñͳñ³Ý, §Ü³ÇñÇï¦ ·áñͳñ³Ý, §²½·³ÛÇÝ Ùdzµ³ÝáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §Ð½áñ ѳÛñ»ÝÇù¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §ÐáÕ ¨ ³½³ïáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §ØdzóÛ³É Ð³Û³ëï³Ý¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §ØÇáõÃÛáõÝ ¨ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §úñÇݳó »ñÏÇñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, §è³¹ÇÏ³É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõݦ (¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ) (µ³Ûó ݳ¨ª ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ëáódzÉ-ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ²íëïñ³ÉdzÛÇ É»ÛµáñÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, Ö³åáÝdzÛÇ ³½³ï³Ï³Ý-ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, г۳ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ), §²ß˳ï³Ýù¦, §¸ÇݳÙá¦, §êå³ñï³Ï¦ (Ù³ñ½³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ), §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, §ä³ïíá Ý߳ݦ ßù³Ýß³Ý, §Ø³ñï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ Ù»¹³É, §Ø³Ûñ³Ï³Ý ÷³éù¦ ßù³Ýß³Ý, §¶»ñ³½³ÝóÇÏ ýÇݳÝëÇëï¦ ÏñÍù³Ýß³Ý ¨ ³ÛÉÝ: º. гٳß˳ñѳÛÇÝ Ï³Ù Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý ׳ݳãÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõ- 290 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÃÛ³Ý, Ùñó³Ý³ÏÇ Ï³Ù μ³ñÓñ³·áõÛÝ å³ïí³íáñ ÏáãÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ßÝáñÑíáÕ ßù³Ýß³ÝÝ»ñÇ ¨ Ù»¹³ÉÝ»ñÇ μ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ. (ºñ¨³ÝÇ Ø»ëñáå سßïáóÇ ³Ýí³Ý) سï»Ý³¹³ñ³Ý, (ÐÐ) ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»Ùdz, Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³Ï, ÊêÐØ È»ÝÇÝÛ³Ý Ùñó³Ý³Ï, ÐÊêÐ ä»ï³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï, г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë, лñáëáõÑÇ Ù³Ûñ, ³Ûëå»ë ݳ¨ª гÛñ»ÝÇùÇ ßù³Ýß³Ý, γñÙÇñ ¹ñáßÇ ßù³Ýß³Ý, ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ ¹ñáßÇ ßù³Ýß³Ý, ö³éùÇ (³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ, »ñÏñáñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ) ßù³Ýß³Ý, гÛñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³Ý, γñÙÇñ ³ëïÕÇ ßù³Ýß³Ý, سñï³Ï³Ý ˳ãÇ »ñÏñáñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³Ý, ²ñÇáõÃÛ³Ý Ù»¹³É, ä³ïíá É»·»áÝÇ ßù³Ýß³Ý (µ³Ûó ݳ¨ª ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óáõ Ù»¹³É, êáõñµ Ø»ëñáå سßïáóÇ ßù³Ýß³Ý, êáõñµ ¶»áñ·Ç ˳ã ßù³Ýß³Ý) ¨ ³ÛÉÝ: ¼. гٳß˳ñѳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »½³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ³ñÑÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Áݹ³ñÓ³Ï ¨ ѳٳéáï μ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ. Ødzíáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹, ʳճÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ËáñÑáõñ¹, ²ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ý»¹»ñ³ódz, Þ³ËÙ³ïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ý»¹»ñ³ódz, ²½·»ñÇ ÉÇ·³ ¨ ³ÛÉÝ: ¾. ´áÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ ûñ»Ýë¹Çñ, ·áñͳ¹Çñ ¨ ¹³ï³Ï³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ μ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ. ²ØÜ-Ç ÎáÝ·ñ»ëÇ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ï ¨ ê»Ý³ï, ´áõÉÕ³ñdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ÅáÕáí ¨ ܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹, Ȼѳëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê»ÛÙ, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí ¨ γé³í³ñáõÃÛáõÝ, ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³Ý ¨ ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ä³éɳٻÝïÇ Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ å³É³ï ¨ Èáñ¹»ñÇ å³É³ï, (²ØÜ, è¸) ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³Ý, âÇݳëï³ÝÇ ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ãÇÝ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Øßï³Ï³Ý ÏáÙÇï», âÄÐ ä»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ä»ï¹áõÙ³ ¥ä»ï³Ï³Ý ¹áõÙ³ ϳ٠¸áõÙ³¤, è¸ Î³é³í³ñáõÃÛáõÝ, üñ³ÝëdzÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ ¨ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ٻͳï³éáí ·ñíáÕ ä³éɳٻÝï, ÎáÝ·ñ»ë, ê»Ý³ï, ê»ÛÙ, Ø»çÉÇë, ¸áõÙ³, è³¹³, àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 291


Êáõñ³É, ѳۻñ»Ýª γé³í³ñáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉ ³ÝáõÝÝ»ñÁª ǵñ¨ å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝÇ ï»ë³Ï ³Ýí³ÝáÕ µ³é»ñ ·áñͳÍí»ÉÇë ·ñíáõÙ »Ý ÷áùñ³ï³é ¨ ÙïÝáõÙ »Ý µ³é³ñ³Ýª áñå»ë ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝ:

À. ä³ïٳѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ý߳ݳíáñ ³Ýóù»ñÇ áõ ßñç³÷áõÉ»ñÇ ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ-³í³Ý¹³Ï³Ý ïáÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñáõÙ. ³) å³ïٳѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ý߳ݳíáñ ³Ýóù»ñª ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù (²é³çÇÝ ³ß˳ñѳٳñï), ºñÏñáñ¹ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù (ºñÏñáñ¹ ³ß˳ñѳٳñï), ¸ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ß³ñÅáõÙ, ºñ»ëݳÙÛ³ å³ï»ñ³½Ù, Âáݹñ³ÏÛ³Ý ß³ñÅáõÙ, (ѳÛϳϳÝ) Ø»Í »Õ»éÝ, гÛñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½Ù (Ø»Í Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý), гñÛáõñ³ÙÛ³ å³ï»ñ³½Ù, ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù, ÐáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý ëáódzÉÇëï³Ï³Ý Ù»Í Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, èáõë³ëï³ÝÇ 1812 Ã. гÛñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½Ù, 1920 Ã. سÛÇëÛ³Ý ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝ, ÚáÃݳÙÛ³ å³ï»ñ³½Ù, 1917 Ã. ö»ïñí³ñÛ³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, 1848 Ã. üñ³ÝëÇ³Ï³Ý µáõñÅáõ³¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ѻճ÷áËáõÃÛáõÝ, 1789-1794 ÃÃ. üñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ù»Í Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ, ¶ñÇ·áñÛ³Ý ïáÙ³ñ, ÐáõÉÛ³Ý ïáÙ³ñ ¨ ³ÛÉÝ. µ) å»ï³Ï³Ý-å³ßïáÝ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïáÝ»ñª ³ñ·Ù³Ýã³ó ïáÝ, гÕóݳÏÇ ïáÝ, سÛÇëÇ Ù»Ï, ²åñÇÉÇ Ûáà (سÛñáõÃÛ³Ý ¨ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ïáÝ), سñïÇ áõà (γݳÝó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ), Üáñ ï³ñÇ Ï³Ù ²Ù³Ýáñ, ²ÝϳËáõÃÛ³Ý ûñ, ºñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ, è³½Ù³û¹³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ ûñ, ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ûñ, ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÇ ûñ ¨ ³ÛÉÝ. ·) »Ï»Õ»ó³Ï³Ý-ÍÇë³Ï³Ý ¨ ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý, ³í³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ïáÝ»ñª øñÇëïáëÇ Ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù å³Ûͳé³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïáÝ, êáõñµ ÍÝÝ¹Ç ïáÝ (êáõñµ ÍÝáõݹ), îÛ³éÝÁݹ³é³çÇ ïáÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ª γݳã ÏÇñ³ÏÇ, γñÙÇñ ÏÇñ³ÏÇ, Ø»Í å³ë (ïáÝ ûñ»ñ), ¼³ïÏÇ ïáÝ (¼³ïÇÏ), ̳Õϳ½³ñ¹Ç ïáÝ (̳Õϳ½³ñ¹), гٵ³ñÓÙ³Ý ïáÝ (гٵ³ñÓáõÙ), æñûñÑÝ»ùÇ ïáÝ (æñûñÑÝ»ù), ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝ (ì³ñ¹³í³é) ¨ ³ÛÉÝ:

3. ¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ áõ ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, гÛáó »Ï»Õ»óáõ å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½íáõÙ, Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ í»ñ³μ»ñÙáõÝùǪ ù³Õ³ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ ٻͳñÙ³Ý á×»ñáõÙ ÃáõÛɳïñíáõÙ ¿ ٻͳï³éÇ ³½³ï ·áñͳÍáõÃÛáõݪ Áëï ÁݹáõÝí³Í ϳñ·Ç: 4. ì»ñáÑÇßÛ³É Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ù»ç ãÙïÝáÕ μ³Õ³¹ñÛ³É ³Ýí³- 292 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÝáõÙÝ»ñÁ, »Ã» ã»Ý ï»Õ³Ûݳóí³Í, áñå»ë ѳë³ñ³Ï ³ÝáõÝÝ»ñ ·ñ»É ÷áùñ³ï³éáí. (ÐÐ) ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ·Çï³ïÝï»ë³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, ·³½Ç ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ í³ñãáõÃÛáõÝ, É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ, ·É˳íáñ ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ, é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ áõÅ»ñ, ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, ÝϳñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ, Ù³ñ½³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý, µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, å»ï³Ï³Ý ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ùáÉ»ç, ϳáõãáõÏÇ ·áñͳñ³Ý, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ¹»å³ñï³Ù»Ýï, ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý, ²É. êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ûå»ñ³ÛÇ ¨ µ³É»ïÇ å»ï³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ, ѳÛÏ³Ï³Ý »ñ·Ç-å³ñÇ í³ëï³Ï³íáñ ³Ýë³ÙµÉ, å³ïÙáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý óݷ³ñ³Ý: ²Ûëå»ë »Ý ·ñíáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñǪ ã³Ï»ñïÝ»ñáõÙ ã³éÝíáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, µ³Ýíáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ëáó³ÉÇëï³Ï³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ɻ۵áñÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ùñÇëïáÝ»³-ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ: ²Ûëå»ë »Ý ·ñíáõ٠ݳ¨ å»ï³Ï³Ý, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ, å³ïí³íáñ ¨ ³ÛÉ ÏáãáõÙÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, ·É˳íáñ ¹³ï³Ë³½, ³ídzódzÛÇ Ù³ñß³É, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñïÇëï, ·ÇïáõÃÛ³Ý í³ëï³Ï³íáñ ·áñÍÇã, í³ëï³Ï³íáñ áõëáõóÇã, í³ëï³Ï³íáñ ßÇݳñ³ñ, ³Ûëå»ë ݳ¨ª ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï»ÝïÏáÙÇ ù³ñïáõÕ³ñ, »ñÏñÇ í³ñã³å»ï ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: ºÃ» µ³Õ³¹ñÛ³É ³Ýí³Ý í»ñ³¹Çñ ³Í³Ï³ÝÁ ï»Õ³ÛݳóÝáÕ Ï³Ù Ù³ëݳíáñáÕ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¨ ûï³ñ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ·áñͳÍí³Í ¿ ï»Õ³Ýí³Ý ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëïáí áõ ϳñáÕ ¿ ÷á˳ñÇÝí»É ³Û¹ Ó¨áí, ·ñíáõÙ ¿ ٻͳï³éáí. ûñÇݳϪ È»Ñ³Ï³Ý (÷á˳ݳϪ Ȼѳëï³ÝÇ) ÙdzóÛ³É µ³Ýíáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, Ð³Û (гÛÏ³Ï³Ý Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ) é³Ùϳí³ñ ³½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ³Ûëå»ë ݳ¨ª ºñ¨³ÝÛ³Ý ÉÇ×, µÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ, ÎÇ¨Û³Ý ÷áÕáó ¨ ³ÛÉÝ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 293


5. гå³íáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ٻͳï³é»ñáí ·ñ»Éª ². гïáõÏ ¨ ѳë³ñ³Ï μ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ. è¸, ²ØÜ, âÄÐ, زÎ, жØ, ÐÄÎ, иÎ, ¶²² (¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»Ùdz), êîÎ, Ðúä, ä²ä ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ: гë³ñ³Ï ·á۳ϳÝÇ ³ñÅ»ù ëï³ó³Í µáõÑ, Ý¿å, Ñ¿Ï, ½³·ë ¨ ÝÙ³Ý ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ ·ñ»É ÷áùñ³ï³éáí:

´. ´³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ áã ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ ï³éÁ. (Ȼѳëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý) ä»ïËáñÑáõñ¹, (èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý) ä»ï¹áõÙ³, ²Ý¹ñý»¹»ñ³ódz ¨ ³ÛÉÝ: ¶. гë³ñ³Ï ³Ýí³Ý ·áñͳÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ μ³Õ³¹ñÛ³É ³ÝáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³ÛݳóÝáÕ μ³Õ³¹ñÇãÇ ³é³çÇÝ ï³éÁ. гÛÏÇÝá, гÛå»ïÑñ³ï, ¶ñá½Ý»ýï, È»ÝýÇÉÙ, ØáëýÇÉÙ, гÛáëÏÇ ¨ ³ÛÉÝ: ¸. ʳéÁ ïÇåÇ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ï³éÁ. ²Ø ܳѳݷݻñ, è¸ ¸áõÙ³ (ä»ï¹áõÙ³), ÈÔ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ÐРγé³í³ñáõÃÛáõÝ, ºñ¨³ÝÛ³Ý Ð¾Î, гÙÈκØ, гÙÎ(µ)Î ¨ ³ÛÉÝ: º. úï³ñ³½·Ç ï³é³ÝáõÝÝ»ñáí ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³é³Ýí³Ý ³é³çÇÝ ï³éÁ. ²Û´Ç¾Ù, ´Ç´ÇêÇ, ¾Û´ÇêÇ, ¾É´Ç¾Û, ¾ý¾Ù, êÇ¾Ý¾Ý ¨ ³ÛÉÝ:

8. îáÕ³¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ* îáÕ³¹³ñÓÇ ·áñÍáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ áñáß ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ, ¹ñ³ÝóáõÙ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á á ñ á ß á õ Ù ¿ . ì»ñ³Ñ³ëï³ï»É ÐÊêÐ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Çª 1971 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÁª Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ. 1. îáÕ³¹³ñÓÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ µ³éÁ í³ÝÏ»ñÇ µ³Å³Ý»Éáí ϳ٠í³Ýϳïٳٵ, Áëï áñáõÙª ³) »ñÏáõ Ó³ÛݳíáñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ù»Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ ѳçáñ¹ ïáÕÁ. ûñÇݳϪ ³-ß³-Ï»ñï, ·³-ñáõÝ, µ³-ݳ-ϳ-ÛÇÝ, ¹³-ë³ñ³Ý, É»-·»-áÝ, ϳ-ïáõ, Ñ»-ùÇ-³Ã. µ) »ñÏáõ Ó³ÛݳíáñÇ ÙÇç¨ »ÕáÕ »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó ѳçáñ¹ ïáÕÝ ¿ ³ÝóÝáõÙ ÙdzÛÝ í»ñçÇÝ µ³Õ³Ó³ÛÝÁ. ûñÇݳϪ ³ñÓ³Ý, µáõñ-Åáõ-³-ϳÝ, µ»ñ-ñÇ, ²ëï-ÕÇÏ, ²ñÍ-íÇÏ, óñ·-Ù³Ý, µ³ñÓñ³-ݳÉ, »ñÏ-¹Ç-ÙÇ, ³-é³Ýóù-Ý»ñ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: ø³ÝÇ áñ ѳۻñ»ÝÇ Û³, Ûá, Ûáõ »ñϵ³ñµ³é³Ï»ñå í³ÝÏ»ñÇ Û µ³Õ³¹ñÇãÇ ¨ Ýñ³Ý ݳËáñ¹áÕ µ³Õ³Ó³ÛÝÇ ÙÇç¨ Á ãÇ ³ñï³ë³ÝíáõÙ, áõëïÇ Û-ÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ µ³Õ³Ó³ÛÝÁ ϳ٠µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó í»ñçÇÝÁ ϳñáÕ ¿ ݳ¨ Ýñ³Ý Ùdzó³Í ³ÝóÝ»É Ñ³çáñ¹ ïáÕÁª ³é³ç³óÝ»Éáí ïáÕ³¹³ñÓÇ »ñϳÏÇáõÃÛáõÝ. ûñÇݳϪ ³ÝÏ-ÛáõÝ//³Ý-ÏÛáõÝ, ³ñ¹-Ûáù// ³ñ-¹Ûáù, ·áã-ÛáõÝ//·á-ãÛáõÝ, ·ÇïáõÃ-ÛáõÝ//·ÇïáõÃÛáõÝ, Ïáëï-ÛáõÙ//Ïáë-ïÛáõÙ, ÏáÝ-Û³Ï//Ïá-ÝÛ³Ï, гÏáµ-Û³Ý//гÏá-µÛ³Ý, Ñáµ»ÉÛ³ñ//Ñáµ»-ÉÛ³ñ, Ù³ï-Û³Ý//Ù³-ïÛ³Ý, ë»Ý-Û³Ï//ë»-ÝÛ³Ï, ëÇÝ-Ûáñ//ëÇ-ÝÛáñ, áõËïÛ³É//áõË-ïÛ³É ¨ ³ÛÉÝ: îáÕ³¹³ñÓÇ ³Ûë »ñϳÏÇáõÃÛáõÝÁ ãÇ å³Ñå³ÝíáõÙ »ñϳñ³-ÏÛ³ó, ÏÝù³½·Û³ó (ÏÝù³½·»ëï), µÛáõñ³-µÛáõñ, ³Ù»Ý³-ÑÛáõñ³ë»ñ, ³Ý-ÑÛáõñÁÝϳÉ, É»éݳ·ÛáõÕ, áëÏ»-ÑÛáõë, ë³éó³-ÓÛáõÝ, ù³ñ³-ëÛáõÝ áõ ÝÙ³Ý µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝó ëáõÛÝ í³ÝϳÛÇÝ Ï³Ù ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý ¨ µ³é³Ï³½Ù³Ï³Ý ïáÕ³¹³ñÓáõÙÝ»ñÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý »Ý: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: ´³é³ÙÇçÇ Ó³ÛݳíáñÇó ³é³ç ÁÝÏ³Í ¨-Á ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï ·ñíáõÙ ¿ »í, ¨ í-Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ ѳçáñ¹ ïáÕÁ. ûñÇݳϪ ºñ»-í³Ý, µ³ñ»-í»É, ë»-í³ÃáõÛñ, ï»ñ»-í³Ã³÷: * ܳ˳·ÇÍÁ ϳ½Ù»É ¿ Ð. ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ: гëï³ïí»É ¿ ÐРζ ݳ˳ñ³ñÇ 2003 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 14-Ç Ñ. 22 Ññ³Ù³Ýáí:

- 294 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 295


2. ¶³Õïݳí³ÝÏ, ³ÛëÇÝùݪ ³ñï³ë³ÝíáÕ, µ³Ûó ã·ñíáÕ Á áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï Á-Ý ·ñíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ïáÕ³í»ñçÇ ¨ ѳçáñ¹ ïáÕÇ ëϽµÇ í³ÝÏ»ñáõÙ. ûñÇݳϪ ßÁÕ-ó, ÏÁ-ïÁñï»É, ÏïÁñï»É, ØÁ-ÏÁñïÇã, ØÏÁñ-ïÇã, »ñµ»-ÙÁÝ, ·ÁÉ-˳íáñ: ²Ûëå»ë ݳ¨ª ÷á˳éÛ³É ûï³ñ µ³é»ñáõÙª ¹»Ùá-ÏÁñ³ïdz, ¹»ÙáÏÁ-ñ³ïdz, ¿É»Ï-ïÁñ³Ï³Ý, ¿É»ÏïÁ-ñ³Ï³Ý, Ù³»ë-ïÁñá, Ù³»ëïÁ-ñá, ¥//Ù³»ëï-ñá¤, ýáùëïÁ-ñáï, ýáùë-ïÁñáï ¥// ýáùëï-ñáï¤: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: ²Ýß»ßï ¨ ÃáõÛÉ ³ñï³ë³ÝíáÕ Á Ó³ÛݳíáñÁ ·ñ³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ³é³í»É³å»ë ëÕíáõÙ, ÇëÏ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ËáëùáõÙ Ñ³×³Ë å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ª ³é³ç³óÝ»Éáí ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ïáÕ³¹³ñÓÇ »ñϳÏÇáõÃÛáõݪ ³) µ³é³ëϽµÇ Á ·³Õïݳí³ÝÏÇÝ Ñ³çáñ¹³Í í»ñçݳí³ÝÏÇ Ç Ï³Ù áõ Ó³ÛݳíáñÁ ß»ßï³ÛÇÝ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í Ñ»ï¨Û³É ÏñÏݳµ³Õ³Ó³ÛÝ µ³Û»ñáõÙª ½Á-ÝÁ-Ý»É//½ÁÝ-Ý»É, ËÁ-×Á-×»É//ËÁ×-×»É, ËÁ-ïÁ-ï»É//ËÁï-ï»É, ÏÁ-ÍÁÍ»É//ÏÁÍ-Í»É, åÁ-ïÁ-ï»É//åÁï-ï»É, ÷Á-ÃÁ-ûÉ//÷ÁÃ-ûÉ, ùÁ-ÃÁ-ûÉ//ùÁÃ-ûÉ, ùÁÝÁ-Ý»É//ùÁÝ-Ý»É, ³Ûëå»ë ݳ¨ª ÙÁ-ñÁ-ñÇÏ//ÙÁñ-ñÇÏ, ËÁñ-ïÁÝ»É//ËÁñï-Ý»É, ëÁ-ñÁëÏ»É//ëñÁë-Ï»É ¨ ³ÛÉÝ. µ) í»ñçݳí³ÝÏÇ Ç-Ý Ù»°Ï ëÕí³Í, Ù»°Ï Á-Ç ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í µ³½Ù³í³ÝÏ ³ÛÉ µ³é»ñáõÙª ³ÕçÁ-ϳ//³Õç-ϳ, ³ñ×Á-×Ç//³ñ×-×Ç, ËÁÝ-¹Áñ»É//ËÁݹ-ñ»É, ϳñÙÁñ»É//ϳñÙ-ñ»É, Ù³ñÙÁ-ÝÇ//Ù³ñÙ-ÝÇ, ùÁñ-ïÁ-Ý»É//ùÁñï-Ý»É ¨ ³ÛÉÝ. ·) å³ï׳é³Ï³Ý ¨ »ñÏáõ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó Ñ»ïá í ³Í³Ýó áõÝ»óáÕ Ïñ³íáñ³Ï³Ý µ³Û»ñáõÙª ÃÁé-óÁ-Ý»É//ÃÁéó-Ý»É, ˳ճóÁ-Ý»É//˳ճó-Ý»É, Ù»ñϳóÁÝ»É//Ù»ñϳó-Ý»É, Ùáï»óÁ-Ý»É//Ùáï»ó-Ý»É, í³½»óÁ-Ý»É//í³½»ó-Ý»É, ÷³ËóÁÝ»É//÷³Ëó-Ý»É, ½Áë-åÁ-í»É//½Áëå-í»É, ÃÁñ-çÁ-í»É//ÃÁñç-í»É, ϳ½ÙÁ-í»É//ϳ½Ùí»É, ï³ÝçÁ-í»É//ï³Ýç-í»É ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: ¼µ, ½·, ßï, ëå, ëï ¨ ÝÙ³Ý ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí ëÏëíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ïáÕ³¹³ñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳçáñ¹ Ó³ÛݳíáñÇó ã»Ý ³Ýç³ïíáõÙ, áñå»ë½Ç ѳïáõÏ ³Ýí³Ý ·ñáõÃÛáõÝÁ Á-áí ãëÏëíÇ, ³ÛëÇÝùݪ å»ïù ¿ ïáÕ³¹³ñӻɪ êï»-÷³Ý, êå³ñ-ï³Ï, êïñ³ë-µáõñ·, ¨ áã ûª Àë-ï»÷³Ý, Àë-å³ñï³Ï, Àëï-ñ³ëµáõñ·:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1: ´³é³Ï³½ÙáõÃÛ³Ùµ ϳ٠µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí ïáÕ³¹³ñÓí³Í µ³é»ñÇ Ý³Ëáñ¹ ïáÕÇ í»ñçݳí³ÝÏÇ ¨ ѳçáñ¹ ïáÕÝ ³ÝóÝáÕ ³ñÙ³ïÇ ëϽµÝ³í³ÝÏÇ ·³Õïݳí³ÝÏ Á-Ý ãÇ ·ñíáõÙ, ûñÇݳϪ ³Ý-íݳë, ³å³-ßÝáñÑ, ³ñ¨-ÙïÛ³Ý, µ³ó³-ïñ³Ï³Ý, ·ñ³-ùÝÝÇã, ¹³ñ³-·ÉáõË, ¹ÇÙ³-¹ñ»É, »ñÏݳ-ëɳó, É»éݳ-µÝ³Ï, ϳñ·³-¹ñáõÙ, ѳϳ-ÏÕ»ñ³Ï³Ý, ѳٳ-Ïñ³Ýù, ѳßí»-ïíáõÃÛáõÝ, Ñ»Í-ÏÉïáó, ѻճ-ßñçáõÙ, ݳ˳-¹ñÛ³É, ß³ñ³-¹ñ»É, ã³ñ³-××Ç, í³½-í½»É, í³é-íéáõÝ, ÷³ÛÉ÷É»É, ÷áË-·Ý¹³å»ï, ù³ß-ùß»É, ³å³ ݳ¨ª ³ÏÝ-ϳɻÉ, ³ÏÝ-¹»ï, ÑáïÝ-ϳÛë, Ó»éÝ-ïáõ, áõÝÏÝ-¹ñ»É ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûëå»ë ݳ¨ ÷á˳éÛ³É ûï³ñ µ³é»ñáõÙª óÇÝÏá·ñ³ýdz, ¹Ç³-·ñ³Ù, åáÉÇ-·ñ³ýdz, åáÉÇ-ÏÉÇÝÇϳ, Ù»Éá-¹ñ³Ù³, µçç³-åɳ½Ù³ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2: àñáß µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ѳçáñ¹ ïáÕÝ ³ÝóÝáÕ ³ñÙ³ïÇ ëϽµÝ³í³ÝÏÇ Á-Ý ëÕíáõÙ ¿, áõëïÇ µ³éÁ ïáÕ³¹³ñÓíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Áëï í³ÝϳïÙ³Ý, ûñÇݳϪ ·³ÛóÏ-Õ»É, ·»ñµ-ݳϳÝ, ѳٳÉ-ë³ñ³Ý, Ù³ëݳÏ-óáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 3: ºÃ» µ³ñ¹ µ³éǪ ݳËáñ¹ ïáÕáõÙ ÙݳóáÕ ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í µ³Õ³¹ñÇãÁ ·³Õïݳí³ÝÏ Á-Çó µ³óÇ ³ÛÉ Ó³Ûݳíáñ ãáõÝÇ, ³å³ ïáÕ³í»ñçáõÙ ³Û¹ ·³Õïݳí³ÝÏ Á-Ý ·ñíáõÙ ¿, ûñÇݳϪ ¹éÁÝ-µ³ó, ÓÏÁÝ-ÏáõÉ, ÙÃÁÝ-ϳ, ÙÏÁÝ-¹»Õ, ³Ûëå»ë ¨ª ·Áé-·é³É, ×Áé-×éáó, ÃÁñ-ÃÇé, ÙÁñ-Ùáõé ¨ ³ÛÉÝ:

4. î³é³ÛÇÝ ¨ í³Ýϳï³é³ÛÇÝ ³å³íáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ïáÕ³¹³ñÓíáõÙ. ûñÇݳϪ ²ØÜ, زÎ, ÈÔÐ, è¸, ÊêÐØ, ÐÚ¸, ÐÎÎ, ÐÐÞ, ¶²², гÙÈκØ, оΠ¨ ³ÛÉÝ:

3. ´³ñ¹ ¨ ݳ˳ͳÝó³íáñ µ³é»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ïáÕ³¹³ñÓ»É Ý³¨ ³é³Ýó í³Ýϳïٳݪ ѳçáñ¹ ïáÕÁ ÷á˳¹ñ»Éáí ³ñÙ³ïÁ ϳ٠³ÙµáÕç³Ï³Ý µ³éÁ, ³ÛëÇÝùÝ, ϳñ¹³ÉÇë å³Ñ»Éáí µ³éÇ í³ÝϳÛÇÝ ×Çßï ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ, áã ÙdzÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ñ»Éª ³ñ³-·ÁÝóó, ·»ñËÁÝ-¹Çñ, ³-Ýû·áõï, ³-Ýáñáß, ѳ-ϳ½¹»É, Íá-í»½ñ, ·»-ï³÷, ÇÝùÝÇß˳Ý, ѳٳ½-·»ëï, ѳÙ-ñÁÝóó, í³Û-ñ¿çù, Ù»-ÏÁݹٻç, »ñ»ëáõÝ»ñÏáõ ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛÉ Ý³¨ª Áëï µ³é³Ï³½ÙáõÃ۳ݪ ³ñ³·-ÁÝóó, ·»ñËݹÇñ, ³Ý-û·áõï, ³Ý-áñáß, ѳÏ-³½¹»É, Íáí-»½ñ, ·»ï-³÷, ÇÝùÝ-Çß˳Ý, ѳٳ-½·»ëï, ѳÙñ-ÁÝóó, í³Ûñ-¿çù, Ù»Ï-Áݹٻç, »ñ»ëáõÝ-»ñÏáõ: - 296 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 297


вìºÈì²Ì вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü úðºÜøÀ Ⱥ¼ìÆ Ø²êÆÜ êáõÛÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ϳñ·³íáñíáõÙ »Ý É»½í³íÇ׳ÏÁ, å»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ¨ ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Ðá¹í³Í 1. г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý É»½áõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿, áñÁ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÁ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÝ ¿: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û»ñÇ ßñç³Ýáõ٠ѳÛáó É»½íÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³ÝÁ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ Çñ ï³ñ³ÍùáõÙ »ñ³ß˳íáñáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½áõÝ»ñÇ ³½³ï ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ:

Ðá¹í³Í 2. ÎñÃáõÃÛ³Ý É»½áõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ¨ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý É»½áõÝ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÝ ¿: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ٠ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõóáõÙÁ ¨ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåí»É Çñ»Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí` å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñáí ¨ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ, ѳۻñ»ÝÇ å³ñï³¹Çñ áõëáõóٳٵ: - 298 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ûï³ñ³É»½áõ áã ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ÑÇÙÝ»É ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáÉáñ ÙÇçݳϳñ·-Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ѳÛáó É»½íÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳÛáó É»½íÇ áõëáõóáõÙÁ å³ñï³¹Çñ »Ý: гÛñ»Ý³¹³ñÓÝ»ñÇ, ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ µÝ³ÏíáÕ ³Ûɳ½·Ç ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áõ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áõëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:

Ðá¹í³Í 3. ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ä³ßïáݳï³ñ ³ÝÓÇÝù ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ïÇñ³å»ï»É ѳۻñ»ÝÇÝ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó å³ßïáÝ³Ï³Ý »ÉáõÛÃÝ»ñÇ É»½áõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿, »Ã» ¹³ ãÇ Ñ³Ï³ëáõÙ ïíÛ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ïÛ³ÝáõÙ ÁݹáõÝí³Í ϳñ·ÇÝ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý Ëáëùáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ³å³Ñáí»É É»½íÇ ³Ý³Õ³ñïáõÃÛáõÝÁ:

Ðá¹í³Í 4. гëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ѳÕáñ¹³ÏóíáõÙ »Ý ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ ÁݹáõÝ»ÉÇ É»½íáí: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý. àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 299


³. ·áñͳí³ñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»É ѳۻñ»Ý, μ. ѳٳ·áõÙ³ñÝ»ñáõÙ, Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ÅáÕáíÝ»ñáõÙ, ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý áõ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»É áã ѳۻñ»Ý »ÉáõÛÃÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ·. óáõó³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ó¨³ÃÕûñÁ, ¹ñáßÙ³ÝÇßÝ»ñÁ, ݳٳϳÝÇßÝ»ñÁ, ÏÝÇùÝ»ñÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áëï³ÛÇÝ Íñ³ñÝ»ñÁ Ó¨³íáñ»É ѳۻñ»Ýª ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ½áõ·³Ïó»Éáí ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý å»ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »Ýóϳ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ½áõ·³Ïó»É ѳۻñ»Ýáí: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÷³ëï³ÃÕûñÁ, Ó¨³ÃÕûñÁ, ÏÝÇùÝ»ñÁ Ó¨³íáñáõÙ »Ý ѳۻñ»Ýª Çñ»Ýó É»½íáí ½áõ·³Ñ»é óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ:

Ðá¹í³Í 5. ä»ï³Ï³Ý É»½í³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ä»ï³Ï³Ý É»½í³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ, å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³ ѳٳñ Édz½áñí³Í å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁª г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳Ý: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¨ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ ѳۻñ»Ý É»½íáí Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ÙáõÉÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳۻñ»Ý ¹³ë³·ñù»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏÝ»ñÇ, ·Çï³Ù»ÃṳϳÝ, ï»Õ»Ï³ïáõ, ·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ˳Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ: ºñ¨³Ý 17 ³åñÇÉÇ 1993 Ã. Èñ³óáõÙÝ»ñÁª 2005 Ã.:

- 300 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü úðºÜøÀ Ⱥ¼ìÆ Ø²êÆÜ êáõÛÝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ϳñ·³íáñíáõÙ »Ý É»½í³íÇ׳ÏÁ, å»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ¨ ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Ðá¹í³Í 1. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý É»½í³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÈÔÐ å»ï³Ï³Ý É»½áõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿, áñÝ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÁ: ÈÔÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý É»½áõÝ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÝ ¿: È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ѳۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³ÝÁ: È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ²ñó³ËÇ µ³ñµ³éÇ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ, Ëñ³ËáõëáõÙ Ýñ³ ·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÙÁ ¨ ïíÛ³É µ³ñµ³éáí ³½·³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ: È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ Çñ ï³ñ³ÍùáõÙ »ñ³ß˳íáñáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½áõÝ»ñÇ ³½³ï û·ï³·áñÍáõÙÁ, Ýå³ëïáõÙ éáõë³ó É»½íÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, áñå»ë ³½·³ÙÇçÛ³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý É»½íÇ:

Ðá¹í³Í 2. ÎñÃáõÃÛ³Ý É»½áõÝ ÈÔÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ¨ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý É»½áõÝ ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÝ ¿: ÈÔÐ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ٠ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõóáõÙÁ ¨ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåí»É Ýñ³Ýó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáíª å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñáí ¨ Ñáí³Ý³íáàôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 301


ñáõÃÛ³Ùµ, ѳۻñ»ÝÇ å³ñï³¹Çñ áõëáõóٳٵ: ÈÔÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ûï³ñ³É»½áõ áã ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ µ³ó³éáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí ϳñáÕ ¿ ÑÇÙÝ»É ÙdzÛÝ ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁª ÈÔÐ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ÈÔÐ µáÉáñ ÙÇçݳϳñ·-Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ѳÛáó É»½íÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳÛáó É»½íÇ áõëáõóáõÙÁ å³ñï³¹Çñ »Ý: гÛñ»Ý³¹³ñÓÝ»ñÇ, ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ, ÈÔÐ ï³ñ³ÍùáõÙ µÝ³ÏíáÕ ³Ûɳ½·Ç ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áõ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áõëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÈÔРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:

ÈÔÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý å»ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý »Ýóϳ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ½áõ·³Ïó»É ѳۻñ»Ýáí: ÈÔÐ ï³ñ³ÍùáõÙ µÝ³ÏíáÕ ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÷³ëï³ÃÕûñÁ, Ó¨³ÃÕûñÁ, ÏÝÇùÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ Ó¨³íáñáõÙ »Ý ѳۻñ»Ýª Çñ»Ýó É»½íáí ½áõ·³Ñ»é óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ:

Ðá¹í³Í 3. ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ä»ï³Ï³Ý É»½í³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ÈÔÐ å»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ¨ ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁª ÈÔÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳Ý: È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ѳۻñ»Ý É»½íáí Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ÙáõÉÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳۻñ»Ý ¹³ë³·ñù»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏÝ»ñÇ, ·Çï³Ù»ÃṳϳÝ, ï»Õ»Ï³ïáõ, ·Çï³Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ: ÈÔÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ˳Ëï»Éáõ ѳٳñ:

ä³ßïáÝ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ïÇñ³å»ï»É ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝÇÝ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý ËáëùáõÙ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ³å³ÑáíáõÙ »Ý É»½íÇ ³Ý³Õ³ñïáõÃÛáõÝÁ:

Ðá¹í³Í 4. гëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Ðá¹í³Í 5. ä»ï³Ï³Ý É»½í³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ

ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²Ð è. øàâ²ðÚ²Ü 20 Ù³ñïÇ, 1996 Ã. ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

ÈÔÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ѳÕáñ¹³ÏóíáõÙ »Ý ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ ÁݹáõÝ»ÉÇ É»½íáí: ÈÔÐ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ýª ³¤ ·áñͳí³ñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»É ѳۻñ»Ý. µ¤ óáõó³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ó¨³ÃÕûñÁ, ¹ñáßÙ³ÝÇßÝ»ñÁ, ݳٳϳÝÇßÝ»ñÁ, ÏÝÇùÝ»ñÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áëï³ÛÇÝ Íñ³ñÝ»ñÁ Ó¨³íáñ»É ѳۻñ»Ýª ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ½áõ·³Ïó»Éáí ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí: - 302 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 303


ÐÐ úðºÜøÀ §¶àì²¼¸Æ زêÆܦ* ÀݹѳÝáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ·áí³½¹Ç ÝϳïÙ³Ùμ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áí³½¹Ç É»½áõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áñå»ë Éñ³óáõÙ, ·áí³½¹³ïáõÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ, ·áí³½¹Ç ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ ϳñáÕ ¿ ½áõ·áñ¹í»É ݳ¨ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáíª Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÷áùñ ï³é»ñáí: êáõÛÝ ¹ñáõÛÃÁ ãÇ ï³ñ³ÍíáõÙ ûï³ñ É»½áõÝ»ñáí ïå³·ñíáÕ Ã»ñûñÇ, ѳïáõÏ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³åñ³Ýù³ÝÇß»ñÇ ¨ Ù³ÏÝÇßÝ»ñÇ íñ³: ¶áí³½¹Ç ѳۻñ»Ý ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Í³í³Éáí ãå»ïù ¿ ½ÇçÇ ³ÛÉ É»½íáí Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ ï³ñµ»ñ³ÏÇÝ:

»¤ ïíÛ³ÉÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕÇ Ù³ëÇÝ. ½¤ ëÝݹ³ÙûñùÇ Í³·Ù³Ý »ñÏÇñÁ. ¿¤ á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñáõÙ ³ÉÏáÑáÉÇ å³ñáõݳÏáõÃÛ³Ý ïáÏáëÁ. ä ·Í³ÛÇÝ Í³Íϳ·ÇñÁ. Ť ÝáñÙ³ïÇí ÷³ëï³ÃÕûñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: §êÝݹ³ÙûñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ ÁݹáõÝí»É ¿ ÐÐ ²Ä-Ç ÏáÕÙÇó 1999 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 8-ÇÝ

§²äð²Üø²ÚÆÜ ºì êä²ê²ðÎØ²Ü ÜÞ²ÜܺðÆ, ²äð²ÜøܺðÆ Ì²¶Ø²Ü îºÔ²ÜàôÜܺðÆ Ø²êÆܦ ÐÐ úðºÜø, Ðà¸ì²Ì 6

§¶áí³½¹Ç Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ ÁݹáõÝí»É ¿ ÐÐ ²Ä-Ç ÏáÕÙÇó, 1996 Ã. ³åñÇÉÇ 30-ÇÝ

вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ Æð²òìàÔ êÜܸ²ØºðøÆ Ø²ÎÜÞزÜÀ ܺðβڲòìàÔ ä²Ð²ÜæܺðÀ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ëÝݹ³Ùûñù ³ñï³¹ñáÕ, í»ñ³Ùß³ÏáÕ, ÷³Ã»Ã³íáñáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ ϳ٠³Ýѳï Ó»éݳñϳï»ñÁ å³ñï³íáñ ¿ ³ÛÝ Ù³ÏÝß»É Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí: سÏÝÇßÁ å»ïù ¿ å³ñáõݳÏÇ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³¤ Çñ³óíáÕ ëÝݹ³ÙûñùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ½ï³ù³ßÁ ϳ٠ͳí³ÉÁ, »Ã» ëÝݹ³ÙûñùÁ ÷³Ã»Ã³íáñí³Í ¿. µ¤ ëÝݹ³Ùûñùáõ٠ѳí»ÉáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ. ·¤ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ ¨ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ. ¹¤ ëÝݹ³ÙûñùÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É óáõóáõÙÝ»ñ, »Ã» ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ å³ïß³×áñ»Ý û·ï³·áñÍí»É ¥Ñ³ïϳå»ë µáõÅÇã, ¹Ç»ïÇÏ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëÝݹ³Ùûñù¤, ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Ñ³ÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¹ñ³ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ²Û¹åÇëÇ ëÝݹ³ÙûñùÇ ó³ÝÏÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ. *²Ûëï»Õ µ»ñí³Í »Ý ûñ»ÝùÇ ÙdzÛÝ É»½íÇÝ ³éÝãíáÕ Ï»ï»ñÁ:

- 304 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

гÛïÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ѳۻñ»Ý: гÛïÇÝ ÏóíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ϳñáÕ »Ý Ý»ñϳ۳óí»É ³ÛÉ É»½íáí: ²Û¹ ¹»åùáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ûï³ïáõÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý ¹ñ³Ýó ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³ÛïÇ Ñ»ï, ÇëÏ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ѳÛï³ïáõÝ»ñÁª ѳÛïÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó »ñϳÙëÛ³ ųÙÏ»ïáõÙ:

²ððàÔÆ ¥Î²î²ðàÔÆ, ì²Ö²èàÔƤ ÎàÔØÆò îºÔºÎ²îìàôÂÚàôÜ ¼ºîºÔºÈàô òàôò²Ü²ÎÆÜ ÜºðβڲòìàÔ ä²Ð²ÜæܺðÀ* 1. òáõó³Ý³ÏÇ ï»Õ³¹ñÙ³ÝÁ ¨ »½ñ³ã³÷»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ »Ýª ³¤ óáõó³Ý³ÏÁ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí³Í ÉÇÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ×³Ï³ï³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ¥áñï»Õ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ÙáõïùÁ ¨ óáõó³÷»ÕÏÁ¤ ³é³çÇÝ Ñ³ñÏÇ Éáõë³Ùáõï³Ëáñß»ñÇ Ï³Ù óáõó³÷»ÕÏ»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ¨ »ñÏñáñ¹ ѳñÏÇ Éáõë³Ùáõï³Ëáñß»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ¨ ãå»ïù ¿ ¹áõñë óóíÇ »ñÏñáñ¹ ѳñÏÇ Éáõë³Ùáõï³Ëáñß»ñÇ Ý»ñù¨Ç »½ñÇó í»ñ¨: *гëï³ïí³Í ¿ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2002 Ã. Ù³ñïÇ 19-Ç ÃÇí 270 áñáßٳٵ:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 305


òáõó³Ý³ÏÇ Ý»ñù¨Ç »½ñÁ ãå»ïù ¿ ·ïÝíÇ ÑáÕÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó ³éÝí³½Ý 2,5 Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³. µ¤ óáõó³Ý³ÏÁ å³ïÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó ãå»ïù ¿ ¹áõñë óóíÇ 0,5 Ù»ïñÇó ³í»ÉÇ. ·¤ óáõó³Ý³ÏÁ ãå»ïù ¿ ½µ³Õ»óÝÇ ß»ÝùÇ ×³Ï³ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ 1/6 Ù³ëÇó ³í»ÉÇÝ. ¹¤ óáõó³Ý³ÏÇ ï³é»ñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã ³í»ÉÇ, ù³Ý 0,8 Ù»ïñ ¨ áã å³Ï³ë, ù³Ý 0,1 Ù»ïñ. »¤ óáõó³Ý³ÏÁ »ñ»ÏáÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ å»ïù ¿ Éáõë³íáñí³Í ÉÇÝÇ Ý»ñùÇÝ ³Ýѳï³Ï³Ý ϳ٠³ñï³ùÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñáí ¨ ãå»ïù ¿ áõݻݳ óñÃáÕ Éáõë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ. ½¤ óáõó³Ý³ÏÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ѳϳÑñ¹»Ñ³ÛÇÝ, ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý áõ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: 2. òáõó³Ý³ÏÇ É»½íÇÝ ¨ Éñ³óÙ³Ý Ó¨»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ »Ýª ³¤ óáõó³Ý³ÏÇ É»½áõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿: òáõó³Ý³ÏÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ½áõ·áñ¹í»É ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí Ýßí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ùµ. µ¤ óáõó³Ý³ÏÇ Ñ³Û»ñ»Ý ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Í³í³Éáí ãå»ïù ¿ ½ÇçÇ ³ÛÉ É»½íáí ß³ñ³¹ñí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÇ Í³í³ÉÇÝ. ·¤ óáõó³Ý³ÏÇ ³ÛÉ É»½íáí ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý ß³ñ³¹ñ³ÝùÇó Ý»ñù¨ ϳ٠³ç ѳïí³ÍáõÙ ¥Áëï Ó³ËÇó ³ç ·ñáõÃ۳ݤ: 3. òáõó³Ý³ÏÝ»ñÇ íñ³ å»ïù ¿ ½»ï»Õí»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ×³Ï³ï³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ÷³Ïóí³Í óáõó³Ý³ÏÇ íñ³ ÝßíáõÙ »Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¥ýÇñÙ³ÛǤ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á, ÇëÏ ÙáõïùÇ ¹é³Ý óáõó³Ý³ÏÇ íñ³ª ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÁ:

- 306 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

IV. ø²Ôì²Ìøܺð ì²ðâ²Î²Ü Æð²ì²Ê²ÊîàôØܺðÆ ìºð²´ºðÚ²È ÐÐ úðºÜøÆò г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ñϳݻñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ ϳ٠ÙÇçݳϳñ·-Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ μ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ѳÛáó É»½íÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ã³å³Ñáí»ÉÁ

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³é³ñϳݻñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ ϳ٠ÙÇçݳϳñ·-Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõ٠ѳÛáó É»½íÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ¥µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñǤ ã³å³Ñáí»ÉÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ áõÃëáõݳå³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇ ã³÷áí, ÇëÏ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵª ѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí: ÜáõÛÝ Ë³ËïáõÙÁ, áñÁ ϳï³ñí»É ¿ ÏñÏÇݪ í³ñã³Ï³Ý ïáõÛÅÇ ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ, ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙ. ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ Ñ³ñÛáõñùë³Ý³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí, ÇëÏ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵª »ñÏáõѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠»ñ»ùѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇ ã³÷áí:

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 307


г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¥³ÝÏ³Ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Çó¤ ·áñͳí³ñáõÃÛáõÝÁ áã ѳۻñ»Ý í³ñ»ÉÁ, óáõó³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ó¨³ÃÕûñÁ, ¹ñáßÙ³ÝÇß»ñÁ, ݳٳϳÝÇß»ñÁ, ÏÝÇùÝ»ñÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áëï³ÛÇÝ Íñ³ñÝ»ñÁ ¨ ·áí³½¹Ý»ñÁ áã ѳۻñ»Ý Ó¨³íáñ»ÉÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¥³ÝÏ³Ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Çó¤ ·áñͳí³ñáõÃÛáõÝÁ áã ѳۻñ»Ý í³ñ»ÉÁ, óáõó³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ó¨³ÃÕûñÁ, ¹ñáßÙ³ÝÇß»ñÁ, ݳٳϳÝÇß»ñÁ, ÏÝÇùÝ»ñÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áëï³ÛÇÝ Íñ³ñÝ»ñÁ ¨ ·áí³½¹Ý»ñÁ áã ѳۻñ»Ý Ó¨³íáñ»ÉÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙ. ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ÑÇëݳå³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠áõÃëáõݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí, ÇëÏ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵª ѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠»ñÏáõѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇ ã³÷áí: ÜáõÛÝ Ë³ËïáõÙÁ, áñÁ ϳï³ñí»É ¿ ÏñÏÇݪ í³ñã³Ï³Ý ïáõÛÅÇ ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ, ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙ. ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ áõÃëáõݳå³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí, ÇëÏ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵª »ñÏáõѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠»ñ»ùѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇ ã³÷áí:

Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ Ñ³ñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí, ÇëÏ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵª ѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí: ä³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýóª ѳۻñ»ÝÇÝ ãïÇñ³å»ï»ÉÁ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñǪ ѳۻñ»ÝÇÝ ãïÇñ³å»ï»ÉÁ ä³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýóª ѳۻñ»ÝÇÝ ãïÇñ³å»ï»ÉÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ Ñ³ñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí: êå³ë³ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñǪ ѳۻñ»ÝÇÝ ãïÇñ³å»ï»ÉÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ »ñ»ëݳå³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí:

¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï áã ѳۻñ»Ý »ÉáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ã³å³Ñáí»ÉÁ гٳ·áõÙ³ñÝ»ñáõÙ, Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ÅáÕáíÝ»ñáõÙ, ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý áõ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï áã ѳۻñ»Ý »ÉáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ã³å³Ñáí»ÉÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙ. ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵª ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ÑÇëݳå³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñ³å³ïÇÏÇ ã³÷áí, ÇëÏ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ýϳïٳٵª áõÃëáõݳå³ïÇÏÇó ÙÇÝ㨠ѳñÛáõñÑÇëݳå³ïÇÏÇ ã³÷áí: ÜáõÛÝ Ë³ËïáõÙÁ, áñÁ ϳï³ñí»É ¿ ÏñÏÇݪ í³ñã³Ï³Ý ïáõÛÅÇ ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ, ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÙª ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ. ë³ÑÙ³Ýí³Í - 308 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 309


î»ñÙÇݳμ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¨ ѳۻñ»ÝÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í ³ÝáõÝÝ»ñÇ, ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ, μ³é»ñÇ áõ μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ –²– ³µ³ ²µ³ë ³µµ³ ²µ·³ñ ²µ¹ ¿É ø»ñÇÙ ³µ»Ã ²µ»Ã ²µ»É ²µÇëáÕáÙ ³µË³½ ¥³µË³½³Ï³Ý, ³µË³½»ñ»Ý¤ ³µË³½³óÇ ²µáíÛ³Ý ÷áÕáó ³µëóÇë ³µëáõñ¹ ²µñ³Ñ³Ù¥Û³Ý¤ ²µñ³Ù ¥éáõë.¤ ²·³Ã³Ý·»Õáë ¥å³ïÙ.¤ ²·³åÇ ³·³Ñ ³·³ñ³Ï ³·Ç ³·Çï³óÇáÝ-Ù³ë³Û³Ï³Ý ²·Ý»ë¥³¤ ³·é³í ²·ñÇå³ë ³·ñáÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ²¹³ ³¹³Ã ²¹³Ù ³¹³Ù³Ùáõà ³¹³Ù³Ý¹ ²¹³ÙÛ³Ý ³¹³Ùáñ¹Ç ²¹³Ùë

- 310 -

²¹³Ý³ ²¹»É³Ç¹³ ²¹»ÉÇݳ ²¹Çµ»Ï ²¹Çë ²µ»µ³ ²¹ñµ»ç³Ý ²¹ñÇ³Ï³Ý ¥²¹ñdzïÇϤ Íáí ²¹ñdzݳåáÉÇë ²¹ñdzÝáë ²¹ñÇ³Ý í³Ý úëï³¹» ²¹ñÇÝ» ²½³ ²½³ï ³½³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¥Éǵ»ñ³Éǽ٤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ²½³ïáõÑÇ ²½³ñdz ¥å³ïÙ.¤ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí §²½·³ÛÇÝ Ùdzµ³ÝáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ²½·³Ýáõß ²½·»ñÇ ÉÇ·³ ²½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëáí»ï ²½·áõß ³½¹ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·ÇÍ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ²½Ç½ ²½Ç½µ»Ï ²½Ý³áõñ ²½ÝÇí ²½áíÇ Íáí ³½áõ ²Ã³µ»Ï ²Ã³Ý³ë îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

²Ã³Ý»ë ²Ã»Ý³ë ¥å³ïÙ.¤ ²Ã»Ýù ²Ãáé ²Ý³Ñï³¥Û¤ ²Ç¹³ ²-93 µ»Ý½ÇÝ ²Éɳ §²É ²Ññ³Ù¦ ûñà ³É³ÝÇ ²Éµ³ÝdzÛÇ ³ß˳ï³íáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ²Éµ»ñï ³É»·ñá ³É»Ñ»ñÓ ²É»Ý ²É»áõÃÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ²É»ùë³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ ³É»ùë³Ý¹ñ³óÇ ²É»ùë³Ý¹ñ ê»ñ·»¨Çã äáõßÏÇÝ ²É»ùë³Ý¹ñ êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ûå»ñ³ÛÇ ¨ µ³É»ïÇ å»ï³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝ ²É»ùë³Ý¹ñ êï»÷³ÝÇ Â¨áëÛ³Ý ¥²Ïë»É ´³ÏáõÝó¤ ²ÉÃáõÝ ³ÉÅÇñóÇ ³ÉÇ·³ïáñ ²ÉÇݳ ²ÉÇÝç³ã³Û ²ÉÇ륳¤ ²ÉÇëdz ²ÉÇË³Ý ³É ϳñÙÇñ ²ÉÏǵdz¹»ë ²ÉÏٻݻ ²ÉÙ³ ²Ã³ ²ÉÙ³ÃÇ ²ÉÙ³ëï ³ÉÛáõÙÇݳËï ¥³ÉÛáõÙÇÝὤ ³ÉÛáõñ ³ÉÛáõídzÉ

³Éáç ¥Ï»Ý¹.¤ ²Éå»ñ ¥²ÉåÛ³Ý É»éÝ»ñ¤ ²Éí³Ý ²Éí³ñ¹ ²ÉíÇݳ ³Éï»ñݳïÇí ²Éýñ»¹ ²Ë³Éó˳ ²Ë³Éù³É³ù ²ËÇç³Ý ³Ëï³Ï³ÝËáõÙ ¥åñáýÇɳÏïÇϳ¤ ¥µÅßÏ.¤ ³ËïáñáßáõÙ ¥¹Ç³·Ýὤ ³ÍÇÏ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ÇëÏ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù ²Ï³ÏÇ ³Ï³Ýç ³ÏݳñϳÛÇÝ ù³ñ﻽ ³ÏÝÇÏ Óí³Í»Õ ³Ïáñ¹ ³Ïáñ¹»áÝ ²Ïë»É ³Ïñ»¹ÇïÇí ³Ñ³·ÇÝ ²Ñ³ñáÝ ²ÑñÇÙ³Ý ²Õ³µ³µ ²Õ³µ»Ï ³Õ³µéÝí³ÍùÝ»ñ ²Õ³½³ñ ²Õ³ÃáÝ ²Õ³É³ñ ²Õ³Ë³Ý ²Õ³ÙÇñ ²Õ³Û³Ý ³Õ³ÝÓ ²Õ³ç³Ý ²Õ³ë³ñ ²Õ³ëÇ ²Õ³í³ñ¹ ²Õ³íÝÇ ³Õ³ó³Í µ³¹Ç³Ý

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 311


³Õ³ó³Í Ïá׳åÕå»Õ ²Õ³ýáÝ ³Õµ ¥³Õµ³ÏáõÛï¤ ³Õµ³ÕµáõÏ ¥µëµ.¤ ³ÕµÛáõë ³ÕµÛáõñ ³Õ ¹ñ³Í ÏáÕ³Ï ³Õ ¹ñ³Í í³ñáõÝ· ³Õ»µáñµ ¥¿Ýï»ñÇï¤ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ ²Õóٳñ ÏÕ½Ç ³ÕÇ Ëáñǽáí ݳ½áõÏ ²ÕÓÝ»óÇ ¥å³ïÙ.¤ ²ÕÛáõë³·áñÍÝ»ñÇ ÷áÕáó ³Õç³ÙáõÕç ³ÕçÇÏ ³Õçϳï³Ï ¥µëµ.¤ ²Õí³Ý ³Õó³Ý ²ÕáõÝÇÏ ³×³é³ËïáõÃÛáõÝ ¥Ëáݹñáå³Ãdz¤ ³×áõñ¹ ²Ù³ÉÛ³ ³Ù³Ý-ã³Ù³Ý ³Ù³é³ÛÇÝ Ëáñáí³Í ²Ù³ëdz ²Ùµ³ÏáõÙ ³Ùµ³ñÓÇã ³Ùµ³ñï³Ï ³Ùµá˳ѳ×áõÃÛáõÝ ¥åáåáõÉǽ٤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ §²ÙµáËÝ»ñÁ ˻ɳ·³ñí³Í¦ ³ÙµáÕç ³ÙµáÕç³ïÇñáõÃÛáõÝ ¥ïáï³ÉÇï³ñǽ٤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ³Ù»áµ³ ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ³Ù»ñÇϳóÇ ³ÙÇ³Ï ³ÙÇɳ½ ³ÙÇ× ²ÙÇñç³Ý

- 312 -

²ØÜ ²Ø ܳѳݷݻñ ²ØÜ-Ç ÎáÝ·ñ»ë ²ØÜ-Ç ÎáÝ·ñ»ëÇ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ï ¨ ê»Ý³ï ²ØÜ-Çó ³ÙáÃáõÛù³µáñµ ¥óÇëïÇï¤ ³ÙáÝÇáõÙ ³ÙáñÓÇ ³Ùáñý ³Ùáù³÷³ËÉ³í³ ³Ùå³Ù³Í ³Ùå»ñ ¥²¤ §²ÙåÇ ï³ÏÇó¦-Á ¥»ñ·»óÇݤ ³ÙåÉÇïáõ¹ ¥ï³ï³Ýٳݤ ³Ùåáõɳ ³Ù뻳ÙÇë ²ÙáõñÇ ÜÇÏáɳ¨ ³Ùýǵdz ²Û´Ç¾Ù ²Û·³í³ñ¹ ²Û·»ëï³Ý ÷áÕáó ²Û»Ãáë ²Û»óÇáë ³Ûɳ½³Ý ³ÛɳËáÑ ¥¹Çëǹ»Ýï¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ³ÛÉ Ý߳ݳϳÉÇ ³ÛÉù ²ÛÍ»ÙÝÇÏ §²ÛÝ Èáéáõ ÓáñÝ ¿¦-Ý ¥÷áË»É ¿…¤ ²Ûí³½ ²ÛïÁÝÛ³Ý ³Ûó»Éáõ ³ÝÓݳϳ½Ù ³Ý³ÉÇ½Ç ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ ²Ý³Ë³ë §²Ý³ÏÝÏ³É Ñ³Ý¹ÇåáõÙ¦-Çó ³Ý³Ïáݹ³ ¥Ï»Ý¹µ.¤ ²Ý³ÑÇï §²Ý³ÑÇï¦ ·³Ã³ ²Ý³ÝÇ ²Ý³Ýdz ¥å³ïÙ.¤ ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óÇ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

²Ý³ÝÇÏ ²Ý³ÝáõË ²Ý³ëݳå³ÑáõÃÛáõÝÁª ѳñí³Í³ÛÇÝ ×³Ï³ï ²Ý³ëï³ë ³Ý³ïáÉdzóÇ ³Ý³ñ³ï ϳà ³Ý³ñ· ¥³Ý³ñ·»É, ³Ý³ñ·³Ýù¤ ²Ýµ³Ý ÐáõéÇ ²Ý·ÇÝ ³Ý·ÉdzóÇ ³Ý·Éá-³Ù»ñÇÏÛ³Ý ²Ý·Õ³ êáõñµ Üß³Ý ²Ý¹»ñ ¥²Ý¹Û³Ý É»éÝ»ñ¤ ²Ý¹áÏ ¥å³ïÙ.¤ ³Ý¹áññáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¥µ³Ý³Ó¨, »Õ³Ý³Ï¤ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñӳϳÝáõÃÛáõÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ³Ý¹ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²Ý¹ñ»³ ¹»É ê³ñïá ²Ý¹ñ»³ ¹ÁÉɳ èáµÇ³ ²Ý¹ñ»³ë ²Ý¹ñ»ñϳÃáõÕáõ µ³Å³ÝÙáõÝù §²Ý¹ñϳµ»É¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ²Ý¹ñϳëåÛ³Ý »ñÏÇñ ²Ý¹ñÏáíÏ³ë ²Ý¹ñÏáíϳëÛ³Ý ý»¹»ñ³ódz ²Ý¹ñÑáñ¹³Ý³Ý ²Ý¹ñáÙ³ù» ²Ý¹ñý»¹»ñ³ódz ³ÝÁÝ¹Ù»ç ³Ý»óÇ ²Ýóé³Ù ²ÝŻɳ ²ÝÅÇÏ ²ÝÇ ²ÝÇÏ ²ÝÇ-Î³Ù³Ë ³ÝÏ³Ë å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñ

²ÝϳËáõÃÛ³Ý ûñ ²ÝÏáë سñÏÇáë §²ÝѳÕà ³ùÉáñ¦ ³Ýѳí³ë³ñáõÙ ³Ýѳï³Ï³Ý Ý߳ݳéáõÃÛáõÝ ³ÝѳñÙ³ñ ÑáÕ»ñ ³ÝÑݳñ å³ï³ÑáõÛà ³ÝÓ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ²ÝÛáõï³ ²Ýݳ ²ÝÝÙ³Ý ³Ýá¹ ¥¿É.¤ ³ÝáóËïáõÃÛáõÝ ¥³Ý·Çáå³Ãdz¤ ³ÝáóÛÇÝ Ã»ÉùáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ ¥³Ý·ÇáýǵñáÙ³ïὤ ³ÝáÃáõéáõóù ¥³Ý·ÇáÙ³¤ ³Ýß³ñųó³Í ³Ýçñ¹Ç ³Ýë³ÙµÉ ¥»ñ³Åßï.¤ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ²Ýï³é³ÛÇÝ ÷áÕáó ³Ýï³éå»ïÏáÙ §²Ýï³éáõÙ¦-Ç ³ñí»ëïÁ ³Ýï»Ýݳ ³Ýï»ó»Ý¹»Ýï ²ÝïÇ·áÝ» ²ÝïÇÉÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ³ÝïÇÉáå ³ÝïÇÏí³ ¥ïå·ñ.¤ ²ÝïÇáù ³é º÷ñ³ï³í ²ÝïÇáù ³é î³íñáëÇí ²ÝïÇáù ¥ù³Õ³ù¤ ²ÝïÇáùáë ²ÝïÇëÃ»Ý»ë ²ÝïÇï³íñáë ²ÝïáÝ ²ÝïáÝÇ ¥éáõë.¤ ²ÝïáÝÇáë ²Ýïáõ³Ý ¹Á ë»Ýï ¾ù½Ûáõå»ñÇ ³Ýó ¥Ù»ù.¤ ³Ýó³ÃÇé ¥û¹·.¤

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 313


³Ýó³ÏïñÇã ³Ýó³Ñ³ïáõÙ ¥Ù»ù., ßÇÝ.¤ ³Ýó³ïÝ³Ï ³Ýó³ñ³Ý ³ÝóÙ³Ý ·áñͳÏÇó ¥Ùá¹áõɤ ³ÝóáõÙ ¥ßÇÝ.¤ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ¥Ù»ÏáõëÇ㤠³ÝóáõÝ³Ï ½ÇÝíáñ ²ÝáõÝÝ»°ñ, áñ ÙÇßï Ù»½ Ñ»ï »Ý ²Ýáõß ³Ýáõß³åáõñ ²Ýáõß³í³Ý §²ÝáõßǦ ³é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ³Ýáõñç ³Ý÷á÷áË³Ï ¥·áÛ., Ù³Ã.¤ ³Ý÷á÷á˳ϳÛÇÝ ¥Ù³Ã.¤ ³Ý÷á÷á˳ϳÛÇÝ »Ýóµ³½ÙáõÃÛáõÝ ³Ý÷á÷á˳ϳÛÇÝ í»Ïïáñ ³Ý÷á÷á˳ϳÛÝáõÃÛáõÝ ¥¹Çý»ñ»ÝódzÉÇ Ó¨Ç¤ ³Ý÷á÷á˳ÏÝ»ñ ¥»ñÏñáñ¹ ϳñ·Ç ÏáñǤ ³ß³Ï»ñï-³ß³Ï»ñïáõÑÇ ³ß˳ï³Ï³ñ· ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ ¹ñáßÇ ßù³Ýß³Ý §²ß˳ï³Ýù¦ Ù³ñ½³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ³ß˳ï³íáñÝ»ñÇ ¹»åáõï³ïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ ëáí»ïÇ ·áñͳ¹Çñ ÏáÙÇï» ³ß˳ñѳµ³ñ ³ß˳ñѳù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¥·»áåáÉÇïÇϳ¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ²ß˳ñѵ»Ï ²ß˳ñáõÑÇ ²ßË»Ý ³ßËå»ïÏáÙ ²ßݳݳÛÇÝ ï»ë³ñ³Ý ¥Ýϳñ¤ ²ßáï ²ßáï ºñϳà ¥å³ïÙ.¤ ²ßï³ñ³ÏÇ ÏáÉáɳÏ

- 314 -

²ßï³ñ³ÏÇ ïáÉÙ³ ³ßï³ñ³ÏóÇ ²ãÇÏ ³å³ÏóáõÙ ¥ï»ËÝ.¤ ³å³ë³é»óáõÙ ²å³í»Ý ³å³ñ³ï ³å³ñ¹ÛáõÝ ³å³óáõÛó ³å³óáõóáõÙ ¥Ù³Ã.¤ ²å»ÝÇÝÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç ²å»ñÇÏ ³åËï³Í ÃÇ³Ï ³åËï³Í ÏáÕ ³åËï³Í ÏáõñÍù ³åËï³Í ÓÏݳٻçù ²åådzÝáë ²ååÇáë Îɳí¹Çáë ²åñ»ßáõÙ ²åñ»ë ³åáõ½³ÝÇ ³Õó³Ý ³åáõËï ²åáõë»Ã ³ç ¥³ç³ÏáÕÙ¤ ³ç³Ïó»É ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñͳÏÇó ¥Ùá¹áõɤ ³é³Ó·³Ï³Ý¥áõÃÛáõݤ ¥¿É³ëïÇϤ ¥áõÃÛáõݤ ¥ïÝï.¤ ²é³ÝÓ³ñ ³é³ÝÓݳ½ñáõÛó ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Ñ³ïáõÛà ³é³ç ¥³é³ç³ñÏ, ³é³çÇÝ, ³é³çáõó, ³é³çÇϳ¤ ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝ ³é³ç³ï³ñ ¥ÇÝŻݻñ¤ ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù ³é³çݳÛÇÝ ³é³çÝáñ¹ ²é³í³Ý îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

³é³ñϳ ¥É³ÛÝ ëå³éٳݤ ³é³ñϳ ¥·Çï³×ÛáõÕ¤ ³é³÷ ²é³ù»É ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¥ÏáÙ»ñóÇáݤ ¥ïÝï.¤ ³é¨ïáõñÙÇÝ ³é¿çù ¥í³Ûñ¿çù¤ ³é׳ϳïáõÙ ³éÙÇÝ ¥³éáÕç. ÙÇÝ.¤ ³éÙáõï ¥í³Ûñ¿çùǤ ²éÛáõͳӨ ØÑ»ñ ²éÝ³Ï ²éÝáɹ ³éÝãáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ³éáÕç ³éáÕç³ñ³Ý ³éç¨ ³éí³÷áë ²éáõß³Ý ²éáõëï³Ù ³ë³ÙµÉ»³ ²ë³Ý»Ã ²ë³ïáõñ ³ë»É-Ëáë»É ²ëÃÇÝ» ²ëdz ³ëdzóÇ ²ëɳݥ۳ݤ ²ëͳïáõñ ²ëϳÝÇáë ²ëÛ³ ²ëáÛ³Ý ²ëáñ»ëï³Ý ²ëåñ³Ù ²ëåáõñ³Ï ²ëïÕÇÏ ²ëïí³Í³ïñÛ³Ý ²ëïí³Í³ïáõñ §²ëïñᦠ¥³ñï. Ùdzí.¤ ³ëáõå ²ëù³Ý³½

²í³· ³í³· ³í³Ý·³ñ¹ §²í³Ý·³ñ¹¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ³í³ÝïÛáõñ³ ²í·Ç³ë ³í·Û³Ý ³ËáéÝ»ñ ²í·áõëï ´»µ»É ²í·áõëïÇÝáë ²í·áõëï üÇÉÇå ²í»ÝïÇÝÛ³Ý µÉáõñ ²í»ï ²í»ïÇë ²í»ïÇù ²íóݹÇÉ ³ídzódzÛÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙ ³ídzódzÛÇ Ù³ñß³É ²íÇÏ ²íÇë ³íß³·»ÕÓ³µáñµ ¥ÉÇÙý³¹»ÝÇï¤ ³íß³ÑÛáõëí³Íùáõéáõóù ¥ÉÇÙýáÙ³¤ ³íß³ÛÇÝ Ñ³ïÇÏáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ ¥ÉÇÙýá·ñ³ÝáõÉáÙ³ïὤ ²íëïñ³ÉdzÛÇ É»ÛµáñÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ³íëïñ³ÉdzóÇ ³íëïñdzóÇ ³íïá׳ÝÙÇÝ ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ³Ýí³Ï §²íïáÙáïáëÇñáÕ¦ ¥Ï³Ù³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõݤ §²íïáï»Ëëå³ë³ñÏáõÙ¦ ¥í³ñã.¤ ³íïáïñ³ÝëÙÇÝ ³ï³ÙÝáõéáõóù ¥¹»ÝïáÙ³¤ ³ï³ÕÓ ¥³ï³ÕÓ³·áñͤ ³ï³ÕÓÇ ¹áõñë µ»ñáõÙÁ ³ï»Ý³Ëáë ¥¹Çë»ñï³Ýï¤ ¥·Çï.¤ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ ¥¹Çë»ñï³ódz, û½¤ ¥·Çï.¤ ²ïÇÉÇáë è»·áõÉáë ²ïɳÝïÛ³Ý ûíÏdzÝáë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 315


²ïáÙ ²ïñå³ï³Ï³Ý ¥å³ïÙ.¤ ²ñ³ ²ñ³µ³Ï³Ý ØdzóÛ³É ²ÙÇñ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ²ñ³µ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉÇ·³ ²ñ³µÇ³ §²ñ³µÏÇñ¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ³ñ³· ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½ ³ñ³·-³ñ³· ²ñ³ ¶»Õ»óÇÏ ¥å³ïÙ.¤ ²ñ³½ ²ñ³½Ç ²ñ³ÛÇ É»é ²ñ³ÉÛ³Ý Íáí ²ñ³Ù ²ñ³Ù³½¹ ²ñ³Ù³ÛÇë ²ñ³ÙáõÑÇ ²ñ³ñ³ï §²ñ³ñ³ïǦ å³ßïå³ÝÁ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï ³ñ³ñ³ïÛ³Ý ÏáÉáÉ³Ï ³ñ³ñáõÙ ¥§ëï»ÕÍáõÙ¦¤ ²ñ³ùë ²ñ³ùëÇ ²ñ³ùëÛ³ ²ñµ³Ï ³ñµ³ÝÛ³Ï ³ñµ»É ¥³ñµ»Ý³É, ³ñµ»óáÕáõÃÛáõÝ, çñ³ñµÇ, çñ³ñµ»É¤ ²ñµ»É³ ³ñµßÇé ³ñ·³Ñ³ï³Ýù ²ñ·³Ù ³ñ·³Ý³Ï ³ñ·³Ý¹ ³ñ·³ëÇù ³ñ·³í³Ý¹ ³ñ·»Éù ¥³ñ·»É³Ï, ³ñ·»É»É¤ ²ñ·ÇÝ»

- 316 -

²ñ·Û³½Ç êáõñµ êï»÷³Ýáë ܳ˳íϳ ²ñ·áÉÇë ³ñ·áïǽ٠§²ñ·áõÙ»ÝïÇ Ç ý³ÏïǦ ³ñ¹ ¥³ñ¹Ç, ³ñ¹Ç³Ï³Ý¤ ³ñ¹ ¥§½³ñ¹¦¤ ³ñ¹³ñ ¥³ñ¹³ñ¨¤ ³ñ¹¹³ïÙÇÝ ³ñ¹»Ý ³ñ¹Ûáù ³ñ¹ÛáõÝ¥ù¤ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ»É ³ñ¹Ûáõݳ·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹áõ½³ñ¹»Õ»Ý, ³ñ¹áõ½³ñ¹ ²ñ»· ³ñ»· ¥³ñ»·³Ï¤ ³ñ»·³ÏݳÛÇÝ ¥³ñ¨Ç¤ ׳鳷³ÛÃáõÙ ²ñ»·Ý³½ ²ñ»·Ý³½³Ý ³ñ»·Ý³÷³ÛÉ ²ñ»ë ²ñ¨ §²ñ¨°-³ñ¨°, »°Ï, »¯Ï¦-Ç »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ³ñ¨³Í³· ³ñ¨³Ñ³ñáõÃÛáõÝ ¥Ñ»ÉÇὤ ²ñ¨³Ýáõß ³ñ¨³óáÉù, ³ñ¨³÷³ÛÉ ²ñ¨»ÉÛ³Ý º÷ñ³ï ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ðݹϳëï³Ý ³ñ¨»ÉóÇ ²ñ¨ÇÏ ²ñ¨Ñ³ï ²ñ¨ÙïÛ³Ý ´»éÉÇÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ¸íÇݳ ²ñ¨ß³ï¥Û³Ý¤ ²ñ½áõÙ³Ý ²ñÃÇÝ ³ñÃáõÝ ²ñÃáõñ ³ñÅ»Ýí³½áõÙ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

³ñÅáõÛà ¥í³ÉÛáõﳤ ¥ïÝï.¤ ²ñÇÏ ³ñÇßï³, 1-ÇÝ ï»ë³ÏÇ ³ñÇßï³Ï³ñϳݹ³Ï ³ñÇßï³-ѳÉí³ ³ñÇßï³Ûáí áëå³Ë³ßáõ ³ñÇßï³Ûáí ëÝϳåáõñ ³ñÇßï³÷É³í ²ñÇáë ²ñÇëï ²ñÇëïáï»É ¥²ñÇëïá÷³Ý»ë¤ ²ñÇëïáý³Ý ²ñÇáõÃÛ³Ý Ù»¹³É ³ñÉ. »ñÏ. ³ñÍÝáõéáõóù ¥¿Ù³ÉáµÉ³ëïáÙ³¤ ²ñÍíÇ ²ñÍíÇÏ ²ñÍñáõÝ ²ñϳ¹Ç ¥éáõë.¤ ²ñϳ¹Çáë ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ²ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ý»¹»ñ³ódz ²ñÑÙÝ ³ñÓ³·³Ýù ³ñÓ³Ïáõñ¹ ³ñÓ³Ý ¥³ñӳݳ·áñÍ, ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõݤ ³ñÙ³¹³ ¥å³ïÙ.¤ ²ñÙ³Ý ²ñÙ³Ýáõß ²ñÙ³í ²ñÙ»Ý ²ñÙ»Ý³Ï §²ñÙ»ÝdzÛǦ ݳí³å»ïÁ ²ñÙ»Ýåñ»ë ²ñÙ»ÝáõÑÇ ³ñÙ. »ñÏ. ²ñÙÇÝ» ²ñÙÇÝ ¥Ð»ñٳݤ

³ñÙÉáí ³ñÛáõݳÏáõÛï ¥Ñ»Ù³ïáÙ³¤ ²ñß³ÉáõÛë §²ñß³ÉáõÛëÇݦ-Ç µ»Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ ²ñß³Ï ²ñß³ÏáõÑÇ ²ñß³Ù ³ñáï ¨ ³ñáï³í³Ûñ»ñ ³ñç ¥³ñç³ùáõÝ, ³ñçáõï, ³ñç³Í³é¤ ³ñç³é ³ñçÝ ¥³ñçݳÃáõÛñ¤ ²ñë»Ý ²ñë»ÝÇ ¥éáõë.¤ ³ñí³ñÓ³Ý ³ñï³·ÍÛ³É ¥³ÝÏÛáõÝ, »é³ÝÏÛáõÝ,…¤ ³ñï³·Í¥í¤³Í ³ñï³¹ñ³Ýù ¥³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý¤ ³ñï³¹ñÇãÝ»ñ ³ñï³ÃÇé ¥¿É»ÏïñáÝÝ»ñǤ ³ñï³Å³ÛÃù³ÛÇÝ ³ñï³ÍÇÝ ¥¿Ï½á·»Ý¤ ¥ïÝï.¤ ³ñï³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ ³ñï³Íù ¥³Ùµ³ñÓÇãÇ ëɳùǤ ²ñï³Ï ³ñï³ÑáëÙ³Ý ¥³ñï³Ñáë³ÛÇݤ ÏáÝ ³ñï³ÝÏáõÙ ¥ï»ùëï.¤ ²ñï³Ýáõß ²ñï³ß ²ñï³ß»ë ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ¨ ϳåÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³åÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÙÇï» ²ñï³í³½¹ ²ñï³í³Ý ³ñï³ñÅáõÛà ¥ÇÝí³ÉÛáõﳤ ¥ïÝï.¤ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³ñï·áñÍÙÇÝ ²ñï»Ù

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 317


²ñï»ÙÇë ³ñïѳÝùï»ËÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ³ñïïáõñǽ٠²ñó³ËÇ ·³Ã³ ²ñó³ËÇ ï³å³Ï³Í ²ñáõëÛ³Ï ²ñ÷³-ê¨³Ý §²ñ÷³-ꨳÝßÇݦ ¥í³ñã.¤ ²ñ÷»ÝÇÏ ²ñ÷Ç ²ñ÷dzñ ²ñ÷ÇÏ ²ñ÷ÇÝ» ²ñùÇÙ»¹ ²áõÉÇë ²ù³Û³ ²ùÇÉÉ»ë ³ùëÇáÙ ²ý³Ý³ëÇ ¥éáõë.¤ ²ýÕ³Ýëï³Ý ²ýÕ³Ýëï³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ä»ïáõÃÛáõÝ ³ýñÇϳóÇ ²ýñÇϳÛÇ ºÕçÛáõñ ¥Ã»ñ³ÏսǤ ²ýñá¹Çï» –´– ´³µ³Ë³Ý ´³µ³ç³Ý ´³µ»ÉáÝ ´³µ»Éٳݹ»µÇ Ý»Õáõó ´³µÇÏ ´³µÉáÛ³Ý ´³µÏ»Ý µ³·ÇÝ ´³·ñ³ï µ³¹ ´³¹³É µ³¹ÙÇÝïáÝ µ³¹Ç³Ý ¥³Õ³ó³Í¤ ëÙµáõÏ ¥Ëáñáí³Í¤ ëÙµáõÏÇ ³Õó³Ý ëÙµáõÏÇ Ùáõë³ù³

- 318 -

ëÙµáõÏÇ Ùáõñ³µ³ ëÙµáõÏÇ ³Õó³Ý ëÙµáõϳÃÃáõ µ³½Çë ¥Ñ»Ýù¤ ¥Ù³Ã.¤ µ³½Ù³·áñÍáõÛà µ³½Ù³½³Ý»óáõÙ ¥¹Çí»ñëÇýÇϳódz¤ ¥ïÝï.¤ µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ ¥åÉÛáõñ³Éǽ٤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ µ³½Ù³ÏÇáõÃÛáõÝ ¥åÉÛáõñ³Éǽ٤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ µ³½Ù³Ý¹³Ù ¥³Í.¤ µ³½Ù³Ý¹³Ù³ÛÇÝ µ³½Ù³Ý¹³Ù³ÛÇÝ ·áñͳÏÇóÝ»ñ µ³½Ù³Ý¹³Ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ µ³½Ù³å³ïÏ»ÉÇ µ³½Ù³å³ïÏÇã¥Ý»ñ¤ µ³½Ù³ñÏÇã ¥ÙáõÉïÇåÉÇϳïáñ¤ ¥ï»Ë.¤ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïáõÙ µ³½áõÏáí Ùë³åáõñ ´³Ãáõ ´³ÃáõÙ µ³ÅÝ»Ù³ë ¥ùíáﳤ ¥ïÝï.¤ ´³É³µ»Ï ´³É³ë³Ý ´³É»³ñÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ µ³É»ïÙ³Ûëï»ñ µ³ÉÃÇ³Ï³Ý ë³ÕÙáÝ ´³ÉÃÇÏ Íáí µ³ÉÇ Ùáõñ³µ³ µ³Éɳ¹ ´³ÉïÇÙáñ µ³ÉûÕÇ ´³ËßÇ ´³Ï µ³Ïɳ µ³ÏɳÛÇ ³Õó³Ý ´³Ïáõñ ´³Ññ³½Û³Ý µ³Õ³¹ñáõÛà ¥»ñÏáõ ³ñï³å³ïÏ»ñáõÙÝ»ñǤ

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

´³Õ³ÏÇ ù³ñ µ³Õ³ñç ´³Õ¹³¹ ´³Õ¹³ë³ñ µ³Õ¹³ï»ÉÇ ¥Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¤ µ³Õ¹³ï»É ¥Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ¤ µ³Õ¹³ïÙ³Ý Ùá¹áõÉ ¥Ãí»ñǤ µ³Õ¹³ïáõÙ ´³ÕÇß µ³ÕÓ ¥µ³ÕÓ³É, µ³ÕÓ³Ýù¤ ´³Õù-ø³ßáõÝÇù µ³½Ù³Ý¹³Ù ¥·áÛ.¤ µ³ÕÝÇùÇ û×³é µ³ÙdzÛáí áã˳ñÇ ÙÇë µ³ÙdzÛáí ß᷻˳ßáõÏ µ³ÙdzÛáí ïÑ³É ´³Û³½»ï ´³Û³½»ïÇ ·Ý¹ÇÏÝ»ñ ´³Û³½»ïÇ ÏáÉáÉ³Ï ´³Û³Ý¹áõñ ´³ÛñáÝ µ³Ý³Í çñÇ Ñáí³óáõÙ µ³Ý³Ó¨ µ³Ý³Ó¨»É ¥Ù³Ã.¤ µ³Ý³Ó¨áõÙ µ³Ýç³ñ µáñ³ÝÇ µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÇ å³Ñ³ÍáÝ»ñ µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ϳݳã ÉáµÇ µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ëÇ· µ³Ýíáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ´³éݳµ³ë µ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý µ³ïáÝ ¥Ñ³ë³ñ³Ï¤ ´³ñµ³ñ³ ´³ñµÛáõë µ³ñµ³ç³Ýù µ³ñ³Ï-Ù³ñ³Ï µ³ñ·³í³×»É µ³ñ¹ ¥µ³ñ¹»É, µ³ñ¹áõÃÛáõݤ µ³ñ¹³Ý µ³ñ¹Ç µ³ñ¹¥áó¤

´³ñ¹áõÕ ´³ñ¹áõÕÇÙ»áë ¥å³ïÙ.¤ µ³ñ¹áõÕÇÙÛ³Ý ·Çß»ñ ´³ñ»Õ³Ù ´³ñ»Ñáõëá Ññí³Ý¹³Ý ´³ñ»ÝóÇ Íáí ´³ñÇÏ µ³ñÇϳ¹ ´³ñËáõ¹³ñ µ³ñÓ µ³ñÓ»É µ³ñÓÇÃáÕÇ µ³ñÓñ ¥µ³ñÓñ³µ»ñÓ¤ µ³ñÓñ³µ»ñÓ µ³ñÓñ³µ»ñÓáõÃÛáõÝ ¥ß»ÝùǤ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ÙÇçݳϳñ· Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ µ³ñÓñ³ÃéÇãù µ³ñÓñÉ»éݳÛÇÝ ßñç³Ý µ³ñÓñ³ÛÇÝ µ³ñÓñ³ÛÝáõÃÛáõÝ ¥ï»Õ³ÝùǤ µ³ñÓñ³ß»Ýù µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÑÛáõñ ´³ñÓñ гÛù µ³ñÓáõÝù µ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝ ´³ñë»Õ µ³ñë»ÉáݳóÇ ´³ñáõÝ³Ï µ³ó³ñÓ³Ï µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¥Ùá¹áõɪ Çñ³Ï³Ý ÃíÇ, ÏáÙåÉ»ùë ÃíǤ µ³ó³ñÓ³Ï ëË³É ¥Ù³Ã.¤ µ³ó ¹»ÕÇÝ µ³ó ϳåáõÛï ´³ùáë ´³ùëï»ñ µ³ùí»óÇ ´³ùáõ ´³ýÇÝÇ Íáó ´»³ïñÇã»

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 319


´»³ïñÇë ´»·É³ñ ´»ÃÑáí»Ý ´»Ãջѻ٠´»Å³Ý ´»É³ ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ µ»É·Ç³óÇ ´»ÉÇë³ñÇáë ´»Éáõçëï³Ý ´»Ïݳ½³ñ¥Û³Ý¤ ´»ÏáÝ µ»Ïáñ³ÛÇÝ É»éÝ»ñ ´»Ñµáõà ´»Ñ»Õ½»µáõÕ µ»Õ³ÓáõÏ µ»ÕÙÝÇÏ ´»Ûµáõà ´»Ûñáõà ´»Ý·³ÉÛ³Ý Íáó µ»Ý·³Éáõñáõ»óÇ ´»ÝdzÙÇÝ ´»ÝÇÏ ´»Ýç³ÙÇÝ ´»áíïdz µ»ïáÝÇ »Éù µ»ñ³Ý ¥ëïáÙ³¤ µ»ñ³Ý³ÏóáõÙ ¥³Ý³ëïáÙὤ µ»ñ¹ ¥µ»ñ¹³å³Ñ¤ ´»ñó ´»ñ»ÝÇÏ»Ç ì³ñë»ñ ¥Ñ³Ù³ëï»ÕáõÃÛáõݤ ´»ñÇÝ·Ç Íáí ´»ñÏñáõÑÇ µ»ñÝ»µ»ñ³Ý ´»ñë³µ» µ»ù»ñ»É ¥´ù¤ ´ÄÐ ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ÅáÕáí µÅßÏ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý ´ÅßÏÛ³Ý ´Ç´ÇêÇ

- 320 -

´ÇëÏ³Û³Ý Íáó ´ÇñÙ³Û³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝ ´ÇñÙÇÝѳ٠´ÇñáµÇç³Ý µÇýßï»ùë µÉ»Ýá黳 ¥µÅßÏ.¤ µÏ³µáñµ ¥³Ý·Çݳ¤ µÏ³ó³í ¥¹Çýï»ñdz¤ µÕç³ËáÑ ´Ûáõ½³Ý¹ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ ´Ûáõ½³Ý¹ÇáÝ ´Ûáõñ³Ï¥Ý¤ ´Ûáõñ»Õ §´Ûáõñ»Õ¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ´Ûáõñ»ÕÇÏ µÝ³·áõÛÝ Ï³ñ³Ù»É µÝ³Ï³Ý ëáõñ× µÝ³Ï»óÝ»É µÝ³Ïí»É µÝ³ÏïÝïÙÇÝ µÝáõó·ñÇã ¥³Í.¤ µÝáõó·ñÇã ¥·áÛ.¤ µÝáõó·ñÇã ѳí³ë³ñáõÙ ¥ýáõÝÏódz, ·Í»ñ¤ ´á·¹³Ý ´á¹áõ»Ý ¹» Îáõñï»Ý» µá½µ³ß ´áɹáõÇÝ µáÉߨÇÏ §´áÉߨÇÏÛ³Ý ¹ñáßáí¦-Çó ¥ù³Õí³ÍùÝ»ñ¤ µáËÇáí Óí³Í»Õ µáѻٳ ´áÑ»Ùdz µáÕµáç ¥µáÕµáç»É¤ ´áÛáõù¹áõ½ ´áÝÇý³óÇáë ´áëýáñ ´áïÝÛ³Ý ¥´áïÝÇϤ Íáó µáñ³ÏÇ Ùëáí îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

µáñ³ÝÇ µáñµ ¥µáñµáù»É¤ µáñµ»É µáñµáë µáñµáë³ëÝϳËï ¥³ëå»ñ·ÇÉὤ ´áñÅáÙ ´áñÇë µáó³ÙáõÕ µéݳßáñà ¥é»Ï»ïÇñ¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ µéݳßáñÃáõÙ ¥é»Ï»ï¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ´ñ³µÇáÝ ´ñ³ÑÙ³ µñ³Ù ¥Ï»Ý¹.¤ µñ¹»É ¥µñ¹áõ×, µñ¹áߤ µñÇ·³¹ µñÇÝÓ ´ñÇï³ÝdzÛÇ ³½·»ñÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝ µñÝÓ³åáõñ µñÝÓÇ ÉóáÝáí ¹¹áõÙ µñÝÓÇ Ñáݳåáõñ ¥Ùë³åáõñ, áëå³åáõñ, ù³ßáíǤ ´ñá¹áõ»Û µñáݽ³÷³é µñáßÛáõñ µñáõïïá ´ñáõïáë ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ë µáõÉÏÇ ¥ÏÉáñ¤ ´áõÉÕ³ñdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ÅáÕáí ¨ ܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹ µáõÉÕ³ñ³óÇ µáõÑ µáõÑÙÇÝ µáõÙµ³ñ ´áõÝdzà µáõë³Ï³Ý ³ß˳ñÑ µáõë³Ï³Ý ׳ñå ¥Ó»Ã¤ ´áõñ³Ýáõß ´áõñ³ëï³Ý ´áõñ³í³ñë

´áõñ³í»ï µáõñ· µáõñ¹ µáõñÅáõ³ µù³Ë»Õ¹ –¶– ¶² ¥·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»Ùdz¤ ¶³µñǻɥ۳ݤ ·³·³Ã ¶³·ÇÏ ·³½Ç ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ í³ñãáõÃÛáõÝ ·³½å»ïÏáÙ ·³Ã³ ¶³É³çÛ³Ý ·³É³ñ³÷áÕ ¶³ÉÇÉ»³ ·³É»ñ³ ¥å³ïÙ.¤ ¶³ÉÏÇݳ-ü»¹áñáõÏ ¶³Éáõëï ·³Ñ³å³Ñ ·³Ñ³å³ÑáõÃÛáõÝ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý-¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ·³Õà ·³Õó߳ñÅ ·³Õç ¥·³Õç³Ý³É, ·³ÕçáõÃÛáõݤ ·³Ù³Õ»É ¶³Ù³é-ø³ÃÇå³ ¶³Û³Ý» ·³ÛɳÓáõÏ ¶³ÛÉ ì³Ñ³Ý ¶³Ûáë ê»Ïáõݹáë ¶³Ý·»ë ¶³ÝÇÙ»¹ ¶³ÝÓ³Ï ·³ÝÓ³Ï ¨ µáõÏ ·³ÝÓ³ñ³Ý³ÛÇÝ ¥ýÇëϳɤ ¥ïÝï.¤ ·³ç ¶³éÝÇÏ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 321


¶³éÝáõÑÇ ¶³ëå³ñ ·³í³é³óÇ ¶³í·³Ù»É³ ¶³íñÇÉ ¥éáõë.¤ ¶³ñ»·ÇÝ ·³ñ»çáõñ ¶³ñÇÏ ·³ñÝÇïáõñ ¥ïå·ñ.¤ ¶³ñë¨³Ý ¶³ñáõÝ ·³ñáõÝ-Á »ñÏí³ÝϳÝÇ µ³é ¿ ¶³ñáõÝÇÏ §¶³ñáõݦ-Ç í»ñçÇÝ Ñ³Ù³ñÁ ¶³ñáõß ¶¸Ð ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý å³É³ï ¶»¹»áÝ ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝ ·»Õ³ÉáÕ ¥ëÇÝËñáÝ ÉáÕ¤ ¥Ù³ñ½.¤ ¶»Õ³Ù ¶»Õ³Ù³ É»éÝ»ñ ¶»Õ³Ûñ ¶»Õ³Ýáõß ¶»Õ³í³ñë ¶»Õ³ñ¹ ¶»Õ»óÇÏ ¶»ÕÇÏ ·»ÕÓ ·»ÕçáõÏ ¥·»ÕçÏáõÑǤ ·»ÕáõÑÇ §¶»Ý»ñ³ÉÇ ùñáç¦ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ ·»ç ¶»ëÉ»ñ ¶¨áñ· ·»ï³Í³Í³Ý ·»ïÇ Ñáë³÷áËáõÙ ·»ïݳÝáõßÇ Ñ³Éí³ ·»ïݳçáõñ, ëïáñ·»ïÝÛ³ çáõñ ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³Ý ·»ñ³¹³ë ¥³Í.¤

- 322 -

·»ñ³¹³ë ëå³ë³ñÏáõÙ ·»ñ³¹³ë ËݹÇñ §¶»ñ³½³ÝóÇÏ ýÇݳÝëÇëï¦ ÏñÍù³Ýß³Ý ¶»ñ³ëÇÙ ·»ñµ ·»ñÑÇÙù³ÛÇÝ ·»ñٳݳ-Çï³É³Ï³Ý ·»ñٳݳóÇ ¶»ñÙ³Ýdz ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¸³ßݳÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ëáódzÉÇëï³Ï³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ·¿ë ¶Ç·áõß ·ÇÝ»ÝÛáõà ¶ÇÝ»í³ñ¹ ·ÇÝ»÷ ÇßË³Ý ·ÇÝ»÷ ÷³ëÇ³Ý ¶ÇÝáë ¶ÇÝáõß ·Çß»ñ»ñ· ¶Çë³Ï ·Çï³³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙ ·Çï³Ï³ñ· ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·Çï³×ÛáõÕ §¶Çï»ÉÇù¦ ¥ÁÝÏ»ñáõÃ.¤ ·ÇïáõÃÛ³Ý í³ëï³Ï³íáñ ·áñÍÇã ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»Ùdz ·Çñ· ·Çñáõóù ¥Ëá½Ç¤ ·É³ÝÇÏ ·ÉÇó»ñ»ÝÇ û×³é ·É˳íáñ ¹³ï³Ë³½ ·É˳íáñ ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ ·É˳ñËÇí ¥í³ñã.¤ ·ÉËÙáÝï³ÅßÇÝ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

·Í³ÛÇÝ µ³½Ù³Ý¹³Ù ·Í³ÛÇÝ »ñϳݹ³Ù ·Í³å³ïÏ»ñ ·Ùµ»Ã³ñ¹ ¶Û³¹áõÏÛ³Ý ¶Û³ÝçÛ³Ý ¶Û³ÝçáõÙ ¶Ûέɥ۳ݤ ¶Ûáû ¶ÛáÝçÛ³Ý ¶ÛáùãÛ³Ý ¶ÛáõÉǽ³ñ ¶ÛáõÉݳ½ ¶ÛáõÉݳ½³ñ ¶ÛáõÉí³ñ¹ ·ÛáõÕ³ñ¹å»ïÏáÙ ·ÛáõÕ³óÇ ·ÛáõÕ»·ÛáõÕ ·Ûáõï ·Ý³É-·³É ·Ý¹³Ó¨ ·Ý¹³ÛÇÝ ·Ý¹³ÛÇÝ ·áïÇ ·Ý¹³ÛÇÝ »é³ÝÏÛáõݳã³÷áõÃÛáõÝ ·Ý¹³ÛÇÝ »ñÏñ³ã³÷áõÃÛáõÝ ·Ý¹³ÛÇÝ ¥Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ, Ïááñ¹ÇݳïÝ»ñ, µ³½Ù³ÝÏÛáõݤ ·Ý¹³ÛÇÝ ýáõÝÏódzݻñ ·Ý¹³ã³÷áõÃÛáõÝ ·Ý¹ÇÏ ¶Ý»É ·Ýáñ¹ ·á· ¥·á·³íáñ, ·á·Ýáó¤ ¶á½³É ·á½ÇÝ³Ë ¶áѳñ ¶áѳñÇÏ ¶áѳñÇÝ» ¶áѳñí³ñ¹ ¶áÕ·áó ¶áÕdzà ¶áÕÃÝ»óÇ ¥å³ïÙ.¤

·áÛ³å³ß³ñ ¥Ù»ù.¤ ·áÛ³ï¨áõÃÛáõÝ ¥³íïáÙ»ù»Ý³ÛǤ ¶áé ·áïÇ ¥½áݳ¤ ¶áïýñǹ ´áõÉáݳóÇ ·áñ· ·áñ·³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ ·áñ·³ñ¹Ûáõݳ·áñÍáõÃÛáõÝ ¶áñ¹Çáë ·áñ¹Û³Ý ѳݷáõÛó ¶áñ¹áÝ ¶áñÇ ·áñÇë»óÇ ·áñÇëóÇ ·áñͳÏÇó ¥Ùá¹áõɪ ë»ÕÙÙ³Ý, Ó·Ù³Ý, Áݹ³ñÓ³Ïٳݤ ·áñͳéÝáõÃÛáõÝ ¥ýÇÝ.¤ ·áñͳñ³ñ ¥µÇ½Ý»ëٻݤ ¥ïÝï.¤ ·áñͳñ³ñáõÃÛáõÝ ¥µÇ½Ý»ë¤ ¥ïÝï.¤ ·áñͳñÏ ¥ûý»ñﳤ ¥ïÝï.¤ ·áñͳñÏáõ ¥ûý»ñ»Ýï¤ ¥ïÝï.¤ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ·áñÍáõÛà ·áñÏÇ»óÇ ·áñïÝáõÏ³Ë³É ¥ÏáݹÇÉáÙ³¤ ¶íǹáÝ ¶íÇÝ»³-´Çë³áõ ¶ñ ¥·ñ»Û¤ ·ñ³µ³ñ ·ñ³¹Ç»Ýï §¶ñ³Ï³Ý ûñÃǦ ѳëó»Ý ¶ñ³Ïùáë ¶ñ³ÝÇÏáÝ ¶ñ³åÇáÝ ·ñ³í³ïáõÝ ¥ÉáÙµ³ñ¹¤ ¥ïÝï.¤ ·ñ³íÇï³ódz ·ñ³íÇï³óÇáÝ ·ñ³íÇï³óÇáÝ ¹³ßï ·ñ³íÛáõñ ·ñ»Û ¥¶ñ¤ ·ñ»Ý³ ¶ñ»ï³

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 323


¶ñÇ·áñ ¶ñÇ·áñÇ ¥éáõë.¤ ¶ñÇ·áñÇë ¥å³ïÙ.¤ ¶ñÇ·áñÛ³Ý ïáÙ³ñ ¶ñÇß³ ¶ñÓ»ÉÛ³Ý ¶ñá½Ý»ýï ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ·ñáëÙ³Ûëï»ñ ·áõµ ·áõÉÛ³ß ·áõÕÓ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ·áõÛÝ-·áõÛÝ ·áõݳËï ¥Ù»É³Ýὤ ·áõݳÏáïáõÃÛáõÝ ¥ÙÇ»ÉáÙ³ïὤ ·áõݳÏáõéáõóù ¥Ù»É³ÝáÙ³¤ ·áõß³ÏáõÑÇ ¶áõñ·»Ý –¸– ¹³µ³Õ ¹³·³ ¹³·³Õ ¹³·³Ý³Ï ¹³¹³ñ ¥³ñí.¤ ¹³¹³ñ ¥¹³¹³ñ»É¤ ¹³¹ñ»É ¸³É³ñ ¸³ÉÙ³Ãdz ¹³ÕÓ ¸³Õëï³Ý ¸³Ù³ëÏáë ¹³Ý¹áõéÇ ³Õó³Ý ¹³ÝdzóÇ ¸³ÝÇ»É ¸³ÝÇÇÉ ¥éáõë.¤ ¸³Ýáõµ ¹³ßÇÝù ¹³ßݳ·Çñ ¹³ßï»óÇ ¹³ç ¥¹³ç»É¤

- 324 -

¸³íÃ³Ï ¥å³ïÙ.¤ ¸³íǹ ¥éáõë.¤ ¸³íÇà ¸³íÇà ²ÝѳÕà ¥å³ïÙ.¤ ¸³íÇÃ-´»Ï ¸³ñ³ß³ÙµÇ êáõñµ êï»÷³Ýáë ¹³ñ³ßñç³Ý ¥»ñÏñ., ³ßË.¤ ¹³ñ³í³Ý¹ ¹³ñ³ï³÷ ¹³ñµÇÝ ¥¹³ñµÝ»É, ¹³ñµÝáó¤ ¹³ñ¹ ¸³ñ¹³Ý»É ¸³ñ»Ñ Îá¹áÙ³Ýáë ¸³ñ»Ñ ìßï³ëåÛ³Ý ¸³ñ»ç³Ý ¹³ñÓ ¥¹³ñÓÛ³É, ¹³ñÓÝ»É, ¹³ñÓí³Íù¤ ¹³ñãÇÝ ¸³ñíÇÝ ¹³÷Ý»Ýß³Ý ¹¹Ù³× ¹¹Ù³ù³ßáíÇ ¹¹ÙÇÏÇ Ë³ídzñ ¹¹ÙÇÏ ¥Éóáݳͤ ¹¹ÙÇÏáí ïáÉÙ³ ¹¹Ùáí Ùáõë³ù³ ¹¹Ùáí ß᷻˳ßáõ ¹¹áõÙ ¹»·»ñ»É ¹»¹»ùÇÝ¹Û³Ý Ñ³ïáõÛà ¸»½ÇÏ ¸»ÉýÇë ¥¸»ÉýǤ ¹»ÉýÛ³Ý å³ï·³Ù³Ëáë ¹»Õ³ÝÇß ¥·»Õ³·.¤ ¸»ÕÇÝ Íáí ¹»ÕÓ ¥¹»ÕÓ»ÝÇ, ¹»ÕÓ³ãÇñ¤ ¹»ÕÓ³Ý ¹»ÕÓ³ÝÇÏ ¸»ÕÓ³ÝÇÏ ¹»ÕÓÇ ÏáÙåáï ¹»ÕݳßÉáñÇ Ùáõñ³µ³ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¸»ÙáëÃ»Ý»ë ¸»ÛïáÝ ¹»Ý¹Ç ¸»ëǹ»ñÇáë ¸¨Ç¹ ¸ñÇë ¸»ñ»ÝÇÏ ¹»ñÍáí³Ï³É ¹»ñÓ³Ï ¹»ñÓ³Ý ¹Ç³·ñ³Ù ¹Ç³É»ÏïÇϳ ¸Ç³Ý³ ¹Ç»ï³ ¹Ç»ï˳Ýáõà ¹Ç»ï׳߳ñ³Ý ¹ÇÙ³¹³ñÓ ¸ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ß³ñÅáõÙ ¹ÇٳϳÛáõÙ ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ ¹ÇÙ³÷áßÇ ¸ÇÙÇïñÇ §¸ÇݳÙáݦ ѳÕûó ¸Çá·»Ý»ë ¸ÇáÏÕ»ïdzÝáë ¸ÇáÙ»¹»ë ¸ÇáÝÇë ¥´³ùáë¤ ¸ÇáÝÇëÇáë Âñ³Ï³óÇ §¸Çåáɦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ¹Çëå³Ýë»ñ ¹Çñ»Ïïáñ ¹ÇñÇÅáñ ¹Çý»ñ»ÝóÇ³É Ñ³ßÇí ¹ÕÇñ¹ ¥¹Õñ¹³É, ³Ñ³·Ý³¹Õáñ¹¤ ¸ßËáõÑÇ ¸áµñáõç³ ¹á·Ù³ ¹á¹áß ¹áÕ¹áç ¹áÕÇÏ ¥Ñ³ë³ñ³Ï¤ ¸áÙÇÝÇÏáë ¹áÙݳ

¸áݳñ³ ¹áݹáÕ ¸áÝÇ Ü³ËÇç¨³Ý ¸áÝÇ èáëïáí ¸áÝ øÇßáï ¹áß³µáí å³ùëÇÙ³ï ¸áíɳà ¸áñ³ ¸áñáû³ ¸ëïñÇÏ ¸íÇÉÇáë ¹-ñ ¥¹áÏïáñ¤ ¹ñ³Ù³ ¹ñ³Ù³Çñ³ÛÇÝ ¸ñ³Ù÷Û³Ý ¸ñ³ëï³Ù³ï ¹ñ¹»É ¥¹ñ¹³å³ï×³é¤ ¹ñí³·Ý»ñ ¸áõ³Ûï §¸áõ ¨ »ë¦-Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¸áõËÇÏ ¹áõÛ½Ý-ÇÝã ¹áõ߳ݵ»óÇ ¸áõéÝ ²ÝïÇáù³¥Û¤ ¸áõëïñÇÏ ¸áõñÛ³Ý-²ñÙ»ÝÛ³Ý §¸áõù á±õñ »ù ·ÝáõÙ, ÍÇÍ»éݳÏÝ»ñ¦Ç ¥ï³Õ³ã³÷áõÃÛáõÝÁ¤ ¸úê²²ü-Ç Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ –º– º·³Ý º·»Û³Ý Íáí »·Çåï³-ëÇñÇ³Ï³Ý »·Çåï³óáñ»ÝÇ ù³ßáíÇ º·Çåïáë º·áñ º¹»ëdz º½»ÏÇ»É º½Ý³Ï º½ÝÇÏ º½áåáë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 325


º½ñ º½ñ³ë ºÃ»ñ §ºÃ»ñáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÁ¦ ºÃáíådz »É³ÏÇ Ùáõñ³µ³ ºÉ»³½³ñ ¥éáõë.¤ ºÉ»Ý³ ¥éáõë.¤ ºÉǽ³í»ï³ ¥éáõë.¤ ºÉÇë»Û ¥éáõë.¤ »Éáõëï ¥³ñÙ³ï³Ï³Ý ³å³ñÝ»ñǤ »Éù ¥å³Ñ»ëï³ÛÇݤ »Õµ³Ûñ §ºÕµ³Ûñ »Ùù Ù»ù¦-Á í³Õáõó ¿ »ñ·íáõÙ »Õ»·¥Ý¤ »Õ»·Ý³ÓáñóÇ ºÕdz ºÕdz½³ñ »ÕÇÝç³åáõñ »ÕÇÝçÇ ³Õó³Ý ºÕÇß» ºÕÇß» ²µ·³ñÇ êáÕáÙáÝÛ³Ý ¥ºÕÇß» â³ñ»Ýó¤ ºÕÇë³µ»Ã ºÕÇë» »ÕÝ·³ó³í ¥ûÝÇËdz¤ ºÕÝÇÏ »ÕÝÇÏÇ Ëáñáíáõ »Õç»ñ³ËïáõÃÛáõÝ ¥Ï»ñ³ïáå³Ãdz¤ »Õç»ñ»Ýáõ ëådzµÇÍ ¥É»ÛÏáÙ³¤ »Õç»ñí³ù³Õ »Õç»ñáõ »ÕçÛáõñ ¥»Õçñ³Ã³Õ³ÝÃ, »Õç»ñ³íáñ¤ ºÕí³ñ¹ ºÙ»Ý ºÝ·Çµ³ñ »Ýóϳéáõóí³Íù »Ýóç»ñÙ³ÛÇÝ ºÝÇë»Û »ÝÃáÕáÕáõÙ ºÝáíù

- 326 -

ºÝáù ºåÇ÷³Ý ºåÇ÷³Ý»ë ºåñ³ùëÛ³ »é³Ï³ÉáõÙ »é³ÏóáõÙ »é³ÏóáõÛà »é³ÝÏÛ³Ý ÏáÕÙ»ñ »é³ÝÏÛáõÝ ¥³Í.¤ »é³ÝÏÛáõÝ ¥·áÛ.¤ »é³ÝÏÛáõݳã³÷³Ï³Ý µ³½Ù³Ý¹³Ù »é³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ »é³ÝÏÛáõÝ å³ïÏ»ñ »é³ã³÷ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ºéÛ³Ï ¹³ßÇÝù ºë³ÛÇ ºë³í §ºë ¨ ݳ¦-Ç Ñ»ñáëÁ ºëûñ ºëÙÇÝ» ºí³ ºí·»ÝÇ ¥éáõë.¤ ºí·»ÝÇáë ºí·»ÝÛ³ ºí·ÇÝ» ºí¹áÏdz ºíÙ»áë ºí뻵Çáë ºíñÇåǹ»ë »íñáå³óÇ §ºñ³½¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ºñ³½ÇÏ ºñ³½áõÑÇ »ñ³Ï³µáñµ ¥ýÉ»µÇï¤ ºñ³Ù ºñ³ÝáõÑÇ ºñ³Ýáõß ºñ³Ý ºñ³ÝÛ³Ï ºñ³Ýáë ºñ³ëË ¥å³ïÙ.¤ »ñµ ¥»ñµ»ù, »ñµ»Ùݤ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

»ñ· ¥»ñ·»É, »ñ·Çã, »ñ·»óáÕáõÃÛáõݤ §ºñ· Ù»ñ ù³ñ»ñÇ Ù³ëÇݦ-Ç ï³Õ³ã³÷áõÃÛáõÝÁ §ºñ·-87¦-Ç Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÁ »ñ¹ ¥»ñ¹ÇÏ, »ñ¹³ÏÇó¤ »ñ¹áõÙ ¥»ñ¹í»É¤ ºñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ ºñ»Ù ºñ»Ù»Û ¥éáõë.¤ ºñ»Ùdz ¥å³ïÙ.¤ »ñ»ë³Ñ³ÉáõÙ ºñ»ëݳÙÛ³ å³ï»ñ³½Ù »ñ»ëáõÝ-ù³é³ëáõÝ ¥ûñ¤ ºñ¨³ÝÇ ³Õó³Ý ºñ¨³ÝÇ µá½µ³ß ºñ¨³ÝÇ ·³Ã³ ºñ¨³ÝÇ Ï³Û³ñ³Ý³ï³Ý å³Ñ³ë»ÝÛ³Ï ºñ¨³ÝÇ ß³ñáó ºñ¨³ÝÛ³Ý ÉÇ× ºñ¨³ÝÛ³Ý Ð¿Ï §ºñ¨³ÝíÇï³ÙÇݦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ï³Û³ñ³Ý ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ï³Û³ñ³Ý³ïáõÝ »ñ»ù-Á Ãí³Ï³Ý ¿ ºñ»ù ϳÛëñ»ñÇ ¹³ßÇÝù »ñ»ùß³µÃÇ »ñÇϳٳµáñµ ¥Ý»ýñÇï¤ »ñÇϳٳËï ¥Ý»ýñὤ »ñÇϳٳËïáõÃÛáõÝ ¥Ý»ýñáå³Ãdz¤ »ñÇϳÙÝ»ñ ºñÇÙ³ÝÃáë »ñÇÙ³ÝÃÛ³Ý í³ñ³½ ºñÇݳñ »ñÇï³ë³ñ¹ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ ºñÇó³Ï ºñÇùáí »ñϳóËï ¥ëǹ»ñὤ ºñϳÃáõÕ³ÛÇÝÇ ûñ »ñϳݹ³Ù ¥³Í.¤

»ñϳݹ³Ù ¥·áÛ.¤ »ñϳݹ³Ù³ÛÇÝ »ñϳݹ³Ù³ÛÇÝ ·áñͳÏÇóÝ»ñ »ñϳݹ³Ù ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ »ñϳñ³Ï»óáõÃÛáõÝ ¥Ù»ù.¤ »ñϳñáõÃÛáõÝ ¥Ùá¹áõɤ »ñÏÁÝïñ³Ýù »ñÏݳóáõÛó ¥·áñÍÇù¤ »ñÏݳóáõó³ñ³Ý ¥ß»Ýù¤ »ñÏã³÷ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ »ñÏñ³µ³ÝáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ »ñÏñ³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý ÙÇçÇÝ »ñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ »ñÏñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ »ñÏñ³óÇ »ñÏñÇ í³ñã³å»ï »ñÏñÇó »ñÏÇñ ºñÏñáñ¹ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù »ñÏñå³·»É »ñÏáõß³µÃÇ 2-Çó 8-Ç, 200-Á ºñÙ»ïñáßÇÝ ¥í³ñã.¤ ºñÙÇÝ» ºñÙáÝ» ºñÙáÝÛ³ ºñç³ÝÇÏ »ñç³ÝÇÏ ¥»ñç³ÝÏáõÃÛáõݤ ºñçÇÏ ºñí³Ý¹ ºñáõë³Õ»Ù ºñáõë³Õ»Ù³óÇ ¥å³ïÙ.¤ »÷³Í »ñßÇÏ »÷³Í áõÕ»Õ º÷»ëáë º÷ñ³ï º÷ñ»Ù¥Û³Ý¤ ºýñ»Ù ¥éáõë.¤

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 327


–¼– ¼³µ»É ¼³·¨áë ½³·ë ¼³Éǵ»Ï ¼³Ë³ñ ¥éáõë.¤ ¼³Ë³ñÇ ¥éáõë.¤ ½³ÙµÇ³óÇ ¼³Ý³½³Ý ¼³Ý³Ý ¼³Ý·³Ï ½³Ý·í³Í¥Ý»ñ¤ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáó ¥Ù³ëëÙ»¹Ç³¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ¼³ÝÇ ½³éÇÏáÕ ½³éÇÏáÕ-ͳÉù³íáñ ¼³í»Ý ¼³ïÇÏ ¼³ïÏÇ ïáÝ ¼³ñ³ ½³ñ·³Ý³É ¼³ñ·³ñ ½³ñ¹ ½³ñ¹³íáñ ßáÏáɳ¹ ¼³ñ¹³ñ ¼³ñ½³Ý¹ ¼³ñ»Ñ ¼³ñÇÏ ¼³ñÇÝ» ¼³ñÙ³Ûñ ¼³ñٳݳ½ ¼³ñٳݳ½³Ý ¼³ñٳݹáõËï ¼³ñÙÇÑñ ¥å³ïÙ.¤ ¼³ñÙ³Ýáõß ¼³ñÙáõÑÇ ¼³ñáõÑÇ ¼³ù³ñ ¼³ù³ñ» ¥å³ïÙ.¤ ¼³ù³ñdz ¥å³ïÙ.¤ ¼³ù»áë

- 328 -

½µáë³Û·Ç ¼·áÝ ¼»µ»Ã ¼»ÙýÇñ³ ¼»Ýáµ ¥å³ïÙ.¤ ¼»ÝáÝ ¼¨ë ¼¨ùëÇë ½»ñ¹ ¼»÷Ûáõé ½Ç·½³· ¼Çݳ ¼Çݳǹ³ ¼Çݳí³ñ ¼Çݳíáñ ½Çݳ÷áñÓ³ñ³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñÇ³ï ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѻճßñçáõÙ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý å³ñ»ïÇ û·Ý³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ïáÙë³ñÏÕ §¼ÇÝíáñÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ïáõݦ ÏÇÝáÝϳñÇó §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ½Õç³É ¥½ÕçáõÙ, ½Õç³ñ³ñ¤ ¼ÙÛáõéÝdz ¥³ÛÅÙª ƽÙÇñ¤ ¼ÙñáõËï ½áµ ½á¹ ¥½á¹»É¤ ¼áÑñ³µ¥Û³Ý¤ ¼áÑñ³Ï ¼áÛ³ ½áݳ ¼áÝ¹Û³Ý Ý»Õáõó ¼áí³Ýáõß §¼áí³óáõóÇ㦠ϳñ³Ù»É §¼áíáõÝǦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ¼áñ³µ³µ»É ½áñ³Ï³½Ù ¥½áñ³ËáõÙµ¤ ¼áñ³Ûñ ¼áñ³å»ï ¼áñ³í³ñ ¼áñÇÏ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

¼í³ñà ½ï³ù³ß ¥Ý»ïïá ù³ß¤ ¥ïÝï.¤ ½ï¥í¤³Í ß³ù³ñ ½ï¥í¤³Í åÕÇÝÓ ¼ñ³¹³ßï ¼ñí³Ý¹áõËï ½áõ·³·áõÉå³ ½áõ·³¹Çå»É ¥½áõ·³Ñ»é, ½áõ·³Ïó»É, ½áõ·ÁÝÃ³ó¤ ½áõ·³Ñ»é³·ÇÍ ½áõ·³Ñ»é³ÏáÕÙ ½áõ·³ÙÇïáõÙ ¥³íï.¤ ½áõ·³ÙÇïáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÁ ½áõ·»É¥-í»É¤ ½áõ·áñ¹»É ½áõ·í»É ¥½áõ·ë, ½áõ·³µ³ÅÇݤ ¼áõÉ³É ¼áõÉýÇ ¼áõÉýdz ½áõÛ·-½áõÛ· ¼áõñ³µ –¾– ¾· ¥Ç·³Ï³Ý¤ ¿·áõó ¾¹ÇÏ ¾¹Çå ¥áë¤ ¾¹í³ñ¹ ¾½ñ³ë ¾Ã»ñÇ ¿ÃÇϳ ¾Éµ³Ï¥Û³Ý¤ ¾É´Ç¾Û ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ ¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ѳßíÇã ¿É»Ïïñ³Ñ³ßíÇã §¾É»Ïïñ³ë³ñù¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇϳ ¿É»Ïïñ³ó³Ýó §¾É»Ïïñáݦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ßí³Ù»ù»Ý³

¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ßíÇã Ù»ù»Ý³ ¥¾Ðؤ ¾É»áÝáñ³ ¾É½³ ¾É½³ë-ÈáóñÇݷdz ¾Éǽ ¾Éǽ³ ¾ÉÙÇñ³ ¾ÉÛ³ ¾ÉÇݳñ ¾ÉíÇñ³ ¾É æ³áõý ¾É ø³µñÇï ¿ÏáÝáÙÇϳ ¾ÐØ ¾Ù³Ýí»É ¾Ù³ÝáõÇÉ ¥éáõë.¤ ¾ÙÇÉ ¾ÙÇÉÛ³ ¾ÙÇÝ ¾ÙÙ³ ¾Û´ÇêÇ ¾Ý»³ë ¿Ý»ñ·Ç³ §¾Ý Èáéáõ ÓáñÝ ¿¦-áí ¥á·¨áñí³Í¤ ¾åÇñáë ¿ç ¥¿çϳå, ¿ç³Ï³ÉáõÙ¤ ¿çÙdzÍÝ»óÇ ¾çÙdzÍÝÇ µá½µ³ß ¾çÙdzÍÝÇ ïáÉÙ³ ¾éÝ»ëï ¿ëûïÇϳ ¾ëÏáõÉ³å ¿ëï³ý»ï ¿ëïáݳóÇ ¿ëïñ³¹³ ¾ëùÇÉ»ë ¾í»ÉÇݳ ¾íÏÉǹ»ë ¾íñÇåǹ»ë ¥ÑÇݤ ¾ñ³½Ù §¾ñ»µáõÝǦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ¾ñ»ÏÉ» ¥íñ³ó.¤

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 329


¾ñ½ñáõÙ ¿ùëÏáõñëdz ¿ùëã»ÙåÇáÝ ¾ý¾Ù –À– ÀÕÓáõÑÇ Áݹ³ñÓ³Ï Áݹ¹ÇÙ³Ëáë ¥ûåáÝ»Ýï¤ ¥·Çï.¤ ÁݹÙÇçáõÙ ÁÝóó³Ï³ñ· ÀÝͳ ÀÝͳÛÇó êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ ÁÝÏ»ñ ¥ÁÝÏ»ñáç¤ ÁÝÏ»ñ³µ³ñ ÁÝÏáõ½³½·ÇÝ»ñ ÁÝÏáõ½³ïáõÝ»ñ ÁÝÏáõÛ½Ç Ã³ÝÓñáõÏáí ÇßË³Ý ÁÝÏáõÛ½Ç ÷áÕÇÏ ÀÝÓ³Ï ÀÝÓ³Ýáõß ÁÝï³Ý»Ï³Ý û׳é ÁÝïñ³½³Ý·í³Í ¥¿É»Ïïáñ³ï¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ÁÝïñ³ÝÇ ¥¿ÉÇﳤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ÁÝïñ³Ýáõ ¥¿ÉÇï³ÛÇݤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ÁÝïñ³Ýù ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÁÝïñ³ÝùÝ»ñÇ ¥Ù»ÃṤ –– ó· ¥Ã³·³¹ñ»É, ó·³ÏÇñ¤ ó·³íáñ ³·íáñ ó·áõÑÇ Â³·áõÑÇ Â³·áõß Â³¹»áë ¥å³ïÙ.¤ ³¹¨áë ³ÃÇÏ Â³ÃáõÉ Â³É»ë

- 330 -

³Ëï îñ¹³ï³¥Û¤ óϳñ¹ ³ÑÙ³½ ³ջë ³ÕdzÝáë ³ٳ½ ³ٳ٠³ٳñ ³ٳñ³ ³ٳñ³-ʳÝáõ٠³Ùñ³½ §Â³ÛÙë¦ Ã³Ý³åáõñ ³ݷÇÝ Â³Ý·ÇÝáí ³ÝÏ˳ÃáõÝ Â³íñǽ óñ³Ë³µáñµ ¥ýÉ»·Ùáݳ¤ óñ·Ù³Ý ¥Ã³ñ·Ù³Ý»É, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõݤ ³ñ·Ù³Ýã³ó ïáÝ Â³ñ·ÛáõÉ Ã³ñ· ï³É ³ñóé ³ñ˳ݳ óñËáõÝáí Óí³Í»Õ ³ñí»ñ¹Ç ³ýï µÇÉÇëÇ ÂµÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ Â»µ» »½¨ë ȏ³Ý ûè³ñ¹ÙÇÝ Ã»Å³·Éáó³Í »ɳí »ÉÙ³Ý Ã»ÉáõÏÇ ³Õó³Ý ûÉùáõéáõóù ¥ýǵñáÙ³¤ ûÉùáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ ¥ýǵñáÙ³ïὤ »Ññ³Ý îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ûٳ »ٽ³ »ÙÇë »ÙÇëïáÏÉ»ë Ã»Û ¨ ëáõñ× Ã»ÛÇ »ñßÇÏ Â»ÛÉáñ »ݻ¹áë ûÝÇë »á¹ÇÏ ¥å³ïÙ.¤ »á¹áë ¥å³ïÙ.¤ »á¹áëdz »á¹áñ¥áë¤ ¥å³ïÙ.¤ ûáÏñ³ïdz ûáñ»Ù »á÷³Ý» »á÷³Ýáë »ë³Édz ¨³Ý ¨áë »ïÇë »ñ»½³ ûñó·³Ã³ ûñóÝÇß Ã»ñûñáõÏ Ã»ñÃáõÏ ÷³ËÉ³í³ Ã»ñÙá¹ÇݳÙÇϳ »ñÙáåÇÉ» û÷³Ñ³Ý áÉáé »ý³ñÇÏ ÃÃËÙáñ ÃÃí³·³ñáõÃÛáõÝ ¥³óǹὤ ÃÃí³ë»ñ ÃÃí»óñ³Í ϳճٵ ÃÃáõ µ³Ýç³ñ»Õ»Ý ÃÃáõ ¹ñ³Í ÉáÉÇÏ ¥ëËïáñ, í³ñáõÝ·¤ ÃÃáõ ϳճٵáí ³Õó³Ý ÃÃáõÝ»ñ Ãdzݳí ÃÇÙ ÂÇýÉÇë ¥ÑÇݤ

ÃËå³Ù³Í ûñ ÃËåáñ ÃÕó¹ñ³Ù³óáõÙ ÃÕóó÷áÝ ÃÕóÏÇó ³Ý¹³Ù ÃÕóñ¹ÙÇÝ ÃÛáõÝÇÏ ÂÛáõñÇݷdz ÂáÙëáÝ ÂáÛÝµÇ Âáݹñ³ÏÛ³Ý ß³ñÅáõÙ ÂáéÝÇÏ ÂáíÙ³ ¥å³ïÙ.¤ ÂáíÙ³ë Âáñ·áÙ Âáñáë ÃéãݳËï ¥ûñÝÇÃὤ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý ÙÇçÇÝ Ãí³ñÏáõÃÛ³Ý ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ· Ãí³ñÏáõÃÛ³Ý ¹Çñù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ãí³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· Ãí³ñÏáõÃÛáõÝ Ãí»ñÇ Ï³ñ·³íáñÛ³É »éÛ³Ï Âñ³Ïdz ÃñÙûÕÇ ÃñÙûÕÇáí ϳñ³Ù»É Ãñç»É ÂñáõÙ»Ý Âáõ˳Ûñ Âáõ˳Ýáõß ÂáõËÇÏ ÂáõËͳ٠ÃáõËå ÂáõÏ ÂáõÏǹÇï¥»ë¤ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ùÝݳ¹³ïÁ ÂáõÙ³ë ÂáõÝÇë ÂáõßÇÏ Ãáõñù-óóñ³Ï³Ý Âáõñùdz

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 331


–Ä– ijٳݳϳßñç³Ý ¥»ñÏñ., ³ßË.¤ ųÛÃù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Å³Ûé³ÛÇÝ Ä³Ýݳ ijÝݳ ¹’²ñÏ Ä³ëٻݳ Ä»ÝÛ³ ÄÇñ³Ûñ ÄÇñÇÏ ÅËïûñÇÝ³Ï ¥Ù³Ã.¤ Äݨ Äá½»ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñïÇëï ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ ¥¹»ÙáÏñ³ïdz¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ÅáÕáíñ¹³ïÝï»ë³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹ ÄìÎ ¥ÅáÕ. í»ñ³ÑëÏ. ÏáÙÇﻤ ÅáõéݳÉÇëï ¥Éñ³·ñáÕ¤ –Æ– ǵ»ñá-ÏáíϳëÛ³Ý ÆµÝ ¿É ü³ùÇ Çµñ ¥Çµñ¨¤ Ʒݳï ƷݳïÇáë ¥å³ïÙ.¤ ƷݳïÇ ¥éáõë.¤ Æ·áñ ƹ³ ǹ»³ ƽ³µ»É³ ƽÙÇñ ¥å³ïÙ. ¼ÙÛáõéÝdz¤ ǽáïáÝ ¥³Í., Ù³Ã.¤ = ÝáõÛÝÁÝóó Æóϻ ÆÉ ¹Á üñ³Ýë ÆÉÇáÝ ÆÉÛ³ ¥éáõë.¤ ÇÕÓ ÆÙ³ëïáõÑÇ ÆÙ»ñ»Ãdz §ÆÙ ÁÝÏ»ñ Ü»ëáݦ

- 332 -

ÆÝ·³ Æݹáë Æݹáëï³Ý ÇÝŻݻñ-ٻ˳ÝÇÏ ÆÝݳ §ÆÝÝ»ñáñ¹ ³ÉÇù¦ ÆÝáÏ»ÝïÇ ¥éáõë.¤ ÆÝá¥í¤Ï»ÝïÇáë ÇÝã-ÇÝã ÇÝã-áñ ÇÝí³ñdzÝï ¥³Í., Ù³Ã.¤ =³Ý÷á÷á˳ϳÛÇÝ ÇÝí³ñdzÝïáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ =³Ý÷á÷á˳ϳÛÝáõÃÛáõÝ ÇÝï»·ñ³É³ÛÇÝ ÙÇçÇÝ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝ §ÆÝïáõñÇëï¦ ¥·ÉË. í³ñã.¤ ÆÝùݳí³ñ سñ½ ÇÝùÝÇßË³Ý ÇÝùÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝ ÇßË³Ý ÆßË³Ý Æß˳ÝáõÑÇ Çß˳ݳåáõñ Çß˳ÝÇ ÏáÉáÉ³Ï Çß˳Ýáí ÷ɳí Æá³ÏÇÙ ¥éáõë.¤ Æá³Ý ¥éáõë.¤ ÆáëÇýÛ³Ý ÇçÝ»É ¥Ç稳Ý, Ç稳ݳïáõÝ, Çç»óáõÙ¤ Ççí³Íù ÇçáõÛà Æë³³ÏÇ ¥éáõë.¤ Æë³µ»Ï Æë³Ñ³Ï¥Û³Ý¤ Æë³ÛÇ Æë³ç³Ý ¥Û³Ý¤ ÆëÇÏ ÎáõÉ ÇëÏ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù Æëϳݹ³ñ ÆëÏáõÑÇ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Æëٻݻ Æëå³Ýdz Æëëáë Æëñ³Û»É Æí³Ý ²Ñ»Õ Æí³Ý» ¥å³ïÙ.¤ Çï³É³óÇ Çñ ¥Ï³ÑáõÛù¤ Æñ³ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ Çñ³½»Ï ¥ù³ç³ï»Õ۳Ϥ Çñ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý Ãí»ñÇ µ³Õ¹³ïáõÙÁ Çñ³Ï¥áõÃÛáõݤ ¥é»³Édz¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ Çñ³ÙáÉáõÃÛáõÝ Çñ³í³ëáõ Çñ³íÇ×³Ï Çñ³óÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ ¥ÉÇÏíǹ³ÛÝáõÃÛáõݤ ¥ïÝï.¤ Æñ³ù ÆñÇݳ Çñ ÑÛáõÃáí »÷³Í ÇßË³Ý –È– ȳ¹á·³ ÉÇ× È³½³ñ ¥éáõë.¤ §È³½áõñ¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ȳɳ ȳɳµ»Ï ȳɳ½³ñ ȳ ÎñὠسÃÛáõñ»Ý ì»ÛëÇ» ȳ سÝß È³Ùµ³ñ ɳÛÝ³Ï³Ý É³ÛݳÏÇ ÑáíÇï ɳÛÝáõÛà ¥ï³ï³Ýٳݤ ȳÛåóÇ· ɳݷ»ï ȳÝϳßÇñÇ ÏáÙëáõÃÛáõÝ È³ äɳï³

ȳåï¨Ý»ñÇ Íáí ȳëÏÇ É³ëï³é³ùáõ٠ȳ ì³É» äáõë»Ý Þ³éÉ Ä³Ý É³í³ßáí ÷ɳí ȳíñ»ÝïÇ ¥éáõë.¤ ȳíñ»ÝïÇáë ȳïÇáÝ ¥ÑÇݤ ɳïídzóÇ È³ñ³ ȳñÇë³ È³óÇáõÙ ¥ÑÇݪ ȳïÇáݤ ȳáõñ ¥·»ï¤ ȳáõñ³ É»·»Ý¹ É»¹Ç É»½í³µáñµ ¥Ë»ÛÉÇï¤ É»½í³·ñ³Ï³Ý É»½íÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ È» Îñ»½á È»Ñ³Ï³Ý ÙdzóÛ³É µ³Ýíáñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ È»Ñ³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê»Û٠Ȼѳëï³Ý ɻճå³ñϳµáñµ ¥ËáÉ»óÇëïÇï¤ É»ÛµáñÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ È»ÛÉÇ È»ÛÏ öÉ»ëǹ È»ÛïáÝ È»Ý³ ɻݹÉáñ¹ È»ÝÇݳϳÝÇ ³Õó³Ý È»ÝÇݳϳÝÇ Ûáõճûñà §È»ÝÇÝ·ñ³°¹, ù»½ ѳٳñ¦-Ç Ñ»ÕÇݳÏÁ É»ÝÇÝÛ³Ý ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ È»ÝÇÝÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ È»ÝÇÝÛ³Ý ßñç³Ý §È»ÝÇÝÛ³Ý áõÕÇáí¦-Ç ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ È»ÝÏûÙáõñ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 333


È»ÝýÇÉÙ È»áÝ ¥éáõë.¤ È»áݳñ¹á ¹³ ìÇÝãÇ È»áÝǹ ¥éáõë.¤ È»áÝǹ³ë È»áÝïÇ ¥éáõë.¤ È»åǹáë É»éݳÛÇÝ ³å³ñÝ»ñ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÆÝùݳí³ñ سñ½ È»éÝÇÏ É»éÝóÇ È¨ ¥éáõë.¤ ȨáÝ §È¨áÝÇ íßïáí¦ á·¨áñí³Í Ȩ îáÉëïáÛ É»ñ¹ ¥É»ñ¹³Ý³É, É»ñ¹³ó³í, É»ñ¹³å³ï³é¤ É»ñϳóáõÙ È»°ñÙáÝïáí-È»ñÙáÝïáíÇ° É»ñÙáÝïáíóÇ Èdz Èdzݳ ÈdzÝáõß Édzí³ñï ѳÝÓÝáõÙ ÉÇ·³ ÈǷdz Èǵ³Ý³Ý Èǵdz Éǹ»ñ Èǽ³ §ÈǽÇݦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ÈÇÉÇ ÈÇÉÇà ÈÇÉÇÏ ÈÇÉÛ³ ÉÇÏÛáñáí ϳñ³Ù»É ÈÇÏáõñ·áë ÉÇÙáݳ¹ ÉÇÙáݳÃÃáõ ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»É

- 334 -

ÈÇå³ñÇï ÈÇåÙ³Ý ÉÇïñ /íñÏ ÉÇïñ-í³ÛñÏÛ³Ý ÉÇñ³ ÉÇñµ ¥Éñµ³Ý³É, ÉñµáõÃÛáõݤ ÉÇóù³Ã³÷áõÙ ÉÍáñ¹ ÈÔ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ É×³Í³Í³Ý É׳ó³ÍáõÃÛáõÝ É׳óáõÙ ¥ëﳷݳódz¤ ¥ïÝï.¤ ÉÛ³ñ¹ ÈÛáõ¹ÙÇɳ ÈÛáõ¹íÇ· ÈÛáõ¹íÇ· í³Ý ´»ÃÑáí»Ý ÈÛáõ¹áíÇÏáë ÈÛáõûñ ÉÛáõÙ»Ý ¥ÉÙ¤ ÈÛáõëÇ ÈÛáõëÛ³ ÉÛáõùë ¥Éù¤ ÈÛáõùë»Ùµáõñ· Éᵳ˳ßáõ Éáµ³÷ɳí ÉáµÇ ¥Ï³Ý³ã¤ Éáµáí ¨ ÉáÉÇÏáí ѳí Èá½³Ý ÈáóñÇݷdz ÉáÉÇÏ ÉáÉÇÏÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ÇßË³Ý ¥·Ý¹ÇÏÝ»ñ¤ ÉáÉÇÏÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ÑáñÃÇ ÙÇë ÉáÉÇÏÇ Ù³ÍáõÏ ÉáÉÇÏÇ åÛáõñ» ¥ëááõë¤ ÉáÉÇÏáí ¨ Óíáí ïáÉÙ³ ÉáÉÇÏáí ¨ ëËïáñáí ³Õó³Ý ÉáÉÇÏáí ¨ í³ñáõÝ·áí ³Õó³Ý ÉáÉÇÏáí Óí³Í»Õ ÉáÉÇÏáí ßá·»÷áõÏ ëÙµáõÏ ÉáËáõÙ-ûñÃÇÏ ÈáÏ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

§ÈáÏáÙáïÇíÇݦ ѳÕûóÇÝù ÈáÏñÇë ÈáÓÇ íáÛ»íá¹áõÃÛáõÝ ÉáÓ»óÇ Éáé»óÇ Èáéáõ Ññ³µË³ÛÇÝ µ³ñÓñ³í³Ý¹³Ï Èáéáõ µáñ³ÝÇ Èáñ³ Éáñ¹ Èáñ»ï³ ÈáñÇÏ ÈáñÇë ÉáñÓ ¥ÉáñӳóճÝÃ, ÉáñÓáõÝù¤ Éáñӻݳµáñµ ¥Ï³ï³é¤ ÉáñÓáõÝ ¥Ï»Ý¹.¤ Éáùá Éñ³½ÇÝáõÙ Éñ³·ñáÕ ¥ÅáõéݳÉÇëï¤ ¥Ù³ëÝ.¤ Éñ³Ï³éáõóáõÙ Éñ³Ñ³ïϳóáõÙ ¥ëáõµëǹdz, ëáõµí»Ýódz¤ ¥ïÝï.¤ Éñ³ïí³ÙÇçáó ¥Ù»¹Ç³¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ Éó³÷áßÇ Éó³Ï³Õ³å³ñáõÙ ÉóáÝ³Í µ³¹ ÉóáÝ³Í ¹¹ÙÇÏ ÉóáݳÍ, ÃÃáõ ¹ñ³Í ëÙµáõÏ ÉóáÝ³Í ÉáÉÇÏ ¥ÏáÉáÉÇÏ, ѳí, ëÙµáõϤ ÉóáÝ³Í ï³ù¹»Õ ÉóáõÛà Èáõ³ñ ¥·»ï¤ Èáõûñ Èáõǽ¥³¤ Éáõͳñ»ÉÇáõÃÛáõÝ ¥ÉÇÏíǹ³ÛÝáõÃÛáõݤ ¥ïÝï.¤ Èáõϳ ¥éáõë.¤ ÈáõÏÇáë ÈáõÏñ»óÇáë ÈáõÏáõÉÉáë Èáõë³µ»ñ Èáõë³Ýϳñª º. ºë³Û³ÝÇ

Èáõë³Ýáõß Èáõë³í³ñ¹ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ Éáõë³óÇñ Èáõë»ñ»ë ÈáõëÇÏ ÈáõëÇÝ» ÉáõëÙÇÝ ÈáõëÝó· Èáõëí³ñ¹ Éáõñç Éù¥ÉÛáõùë¤ –Ê– ˳µ»µ³ ˳µ»É ¥Ë³µáõëÇÏ, ˳µ»áõÃÛáõݤ ʳ¹ ʳÃáõÝ Ê³Å³Ï Ê³ÉËÇÝ ¶áÉ Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ÏáÕÙݳÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ëÇ Ùßï³Ï³Ý ÏáÙÇï» Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï» Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ ˳ճÕáõÃÛ³Ý Ùñó³Ý³Ï ʳճÕáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï» Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáë ˳ÕáÕ³ÃÃáõ ˳ÕáÕÇ Ã÷áí ïáÉÙ³ ʳݳÙÇñ ʳÙë³ÛÇ Ù»ÉÇùáõÃÛáõÝ Ê³Ý¹³ÙÇñ ʳݹáõà ʳÝáõÙ Ë³ß Ë³ß³Í ÇßË³Ý Ë³ß³Í É»½áõ ¥Ñ³í, ϳñÙñ³Ë³Ûï¤ Ë³ß³Í Ñ³í, ÑáÝÇ Ã³ÝÓñáõÏáí

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 335


Ë³ß³Í Ñ³í, ÉáÉÇÏÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ˳ßÇÉ Ê³ã³ïñÛ³Ý Ê³ã³ïáõñ ʳã»Ý ʳã»ÝóÇ ¥å³ïÙ.¤ ʳãÇÏ Ë³éÁ ÏáÉáÉ³Ï Ë³éÁ ß᷻˳ßáõ ˳éÝáõñ¹ ʳë»ÝÇÏ Ê³ëÇÏ Ë³ídzñ ¥¹¹ÙÇÏáí¤ Ë³íÇÍ Ë³ñ¹³É ¥µëµ.¤ ˳ñ¹³Ë ˳ñ¹³í³Ý»É ʳñÏáí ˳ñÓ ¥§1. »Õ»·Ýáõï, 2. ×áõÙµ¦¤ ˳ñç ˳ñïdz Ë»Éù ¥Ù»Ýï³ÉÇï»ï¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ˻չ ¥Ë»Õ¹»É, ˻չ³Ù³Ñ¤ ËóÕÇù³ËïáõÃÛáõÝ ¥ÏáÉáå³Ãdz¤ ÊÇϳñ ÊÉճå۳ݤ ËÉáõñ¹ Ë׳Ýϳñ¥ãáõÃÛáõݤ ËÙµ³·Çñª ê. ´. ¶¨áñ·Û³Ý ËÙµ³ßÝáñÑ ¥ûÉÇ·áåáÉdz¤ ¥ïÝï.¤ ËÙµ³í³ñ ËÙµ³ïÇñáõÃÛáõÝ ¥ûÉÇ·áåáÉdz¤ ¥ïÝï.¤ ËÙÇãù ËÙáñ³ëÝϳËï ¥Ï³Ý¹Ç¹á½¤ ËÙáñ»Õ»Ý ËÝ³Ù³Ï³É ËݳٳϳÉáõÃÛáõÝ ËݳٳñÏáõ ¥Ïáõñ³ïáñ¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ÊÝϳÝáë ÊÝÏá-²å»ñ

- 336 -

ËÝÓáñÇ Ã³ÝÓñáõÏáí ѳí ËÝÓáñÇ ëááõë ËÝÓáñáí Ñݹϳѳí Ëá½³åáõËï ¥Ù³Ýñ³Í¤ Ëá½Ç ·Çñáõóù Ëá½Ç ¥ÙëǤ Ëáñáí³Í Ëá½Ç Ñ³É³Í ×³ñå Ëá½Ç Ýñµ»ñßÇÏ Ëá½Ç ß᷻˳ßáõÏÇ å³Ñ³Íá Ëá½áõÏ ¥å³ñûïÇï¤ ËáÉ»ñ³ ËáÉáñÓ ¥µëµ.¤ ËáËáç ¥ËáËáçÛáõݤ ËáÛ»óÇ ÊáݳñÑ Ëáß³µ Ëáë»É³ËïáõÃÛáõÝ ¥É³Éáå³Ãdz¤ Êáë» è³áõÉ Î³å³µÉ³Ýϳ Êáëñáí Êáëñáí³¹áõËï Êáëñáí³Ýáõß Êáëñáí µ»Ï ÊáëñáíáõÑÇ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ëáñ¹ ¥Ëáñ¹³Ó³·¤ Ëáñ¹»ÝÇ Ëáñ¹áõµáñ¹ Êáñ»Ý Êáñ»Ý³óÇ ¥å³ïÙ.¤ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ØÇáõÃÛáõÝ ËáñÑñ¹³ïáõ ¥ÏáÝëáõÉï³Ýï¤ ¥·Çï.¤ ËáñÑáõñ¹ Ëáñáí³Í ¥µ³¹ñÇç³Ý¤ Ëáñáí³Í ¹¹ÙÇÏ ¥Ï³ñïáýÇɤ Ëáñáí³Í ϳù³í ¥Çß˳Ý, ϳñÙñ³Ë³Ûï, ×áõï¤ Ëáñáí³Í ëáõÏÇ Ëáñáíáõ ËáñïÏ»Õ»Ý ËáñïÏ»ñßÇÏ ¥»÷³Í¤ ÊêÐØ É»ÝÇÝÛ³Ý Ùñó³Ý³Ï îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ëñ³Ù Ëñ³ÙáõÕÇ ËñµáõÏ ¥µëµ.¤ ÊñÇëï³ýáñ ¥éáõë.¤ ËñáÝÇϳ ÊáõÃ-´éÝ³ß»Ý ËáõÉѳÙñ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÊáõÙ³ñ ÊáõÝÏdzÝáë Êáõßáõß ËáõñÓ ËáõñçÇÝ –Ì– ͳ·»É ¥Í³·áõÙ¤ ͳ·áõÙݳÛÇÝ ïÇå Í³Í³Ý Í³ÕÇÏ Ì³Õϳ½³ñ¹Ç ïáÝ Ì³ÕϳÝáõß Ì³ÕÏÇÝ» ͳÛñ³Ñ»Õ³Ï³Ý ͳÝñ³Ñ³Ï ̳éáõÏ Ì³ïáõñ Í»· ¥Í»·Çݤ Í»Í³Í Ùëáí ù³ßáíÇ Ì»ñ»Ã»°ÉÇ-Ì»ñ»Ã»Éá°õ Ì»ñáõÝ ÍÇ³Í³Ý ÍÇñ³Ý³ãñÇ ³åáõñ ÍÇñ³Ý³ãñáí Ï×áõ× ÍÍÙµ³ÛÇÝ Ññ³ù³ñ ÌÇñ γÃÇÝ Í˳Ëáï³Ëï ¥ï³µ³Ïὤ ÍÕñǹ ÍÝ»µ»Ï ÍÝ»µ»Ïáí Ùë³åáõñ Ìáí³Ï Ìáí³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ÌáíÇÏ ÌáíÇݳñ

Ìáí˳ÃáõÝ –Ζ ϳµ³ñ» ϳ·áñ γ¹Ùáë ¥å³ïÙ.¤ ϳ½Ù ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ï³Ã ¥³Ý³ñ³ï¤ ϳÃݳϳñ³Ù»É ϳÃݳÑáõÝó ϳÃݳÙûñù ϳÃݳåáõñ ϳÃÝáí ϳÃáí ¹¹áõÙ ¥ÍÝ»µ»Ï, ϳñïáýÇɤ ϳÃáí Ýñµ»ñßÇÏ Ï³ÃáóÇÏ Ï³É³ÝÇã ¥ï»ËÝ.¤ γÉÇ÷ë» Î³Éϳó ϳÉóÇáõÙÇ Ï³ñµÇ¹ ¨ Ýñ³ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÁ ϳ˳ñ¹ γËÇ Ï³ÏÕ³Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ϳÏճݳµáñµ ¥åáõÉåÇï¤ Î³Ïáë γÑÇñ» ϳճٵ ¥ÃÃí»óñ³Í, ³Õ ¹ñ³Í¤ ϳճٵáí ïáÉÙ³ ϳٳñ³Í³É, Ïáñ³Í³É ϳٳñ³Í³Éù, Ïáñ³Í³Éù ϳٳó-ϳٳó γٵáç³ Î³Ù»Ý»ó-äá¹áÉëÏ Î³Ùá γÙë³ñ ϳÙáõñç Ï³Û³Ý³Ù»ç ¥ïñ³Ýë.¤ ϳ۳ñ³Ý³å»ï ϳ۳ñ³Ý³ï³Ý Ñ»ñóå³Ñ ϳ۳ñ³Ý³ï³Ý å»ï

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 337


Î³Û»Ý Î³ÛÍ³Ï Ï³ÛÙ³å³ñ³Ý ϳÛë»ñ³å»ï³Ï³Ý ¥Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³Ûë»ñ³Ï³ÝǤ ϳÛáõݳó³Í ϳÛáõݳó³Í ¥ëï³óÇáݳñ¤ ³ëïÕ»ñ ϳÛáõݳó³Í ¥ëï³óÇáݳñ¤ ß³ñÅáõÙ, Ñáë³Ýù ϳÛáõÝ ï»Õ³Ï³Ûí³Í γݳÝó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ ϳݳã ÉáµÇ ϳݳã Éáµáí ß᷻˳ßáõ ¥Óí³Í»Õ¤ ϳݳã Éáµáõ ³Õó³Ý γݳã ÏÇñ³ÏÇ Ï³Ý³ã áÉáé ϳݳã ÉáÉÇÏÇ Ùáõñ³µ³ ϳݳã ÉáÉÇÏÇ Ùáõë³ù³ γݳñÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ϳݳóÇ ³ñӳݳëÛáõÝ Ï³Ý·³Ï»ï ϳݷ³éÇ Ï»ï ϳݷǪ ϳݷ³éÇ ¥Ù³Ã.¤ ϳݹ»É³ ¥Ï¹¤ ϳÝ˳ñ·»ÉáõÙ ¥åñáýÇɳÏïÇϳ¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ϳÝÛáÝ Î³ÝÝ Ï³Ýí³ Î³Ýï Ï³å ¥³éÝãáõÃÛáõݤ γ峹áíÏdz γå³Ý ¥å³ïÙ.¤ ϳå³Ý»óÇ ¥å³ïÙ.¤ ϳå»Éɳ ϳåÇ µ³Å³ÝÙáõÝù γåÇïáÉÇáõ٠ϳåÙÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ ¥Ù»Ý»çÙ»Ýï¤ ¥ïÝï.¤ ϳé»ñ γéÉ»Ý

- 338 -

γéÉáë ϳéáõÛó¥³ÛÇݤ ϳéáõóí³Íù¥³ÛÇݤ ϳëdz ¥µëµ.¤ γëÇáë ¥¶³Ûáë¤ Î³ëåÇó Íáí ϳëïÇÉdzóÇ Î³ï³ñÇÝ» ϳïá¹ ¥¿É.¤ ϳñ³· ¥³Ý³ÉǤ γñ³ÛÇ Íáí γñ³å»ï ϳñµÇ¹ ϳñ· ¥Ï³ñ·³¹ñ»É, ϳñ·ÇÝ, ûñ³Ï³ñ·¤ ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ Ï³ñ·³í³ñ ¥¹Çëå»ïã»ñ¤ ¥Ù³ëÝ.¤ ϳñ·³íÇ×³Ï Ï³ñ·³íáñÛ³É Ï³ñ·³íáñÛ³É µ³½ÙáõÃÛáõÝ ¥Ãí³½áõÛ·, Ãí³»é۳Ϥ ϳñ·³íáñÛ³É ÷á÷áË³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñ·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇí ϳñ·³íáñí³Í ϳñ·³íáñí³Í µ³½ÙáõÃÛáõÝ Ï³ñ¹³É ϳñ¹ÇÝ³É Î³ñ»Ý γñ½³Ë γñó·»Ý ϳñdzïǹ γñÇµÛ³Ý Íáí γñÇÝ ¥ÑÇݤ γñÇÝ» γñÉ §Î³ñͻ٠û¦-Ç Ñ»ñáëÇ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳñÍñ³Ëï ¥ëÏÉ»ñὤ γñÙ»Ý Î³ñÙÇñ ³ëïÕÇ ßù³Ýß³Ý Î³ñÙÇñ µ³Ý³ÏÇ ÷áÕáó îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

γñÙÇñ ¹ñáßÇ ßù³Ýß³Ý Î³ñÙÇñ Íáí γñÙÇñ ÏÇñ³ÏÇ Ï³ñÙÇñ ù³ÙÇ ¥¿ñǽÇå»É³ë¤ ϳñÙñ³µáñµ ¥¿ñǽÇå»É³¤ ϳñÙñ³Ë³Ûï ϳñÙñ³ó³ÝáïáõÃÛáõÝ ¥¿ñÇûٳïὤ γñÝ»óÇ ¥å³ïÙ.¤ γñáÉÇÝÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ϳñáÕáõÃÛáõÝ ¥Ð¾Î-Ǥ ϳñáëáí áã˳ñÇ ÙÇë γñåÇë γñë ϳñë»óÇ Î³ñëÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ Î³ñëÇ Ëáñáí³Í ϳñïáýÇÉÇ ³Õó³Ý ϳñïáýÇÉáí ÇßË³Ý ¥Çß˳ݳåáõñ, Ùáõë³ù³, ïѳɤ ϳáõãáõÏÇ ·áñͳñ³Ý γáõóÏÇ Ï³ù³íÇÏ Ï·-áí Ï»ÉíÇÝ ¥Î¤ Î»Ï»É Ï»Õï³çáõñ ϻٻñáíá»óÇ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑ Ï»Ýë³ùÇÙdz λÝïñáÝ³Ï³Ý ²ýñÇϳ λÝïÏáÙ ¥Ïáõë³ÏóáõÃ۳ݤ Ï»ÝïñáÝ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý í³ñãáõÃÛáõÝ Ï»Ýïñáݳѳٳã³÷ å³ïÏ»ñ Ï»Ýïñáݳѳٳã³÷áõÃÛáõÝ Ï»ÝïñáݳÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ Ï»Ýó³ÕÙÇÝ Ï»åϳ Ï»ë³ñ³óÇ Î»ë³ñdz

ϻﳷÇÍ Ï»ñå³ñ ¥ÇÙÇç¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ λý³ÉáÝdz νÁÉ Îáõ٠νÁÉ úñ¹³ ÎÇ¨Û³Ý ÷áÕáó ÏǨóÇ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ ÏÇÉá·ñ³Ù ¥Ï·¤ ÏÇÉáí³ï-ų٠ÎÇÙ ÎÇÙ³ ÎÇÙ Æñ ê»Ý ÏÇÝ ¥ÏÝáç¤ ÎÇåñáë ÏÇë³Å³Ûé³ÛÇÝ ÏÇë³÷áñáï³Í ѳí ÎÇñ ¥éáõë.¤ ÎÇñ³Ïáë ÎÇñÇÉ ¥éáõë.¤ ÎÇñáí³µ³¹ ÎÇñáí³Ï³ÝÇ ·³Ã³ ÏɳëÇóǽ٠Îɳí¹Ç³ Îɳí¹Çáë Îɳñ³ ÏÉá³Ï³ ¥å³ïÙ.¤ ÏÉá× ¥ÙáëÏáí۳ݤ ÏÉáñ ×Ç×áõ ÏÉáñ áñ¹ ÎÎ Ï×ճϳíáñÝ»ñ Ï×áõ× Ï×áõ×Ç Ï³ñÙñ³Ë³Ûï ÎÛáõñ»Õ ÎÛáõñáë ÎÝÛ³½ Îá½Éáí Îá½Ù³ ÏáÃûÕÇ ÎáɳÛÇ Ã»ñ³ÏÕ½Ç ÏáÉ»·³

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 339


ÏáÉ»·Ç³ ÏáÉ»ÏïÇí ÎáÉËǹ³ ÏáÉáÉ³Ï ÏáÉáÉÇÏ ÏáÉáõٵdzóÇ ÎáÉáõÙµáë ÏáÏáÝ ÏáÏáñ¹ ÏáÏéáßÇ Ùáõñ³µ³ ÏáÏáõÙ ¥ï»Ë.¤ ÏáÕ³Ï ¥ï³å³Ï³Í¤ ÏáÕ³ÙÇë ÎáÕµ³óÇ ¥å³ïÙ.¤ ÏáÕµ»óÇ ÎáÕùÇë ¥å³ïÙ.¤ Ïá׳åÕå»Õ ¥³Õ³ó³Í¤ ÏáÙµÇݳïáñ³ÛÇÝ ³Ý³Éǽ ¥ïáåáÉá·Ç³¤ ÏáÙµÇݳïáñÇϳ ÏáÙµÇݳódzݻñ ÏáÙµÇݳóí³Í ׳ñå ÎáÙÇï³ë ÎáÙÝ»Ýáë ÏáÙå³Ïï ¥³Í., Ù³Ã.¤=ë»ñï ÏáÙå³Ïï ¥·áÛ. Ù³Ã.¤= ë»ñïáõÛà ÏáÙå³ÏïáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤= ë»ñïáõÃÛáõÝ ÏáÙåÉ»ùë ÏáÙåÉ»ùë³ÛÇÝ ÏáÙåá½Çïáñ ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ÏáÙåáï ¥³ÝÏáñǽ ÍÇñ³ÝǤ ÏáÙáõÝǽ٠ÏáÙáõÝÇëï ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ÏáÛ³Ýáó ¥Ïݹµ.¤ ÏáÛ³Ýóù ¥Ïݹµ.¤ ÏáÛáõÕÇ Ïáݳñ¹ ÏáÝ·ñ»ëÙ»Ý ÏáÝë»ñí³ïáñdz

- 340 -

ÎáÝëï³ÝïÇÝ ¥éáõë.¤ ÏáÝïñ³Ý»ñ ÏáÝïñ³í³ñdzÝï ¥³Í., Ù³Ã.¤= ѳϳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ ÏáÝïñ³í³ñdzÝï ¥·áÛ., Ù³Ã.¤= ѳϳ÷á÷áË³Ï ÏáÝó»Ýïñ³ïÝ»ñ ¨ ѳٻÙáõÝù ÏáÝó»ñï ¥»ñ³Åßï. ëï»ÕÍ.¤ ÏáÝý»ï ÏáÝý»ñ³Ýë ÎáÝýáõóÇáë Ïáß»óÇ Ïááñ¹Çݳï Ïááå»ñ³ódz Îáå»Ýѳ·»Ý Îáå»éÝÇÏáë ÏáåÇ Ñ³ïÇϳµáñµ ¥ïñ³ËáÙ³¤ Ïáé»Ïï ¥³Í., Ù³Ã.¤= ×ßïáñáß Ïáé»ÏïáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤= ×ßïáñáßáõÃÛáõÝ ÎáéÝ»ÉÇáë ÎáëÇ·ÇÝ Îáëï³Ý Îáëï³Ý¹ÇÝ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë ÏáëïÛáõÙ Ïáí³ñdzÝï ¥³Í., Ù³Ã.¤=ѳٳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ Ïáí³ñdzÝï ¥·áÛ., Ù³Ã.¤=ѳٳ÷á÷áË³Ï Ïáí³ñdzódz ¥Ù³Ã.¤=ѳٳ÷á÷á˳ÏáõÙ Îáíϳë ÎáíϳëÇ É»éݳßÕó §Îáï³Ûù¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ Îáï³ÛùÇ µáñ³ÝÇ Ïáñ³Í³É¥ù¤ Ïáñ¹ ¥Ïáñ¹³Ý³É¤ Îáñ¹ÇÉ»ñÛ³Ý É»éÝ»ñ Îáñ¹ÇÉ»ñÝ»ñ Ïáñ»ÏÇ Ó³í³ñ Ïáñǽáí ÍÇñ³ÝÇ ¥¹»ÕÓǤ ÏáÙåáï îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÏáñÏáï ÏáñÏáï³åáõñ ÏáñÏáïáí Ùë³åáõñ ÎáñÛáõÝ ÏáñÝóñ¹ ÎáñÝÃáë Ïåñ³ÃÃíÇ Ùáõñ³µ³ Ïåñû׳é Ïí³ë ¥Ñ³óǤ Ïí³ñóÇï Îìì ¥Ï»Ýï. íÇ×. í³ñãáõÃÛáõݤ Ïìï-áí Ïïñï³Í ëÙµáõÏ Îñ³ÏáíÇ íáÛ¨á¹áõÃÛáõÝ Îñ³ëÝáÛ³ñëÏÇ »ñÏñ³Ù³ë Îñ³ëáë Îñ»ëáë Îñ»ï» ÎñÇíáÛ èá· Îñ˵áõÉ³Õ ÏñÏ»ë Ïñáëíáñ¹ Ïóáõñ¹ Ïáõ»ëïÝ»ñ ¨ Ùdzûù ϳï³ñÝ»ñ ÏáõÉáÝ ¥ÎÉݤ ÏáõÉïÙÇÝ ÏáõÉïáõñ³ Ïáõ-ÏÉáõùë-ÏÉ³Ý ÏáõÕµ ¥Ï»Ý¹.¤ ÏáõÛñ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï»ÝïÏáÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï»ÝïÏáÙÇ ù³ñïáõÕ³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ Ïáõï³ÏáõÙ³ÛÇÝ Ïáõï³å ÏáõïáõÙ ÎáõñÇÉÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ÎáõñÇáë ¸»Ýï³ïáë

–Ж г³·³ гµ»Ã гµ»ÃÝ³Ï Ð³µ»ßëï³Ý гµëµáõñ· ѳ·»Ý³É ѳ·Ý»É ¥Ñ³·Á, ѳ·áõëï¤ Ñ³·áõëï ѳ·áõñ¹ г¹»ë ѳ½³ñ³Ã»ñÃÇÏ Ð³½³ñ³å»ï г½³ñ³í³ñ¹ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñ ¥Ù³Ã.¤ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñÇ ¹³ë ѳ½³ñ»ñáñ¹ ѳ½³ñ»ñáñ¹³Ï³Ý ¥Ù³ë¤ ѳ½³ñ»ñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ· ѳ½. ѳ-áí ѳ½. ÓdzáõŠѳ½. ï-áí г½Ï»ñï Ñ³É³Í å³ÝÇñ гɻå гÉÇϳéݳë ѳÉÇÙ ¥Ý³í³ë³ñ¹Ç ѳñÇ볤 гÉÉ»Û Ñ³Éí³ Ñ³Éáõ٠ѳÉáõÛà ѳÉù гËݳ½³ñ ѳϳ÷á÷áË³Ï ¥·áÛ., Ù³Ã.¤ ѳϳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ ¥Ù³Ã.¤ ѳϳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ í»Ïïáñ ѳÏÁÝÃ³ó ¥³Í., Ù³Ã.¤ гÏᵠѳÏáµ»ÝÇ ¥µëµ.¤ ѳÏáµáõÏ ¥µëµ.¤ ѳճñç ѳճñçÇ Ùáõñ³µ³

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 341


гÕóݳÏÇ ïáÝ Ñ³Õáñ¹ ¥Ñ³Õáñ¹»É, ³ÝѳÕáñ¹¤ ѳ׳ñÇ Ó³í³ñ ѳ׳ñáí ù³ßáíÇ Ñ³×Ý»óÇ Ñ³Ù³·ÇÍ í»ÏïáñÝ»ñ гٳ¹³Ý гٳ½³ëå гٳ½³ëåáõÑÇ Ñ³Ù³Ã»ù³ÛÝáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ѳٳÅáÕáí ѳٳÉÇñ ¥ßÇÝ.¤ ѳٳÉÇñ ¥ëåáñï. ÏáÙåÉ»ùë¤ Ñ³Ù³ÉÇñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ë³éÝ ß᷻˳ßáõ ѳٳϳ½Ù ¥Ù»ù.¤ ѳٳϳéáõÛó ¥×³ñï.¤ ѳٳϳñ· ¥·Çï.¤ ѳٳϳñ· ¥Ïááñ¹Çݳï³ÛÇÝ, ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñÇ, ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áõÅ»ñǤ ѳٳϻÝïñáÝ ¥³Í., Ù³Ã.¤ ѳٳϻÝïñáÝ ßñç³Ý³·ÇÍ Ñ³Ù³Ïǽ³Ï»ï ¥³Í., Ù³Ã.¤ ѳٳÏǽ³Ï»ï Ïáñ»ñ ѳٳѳÉí³Íù ѳٳѻñà í»ÏïáñÝ»ñ ѳٳӳÛݳ·Çñ ¥ÏáÝí»Ýódz¤ ¥ïÝï.¤ гٳÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ гٳÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý É»ÝÇÝÛ³Ý ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³Ûݳå³ïÏ»ñ гٳÛÝùÝ»ñÇ å³É³ï ¥²Ý·ÉdzÛǤ ѳٳã³÷ ¥å³ïÏ»ñ¤ ѳٳã³÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ѳٳã³÷áõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ѳٳé³Ýóù ·É³ÝÝ»ñ ѳٳé³Ýóù ¥³Í., Ù³Ã.¤

- 342 -

ѳٳë»é µ³½Ù³Ý¹³Ù гٳë÷Ûáõé ѳٳïÇñáõÃÛáõÝ ¥ÏáݹáÙÇÝÇáõÙ¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ѳٳñ³Ï³Éáõ٠ѳٳñÅ»ù ¥Ù³Ã.¤ ѳٳñÅ»ù ³Ýѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳٳñÅ»ù ѳí³ë³ñáõÙÝ»ñ ѳٳñÅ»ù å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñ ѳٳñÅ»ùáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñÓ³Ï Ñ³Ù³óñÇí ¥³Í., Ù³Ã.¤ ѳٳóñÇíáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³÷á÷áË³Ï ¥·áÛ., Ù³Ã.¤ ѳٳ÷á÷á˳ϳÛÇÝ ¥Ù³Ã.¤ ѳٳ÷á÷á˳ÏáõÙ ¥Ù³Ã.¤ ѳٳýáÏáõë ¥³Í., Ù³Ã.¤=ѳٳÏǽ³Ï»ï гٵ³ñÓÙ³Ý ïáÝ Ñ³Ùµ³ñÓáõ٠гٵ³ñÓáõ٠гٵáõñ· ѳٻٳï»É ¥Ïáïáñ³ÏÝ»ñÁ¤ ѳٻٳï»ÉÇ ¥Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¤ ѳٻٳïáõ٠гٻëï ѳٻñ³Ý·áõÃÛáõÝ Ñ³Ù»ñ· ¥Ù»Ý»ñ·, ·áí»ñ·¤ ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇ ¥Ñ³ïí³ÍÝ»ñ, å³ïÏ»ñÝ»ñ¤ ѳÙÁÝÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ Ð³ÙÅáÕïÝïËáñÑ Ð³ÙÇÉϳñ гÙÉ»ï гÙÉÇÏ Ð³Ùá гÙëáõÝ Ñ³Ùñ»É ¥ÙÇÝ㨠100¤ ѳÙñ»ÉÇ ¥µ³½ÙáõÃÛáõݤ ѳÛ-³Ý·É»ñ»Ý г۳ëï³Ý г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

г۳ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí ¨ γé³í³ñáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ §Ð³Û³ëï³ÝÁ »ñ·»ñÇ Ù»ç¦-Á µ³Ý³ëï»Õͳ߳ñ ¿ г۳ëï³ÝÇ »ñ·ã³ËÙµ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÙÇï» Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñ¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ г۳ëï³ÝÇ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝϳñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ §Ð³Û³ñ¹Ï³å¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ г۳ñ÷Ç Ð³Û·Çïï»ËËáñÑ ¥Ñ³Ýñ³å»ï. ËáñÑáõñ¹¤ г۷ÉË¿Ý»ñ·á ¥í³ñã.¤ г۷ÉËçñßÇÝ ¥í³ñã.¤ г۷ÛáõïËáñÑ Ð³Û·áõÝÙ»ï³Õ ¥í³ñã.¤ г۹»Éµ»ñ· Ñ³Û »Ï»Õ»óáõ ·áñÍ»ñÇ ÏáÙÇï» Ñ³Û»ó³Ï³ñ· ¥ÏáÝó»åódz¤ ¥·Çï.¤ §Ð³Û¿É»Ïïñ³ÉáõÛë¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ §Ð³Û¿É»Ïïñ³Ï³å¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ §Ð³Û¿É»Ïïñ³Ù»ù»Ý³¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ §Ð³Û¿É»Ïïñ³ß³ñÅÇ㦠¥³ñï. Ùdzí.¤ гÛÇÃÇ Ð³Û˳ÃáõÝ §Ð³ÛÍ˳Ëáï³ñ¹¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ гÛÏ Ð³Ûϳ½ гÛÏ³Ï §Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ï¦ ѳÛÏ³Ï³Ý »ñ·Ç-å³ñÇ í³ëï³Ï³íáñ ³Ýë³ÙµÉ

ѳÛÏ³Ï³Ý »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ä³ñ ¥É»éݳßÕó¤ ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï гÛÏ³Ï³Ý ÊêРгÛÏ³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1981 гÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ §Î³ñÙÇñ ˳ãǦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï» Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ å³ñÇ å»ï³Ï³Ý ³Ýë³ÙµÉ гÛϳݹáõËï гÛϳÝáõß Ð³Ûϳñ³Ù §Ð³ÛÏ»Ýó³ÕùÇÙ¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ гÛÏÇÝá гÛÏ Ü³Ñ³å»ï гÛÏááå ¥ÙÇáõÃÛáõݤ гÛÏñÏ·áõÝÙ»ï³Õ ¥í³ñã.¤ гÛÏñÏë¨Ù»ï³Õ ¥í³ñã.¤ гÛÏáõÑÇ Ð³ÛÏáõß Ð³ÛÏáõñáñï ¥Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹¤ §Ð³ÛÓáõϳñïëå³é¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ гÛÓáõÏ í³ñãáõÃÛáõÝ §Ð³Û׻ݳå³ÏǦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ §Ð³Ûѳëïáó¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ гÛѳó³ñ¹ гÛÑǹñá¿Ý»ñ·³ßÇÝ ¥í³ñã.¤ гÛÑñß»ç ¥ÁÝÏ»ñáõÃ.¤ §Ð³ÛÑáõß³Ýí»ñ¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ гÛÙ³ï³é гÛÝ» ¥Ð³ÛÝñÇˤ гÛÝÛáõÃ黽»ñí ¥ï»ëã.¤ гÛÝñÇË §Ð³ÛáëÏǦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ §Ð³Ûáó ³ß˳ñѦ гÛå³ïÙÑáõß ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 343


гÛå»ïÑñ³ï гÛå»ïëï³Ý¹³ñï ¥í³ñã.¤ §Ð³Ûçñ÷ñϦ ¥ÁÝÏ»ñáõÃÛáõݤ Ð³Û é³Ùϳí³ñ ³½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³Û-éáõë-ɳïÇÝ»ñ»Ý §Ð³Ûí»ñ»É³Ï¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ѳÛï³ñ³ñ³·Çñ ¥¹»Ïɳñ³ódz¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ гÛïáõñǽ٠¥Ñ³Ýñ³å»ï. ËáñÑáõñ¹¤ ѳÛñ»Ý³µ³ÕÓ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ÏáÙÇï» Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½Ù ¥Ø»Í гÛñ»Ý³Ï³Ý¤ гÛñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³Ý §Ð³Ûñ»ÝÇ ÃíǦ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ гÛñ»ÝÇùÇ ßù³Ýß³Ý Ð³Ûñ³å»ï гÛñÇÏ Ð³ÛñáõÙ §Ð³ÛùÇÙÙ»ù»Ý³¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ гÛý³ ѳݹ»ë ѳݹ»ñÓ ¥Ñ³Ý¹»ñÓ³Ýù, ѳݹ»ñÓ³ñ³Ý¤ ѳݹÇë³ÙáÉáõÃÛáõÝ Ð³ÝÏááõ ѳÝÓݳϳï³ñ гÝÝǵ³É гÝÝáí»ñ ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý ¹³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ѳÝñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³Ý ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ §Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ Ð³ÝñÇ Ñ³Ýó³Ï³ÝËáõÙ ¥åñáýÇɳÏïÇϳ¤ ¥Çñ³í.¤

- 344 -

гÝù³ÛÇÝ É»éÝ»ñ ѳßÇí ¥·áÛ.¤ ѳßí³¹ñáõÛù ѳßí³Ù»ù»Ý³ ѳßí³ë³ñù ѳßí³ñ³ñ ¥³ÝÓ¤ ѳßí³ñÏáõÙ ¥³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùǤ ѳßí³ù³ÝáÝ Ñ³ßí»É ¥³. ¹ñ³ÙÁ, µ. ýáõÝÏódzÛÇ ³ñÅ»ùÁ¤ ѳßí»ÉÁ ¥Ù³Ã.¤ ѳßí»ÏßÇé ѳßíÇã ¥³Í.¤ ѳßíÇã ¥·áÛ.¤ ѳßíÇã Ù»ù»Ý³ ѳßíÇã ë³ñù ѳßíáÕ ¥³ÝÓ.¤ ѳßíáÕ³Ï³Ý ¥Ï»ÝïñáÝ, Ù»Ãá¹Ý»ñ¤ ѳßíáÕ³Ï³Ý ³É·áñÇÃÙ ¥ÁÝóó³Ï³ñ·¤ ѳßíáõÙ ¥Í³Ëë»ñǤ ѳå³É³ëÇ Ùáõñ³µ³ ѳçÇ Ð³çÇ-Øáõñ³¹ ѳçáÕ ¥Ñ³çáÕ³Ï, ѳçáÕáõÃÛáõݤ ѳçáñ¹ §Ð³é³ã³ÝùÁ¦ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ… гë³Ý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý гëÙÇÏ Ñ³ëïáó гëïñáõµ³É ѳëïáõÛà гëñ³Ã¥Û³Ý¤ ѳëáõ¹³ ѳí гí³Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ гí³Ý³ ѳí³åáõñ ѳí³ë³ñ³Ã»ù ¥·áÛ., Ù³Ã.¤ ѳí³ë³ñ³Ã»ù³ÛÝáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ѳí³ë³ñ³Ã»ùáõÃÛ³Ý ·ÇÍ Ñ³í³ë³ñ³ÏáÕÙ »é³ÝÏÛáõÝ Ñ³í³ë³ñ³Ñݳñ³íáñ å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñ ѳí³ë³ñ ³Ýí»ñç ÷áùñ»ñ ѳí³ë³ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ·ÇÍ ¥×ÁÝßٳݤ ѳí³ùáñ¹ ¥ÏáÉ»ÏóÇáÝ»ñ¤ ¥Ù³ëÝ. ѳí³ëï³·Çñ ¥í³áõã»ñ, ë»ñïÇýÇÏ³ï¤ ¥ïÝï.¤ ѳí³ëï³·ñáõÙ ¥ë»ñïÇýÇϳóáõÙ¤ ¥ïÝï.¤ ѳí³ëïÇ å³ï³ÑáõÛà ѳí³ù³Ï³Û³Ý ¥ïñ³Ýëå.¤ ѳí»Éáñ¹áí Ùáï³íáñáõÃÛáõÝ Ñ³í»ÉáõÏ Ñ³í»ÉáõÛà ѳíÇ ÏáÉáÉÇÏáí ³ñ·³Ý³Ï ѳíáí µñÝÓ³åáõñ гíñ ѳï³ñÏ»É ¥Ù³Ã.¤ ѳï³ñÏÙ³Ý »Õ³Ý³Ï ¥Ù³Ã.¤ ѳïÇÏ Ñ³ïÇÏáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ ¥·ñ³ÝáõÉáÙ³ïὤ ѳïË³ß ÉáµÇ ѳïÙ³Ý ·ÇÍ Ñ³ïÙ³Ý Ï»ï ѳïáí ѳïí³Í³ÏáÕ٠ѳïí³Í³ÛÇÝ Ñ³ï¥í¤»É ѳïíáÕ ¥Ñ³ïíáÕ áõÕÇÝ»ñ, µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ¤ ѳïíáÕ å³ïÏ»ñÝ»ñ ѳïáõÏ »ñßÇÏ Ñ³ïáõÙ ¥·Í»ñÇ Ñ³ïáõÙ¤ ѳïáõÛà ¥ÑáñǽáÝ³Ï³Ý Ñ³ïáõÛä ѳïáõÛÃÇ Ù³Ï»ñ»ë ѳïáõÛó ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ëË³É ¥Ù³Ã.¤ ѳñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤

гñ³½³ï ѳñ³Ï³Ýç³µáñµ ¥å³ñûïÇï¤ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳ ѳñ³í-³ñ¨»Éù гñ³íëɳídz ѳñ³íóÇ Ñ³ñ³ï³ÙݳËï ¥å³ñû¹áÝïὤ ѳñ³ï³ÙݳËïáõÃÛáõÝ ¥å³ñû¹áÝïáå³Ãdz¤ ѳñ³óáõÛó ѳñµ»É ѳñ·»É ¥Ñ³ñ·³Ýù¤ ѳñ¹ ѳñ¹³ñ ¥Ñ³ñ¹³ñ»É, ѳñ¹³ñ³Ýù¤ ѳñó·ÇÍ Ñ³ñÃÙ³Ý Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñ ѳñÇÝ· ѳñÇë³ Ð³ñÇëáÝ Ñ³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý ¥³·ñ»ëÇí¤ ¥ù³Õ.¤ ѳñÓ³Ïí»É ¥Ñ³ñÓ³ÏáõÙ, ѳñÓ³Ïáճϳݤ ѳñÙáÝÇÏ ¥ýáõÝÏódz, ³Ý³Éǽ¤ 100-³ÙÛ³ гñÛáõñ³ÙÛ³ å³ï»ñ³½Ù ѳñÛáõñ³íáñÝ»ñ ѳñÛáõñ»ñáñ¹ ѳñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³Ý ¥Ù³ë¤ ѳñÛáõñ»ñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ· ѳñÛáõñѳ½³ñ³íáñÝ»ñ ¥Ù³Ã.¤ ѳñÛáõñÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ ¥Ù³Ã.¤ ѳñë³Ý»Ï³Ý ³åáõñ ѳñë³Ý»Ï³Ý ÷ɳí гñïÙ³Ý Ð³ñó ¥ï»Õ³Ýáõݤ ѳñó³Ã»ñÃ¥ÇϤ гñáõÃÛáõÝ Ð³ñáõÝ ³É è³ßǹ ѳó³µáõÉÏ»Õ»Ý Ñ³ó³ÙûñùÙÇÝ §Ð³óÇ ËݹÇñ¦ ѳóÇ Ïí³ë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 345


ѳóáí ¨ ϳݳã ëáËáí Óí³Í»Õ гýǽ Ð¶Ø ¥Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõݤ лµ» лµñÇ¹Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ Ñ»· ¥§Ë»Õצ¤ Ñ»· ¥Ñ»·»É - §í³Ýϳñϻɦ¤ л·»É Ñ»·Ý³Ýù лÃáõÙ ¥å³ïÙ.¤ лɷáɳݹ лɻÝáë лÉɳ¹³ лÉÉ»ëåáÝïáë лÉëÇÝ·ýáñë лÉëÇÝÏÇ Ð»Éí»ódz лÉí»óÇáë лÉí»óÇáõë ѻϳïáÙµ ¥å³ïÙ.¤ лÏïáñ лÏáõµ¥»¤ ѻճ÷áËáõÃÛáõÝ Ñ»ÕÓ ¥Ñ»ÕӳٳѤ лÕݳñ лÕáõß Ð»Ùáë Ñ»Ý³Ù»ç ¥ßÇÝ.¤ Ð»Ý³Ý Ñ»ÝñÇ ¥Ð¤ лÝñÇÏ Ñ»Ýù ¥Ù³Ã.¤ Ñ»Ýù³ÑÛáõëí³Íù ¥ëïñáÙ³¤ Ñ»ßïáó³µáñµ ¥ÏáÉåÇï¤ Ð»ç³ë ѻ鳷ݳ Ýå³ï³ÏÝ»ñ Ñ»é³íáñ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ð»é³íáñ ²ñ¨»Éù лëÇá¹áë лëå»ñdz Ñ»ëå»ñÛ³Ý ËÝÓáñÝ»ñ

- 346 -

лëå»ñÛ³ÝÝ»ñ лëë»Ý лëáõ ܳíÇ Ñ»ï³¹»Ù áõÅ»ñ ѻﳹÇÙáõÃÛáõÝ Ñ»ï³½ÝÝ³Ï³Ý Ñ»ï³½ÝÝáõÃÛáõÝ ¥×³Ý³å³ñÑÇ Íñ³·ÍǤ лñ³ лñ³Ã лñ³ÏÉ Ð»ñ³ÏÉ»ë лñ³ÏÉÇï Ñ»ñµ³ñÇáõ٠лñµ³ñï лñÇÏ Ð»ñÇù лñÇùݳ½ лñÏáõɳÝáõ٠лñÏáõÉ»ë лñÑ»ñ Ñ»ñÓ ¥Ñ»ñÓ»É, Ñ»ñӳٳѤ лñÙ³Ý Ð»ñÙ»É Ð»ñÙ»ë лñÙÇÝ» лñÙáÝ» лñá¹áï лñáëïñ³ï §Ð»ñáëáõÑÇ Ù³Ûñ¦ Ïáãáõ٠лñáí¹»ë лñë»ÉÛ³ лñëÇÉ» лñëÇÏ Ñ»ñó ¥Ðó¤ лñó»·áíÇݳ л÷»ëïáë §Ð½áñ ѳÛñ»ÝÇù¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝ ¥Ñ¿Ï-Ǥ Ñ¿Ï Ð妯 ¥Ð³Û³ëï³ÝÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõݤ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ÐÄØ ¥Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéݳÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõݤ ÐdzóÇÝï ÑǷǻݳ Ñǹñ³íÉÇÏ³Ï³Ý ¥çñ³µ³ß˳ϳݤ Ù³ÙáõÉ Ñǹñá¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¥Ð¾Î¤ §ÐǹñáѳÕáñ¹³Ï¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ÑÇÉ ÐÇɹ»µñ³Ý¹ ÐÆж ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝù ÐÇÙ³É³Û³Ý É»éÝ»ñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ ÐÇÝ ²ñ¨»Éù ÑÇÝ·»ñáñ¹ ÐÇݹáõÏáõß ÐÇݹáõëï³Ý ÐÇÝ ÐéáÙ ÐÇÝ Ðáõݳëï³Ý §ÐÇÝ áõ Ýáñ »ñ· áõ í»ñù»ñÇó¦-Ç µÝ³·ÇñÁ ÑÇå»ñµáÉ ÑÇåÝáë ¥ÑÇåÝὤ ÐÇåáÏñ³ï ÐÇëáõë øñÇëïáë ÐÈ뼯 ÐÈ뼯 êåÇï³ÏÇ ßñçÏáÙ ÐÊêÐ ä»ï³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï ÐÎΠλÝïÏáÙ ÐÎÎ ÎÎ ÐРγé³í³ñáõÃÛáõÝ ÐÐ ì×é³µ»Ï ¹³ï³ñ³Ý ¨ ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ý ÑÕÏáõÙ ÐÙ³Û³Ï ÐÙ³ÛÇÉ ÐÛáõ·á ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Íáí ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ë³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù ÑÛáõëÇë-³ñ¨»Éù ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù

ÑÛáõëÇëóÇ ÑÛáõñ³Ë³Õ Ðݳ½³Ý¹ ÐÝ¹Ï³Ï³Ý ûíÏdzÝáë ÐݹϳãÇÝ Ðݹϳëï³Ý Ðݹëï³Ý Ñݳó³ÍáõÃÛáõÝ Ðáµ, Ðáíµ ¥å³ïÙ.¤ Ñáµ»ÉÛ³ñ ÑáµáÛ Ðáµë Ñá· ¥Ñá·³µ³ñÓáõ, Ñá·³ï³ñ, Ñᷳɤ Ñá·»³ËïáõÃÛáõÝ ¥÷ëÇËáå³Ãdz¤ Ñá·»·³ñáõÃÛáõÝ ¥÷ëÇËὤ Ñá·Ç ¥Ñá·»³é, Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõݤ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛà Ñá·Ý³ÏÇ Ñá·Ý»É Ñá¹ ¥Ñá¹áñáߤ Ñá¹³µáñµ ¥³ñÃñÇï¤ Ñá¹³Ëï ¥³ñÃñὤ Ñá¹³ËïáõÃÛáõÝ ¥³ñÃñáå³Ãdz¤ Ðáɳݹdz Ðáɵ³Ë ÐáÉßï³ÛÝ ÐáÏ Ðáϳ۹áÛÇ åñ»ý»Ïïáõñ³ ÑáÏ»Û ÐáÏï»Ùµ»ñÛ³Ý ëáódzÉÇëï³Ï³Ý Ù»Í Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ÐáÑ»ÝóáÉÉ»ñÝ»ñ ÑáÕ³µ³ÅÇÝ ÑáÕ³Ïïáñ §ÐáÕ ¨ ³½³ïáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ §ÐáÕÇ ³ñÛáõݦ ÑáÕÙ³¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý ÐáÙ»ñáë ¥å³ïÙ.¤ Ñáݳåáõñ Ðáݹáõñ³ë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 347


ÐáÝÇ³Ï³Ý Íáí ÑáÝÇ Ùáõñ³µ³ ÐáÝÏáÝ· ÐáÝáÉáõÉáõ ÐáÝáñÇáë Ðá ÞÇ ØÇÝ ÐáéáÙ ÐáéáÙëÇÙ ÐáéáÙëÇÙ» Ñáë ¥ï»ËÝ.¤ Ñáë³ÛÇÝ Ñáë³Ýáõï ¥çáõñ¤ Ñáë³çñ»ñ Ñáë³ñ³Ý Ñáëù Ñáëù³ÛÇÝ Ðáí³ÏÇÙ Ðáí³Ý Ñáí³Ý³íáñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ðáí³ë³÷ Ðáíµ ÐáíÇÏ ÐáíÑ³Ý ¥å³ïÙ.¤ ÐáíѳÝÝ¥»ë¤ ²ÝÑáÕ ÐáíѳÝÝ» ¥ÐéáÙÇ ÏÇÝ å³å¤ ÐáíѳÝÝ»ë ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³Ý ¥å³ïÙ.¤ ÐáíѳÝç³Ý ÐáíÝ³Ã³Ý ÐáíÝ³Ý Ðáíë»÷ Ñáíí³Ï³Ý Ëáñáíáõ Ñáï³í»ï û׳é Ñáï³í»ï ï³ù¹»Õ Ñáñ³ï³ÝóáõÙ ¥Ñ³Ýù.¤ Ðáñ³óÇáë Ñáñ¹ ¥Ñáñ¹»É, Ñáñ¹³Ý³É¤ Ñáñ¹³ Ðáñ¹³Ý³Ý ¥·»ï¤ Ðáñ¹³Ý³Ý ¥»ñÏÇñ¤ ÑáñÃÇ »ñßÇÏ

- 348 -

ÑáñÃÇ ÉóáÝ³Í ÏñÍù³ÙÇë ÑáñÃÇ ÙÇë ÑáñÃÇ ÙëÇó ÏáÉáɳÏ, ϳñïáýÇÉáí ÑáñÓ³Ý ¥ÑáñÓ³Ýù, ÑáñÓ³Ýáõï¤ ÑåáõÙ ¥ï»ËÝ.¤ Ðé»Ùáë Ðé»Ýáë Ñéã³Ï³·Çñ ¥¹»Ïɳñ³ódz¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ Ðéá¹áë ÐéáÙ ÐéáÙ»³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛáõÝ ÐéáÙáõÉáë Ñë. ɳÛÝ. ÐêêÐ ¶² É»½íÇ ÇÝëïÇïáõï ÐêêÐ ¶»ñ³·áõÛÝ ëáí»ï ÐêêÐ ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³ÝÇ ßñç³Ý Ñí. ɳÛÝ. Ðñ³½¹³Ý §Ðñ³½¹³ÝÁ¦ É»÷-É»óáõÝ ¿ñ Ðñ³½¹³ÝÇ Óáñ Ðñ³ÍÇÝ Ññ³ÓÇ· Ðñ³Ñ³ï Ðñ³Ûñ Ññ³ÝáÃÇ ³ÝÓݳϳ½Ù Ðñ³Ýï Ðñ³Ýáõß Ðñ³ã Ðñ³ãáõÑÇ Ðñ³í³ñ¹ Ññ³ïå»ïÏáÙ Ðñ³ñ÷Ç Ññ³ù³ñ Ññ¹»Ñ Ðñ»³ëï³Ý ¥Ðáõ¹³ÛÇ »ñÏÇñ¤ Ðñ»Õ»Ý Ðñá »ñÏÇñ Ðñáõß Ðáõ³ ¶áý»Ý Ðáõ³ÝÑ» Ññáõß³Ï»Õ»Ý îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

Ðáõµ»ÛÇ »ñÏÇñ Ðáõ¹½áÝ Ðáõ¹½áÝÇ Íáó ÐáõÉdzÝáë ÐáõÉÇáë λë³ñ ÐáõÉÇëÛ³Ý Ùdzå»ïáõÃÛáõÝ ÑáõÙ ë»ñ ÐáõÝ³Ý Ðáõݳëï³Ý ÐáõÝ·³ñdz ÐáõÉÛ³Ý ïáÙ³ñ Ñáõß³ÙñóáõÙ ¥Ù»Ùáñdzɤ ¥Ù³ñ½.¤ ÐáõéÇÏ Ðáõë ÐáõëÇÏ ÐáõëÛ³Ý ÐáõëïÇÝdzÝáë ÐáõëïÇÝáë ÐáõñÇ ÐáõñÇÏ ÐáõñÇç³Ý ÐáõñÑ»ñ ÐáõñÝ»ï ÐáõñáÝ Ðúä –Ò– Ó³· ¥Ó³·áõϤ Ó³·³ñ ¥Ó³·³ñ³Ó¨¤ Ó³Ëáñ¹ Ò³Ëáñ¹ ö³Ýáë Ó³Ûݳ·Çñ Ó³í³ñ ¥Ïáñ»ÏǤ Ó³í³ñ³åáõñ Ó³í³ñ»Õ»Ý Ó³í³ñáí ù³ßáíÇ Ó³ñáñ¹ Ò³áõçÇϳáõ ¥³ÛÅÙª úñçáÝÇÏÇÓ»¤ Ó·áÕ³Ï³Ý Ó·áճϳÝáõÃÛáõÝ ¥·ñ³íÇï³óÇáݤ Ó·áճϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ Ó·áÕáõÃÛ³Ý ¹³ßï

Ó·áÕáõÃ۳ݪ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ó·áÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÝ Ó·áÕáõÃÛáõÝ ¥ïÇ»½»ñ³Ï³Ý¤ ӻà ¥³ñ¨³Í³ÕÏǤ Ó»éùÇ û׳é Ó»éù Ó»éùÇ Ó¨³Ï»ñå»É ¥Ù³Ã.¤ Ó¨³Ï»ñåáõÙ Ó¨³íáñ ßáÏáɳ¹ Ò»Ýáí úÑ³Ý Ó»ñµ³Ï³É»É ¥Ó»ñµ³½³ï»É¤ ÓdzÓáõÏ Ódzٳñ½áõÃÛáõÝ ÓÇ· ¥Ó·»É, Ó·Ó·»É¤ ÒÇûÝÛ³ó É»é ÓÏÝ»Õ»Ý Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ ÓÏÝÏáõÉ ÓÏÝáñë³Ï³Ý ÇßË³Ý ÓÙ»é³ÛÇÝ µá½µ³ß ÓÙ»ñáõÏÇ Ùáõñ³µ³ ÓÛáõݳͳÍÏ¥áõÛä ÓÛáõݳÛÇÝ ÏÉÇÙ³ ÒáÝ ÒáÝÇÏ ÓáñÓ ¥ÓáñÓ³µ»ñ, Óáñӻջݤ Óí³Í»Õ Óí³Í»Õáí ÷ɳí Òí³Ï»ñÛ³Ý Óí³ëááõë Óí³ñ¹ Óíáí ¹¹ÙÇÏ ¥Çß˳Ý, áã˳ñÇ ÙÇë¤ Óíáí ¨ µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ³Õó³Ý Óíçáõñ Óáõɳϳճå³ñáõÙ ÓáõÉáõÛà ÓáõÏ ¨ ÓÏÝ»Õ»Ý ÓáõÏå»ïÏáÙ –Ô– Ô³½³Ëëï³Ý Ô³½³ñ¥Û³Ý¤ §Ô³½³ñÁ ·ÝáõÙ ¿ å³ï»ñ³½Ù¦-Ç

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 349


·É˳íáñ Ñ»ñáëÁ Ô³½³ñáë Ô³½íÇÝ Ô³ÉáõÙÛ³Ý Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³Ý Ô³Ùµ³ñ¥Û³Ý¤ Գݹ³Ñ³ñ Õ³ÝÓÇÉÇ ³Õó³Ý Ô³ë³µÛ³Ý Ô³ñ³ ´áÕ³½ ¶ÛáÉ Ô³ñǵ¥Û³Ý¤ Ô³ñǵç³Ý Ô³÷³Ý ջϳë³ÑÝ³Ï ¥µáµëɻۤ ¥Ù³ñ½.¤ Ô¨áݹ Խɳñ Ôáíï ÔñÇÙ ÔñÇÙÇ É»éÝ»ñ Ôáõϳë ÔáõÝÏdzÝáë ¥å³ïÙ.¤ Ôáõñ³Ý –Ö– ׳·³ñ ׳Ïݹ»Õ Ö³Õ³ñ Ö³åáõÏ ×³Û ×³Û»Ï ¥×³Û³Ï¤ ׳ÛÃáõÏ Ö³åáÝdz ׳鳷³Ûà ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï»ÝïñáÝ ÷áõÝç Ö³í³ ×³ñå ¥Ëá½Ç¤ ׳ñå³·»ÕÓáõéáõóù ¥³Ã»ñáÙ³¤ ׳ñå³ËáõÉáïáõÃÛáõÝ ¥³Ã»ñáÙ³ïὤ ׳ñåáïáõÃÛáõÝ ¥ÉÇåáÙ³ïὤ ׳ñåáõéáõóù ¥ÉÇåáÙ³¤

- 350 -

ַݳíáñÛ³Ý ×»å³½ñáõÛó ¥µñÇýÇÝ·¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ×Ç· ¥×·Ý»É, ׷ݳų٤ ×Ç×í³Ëï ¥Ñ»ÉÙÇÝÃὤ ×ɵáõñ ×Ïí³Íù ×Ýß³ÙÇçáóÝ»ñ ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ çñ»ñ ×ßïáñáß ¥³Í., Ù³Ã.¤ ×ßïáñáß ËݹÇñ ×ßïáñáß ë³ÑÙ³ÝáõÙ ×ßïáñáßáõÃÛáõÝ, ×ßïáñáß ÉÇÝ»ÉÁ ¥Ù³Ã.¤ ×áå³Ý³ËóÇÏ ×ïáí ¨ ëÙµáõÏáí µáñ³ÝÇ ×ïáí ¨ ϳݳã Éáµáí µáñ³ÝÇ ×ïáí ÷ɳí ×ñ³· ×ñ³·áõ ×áõï, ãáñ Ùñ·áí ÖáõïÇÏ –Ø– س·¹³ س·»É³ÝÇ Ý»Õáõó س·Ã³Õ س·Ã³ÕÇÝ» Ù³·ÝÇë س¹³Ã س¹É»Ý¥³¤ س¹áÛ³Ý Ù³½ñ»óÇ Ù³½³ëÝϳËï ¥ïñÇËáÙÇÏὤ Ù³½³÷ÝçáïáõÃÛáõÝ ¥ïñÇËáÙ³ïὤ Ù³½³÷áõÝç ¥ïñÇËáÙ³¤ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñáõÃÛáõÝ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ÇݹáõÏódzÛÇ ëϽµáõÝùÁ سèáë سÃÇɹ³ سÃáõë³Õ³ Ø³É³Û³Ý ³ñßÇå»É³· îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

سÉ˳ë سÉíÇݳ سÉíÇÝ» سËÙáõñ Ù³ËáË Ø³Ëã³Ý Ù³Íݳµñ¹áß Ù³ÍÝáí ϳݳã ÉáµÇ Ù³ÍáõÏ ¥ÉáÉÇÏǤ Ù³ÍáõÝ Ø³Ï³µ» ٳϳÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ سϳñ ٳϳñ¹ ٳϳñ¹³Ï ٳϳñ¹³Ï³·ÇÍ ¥ç»ñÙáõÃ۳ݤ ٳϳñ¹áõϳ·áÛ³óáõÙ ¥Ãñáٵὤ سÏ-³íÇß Ø²Î-Ç ·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ Ù³Ïñá-, Ù»·³-, ÙÇÏñá³ß˳ñÑ Ø²Î-áõ٠سÏ-øáñÙÇÏ Ø³Ñ³ñÇ ²µáõ-É-²É³ سÑÙ»¹ سÑï»ëÇ Ø³Ñï»ëÛ³Ý Ø³Õ³ù سճùdz ¥å³ïÙ.¤ Ù³ÕÓ Ø³Ù³ç³Ý سٵñ» سÙÇÏ Ø³ÙÇÏáÝ Ù³ÙÉ³Í ß³ù³ñ Ù³ÙɳÝÇß §Ø³ÙáõÉÇ ï»ëáõÃÛáõݦ س۳ س۳Ïá°íëÏÇ-س۳ÏáíëÏá°õ سÛÇÉ Ø³ÛÇë سÛÇëÇ Ù»Ï 1920 Ã. سÛÇëÛ³Ý ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝ

سÛÇëÛ³Ý ÷áÕáó سÛÝÇ üñ³ÝÏýáõñï §Ø³Ûñ³Ï³Ý ÷³éù¦ ßù³Ýß³Ý Ø³Ûñ³Ýáõß Ø³Ûñ³å»ï §Ø³Ûñ»ÝÇ É»½íǦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ سÛñ »ñ»½³ Ù³Ûñó³Ù³ù³ÛÇÝ Ø³ÛñáõÃÛ³Ý ¨ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ïáÝ Ø³Ý³Ý Ø³Ý³Ý³ سݳë Ø³Ý³ë» Ø³Ý³ë»ñ سݳëå Ø³Ý³í³½ سݹ³Ï سݻ سÝÃ³ß Ù³Ýóåáõñ سÝÇÏ Ø³ÝÇß³Ï Ù³Ýϳµ³ñÓ Ù³ÝÏ³Ï³Ý û׳é سÝÛ³ سÝÛ³Ï Ø³Ýã»ëïñ سÝçáõñdz سÝëáõñ سÝí»É¥Û³Ý¤ Ù³Ýñ³Í µñÇÝÓ Ù³Ýñ³Í Ëá½³åáõËï Ù³Ýñ³Ñ³ñÇÝ· Ù³Ýñ³Ýϳñ Ù³Ýñ¿³ÑÇÙù Ù³Ýñ-ÙáõÝñ سÝáõÏ Ø³Ýáõß Ù³ßϳµáñµ ¥¹»ñÙ³ïÇï¤ Ù³ßϳËï ¥¹»ñÙ³ïὤ Ù³ßϳËïáõÃÛáõÝ ¥¹»ñÙáå³Ãdz¤

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 351


Ù³ßáõéáõóù ¥¹»ñÙ³ïáÙ³¤ سßïáó ¥å³ïÙ.¤ سá ò½»¹áõÝ Ø³é سéÉ»Ý Ø³éɻݳ سéÝ Ø³ë»Ñ¥Û³Ý¤ سëÇÏ Ø³ëÇë §Ø³ëÛ³ó ³Õ³íÝáõ¦ ѳϳé³Ïáñ¹Á سëÛ³óáïÝ ·³í³é Ù³ëݳ×ÛáõÕ Ù³ëݳ߻Ýù Ù³ëÝáñ¹ ¥ùíáﳤ ¥ïÝï.¤ Ù³ë볥ݻñ¤ Ù³ëë³Û³Ï³Ý سëï³ñ³ÛÇ êáõñµ ÐáíѳÝÝ»ë Ù³ëï³ñ»óÇ Ù³ëñ³Ù³ÍáõÝ Ø³íñÇÏÇáë سï»Ý³¹³ñ³Ý سïûáë ¥å³ïÙ.¤ Ù³ïÕ³ßÇ Ýñµ»ñßÇÏ §Ø³ïÛ³Ý áÕµ»ñ·áõÃ۳ݦ åá»ÙÁ Ù³ïݳßáõÝã ¥å³Ý³ñÇóÇáõÙ¤ سïáãÏÇÝ Þ³ñ سïí»Û ¥éáõë.¤ سñ³ Ù³ñ³· سñ³ÃáÝ Ø³ñ³Ý سñ³ëï³Ý سñ³ï Ù³ñ· ¥Ù³ñ·³Ëáï¤ Ù³ñ·³·»ïÇÝ Ø³ñ·³ñ Ù³ñ·³ñ» Ù³ñ·³ñÇÝ Ù³ñ·³ñÇÝ ¥Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý¤ Ù³ñ·³ñÇï سñ·³ñÇï

- 352 -

سñ·³ñÇï³ ¥éáõë.¤ Ù³ñ¹ ¥ïÙ³ñ¹Ç¤ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ñ³ßí³ñ³ñÝ»ñ Ù³ñ¹³ù³Ý³Ï Ù³ñ¹-Á ·ñíáõÙ ¿ ¹-áí Ù³ñ¹Ï³ÛݳóáõÙ ¥ÑáõÙ³Ýǽ³ódz¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ Ù³ñ¹-ûñ Ù³ñ½³¹³ßï Ù³ñ½³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ Ù³ñ½³ë³ñù ¥ïñ»Ý³Åáñ¤ ¥Ù³ñ½.¤ Ù³ñ½áó ¥ëåáñï.¤ سñ½å³Ý سñ½å»ï سñó سñÇ Ø³ñdz ¥éáõë.¤ سñdz٠سñdzݳ سñdzݻ سñÇ»ï³ Ù³ñÇݳ¹ سñÇÝ» سñÇÝáë سñÇáë سñÇó³ سñÏ ¥éáõë.¤ سñÏ»Éáë سñÏáë سñÏáë ²íñ»ÉÇáë سñÏ îí»Ý Ù³ñÙ³ç سñÙ³ñ سñÙ³ñ³ Íáí Ù³ñÙÇÝ Ø³ñá Ù³ñÙ³ç سñç³Ý سñç³ÝÇÏ Ø³ñçÇÏ Ø³ñï³Ï³Ý ˳ãÇ »ñÏñáñ¹ ³ëïÇîºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

׳ÝÇ ßù³Ýß³Ý §Ø³ñï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ Ù»¹³É سñïÇÏ Ø³ñïÇÝ Ø³ñïÇñáë سñïÇ áõà سñïáõÝ Ù³ñïáõÝ»óÇ Ø³ñáõà سñáõëÛ³ سñùë Ù³ñùëǽÙ-É»ÝÇÝǽ٠سñý³ ¥éáõë.¤ سù³Ý سùëÇ٠سùëÇÙdzÝáë سùëáõ»É سùñáõÑÇ Ù»· ¥ÙÇ·³Ù³Í¤ Ø»¹»³ Ù»ÃṠٻɳٳÕÓáï ػɳÝÛ³ Ø»ÉÇÝ» Ø»ÉÇù Ù»ÉÇù ²í³Ý Ø»ÉÇù-гÏáµÛ³Ý гÏáµ Ø»ÉÇù ØÇñ½³ÛÇ ¥ð³ýýǤ Ø»ÉÇù-ØáõëÛ³Ý Ø»ÉÇù-Þ³Ñݳ½³ñ ¥å³ïÙ.¤ Ø»ÉÇùç³ÝÛ³Ý Ø»ÉÇù뻹»Ï Ø»ÉÇùë»Ã¥Û³Ý¤ Ø»Éåáٻݻ Ø»Éëǹ³ Ø»ÉùáÝ Ù»Ë³Ï Ø»Ë³Ï Ù»Ë³Ýǽ٠ٻ˳ÝÇÏ Ù»Ë³ÝÇϳ

ٻ˳ÝÇÏáë Ù»ËÇÏá»óÇ Ø»Í³Ûñ ػͳïáõñ Ø»Í ²ñçÇ Ñ³Ù³ëï»ÕáõÃÛáõÝ Ø»Í ´ñÇï³Ýdz Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ¨ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÆéɳݹdzÛÇ ØdzóÛ³É Â³·³íáñáõÃÛáõÝ Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ä³éɳٻÝïÇ Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ å³É³ï ¨ Èáñ¹»ñÇ å³É³ï Ø»Í »Õ»éÝ Ø»Í Ï³Ù Ê³Õ³Õ ûíÏdzÝáë §Ø»Í Ñ³ÕóݳÏÇ ûñí³¦ éÇÃÙÁ Ø»Í Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í Ø³ëÇë Ù»Í-Ù»Í Ø»Í å³ë Ø»Í ä³ñÝÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¥Ùá¹áõɪ áõÅÇ, ³ñ³·áõÃÛ³Ý, ³ñ³·³óٳݤ Ø»Í ù³ñ» ϳÙáõñç ػϻݳë Ù»Ï-Ù»Ï Ù»ÏݳñÏ ¥ëï³ñï¤ ¥Ù³ñ½.¤ Ù»ÏݳñÏÇã ¥ëï³ñïÛáñ¤ ¥Ù³ñ½.¤ ػѻݹ³Ï Ø»Ññ³µ¥Û³Ý¤ Ø»Ññ³Ýáõß Ø»Õñ³Ýáõß Ù»Õñáí ѳÉí³ Ø»Õñáõ ÏáÉáÉ³Ï Ø»Õáõß Ø»Ù÷Çë ٻݳßÝáñÑ ¥ÙáÝáåáÉdz¤ ¥ïÝï.¤ ٻݳßÝáñѳï»ñ ¥ÙáÝáåáÉÇëï¤ ¥ïÝï.¤ ٻݳßÝáñÑÛ³É ¥ÙáÝáåáÉÇëï¤ ¥ïÝï.¤ ٻݳïÇñáõÃÛáõÝ ¥ÙáÝáåáÉdz¤ ¥ïÝï.¤ ػݻɳÛáë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 353


ػݻɳ¥í¤áë Ø»Ý ò½Ç Ø»ÝáõÑÇ §Ø»Ýù »Ýù, Ù»ñ ë³ñ»ñÁ¦ Ù»ç Ù»çù Ù»çù Ù»çùÇ §Ø»é³Ýª ãÏáñ³Ý¦-ÇÝ ¥ß³ï ¿ Ýٳݤ Ø»éÛ³É Íáí Ø»ëñáå Ù»ï³Õ³·áÛ³óáõÙ Ù»ï³ÕÇ Ã»Å³Ùß³ÏáõÙ Ù»ï³ÕÇ ë³éݳÙß³ÏáõÙ Ø»ï³ùë» Ø»ï³ùëÛ³ Ù»ïñ ¥Ù¤ Ø»ñ³Ý·áõÉ Ø»ñ¹ÇÝ Ø»ñÇ Ù»ñÓ ¥Ù»ñӳϳ, Ù»ñÓ³íáñ¤ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù Ø»ñáõÅ³Ý §Ø»ù»Ý³ßÇݳñ³ñ¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ Ù»ù»Ý³-ûñ Ø»ùëÇϳ Ù. Ã. ³. Ùûñù Ùdz·áõÙ³ñ Ùdzûù ϳï³ñ ØdzÝë³ñ Ùdzã³÷ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ÙdzíáñÝ»ñ ÙdzíáñÝ»ñÇ ¹³ë Ødzíáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ØdzóÛ³É Â³·³íáñáõÃÛáõÝ §ØdzóÛ³É Ð³Û³ëï³Ý¦ Ïáõë³Ïóáõ ÃÛáõÝ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙdzóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ ¥ËݹÇñÝ»ñ¤

- 354 -

§ØÇ·¦-Ç û¹³ãáõÝ ÙÇ·ñ³ódz Ùǽ³å³ñϳµáñµ ¥óÇëïÇï¤ ÙÇÁÝÃ³ó ¥³Í., Ù³Ã.¤ ÙÇÁÝóó ѳçáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÙÇÁÝóó ýáõÝÏódz ÙÇÉdzñ¹ ÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñÇ ¹³ë ÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ ¥Ù³Ã.¤ ØÇÉïdz¹»ë ØÇ˳ÛÇÉ ¥éáõë.¤ ØÇÏÇï³Ý ê³ùá ØÇÏáÛ³Ý åáÕáï³ ÙÇÏñáýáÝ ØÇÑñ³Ý ØÇÑñ¹³ï - Ìèðäàò ØÇÑñ¹³ï ¥å³ïÙ.¤ - Ìèòðèäàò ØÇݳë ØÇÝ»ñ³ÉÝÇ» ìá¹Ç ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹ ¥´áõÉÕ³ñdzÛǤ ØÇÝÇëïñÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ï ÙÇáÙ³ ØÇç³·»ïù ÙÇç³ÃáõÙµ ÙÇç³Ï ¥ÙÇç³Ï»ï, ÙÇç³ÝÏÛ³É, ÙÇç³ï¤ ÙÇç³ÝóáõÏ ¥ë»Ý۳Ϥ ÙÇç³Ýóù ÙÇç³ï ¥ÙÇçáó, ÙÇçù³Õ³ù³ÛÇÝ, ÙÇç³¹»å¤ ÙÇç³ï³ñ³Íù ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Íáí ÙÇçÇÝ ¥·áÛ., Ù³Ã.¤ ÙÇçÇÝ Ñ»é³Ñ³ñáõÃÛ³Ý ÑñÃÇé ÙÇçݳ·ÇÍ ¥»ñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ý Ù»ç¤ ÙÇçݳϳñ· ¥ÙÇç¨, ÙÇç³Ùï»É¤ ÙÇçݳñÅ»ù ¥Ù³Ã. íÇ׳Ï. Ù»ç¤ ÙÇçáó ¥ïÝï.¤ ÙÇçáõϳÛÇÝ ÉÇóù³íáñáõÙ ÙÇçáõϳÛÇÝ Ù³ñï³·ÉËÇÏÝ»ñ ÙÇçáõñáõÙ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ØÇë³ù ÙÇëï»ñ ØÇñ³ ØÇñ³ù ØÇñ½³ Ø»ÉùáõÙ Ë³Ý ¥Ðáíë»÷ Ø»ÉùáÝ۳ݤ ØÇñ½á ÂáõñëáõÝ-½³¹» ÙÇñ· ¥Ùñ·³Ýáõß, Ùñ·³ß³ï, Ùñ·³í³Ý¤ ØÇñ½³ ØÇñ½³-²í³·Û³Ý ØÇñ½³µ»ÏÛ³Ý ØÇñ½³å³ÝÛ³Ý ØÇñÇÙ³Ý ØÇñÇç³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ëáí»ï §ØÇáõÃÛáõÝ ¨ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõݦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ØÇù³Û»É ÙÉÝ ÏìïÅ ÙÉÝ éáõµ. ØËÇóñ ØËÇóñ êå³ñ³å»ï Ø͵ÇÝ ØÏñïÇã ØÏñïãÛ³Ý ØÏñïáõÙ ØÑ»ñ ÙÕÓ³í³Ýç ØÛ³ëÝÇÏ ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ßñç³Ý Øݳó³Ï³Ý ÙÝç³Ë³Õ ÙÝçϳï³Ï Ù߳ϻÉdzóáõÙ Ùß³ÏáõÛà ÙßÏÁÝÏáõÛ½ Ùßáß Ùßï³Ï³Ý ¥áã ÷á÷áË»ÉǤ Ùßï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝ Ùá· ¥ÙᷳϳÝ, Ùá·å»ï¤ Ùá½³ÇÏ

Ùá½³Çϳ ØáÇë»Û ¥éáõë.¤ ÙáÉ ¥Ùɤ ÙáÉ»ÏáõÉ ØáÉÇ»ñ ØáÉáõùÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ Ùá¹³¥Û³Ï³Ý¤ Ùá¹³Û³ë»ñ Ùá¹áõÉ ¥»É³Ï»ï³ÛÇÝ Ùdzíáñ¤ Ùá¹áõɳÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· Ùá¹áõɳÛÇÝ Ù»ÃṪ »Õ³Ý³Ï Ùá¹áõÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ØáÙÇÏ ØáÝÕáÉdz ÙáÝáïáÝ ¥³Í., Ù³Ã.¤=ÙÇÁÝóó ÙáÝå³ë ¥Ý³µ³Ã¤ ÙáÝïÛáñ ÙáßÇ Ùáõñ³µ³ ÙáéÇ Ï³ñ³Ù»É ÙáéÇ Ùáõñ³µ³ ØáëÇ ØáëÏáíÛ³Ý ÷áÕáó ØáëÏí³ ÙáëÏí³óÇ ØáëýÇÉÙ Øáíë»ë Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ ¥å³ïÙ.¤ Ùáï³íáñáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ Ùáï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ Ùáï³ñÏ»ÉÁ ¥Ù³Ã.¤ Ùáï³ñÏáõÙ ¥Ù³Ã.¤ Ùáï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛáõÝ Ùáñ³É Ùáñ ¨ Ù³ÝÏ³Ý ë»ÝÛ³Ï ÙáñûջÝÇ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ ØáñÇÏ ÙáñÙ Ùáñáõ Ùáõñ³µ³ Ùáñáõ û׳é Øáñ÷»áë Ùë³µáõë³Ï³Ý å³Ñ³Íá Ù볷ɳÝÇÏ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 355


Ùë³Ï³ñϳݹ³ÏÇ å³Ñ³Íá Ùë³ÙûñùÝ»ñ Ùë³åáõñ Ùë³ëÇë»é ÙëÇ µáÅáÅÇÏÝ»ñ ÙëÇ µáõÙµ³ñ ÙëÇ Ïïáñï³Ýù ÙëÇ å³Ñ³ÍáÝ»ñ ÙëÇ ç»é»÷áõÏ Ùëáí Óí³Í»Õ Ùï³Í»É³Ï»ñå ¥Ù»Ýï³ÉÇï»ï¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ØîÎ Ùñ·³ÑÛáõà Ùñ·³ß³ù³ñ Ùñ·Ç å³Ñ³ÍáÝ»ñ Ùñ·áí ëÝϳåáõñ ÙñçÛáõÝ ¥ÙñçݳÝáó, Ùñçݳϻñ, ÙñçݳÃÃáõ¤ Ùñó³Ñ»ñà Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝ ÙñóáõÛà Øó˻à Ùáõ· ¥Ù·³Ý³É¤ Ùáõ· Ã»Û Ùáõ· ϳñÙÇñ ØáõÏÇáë êó¨áɳ Øáõѳٻ¹ êáõÉ»ÛÙ³Ý ûÕÉÇ üǽáõÉÇ ¥üáõ½áõÉǤ ØáõÕÝáõ êáõñµ ¶¨áñ· ØáõÙÇáë Øáõß» Øáõß»Õ ØáõßÇ ·³í³é Øáõë³Û»É Ùáõë³ù³ Ùáõñ³µ³ ¥»É³ÏǤ Øáõñ³¹ Øáõñ³¹ëáõ §Øáõñ× ¨ ٳݷ³Õ¦ ·áñͳñ³Ý §Øáõñ× ¨ ٳݷ³Õ¦ áëÏ» Ù»¹³É ØáõùÇÙÇ Øáõѳٳ¹ ²ÙÇÝ-Ëáç³

- 356 -

–Ú– Ú³½áÝ Û³ÏáµÇÝ Ú³Ïáí ¥éáõë.¤ Ú³Õáõµ ڳ߳ Ú³ë³Ù³Ý Ú³ëݳ۳ äáÉ۳ݳ Ú³ëáÝ Ûá¹ ÚáÃݳÙÛ³ å³ï»ñ³½Ù ÚáÉÛ³Ý ÚáÉãÛ³Ý ÚáëÇý ÚáõÉÇáõë üáõãÇÏ ÚáõÉÛ³ ÚáõÉ۳ݳ ÛáõÕ ¥Ñ³É³Í¤ ÚáõÕ³µ»ñ Ûáõճûñà ÚáõÕÇÏ ÛáõÕáí ¹¹áõÙ ¥Çß˳ݤ ÚáõÝ·Ç ·áñͳÏÇó Úáõëáõ÷ ¥å³ïÙ.¤ Úáõñ³ ÚáõñÇ ÚáõñÇÏ –Ü– ݳµ³Ã ܳµáõ·á¹áÝáëáñ ܳ¹»Å¹³ ܳ¹Û³ ܳ½³ÝÇ Ü³½³ñ ܳ½³ñ»Ã ܳ½»ÉÇ Ü³½»ÝÇ Ü³½»ÝÇÏ Ü³½ÇÏ Ü³½Éáõ ܳ½Ë³ÃáõÝ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ݳ½áõÏ Ü³Ã³Ý Ü³Ã»É³ ܳÇñ³ ܳÇñÇ §Ü³ÇñǦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ §Ü³ÇñÇï¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ܳÇñáõÑÇ Ü³Éµ³Ý¹ ܳɵ³Ý¹Û³Ý ÷áÕáó ݳ˳·³Ñ ݳ˳·Ý³ó ݳ˳·áõß³ÏáõÙ ¥åñá·Ýὤ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ Ý³Ë³Ñ³ñÓ³Ï ¥³·ñ»ëáñ¤ ¥ù³Õ.¤ ݳ˳ѳñÓ³ÏáõÙ ¥³·ñ»ëdz¤ ¥ù³Õ.¤ ݳ˳ñ³ñ ¥ÙÇÝÇëïñ¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ݳ˻ñ·³Ýù ܳËÇ稳ÝÇ ÆÝùݳí³ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ü³ËßáõÝ Ý³Ëáñ¹ ܳѳå»ï ܳÑñ ¿É ²ñ¹»Ý ܳÑñ ¿É ´³ñǹ Ü³Õ³ß Ü³Ý³ ܳݻ ܳÝëÇ Ý³Ýï»óÇ Ü³Ýáõß Ü³åáÉ»áÝ Ý³í³ë³ñ¹ ܳí³ë³ñ¹ ݳí³ë³ñ¹Ç ѳñÇë³ ¥Ñ³ÉÇÙ¤ ܳíà ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ý³íÃÙ³ïå»ïÏá٠ܳï³ÉÛ³ ܲîú-Ç

ܳñ·Ç½ ݳñ¹Ç ܳñ-¸áë ܳñ»Ï ܳñÇÝ» ܳñÏÇë ݳñÏá½ Ü»ÉÉÇ Ü»ÉëáÝ Ü»Ïï³ñ ݻճÃÉÇ÷ ¥ýÇÙὤ Ü»Õáë Ü»áåïÕáÙ»áë Ý»ïïá Ý»ñ³ÏݳÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ ¥·É³áõÏáÙ³¤ Ý»ñµáÕ ¥Ý»ñµáջɤ Ý»ñ·ÍÛ³É ¥³ÝÏÛáõÝ, »é³ÝÏÛáõÝ, µ³½Ù³ÝÏÛáõݤ Ý»ñ·Í¥í¤³Í Ý»ñ·á ¥Ý»ñ·á۳ϳݤ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ ¥ÑáÕÙ³ÛÇݤ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ¥ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ, µ³Å³ÝáõÙ, ß³ñù¤ Ý»ñ¹ñáõÙ ¥ÇÝí»ëïÇódz¤ ¥ïÝï.¤ Ý»ñÃÇé Ý»ñųÛÃùáõÙ Ý»ñÍÇÝ ¥¿Ý¹á·»Ý¤ ¥ïÝï.¤ Ý»ñÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝ Ý»ñϳåÝ³Ï Ý»ñÑáë ¥³Í.¤ Ý»ñÑáë³ÛÇÝ ¥û¹³÷áËáõÃÛáõݤ Ý»ñÑáëáõÙ Ý»ñÑáëù Ý»ñÙáõï Ü»ñë»Ñ Ü»ñë»ë Ü»ñë»ë ²ßï³ñ³Ï»óÇ Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉÇ ¥å³ïÙ.¤ Ü»ñùÇÝ Â³ÉÇÝ §Ü¾¦-Çó ¥ù³é³ïáÕ¤

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 357


Ý¿å ÜÇÅÝÇ Üáí·áñá¹ ÜÇÏdz ÜÇÏáÉ ÜÇÏáɳ¨³-î»ñ»ßÏáí³ ÜÇÏáÉ³Û ¥éáõë.¤ ÜÇÏáÉ³Û ²Ý¹ñ»¨Çã èÇÙëÏÇ-Îáñë³Ïáí ÜÇÏáÕ³Ûáë ÜÇÏáÕáë ÜÇݳ ¥éáõë.¤ ÜÇÝ»É ÜÇÝí» ÝÇñí³Ý³ ÝϳñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ÜϳñáõÙª §¼í³ñÃÝáó¦ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ µ³óáõÙÁ Ýٳݳ¹Çñ ¥å³ïÏ»ñÝ»ñ¤ Ýٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ ÝÙ³Ý³Ï ÝÛ³ñ¹ ÝÛ³ñ¹³µáñµ ¥Ý¨ñÇï¤ ÝÛ³ñ¹³Ëï ¥Ý¨ñὤ ÝÛ³ñ¹³ËïáõÃÛáõÝ ¥Ý¨ñáå³Ãdz¤ ÝÛ³ñ¹áõéáõóù ¥Ý¨ñáÙ³¤ ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÜÛáõ Úáñù ÜÛáõ æ»ñëÇ ÝÛáõïáÝ ¥Ü¤ ÜÛáõïáÝ ÜÛáõïáÝÇ ³é³çÇÝ ëϽµáõÝùÁ ÜÛáõïáÝÇ ¥ÝÛáõïáÝ۳ݤ »ñϳݹ³Ù ÜÛáõïáÝÇ »ñ»ù ëϽµáõÝùÝ»ñÁ Ýß³µÉÇà Üß³Ý Üß³ÝáõÑÇ Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³Ï ÝáϹ³áõÝ ÜáÛ ¥å³ïÙ.¤ ÜáÛ»Ù ÜáÛ»Ù½³ñ Üáñ³

- 358 -

Ýáñ³Ó¨áõÃÛáõÝ Üáñ³Ûñ Üáñ³Ýáõß Üáñ³í³ñ¹ Üáñ ²ñ»ß Üáñ ºñÏÇñ Ýáñ½»É³Ý¹³Ï³Ý Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³ ÜáñÇÏ §Üáñ ÏÛ³Ýù¦ ³ñï»É ÝáñÙ³ ÝáñٳɳÃdzóÇ Ýáñá· ¥Ýáñá·»É, Ýáñá·áõÙ¤ Üáñ ܳËÇç¨³Ý Üáñí³ñ¹ §Üáñ ï³ñ³½¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ Üáñ ï³ñÇ ÝáñùÛ³Ý ÇßË³Ý Ýëï³ßñç³Ý Ýí³· ¥§³Ý·³Ù¦¤ Ýí³· ¥Ýí³·³ñ³Ý, Ýí³·»É¤ Ýí³½³·áõÛÝ Üí³ñ¹ Üí»ñ §Üí»ñ Ù³ÛñÇÏÇë¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ Ýñµ»ñßÇÏ ¥Ù³ïÕ³ßǤ Üáõµ³ñ ÜáõÙ³ äáÙåÇÉÇáë ÝáõÛÝÁÝÃ³ó ¥³Í., Ù³Ã.¤ ÝáõÛÝÁÝóó ³ñï³å³ïÏ»ñáõÙ ÜáõÝ» ÜáõÝáõý³ñ ÝáõßÇ µÇëÏíÇà ÜáõßÇÏ ÝáõßÇ Ï³ñϳݹ³Ï ÝáõßÇ ÷áÕÇÏ Üáõñ ³¹ ¹ÇÝ ³É гɳµÇ Ýáõñµ ¥ÝñµáõÃÛáõÝ, Ýñµ³×³ß³Ï¤ Üáõñ ¿¹ ¸ÇÝ ÜáõñÇÏ ÜáõñÇç³Ý îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

–Þ – ß³µ³Ã Þ³ËÙ³ïÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ý»¹»ñ³ódz Þ³Ñ-²µ³ë ޳ѳµáõÝÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝ ¥¹Çíǹ»Ý¹¤ ¥ïÝï.¤ ޳ѳ½Ç½ ޳ѳÙÇñ ޳ѳݹáõËï ޳ѳݻ ޳ѳå ޳ѳëåñ³Ù ޳ѵ³½ Þ³Ñ»Ý Þ³ÑÇÏ Þ³ÑÇݳñ Þ³ÑÇÝÛ³Ý Þ³Ñ˳ÝáõÙ Þ³ÑÙáõñ³¹ Þ³Ñݳ½ Þ³Ñݳ½³ñ¥Û³Ý¤ Þ³ÑÝáõñ Þ³Ñå³ñáݥ۳ݤ Þ³Ñëáõí³ñ Þ³Ñí³É³¹ Þ³Ñí»ñ¹Ç Þ³ÑñÇÙ³Ý Þ³ÑáõÙ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³Ý Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷áÕáó ß³Õ·³Ù Þ³ÕÇÏ Þ³Ù³ËÇ Þ³Ù³Ù Þ³ÙÇÏ Þ³ÙÇñ³Ù ¥å³ïÙ.¤ - Ñåìèðàìèäà Þ³ÙÇñ³Ù - Øàìèðàì Þ³Ýà ޳ÝÑ³Û Þ³åáõÑ - Øàïóõ Þ³åáõÑ ¥å³ïÙ.¤ - Øàïóð

Þ³éÉ ¹Á ¶áÉ Þ³í³ëå Þ³í³ñß Þ³íÇÕ Þ³ñ³ Þ³ñ³µË³Ý ß³ñÅ³Ï³Ý ¥¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý, ϳÙáõñç¤ ß³ñųéÇà ߳ñÅÇãÇ Ñáí³óáõÙ ß³ñÅáõÝ ß³ñÅáõÝ³Ï Þ³ñÙ³Õ Þ³ñáõñ ß³ù³ñ Þ³ù³ñ ß³ù³ñ³Ñ³ó ß³ù³ñ³í³½ ß³ù³ñ-ÉáËáõÙ Þ³ù» ߻ճÏÇ ß»Õµ ß»Õç ¥ß»Õç»É, ß»Õç³ÏáõÛï¤ ß»ç ¥Ññß»ç, ³Ýß»ç¤ ß»ñ³Ù³µáõÍáõÃÛáõÝ ß»ñ³Ù³å³ÑáõÃÛáõÝ ß»ñ»÷³ÓáõÏ ß»ñï³ËáõÙµ ß»ñï³íáñ Ññ³µáõËÝ»ñ ß»÷áñ ß»÷áñ³½¹ ß»÷áñ³Ýí³· Þ»ùëåÇñ ßÇɳ ßÇÕ³ÓáõÏ ßÇÝÝÛáõóñ¹ÙÇÝ ßÇÝí³Íù ¥µ»ïáÝ»¤ ÞÇßó÷³ ÞÇñ³½ ÞÇñ³Ï ÞÇñ³Ï³óÇ ¥å³ïÙ.¤ ÞÇñ³ÏÇ ÏáÉáɳÏ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 359


ÞÇñ³ÏÇ ÷³÷Ï»ÝÇ ßÇñ³ÏóÇ ÞÇñÇÝ ÞÇñÙ³½³Ý ÞÇñí³Ý½³¹» ¹ñ³Ù³ïáõñ·Á ÞÉ»½íÇ·-ÐáÉßï³ÛÝ ßÕ³ñß³ÓÏÝÇÏ ÞÙ³íáÝ ÞÙÇ¹Ç ÏÕ½Ç ßÝÇó»É ßÝáñѳݹ»ë ¥åñ»½»Ýï³ódz¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ÞÝáñÑÇÏ ßá· ß᷻˳ßáõ ßá·»÷áõÏ ëÙµáõÏ ßá·»÷áõÏ Ï³Ý³ã ÉáµÇ, µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí ßá·Ç ßáÏáɳ¹ Þáճϳà ÞáÕ³í³ñë ÞáÕ»ñ ÞáÕÇÏ Þí»¹Ç³ ßï³µ-ϳó³ñ³Ý ßñ¹³Ý ßñåݳ¤Ý»ñÏ ßñÃáõÝù ßñç³·áÛ³óÙ³Ý ¥·áñÍáݤ ßñç³Ñ³ÉáõÙ ßñç³Ý ¥»ñÏñµ., ³ßË.¤ ßñç³Ý³·áÛ³óÙ³Ý ¥·áñÍáݤ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ ßñç³åïáõÛï ßñç³÷³ÏáõÙ ßñçáõÝ é»ÉÇ»ý §ÞáõÝÝ áõ ϳïíǦ É»½áõÝ Þáõß³Ý §Þáõ߳ݦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ Þáõß³ÝÇÏ ÞáõßÇÏ

- 360 -

ÞáõßÇù»Ý¹ Þáõßí³ µá½µ³ß Þáõßí³ ÏáÉáÉÇÏ ßáõñç ¥ßñç³Ý, ßñç³¹³ñÓ¤ ßáõñç³ï³Ùݳµáñµ ¥å»ñÇû¹áÝïÇï¤ ß÷áà ß÷áõÙ ß÷áõÙ ¥¹Çí³Ý.¤ ßù»ñà –à– á·»É ¥§³éᷳݻɦ¤ á·Ç á·áñ»É à·áõÑÇ à¹Çë¨ë àÉÇÙåáë áÉáé ¥Ï³Ý³ã¤ áÉáñ³í³Ûñ¿çù ¥ëɳÉáÙ¤ ¥Ù³ñ½.¤ áÉáñ-ÙáÉáñ áÉáñï³ÛÇÝ ýáõÝÏódzݻñ áÕµ ¥áÕµ³Ýí³·, áÕµ³ë³ó, áÕµ»ñ·áõÃÛáõݤ áÕµ»ñ·áõ áÕݳ߳ñ³ËïáõÃÛáõÝ ¥ëåáݹÇÉáå³Ãdz¤ áÕáÕ³ÑáõÝ áÕáÕ³ï áÕáñÏáõÙ áÕç ¥áÕç³Ý³É, áÕç³Ï»½, áÕçáõÃÛáõݤ áÕçáõÛÝ áã˳ñÇ ¥Ë³ß³Í¤ ÙÇë áã˳ñÇ Ùëáí ÏáÉáÉ³Ï ¥ù³ßáíǤ áã˳ñÇ ß᷻˳ßáõÏÇ å³Ñ³Íá áã˳ñÇ ëÇñï áõ ÃáùÇ Ëáñáí³Í áã˳ñÇ ï³å³Ï³Í Ùëáí ÷ɳí áã ×ßïáñáß ËݹÇñ áã ×ßïáñáß ë³ÑÙ³ÝáõÙ áã ï»Õ³÷áË»ÉÇ ¥Ù³Ã.¤ áã ï»Õ³÷áË»ÉÇ ¥ëï³óÇáݳñ¤ ³ëïÕ»ñ áçÇÉ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

áçÉáïáõÃÛáõÝ ¥ýÃñÇÙ³ïὤ áéá·»É áéá·áõÙ àëÏ³Ý àëϻͳ٠àëϻѳï àëϻѻñ àëÏ»ÕçÛáõñ àëϨ³Ý àëÏÇ àëÏÇݳñ áëÏñ³ËïáõÃÛáõÝ ¥ûëï»áå³Ãdz¤ áëÏñ³Íáõͳµáñµ ¥ûëï»áÙÇ»ÉÇï¤ áëÏñ³Ýáëñ³óáõÙ ¥ûëï»áåáñὤ àëÏÇÝ» áëåáí ¹¹áõÙ ¥Ùë³åáõñ¤ áëåáí å³ëáõó ïáÉÙ³ àëï³ÝÇÏ àëïÇÏ áñµ ¥áñµ³Ý³É, áñµ³Ýáó¤ áñ¹ ¥áñ¹³Ï»ñ, áñ¹Ý»É¤ áñ¹Ç áñÓ ¥áñÓ³Ïáïáñ, áñÓ³ï»É¤ áñÓ³ ¥µ³½ÙáñÓ³, µëµ.¤ àñÙǽ¹ àñÙǽ¹áõËï ¥å³ïÙ.¤ áñá·³Ûà áñáßÇã ¥·áÛ.¤ áñáßáõÙÝ»ñÇ ¥óáõóáõÙÝ»ñǤ ÉáõÛëáí áñáñ àñáï³ÝÇ É»éݳÝóù àñáïÝ»óÇ ¥å³ïÙ.¤ áñç áñëáñ¹³Ï³Ý µá½µ³ß áñëáñ¹³Ï³Ý »ñßÇÏ áñëáñ¹ÙÇáõÃÛáõÝ –â– â³ÉÁËÛ³Ý â³ÉáÛ³Ý ã³Éù³ßáíÇ ã³×áÕ ¥Ù³Ã.¤

ã³×áÕ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ã³×áÕ ýáõÝÏódz ã³ÙÇãÇ ëááõë ã³Ùã³ñ³Ï â³ñɽ â³ñçááõ ã³ñïǽ٠ã³÷ ¥1. ·ÍÇ, ٳϻñ¨áõÛÃÇ, 2. ³ß˳ï³í³ñÓǤ ã³÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ã³÷³ÛÝáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ã³÷»ÉÁ ¥Ñ³ïí³ÍÁ¤ ã³÷Çã ë³ñù ã³÷ë ¥ÏáßÇÏÇ, ѳ·áõëïǤ 1. ã³÷áõÙ ¥Ñ³ïí³ÍǤ 2. ã³÷áõÙ ¥áõÕÇÕÁ áõÝÇ Ù»Ï ã³÷áõÙ¤ 3. ã³÷áõ٥ݻñ¤ ¥áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý ÙÇ ·³·³ÃÇó »ÉÝáÕ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÁ¤ 4. ã³÷¥áõÙ¤³ÝÇ ¥ï³ñ³ÍáõÃÛáõݤ â»Ë³Ï³Ý ³Ýï³é ã»ÙåÇáÝ âÄÐ âÄРλÝïñáÝ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í³ñã³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ âÄÐ ä»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ âÇÏáµ³°í³-âÇÏáµ³í³ÛÇ° âÇÝ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ âÇݳëï³Ý âÇݳëï³ÝÇ ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ãÇÝ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Øßï³Ï³Ý ÏáÙÇï» âÇݳñ ãÇݳóÇ ãÇÝ-ïǵ»Ã³Ï³Ý âÇã³· ãɳí ãËñÃÙ³ ãÕçÇÏ âÙßÏÇÏ ÐáíѳÝÝ»ë âݳß˳ñÑÇÏ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 361


ãÝí³½áÕ ¥Ù³Ã.¤ ãÝí³½áÕ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÝí³½áÕ ýáõÝÏódz ãáµ³Ý ãáã³ßáñ ãáå»óÇ ãáñ ãáñ³¹áÕÇÏ ãáñ Ùñ·áí ѳïË³ß ÉáµÇ ãáñ Ùñ·áí ÷ɳí ãáñë-ÑÇÝ· ¥Å³Ù¤ ãáñëÇó Ûáà ï³ñ»Ï³Ý ãñáí Ùë³åáõñ ãñáí áã˳ñÇ ÙÇë âáõ¹ ÉÇ× âáõÏáïÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç ã÷áñáï³Í Ñ³í –ä– å³ÉÇïñ³ ä³Éɳë ä²Î ¥å»ï. ³Ýíï. ÏáÙÇﻤ å³Ï³ëáñ¹áí Ùáï³íáñáõÃÛáõÝ å³Ï³ëáõñ¹ ¥¹»ýÇóÇï¤ ¥ïÝï.¤ ä³ÏÇëï³Ý ä³ÏÇëï³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ å³Ñ³ë»ÝÛ³Ï ä³Õ»ëïÇÝ ä³Û³½³ï å³ÛÃÛáõݳíï³Ý· ¹ñáõÃÛáõÝ ä³Ûͳé å³Ûٳݳ·Çñ å³Ûٳݳ·ñ³å³Ñ ¥¹Çí³Ý.¤ ä³Ûù³ñ ä³Ý¹áõËï å³ÝÃ¥Û¤áõñùǽ٠å³ÝÇñ å³ÝÝá å³ß³ñ ä³ßïÇÏ

- 362 -

ä³å ä²ä ä³å³ù ¥å³ïÙ.¤ ä²ä-Ç Ñ³Ù³ÉÇñ ä³åÇÏ ä³åÇÝ å³éɳٻÝï å³ëÏ³É ¥ä¤ å³ëï»Õ å³ëï»Õáí ¥ë³ÉáñǤ Ùë³åáõñ å³ëï»ñ³óí³Í í³ñáõÝ· å³ëáõó ïáÉÙ³ ä³í»É ¥éáõë.¤ å³ï³ñ³· å³ï³Ñ³µ³ñ å³ï³ÑáõÛà å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñÇ ¹³ßï, ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ, ѳÝñ³Ñ³ßÇí å³ï³ÑáõÛÃÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, ³ñï³¹ñÛ³É å³ï³éÇϳÛÇÝ å³ï·³Ù³íáñ §ä³ï»ñ³½Ù ¨ ˳ճÕáõÃÛáõݦ å³ïųÙÇçáóÝ»ñ å³ïÇ× å³ïÇݳ å³ïϳéáõÏ å³ïÏ»ñ³Ùáõï ¥ëϳݻñ¤ ¥ï»Ë.¤ å³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝ å³ï×»Ý³Ñ³Ý ¥ùë»ñáùë¤ ¥ï»Ë.¤ å³ïÙÑáõßí³ñãáõÃÛáõÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý óݷ³ñ³Ý ä³ïí³Ï³Ý å³ïíÇñ³Ý ä³ïíá É»·»áÝÇ ßù³Ýß³Ý §ä³ïíá Ý߳ݦ ßù³Ýß³Ý ä³ïñÇÏ ä³ïñáÏÉ»ë å³ñ³µáÉ å³ñ³ßÛáõï å³ñ³å-ë³ñ³å å³ñµ»ñ³ßñç³Ý ¥óÇÏɤ ¥ïÝï.¤ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

å³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã., ýǽ.¤ å³ñ·¨ ¥å³ñ·¨³ïñ»É¤ ä³ñ·¨ å³ñ·¨³í׳ñ ä³ñ·¨áõÑÇ ä³ñ½³Ýáõß å³ñ½ µ³½Ù³å³ïÏÇãÝ»ñ ä³ñ½ÇÏ ä³ñ½áõÑÇ ä³ñè ä³ñè³ëï³Ý å³ñÏ ä³ñáÝ ä³ñáÝÇÏ ä³ñë³Ù ä³ñëÇó Íáó ä³ñëϳëï³Ý å³ñï³íáñ³·Çñ ¥ÏáÝïñ³Ïï¤ ¥ïÝï.¤ ä³ñáõÛñ ä³ñáõÝ³Ï å³ùëÇÙ³ï³Í ¹¹áõÙ ¥×áõï¤ å³ùëÇÙ³ïáí ϳñÙñ³Ë³Ûï å³ùëÇÙ³ïáí áõÕ»Õ å»É³Ùǹ ä»É¨ë å»ÉÙ»Ý ä»Ý»Éáå» §ä»åáÛǦ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ å»ï³·ñá³ñ¹ å»ï³Ï³Ý ³ñµÇïñ³Å å»ï³Ï³Ý ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ å»ï³Ï³Ý ·Çï³ïÝï»ë³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ä»ï³Ï³Ý ¹áõÙ³ å»ï³Ï³Ý ËݳÛáÕ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ñÏÕ ä»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ ¥È»Ñ³Ï³Ý ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃ۳ݤ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý å»ï³Ï³Ý ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ùáÉ»ç å»ï³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý

ä»ï¹áõÙ³ å»ï³å ¥í³ñã.¤ å»ïÁݹáõÝáõÙ å»ïËݳÛí³ñãáõÃÛáõÝ ä»ïËáñÑáõñ¹ ¥È»Ñ³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃ۳ݤ å»ïÏÇÝá å»ïÑ»éáõëï³é³¹Çá å»ïÙ³ï å»ïßÇÝ å»ïåÉ³Ý ä»ïñáë ¥å³ïÙ.¤ - Ï¿òð ä»ïñáë¥Û³Ý¤ - Ïåòðîñ¥ÿí¤ ä»ïñáë ²é³çÇÝ å»ñÏ»ë ä»ñ× ä»ñ׳Ýáõß ä»ñ×áõÑÇ ä»ñë»áë ä»ñë¨ë ä»ñë»ýáÝ» å»ñáõ»óÇ å½ÏáïáõÃÛáõÝ ¥µááõïáÙ³ïὤ äÇÕ³ïáë äÇݹ³ñáë äÇݹáë äÇáÝ äÇáÝ»ñ³Ï³Ý ÷áÕáó §äÇáÝ»ñ ϳÝ㦠äÇáë äÇåÇÝ Î³ñ׳ѳë³Ï åÇï³ÝÇ Ã³÷áÝÝ»ñ äÇñ»Ý»Û³ äÇñ»Ý»Û³Ý ûñ³ÏÕ½Ç åɳÏÇ ¥ÉóáÝ³Í ÓáõϤ äɳïáÝ äÉÇÝÇáë ²í³· äÉáõï³ñùáë åÕå»Õáí Óí³Í»Õ äÛáïñ ¥éáõë.¤ äÛáõó·áñ³ë äÛáõéáë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 363


åÛáõñ» ¥ÉáÉÇÏǤ äÛáõñáë=äÛáõéáë å-Ý ¥å³ñáݤ åݳÏÇï ¥¹ÇëÏ»ï¤ ¥ï»Ë.¤ åݨÙáÃáñ³ùë äáÉǵÇáë åáÉë»óÇ äáÕáë - Ïîãîñ äáÕáë ¥å³ïÙ.¤ - Ïàâåë äáÙå»Û äáÙå»áë äáÝï³óÇ ¥å³ïÙ.¤ äáÝïáë äáë»Û¹áÝ äáëǹáÝ äáíáÉÅÇ» äáñïáõ·³Édz äéáß ¥å³ïÙ.¤ åïÏáõéáõóùáïáõÃÛáõÝ ¥å³åÇÉáÙ³ïὤ åïÕ³µ³Ýç³ñ³ÛÇÝ å³Ñ³ÍáÝ»ñ åïճ߳ù³ñ äïÕáÙ»áë åïïáõÙ åïáõÛï åñ³ÏïÇϳ åñ»³Ùµáõɳ ¥ù³Õ.¤ åñ»½Ç¹»Ýï åñ»ÙÇ»ñ åñ»ÙÇ»ñ³ åñ»ÙÇ»ñ ÙÇÝÇëïñ äñdzÙáë åñáµÉ»Ù äñáÉ»ï³ñÝ»°ñ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ, Ùdzó»°ù åñáÉÛáõíÇ³É äñáٻûáë åñáå³·³Ý¹³ åñáý»ëáñ åñáýÏñÃå»ïÏáÙ äáõµÉÇáë äá°õßÏÇÝ-äáõßÏÇÝÇ°

- 364 -

åáõßÏÇÝÛ³°Ý åáõïáõÏ –æ– æ³µ³É ³É гñÇà æ³Ï³ñï³ æ³Ñ³Ý æ³Ñ³Ý·Çñ æ³Ý³Ý æ³Ýǵ»Ï æ³ÝÇÏ æ³í³¹ æ³í³ÑÇñ æ³íÇÏ ç³ñ¹ ¥ç³ñ¹»É¤ æ»ÙÙ³ æ»Ùë æ»Ýáí³ ç»é³ã³÷ ç»é³íáñáõÙ ç»é»÷áõÏ ÍÝ»µ»Ï ¥¹¹áõÙ¤ ç»ñÙ³Ùß³ÏáõÙ ç»ñÙ³ÛÇÝ ¥³ÕµÛáõñ¤ æ»ý»ñëáÝ æǵñ³Éï³ñ æÇí³Ý æá½»ý æáÝ æáçÇÏ æáñç ´áõß Îñïë»ñ æáñçóáõÝ æáñç Üá»É ¶áñ¹áÝ ´³ÛñáÝ çááõÉ ¥æ¤ çñ³ÉÇóù ¥³ëóÇï¤ çñ³Ñ³í³ù ¥³ëóÇï¤ çñ³Ñ»ÕÓ çñ³Ñáí³ñ³Ý çñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ çñÇ ÑáëùÇ ·áñͳÏÇó æñûñÑÝ»ùÇ ïáÝ æáõÉǻ拾¤ æáõѳñ¥Û³Ý¤ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

æáõÕ³Û»óÇ ¥å³ïÙ.¤ æáõÙßáõ¹ çáõñé»ëáõñëå»ïÏáÙ çáõñïÝïÙÇÝ –è– é³·áõ é³¹Ç³Ý ¥é³¹¤ §è³¹ÇÏ³É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõݦ é³¹Çá é³¹Çá³åñ³Ýù é³½Ù³Íáí³ÛÇÝ áõÅ»ñ è³½Ù³û¹³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ ûñ è³½ÙÇÏ è³Û³ è³ÛÇë³ è³÷³Û»É ¥å³ïÙ.¤ è³ý³Û»É è³ýÇÏ é³ýÇݳ¹ è¸ Î³é³í³ñáõÃÛáõÝ é»³Ïódz ¥ùÇÙ.¤ 黳Ïódz ¥Ñ»ï³¹ÇÙáõÃÛáõݤ 軵»Ï³ ¥å³ïÙ.¤ - Ðåâåêêà 軵»Ï³ - Ðåáåêà è»·Çݳ 黷ɳٻÝï é»ÅÇÙ ¥ùÇÙ.¤ é»ÅÇëáñ §è»É»¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ é»ÉÇ»ý é»Ïáñ¹ é»Ïïáñ è»Ñ³Ý §è»ëåáõµÉÇϳ ²ñÙ»Ýdz¦ é»ëáõñë è¨ÇÏ é¨Ù³ïǽ٠èÇ·³ÛÇ Íáó èÇÙ³ èÇá ¹» ijݻÛñá

èÇï³ èáµ»ñï èáµáí³Ù éáµÇݽáݳ¹ èá½³ éáÏýáñ å³ÝÇñ èáÙ³Ýáë èáÙ³Ýáë ¥å³ïÙ.¤ - Ðîìàíîñ èáÙÇÏ - Ðîìàí éáÙáí ϳñ³Ù»É èáÝ ¥·»ï¤ èáëïáÙ èáëïáí èÊüêÐ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ÙÇÝÇëïñáõÃÛáõÝ èáõµ»Ý §èáõµÇݦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ èáõ¹ÇÏ èáõ½³Ý èáõ½³Ýݳ èáõ½í»Éï èáõ½áõù³Ý ¥å³ïÙ.¤ éáõÙµ éáõÙµ³ èáõë³ëï³Ý èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ä»ï³Ï³Ý ¸áõÙ³ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ èáõë³ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ü»¹»ñ³ïÇí êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ èáõë³ëï³ÝÇ 1812 Ã. гÛñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½Ù èáõë³ëï³ÝÛ³Ý ü»¹»ñ³ódz éáõë-·»ñٳݻñ»Ý èáõëdz éáõë-׳åáÝ³Ï³Ý èáõëï³Ù

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 365


–ê – ë³· ¥ë³·³ñ³Í¤ ë³¹³ý ê³ÃÇÝ» ê³Ã»ÝÇÏ ê³Ãá ë³É³Ã ë³É³Ï³ ê³ÉµÇ ê³ÉáÙ» ê³ÉáÝÇÏ ë³ÉáñÇ ÏáÙåáï, é»ÝÏÉá¹ ³ÝÏáñǽ ë³ÉáñÇ Ùáõñ³µ³, é»ÝÏÉá¹ ë³ÉáñÇ ëááõë ë³Éáñáí ëÇë»é³åáõñ ê³Éí³ñ ê³ÉíÇ ê³ÉíÇݳ½ ê³ÉïÇÏáí-Þ㻹ñÇÝ ë³Ï³í³Ã»ù ë³Ï³ñ³Ý ¥µÇñų, µáñ볤 ¥ïÝï.¤ ê³Ñ³Ï ê³Ñ³Ï³Ýáõß ê³Ñ³Ï ä³ñè ê³Ñ³Ý¹áõËï ê³Ñ³Ýáõß ê³Ñ³ñ³ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ûñ ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ ê³Ññ³¹¥Û³Ý¤ ë³ÑáõÕÇ ¥ïñ³ë볤 ¥Ù³ñ½.¤ ë³ÑùÇ ·áñͳÏÇó ê³Õ³Ã»É ê³Ù³ñճݹ ë³ÙÇÃáí ÑáñÃÇ ÙÇë ê³ÙëáÝ ê³Ùí»É - Ñàìâåë ê³Ùí»É ¥å³ïÙ.¤ - Ñàìóèë ê³ÙáõÇÉ ¥éáõë.¤ ê³Û³¹ ê³Û³Ã-Üáí³

- 366 -

ê³Ý³Ù ê³Ý³ë³ñ ë³Ý³ïáñdz ê³Ý³ïñáõÏ ê³Ý¹íÇãÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ¥å³ïÙ.¤ ê³Ý¹áõËï ê³ÝÃñáë ê³ÝÃáõñ ë³éݳѳñáõÙ ê³Ýï Ú³·á ê³Ýýáñ¹ ê³Ý üñ³ÝóÇëÏá ê³é³ ë³é»óáõÙ ¥µ»ïáÝǤ ë³éݳϳÛáõÝáõÃÛáõÝ ¥ßÇÝ.¤ ë³éݳå³ÑáõÙ ¥ÙáñÃÇÝ»ñǤ ë³éݳåáõñ ë³éó³µ»ñáõÏ, Ùáñ»ÝÝ»ñ ¥Ùáñ»Ý¤ ë³éóáÕáÕ¥³ï¤³ÛÇÝ ë³éáõÙ ¥ß³ñÅÇãǤ ê³éáõóÛ³É ûíÏdzÝáë ê³ëáõÝ ê³íáõÕ ë³ïÇñ ë³ïÇñ³ ë³ñ³í³Ý¹ ê³ñ·Çë ê³ñ·ëÛ³Ý ë³ñ¹ ¥ë³ñ¹áëï³Ûݤ ë³ñ¹³ñ ê³ñ¹³ñ ë³ñ»óÇ ê³ñǵ»Ï ê³ñÇÏ ê³ñÇÝ» ê³ñá ê³ñáõË³Ý ê³áõ¹Û³Ý ²ñ³µÇ³ ë³ñù ë³ñù³Íá ë³ñù³íáñ³Ýù ë³ñù³íáñáõÙ îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ë³ñùí³Íù ë³ñùáõÙ ê³ùëáÝdz ê³ý³ñ 껵»áë ¥å³ïÙ.¤ ë»· ¥ëÇ·³å³ÝÍ, ëÇ·³×»Ù¤ 껹³ 껹ñ³Ï 뻽áݳÛÇÝ ³Õó³Ý ê»Ã - Ñåò ê»Ã ¥å³ïÙ.¤ - Ñèô ë»É³í³Ûñ ê»É¨Ïáë ë»ËÇ Ùáõñ³µ³ ë»Õ³Ý³ñ¹ ë»ÕÙ³·Çñ ¥³íïáé»ý»ñ³ï¤ ¥·Çï.¤ ê»Ù ¥å³ïÙ.¤ - Ñèì ê»Ù - Ñåì ê»Ùǽ³ñ ë»ÙÇå³É³ïÇÝëÏÇ »ñßÇÏ ë»ÛëÙÇÏ ê»Ûñ³Ý ê»Ý ê»Ý ¥·»ï¤ ê»Ý ¶áóñ¹Ç ¥É»éݳÝóù¤ ê»Ý»ù»ñÇÙ ê»ÝÇÏ ê»Ý äÇ»é ¨ ØÇù»ÉáÝ ¥ÏÕ½»ËáõÙµ¤ ê»åïÇÙÇáë ꨻ñáë ê»åáõÑ ë¨ ³·é³í ꨳ¹³ ê¨³Ï ë¨³Ó³í³ñ ¥Ù³Ýñ³Í¤ 먳ӳí³ñ ¥ÙÇçáõÏǤ 먳ӳí³ñÇ ù³ßáíÇ ê¨³Ý §ê¨³Ý¦ ¥³ñï. Ùdzí.¤ ꨳݳ ÉÇ× ê¨³Ý»óÇ ¥å³ïÙ.¤ 먳ÝóÇ ê¨³ëïáåáÉ

ë¨ ÃÃÇ Ùáõñ³µ³ ê¨ Íáí ê¨ ê»Ãá ë¨ ï³ù¹»Õ ê¨áõÙ ê»ñ³ýÇÙ ë»ñµ ê»ñ·»Û ê»ñ·á ë»ñ»Ý³¹ ê»ñÇÝ» ê»ñÇÏ ë»ñϨÇÉÇ Ùáõñ³µ³ ë»ñϨÇÉáí Ùë³åáõñ ë»ñϨÇÉáí áã˳ñÇ ÙÇë ë»ñϨÇÉáí ïáÉÙ³ §ê»ñÙݳó³ÝÝ»ñÁ ãí»ñ³¹³ñӳݦÇó ¥Ñ³ïí³Í¤ ê»ñáµ ê»ñáµ» ê»ñáíµ» ¥å³ïÙ.¤ ê»ñíÇáë îáõÉÇáë ë»ñï ¥³Í., Ù³Ã.¤ ë»ñï µ³½ÙáõÃÛáõÝ ë»ñï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ë»ñïáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ë»ñïáõÛà ¥Ù³Ã.¤ ë»ñáõóùáí ëáõÏÇ ê»ùëïáë êdzٳÝÃá êdzÝáë ëǵ»ËÇ ³Õó³Ý êǵÇÉɳ ¥å³ïÙ.¤ êÇ¾Ý¾Ý êÇɳÑï³ñÛ³Ý êÇÉí³ êÇÉýǹ³ ¥¹Çó.¤ êÇÙ³ ëÇÙ»Ýë ¥ê¤ êÇÙ»áÝ - Ñåì¿í êÇÙ»áÝ ¥å³ïÙ.¤ - Ñåìèîí ëÇÙ»ïñdz

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 367


ëÇÙ»ïñÇÏ ¥ýáõÝÏódz¤ ëÇÙ»óÇ êÇÙǽ³ñ êÇÙÇÏ êÇÙáÝ ëÇÝ»Ïáõñ³ ëÇÝÏáå³ ¥»ñ³Åßï.¤ ëÇÝÛáñ ëÇÝÛáñ³ ëÇÝáõëáǹ êÇáÝ êÇåÇÉ ¥å³ïÙ.¤ êÇë êÇë³Ï êÇë³ÏáõÑÇ ëÇë»é³åáõñ ëÇë»éÇ ÉóáÝ³Í ëÙµáõÏ ëÇë»éáí µñÝÓ³åáõñ ëÇë»éáí å³ëáõó ïáÉÙ³ êÇëdzÝÇ µá½µ³ß êÇëí³ñ¹ êÇñ³¹»Õ êÇñ³¹áõËï êÇñ³Ï³Ý êÇñ³Ïáõ½³ êÇñ³Ù³ñ· êÇñ³ÙÇñ êÇñ³Ý êÇñ³Ýáõß êÇñ³ñ÷Ç êÇñ³ù êÇñ»Ï³Ý ëÇñdzóÇ êÇñÇÏ êÇñí³ñ¹ êÇñáõÑÇ êÇñáõÝ êÇñáõÝ» êÇñáõß êÇùëïáë ëË³É ¥·áÛ., Ù³Ã.¤ ë˻ٳ

- 368 -

ëËïáñ³Í »ñßÇÏ ëËïáñ³Ñ³ó ëÏ³Ñ³Ï êϳݹÇݳíÛ³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç ëϽµÝ³Ï³Ý ÷áõÉ ëϽµÝ³÷áõÉ ëϽµáõÝù ¥·Çï.¤ ëϽµáõÝù ¥Ù³Ã.¤ ëϽµáõÝùÝ»ñ ëÏǽµ ¥í»ÏïáñÇ, ׳鳷³ÛÃǤ ëÏǽµÁª ųÙÁ 20-ÇÝ êÏÇåÇáÝ êÏÛáõÃdz êÏáï §ê. Ð.¦-Ç ÷áëïÇó ëÙµ³Ï³íáñÝ»ñ êÙµ³ï êÙµ³ï³Ýáõß êÙÇà êÛáõ½³Ý¥Ý³¤ ëÛáõÇï êÛáõÝÇùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ êÛáõÝÇùÇ ÏáÉáÉ³Ï êÛáõÝÇùÇ ëå³ë ëÝϳåáõñ ëá¹³ êáÉáÙáÝ ¥éáõë.¤ êáË³Ï ëá˳åáõñ ëáËáí ÉáµÇ ¥Óí³Í»Õ, áã˳ñÇ ÙÇë, ïáÉÙ³¤ êáÏñ³ï - Ñîêðàò êáÏñ³ï»ë ¥å³ïÙ.¤ - Ñîêðàò êáÕáÙáÝ - Ñîãîìîí êáÕáÙáÝ ÆÙ³ëïáõÝ êáÕáÙáÝ ¥å³ïÙ.¤ - Ñîëîìîí ëáÙ³ÉÇ»óÇ ëáÛ³ÛÇ µ³Ïɳ §êáÛáõ½-31¦-Çó ¥Ñ³Õáñ¹áõÙ¤ §êáÛáõ½-6¦ ïÇ»½»ñ³Ý³í êáݳ ëáݳï îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

êáÝÇÏ êáÝÛ³ êáë êáëÇ ëáíËá½ ëáñ³Å³å³í»Ý ëáñ³ï»É ëáñ³ù³ñï ëáódzÉÇëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ»ñáë ëáódzÉÇëï³Ï³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ëááõë ëááõë ¥ÉáÉÇÏǤ êá÷dz ¥å³ïÙ.¤ êáýÇ êáýÇÏ êáýÛ³ êáýáÏÉ»ë êå³Ñ³Ý ëå³Ý³Ë ëå³Ý³ËÇ ³Õó³Ý ëå³Ý³Ëáí Ùë³åáõñ ¥Óí³Í»Õ¤ ëå³Ý³Ëáí áã˳ñÇ ÙÇë ëå³Ý³Ëáí ï³í³ñÇ ÙÇë êå³Ý¹³ñ êå³Ý¹³ñ³ï §êå³Ýí³Í ³Õ³íÝáõó¦ ѳïí³Í ëå³é³í³×³éù ëå³ë ëå³ëù ¥³ÍÇÉí»Éáõ¤ êå³ñï³Ï §êå³ñï³ÏǦ ¹³ñå³ëÁ ëåÇï³Ï³Ó³í³ñ §êåÇï³ÏÇÝ ¿ ï³ÉÇë ³é³·³ëïÁ ٻݳíáñ¦-Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ëåÇï³Ï Éᵳ˳ßáõ ëåÇï³Ï ÉáµÇ ëåÇï³Ï Éáµáí ß᷻˳ßáõ êåÇï³Ï Íáí ëåÇï³Ï Ï»é³ëÇ Ùáõñ³µ³ êåÇñǹáÝ

ëåáñï³åñ³Ýù ëåáñïå»ïÏáÙ ëåñ¹»É êí»ïɳݳ ëï³¹ÇáÝ êï³ÙµáÉ ¥å³ïÙ.¤ êï³ÙµáõÉ ëï³óÇáݳñ ¥Ù³Ã.¤ ëï³óÇáݳñ Ï»ï ¥ÏáñǤ êï»Éɳ ëï»é³¹Ç³Ý ¥ëé¤ ëï»ñç êï»÷³Ý êï»÷³Ý³í³ÝÇ ·³Ã³ êï»÷³Ýáë êïÇÙý³ÉÇë ëïÇÝù³µáñµ ¥Ù³ëïÇï¤ êï³íñáåáÉÇ »ñÏñ³Ù³ë ëïÇÝù³ËïáõÃÛáõÝ ¥Ù³ëïáå³Ãdz¤ ëïáͳÝÇ êïáÏÑáÉÙ ëïñç³Ý³É ¥ëïñç³Ýù¤ êñ³åÇáÝ êñµ³½³Ý ¹³ßÇÝù ëñµ»É ¥ëñµÇã, ëñµ³·ñ»É¤ êñµáõÑÇ ëñ¹áÕ»É ëñï³ÙϳݳËïáõÃÛáõÝ ¥Ï³ñ¹ÇáÙÇáå³Ãdz¤ êóÇÉɳ ¥êÏÇÉɳ¤ ¨ ø³ñǵ¹Çë ëáõ· ¥ë·³É, ë·³íáñ¤ êáõ»½Ç çñ³Ýóù êáõÉɳ êáõËáõÙ ëáõÏÇÇ ³åáõËï, Ëáñáí³Í ëáõÝÏáí ÷ɳí êáõÝ Ú³Ãë»Ý ëáõåÇ ³Û»Ýù êáõë³Ùµ³ñ êáõë³Ý êáõë³Ýݳ êáõñ³Ù

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 369


ëáõñµ ¥ëñµ³·áñÍ»É, ëñµ³½³Ý¤ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ êáõñµ ¶¨áñ· êáõñµ ȳíñ»ÝïÇáë ¥·»ï¤ êáõñµ ÍÝÝ¹Ç ïáÝ êáõñµ ÐáíѳÝÝ»ë êáõñµ лÕÇÝ»Ç ÏÕ½Ç êáõñµ ØÇݳë êáõñµ Üß³Ý êáõñµ êï»÷³Ýáë ܳ˳íϳ êáõñ»Ý êáõñÇç³Ý ëáõñ× êáõñÙ³Ï êáõùdzë ëý»ñÇÏ ýáõÝÏódzݻñ –ì– í³·áÝ í³·áÝ-é»ëïáñ³Ý í³·ñ ì³½·³Ýáõß ì³½·»Ý ì³½·áõß ì³É»ÝïÇÝ ì³É»ÝïÇݳ ì³É»ÝïÇÝdzÝáë ì³É»ñÇ ì³É»ñÇ³Ý ¥éáõë.¤ ì³Éï»ñ ì³Éï»ñ êÏáï ì³ÉÛ³ í³ÉÛáõï³ ì³Ëóݷ ì³Ñ³·Ý ì³Ñ³Ý¥Û³Ý¤ ì³Ñ³Ýáõß ì³Ñ» ì³Ññ³Ù ì³ÑñÇ× ì³Õ³ñß ì³Õ³ñß³Ï

- 370 -

ì³ÕÇÝ³Ï í³Õáñ¹Û³Ý í³Û³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý ì³ÛÙ³ñ ì³Ûáó ÓáñÇ Ù³ñ½ í³Ûñ¿çù³Ùáõï í³ÛñÏÛ³Ý ¥í¤ ì³Ý³ïáõñ ì³Ý ¶á· ìÇÝë»Ýï ì³Ý¹»³ ì³Ý ¸»Ûù ²ÝïáÝÇë í³Ý»óÇ í³ÝÇÉÇÝ ì³ÝÇÏ ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý· í³Ýݳ ì³Ý-îáëå ì³ÝáõÑÇ ì³Ýáõß ì³ßÇÝ·ïáÝ ì³ßï³Ï ì³ã³·³Ý ì³ã» í³éá¹ ì³ë³Ï ì³ëÇÉ - Âàñèë ì³ëÇÉ ¥å³ïÙ.¤- Âàñèëèé ì³ëÇÉÇ ¥éáõë.¤ ì³ëåáõñ³Ï ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Øáϳó êáõñµ ØÇݳë í³ëï³Ï³íáñ ßÇݳñ³ñ í³ëï³Ï³íáñ áõëáõóÇã í³í»ñ³óáõÙ í³ï³ÑáÕ»ñ í³ïï ¥ìï¤ ì³ñ³· í³ñ³·áõÛñ ì³ñ³½¹³ï ì³ñ³½ í³ñ³½Ç ¥ÙëǤ Ëáñáí³Í Ⱥ¼ì²Î²Ü

ì³ñ³½í³Ñ³Ý ¥å³ïÙ.¤ í³ñ¹ ì³ñ¹ ì³ñ¹³Ý §ì³ñ¹³Ý³ÝùǦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ì³ñ¹³Ý¹áõËï ì³ñ¹³ÝáõÑÇ ì³ñ¹³Ýáõß í³ñ¹³å»ï ì³ñ¹³í³éÇ ïáÝ ì³ñ¹·»ë ì³ñ¹·»ë سÝáõÏ ¥å³ïÙ.¤ ì³ñ¹»Ñ³ï ì³ñ¹»ÝÇ ì³ñ¹¨³Ý ì³ñ¹»ñ»ë¥Û³Ý¤ ì³ñ¹Çûñ ì³ñ¹ÇÏ ì³ñ¹Çß³Õ ì³ñ¹áõÑÇ ì³ñ¹áõÙ ì³ñ¹áõß í³ñ¹Ç Ùáõñ³µ³ í³ñϳÝÇß ¥é»ÛïÇÝ·¤ ¥Ù³ñ½.¤ í³ñÓ³Ï ¥§Ñ³ñצ¤ í³ñÓ ¥í³ñÓ³ïñ»É¤ í³ñÝ»ïáõÏ í³ñÝ»ïù ì³ñß³Ù ì³ñáë - Âàðîñ ì³ñáë ¥å³ïÙ.¤ - Âàð í³ñã³Ï³ñ· í³ñã³ÝÇ ¥ÏáÉ»·Ç³¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ ì³ñë³·»Õ í³ñë³ÏÇ Ó³í³ñ ¥Ã»÷³Ñ³Ý¤ ì³ñë»ÝÇÏ ì³ñë»ñ ì³ñëÇÏ ì³ñí³é³ ì³ñí³é» ì³ñáõÅ³Ý îºÔºÎ²îàô

í³ñáõÝ· ¥ÃÃáõ ¹ñ³Í¤ í»µ»ñ ¥ìµ¤ 컽áõí ì»ÉÇË³Ý ì»ÉÇç³Ý í»Ïïáñ³Ï³Ý ѳßÇí í»ÏïáñÇ »ñϳñáõÃÛáõÝ ¥Ùá¹áõɤ ì»Ñ³Ýáõß ì»Ñáõß ì»Ý»ëáõ»É³ ì»Ý»ïÇÏ ì»Ý»ñ³ ì»ÝdzÙÇÝ ¥éáõë.¤ í»ç ¥í»çë 㿤 ì»ëå³ëdzÝáë ì»ëï Æݹdz ¥²ñ¨ÙïÛ³Ý Ðݹϳëï³Ý¤ ì»ñ³ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙ í»ñ³µÝ³ÏáõÙ í»ñ³¹³ñÓ í»ñ³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ í»ñ³Í»É ¥Ù³Ã.¤ í»ñ³ÍáõÙ ¥Ù³Ã.¤ í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ í»ñ³Ùµ³ñÓ í»ñ³Ý¹³ ì»ñ·ÇÉÇáë ì»ñ·ÇÝ» ì»ñ·áõß ì»ñ¹Ç ì»ñÅÇÝ» í»ñÃÇé ì»ñÇÝ ²ñï³ß³ï ì»ñÇÝ Â³ÉÇÝ í»ñÉáõÍ»É ¥Ù³Ã.¤ í»ñÉáõÍ»ÉÁ ¥Ù³Ã.¤ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ í»ñÉáõÍáõÙ ¥Ù³Ã.¤ í»ñÝ³Ë³í ¥¿ÉÇﳤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ í»ñݳ˳í³ÛÇÝ ¥¿ÉÇï³ÛÇݤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤

- 370 -


í»ñÝ»ïáõÏ, í»ñÝ»ïù í»ñÝáÉáñï ì»ñáÝÇϳ í»ñç ¥í»ñçÇÝ, í»ñç³µ³Ý, í»ñçÇí»ñçᤠì»ñç³ÉáõÛë í»ñóí³Íù ì»óÇÏ ìÇ·»Ý ìÇ»Ýݳ ìÇ»ÝݳÛÇ ²Ýï³é ¥É»éݳ½³Ý·í³Í¤ ìÇ»ïݳ٠ìÇÉ»Ý ìÇɻݳ ìÇÉÑ»ÉÙ ìÇÉÑ»ÉÙ ýáÝ ÐáõÙµáɹï ìÇÉÛ³Ù ìÇÉëáÝ ìÇÏïáñ ìÇÏïáñÛ³ ìÇáÉ»ï³ íÇëÏá½ ìÇñ³µ ìÇñ·ÇÉÇáë íÇó»åñ»½Ç¹»Ýï ìɳ¹ÇÙÇñ ìɳ¹Çëɳí íϳ۳·Çñ ¥¹ÇåÉáÙ¤ ¥·Çï.¤ íÏ³Û³Ï³Ý ¥³ï»ëï³ï¤ ¥·Çï.¤ í׳ñ³·Çñ ¥ã»Ï¤ ¥ïÝï.¤ íݳëÁ ù³í»É ìßïáõÑÇ íáµÉ³ ìá·»½Ý»ñ ìáÉ·³ ìáÉ·³-¸áÝ ìáÉá¹Û³ ìáÉï íáÉï ¥ì¤ ìáÉï»ñ íáÏ³É ìáñáÝ»Å

- 372 -

ìáñáßÇÉáí ìé³Ù ìé³Ùß³åáõÑ íï³Ï ¥³ßË.¤ íñ³ß³ñÅ ìñ³ëï³Ý íñ³ëï³ÝóÇ íñ¹áí»É ¥íñ¹áíÙáõÝù, ³Ýíñ¹áí¤ ìñ»Å ìñóݻë íñÓÇÝ ìñáõÛñ ìáõ¹ ìáõ¹ñá ìáõÉý –î– î³Ã¨³óÇ ¥å³ïÙ.¤ î³Ã¨ÇÏ î³ÉÇï³ î³ÉÉ ÇµÝ Ð³ÙïáõÝ î³ÏÇïáë ï³Õ³í³ñ î³×³ï î³×³ïáõÑÇ î³Ù³ñ³ ¥éáõë.¤ î³ÙµáíÇ Ù³ñ½ î³ÝÛ³ ï³ÝáíÇ î³Ýï³Éáë ï³é»Ë ï³å³Ï³Í ¹¹áõÙ ¥ÉáµÇ, ϳñÙñ³Ë³Ûï, ÏáÉáÉÇÏ, ÏáÕ³Ï, ×áõï¤ ï³å³Ï³Í áã˳ñÇ ÙÇë ï³å³Ï³Í ë³·, ËÝÓáñáí ï³å³Ï³Í ï³í³ñÇ ÙÇë ï³å³Ï³Í ï³í³ñÇ ÙÇë, µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí 10-³Ï³Ý ï³ëÁ-ï³ëÝÑÇÝ· ¥Ù³ñ¹¤ ï³ëÇó ï³ëÝÑÇÝ· Ù»ïñ ï³ëѳ½³ñ³íáñÝ»ñ ¥Ù³Ã.¤ Ⱥ¼ì²Î²Ü

ï³ëÙÇÉÇáݳíáñÝ»ñ ¥Ù³Ã.¤ 12-³ÙÛ³ ï³ëݳíáñÝ»ñ ï³ëÝ»ñáñ¹ ï³ëÝ»ñáñ¹³Ï³Ý ¥ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý¤ ¥Ù³ë¤ ï³ëÝ»ñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñ· X-Ç, XV-Çó ï³ëÝûñÛ³Ï î²êê-Ç ÃÕóÏÇó ï³í³ñÇ »÷³Í ÙÇë ï³í³ñÇ Ùëáï åáã ï³í³ñÇ ß᷻˳ßáõÏÇ ÙÇë ï³í³ñÇ ï³å³Ï³Í ÙÇë î³íñÇÏÛ³Ý É»éÝ»ñ ¥å³ïÙ.¤ î³íñÇë î³íñáë î³ï۳ݳ î³ñáÝÇÏ î³ïáõñ ï³ñ³·ÇÍ í»ÏïáñÝ»ñ ï³ñ³Ã»ù³ÛÝáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ï³ñ³ÝóáõÙ ï³ñ³Ýóù ¥É³ÛÝáõÏáí¤ ï³ñ³Ñ³ñà í»ÏïáñÝ»ñ ï³ñ³Ýï»Éɳ ï³ñ³ë»é ï³ñ³óñÇí ¥³Í., Ù³Ã.¤ ï³ñ³óñÇíáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ï³ñµ»ñÇã ¥·áÛ.¤ î³ñ»ÝÃáÝ ï³ñ»óï³ñÇ î³ñÇ»É î³ñÏíÇÝÇáë ¶áéá½ î³ñáÝ î³ñáݳóÇ ¥å³ïÙ.¤ î³ñáÝ»óÇ ¥å³ïÙ.¤ ï³ññ ¥µ³½ÙáõÃÛ³Ý, áñáßÇãÇ, Ù³ïñÇóǤ ï³ññ³Ï³Ý ¥ýáõÝÏódzݻñ, ٳûٳïÇϳ¤ ï³ññ³Ï³Ý å³ï³ÑáõÛà îºÔºÎ²îàô

ï³÷³Ï³ÓáõÏ ï³ù ³ÕµÛáõñ ï³ù¹»Õ ¥Ñáï³í»ï¤ ï³ùëÇ ï»· ï»·ñ ¥ï³·ñ¤ ï»·áõ»óÇ î»É»Ù³ù î»É»ßáí ï»ÏïáÝ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ ï»Õ³ñ¹ÙÇÝ ï»Õ³óÇ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ï»Õ³÷áËáõÙ ¥½áõ·³Ñ»é ï»Õ³÷áËáõÙ¤ ï»Õ»Ï³·ÇïáõÃÛáõÝ ¥ÇÝýáñÙ³ïÇϳ¤ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¥ÇÝýáñÙ³ódz¤ ï»Õ»Ï³ïáõ µÛáõñá ï»Õ»ÏáõÛà ¥ÇÝýáñÙ³ódz¤ ï»Õ»ÏáõÝ¥áõÃÛáõݤ ï»Õ»ÏáõݳϥáõÃÛáõݤ ï»éáñ ï»ë³ïÇå ï»ëɳ ¥î¤ ï¨³Ï³Ý Ñ³Ý·ëïÇ ë»ÝÛ³Ï î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý î»ñ»Ýï î»ñ»ÝïÇáë ï»ñ¨³½»ñÍáõÙ ï»ñÙÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï» î»ñÝáåáÉ ï»ñ ê³Ñ³Ï î»ñáõÝÇ îǵ»ñ ¥·»ï¤ îǵ»ñÇë ¥·»ï¤ îǵ»ñÇáë îÇ·ñ³Ý îÇ·ñ³Ý ºñÏñáñ¹ îÇ·ñ³ÝáõÑÇ

- 373 -


îÇ·ñÇë ïÇ»½»ñ³·Ý³ó û¹³ãáõ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ó·áÕáõÃÛáõÝ ¥Ó·áճϳÝáõÃÛáõݤ ïÇ»½»ñ³Ýí³× îÇÏáõß îÇÙáûáë îÇÙáý»Û ¥éáõë.¤ îÇï ¥éáõë.¤ îÇïáë îÇñ³Ù³Ûñ îÇñ³Ûñ îÇñ³ïáõñ îÇñÇà ¥å³ïÙ.¤ îÇñáõÑÇ îÇñáõÝ ïÏë-áí ïÑ³É ïѳÉáí Óí³Í»Õ îÛ³éÝÁݹ³é³çÇ ïáÝ îÛáõñáë ïÝ³Ï³Ý »ñßÇÏ ïÝ³Ï³Ý Ñ³Éí³ ïÝ»ïáõÝ ïÝ»óÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ù³ñ﻽ ïÝï»ë³Ï³Ý ¥Ë³Ýáõä ïÝï»ë³÷áñÓ ïÝï»ëí³ñ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ïÝûñ»Ý ïáÉÙ³ îáÉëïáÛ ïáÏ³ï³ ïáÏáëÝ»ñáí ïáÙë³ñÏÕ ¥µáÉáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ï»Õ»ñÇ, åɳóϳñï ¨ ÷³÷áõÏ ï»Õ»ñǤ ïáÙë³ñÏÕ ¥ïáÙë»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý í³×³éùǤ ïáݳϳÝ

- 374 -

ïáݳѳó ïáÝÙ³Ûëï»ñ îáݳå»ï ïáÝݳ ïáÝݳ-ÏÇÉáÙ»ïñ îáëϳ îáëÛ³ ïáñ¹ÇÏ ¥Ï»Ý¹.¤ îáñù ïåÇã ¥åñÇÝï»ñ¤ ¥ï»Ë.¤ îí»Ý ïñ³Ïïáñ îñ³åǽáÝ ïñ³í»ñë ¥ëåáñï., ï»ËÝ.¤ ïñ³íÙ³ îñ¹³ï îñ¹³ïÇ Ã³Ëï ïñá·Ý»ñ îáõÉÇáë îáõÉɳ ¹» гٹáÝ îáõ-134 ÇÝùݳÃÇé ïáõÝ-óݷ³ñ³Ý ïáõñ ¥³ÝÑ»ï³ó³Í ϻݹ³ÝǤ ïáõñµÇÝ ïáõñǽ٠î÷ËÇë ¥ÑÇݤ –ð– ð³ýýÇ ð³ýýÇ íÇå³ë³ÝÁ –ò– ò³Ï³Ý ó³Ù³ù³ÛÇÝ ¥Ù³Ûñó³Ù³ù³ÛÇݤ ÏÉÇÙ³ ó³Û·»ñ· ó³ÝóÇ íñ³ Ëáñáí³Í ëáõÏÇ ò»ÉëÇáõë ó»Õ ó»Õ³ï»ë³Ï ó»ÝïÝ»ñ ¥ó¤ ó-áí îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

óÇÝÏ óÝó³µáõÅáõÃÛáõÝ ¥ßáϳÛÇÝ Ã»ñ³ådz¤ ¥µÅßÏ.¤ óáɳɳåï»ñ òáÉ³Ï òáɳí³ñ¹ òáÉ»ñ òáÉí³ñ¹ òáÕ³Ûñ òáÕ³Ýáõß òáÕÇÏ óáñ»ÝÇ ³ÉÛáõñ óñï³ËïáõÃÛáõÝ ¥ÏñÇáå³Ãdz¤ óñï³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ¥·ÛáõÕ.¤ óáõÛó óáõó³¹ñáõÙ óáõó³å³ëï³é ¥ïñ³Ýëå³ñ³Ýï¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ – àô – àõ³Ûɹ àõ³Ûï àõ³ÛïÑáÉ àõ»Éë àôºü²-Ç Ùñó³ß³ñ àõ½áõÝÛ³Ý áõÃÇó ï³ëÁ ï³ñÇ àõÇÉÏÇÝëáÝ áõÉÇ Ëáñáíáõ àõÉáõµ³µ¥Û³Ý¤ àõËï³Ý»ë áõÕ»µ»éÇ ïáÙë³ñÏÕ áõÕ»·ÇÍ áõÕ»ÍÇñ áõÕ»Õáí ÷ɳí áõÕ»ñÓ áõÕÇ àõÙÇÏ áõÝÇí»ñëdz¹³ àõáÉëïñÇï àõáÉïáÝ §àõáñÏ»ñ¦-Ç í»ñçÇÝ Ñá¹í³ÍÁ

áõé³-ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ àõéѳ áõë³ÝáÕ-áõë³ÝáÕáõÑÇ àõëïÇ³Ý áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý áõë áõëÇ áõëáõóÇã-áõëáõóãáõÑÇ áõï»É-ËÙ»É áõñ³· àõñ³ñïáõ áõñµ³Ã áõñµ³Ã³Ëáë áõñµ³Ýǽ٠àõñÙdz ÉÇ× áõñí³·ÇÍ –ö– ö³µÇáë ¸³Ý¹³ÕÏáï ÷³Õ³Ý· ö³ÛÉ³Ï ö³ÛÏ ö³ÛÉáõÝ ö³Ýáë ö³ßÇÏ ö³å³Ï ö³é³ÝÓ»Ù ö³é»Ý ö³éÇÏ ö³éÝ³Ï ö³éÝ³í³½ ö³éáõÑÇ ö³éùÇ ßù³Ýß³Ý ¥³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ, »ñÏñáñ¹ ³ëïÇ׳ÝǤ ÷³ëÇ³Ý ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹ ¥å³ïÙ.¤ ö³ñ³Ùáõ½ ÷³ñó٠ö³ñǽ §ö³ñǽÁ¦ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¿ ö³ñÇ½Û³Ý ÏáÙáõݳ ÷³ñǽóÇ ö³ñáë

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 375


ö³ñë³¹³Ý ö³ñí³Ý³ ö³÷³· ÷³÷³· ÷³÷ϳٳñÙÇÝÝ»ñ ö»ÛÝ ö»Ýç³µ ö»ÝëÇÉí³ÝdzÛÇ Ý³Ñ³Ý· 1917 Ã. ö»ïñí³ñÛ³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ö»÷ñáÝ» ö»÷ñáÝÛ³ öÇÉÇåáë öÇÉáÝ ¥²É»ùë³Ý¹ñ³óǤ öÇéÉ Ð³ñµáñ öÇï öÇñáõ½ öÇñáõÙ öɳµÇáë ÷ɳí öÉÇÙáõà ÷ÉáÉ ÷ÕÓÏ³É ÷Õßï³óÇ ÷ÛáõÝÇÏ öÛáõÝÇÏdz öÝçÇÏ ÷ß³Ëá½ ÷ß³Ëï ¥³Ï³ÝÃὤ ÷߳ѳճñçÇ Ï³ñ³Ù»É öáÃÇ ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝ ÷á˳¹³ñÓ³Ï³Ý ¥Ù³Ã.¤ ÷á˳¹³ñӳϳÝáõÃÛáõÝ ¥Ù³Ã.¤ ÷á˳¹ñáíÇ ÷á˳ϻñå³ÛÇÝ ÷á˳Ýó³Ï³Ý ÷á˳Ýó³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÷á˳Ýó³í³½ù ÷á˳ñÏ ¥ÏáÝí»ñëdz¤ ¥ïÝï.¤ ÷á˳ñù³ ÷á˷ݹ³å»ï

- 376 -

÷á˽ÇçáõÙ ÷áËÇݹ ÷áËÍáí³Ï³É ÷áËݳѳݷ³å»ï öáϳë öáÏdz ÷áßÇ öáñÃáõ·³Édz ¥å³ïÙ.¤ ÷áñÓ ¥÷áñÓ»É, ÷áñÓ³·»ï, ÷áñÓ³Ýù¤ ÷áñÓ³·»ï ¥¿ùëå»ñï¤ ¥·Çï.¤ ÷áñӳ߳ñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ¥¿ùëå»ñïǽ³¤ ¥·Çï.¤ ÷áñáï³Í ѳí öáñï ö³ïñÇÏ öáñï øáÝáõ»Û öáùñ ²ëdz ÷áùñ³ëÇ³Ï³Ý öáùñ ²ñç ÷áùñ-ÇÝã öáùñ سëÇë öéÛáõ·Ç³ ÷ñ÷ñ³Ñ³óÇÏ ÷ñ÷ñáõÏ ÷áõÉ ÷áõéÁ ïí³Í Çß˳Ý, ÉáÉÇÏáí ÷áõéÁ ïí³Í ϳñÙñ³Ë³Ûï ÷áõéÁ ïí³Í ÑáñÃÇ ÙÇë, ÉáÉÇÏáí ÷áõéÁ ïí³Í ïÑ³É ÷ù³µÉÇà –ø– ø³É³Ýóñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ¹»å³ñï³Ù»Ýï ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÏáÙÇï» ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ßï³µ ù³Õ³ù³óÇ ø³Õ³ùÇ ÁݹѳÝáõñ ï»ëùÁ ¥Ýϳñ¤ ù³Õ³ùÇó ù³Õ³ù ø³Õ¹»³ Ⱥ¼ì²Î²Ü

ù³ÕÇñÃáí ³åáõñ ø³ÕÏ»¹áÝ ù³ÕóÏ»Õ ¥µÉ³ëïáÙ³, ¿åÇûÉÇáÙ³, ϳÝó»é ¤ ù³Õóñ³µÉÇà ù³Õóñ³í»ÝÇù ù³Õóñ Ëáñǽáí ݳ½áõÏ ø³Ù ù³Ùáõ ¿Ý»ñ·Ç³ ¥áõŤ ø³Ý³Ý §ø³ÝÇ ¹»é ë³ÛÉÁ ßáõé ãÇ »Ï»É¦-Çó ¥ï»ë³ñ³Ý¤ ù³ßáíÇ ù³ßáíÇ ¥ë¨³Ó³í³ñǤ ù³áë ù³ç ø³ç³½ ø³ç³½Ý ø³ç³Ûñ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï ø³çÇÏ ø³ç ܳ½³ñ ù³çù ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ÙÇçÇÝ ¥Ù³Ã.¤ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ÙÇçÇÝ ëË³É ù³é³ÝÇëï ¥·áÛ.¤ ù³ñ³·ÉË»óÇ ù³ñ³Ã³÷í³Íù ù³ñ³Ã³÷áõÏ ø³ñ³Ù ù³ñ³ÛÍ ù³ñ³÷Ý»ñ ø³ñÙÇÉ» ø³ñÝ ´³Õ³Ïáõ ù³ñï ø³ñï»ñ ù³ñïáõÕ³ñ ù³ó³Ë³ÃÃáõ ø»Ã¨³Ý ø»ÙµñÇç ø»Ý»¹Ç ø»ÝïÇ ÏáÙëáõÃÛáõÝ îºÔºÎ²îàô

ø»áåë ø»ñáµ ø»ñáµ» ù»ñáµ» ¥ù»ñáíµ»¤ ø»ñáÝdz ø»ñáíµ» ¥å³ïÙ.¤ ùÇÙ»é ¥å³ïÙ.¤ ùÇÙdz ùÇÙÇÏáë ùÇÙáÝáí ÷ɳí øÇßÙÇß øÇßݨ øÇáë øÇñÙ³Ýß³Ñ øɳñÏ ùÉáñ ùÉáñáýÇÉ ùÕ³Ùǹ øÛáÉÝ øݳñ ùݳñ»ñ·áõ øݳñÇÏ ùÝݳßñç³Ý øÝùáõß øáã³ñ øë³Ýí»ó ÏáÙÇë³ñÝ»ñÇ ÷áÕáó øë³ÝïÇå» ùë³Ý-ùë³ÝÑÇÝ· ¥·Çñù¤ øë»ÝáýáÝ øë»ñùë»ë ùí»³ïáõ ¥³ÝÓ¤ øíÇÝïáë øñ¹ëï³Ý øñÇëï øñÇëï³÷áñ ¥å³ïÙ.¤ - Õðèñòîôîð øñÇëï³÷áñ - Êðèñòàôîð øñÇëïÇÝ» ùñÇëïáÝ»³-¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ øñÇëïáëÇ Ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù å³Ûͳé³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïáÝ ùñáÙ

- 377 -


ùñçÇÏ ùñùÇç øáõóÛÇë ùáõÛñ ¥ùñáç¤ øáõã³Ï ¥å³ïÙ.¤ ùáõçáõç øáõé ùáõñ¹ ùáõñÓ ¥ùñÓ³½·»ëï, ùñӻջݤ ùáõñç ¥ùñç³ÃáõÕÃ, ùñç³Ñ³í³ù, ùñçáï¤ –ú– ûµ»ñÉ»Ûï»Ý³Ýï û·Ý»É ¥û·Ý³Ï³Ý, û·ÝáõÃÛáõݤ û·áëïáë ú·áëïáë úÏï³ídzÝáë ú·ë»Ý û·áõï ¥û·ï³Ï³ñ, û·ï³·áñͻɤ û¹ ú¹³µ³ßÛ³Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý û¹»ÏáÉáÝ ûɹ»ñÙ³Ý ûÉÇÙådz¹³ §úÉÇÙådz¹³-80¦-Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñ úÉëï»ñ úËáïÛ³Ý Íáí úÏï³ úÏï³ídzÝáë úÏï³íÇáë úÏïÛ³µñÇݳ ûÏñáõ· úѳÛá úѳݥ۳ݤ úѳÝç³Ý¥Û³Ý¤ ûÑÙ ¥úÙ¤ ûÓ ¥ûÓ³ÓáõÏ, ûÓ³Ó¨, ûÓ³µáõÛë¤ ûÓ³µáõͳñ³Ý úÓÝ»óÇ ¥å³ïÙ.¤ ûÕ³µÉÇà ¥áõÏñ³Çݳϳݤ

- 378 -

ûÕ³ÏÕ½Ç úÙ³ñ ʳ۳٠Ôdz볹¹ÇÝ ²µáõ-Éü³ÃÑ ÇµÝ Æµñ³ÑÇÙ úÝ»·³ ÉÇ× ú’Ü»ÛÉ ¥ú’ÜÇɤ ÚáõçÇÝ úÝÇÏ ûß³ñ³Ï úßÇÝ ¥å³ïÙ.¤ ú’èÇáñ¹³Ý سÛùÉ úë³Ýݳ úë»Ã-²É³ÝdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ úëϳñ úëï Æݹdz úíǹÇáë úíÏdzÝdz úíë³Ýݳ ûñ ûñ³í³ñÓ §úñµÇï³-2¦ áõÕ»Íñ³Ï³Û³Ý ûñ·³Ý ¥Ù³ÙáõÉǤ úñ·³Ý г۳ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ Î»ÝïÏáÙÇ ûñ¹»ñ §úñ»ÝùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ¦ úñ»ëï ûñ»óûñ ûñÇÝ³Ï³Ý ¥É»·ÇïÇÙ¤ ¥Ñ³ë.-ù³Õ.¤ §úñÇݳó »ñÏÇñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ ûñÇáñ¹ úñϳ¹Û³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ úñçáÝÇÏÇÓ»Ç ßñç³Ý úñ÷»áë ú’ø»ÛëÇ ú’øáÝáñ úý»ÉÛ³ úýÇÏ ûýÇáÉÇï³ÛÇÝ ·áïÇ –ü– ý³µñÇϳ ü³µñÇÏÇáë ü³µñÇóÇáë îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

ü³µñÇóÇáõë Ú³Ý ý³µáõɳ ü³¹»Û ¥éáõë.¤ ý³½ ¥ýǽ.¤ ü³ÃÙ³ ü³Çݳ ý³É³Ý· ¥å³ïÙ.¤ ý³Ý»ñ ý³Ýï³ëïÇÏ³Ï³Ý ü³éáõË ý³ñ³¹ ¥ü¤ ü³ñѳï ü»µáë ý»ÉÇ»ïáÝ ü»ÉÇùë ü»ÝÛ³ ý»ÝáٻݳÉǽ٠ü»á¹áñ ¥éáõë.¤ ü»á¹áñ ¥å³ïÙ.¤ = »á¹áñáë ü»ñ¹Çݳݹ ýǽÇϳ ýǽùÇÙdz üǹdzë ýÇɳï»ÉÇëï üÇÉÇå ¥éáõë.¤ üÇÉÇå ²í·áõëï üÇÉÇåÇÝÝ»ñ üÇÉÇåÇÝÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ üÇÉÇåáë ýÇÉѳñÙáÝdz ýÇÝÙÇÝ üÇÝÝ³Ï³Ý Íáó üÇçÇ üɳµÇáë üɳíÇáë üÉáñ³ üáÉÏÝ»ñ üáÙ³ ¥éáõë.¤ ýáëýáñ ýáïá³åñ³Ýù üáñ¹ üñ³ÝÏÉÇÝ

ýñ³Ýë-·»ñÙ³Ý³Ï³Ý üñ³Ýëdz 1848 Ã. üñ³ÝëÇ³Ï³Ý µáõñÅáõ³¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ѻճ÷áËáõÃÛáõÝ 1789-1794 ÃÃ. üñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ù»Í Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ üñ³ÝëdzÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí üñ³ÝëdzÛÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ ýñ³ÝëdzóÇ üñ³Ýó üñ³Ýó ÚáëÇýÇ »ñÏÇñ üñ»¹»ñÇÏ ýñ»½³ ¥ïáñý³Ñ³ï Ù»ù»Ý³¤ ýñ»½¥»ñ¤ üñǹ³ üñǹñÇË üñÇÏ ¥å³ïÙ.¤ üñáõݽ» ýñáõݽ»óÇ ýáõïµáÉ ýáõñ·áÝ

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

- 379


´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ Æ Üä²êî вÚàò Ⱥ¼ìÆ ¼²ð¶²òزÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ºðÎàô Êàêø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¶ÈàôÊ ²è²æÆÜ Èº¼ì²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ºì Ⱥ¼ìÆ Î²ÜàܲðÎØ²Ü Ð²ðòºð . . . . . . . . . . . . 6 гۻñ»ÝÇ μ³é³ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ѳñëïáõÃÛáõÝÁ. ³½·³ÛÇÝÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝÁ Ýñ³ ï»ñÙÇݳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 àðàÞàôØܺð гÛáó É»½íÇ Ï³ÝáݳñÏÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ëϽμáõÝùÝ»ñÁ . . . . . . . . . . . . . 22 гۻñ»ÝÇ ï»ñÙÇݳϳ½ÙáõÃÛ³Ý ëϽμáõÝùÝ»ñÁ. . . . . . . . . . . . . . . . 24 ¶ÈàôÊ ºðÎðàð¸ îºðØÆܲÞÆÜàôÂÚàôÜ ºì î²è²¸²ðÒàôÂÚàôÜ . . . . . . . . . . . . . . . 26 î»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ù»Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 àðàÞàôØܺð ². гïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÝ áõ ·ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1. öáÕáóÝ»ñÇ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . . . . . . . 45 2. ìñ³ó³Ï³Ý ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . 46 3. ²ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . 46 4. ²í³Ý¹³Ï³Ý ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . 56 5. гÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ. . . . 66 ´³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÙÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6. гۻñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ . . . . . . . . . . . . . . 78 7. ¼³·ë»ñÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ. . . . . . . . 97 ´. λñ³ÏáõñÝ»ñÇ áõ Ùûñ³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1. λñ³ÏáõñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ áõï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . . . . . . . 102 2. ²é¨ïñÇ óáõó³Ý³ÏÝ»ñÇ É»½í³Ï³Ý ×ß·ñïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . 114 ¶. гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ù³ñ½³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ . . . . . . . . . . . 115 1. èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2. èáõë»ñ»ÝÇó ¨ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇó ÷á˳éÛ³É µ³é»ñÇ §³¦ í»ñçݳÑÝãÛáõÝÇ Ù³ëÇÝ 119 3. гۻñ»Ý §Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ, §Ïáõë³ÏóáõÃÛáõݦ ¨ ³ÛÉ µ³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4. ØÇ ß³ñù ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5. §ê»ëdz¦, §Ý³Ï³½¦, §é»·É³Ù»Ýï¦ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . 125 6. èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ÙÇ ß³ñù ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . 126

- 380 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

7. èáõë»ñ»Ý ïàðàäíîñòü µ³éÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ¨ §¹Çñ»Ïïáñ – ïÝûñ»Ý¦ µ³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. èáõë»ñ»Ý Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . 9. èáõë»ñ»Ý ÙÇ ß³ñù ï»ñÙÇݳÛÇÝ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. ØÇç³½·³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõ ÝÛáõûñáõÙ ·áñͳÍíáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, é³½Ù³·Çï³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . . ¸. سûٳïÇϳϳÝ, ï»ËÝÇϳϳÝ, ýǽÇϳÛÇ ¨ ϻݹ³Ý³μ³Ý³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. гۻñ»Ý ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ×ß·ñïÙ³Ý ¨ Ýñ³Ýó ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. سûٳïÇÏ³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . 3. سûٳïÇÏ³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëï³ÛÇÝ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý áñáß ï»ñÙÇÝÝ»ñ ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . 6. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ·áñͳÍíáÕ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. üǽÇÏ³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Ù³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¥ØФ ÙdzíáñÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ Ïñ׳ï Ý߳ݳÏáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . . . . º. èáõë»ñ»Ý ¨ ûï³ñ ͳ·áõÙ áõÝ»óáÕ μ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. èáõë»ñ»Ý ÜÅ-Ç Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . 2. ²Ý·É»ñ»Ý µ³é»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . 3. ÐáõÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ µ³é»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . 4. úï³ñ³½·Ç µ³é»ñÇ ÏñÏÝ³Ï µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. λݹ³ÝÇÝ»ñÇ áñáß ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ϳñ·³µ³Ý³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . 6. г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç áñáßáõÙÁ §Ý³Ë³ñ³ñ¦ µ³éÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÈàôÊ ºððàð¸ àõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ-áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝ ¨ ϻﳹñáõÃÛáõÝ . . . . . . . . . . . . . àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý-áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ¨ ϻﳹñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ù»Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àðàÞàôØܺð ². àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý-áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . 1. èáõë³Ï³Ý ¨ ûï³ñ³½·Ç ѳïáõÏ ³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ ß»ßï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . 2. гۻñ»ÝÇÝ ³Ýó³Í ûï³ñ µ³é»ñáõÙ ú¥à¤ Ó³ÛݳíáñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ð-Çó,Ô-Çó ¨ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇó Ñ»ïá ´, ¶, ¸, Ò, æ ï³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. §¾É»Ïïñ¦ ³ñÙ³ïáí µ³ñ¹í³Í µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . .

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü îºÔºÎ²îàô

131 131 132 133 138 138 146 147 158 159 161 170 178 178 178 181 182 182 184 185 185 195 195 195 196 203

- 381


5. гۻñ»ÝÇ ï³é³ÛÇÝ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . 6. гۻñ»ÝáõÙ -òÆ, -²òÆ, -ºòÆ ³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í ï»Õ³µÝ³Ï Ý߳ݳÏáÕ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñÇ Ù³ÇëÝ . . . . . . . . . . . . . . . 7. ijٳݳϳÏÇó ѳۻñ»Ý Ñ»ï ¥»ï¤ ³ñÙ³ïÇ ¨ Ýñ³Ýáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ´. λﳹñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . 8. ¶ÍÇÏÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. â³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù»ç ³éÝíáÕ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñá¹»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. ÊáëùÇ Ñ»ï ù»ñ³Ï³Ýáñ»Ý ãϳåíáÕ ¨ ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍíáÕ µ³é»ñÇ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . .

. 203 . 204 . 207 . 209 . 209 . 212 . 215

¶ÈàôÊ âàððà𸠲. î»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛáõÝ ¨ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝ . . . . . . . . . . . . . . . . 219 î»ñÙÇݳßÇÝáõÃÛ³Ý ¨ ï³é³¹³ñÓáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ù»Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 ´. àõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ-áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝ ¨ ϻﳹñáõÃÛáõÝ . . . . . . . . . . . . 228 àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý-áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ¨ ϻﳹñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ù»Ïݳμ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 àðàÞàôØܺð ². î»ñÙÇݳμ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝ . . . . . . . . . . . . . . . . 250 1. ÐРܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ éáõë»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇݦ (1990 Ã.) áñáßáõÙÁ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ . 250 2. гë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . 251 3. ÐÐ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ï³é³¹³ñÓÙ³Ý ¨ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . 252 4. îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 5. îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 6. سñ½³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . . . . 255 7. سñ½³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ 256 8. سñ½³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ 258 9. úï³ñ §Ù»Ë³ÝÇϦ ï»ñÙÇÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ×ß·ñïáõÙ ÙïóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 10. гí³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý, ٳûٳïÇÏ³Ï³Ý íÇ׳ϳ·ñáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ٳûٳïÇϳÛÇ áñáß ûï³ñ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . 261 11. Ðáõݳ-ɳïÇÝ³Ï³Ý Í³·Ù³Ýª -Ƽ, -à¼, -ä²ÂƲ, -زîà¼, -àز í»ñç³Í³ÝóÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µÅßÏ³Ï³Ý ï»ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳۻñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñáí ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 12. ¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 13. î³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

- 382 -

îºðØÆܲ´²Ü²Î²Ü ºì

14. î³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñáÕ ÙÇ ß³ñù ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . 272 15. §ÆÝýáñÙ³ódz¦ ï»ñÙÇÝÇ ¨ ÝáõÛÝ ³ñÙ³ïáí ³ÛÉ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ѳٳñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 ´. àõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ-áõÕÕ³ËáëáõÃÛáõÝ ¨ ϻﳹñáõÃÛáõÝ . . . . . . . . . . . . 275 1. Æ í³Ûñ ¥í³ñ¤, Ç í»ñ ѻﳹñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳ½Ùí³Í µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µ³é»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÁ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 2. гۻñ»Ý ·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ÙdzëݳϳݳóÙ³Ý ¨ ×ß·ñïÙ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . 277 3. ÐРܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝûñ ݳËÏÇÝ ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç §ºñϳÏÇ ·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áñáß µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇûñÇݳϳóÙ³Ý Ù³ëÇݦ ¥1991 Ã.¤ áñáßáõÙÁ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ 279 4. ijٳݳϳÏÇó ѳÛáó É»½íáõÙ ÈáéÇ, ¶ÛáõÙñÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáí³Ï³Ý ½áõ·³Ó¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ¨ ѳñ³óáõÛóÁ ÙÇûñÇݳϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ . . . 280 5. ²ñ¨»É³Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Ûµáõµ»ÝÇ ¨ ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ѳí³ù³ÍáõÇ Ù³ëÇÝ 281 6. гۻñ»Ý ·ñ³Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 7. ´³Õ³¹ñÛ³É Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñáõ٠ٻͳï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ . . . . 286 8. îáÕ³¹³ñÓÇ Ù³ëÇÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 гí»Éí³Í вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü úðºÜøÀ Ⱥ¼ìÆ Ø²êÆÜ . . . . . . . . . . 298 ȺèܲÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü úðºÜøÀ Ⱥ¼ìÆ Ø²êÆÜ . . . . . . 301 ø²Ôì²Ìøܺð ÐÐ §¶àì²¼¸Æ زêÆܦ úðºÜøÆò . . . . . . . . . . . . . . 304 вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ Æð²òìàÔ êÜܸ²ØºðøÆ Ø²ÎÜÞزÜÀ ܺðβڲòìàÔ ä²Ð²ÜæܺðÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 §²äð²Üø²ÚÆÜ ºì êä²ê²ðÎØ²Ü ÜÞ²ÜܺðÆ, ²äð²ÜøܺðÆ Ì²¶Ø²Ü îºÔ²ÜàôÜܺðÆ Ø²êÆܦ ÐÐ úðºÜø, Ðà¸ì²Ì 6 . . . . . . . . . . . . . . 305 ²ððàÔÆ ¥Î²î²ðàÔÆ, ì²Ö²èàÔƤ ÎàÔØÆò îºÔºÎ²îìàôÂÚàôÜ ¼ºîºÔºÈàô òàôò²Ü²ÎÆÜ ÜºðβڲòìàÔ ä²Ð²ÜæܺðÀ . . . . . . . . . . . . . . . . 305 ø²Ôì²Ìøܺð ì²ðâ²Î²Ü Æð²ì²Ê²ÊîàôØܺðÆ ìºð²´ºðÚ²È ÐÐ úðºÜøÆò . . 307 î»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç ¨ ѳۻñ»ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í ³ÝáõÝÝ»ñÇ, ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ, µ³é»ñÇ áõ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310