Page 1


สารบัญ ประวัติทีม ตำนานนักเตะแมนยู นักเตะชุดปั จจุบนั ผูจ้ ดั การทีมคนปั จจุบนั นันชินี ข่าววงการฟุตบอล คำพูดนักเตะ รู นนี่ อิราฮิม the grandmaster ตารางคะแนน บอยแบรนด์

1--92 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24


1

Manchester united แมนเชสเตอร์ยไู นเต็ดฟุตบอลคลับ เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1870 เมื่อ พนั ก งานการรถไฟกลุ่ ม หนึ่ งได้ ก่ อ ตั้ งที ม ฟุ ต บอลขึ้นมา ซึ่ งพวกเขาใช้ชื่อว่า เดอะ แลงคาเชียร์ แอนด์ ยอร์คเชียร์ เรี ยลเวย์ ฟุตบอล คลับ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็ น นิวตัน ฮีธ ในปี 1878 โดย พวกเขาพยายามเข้าร่ วมฟุตบอลลีกถึงสองครั้งแต่ก็ ล้มเหลว เพราะไม่มีสโมสรใดให้การสนับสนุน แต่ ในที่สุดพวกเขาก็ได้รับการยอมรับเมื่อฟุตบอลลีก มีการแบ่งออกเป็ นสองดิวชิ นั่ ในเวลาต่อมาไม่นาน เกมลีกนัดแรกในประวัติศาสตร์ของนิวตัน ฮีธ คือ ดารมพ่ายแพ้ต่อ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส3-4 แต่ชยั ชนะนัดแรกก็มาถึงในไม่ชา้ เมื่อพวกเขาจัดกา รถล่มเอาชนะวูลฟ์ แฮมป์ ตัน วันเดอเรอร์ส ไปได้ถึง

10-1 แต่หลังจากนั้นทีมกลับทำผลงานได้อย่างน่าผิด หวัง เมื่อคว้าชัยชนะได้เพียงแค่ 6 จาก 30 นัดเท่านั้น จนทำให้พวกเขาตกไปอยูใ่ นอับดับบ๊วยของ ตาราง แต่พวกเขาก็รอดการตกชั้นได้ หลังจากที่เอาชนะ สมอลล์ ฮีธ ไปได้ 5-2 ที่สนาม บรามอลล์เลน แต่ ใ นปี ต่ อ มาที ม ยัง คงเล่ น แย่ เ หมื อ นเดิ ม และ ต้องตกชั้นไปในที่สุด โดยแม้จะมีการยุบลีก และตั้งขึ้นมาใหม่ แต่ทีมก็มีปัญหาในการ เข้าร่ วมลีกอีกครั้ง เนื่องจากสถานะทางการเงินที่ไม่ ดีนกั ก่อนที่พวกเขาจะล้มละลายเมื่อเข้าปี 1902 โชคดีที่มีผอู ้ ำนวยการโรงกลัน่ เบียร์ที่ชื่อ จอห์น เดวีส่ ์ มาลงทุนกับสโมสร ทำให้เขากลายเป็ นผูอ้ ำนวยการ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ส โ ม ส ร ใ น ท้ า ย ที่ สุ ด จากนั้นทีมก็เปลี่ยนชื่อมาเป็ น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั นี้ และอีกไม่นาน เออร์เนสต์ แมกนัลล์ ก็ถกู แต่งตั้ง


ให้เข้ามาเป็ นผูจ้ ดั การทีมคนแรกของทีมในปี 1903 โดย แมกนัลล์ ได้นำพาไต่ข้ ึนมาจากดิวชิ นั่ 2 ได้ และจากสไตล์การเล่นที่รวดเร็ ว และ สวยงาม ในฤดูกาล 1907-08 “ปี ศาจแดง” ก็สามารถคว้าแชมป์ ลีกมายังถิ่น โอลด์ แทร็ ฟฟอร์ด ได้เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร แ ถ ม ใ น ปี ถั ด ม า พ ว ก เ ข า ยั ง ค ว้ า แ ช ม ป์ เ อ ฟ เ อ คั พ ไปครองได้อีกต่างหาก แต่หลังจากที่สิ้นสุ ดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แมนฯ ยูไนเต็ด ก็ประสบปั ญหาจนได้ เมื่อสนาม โอลด์ แทร็ ฟฟอร์ด เกิดใช้การไม่ได้ รวมถึงนักเตะบางคนก็อายุมากขึ้น ทำให้ ต ้อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ งใหญ่ โ ดยการเซ็ น สั ญ ญากับ แมนเชสเตอร์ ซิต้ ี ทีมร่ วมเมือง เพื่อขอใช้สนาม เมน โร้ด เป็ นสนามเหย้า พร้อมกับแต่งตั้ง แม็ตต์ บัสบี้ เป็ นผูจ้ ดั การทีมชุดนั้น แต่ใครจะไปรู ้ได้วา่ ชายผูน้ ้ ีแหละที่ ได้สร้าง “เร้ด เดวิลส์” ให้กลับขึ้นมาผงาดอีกครั้ง เมื่อเขาพา ทีมที่มีเด็กท้องถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลักคว้าแชมป์ ลีก ในฤดูก5าล 1951-52 และบับจากนั้นมันก็ได้กลายเป็ นจุดเริ่ มต้นของยุค บัสบี้ เบ๊บส์ อันยิง่ ใหญ่ แชมป์ ลี กในฤดู กาล1955-56ตกเป็ นของพวกเขา และในฟุตบอลยุโรป บัสบี้ ก็สามารถพาทีมลุยเข้ารอบ ยูโรเปี้ ยน คัพ และไปถึงรอบรองชนะเลิศ ได้สำเร็ จก่อนที่จะตกรอบไป แต่ยงั ดีที่พวกเขาคว้า แชมป์ ดวิ ิชันหนึ ่ ง่ ได้อีกสมัย และจะได้กลับมายุโรปใหม่ในปี หน้า แ ต่ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ก ลั บ ไ ม่ เ ป็ น อ ย่ า ง ที่ คิ ด เ มื่ อ ส โ ม ส ร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาประสบอุบตั ิเหตุครั้งใหญ่ เมื่อ เครื่ องบินโดยสารทีมที่ลงจอดในกรุ งมิวนิค เกิดอุบตั ิเหตุ ข ณ ะ ก ำ ลั ง บิ น ขึ้ น ฟ้ า ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู ้ เ ล่ น ข อ ง ที ม 8 รายเสี ยชีวติ ทันที และนัน่ ก็เป็ นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจ ที่สุดในวงการกีฬาทัว่ โลกในขณะนั้น หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าว แม็ตต์ บัสบี้ ได้ทำการตัดสิ นใจ สร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อสานฝันที่จะ คว้าแชมป์ ยูโรเปี้ ยนคัพให้ได้โดยแกนนำยัง เป็ นนักเตะที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์เครื่ องบินตกรวมกับ ผูเ้ ล่นจากทีมสำรอง, ทีมเยาวชน และนักเตะที่ซ้ื อเข้ามาใหม่ จนทีมเริ่ มกลับมาแข็งแกร่ งขึ้นตามลำดับ แ ล ะ เ มื่ อ ฝั น ร้ า น ร้ า ย ไ ด้ ผ่ า น ไ ป พ ว ก เ ข า ก็ ก ลั บ ม า ค ว้ า แ ช ม ป์ ไ ด้ อี ก ค รั้ ง ใ น ถ้ ว ย เ อ ฟ เ อ คั พ ปี 1 9 6 3 ซึ่งในฤดูกาลนั้นเองนักเตะอย่าง จอร์จ เบสต์ ,เดนนิส ลอว์ และ บ็อบบี้ ชาร์ลตัน แจ้งเกิดขึ้นมาได้สำเร็ จ และดูเหมือน ช่วงนี้จะเป็ นเวลาที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร เมื่อพวกเข าคว้าแชมป์ ลีกมาครองได้ 2 สมัยในรอบ 3 ปี หลัง และ แน่นอนเป้ นหมายต่อไปของพวกเขาย่อมอยูท่ ี่ ยูโรเปี้ ยน จนในที่สุดความฝันของ แม็ตต์ บัสบี้ ก็เป็ นจริ ง

เมื่อ ลูกทีมของเขา ไล่ถล่มเอาชนะ เบนฟิ ก้า ทีมชื่อดังของ เมืองฝอยทองซึ่ งนำทัพมาโดย ยูเซบิโอ นักเตะชื่อก้องโลก ไปได้ที่สนาม เวมบลีย ์ ด้วยสกอร์ 4-1 และคว้าแชมป์ ถ้วยสโมสรใบใหญ่สุดของยุโรปไป ได้อย่างงดงาม ก่อนที่ บัสบี้ จะวางมือในเวลาต่อ มาซึ่ งนั่น ดู เ หมื อ นว่ า จะเป็ นจุ ด เปลี่ ย นของที ม อี ก ครั้ ง เมื่อช่วงทศวรรษที่ 1970 วิลฟ์ แม็คกินเนสส์, แฟร้งค์ โอ ฟาร์เรลล์ และ ทอมมี่ ด็อคเคอร์ต้ ี ที่เข้ามารับงานต่อ จากเซอร์บสั บี้ ต่างก็ทำผลงานได้ยำ่ แย่จนทีมต้องตกชั้น ลงไปเล่นในดิวชิ นั่ 2 ในเวลาไม่นาน ช่วงทศวรรษ 80 หลังจากที่ ยูไนเต็ด กลับมาขึ้นมาในลีกสู งสุ ดอีกครั้ง พวกเขาก็ยงั สร้าง ผลงานได้ไม่เป็ นที่น่าประทับใจนัก ทำให้ทางเบื้องบนได้ตดั สิ นใจที่จะดึงตัว รอน แอ๊ตกินสัน เข้ามาคุมทีมแทนที่ของ เดฟ เซ็กซ์ตนั ในปี 1981 โดยบิ๊กรอน ได้นำนักเตะใหม่หลายคน เข้ามาสู่ทีม โดยเฉพาะในรายของ ไบรอัน ร็ อบสัน กองกลางชาวอังกฤษที่เขาจ่ายเงินกว่า 1.5 ล้านปอนด์ หรื อประมาณ 105 ล้านบาท เพื่อเป็ นค่าตัวนั้นถือเป็ นการ ซื้อที่เป็ นสถิติการย้ายทีมของเกาะอังกฤษ ในเวลานั้นเลย แต่หลังจากนั้น ร็ อบสัน ก็แสดงให้เห็น ว่าเขาเล่นได้คุม้ ค่าตัวทุกเพนนี แต่การเปลี่ยนแปลงใน รั่วโอลด์ แทร็ ฟฟอร์ด ก็ยงั ไม่หยุดลงแค่น้ ี เมื่อทาง บอร์ดบริ หารได้เห็นตรงกันว่า การคว้าแชมป์ เอฟเอ คัพ 2 สมัย นั้นไม่เพียงพอต่อสโมสรระดับนี้ ส่ งผลให้ตำแหน่งผูจ้ ดั การทีม ยูไนเต็ด เปลี่ยนมือมาจาก แอ๊ตกินสัน ไปสู่ผจู ้ ดั การทีมคนใหม่ที่ชื่อว่า อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั งานชิ้นใหม่ของ “เฟอร์ก้ ี” ในถิ่น โอลด์ แทร็ ฟฟอร์ด เขาต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันที่มากมาย และ ด้วยเหตุผลนี้เองทีท่ ำให้ผจู้ ดั การทีมคนก่อนอย่าง แอ๊ตกินสัน ต้องกระเด็นตกเก้าอี้ไป แน่นอนว่าแค่แชมป์ เอฟเอ คัพ อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความทะเยอ ทะยานและความต้องการของสโมสรยักษ์ใหญ่ อย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ และงานนี้ของ “เฟอร์ก้ ี”ก็ดูท่าจะต้องพบกับความยากลำบาก เมื่อยุคนั้น ลิเวอร์พลู อริ ตวั ฉจากของทีมกำลังครองความยิง่ ให ญ่ในประเทศอยู่ โดยมี อาร์เซน่อล และ เอฟเวอร์ตนั เป็ นอีกสองทีมที่พอฟัดพอเหวีย่ ง และฟอกี้กค็ ุมทีมแมนเชสเตอร์จนถึงปั จจุบนั

2


3

ตำนานนักเตะของแมนยู Sir Bobby Charlton เซอร์ บ๊อบบี้ ชาร์ลตัน วันเกิด 11 ตุลาคม 1937 อายุ 75 ปี สถานที่เกิด แอสชิงตัน, อังกฤษ น้ำหนัก - ส่ วนสู ง 173 ค่าเหนื่อย ทีมชาติ อังกฤษ เข้าร่ วมทีม 1 มิถุนายน 1953 ชื่อ : รอย คีน สัญชาติ : ไอร์แลนด์ วันเกิด : 10 สิ งหาคม 1971 สถานที่เกิด : คอร์ก,ไอร์แลนด์ ตำแหน่ง : กองกลาง ลงเล่น : 51 นัด ยิงประตู : 480 ประตู เท้าที่ถนัด : เท้าซ้าย ย้ายร่ วมทีม : 19 กรกฎาคม 1993 (นอตติ้งแฮม ฟอร์เรส) นัดแรก : 7 สิ งหาคม 1993 v (อาร์เซน่อล) ผูไ้ ด้ฉายา กัปตันสุ ดโหด


4 เอริ ค คันโตน่า วันเกิด 24 พฤษภาคม 1966 อายุ 46 ปี สถานที่เกิด มาร์กเซย, ฝรั่งเศส น้ำหนัก - ส่ วนสู ง 188 ฉายา “อีริค เดอะ คิงส์“

ชื่อ : เดวิด เบ็คแฮม สัญชาติ : อังกฤษ วันเกิด : 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 สถานที่เกิด : ลียต์ นั สโตน ลอนดอน อังกฤษ ตำแหน่ง : กองกลาง ลงเล่น : 85 นัด ยิงประตู : 394 ประตู เท้าที่ถนัด : เท้าขวา ย้ายร่ วมทีม : 08 กรกฎาคม 1991 นัดแรก : 23 ตุลาคม 1992 (ไบรตัน)


5

นักเตะแมนยูใ


ในชุดปัจจุบนั

6


7 “เราต้องก้าวต่อไป เราผิดหวังกับผลการแข่งขันและนักเตะก็คงรู ้สึกแย่ แต่เราจำเป็ นต้ องลืมเรื่ องที่เกิดขึ้นนี้แล้วมองไปยังเกมนัดถัดไปกับซิ ต้ ี หากเราเอาชนะเกมในวันจัน ทร์หน้าได้กจ็ ะทำให้โอกาสคว้าแชมป์ สดใส” -เซอร์อเล็ก เฟอร์กสู นั


8


9


10


11

ใหญ่ไปป่ าว!บอลผูด้ ีเพิ่มขนาดโกล์ซีซนั่ หน้า การแข่งขันฟุตบอลแคปิ ตอล วัน คัพ หรื อ ลีกคัพ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยการเปลี่ยนกฏในฤดูกาลหน้า ด้วยก ารเพิ่มขนาดของโกล์ฟุตบอลให้ใหญ่ข้ ึน หากเกมยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลา “เดอะ ซัน” สื่ อดังเมืองผูด้ ี เปิ ดเผยว่า แคปิ ตอล วัน เล็งเห็นถึงความน่าเบื่อในช่วงต่อเวลาพิเศษ ที่หลายทีมคิดแต่จะเล่นเกมรับ ทำให้มีแนวคิดที่ว่

าจะขยายขนาดของประตูออกไป หากครบ 90 นา ทีแล้วยังไม่สามารถหาผูช้ นะในเกมได้ โดยจะขยายขนาดของประตูออกไปจากเ ดิม 50 เปอร์เซนต์ในการเตะต่อเวลาพิเศษ ครึ่ งแรก จากนั้นในการต่อเวลาพิเศษครึ่ ง หลัง จะขยายประตูจากเดิมออกไปถึง 100 เปอร์เซนต์เลยทีเดียว แมตต์ ดุ๊ก นายประตูของ “ไก่แจ้” แบร๊ ดฟอร์ด รองแชมป์ ลีกคัพ ที่มาทดสอบในครั้งนี้ยอมรับว่า น่าจะเป็ นการฆาตรกรรมโหดผูร้ ักษาประตูมากก ว่าสร้างความตื่นเต้น เพราะไม่สามารถที่จะปิ ดมุ


12

มตรงไหนได้เลย ทั้งนี้โดยปกติขนาดของประตูน้ นั จะอยูท่ ี่ กว้าง 7.32 เมตร สู ง 2.44 เมตร


13 ‘’เราผิดหวังมากที่พลาดโอกาศลุน้ ชปล.เเละในเกม FA Cup ก็เป็ นอีกวันที่น่าเสี ยดายสำหรับเราเเละเเฟนๆ ตอนนี้เราเหลือเเค่พรี เมียร์ลีกเพียงอย่างเดียว เราเพียงเเต่ชนะเเค่ไม่กี่เกมเท่านั้น เเชมป์ ก็จะเป็ นของเราอย่างเเน่นอน ‘’ -ปาทริ ซ เอวร่ า


14


นัดต่อไปต้องลุยกับ “ซิต้ ี” ต่อ ถ้านัดหน้าเราชนะได้เราสมควรมัน่ ใจได้แล้ว ว่าแชมป์ สมัย 20 จะเป็ นของเรา !! ลืมนัดนี้ไปได้เลยครับแล้วมุ่งสมาธิไปนัดต่อไป !! ผมเข้าใจความรู ้สึกของพวกคุณดีแต่ทุกอย่างมันต้องดําเนินต่อไป WE LovE UniteD !! ปล.นัดหน้า รู นี่ย ์ สามารถกลับมาลงเตะได้ !!!

15


16


17


18

‘ซลาตัน’ เเนะ รู นียเ์ หมาะมาเล่นให้ ปารี ส แซงต์-แชร์กแมง .. ‘’ผมไม่เเปลกใจเลยว่าทำไมเปแอสเช ถึงสนใจในตัวรู นีย ์ เขาเป็ นผูเ้ ล่นระดับท็อปของยุโรป หากเขาต้อง การเป็ นส่ วนหนึ่งของการทำทีมที่ดีที่สุด ผมว่าที่นี่ละเหมาะกับเขา เราไม่ได้เเค่เพียงอยากจะเป็ นอันดับ1 ในลีกฝรั่งเศส เเต่เราจะเป็ นสโมสรระดับต้นๆของยุโรปเเน่นอน ทั้งนี้กค็ งต้องขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจของ เขาในช่วงซัมเมอร์ ..’’ -ซลาตัน อิบราฮิโมวิช


19


20


21

ตารางคะแนน EnglishPremierLeague


22


23


24


หนังสือแมนยูเล่ม1  

เปิดเดียวรู้เลยเออ ว่าเป็นไง

หนังสือแมนยูเล่ม1  

เปิดเดียวรู้เลยเออ ว่าเป็นไง

Advertisement