Page 1

VOLLEYBALL

THAILAND 13

Volleyball Thailand League 2555 - 2556


สารบัญ เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร

3

ฐาปไพพรรณ ไชยศรี

25

วรรณา บัวแก้ว

7

นุศรา ต้อมคำ

27

ปิยะนุช แป้นน้อย

11

มลิกา กันทอง

31

ปลื้มจิตร์ ถินขาว

13

อัจฉราพร คงยศ

33 35

อรอุมา สิทธิรักษ์

17

พรพรรณ เกิดปราชญ์

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์

19

วอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก 2556 41

อำพร หญ้าผา

23


เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เ กี ย ร ติ พ ง ษ์ รั ช ต เ ก รี ย ง ไ ก ร ห รื อ ที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ น ชื่ อ โ ค้ ช อ๊ อ ด เ กิ ด วั น ที่ 1 7 ก ร ก ฎ า ค ม พ . ศ . 2509 ที ่ จังหวัดนครราชสีมาชื่อเล่นชื่อ  อ๊อด  เป็นผู้ฝึกสอนวอเลย์บอลทีมชาติไทย  คนปัจจุบันเกิดวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ที่จังหวัดนครราชสีมา จบปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยเกตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา เริ่มเล่นวอลเลย์บอลครั้งแรก เมื่ออายุ 14 ปี โดยมีคุณพ่อเป็นผู้ฝึกสอนให้ ติดทีมชาติชุดใหญ่ เมื่ออายุ 17 ปี

ผลงาน

15 โดยการโค่นจีน ซึ่งอยู่ในอันดับ 4 ของโลก ในขณะนั้นได้สำเร็จ ปี พ.ศ. 2554 พาทีมหญิงไทย คว้าอันดับ 6 เวิลด์กรังปรี ได้เป็น ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงานโค้ชเป็นครั้งแรก โดยคุมทีมยุวชนหญิง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์และคว้าอันดับ4 ในรายการชิงแชมป์เอเชีย ซึ่ ง ปี นั้ น ไ ท ย ไ ด้ เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ แ ล ะ ค ว้ า อั น ดั บ ที่ 5 ม า ค ร อ ง ปี พ . ศ . 2 5 4 1 ไ ด้ ขึ้ น ม า เ ป็ น ผู้ ฝึ ก ส อ น ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล ห ญิ เครื่องอิสริยาภรณ์ ง ที ม ช า ติ ชุ ด ใ ห ญ่ แ ล ะ ส ร้ า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ พ า ที ม เ ข้ า ไ ป เ ล่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ส น ร า ย ก า ร เ วิ ล ด์ แ ช ม ป์ เ ปี้ ย น ชิ พ ที่ ญี่ ปุ่ น แ ล ะ ไ ด้ อั น ดั บ ที่ 1 5 พ.ศ. 2553 ปี พ .ศ.2543สหพั น ธ์ ว อลเลย์ บ อลนานาชาติ ไ ด้ ใ ห้ ไ ทยเป็ น ที รรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ มวอลเลย์ บ อลที่ มี พั ฒ นาการยอดเยี่ ย มเป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ของ รางวัลที่ได้รับ โลกพาที ม หญิ ง ชุ ด มหาวิ ท ยาลั ย โลกควั า อั น ดั บ ที่ 3 ในการแ ข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย โลกที่ จี น และพาที ม ผ่ า นเข้ า แข่ ง ขั น วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่ รายการเวิลด์กรังปรี เป็น 1-8 ทีมได้สำเร็จ (ปีนั้น ใช้ระบบ 8 ทีม) นดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ 2555 ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ปี พ.ศ. 2552 พาทีมวอลเลย์บอลหญิงคว้าแชมป์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่


“โค้ ช อ๊ อ ด”เกี ย รติ พ งษรั ช ตเกรี ย งไกรหั ว หน้ า ผู้ ฝึ ก สอนทั พ ว อลเลย์ บ อลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทยเนื้ อ หอมต่ อ เนื่ อ งหลั ง สโมสรอิ กติ ซ าดชิ บ ากู จ่ า ฝู ง วอลเลย์ บ อลลี ก อาเซอร์ ไ บจานทาบทามไ ปร่ ว มงานกั บ 7นั ก ตบสาวไทยที่ ไ ด้ รั บ การเซ็ น สั ญ ญาไปก่ อ นห น้ า เป็ น เวลา1ฤดู ก าลเผยรั บ ค่ า เหนื่ อ ยกว่ า 5แสนบาทต่ อ เดื อ น “บิ๊กติ๋ม”ร.ท.ชาญฤทธิ์วงศ์ประเสริฐผู้อำนวยการสมาคมวอเลย์บอลแ ห่งประเทศไทยเผยว่าทางอิกติซาดชิบากูได้ทาบทาม“โค้ชอ๊อด”เกียรติพ

งษ์รัชตเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยให้ไปเ ป็นผู้ฝึกสอนที่นั่นจนจบฤดูกาลซึ่งเรื่องนี้ทางโค้ชอ๊อดได้เข้ามาหารือกั บทางสมาคมแล้วอีกทั้งช่วงนี้มีแค่การแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเ ทศและงานของโค้ชอ๊อดไม่หนักมากทำให้มีเวลาไปคุมทีมที่นั่นซึ่งทางส มาคมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรส่วนตัวมองว่าการไปครั้งนี้โค้ชอ๊อดจะมีเวลา ดูแลทั้ง7คนมากขึ้นและถือเป็นการเตรียมทีมก่อนจะลงเล่นในศึกเวิลด์ก รังค์ปรีซ์ในเดือนสิงหาคมนี้ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชียในเดือนกันยายน

คุยข้างสนามกับ “ยักษ์ใหญ่ ไล่ดุเด็ก” ที่เคี่ยวเข็ญจนวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยทำผลงานท็อปฟอร์ม ...ต้องยอมให้โค้ชโหดคนนี้จริง อาจจะมองว่ า โหดนะแต่ มั น เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ทางจิ ต ภาษาไทยอาจจะเรี ย กว่ า โหดเงื่ อ นไขหรื อ เวลาที่ เรากำหนดให้ เ ขาจะต้ อ งใช้ ค วามพยายามสู ง สุ ด ในชี วิ ต ความสามารถสูงสุดที่เค้าจะทำได้ เค้าอาจจะโกรธโค้ชว่าทำเต็มที่แ ล้วยังไม่ผ่านแต่ผมต้องการให้เค้าไปช่วยเพื่อนให้ผ่านเอาพลังข องความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกัน ทุกอย่างเค้าจะต้องเอาชนะใ จโค้ชให้ได้และการเอาชนะใจผม เค้าจะต้องรักและสามัคคีกัน สอง คือจะต้องมีจิตวิญญาณของการต่อสู้มากและ ต้องต่อสู้ด้วยกัน นี่คือสิ่งที่ทำให้นักกีฬาพัฒนาเรื่องคุณภาพทางจิต ผมจะฝึกซ้อมให้นักกีฬามีคุณภาพ4ด้านคือ 1.ด้านร่างกาย เช่น ความแข็งแรง เร็ว ทนทาน2.ด้านเทคนิค ต้องอยู่ในระดับโลก เช่น การเสิร์ฟ ตบ 3.คุณภาพทางจิต ต้องดี ไม่หวั่นไหว เวลาแข่ ง ขั น สามารถควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้ ดี ทั้ ง มี ค วามดุ ดั น ก้าวร้าวในการเล่น และกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้เห็นว่าตัวเองมีจิต วิญญาณเรื่องการต่อสู้ที่แท้ จริง ไม่ทำเล่น เช่น การเล่นเวท ระหว่างเล่น ผมจะสอนให้เค้าคิดว่า เค้าต้องเก่ง ขณะที่ยกอยู่ ทีมคู่แข่งขัน ของเราก็ทำเหมือนกัน อาจจะทำมากกว่าเราด้วยซ้ำ


วรรณา บัวแก้ว เป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นสูงสังเกตได้จากที่อ ายุมากแล้วก็ยังรักษามาตรฐานของตัวเองจนสามารถรับใช้ทีมชาตินับสิ บปี มีผลงานรับใช้ทีมชาติในระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เวิลด์กรังปรีด์ เวิลด์แชมเปี้ยนชีพ เวิลด์คัพ และอีกหลายรายการ วรรณา บัวแก้ว ถือเป็น นักกีฬาสายเลือดเก่าในยุคของแอนนา ไภยจินดา พัชรี แสงเมืองและพัฒนา ฝีมือการเล่นร่วมกับชุดปัจจุบันได้อย่างลงตัว จนทีมชุดปัจจุบันเป็นทีมหนึ่ง ในแนวหน้าของโลก วรรณาบั ว แก้ ว เป็ น ชาวจั ง หวั ด สระแก้ ว จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาต รีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) เริ่มเล่นวอล เลย์บอลตั้งแต่เรียนระดับประถมศึกษา ขณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนหนองกะพ้อ จังหวัดสระแก้ว หลังจากจบชั้นประถมศึกษา ก็เดินทา งเข้ามาศึกษาที่กรุงเทพฯโดยศึกษาชั้นมัธยมที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ พร้อมกับเล่นให้กับหลายสโมสรจนกระทั่งติดทีมชาติ

ผลงาน •

• • • • • •

Cup

พ.ศ. 2552 (อันดับ 6)ประเทศไทยในฐานะแชมป์ทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Championship

แชมป์ Asian Women’s Volleyball Championship ครั้งที่15 เวียดนาม 2009 • พ.ศ. 2553 (ผ่านเข้ารอบสุดท้าย) ประเทศญี่ปุ่น แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 เวียดนาม ปี 2009 • พ.ศ. 2545 (อันดับ 18) ประเทศเยอรมนี แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ไทย ปี 2007 เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Grand Prix แชมป์ซีเกมส์ครั้งที่ 23 ฟิลิปปินส์ ปี 2005 • พ.ศ. 2552 (อันดับ 8) แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 22 เวียดนาม ปี 2003 • พ.ศ. 2551 (อันดับ 11) แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 มาเลเซีย ปี 2001 • พ.ศ. 2549 (อันดับ 11) อันดับ 3 Woman Senior Asian Volleyball Championship • พ.ศ. 2548 (อันดับ 12) ปี 2007 (พ.ศ. 2550) ที่ประเทศไทย (ได้สิทธิ์แข่ง World • พ.ศ. 2547 (อันดับ 10) Cup2007 ที่ญี่ปุ่น และ Volleyball World Grand Prix 2008) • พ.ศ. 2546 (อันดับ 9) แชมป์ปริ๊นเซส คัพ แสงโสมวีเม่น วอลเลย์บอล อินวิเตชั่น ครั้งที่ • พ.ศ. 2545 (อันดับ 8) 13 (พ.ศ. 2549) ที่ประเทศไทย คว้าอันดับ 1 ได้ในรอบ 24 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน Woman Senior Asian Volleyball โดยเอาชนะเวียดนามได้ 3 - 0 เซต Championship อันดับ 10 (จาก 12 ทีม) ในการแข่งขัน Volleyball World Cup • พ.ศ. 2552 (อันดับ 1) 2007 ที่ประเทศญี่ปุ่น • พ.ศ. 2550 (อันดับ 3) พ.ศ. 2551 อันดับ 3 การแข่งขันเอเชียน คัพ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย • พ.ศ. 2548 (อันดับ 6) เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Grand Champion • พ.ศ. 2546 (อันดับ 4)


พ.ศ. 2544 (อันดับ 3) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (UNIVERSIADE)

ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (อันดับ 4) พ.ศ. 2552 ปัจจุบันทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนกองพ้ฒนาธุรกิจ รางวัลที่ได้รับ •

ตำแหน่งตัวรับอิสสระยอดเยี่ยม Best Libero ในการแข่งขัน Women Senior Asian Volleyball Championship พ.ศ. 2552 ประเทศเวียดนาม • พ.ศ. 2550 นครราชสีมา ประเทศไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ •

พ.ศ.2553เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริมยิ่งดิเรกคุณา ภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อ - นามสกุล : วรรณา บัวแก้ว ชื่อเล่น : นา วัน เดือน ปีเกิด : 2 มกราคม 2524 จังหวัด : สระแก้ว, ไทย อายุ : 31 ปี ส่วนสูง : 172 ซม. น้ำหนัก : 54 กก. การศึกษา : ม.รัตนบัณฑิต ตำแหน่งในการเล่น : ตัวรับอิสระ รูปแบบการเล่น : ตัวรับอิสระ Libero ปัจจุบันเล่นให้แก่ : SAIJO DENKI NAKORNNON THABURI ติดทีมชาติเมื่อ : ปี 1996


ปิยะนุช เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย ซึ่งเธอได้รับเลือกเข้าร่ว มวอลเลย์ บ อลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทยจ็ ด สมั ย โดยได้ รั บ เลื อ กเข้ า เล่ น ในต ำแหน่งลิเบอโรแทน  วรรณา บัวแก้วที่ได้อำลาทีมชาติไปซึ่งปิยะนุช เป็นริเบอโรที่มีความโดดเด่น และได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมเล่นในลีกขอ งอาเซอร์ไบจานในเวลาต่อมา ปิยะนุช แป้นน้อย สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมจากโรงเรียนบดินทรเดชา และสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตผลงานที่ผ่านมา ผลงานระดับสโมสร อั น ดั บ 1 ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล ไ ท ย แ ล น ด์ ลี ก ค รั้ ง ที่ 4 สังกัดสโมสรกรุงเทพมหานคร • อันดับ 8 วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่ 5 สังกัดสโมสรชัยภูม • วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่ 6 สังกัดสโมสรนครศรีธรรมราช ผลงานระดับทีมชาติ •

• • •

แชมป์วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย ทีกรุ ่ งเทพมหานคร เหรียญทองซีเกมส์ 2011 ทีป่ ระเทศอินโนีเซีย อันดับ 4 วอลเลย์บอลเวิลดกรังดปรีซ์ 2012


แป้นน้อย ชื่อเต็ม : ปิยะนุช แป้นน้อย ชื่อเล่น : แป้น วันเกิด : 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 นครศรีธรรมราช ประเทศไทย ส่วนสูง : 171 เมตร (561 ฟุต) น้ำหนัก : 54 กก. (120 ปอนด์) ตำแหน่ง : ลิเบอโร สโมสรปัจจุบัน : อาซาเรลบากู หมายเลข : 2


ป ลื้ ม จิ ต ร์ เ ป็ น ช า ว จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง เ ป็ น บุ ต ร ข อ ง น า ย วั น ชั ย - น า ง ส ม ฤ ดี ถิ น ข า ว มี พี่ ช า ย 1 ค น ชื่ อ น า ย พี ร เ ว ท จ บ การศึ ก ษามั ธ ยมต้ น จากโรงเรี ย นอ่ า งทองปั ท มโรจน์ วิ ท ยาคมมั ธ ยมปลายจากโรงเรี ย นบดิ น ทรเดชาปริ ญ ญาตรี - โท จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  (อาร์แบค) เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ 14 ปี ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่จังหวัดอ่างทอง ปลื้มจิตร์เคยไปเล่นอาชีพที่ประเทศจีน (สโมสรหงเหอ และ ฟูเจี้ยน เซี่ยะเหมิน), รัสเซีย (สโมสรอาอูรูม), เวียดนาม (สโมสรทันเห่า), ตุรกี (สโมสร Konya Eregli), ปัจจุบัน (2555-2556) ปลื้มจิตร์เล่นให้กับ สโมสร Igtisadchi BAKU ในประเทศอาเซอร์ไบจัน ผลงาน • • •

โฆษณาสายการบิน แอร์ เอเชีย (พ.ศ.2555) รางวัล Top Talk-About Sportswoman 2012 นักกีฬาหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด จากเว็บไซต์ MThai.com อันดับ 13 (จาก 24 ทีม) FIVB Women’s World Championship ปี 2010 ที่ญี่ปุ่น

แชมป์ Asian Women’s Volleyball Championship ครั้งที่ 15 เวียดนาม 2009 • อันดับ 3 Woman Senior Asian Volleyball Championship ปี 2007 (พ.ศ. 2550) ที่ประเทศไทย (ได้สิทธิ์แข่ง World Cup2007 ที่ญี่ปุ่น และ Volleyball World Grand Prix 2008) • แชมป์ปริ๊นเซส คัพ แสงโสมวีเม่น วอลเลย์บอล อินวิเตชั่น ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2549) ที่ประเทศไทย คว้าอันดับ 1 ได้ในรอบ 24 ปี โดยเอาชนะเวียดนามได้ 3 - 0 เซต • อันดับ 10 (จาก 12 ทีม) ในการแข่งขัน Volleyball World Cup 2007 ที่ประเทศญี่ปุ่น • พ.ศ. 2555 รางวัลสุดยอดนักกีฬาขวัญใจมหาชน สยามกีฬาอวอร์ดส์ ครั้งที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Cup •

พ.ศ. 2555 (อันดับ 1) ที่ประเทศคาซัคสถาน • พ.ศ. 2553 (อันดับ 2) ที่ประเทศจีน • พ.ศ. 2551 (อันดับ 3) ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Grand Prix •

• • • • • • • •

พ.ศ. 2555 (อันดับ 4) พ.ศ. 2554 (อันดับ 6) พ.ศ. 2553 (อันดับ 10) พ.ศ. 2552 (อันดับ 8) พ.ศ. 2551 (อันดับ 11) พ.ศ. 2549 (อันดับ 11) พ.ศ. 2548 (อันดับ 12) พ.ศ. 2547 (อันดับ 10)

ปลื้มจิตร์ ถินขาว


พ.ศ. 2546 (อันดับ 9) • พ.ศ. 2545 (อันดับ 8) เข้าร่วมการแข่งขัน Woman Championship •

Senior

Asian

Volleyball

พ.ศ. 2554 (อันดับ 4) • พ.ศ. 2552 (อันดับ 1) • พ.ศ. 2550 (อันดับ 3) • พ.ศ. 2548 (อันดับ 6) • พ.ศ. 2546 (อันดับ 4) • พ.ศ. 2544 (อันดับ 3) เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ •

แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 อินโดนีเซีย ปี 2011 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ลาว ปี 2009 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ไทย ปี 2007 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ฟิลิปปินส์ ปี 2005 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 22 เวียดนาม ปี 2003 • แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 มาเลเซีย ปี 2001 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (UNIVERSIADE) •

ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (อันดับ 4) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ •

ชื่อ - นามสกุล : ปลื้มจิตร์ ถินขาว ชื่อเล่น : หน่อง วัน เดือน ปีเกิด : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 จังหวัด : อ่างทอง, ไทย อายุ : 28 ปี ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 63 กก. การศึกษา : ม.รัตนบัณฑิต ตำแหน่งในการเล่น : บอลเร็ว รูปแบบการเล่น : บอลเร็ว ปัจจุบันเล่นให้แก่ : Igtisadchi BAKU (Azerbaijan) ติดทีมชาติเมื่อ : ปี พ.ศ. 2540 เว็บ : เว็บแฟนคลับ ปลื้มจิตร์ ถินขาว

พ.ศ. 2548- เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ. 2553   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์


อรอุมา สิทธิรักษ์เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังศึกษาปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (อาร์แบค) เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ ปี อรอุมามีจุดเด่นในการเล่นคือพลังการตบและการกระโดดเสริฟที่หนักหน่วง สามารถตบได้ทั้งจากแดนหน้าแ ละแดนหลัง แม้จะมีส่วนสูงเพียง 175 ซม. น้ำหนัก 72 กก. ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่แต่มีความคล่องตัวสูง ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในก ารแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ปี 2006 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ อรอุมาถือว่าเป็นผู้เล่นมือหนึ่งของไทยและของเอเชียในตำแหน่งตบหัวเสา (Wing Spiker) ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2009 ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้นั้น อรอุมาได้รับรางวัล ผู้เล่นตบยอดเยี่ยม และผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขัน (Most Valuable Player (MVP)

อรอุมา สิทธิรักษ์เคยเล่นอาชีพที่ สโมสรฟิลลี่ ประเทศตุรกี, สโมสรซีเลอร์ โคนิซ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, สโมสรกวานนิล ประเทศเวียดนาม, สโมสรดินาโม คาซาน ประเทศรัสเซีย รางวัล •

• •

ผู้เล่นตบยอดเยี่ยม และผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขัน รายการชิงแชมป์เอเชีย ปี 2009 ผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีกยุโรป 2010 (สวิสเซอร์แลนด์) ผู้ทำคะแนนสูงสุดและตบยอดเยี่ยม ในการแข่งขันสโมสรหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่อินโดนีเซีย ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ เ ป็ น 1 ใ น 1 6 ค น ข อ ง นั ก กี ฬ า ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล ทั่ ว โ ล ก ที่ เ ป็ น ส ต า ร์ ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล โ ล ก จ า ก สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ผู้เล่นยอดเยี่ยม(MVP), สกอร์ยอดเยี่ยม(Best Scorer) และ ตบยอดเยี่ยม(Best Spiker) รายการ AVC Asian Cup 2012


ชื่อ - นามสกุล : อรอุมา สิทธิรักษ์ ชื่อเล่น : อร, ออน วัน เดือน ปีเกิด : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2529 (26 ปี) จังหวัด : สุราษฎร์ธานี, ไทย อายุ : 13 มิถุนายน 2529 ส่วนสูง : 175 ซม. ซม. น้ำหนัก : 72 กก. กก. การศึกษา : ม.รัตนบัณฑิต ตำแหน่งในการเล่น : ตัวตบหัวเสา รูปแบบการเล่น : ตัวตบหัวเสา ติดทีมชาติเมื่อ : ปี 2006 เว็บ : http://www.facebook.com/Onuma6

อรรอุมา สิทธิรักษ์


วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม จากโรงเรียนสุรนารีวืทยาจังหวัดนคร ราชสีมาปริญญาตรี-โทสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิลาวัณย์ เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ เรียนชั้นมัธยมที่โร งเรียนสุรนารี ผลงาน •

• • • •

• • • • • •

แชมป์ Asian Women’s Volleyball Championship ครั้งที่15 เวียดนาม 2009 แชมปซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่ ไทย ปี 2007 แชมปซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ที่ ฟิลิปปินส์ ปี 2005 แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 22 ที เวียดนาม ปี 2003 แชมป์ปริ๊นเซส คัพ แสงโสมวีเม่น วอลเลย์บอล อินวิเตชั่น ครั้งที่ 13 อันดับ 3 Woman Senior Asian Volleyball Championship ที่ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Volleyball World Grand Prix พ.ศ. 2552 (อันดับ 8) พ.ศ. 2551 (อันดับ 11) พ.ศ. 2549 (อันดับ 11) พ.ศ. 2548 (อันดับ 12) พ.ศ. 2547 (อันดับ 10) พ.ศ. 2546 (อันดับ 9)

พ.ศ. 2545 (อันดับ 8) เข้าร่วมการแข่งขัน Woman Senior Asian Volleyball Championship •

• • • • •

พ.ศ. 2552 (อันดับ 1) พ.ศ. 2550 (อันดับ 3) พ.ศ. 2548 (อันดับ 6) พ.ศ. 2546 (อันดับ 4) พ.ศ. 2544 (อันดับ 3) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (UNIVERSIADE)

ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (อันดับ 4) • ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2548 ที่เมืองอิซเมียร์ (Izmir) ประเทศตุรกี (อันดับ 5) • ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2546 ที่เมืองแดกู (Daegu) ประเทศเกาหลีใต้ (อันดับ 6) • ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2544 ที่เมืองปักกิ่ง (Beijing) ประเทศจีน (อันดับ 3) เครื่องอิสริยาภรณ์ •

พ.ศ. 2553 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเ สริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นจตุตดิเรกคุณาภรณ์


ชื่อ - นามสกุล : วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ ชื่อเล่น : กิ๊ฟ วัน เดือน ปีเกิด : 6 มิ.ย.2527 จังหวัด : นครราชสีมา, ไทย อายุ : 26 ปี ส่วนสูง : 174 ซม. น้ำหนัก : 67 กก. การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตำแหน่งในการเล่น : หัวเสา รูปแบบการเล่น : หัวเสา ปัจจุบันเล่นให้แก่ : สโมสร Konya Eregli ตุรกี ติดทีมชาติเมื่อ : ปี 1997 เว็บ : เว็บไซต์ส่วนตัว วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์


อำพร หญ้าผา อำพร หญ้าผา เป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ได้เซ็นสัญญาไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในต่างประเทศ โดยปัจจุบันเล่นให้กับทีมอิก ติดซิด บากูประเทศอาเซอร์ไบจัน ในปี 2555 เธอยังได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญูเนื่องในวันแม่แห่งชาติอีกด้วยอำพร เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ จบมัธยมปลายจากโรงเรียนสตรีนนทบุรแี ละในขณะที่นั้นก็เล่นวอลเลย์บอลไปด้วย จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอำพร ติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมาในขณะที่เธอยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้น ในระยะแรกเธอเล่นในตำแหน่งหัวเสา ปัจจุบันเล่นต ำแหน่งตัวบล็อกกลางและบอลเร็ว ซีเกมส์ 2001 :   เหรียญทอง •  2003 :   เหรียญทอง •  2005 :   เหรียญทอง •  2007 :   เหรียญทอง •  2009 :   เหรียญทอง •  2011 :   เหรียญทอง วอลเลย์บอลชิงแชมปเอเชีย •

• • •

เอเชียนคัพ •

2010 :   เหรียญเงิน •  2012 :   เหรียญทอง เวิลด์กรังด์ปรีซี •

2001 :   เหรียญทองแดง  2007 :   เหรียญทองแดง  2009 :   เหรียญทอง  2008 :   เหรียญทองแดง

• • • • • •

• •

2002 : อันดับ 8 2003 : อันดับ 10 2004 : อันดับ 10 2005 : อันดับ 12 2006 : อันดับ 10 2007 : ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่อง จากติดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดู ร้อน2007ณ กรุงเทพมหานคร 2008 : อันดับ 11 2009 : อันดับ 8

2010: อันดับ 10 • 2011 : อันดับ 6 ในรอบสุดท้าย • 2012 : อันดับ 4 ในรอบสุดท้าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ •

พ.ศ. 2548 -  เครื่องร าชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเร กคุณาภรณ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2553 -   เ เครื่องร าชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเร กคุณรภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ 


ชื่อเต็ม : อำพร หญ้าผา ชื่อเล่น : แจ๊ค วันเกิด : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 (27 ปี) จังหวัด : นครสวรรค์ ประเทศไทย ส่วนสูง : 1.80 เมตร น้ำหนัก : 70 กก. (150 ปอนด์) ตำแหน่ง : บอลเร็ว สโมสรปัจจุบัน : อิกติดซัดชิ บากู หมายเลข : 11


ฐาปไพพรรณ ไชยศรีตัวใหญ่ใจเล็กหรืคนตัว เล็กใจใหญ่มีให้เห็นถมเถในสังคมปัจจุบันหรือ แม้แต่วงการกีฬาก็เช่นกันคนตัวเล็กถูกมองว่ าไร้ประสิทธิภาพหรือถ้ามีก็เพียงน้อยนิดหากเ ทียบกับคนตัวใหญ่เห็นจะสู้ได้ยาก!!!ทฤษฎีคน นักกีฬาตัวใหญ่เก่งกว่านักกีฬาที่มีรูปร่างเล็ก กว่าเห็นจะใช้ไม่ได้กับทัพนักตบสาวไทยโดยเฉ พาะการแข่งขันระดับโลกที่อย่างเวิลด์กรังด์ปรี ซ์นักกีฬาไทยเป็นทีมที่มีความสูงเฉลี่ยเตี้ยที่สุด ของบรรดาทีมที่ลงชิงชัยแต่เมื่อนักกีฬาที่รูปร่ างสูงใหญ่ได้ลงสนามชิงชัยกับนักตบสาวไทย กลับไม่พบว่า‘’ความเตี้ย’’เป็นอุปสรรคของไท ยแม้แต่น้อยในทางกลับข้ามทั้งเกมรุกและรับข องนักตบจาก‘’แดนสยาม’’แสนจะดุดันและรุน แรงแม้แต่ทีทแชมป์เวิลด์กรังด์ปรีซ์3สมัยอย่ างอเมริกากว่าจะกำราบสาวไทยลงได้เล่นเอา หืดขึ้นคอ!!ชัยชนะทุกแมตช์ที่เกิดขึ้นในเวิลด์ ก รังด์ปรีซ์ที่ผ่านมานักกีฬาทุกคนเล่นได้เกินร้ อยรวมถึงดางรุ่งที่อย่างสนธิยาแก้วบัณฑิต หรือพรพรรณเกิดปราชญ์แต่..อีกที่เล่นได้ใ จแฟนๆชาวไทยและทำให้ต่างชาติอึ้งไม่ไม่น้อ ยนั้นคือ‘’บะหมี่’’ฐาปไพพรรณไชยศรนักตบ ผู้อาภัพเล่นได้ดีทุกตำแหน่งแต่ในสนามกลับไ ม่มีที่ว่างให้เธอได้ยืนเพียงเพราะรูปร่างที่เล็ก สูงเพียงแค่ 168 ซม.เท่านั้นความสูงกับฝีมือ กลายเป็นสิ่งที่สวนทางกันสำหรับ‘’บะหมี่’’เพรา ะไม่ว่าโค้ชจะใช้บริการให้ไปยืนในตำแหน่งไหนบ อลรุกหรือบอลรับฐาปไพพรรณเล่นได้ครบเค รื่องทุกตำแหน่งรับดีรุกหัวเสาดุดันแต่ด้วยคว ามสูงที่มี‘’บะหมี่’’จึงถูกวางไว้เพื่อเตรียมจะให้เ ล่นในตำแหน่งลิเบอโร่เพื่อสืบทอดจากรุ่นพี่วร รณา บัวแก้วแต่จังหวะชีวิตของนักตบสารพัด ประโยชน์คนนี้กลับไม่เป็นดั่งที่ขีดไว้เพราะสมาค

ฐาปไพพรรณ ไชยศรี

มฯได้ไปพบ‘’ไม้งาม’’กอใหญ่อย่าง‘’เจ้าแป้น’’ ปิยะนุชแป้นน้อยที่ถูกฝึกเพื่อรับบอลโดยเฉพา ะ‘’แป้น’’จึงกลายเป็นลิเบอโร่เบอร์2ของประเท ศไทยส่วนฐาปไพพรรณก็กลับไปอยู่ในตำแหน่ งเดิมคือ‘’ตัวสำรอง’’รอให้โค้ชเรียกไปผลัดเป ลี่ยนตำแหน่ง!!!แม้..หลายๆนัด‘’บะหมี่’’จะได้แค่ ยืนข้างขอบสนามเพื่อเป็นแรงเชียร์ให้พี่และเพื่ อนๆนักตบสาวจาก‘’เมืองแคน’’ขอนแก่นคน นี้ไม่เคย‘’ถอดใจ’’ที่จะรับใช้ชาติยังคงฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองและทำให้เธอได้แจ้ งเกิดอย่างเต็มตัวในการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรี


ซ์โดยเฉพาะนัดที่ลงสนามดวลกับเจ้าถิ่นจีน‘’บ ะหมี่’’ที่ถูกส่งลงไปเล่นแทน‘’กัปตันกิ๊ฟ’’วิลาวั ณและฐาปไพพรรณก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเ ยี่ยมเล่นประทับใจคนดูแม้ว่ารูปร่างจะเล็กแต่ส ามารถขึ้นหัวเสากำราบคู่แข่งจากจีนได้ทำเอา กองเชียร์‘’แดนมังกร’’อึ้งกับฟอร์มการเล่นข องสาวตัวเล็กก่อนที่สาวไทยสร้างประวัติศาส ตร์คว่ำสาวจีนในแผ่นดินใหญ่ได้เป็นครั้งแรก ชัยชนะในนัดนั้น ส่งให้ ‘’บะหมี่’’ แจ้งเกิดอย่าง เต็มตัวแม้6คนในสนามจะไม่มีที่ยืนสำหรับเธอ แต่ฐาปไพพรรณคือ‘’ตัวเปลี่ยนเกม’’ที่สามาร ถช่วยกู้สถานการณ์ให้กับทีมได้ทุกครั้งไม่ว่าจ ะเล่นในตำแหน่งรุกหรือรับ‘’บะหมี่’’ทำได้ดีทุกต ำแหน่ง ที่สำคัญนักตบสาวจากเมืองขอนแก่น คนนี้สามารถผสมผสานการเล่นจนคู่แข่งตั้ง รับแทบไม่ทัน!!!นับตั้งแต่ปี2008ที่ฐาปไพพรร ณเดินเข้าสู่ถนนสายทีมชาติไทยโอกาสลงสนา มโชว์เพลงตบของเธออาจจะน้อยหากเทียบกั บรุ่นพี่แต่ทุกครั้งที่เธอมีโอกาสได้ลงสังเวียน นักตบสาวคนนี้จะทุ่มเทกำลังทั้งหมดที่มีอัดใส่ คู่แข่งแบบไม่ยั้งไม่ยำเกรงว่าจะตัวใหญ่แค่ไหน เพราะเธอมีสิ่งที่ใหญ่กว่าคู่แข่งนั้นคือ‘’ใจ’’ขอ งผู้หญิงตัวเล็กที่‘’ใหญ่กว่าขนาดร่างกาย’’หล ายเท่านัก!!! ชื่อ-สกุล : ฐาปไพพรรณ ไชยศรี ชื่อเล่น : บะหมี่ ว/ด/ปเกิด : 29 พ.ย. 2532 อายุ : 22 ปี ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 60 กก. จังหวัด : ขอนแก่น การศึกษา : -มัธยมศึกษา:โรงเรียนหนองเ รือวิทยา จ.ขอนแก่น -ป.ตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิ ทยาลัยรัตนบัณฑิต ตำแหน่ง : หัวเสา - อันดับ 4 เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 2012 ติดทีมชาติ : ปี 2008 - อันดับ 6 การแข่งขันไทยแลนด์ลีก 2012 รางวัลที่ได้รับ สโมสรขอนแก่น เอสซีจี -เหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 25 ประเทศลาว -เหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่26 ประเทศอินโดนีเซีย


นุศรา ต้อมคำ นุศรา ต้อมคำ ได้ไปแข่งขันในระดับโลกหลายรายการอาทิเช่น เวิลด์กรังด์ปรีซ์ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพเวิลด์คัพ นุศราถือเป็นตัวเซตที่สร้างประวั ติศาสตร์ให้กับทีมชาติไทยอีกหนึ่งคน นอกเหนือจากปริม อินทวงษ์ ซึ่ง เป็นตัวเซตที่สร้างประวัติศาสตร์คนแรกของประเทศนุศรา ต้อมคำเป็นชาวจั งหวัดราชบุรีจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิมยาลัยรัตนบัณฑิต(อาร์แบค)เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ปีข ณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่จังหวัดราชบุรีบุคลิกร่าเริงแจ่มใสเวลาแข่งทุ่มเทให้กับการเกมส์ถึงแม้คะแนนจะเป็นรองแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสคอยช่วย เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆถือเป็นนักกีฬาที่เป็นตัวอย่างที่ดี ผลงาน •

• •

แชมป์ ป ริ๊ น เซสคั พ แสงโสมวี เ ม่ น • พ.ศ2545(อันดับ18) ประเทศเยอรมนี วอลเลย์ บ อลอิ น วิ เ ตชั่ น ครั้ ง ที่ 1 3 เข้าร่วมการแข่งขันVolleyball World (พ.ศ. 2549)ที่ประเทศไทยคว้าอันดับ1 Grand Prix ได้ในรอบ 24 ปี โดยเอาชนะเวียดนามได้ 3 - 0 เซต • พ.ศ. 2555 (อันดับ 4) • อันดับ 10 (จาก 12 ทีม) ในการแข่งขัน • พ.ศ. 2554 (อันดับ 6) Volleyball World Cup 2007 • พ.ศ. 2552 (อันดับ 8) ที่ประเทศญี่ปุ่น • พ.ศ. 2551 (อันดับ 11) • พ.ศ. 2551 อันดับ 3 การแข่งขันเอเชียน คั พ ครั้ ง ที่ 1 ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า • พ.ศ. 2549 (อันดับ 11) ประเทศไทย • พ.ศ. 2548 (อันดับ 12) เข้าร่วมการแข่งขันVolleyball World • พ.ศ. 2547 (อันดับ 10) Grand Champion Cup • พ.ศ. 2546 (อันดับ 9) • พ.ศ.2552(อันดับ6) ประเทศไทยในฐา • พ.ศ. 2545 (อันดับ 8) นะแชมป์ทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขันWomanSenior Volleyball World Championship Asian Volleyball Championship • พ.ศ.2553(ผ่ า นเข้ า รอบสุ ด ท้ า ย) • พ.ศ. 2554 (อันดับ 4) ประเทศญี่ปุ่น •

แชมป์ Asian Women’s Volleyball Championship ครั้งที่ 15 เวียดนาม 2009 แชมปซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ไทย ปี 2007 แชมป์ซีเกมส์  ครั้งที่ 23 ฟิลิปปินส์ ปี 2005 แชมป์ซีเกมส์  ครั้งที่ 22 เวียดนาม ปี 2003 แชมป์ซีเกมส์  ครั้งที่ 21 มาเลเซีย ปี 2001 อันดับ 3 Woman Senior Asian Volleyball Championship ปี 2007 (พ.ศ. 2550) ที่ประเทศไทย (ได้สิทธิ์แข่ง World Cup2007 ที่ญี่ปุ่น และ Volleyball World Grand Prix 2008)


• • • • •

พ.ศ. 2552 (อันดับ 1) พ.ศ. 2550 (อันดับ 3) พ.ศ. 2548 (อันดับ 6) พ.ศ. 2546 (อันดับ 4) พ.ศ. 2544 (อันดับ 3) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (UNIVERSIADE) ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (อันดับ 4) พ.ศ.2552เล่ น อาชี พ อยู่ ใ นประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ( สโมสรKantishaffausen) พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน เล่นอาชีพอยู่ในประเทศอาเซอร์ไบจาน (สโมสร Igtisadchi BAKU)

รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2550 ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยม Best Setter ในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิ งชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย • พ.ศ. 2551 ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยม Best Setter ในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิ งชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย •พ.ศ.2552ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยมBest Setter ในการแข่งขันWomen Senior Asian Volleyball Championship •พ.ศ.2553 ตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่า Most Valuable Player ในการแข่งขันวอลเลย์บอ ลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย •

•พ.ศ.2554 ตำแหน่งเสริฟยอดเยี่ยม Best Server ในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิ งชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย •พ.ศ.2555 ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยม Best Setter ในการแข่งขัน FIVB World Grand Prix 2012 •พ.ศ. 2555 ตำแหน่งเซตยอดเยี่ยม Best Setter ในการแข่งขัน 2012 Asian Women's Cup Volleyball Championship •พ.ศ.2556Volleyball Globe 2012 - Best Setter จากการการเปิดโหวตของเว็บไซต์ www.volleyball.it เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภร ณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ชื่อ - นามสกุล : นุศรา ต้อมคำ ชื่อเล่น : นุช วัน เดือน ปีเกิด : 7 กรกฎาคม 2528 จังหวัด : ราชบุรี, ไทย ส่วนสูง : 169 ซม. น้ำหนัก : 57 กก. การศึกษา : ม.รัตนบัณฑิต ตำแหน่งในการเล่น : ตัวเซต รูปแบบการเล่น : ตัวเซต

ปัจจุบันเล่นให้แก่ : สโมสร Kanti shaffausen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ติดทีมชาติเมื่อ : ปี 2002 เว็บ : นุศรา ต้อมคำ


มลิกา กันทองเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ได้เซ็นสัญญ าไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพในต่างประเทศ โดยปัจจุบันเล่นให้กับทีมอิก ติดซัดซบากูประเทศอาเซอร์ไบจัน

วอลเลย์บอลชิฝแชมป์เอเชีย

สโมสร

เอเชียนคัพ

• • • • • • •

รางวัล

 (2549-2550)  (2551-2552) (2552-2553) (2553-2554)  (2553-2554)  (2554-2555)  (2555-2556)

2009 FIVB Women’s World Grand Champion Cup“BestServe” ผลงาน ซีเกมส์ • • •

2007 :   เหรียญทอง  2009 :   เหรียญทอง 2011 :   เหรียญทอง

• •

2007 :   เหรียญทองแดง  2009 :   เหรียญทอง

2008 :   เหรียญทองแดง • 2010 :   เหรียญเงิน •  2012 :   เหรียญทอง เวิลด์กรังด์ปรีซ์ •

2006 : อันดับ 10 • 2007 : ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากติดแข่งขันกีฬามห าวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2007 ณ กรุงเทพมหานคร • 2008 : อันดับ 11 • 2009 : อันดับ 8 • 2010 : อันดับ 10 • 2011 : อันดับ 6 • 2012 : อันดับ 4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ •

พ.ศ. 2553 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเ สริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรก


ชื่อเต็ม : มลิกา กันทอง ชื่อเล่น : ปู วันเกิด : 8 มกราคม พ.ศ. 2530 จังหวัด : อ่างทอง ประเทศไทย ส่วนสูง : 1.77 เมตร น้ำหนัก : 54 กก. (120 ปอนด์) ตำแหน่ง : บอลโค้ง สโมสรปัจจุบัน : อิกติดซัดชิ บากู หมายเลข : 15

มลิกา กันทอง


‘ น้ อ ง เ พี ย ว ’ อั จ ฉ ร า พ ร ค ง ย ศ ห ม า ย เ ล ข 1 8 จ . น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช ไ ด้ ล ง เ ล่ น แ ล้ ว อ า ยุ 1 7 ปี สู ง 1 8 0 ซ ม . โ ค้ ช ม อ ง เ ห็ น อ า น า ค ต ไ ก ล ใ ห้ ล ง เ ล่ น ห า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ ต รี ย ม ไ ว้ ที ม ช า ติ ไ ท ย ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง ดี ใ จ กั บ คุ ณ พ่ อ ไ อ้ ห นุ่ ม ผ ม ย า ว ด้ ว ย ต บ ลู ก ย า ง ส า ว ไ ท ย ต้ า น ไ ม่ ไ ห ว พ่ า ย บ ร า ซิ ล 3 เ ซ ต ร ว ด ใ น ศึ ก ว อ ล เ ล ย์ บ อ ล ห ญิ ง ร า ย ก า ร เ วิ ล ด์ ก รั ง ด์ ป รี ซ์ ร อ บ สุ ด ท้ า ย ที่ เ มื อ ง ห นิ ง โ บ ป ร ะ เ ท ศ จี น นั ด สุ ด ท้ า ย เ ต รี ย ม ด ว ล คิ ว บ า วั น ที่ 1 ก . ค . นี้ ช่ อ ง 7 ถ่ า ย ท อ ด บั น ทึ ก ก า ร แ ข่ ง ขั น การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการเวิลด์กรังด์ปรีซ์รอบสุดท้ายที่เมืองหนิงโบประเทศจีนโดยเมื่อวันที่30มิ.ย.ทีมสาวไทยลงสนามเป็นนัดที่4ห

ลังลงสนามไปแล้ว3นัดแพ้ตุรกี,อเมริกาและช นะจีนพบกับบราซิลแชมป์โอลิมปิกเกมส2008 เซตแรกนักตบลูกยางสาวไทยเล่นดีไม่เกรงก ลั วศักดิ์ศรี ข องบราซิ ล ที่ ข นผู้เล่นชุดใหญ่ลง สนามขึ้นนำไปก่อน4-0,15-12จากนั้นสาวแ ซมบ้าเริ่มจับทางบล็อกของไทยได้และโต้คืนด้ วยการตบที่ ห นั ก หน่ ว งตามมาทั น ที่ 1 6-16ก่ อนจะทำคะแนนพลิกกลับมาชนะไทยไป25-20 เซต2บราซิ ล อาศั ย ความได้ เ ปรี ย บรู ป ร่ า งแล ะส่ ว นสู ง ทำสกอร์ ขึ้ น นำตั้ ง แต่ แ รกขณะที่ ส า วไทยพยายามตี บ อลฝ่ า บล็ อ กสู ง ของบราซิ ลไล่ ต ามมาห่ า ง9-13ก่ อ นผนึ ก กำลั ง ไล่ ม าตี

เสมอได้15-15และขึ้นนำ16-15แต่ในช่วงท้าย ต้านความหนักแน่นของเกมบุกบราซิลไม่ได้แพ้ ไปหวุดหวิด23-25ทำให้ไทยตามหลัง2-0เซต เซต3ทั้ ง คู่ สู้ กั น ได้ สู สี ใ นช่ ว งแรกทำคะแนนเ บี ย ดกั น มาตั้ ง แต่ ต้ น เสมอกั น 7-7ก่ อ นที่ บ ร าซิลจะอาศั ย การตี บ อลหนั ก หน่ ว งและการอ่ านเกมของไทยได้ เ กื อ บหมดออกนำห่ า งไป 11-8จากนั้ น “โค้ ช อ๊ อ ด”เกี ย รติ พ งษ์ รั ช ตเก รี ย งไกรหั ว หน้ า ผู้ ฝึ ก สอนที ม ชาติ ไ ทยตั ด สิ นใจพั ก ผู้ เ ล่ น ตั ว หลั ก ไว้ แ ละให้ นั ก ตบรุ่ น น้ อ งลงไปเล่ น หาประสบการณ์ โ ดยส่ ง ลงสนาม ทุกคนทั้งอัจฉราพรคงยศ,สนธยาแก้วบัณฑิ

ต,พรพรรณเกิ ด ปราชญ์ แ ละฐาปไพพรรณ ไชยศรีขณะที่บราซิลยังคงเล่นคงเส้นคงวาเ อาชนะไปได้อีก25-14สรุปสาวไทยแพ้ไป03เซต20-25,23-25,14-25 ภ า ย ห ลั ง จ บ ก า ร แ ข่ ง ขั น “ โ ค้ ช อ๊ อ ด ” เ กี ย ร ติ พ ง ษ์ รั ช ต เ ก รี ย ง ไ ก ร เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ชื่ น ช ม กั บ ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ข อ ง ลู ก ที ม เพราะบราซิลเป็นยอดทีมระดับโลก โดยในเซต 3 ตัดสินใจส่งดาวรุ่งให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการ ณ์ ถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดี ส่วนนัดสุดท้ายที่ จะพบกับคิวบาก็จะพยายามเต็มที่


สังกัด • สโมสร สุพรีม-นครศรี รางวัล • 2010 "PEA" Junior Women's Volleyball Championship "Best Spiker" • 2010 "PEA" Junior Women's Volleyball Championship "Most Valuable

• ชื่อ-นามสกุล : อัจฉราพร คงยศ • ชื่อเล่น : เพียว • สังกัดสโมสร : สุพรีม-นครศรีธรรมราช • ส่วนสูง : 179 เซนติเมตร • น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม • กรุ๊ปเลือด : A • อายุ : 17 ปี • ตำแหน่ง : บอลสั้น , บอลโค้ง • จุดตบ : 290 เซนติเมตร • จุดบล๊อค : 284 เซนติเมตร • วันเกิด : 18 มิถุนายน พ.ศ.2538 • สถานที่เกิด : อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช • การศึกษา : ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น ม.5 • โรงเรียน : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) • งานอดิเรก : ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูทีวี • นิสัยส่วนตัว : เฮฮา  • อาหารที่ชอบ : กุ้ง ก๋วยเตี๋ยว • สิ่งที่ชอบ : ชอบทุกอย่างที่ทำแล้วเรามีความสุขและไ ม่เดือดร้อนใคร • สิ่งที่ไม่ชอบ : การทะเลาะ ความไม่เข้าใจกัน • นักกีฬาคนโปรด : สุทัตตา เชื้อวู้หลิม • คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด • เฟสบุ๊ค: ซาเล้ง ซารุ่ย 


พรพรรณ เกิดปราชญ์ ร ะ ย ะ ท า ง พิ สู จ น์ ม้ า ก า ล เ ว ล า พิ สู จ น์ ค น ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ เ ดิ น ไ ป ถึ ง เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ไ ด้ แ ต่ จ ะ ใ ช้ เ ว ล า ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด ขึ้ น กั บ ค ว า ม มุ ม า น ะ แ ล ะ พ ย า ย า ม เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ‘ ’ พู่ ’ ’ พ ร พ ร ร ณ เ กิ ด ป ร า ช ญ์ ที่ เ ค ย ใ ห้ ป ฏิ ญ า ณ กั บ ตั ว เ อ ง ว่ า . . . จ ะ ก้ า ว เ ข้ า ไ ป ติ ด ท ำ เ นี ย บ ที ม ช า ติ ไ ท ย ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เธอมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า‘’พู่’’พ ยายามสั่งสมประสบการณ์จากสนามแข่งขันตั้งแต่เมื่อครั้งได้เป็นตั วแทนยุวชนและเยาวชนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆก่ อนฉายแววโดดเด่นในสนามวอลเลย์บอลอาชีพ‘’ไทยแลนด์ลีก20 11-2012’’โดยการลงเล่นให้กับสโมสรซัยโจเด็นกิ-นครนนทบุรu สายตาแห่งความมุ่งมั่นรูปร่างทักษะพละกำลังความกระหายอยากจะเ ล่นบวกกับลีลาอันฉลาดหลักแหลมี่ไม่ได้เกิดจากแค่‘’พรสวรรค์’’หาก แต่เพราะ‘’พรแสวง’’ที่ไม่เคยหยุดยั้งทำให้‘’พู่’’ถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ที มชาติร่วมกับนักกีฬาจากหลายสังกัดอีกหลายๆคนที่โชว์ฟอร์มเข้าตา แ น่ น อ น ก า ร ถู ก เ รี ย ก ตั ว เ ข้ า ซ้ อ ม ร่ ว ม กั บ รุ่ น พี่ ที ม ช า ติ นั บ เ ป็ น โ อ ก า ส ที่ ‘ ’ พู่ ’ ’ จ ะ ไ ด้ ส า น ฝั น ตั ว เ อ ง

เกื อ บ3เดื อ นที่ ซุ่ ม ซ้ อ มกั บ ที ม ชาติ ‘ ’พู่ ’ ’ไม่ มี ค วามขั ด เขิ น หรื อ แสดงออกซึ่ ง ความอ่ อ นแอกลั บ มี แ ต่ ค วามความมุ่ ง มั่ น อย่ างแรงกล้ า กั บ ท่ า ทางขึ ง ขั ง เอาจริ ง เอาจั ง เพราะเธอรู้ ดี ว่ า ป ระสบการณ์ แ ละความแกร่ ง กล้ า ยั ง ห่ า งชั้ น เมื่ อ เที ย บกั บ รุ่ น พี่ ระยะเวลาของการฝึ ก ซ้ อ มในค่ า ยที ม ชาติ ท ำให้ ‘ ’พู่ ’ ’มี พั ฒ นา การที่ ดี ขึ้ น อย่ า งชั ด เจนกล้ า มเนื้ อ แขนสรี ร ะและรู ป ร่ า งที่ ดู แ ข็ งแกร่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ‘’พรพรรณ’’ผ่ า นการเคี่ ย วอย่ า งหนั ก  สิ่ ง ต่ า งๆที่ ป รากฏขึ้ น ภายใต้ ค วามเป็ น ตั ว ของ‘’พู่ ’ ’ในที่ สุ ด เธอ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก‘’โค้ ช อ๊ อ ด’’เกี ย รติ พ งษ์ รั ช ตเกรี ย งไก รกุ น ซื อ ที ม ตบสาวให้ ติ ด 1ใน14คนที่ จ ะร่ ว มกรำศึ ก ในรายการ ต่ า งๆในนามนั ก กี ฬ าวอลเลย์ บ อลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทยชุ ด ปี 2 012  และการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2012 ระหว่างวันที่ 21-29 เม.ย. 55 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์จัง หวัดนครราชสีมาน่าจะเป็นสังเวียนแรกที่‘’พู่’’พรพรรณเกิดปราช ญ์มือเซตทีมชาติป้ายแดงจะได้ลงแข่งขันในนามตัวแทนนักกีฬาทีม ชาติไทย“ ทีมงานสยามกีฬา”


ชื่อ : พรพรรณ เกิดปราชญ์ Pornpun Guedpard ่ชื่อเล่น ซมพู่ อายุ : 19 ปี วันเกิด : 05 พฤษภาคม พ.ศ.2536 พู่เป็นคนคนนครพนมพ่อเป็นคนอยุธยา เรียนประถมที่โรงเรียนบ้านนกเ หาะอำเภอปลาปากจากนั้นย้ายมาเรียนที่อ่างทองเพราะลุงเป็นผู้ฝึกสอน วอลเลย์บอลที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำแหน่ง : มือเซ็ต สูง : 170cm สังกัดสโมสร : ซัยโจเด็นกิ-นครนนทบุรี นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หมายเลข : 16 การศึกษา - ร.ร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง - มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต http://www.facebook.com/Pornpun16 ‘’พู่’’ พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตทีมชาติป้ายแดง http://www.siamsport.co.th/history_human.asp?idh=432


‘ทีมชาติ’’ล้นทีมสร้างปัญหาให้กับทีมแชมป์เก่า2สมัยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกอย่างชลบุรี-อี. เทค- แอร์ฟอร์ซ ไม่น้อยเพราะนักตบหนุ่มชลบุรีฯนั้นส่วนใหญ่จะเป็น‘’ทีมชาติไทย’’ที่สังกัดอยู่กั บ‘’ทัพฟ้า’’ทหารอากาศแต่.ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2013ที่กำหนดระเบียบการแ ข่งขันใหม่ให้มีทีมชาติไทยได้3คนแต่ลงสนามได้แค่2กับนักกีฬาต่างชาติ2คนลงสนามได้1คนทำใ ห้ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับชลบุรีฯแบบจังๆเพราะณเวลานี้นักตบทีมชาติไทยของชลบุรีฯนั้นล้นโคว ตาหลังจากที่สมาคมวอลเลย์บอลฯประกาศขึ้นทะเบียนเจ้าบ่าวป้ายแดง‘’เจ้าอุ๊’’ธีรศักดิ์นาคประส งค์และยามีนทราวาเร่เป็นนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันส่งผลให้ชลบุรี-อี.เทค-แอร์ฟอร์ซมีนักตบที มไทยอยู่ในมือถึง4คนคือ‘’กัปตันแขก’’กิตติคุณศรีอุทธวงศ์,‘’เจ้าเจมส์’’จิรายุรักษาแก้ว,ธีรศัก ดิ์นาคประสงค์และยามีนทราวาเรและนั่นหมายถึงจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องหลุดออกจากทีมแ ละแน่นอนว่าสโมสรแชมป์เก่าต้องเก็บสองตัวหลักอย่างกิตติคุณกับจิรายุไว้กับทีมฉะนั้นจึงเหลื อสองตัวเลือกจาก‘’บอลสั้น’’คือยามีนทราวา เร่และธีรศักดิ์นาคประสงค์ซึ่งหวยก็ออกมาที่ธี รศักดิ์ที่ต้องหลุดออกจากทีม‘’แชมป์’’และไม่เพี ยงแค่‘’เจ้าอุ๊’’เท่านั้นที่หลุดโผออกจากทีมแชม ป์2สมัยแต่ยังมีลิเบอโร่ร่างใหญ่วิทยาเติมศักดิ์ และผู้เล่นหัวเสาอาทิตย์แก้วอ่อนใสก็หลุดโผไป ด้วยแต่...การหลุดออกจากทีมใหญ่ของทั้ง3 ทีมนั้นต้นสังกัดมิได้ทอดทิ้งเพียงแต่หาทีมใหม่ ให้ลงชิงชัยนั่นคือ‘’สโมสรสวอลเลย์บอลกรุงเ ก่า’’ที่จะว่าไปแล้วน่าจะเป็นทีมทหารอากาศกลา ยๆเพราะนักกีฬารวมถึงไปถึงผู้ฝึกสอนล้วนเ ป็นทหารอากาศเกือบทั้งสิ้นสำหรับทีม‘’กรุงเก่ า’’นอกจากจะได้มือดีมาจากทีม‘’แชมป์เก่า’’ชล บุรีฯแล้วยังได้มือดีจากทีมอุดรธานีอย่างมือเ ซตทีมชาติณัฐพงษ์เกศาพันธ์และนักตบทรงเส น่ห์‘’ปีเตอร์’’อภิพงษ์วิหคทองซึ่งในฤดูกาลที่แ ล้ว‘’ปีเตอร์’’มีอาการบาดเจ็บจึงไม่สามารถลงช่ วยทีมได้เต็มที่ส่งผลให้ผลงานของอุดรฯออก มาไม่ดีนักและหล่นตกชั้นไทยแลนด์ลีกในที่สุด!!! เมื่อตกชั้นและหากอยากจะกลับไปเล่นไทยแลนด์ ลีกก็ต้องมาประลองในศึกโปรชาลเลนจ์ที่กำลัง จะระเบิดศึกเร็วๆนั้นซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันครั้ งนี้อุดรธานีขาดมือเซตอย่างณัฐพงศ์และบอล โค้งผู้ดุดันอย่าง‘’เจ้าปีเตอร์’’เหลือเพียงแค่พิษ ณุหารคำตันและไพรัชนัคสารที่ยังเป็นตัวหลักข องทีมด้านหนุ่มกรุงเก่าปีที่แล้วก็ลงสังเวียนชิง ชัยในโปรชาลเลนจ์เช่นกันแต่เอาดาวรุ่งมาลงส นามจึงต้องพ่ายให้กับม.เอเชียชวดไปแข่งในไท

ณัฐพงษ์ เกศาพันธ์

อภิพงษ์ วิหคทอง

ยแลนด์ลีกแต่ปีนี้ต่างจากปีที่แล้วเพราะหนุ่ม‘’กรุ เห็นรายชื่อของทีมกรุงเก่าแล้วน่าจะเป็นอีกทีมที่คู่แข่งเห็นแล้วอาจมีเสียวเพราะดีกรีผู้เล่นแต่ละค งเก่า’’จัดเต็มขนผู้เล่นที่เก๋าประสบการณ์มาเต็มอั นนั้นไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับทีมแม่โจ้-นมไทยเดนมาร์กที่ขนเอามือเก๋าจากม.เอเชียมายกชุดเห็น ตราศึกเพราะนอกจาก5ตัวหลักที่เอ่ยถึงแล้วยัง จากตัวผู้เล่นก็แทบจะมองเห็นแล้วว่าอันดับ1-2ที่จะคว้าตั๋วไปแข่งไทยแลนด์ลีกนั้นจะเป็นใคร มีชื่อของจ.อ.สนธิบุญเรืองอดีตนักตบชายหาด ทีมชาติไทยมาร่วมแจมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

สโมสรวอลเลย์บอลกรุงเก่า


ฟันธงตรงประเด็น‘’ที่3เท่านั้น’’สำหรับเป้าหมายของขุนพลทัพนักตบ‘’ยักษ์แสด’’สโมสรวอลเลย์บอลอุด รธานีที่ขณะนี้ซ้อมกำลังพลกันอย่างดุเดือดที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมไล่ล่าความฝันเรียกว่าตั้งแต่ปลา ยเดือนต.ค.ที่ผ่านมาแทบหาวันหยุดไม่ได้หลังปีที่ผ่านมา‘’ยักษ์แสด’’ฝากผลงานไว้แค่อันดับที่6ทำให้ปีนี้พ วกเขามีความกระตือรือร้นมากขึ้นด้วยเพราะเป้าหมายเปลี่ยนไปสำหรับการเดินหน้าฝึกซ้อมของ‘’ยักษ์แส ด’’ยังได้รับการควบคุมโดย‘’อ.แขก’’สุไรมานนามีผู้ปลุกปั้นนักกีฬาวอลเลย์บอลให้กับทีมจังหวัดอุดรธานี มาแต่นมนานซึ่งเคยสร้างผลงานที่โดดเด่นนอกจากจะพาทีมวอลเลย์บอลชายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ดรธานีครองแชมป์วอลเลย์บอลชายกีฬาราชภัฏภาคอีสานจนได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลช ายในศึก‘’จามจุรีเกมส์’’ส่วนผลงานล่าสุดที่‘’อ.แขก’’ฝากไว้คือพาทีมวอลเลย์บอลชายของสโมสรวอลเล ย์บอลอุดรธานีเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2554และคว้าอันดับ6โดยใช้นัก กีฬาท้องถิ่นของสถาบันราชภัฏอุดรธานีถึง80เปอร์เซ็นต์และในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกครั้งนี้‘’ยักษ์แสด

’’ก็ยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมเป็นตัวยืนอีกทั้ งเสริมทัพด้วย‘’เจ้ากี้’’ปิยะรัฐตุ้นทัพไทย นักตบทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกมส์ครั้ง ที่26ผนวกกับอดีตมือตบทีมชาติอภิพ งษ์วิหคทอง,อำนาจพักตร์สวัสดิ์และป ริยญาพิชญนวกะซึ่งทั้งหมดนี้คือผู้เล่น คนสำคัญที่’’ยักษ์แสด’’หวังจะใช้เป็นตัว ชูโรงและนำพาทีมไปสู่เป้าหมาย‘’อ.แขก ’’สุไรมานนามีผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าเราเ ริ่มซ้อมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่าน มาจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังคงฝึกซ้อมอยู่ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากนักกีฬาส่วนให ญ่เป็นนักกีฬาท้องที่ทำให้เราสามารถร วมทีมฝึกซ้อมได้ง่ายโดยตอนนี้สโมสร ได้เช่าบ้านให้นักกีฬาอยู่ร่วมกันเพื่อคว ามสะดวกในการฝึกซ้อมโดยในช่วงเช้าจ ะทำการวิ่งและฟิตเนสส่วนตอนเย็นก็จะล งทีมซ้อมเพื่อสร้างเทคนิคให้แข็งแกร่งอ ย่างไรก็ตามตอนนี้นักกีฬาก็ได้ทดสอบฝี มืออยู่เรื่อยๆเนื่องจากมีแมตช์แข่งขันภา ยในจังหวัดอุดรธานีทำให้แต่ละคนเขาได้ ฝึกทักษะและมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เวลา‘’คู่แข่งผมมองว่าทุกทีมมีคุณภาพ และศักยภาพที่ดีส่วนทีมที่น่ากลัวก็มีทีม แชมป์เก่าชลบุรี,นครราชสีมาที่มีวันชัยทั พวิเศษร่วมทีมและทีมน้องใหม่อย่างนค รสวรรค์ก็น่ากลัวไม่น้อยส่วนทีมอื่นๆผ มมองว่าไม่หนีกันเท่าไหร่นักสำคัญอยู่ที่ การฝึกซ้อมว่าใครมีเวลาซ้อมมากน้อย แค่ไหนและซ้อมรวมทีมกันขนาดไหนเนื่อ งจากวอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภททีมที่ ต้องช่วยกันเล่นและเข้าใจกัน’’‘’เป้าหมายของเราปีนี้คือจะต้องดีกว่าเดิมคือหวังไว้ที่อันดับที่3เท่านั้นสำหรับจุดเด่นของทีมคือเทคนิคการโจมตีรุกหน้า และการเสิร์ฟที่ค่อนข้างทำได้ดีแต่เราก็ไม่ประมาทคู่แข่งส่วนจุดด้อยคือผู้เล่นเราไม่สูงตัวเล็กนั่นคือข้อเสียเปรียบแต่อย่างไรก็ตามตนมองว่าทีมเรายัง มีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปอยู่อันดับที่3เพราะจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมาผมว่าเรามีความพร้อมแล้วกว่า98เปอร์เซ็นต์นักกีฬากินนอนด้วยกันมีความเข้าใจใ นเกมเป็นอย่างดี’’

สโมสรวอลเลย์บอลอุดรธานี


การทำทีมกีฬาก็ไม่ต่างกับการทำธุรกิจผู้ลงทุนย่อมหวังผลกำไรที่จะได้มาอย่างเป็ นกอบเป้นกำ!!แต่...การลงทุมทำทีมกีฬาใช้เงินลงทุนก็จริงแต่ผลกำไรที่หวังจะให้เกิด ไม่จำเป็นต้องเป็นเม็ดเงินเสมอไปเพราะผลกำไรของกีฬามักจะมาในรูปแบบของ‘’ผลง าน’’เฉกเช่นเดียวกับสโมสรวอลเลย์บอลสวนดุสิตที่อกหักพลาดเป้าจากการแข่งขันลู กยางอาชีพจากฤดูกาลที่แล้วที่ยอมลงทุนทุ่มเงินซื้อตัวนักตบมือดังมาร่วมทีมเพื่อห วังจะทำผลงานให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาแต่...เมื่อการแข่งขันปิดฤดูกาลลงปรากฏว่าสวนดุ สิตมิอาจจะขยับทำอันดับให้ดีกว่าเดิมได้ยังรั้งอยู่ที่5ของตารางแม้จะไม่หล่นตกชั้นไปต บไทยลีกแต่ถือเป็นผลงานที่ไม่ได้ตามเป้าไม่คุ้มกับการลงทุนที่ทุ่มลงไปเมื่อตั้งเป้าแล้ว เดินไม่ถึงในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกปีนี้สโมสรสวนดุสิตจึงเทงบประมาณให้มากกว่าเ ดิมกับทีม‘’ลูกยาง’’พร้อมกับเฟ้นหานักตบฝีมือดีมาร่วมทีมเพื่อหวังจะผลงานที่ดีขึ้น จังหวะที่สวนดุสิตกำลังมองหานักกีฬามือพระกาฬอยู่นั้นช่างเหมาะเจาะกับห้วงเวลาข อง‘’ทีมปากน้ำโพ’’นครสวรรค์ก็กำลังจะหาทีมใหม่หลังจากที่ทีมต้นสังกัดไม่สามารถ ทำตามข้อตกลงที่ให้กันไว้ได้เมื่อต่างคนต่างหาจังหวะของทั้งสองทีมจึงมาสปาร์กกัน ในที่สุดสวนดุสิตก็ได้7นักมือพระกาฬอย่างมือเซตทีมชาติไทยสราญจิตเจริญสุข,สุรเ ชษฐ์สระทองหวัง,ธรรมภัทร์เกตุแจ่ม,สมพรวรรณประภา,พงษ์เพชรนามขุนทด,สนั่น อ้นเกตุและลิโบโร่มนตรีพ่วงลิบมาร่วมทีมแต่...กว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวได้ก็กลายเป็นปั ญหาที่ทั้งนครสวรรค์และสวนดุสิตต้องถกกันอยู่นานเพราะนักตบทั้ง7ยังมีพันธนากา รติดสัญญาอยู่กับนครสวรรค์หากจะมาเล่นสโมสรใหม่ก็ต้องฉีกสัญญาใบเก่าทิ้งจนก ลายเป็นที่ถกกันในที่ประชุมเพราะนครสวรรค์เองก็ไม่ยอมหากสวนดุสิตจะเอานักตบทั้ ง7ไปก็ต้องชดเชยค่าเสียหายซึ่ง‘’ทีมปากน้ำโพ’’เรียกไป5แสนทำเอาสวนดุสิตอึ้งไม่น้อ ยเหมือกันแต่สุดท้ายการเจรจาก็เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารทั้งสองทีมและได้บทสรุปที่3. 5แสนเป็นค่าซื้อตัวของนักกีฬามือพระกาฬทั้ง7คนมาอยู่ในต้นสังกัดพร้อมกับการขอ สละสิทธิ์ของนครสวรรค์ในการขอลงเล่นในไทยลีกฤดูกาล2013เพราะไม่มีนักกีฬาที่ดี พอที่จะลงไปขับเคี่ยวกับทีมใหญ่จากนครสวรรค์สู่สวนดุสิตทั้ง7คนลงมาทำหน้าที่ขอ งตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดตามที่ต้นสังกัดคาดหวังเอาไว้!!!

สราญจิต เจริญสุข

สโมสรวอลเลย์บอลสวนดุสิต


ดุเดือดเชือดเฉือนกันจนซีนสุดท้ายจริงๆสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอ ลอาชีพโปร-ชาลเลนจ์(ดิวิชั่น2)สังเวียนเฟ้น3ทีมที่ดีที่สุดของทั้งทีมชายแ ละทีมหญิงเพื่อไต่ขึ้นไปเล่นในไทยแลนด์ลีก2012-2013 หลังกรำศึกต่อเนื่ องมา10วันสุดท้ายสรุปว่าทีมตกชั้นจากปีที่แล้วได้กลับขึ้นไปเล่นใหม่หมด!! และไม่ ท ำให้ ผิ ด หวั ง สำหรั บ ‘’ม.แม่ โ จ้ - นมไทยเดนมาร์ ค ’’แทบจะเรี ย กไ ด้ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ที ม มหาอำนาจในสั ง เวี ย นแห่ ง นี้ เ ลยก็ ว่ า ได้ แ ม้ ชื่ อ แม่ โ จ้ - น มไทยเดนมาร์ ค อาจจะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นชั้ น ของฤดู ก าลที่ ผ่ า นมาแต่ ห ากผิ น มองชื่ อ ของนั ก ตบแต่ ล ะรายเชื่ อ ว่ า หลายคนคงจำกั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เพราะผู้เล่นม.แม่โจ้-นมไทยเดนมาร์คอาศัยการผสมผสานจากหลากหลาย สโมสรตัวหลักๆมาจากสโมสรเพชรบุรีเดิมซึ่งเป็นทีมตกชั้นจากไทยแลนด์ลี กฤดูกาลที่แล้วนำโดยบอลสั้นมือเก๋า‘’ฉัตร’’สุรชัยชูรัตน์ อดีตทีมชาติไทยชุ ดซีเกมส์ครั้งที่24,สราวุธเขจร,ธีรยุทธเหล่ชายและสุชาติทำนามาพร้อมกับ‘ ’ศรายุทธยุทธยงค์’’เฮดโค้ชคู่ขวัญที่ติดตามกันมาจากสโมสรเดิมเสริมทัพด้ วยสมเกียรติสมบัติมือเซตจากสโมสรชัยภูมิ,กฤษฎาฉันไชยดาวรุ่งจากสโม

กฤษฎา ฉันไชย

สรชลบุรีและหัวใจสำคัญของทีมคือ‘’แมน’’กฤษฎาสมคะเนมือสังหารหัวเสา ดีกรีทีมชาติไทยชุดปัจจุบันที่ผันมาจากสโมสรสวนดุสิตหากจะว่าไปถือเป็นก ารผสมผสานที่ลงตัวไม่น้อยสำหรับผู้เล่นชุดนี้แต่ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะหาก การฝึกซ้อมไปมีระบบความเป็นทีมเวิร์กหรือหวังพึ่งแค่‘’ความเก๋า’’กับ‘’ประ สบการณ์’’แล้วล่ะก็อาจจะเจอแรงกดดันที่เหนือชั้นกว่าจนพานให้เสียกระบว นแต่หากม.แม่โจ้-นมไทยเดนมาร์ค ได้ร่วมซ้อมกันสม่ำเสมอหลังจากเป็นต้ นไปเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันไทยแลนด์ลีกพวกเขาจะเป็นทีมที่น่า กลัวไม่น้อยเพราะลำพังแค่บอลตบอันแสนรุนแรงของ‘’แมน’’กฤษฎาสมคะเ นก็สร้างความปั่นป่วนให้กับเกมของคู่แข่งได้ไม่น้อย

สโมสรวอลเลย์บอลม.แม่โจ้ - นมไทยเดนมาร์ค


ทัพวอลเลย์บอลนครราชสีมาเปิดบ้านเอาชนะชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์ซไป3-1เซ็ตถือเป็นการย้ำแค้นให้กับทีมเยือนในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแ ลนด์ลีก2013การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2013ประจำวันที่16มีนาคม2556ที่สนามเอ็มซีซีฮอลล์เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยประเภททีม ชายเป็นการลงสนามพบกันของนครราชสีมาทีมเต็งแชมป์เปิดบ้านต้อนรับแชมป์เมื่อปีที่แล้วอย่างชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์ซโดยเกมแรกที่พบกันนคร ราชสีมาบุกไปเอาชนะชลบุรีได้ถึงถิ่นเซ็ตที่1ทั้งสองทีมเปิดฉากทำเกมรุกเข้าใส่กันด้วยสไตล์ที่ถนัดเจ้าบ้านใช้บอลหัวเสาของวันชัยทัพวิเศษสลับกับ บอลเร็วของนันทวุฒิแตงกระโทกขณะที่ชลบุรีฯใช้ทีเด็ดบอลหัวเสาของจิรายุรักษาแก้วคะแนนขี่กันมาตั้งแต่ต้นเซ็ตจนมาถึงกลางเซ็ตและมาเสมอกั นที่16-16คะแนนจากนั้นสถานการณ์ของเกมยังคงดูไม่ออกว่าทีมไหนจะคว้าชัยเจ้าบ้านในจังหวะตีจะดูเกร็งๆเพราะต้องการคว้าชัยส่วนทีมเยือนดู จะมั่นใจกว่าในการตีบอลและทำให้ชลบุรีขึ้นนำนครราชสีมาช่วงโค้งสุดท้าย24-23คะแนนแต่ว่าชลบุรีไม่สามารถรักษาความได้เปรียบได้ทำให้นครร าชสีมาฮึดสู้และดักจับบล็อคของบอลหัวเสาของชลบุรีจึงทำให้พลิ กกลับมาเอาชนะไปได้26-24คะแนนเซ็ตที่2เปิดเกมมาชลบุรีฯมีปัญ หากับการรับบอลแรกบอลเสิร์ฟส่วนใหญ่ของนคราชสีมาจี้เข้าหา กิตติคุณศรีอุทวงษ์และเจ้าตัวก็พลาดบ่อยครั้งรวมไปถึงจังหวะเก มของชลบุรีจะดูขาดซะส่วนใหญ่ผิดกับทางเจ้าบ้านที่ทำอะไรก็ดีไป หมดนครราชสีมานำชลบุรี11-4คะแนนจากนั้นเกมของชลบุรีเริ่ม ขยับขึ้นมาดีขึ้นสามารถเร่งเกมทำแต้มไล่ขึ้นมาจี้เจ้าบ้าน15-17คะ แนนขณะที่นครราชสีมาโดนทำแต้มไล่ขึ้นมาก็เริ่มมีการเน้นมากขึ้น ยุรนันท์บัวแดงมีบทบาทมากในช่วงปลายเซ็ตสามารถทำคะแนนให้ ทีมได้บ่อยครั้งและท้ายสุดนครราชสีมาก็เอาชนะไปได้ในเซ็ตที่2ด้วย คะแนน25-20เซ็ตที่3นครราชสีมาดูเหมือนจะมีความมั่นใจมากขึ้น จังหวะการขึ้นตีดูธรรมชาติกว่า2เซ็ตที่ผ่านมาบวกกับเกมรับในจัง หวะบล็อคยังทำได้ดีส่วนชลบุรีปัญหาหลักยังอยู่กับการรับบอลแร กทำให้การต่อบอลเล่นจังหวะ2-3ทำได้ไม่ดีพอตัวตีต้องขยับตีบอ ลแก้ไขค่อนข้างบ่อยขณะที่ช่วงท้ายเซ็ตนครราชสีมามีแผ่วให้เห็นแ ต่ว่าทางชลบุรีก็ยังไม่สามารถเร่งเครื่องตามขึ้นมาได้นครราชสีมา เอาชนะไปได้ 25-23 คะแนน

สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา


ว้ า ยยยย!!!เสี ย งกรี ด ร้ อ งดั ง ก้ อ งสนามของที ม “ปลาบึ ก สาวสวยทรงพลั ง ”เชี ย งรา ยวี ซี ส โมสรวอลเลย์ บ อลชายอาชี พ ของประเทศไทยสร้ า งความสนใจไปทั่ ว วงการกี ฬ า หลั ง จากแสดงฝี มื อ “พลั ง ตบนะยะ”เอาชนะผู้ ช ายอกสามศอกได้ อ ย่ า งน่ า ชื่ น ชมพร้ อ มกั บลี ล าการเล่ น อั น เร้ า ใจถึ ง ไหนถึ ง กั น โดยเฉพาะ“เสี ย งกรี๊ ด วี้ ด ว้ า ยกะตู้ วู้ ” ที่ ก ลายเป็ น เอก ลั ก ษณ์ ข่ ม ขวั ญ คู่ ต่ อ สู้ ข องพวกเธอเอ้ ย !พวกเขาไปเสี ย แล้ ว ...หลั ง จากทำผลงานได้ อ ย่ า งน่ า ประทั บ ใจเพี ย งปี แ รกที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ศึ ก ลู ก ยางอาชี พ ไทยแลนด์ ลี ก ครั้ ง ที่ 6 ประจำปี 2 554ด้ ว ยการคว้ า อั น ดั บ 4จากทั้ ง หมด8ที ม ชั้ น นำจากทั่ ว ประเทศวั น นี้ ที ม เชี ยงรายวี ซี ก ำลั ง ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งมากทั้ ง ในระดั บ เมื อ งไทยและต่ า งประเทศโดยเฉ พาะในเรื่ อ งความสามารถของนั ก กี ฬ าที่ 8 0เปอร์ เ ซ็ น ต์ ภ ายในที ม เป็ น “สาวประเภทสอง” ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า “ป้ า ลิ ล ลี่ ” หรื อ นายชาญชั ย จิ น ดาพลหั ว หน้ า ผู้ ฝึ ก สอนที ม เชี ย งรายวี ซี ที ม ชายคื อ ผู้ ก ล้ า พลิ ก โฉมหน้ า วงการวอลเลย์ บ อลไทยหลั ง จากเฟ้ น หาสาวประเภท สองหั ว ใจรั ก กี ฬ าตบลู ก ยางรวมที ม สร้ า งสี สั น ให้ กั บ กี ฬ าวอลเลย์ บ อลช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมาโดยหนึ่ ง ในนั ก กี ฬ าที ม วอลเลย์ ช ายนะยะยุ ค บุ ก เบิ ก ในนามเขต5ลำปางซึ่ ง คว้ า แชมป์ กี ฬ าแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 2 8ปี 2 539ที่ จ .นครสวรรค์ ใ นภาพยนตร์ ชื่ อ ดั ง อย่ า ง“สตรี เหล็ ก ”กล่ า วว่ า รู้ สึ ก ปลื้ ม ใจสุ ด ๆที่ มี แ ฟนคลั บ เข้ า มาเชี ย ร์ ใ ห้ ก ำลั ง ใจกั น มากในปั จ จุ บั น ครองใจแฟนคลับทั่วประเทศลั้นลาสบายๆสไตล์เชียงรายวีซีทีมเชียงรายวีซีได้รับเชิญจากสมา คมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันลีกอาชีพเมื่อปีที่แล้วโดยเห็นว่ามีศักย ภาพและมีความสอดคล้องกับกีฬาอาชีพซึ่งเน้นที่แฟนคลับคนดูโดยที่ไม่ต้องมีการคัดเลือกใด ๆและเพียงปีแรกภายใต้การนำทีมของ“ป้าลิลลี่”เขาก็สามารถนำทีมทำผลงานคว้าอันดับ4และมี นักกีฬาได้รางวัลยอดเยี่ยมถึง2ตำแหน่งจากทั้งหมด6ตำแหน่งอีกด้วย“แมตช์ที่แพ้อันดับ1,2, 3เราแพ้สูสี ไม่ได้ขาดเหมือนทีมอื่น อย่างเช่นแต้มดิว26-24เลยทำให้ประชาชนทุ่มเทใจเชียร์ขน าดไปแข่งกับเจ้าภาพประชาชนทั้งยิมยังเชียร์เชียงรายวีซีและนั่นสร้างความประทับใจให้กับสมา คมฯทั้งๆที่เราไม่ได้สร้างแฟนคลับเองมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากที่ตอนแรกเขายังไม่เห็นความ สามารถเขาก็รู้สึกเฉยๆเอะใจแปลกใจกระเทยมาเล่นแต่หลังจากนั้นเราสร้างผลงานให้เขาเห็นว่า กะเทยสามารถทำได้เขาก็หันมาเชียร์เรามากขึ้น”

จ่าอากาศตรี มนตรี แหวนประดับ


ที่สนามโรงยิมเนเซียมสพล.วิทยาเขตอุดรธานีซึ่งเกมนี้“ยักษ์แสด”สโมสรวอลเลย์บอ ลอุดรธานีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ“กระเรียนพิฆาต”สโมสรเมืองชัยภูมิโดยเก มนี้ทั้งสองทีมต่างขนผู้เล่นมาลงสู้กันแบบเต็มอัตราศึกโดยผู้เล่น5คนแรกของ“เจ้าบ้าน ”อุดรธานีประกอบด้วยณัฐพงศ์พรมปัญญา,อำนาจพักตร์สวัสดิ์,กรบุญนัน,ไพรัชนาค สารและชนาธิปจำปาเสนด้านทีมเยือนมีวรุฒม์วิเศษสิงห์,เซอร์กี้ครามาเรฟสกี้,สนั่นอ้น เกตุ,ศุภชัยศรีภูมิ,ธนพัฒน์อยู่เย็น,วัชรินทร์แจ้งกระจ่างเปิดเกมมาเซตแรกหนุ่มนักตบเ มืองอุดรฯประเดิมได้อย่างสวยหรูด้วยการออกมาอาศัยเกมบล็อกทำแต้มออกนำไปก่ อนถึง3-0จนทำเอาทีมเยือนต้องขอเวลานอกก่อนทันทีและกลับลงมาใหม่เกมของทีมเ ยือนเริ่มดีขึ้นมาพร้อมเดินหน้าเปิดเกมหัวเสาของสนั่นและศุภชัยศรีภูมิสู้กับเกมบล็อกข องเจ้าถิ่นแบบเป็นชุดบ้างจนสกอร์ไล่มา6-8จากนั้นเกมเริ่มดุเดือดมากขึ้นเมื่อทั้ง2ฝ่าย เริ่มเปิดฉากดวลกันด้วยเกมตบหัวเสาแลกกันชนิดใครดีใครได้จนสกอร์ยังหนีกันไม่ห่า งเจ้าถิ่นนำ16-1แต่หลังจากพักเวลานอกเทคนิคเกมยังเข้มข้นต่อเนื่องเมื่อทั้งสองฝ่าย ยังออกมาดวลเกมตบหัวเสากันอย่างเมามันเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนชาวอุดรฯได้อย่าง กึกก้องและสกอร์ยังเบียดกันอยู่ไม่ห่างชนิดยังไม่รู้จะ ออกหัวออกก้อยอุดรฯนำ24-23ก่อนที่ในแต้มถัดม าชัยภูมิมาจะมาพลาดเองเมื่อธวัชชัยนิลรากเพชรตบ ไปติดบล็อกของเจ้าถิ่นส่งแต้มให้เจ้าถิ่นชนะไปก่อน2 5-23พร้อมออกนำ1-0เซตเซตสองทั้งสองทีมยังออ กมาเดิ น หน้ า ให้ อ าวุ ธ หลั ก ลู ก ตบหั ว เสาใส่ กั น แบบไม่ ยั้ ง เหมื อ นเช่ น เคยแต่ ใ นช่ ว งต้ น เซตนี้ เ ป็ น ที ม เยื อ นที มเริ่ ม จู น เครื่ อ งติ ด เริ่ ม ทำได้ ดี ก ว่ า บ้ า งโดยอาศั ย การ ตีบอลเร็วของเซอร์กี้จอมตบจากคาซัคสถานและลูก ตบหัวเสาของศุ ภ ชั ย ทำแต้ มขยับหนีออกไปก่อน8-5 ทำให้ช่วงพักเวลานอกเทคนิคสุไรมานนามีเฮดโค้ชเจ้า ถิ่นต้องแก้เกมขนาใหญ่พร้อมปรับแผนมาใช้การเล่น และบอลไหลหลังโดยสลับให้วัชรินทร์ขึ้นตบบ้างพร้อ มกับทำแต้มแลกกับชัยภูมิที่มีอาวุธบอลหัวเสาของศุภชัยทำแต้มไล่บี้ขึ้นมาเป็น10-11แต่ ชัยภูมิเองก็ไม่ยอมง่ายๆปรับมาใช้การบล็อกสามสกัดกั้นเกมรุกของเจ้าถิ่นได้อีกครั้งจ นแต้มขยับหนีออกไปอีก16-12แต่หลังจากนั้นรูปเกมเริ่มเป็นฝั่งทีมเยือนที่คุมสถานการ ณ์ได้เหนือกว่าโดยเฉพาะเกมรุกหัวเสาจนสกอร์ของชัยภูมิขึ้นแท่นนำไปก่อน24-19ก่อนที่ แต้มถัดมาศุภชัยจะทะยานขึ้นตบฝั่งลงไปส่งให้ชัยภูมิเอาชนะไปได้บ้าง25-19ไล่มาเสมอ1-1 เซตเข้าเซตสามรูปเกมยังสนุกเข้มข้นต่อเนื่องทั้งสองทีมยังเดินหน้าใช้เกมตบหัวเสาเข้าใส่กั นแบบไม่ยั้งแต่ในช่วงต้นเกมหนุ่มชัยภูมิที่สลับหันมาใช้บริการลูกตบหัวของสนั่นทำได้ดีกว่ าทำคะแนนออกนำไปก่อน8-6แต่พักเวลาเทคนิคออกมาอุดรฯที่แต้มปรับแผนมาสู้ด้วยบอ ลเร็วจนทำเอาชัยภูมิจับทางไม่ทันเกมช็อตไปแบบดื้อๆและอุดรฯทำแต้มขึ้นนำไปได้

ธวัชชัย นิลรากเพช


จากรายชื่อ18ขุนพลฉลามชลพบว่ามีผู้เล่นหลัก3คนจากชุดแชมป์ไทยแลนด์ลีก2012 หายไป ได้แก่ ธีรศักดิ์ นาคประสงค์,อาทิตย์ แก้วอ่อนใส และ วิทยา เติมศักดิ์ ซึ่งย้ายไปสังกัด ทีมกรุงเก่าหรืออยุธยาในโปรชาลเลนจ์ ทั้งนี้ในส่วนของอุ๊-ธีรศักดิ์มือตบหน้าหวานทีมชาติ ไทยซึ่งมีข่าวดีเตรียมเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมศกนี้จำเป็นต้องย้ายทีมเนื่อง จากทีมชลบุรีฯมีผู้เล่นทีมชาติเกินโควต้าตามที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้กำห นดไว้3คนหลังจากปีที่แล้วทีมชลบุรีฯประสบปัญหาเดียวกันทำให้แม็ก-สราญจิตเจริญสุข ต้องย้ายไปเล่นให้ทีมนครสวรรค์ส่วนตัวทีมชาติ3คนที่ยังสวมยูนิฟอร์มฉลามชลประกอบ ด้วยกัปตันแขก-กิตติคุณ,เจมส์-จิรายุและยามีนซึ่งเปลี่ยนนามสกุลจากทวาเร่เป็นนิลไสว นอกจากนี้กองเชียร์เดอะชาร์คส์ยังได้รับข่าวดีสองนักตบทีมชาติเมียนมาร์โจว์โจว์ทุยแ ละอ่องทูได้จับปากกาเซ็นสัญญาเดินทางมาเล่นให้ทีมชลบุรีฯอีกครั้งหลังจากฤดูที่แล้ว ทั้งคู่โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจเป็นกำลังสำคัญในการครองถ้วยชนะเลิศอีกทั้งยังได้รับค วามนิยมจากแฟนๆลูกยางด้วยโดยทุยและทูมีแผนจะเดินทางมาถึงประเทศไทยประมาณ วันที่1พฤศจิกายนศกนี้ก่อนหน้าศึกลูกยางไทยแลนด์ลีก2013เปิดฉากหนึ่งสัปดาห์เศษ อีกหนึ่งข่าวดีคือแบงค์-ภูวพลกลับมาเป็นกำลังสำคัญ ของทีมชลบุรีฯอีกครั้งหลังจากโชคร้ายประสบอุบัติเห ตุกระดูกไหปลาร้าหักไม่สามารถลงสนามได้ตลอดซีซั่ นที่ผ่านมาโดยลิเบอโร่หน้าหล่อมีโอกาสเคาะสนิมร่วม เล่นกับเพื่อนร่วมทีมเก่าช่วงปิดซีซั่นในเอเชีย-แปซิฟิ กคัพที่ญี่ปุ่น,รายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่จีน,ถ้วย พระราชทานกที่กรุงเทพฯและทัวร์นาเมนท์ที่เวียดนาม สำหรั บ ผู้ เ ล่ น หน้ า ใหม่ ที ม สตาฟฟ์ โ ค้ ช ที ม ชลบุ รี ฯ ซึ่งนำโดย “โค้ชยุ่น”น.ต.มนต์ชัย สุภจิรกุล หัวหน้าผู้ ฝึกสอนดึงเข้ามาประกอบด้วยอานนท์จายไธสงจากที มนครสวรรค์ที่มีโอกาสติดทีมชาติไปแข่งขันเอเชีย-แ ปซิฟิกคัพ,ยศพลวัฒนะเพิ่งศึกษาจบชั้นม.6จากโรง เรียนหอวังนนทบุรีเป็นดาวรุ่งที่กวาดแชมป์มาหลาย รายการ,คณิตศิลปะศรดาวเด่นนักตบลูกยางชาดหายซึ่งเคยอยู่ในรายชื่อ18คนของทีมชลบุรีฯเมื่อปีที่แล้วแต่ยังเรียนไม่จบม.6จึงไม่ได้สัมผัสเกม ในสนาม,กิตติเกษมแคนทองนักวอลเลย์บอลชายหาดอีกคนหนึ่งจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองและกิตติศักดิ์แสงสีผู้เล่นเยาวชนทีมชาติจากโร งเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์


Volleyball Thailand 13  

Volleyball Thailand 13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you