Page 1

BBBBBBBBBBBB BBB B

BBBBBBBBBBB

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบวุฒบิ ัตรฉบับนีเ้ พือ่ แสดงว่ า

นางสาว นภาวรรณ ธนะแก้ ว ได้ ผ่านการอบรม Adobe InDesign สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระหว่ างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล อารี นิจ ) อธิการบดี

BBBBBBBBBBBBBBBB

เกียรติบัตร  

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร  

เกียรติบัตร

Advertisement