Page 1

Chocolate

Sweetty Happytime

บอกรักง่ าย ๆ ด้ วยช็อกโกแลต 10 ช็อกโกแลตชั้นนำทีด่ ที สี่ ุ ดในโลก


สารบัญ 14 เมนูบอกรักด้วยช็อกโกแลต

10 ช็อกโกแลตชั้นนำที่ดีที่สุดในโลก

ความลับของช็อกโกแลต

ทายนิสยั จากช็อกโกแลต

ทัวร์ฮอกไกโด

10 พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลก


14 เมนูบอกรัก..

ด้ วยช็อกโกแลต

ฮา..โหล ล ล เดือนแห่งความรัก เดือนแห่งวันวาเลนไทน์ คร้า.. เพื่อน ๆ l วาเลนไทน์ปีนี้ ได้เตรี ยมของขวัญไว้ใ ห้มายเลิฟกันรึ ยงั จร้า?? สำหรับคุณสาว ๆ หนุ่ม ๆ ที่ยงั คิดไม่ออก หรื อยังหาของขวัญไม่ได้ วันนี้ เจนัวร์ มัวชิม มี 14 เมนูบอกรัก จาก เชฟพล ตัณฑเสถียร ที่ทำด้วยช็อกโกแลตมาฝากทุกคนด้วยน้า... เอ๊า!! อย่ารอช้า เพื่อน ๆ รี บหยิบปากกามาจดสูตรพร้อม ๆ กันเล้ย...


1. ช็อกโกแลตรัสค์ Chocolate Rusk รัสค์ ขนมปังเก่าที่นำมาปรุ งรส แล้วอบให้แห้งกรอบ รัสค์สูตรนี้ปรุ งรส ด้วยน้ำหวานกลิ่นหอม อบจนกรอบแล้ว เคลือบด้วยช็อกโกแลตอีกที

2. ช็อกโกแลตเค้ก Simple Chocolate Cake ช็อกโกแลตเค้กแบบง่ายๆ สำหรับนักอบมือใหม่มีส่วน ประกอบหลักสองส่ วน ได้แก่ ตัวเค้กช็อกโกแลต และ หน้ า ช็ อ กโกแลตกานาซและถ้ า ต้ อ งการเพิ่ ม ความ หรู หรา วันนี้มีวธิ ีการทำช็อกโกแลตแต่งหน้าแบบง่าย ๆ มาฝากด้วยเช่นกัน

3. ช็อกโกแลตทรัฟเฟิ ล Chocolate Truffle ช็อกโกแลตสดเนื้อนุ่มอร่ อยสูตรนี้ ทำไม่ยาก หัวใจของความอร่ อยมาจากคุณภาพ ของช็อกโกแลตที่เลือกใช้สำหรับสูตรนี้ ใช้ดาร์กช็อกโกแลต60%เป็ นอย่างน้อยเพือ่ ให้ได้รสชาติ เข้มข้นของช็อกโกแลต หลังจากที่ป้ ั นเป็ นก้อนขนาดพอดีคำแล้ว นำไปเคล้ากับผงโกโก้ จะเสิ ร์ ฟลักษณะนั้นหรื อจะนำไปชุบกับช็อกโกแลตบางๆ แล้วแต่งให้สวยงามก็ได้เช่นกัน

4. ราสป์ เบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตทาร์ต Raspberry White Chocolate Tart ทาร์ตจากแป้ งแครกเกอร์รสมะนาวอบจนกรอบร่ วน ใส่ ไส้ ไวท์ช็อกโกแลตที่ปรุ งรสด้วยราสป์ เบอร์รี่สด และแต่งหน้า ด้วยไวท์ช็อกโกเลตอีกที

6. มัฟฟิ นช็อกโกแลตกล้วยหอม Chocolate Banana Muffin มัฟฟิ นช็อกโกแลต ที่มีส่วนผส มของเนยกล้วยและใส่ ช็อกโกแลตชิพ ลงไปเพื่อเพิ่มความน่ าสนใจให้เนื้ อสั มผัส รับประทานที่อุณหภูมิหอ้ งหรื อ จะอุ่นก็อร่ อยเช่นเดียวกัน

7. ช็อกโกแลตคัพเค้ก Chocolate Cupcake ใครๆ ก็ชื่นชอบคัพเค้กกันทั้งนั้น วันนี้ เจนัวร์ ขอนำสู ตรการทำคัพเค้กช็อกโกแลต แบบง่ายๆ ที่มีหน้าเป็ นบัตเตอร์ครี มรสชาติเ ดียวกัน ส่ วนจะแต่งหน้าให้สวยงามอย่างไร ก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะ

5. มอลต์ปั่นกับช็อกโกแลตเยลลี่ Chocolate Jelly & Frozen Malt เครื่ องดื่มมอลต์เย็นๆ เพิ่มลูกเล่น ด้วยเยลลี่รสช็อกโกแลตที่ใช้นำ้ เชื่อมรส คาราเมลมาแต่งรส ทำให้คนรักทาน ก็เก๋ ไปอีกแบบนะคะ

8. ช็อกโกแลตคัพเค้กเชอร์รี่โค้ก Cherry Coke Chocolate Cupcake ช็อกโกแลตคัพเค้กที่แอบมีความทะเล้น ซ่อนอยู่ ด้วยการใส่ รสชาติของเครื่ องดื่ มเชอร์รี่โค้กลงไป แถมแต่งหน้าด้วยเมอ แรงค์รสเชอร์รี่ และช็อกโกแลตสวยงาม


9. ช็อกโกแลตซาลามี่ Chocolate Salami ขนมหวานรสช็ อ กโกแลตที่ มี ห น้า ตาละม้ายคล้ายคลึงกับซาลามี่ มีวธิ ี ทำที่ง่ายและใช้เวลาทำไม่นาน เพียง แต่ ต ้อ งอาศัย เวลาในการทำไว้ล่ ว ง หน้าและพักในตูเ้ ย็นให้เย็นลง

11. เมอแรงค์ช็อกโกแลต Chocolate Meringue เมอแรงค์ คุกกี้ที่เกิดจากส่ วนผสมของไข่ขาวและน้ำตาลทรายที่ถกู ตีจนขึ้นตัวฟูและมีเนื้อแน่น เมอแรงค์สูตรนี้มีรสของช็อกโกแลตที่ มาจากส่ วนผสมของผงโกโก้

10. ช็อกโกแลตเชอร์รี่โมเท้นเค้ก Molten Chocolate & Cherry Cake เค้กเนื้อนุ่มไส้เชอร์รี่สูตรนี้ เคล็ดลับความ อร่ อ ยคื อ ต้อ งอบให้ ข ้า งในไม่ สุ ก ดี ม ากยัง แฉะๆอยู่เ ล็ก น้อ ยพลทำเค้ก สู ต รนี้ เป็ นชิ น เล็ก ๆ ขนาดพอดีคำ ใช้พิมพ์อะไรก็ได้ แต่ พ ยายามเลื อ กพิ ม พ์ที่ มี ล ัก ษณะไม่ ใ หญ่ มากเกินไป ประมาณใหญ่กว่าลูกเชอร์รี่สกั ส องเท่าก็พอแล้ว

12. บราวนี่แซนวิช Brownie Sandwich with Milk chocolate Peanut butter บราวนี่เนื้อเหนียวหนึบมาในลักษณะคุกกี้ชิ้นขนาดจับถนัดมือ ประกบกันโดยมีช็อกโก แลตครี มที่มีส่วนประกอบของพีนทั บัตเตอร์แถมเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยขนมปั งแท่งกรอบๆ

13. ช็อกโกแลตมัฟฟิ นกับเชอรี่ Chocolate & Cherry Muffin มินิมฟั ฟิ นเนื้อนุ่ม จะทำเป็ นชิ้น ขนาดปกติกไ็ ด้เช่นกัน มัฟฟิ นเ ป็ นขนมที่ทานอร่ อยโดยไม่ตอ้ ง แช่เย็นหรื ออุ่นร้อน ช็อกโกแลต มัฟฟิ นสูตรนี้ ใส่ เชอร์รี่แห้งที่นำไปแช่กบั เหล้าหวาน และมีส่วน ประกอบของถัว่ บดเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กบั เนื้อสัมผัส

14. ช็อกโกแลตสด Fresh Chocolate ช็อกโกแลตสด เป็ นรู ปแบบของช็อกโกแล ตที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทำกันที่บา้ น เพราะทำง่าย และสามารถให้เป็ นของขวัญกัน


ความลับของช็อกโกแลต


มีขอ้ กล่าวหามากมายเกี่ยวกับช็อกโกแลต อีกทั้งความเชื่อผิดๆ ที่วา่ ช็อกโกแลต เป็ นบ่อเกิดของสิ ว เพราะจริ งๆ แล้วการเกิดสิ วนั้น ไม่มีผลมาจากการรับประทาน อาหารชนิดใดๆ ทั้งสิ้ นค่ะ ส่ วนข้อกล่าวหาที่วา่ ช็อกโกแลตมีคาเฟอีนนั้น จริ งๆ แล้ว มีอยูเ่ พียงน้อยนิดเท่านั้นค่ะ โดยอัตราส่ วนช็อกโกแลต 1.4 ออนซ์ จะมีคาเฟอีน แทรกอยูเ่ พียง 6 มิลลิกรัม ซึ่ งเท่ากับจำนวนของ คาเฟอีนที่มีอยูใ่ นกาแฟแบบดีแคฟ ค่ะ และสำหรับไวท์ ช็อกโกแลตนั้น ไม่มีคาเฟอีนอยูเ่ ลยค่ะ โดยรวมๆ แล้ว ช็อกโกแลตสามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ อย่างดีที เดียวนะคะเพราะในต่างประเทศ ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสารประกอบในช็อกโกแลต มี ส่วนช่ วยในการป้ องกันการเกิ ดมะเร็ งและลดอัตราการเกิ ดโรคหัวใจค่ะเพราะ ในตัว ช็ อ กโกแลตนั้น มี ส ารที่ ชื่ อ ว่า ฟี โนลิ ค อยู่ใ นปริ ม าณสู ง ฟี โนลิ ค เป็ นสารซึ่ ง ช่วยต่อต้านอนุ มูลอิสระและป้ องกันการก่อตัวของไขมันในเส้นเลือดค่ะที่สำคัญยัง ช่วยให้แก่ชา้ ได้อีกด้วยหล่ะค่ะ


รู ้ไหมว่าช็อกโกแลตนั้นสามารถช่วยกระตุน้ อารมณ์ต่อม รักได้ดว้ ยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว ช็อกโกแลตมักมีเอี่ยว กับเรื่ องรัก ๆ ใคร่ ๆอยูเ่ สมอไม่ใช่แค่เพียง การมอบช็อกโกแลต ให้ กัน ในวัน วาเลนไทนเท่ า นั้ นแต่ มี เ รื่ องเล่ า ขานกัน มาว่ า นายมองเตชูมา นักรบผูพ้ ิชิตแห่งเสปน มักจะดื่มช็อกโกแลต เป็ นประจำเสมอก่อนไปหาเหล่าภรรยา (หลายคน) ของเขาค่ะ ทั้งนี้ท้ งั นั้นก็เพื่อให้ช่วยกระตุน้ อารมณ์รักอย่างที่บอกยังไงล่ะคะ

เป็ นเรื่ องจริ งที่วา่ ช็อกโกแลตทำให้อยากมีเซ็กส์มากขึ้นค่ะ เพราะในช็อกโกแลตมีสารกระตุน้ ที่มีผลต่อหัวใจและระบบ ประสาท เมื่อรับประทานช็อกโกแลต หัวใจจะเต้นแรงขึ้น รู ้สึก hyper บางทีรู้สึกคึกคัก อยากกระโดดโลดเต้น อาจจะมึนนิดๆ นี่แหละค่ะ เป็ นตัวที่จะไปกระตุน้ อารมณ์ปรารถนา ที่คา้ งคา อยูใ่ ห้โหมขึ้นไงล่ะคะ อีกทั้งเคยมีคนพูดว่าอารมณ์ตอนทาน ช็อกโกแลตนั้น เหมือนอารมณ์ตอนตกหลุมรักค่ะ เพราะร่ า งกายเราจะหลัง่ สารชนิดเดียวกันออกมา มีขอ้ ต่างกันก็ตรงที่ เราหาซื้อความรักไม่ได้ แต่เราสามารถหาซื้อช็อกโกแลตได้ ถ้ามีร้านค้าอยูใ่ กล้ๆ ค่ะ เห็นไหมคะ นี่ขนาดฝรั่งเขายังวิจยั ล้วงความลับ ของช็อกโกแลต กันมาไม่หมดนะเนี่ย เรายังพบข้อดีของช็อกโกแลต ได้มากมาย หลายข้อเลยค่ะ เอาเป็ นว่า ทานเข้าไปเถอะนะคะ ไม่ตอ้ งกลัวสิ ว ไม่ตอ้ งกลัวอ้วนกันอีกต่อไปแล้ว ขอแค่รับประทานอย่างพอดีๆ และสำนึกไว้เสมอว่า ช็อกโกแลตเนี่ย อุดมไปด้วยไขมัน และ โกโก ซึ่งถ้าร่ างกายได้รับมากเกินไป จะสามารถเพิ่มปริ มาณ คอเรสเตอรอลได้ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่สำคัญที่สุดคือ ควรดูแล สุ ขภาพตัวเองให้ดี และอย่าตามใจปากมากนัก เพราะการทาน อาหารอะไรก็ตาม ในปริ มาณที่มากเกินไป ก็ลว้ นแล้วแต่ทำให้ เกิดปัญหาได้ดว้ ยกันทั้งสิ้ นค่ะ

ประโยชน์อื่นๆ ของช็อกโกแลต 1. ช่วยปรับอารมณ์ และจิตใจ ให้เข้าสู่สภาวะปกติค่ะ เหมาะ มากสำหรับสาวๆ ที่เลือดจะไปลมจะมาทั้งหลาย ฉะนั้น ช็ อ กโกแลตจึ ง ถื อ ได้ว่า เป็ นขนมหวานอัน ดับ หนึ่ ง สำหรั บ ผูห้ ญิงเลยทีเดียวค่ะ 2. ช่วยลดอาการปวดท้อง หงุดหงิด หน้าบวมตัวบวมก่อนมี ประจำเดือน อย่างได้ผลเลยหล่ะค่ะ 3. ช่วยแก้อาการเมาค้าง หรื อ hangover ได้ดว้ ย จะได้เลิกเมา ค้าง ข้ามวันข้ามคืนไงคะ 4. ป้ องกันการเกิดมะเร็ ง เพราะได้พิสูจน์พบแล้วว่า สารที่พบ ในช็อกโกแลตเป็ นสารชนิดเดียวกันกับ สารที่พบในผัก ผลไม้ 5. ช่วยลดอาการอักเสบ เวลาเจ็บป่ วยต่างๆ 6. มีผลต่อสมอง เพราะช่วยให้ตื่นตัว และยังช่วยให้ กระฉับ กระเฉงอีกด้วยค่ะ 7. ในมิลค์ ช็อกโกแลต อัตราส่ วน 1.4 ออนซ์ จะประกอบด้วย โปรตีน 3 กรัม แคลเซี ยม 5% และธาตุเหล็กถึง 15% โดยเฉพาะช็อกโกแลต ที่ใส่ ถว่ั หรื ออัลมอนด์ จะมีสารอาหาร พวกนี้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะ


ทัวรฮอกไกโด ์

กับช็อกโกแลตแสนหวาน....

CHOCOLATE

FACTORY

นี่คือ โรงานในฝันของเด็ก สตรี และผูห้ ลงใหลในช็อก โกแลตอย่างแท้จริ ง โรงานที่อดั แน่นไปด้วยความ หวานหอมของเค้ก คุก้ กี้ ขนมนมเนย และที่ขาดไม ่ได้เลยนั่นคื อช็อกโกแลตชั้นดี แสนอร่ อยที่ เราจะ ได้เห็นสายพานความอร่ อยเลื่อนไหล อันเป็ น กระบวนการผลิตช็อกโกแลตสุ ดฮิตอย่าง ShiroiKoibito ของฝากที่แทบจะกลายเป็ นสัญลักษณ์

ของฮอกไกโดไปเสี ยแล้ว นอกจากนี้ยงั มีส่วน ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ร วมเอาประวั ติ ศ าสตร์ และ วิ ว ัฒ นาการของช็ อ กโกแลตจวบจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน คาเฟ่ เก๋ ๆ บรรยากาศชวนฝัน หรื อจะเข้าเวิร์คชอป ท ำคุก้ กี้ช็อกโกแลตฝี มือของตัวเองก็ดูเข้าท่าดี มีพิพิธ ภัณฑ์ของเล่นโบราณและสวนสวยๆ


CHOCOLATE FACTORY นอกจากนั้นทุกต้นชัว่ โมงก็จะมีโชว์ที่หอนาฬิกา มองๆไปดูคล้ายโรงงานสวนสนุกเลยที่เดี่ยวค่ะ นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์การผลิต ตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม แบบจำลองของโรงงาน ให้เราสามารถชมกระบวนการผลิตช็อ คโกแลต พร้อมทั้งเลือกชิม หรื อ ทดลองทำด้วยฝี มือของตัวเอง Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ฉะนั้นก็อย่าลืมซื้อไปฝากกลับไปให้คนที่ คุณรัก.. ด้วยนะค่ะ CHOCOLATE FACTORYช็อกโกแลตที่เรารับประทานกันทุกวันนี้ สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ได้แก่ - White Chocolate ช็อกโกแลตที่ประกอบด้วยไขมันโกโก้ นมเหลวและน้ำตาล แต่ จะไม่มีนำ้ ช็อกโกแลตเป็ นส่ วนผสมเลย ช็อกโกแลตชนิดนี้จึงมีสีขาวล้วน - Chocolate Couverture ช็อกโกแลตที่มีไขมันโกโก้เป็ นส่ วน ประกอบในปริ มาณสู ง จึงเหมาะสำหรับใช้เคลือบหรื อชุบขนมให้มี ลักษณะเป็ นเงาดูสวยงาม - Chocolate Chips ช็อกโกแลตชิ้นเล็ก ๆ ที่ผา่ นขั้นตอนการทำให้ จับตัวและไม่ละลายง่ายเหมือนช็อกโกแลตชนิดอื่น - Milk Chocolate หรื อช็อกโกแลตนม ช็อกโกแลตที่มีนมเป็ นองค์ ประกอบช็อกโกแลตที่นำ้ ตาลเป็ นองค์ประกอบในปริ มาณที่ต่างกัน โดยทัว่ ไปสู ตรของส่ วนผสมต่าง ๆ ในการผลิตช็อกโกแลตจะเป็ นความลับของแต่ละบริ ษทั ผูผ้ ลิต ซึ่ งนอกจากจะคิดค้นให้มีแบบพิม พ์แต่ละชนิดเพื่อผลิตช็อกโกแลตให้มีรูปร่ างหน้าตาที่แตกต่างกันแล้ ว ยังคิดค้นการเพิ่มส่ วนผสมพิเศษหรื อการสอดไส้ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ ช็อกโกแลตที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น


10 ช็อกโกแลตชัน้ นำ...

ทีด่ ที สี่ ุดในโลก

เวลาเดินช้อปปิ้ งใน Duty Free อยากจะซื้ อช็อคโกแลต กลับบ้านเป็ นของฝากสักกล่องสองกล่องแต่ก็ไม่รู้จะซื้ อยี่ห้อ ไหนดี ยีห่ อ้ ไหนเด็ด วันนี้เนวิเกเตอร์สาวจะพาคุณผูอ้ ่านไป พบกับ 10 สุ ดยอดช็อคโกแลตชั้นนำที่การันตีได้วา่ ดีที่สุดใน โลกกันค่ะ แหล่งช็อคโกแลตที่ดีที่สุดในโลกอันดับในต่อไปนี้ พร้อมจะละลายในของคุณทันที ไม่วา่ จะเป็ นช็อคโกแลต ดำรสชาติเข้มข้น ช็อคโกแลตผสมครี ม นม รสหอมหวาน หรื อว่าจะเป็ นผลไม้จุ่มลงในช็อคโกแลต, ทรัฟเฟิ ล, ฟัดจ์ และอื่นๆอีกมากมาย มาลองผ่อนคลาย และเสริ มความรู ้เล็กๆ เกี่ยวกับช็อคโกแลตชั้นนำพวกนี้กนั ดีกว่าค่ะ


1. Teuscher (Zurich, Switzerland) ช็อคโกแลต Teuscher มีประวัติการทำช็อกโกแลตเป็ นประเพณี กันมากว่า 70 ปี แล้ว ในเมืองเล็ก ๆ ในดินแดนเทือกเขาแอลป์ แห่ง สวิสเซอร์แลนด์ Dolf Teuscher ท่องโลกเพื่อหาโกโก้ มาร์ซิแพน ผลไม้ ถัว่ และส่ วนผสมอื่น ๆ ที่ดีที่สุดมาใช้เป็ นส่ วนผสมของขนม ของเขา ผ่านพ้นการทดลองเป็ นปี จนกลายเป็ นสู ตรเฉพาะของเขาที่ม ีชื่อเสี ยงในขณะนี้ วันนี้ ครัวในซูริกของ Teuscherผลิตช็อคโกแลตโดยใช้สูตรเดิม เหล่านี้มากกว่า 100 ชนิด ซึ่ งกิจการได้ถกู ส่ งต่อลงมาจากพ่อถึงลูก ชาย ใช้วตั ถุดิบที่ดีที่สุดและส่ วนผสมจากธรรมชาติราคาแพงที่สุด ไม่มีการใช้สารเคมี ไม่มีสารกันบูดที่มีการเพิ่ม ที่พิเศษที่สุดคือ champagne truffle มีส่วนผสมของครี มสด เนย และช็อคโกแลตที่มีส่วน ผสมของแชมเปญ มีครี มอยูด่ า้ นใน และโรยน้ำตาลไอซิ่ง

2. Vosges Haut-Chocolat (Chicago, Illinois, USA) Katrina Markoff เจ้าของและช็อกโกแลต เป็ นคนคัดสรร วัตถุดิบทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องเทศดอกไม้และช็อคโก แลต จนกลายเป็ นช็อคโกแลตที่ดี เธอได้เรี ยนรู ้ศิลปะของ การทำขนมฝรั่งเศสที่ Le Cordon Bleu ในปารี ส เป็ นแรง บัน ดาลใจต่ อ ไปทำให้ เ ธอค้น หาเครื่ อ งเทศที่ ห ายากและ ดอกไม้ มาผสมร่ วมกับช็อคโกแลตชั้นดี เมนูพิเศษเช่น Mexican vanilla bean และ Argentinean dulce de leche

3. Scharffen Berger Chocolate Maker, Inc. (Berkeley, California, USA) Scharffen Berger ผูผ้ ลิตช็อคโกแลตชั้นนำ โดยเฉพาะอย่าง ยิง่ เชี่ยวชาญในการทำดาร์ค ช็อคโกแลต โดยเขาจะควบคุมใน แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตเอง เพื่อให้แน่ใจว่าช็อค โกแลตที่เสร็ จแล้วจะให้รสชาติที่ไม่เหมือนใคร เริ่ มแรกเขา ค้นหาโกโก้ที่ใช้ได้ดีที่สุด แล้วจึงคัดสรรส่ วนผสมจำพวกถัว่ ที่มาจากหลากหลายแหล่ง เพื่อให้ช็อคโกแลตที่มีเอกลักษณ์ โดยช็ อ คโกแลตทั้ งหมดจะผลิ ต ในปริ มาณน้ อ ยและ ใช้วธิ ีการผลิตเชิงศิลปะ ออกจำหน่ายในรู ปแบบของ ช็อคโกแลตแท่งแบบ Ready-to-eat

4. Jacques Torres Chocolate (New York, New York, USA) Jacques Torres Chocolateขึ้นชื่อในการทำช็อคโกแลตสดในเชิงงานฝี มือ เมื่อคุณก้าวเท้า เข้าร้านช็อคโกแลตของ Jacques Torres คุณจะรู ้สึกราวกับว่าคุณได้กา้ วเข้าไปในร้านค้า ขนาดเล็กพิเศษในยุโรป ลูกค้าหลายคนเปรี ยบเทียบประสบการณ์เหมือนในภาพยนตร์เรื่ อง Chocolatโดยเลื อ กได้ ว่ า จะนั่ ง ทานที่ นั่ น โดยคุ ณ สามารถนั่ ง จิ บ ช็ อ คโกแลต ร้อนและสนุกกับช็อคโกแลตอสดใหม่ๆ หรื อจะเลือกเอากลับไปทานที่บา้ นผูท้ ี่เข้ามา ในร้านก็จะเห็นช็อคโกแลตมากมาย ที่ถกู จัดเตรี ยมไว้หลังหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ Jacques Torres มีร้านค้าช็อคโกแลต ทั้งหมด 5 ร้านในเมืองนิวยอร์ค และอีกหนึ่งร้านใน โรงแรม Harrah’s ใน Atlantic City


5. Norman Love Confections (Ft. Myers, Florida, USA) “Chocolate is my passion” คือสโลแกนของNorman ผูท้ ี่ หลงไหลการทำช็อคโกแลตให้มีหน้าตาที่สวยงามเช่นเดียวกับรส ชาติที่อร่ อย เขามีเทคนิคและการออกแบบสี ของขนมแต่ละชนิด โดยใช้มือวาดหรื อ airbrushed ลงในแม่พิมพ์ช็อคโกแลต นอกจาก นี้ช็อคโกแลตของเขาก็ตอ้ งดีที่สุด โดยนำเข้าจากประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์ ช็อคโกแลตที่โด่งดังของเขาได้แก่ ช็อคโกแลตสี ขาวรสฟักทอง (The pumpkin white chocolate) โดยใช้เพียงวัตถุดิบที่สดใหม่ นอกจากนี้ยงั มี ราสเบอร์รี่, กล้วย, ขิง, คาราเมล, สวรส และเฮเซลนัทอีกด้วย

7. Richard Donnelly Fine Chocolates (Santa Cruz, California, USA) Richard Donnelly ชอบที่จะผลักดันช็อคโกแลตที่ แปลกใหม่ เขาใช้ช็อคโกแลตเบลเยียมและฝรั่งเศสและ ให้มีส่วนผสมเช่นลาเวนเดอร์, กระวาน และชา Earl Grey นวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้ Donnelly ชนะรางวัล Best Artisan a wardที่เทศกาลช็อคโกแลตที่มีชื่อเสี ยงในยุโรป เพียงสิ บปี หลัง จากที่เขาเปิ ดร้านของเขา เพื่อรักษาคุณภาพและให้ความสด, Donnelly ผลิตช็อคโกแลตไม่เกิน 50 ปอนด์ต่อวันหากคุณต้อง การรสชาติที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม ให้ลอง Donnelly’s white chocolate macadamia nut หรื อน้ำผึ้งวานิลลาคาราเมล

8. Godiva Chocolatier (Brussels, Belgium and worldwide) จุดเริ่ มต้นของช็อคโกแลต Godiva ต้องย้อนรอยกลับไปปี 1920s การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการทำหวานและช็อค โกแลต เป็ นเจ้าของและดำเนินการโดยครอบครัว Draps ในบรัสเซลส์, เบลเยียม ทำให้ช็อคโกแลต "Pralines" ของ พวกเขาถูกขายในร้านค้าแฟชัน่ ขนาดใหญ่ ตอนอายุ 14 Joseph Draps ได้เข้าไปในธุรกิจของครอบครัว กว่ า ปี ที่ เ ขาได้ พ ั ฒ นาทั้ งความสามารถและความคิ ด สร้างสรรค์ จนเป็ นหัวหน้าผูผ้ ลิตช็อคโกแลต ผลิตเช่น เดียวกับความสามารถทางธุรกิจของเขา เขาตัดสิ นใจที่ จะสร้ างชื่ อของช็ อ คโกแลตที่ จะให้ ม ั น สื่ ออารมณ์ เขาเลือกใช้ชื่อ "Godiva" และวางตลาดขายช็อคโกแลต ในรู ปแบบกล่องสี ทองที่จดจำง่าย


9. Richart (Paris, France) Richart ช็อกโกแลตฝรั่งเศส รับประกันคุณภาพช็อคโกแลต มากที่สุดRichart พัฒนาและทดสอบโดยครอบครัวของเขา และ ได้รับรางวัลเกียรติยศของฝรั่งเศสRuban Bleu ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด ถึ ง เจ็ด ครั้ งเพราะมี ศิ ล ปะที่ ส มบู ร ณ์ แ บบของการทำช็ อ คโกแลต , Richartมุ่งเน้นรสชาติที่ดีข้ ึนและการออกแบบที่โดดเด่น และสี นอก จากนี้ ยังมีการออกแบบกล่องช็อคโกแลตที่สวยงาม 6. Valrhona (France) Valrhona สร้างช็อคโกแลตที่ยอดเยีย่ มตั้งแต่ 1922 โดยใช้ ถัว่ โกโก้ ที่ซ้ื อโดยตรงจากสวนชั้นนำในอเมริ กาใต้แถบ แคริ บเบียนและภูมิภาคแปซิ ฟิก ช็อคโกแลตทำในสไตล์ฝรั่งเศส, มาในรู ปแบบแท่งที่หลากหลาย Valrhona เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตช็อคโก แลตรายแรกๆ ที่อธิบายช็อคโกแลตเฉกเช่นไวน์มีการออกแบบฉลาก และแบ่งระดับช็คโกแลต เหมือนเช่นที่ทำในผลิตภัณฑ์จำพวกไวน์ 10. Puccini Bomboni (Amsterdam, Netherlands) ช็อคโกแลตที่ดีที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ อยูท่ ี่เมืองอัมสเตอร์ดาม เจ้าของคือPuccini Bomboni, เป็ นคาเฟ่ และร้าน อาหารที่น่ารื่ นรมย์, เค้าทำช็อคโกแลตโดยผลิตจำนวนจำกัด ทำเองกับมือ และไม่มีการdelivery มีส่วนผสมที่แปลกใหม่ของ ช็อคโกแลตและเครื่ องเทศ แต่งจากวัตถุดิบที่สดใหม่เป็ นพิเศษ แม้วา่ จะไม่ค่อยมีความหลากหลาย แต่คุณภาพเป็ นที่น่าตื่นตาตื่นใจ อย่างแท้จริ ง


ช็อกโกแลตขม คุ ณที่ ชอบกิ นช็อกโกแลตขมเป็ นคนไม่ชอบการรอคอยอะไร ที่ น า น ๆ แ ล ะ มั ก จ ะ ต ก ห ลุ ม รั ก ไ ด้ ง่ า ย ๆ เ ป็ น ค น ใ จ ร้ อ น แ ต่ ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น คุ ณ ก็ เ ป็ น ค น ช่ า ง คิ ด ช่ า งสร้ า งสรรค์ สิ่ งดี ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ นอยู่ เ สมอแต่ ข ้อ เสี ยคื อ มัก จะเป็ นคนที่ขาดความอดทน ท้อแท้ง่าย คุณเหมือนเป็ นคนที่ยงุ่ อยู่ ตลอดเวลา แต่ผลที่ออกมากลับไม่ได้อะไรเลย

ทายนิสยั จาก .

ช็อกโกแลตเวเฟอร์ คุณเป็ นคนรักสนุก มีอารมณ์ขนั ช่างพูดช่างคุย มองโลกในแง่ดี ทำให้คนรอบข้างมีค วามสุ ขที่ได้อยูใ่ กล้ ไม่ค่อยสร้างความรำคาญใจให้คนอื่นๆ คุณมักจะชอบเล่าเรื่ องตลก หรื อมีกลเม็ดเด็ดพรายคอยทำให้คนอื่นหัวเราะอยูเ่ สมอ และใครที่ได้คุณเป็ นเพื่อนจะเป็ น คนที่โชคดีมาก เพราะคุณคือเพื่อนแท้ตวั จริ งเลยก็วา่ ได้


ช็อกโกแลตมิ้นต์ คุณที่ชอบช็อกโกแลตมิ้นต์ เป็ นคนที่มองไปข้างหน้าอยูเ่ สมอไม่ชอบเก็บเอาอ ดีตมาใส่ ใจ ไม่จมปลักอยูก่ บั ความเสี ยใจ และไม่มีกฎระเบียบอันใดที่จะหยุดคุณ ได้ ยกเว้นคุณจะเป็ นคนสร้างกฎเกณฑ์น้ นั ขึ้นมาเสี ยเอง เป็ นคนชัดเจนและเปิ ด เผยตรงไปตรงมา และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พยายามมุ่งมัน่ ที่จะทำทุกอย่าง ให้ดีข้ ึน แต่มีขอ้ เสี ยคือ มุ่งมัน่ มากเกินไป ควรรู ้จกั การปล่อยวางบ้าง

. . ช็อกโกเเลต

ช็อกโกแลตนม คุณเป็ นคนโรแมนติกและแสนจะอบอุ่นคoหนึ่งเชียวล่ะ เป็ นคนคิดเร็ ว ตัดสิ นใจรวดเร็ วสามารถแยกแยะถูกผิดได้อย่าง ดี เป็ นคนคุยสนุกและยิง่ ไปกว่านั้นคุณชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่ นอยูเ่ สมอในยามที่พวกเขาต้องการ แต่กม็ ีขอ้ เสี ยอยูเ่ หมือนกัน คือ ด้วยความที่คุณมักจะเป็ นจุดศูนย์กลางได้รับความสนใจจาก คนอื่นๆ อยูเ่ สมอ อาจจะทำให้คนบางคนคิดว่าคุณชอบทำตัวเด่น ดัง เกิ น ไปและในบางเวลาคุ ณ ควรหั น มาใส่ ใ จตัว เองให้ ม าก แล้วค่อยให้ความช่วยเหลือคนอื่น

ช็อกโกแลตสอดไส้ คุณที่ชอบช็อกโกแลตสอดไส้มกั จะเป็ นหนุ่ มสาวสังคมตัวยงมีงานปาร์ ต้ ีที่ไหนต้องมีคุณอยู่ที่นนั่ เพราะคุณจะไม่พลาดความสนุกสนานเฮฮาเป็ นแน่ คุณเป็ นคนชอบให้มีเพื่อนๆ อยูร่ อบข้างเสมอ แล ะที่สำคัญใจบุญชอบทำทานแก่ผทู ้ ี่ดอ้ ยโอกาสกว่าอีกด้วย แต่กม็ ีขอ้ เสี ยคือ เบื่อง่าย และมักจะเห็นดี เห็นงามกับความคิดของคนอื่นแบบง่ายๆ ไม่วา่ เขาจะคิดถูกหรื อคิดผิดก็ตาม


10 พิพธิ ภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ดีที่สดุ ในโลก สำหรับผูท้ ี่ชอบท่องเที่ยวไปพร้อมกับคนรักและช็อกโกแลตแท่งโตอันหวานฉ่ำ จุดหมายหนึ่งในการเดินทางของ พวกเขาก็น่าจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ล่าสุ ด virtualtourist.com ได้จดั อันดับพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตสิ บแห่งที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.พิพิธภัณธ์ช็อกโกแลตโคโลญจน์ เมืองโคโลญจน์ ประเทศ เยอรมนี นอกจากอาคารรู ปลักษณ์ทนั สมัยของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซ่ ึง ตั้งอยูร่ ิ มแม่นำ้ ไรน์จะจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของ ช็อกโกแลตแล้วสิ่ งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์ ก็คือ น้ำพุเทียมซึ่ งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะคอยจุ่มขนมอบ วาฟเฟิ ลลงไปในน้ำพุช็อกโกแลตเหลวร้อนเพื่อยัว่ น้ำลายบรร ดาผูเ้ ข้าเยีย่ มชม

2. Musee les Secrets du Chocolat เมืองแชสโปลแช็ง ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์หรู หราที่มีท้ งั โรงละคร ห้องดื่มน้ำชา และร้านขายของที่ระลึก ซึ่ งขายเส้นพาสต้า, น้ำส้มสายชู, เบียร์ และของแต่งบ้านสไตล์โบราณวัตถุ ที่ลว้ นแล้วแต่ทำขึ้นมาจา กช็อกโกแลตทั้งสิ้ น

3. แพนนีส์ อะเมซิ่ง เวิลด์ ออฟ ช็อกโกแลต เมืองวิคตอเรี ย ประเทศแคนาดา สถานที่ที่มีท้ งั รู ปปั้นเดวิด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเมืองจำลอง ซึ่ งสร้างขึ้นจากช็อกโกแลต

4. พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ช็อกโก-สตอรี่ เมืองบรู จส์ ประเทศเบลเยีย่ ม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีส่วนจัดแสดงที่สำคัญ 2 ส่ วน ส่ วน แรกเป็ นการแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่มีต่อสุ ขภาพของ ช็อกโกแลต ส่ วนที่สองเป็ นส่ วนจัดแสดงกระป๋ องบรรจุช็อก โกแลตรู ปทรงแปลกตา เพื่อถวายเป็ นเกียรติยศแด่พระบรมวง ศานุวงศ์เบลเยีย่ ม


5. Museu de la Xocolata เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ผลงานประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งมีต้ งั แต่งาน ที่สะท้อนประเด็นเคร่ งเครี ยดทางศาสนาเรื่ อยไปจนถึงตัวการ์ ตูนรู ปลักษณ์แปลกประหลาด ล้วนแล้วแต่มีความงดงามน่า ประทับใจ จนผูเ้ ข้าชมแทบจะลืมเลือนไปเลยว่ามันถูกสร้างขึ้น มาจากช็อกโกแลต

6. พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต เมืองนิว บรันสวิค ประเทศแคนาดา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่พี่นอ้ งตระ กูลกาน็อง ผูผ้ ลิตช็อกโกแลตในย่านนี้ที่แนะนำให้ชาวโลกได้รู้ จักกับกล่องช็อกโกแลตรู ปทรงหัวใจอันโดดเด่น ซึ่ งแน่นอนว่า กล่ อ งช็อ กโกแลตรู ป แบบดังกล่ าวต้อ งถูกนำมาจัดแสดงใน พิพิธภัณฑ์ดว้ ย

7. พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ช็อกโก-สตอรี่ กรุ งปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก สถานที่แห่งนี้ถือเป็ นงานเฉลิมฉลองอันยิง่ ใหญ่ต่อสายตาของผูเ้ ยีย่ มชม ซึ่ งจัดแสดง ทั้งกระดาษหี บห่อบรรจุช็อกโกแลตในยุคโบราณอันน่าตื่นตาตื่นใจ และการสาธิตกระบวน การผลิตช็อกโกแลต

8. พิพิธภัณฑ์แคนดี้ อเมริ กานา บริ ษทั วิลเบอร์ ช็อกโกแลต มลรัฐเพนซิ ลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา เริ่ มจากการที่ภรรยาของประธานบริ ษทั ชอบเก็บ สะสมบรรดาของที่ ระลึกซึ่ งมีความข้องเกี่ ยวกับช็อกโกแลต มาจนถึงบัดนี้ เป็ นเวลา 30 ปี แล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ซ่ ึงจัดแสดงของ สะสมดังกล่าวเปิ ดดำเนินการโดยไม่เก็บค่าเข้าชม

9. พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ สิ่ งน่าสนใจในพิพิธภัณฑ์หนึ่งเดียวจากทวีปเอเชีย แห่งนี้ ได้แก่ เวิร์คช็อปสอนทำช็อกโกแลต,ห้องจัด แสดงผลงานศิลปะที่ทำจากช็อกโกแลตอันน่าประทับใจ และ การให้บริ การผูเ้ ยีย่ มชมด้วยรถโดยสารสไตล์ซานฟรานซิ สโก

10. พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตเนสท์เล่ กรุ งเม็กซิโกซิต้ ี ประเทศเม็กซิ โก ดูเหมือนสิ่ งที่ดึงดูดใจผูค้ นมากที่สุดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่ใช่เรื่ อ งของช็อกโกแลต แต่กลับเป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์อนั มีรูปลักษณ์ทนั สมัยเก๋ ไก๋ เป็ น อย่างยิง่ แถมอาคารแห่งนี้ยงั ถูกก่อสร้างเสร็ จสิ้ นภายในเวลาอันรวดเร็ ว คือ เพียงแค่ 75 วันเท่านั้น


Chocolate 2  

ช็อกโกแลต 2