Page 1

ภูมิเป็นตัวอย่าง) และจะมีโรงเรียนสอนภาษามากมาย หลากหลายหลักสูตร -การค้ า ขายบริ เ วณชายแดนจะคึ ก คั ก อย่ า งมา กมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมี บทบาทน้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย -เมื อ งไทยจะไม่ ข าดแรงงานที่ไ ร้ ฝี มื ออี ก ต่อ ไปเพราะ แรงงานจะเคลื่อย้ายเสร จะม ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งง านคนไทยบางส่วนด้วย เช่นกัน และยังมีปญหาสังคม, อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย อันนี้รัฐบาลควรระวัง -คนไทยที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ บ างส่ ว นจะสมองไหลไป ทางานเมืองนอก โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (ที่จะให้สิงคโปร์เปนหัวหอกหลัก) เพราะชาวไทยเก่ง

แต่ปัจจบันได้ ค่าแรงถูกมาก อันนี้สมองจะไหลไปสิ งคโปร์เยอะมาก แต่พวกชาวต่างชาติก็จะมาทางานใ นไทย มากขึ้นเชนกัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เกงๆ มาทางานกับเรากได้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น สื่อกลาง บริษัท software ในไทยอาจต้องปรับค่าจ้างให้สู้กับ บริษทต่างชาติให้ได้ ไม่เช่นนั้น จะเกิดภาวะสมองไหล -อุตสาหกรรมโรงแรม, การท่องเทีย่ ว, ร้านอาหาร, รถเช่า บรเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากจะมีการสัญจรมากขึ้น และเมืองตามชายแดนจะพั ฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นจด ขนส่ง -สาธารณูปโภคในประเทศไทย หากเตรียมพร้อมไม่ ดีอาจขาดแคลนได้เชน ชาวพม่า มาคลอด ลูกในไทย ก็ตอ้ งใช้โรงพยาบาลในไทยเปนต้น

Asean

Asia

Economic communication

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ที่มา : http://www.thai-aec.com/


AEC คืออะไร A E C ห รื อ A s e a n E c o n o m i c s C o m m u n i t y คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศร ษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะ ทาให้มีผลประโยชน, อานาจต่อรองต่างๆ กบคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติใน อาเซียนก็จะเสร ยกเว้นสิ นค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่า สินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผล จริงๆจงๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภา คนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให AEC เป็นไปคือ

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยให้แต่ละประเทศใน AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆดังน พม่า : สาขาเกษตรและประมง มาเลเซีย : สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ อ ิน โ ดนเซีย : สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ ฟิลิป ป ิน ส : สาขาอิเล็กทรอนิกส สิงคโปร:สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ ไ ทย : สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบน (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN)

- ก า ร ค้ า ข า ย จ ะ ข ย า ย ตั ว อ ย่ า ง น้ อ ย 2 5 % ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง เชน รถยนต์, การ ท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่อุตสาหกรรมที่น่ าห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ภาค การเกษตร, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรรมสิ่งทอจะได้รับ ผลกระทบ เนองจากฐานการผลิตอาจย้ายไป ประเ ทศที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ทดแทนได้ เ ช่ น อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ โดยผู้ลงทุนอาจยายฐานการผลิตจาก ประเทศไทยไปยงปร ะเทศทมีค่าแรงถูกกว่า เนื่องด้วยบางธุรกิจไม่จาเป็นต้องใช้

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ๆ ใ น A E C โดยอธิบายใหเหนภาพเข้าใจง่ายๆ เช่น - การลงทุนจะเสรีมากๆ คือ ใครจะลงทุนทีไ่ หนก็ได้ ประเ ทศที่การศึกษาระบบดีๆก็จะมาเปิด โรงเรียนในบ้านเรา อา จทาให้โรงเรยนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีลาบาก - ไ ท ย จ ะ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean แ ละไ ทยอาจจะเด่ น ใ นเรองการจั ด การประชุ ม ต่ า ง ๆ , การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า และยังเด่นเรือ่ งการคม นาคมอีกด้วยเนื่องจากอยู่ตรงกลางอาเซียน และการบริการด้าน การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพจะเติ บ โตอย่ า งมากเช่ น กั น เพราะ จะผสมผสานส่งเสริมกันกบ อุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว (ค่าบ ริการทางการแพทย์ต่างชาติจะมีราคาสูงมาก)

ทักษะมากนัก ค่าแรงจึงถูก - เ รื่ อ ง ภ า ษ า อั ง ก ฤษ จ ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส า คั ญ อ ย่ าง ม า ก เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยในไทย มากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ (AEC มีมาตรฐาน แจ้งว่าจะใช้ภาษาองกฤษเป็นภาษากล างใน AEC) บางทีเรานกว่าคนไทยไปทักพูดคยด้วย แต่ เค้าพูดภาษาอังกฤษกลับมา เราอาจเสียความมั่นใจได้ ส่วนสิ่งแวดล้อมนน ป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ, สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น (ให้ดปู ้ายที่สนามบินสุวรรณ

แผ่นพับ  

แผ่นพับอ่เซี่ยน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you