Page 1

ไ ก่ ช น

Magazine

www.rakkai.com


c

s t n e t on

ไก่ ชนพันธุ์นกแดงหางแดง 1-2 10 ประวัตคิ วามเป็ นมาของไก่ ชน 11 ไก่หลายหางขาว ลักษณะของไก่ ชน 13 ไก่พนั ธุ์นกกรดหางดำ 3 ไก่เหลืองหางขาว 15 ไก่เขียวเลาหางขาว 4 ไก่ประดู่เลาหางขาว 16 ไก่ขาวไก่ชี 5 ไก่ประดู่หางดำ 17 ไก่พม่า 6 ไก่ทองแดงหางดำ 18 ไก่ป่าก๋อย


ประวัติและความเป็ นมาของไก่ชน ไก่ ช นไทยเป็ นที่ รู้ จ ั ก กั น ดี แ ละมี ชื่ อเสี ยงในทวีปเอเชีย ในด้านความสวยงามแ ละทักษะในการต่อสู ้ ไก่ชนไทยมีกำเนิดใน ทวี ป เอเชี ย ตอนใต้พ ัฒ นาจากไก่ ป่ าสี แ ดงใน แถบอินโดจีน พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย พันธุ์ไ ก่ชนไทยได้รับการคัดเลือกพันธุ์ ผสมพันธุ์ พัฒนาโดยนักเล่นไก่ชนไทยมากว่า 500 ปี ในชนบท การเลี้ยงไก่ชนเป็ นส่ วนหนึ่งของกา รดำรงชีพแทบทุกหมู่บา้ น เลี้ยงปล่อยหลังบ้านเ พื่อการนิยมเป็ นสัตว์เลี้ยงสวยงามและเป็ นแหล่ง อาหารที่มีรสชาติดี มีคุณภาพ ประวัตคิ วามเป็ นมาไก่ ชนพม่ า ไก่ชนพม่าเป็ นคู่แข่งไก่ไทยมาตั้งแต่คน้ พบประ วัติสายพันธุ์ แต่ที่โจทขานกันเห็นจะเป็ นตำนาน พระนเรศวร ไก่พม่าถือเป็ นไม้เบื่อไม้เมาไก่ไทย

ในปั จจุบนั ไก่พม่าแซงทางโค้งไก่ไทยด้วยคว ามแม่น แทงแบบระเบิดเถิดเทิง ขยับเป็ นแทง แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น แทงจัดอย่างเดียวไม่พอ ต้องถามว่าแผลไหนด้วย พม่าจึงมีช่อง โหว่ อ ยู่ ม ากที่ ไ ทยจะแซงกลับ มาลบภาพ ปั จจุบนั ซึ่งไม่เลือกสี สรร ละทิ้งชั้นเชิง หันมาพิงเชือกเพียงอย่างเดียว ประวัตคิ วามเป็ นมาไก่ ชนเหล่ าป่ าก๋ อย ไก่ชนเหล่าป่ าก๋ อยนั้น เราพอทราบกัน อยู่ แ ล้ว ว่ า มี ต ้น กำเนิ ด มาจากหมู่ บ้า นเหล่ า ป่ าก๋ อย จังหวัดลำพูน แต่ตน้ กำเนิดรากเหง้าเ ป็ นมากันอย่างไร วันนี้เราจะลองไปสื บประวั ติกนั คร่ าวๆ นะครับ ไก่ชนเหล่าป่ าก๋ อยเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในภาคเหนื อเมื่ออดี ตกาลประมาณปี พ.ศ.2526-2527 (เกือบ 30 ปี มาแล้ว ) แต่ก่อน

หน้าที่ไก่ชนเหล่าป่ าก๋ อยจะเกิดขึ้น ในยุคนั้นเ ป็ นช่วงที่ไก่พม่าเข้ามาเฟื่ องฟูทางภาคเหนื อข องประเทศ ประวัตไิ ก่ ชนท่ าพริก ไก่ตราดต้นตำหรับไก่เชิงไทย ประวัติการ เลี้ ย งไก่ ช นตราดไม่ มี บ ัน ทึ ก เป็ นตำราไว้เ ด่ นชัด แต่ตามคำบอกเล่าของเซี ยนไก่รุ่นเก่ ากล่ า วไว้ว่ า มี ม านานพร้ อ มกับ ต้น กำเหนิ ด ของคนในท้องถิ่นตั้งแต่บรรพบุรุษ ชาวบ้านเ ลี้ยงไว้เป็ นอาหารและนำมาชนเพื่อความเพลิด เพลินยามว่าง ไก่ตราดแต่ละพื้นที่กจ็ ะมีเชิงกา รตีที่แตกต่างกันออกไป แต่ตน้ กำเหนดไก่เชิง ที่เซี ยนกล่าวไว้และให้การยอมรับว่าเป็ นสุ ดย อดต้นตำหรับ เชิงที่มีความโด่งดัง ตั้งแต่สมัย อดีดจนมาถึงปัจจุบนั คือ “ไก่ท่าพริ ก” เป็ นไก่

ลูกเหล่าจากหมู่บา้ นท่าพริ ก ต.ท่าพริ ก อ.เมือง จ.ตราด ชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำสวนปลู กพริ กขายตามชื่อ นอกจากจะมีความดังเรื่ อง ปลูกพริ กได้งามและเผ็ดเป็ นเลิศแล้ว ท่าพริ กยั งมีของดีอีกอย่างคือไก่ชน ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง ไปทัว่ ประเทศ และยังดังข้ามน้ำข้ามทะเลไป ถึงอินโดนีเซี ย มีโควต้าสัง่ เข้ามาตลอดเดือน ไ ก่ ช น ท่ า พ ริ ก จ ะ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ม า ก “เรื่ องชั้นเชิง” เป็ ตรพกูลไก่เชิงโดยกำเนิดมี การผสมและพัฒนาสายเลือด มาตั้งแต่เซียน รุ่ นสมัยปู่ ย่าจนลงเหล่ากอ และยังเป็ นต้นกำเ นิ ดสายเลือดเชิ งให้กบั ไก่เชิ งอีกหลายพื้นที่ต ลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา มีเซี ยนไก่จาก หลายๆ แหล่งเข้ามานำพ่อแม่พนั ธุ์จากถิ่น นี้ ไปเพื่ อ พัฒ นาสายพัน ธุ์ จ นได้ดี ไ ปก็ ม าก


เช่น ไก่มีนบุรี - หนองจอก, ไก่พนัสชลบุรี, ไก่โคราชวังน้ำเขียว ไก่ปากช่องเขาใหญ่ ไก่ไฉนดอนเมือง ฟาร์เรื องโรจน์ลพบุรี ไก่ไทยลำพูนเหล่าป่ าก๋ อย เป็ นต้น ซึ่งเหล่าไ ก่ดงั ที่กล่าวมานี้ลว้ นแต่มีสายเลือด

การเปลี่ ย นรู ป แบบเชิ ง และพลิ ก แพลงการใ ช้อยูต่ ลอดเวลา เช่น เมื่อไม่ได้เชิงบนกดขี่ ไม่ลง ก็จะลงคุมเชิงล่างเข้าซุกปี ก ตีตวั ตีหลัง หรื อมุดหางตีทา้ ยทอย เป็ นต้น ซึ่ งเพลงการตีจะเ ปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ จัดอยูป่ ระเภทไก่ ไอคิวสู ง คู่ต่อสูแ้ ก้ทางลำบาก

มาจากท่าพริ กผสมอยูท่ ้ งั สิ้ น แต่เหล่าไหนจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยูก่ บั การพัฒนาของเจ้าของว่า ได้ผา่ น การปรับปรุ งมากี่รุ่นแล้ว ชั้นเชิงไก่ท่าพริ ก ????โดยนิสยั และเหล่าของไก่ท่าพริ กจะเป็ นไก่ที่ช อบเล่นเชิงมาก มีการถ่ายทอดมาโดยสายเลือดจนถึงปั จจุบนั โดยช่วงยกแรกนิสยั การชนนั้นจะตีคู่ต่อสู ้ น้อย แต่จะเล่นเชิงให้คู่ต่อสูเ้ หนื่อยล้าและหลงทางเสี ยก่อน หลังจากนั้นเมื่อขึ้นยกสองจะเริ่ มเป็ นฝ่ ายเ ข้าทำ และมักจะทำได้ดีคู่ต่อสูจ้ บั ทางลำบาก เนื่องจากเป็ นไก่ฉลาดมี


“ลักษณะของไก่ชน” ไก่ ชนพันธุ์เหลืองหางขาว

มีลกั ษณะเด่นๆ พอที่จะสังเกตได้ดงั นี้สีออกเหมือนดอกโส นขาวอมแดงขาวอมเหลืองปากปากใหญ่ขาวคือปากสี ขาวอมเห ลืองหรื อสี งาช้างปากยาวอวบใหญ่คล้ายกับปากนกแก้วมีร่องน้ำ เห็นได้อย่างชัดเจน ตรงกลางนูนเป็ นสันรางตาตาขาวจะมีเส้นสี แดงๆเรี ยกว่าตาเพชรตาเป็ นลักษณะตาเหยี่ยวหัวตาแหลมตาดำ คว่ำเล็กหรี่ รอบตาดำสี ขาวอมเหลืองหาง ขนหางกระรวยมีสีขาว พุง่ ออกยาวมองเห็นได้เด่นชัด ถ้ายิง่ ขาวและยาวมากๆจะดีมา กขนหางควรพุ่ง ตรงและยาวปลายหางโค้ง ตกลงเพี ยงเล็ก น้อ ยขาแข้งและเดือย มีสีขาวอมเหลืองเป็ นสี เดียวกับปาก เกล็ดมี ลักษณะแข็งและหนาแน่นเรี ยบ เดือยใหญ่แข็งแรง นิ้วยาว เล็ บสี ข าวอมเหลื อ งทุ ก เล็บ ไม่ มี สี อื่ น ๆปนเลยหงอนด้า นบนขอ งหงอนจะบาง เรี ยบ ปลายหงอนยาวเลยตา โคนหงอนที่ติดกั บหนังศรี ษะหนาแน่น อาจมีลกั ษณะเป็ นหงอนแจ้ หงอนหิ น หงอนบายศรี ตุม้ หูจะมีสีแดงสี เดียวกับหงอน ไม่มีสีขาวเลย ตุม้ หูมีขนาดเล็ก รัดรับกับใบหน้า ไม่หย่อนยานเหนียง เล็กรัดติด กับคางไม่ยานหรื อไม่มีเหนียงรู ปหน้า เล็ก แหลม ยาว มีเนื้อแน่น ผิวหน้าเรี ยบเป็ นมัน กะโหลกศรี ษะหนาและยาวอกอกไก่จะแน่ นกลมมีเนื้อเต็ม กระดูกอกหนา ยาว และตรง หลัง เป็ นแผ่นกว้าง มีกล้ามเนื้อมาก มองดูแล้วเรี ยบตรง ไม่โค้งนูนไหล่ ตั้ง ยกตรง มีความกว้างพอสมควรคอ ยาวใหญ่ กระดูกข้อถี่ป้ ั นขาจะใหญ่แข็

งแรงมีเนื้อมาก กล้ามเนื้อแน่น สร้อยคอเหลืองหรื อเหลืองแกมส้ม สร้อยคอยาวต่อกับสร้อยห ลังสร้ อยหลังเป็ นสี เดี ยวกับสร้ อยคอควรเรี ยงกันเต็มแผ่นหลัง เริ่ มตั้งแต่โคนคอจนถึงโคนหาง เส้นขนละเอียดยาวเป็ นระย้าสร้ อยปี ก สี เดียวกับสร้อยคอ เรี ยงกันแน่นเต็มบริ เวณหัวปี กจนถึงปี กชัย มองดูเป็ นแผ่น


ประดู่เลาหางขาว

รู ปร่ างลักษณะของประดู่เลาหางขาวรู ปร่ างแบบทรงหงส์ ลำตัว ยาวไหล่ยกหางดกยาวเป็ นฟ่ อนข้าว เดินยืดท่าทางสง่างาม แข้ง กลมแบบลำหวายหน้ากลมยาวแบบหน้านกใบหน้ากลึ งกลมแ บบหน้านกเหยี่ยวเหนี ยงคางรั ดปากปากใหญ่ปลายปากงุ ม้ สี น้ ำตาลอมเหลืองเล็กน้อยปากมีร่องน้ำลึกทั้ง2ข้างสี น้ำตาลอ่อนจ มูกจมูกแบนราบสี เดียวกับปากรู จมูกกว้าง สันจมูกเรี ยบสี เดียว กับปากตาขอบตาเป็ นรู ปวงรี แบบตาวัว ขอบตา2ชั้นนัยน์ตาดำ ตารอบนอกสี เหลืองแก่แบบสี ไพล เส้นเลือดสี แดงชัดเจนหง อนหน้าหงอนบางกลางหงอนสูงท้ายหงอนกอดกระหม่อม ห งอนสี แ ดงสดพื้ น หงอนเรี ยบตุ ้ม หู ตุ้ม หู สี แ ดงเหมื อ นหงอน ขนปิ ดรู หูสีประดู่เลา เหมือนขนสร้อย เหนียงเหนียงเล็กสี แดงเหมือนหงอน รัดติดกับคางกะโหลก กะโหลกยาวกลมเป็ น 2ตอนตอนหน้าเล็กตอนหลังใหญ่กว่า คอคอยาวใหญ่โค้งแบบคอม้า กระดูกปล้องคอชิดร่ องคอ ข นสร้ อ ยคอขึ้ นดกเป็ นระเบี ย บสี ประดู่ เ ลาปี กปี กยาวใหญ่ จรดก้ น ขนปี กท่ อ นในขาวปนดำปี กท่ อ นนอกไชปี กขาว ปี กท่อนในไชปี กขาวปนดำ ปี กแน่นไม่เป็ นร่ องโหว่ตะเกียบต ะเกียบแข้งตรงท้องแฟบรับกับตะเกียบหางหางยาวดกเป็ นระเบี ยบสี ขาวปนดำ หางพัดดำปลายขาว หางกะลวยคู่กลางสี ขาวปล อดคู่อื่นๆสี ขาวปนดำ หางดกยาวเป็ นฟ่ อนข้าว ก้านหางสี เดียว กับขนแข้งขาปั้ นขาใหญ่ ห่างจากกันข้อขามัน่ คง ขนปั้นขาสี ดำ เป็ นแข้งรู ปลำเทียน ลำหวาย เกล็ดแข้ง2แถวเป็ นระเบียบนิ้วเรี ยว ยาว แข้งสี เดียวกับปากเกล็ด เกล็ดนิ้ว เกล็ดแข้งเรี ยงเป็ นระเบียบ สี เดียวกับปากนิ้วนิ้วยาวเป็ นลำเทียนข้อนิ้วมีทอ้ งปลิงหนาเดือยเดื อยเป็ นเดือยแบบลูกปื นหรื อแบบงาช้างแข็งแรงมัน่ คง

อื่นๆสี ขาวปลยดำ ขนสร้อยคอสร้อยปี กและสร้อยหลัง สี ประดู่ เลาคือโคนสร้ อยสี ขาวปลายสร้ อยสี ประดู่เล็บมัน่ คงแข็งแรงสี เ ดียวกับเกล็ดแข้งและปากสร้อย สร้อยคอ สร้อยปี ก สร้อยหลัง สี ประดู่เลา คือขนสร้อยท่อนล่างสี ขาวท่อนปลายสี ประดู่กระปุก น้ำมัน เป็ นกระปุกใหญ่ ปลายเดียว


ประดู่หางดำ

มีลกั ษณะเด่นๆพอที่จะสังเกตได้ดงั นี้ปากเป็ นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีปากสี ดำอูมใหญ่โดยปากจะคล้ายปากนกแก้ว ปากบนมีร่องน้ำทั้ง สองข้างระหว่างร่ องน้ำจะเป็ นสันรางตา ตาสี ประดู่ หรื อแดงอมม่วง หรื อตาออกสี ดำ หรื อสี แดงหงอน หงอนหิ นไม่มีจกั เลยสร้อยคอ สร้อยคอสี ประดู่ยาวประบ่า ปี กใหญ่ยาว สร้อยปี กสี เดียวกับสร้อยคอ สร้อยหลังสี ประดู่ยาวระย้าประก้นขน ขนลำตัวขนปี กและหางสี ดำ กะลวยหางดำ โคนขาใหญ่หน้าอก หน้าอกกว้าง และยาวเนื้อเต็มแน่นขาแข้ง เล็บและเดือย สี ดำเพศเมียสี เดียวกับเพศผูแ้ ต่ไม่มีสร้อย


ไก่ ทองแดงหางดำ

มีรูปร่ าง ทะมัดทะแมงทรงหัวปลีกล้วยช่วงไหล่กว้า ง อกเป็ นมัดมีกล้ามเนื้อลำตัวยาวจับกลม 2 ท่อน ไหล่หน้าใหญ่ บั้นท้ายโต ปั้ นขาใหญ่แข็งแรง หางดกยาวเป็ นฟ่ อนข้าวหรื อแบบ หางม้าใบหน้า แหลมกลมอูมแบบนกกาปากปากใหญ่แบบปากน กกา ปลายปากงองุม้ เล็กน้อย ปากมีร่องน้ำทั้ง 2 ข้าง ปากสี เหลือง อมแดงจมูกแบบราบสี เดียวกับปากรู จมูกกว้าง แคมหรื อฝาปิ ดจมู กสี เดียวกับปากตาขอบตาเป็ นรู ปวงรี มีขอบตา 2 ชั้นดวงตาสี แดง มีประกายแจ่มใส คิ้วขอบตานูนรับกับตาหงอนเป็ นหงอนหิ น 3 แฉก ผิวหงอนเรี ยบสี แดงสดใสตุม้ หู ตุม้ หูรัดติดกับหูมีสีแดงเห มือนหงอนเหนียง รัดกลมกลึงติดกับคาง บางตัวอาจมีเหนียงแล บออกมาเล็กน้อย สี แดงสดใสแบบหงอน และตุม้ หูกะโหลกะโ หลกใหญ่และยาวเป็ น2ตอนส่ วนหน้าเล็กกว่าส่ วนท้ายมีรอบไข หัวเห็นได้ชดั เจนคอ คอใหญ่ยาวโค้งไปข้างหน้าแบบคอม้า กร ะดูกปล้องคอชิดแน่นรับกับร่ องไหล่ ขนคอขึ้นเป็ นระเบียบสี เดี ยวกับขนหลังขนสร้อยคอยาวประบ่าปี ก ปี กใหญ่และยาวแน่น ขนปี กเรี ย งเป็ นระเบี ย บไม่ มี ช่ อ งโหว่ไ ขไชปี กจะมี สี ด ำแน่ น จ นปี กใน สี แดงเหมือนขนพื้นตัวตะเกียบ แข็งหนาและตรงหาง หางพัดปลายมนกลม สี ดำยาวไม่ต่ำกว่า 1 คืบ หางกะลวยเส้นเล็กก ว่าหางพัดปลายแหลมยาว ไม่ต่ำกว่า 1 ฟุต หางกะลวยดกเป็ นฟ่ อนข้ าวหรื อแบบหางม้ากระเบนหางใหญ่ชิดกับกระดูกสันหลังกระปุก น้ำมันใหญ่มีอนั เดียวแข้งขาปั้นขาใหญ่ล่ำสัน มีขนสี แดงขึ้นเต็มถึง ข้อขาแข้งสี เหลืองอมแดง แข้งกลมแบบลำหวายหรื อ ลำเทียนเกล็ด เกล็ดเป็ นเกล็ดพัดใหญ่ ๆ เรี ยงเป็ นระเบียบ 2-3 แถว สี เดียวกับแข้ง มักมีเกล็ดสำคัญเช่น เสื อซ่อนเล็บเหน็บใน ไชบาดาล ผลาญศัตรู ห รื อเกล็ดอื่นๆในไก่ตวั ดีๆ นิ้ ว -เล็บ นิ้ ว กลมยาวเรี ย บแบบเล่ ม เที ย นเล็บ และเกล็ด สี เ ดี ย วกั บแข้ง มัก มี เ กล็ด นิ้ ว แตกเป็ นเกล็ด พิ ฆ าตเล็บ เรี ย วแหลมจมู ก เล็ บแน่ น เดื อ ยเป็ นเดื อ ยขนเม่ น หรื อ งาช้า งสี เ ดี ย วกับ แข้ง และเกล็ ดขนขนพื้นตัวตั้งแต่หน้าคอหน้าอก ใต้ปีก ใต้ทอ้ ง จะมีสีแดง ขนสร้อยคอ สร้อยปี ก สร้อยหลังระย้าขนหางพัดหางกะลวยสี ด ำกิ ริยาท่าทางไก่ ทองแดงหางดำเป็ นไก่ ที่มีกิริยาท่าทางองอาจท ะมัดทะแมงแบบไก่ ประดู่หางดำจะยืนเดิ นวิ่งชนดูคล่องแคล่วแ ข็งแรง จะยืนกระพือปี กตลอดเวลา เมื่อพบไก่อื่นๆจะแสดงท่าอาก ารต่อสูเ้ สมอ ไก่ทองแดงเป็ นไก่ชนเชิงหลัก มัด ตั้ง กอด คุมตีบน ตีเท้าบ่าเป็ นส่ วนใหญ่


เขียวหางดำ หรือ เขียวกา

บางแห่งเรี ยกว่า “เขียวพาลี หรื อเขียวไข่กา” เชื่อว่ามีถ่ินกำเนิดมาจากทางภาคใต้และตะวันออก มีลกั ษณะเด่นๆ พอที่จะสังเกตได้ดงั นี้ ลักษณะทัว่ ไปคล้ายๆกับประดู่หางดำปากดำหงอนหิ นหน้าหงอนบางกลางหงอนสู ง ท้ายหงอนจะตกกดกระหม่อมสร้อยคอ สร้อยคอหลังและ สร้อยหางสี เขียวคล้ายปี กแมลงภู่ขนปี กและลำตัวเขียวหรื อเขียวอมดำ หางสี ดำแข้งดำ เล็บดำไก่ชนพันธุ์นกแดงหางแดง


ไก่ ชนพันธุ์ นกแดงหางแดง... รู ปร่ างลักษณะ ไก่พนั ธุ์นกแดง มีรูปร่ างลั กษณะเป็ นไก่ทรงปลีกล้วย ลำตัวกลม ไหล่หน้าใหญ่ หางทรงฟ่ อนข้าวหรื อทรงหางม้า ใบหน้ า ใบหน้ า กลมกลื น แบบหน้ า นกกาปากปากใหญ่ โ ค นปากมั่ น คงมี ร่ องน้ ำ 2ข้ า งสี ปากเหลื อ งอมแดงรั บ กั บ สี แข้ งเล็ บ เดื อ ยจมู ก จมู ก สี เ ดี ย วกับ ปากรู จมู ก กว้า งสั น จมู ก เรี ยบ แคมหรื อฝาจมูกสี เหลืองอมแดงตา ขอบตามี 2 ชั้น แบบตาวัว ขอบตาแจ่ ม ใสสี แ ดงมี เ ส้ น เลื อ ดในดวงตาใหญ่ ชัด เจนหงอน เป็ นหงอนหิ น 3 แฉก โค้งกลางกระหม่อมหู-ตุม้ หู ตุม้ หูรัดไม่หย่อ นยานขนปิ ดหูสีแดง สี เดียวกับสร้อยคอกะโหลก กะโหลกหัวยาว 2 ตอน มีรอยในหัวชัดเจนคอ เป็ นรู ปคอม้า ปล้องคอชิดแน่น ขนสร้ อ ยคอสี แ ดงสี เ ดี ย วรั บ กับ สร้ อ ยหลัง และสร้ อ ยปี กปี ก ปี กใหญ่ยาวเป็ นลอยเดียว ไม่ห่างโหว่ขนปี กสี แดงด้านขนสร้อยปี กสี แดงสดสี เดียวกับสร้อยคอสร้อยหลังหางหางพัดสี แดงหางกะล วยสี แดง

ก้านหางสี แดง หางเป็ นรู ปหางม้า กระปุกน้ำมันเดียวแข้ง ขา ปั้นขาใหญ่ล่ำสัน แข้งเรี ยวกลมแบบลำเทียนขนปั้ นขาสี แดงแข้งสี เ หลืองอมแดง รับกับสี ปากเกล็ด เกล็ดแข้ง เกล็ดนิ้วสี เหลืองอมแดง เป็ นเกล็ ด ปั ดตลอดมี เกล็ ด พิ ฆ าตเช่ นเสื อซ่ อนเล็ บ เห็ บใน ไชบาดาลและอื่นๆอย่าง ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างนิ้ว นิ้วเรี ยวยาวเป็ นลำเทียน เกล็ดนิ้วมัก แตกมีเกล็ดพิฆาตสี เกล็ดเหลืองอมแดงรับกับแข้งนิ้ วเล็กนิ้ วสี เดี ยวกั บแข้งเดือย เป็ นเดือยงาช้าง สี เหลืองอมแดงรับกับปากและแข้งขนข นพื้นตัวหน้าคอหน้าท้องใต้ปีกสี แดงตลอดขนพัด ขนกะลวยสี แดง ขนสร้อยคอ สร้อยปี ก สร้อยหลังก้านขนสี แดง เรี ยกว่าแดงหมดทั้งตั วกิริยาท่าทาง ไก่นกแดงเป็ นไก่สกุลเดียวกับไก่ทองแดง ไก่นกกรด มองไกล ๆ ดูคล้าย ๆ กัน เป็ นไก่ สกุลสู งอีกชนิดหนึ่ง ท่าทางสง่างามมี ชั้นเชิงหลายกระบวนท่า


ไก่ หลายหางขาว ลักษณะเด่นประจำพันธุ์รูปร่ างลักษณะไก่พนั ธุ์ลายหางขาว เพศผู ้ ขนพื้นตัวลายตลอดขนปี ก ขนหางพัดลายเหมือนขนพื้นตัวขนห างกะลวยสี ขาว ขนสร้อยคอ สร้อยปี ก สร้อยหลังสี ลาย ตา ปาก แ ข้ง เล็บ เดื อ ยสี ข าวอมเหลื อ งหรื อ ขาวงาช้า งใบหน้า กลึ ง กลมแบบ หน้า นกเหยี่ย วเหนี ย งคางรั ด ปากปากใหญ่ ป ลายปากงุ ้ม สี ข าวอม เหลือง ปากมีร่องน้ำลึกทั้ง 2 ข้างจมูกแบนราบสี เดียวกับปากรู ้จ มูกกว้างสันจมูกเรี ยบตา ขอบตาเป็ นรู ปวงรี แบบตาวัว ขอบตา 2 ชั้นลูกตากลางดำตารอบนอกสี เหลือง เส้นเลือดสี แดงชัดเจนหงอนห งอนเล็กเป็ นหงอนหิ น หน้าหงอนบางกลางหงอนสูงท้ายหงอนกอด กระหม่อม หงอนสี แดงสด พื้นหงอนเรี ยบตุม้ หู ขนปิ ดรู หูมีลายเหมื อนสร้อยเหนียงเหนียงเล็กรัดติดกับคาง สี แดงเหมือนหงอนกะโหลก กะโหลกยาวกลมเป็ น 2 ตอน ตอนหน้าเล็ก ตอนหลังใหญ่กว่าคอ คอ ยาวใหญ่โค้งแบบคอม้ากระดูกปล้องคอชิดร่ องคอขนสร้อยคอขึ้นดก เป็ นระเบียบปี ก ปี กลาย สร้อยคอ สร้อยปี ก

สร้ อ ยหลั ง ลายตะเกี ย บตะเกี ย บก้ น แข้ ง หนาและตรงชิ ด หาง หางยาวดก เรี ยงเป็ นระเบียบ หางพัดลายเหมือนพื้นตัว หางกะลวย คู่กลางสี ขาวปลอดคู่อื่นๆสี ขาวปลายลายแข้งขาปั้ นขาใหญ่ห่างจาก กันข้อขามัน่ คงขนปั้นขาลาย เป็ นแข้งรู ปลำเทียนหรื อลำหวาย สี เดีย วกับปากเกล็ดเกล็ดนิ้วเกล็ดแข้งเรี ยงเป็ นระเบียบ สี เดียวกับปากนิ้ว เรี ยวยาว เป็ นลำเทียน ข้อนิ้วมีทอ้ งปลิงหนาเดือยเดือยตรงแกนใ หญ่ ปลายโค้งงอนไปตามก้อย แข็งแรงมัน่ คง สี เดียวกับปากขนข นพื้ น ตัว ลายขนปี กหางพัด ลายขนกะลวยคู่ ก ลางสี ข าวคู่ อื่ น ๆสี ข า วปลายลายเล็บมัน่ คงสี เดียวกับเกล็ด แข้งและปากสร้อย สร้อยคอ สร้อยปี ก สร้อยหลัง สี ลายแตกต่างกันไปตามเฉดสี กระปุกน้ำมัน เป็ นกระปุกใหญ่ ปลายเดี่ยว


ไ ก่ ช น พั น ธุ์ น ก ก ร ด ห า ง ด ำ

รู ปร่ างลักษณะ ไก่นกกรด เป็ นไก่รูปทรงงดงาม อีกพันธุ์หนึ่ง รู ปร่ างสูงโปร่ ง ทรงหงส์ ไหล่กว้าง หลังยาว ปี กใหญ่ยาวอยูเ่ สมอ หางยาวเป็ นพลูจีบหรื อฟ่ อนข้าวปั้ นข าใหญ่คอยาว ปาก ปากใหญ่ ปลายงุม้ สี เหลืองอมแดงรับกั บเล็บและเดือยจมูก จมูกกว้าง ฝาปิ ดจมูกเรี ยบ รู จมูกกว้าง มีสีเดียวกับปากหงอน เป็ นหงอนหิ น 3แฉก ผิวหงอนบางเรี ยบ หน้าหงอนบางกลางหงอนสูง ท้ายหงอนกอดหู-ตุม้ หู ขนปิ ดหู สี แดงแบบสร้อย ตุม้ หูรัดรึ งติดกับหน้าดูกระชับไม่หย่อนยา นเหนียง เหนียงรัดรึ งติดกับคาง ไม่หย่อนยานสี แดงสดใสเห มือนหงอนกะโหลก กะโหลกหัวยาว 2 ตอน มีรอยไขหัวชัดเ จนคอคอยาวใหญ่โค้งลอนเดี ยวแบบคอม้ากระปล้องคอชิ ดแ น่นขนสร้อยคอขึ้นเป็ นระเบียบปี กปี กยาวใหญ่ไม่โหว่ เป็ นล อนเดียวสร้อยหัวปี กสี แดงเป็ นมัน กลางปี กสี แดงแบบพื้นตัว สี ข นปลายปี กสี แ ดงอมน้ำ ตาลแบบสี ปี กแมลงสาบตะเกี ย บ ตะเกียบก้นแข็งชิดและขนานกันหางขั้วหางใหญ่ หางพัดดก เรี ยงเป็ นระเบียบ สี ดำ หางกะลวย ดกยาวสี แดง หางเป็ นลักษ ณะฟ่ อนข้าวหรื อพลูจีบแข้งขาแข้งเล็กเรี ยวกลมสี เหลืองอมแด ง สี รับกับปากและเดือยเกล็ด เกล็ดแข้งเรี ยง

เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ สี เ ดี ย ว กั บ ป า ก มั ก มี เ ก ล็ ด พิ ฆ า ต สี เ ดี ย ว กั บ แ ข้ ง นิ้ ว นิ้ ว ย า ว เ รี ย ว ก ล ม ใ ต้ นิ้ ว มี ตั ว ป ลิ ง ชั ด เ จ น เกล็ดนิ้วมักแตกเป็ นเกล็ดพิฆาต สี เดียวกับแข้งเดือย เป็ นเดือยงา ช้างหรื อเดือยลูกปื นสี เดียวกับแข้งและปากขน

ขนพื้นตัวสี ดำขนสร้อยคอสร้อยปี กสร้อยหลัง ระย้าสี แดงอมน้ำตาลเข้ม แบบสี แมลงสาบกิริยาท่าทางไก่น กกรดเป็ นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ท่าทางยืนเด่น สง่าผ่าเผย ชนเชิงดี มักมีแข้ง เปล่าเป็ นไก่ชนดุดนั ไม่กลัวใคร


ไก่ ชนพันธุ์ เทาหางขาว ลำตัว ไก่เทามีลำตัวสองลักษณะ คื อรู ปร่ างเพรี ยวบางยาวระหงกั บ ล้ ำ เ ตี้ยรู ปหัวปลีและเบี้ยจัน่ ลำตัวกลม หางยาวทรงฟ่ อนข้าวและทรงหางม้า ใบหน้ า กลมกลึ ง หน้ า แบบหน้ า นกห น้ า กากปากปากใหญ่ ย าวปลายปากงุ ้ มมี ร่ องน้ ำ ลึ ก ทั้ง สองข้า งปากสี ข าวอ มเหลืองรับกับสี แข้ง เล็บ เดือยจมูก รู จมูกโปร่ งกว้าง สันจมูกเรี ยบติดกับปาก สี เดียวกับปากตาสี ตาขาวอมเหลืองมีเส้น เลือดในตาขาวเด่นชัด ขอบตาเป็ นรู ปวงรี ส อ ง ชั้ น ด ว ง ต า แ จ่ ม ใ ส ห ง อ น เป็ นหงอนหิ นหรื อหงอนสามแฉก หน้า หงอนบางกลางหงอนสู ง กอดรั ด กระห ม่อมหูตุม้ หูรัดตรึ งไม่หย่อนยาน ขนปิ ด หู สี เ ดี ย วกับ สร้ อ ยเหนี ย งเหนี ย งรั ด ตรึ ง ติ ด กับ คางไม่ มี แ ปะหย่อ นยานสี เ ดี ย วกั บหงอนกะโหลกยาว2ตอนตอนหน้า เรี ยวยาวเล็กว่าท่อนหลัง มีรอยไขหัวกลา งกะโหลกคอคอยาวรู ปเคี ยวปล้องคอชิ ดแน่ นสร้ อยคอขึ้นเป็ นระเบี ยบสี เดี ยวกั บสร้ อยหลังยาวไปต่ อกับสร้ อยหลังพอ ดี ปีกปี กใหญ่และยาวเป็ นปี กลอนเดี ยวไม่ห่างไม่โหว่ ปี กสี เทาเหมือนขนพื้นตัว ส ร้ อ ย หั ว ปี ก สี เ ดี ย ว กั บ สร้ อ ยคอและสร้ อ ยหลั ง ตะเกี ย บ ชิดตรงหาง หางพัดยาวเรี ยบเป็ นระเบียบสี เทาเดียวกับขน พื้นตัวหรื อหางกระรวยสี ขาวปนเทา หางทรง ฟ่ อนข้าว พลูจีบ หรื อหางม้า ขั้วหาง ใหญ่มีกระปุกน้ำมันใหญ่และอันเดียวแข้งขา ปั้ นขาใหญ่กลมกลึงแข้งเรี ยวกลมกลึงแบบลำ หวาย แข้งสี เดียวกับปาก

ขนปั้นขาสี เทาเกล็ดเกล็ดแข้งสี ขาวอมเหลืองรับกับสี ปากเกล็ดเรี ยงเป็ นระเบียบแบบแถวจระเข้ขบฟันหรื อปั ด ตลอดจะมีเกล็ดพิฆาต เช่น เสื อซ่อนเล็บ ไชบาดาล และอื่นๆนิ้ว เรี ยวยาว ปุ่ มนิ้วมีตวั ปลิง เกล็ดนิ้วมีแตกมีแซม เล็บนิ้วจะสี เดียวกับนิ้วหรื อปาก หรื อแข้งเดือยเดือยแห ลมคมแบบเดือยงาช้าง ฐานเดือยมัน่ คงขน ขนพื้นตัวสี เทาตามพันธุ์ ขนปี กขนหางพัดสี เทา ขนสร้อยคอ สร้อยปี ก สร้อยหลังและขนระย้าสี เดียวกันตามพันธุ์ เช่น ดำ ประดู่ ขี้เถ้า ทองแดง หรื อเหลืองทองกริ ยาท่าทาง เป็ นไก่ที่สง่างามอีกพันธุ์หนึ่ง ยืนเดินทะมัดทะแมง ยืนตัวตรงเล่น สร้อยกระพือปี กตลอดเวลา มีช้ นั เชิงหลายกระบวนท่า


ไก่ ชนพันธุ์เขียวเลาหางขาว

รู ปร่ างลักษณะเป็ นไก่ทรงปลีกล้ว ยไหล่หน้าใหญ่ลำตัวกลมยาวหาง ยาวท่ า ทางสง่ า งามทะมัด ทะแมงใบหน้า ใบหน้ากลมกลึงแบบหน้านกกาปาก ปากใ หญ่มีร่องน้ำสองข้างปลายปากงองุม้ เล็กน้อ ย ปากสี นำ้ ตาลอมเหลืองเล็กน้อยจมูก จมูกแบบราบสี เดียวกับปากรู จมูกกว้างสัน จมูกเรี ยบตาตาเป็ นรู ปรี แบบตาวัวเป็ นรู ปตั

ววี ขอบตาสองชั้น ดวงตาสี เหลืองอมขาวป ระกายตาแจ่มใสหงอนหงอนเล็กเป็ นหงอน หิ นหน้าหงอนบางกลางหงอนสู งท้ายหงอน กอดกระหม่อม สี แดงสดใสตุม้ หู ตุม้ สี แดง รัดติดหน้าไม่หย่อนยานรู หูมีขนขาวดำขึ้นร อบๆ และมีขนเขียวปนขาวปิ ดรู หูเหนียงเห นียงรัดติดคางไม่หย่อนยาน สี แดงสดใสเห มือนสี หงอนกะโหลกกระโหลกหัวยาวสอ งตอน มีรอยไขหัวชัดเจนตามธรรมชาติคอ

คอใหญ่ โ ค้ ง ลอนเดี ย วแบบคอม้ า คองู เ ห่ า กระดู ก ปล้ อ งคอชิ ด ร่ องคอชิ ด ไหล่ ขนคอขึ้นเป็ นระเบียบ สร้อยคอประบ่าปี ก ปี ก ย า ว ใ ห ญ่ เ ป็ น ล อ น เ ดี ย ว ไ ม่ โ ห ว่ ไ ม่ รั่ ว ไ ม่ ห่ า ง ข น ปี ก สี ด ำ ส นิ ท สร้อยหัวปี กสี เขียวเลา

สร้อยสร้อยคอ สร้อยปี ก สร้อยหลัง สี เขียวเลา คือ หางพัดสี ดำ หางกระลวยสี ขาวปนดำ กระลวยคู่กลางจะขาวปลอด ขนสร้อยท่อนล่างสี ขาว ท่อนปลายสี เขียวบางชนิดปลายสร้อ คู่อื่นๆขาวปลายดำตะเกียบตะเกียบก้นแข็งหนาและตรงชิ ดแข้งขา ยขลิ บ ทองหรื อ มี ข นขาวขึ้ น แซมหรื อ ปลายสร้ อ ยมี ก ระจุ ด หาง ปั้นขาใหญ่ล่ำสันแข้งเรี ยวกลม ท้องแข้งเป็ นสันนูน


ไก่ ขาว,ไก่ ชี เป็ นไก่ขนสี ขาวปลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิด จากการกลายพันธุ์จากไก่พ้ืนเมืองไทยเลา หางขาว เมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสี ขาวผสมกับแ ม่พนั ธุ์ขนสี ขาว ลูกที่ได้ขนสี ขาวสวยงาม เป็ นไก่ พ้ื น เมื อ งไทยที่ เ รี ยกขานกัน ว่ า “ไก่ชี” ไม่ปรากฏว่าเป็ นไก่ที่สำคัญขอ งบุ ค คลใดในประวัติศาสตร์ แ หล่ ง กำเนิ ด พบได้ทวั่ ไปทั้งบริ เวณภาคเหนือตอน ล่างแถบจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุ โขทัย ภาคกลางแถบจังหวัดพระนคร ศรี อยุธยา อ่างทอง สิ งห์บุรี เพชรบุรี แ ละภาคตะวัน ออกแถบจัง หวัด สมุ ท รป ราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี ประเภท ไก่ชี เป็ นไก่ขนาดกลาง น้ำหนักตัว เพศผูป้ ระมาณ 3.00 – 3.50 กิโลกรัม เพศเมีย 2.00 กิโลกรัมขึ้นไปสี ของเปลือกไข่ สี ขาวนวล ลักษณะลูกไก่ ขน ปาก แข้ง เล็บ สี ขาวอม เหลื องลักษณะเด่ นประจำพันธุ์เพศผูร้ ู ป ร่ างลักษณะ ไก่ชี เป็ นไก่สูงใหญ่สง่างาม ไหล่กว้าง ลำตัวยาวจับ 2 ท่อน อกกว้ า งบั้ นท้ า ยกว้ า งกระดู กใหญ่ ปั้นขาใหญ่ยาวแข็งแรง แข้งกลม หางยาว สง่างามปี ก ปี กใหญ่ ยาวถึงก้น สี ขาวตลอด ใบหน้า แหลม เกลี้ยงเกลา และกลมกลึงแบบหน้านกยูง ตะเกียบ แ ข็งแรงและชิ ดปลายโค้งเข้าหากันปากใ หญ่ ง องุ ้ม มี ร่ อ งปากสี ข าวอมเหลื อ งหา งหางพัดยาวเรี ยงเป็ นระเบี ยบจากล่ างขึ้ นบนทั้งสองข้างเท่ากันหางกระรวยยาว พุง่ ตรงปลายโค้งลงเล็กน้อยจรดพื้น รั บกับ พวงหางเป็ นฟ่ อนจมู ก รู จ มู ก กว้า ง สันจมูกเรี ยบสี เดียวกับปากแข้งขา บั้นข าใหญ่ล่ำสันแข้งยาวเล็กกลมแบบลำหวา ยตาอบตารู ปตัววีดวงตาสี เหลืองเกล็ดเก ล็ดนิ้ว เกล็ดแข้งเรี ยงกันเป็ นระเบียบ สี ข าวอมเหลื องรั บกับปากหงอนหงอนหิ น ท้ายหงอนกดกระหม่อม สี แดงสดใส

นิ้ว นิ้วกลมยาว ปลายเรี ยว มีทอ้ งปลิงชัดเจนหูตุม้ หูรูหูกลมมีขนปิ ดหูสีขาว ตุม้ หูรัดตึงสี แดงสด เดือย โคนใหญ่มนั่ คง สี รับกับปากและแข้งเหนียง รัดติดกับคาง สี แดงสดใส ขน ขนลำตัว และใต้ปีกสั้นแน่น สร้อยคอสร้อยปี กและสร้อยหลัง ละเอียด ปลายแหลมเล็กสี ขาวตลอดกระโหลกกลมกลึงยาวสองตอน ส่ วนหน้าเล็กกว่าส่ วนหลัง มีรอยไขหัวตามชาติชดั เจนกริ ยาท่าทางไก่ชี เป็ นไก่สวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่ง ท่าทางก็เฉกเช่นไก่ชนทัว่ ไป องอาจ สง่างาม ยืนตรง อกตั้งหางพุง่ คอ คอใหญ่ ยาวมัว่ คง กระดูกปล้องคอถี่ ชิด แน่น ขนคอขึ้นเป็ นระเบียบ สร้อยคอยาวประบ่าลักษณะเด่นประ จำพันธุ์เพศเมียลักษณะเช่นเดียวกับไก่ชนเพศเมียทัว่ ไป แต่มีขนสี ขาวตลอดทั้งตัว


“ไก่ พม่ า...

ดั้ ง เ ดิ ม นั้ น มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ด่ น ชั ด เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง ไม่ใช่ไก่ชนที่เหมือนไก่ทวั่ ไป เพราะถื อเป็ นอี ก สายพัน ธุ์ ห นึ่ งที่ สื บเชื้ อสายม ายาวนาน มีพนั ธุกรรมที่โดเด่นชัดเจน ดังนั้นไก่พม่าที่สกุลสู ง ๆ บางท่านอาจละเ ลยลักษณะสำคัญไปจนทำให้การพัฒนาข องเราผิดพลาดขาดทิศทาง ยิง่ ในปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่า ไก่พม่าเลือดสูงไม่อาจจะ ครองความยิง่ ใหญ่ในสังเวียนได้ ในขณะที่ พม่าลูกผสมสามารถยืนได้อย่างทรนง ดังนั้ นพม่าที่ชนกันในปั จจุบนั จึงเรี ยกว่าร้อยละ 90 เป็ นลูกผสมเมื่อ ลูกผสมครองเมือง..เราใ นฐานะคนพัฒนาคนเลี้ยงก็ตอ้ งดูออกว่าสกุ ลลุนชาติของ พม่าตัวไหนเลือดเข้มตัวไหน

เลือดไม่เข้ม ..เพื่อจะพิจารณาต่อยอดได้ลกู ..เพราะถ้า เชื้ อ พม่ า น้ อ ยไปลี ล าชั้ นเชิ ง ก็แปรเปลี่ยนไปมากทีเดียว..ดังนั้น ท่ านก็ ต ้อ งถามตัว เองว่ า ชอบแบบไหน.. อะไรคือสิ่ งที่เราต้องการพัฒนา เมื่อเราได้ไก่พม่ามา 1 ตัว เราก็โปรดพิจา รณาว่าไก่ พ ม่ า ที่ เ ราได้ม าสกุล สู ง เพี ย งใด โดยมีขอ้ พิจารณาดังนี้นะครับ 1. ดูรูปทรง ถ้ารู ปทรงเป็ นไก่หางหกอกตั้ง มี แ น ว โ น้ ม ไ ป ท า ง ไ ก่ พ ม่ า ม า ก ค รั บ พวกนี้จะจับไม่ยาว ลักษณะลำตัวกลม ๆ หน่อยครับ (ยกเว้นการยืนของแม่สะเรี ยงน ะครับ) 2. ดูนิสยั ถ้าเปรี ยวมาก ชอบนอนที่สูง แสดงว่ามีเชื้อไก่พม่าสู งครับ 3ดูนำ้ ขน ถ้าน้ำขนมันวาวแสดงว่าเลือดพม่า ข น พ ม่ า แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ก ลุ่ ม

คือกลุ่มที่มีขนดก และกลุ่มที่มีขนน้อยครับ แต่ที่เหมือนกันคือนำขนจะวาว 4. ดูลกั ษณะเฉพาะที่บ่งบอกความเป็ นพม่า สู งคือ เล็บดำ เดือยดำ อันนี้คือลักษณะไก่พ ม่าเลือดสู งโดยแท้ 5. ดูใบหางจะเป็ นใบหางก้านใหญ่กระดกขึ้ นและโค้งลงพองาม ปลายหางไม่แหลมเล็ก ถ้าหางตรง ๆ แบบไทยเราก็สนั นิษฐานก่ อนว่าลูกผสม ปลายหางแหลมยิง่ ลูกผสม ชัดเจน (ยกเว้นลักษณะหางของแม่สะเรี ยง นะครับ) 6. ดูตาและดวงตา จะสดใสลอยกลอกกลิ้ง ถ้าตาลึกไม่ใช่ไก่พม่าครับ 7. ดูสีขนตามตัว ถ้ามีสีตามตัวแทรกเป็ นสี เ ดียวกับสี สร้อยปรากฎชัดเจนแสดงว่าเลือด พม่าสู งครับ


ไก่ เหล่ าป่ าก๋ อย

ไก่เหล่าป่ าก๋ อยมีสีที่ค่อนข้างเป็ นเอกลักษณ์ คือ มีลกั ษณะสี เลา ต้องมีเลาขาวแซมตามสร้อย หางขาว เช่น เหลืองเลาหางขาว เขียวเลาหางขาว เป็ นต้น มีกระขาวแซมตามหัวและส่ วนต่างๆ บางตัวได้ลกั ษณะพระเจ้า 5 พระองค์ คือ มีจุดขาว 5 ตำแหน่ง หัว 1 ปี ก 2 ข้อขา 2 รู ปร่ างของไก่เหล่าป่ าก๋ อยจะมีลกั ษณะเตี้ย ล่ำ เป็ นไก่รอยเล็ก มีนำ้ หนักตัวประมาณ 2.0 - 2.7 กิโลกรัม หงอนส่ วนใหญ่จะเป็ นหงอนหิ น รู ปร่ างกลมมนผิ ว หงอนเกลี้ ยง เ ล็ ก ก ร ะ ทั ด รั ด เ ก ล็ ด แ ข้ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกล็ดสองแถว ปั ดตลอดจะเข้ขบฟั นเกล็ดแห้งแข้ง ลักษณะค่อนข้างเหลี่ยมเล็กน้อยสี ขาวหรื อขาวอมเหลืองถ้าสี ขาวชัดเ จนจะดีมาก ท้องแข้งเต็ม กลมนูน เกล็ ด บั ว หลัง เรี ยงเป็ นระเบี ย บ ป า ก ไ ก่ เ ห ล่ า ป่ า ก๋ อ ย จะมีร่องน้ำชัดเจนทั้งสองข้าง สี ข าวหรื อสี ขาวอมเหลืองซึ่ งสี ของป ากและแข้ง ของไก่ เ หล่ า ป่ าก๋ อ ยจ ะมี สีขาวหรื อขาวอมเหลื องซึ่ งเป็ น ลักษณะทางพันธุกรรมที่เด่นชัด ต า ข อ ง ไ ก่ เ ห ล่ า ป่ า ก๋ อ ย จะมีสีขาวอมเหลือง ถ้าไก่ตวั นั้น เป็ นไก่ สีเหลื องเลาและสี ขาวอมเ ขียว ถ้าไก่ตวั นั้นเป็ นไก่สีเขียวเลา ห า ง ข อ ง ไ ก่ เ ห ล่ า ป่ า ก๋ อ ย ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น ไ ก่ ห า ง ข า ว ก้ า น ห า ง แ ข็ ง ห า ง พุ่ ง ต ร ง ปลายหางแหลม(หางเข็ม) ลักษ ณะหางสี ข าวก็ เ ป็ นอี ก หนึ่ งลัก ษ ณะประจำสายพัน ธุ์ ที่ เ ด่ น ชัด เชิ ง ชนไก่ เหล่าป่ าก๋ อยของแท้ตอ้ งก้า บถอนขนจัด เป็ นไก่ปากบอน ฆ้ อนหนัก และต้อ งเป็ นไก่ ที่ ร วดเร็ ว เชิงชนดี มุด มัด กัดตีไม่เลือกที่ หั น หน้ า ให้ ก็ จุ่ ม ยิ ง หน้ า กระเพ าะหรื อวิ่ ง ดั น พาดบนกั ด บ่ า ตี ต ั ว ตีซอกหันข้างให้กอ็ ดั สวาป น า บ ช า ย โ ค ร ง หั น ห ลั ง ใ ห้ ก็ ไ ล่ จิ ก ห า ง ตี นี่คือลักษณะไก่เหล่าก๋ อยของจริ ง


ไก่ชน  

แก้ไขสารบัญ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you