Page 1

Beauty

in

lifestyle


สารบัญ 3

สาวผิวแห้ง

13 สาวผิวมัน สาวผิวธรรมดา

1

7

สาวผิวผสม

วิธีดูแลเส้นผม

21

การดูแลเล็บ

11 15 25

เทคนิคการดูแลรู ปร่ าง


2


Beauty in lifestyle

ส า ว ผิ ว มั น 3


Beauty in lifestyle

หาก ผิวมัน ทำให้คุณต้องกังวลใจ ไหนจะ หน้ามันวาว ระหว่างวัน ทำให้เมคอัพไม่ติดทน ผิวดูหม่นหมองไม่สดใส บ่อยครั้งที่เป็ นสา เหตุให้เกิดสิ ว และ สิ วเสี้ ยน ไม่เพียงเท่านั้น พอสิ วหายบางทีกท็ ิ้งร่ องรอยเอาไว้ให้รำคาญใจอีกต่างหาก แต่คุณสามารถดูแล ผิวมัน ได้อย่างถูกวิธี และ วิธีป้องกันปั ญหาเหล่านี้ ได้ไม่ยากค่ะ ลักษณะของผิวมัน ผิวมัน มีลกั ษณะ มันเงา โดยเฉพาะบริ เวณทีโซน (หน้าผาก-จมูก-คาง) มีรุขมุ ขนกว้าง เกิดจากการที่ต่อมไขมันบริ เวณหน้าผลิตน้ำมันออก มามากเกินปกติ จึงมักมีปัญหาเรื่ องสิ วเสี้ ยนและเป็ นสิ วได้ง่ายค่ะ แต่ ความมันเป็ นเสมือนฟิ ล์มเคลือบผิว ไม่ให้สูญเสี ยความชุ่มชื่น ผูท้ ี่มี ผิวมัน จึงไม่เกิด ริ้ วรอยง่ายๆค่ะ สาเหุตุของ ผิวมัน การที่ต่อมไขมันที่ผลิตน้ำมันออกมามากเกินปกติ ต่อมไขมันเหล่านี้ โดยเฉพาะบริ เวณจมูก จะมีขนาดใหญ่และทำงานได้ดีกว่าต่อมไข มันบริ เวณอื่นๆ จึงเป็ นเหตุผลที่วา่ บริ เวณจมูกมักจะมีความมันผิด ปกติเสมอ เมื่อมีการหลัง่ ไขมันมากขึ้น ก็จะทำให้รูขมุ ขนบริ เวณนั้น ขยายกว้างขึ้น เนื่องมาจากรู ขมุ ขน ต้องเป็ นทางออกของน้ำมัน และ เมื่อรู ขมุ ขนเกิดการอุดตัน ทำให้นำ้ มันหลัง่ ออกมาไม่ได้ ก็จะเกิดปั ญหาตามมาคือ “สิ ว”นัน่ เองค่ะโดยปกติต่อมไขมันจะมีมา กบริ เวณใบหน้า โดยเฉพาะT-zone, คอ, หน้าอกช่วงบน, หลัง ซึ่ งมัก

เป็ นบริ เวณที่มีสิวขึ้นได้ง่ายค่ะ ต า ม ป ก ติ น้ ำ มั น จ ะ ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย พั น ธุ ก ร ร ม จากการควบคุมของฮอร์โมนต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นๆ เช่น การสัมผัส,ความร้อน,อารมณ์ เป็ นต้น ในวัยรุ่ นจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่า “ แอนโดรเจน” มากจึงทำให้ผวิ หนังจะ มันมากกว่าปกติ ส่ วนในคุณผูห้ ญิงที่เข้าสู่ วยั หมดประจำเดือนจะมีฮอร์ โมนลดลงทำให้มีผวิ หนังที่แห้งกร้านได้ เพราะฉะนั้นปั ญหาเรื่ อง ความมัน บนผิวหน้าจึงเป็ นปั ญหาที่ไม่สามา รถป้ องกันได้ 100%ค่ะ เนื่องจากมีเรื่ องของทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยว ข้อง แต่เราสามารถดูแล ผิวมัน และ กำจัดปั ญหาต่างๆที่เกิดจาก ผิ ว มั น ไ ด้ ค่ ะ ที่ มี สิ ว ขึ้ น เ ป็ น ป ร ะ จ ำ ส ำ ห รั บ ค รี ม บ ำ รุ ง ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดบางเบา ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน และ ไม่เข้มข้นเกินไป ช่วยควบคุมปริ มาณน้ำมันธรรมชาติให้อยูใ่ นภาวะ สมดุลค่ะ 4


Beauty in lifestyle

6 ข้อดีของสาวผิวมัน สาว ๆ ที่มีสภาพผิวมันหลายคนคงจะรู ้สึกน้อยอกน้อยใจกับสภาพผิวหน้าของตัวเองเมื่อไปเปรี ยบเทียบกับสภาพผิวแบบอื่น ๆ เพราะว่าหน้ามันง่าย แต่งหน้าแล้วเมคอัพหลุดไว แถมยังไม่สบายผิว ฯลฯ เราเลยอยากเอาใจสาวผิวมันกันสักหน่อย เพราะหลังจากได้พิจารณาดู สภาพผิวของสาวผิวมันอย่างถี่ถว้ นแล้ว ก็พบว่ายังมีขอ้ ดีหลาย ๆ ประการที่สาวผิวมันได้เปรี ยบสาวที่มีสภาพผิวแบบอื่น ๆ ด้วยนะ ไปดูกนั เถอะ 1. เกิดริ้ วรอยช้า สาวที่มีผวิ มันควรจะดีใจ เพราะพบว่าผูท้ ี่มีสภาพผิ วเช่นคุณ มีอตั ราการเสื่ อมโทรมของผิวช้ากว่าสภาพผิว แบบอื่น ๆ จึงเกิดริ้ วรอยช้ากว่า ยืดเวลาให้คุณดูเด็กก ว่าผิวแบบอื่น ๆ ได้หลายปี เลยล่ะ

2. หน้าเปลือยดูสดใสสุ ขภาพดีกว่า สาวผิวแห้งต่างต้องพึ่งเครื่ องสำอางมาช่วยแต่งหน้าเพื่อหลอกตาว่ าผิวหน้าดู ฉ่ ำสุ ขภาพดี แต่ สาวผิวมันไม่ เห็ นต้องแต่ งอะไรเลยแค่ ลงเบส แบบควบคุมความมันนิดหน่อย แล้วปล่อยหน้าที่ที่เหลือให้เป็ นไปตาม กลไกผลิตน้ำมันตามธรรมชาติของใบหน้า หน้าตาคุณก็จะดูฉ่ำวาวนิด ๆ แบบคนมีผวิ สุ ขภาพดีแล้วล่ะ

3. ดูแลรักษาผิวง่ายกว่า ปั ญหาสิ่ งสกปรกอุดตันรู ขมุ ขน กับ การต้องซับมันแล้วเติมเครื่ องสำอางบ่อย ๆ อาจดูแล้วไม่เห็นว่าจะเป็ นการดูแลรักษาง่า ยตรงไหน แต่เชื่อเถอะ หากเทียบปัญหาของ คุณกับปั ญหาสภาพผิวอื่น ๆ แล้ว (ผิวแห้งลอก แพ้ง่าย เป็ นผืน่ ตุ่มแดง ฯลฯ) ผิวมันอย่างคุณนี่แหละดูแลง่ายที่สุด

5. ผิวหนา แข็งแรงดี อี ก ห นึ่ ง ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร มี ผิ ว มั น คื อ สภาพผิ ว ของคุ ณ แข็ ง แรงกว่ า ผิ ว แบบอื่ น ๆ ทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ คุณส ามารถยิ้ ม แฉ่ ง หั ว เราะร่ าได้ท่ า มกลางแดด จ้าหรื อว่าลมหนาว ในขณะที่ผวิ แบบอื่น ๆ แห้งลอกจนแสบ หรื อผิวตึงจนฉี กยิม้ ไม่ออก ทั้ ง นี้ ก็ เ พ ร า ะ คุ ณ มี น้ ำ มันตามธรรมชาติที่คอยหล่อเลี้ยงผิวทำให้ผิวชุ่ มชื้น สุ ขภาพดี ชั้นผิวแข็งแรงนัน่ เองค่ะ

5

4. ผิวนุ๊มนุ่ม แม้ตอนสมัยยังสาว คุณอาจรำ คาญใจกับ การซั บ ความมัน ส่ ว นเกิ น บ่อย ๆ แต่รับรองเลยว่าเมื่อแก่ตวั ไป คุ ณ จะนึ ก ขอบใจที่ ต ัว เองเป็ นคนผิ ว มัน เพราะผิวที่มีนำ้ มันหล่อเลี้ยงมาตล อดจะส่ งผลให้ผวิ หน้านุ่มมาก ๆ ผิวดูฟู ทำให้ริ้วรอยปรากฏช้าขึ้นด้วย

6. ไม่ตอ้ งบำรุ งผิวมาก ผิ ว มัน ไม่ จ ำเป็ นต้อ งบำรุ งผิ ว อะไรมากมายไปกว่ า เติมความชุ่มชื้นให้พอเหมาะ (ด้วยมอยส์เจอไรเซอร์สูตรน้ำ) และใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมความมัน คุณอาจใช้สกินแคร์แค่ 1-2 ชิ้น ในขณะที่สภาพผิวแบบอื่น ๆ ต้องใช้ท้ งั ครี มบำรุ ง ลดริ้ วรอย เพิ่มความแข็งแรงให้ช้ นั ผิว ฯลฯ ... การมีผวิ มันจึง ช่วยประหยัดทั้งเงินและประหยัดทั้งเวลาที่ตอ้ งใช้ในการดูแล ผิวเลยล่ะ


Beauty in lifestyle

การล้างหน้าให้สะอาดสำหรับคนที่มีผวิ มัน ควรล้ า งหน้ า หลายๆครั้ งเพื่ อ ขจั ด ความมั น โดยใช้ ค ลี น ซิ่ งครี มหรื อโลชั่ น ที่ มี ส่ วนผสมของเม็ ด บิ ด หรื อสครั บ หรื อดิปคลีนซิ่งสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เริ่ มต้น ด้ว ยการล้า งหน้ า ด้ว ยน้ ำ อุ่ น เพื่ อ เปิ ดรู ขุ ม ขนกำจัด เซลล์ที่ เ สื่ อ มสภาพและสิ่ ส กปรกและรั ก ษาความยื ด หยุ่ น ของ ผิ ว ไว้แ ละจบด้ว ยน้ำ เย็น เพื่ อ ทำให้ ผิ ว ยื ด หยุ่น และกระชับ รู ขุ ม ขนในตอนเช้า ควรใช้ค ลี น ซิ่ ง โฟมและกลางคื น ควรใช้ค ลิ น เซอร์ ชนิดฟองและน้ำนม การบำรุ งผิวขั้นพื้นฐานของคนที่มีผวิ มัน ควรบำรุ งผิวให้ครบขั้นตอนดังนี้ใช้โทนเนอร์ โลชัน่ เอสเซ้นส์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผผิว งดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหรื อใช้เอสเซ้นส์ที่ช่วยกระชับรู ขมุ ขนและควบคุมความมัน ควรเลือกใช้ครี มที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์และมีนำ้ มันน้อย สำหรับผูท้ ี่มีผวิ มัน อาจล้างหน้าได้มากถึงวันละ 3 ครั้ง และ ควรเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ที่สามารถชำระล้างไขมันส่ วนเกินได้ท้ งั หมด ไม่ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ที่มีส่วนผสมของสารให้ความชุ่มชื้นหรื อมอยส์เจอไรเซอร์ เนื่องจากผิวหน้ามีความชุ่มชื้นภายในอยูม่ ากแล้ว ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ที่ช่วยลดความมัน หรื อ ลดอักเสบได้ โดยเฉพาะในกรณี ที่มีสิวขึ้นเป็ นประจำ สำหรับ ครี มบำรุ ง ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดบางเบา ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน และ ไม่เข้มข้นเกินไป ช่วยควบคุมปริ มาณน้ำมันธรรมชาติให้อยูใ่ นภาวะสม ดุลค่ะ

6


Beauty in lifestyle

สาวผิวแห้ง 7


Beauty in lifestyle

อาการผิวแห้งสามารถก่อความรำคาญให้กบั คุณได้ไม่มากก็นอ้ ย ไม่วา่ จะเป็ นอาการแสบคัน และผิวแห้งกร้านแลได้ไม่สวยงาม ผิวของคุณอาจรู ้สึกตึง และเจ็บ ซึ่งอาการมีอาการผืน่ แดงขึ้นมา ที่สำคัญอาากรคันที่ทำให้คุณต้องเกาเบา ๆ ก็ทำให้เสี ยบุคคลิกได้มากทีเดียว นอก จากจะดูไม่ดีแล้วยังดูเหมือนคนเป็ นโรคผิวหนัง และเป็ นที่น่ารังเกียจได้เช่นกัน อาการผิวแห้งกร้านนั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เป็ นปกติ ซึ่ งวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุ และวิธีการป้ องกันแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถ บอกลาผิวแห้งได้ดงั ใจต้องการ ผิวหนังของเราคือปราการด่านแรงที่ร่างกายมีไว้ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ หากคุณปล่อยให้ผวิ ของคุณแห้งกร้าน แตกระแห้งเหมือนพื้นดิน คุณก็อาจติดเชื้อแบคทีเรี ยต่าง ๆ ได้ ซึ่ งการติดเชื้อเหล่านี้สามารถนำไปสู่ปัญหาสุ ขภาพที่ใหญ่กว่าได้เช่นกัน ดังนั้นหาก คุณต้องการที่ จะใช้ชีวติ ให้มีสุขภาพทีี ่ดี การดูแลเอาใจใส่ ผวิ ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด เมื่อเกิดอาการผิวแห้งไม่ได้หมายความว่ามันเป็ นสัญญาณบอกอาการของโรค หรื อการติดเชื้อในทันที แต่มน้ อาจเป็ นแค่อาการที่เกิด จากการแพ้สบู่ ใช้สบู่ที่แรงเกินไป ใส่ เสื้ อผ้าที่ทำให้เกิดอาการคัน ใช้โลชัน่ ที่ไม่ถกู ต้องต่อผิว หรื ออาจเป็ นอาการที่เกิดจากการอาบน้ำร้อนนาน เกินไปก็เป็ นไปได้ นอกจากสาเหตุที่ขา้ งต้นแล้ว อาการผิวแห้งอาจเป็ นอาการเกิดของโรคที่คุณกำลังเป็ นอยู่ เช่นยาโรคเบาหวาน, ไฮโปไทรอยด์ และ ขาดสารอาหารเป็ นต้น ทำความเข้าใจกับผิวแห้ง มาทำความเข้าใจกันก่อน โดยปกติผวิ ที่มีนุขภาพดีจะ ถูกห่อหุม้ เหลือฉาบไปด้วยไขมันธรรมชาติ เพื่อเก็บกักไม่ ให้ผวิ สู ญเสี ยความชุ่มชื้นไป และทำให้เนียนนุ่ม สาเหตุของ การเกิ ดผิวแห้งสามารถเกิ ดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมบางอย่าง หรื อเกิดจากการกระทำของคุณเอง ซึ่งทำให้ไขมันที่วา่ นี้หายไป หรื อมีนอ้ ยเกินไป จึงเกิดเป็ นอาการผิวแห้ง ในบางกรณี ซ่ ึ งไม่ค่อยเกิดขึ้น อาจเกิดจากการเจ็บป่ วยเป็ นโรคบ างอย่างภายในร่ างกาย อาการผิวแห้งมักเกิดที่แขน,มือ,ขา และหน้าท้องโดย ปกติแล้วอาการจะไม่รุนแรงนัก แต่ในบางกรณี อาจเป็ นผืน่ คัน และเป็ นจัดสังเกตุบนผิวไม่น่าดู ทำให้คุณอายเวลาใส่ ชุดว่ายน้ำ ได้เช่นกัน สำหรับคนที่มีผวิ คล้ำอาการผิวแห้งจะยิง่ สังเกตุได้ชดั มากกว่าคนผิวขาว และหากดูแลรักษาไม่ถกู วิธีกอ็ าจนำไปสู่โรค ผิวหนังได้ ซึ่ งโรคเหล่านี้เกิดจากการติดเชื้อของผิวนัน่ เอง ข่าวดี ก็คืออาการผิวแห้งที่เกตุจากปัจจัยภายนอกร่ ายกาย ซึ่งไม่ได้เกิด จากการเจ็บป่ วยสามารถรักษาให้หายได้ไม่ยากนัก สิ่ งที่คุณต้อง ทำก็คือเริ่ มต้นดูแลผิวให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ปัญหาผิวแห้งก็จะ ไม่มากวนใจคุณอีก ใช้ และเลือกโลชัน่ ให้ถกู วิธี การใช้โลชัน่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นที่ถูกวิธีจะต้องใช้หลังจาก ผิวแห้งสนิท ไม่ใช่อาบน้ำเสร็ จก็มาทาทันทีท้ งั ๆ ที่ผวิ ยังไม่แห้ งพอเพราะจะทำให้ความชุ่มชื้นใน โลชัน่ ไม่สามารถซึมเข้าสู่ ช้ ั นผิวได้ดีพอ ดังนั้นคุณควรรอให้ผวิ และเนื้อตัวแห้งสะก่อนโดย

ใช้ผา้ เช็ดตัวเช็ดให้แห้ง จากนั้นอาจรอซักพักจึงค่อยมาทา โล ชั่ น เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม ชุ่ ม ชื้ น ใ ห้ กั บ ผิ ว สิ่ ง ที่ ค ว ร ร ะ วั ง อี ก ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง คือ ผ้าเช็ดตัวที่ใช้ไม่ควรจะอับชื้นเกินไป ซึ่ งไม่เป็ นผล ดี ต่ อ ผิ ว ของคุ ณ เช่ น กัน นอกจากนี้ คุ ณ จะต้อ งเลื อ กโลชั่น ให้ถกู ประเภท สำหรับผูท้ ี่มีผวิ แห้งมากควรเลือกโลชัน่ ที่ มีความชุ่มชื้นมากหน่อย ที่สำคัญโลชัน่ เหล่านี้ไม่ควรมี ส่ วนผสมของน้ำหอม หรื อแอลกอฮอล์กซึ่ งจะทำให้ผวิ แห้งมากกว่าเดิม โดยปกติของถูก ๆ มักมีส่วนผสมที่ไม่ดีนกั ควรเลือกใช้ของที่ดีซกั หน่อย และสังเกตุดูส่วนผสมของโล ชัน่ ให้ดีก่อนเลือกซื้อ โลชัน่ ควรมีความหนาของเนื้อโลชัน่ ระ ดับหนึ่ง และควรมีความเป็ นมันวาวเมื่อถาลงสู่ผวิ เพื่อที่จะสามารถช่วยคุณเก็บกัก่ความชุมชื้นที่ผวิ ต้องการไว้ได้ วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ โ ล ชั่ น อ ย่ า ง ห นึ่ ง คื อ ให้คุณบีบหรื อเทโลชัน่ ลงบนฝ่ ามือ จากนั้ นั ให้หงายฝ่ ามือ่ช้ ึน ถ้าโลชัน่ ไหลหยดย้อยลงสู่ พ้ืน นัน่ หมายความว่าเนื้อครี มของ โลชัน่ ไม่หนาพอ ทำให้โลชัน่ ควรนั้นไม่สามารถเก็บกักความ ชุ่มชื้น และแก้ปัญหาผิวแห้งของคุณได้ เมื่ออากาศเย็น และแห้ง อากาศแห้ง และเย็นเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของอาการผิว แห้ง ไม่วา่ จะเป็ นหน้าหนาวที่มาถึง หรื อการใช้ชีวติ อยูใ่ น ห้องแอร์เป็ นประจำ สิ่ งเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ทำให้เกิดผิวแห้ง ได้เช่นกัน สิ่ งที่ทำให้อาการผิวแห้งคันเลวร้ายขึ้นไปอีกคือ การอาบน้ำร้อนในหน้าหนาว ซึ่ งจะยิง่ ทำให้ผวิ สู ญเสี ยความ 8


Beauty in lifestyle

ชุ่มชื่นอย่างมาก วิธีการแก้ไขคือคุณจะต้องไม่เปิ ดแอร์เย็นเกิน ไป และไม่อาบน้ำร้อนที่ร้อนจนเกินไป นอกจากนี้คุณควรใช้โล ชัน่ อย่างสม่ำเสมอเป็ นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำหรับคนที่ตอ้ ง ใช้ชีวติ อยูใ่ นห้องแอร์ทุกวัน คุณอาจพกขวดโลชัน่ ไปทาที่ทำงาน และทาอีกครั้งหลังอาบน้ำเสร็ จที่บา้ น อ า ก า ศ เ ย็ น ไ ม่ ว่ า จ ะ เ กิ ด จ า ก ฤ ดู ห น า ว หรื อเกิดจากความเย็นของแอร์ จะสามารถให้ผวิ สูญเสี ยความ ชุ่มชื้นได้โดยไม่จำกัดว่าจะเป็ นด้านใน หรื อนอกร่ มผ้า ดังนั้นคุณ ควรเอาใจใส่ ผวิ ของคุณในร่ มผ้าด้วยเช่นกัน ดื่มน้ำในปริ มาณที่มากพอ ร่ างกายของเราเสี ยความชุ่มชื้นตลอดเวลา การดื่มน้ำวันละ 8 แก้วเป็ นประจำจะช่วยให้ร่างกายของคุณสร้างความชุ่มชื้นให้ แก่ผวิ ขึ้นมาทดแทนความชุ่มชื้นที่สูญเสี ยไปได้ ย นอกจากการดื่ม น้ำจะช่วยให้ในเรื่ องของผิวพรรณแล้ว การดื่มน้ำวันละ 8 แก้วยัง ช่วยให้เรื่ องของการขับถ่าย และสุ ขภาพในด้านต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย เลือกใช้สบู่ให้ถกู ต้องกับผิว ปั ญ ห า อ ย่ า ง ห นึ่ ง ข อ ง ผู ้ ที่ มี ผิ ว แ ห้ ง ห ลุ ด ล อ ก ก็ คื อ ใช้สบู่ไม่ถกู ต้องกับสภาพผิว สบู่สามารถล้างไขมันที่คอยปก ป้ องผิว ทำให้ผวิ เกิดอาการแห้งคันขึ้นมาได้ โดย เฉพาะเมื่อเราฟอกสบู่มากเกินไป ผิวของเราจะยิง่ แห้ง ใน ความเป็ นจริ ง ร่ า งกายของเราอาจไม่ ไ ด้ส กปรกติ อ ย่า ที่ เ ราคิ ด จึงไม่จำเป็ นต้องขัดถูสบู่ให้มาก หรื อนานจนเกินพอดี เพื่อให้คุณ ไม่สูญเสี ยความชุ่มชื้นของผิวไปกับการฟอกสบู่นนั่ เอง เรามักถูกสอนมาว่าให้ฟอกสบู่ ล้างมือ ล้างเท้าบ่อย ๆ เพื่อให้สะอาดปราศจากโรค แต่หากไม่ระวังและล้างมือบ่อย เกินความจำเป็ นก็สามารถทำให้มือแห้งแตก มีเลือดออกได้ ซึ่งจะยิง่ เป็ นอันตราย เพราะผิวที่แห้งแตกจะก่อให้เกิดอาการติด เชื้อตามมาในภายหลัง การเลือกซื้อสบู่ และการใช้งานที่ถกู ต้องจึงมีความ สำคัญในการดูแลผิวอย่างมาก สบู่ที่มีความรุ นแรงจัดๆ เช่นสบู่ที่เน้นกำจัดกลิ่นตัว สบู่ที่ทำมาเพื่อต่อต้านแบคทีเรี ยโดย เฉพาะ สบู่เหล่านี้ทำให้คุณรู ้สึกสะอาด และสบายตัว แต่ในขณะ เดียวกันก็สามารถทำให้ผิวของคุณแห้งกร้านได้มากกว่าสบู่ชนิ ด อื่น การเลื อ กสบู่ เ พื่ อ ดู แ ลผิ ว ที่ มี อ าการแห้ ง กร้ า นั้ นควร เลื อกสบู่ ที่ ไม่ มี ส่ วนผสมของน้ ำ หอมหรื อเลื อกสบู่ เ ด็ ก ที่ไม่รุนแรงต่อสภาพผิว นอกจากนี้คุณสามารถเลือกใช้สบู่ที่มี ส่ วนผสมของโลชัน่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กบั ผิว โ ด ย ส รุ ป แ ล้ ว ก า ร ดู แ ล ผิ ว เ ป็ น สิ่ ง เ ร า มั ก ล ะ เ ล ย

9

ไม่ให้ความสำคัญ เพียงแค่คุณหันมาเปลี่ยนการใช้ชีวติ ใช้โลชัน่ ให้ถกู ต้อง หลีกเลี่ยงการอยูใ่ นที่อากาศแห้งๆ ดื่มน้ำให้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ร่ า ง ก า ย และเลือกใช้สบู่ให้ถกู ต้อง เพียงเท่านี้คุณก็จะมีผวิ ที่สวยงาม และดูมีนำ้ มีนวลน่ามอง ไม่วา่ คุณสาวๆ จะมีผวิ ปกติ ผิวมัน หรื อผิวแห้งก็ตาม สิ่ ง หนึ่ งที่อาจจะเป็ นต้นเหตุรวมทั้งเป็ นวิธีช่วยแก้ไขได้ดว้ ยก็คือ เรื่ องของอาหาร อาหารเป็ นหนึ่งในตัวตั้งต้นที่จะทำให้เรามีสุข ภาพดีหรื อไม่ดีดว้ ย ถ้าเรารับประทานของไม่มีประโยชน์ หรื อ ตรงกันข้ามเป็ นของที่มีพิษต่อร่ างกาย การจะหวังให้ร่างกาย มีสุขภาพที่ดียอ่ มเป็ นไปได้ยาก สำหรับผิวก็เช่นเดียวกัน การ ปรับอาหารอาจจะช่วยแก้ไขผิวให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นได้ ลักษณะอาหารหรื อเมนูที่เหมาะกับสาวๆที่มีผวิ แห้ง 1. ต้องทานอาหารให้ครบหมู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผัก ผลไม้ ต่างๆ รับประทานโปรตีนจากผักด้วย 2. กระเทียม หัวหอม ไข่ หน่อไม้ฝรั่งพวกนี้มีกำมะถันสูง ซึ่ งช่วยให้ผวิ เนียนเรี ยบและคงความอ่อนวัย 3. ผักใบเหลืองและใบส้ม (ฟักทอง มะละกอ แครอท เป็ นต้น) มีสารเบต้าแคโรทีนซึ่ งเป็ นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผวิ ชุ่มชื้นขึ้นได้ 4 . รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี ก ร ด ไ ข มั น ที่ ดี กรดอัลฟาไลโนเลอิก โอเมก้า-3 และกรดไลโนเลอิก โอเมก้า-6 ซึ่ งช่วยทำให้สุขภาพผิวดีข้ ึน 5.รับประทานผลไม้จำพวก แคนตาลูป แครอท หรื อผลแอปริ คอท เป็ นอาหารที่มีวติ ามินเอและวิตามินซี วิตา มินทั้งสองตัวทำให้ผวิ นุ่มนวล 6.ทานอาหารที่วติ ามินบี-5คือเช่น โยเกิร์ต ผักใบเขียว เป็ นต้น วิตามินบี-5 จำเป็ นต่อการสร้างไขมันและน้ำมันที่ผวิ จำเป็ นต้องมี 7 . ดื่ ม น้ ำ อ ย่ า ง น้ อ ย วั น ล ะ 8 แ ก้ ว แ ล ะ รั ก ษ า ใ ห้ ผิ ว ชุ่ ม ชื้ น ไ ว้ ต ล อ ด เ ว ล า ถ้ า เ ร า ไ ม่ ดื่ ม น้ ำ เ ข้ า ไ ป ผิวจะเอาน้ำมาจากไหนล่ะคะจริ งไหม 8.หลีกเลี่ยงอาหารทอดๆปิ้ งๆไขมันจากสัตว์ น้ำมันพืชที่ ผ่านความร้อนสู งน้ำมันที่ผา่ นความร้อนสู ง อนุมูลอิสระมาก และเป็ นผลร้ายต่อผิว 9. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมและน้ำตาล ช็อคโกแล็ต 10.ลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์แ ละคาเฟอิ น เพราะมีผลทำให้ปัสสาวะบ่อยมากเกินไป ทำให้ร่างกายสูญเสี ยน้ำและแร่ ธาตุที่จำเป็ นต่อผิวไปด้วย


Beauty in lifestyle

การล้างหน้าให้ สะอาดของคนที่ มี ผิ วแห้ ง ใช้ผลิ ตภัณฑ์ลา้ งหน้าสู ตรอ่ อนโยนเพื่อขจัดเครื่ องสำอางที่ ตกค้างและเซลล์ผิวที่ เสื่ อมสภาพได้แก่ คลี นซิ่ งโฟมสู ตรอ่ อนโยน เพื่ อป้ องกันไม่ ให้ ผิ วสู ญเสี ยน้ำมันตามธรรมชาติ ของผิ วและห้ ามใช้สบู่ ล ้างหน้า วิ ธี การล้างหน้าในตอนเช้าต้องล้างหน้าด้วยผลิ ต ภัณฑ์ล ้างหน้าที่ มี ส่ วนผสมของมอยส์ เจอไรเซอร์ หรื อล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด ส่ วนตอนเย็นต้องใช้คลี นซิ่ งครี มหรื อโลชั่นที่ มี ส่ วน ผสมของมอยส์ เจอไรเซอร์ สำหรั บการล้างหน้าด้วยน้ำอุ่ นแล้วต้องล้างซ้ำด้วยน้ำเย็นเพื่ อให้ ผิ วสดชื่ นขึ้ นและเกิ ดความยื ดหยุ่น มาส์ กหน้าเดื อนละ 1 ครั้ ง เพื่ อขจัดสิ่ งสกปรกและเครื่ องสำอางที่ ตกค้างในรู ขุมขน การบำรุ งผิ วขั้นพื้ นฐานของคนที่ มี ผิ งแห้ ง ใช้ผลิ ตภัณฑ์สำหรั บผิ วแห้ งและผลิ ตภัณฑ์ที่ มี ส่ วนผสมของมอยส์ เจอไรเซอร์ เพื่ อบำรุ งผิ วและเพิ่ มความชุ่ มชื่ นให้ แก่ ผิ ว ทาครี มบำรุ งผิ วที่ ลำคอเพื่ อป้ องกันรอยเหี่ ยวย่น โดยทาจากฐานลำคอขึ้ นไปควรทาในช่ วงกลางคื น การบำรุ งพิ เศษของคนที่ มี ผิ วแห้ ง ทามาส์ กหน้าเพื่ อเพิ่ มความชุ่ มชื่ นให้ แก่ ผิ ว ทาครี มบำรุ งผิ วทุ กครั้ งที่ ล ้างหน้า กระตุ ้นผิ วด้วยการนวดโดยใช้เอสเซ้นส์ ผสมกับครี มบำรุ งผิ วในอัตราส่ วน 1:2 เพื่ อกำจัดเซลล์ผิ วเสื่ อมสภาพและกระตุ ้น ระบบการไหลเวี ยนของโลหิ ต ควรทาครี มบำรุ งผิ วที่ มี สารเรติ นอลและวิ ตามิ นอี ก่ อนนอนและงดการอบซาวน่ า ดื่ มน้ำวันละ 2 ลิ ตรเพื่ อช่ วยเรื่ องระบบขับถ่ าย

10


Beauty in lifestyle

สาวผิวผสม 11


Beauty in lifestyle

ผิวผสม เป็ นประเภทของผิวที่พบได้มากที่สุดใน ประเทศแถบร้อน อย่างประเทศไทย แล้วคนที่มี ผิวผสม ก็มกั จะพ่ายแพ้กบั การรับมือกับสภาพผิวที่มีท้ งั บริ เวณที่แห้ง และ มัน นัน่ ก็เพราะผิวบริ เวณส่ วนกลาง เช่น หน้าผาก จมูก คาง มี ต่อมผลิตไขมันที่มากกว่าบริ เวณอื่นๆของหน้า บริ เวณที่มนั ๆ เหล่านี้ถึงเกิดสิ วได้ง่ายมากกว่าบริ เวณอื่น ในขณะเดียวกัน บริ เวณที่มีต่อมไขมันน้อยกว่า เช่น รอบดวงตา ข้างแก้ม ก็มกั จะแห้ง หรื อ ผิวลอกเป็ นขุยบ้าง ทีน้ ีปัญหาก็จะเกิดเมื่อคุณพยายามดูแล ผิวผสม เหมือนดูแลผิวมัน อย่างเช่น ใช้เครื่ องสำอางค์สำหรับผิวมัน ส่ ว น ผ ส ม ม า ก ม า ย ที่ ใ ช้ ไ ด้ ดี กั บ บริ เวณทีโซน(T-zone) ที่มีความมัน ใช้ไม่ได้ดีสำหรับผิวส่ วน ที่แห้งกว่าแน่ๆค่ะ ฉะนั้น การดูแลรักษา ผิวผสม จึงต้องอาศัยเครื่ องสำอ างค์ท้ งั สองประเภท คือ สำหรับคนหน้ามัน และ คนหน้าแห้งค่ะ การดูแลผิวสำหรับ ผิวผสม ก า ร ดู แ ล ผิ ว อ ย่ า ง อ่ อ น โ ย น กฎพื้นฐานของการดูแลผิวทุกประเภท ก็ยงั คงนำมาใช้กบั คน

ผิวผสม ด้วยค่ะ การใช้สารที่ระคายเคือง หรื อ สารขัดผิวแรงๆ (ที่มกั มีมา กับผลิตภัณฑ์เพื่อผิวมัน) กับหน้า จะทำให้ ผิวผสม ที่มีลกั ษณะเป็ น ผิวสองประเภทแย่เข้าไปอีก โดยเฉพาะบริ เวณรอบหน้าที่เป็ นผิว แห้ง อาจเกิดความหยาบกร้าน และ รอยแดง มิหนำซ้ำ การใช้ของแรงๆ ยังทำให้ผวิ ที่มนั ๆ บริ เวณทีโซนไม่ดีข้ ึน เหมือนเป็ นการไปกวนให้ต่อม ผลิตไขมันมากขึ้นอีก หลักสำคัญในการดูแล ผิวผสม ก็คือ ปรับสมดุล ของผิวทั้งสอง บริ เวณให้ใกล้เคืองกันค่ะ การบำรุ งผิวขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่มีผวิ ผสม ดูแลผิวบริ เวณทีโซนด้วยวิธีดูแลแบบผิวมันใช้ผลิตภัณฑ์กร ะชับรู ขมุ ขนและควบคุมความมัน ผิวบริ เวณรอบดวงตาและแก้มทาเอสเซ้นส์เพื่อความชุ่มชื่นแ ละครี มสำหรับผิวแห้ง การบำรุ งผิวแบบพิเศษสำหรับคนที่มีผวิ ผสม มาส์กหน้าบริ เวณทีโซนเพื่อขจัดน้ำมันส่ วนเกินและเซลล์ผวิ เสื่ อมสภาพ มาส์ ก หน้า เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื่ น และบำรุ ง ผิ ว รอบดวงตาและ บริ เวณแก้ม 12


Beauty in lifestyle

สาวผิวธรรมดา 13


Beauty in lifestyle

ลักษณะของ ผิวธรรมดา ผิวธรรมดา จะดูนุ่ มชุ่ มชื้ น อวบอิ่ม ดูมีน้ำมีนวล เปล่งปลัง่ สุ ขภาพดี ไม่มีริ้วรอยปรากฏให้เห็ น และ รู ขุมขนเล็กกระชับ ผิวธรรมดา จัดเป็ นผิวที่มีความชุ่ มชื้ นที่สมบูรณ์แบบที่ สุด ไม่ค่อยมี ปัญหาเรื่ อง ผิวแห้ง หรื อ ผิวมัน เกิ นไป ผิวมีความสมดุ ลของน้ำมันหล่อเลี้ ยงผิวทัว่ ใบหน้า ปั ญหาเรื่ อง ริ้ วรอย หรื อ สิ ว จึ งดูห่างไกลสำหรั บผูท้ ี่ มีผิวธรรมดา แต่ถา้ อากาศหนาวเย็นหรื อ ร้ อนมากก็อาจทำให้ ผิวแห้งลอกหรื อมันได้เช่ นกัน ดังนั้นถึงคุณจะโชคดี มี ผิวธรรมดา แต่ถา้ ดูแลไม่ถูกต้อง ผิวสวย ก็กลายเป็ น ผิวเสี ย เกิ ดปั ญหาผิวได้ค่ะ ตัวอย่าง ผิวธรรมดา ที่เห็ นได้ชดั ที่สุดคือ ผิวของเด็ก ๆ ค่ะ ตั้งแต่แรกเกิ ดไปจนกระทัง่ ถึงช่ วงวัยรุ่ น ต่อมไขมันทำหน้าที่หลัง่ น้ำมันในระดับปกติ นอกจากนี้ ผิวธรรมดา ยังพบได้ในวัยที่ล่วง เลยวัยเจริ ญพันธุ ์ไปแล้ว ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เคยมีผิวมัน เมื่ออายุมากขึ้ น ระ ดับการหลัง่ น้ำมันของต่อมไขมันจะลดลงจนถึงเข้าสู่ ระดับปกติ การดูแล ผิวธรรมดา ผิวธรรมดา ต้องการการล้างทำความสะอาดที่เหมาะสม ทั้งในตอนเช้าและก่อนนอน ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้า ที่ ไม่ทำให้ผิวแห้งตึ ง หรื อ มันเกิ นไป จากนั้นใช้ผลิตภัณฑ์บำรุ ง

ผิวที่ไม่เข้มข้นหรื อบางเบาจนเกิ นไป มีคุณสมบัติปกป้ องและให้ ความชุ่ มชื้ นระหว่างวัน เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความชุ่ มชื้ นของน้ำ ใต้ผิว ทั้งนี้ ตอ้ งพิจารณาถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย หาก คุณต้องเผชิ ญกับอากาศหนาวเย็นเป็ นประจำ ควรเลือกใช้ชนิ ดที่เข้ม ข้นกว่าปกติหรื อถ้าอากาศร้ อน คุณอาจต้องเลือกใช้ชนิ ดที่ บางเบาขึ้ น การล้างหน้าให้สะอาดของคนที่มีผิวธรรมดา ใช้ผลิ ตภัณฑ์ลา้ งหน้าสู ตรอ่ อนโยนเพื่อขจัดเครื่ องสำอางที่ ตก ค้างและเซลล์ผิวที่เสื่ อมสภาพได้แก่ คลีนซิ่ งโฟมสู ตรอ่อนโยนเพื่อ ป้ องกันไม่ ให้ผิวสู ญเสี ยน้ำมันตามธรรมชาติ ของผิวและห้ามใช้สบู่ ล้างหน้า วิธีการล้างหน้าในตอนเช้าต้องล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ลา้ ง หน้ า ที่ มี ส่ ว นผสมของมอยส์ เ จอไรเซอร์ ห รื อล้า งหน้ า ด้ว ยน้ ำ สะอ าด ส่ วนตอนเย็นต้องใช้คลีนซิ่ งครี มหรื อโลชัน่ ที่มีส่วนผสมของ มอยส์ เจอไรเซอร์ สำหรับการล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นแล้วต้องล้างซ้ำด้วย น้ำเย็นเพื่อให้ผิวสดชื่ นขึ้ นและเกิ ดความยืดหยุ่น

14


Beauty in lifestyle

15


Beauty in lifestyle

วิ

ธีการดูแลเส้นผม 16


Beauty in lifestyle

สาวผมแห้ง เส้นเล็กลีบแบน ติดหนังศีรษะ เมื่อได้เห็นเส้นผมเงางาม นุ่มสลวยๆ พลิ้วไหวตามสายลมของสาวผมสวยทั้งหลายแล้ว คงจะหั นมามองเส้นผมตัวเองแล้วรู ้สึกแอบอิจฉาเล็กๆ อยูใ่ นใจ พร้อมกับทุ่มเงินซื้อผลิตภัณฑ์บำรุ งผมมากมาย รวมถึงเข้าใช้บริ การดูแลบำรุ งผมของซาลอน ชั้นนำ เพื่อทำให้ผมแห้งเสี ยของคุณ ชุ่มชื่นสุ ขภาพดีข้ ึน วันนี้เรามีเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณสามารถช่วยฟื้ นผมแห้งเสี ย แต่ก่อนที่จะไปดูเคล็ดลับการดูแล ผม ดิฉนั มีเรื่ องหนึ่งอยากจะบอกคุณสาว ๆ ว่าฝนก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมเสี ย นอกเหนือจากแสงแดด คลอรี น ยิง่ เข้าฤดูฝนยิง่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตอ้ ง เจอกับฝนและคงไม่มีสาวไหนอยากมีผมแห้งเสี ย เดอะบอดี้ ช็อป (ประเทศไทย) จึงนำเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ในการดูแลรักษาเส้นผมมาฝากสาวไทย ด้วย 8 บัญญัติการดูแลเส้นผมง่ายๆ ด้วยตัวเองที่บา้ น

17


Beauty in lifestyle เริ่ มจากวิธีแรก คือการดูแลผมและรักษาผมของคุณในชี วิตประจำวันอย่างถูกสุ ขลักษณะ โดยคำนึ งถึงหลักดูแลผมตาม ธรรมชาติ 6 ข้อนี้ 1 . เ ว ล า ส ร ะ ผ ม ใ ห้ น ว ด ห นั ง ศี ร ษ ะ ไ ป ด้ ว ย โดยการใช้มือขยุม้ เบาๆ ที่ หนังศีรษะ เพื่อช่ วยให้เกิ ดการหมุน เวี ยนโลหิ ตทัว่ บริ เวณหนังศี รษะแถมยังทำให้น้ำมันตามธรรม ชาติ ไปหล่อเลี้ ยงเส้นผมได้ดียิ่งขึ้ น 2.หลังการสระผม ควรใช้ผมให้แห้งก่อนหวี เพราะการ หวีขณะที่ ผมเปี ยกจะทำให้เส้นผมขาดง่าย หากจำเป็ นควร ใช้หวีไม้ซี่ ห่างเพื่อลดการขาดและหลุดร่ วงของเส้นผม 3.ส่ วนผูท้ ี่ นิยมไดร์ ผมให้แห้ง ควรใช้ไดร์ เป่ าผมเป่ า ในลักษณะบนลงล่าง จากโคนผมไปสู่ ปลายผ,เพราะจะช่ วย ในเกล็ดผมจะเรี ยงตัวตามธรรมชาติ ทำให้เส้นผมนุ่ มสลวย แลดูเงางามและไม่ช้ ี ฟู 4.การใช้ไดร์ เป่ าผมด้วยโรลไฟฟ้ าและรี ดผมให้ผมเรี ยบ ตรงด้ว ยเครื่ อ งรี ด ไฟฟ้ าควรใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ป กป้ องเส้ น ผมจาก ความร้ อนด้วยเสมอ เพื่อป้ องกันปั ญหาผมแห้งเสี ย เพราะความ ร้ อนสู งของเครื่ องมื อเหล่านี้ จะทำให้เส้นผมถูกทำลายอย่างมาก 5.หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการขัดสี ต่างๆ รวมทั้ง เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ที่จะเข้าไปทำลายความแข็งแรง ของเส้นผมได้ 6 . ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ก ล า ง แ จ้ ง เส้นผมต้องเผชิ ญกับแสงแดดแรงกล้า ควรป้ องกันเส้นผมจาก แสงแดดและรั ง สี ยูวี โ ดยการสวมหมวกหรื อ ชะโลมด้ว ยผลิ ต ภัณฑ์ปรั บสภาพเส้นผมก่อนออกแดดเสมอ การดู แลรั กษาเส้ นผมมาฝากสาวไทยด้วย8บัญญัติ การดู แลเส้นผมง่ายๆ ด้วยตัวเองที่บา้ น 1. เริ่ มจากการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม ต้องมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มีค่าความเป็ นด่างที่สมดุล เช่ น ครี มนวด ผมต้องมี คุณสมบัติปรั บสภาพเส้นผมให้ชุ่ มชื่ นและล้างออกได้ ง่าย 2. เวลาสระผมจะต้องนวดหนังศีรษะไปพร้ อมกัน เพราะ จะช่ วยให้เกิ ดการหมุนเวียนโลหิ ตที่หนังศีรษะดี ข้ ึ น ให้น้ำมัน ตามธรรมชาติ ไปหล่อเลี้ ยงเส้นผม หรื ออาจนวดระหว่างวันด้ว ยหวีแปรงไม้ 3.เมื่ อผมเปี ยกชื้ นอาจเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่ สาวๆอย่างเราต้อ งกังวล เพราะเวลาผมแห้งก็จะฟู ฉะนั้นอาจพกไดร์ เป่ าผมตัวจิ๋ วไว้ในกระเป๋ าหรื อที่ ทำงานสักอัน นอกจากจะได้ผมสลวยแล้ว เป็ นอี กทางหนึ่ งช่ วยลดความเสี่ ยงที่ จะเป็ นหวัดได้เป็ นอย่างดี 4. เวลาเป่ าผมให้แห้ง ควรเป่ าผมจากบนลงล่าง เพราะเกล็ดผม จะเรี ยงตัวตามธรรมชาติ ทำให้เส้นผมเรี ยงตัวสวยและเรี ยบเงา งาม ไม่ช้ ี ฟู 5. สาวใดที่ นิยมไดร์ ผมให้ตรง ดัดผมด้วยโรลไฟฟ้ า แ

ละรี ดผมด้ ว ยไฟฟ้ าต้อ งระวัง เรื่ องไฟดู ด และควรใช้ ผ ลิ ต ภัณฑ์ปกป้ องเส้นผมจากความร้ อนด้วยเสมอ 6. ถ้าจำเป็ นต้องหวีผมขณะที่ เปี ยก ควรใช้หวีซี่ห่างๆ จะช่ วยให้เส้นผมขาดน้อยลงได้ 7. การกิ นอาหารที่ดีมีประโยชน์ช่วยให้เส้นผมมีสุ ขภาพที่ดีดว้ ยเช่ นกัน ควรเลือกอาหารจำพวก ผัก ผลไม้ และควรดื่ มน้ำให้มาก หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการขัด สี รวมทั้งพยายามงดเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และงดสู บบุหรี่ ก็จ ะเรี ยกได้ว่าเป็ นการบำรุ งให้ผิวและผมสวยใสจากภายในสู่ ภา ยนอกนั่นเอง 8. ถ้าต้องทำกิ จกรรมกลางแจ้ง ควรปกป้ องเส้นผมจา กแสงแดดด้วยการสวมหมวก หรื อทาครี มปรับสภาพผมทิ้ง ไว้เมื่อต้องออกแดด จากนั้นค่อยล้างออกตามปกติ นอกจาก 6 วิธีขา้ งต้นแล้ว ยังมีวิธีช่วยฟื้ นฟูผมแห้งเสี ย ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสำหรั บผูท้ ี่ มีปัญหาผมแห้ง แตกปลาย ขาดความเงางาม ไม่มีชีวิตชี วา ด้วยตำรับสู ตรหมักผมแสน ง่ายที่ลงมือทำเองได้ที่บา้ น เพื่อคืนผมเสี ยให้กลับมานุ่ มสวย แลดูเงางามเป็ นประกาย 7 วิธีการดูแลเส้นผม 1 . ส ร ะ ผ ม ใ ห้ ถู ก วิ ธี แ ช ม พู ผ ส ม ค รี ม น ว ด ใช้ได้ผลดี ไม่เท่าใช้ แชมพู แยกกับครี มนวด 2. ใช้ครี มนวดชนิ ดไม่ตอ้ งล้างออก ช่ วยลดผมยุ่งพันกั นโดยคงความชุ่ มชื่ นให้ผมได้ท้ งั วัน 3. อย่าบิ ดผมเพื่อรี ดน้ำออก เวลาใช้ผา้ ขนหนู เช็ดผม อย่าขยี้ หรื อ ทำให้เกิ ดแรงเสี ยดสี ใด ๆ ควรใช้ผา้ ซับจากปลา ยผมขึ้ นไปหาโคนผม 4 . อ ย่ า ใ ช้ เ ค รื่ อ ง เ ป่ า ผ ม บ่ อ ย เ กิ น ควรใช้ไ ดร์ เ ป่ าผมเกิ น สั ป ดาห์ ล ะ3ครั้ งจะทำให้ ผ มเสี ย พยา ยามอย่าใช้ลมร้ อนจัด และอข่าแต่งทรงผมด้วยความร้ อนสู ง เช่ น ใช้ที่หนี บผมให้ตรง และที่ มว้ นผมแบบใช้ความร้ อน ถ้าทำให้ควรปล่อยให้ผมแห้งเอง 5. เลือกทรงผมที่สบายหัว อย่าถักเปี ยแน่ ๆ หรื อ รวบห างม้าตึงเปรี๊ ยะเพราะจะทำให้หัวล้านเป็ นจุด หรื อเป็ นแถบ ทุ กครั้ งที่ ร้ ั งผมไปข้างหลังจนตึ งเพื่อรวบเป็ นหางม้าหรื อเกล้าเ ป็ นมวย แรงดึ งรั้ งจะทำให้ผมขาดเป็ นแนว โคนผมที่เหลือสั้น ๆ ก็จะชี้ ฟู 6. เล็มผมทุกๆ6–8สัปดาห์ไมได้ช่วยให้ผมยาวเร็ วขึ้ น 7.ใช้สารเคมี กบั ผมแค่พอสมควรการกัดสี ผมอาจทำให้ ผมแห้งเสี ย ทางที่ดีจึงไม่ควรทำ

18


Beauty in lifestyle

A Recipe For Healthy Hair เส้นผมที่เงางามและมีนำ้ หนักนั้นมีตน้ กำเนิดมาจากความแข็งแรงของเส้นผมนั้นเองซึ่ งก็เหมือนกับร่ างกายของคุณ เส้นผมก็ตอ้ งการความสมดุลจากสารอาหารที่ได้รับเช่นกันลองรับประทานอาหารตามสู ตรผมสวยกันดูซกั นิดแล้วเขียนมาเล่า ให้ฟังด้วยนะคะ ว่าได้ผลอย่างไรกันบ้าง แต่อย่าใจร้อนนะคะ ทำให้ได้อย่างน้อย 1 เดือนก่อนแล้วค่อยตัดสิ นว่าได้ผลหรื อไม่ มาเริ่ มกันเลยคะ น้ำ / Waterส่ วนประกอบ ¼ ของเส้นผมคือน้ำค่ะ การดื่มน้ำที่เพียงพอจะช่วยให้มีผมหนาไม่บาง (ทั้งนี้ข้ ึนอยูร่ ะดับ พันธุกรรมของแต่ละคนด้วยค่ะไม่ตอ้ งรอให้กระหายก็ดื่มได้ค่ะเพราะถ้าหากคุณรอให้กระหายซะก่อนั้นแปลว่าร่ างกายของคุณ นั้นเริ่ มขาดน้ำซะแล้วจึงได้เร่ งให้คุณเพิ่มปริ มาณน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำมากๆนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กบั ผิว แล้ว ยังช่วยให้ผมเงางามและมีสมั ผัสที่นุ่มอีกด้วย ปริ มาณที่แนะนำต่อวันก็คือ อย่างน้อย 8-10 แก้ว / วันคะ โปรตีน / Proteinโปรตีนเป็ นส่ วนประกอบที่สำคัญของสารเคลือบผม การได้รับโปรตีนในปริ มาณที่เหมาะสมจะช่วย ให้เส้นผมแข็งแรง คุณสามารถเลือกรับประทานโปรตีนได้จากหลากหลายเมนู ไม่วา่ จะเป็ นเนื้อปลา เนื้อสัตว์ นม ชีส หรื อ ซี เรี ยล แร่ ธาตุต่างๆ / Mineralsธาตุเหล็ก / Iron ช่วยนำพาออกซิ เจนไปสู่เส้นผมของคุณ หากร่ างกายได้รับธาตุเหล็กใน ปริ มาณที่ ไม่เพียงพอ จะทำให้เส้นผมขาดออกซิเจน และจะทำให้รากผมไม่แข็งแรง ซึ่ งจะทำให้ประสิ ทธิภาพของการดูดซึ มสารอาหาร ที่เป็ นประโยชน์ต่อผมลดลงอีกด้วย คุณสามารถเพิ่มปริ มาณธาตุเหล็กได้ดว้ ยการรับประทานเนื้อแดง และผักสี เขียว หรื อ จะเลือกรับประทานแบบยาเม็ดอาหารเสริ มก็ได้คะสังกะสี / Zinc ช่วยป้ องกันผมร่ วง มีอยูม่ ากในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และพบได้ปริ มาณมากในอาหารทะเล เช่น หอยนางรมทองแดง / copper มีความสำคัญอย่างมากต่อเม็ดสี ของผม คุณสามารถมี สี ผมตามธรรมชาติที่สดใสได้ดว้ ยการรับประทานทองแดง ซึ่ งใอยูม่ ากใน หอย ตับ ผักสด ถัว่ และเนื้อสัตว์ต่างๆวิตามินต่างๆ / Vitamins วิ ต ามิ นเอมี ความสำคั ญ ต่ อความแข็ ง แรงของหนั ง ศี รษะเช่ นเดี ยวผิ ว หนั ง ส่ วนอื่ นๆของร่ างกาย คุณควรเพิ่มปริ มาณวิตามิน เอ ให้กบั ร่ างกายด้วยการรับประทานผักต่างๆ โดยเฉพาะแครอทวิตามิน บี และ ซี มีความ สำคัญต่อกระบวนการผลัดเปลี่ยนของเส้นผมรวมถึงสี ผม หากคุณได้รับปริ มาณวิตามิน บี และ ซี อย่างเพียงพอ คุณจะ มีปริ มาณเส้นผมที่หนาและไม่แตกปลาย ไม่ยากเลยคะ เพียงแค่คุณรับประทานผลไม้ ผัก ซี เรี ยล นม หรื อขนมปั ง ง่ายจะตาย ลองดูนะค่ะ ให้เวลากับร่ างกายในการรับสารอาหารที่มีประโยชน์ซกั ระยะ แล้วคุณจะสังเกตเห็นได้ถึงความเปลี่ยน แล้วอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะค่ะ เพราะจะเป็ นการช่วยกระตุน้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ต ซึ่ งจะช่วยให้มีผมสุ ขภาพอีกด้วย

19


Beauty in lifestyle

20


Beauty in lifestyle

21


Beauty in lifestyle

การ ดู แล เล็ บ 22


Beauty in lifestyle

23


Beauty in lifestyle

เล็บไม่เพียงมีไว้เพื่อความสวยงานเท่านั้น แต่ยงั มีประโยชน์ในการปกคลุมและป้ องกันอันตรายให้แก่นิ้วส่ วนปลาย เล็บ ที่มีสุขภาพดีจะต้องเป็ นเล็บที่แข็งแรง มีสีชมพูระเรื่ อ ซึ่ งเล็บจะเจริ ญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับสารอาหารที่ดี ตามปกติแล้วเล็บมือจะ ยาวเร็ วกว่าเล็บเท้า และจะยาวเร็ วในช่วยอายุ 20-35 ปี หลังจากนี้เล็บจะยาวช้าลง นอกจากนี้เล็บยังบ่งบอกได้ถึงปั ญหาสุ ขภาพ ร่ างกาย ดังนั้นการกินอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงแค่บำรุ งเล็บเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการบำรุ งสุ ขภาพภายในได้อีกด้วย โภชนาการและการดู แล กิ นอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ โดยเลื อกกิ นให้ แตกต่ าง กันในแต่ ละมื้ อ วิ ต า มิ น บี 2 เ ป็ น วิ ต า มิ น ที่ ช่ ว ย ใ ห้ เ ล็ บ แ ข็ ง แ ร ง ไม่ เปราะหักง่ ายพบมากในตับสั ตว์ เครื่ องในสั ตว์ นม เนย ถั่ว ชี ส ผักใบเขี ยว ปลาและไข่ ธัญพื ช เมล็ดทานตะวัน ฟั กทอง ผักใบเขี ยว ช่ วยป้ องกันจุ ดด่ างขาวที่ เกิ ด บริ เวณเล็ บมื อ เล็ บบางแบน เล็ บงอน เป็ นลักษณะเล็บที่ ขาดธาตุ เหล็ ก ซึ่ งหาได้จากเนื้ อสั ตว์ เนื้ อสั ตว์ปี ก ปลา และผักใบเขี ยว เพิ่ มการกิ นอาหารที่ มี วิ ตามิ นซี ควบคู่ กับอาหารที่ มี ธาตุ เหล็ก เพราะวิ ตามิ นซี ช่ วยให้ ร่ างกายดู ดซึ มธาตุ เหล็กได้ดี ข้ึ น อาหารทะเล ไข่ เนื้ อสั ตว์ ถั่ว อุ ดมไปด้วยแร่ สั งกะสี ช่ วยให้ เล็ บไม่ หักเปราะง่ าย และป้ องกันการติ ดเชื้ อของเล็บ ซี ลี เ นี ย ม ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ เ ล็ บ เ ป็ น ค ลื่ น แ ล ะ เ ป็ น ริ้ ว แหล่ งอาหารซี ลี เนี ยมได้แก่ ปลา หอย บริ เวอร์ ยี สต์ ซี เรี ยล ธัญพื ชวิ ตามิ นเสริ ม ชิ ลิ กา ควรกิ น 500 มิ ลลิ กรั มต่ อวัน ช่ วยป้ องกันจุ ดด่ างขาวที่ เล็บและป้ อง กันเล็ บหักเปราะ สั งกะสี ควรกิ น 15-20 มิ ลลิ กรั มต่ อวัน ช่ วยบำรุ งเล็บให้ มี สุ ขภาพดี เหล็ ก ควรกิ น 10-20 มิ ลลิ กรั มต่ อวัน บำรุ งเล็บ ป้ องกันไม่ ให้ เล็บฉี ก ง่ ายหรื อแบนงอน • ห ม า ย เ ห ตุ ก า ร กิ น วิ ต า มิ น เ ส ริ ม ค ว ร ป รึ ก ษ า แ พ ท ย์ ก่ อ น เพราะอาจมี ผลข้างเคี ยง

อาหารที่ ควรหลี กเลี่ ยง - ลดปริ มาณการดื่ มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำลายการดู ด ซึ มของวิ ตามิ นบี 2 ซึ่ งมี ประโยชน์ ต่ อการบำรุ งเล็บ - หลี กเลี่ ยงการดื่ มชา สารแทนนิ นในชาจะขัดขวางการ ดู ดซึ มของธาตุ เหล็ก - ลดการกิ นอาหารไขมันสู ง - ลดปริ มารการกิ นอาหารคาร์ โบไฮเดรดสู ง เช่ น แป้ ง และน้ำตาล

ข้อแนะนำ - ควรดู แลทำความสะอาดเล็บให้ สะอาดอยู่ เ ส ม อ อ ย่ า ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ล็ บ ด ำ ส ก ป ร ก เ พ ร า ะ จ ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ที่ อยู่ของเชื้ อโรค - อ ย่ า ใ ช้ ย า ท า เ ล็ บ บ่ อ ย จ น เ กิ น ไ ป จำทำให้ เล็บเหลื อง - ไม่ ควรกิ นซี ลี เนี ยมเกิ นกว่ า 5 มิ ลลิ กรั มต่ อวัน อาจจะทำให้ เกิ ดผลเสี ยแก่ เล็ บ ทำให้ เล็บมื อมี สี ดำ ท้องร่ วง ผมร่ วงได้ - หากกิ นอาหารอย่างครบถ้วนก็ ไม่ จำเป็ น ต้องกิ นวิ ตามิ นเสริ ม - ก า ร สู บ บุ ห รี่ ท ำ ใ ห้ เ ล็ บ เ ห ลื อ ง เล็บสุ ขภาพไม่ ดี

24


Beauty in lifestyle

เ ท ค นิ ค

ก า ร ดู แ ล รู ป ร่ า ง

25


Beauty in lifestyle

26


Beauty in lifestyle

เทคนิคในการดูแลรู ปร่ าง

27


Beauty in lifestyle เนื่องจากการมีรูปร่ างที่ดีเป็ นสิ่ งสำคัญที่ดึงดูดใจผูค้ นให้ เหลียวมอง และเราก็ตระหนักได้วา่ นี่ไม่ใช่แฟชัน่ ที่มาและไปเช่น แฟชัน่ เสื้ อผ้า ทรงผมหรื อแฟชัน่ อื่นๆ ความต้องการมีรูปร่ างที่ผอมบางสมส่ วนราวกับดารานางแบบ เป็ นสิ่ งดึงดูดใจสาวไทยและเป็ นที่ชื่นชอบของชาย หนุ่มไทยมีอยูม่ านานแล้ว ที่สำคัญแนวโน้มความต้องการก็สูงขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากธุรกิจความสวย ความงามที่เติบโตขึ้นมามากมาย เพื่อตอบรับต่อกระแสดังกล่าว แต่อนั ที่จริ งแล้วการมีรูปร่ างที่ดีน้ นั ไม่ได้อยูแ่ ค่รูปร่ างที่อยากมีอยาก ได้ แต่อยูท่ ี่ความสมส่ วน กล้ามเนื้อกระชับ ประกอบกับสุ ขภาพที่ดี ดูแข็งแรงอยูเ่ สมอ ซึ่งคุณไม่จำเป็ นต้องเสี ยเงินเสี ยทองเป็ นหมื่นเป็ นแสนในการซื้ อความสวยงาม เหล่านั้น เพราะเรามีวิ ธีง่ายๆสำหรับหนุ่มสาวที่อยากมีรูปร่ างที่ดูดีและมีสุขภาพด้วย ตนเองมาฝาก ซึ่ งหากคุณทำได้ดงั นี้แล้วความสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์กจ็ ะมาหาคุณเอง โดยไม่ตอ้ งกังกลเรื่ องความอ้วนและโรคภัยต่างๆ ให้เสี ยเวลา

1. เตรี ยมวางแผนการกินล่วงหน้า สิ่ งนี้ จะช่วยให้คุณสนุ กกับการเตรี ยมรับมือกับอาหารมื้ อต่างๆ ที่จะต่อต้าน ความอ้วนของคุณ คุณสามารถเลือกและบั งคับให้ตนเองรับประทานหรื อไม่รับประทานอะไร ซึ่งหากคุ ณทำได้อย่างที่วางแผนไว้ ถือว่าคุณประสบความสำเร็ จในการ ลดน้ำหนักแล้ว 2. เปลี่ยนวิธีรับประทานของคุณ บางคนชอบรับประทานเร็ วเกินไป จะทำให้คุณอิ่มน้อ ยเพราะกระเพาะยังไม่ทนั ทำงาน คุณก็รู้สึกอยากรับประทาน เพิ่มอยูเ่ รื่ อยๆ บางคนชอบรับประทานช้าเกินไปก็จะทำให้จำ กัดปริ มาณอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่ ได้เช่นกันเนื่องจาก การทิ้งระยะเวลาไว้นานเกินไป ทำให้คุณรู ้สึกว่าไม่อ่ิมหรื ออิ่ม ช้า และอีกหลายคนชอบรับประทานจุกจิก ซึ่งลักษณะนิสยั เช่ น นี้ อาจเสี่ ย งต่ อ โรคต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกับ ความอ้ว นบางคน คิ ด ว่ า รั บ ประทานข้า วน้ อ ยในมื้ อ ต่ า งๆเลื อ กที่ จ ะรั บ ประ ทานจุกจิกแทน ไม่ทำให้อว้ น ซึ่งนัน่ ไม่ใช่วธิ ีที่ถกู ต้อง เพราะถึงอย่างไร กระเพาะต้องทำงานตลอดเวลา ทำให้ยอ่ ยไม่หมดหรื อย่อยไม่ทนั ก็ไปสะสมอยุท่ ี่ส่วนอื่นขอ งร่ างกาย ไม่ได้ถกู นำไปใช้ ดังนั้นคุณควรหันมากินอาหารให้ ตรงเวลา เป็ นมื้อๆ ครบทั้งสามมือ และกินในเวลาที่พอเหมาะ ไม่รีบหรื อไม่ชา้ จนเกินไป อีกทั้งควรกินอย่างพอดีๆ ไม่ใช่กิน เพราะเสี ยดายหรื อเพราะความอร่ อย 3. วางตารางการออกกำลังกายในวันเดิมและเวลาเดิม การออกกำลังกายจำเป็ นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพรา ะนัน่ จะทำให้ร่างกายของคุณเตรี ยมพร้อมต่อการทำงานแบบ ต่างๆ มีภมู ิตา้ นทานโรคที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย คุ ณไม่จำเป็ นต้องออกกำลังกายทุกวัน แต่สามารถเลือกวันหรื อจั ดตารางให้เป็ นส่ วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของคุณ โดยต้อง ทำซ้ำๆหรื อทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรผลัดวันหรื อทำแบบตาม ใจตนเอง โดยที่คุณควรออกกำลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 20-60 นาที 4. ออกกำลังกายแต่เช้า ทำให้ มี โ อกาสน้ อ ยที่ จ ะพลาดการออกกำลั ง กาย

เพราะในแต่ ล ะวัน คนส่ ว นใหญ่ ม ัก ตื่ น ไปทำงานแต่ เ ช้ า กลั บบ้านก็ดึกดื่น จนแทบไม่มีเวลาทำอย่างอื่น คุณควรแบ่งเว ลาตอนเช้าเอตื่นนอนเพื่อออกกำลังกายในทุกวัน วันเว้นวัน หรื อวันที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ และเป็ นเวลาเดียวกันทุกครั้ง ก่อนไปทำกิจวัตรส่ วนตัว สร้างลักษณะนิสยั ที่เคยชินเช่นเดียวกับ การอาบน้ำ รับประทานอาหาร นัน่ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสได้ออก กำลังกายแล้ว 5. ใช้บนั ไดแทนลิฟธิ์เสมอ เป็ นวิธีที่ถกู แนะนำอยูเ่ สมอ ซึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั ความขยันของ แต่ละคน เพราะนอกจากเรื่ องการเผาผลาญแคลอรี่ หรื อการกระชับ กล้ามเนื้อแล้ว ยังมีเรื่ องของการกระตุน้ สมองให้เรามีความตื่นตัว ในการทำสิ่ งต่างๆได้อีก ด้วย เพราะคุณสาวๆหรื อแม้แต่หนุ่มทั้ง หลาย อาจรู ้สึกง่วงซึ มหรื ออ่อนเพลียจากการตื่นนอนแต่เช้าจึงเป็ น เหตุให้คุณไม่ อยากจะใช้พลังงานให้ร่างกายเหนื่อยอ่อน ทั้งที่จริ ง แล้วการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเป็ นผลให้สมองของคุณสั่งการ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้รู้สึกง่วงเหงาหาว นอนตลอดเวลา 6. กำหนดข้อมูลหรื อบันทึกการออกกำลังกายและการลด น้ำหนัก วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ทำได้ง่ายไม่ยงุ่ ยาก เพียงแค่คุณรู ้จกั บัน ทึ กหรื อจดจำข้อมูลการรั บประทานอาหารของคุ ณแต่ ละมื้ อใน แต่ละวันเท่านั้น เพื่อให้คุณทำได้อย่างสม่ำเสมอ เหมือนการจด บันทึกประจำวันทัว่ ไปเพื่อการวางแผนการกินหรื อการออกกำลัง กายต่อ ไป 7. ไม่เก็บอาหารไขมันสู งๆ เ ช่ น ข อ ง ท อ ด ข น ม ก รุ บ ก ร อ บ อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท ที่มีส่วนผสมของนม เนย น้ำตาลมากๆ ไว้ในบ้าน อ า ห า ร จ ำ พ ว ก นี้ เ ป็ น ส า เ ห ตุ ข อ ง โ ร ค อ้ ว น น้ ำ ห นั ก เ กิ น หรื อแคลอรี่ สูง 8. ทำตามแผนการทานอย่างถูกต้องและออกกำลังกายสม่ำ เสมอ หมายถึง การรับประทานอาหารตามแผนการลดน้ำหนัก ของคุณควบคู่กบั แผนการออกกำลังกาย 28


Beauty in lifestyle

9. พักผ่อนให้เพียงพอ ผลการวิจยั ล่าสุ ดบอกว่า การนอนหลับที่เหมาะสมและเพีย งพอคือ ไม่ต่ำกว่า 7 ชัว่ โมงและไม่เกิน 8 ชัว่ โมง อีกทั้งคุณไม่คว รนอนดึกบ่อยๆเพราะนอกจากจะทำให้อว้ นขึ้นเนื่ องจากการทำงา น ของกระเพาะที่ผดิ เวลาแล้ว ปัญหาใต้ตาดำคล้ำก็จะเพิ่มความชัด เจนของใบหน้าคุณให้มากขึ้นด้วย 10. ต้องตระหนักในเป้ าหมายเข้าไว้ คุณต้องพยายามทุ่มเท เพื่อไปถึงเป้ าหมายให้ ได้โดยการตระหนักไว้เสมอว่า เราต้องผอมลงเท่าใด โดยอาจจะเริ่ มที่ระยะเวลาสั้นๆ เช่น 3 สัปดาห์ หรื อ 1 สัปดาห์ อย่าท้อถอยหรื อถอดใจเสี ยก่อน เพราะผลสำเร็ จที่จะได้ข้ ึนอยูก่ บั ความพยายามของคุณเอง หลังจากเราได้ทราบวิธีการง่ายๆ ในการดูแลเรื่ องรู ปร่ าง น้ำหนัก และสุ ขภาพของคุณ ต่อมาเราลองมาดูกนั ว่า 8 ประ เภทอาหารที่ เหมาะกับผูท้ ี่ ตอ้ งการลดน้ำหนักอย่างมี สุขภาพนั้น ควรเป็ นอย่างไร 1.อาหารประเภทไฟเบอร์ เ ป็ นอาหารสำคัญ ที่ ช่ ว ยใน การลดน้ำหนัก ไม่วา่ จะเป็ นไฟเบอร์แบบสามารถละลายได้ หรื อไฟเบอร์ที่ไม่สามารถละลายได้

29

-ไฟเบอร์ ที่ ไ ม่ ส ามารถละลายได้เ ป็ นอาหารปราศจาก แคลอรี่ ได้แก่พวกผัก ผลไม้ ขนมปั งโฮลวีท ซี เรี ยล รำข้าว - ไฟเบอร์ที่สามารถละลายได้ ช่วยให้นำ้ ตาลในเลือดคงที่ ควบคุมความหิ ว และความอยาก แม้แต่ชะลอการย่อยในลำไส้ ทำให้รูกสึ กอิ่มนาน อาหารประเภทนี้ได้แก่ สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ ล ข้าวโอ๊ต ถัว่ ชิกพี และถัว่ ลันเตา 2. อาหารที่ฉ่ำน้ำ ผลไม้และผักที่มีปริ มาณน้ำข้างในเยอะ จะทำให้คุณรู ้สึกอิ่มเร็ ว เช่น แตงโม กระหล่ำ มะเขือเทศ แตงกวา เห็ดต่างๆ ส้มโอ และแคนตาลูป 3. อาหารโปรตีนน้อย เช่น อกไก่ ทูน่ากระป๋ อง ปลาแซลมอนสดและแซลมอนกระป๋ อง ไข่ขาว ปู กุง้ อกไก่งวง เต้าหู นมไขมันต่ำ และถัว่ เลนทิล ปลานิล 4. อาหารที่กระตุน้ การทำงานของคุณ ได้แก่ ถัว่ ต่างๆ เช่นถัว่ ลิสงมีเปลือกกับไม่มีเปลือกและ ถัว่ เหลืองในฝักกับถัว่ ธรรมดา5. การเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นสามารถ ลดความหิ วและความอยากอาหารได้ แต่หมากฝรั่งที่ใช้ควรเป็ น หมากฝรั่งแบบชูการ์ฟรี หรื อแบบไม่มีนำ้ ตาล 6. เครื่ องดื่มร้อนๆ เป็ นวิธีกำจัดแคลอรี่ ได้อย่างดีอีกอย่า ง เพราะเครื่ องดื่มหรื อแม้แต่อาหารร้อนๆ ช่วยให้คุณยืดระยะเว ลาการกินไปได้ คุณจะต้องค่อยๆจิบหรื อชิมทีละน้อยเพราะระ วังความร้อน และควรเลือกเครื่ องดื่มที่มีแคลอรี่ ต่ำกว่า 100 เช่น ชาเขียวและชาสมุนไพร,โกโก้ร้อนแบบไดเอท,กาแฟลาเต้ และ คาปูชิโน่ไขมันต่ำ,น้ำซุปที่มีโซเดี่ยมน้อยๆ 7. อาหารเผ็ดๆ หรื อรสจัด ตามการวิจยั ได้พบว่าการกิน อาหารรสเผ็ดจะทำให้เรากินอาหารได้นอ้ ยลง เนื่องจากเราต้อง กินช้าๆและดื่มน้ำไปด้วย ซึ่ งการทำให้อาหารมีรสจัดทำได้โดย ใส่ พริ กและซอสต่างๆ 8. การเหลือที่ให้ขนมคบเคี้ยวที่เราอยากรับประ ทาน ซึ่ งควรเป็ นอาหารจำพวก ผลไม้แห้ง อาหารไร้ไขมัน หรื อแคลอรี่ ต่ำต่างๆ เมื่อปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว น้ำหนักยังไม่ลด ควรค้นหาวิธีใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณ หรื อปรึ กษาแพทย์วา่ เป็ น กับระบบต่อมไร้ท่อภายในร่ างกาย หรื อเกิดจากกรรมพันธุ์ รู ปร่ างคนเราไม่เหมือนกันนะคะ วิธีการออกกำลังกายที่ เหมาะสมกับคนที่มีรูปร่ างแบบต่างๆ ก็ตอ้ งเลือกให้เหมาะสม และแตกต่างกันไป เพื่อจะได้ช่วยลบข้อด้อยทางกายภาพให้ หมดไปนัน่ เองคะ หุ่นแบบแอปเปิ้ ล คือ คนที่มีโครงสร้างร่ างกายใหญ่ ขนาดลำตัวตั้งแต่ ช่วงไหล่ลงไปจนถึงเอว มีขนาดใหญ่กว่าช่วงสะโพกลงมา


Beauty in lifestyle

ค ว ร บ ริ ห า ร ร่ า ง ก า ย ส่ ว น บ น เ ป็ น ห ลั ก เพราะไขมันมักสะสมอยูบ่ ริ เวณไหล่ แขน และลำตัวส่ วนบน เช่น ซิ ตอัพ และเต้นแอโรบิคในท่าเน้นบริ หารกล้ามเนื้อต้นแขน และหัวไหล่ สาวทรงแอปเปิ้ ลนั้นจะมีลกั ษณะท้วม อ้วน นัน่ เอง คือมีเอว และมีหน้าท้องที่หนาแต่บ้ นั ท้าย ค่อนข้างเล็กไม่ค่อยมีกน้ ดั ง นั้ นการแต่ ง กายที่ เ หมาะกั บ สาวทรงแอปเปิ้ ลนั้ น ควรเน้นสี เข้ม เป็ นหลัก เพื่ออำพรางรู ปร่ างที่ใหญ่ไม่ได้สดั ส่ วน ถ้าต้องการใส่ กระโปรง ควรจะสวมใส่ กระโปรงสั้นมากกว่า ที่จะใส่ กระโปรงยาว ส่ วนกางเกง ควรเป็ นกางเกงทรงตรงปลายสอบนิดๆ ไม่ควรใส่ เสื้ อผ้าที่รัดรู ป เพราะจะเผยให้เห็นสัดส่ วนมากเกิน ไป ควรสวม รองเท้าที่มีสน้ เพราะจะทำให้รูปร่ างขึ้น ดูสูงเพรี ยว มากขึ้น หุ่นแบบลูกแพร์ คือ คนที่มีช่วงล่างใหญ่ เนื่องจากมีไขมันสะสมมาก บริ เวณเอว สะโพก และต้นขา ควรเลือกปั่ นจักรยาน เดิน วิง่ จ็อกกิ้ง กระโดดเชือก หรื อบริ หารด้วยท่ากระชับสะโพก และต้นขา เช่น ท่ายืนนัง่ ย่อเข่า ท่านอนยกขาเตะสลับ ลักษณะโครงสร้ างของสาวทรงลูกแพร์ จะเป็ นโครงร่ างที่ ผูห้ ญิงไม่ค่อยจะพิสมัยเท่าไรนัก เพราะลำตัวช่วงบนเล็กกว่าช่วง ล่าง มีช่วงขาที่ค่อนข้างใหญ่และมีบ้ นั ท้ายที่ใหญ่สะดุดตาเลยล่ะ แต่ช่วงแขนค่อนข้างกระชับได้รูป รู ปร่ างทรงลูกแพร์จะหา เสื้ อผ้าใส่ ค่อนข้างยากโดยเฉพาะท่อนล่าง ดังนั้นเสื้ อผ้าที่เหมาะสมกับสาวลูกแพร์ น้ นั ควรจะเป็ นสู ท หรื อไม่กแ็ จ๊คเก็ตยาวคลุมสะโพกจะดูดีมากๆ ถ้าคุณใส่ กระโปรงทรงเอ หรื อไม่กก็ ระโปรงย้วย ควรสวมเข็มขัดเพื่อดึงสายตา ให้มาหยุดอยูต่ รงเอวที่คอดสวยงาม จะดีกว่า น อ ก จ า ก นี้ สี เ สื้ อ ผ้ า ที่ คุ ณ จ ะ ส ว ม ใ ส่ จ ะ เ ป็ น กางเกง หรื อกระโปรง ควรเป็ นสี พ้ืนหรื อไม่กส็ ี ทึบๆ ส่ วนเสื้ อควรเป็ นสี สด หรื อไม่กม็ ีลายจะทำ ให้ดูกลมกลืนกัน ข้อควรระวังในการแต่งตัวของสาวๆทรงลูกแพร์คือ ไม่ ควรใส่ กระโปรงสั้นพวกมินิสเกิ๊ต เพราะจะทำให้ขาดูส้ นั มองอย่า งไรก็ไม่สวย หุ่นแบบทรงกระบอก คือคนที่มีลำตัวตรงไม่มีส่วนโค้งเว้าไขมันสะสมอยูท่ ุกส่ ว นของร่ างกาย ควรว่ายน้ำ โหนบาร์ เต้นแอโรบิค หรื อกีฬาที่ได้บ ริ หารทุกส่ วนของร่ างกาย รวมถึงบริ หารท่าบิดเอวเพื่อเพิ่มส่ วน โค้งเว้าของร่ างกาย

สาวทรงตรง คือรู ปร่ างจะตรงๆ ไม่มีส่วนเว้า ส่ วนโค้ง มากนัก แต่จะมีช่วงขาที่เรี ยวสวยงาม ดัง นั้ นการแต่ ง กายของสาวทรงตรงควรจะเน้ น ช่ ว ง เอวเป็ นพิเศษ โดยพยายามคาด เข็มขัดให้ช่วงเอวดูมีส่วน โค้งมากที่สุดส่ วนสี ที่ใช้ควรเป็ นโทนสี เดียว จะทำให้คุณ สาวๆ ดูสวยสง่ามากขึ้น ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก า ร แ ต่ ง ตั ว ข อ ง ส า ว ท ร ง ต ร ง คือไม่ควรใส่ กางเกงขาบาน เพราะจะทำให้ดูรูปร่ างดูตรงมากยิง่ ขึ้น หุ่นแบบนาฬิกาทราย เป็ นคนที่มีรูปร่ างสมส่ วนเอวคอดลำตัวส่ วนบนและล่าง สมดุลกัน อย่างไรก็ตาม อาจมีไขมันสะสมบริ เวณสะโพก ต้นขา และหน้าท้องได้ จึงควรออกกำลังกายในลักษณะเดียวกับคนที่มี หุ่นแบบลูกแพร์ สาวๆที่มีโครงร่ างทรงนาฬิกาทราย สาวๆส่ วนใหญ่อยา กมีรูปร่ างทรงนาฬิกาทราย เพราะเป็ นรู ปร่ างของผูห้ ญิงจริ งๆ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส า ว รู ป ร่ า ง น า ฬิ ก า ท ร า ย จ ะ มี ห น้ า อ ก ที่ ดู เ ต็ ม ส ว ย ไ ม่ ใ ห ญ่ จ น เ กิ น ไ ป มีแผ่นหลังที่สวยงาม มีส่วนของเอวที่คอดสวยได้รูป ส่ วนของสะโพกที่กว้างพอประมาณ กับความกว้าง ของช่วงไหล่ และมีช่วงขาที่เต็มตึงสวยงาม การแต่งกายของสาวๆทรงนาฬิกาทราย สาวๆทรงนี้จะห าเสื้ อผ้าในการสวมใส่ ที่ค่อนข้างง่าย อาจจะเป็ นเสื้ อผ้าที่เข้ารู ป เน้นสัดส่ วนที่สวยงาม ทางที่ดีสาวๆทรงนี้ ควรใส่ ชุดชั้นในที่กระชับโดยเฉพาะ ยกทรงเพราะจะเสริ มให้รูปร่ างของคุณดูดียงิ่ ขึ้นไปอีก ส่ วนเครื่ องประดับใช้ได้แทบจะทุกแบบ เช่น การรัดเข็มขัดจะทำให้คุณดู ดีข้ ึนด้วย ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก า ร แ ต่ ง ตั ว ข อ ง ส า ว ท ร ง น า ฬิกาทราย คือไม่ควรสวมเสื้ อผ้าที่หลวมๆ หรื อดูรุงรัง เพราะเวลามองแล้วจะดูตวั ตันๆ ไม่มีรูปทรง ควรใส่ ชุดที่เน้น สัดส่ วนจะดีที่สุด เป็ นอย่างไรบ้างกับโครงร่ างของคุณสาวๆที่นำมาฝาก ใครมีรูปร่ างรู ปทรงไหนก็แต่งตัวให้เหมาะกับรู ปร่ างของคุณก ็แล้วกัน การแต่งกายให้ดูดีเหมาะสมกับรู ปร่ างก็มีชยั ไปกว่าครึ่ ง แล้ว อย่าลืม ว่าต้องออกกำลังกายให้เต็มที่จนฮอร์โมนหลัง่ ด้วย รั บ ร อ ง ว่ า ไ ด้ ทั้ ง รู ป ร่ า ง ก ร ะ ชั บ ส ว ย แถมภูมิชีวติ ยังแรงดีไม่มีตกค่ะ

30


magazine  

หนังสือความงาม ดูแลหน้า ผม เล็บ

magazine  

หนังสือความงาม ดูแลหน้า ผม เล็บ