Page 1

amazing

CHIANGRAI

ภูชี้ฟ้า


ภูชี้ฟ้า   เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย  และเป็ นจุดหมาย ปลายทางของนักเดิ นทางที่ ชอบความสวยงามของธรรมชาติ และยังพอเรี่ ยวแรงที่ ฝันอยากจะมา สัมผัสกับความงามของสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ     ภูชี้ฟ้า    ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่ แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย    แต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภูแห่ง นี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็น   ก็คือ   ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสู งที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศ   สายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลยผ่านไป   ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเล หมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่   ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมาก

ภูชี้ฟ้า


มายให้หลัง่ ไหลมาที่นี่   ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนกั ท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ    เดินทางมาสัม ผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า   อย่างไม่ขาดสาย   โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว  บน ยอดดอยสู งแห่งนี้แทบไม่มีที่ยนื ถ่ายรู ป   ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า   ได้รับการกล่าวขานว่าสวย งามกว่าที่ ใด ๆ ในประเทศ   บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า  เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง   มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ นระยะ   ออกดอกสี ชมพู อ มม่ ว งในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม–มกราคมช่ ว งเพิ่ ม ความสวยงามให้ กั บ ยอดภู แ ห่ ง นี้ ได้ อี ก ไม่ ใ ช่ น้ อ ยระหว่ า งทางขึ้ นมายัง ภู ช้ ี ฟ้ ายัง ต้อ งผ่ า นภู เ ขาที่ มี วิ ว ทิ ว ทัศ น์ ง ดงามหากมาในช่ ว งต้น เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ จ ะได้ช มความงามของดงดอกเสี้ ยวที่ อ อกดอกสี ข าวอมชมพู บ านสะพรั่ ง ระหว่ า งทางขึ้ นสู ่ ภู ชี้ ฟ้ า


พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่วน หนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นทีป่ ระทับแปรพระราชฐานเพือ่ ทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มอื ช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ดอยตุง


บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา ดอยตุง การเดินทาง     พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตรแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางโดยรถประจำทาง สามารถใช้บริ การรถสองแถวสีมว่ งบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง


ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราช บัญญัติจดั ตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัย ของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ฯได้ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี เ สด็ จ พระราชดำเนิ น แทนพระองค์ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพิธีเปิ ดศูนย์ภาษาและ วัฒนธรรมจีนสิ รินธรและพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ ำเร็ จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยังความปลื้มปิ ติสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณเป็ นล้นพ้น


วัดร่ องขุ่น

วัดร่ องข่ ุน วัดร่ องขุ่น เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จงั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่ องขุ่นจะไม่เสร็ จลงภายในช่วงชีวติ ของเขา วัดร่ องขุ่นได้ตน้ แบบการสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่ งต่อไปนี้คือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยง่ิ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวติ ของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็ นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ : จากการเข้าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริ ยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงาน พุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน วัดร่ องขุ่นแห่งนี้เป็ นวัดพุทธ ซึ่งสังกัดอยูใ่ นฝ่ ายมหานิกาย ไม่ใช่วดั ฮินดูเหมือนดังที่จวั่ หัวไว้ในวรรคแรก ซึ่ งนัน่ การนำเอาวัฒนธรรม แวดล้อมของตัวเองเข้ามาผสมผสานหรื อถูกอิทธิของศาสนาอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้าง ก็เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ


ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่ องขุ่น เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน” ความหมายของอุโบสถ สี ขาว : พระบริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พทุ ธภูมิ เขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจ สันของสะพาน : มีอสู รอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุ เมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุม้ พระอริ ยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


วัดเวียงคำกาขาว


วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยูบ่ า้ นเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยูบ่ นอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สาม เหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่นำ้ โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของ ภูมิ ภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสาย หมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็ นที่รู้จกั ในฐานะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็ นแหล่งขนถ่ายสิ นค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย สามเหลี่ยมทองคำในส่ วนของประเทศไทย อยูใ่ นเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่า เรื อขนาดเล็กขนส่ งสิ นค้าไปยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะเห็ นหมู่บา้ นในฝั่ งลาวอย่างชัดเจนส่ วนทางพม่าซึ่ งอยู่ดา้ นตะวันตกนั้นไม่มีหมู่บา้ นหรื อสิ่ งก่อสร้ างให้ เห็นในระยะใกล้ๆ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรรจบกันของแม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวก ที่เรี ยกว่า สบรวก บริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติดอาวุธอยูห่ ลายกลุ่มพื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มี โรงงานผลิ ต เฮโรอี น และกระจายอยู่ต ามชายแดนส่ ว นการลำเลี ย งฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัด เลาะไปตาม ไหล่ เ ขาพร้ อ มกำลัง คุ ้ม กัน ว่า กัน ว่า ยาเสพติ ด และฝิ่ นจะถู ก แลกเปลี่ ย นด้ว ยทองคำในน้ำ หนัก ที่ เ ท่ า กัน จึงเป็ นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ


นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มเดิ น ทางไปยัง สามเหลี่ ย มทองคำใน ช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่นำ้ โขงด้วย นอกจากนี้ยงั นิยมนัง่ เรื อ เที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) นอกจากนี้ ยังสามารถล่องแม่น้ำโขงไปเที่ ยวทางตอนใต้ของประเทศ จีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะ ชมทิ วทัศน์มุมกว้างของสามเหลี่ ยมทองคำบริ เวณสบรวก และเพื่อนบ้านต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง

สามเหลีย่ มทองคำ


หอนาฬิ กา หอนาฬิกาหลังใหม่ของจังหวัดเชียงราย โดยความร่ วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ตวั หอนาฬิกามีสีทอง มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชัว่ โมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เป็ นที่ตื่นตาตื่นใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้ ารอเวลานั้นๆ


รณชัย  

AMAZING CHIANGRAI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you