Page 1

มอบวุฒิบัตรนีใ้ ห้ ไว้ เพื่อแสดงว่ า

นายชินวัฒน์ ปวนคำ ผ่ านการอบรมหลักสู ตร Adobe InDesign CS3 จำนวน 24 ชั่วโมง ให้ ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารี นิจ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

BBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBB

มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงราช

B

BBBBBBBBBBBB BBB B Lorem Ipsum Dolor

B

BBBBBBBBBBBBBBBB

Chinnawat  
Chinnawat  

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Advertisement