Page 1

BBBBBBBBBBBB BBB B

BBBBBBBBBBB

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวินัย คำยันต์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Adobe inDesign CS3 จำนวน 24 ชั่วโมง ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

B

BBBBBBBBBBBBBBBB

วุฒิบัตร  

winai khamyan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you