Page 1

นายพัชรพล ปลาสุวรรณ

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬา เทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายครั้งที่ ๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์ ประสบ อุบัติเหตุ อธิการบกีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

BBBBBBBBBB

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเ สดงว่า

B

BBBBBBBBBBBB BBB B

BBBBBBBBBBB

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

B

BBBBBBBBBBBBBBBB

งานเเรก  
งานเเรก  

work 1 งานชิ้นที่ 1

Advertisement