Page 1

ส ุดยอด ผัก ผลไม้

ขจัดสารพิษเพื่ อสุขภาพ


สารบัญ ผัก-ผลไม้ที่มสี รรพคุณในการขจัดสารพิษ

1 3 5 7 9 11 13

เกรปฟรุต แครอท เซเลอรี

แตงโม บร็อกโคลี ผักโขม มะนาวฝรัง่

15 มะละกอ 17 ส้ม 19 แอปเปิ ล


1


ผล

ไม้จำพวกส้ม และมะนาวรวมไปจนถึ งเกรปฟรุ ต มี ค วาม เป็ นด่ าง และมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นตัวทำ ความสะอาดที่ ดี ซึ ่ ง เป็ นคุ ณสมบัติ ที ่ สำคัญสำหรับ การ ล้า งพิ ษ เมื ่ อ กิ นแยกจากผลไม้อื่ น ๆเกรป ฟรุ ตอุ ดมไปด้ว ยแคลเซี ยม ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ย ม วิ ต ามิ นซี กรดซิ ต ริ ก และไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) ดี ต่ อตับ ดี ต่ อ ระบบภู มิ คุ ้ม กันของร่ างกาย ช่ วยชะล้างสารพิ ษ ทำให้ร่ างกายสะอาด เกรปฟรุ ต ช่ ว ยละลายเมื อ กและของเสี ย ของระบบภายในร่ างกายทั้งหมด ช่ ว ยปรับค่ า พี เ อชของเลื อ ด และของเหลวใน ร่ า งกายให้มี ค วามเป็ นด่ า ง ซึ ่ งเป็ นสภาพแวดล้อมที ่ เหมาะแก่ การชะล้า งที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ

เกรปฟรุ ต

สดอุ ดมไป ด้ว ยกรดซาลิ ไ ซลิ ก (Salicylic Acid) ที ่ ท ำหน้า ที ่ ล ะลายแคล เซี ย มที ่ ต กผลึ ก และสะสมตัว อยู ่ ต ามข้อ ต่ อ ต่ า งๆ ด้ว ยคุ ุ ณ สมบัติ ดัง กล่ า วทำให้ม ัน ช่ ว ยบรรเทาโรคข้อ ต่ อ อัก เสบ เมื ่ อ คุ ณ กิ น เกรปฟรุ ต เป็ นประจำร่ ว มกับ การเปลี ่ ย นรู ป แบบการกิ น อาหารหลัง จากการ ล้า งพิ ษ อาการข้อ ต่ อ อัก เสบของคุ ณ จะค่ อ ยๆ ดี ข้ึ นจนหายขาดใ นที่ สุ ดเมื ่ อ จะนำเกรปฟรุ ต ไปใช้ง าน ให้ป อกเปลื อ กออก เหลื อ ไว้ แต่ เ นื้ อสี ขาวที ่ ห่ อ หุ ้ม เนื้ อเอาไว้ หรื อ ไม่ ต ้อ งปอกเปลื อ กเลยก็ ไ ด้ ล้า งให้สะอาด สับพอหยาบทั ้ง แกนและเมล็ ดนำไป สกัดได้เ ลยทัน ที

2


สามารถ

กิ น ได้ท ั ้ง ในขณะที ่ ย ัง สดอยู ่ หรื อ คั ้น ดื่ ม เฉพาะน้ำ ก็ ไ ด้ แครอทเป็ นแหล่ ง ของเบต้า แคโรที น ซึ่ ง เป็ นสารตั ้ง ต้น อนุ มู ล อิ ส ระที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สู ง ช่ ว ยขจัดไขมัน ส่ ว นเกิ น ออกจากตับ ดี ต่ อ การย่ อ ยอาหาร ช่ ว ยขจัดเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ก่ อ ให้เ กิ ดโรคในลำ ไส้ใ หญ่ ช่ ว ยทำลายอนุ มู ล อิ สระ ช่ ว ยรัก ษา การติ ด เชื้ อ ราและพยาธิ ดี ต่ อ ผิ ว พรรณ ช่ ว ยกระตุ ้น ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ช่ ว ยขับปั ส สาวะ ช่ วยขับ พิ ษ ดี ต่ อ สายตา ปอด และม้า ม ช่ ว ยแก้ไ อ ช่ ว ยต้า นมะเร็ ง ดี ต่ อ ระบบโลหิ ต ช่ ว ยทำความสะอาดผิ ว ทำให้ผิ วสวย มี แคลเซี ย มและแมกนี เ ซี ย มที ่ ช่ ว ยให้ก ระบวนการ ชะล้า งพิ ษของร่ า งกายดำเนิ น ไปอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ

3


แครอท นอกจากนั ้น แครอทยัง มี สรรพคุ ณ ในการทำ ความสะอาดตับจากน้ำ ดี และสารพิ ษที ่ ส ะสมตัว จน กลายเป็ นของเหลวเหนี ย วซึ ่ ง เป็ นผลมาจากการกิ น อาหารที่ ป นเปื้ อนด้ว ยสารเคมี น ้ำ แครอทอุ ดมไปด้วย ซัล เฟอร์ (Sulphur) และคลอรี น (Chlorineที ่ จ ำเป็ นต่ อ การทำความสะอาดเนื้ อเยื่ อ แครอทยัง มี ฤ ทธิ ์ ต ้า นเชื้ อ แบคที เ รี ย ลิ สที เ รี ย ที่ เ ป็ นสาเหตุ ของอาหารเป็ นพิ ษ อี ก ด้วย เ พื่ อ ให้ไ ด้คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการอย่ า ง เต็ ม เปี ่ ยม ควรเลื อ กแครอทที่ มี ข นาดใหญ่ แก่ จ ัด และมี สี ส ้ม เข้ม เมื ่ อ จะนำไปใช้ง านให้ล ้า งน้ำ ให้ส ะอาด ขู ดเป็ นเส้น เล็ ก ๆ นำไปสกัดได้เ ลยทัน ที โดยไม่ ต ้อ งปอกเปลื อ กออก

4 4


5


เซเลอรี

มี ค ลอรี น แคลเซี ย ม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ย มที ่ มี สรรพคุ ณ ในการช่ ว ยระงับ ประสาท ช่ วยขับปั สสาวะ รักษาอาการบวมน้ำทำให้รู ้ สึ กผ่ อนคลายและช่ ว ยลดอาการอยากของหวาน เซเลอรี เ ป็ นแหล่ งของแมกนี เ ซี ย ม ซึ ่ ง เป็ นแร่ ธ าตุ ที ่ มี ความจำเป็ นต่ อกระบวนการ สร้างเอนไซม์ ที ่ มี ค วามเป็ นด่ างในการขับ สารพิ ษ ของ ร่ างกาย เซเลอรี ย ังอุ ด มไปด้วยโซเดี ย ม ซึ ่ งมี คุ ณสม บัติ ในการทำความสะอาด ช่ ว ยปรับสภาพแวดล้อมในร่ างกายให้มี ค วามเป็ นด่ า ง และช่ ว ยให้ระบบต่ า งๆ ภายในร่ างกายเย็ น ตัวลง

น้ำ เซเลอรี ค ั ้น สดยัง ช่ ว ยรัก ษ าความผิ ด ปกติ ท างระบบประสาท เช่ น อาการนอนไม่ ห ลับ อาการตึ ง เครี ย ดทางประสาท โดยมัน จะช่ ว ยผ่ อ นคลายประสาท ทำให้น อนหลับ ได้ดี ข้ึ น ช่ ว ยคลายเครี ย ด ช่ ว ยให้ร่ า งกายและจิ ต ใจผ่ อ นคลาย นอกจากนั ้น การดื ่ ม น้ำ เซเลอรี ค ั ้น สด 1 แก้ว ในตอนเช้า ยัง ช่ ว ยรัก ษาอาการเมาค้า ง (Hangover) ได้ดี อี ก ด้วย เมื ่ อ จะนำไปใช้ง านให้ล ้า งน้ำ ให้สะอาด สับพอหยาบ นำไปสกัดได้เ ลยทัน ที

6


7


ในระหว่ า งขจัดพิ ษคุ ณ อาจหั ่น แตงโมออก เป็ นชิ้ น พอคำ แล้ว ค่ อ ยๆ กิ น อย่ า งช้า ๆ ไปเรื ่ อ ยๆ สามารถกิ นได้ต ลอดทั ้ง วัน แทนขนมขบเคี้ ย ว หรื อ อาจนำเนื้ อและเปลื อ กสี ข าวมาปั ่ นด้ว ยเครื ่ อ งปั่ น เป็ นน้ำ เพื่ อ ดื ่ ม ก็ ไ ด้ เปลื อ กหนาสี ขาวด้า นนอกของแตงโมมี สรรพคุ ณ ในการช่ ว ยระบายของเสี ย ที ่ ส ะสมอยู ่ ใ น ไต และยัง ช่ ว ยป้ องกัน การเกิ ดนิ่ ว ในไตด้ว ยเช่ น กัน เมื ่ อ จะนำไป ใช้ง านให้ห ั ่น เป็ นชิ้ น ขนาดกลาง โดยไม่ ต ้อ งคว้า นเอาเมล็ ด ออก นำไปสกัดได้เ ลยทัน ที

มี

ส รรพคุ ณ ในการช่ า วชะล้างของเสี ย ที ่ ดี เยี ่ ยม โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ไต และกระเพาะปั ส สาวะ แก้กระหาย ช่ วยทำ ความสะอาดทางเดิ น ปั ส สาวะและไต ช่ วยขับปั สสาวะ ดี ต่ อผู ้ที่ ป่ วยเป็ นโรค กระเพาะปั ส สาวะอัก เสบทำให้ผิ ว สะอาดเปล่ ง ปลั ่ง ลดความดันโลหิ ต ช่ วยแก้ลมหายใจมี ก ลิ ่ น เหม็ น ช่ วยขับ พิ ษ ในกระเพาะอาหารและลำไส้ เปลื อกแตงโม เป็ นแหล่ ง ของเบต้า แคโรที น ที่ สำคัญ ซึ ่ งสามารถนำมาคั ้น เอาน้ำได้เ ช่ น กัน

8


อุ ดม

ไปด้ ว ยสารไฟโตเคมิ คั ล ซั ล โฟราเฟน กลู โ คซิ โ นเลต (Phytochemical Sulforaphane Glucosinolate) ซึ ่ ง เป็ นสารที ่ ท ำหน้ า ที ่ ใ นการต่ อ ต้ า นการก่ อ ตั ว ของเซลล์ มะเร็ ง ช่ ว ยเพิ ่ มระดั บ กลู ตาไทโ ิ อ น ซึ ่ ง เป็ น สารต้ า นอนุ มู ลอิ ส ระที ่ ส ำคั ญ ที ่ ช่ ว ยตั บ ขั บ สารพิ ษ มี ซั ล ฟาโฟราเฟนซึ ่ ง เป็ นสาร อาหารที ่ มี ประโยชน์ ที ่ ไ ด้ จ ากพื ช มี เส้ น ใยสู ง มี เบต้ า แคโรที น วิ ต ามิ นซี และกรดโฟลิ ก บร็ อกโคลี ย ั ง ช่ ว ยกระตุ ้ น เอนไซม์ ที ่ ใ ช้

9


สำหรั บ ล้ า งพิ ษและช่ ว ยทำลาย เซลล์ ม ะเร็ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า เมล็ ด บร็ อกโคลี ที ่ ก ำลั ง แตกหน่ อมี สารประกอบต้ า นมะเร็ งมากกว่ า เมล็ ดพื ชชนิ ดต่ างอื ่ น ๆ ถึ ง 50-100 เท่ า เมื ่ อจะนำไปใช้ ง านให้ ล้ า งน้ ำ ให้ ส ะอาด หั ่ น พอหยาบทั ้ ง ส่ ว นลำต้ น ใบ และดอก นำไปสกั ด ได้ เ ลยทั น ที

10


ผักโขม ผั ก โขม

ดี ต่ อ ตั บ เลื อด และถุ งน้ ำ ดี อุ ดมไปด้ ว ยวิ ต ามิ น แร่ ธ าตุ และคลอโรฟิ ลล์ (Chlorophyll) มี เบต้ า แคโรที น วิ ต ามิ นบี 6 วิ ต ามิ นซี กรดโฟลิ ก แคลเซี ย ม เหล็ ก ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ย ม และโซเดี ย ม

1012


เนื ่ องจากน้ ำ ผั ก โขมมี กลิ ่ น และรสชาติ ที ่ เ ข้ ม ข้ น จนทำให้ ดื ่ ม ยากสำหรั บ บางคน ให้ แ ก้ ไ ขด้ ว ยการเจื อ จางด้ ว ยน้ ำ เปล่ า น้ ำ แตงกวา หรื อ น้ ำ แครอท จะทำใ ห้ ดื ่ ม ได้ ง่ า ยมากขึ้ นแม้ ว่ า ผั ก โขมดี ต่ อ การ ล้ า งพิ ษ แต่ เ นื ่ องจากกรดอ๊ อ กซาลิ ก (Oxalic) ที ่ มี อยู ่ ใ นผั ก โขมจะขั ด ขวางการดู ด ซึ ม แคงเซี ย ม ดั ง นั ้ น จึ ง ไม่ ค วรดื ่ ม น้ ำ ผั ก ผลไม้ ที ่ มี ส่ ว นผสมหลั ก เป็ นผั ก โขม มากกว่ า 1 แก้ ว ต่ อ สั ป ดาห์ เ มื ่ อ จะนำมาใช้ ง านให้ ล ้ า งผั ก โขมด้ ว ย น้ ำ สะอาดให้ เ รี ย บร้ อ ย สั บ พอหยาบ นำไปสกั ด ได้ ท ั ที

11


13


มะนาวฝรัง่

น้ำ

เลมอนช่วยชะล้างสารพิษ ทำให้รา่ งกายสะอาด ช่วยป้ องกันโรคเลือดออกตามไรฟั น ทีเ่ กิดจากการขาดวิตามินซี มีวติ ามินซีและกรดซิตริก (Citric Acid) สูง เลมอนเป็ นผลไม้ทม่ี ีปริมาณของกรดซิตริกสูงที่ สุดในบรรดาพืชจำพวกส้มและมะนาวทัง้ หลาย นิยมนำน้ำไปผสมในเครือ่ งดืม่ ชนิดอืน่ ๆ หรือเจือจางด้วยน้ำเปล่าก่อนดืม่ น้ำเลมอนคัน้ สดเป็ น อาหารเพียงชนิดเดียวในโลกทีม่ ีประจุลบ (Anionic) ซึง่ เป็ นประจุท่ี จะไม่พบในน้ำทีไ่ ด้จากผลไม้จำพวกส้มหรือ มะนาวชนิดอืน่

ประจุลบบวกกับประสิทธิภาพทีด่ เี ยีย่ มในการปรับ สภาพร่างกายให้มีความเป็ นด่าง ทำให้นำ้ คัน้ สดใหม่เป็ น หนึ่งในอาหารทีม่ ีประสิทธิภาพในการชะล้างสารพิษมากทีส่ ุด และด้วยประสิทธิภาพดังกล่าว ทำให้มนั ปรากฏอยูใ่ น โปรแกรมการล้างพิษอืน่ ๆ อยูเ่ สมอ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการล้างพิษจากน้ำเลมอนให้มา กทีส่ ุด ให้คณ ุ ผสมน้ำเลมอนทีค่ นั้ สดใหม่กบั น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยไม่ตอ้ งเติมสารให้ความหวาน และให้ดม่ื ทันทีเพื่อคงประจุลบฤทธิ์ใ นการขับสารพิษไว้ให้ได้มากทีส่ ุด นอกจากนัน้ น้ำเลมอนคัน้ สดยังมีสว่ นช่วยตับใ นการผลิตน้ำดี หากปราศจากน้ำดีในปริมาณทีม่ ากพอ ร่างกายจะไม่สามารถย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหาร ได้อย่างเต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร

14


15


ช่ วย

รัก ษาอาการจุ กเสี ยดแน่ นท้อง ช่ วยขจัด พยาธิ ใ นลำไส้ แก้ไอบำรุ งผิ วพรรณ ช่ วยล้างพิ ษ แ ละแก้ก ระหายมะละกออุ ดมไปด้วยเบต้าแคโรที น วิ ตามิ น บี 1 วิ ต ามิ น บี 2 และวิ ต ามิ นบี 3 โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และสัง กะสี มะละกอมี พ าพาอิ น (Pain) ซึ่ งเป็ นเอนไซม สำหรับย่ อ ยโปรตี น และไขมัน ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทำ ให้มะละกอเป็ นผลไม้ที่ ช่ วยในการย่ อยอาหาร และช่ วยระบายสา รพิ ษและของเสี ยที ่ เ กิ ดจากการย่ อย อาหาร จำพวกโปรตี น ที่ ได้จากไข่ เ นื้ อสัตว์หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากนมที่ อ ัดแน่ น ออกจากลำไส้ที่ อุ ดตัน ทำให้ล ำไส้ส ะอาด

นอกจากนั ้น มะละกอยัง ช่ วยกระตุ ้นการผลิ ตน้ำย่ อยในกระเพราะและลำไส้ เล็ ก ตอนต้น (Duodenum) และในขณะที่ ท ้อ งว่ า ง เอนไซม์ น้ี จะไหลลงไปละลายมู ก และ ระบายของเสี ย ที่ ต กค้า งอยู ่ ใ นลำไส้เ ล็ ก (Intestines) ก่ อ นที ่ ของเสี ย จะถู ก ระบายออกนอกร่ า งก ายในที ่ สุ ด เมื ่ อ จะนำไป ใช้ง านให้ป อกเปลื อ กออกให้ห มด คว้า นเอาเมล็ ด และไส้อ อกสกัดแต่ ส่ ว นที ่ เ ป็ นเนื้ อเท่ า นั ้น

16


อุ ด ม

ไปด้ ว ยเบต้ า แคโรที น วิ ต ามิ น ซี ไบโอฟลาโวนอยด์ ( พบเนื้ อในเนื้ อสี ข าวของแกน ช่ ว ยในการดู ด ซึ ม วิ ต ามิ น ซี ) สั ง กะสี โพแทเซี ย ม และฟอสฟอรั ส นอกจากนั ้ น ยั ง มี สรรพคุ ณ ช่ ว ยแก้ ไ อ แก้ ป วด ดี ต่ อ ปอด และไต รั ก ษาอาการคลื ่ น ไส้ วิ ง เวี ย น รั ก ษาอาการเมาค้ า งช่ ว ยล้ า งพิ ษช่ ว ยในการขั บ ถ่ า ย รั ก ษาอาการท้ อ งร่ ว ง กระตุ ้ น ร่ า งกายให้ ส ดชื ่ น กระปี้ กระเปร่ า ส้ ม ยั ง มี คุ ณสมบั ติ ใ นการป้ องกั น เชื้ อจุ ลิ นทรี ย์ (Antiseptic) และต้ า นเชื้ อรา ซึ ่ ง เป็ นคุ ณ สมบั ติ ที ่ จ ำเป็ นสำหรั บ การล้ า งพิ ษ หากต้ อ ง การดื ่ ม น้ ำ ส้ ม ในช่ ว งล้ า งพิ ษ ไม่ ค วรเติ ม น้ ำ ตาลหรื อ สารให้ ค วามหวานใดๆใน น้ ำ ส้ ม ห รื อ น้ ำ ผ ล ไ ม้ จ ำ พ ว ก ส้ ม แ ล ะ ม ะ น า ว อ ย่ า ง เ ด็ ด ข า ด เ พ ร า ะ ส า ร แ ต่ ง ร ส ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ท ำ ใ ห้ เ กิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร มั ก ขึ้ นภายในกระเพาะอาหาร ซึ ่ ง จะทำให้ เ ลื อดและเนื้ อเยื ่ อ มี สภาพเป็ นกรดและควรดื ่ ม น้ ำ ผลไม้ จ ำพวกส้ ม มะนาว และเกรป ฟรุ ตในขณะท้ อ งว่ า งหรื อ แยกจากอาหารอื ่ น ๆ เมื ่ อจะนำไปใช้ ง านให้ ป อกเปลื อกออก เหลื อไว้ แ ต่ เ นื้ อสี ขาวที ่ ห่ อ หุ ้ ม เนื้ อเอาไว้ น ำไปสกั ด ได้ เ ลยทั น ที ไม่ ต ้ อ งเอาเมล็ ดหรื อ แกนออก

17


18


19


อุ ดม

ไปด้ ว ยโพแทสเซี ย ม กำมะถั น เหล็ กแมกนี เซี ย มวิ ต ามิ นบี 1 วิ ต ามิ นบี 2และวิ ต ามิ นบี 6ซึ ่ ง มี สรรพคุ ณ ใน การช่ ว ยลดความตึ ง เครี ย ด ช่ ว ยชะล้ า งสาร พิ ษที ่ ส ะสมอยู ่ ใ นตั บ และไตทำให้ ต ั บ และไต สะอาด มี สารต้ า นอนุ มู ลอิ ส ระ (Antioxidant) เช่ น เบต้ า แคโรที น วิ ต ามิ นซี และไฟโตแคมิ คั ล เควอเซติ น (Phytochemical Quercetin) แอปเปิ ลยั ง มี กรดมาลิ ก (Malic Acid) กรดแทนนิ ก (Tannic Acid) และเส้ น ใยเพคติ น (Pectin) ซึ ่ ง ช่ ว ยชะล้ า งกระเพาะอาหา รและลำไส้ ช่ ว ยย่ อ ยอาหาร ช่ ว ย ทำความสะอาดลำไส้ เ ล็ กสามารถกิ นได้ ท ั ้ ง แบบน้ ำ สกั ด และกิ นทั ้ ง ลู ก

แกนของแอปเปิ ลมี เพคติ น ซึ ่ ง เป็ นเส้ น ใยที ่ ท ำหน้ า ที ่ ใ นการชะล้ า งลำไส้ เล็ กอย่ า งมี ประิท ธิ ภาพ น้ ำ สกั ด จากแอป เปิ ลมี สรรพคุ ณ ในการช่ ว ยลดไข้ แ ละบรรเทา อาการอั ก เสบของเนื้ อเยื ่ อ ซึ ่ ง เป็ นอาการที ่ เกิ ดขึ้ นในช่ ว งระหว่ า งล้ า งพิ ษ ด้ ว ยการขั บ สารพิ ษให้ อ อกมาทางกระแสเลื อด ก่ อ นที ่ จ ะปล่ อ ยออกสู ่ อ วั ย วะสำหรั บ ขั บ ถ่ า ย เมื ่ อจะนำมาสกั ด ให้ ล ้ า งน้ ำ ให้ ส ะอาด แล้ ว นำไปสกั ด ได้ เ ลยทั น ที โดยไม่ ต ้ อ งปอก เปลื อกหรื อ คว้ า นเอาแกนหรื อ เมล็ ดออก

20


วันนี้คณ ุ ทานผัก-ผลไม้หรือยัง ??

หมวดอาหาร & เครือ่ งดื่ม

หนังสือผักผลไม้เพื่อสุขภาพ  

หนังสือผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you