Page 1

Idea

Home


แต่งบ้านด้วยสี

เคล็ดลับจากผูเ้ ชี่ยวชาญ นี่คือเคล็ดลับและคำแนะนำของนักออกแบบและผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องสี สำหรับว างรู ปแบบการตกแต่งบ้าน เพื่อแบบห้องนัง่ เล่นด้วยโทนสี ต่างจากเดิม


แบบห้ องนั่งเล่ นสี น้ำเงิน ตกแต่งด้วยโทนการผสมสี ฟ้าของผ้าม่านกับพรมสี นำ้ ตาล การจับคู่สุดคลาสสิ ก เติมรายละเอียดด้วยหมอนอิงสี สม้ แ ละสี เขียวของใบไม้


สำหรับห้องที่ได้รับแสงสว่างไม่มากนัก ควรเพิ่มความสว่างของห้องด้วยการผสมสี เทาเขียว รวมไป ถึงของตกแต่งอื่นๆเพื่อห้องจะได้สว่างขึ้น


ห้องรับแขก&ห้องนัง่ เล่น ให้มีรูปลักษณ์สดใสด้วยการผสมสี เขียวกับครี ม สี เหลืองเนยดูสวยกลมกลืนค่ะ ห้องนัง่ เล่นสี เทาธรรมชาติ หากว่าชอบสี เทาแต่กไ็ ม่ ต้องการที่จะให้สีเทาชัดเจนเกินไปนัก การเลือกสี ที่ ดีควรเป็ นสี ฟ้าสี ไม้ธรรมชาติรวมไปถึงสี ชมพูอ่อน ๆ จะให้ความรู ้สึกถึงสี เทาได้ค่ะ สี ครี มสี เหลืองสี ขาว รวมไปถึงสี ไม้ที่ดูอบอุ่น สี ฟ้าของโต๊ะหมอนอิง ช่วยให้หอ้ งดูสดใสค่ะ


เคล็ดลับ

ข้อควรระวังในการซื้อโคมไฟเก่า คนรักบ้านหลายคนเวลาเดินทางไปเห็นของรักของชอบแล้วบาง ทีมนั ก็อดที่จะซื้ อกลับมาไม่ได้ใช่ไหมค่ะ โดยเฉพาะโคมไฟแต่ง บ้านแนววินเทจมนต์เสน่ห์ไร้กาลเวลาที่เป็ นของเก่ามือสอง วันนี้ Iaea Homeมีขอ้ พึงระวังมาบอกก่อนตัดสิ นใจซื้ อค่ะ


ข้อควรระวังในการซื้อโคมไฟเก่า สำหรับคอแต่งบ้านแบบวินเทจ สิ่ งหนึ่งที่ขาดไม่ได้กค็ ือโคม ไฟแบบย้อนยุค ที่ให้อารมณ์เก่าๆ ยิง่ ได้แบบมีสนิมเกาะนิดๆ สี ซีดๆหน่อยๆนี่ล่ะใช่เลย แต่วนั นี้ forfur มีขอ้ ควรระวังในกา รเลือกซื้ อโคมไฟเก่าหรื อโคมไฟมือสองมาฝากกันค่ะ

อย่างแรกคือเรื่ องสไตล์และความคุม้ ค่า ต้องดูดีๆว่าทุกอย่างอยูใ่ นสภาพใช้งานได้ สามารถหาอะไหล่เปลี่ยนในร้านค้าทัว่ ไปได้ ดูและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ


ไอเดียห้องพักวัยร่นุ สดุ อินเทรนด์

แรงบันดาลใจจัดห้องนอนวัยรุ่ น สถานที่ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นบุคลิกที่ไม่ซำ้ ของ ตัวเอง


ห้องนอนวัยร่นุ ค ว ร ที่ จ ะ มี ลุ ค ที่ ดู ผู ้ ใ ห ญ่ ก ว่ า ห้ อ ง น อ น เ ด็ ก แต่กไ็ ม่ถึงขนาดผูใ้ หญ่เต็มตัว ดังนั้นเป็ นการผสมผสานกันเห มือนกับหัวเตียงสไตล์คลาสสิ กแถมยังดูข้ ีเล่น


ห้องนอนสี สว่าง อีกหนึ่งวิธีคือการเลือกใส่ สีสนั เข้าไป ตามสี ที่เจ้าของห้องพักชอบ อาจจะทาสี ดา้ นใดด้านห นึ่งของห้องรวมไปถึงของตกแต่งอื่นๆด้วย


สร้างจินตนาการให้เหมือนท้องฟ้ ายามค่ำคืน ส่ องแสงเหมือนดาวกระพริ บแค่น้ ีกเ็ ก๋ แล้ว ทาสี กระดานดำบริ เวณด้านผนังหัวเตียง ไว้สำหรับจดโน่นนี่ อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะ


Idea

คือการรวบรวมงานอดิเรกและสิ่ งของที่ลูกตัวเองชอบมาไว้ในพื้นที่เดีย วกัน จะทำให้ชวนอยู่ ชวนน่านอนมากขึ้น


DIY Idea


10 งานDIY เก๋ ๆ เพื่อการตกแต่งบ้านที่ประหยัดทำได้เอง

DIY Idea


DIY Idea

“ ไอเดียสนุกๆจากงาน DIY ของเก่าของเหลือใช้ มา

ตัดแปลงเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ สุดเก๋ ใช้ งานได้ ใหม่ นำมาตกแต่ งบ้ าน น่ ารั กน่ าใช้ แน่ นอนเราได้ รวบรวมนำมาฝากเพือ่ นๆ พร้ อมแล้ วมาลงมือทำกันเลย ” เพลิดเพลินและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์แถมได้เ ฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ไปแต่งบ้านด้วยงาน DIY สุ ด สร้างสรรค์ เพิ่มความดูดีมีสไตล์ในการตกแต่งบ้านให้กบั มุมรับประ ทานอาหารของเราได้ดว้ ยการนำหัวเตียงแบบบุนวมที่ไม่ ใช้แล้ว มาจัดวางให้เข้ากับม้านัง่ ไม้ดีไซน์เรี ยบ เทคนิคที่ จะให้มุมนี้สวยเก๋ คือการเลือกใช้สีค่ะ ดูความต่อเนื่องขอ งสี ผนังบริ เวณที่เราจะจัดวาง จากนั้นเลือกสี ของหมอนอิง เบาะนัง่ และพรม อาจเพิ่มลูกเล่นด้วยผ้าลวดลายกราฟฟิ ก

ตูไ้ ม้เก่าผุ หรื อลิ้นชักที่เสี ยแล้ว นำมาชุบชีวติ ใ หม่ ส ำหรั บ ตกแต่ ง บ้า นหรื อบริ เวณโถงทางเดิ น โล่ ง ข องเราได้ค่ ะ ซื้ อ สี ข าวกระป๋ องเล็ ก มาทาเสี ย ทุ ก ด้า นแล ะนำวี เ นี ย ร์ ไ ม้อ ัด ตัด ขนาดพอดี ก ับ ผนั ง ด้ า นในของตู ้ แล้วยึดติดกับตูด้ า้ นในค่ะ อาจเพิ่มลูกเล่นเก๋ ๆให้กบั ไม้อดั โ ดยการนำตัวปั๊ ม(Stamper) น่ารักๆจุ่มสี ที่เหลือแล้วนำมา ประทับลวดลายลงบนไม้อดั ค่ะ เท่านี้กไ็ ด้ตลู ้ อยสำหรับดิส เพลย์ที่เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใครแล้ว


DIY แต่งบ้านเหมือนได้เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน ใหม่ กับเฮดบอร์ดเท่ๆกับการใช้แผงม่านมายึดติดไว้ที่ผ นังหัวเตียง เลือกลวดลายที่ชอบเหมือนติดม่านทัว่ ๆไป แค่น้ ีกไ็ ด้บรรยากาศใหม่แล้ว

สร้ า งความเก๋ ไก๋ ให้ ก ับ แบบห้ อ งแต่ ง ตัว และโต๊ ะ เครื่ อ งแป้ งตัวเดิม ด้วยการซื้อสี ที่ตนเองชอบมาในเฉดที่ใกล้กนั จากเข้มไปอ่อน เติมลูกเล่นให้ของเก่าๆดูเหมือนใหม่ได้

ตกแต่งบ้านสำหรับห้องนัง่ เล่น ด้วยการนำพาเลทเก่าๆสองชั้ นวางต่อกันทำเป็ นโต๊ะกาแฟสุ ดง่ายหรื อบางคนอาจจะเพิ่มล้อเลื่อ นให้เจ้าโต๊ะนี่ สวยเรี ยบง่ายจ้า

»»»»»

DIY Idea


DIY Idea


" กล่องเก่า ๆ ธรรมดาจับทาสี นำมาเรี ยงวางเป็ นชั้นๆ เป็ นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ชิ้นเก๋ สำหรับตกแต่งบ้าน เปลี่ยนพาเล ทเป็ นชุดรับแขกแสนสะดวกสบายเคลื่อนย้ายได้สะดวก ไม่ ว่าจะไว้ในห้องรับแขกหรื อเข็นมานัง่ เล่นระเบียงกลางแจ้งก็ ยังได้ หากคุณชอบ DIY สร้างเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยพาเลทเรายัง มีแบบอื่นๆอีกนะค่ะ เปลี่ยนแผงไม้เก่าเป็ นเฟอร์นิเจอร์สุดเก๋ ตกแต่งบ้านให้สวยด้วย ไอเดียนี้โดยใช้ริบบิ้นโทนสี ธรรมชา ติ ติดไขว้กนั สร้างลวดลายใหม่ให้กบั ผ้าม่าน ขั้นตอนการทำ ควรวัดให้รอบคอบและเว้นระยะให้เหมาะสมกับผ้าม่าน ติดก าวให้เรี ยบอย่างสม่ำเสมอถือว่าเป็ นการเสร็ จได้มุมสวยใหม่ มาครอบครอง

"

DIY Idea


DIY Idea

อีกหนึ่ งความคิดที่ง่ายและรวดเร็ วของการตก แต่งบ้านให้ได้ลุคใหม่ แถมเซฟเงินในกระเป๋ า เลือก ใช้ผา้ ที่มีสีในเฉดเดียวกับเบาะรองนัง่ ตัดลวดลายที่ช อบใช้กาวติดลงไปที่ตู้ สร้างความแปลกใหม่ให้กบั ตู ้ สี ขาวแสนน่าเบื่อ สุ ดท้ายเพิ่มความสนุกให้กบั เก้าอี้ ตัวเก่าด้วยการทาสี ใหม่อาจจะทาทั้งตัวหรื อแค่บริ เว ณส่ วนของขาเก้าอี้ช่วยสร้างบรรยากาศใหม่ให้กบั ก ารแต่งบ้าน เห็นมั้ยละค่ะว่าไม่ใช่เรื่ องยากเลยกับแต่ งบ้านด้วยของเก่าเหลือใช้ มองหาซักชิ้นแล้วลุยเลย


5 ข้ อห้ ามพลาด ก่ อนเปลีย่ นโฉมห้ องครัวใหม่ ครัวที่สวยงามแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริ ง ๆ คงไม่มีใครอยากได้เท่าไร ดังนั้นหากคุณกำลังคิดจะปรับโฉมห้องครัวใหม่ เราเลยอยากให้คุณได้อ่าน 5 ข้อต่อไปนี้ก่อน เผือ่ คุณจะนำไปปรับใช้ในการตกแต่งห้องครัว ให้ออกมาสวยงามแล ะใช้งานได้คุม้ ค่ามากขึ้น 1.คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย สวย หรู ทันสมัย น่าจะเป็ นคอนเซ็ปต์หอ้ งครัวในฝันของใครหลาย ๆ คน แต่สิ่งที่เรามักจะลืมไปก็คือ ประโย ชน์ใช้สอยที่สามารถใช้งานได้จริ ง ๆ


เพราะฉะนั้น ก่อนจะลงมือเปลี่ยนแปลงโฉมห้องครั วใหม่ ความสะดวกในการใช้งาน พื้นที่จดั วางของใช้ และโซนซักล้างจึงน่าจะเป็ นสิ่ งแรกๆที่คุณควรต้องคำนึงถึง ไม่แพ้ความสวยงามเหมือนกัน 2.จัดไฟให้สว่างมากพอ ห้องครัวที่มีแสงสว่างน้อยนอกจากจะทำให้บา้ ดูอึมครึ มแล้ว ยังอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ดว้ ย ดังนั้นพื้นที่ที่คุณ ใช้เตรี ยมอาหาร บริ เวณเตา อ่างล้างจาน และพื้นที่เก็บของ จึงควรจะมีแสงสว่างมากพอ เพื่อที่คุณจะได้มองเห็นอุปกร ณ์ต่าง ๆ ชัดเจน สามารถทำครัวได้อย่างสะดวกและปลอด ภัยค่ะ 3.เลือกกระเบื้องให้เหมาะสม ในครั ว จะมี ท้ ั งคราบน้ ำ มั น และความเปี ยกชื้ นจากการเตรี ยมอาหาร ดังนั้น กระเบื้องลายเรี ยบ หรื อพื้นที่ทำความสะอาดยาก เช่น พื้นพรม ก็คง ไม่เหมาะจะเป็ นพื้นห้องครัวอย่างแน่นอน เพราะ พื้ นเรี ยบอาจจะลื่ น เกิ นไปจนเกิ ดอุ บ ั ติ เ หตุ ไ ด้ ง่ า ย

ส่ วนพื้นพรมก็ทำความสะอาดยาก จึงแนะนำให้ ใช้ก ระเบื้ อ งเซรามิ ก และไม้เ นื้ อ แข็ง ธรรมดาแทน จะดีกว่า เพราะเหมาะสมทั้งเรื่ องของความปลอ ดภัย ทำความสะอาดง่าย แถมราคาถูกอีกด้วยค่ะ 4.เผือ่ พื้นที่สำหรับจัดเก็บภาชนะ เชื่อได้วา่ อุปกรณ์และเครื่ องใช้ในครัวของแต่ละ บ้านคงมีกนั อยูเ่ ป็ นจำนวนมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมคิ ดถึงการจัดเก็บของใช้เหล่านี้ดว้ ย 5.เพิ่มลูกเล่นเพื่อประหยัดพื้นที่ การแขวนของใช้เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วย ให้ คุ ณ ประหยัด เนื้ อที่ ใ นการจั ด เก็ บ ได้ ม ากขึ้ น ลองหามุมเหมาะ ๆ ที่คุณจะสามารถแขวนเครื่ องใช้ บางชิ้นได้ เช่น กระทะ หม้อ ตะหลิว ทัพพี เป็ นต้น หรื อเสริ มลิ้นชัก เพื่อเพิ่มพื้นที่จดั เก็บขึ้นอีกหน่อย หรื ออาจจะหามุมติดราวเหล็ก สำหรับแขวนแก้วไวน์ เพื่อเพิ่มความเก๋ ไก๋ ให้หอ้ งก็ ได้เช่นกันจ้า


หมอนอิงเนื้อผ้าแบบไหน ถึงเข้ากับห้องรับแขก?

แม้วา่ ดูเผิน ๆ จะเป็ นแค่ของเล็กน้อย แต่ที่จริ งแล้ว หมอนอิงเป็ นของแต่งบ้านที่จำเป็ นมาก ๆ เลยล่ะ เพราะมันเป็ นส่ วนสำคัญที่จะเติมเต็มให้หอ้ งรับแขกและโซฟาดูมีสีสนั น่ าสนใจมากขึ้น คุณจึงต้องใส่ ใจเรื่ องการเลือกซื้อหมอนอิงกันสักหน่อย ไม่เว้นแม้แต่ราย ละเอียดอย่างเรื่ องของเนื้อผ้าด้วย เพราะเนื้อผ้าแต่ละแบบก็ให้อารมณ์แตกต่างกันออกไป ซึ่งหมอนอิงเนื้อผ้าแบบไหนจะเหมาะกับการตกแต่งแบบใด วันนี้กระปุกดอทคอมมีคำต อบมาบอกคุณแล้วค่ะผ้าไหม ส่ วนใหญ่แล้วหมอนอิงที่ทำจากผ้า ไหม มักจะมาพร้อมกับสี โทนสว่างสบา ยตาตามไปด้วย ซึ่ งเนื้อผ้าที่ดูละเอียดอ่อ นปราณี ตแบบผ้าไหมนั้น มักจะเหมาะกั บการแต่งบ้านที่ดูหรู หราและอ่อนหวาน

เช่นแบบย้อนยุคคลาสสิ กแนววิคตอเรี ย

น หรื อวินเทจ เป็ นต้น ทั้งนี้ถา้ อยากให้ห้ องดูหวานแหววโรแมนติกมากขึ้นอีก ก ารใช้หมอนผ้าไหมที่มาพร้อมลูกเล่นสว ย ๆ อย่างลายปั กหรื อขอบลูกไม้กน็ ่าจะ ช่วยได้เยอะเลยล่ะ


1.ผ้าเดนิม ใครที่ มีเด็ก ๆ อยูใ่ นบ้าน หรื อต้องการตกแต่งด้วยการเน้ นความสดใสมี ชีวิตชี วาประส าวัยทีนเป็ นหลัก หมอนที่ทำจา กผ้ายีนส์เดนิ มหรื อฝ้ ายเนื้ อหย ็ ่าจะเข้ากับคุณได้ดี าบพวกนี้ กน เพราะเนื้อผ้าที่ดูง่าย ๆ สบาย ๆ แบบนี้ เหมาะกับไลฟ์ สไตล์ขอ งคนหัวสมัยใหม่เป็ นที่สุด รับร องว่าจะเข้ากับบ้านแนวคอนเท มโพรารี หรื อโมเดิ ร์นได้ดีเป็ น พิเศษ แถมยังทำให้หอ้ งรับแข กของคุ ณดูโดดเด่ นน่ าสนใจขึ้ น อีกมากเลยล่ะ

2.ผ้าหนัง ส่ วนใครที่อยากหาหมอน อิ ง ที่ เ หมาะกั บ บ้ า นทั น สมั ย อย่ า งโมเดิ ร์ นหรื อคอนเทม โพรารี แต่ไม่ชอบผ้ายีนส์ที่ดู เด็กเกินไป และอยากได้หม อนที่ ใ ห้ ค วามหรู ห รามี ร ะดับ สมกับ เป็ นผูใ้ หญ่ ม ากกว่า นั้น หมอนอิ ง ที่ ท ำจากหนั ง ก็ น่ า จะดีที่สุด เพราะเนื้ อผ้าของ มั น ดู เ รี ยบเท่ แ บบที่ คุ ณ ต้ อ ง การ ทั้งนี้ถา้ คุณอยากให้หอ้ งดูมีดีเทลอีกสักหน่อย ก็คว รเลื อ กแบบที่ มี ล ายกราฟิ กสั กนิด หรื อถ้าชอบแบบเรี ยบ ๆ หมอนอิงสี พ้ืน ๆ ไม่มีลาย ก็ดูดีไปอีกแบบได้เหมือนกัน

3.ผ้าฝ้ าย แม้จะไม่ให้ความรู ้สึกหรู หราอ ลังการเท่าผ้าไหม แต่ผา้ ฝ้ ายนั้นส ามารถถ่ า ยทอดบรรยากาศอบอุ่ น อ่อนโยนได้ดีไม่แพ้กนั เลยที เดี ยว โดยหมอนอิ งที่ ทำจากผ้าฝ้ ายมักจ ะนิ ยมนำมาใช้แต่ งบ้านมากที่ สุดเ พราะมีให้เลือกหลายแบบและหล ายลวดลายโดยเฉพาะลวดลายสี สั นแปลกตา เพราะฉะนั้นใครที่อยา กตกแต่งห้องให้สดใสน่ าพักผ่อน แต่ไม่อยากให้ดูหรู เวอร์ จนเกินไป ก็ควรเลือกเอาหมอนอิงแนวนี้ มาต กแต่งกันดู


4.ผ้าไหม

ส่ วนใหญ่แล้วหมอนอิงที่ทำจากผ้าไหม มักจ ะมาพร้อมกับสี โทนสว่างสบายตาตามไปด้วย ซึ่ งเนื้ อผ้าที่ดูละเอียดอ่อนปราณี ตแบบผ้าไหมนั้น มักจะเ หมาะกับการแต่งบ้านที่ดูหรู หราและอ่อนหวาน เช่น แบบย้อนยุคคลาสสิ ก แนววิคตอเรี ยน หรื อวินเทจ เป็ นต้น ทั้งนี้ถา้ อยากให้หอ้ งดูหวานแหววโรแมนติกม ากขึ้นอีก การใช้หมอนผ้าไหมที่มาพร้อมลูกเล่นสวย ๆ อย่างลายปั กหรื อขอบลูกไม้กน็ ่าจะช่วยได้เยอะเลยล่ะ

5.ผ้ากำมะหยี่

อีกหนึ่งเนื้อผ้าที่ให้ความรู ้สึกหรู หรา แถมยัง มีสมั ผัสนุ่มนิ่มในเวลาเดียวกัน สำหรับผ้ากำมะหยี่ ที่ เ หมาะกั บ การตกแต่ ง บ้ า นในแนวเรี ยบหรู ม ากที่สุด โดยเฉพาะหมอนอิงกำมะหยีส่ ี เข้ม ๆ จะทำให้เห็นเงาสวย ๆ จากเส้นกำมะหยีไ่ ด้ชดั เจนจน แต่หากใครอยากแหวกแนวการตกแต่ง ก็สามารถนำห มอนอิงกำมะหยีม่ าตกแต่งในห้องรับแขกที่ดูเรี ยบง่าย เพื่อเพิ่มความหรู หราขึ้นได้เหมือนกันจ้า


จัดห้ องนอนหนู ๆ

อย่างไร ให้ปลอดภัย


วัยเด็กเป็ นวัยทีก่ ำลังซุกซนและมีความอยากรู้ อยากเห็นอย่ างล้ นเหลือ บ่ อยครั้งการเรียนรู้ ของเขาจึงต้ องแลกด้ วยแผลถลอกเล็ก ๆ น้ อย ๆ ไปจนถึงการบาดเจ็บใหญ่ ๆ เพราะฉะนั้น หากคุณกำลังคิดจะจัดห้ องนอนให้ เจ้ าตัวเล็กอยู่ เรามีคำแนะนำทีจ่ ะช่ วยให้ คุณจัดห้ องของ เขาได้ อย่ างถูกหลัก เพือ่ ให้ เขาเล่ นซนอยู่ในห้ องได้ อย่ างปลอดภัยมาฝากค่ ะ ตำแหน่ งของเตียงนอน คำนึงถึงตำแหน่งของเตียงก่อน อย่าวางเตียงใกล้ หน้าต่าง ชั้นวางของ หรื อตูท้ ี่มีของอยูด่ า้ นบน เพราะเด็ก ๆ อาจจะยืนบนเตียงเพื่อเอื้อมมือไปหยิบของจากตูม้ าเล่น จนอาจเกิดอุบตั ิเหตุที่ไม่คาดคิดได้ กรอบรู ปหรือกระจก อย่าแขวนกรอบรู ปขนาดใหญ่หรื อกระจกไว้เหนือหั วเตียงเพื่อป้ องกันไม่ให้กรอบรู ปหรื อกระจกร่ วงหล่นลง มาจนทับเด็ก ๆ ให้เกิดบาดแผลได้ จัดเฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัวให้ ชิดผนัง ป้ องกันเฟอร์นิเจอร์ที่อยูล่ อย ๆ เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ โค่นล้มลงมาทับหนู ๆ ด้วยการดันให้ชิดกับผนัง หรื อหาเ ชือกมารัดกับผนังไว้กด็ ีค่ะ หากเด็ก ๆ เล่นซุกซนขึ้นมา จะได้ไม่พลาดพลั้งทำอะไรตกหล่นจนเป็ นอันตราย ใส่ กลอนลิน้ ชัก ถ้าในห้องมีตทู ้ ี่มีลิ้นชัก อย่าลืมใส่ กลอนให้ลิ้นชั กเหล่านั้นด้วยนะคะ เพราะเด็ก ๆ อาจซุกซนไป เปิ ดลิ้นชักรื้ อข้าวของสำคัญ หรื อปี นขึ้นไปเล่น ทำให้เสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุได้ง่าย หลีกเลีย่ งเตียงสองชั้น ในกรณี ที่หนู ๆ อายุต่ำกว่า 6 ขวบ อย่าเลือกเตียงสอ งชั้นให้เขาเลยค่ะ เพราะเตียงสองชั้นที่มีความสูงอันตราย เกินไปสำหรับเด็กเล็ก เลือกใช้เตียงเด็กธรรมดาจะปลอด ภัยกับเด็ก ๆ มากกว่า ครอบปลัก๊ ไฟ หาฝาครอบปิ ดเต้าเสี ยบปลัก๊ เพื่อป้ องกันเด็ก ๆ รู ้เท่าไ ม่ถึงการใช้นิ้วมือแหย่เข้าไปในปลัก๊ ไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดไ ฟดูดหรื อไฟฟ้ าช็อต และเป็ นอันตรายร้ายแรงกับพวกเขา ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่า

ระวังโคมไฟระย้ า ตรวจสอบโคมไฟระย้าทุกจุดในห้องว่าอยูแ่ น่นหนา ดีหรื อเปล่า หรื อถ้าจะให้ดีเปลี่ยนโคมไฟเป็ นแบบติดเพด านไปเลยจะดีกว่า เพื่อป้ องกันเด็ก ๆ ปี นไปดึงเล่น หรื อเกิ ดการร่ วงหล่นลงมาแบบไม่คาดคิด หน้ าต่ างไม่ ควรเปิ ดกว้ าง ติดกลอนให้หน้าต่างในห้องนอนของเด็กๆ เปิ ดได้ไม่เกิน 10 เซนติเมตร เพราะเราไม่รู้วา่ พวกเขาจะอยากปี นออกไ ปผจญภัยข้างนอกเมื่อไร เกิดพลัดตกลงไปจะเป็ นอันตรา ยหนักได้ ดังนั้นป้ องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ


ยุคที่ชีวิตแต่ละวันต้องพบเจอมลภ าวะอยูท่ ุกวันแบบนี้ การหันมาปลูกต้น ไม้กนั บ้างก็เป็ นไอเดียที่ไม่เลวเหมือน กันนะ เพราะนอกจากคุณจะมีของสวย ๆ งาม ๆ ให้ดูกนั เพลินไม่มีเบื่อ พร้อมกลิ่นหอม ๆ แล้ว ยังเป็ นการช่วย เพิ่มสี เขียวให้กบั โลกอีกด้วย อย่างไรก็ดี บางคนอาจไม่มีพ้ืนที่พอจะทำสวนกัน เป็ นเรื่ องเป็ นราว อีกทั้งยังไม่มีเวลาจะดูแลมากนัก จึงต้องหันมาปลูกไม้ดอกต้นเล็ก ๆ ในบ้านแทน ซึ่ งก็ถือเป็ นของแต่งบ้านที่น่ารักไม่นอ้ ยอยูเ่ หมือนกัน เพียงแต่วา่ ถ้าจะให้เติบโตสวยงาม คุณก็ตอ้ งรู ้จกั ดูแ ลให้ถกู วิธีตามนี้ดว้ ย

วิธีดูแลสวน

ในร่ มง่ ายนิดเดียวเอง

1. จัดวางให้ แดดเหมาะสม พืชแต่ละชนิดต้องการแดดในปริ มาณที่แตกต่าง กันเพื่อให้เติบโต คุณจึงควรสอบถามข้อมูลก่อนซื้อ และศึกษาเพิ่มผ่านข้อมูลตามหนังสื อหรื อเว็บไซต์ต่ าง ๆ ด้วยก็ยง่ิ ดี ซึ่ งปริ มาณแสงแดดที่พืชต้องการแบ่ งออกได้ดงั นี้ พืชที่ตอ้ งการแดดโดยตรงควรโดนแดดจัดอย่างน้ อย 6 ชัว่ โมงต่อวัน พืชที่ตอ้ งการแดดปานกลาง ควรโดนแดดประมาณ 4 ชัว่ โมงต่อวัน พืชที่ไม่ตอ้ งการแดดมากนักไม่จำเป็ นต้องเจอกับ แสงแดด เพียงแค่แสงจากหลอดไฟก็เพียงพอแล้ว พืชที่ไม่ถกู กับแสงแดด พืชแบบนี้กม็ ีอยูเ่ หมือนกัน ซึ่ งไม่ จ ำเป็ นต้ อ งให้ พ บเจอแสงแดดเลยก็ ไ ด้ และไม่ควรเปิ ดไฟสว่างมากนักด้วย


2. รดน้ ำเป็ นประจำ การรดน้ ำก็เหมือนกับเรื่องของแสงแดด ทีพ่ ชื แต่ ละชนิดต้ องการไม่ เท่ ากัน พืชบางอย่ างอาจต้ องการน้ ำม ากและต้ องรดน้ ำทุกวัน ในขณะทีบ่ างชนิดหากได้ น้ำมาก เกินไปก็อาจทำให้ รากเน่ าเฉาตายเอาได้ ง่าย ๆ เลยด้ วยซ้ ำ คุณจึงต้ องหาข้ อมูลให้ ละเอียด และเตือนตัวเองไม่ ให้ ลมื รดน้ ำเด็ดขาด ด้ วยการเอาบัวรดน้ ำไว้ ในทีเ่ ตะตามองเห็น ได้ ง่ายหน่ อยก็ได้ จ้า 3. กระถางก็สำคัญ รู้ ไว้ เถอะว่ ากระถางมีผลกับไม้ ดอกทีค่ ุณปลูกมา กกว่ าทีค่ ุณคิด เพราะกระถางขนาดใหญ่ เกินจะทำให้ มดี ิ นมากเกินไป และมีการอมน้ ำทีม่ ากเกินตามไปด้ วยจนทำ ให้ รากเน่ าได้ ในขณะทีก่ ระถางเล็กผิดขนาด ก็จะทำให้ พื ชเติบโตได้ ไม่ เต็มทีด่ ้ วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นหากคิดจ ะย้ ายกระถางหลังจากซื้อมา เพือ่ จะได้ มกี ระถางดีไซน์ ส วยถูกใจมากขึน้ ก็ควรเลือกแบบทีข่ นาดเท่ ากับกระถางเดิ มของมัน หรือใหญ่ กว่ าไม่ เกิน 2 นิว้ ก็พอ และควรเป็ นแบ บทีม่ ชี ่ องระบายน้ ำข้ างใต้ ด้วยก็ยงิ่ ดีค่ะ

4. ย้ ายกระถางให้ ถูกวิธี หากคิดจะย้ ายกระถางแล้ ว นอกจากจะต้ องเลือก กระถางให้ เหมาะม คุณก็ต้องย้ ายให้ ถูกวิธีด้วยเหมือนกัน โดยการทำตามขั้นตอนเหล่ านี้ 1. ใช้ มอื จับลำต้ นเอาไว้ แล้ วคว่ ำกระถางกลับหั วเคาะต้ นไม้ และดินออกมาให้ หมด 2. นำไปปักลงในกระถางใหม่ ทั้งนีร้ ะหว่ างทำค วรหาแผ่ นดินเผาเล็ก ๆ มาวางใต้ กระถางใบใหม่ ด้วย เศษ ดินจะได้ ไม่ หล่ นลงไปทางช่ องระบายน้ ำด้ านล่ าง 3. นำตะเกียบหรือดินสอมากดรากต้ นไม้ ให้ เข้ ารู ป และเกลีย่ ให้ ก้อนดินอยู่ตรงกลาง ห่ างจากขอบกระถางสั ก 1/4 นิว้ เพือ่ ให้ พชื ของคุณสามา รถซึมซับน้ ำได้ ดี เท่ านีก้ เ็ ป็ นอันเสร็จ


ร้ อนนี้ ซ่ าให้ สุด

กับเฟอร์ นิเจอร์ แต่ งบ้ านสี แซ่ บ

ห น้ า ร้ อ น นี้ ว่ า จ ะ ช ว น เ พื่ อ น ๆ ม า แ ต่ ง บ้ า น รั บ ล ม ร้ อ น ด้วยเฟอร์นิเจอร์สีสนั แซ่บแสบตา ทีมงานforfurเลยรวบรวมไอเท็มเ ด็ดมาให้ชมความร้อนแรงแข่งกับอากาศบ้านเรา

เพื่มความสว่างสดใสด้วยสี เหลืองสด กับโคมไฟตั้งพื้น Big Bell ตัวใหญ่จาก The Living Art สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 739 9570, 02 739 9572

โต๊ะกาแฟขนาดเล็ก MINTY เปรี้ ยวด้วยท๊อปโต๊ะสี สม้ และ โครงขาอลูมิเนียม จาก SB Design Square


ตูไ้ ม้สีแซ่บแสบตา topตูท้ ำเลียนแบบไม้เก่า รุ่ น WILMA , WEBRA และWILFORD จาก SB Design Square

โคมไฟแขวนสี สม้ สะดุดตา ปรับองศาได้ รุ่ น DORSE สิ นค้าจาก Light Loft สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 714 0944-5 , 02 392 1788

Love Seat เลาจน์แชร์สีสม้ แดง ตัดกับแขนไม้ดดั โค้ง จาก The Living Art สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 739 9570, 02 739 9572


โคมไฟแขวนสุ ดแสบสี แดงสด รุ่ น Paw จาก Light Loft สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 714 0944-5 , 02 392

เก้าอี้โซฟา Flamingo สี ชมพูสดใสในสไตล์วนิ เทจ จาก Niche Sofa สอบถามเพิ่มเติมที่ 085 665 4922 , 081 742 9456

โซฟาตัวยาวน่านอน น่านัง่ รุ่ น Jardin สี เทอควอยซ์ จาก Niche Sofa สอบถามเพิ่มเติมที่ 085 665 4922 , 081 742 9456


Idea Home1  

นิตยสาร Idea Home