Page 1

amazing

@CHIANGRAI


ภูชี้ฟ้าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงรายและเป็ นจุดหมายปลายทางข องนัก เดิ น ทางที่ ช อบความสวยงามของธรรมชาติ แ ละยัง พอเรี่ ย วแรงที่ ฝั น อยากจะมาสัม ผัส กับ ความงามขอ งสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ ภูชี้ฟ้า ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย แต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่มาพบเ ห็น   ก็คือ   ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสู งที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศ   สายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลย ผ่านไป   ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่าม กลางทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่ 

ภูชีฟ้า


ภาพความสวยงามต่ า งๆเหล่ า นี้ ได้ก ลายเป็ นสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ผูค้ นมากมายให้ ห ลั่ง ไหลมาที่ นี่ ใ นแต่ ล ะปี เมื่ อ ลมห นาวมาเยือ นจะมี นัก ท่ อ งเที่ ย วมากมายจากทั่ว ทุ ก สารทิ ศ ดิ น ทางมาสั ม ผัส กับ อากาศหนาวและชมความงาม ของทะเลหมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า อย่างไม่ขาดสาย  โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว  บนยอดดอยสู งแห่งนี้แทบ ไม่ มี ที่ ยื น ถ่ า ยรู ป ทะเลหมอกและพระอาทิ ต ย์ข้ ึ น ยามเช้า ที่ ภู ชี้ ฟ้ าได้รั บ การกล่ า วขานว่ า สวยงามกว่ า ที่ ใ ดๆ ในประเทศ   บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า   เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง   มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ นระยะ   ออกดอกสี ชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กบั ยอดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่นอ้ ยระหว่างทาง ขึ้นมายังภูช้ ีฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์งดงามหากมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามของดงดอก เสี้ ยวที่ออกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสูภ่ ูชี้ฟ้า


ดอย

ตุง


พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นท ราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒ นาดอยตุง การเดินทาง      พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่ เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริ การรถสองแถวสี ม่วงบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


มหาวิทยาลัย

แม่ ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจดั ตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุ ณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยา ลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ ำเร็ จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยังความปลื้มปิ ติสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณเป็ นล้นพ้น 


วัดร่ องขุ่น เป็ นวัดพุทธและวัดฮิ นดู ที่จังหวัดเชี ยงราย ออกแบบและก่ อสร้ างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่ างานก่ อสร้ างวัดร่ องขุ่นจ ะไม่ เสร็ จลงภายในช่ วงชี วิตของเขา[1] วัดร่ องขุ่นได้ ต้นแบบกา รสร้ างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่ าน[2] เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างวัดมาจา ก 3 สิ่ งต่ อไปนีค้ อื ชาติ : ด้ วยความรักบ้ านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้ างงานศิลปะ ทีย่ งิ่ ใหญ่ ไว้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่ นดิน ศาสนา : ธรรมะได้ เปลีย่ นชีวติ ของอาจารย์ เฉลิมชัยจากจิตทีร่ ้ อน กลายเป็ นเย็น จึงขออุทศิ ตนให้ แก่ พระพุทธศาสนา

วัดร่อ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ : จ า ก ก า ร เ ข้ า เ ฝ้ า ฯ ถวายงานพระองค์ ท่านหลายครั้ง ทำให้ อาจารย์ เฉลิมชัยรักพระ องค์ ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจ ฉริยะภาพทางศิลปะ และพระเมตตาของพระองค์ ท่าน จนบังเกิดความตืน้ ตันและสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาทีจ่ ะสร้ างงาน พุทธศิล ป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ ท่าน


องขุน วั ด ร่ อ ง ขุ่ น แ ห่ ง นี้ เ ป็ น วั ด พุ ท ธ ซึ่งสั งกัดอยู่ในฝ่ ายมหานิกาย ไม่ ใช่ วดั ฮินดูเหมือนดังทีจ่ วั่ หัวไว้ ในวรรคแรก ซึ่งนั่นการนำเอาวัฒนธรรมแวดล้ อมของตัวเองเข้ ามาผสมผสานหรื อถูกอิทธิของศาสนาอื่นเข้ ามาแทรกแซงบ้ าง ก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ

ตามพระบัญญัตแิ ห่ งคณะสงฆ์ ไทยแล้ ว “วัดพุทธ” ไม่ ใช่ “มหายาน”

วัดร่ องขุ่น

เป็ น

[แก้]ความหมายของอุโบสถ สี ขาว : พระบริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พทุ ธภูมิ เขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจ สันของสะพาน : มีอสู รอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุ เมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทน ซุม้ พระอริ ยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


วัดเวียงคำกาขาว


วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่ สลองใน อ.แม่ ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์ พระทรงชัยรัตนพลังแผ่ นดิน ขนาดหน้ าตักกว้ าง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึน้ ไปเทีย่ วชมวิวได้ อกี จุดหนึ่ง


สาม เหลี่ยม ทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมา ยถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่นำ้ โ ขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ แห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็ นที่รู้จกั ในฐานะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวรอ ยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบนั มีความสำคัญในทางเศรษฐกิ จมากขึ้น

เนื่องจากเป็ นแหล่งขนถ่ายสิ นค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย สามเหลี่ยมทองคำในส่ วนของประเทศไทย อยูใ่ นเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรื อขนาดเล็กขนส่ งสิ นค้าไปยั งประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉี ยงเห นือ จะเห็นหมู่บา้ นในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่ วนทางพม่าซึ่ งอยูด่ า้ นต ะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บา้ นหรื อสิ่ งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ


บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรรจบกันของแม่นำ้ โขงและแ ม่นำ้ รวก ที่เรี ยกว่า สบรวก บริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และ กองกำลังติดอาวุธอยูห่ ลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่ง ปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยูต่ ามชายแดน ส่ วนก ารลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำ ลังคุม้ กัน ว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่ นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยทอง คำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็ นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่นำ้ โข งด้วย นอกจากนี้ยงั นิยมนัง่ เรื อเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแด นไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) นอกจากนี้ ยงั สามารถล่องแม่นำ้ โขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเท ศจีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิ วทัศน์มุมกว้าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง


หอนาฬิกา เฉลิม

พระเกีย

หอนาฬิกาหลังใหม่ของจังหวัดเชียงรายโดยความร่ วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายแ ละอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ตวั หอนาฬิกามีสีทอง มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชัว่ โมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เป็ นที่ตื่นตาตื่นใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้ ารอเวลานั้นๆ


ยรติ


ภูชีฟ้า

Amazing  
Amazing  

khamart CRU