Page 1

นิตยาสารรายสัปดาห์ ONE ONE มีนาคม 2556 ปี ที่ 1 | ฉบับที่ 1

Healthy Lift

20 คำแนะนำง่ายๆ

Func tional Food

ช่วยลดน้ำหนักทันใจ

HEMATIDROSIS

ทำไมใส่บรานอนแล้วจึงเสีย่ งมะเร็งเต้านม Biological

clock

in the wrong to sleep late

เตือน! เมล็ดสบู่ดำมีสารพิษ อันตรายถึงเสียชีวติ

+

น้ำตาล...หวานซ่อนร้าย แฝงอันตรายในน้ำอัดลม

50฿


ส่องคลืน่ โลกาภิวฒ ั น์ 1 The World is round สฤณี อาชวานันทกุล openbooks

ผลงานของผูเ้ ขียน To think well is good To think is befler และ ตกน้ำไม่ไหล


THERE’S ALWAYS ROOM FOR DESSERT. มีทวี่ ่างเสมอสำหรับของหวาน นิรนาม


สารบัญ 15

5

กิให้ผอมใน 14 วัน

ใบชะมวงมีฤษธิ์ตา้ นมะเร็ ง

7

นาฬิกชีวภาพ

17

20 คำแนะนำ ช่วยลดน้ำหนักทันใจ

9

Mental Health

18

ด๔แอ่างไร ?เมื่อมีผปู ้ ่ วยจิตเวชอยูร่ ่ วมครอบครัว

10

กินตามราศีเกิด

19

Functional Food

ทำไมใส่ บรานอนแล้วเสี่ ยงมะเร้งเต้านม 25


Functional Food...อาหารในโลกอนาคต ปั จจุบนั มนุษย์คงไม่อาจที่จะปฏิเสธกับการเสี่ ยงต่อการประสบปั ญหาโรคภัยต่างๆ ที่รุมเร้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นโรคภัยที่มีสาเหตุมาจ ากจุลินทรี ย ์ (microorganism) ต่างๆ อันได้แก่ แบคทีเรี ย เชื้อรา โปรติส และไวรัส รวมถึงโรคภัยที่ เกิดจากสภาวะผิดปกติภายในร่ างกาย จึงได้ มีการนำองค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์แผนตะวันตกมาใช้ ในการรักษาโรคภัยต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต การป้ องกันการเกิดโรคถือว่าเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด (ดังสุ ภาษิตคำพังเพย “กันไว้ดีกว่าแก้”) การบริ โ ภคแบบชาญฉลาดจึ ง ได้รั บ การยอมรั บ จากผูบ้ ริ โ ภคเป็ นอย่า งมากโดยเฉพาะการบริ โ ภคอาหารที่ ม าจากธรรมชาติ ห ลายชนิ ด ทั้งในรู ปของอาหาร และยา แทนการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยการใช้สารเคมี การยอมรับแนว ความคิดอาหารมีคุณค่าในเชิงการบำบัดโรค นับเป็ น แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผบู ้ ริ โภคเริ่ มหันมาสนใจสุ ขภาพของตนเองมาก ขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจฟังก์ชนั นัลฟู้ ด (functional food) หรื อ นูตราซูติเคิล (nutraceuticals) ซึ่ งธุรกิจอาหารในลักษณะนี้ มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก


อาหารสุ ขภาพ...ฟังก์ชนั นัลฟู้ ด (functional food) ฟังก์ชนั นัลฟู้ ด หมายถึง อาหารที่มนุษย์บริ โภคเข้าไปแล้วให้ประโยชน์หรื อคุณสมบัติอื่น ๆ ต่อสุ ขภาพนอกเหนือจาก คุณค่าทางโภชนาการพื้นฐาน คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ซึ่ งสมบัติพิเศษที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค เช่น ลดปริ มาณคอเลสเตอรอลในเลือด มีผลต่อการป้ องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ ง หรื อ โรคเบาหวาน ตลอดจน มีผลต่อการเพิ่มระบบภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ างกาย อาหารหลายชนิดที่จดั เป็ นฟังก์ชนั นัลฟู้ ดและพบได้ในชีวติ ประจำวันมีมากมาย เช่น โพรไบโอติกส์ (probiotics) พรี ไบโอติกส์ (prebiotics) วิตามิน แร่ ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) กรดอะมิโน ลิปิด และไฟโตเคมิคอล (phytochemicals) เป็ นต้น (Holm, 2003) พอลิแซคคาไรด์เปปไทด์ (polysaccharide peptide) สารพอลิแซคคาไรด์เปปไทด์ หรื ออาจเรี ยกง่ายๆ ว่า พีเอสพี (PSP) เป็ นสารพอลิแซคคาไรด์เปป ไทด์ชนิดหนึ่ง ที่จดั ได้วา่ ฟังก์ชนั นัลฟู้ ด โดยสารชนิดนี้เป็ นสารที่ประกอบด้วยส่ วนของพอลิแซ คคาไรด์ (ส่ วนของคาร์โบไฮเดรต) และส่ วนของโปรตีน (กรดอะมิโน) อยูร่ ่ วมกัน ทั้งนี้ สาร PSP จะมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนโดยทัว่ ไป คือเป็ นแหล่งพลังงานของสิ่ งมีชีวติ ดังนั้น สาร PSP ที่ได้ถกู เตรี ยมขึ้นมานี้จะสามารถผ่านกระบวนการย่อยได้โดยง่าย (เนื่องจากเป็ นโม เลกุลน้ำตาลเชิงซ้อนขนาดเล็ก) ส่ งผลให้กระบวนการย่อยอาหารจึงถูกลัดขั้นตอน ดังนั้น สาร PSP จึ งพร้อมที่จะซึมเข้าสู่ ร่างกายและนำไปเปลี่ยนเป็ นพลังงานอย่างรวดเร็ วกว่า การรับคาร์โบไฮเดรตเชิง ซ้อนธรรมดา พอลิแซคคาไรด์เปปไทด์ชนิดแอลฟา... ฟังก์ชนั นัลฟู้ ดในข้าวไทย “ข้าว” จัดได้วา่ เป็ นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความสำคัญกับวิถีชีวติ ของประชาชนชาวไทยเป็ นอย่างม าก แต่นอ้ ยราย ที่จะเห็นถึงความสำคัญของข้าวไทยอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าข้าวไทยมีส ารจำพวกสารพอลิแซคคาไรด์เปปไทด์ชนิดแอลฟา (alpha-polysaccharide peptide หรื อ alpha-PSP) ซึ่งมีคุณประโยชน์อย่างมากมาย โดยสาร alpha-PSP ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็ นสารที่สามารถเปลี่ยนเ ป็ นพลังงานได้ อย่างรวดเร็ วเท่านั้น สาร alpha-PSP ยังมีคุณสมบัติในการช่วยในระบบกลไกการทำ งานของร่ างกายอื่นๆ เช่น กระบวนการย่อยอาหาร ดูดซึ มอาหาร และขนลำเลียงอาหาร ตลอดจนยัง มีส่วนในการแก้ปัญหาโรคภูมิแพ้ ชะลอความชรา เป็ นวัตถุดิบสำหรับลดการเสื่ อมของข้อ และเป็ นวั ตถุดิบในการสร้างกลูตาไทโอน (glutathione) ช่วยกำจัดสารพิษ ตลอดจนช่วยบำรุ งระบบประสาทข องร่ างกาย การพัฒนานวัตกรรมการผลิตสารพอลิแซคคาไรด์เปปไทด์ชนิดแอลฟาจากข้าวไทย ถือได้วา่ เป็ นนวั ตกรรมทางด้านอาหารที่มีบทบาทที่สำคัญต่อผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั และโลกอนาคต อีกทั้งยังช่วยเพิ่ มศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวไทยให้มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่ยอมรับจากผูบ้ ริ โภ คมากยิง่ ขึ้น บทบาทและความต้องการฟังก์ชนั นัลฟู้ ด ในโลกอนาคต บริ ษทั บิสสิ เนส คอมมูนิเคชัน่ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ทำการศึกษาพบว่า ในปี ค.ศ. 2001 มูลค่าการตลาดของ อุตสาหกรรมฟังก์ชนั นัลฟู้ ดในประเทศสหรัฐอเมริ กามีมูลค่าสู งถึง 18.3 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ 3.8 ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดของปร ะเทศ และในปี ค.ศ. 2002 มูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมดังกล่าวสู งถึง 20.2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ 4 ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดของประเทศ โดยมีแนวโน้มของ การเติบโตที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ (มีอตั ราการเติบโตประมาณร้อยละ 13.3) ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์วา่ ในปี ค.ศ. 2007 มูลค่าการตลาด ในอุตสาหกรรมฟังก์ชนั นัลฟู้ ดจะเพิ่มสู งขึ้นถึง 37.7 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ 5.4 ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดของประเทศ (Business Communication Co., Ltd., 2003) PSP ถือได้วา่ เป็ นอาหารสุ ขภาพที่มีความสำคัญต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ร่ างกายได้รับอาหารสุ ขภาพในปริ มาณที่พอเพียง การบริ โภคอาหารในชีวติ ประจำวันให้ถกู ต้อ งตามหลักโภชนาการถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่สำคัญมากกว่า ได้แก่ การบริ โภคอาหารจำพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การบริ โภคผักและผลไม้เป็ นประจำทุกวัน ซึ่ งร่ างกายจะได้รับเส้นใยอาหารตลอดจนสารที่มีคุณประโยชน์ต่างๆ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินและแร่ ธาตุชนิดต่างๆ ดังนั้น พฤติกรรมการบริ โภคอย่างชาญฉลาดของผูบ้ ริ โภคจะนำมาซึ่ง การมีสุขภาพที่ดีในปัจจุบนั และอนาคต

อ า ห า ร ส ำ ห รั บ ค น รั ก สุ ก ภ า พ


มอ. ค้นพบครัง้ แรกในโลก ใบชะมวง มีฤทธิต์ ้านมะเร็ง คณะ เภสัชฯ มอ.ค้นพบสารชนิดใหม่ใน “ใบชะมวง” ออกฤทธิ์ตา้ นมะเร็ ง นับเป็ นการค้นพบครั้งแรกของโลก พร้อมตั้งชื่อว่า “ชะมวงโอน” ระบุใช้เป็ นสารต้นแบบที่นำไปพัฒนาโ ครงสร้างสู่ยาต้านมะเร็ งในอนาคต รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิ ชยปการนันท์ ผอ.สถานวิจยั ยาสมุ นไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานคริ นทร์ (มอ.) เปิ ดเผยว่า ได้ร่วมกับนายอภิรักษ์ สกุลปักษ์ นักศึกษาทุนโครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก ภาควิชาเภสัชเว ทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ทำการศึกษาวิจยั คุณสมบัติมีฤทธิ์ตา้ น มะเร็ งและต้านแบคทีเรี ยก่อโรคทาง เดินอาหารจาก “ใบชะมวง” ได้สำเร็ จเป็ นครั้งแรกของโลก หลังจากใช้เวลาศึกษาค้นคว้านานกว่ ทั้งนี้ ยังได้ศึกษาต่อถึงความเป็ นไปได้ในการออกฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อโป า 2 ปี ซึ่ งผลงานดังกล่าวได้รับการตี พิมพ์ในวารสารนานาชาติ Food รโตซัวร์ ซึ่ งเป็ นโรคระบาดที่พบบ่อยในภาคใต้ โดยสารชะมวงโอนสาม Chemistry ซึ่ งเป็ นวารสารที่ได้รับความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับใ ารถยับยั้งโปรโตซัวร์ได้ดี จึงนำชะมวงโอนไปทดสอบกับเซลล์มะเร็ งปอ นวงการวิชาการ อย่างกว้างขวาง ด และเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาว จนพบว่าสารชะมวงโอนมีฤทธิ์ตา้ นเซลล์ สำหรับการวิจยั ดังกล่าวได้เก็บรวบ รวมผักพื้นบ้านจำนวน 22 ชนิด ม าทำการสกัดและทดสอบว่ามีฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อ Helicobacier pylori ซึ่งเ มะเร็ งได้ดี ป็ นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารหรื อไม่ โดย พบว่าชะมวงเป็ น “ความสำเร็ จจากงานวิจยั ที่ได้โครงสร้างใหม่ของสารที่มีฤทธิ์ตา้ นม พืชที่ออกฤทธิ์ดีที่สุด จึงนำมาแยกสารที่ตอ้ งการจนสามารถได้สารซึ่ ะเร็ ง จากชะมวงโอนครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ดดั แปลงพัฒนาต้านมะ งมีฤทธิ์ในระดับดีมาก เป็ นสารที่มีค่าความเข้มข้นต่ำที่สามารถยับยั้ง เร็ งที่ออกฤทธิ์ดีข้ ึน และลดอาการข้างเคียงต่อเซลล์ปกติ แม้วา่ ขั้นตอ เชื้อได้ หรื อ MIC ประมาณ 7.8 ไมโครกรัมต่อมิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็ นการนำสารดังกล่าวไปใช้รักษาโรคมะเร็ งยังต้องมีกระบวนการวิจยั เพิ่มเติมอีกหลายขั้นตอน เพื่อการรักษาที่ได้ผลมากขึ้น หรื อลดอาการข้างเ นสารตัวใหม่ที่ยงั ไม่มีการค้นพบมาก่อน โดยตั้งชื่อว่า “ชะมวงโอน” (Chamuangone) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็ นการค้นพบในประเทศไทย คียงจากการใช้ยา” รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ


เตือน! เมล็ดสบู่ดำมีสารพิษ อันตรายถึงเสียชีวติ สำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 เตือน ห้ามรับประทานเมล็ดสบู่ดำ มีสารพิษอันตรายถึงเสี ยชีวติ นายแพทย์ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิ ดเผยว่า สบู่ดำเ ป็ นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค โดยเปลือกลำต้นและใบของสบู่ดำนำมาต้มใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร สมานแผล แก้เหงือกอักเสบ ส่ วนใบทำเป็ นยาชงแก้ไอ ต้มแก้ทอ้ งเสี ย ลดไข้ นอกจากนี้ สบู่ดำยังสามารสกัดเป็ นพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตามในทุกปี มีรายงานผูป้ ่ วยเกิดอาหารเป็ นพิษจาก การรับประทานเมล็ดของสบู่ดำ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กนักเรี ยน สำหรับสารพิษของสบู่ดำนั้นจะอยูท่ ี่เมล็ดและยาง หากยางขอ งสบู่ดำถูกผิวหนังจะเกิดอาการระคายเคือง บวมแดง ปวดแสบ ปวดร้อน หากเข้าตาจะทำให้ตาอักเสบ อาจบอดชัว่ คราวได้ และหากเมื่อรับประทานเมล็ดสบู่ดำเข้าไป ประมาณ 30-60 นาที จะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเป็ นเลือด บางรายอาการรุ นแรง มือเท้าเกร็ ง หายใจเร็ ว หอบ ความดันโลหิ ตต่ำ หัวใจเต้นเร็ วผิดปกติ อาจเสี ยชีวติ ได้ ทั้ ง นี้ ห า ก ย า ง ส บู่ ด ำ โ ด น ผิ ว ห นั ง ขอให้รีบล้างน้ำและฟอกสบู่ทนั ที ส่ วนผูท้ ี่ได้รับสารพิษจากกา รรับประทานเมล็ดสบู่ดำ การช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นให้ดื่มนมจำ นวนมาก หรื อทำให้อาเจียนเพื่อเอาพิษของสบู่ดำออกจากร่ างก าย แล้วนำส่ งแพทย์ทนั ที ดัง นั้น จึงขอเตือนผูป้ กครองได้ระมัดระวังบุตรหลานห้า มไม่ให้รับประทานเมล็ดสบู่ดำ และป้ องกันไม่ให้ยางของเมล็ด สบู่ดำโดนผิวหนังโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ชุมชนหรื อสถานศึก ษาที่ปลูกต้นสบู่ดำไว้ใช้ประโยชน์ ต้องติดชื่อต้นไม้ พร้อมบอก สรรพคุณและสารที่เป็ นพิษให้ชดั เจน


20

คำแนะนำง่าย ๆ ช่วยลดน้ำหนักทันใจ แบบไม่ต้องอดอาหาร ปัญหาหลักสำหรับคนทีม่ นี ำ้ หนักเกิน มาตรฐานคงหนีไม่พน้ อาการตามใจปาก เห็นอะไรน่ารับประทานก็อดใจไม่ไหวต้องข อลิม้ ลองสักเล็กน้อยพอเป็ นพิธี เพราะฉะนัน้ การลดน้ำหนักด้วยวิธกี ารลดแป้ ง ลดน้ำตาล เลยไม่ได้ผลกับคนกลุม่ นีเ้ ท่า ทีค่ วร วันนีก้ ระปุกดอทคอมมีคำแนะนำดี ๆ ทีจ่ ะช่วยให้คุณลดพลังงานแคลอรีท่ รี่ ่างกายจะต้องรับในแต่ละวันมาฝากค่ะ 1. เลือกรับประทานผลไม้สดแทนน้ำผลไม้ โดยส้ม 1 ผลให้พลังงานเพียง 60 กิโลแคลอรี่ ในขณะที่นำ้ ส้ม 1 แก้วให้พลังงานถึง 110 กิโลแคลอรี่ เปลี่ยนใจมากิ นผลไม้สดแทนน้ำผลไม้ ช่วยลดพลังงานไปได้ถึง 50 กิโลแคลอรี่ เชียวล่ะค่ะ 2. หันมารับประทานทูน่าในน้ำแร่ แทนทูน่าในน้ำมันพืช จะช่วยลดพลังงานไปได้ถึง 50 กิโลแคลอรี่ 3. ไก่ยา่ งก็ทานได้ แต่ตดั ใจลอกหนังไก่ออกและเลือกกิน เฉพาะส่ วนที่เป็ นเนื้อ ก็สามารถลดพลังงานไปได้ถึง 50 กิโลแคลอรี่ แล้วค่ะ

8.ลดแคลอรี่ ให้ ก าแฟแก้ ว โปรดสั ก 55กิ โลแคลอรี่ ด้วยการเติมนมไขมันต่ำ 2 ช้อนชา แทนครี มทียมที่เติมเป็ น ปกติอยูท่ ุกวัน 9. เลือกดื่มไดเอตโซดาแทนโซดาปกติ ช่วยลดพลังงานให้ร่ างกายได้มากกว่า 100 กิโลแคลอรี่ 0. ลองเติมน้ำลงไปในแก้วน้ำผลไม้ของคุณในปริ มาณครึ่ งต่ อครึ่ ง รสชาติอาจจะเจือจางไปหน่อย แต่จะช่วยให้คุณลดพ ลังงานไปได้ถึง 50 กิโลแคลอรี่ เชียวนะคะ

1 3 . โ บ ก มื อ ใ ห้ ข น ม ปั ง ก ร อ บ ข อ ง โ ป ร ด และขนมปังกระเทียม ช่วยลดพลังงานได้ถึง 100-140 กิโลแคลอรี่ 14. ลองกินแซนด์วชิ ปลาแบบไม่ตอ้ งใส่ ทาร์ทาร์ซอส จะช่วยลดพลังงานได้ถึง 60 กิโลแคลอรี่ 15.รั บ ประทานเบอร์ เกอร์ แบบไม่ ต ้ อ งใส่ ชี ส ช่วยลดพลังงานได้ 40 กิโลแคลอรี่

4. เมินผลไม้กระป๋ องในน้ำเชื่อม แล้วหันมารับประทานผลไม้กระป๋ องในน้ ำผลไม้แท้ ก็จะช่วยลดพลังงานไปได้ถึง 60 กิโลแคลอรี่ 5.รับประทานไอศกรี มเป็ นถ้วย แทนไอศกรี มโคน เท่านี้กจ็ ะช่วยลดพลังงา นส่ วนที่จะเกินได้ถึง 50 กิโลแคลอรี่ 6. เลือกรับประทานเค้กไข่ขาวตกแต่ง หน้าเค้กด้วยผลไม้ แทนเค้กไข่ขาว ตกแต่งหน้าเค้กด้วยช็อกโกแลต เท่านี้กช็ ่วยเลี่ยงพลังงานที่ร่างกายต้องได้รั บถึง 100 กิโลแคลอรี่ 7. หันหลังให้ไอซิ่งบนหน้าเค้ก ช่วยลดพลังงานไปได้อย่างน้อย 100 กิโลแคลอรี่

11. ลาขาดกับวิปครี มบนกาแฟ หรื อเครื่ องดื่มชนิดอื่น ๆ ช่วยลดพลังงานให้คุณได้ถึง 50 กิโลแคลอรี่ 12. ลองหันมาจิบชาดำแบบไม่ใส่ นำ้ ตาล หรื อจะเป็ นชาเขียวร้อนหรื อเย็นแบบไ ม่ใส่ นำ้ ตาลก็ได้ ช่วยลดพลังงานได้ 15 กิโลแคลอรี่ ต่อน้ำตาล 1 ช้อนชา 13. โบกมือให้ขนมปั งกรอบของโปรด และขนมปั งกระเทียม ช่วยลดพลังงานได้ถึง 100-140 กิโลแคลอรี่ 19. เลือกท็อปปิ้ งผลไม้สดทา นคู่ กั บ แพนเค้ ก หรื อวาฟเฟิ ล แทนการราดด้ว ยเมเปิ้ ลไซรั ป ช่วยลดพลังงานได้ 50 กิโลแคลอรี่ 20. ใช้เฉพาะไข่ขาวทำไข่เจียว แ ท น ไ ข่ ทั้ ง ใ บ ช่วยลดพลังงานได้ถึง 55 กิโลแคลอรี่ ต่อไข่แดง 1 ฟอง

16. ตัดแบ่งสเต็กออกไปประมาณ 43 กรัม จะช่วยลดพลังงานได้ถึง 100 กิโลแคลอรี่ 17. ลดขนาดบราวนี่ที่เคยกินให้เหลือแค่ชิ้นเล็ก ๆ ช่วยลดพลังงานได้ถึง 100 กิโลแคลอรี่ 18. เลือกกินแซนด์วชิ ขนมปั งโฮลวีทชิ้นเล็ก ๆ แทนแซนด์วชิ ขนมปั งโฮลเกรน 2 แผ่นปกติ ลดพลังงานได้ถึง 85 กิโลแคลอรี่ แค่ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสักเล็กน้อย เท่านี้คุณก็จะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีความสุ ขขึ้นแล้วค่ะ


5 อาหารแย่ ๆ แต่ควรกิน!! มี ความเชือ่ ผิด ๆ เกีย่ วกับอาหารบางประเภทว่าไม่ดกี บั สุขภาพ โดยเหมารวมเอาข้อเสียเล็กน้อย แล้วมองข้ามประโยชน์ทมี่ มี ากกว่าไป ลองดูคุณค่าของอา หารเหล่านีแ้ ล้วคิดใหม่ก่อนจะเบือนหน้าหนีนะ

ไข่ไก่

การกินไข่ทุกวันไม่ดี เพราะมีคอเลสเตอรอล และไข่แดงยิง่ เป็ นสิ่ งต้องห้ามสำห รับผูท้ ี่ดูแลสุ ขภาพ ความจริ งแล้ว : ไขมัน และไขมันอิ่มตัวเป็ นสาเหตุใหญ่ในการเพิ่มคอเลสเตอ รอลในเลือดมากกว่าคอเลสเต อรอลที่มีอยูใ่ นอาหารตามธรรมชาติ และไข่แดงยังมี Lutein และ Zeaxanthin ที่การวิจยั พบว่าสามารถลดความเสี่ ยงภาวะจอประสาทตาเสื่ อม (AMD) ในผูส้ ูงอายุ ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการตาบอดในผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 50 ปี เนื้อวัว

เนื้อวัวอุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัว และคอเลสเตอรอล เป็ นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงส ำหรับผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจ ความจริ งแล้ว : เนื้อ แดงของเนื้อวัวนั้นเป็ นแหล่งของโปรตีนและธาตุเหล็ก แร่ ธ าตุที่จำเป็ นสำหรับการลำเลียงออกซิ เจนจากปอดไปยังเซลล์ทวั่ ร่ างกาย โดยเฉพาะผูห้ ญิ งที่สูญเสี ยธาตุเหล็กจากคลอดบุตร ลองเลือกเนื้อที่มีสีแดงเข้ม มีลายหิ นอ่อนเล็กน้อยก็จ ะเป็ นเนื้อส่ วนดีที่มีไขมันน้อย ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตขึ้นชื่อเรื่ องน้ำตาลสู ง ไขมันก็สูง และรสชาติหวานมันย่อมไม่ดีกบั คุณแน่ ๆ ความจริ งแล้ว : ดาร์ กช็อกโกแลตเข้มข้นมีสารแอนตี้ออกซิ แดนท์ที่ช่วยป้ องกันเส้นเ

ลือดตีบ และเมื่อเร็ ว ๆ นี้นกั วิจยั ในสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่า การกินดาร์กช็อกโกแลต 40 ออนซ์ ทุกวันเป็ นเวลาสองสัปดาห์ ช่วยทำให้ฮอร์โมนความเครี ยดลดลง แต่กไ็ ม่ได้ หมายถึงกินมากแล้วจะเครี ยดน้อยลง ยังไงก็ควรกินแต่นอ้ ยไม่ง้ นั จะพานเครี ยดกับน้ำห นักที่เพิ่มขึ้นแทน มันฝรั่ง มัน ฝรั่งมีค่าดัชนีนำ้ ตาลค่อนข้างสู ง จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเส้นเลือดสู งขึ้นอย่างร วดเร็ ว แล้วยังเข้าไปขัดขวางการทำงานของอินซูลินที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลด้วย ความจริ งแล้ว : มัน ฝรั่งเป็ นแหล่งของเส้นใย โพแทสเซี ยม และวิตามินซี ช้ นั ดี ต่อ ให้กินมันฝรั่งทั้งผลก็ไม่มีผลต่อค่าดัชนีนำ้ ตาลมากนัก ถ้าคุณเพิ่มน้ำมันมะกอกลงไปเล็ กน้อย เพราะไขมันจะช่วยชะลอการดูดซึ มของคาร์โบไฮเดรตในมันฝรั่ง ขนมปั งขาว ขนมปั งแป้ งแผ่นที่เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ความจริ งแล้ว : ขนม ปั งขัดขาวไม่ได้แย่เสมอไป แนวทางใหม่ในการบริ โภคอาห ารสำหรับชาวอเมริ กนั แนะนำให้กินขนมปั งขัดขาวอย่าง น้อยครึ่ งหนึ่งของธัญพืชที่กิน สลับกับขนมปั งโฮลวีท 100% หรื อขนมปั งธัญพืชไม่ขดั สี อื่น ๆ ซึ่งเป็ นวิธีในการกินขน มปั งให้ดีต่อสุ ขภาพ


ดูแลอย่างไร? เมือ่ มีผูป้ ่วยจิตเวชอยู่ร่วมครอบครัว ผูป้ ่ วยจะไม่สามารถคิดแบบมีเหตุมีผลได้อย่างต่อเนื่อง พูดคุยกับคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งส่ งผล จาก ข้อมูลการสำรวจสถานการณ์สุขภาพจิตคนไทยในทุก ๆ 5 ปี พบว่า อุบตั ิการณ์ของปั ญหาสุ ขภา พจิตจากเล็กน้อยถึงรุ นแรง ประมาณร้อยละ 20 ของประชากร หรื อ 1 ใน 5 คน ส่ วนใหญ่เกิดในช่วงอายุ ให้ผปู ้ ่ วยถูกแยกให้อยูค่ นเดียว บางครั้งมีการแสดงทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม มีอารมณ์แปรปรวนง่าย บ่นอยากตาย เหล่านี้ลว้ นเป็ นสัญญาณว่าเขาน่าจะมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพจิตเกิดขึ้นแล้ว และควรพา 18-25 ปี เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โรคทางจิตเวช 5 อันดับแรกที่คนไทยป่ วย คือ ไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาทันที 1. โรคซึมเศร้า ปั ญหาของผูป้ ่ วยโรคจิตที่อาจพบได้ คือการแสดงพฤติกรรมรุ นแรง หรื อมีความเสี่ ยงต่อการใ 2. โรคจิตเภท ช้ความรุ นแรงทั้งต่อตนเอง ผูอ้ ื่น หรื อทำลายทรัพย์สิน ทั้งในระหว่างอยูใ่ นครอบครัวชุมชน หรื อขณ 3. โรควิตกกังวล ะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งพบว่าผูป้ ่ วยที่มีพฤติกรรมรุ นแรงจะเป็ นผูป้ ่ วยที่มีอาการทางจิต เ 4. โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด นื่องจากอาการทางจิตมักเป็ นความรุ นแรงระดับสู ง ทำให้สงั คมปฏิเสธ หรื อหวาดกลัวต่อการอยูร่ ่ วม 5. โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว กับผูป้ ่ วยเหล่านั้น และต้องเฝ้ าระวัง จากข้อมูลเบื้องต้นในสังคมไทยจะมีผปู ้ ่ วยด้วยโรคจิตเภทอยูม่ าก ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่ได้จากกา ญาติหรื อผูด้ ูแลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด รที่ผปู ้ ่ วยมาตรวจรักษากับทางโรงพยาบาลทั้งโรง พยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลจิตเวช พบมีราว อย่าให้มีการกระตุน้ อารมณ์หรื อความคิดของผูป้ ่ วยจนขาดการ ควบคุมตนเอง หากมีความรู ้ ทักษะในการประเมินอาการ สัญญาณเตือนความเสี่ ยงและสามารถจัดการพฤติกรรมรุ นแรงเบื้องต้น 650,000 คน และมีอาการที่น่าเป็ นห่วง ถึงขั้นมีอาการคลุม้ คลัง่ ราว 65,000 คน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต กล่าวว่าเป็ นเรื่ องจริ งในสังคมไทยที่ปัจจุบนั หลายครอ ของผูป้ ่ วยขณะ อยูบ่ า้ นหรื อในชุมชนได้ ก็จะช่วยลดพฤติกรรมรุ นแรงของผูป้ ่ วยจิตเวช และ เป็ นกา บครัวมีผปู ้ ่ วยโรคจิต อาศัยอยูร่ ่ วมชายคาด้วย ผูป้ ่ วยบางรายอาการยังไม่บ่งบอกคนในครอบครัวจึงยั รปกป้ องครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยยิง่ ขึ้น และช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่ งไม่รู้ แต่บางรายอาจมีอาการให้เห็นอย่างชัดเจน ถ้าเราเป็ นญาติหรื อเป็ นคนในครอบครัว เราสามา างมีคุณภาพ ผูป้ ่ วย ญาติ และผูด้ ูแลมีความปลอดภัย รถสังเกตอาการของผูท้ ี่มีปัญหาทางจิตเวชได้ โดยดูจากอาการผิด ปกติ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็ นคนสดใ อธิบดี กรมสุ ขภาพจิต กล่าวอีกว่า ผูป้ ่ วยโรคจิตเป็ นผูท้ ี่มีความผิดปกติดา้ นความคิดและพฤติกร สร่ าเริ ง เช่น นอนไม่หลับ เดินไปเดินมา มีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น พูดคนเดียว หวาดระแวง เก็บตัว ไม่สุงสิ งกับใคร นัง่ นิ่งเป็ นหิ น ไม่เคลื่อนไหวและไม่พดู จาใด ๆ เป็ นชัว่ โมง ๆ หรื ออาจเคลื่อนไหวช้า รมที่เปลี่ยนแปลง จำเป็ นต้องได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นและต่อเนื่องเพื่อป้ องกันอาการ กำเริ บ หรื ออาจมีอาการประสาทหลอน คิดว่ามีบางสิ่ งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น ได้ยนิ เสี ยงคนมาสัง่ ให้ตนทำโน่ ถึงแม้จะได้รับการรักษาจนมีอาการดีข้ ึน แต่มกั จะมีอาการหลงเหลือและมีความสามารถถดถอยมาก นทำนี่ ได้ยนิ คนมาพูดคุยกับตน มาเตือน หรื อมาตำหนิในเรื่ องต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ความจริ งไม่มีคนพูดหรื น้อยแตกต่างกันไปตามความ เสื่ อมที่มาจากพยาธิสภาพ ผูป้ ่ วยเหล่านี้จำเป็ นต้องได้รับการฟื้ นฟูสมร รถภาพทั้งด้านร่ างกาย สังคมจิตใจ และอาชีพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง และดำเนินชี อไม่มีตน้ กำเนิดเสี ยงเหล่านี้เลย วิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป นอก เหนือจากการรักษาแล้ว สังคมหรื อคนปกติทว่ั ไปควรมีมุมมองหรื อทัศนคติที่ถกู ต้องต่ อผูป้ ่ วย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยและครอบครัว เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ที่ดี อยูใ่ นสังคมอย่างปกติสุข เพื่อป้ องกันไม่ให้เราต้องเผชิญกับปั ญหาสุ ขภาพจิต หรื อโรคทางจิตเวช จึงควรฝึ กสำรวจจิตใจตนเอง โดยหมัน่ ทำความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง รู ้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น ยอมรับความเครี ยดที่เกิดขึ้น และหาวิธีจดั การกับความเครี ยดนั้น รวมถึงการพบแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ขอคำแนะนำ เพื่อป้ องกันไม่ให้ความเครี ยดส่ งผลกระทบต่อโรคทางกาย และเพื่อป้ องกันไม่ให้เจ็บป่ วยด้วยโรคทางจิตใจซ้ำเติมอีกด้วย “ปั จจุบนั ประเทศไทยของเราได้มี พ.ร.บ.สุ ขภาพจิตเมื่อปี 2551 สำหรับดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช ซึ่ งครอบคลุมถึงการดูแลผูป้ ่ วยจิตเภทและคนวิกลจริ ตที่เพิ่มมากขึ้น หากพบ เห็นผูท้ ี่มีอาการทางจิต ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้นำส่ งโรงพยาบาลได้ทนั ที เพื่อให้โรงพยาบาลรักษาตามขั้นตอนต่อไป โดยไม่ตอ้ งกลัวความ ผิดจากญาติของผูน้ ้ นั จะมาฟ้ องร้อง แต่ตอ้ งสังเกตว่าคน ๆ นั้นเป็ นเพียงคนเร่ ร่อนที่แค่เนื้อตัวส กปรก หรื อเป็ นคนวิกลจริ ต เพราะส่ วนใหญ่ที่พบมักเป็ นเพียงคนเร่ ร่อน ซึ่งจะมีพ.ร.บ.ขอทาน เป็ นกฎหมายควบคุมดูแล ภายใต้การกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษ ย์” อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต กล่าวปิ ดท้าย


F O O D T R A V E L


เค้กกล้วยหอม Banana Cake

สูตรเค้กกล้วยหอม Banana Cake ส่ วนผสมสำหรับ 10-12 ชิ้น เวลาในการทำ 1 ชม. อุปกรณ์ 1. ถ้วยกระดาษ 2. ถาดเข้าอบ 3. ตะแกรง 4. ชามผสม 5. มีด 6. ช้อน 7. ตะกร้อ

ส่ วนผสมเค้กกล้วยหอม Banana Cake 1. เนยเค็ม 180 กรัม 2. น้ำตาลทราย 100 กรัม 3. ไข่ไก่ 4 ฟอง 4. แป้ งเค้ก 150 กรัม 5. ผงฟู 1 1/2 ช้อนชา 6. กล้วยหอม 200 กรัม 7. นมสดรสจืด 100 มิลลิลิตร 8. กลิ่นวนิลาบัตเตอร์ 1 1/2 ช้อนชา

www.FoodTravel . TV.com

วิธีทำเค้กกล้วยหอม Banana Cake 1. อุ่นเตาอบ 175 องศาเซลเซี ยส 2. ตีเนยจนเป็ นครี มเนื้อนุ่ม 3. ใส่ นำ้ ตาลทรายจนหมด ตีต่อจนทั้ง 2 เข้ากันดี 4. ค่อยๆใส่ ไข่ไก่ กลิ่นวนิลาบัตเตอร์ นมสดรสจืด กล้วยหอมที่สบั หัน่ และทำให้เละ เคล้าผสมจนเข้ากันดี (พักไว้) 5. ร่ อนแป้ งและผงฟูเข้าด้วยกัน 6. ใส่ ในส่ วนผสมแรกที่ผสมเข้ากันดีแล้ว 7. ค่อยๆตะล่อมแป้ งผสมให้เข้ากัน ตักใส่ ถว้ ยกระดาษที่เตรี ยมไว้ 8. นำเข้าเตาอบ25-35 นาที แล้วแต่แต่ขนาดของชิ้นขนม 9.เมื่อสุ กนำออกจากเตาพักบนตะแกรงจนเย็นสนิท 10. เสิ ร์ฟหรื อแต่งตัวขนมตามชอบ อาจจะแต่งด้วยวิปปิ้ งครี ม ท๊อปปิ้ งไอซิ่ง หรื อราดด้วยช็อคโกแลตก็ได้ แล้วแต่สไตล์การทานของแต่ละคน


กินให้ ผอมใน 14 วัน! ลองทำดูสิ          แผนการกินเพือ่ ลดน้ ำหนักแบบด่ วน ๆ หุ่นเป๊ ะทันใจ ไม่ เสี ยสุ ขภาพนะจ๊ ะ           ถ้าคิดมานับครั้งไม่ถว้ นแล้วว่า เดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวฉันจะผอมให้ได้ แ ต่พออดหรื อคุมอาหารได้สกั พักก็ตบะแตกแล้วกลับมากินแหลกเหมือนเ ดิม ทำยังไงก็ลดไม่ได้สกั ที มีแต่เพิ่มเอา ๆ โอ๊ย…จะทำยังไงดีล่ะเนี่ย

กินให้ ผอมใน 14 วัน

         วันนี้ Lisa ขอนำเสนอสู ตรอาหารเพือ่ การลดแบบด่ วนจี๋ 3.55.5 กิโลกรัม ภายใน 14 วัน ให้ คุณหุ่นเป๊ ะทันตาเห็นผลทันใจไปเลย โดยสู ตรนีป้ รับใช้ ได้ ตลอด จะกินแบบนีไ้ ปสั กเดือนก็ไม่ มอี นั ตรายอะไร มือ้ เช้ า           ตลอด 14 วันที่คุณตั้งใจว่าจะต้องผอมให้ได้น้ ี ขอให้กินมื้อเช้าเป็ นผักสด ผลไม้สด และน้ำผลไม้ เพราะเป็ นอาหารที่ย่ อยได้ง่ายที่สุด ทั้งยังมีไฟเบอร์เยอะจึงช่วยให้คุณอิ่มนานและดีต่อการล ดน้ำหนักที่สุด   มือ้ สาย           ยิง่ คุณพยายามอดอาหารคุณก็จะยิง่ หิ ว สุ ดท้ายก็ทนไม่ได้ แล้วก็กลับมากินมากกว่าเดิมเสี ยอี ก ดังนั้น พอสาย ๆ สักหน่อยให้กินถัว่ อบไม่ใส่ เกลือ มะเขือเทศราชินี หรื อไม่กเ็ บบี้แครอทสด ๆ สักหน่อย ก็จะช่วยคลายความอยากอาหารลงได้   มือ้ เทีย่ ง           โยนพวกข้าวขาวหรื อขนมปังขาวลงถังขยะไปได้เล ย เพราะคาร์โบไฮเดรตที่ขดั สี พวกนี้มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย แล้วยังให้พลังงานแค่ในช่วงสั้น ๆ เดี๋ยวคุณก็หิวอีกแล้ว ให้เลือกกินเป็ น ขนมปั งโฮลวีทสักแผ่น หรื อข้าวกล้องหนึ่งทัพพี กับรายการอาหารต่อไ ปนี้หนึ่งอย่าง อ้อ! แล้วอย่าลืมปิ ดท้ายด้วยสลัดผักสักถ้วยด้วยนะ           เกาเหลาเนื้อ/ไก่/ลูกชิ้นหมู           แกงเลียงกุง้ สด           ต้มยำปลาน้ำใส           แกงส้มปลา           แกงจืดตำลึงเต้าหูห้ มูสบั

มือ้ บ่ าย          การกินอะไรสักหน่อยทุก ๆ สองถึงสามชัว่ โมง นอ กจากจะทำให้เราไม่รู้สึกหิ วมากจนซัดมื้อหลักอย่างไม่ย้งั คิ ดแล้ว ยังช่วยกระตุน้ ให้ร่างกายมีการเผาผลาญตลอดทั้งวัน และลดน้ำหนักได้มากขึ้น แต่ช่วงบ่าย ๆ อย่างนี้กินอะไรหนักท้อ งเกินไปก็ไม่ดี ลองเลือกหยิบพวกมัลติเกรน สแน็ก หรื อธัญพืชอ บกรอบขึ้นมากินสักห่อสิ (ห่อเล็ก ๆ ก็พอนะ ถึงจะเป็ นธัญพืชแต่ ถ้ามากเกินไปก็ทำให้คุณอ้วนขึ้นได้เหมือนกัน)   มือ้ เย็น           หลัง 6 โมงเย็นเป็ นต้นไป อย่าได้ยอมให้คาร์โบไฮเดรตทุ กประเภทเข้าสู่ ร่างกายคุณเป็ นอันขาด เว้นเสี ยแต่หลังอาหารเย็น คุณจะออกกำลังกายอย่างหนัก ชนิดที่มนั่ ใจว่าเผาผลาญพลังงา นที่คุณกินเข้าไปจนหมดเท่านั้น พยายามกินเป็ นพวกสเต็กปลา ปลานึ่ง อกไก่ยา่ งเลาะหนังออก หรื อยำกุง้ สดเผ็ด ๆ คู่กบั สลัดผักชามใหญ่ หรื อส้มตำสักจาน Diet Tips:             ออกกำลังให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน ยิง่ ถ้าออกกำลังตอนเช้า ไขมันของคุณจะถูกเผาผลาญได้เร็ วสุ ด ๆ ไปเลย             ดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิหอ้ งทุกสองถึงสามชัว่ โมง จะช่วยให้ก ระบวนการเผาผลาญไขมันที่ร่างกายเก็บสะสมไว้ดีข้ ึน


นาฬิกาชีวภาพในตัวผิดปกติ ทำคนนอนดึกตื่นสาย


น า ฬิ ก า ชี ว ภ า พ ใ น ตั ว ผิ ด ป ก ติ ทำคนนอนดึกตืน่ สาย นักวิจยั ออสเตรเลีย ชี้ สาเหตุทคี่ นนอนดึกและตืน่ สายจนเป็ นกิจวัตรโดยไม่ สามารถฝื นตัวเอง ได้ เกิดจากนาฬิ กาชีวภาพในร่ างกายมีความผิดปกติ แก้ ได้ ด้วยการออกมารับแสงแดดยามเช้ า          การตื่นสายนั้นคงเป็ นสิ่ งที่ใครหลายคนก็คงจะเคยทำกันโดยเฉพาะในวันหยุดพัก ผ่อน และเมื่อถึงวันปกติ พวกเราก็อาจจะสามารถลืมตาตื่นในตอนเช้าไปอย่างไม่ลำบากนัก แต่ สำหรับคนบางกลุ่ม การทีต่ ้ องลืมตาตืน่ และฝื นลากสั งขารลงมาจากเตียงในตอนเช้ าของแต่ ละวันนั้น ถือเป็ นเรื่องทีล่ ำบากอย่ างยิง่ โดยเว็บไซต์เดลิเมล ของอังกฤษ ได้รายงานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ ผา่ นมาว่า ทีมนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส ในแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ได้คน้ พบถึงสาเหตุที่ทำให้หลาย ๆ คนมีพฤติกรรม นอนดึก ตื่นสาย อย่างที่ไม่สามารถฝื นตัวเองได้ ว่ า นั่ น เป็ นเพราะนาฬิ ก าชี วภาพในร่ างกายของคนเหล่ า นั้ นมี ค วามผิ ด ปกติ นั่ น เอง           โดยนักวิจยั เชื่อว่า สาเหตุที่ทำให้หลายคนพยายามที่จะนอนดึกและเลื่อนเวลาตื่นนอนให้ สายออกไป นั่น เพราะว่ านาฬิ กาชีวภาพในร่ างกายของพวกเขานั้นได้ ถูกปรับค่ าให้ ช้าเกินกว่ าคน ทัว่ ไป ทำให้ ร่างกายเกิดการเลือ่ นเวลาในตัวออกไป และไม่ สามารถนอนหลับและตืน่ ในเวลาปกติไ ด้ ซึ่งลักษณะความผิดปกติเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่ นกว่า 15% ของประเทศ และจะส่ งผลกระท บต่อสุ ขภาพของเขาในระยะยาว ด้านศาสตราจารย์ ลีออน แลก ผูน้ ำการวิจยั ได้เผยว่า จากผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า นาฬิ กาชีวภาพภายในร่ างกาย ของกลุ่มวัยรุ่นเหล่ านั้นมีการเดินทีผ่ ดิ ปกติ คือจะมีรอบใ นการหมุนทีช่ ้ ากว่ าค่ าเฉลีย่ ปกติ โดยผูท้ ี่มีอาการผิดปกติน้ ีจะไม่สามารถนอนหลับได้จ นกว่าจะถึงเวลา 02.00 - 03.00 น. หรื อในบางรายที่อาการหนักกว่านั้น อาจจะยาวไปถึง 04.00 น. ซึ่งนัน่ ทำให้การที่พวกเขาจะตื่นขึ้นมาทำกิจกรรมในวันถัดไปเป็ นเรื่ องยาก ยิง่           นอกจากนี้ จากตรวจสอบถึงสาเหตุที่ทำให้คนนอนดึกนั้น พบว่า 1 ในคำอธิบา ยที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือ นาฬิกาชีวภาพในร่ างกายของพวกเขา มีรอบเดินที่นานกว่า 24 ชัว่ โมง โดยตามปกติ นาฬิกาชีวภาพในตัวของคนจำนวนมากจะมีเวลาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 24 ชัว่ โมง ซึ่งนัน่ เป็ นจังหวะของธรรมชาติที่ส่งผลต่อความง่วง และอุณหภูมิในร่ างกาย แต่สำหรับในคนที่เข้านอนดึกนั้น ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะส่ งผลต่อวงจรชีวติ ของพวกเขา ให้นาฬิ กาในตัวของพวกเขาเดินช้ากว่าปกติซ่ ึงจะทำให้คนเหล่านั้นมีแนวโน้มที่ จะเข้านอนดึกและตื่นสาย           สำหรับ นาฬิ กาชีวภาพในร่ างกายนั้น ไม่ เพียงแต่ จะส่ งอิทธิพลต่ อวงจรในการนอนหลับและตื่ นนอนเท่ านั้น แต่ ยงั ส่ งผลต่ ออุณหภูมขิ องร่ างกาย การหลัง่ ฮอร์ โมน และจังหวะในการใช้ ชีวติ ด้ วย ทั้งนี้ คนบางคนอาจได้รับผลกระทบจากปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม เช่น ระดับของแสง หรื อนา ฬิกาชีวภาพในตัวอาจถูกรบกวนด้วยการบินข้ามโซนของเวลา หรื อการทำงานตอนกลางคืน           อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ลีออน บอกด้วยว่า การทดลองกับกลุ่มประชากรขนาดใ หญ่ข้ ึน คือสิ่ งจำเป็ นที่จะนำไปสู่ การยืนยันการค้นพบในครั้งนี้ ส่ วน การรักษาผู้ทนี่ าฬิ กาชี วภาพในร่ างกายมีการเดินอย่ างผิดปกติน้ัน ผู้วจิ ยั ได้ เสนอให้ ใช้ วธิ ีการบำบัดด้ วยการออกมา รับแสงแดดในยามเช้ า ทีจ่ ะช่ วยให้ ร่างกายเกิดการตืน่ ตัวขึน้ และเป็ นการแจ้งให้นาฬิกาชีวภ าพในร่ างกายได้รับรู ้วา่ เป็ นเวลาที่ควรจะตื่น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้านอนและตื่นไ ด้เร็ วขึ้นในวันถัดไป หรื อการให้ฮอร์โมนเมลาโทนิน เพื่อสามารถทำให้นอนหลับได้เร็ วขึ้น           ยิง่ ไปกว่ านั้น ศาสตราจารย์ ลีออน ยังย้ ำว่ า การหาสาเหตุของความผิดปกตินีเ้ ป็ นสิ่ งจำเป็ น เ พราะเป็ นสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับผู้คนจำนวนมาก ทำให้ คนหนุ่มสาวตืน่ สายตอนทีพ่ วกเขาต้ องไปโรงเรียน และเมื่อไปถึงโรงเรี ยน พวกเขาก็จะยังไม่ตื่นเต็มตาจนกว่านาฬิกาชีวภาพในร่ างกายจะทำให้พวกเ ขาตื่นใน ที่สุด ขณะที่ผใู ้ หญ่ที่ตื่นสายก็จะส่ งผลกระทบต่อการทำงานของเขาเช่นกัน


Mental Health

สุขภาพจิต

กันยา สุวรรณ รศ.ดร. อาจารย์ศกึ ษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ท่านได้ ให้ ความหมายของสุขภาพจิตว่าหมายถึง ความสมบูรณ์ในด้ านจิตใจ จิตใจปกติ เข้ มแข็งอารมณ์มนั่ คง สามารถปรับตัวกาย และใจ ให้ ดลุ ยภาพกับ สิง่ แวดล้ อม และสังคม ดำรงชีวิตอยูด่ ้ วยความสุข นิ ภ า นิ ธ ย า ย น , ร ศ . ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย สุ ข ภ า พ จิ ต ว่ า สุขภาพจิตเป็ นผลของการปรับตัว ซึง่ เป็ นวิธีการที่คนเราแสดงปฏิกิริ ยาตอบโต้ ในการปรับตัวให้ เป็ นไปตามความต้ องการของตัวเองเพื่อน ฝูงหรื อสังคม หรื อในการเผชิญสถานการณ์ตา่ ง ๆที่เกิดขึ ้นแก่ตวั เองตั ้ งแต่แรกเกิดจนวาระสุดท้ ายของชีวิต เป็ นเครื่ องที่จะกำหนดแบบของ บุคลิกภาพ ซึง่ รวมทัง้ สุขภาพจิต ที่มีคณ ุ ภาพของคนเราด้ วย สุขภาพจิต ที่ดี คือ ความสามารถที่ปรับตัวให้ เข้ ากับสิง่ แวดล้ อม โดย ไม่จำเป็ นจะต้ องปล่อยให้ เป็ นไปตาม อำนาจของ สิง่ แวดล้ อมทุกอย่าง แต่ไม่เอาแต่ใจตัวเองหรื อไม่คำนึงถึงผู้อื่น สุขภาพจิต ย่อมมีความเหมือนกันกับ สุขภาพกาย ย่อมมีเวลาเสื่อมบ้ าง โทรมบ้ างสลับกันไป เป็ นธรรมดาผู้ที่มีปกติทาง สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ตลอดเวลานันหายาก ้ บางคน ต้ องล้ มป่ วยเป็ นโรคนี ้บ้ าง

Readmore:http://www.novabizz.com/NovaAce/Mental.htm#ixzz2NyM9Mf1I


โรคนันบ้ ้ าง อันเป็ นผลมาจากสุข ลักษณะของผู้ที่มีสขุ ภาพจิตดี ผู้ที่มีสขุ ภาพจิตดีจะสามารถเผชิญกับเหตุการ ณ์ตา่ ง ๆได้ อย่างดีทงในสถานการณ์ ั้ ปกติและไ ม่ปกติและ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่มีสขุ ภาพจิตดีมีดงั ต่ อไปนี ้ ก. ความรู้สกึ ต่อตัวเอง 1. ไม่เกิดอารมณ์ตา่ ง ๆ รบกวนตนเองมากนัก เช่น โกรธ กลัว กังวล ฯลฯ 2. สามารถควบคุมความผิดหวังได้ 3 . เ ข้ า ใ จ ต น เ อ ง อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เ ช่ น ยอมรับข้ อบกพร่องของตนเอง 4. นับถือตนเอง ไม่ยอมให้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลเหนือ ตนเอง 5 . ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ได้ โดยรู้สาเหตุแห่งปั ญหา ข. ความรู้สกึ ต่อผู้อื่น 1. ให้ ความรักแก่คนอื่น และยอมรับพิจารณาค วามสนใจของคนอื่น 2. คบหาสมาคมกับคนอื่น ๆ ได้ 3. ไว้ วางใจคนอื่น ๆ ไม่หวาดระแวง 4.ยอมรั บนั บ ถื อความแตกต่ า งหลายๆ อย่างที่คนอื่นมี 5 . ไ ม่ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ผู้ อื่ น ต า ม ใ จ ต น เ อ ง และไม่ตามใจผู้อื่นตามใจชอบ 6. รู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ของหมูค่ ณะ และ มีความรับผิดชอบต่อมนุษย์ทวั่ ไป ค. ความสามารถในการดำเนินชีวิต 1. สามารถแก้ ไขปั ญหาในชีวิตได้ เป็ นอย่างดี 2. มีสทิ ธิและรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง 3. รู้จกั ทำสภาพแวดล้ อมให้ ดีที่สดุ ในกรณีจำเ ป็ นก็ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี 4รู้จกั วางแผนดำเนินชีวิต ไม่หวาดกลัวอนาคต 5. ยอมรับประสบการณ์ และความคิดใหม่ ๆ 6. ใช้ ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ถ้ าทำอะไรก็ ทำอย่ า งเต็ ม ความสามารถ และพึงพอใจต่อการกระทำนัน้ 7. วางเป้าหมายที่นำมาซึง่ ความสำเร็จในชีวิตข องตนเองได้

ตามหลักจิตวิทยาถือว่าผู้มีสขุ ภาพจิตดีจะมี ส่ ว น ผู้ ที่ มี สุ ข ภ า พ จิ ต ไ ม่ ดี ก็ คื อ ผู้ท่ีปรับตัวได้ ไม่ดี ( Mal - adjusted perลักษณะดังนี ้ son ) จะเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะตรงกันข้ าม รู้ จั ก เ ผ ชิ ญ ต่ อ ค ว า ม จ ริ ง ข อ ง ชี วิ ต กับ ผู้ที่ปรับตัวได้ ดี ( Well adjusted person ) นัน่ เอง ไม่ร้ ูจกั และไม่เข้ าใจตนเอง ไม่วา่ จะชอบหรื อไม่ชอบ เป็ นผู้มีอิสระ มีเหตุผลอันถูกต้ องของตนเอง ไม่ร้ ูจกั และไม่เข้ าใจผู้อื่น ตลอดจนไม่สาม ารถเผชิ ญ ปั ญ หาและความจริ ง แห่ง ชี วิต ได้ สามารถให้ ความรักผู้อื่นโดยทัว่ ๆ ไป รู้จกั ไว้ วางใจอย่างมีเหตุผลต่อผู้อื่น และรั ทำให้ ไม่ สามารถดำรงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่ างปกติสขุ บฟั งข้ อวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตนเองได้ มีการแสดงออกทางอารมณ์พอสมควร คนปกติ เ มื่ อ ตกอยู่ ใ นภาวะหรื อเหตุ ก า รณ์ ที่ ก ระทบกระเทื อ นจิ ต ใจอย่ า งรุ น แร รู้จกั โกรธ เกลียด และรู้จกั ยับยังความโกรธเ ้ กลียดด้ วยเหตุผล ไม่ปล่อยอารมณ์รุนแรง ง จะทำให้ เกิดความตึงเครี ยดเป็ นเวลานา มีความสามารถที่จะคิดถึงอนาคต น พฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น มีอารมณ์แปรปรวน มีความคิดสับสน โดยรู้จกั พิจารณาอย่างรอบคอบ รู้จกั ผ่อนคลายทางใจปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็ม การรับรู้ผิดไปจากปกติ จนทำให้ ไม่สามารถ ประกอบกิจกรรม เพื่อดำรงชีวิตที่ปกติได้ ก ที่ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ รู้ จั ก ปรั บปรุ งตนเองให้ เข้ ากั บ งานได้ ารเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วทำให้ เกิ ด ปั ญ หา สุขภาพจิต ปั ญหาจะมีความรุนแรงมากน้ อย พยายามหาทางก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ รู้จกั เอ็นดูและอดทนต่อเด็กไม่รำคาญเสียงหั ขึ ้นอยูก่ บั สาเหตุของปั ญหา และระยะเวลาที่ ได้ รับความกระทบกระเทือนจิตใจ วเราะ และร้ องไห้ ของเด็ก รู้ จั ก ปรั บ ปรุ งตนเองเกี่ ย วกั บ เรื่ องเพศ มี ปั จ จั ย ม า ก ม า ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า สุขภาพจิต เพราะจิตใจของมนุษย์เป็ นสิง่ ล เข้ าใจและไม่มีความผิดปกติทางเพศ สามารถศึกษาและสร้ างอารมณ์ตา่ ง ๆ ะเอียดอ่อน เกิดความรู้สกึ นึกคิดอยูต่ ลอด ให้ เจริ ญ เข้ าใจและรู้จกั ควบคุมอารมณ์เพื่อ เวลา แล้ วแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม พฤ ติ ก รรมที่ แ สดงออกนัน้ จะแปรเปลี่ ย นไปตา ความ เจริ ญแห่งตนได้ มสิง่ เร้ าที่มากระทบ ส่งผลให้ มี สุขภาพจิต ผู้ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี จ ะต้ องรู้ จั ก ปรั บ ตั ว ให้ เข้ ในรูปแบบต่าง ๆ กัน คืออาจมี สุขภาพจิตดี ากับ สิง่ แวดล้ อม และการเปลี่ยนแปลงไ สุขภาพจิต ไม่ดีหรื อเจ็บป่ วยเป็ นโรคประสาท ด้ อย่างเหมาะสม ผู้มีสขุ ภาพจิตดีจงึ เป็ น โรคจิต หรื อมีปัญหา สุขภาพจิต เป็ นต้ น ผู้ที่ปรับตัวได้ ดี เป็ นผู้ร้ ูจกั และเข้ าใจผู้ อื่ น ได้ ดี แ ละสามารถเผชิ ญ กั บ ปั ญหา และความจริ งแห่งชีวิตได้ ดี


กินตามราศีเกิด ตัวช่วยทางลัดรูปร่างผอมเพรียว คุณ สาว ๆ หลายคนทีไ่ ม่สามารถควบคุมน้ำหนักตัวให้ผอมลงได้ ลองเปลีย่ นมา “พึง่ ” ตัวช่วยอย่าง “ราศีเกิดประจำตัว” ก็นา่ จะเป็ นทางเลือกหนึง่ ทีน่ ่ าสนใจไม่นอ้ ย เพราะล่าสุดมีการเปิ ดเผยจากผู เ้ ชีย่ วชาญด้านอาหารและโหราศาสตร์ ว่า “ดาวประจำราศีเกิดขึน้ ไม่เพียง เป็ นตัวกำหนดความรู้สกึ นึกคิดจิตใจ หรือแม้แต่ลกั ษณะทางกายภาพของมนุษย์ตงั้ แต่แรกเกิด แต่ปจั จุบนั ยังเป็ นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับสุขภาพได้ เพราะเปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ทีช่ ่วยให้เลือกอาหาร และวิธกี ารออกก ำลังกายทีเ่ หมาะกับบุคลิกภาพของแต่ละคนได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะคุณสาว ๆ คนไหนทีช่ นื่ ชอบหุ่นเฟิ ร์ม ๆ ของซูเปอร์สตาร์ฝั่งยุโรปอยู่เป็ นทุนเดิมแล้วล่ะก็ ลองเลือกกินตามแผนผังราศีคนดังดู ก็นา่ จะช่วยทำให้รูปร่างดู “เซีย๊ ะ” ขึน้ ก็เป็ นได้นะเจ้าคะ!!! ราศีเมษ ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน หากคุณสาว ๆ ต้องการมีหุ่นเพรี ยวลมเช่นเดียวกับอดีตนักร้องและคุณแม่ลกู 4 อย่าง วิกตอเรี ย เบ็คแฮม ที่เกิดราศีเมษแล้วล่ะก็ คุณต้องมุ่งมัน่ ในการควบคุมอาหาร และต้องคิดอยูเ่ สมอว่าต้องทำได้ และเมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งควบคุม อาหาร แน่นอนว่าสิ่ งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็ จนั้นคือการอดทน แต่ตอ้ งเป็ นสิ่ งที่ถกู ต้อง อาหารที่ตอ้ งควบคุม : สู ตร ในการควบคุมอาหารที่ดีของคนราศีเมษนั้น ต้องได้รับโปรตีนสู ง แต่คาร์โบไฮเดรตต่ำ ซึ่ งจะช่วยสร้างพลังงานที่ดีต่อร่ างกาย และเป็ นแรงจูงใจให้คุณเอาชนะกับความอ้วนได้ หรื อการควบคุมอาหารได้สำเร็ จ อย่างไรก็ตาม การควบคุมอาหารดังกล่าวถือว่าค่อนข้างหนัก ดังนั้นแนะนำว่าคนที่เกิดราศีน้ ีควรตรวจสุ ขภาพตาและปริ ม าณไขมันในร่ างกายไป พร้อม ๆ กัน การออกกำลังกาย : ถ้าคุณอยูค่ นเดียวและไม่ชอบออกไปเล่นกีฬาร่ วมกับคนอื่น หรื อพูดง่าย ๆ ว่าไม่ค่อยมีเพื่อนนั้น การออกกำลังกายที่คุณสามารถทำได้แบบง่าย ๆ นั้น ได้แก่ การเต้นแอโรบิก ปั่ นจักรยาน วิง่ เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้แ ข็งแรงและมีสุขภาพดีได้ไม่ยาก ราศีพฤษภ ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 21 เมษายน - 21 พฤษภาคม เคอร์รี เฮ็นดริ กส์ คริ สตินา นักแสดงสาวเซ็กซี่ ทรงพลังจากภาพยนตร์เรื่ องคนบ้า ซึ่งโดดเด่นด้วยราศีที่เธอเกิด และว่ากันว่าความสุ ขของเธอก็คือการได้ รับประทานขนม “โปรฟิ เทอร์โรล” สัญชาติฝรั่งเศส หรื อขนมเอแคลร์ ดังนั้นหากอยากมีหุ่นดี เคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็ จนั้น ต้องงดอาหารเหล่านี้ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : สำหรับ ใครก็ตามที่รับประทานอาหารแบบผิด ๆ หรื อเลือกกินแต่ในสิ่ งที่ตนเองชอบ เช่น ขนมเค้ก และรับประทานเข้าไปใ นปริ มาณที่มากนั้น ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ แต่หนั ไปรับประทานอาหารที่เหมาะกับคุณเช่นผักแทนจะดีกว่า และเมนูอาหารที่ควรรับประทานนั้นได้แก่ อาหารประเภทแป้ งปรุ งร้อน ๆ เช่น ข้าวกล้องหุงใหม่ ๆ หรื อขนมขนมปั งโฮลวีท และผลไม้อบแห้ง การออกกำลังกาย : โปรดใช้ความดันทุรังของคุณเพื่อไปสู่ จุดเป้ าหมาย โดยการวิง่ 5 กิโลเมตร ภายใน 30 นาที ราศีเมถุน ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน หากคุณต้องการดูเปล่งประกายออร่ า และดูอ่อนเยาว์ตลอดไปนั้น ผูท้ ี่เกิดราศีเมถุนจะเป็ นค นที่มีสองเพศและมีบุคลิกที่หลากหลาย ดังนั้นจึงทำให้คุณไม่มีเมนูอาหารตายตัวที่ชอบ และที่สำ คัญคนที่เกิดราศีน้ ีกไ็ ม่สามารถบังคับตัวเองให้ออกกำลังกายเพื่อแลก กับเหงื่อได้ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : โร สแมรี คลูนีย ์ นักร้องชื่อดังชาวอเมริ กนั ได้เลือกวิธีสร้างค วามสมดุลในเรื่ องของอาหารให้กบั ราศีคนคู่ที่เธอเกิดนี้ ด้วยเมนูอาหารที่มีวตั ถุดิบหลายชนิ ดรวมกันอยูใ่ นหนึ่งจาน เช่น สลัดต่าง ๆ ยำ สปาเกตตี หรื อพูดง่าย ๆ ว่าควรหลีกเลี่ยงอาหา รที่เป็ นเมนูเดี่ยว เช่น ข้าวต้ม และเลือกออกกำลังกายที่ตอ้ งเน้นบริ หารร่ างกายหลายชนิดรว มกันภายในเวลาที่ จำกัดไปพร้อมกัน และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารว่างในระหว่ างการเดินทาง โดยเฉพาะข้าวพองอบกรอบราดช็อกโกแลต และควรสร้างกฎระเบียบในกา รรับประทานอาหารให้ตนเอง เพื่อให้คุณไม่รับประทานอาหารพร่ ำเพรื่ อหรื อบ่อยจนเกินไป โดยการนัง่ รับประทานอาหารที่โต๊ะ โดยใช้มีดกับส้อมอย่างน้อยวันละครั้ง การออกกำลังกาย : แนะนำว่าผูเ้ กิดราศีน้ ีลองออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกไปพร้อม ๆ กับการออกกำลังที่ตอ้ งใช้แรงเยอะ อย่างการยกน้ำหนัก หรื อเล่นกล้าม ว่ายน้ำ สำหรับซูเปอร์ส ตาร์คุณแม่ลกู ดกอย่าง แองเจลีนา โจลี ที่เกิดราศีน้ ี ได้เลือกวิธีที่ทำให้หุ่นหลังคลอดกลับมาฟิ ตแอ นด์เฟิ ร์มด้วยกีฬาต่อสู ้ อย่างการชกมวยและฝึ กโยคะเป็ นตัวช่วย


ราศีกรกฎ ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม ว่ากันว่าผูท้ ี่เกิดราศีน้ ีเป็ นคนที่กินตามใจปาก และชอบดื่มของมึนเมาจนเป็ นกิจวัตรประจำวัน ในขณะที่ เชอรี ล โคล นักร้องสาวพราวเสน่ห์ ได้ออกมายอมรับว่าเธอชอบและติดใจกับแอลกอฮอล์เป็ นอย่างมาก ดังนั้นผูท้ ี่เกิดราศีน้ ีมกั พบกับปั ญหาสุ ขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ งกระเพาะอาหาร อันเกิดจากที่คุณมีอารมณ์โกรธหรื อโมโห ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ อารมณ์เป็ นตัวกำหนดโรค สำหรับผูท้ ี่เกิดราศี ธาตุนำ้ ดังกล่าว และเมื่อไรก็ตามที่คุณอารมณ์บ่จอย คุณก็จะเลือกรับประทานอาหาร เพื่อเป็ นการชดเชยความโกรธ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : จิตแพทย์ ดร.แดเนียล เอเมน กล่าวว่า แน่นอนว่าต้องเป็ นเครื่ องดื่มของมึนเมาอย่างสุ รา ดังนั้นผูท้ ี่เกิดราศีธาตุนำ้ ต้องใช้สมองส่ วนที่เรี ยกว่าก้านสมอง หรื อสมองคู่ที่ 5 ซึ่งมีห น้าที่ควบคุมการทำงานเหนืออำนาจจิตใจ เป็ นตัวที่คอยควบคุมความอยากสุ รา หรื อแอลกอฮอล์ การออกกำลังกาย : ลดอารมณ์ที่กา้ วร้าวฉุนเฉี ยว ด้วยกีฬาที่สร้างความผ่อนคลายอย่างการว่ายน้ำและฝึ กไทชิ ราศีสิงห์ ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม - 23 สิ งหาคม ราชินีเพลงป็ อปชื่อก้องโลกอย่าง มาดอนนา คือผูท้ ี่เกิดราศีน้ ี ซึ่งเป็ นราศีของความมุ่งมัน่ คึกคะนอง ดังนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เจ้าป่ าได้ตดั สิ นใจว่าจะ ทำอะไรก็ตาม มันจะรวบรวมพละกำลังและความตั้งใจทั้งหมดไปที่เหยือ่ ซึ่งกำลังแอบซุ่มดูอยู่ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : คน ที่เกิดราศีสิงห์จะชอบอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันสู ง เช่น เนยแข็ง ครี ม และเนื้อแดง ซึ่งเป็ นความอันตรายต่อสุ ขภาพของคุ ณ หรื อพูดง่าย ๆ ว่าอาจทำให้คุณอ้วนง่ายขึ้น แม้วา่ คุณจะเป็ นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอยูบ่ ่อยครั้ง ดังนั้นคุณควรรับประทานอาหารที่ให้ โปรตีนสู งที่ได้จากเนื้อและไข่ไก่ในปริ มาณที่นอ้ ยลง แต่ควรรับประทานปลาและถัว่ เพื่อเพิ่มพลังงานให้กบั ร่ างกายของคุณจะดีกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ รับประทานอาหารประเภทแป้ งหรื อคาร์โบไฮเดรตให้นอ้ ยลง อย่างไรก็ตาม เมนูที่ช่วยควบคุมน้ำหนักที่เรี ยกกันว่า “ดูกอง” หรื อการเน้นรับประทานอา หารประเภทโปรตีนสู ง แต่แคลอรี่ ต่ำนั้นเหมาะสำหรับผูท้ ี่เกิดราศีสิงห์น้ ีที่สุด การออกกำลังกาย : เนื่องจากผูท้ ี่เกิดราศีสิงห์เป็ นคนที่ชอบความท้าทาย ดังนั้นเพื่อช่วยให้การออกกำลังกายของคุณได้ประโยชน์อย่างสูงสุ ด แนะนำว่าควรยกน้ำหนัก และตีสควอช รวมทั้งการเต้นออกกำลังกายที่เรี ยกกันว่า “ซุมบ้า” ราศีกนั ย์ ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 24 สิ งหาคม - 23 กันยายน สาว ๆ ที่เกิดราศีน้ ีเป็ นสาวที่มีพลังและมีเสน่ห์ดึงดูดใจ แม้ภายนอกจะดูเป็ นคนที่เงียบขรึ ม ขณะเดียวกันคุณก็เป็ นคนที่หวั อ่อน หรื อเชื่อคนง่า ยได้ในเวลาเดียวกัน และเมนูอาหารที่สาวราศีกนั ย์โปรดปรานนั้น คล้ายกับอาหารเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นซุปกะหล่ำปลี ซึ่ งเป็ นเมนูที่ยอ่ ยง่าย ดังนั้นสาวราศีน้ ีไม่ควรควบคุมน้ำหนัก หรื อลดอาหารอย่างบ้าคลัง่ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : หาก คุณอยูใ่ นช่วงที่กำลังควบคุมน้ำหนัก อาหารที่รับ ประทานในแต่ละมื้อนั้นต้องมีความพิถีพิถนั สู ง เช่น อาหารที่มีกากใยสู ง เช่น ผักผลไม้สด สลัด ปลาแซลมอน และถัว่ ขณะเดียวกันควรหลีกเลี่ยงขนมปั ง และอาหาร ที่มีส่วนผสมของไขมันและนมเนย ระบบย่อยของคนราศีกนั ย์น้ นั จะถูกควบคุมด้วย ระบบประสาทในร่ างกาย ดังนั้นคุณจึงเป็ นผูท้ ี่มีความเครี ยดได้ง่าย และความเครี ยด สะสมดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อกระเพาะอาหาร หรื อ “เครี ยดลงกระเพาะ” นัน่ เอง และถ้าคุณเป็ นสิ งห์นกั ดื่ม ก็จะยิง่ ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เร็ วจนเกินไปอีกด้วย การออกกำลังกาย : หากคุณต้องการให้เรื อนร่ างและสะโพกดูเชฟอัพขึ้น เฉกเช่น ปิ ปป้ า มิดเดิลตัน เจ้าของราศีกนั ย์แล้วล่ะก็ แนะนำว่าควรออกกำลังกายเพื่อปรับระบบก ล้ามเนื้อให้สมส่ วนด้วยการเข้าคอร์ส “พิลาทิส” หรื อ “โยคะ” เนื่องจากเป็ นรู ปแบบการ ออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณ ราศีตุลย์ ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 24 กันยายน - 23 ตุลาคม กวินเน็ธ พัลโทรว์ เจ้าของราศีตราชัง่ นี้ บอกว่า เรี ยวขากระชับและผิวที่สวยเป ล่งปลัง่ ของเธอมาจากการเลือกรับประทานผัก และเธอปฏิเสธเนื้อสัตว์โดยสิ้ นเชิง โดยคุณสาว ๆ สามารถนำเทคนิคการมีสุขภาพดีจากคติประจำใจของดาราสาวเจ้าบทบา ทไปใช้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องระวังเมนูอาหารที่สาวราศีน้ ีโปรดปรานเช่นกัน และที่ส ำคัญต้องออกกำลังกายเป็ นประจำทุกวันควบคู่ไปด้วย อาหารที่ตอ้ งควบคุม : เนื่อง จากชาวราศีตุลย์มีเทพวีนสั เป็ นดาวประจำตัว ดังนั้นจึ งเป็ นสาวที่ค่อนข้างขี้หึง และที่สำคัญจะเป็ นผูท้ ี่ชอบดื่มสุ รา หรื อแม้แต่นำ้ หวาน ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหารในลักษณะ GI (ดัชนีนำ้ ตาล) พูดง่าย ๆ ว่าบริ โภคอาหารประ เภทคาร์โบไฮเดรตต่ำ เช่น เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ เพราะมันจะช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือ ด หรื อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของคุณให้ชา้ ลง ประกอบกับชาวราศีน้ ีมกั เสี่ ยงเป็ นโรค กระดูกและโรคไต ดังนั้นควรเปลี่ยนจากเครื่ องดื่มที่ทำลายสุ ขภาพ มารับประทานอาหา รที่อุดมไปด้วยแคลเซียม ซึ่ งได้จากของเหลวจะดีที่สุด การออกกำลังกาย : หากชาวราศีน้ ีตอ้ งการเพิ่มความแข็งแรงให้กบั ร่ างกาย และอยากเพิ่มเลือดฝาดบนใบหน้า ควรออกกำลังกายด้วยโยคะ


กินตามราศีเกิดของเหล่าคนดัง ตัวช่วยทางลัดรูปร่างผอมเพรียว ราศีพิจิก ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 24 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน เคธี่ เพอร์รี่ สาวราศีแมงป่ องนี้ จัดเป็ นผูท้ ี่มุ่งมัน่ และมีวางเป้ าหมายในการดำเนินชีวติ ของตัวเอง อย่าง ชัดเจน ขณะเดียวกันก็มุ่งมัน่ จนประสบความสำเร็ จ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : ว่า กันว่าสาวราศีแมงป่ องนี้นิยมสร้างกล้ามเนื้อ และเผาผลาญไขมันด้ วยการออกกำลังกายติดต่อกันเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง และงดรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต งด ดื่มนมหรื อผลไม้ที่ให้พลังงานเยอะ แต่เปลี่ยนมารับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อร่ างกาย เช่น น้ำมันตับปลาแทน การออกกำลังกาย : สาวราศีแมงป่ องต้องออกกำลังกายที่เรี ยกเหงื่อ เช่น ศิลปะการต่อสู ้ อย่างการเตะมวย ราศีธนู ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม สาวที่เกิดราศีน้ ีจดั ได้วา่ เป็ นคนที่รักความก้าวหน้า มีเสน่ห์เย้ายวน แข็งแกร่ ง แต่ขณะเดียวกั นก็เป็ นสาวที่ดูมีชีวติ ชีวา คุณเป็ นคนที่รักการเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้ง และมักเป็ นสาวที่ช อบแสวงหาอาหารและการออกกำลังกายรู ปแบบใหม่ ๆ และดาราชื่อดังอย่าง สกาเล็ต โยแฮนสัน ก็เป็ นสาวที่เกิดราศีน้ ี อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของราศีน้ ีมกั ป่ วยเป็ นโรคที่เกี่ยวกับตับ ดังนั้นหากต้องกา รทำความสะอาดให้กบั ตับที่ทำหน้าที่ดกั กรองสารพิษแล้วล่ะก็ แนะให้คุณลองรับประทานน้ำแครอท หรื อน้ำบีทรู ท ก็จะช่วยล้างพิษที่ตกค้างบริ เวณอวัยวะสำคัญนี้ได้ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : สำหรับ เมนูอาหารที่เหมาะกับสาวราศีร้อนแรงนี้ เป็ นอาหารของชาวตะวันออก หรื ออาหารแถบเอเชียของเรานี้เอง โดยเฉพาะผัก-ผลไม้ ปลา ข้าว ถัว่ สาหร่ าย (ควรเลือกรับประทาน ข้าวที่ไม่ขดั สี เช่น ข้าวกล้องแทนข้าวขาว) ซึ่งอาหารที่กล่าวมานี้เป็ นแหล่งของพลังงานชั้นเยีย่ มในร่ า งกาย พูดง่าย ๆ ว่าเป็ นอาหารที่ร่างกายมนุษย์เราควรได้รับมากที่สุด แต่อาหารว่างที่หนักหรื อมีไขมันเ ยอะ สาวราศีน้ ีควรหลีกเลี่ยงเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นควรเปลี่ยนเมนูอาหารว่าง เป็ นอาหารญี่ปุ่นอย่าง “ซูชิ” ถัว่ หรื อเค้กข้าว จะดีกว่า

ราศีมงั กร ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม - 20 มกราคม ราศีมงั กรถือได้วา่ เป็ นราศีประจำพระองค์ของเจ้าหญิงเคท มิดเดิลตัน แห่งราชวงศ์องั กฤษ ซึ่ งลักษณะทัว่ ไปของราศีมงั กรนั้น คุณเป็ นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบวินยั ในตนเอง เป็ นคนใจเย็น หนักแน่นและรักสงบ เช่นเดียวกับดัชเชสแห่งเคมบริ ดจ์ ที่หากเมื่อเธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำ อะไรก็แล้วแต่ เธอจะไม่หวัน่ ไหวหรื อเอนเอียงโดยเด็ดขาด เช่น แม้วา่ คุณจะพลาดเที่ยวบิน หรื อการเดินทางที่สำคัญ คุณก็จะไม่โทษตัวเองเป็ นอันขาด อาหารที่ตอ้ งควบคุม : ว่า กันว่าเจ้าหญิงเคทนั้น เธอมีเคล็ด (ไม่) ลับในการควบคุมน้ำหนัก นัน่ ก็คือการมีระเบียบวินยั ในตนเอง และที่สำคัญอาหารที่เธอรับประทานในแต่ละมื้อนั้ น ต้องเป็ นเมนูอาหารที่มิกซ์รวมไว้ซ่ ึ งอาหารหลายชนิดรวมกัน ทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ แล้วตบท้ายด้วยซุปชนิดพิเศษ พูดง่าย ๆ ว่าไม่ควรรับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเมนูเดี ยว เช่น สเต๊ก เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวราศีมงั กร ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสู ง และการออกกำลังกายบนลู่วงิ่ จะช่วยเผาผลาญพลังงานในร่ างกายให้กบั ชาวราศีผนู ้ ำนี้ได้ การออกกำลังกาย : แนะนำให้คุณสาว ๆ ราศีน้ ีเลือกออกกำลังกายด้วยการวิง่ แทนการนัง่ รถไปเรี ยนหรื อทำงาน

การออกกำลังกาย : แนะนำให้ลองเดินทาง โดยการขี่จกั รยานหรื อวิง่ นอกจากคุณจะได้รับอากา ศที่บริ สุทธิ์แล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพรอบ ๆ ตัวอีกด้วย


ราศีกมุ ภ์ ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 21 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ สำหรับชาวราศีกมุ ภ์อย่าง เจนนิเฟอร์ อนิสตัน เป็ นคนที่รักอิสระเป็ นตัวของตัวเอง หรื อเป็ นคนธาตุลม และเป็ นผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็เป็ นผูท้ ำลาย ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นสิ่ งที่ติดตัวคุ ณไปตลอด อย่างไรก็ตาม คุณเป็ นคนที่ชอบลองอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่และท้าทายอยูเ่ สมอ ๆ อาหารที่ตอ้ งควบคุม : เนื่อง จากคุณเป็ นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้น และชอบตามใจปาก ลองหักห้ามใจเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองในการเลือกรับประทานอาหาร เนื่องจากชาวราศีกมุ ภ์จะถูกควบคุมด้ว ยระบบประสาท ดังนั้นหากต้องการสร้างความสมดุลให้กบั ร่ างกาย สาวราศีน้ ีตอ้ งรับประทานที่นิยมไปด้วยผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามินบี รวมถึงโปรตีนจากปลาทูน่าและไข่ไก่ การออกกำลังกาย : แนะนำว่าควรออกกำลังด้วยฮูลาฮูป หรื อกีฬาที่หอ้ ยโหน หรื อการวิง่ มาราธอน จะช่วยสร้างความปลอดโปร่ งโล่งสบายให้กบั ตัวคุณ ราศีมีน ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม อีวา เมนเดส ดาราสาวชื่อก้องที่ถือได้วา่ เป็ นตัวแทนของชาวราศีปลาคู่ ซึ่ งเป็ นราศีของผูห้ ญิงที่มีไหวพริ บ ชอบเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น เรี ยบร้อย มองโลกในแง่ดี แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นสาวที่เครี ยดและ กดดันได้ง่าย อาหารที่ตอ้ งควบคุม : สาว ราศีปลาคู่น้ นั ควรเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ร่ างกาย ด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของกระเทียมและขิง โดยการลองรับประทานอาหารเอเชียที่มีไขมันต่ำ โดยการเลือกรับป ระทานอาหารที่เหมาะกับร่ างกายของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “การรับประทานตามธาตุ” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาอายุรเวท ที่แบ่งธาตุของมนุษย์จากลักษณะทางกายภาพและความนึกคิดจิตใจข องแต่ละคน การออกกำลังกาย : ชาวราศีปลาคู่น้ ีสามารถลดความเครี ยด อันเกิดจากสิ่ งไม่พึงประสงค์ในชีวติ ประจำวันด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ว่ายน้ำ และเต้นรำ เป็ นประจำทุกวัน

รู้วธิ แี ล้วอย่าลืมทำตามกันนะคะ .........^V^.........


ไขข้ อสงสั ย ทำไมใส่ บรานอนแล้ วจึงเสี่ ยงมะเร็งเต้ านม เคยได้ ยิ น ไหมที่ ส าวๆเตื อ นกั น เองว่ า “ไม่ ต้ องใส่ บราหรื อเสื้ อชั้ นใ นเวลานอนพราะเดี๋ ย วจะทำให้ เป็ นมะเร็ งเต้ านม”แล้ ว คุ ณ รู ้ ไ หมค ะว่ า ทำไมการใส่ เสื้ อชั้ นในตอนนอนถึ ง ทำให้ เ ป็ นมะเร็ งเต้ า นมได้ วั น นี้ ก ร ะ ปุ ก ด อ ท ค อ ม ม า ไ ข ค ว า ม ส ง สั ย ใ ห้ ไ ด้ ท ร า บ กั น ค่ ะ          ในปี 1995 ได้มีหนังสื อเล่มหนึ่งตีพิมพ์ออกมาว่าด้วยเรื่ องความ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการใส่ บ รากับ ความเสี่ ย งในการเป็ นโรคมะเร็ ง เต้า นม หนังสื อเล่มนั้นชื่อว่า “Dressed to Kill” โดยสองนักวิจยั ชาวอเมริ กนั ซิ ดนีย ์ รอส ซิ งเกอร์ และ โซม่า กริ สมายเจอร์ กับผลการวิจยั ที่สรุ ปออกมาอย่าง น่าตกใจว่า ผูห้ ญิงที่ใส่ บรานานเกินวันละ 12 ชัว่ โมง มีความเสี่ ยงที่จะพัฒ นาไปสู่ โ รคมะเร็ ง เต้า นมสู ง กว่ า ผูห้ ญิ ง กลุ่ ม ที่ ไ ม่ นิ ย มใส่ เ สื้ อ ชั้น ในนานๆ           งานวิจยั ของทั้งสอง ได้ทำการสำรวจจากหญิงอเมริ กนั ราว 4,700 คน ซึ่ งครึ่ งหนึ่งในกลุ่มนั้นเป็ นโรคมะเร็ งเต้านมหลังจากได้สอบถามปร ะวัติ แ ละพฤติ ก รรมการใส่ เ สื้ อ ชั้น ในจากคนทั้ง สองกลุ่ ม แล้ว พบว่ า สิ่ ง ที่ ก ลุ่มผู้เป็ นโรคมะเร็งเต้ านมมีเหมือนๆกัน คือ ใส่ เสื้อชั้นในทีแ่ น่ นกระชับ แ ละใส่ เป็ นจำนวนชั่วโมงทีย่ าวนานถึงขนาดใส่ แม้ กระทัง่ เวลานอน อัน ต่ า งจากพฤติ ก รรมของหญิ ง กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ป็ นมะเร็ ง เต้ า นมเป็ นอย่ า งมาก           แล้วการใส่ เสื้ อชั้นในด้วยชัว่ โมงที่ยาวนาน มีคว า ม สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต่ อ ก า ร เ ป็ น ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม อ ย่ า ง ไ ร ? หนังสื อเล่มนี้ได้อธิบายไว้วา่ การใส่ เสื้ อชั้นในที่ยาวนาน ทำให้หน้าอกถู กบีบรัดกดทับอยูต่ ลอด จนต่อมน้ำเหลืองไม่สามารถระบายของเสี ยที่แล ะสิ่ งแปลกปลอมที่ดกั จับได้ออก จากร่ างกายไป โดยต่อมน้ำเหลืองที่ทำห น้าที่ดกั จับและทำลายเชื้อโรค ซึ่งมีท้ งั แบคทีเรี ย ไวรัส อนุมูลอิสระที่เกิด ขึ้นในร่ างกายตามธรรมชาติ และสิ่ งแปลกปลอมอื่นๆที่ร่างกายไม่ตอ้ งกา รให้แก่เนื้อเยือ่ บริ เวณหน้าอกทั้งสองข้างนั้น ยูบ่ ริ เวณใต้รักแร้ เมื่อมีทางเ ดิ น น้ำ เหลื อ งซึ่ ง เต็ม ไปด้ว ยของเสี ย ถู ก กดทับ ด้ว ยความโอบกระชับ ของก ารใส่ บ ราต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ นเวลานานของเหลวดัง กล่ า วจึ ง คัง่ อยู่ใ นจุ ด ๆเดี ย ว ก่อให้เกิดอาการบวมน้ำเหลือง เป็ นซีสต์ และเกิดอาการปวดระบม รวม ทั้งเป็ นบ่อเกิดของเซลล์มะเร็ ง เพราะเมื่อมีเสื้ อชั้นในมากดทับ น้ำเหลืองซึ่ งมีสารอนุมูลอิสระอันมีคุณสมบัติเป็ นสารก่อมะเร็ ง คัง่ ค้างอยูท่ ี่เนื้อเยือ่ บ ริ เวณเดียวกันเป็ นเวลานาน จึงทำให้เกิดเซลล์มะเร็ งขึ้นที่เต้านมได้นนั่ เอง          อย่างไรก็ดี ดูเหมือนผลการวิจยั ชิ้นนี้จะเป็ นเพียงชิ้นเดียวในแวดวงการแพท ย์เท่านั้นที่ ยืนยันว่าการสวมเสื้ อชั้นในติดต่อกันเป็ นเวลานาน ๆ เกิน 12 ชัว่ โมง จะทำให้เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ งเต้านมมากขึ้น และยังไม่มีผลการวิจยั อื่น ๆ ที่ยนื ยันความเชื่อมโยงเรื่ องการใส่ บรากับการเป็ นมะเร็ ง แต่อย่างไรก็ตาม ฟังหู ไว้หูเอาไว้ก่อนก็น่าจะเป็ นเรื่ องดีนะคะ ที่สำคัญการใส่ เสื้ อชั้นในยามนอนหลั บพักผ่อนนี้น่าอึดอัดออกจะตายไป ถ้าอยูก่ บั บ้านหรื อห้องหับที่มิดชิด จะปล่อ ยให้หน้าอกหน้าใจของเราเป็ นอิสระบ้างก็ไม่เห็นเสี ยหายเนอะ :) 


!! ทำไมใส่บรานอนแล้ว จึงเสี่ยงมะเร็งเต้านม


# ASIA BOOKS

EXPERIENCE THE NEW

ASIA BOOKS CentralWorld The Sanctuary of Imaginatiion

@ Central CourtZone 6th floor For more in formation, please contact sia Books ContralWorld Tel. 02-251-8572

www.asiabooks.com

HealthyLife(ชีวิตสุขภาพ)  

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you