Page 1

นายวุฒินันท์ ทุนประเสริฐ ผ่านการอบรมหลักสูตร Adobe InDesigb CS3 จำนวน 24 ชั่วโมง ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร. ทศพล อารีนิจ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

BBBBBBBBBB

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อเเสดงว่า

B

BBBBBBBBBBBB BBB B

BBBBBBBBBBB

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

B

BBBBBBBBBBBBBBBB

ฝึกทำเกรียติบัตร(งานชิ้นที่1)  

ฝึกทำงานชิ้นที่หนึ่ง

Advertisement