Page 1

AEC

ASEANCHARTER

กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมื อนรัฐธรรมนูญของอาเซียนทีจ่ ะทำให้อา เซียนมีสถานะเป็นนิตบิ คุ คล เป็นการ วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้าง องค์กรให้กบั อาเซียน โดยนอกจากจะ ประมวลสิง่ ทีถ่ อื เป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบตั ิ ในอดีตของอาเซียนม าประกอบกันเป็นข้อปฏิบตั อิ ย่างเป็น ทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมี การปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกให ม่ขน้ ึ พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าทีค่ วา มรับผิดชอบขององค์กรทีส่ ำคัญในอา เชียนตลอดจนความสัมพันธ์ ในการด ำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดค ล้องกับความเปลีย่ นแปลงในโลกปัจจุ บัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของอาเซียน ให้สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่าง ยิง่ การขับเคลือ่ นการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามทีผ่ น้ ู ำอาเซียนได้ตกลงกันไว้ ทัง้ นีผ้ น้ ู ำอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครัง้ ที่ 13เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตัง้ อาเซียน แสดงให้ เห็นว่าอาเซียนกำลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียน ทีก่ ำลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมัน่ ใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทัง้ 10 ประเทศ และถือเป็นเอกสารประวัตศิ าสตร์ชน้ ิ สำคัญทีจ่ ะปรับเปลีย่ นอาเซียนใ ห้เป็นองค์กรทีม่ สี ถานะเป็นนิตบิ คุ คลในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ปร ะเทศสมาชิกได้ให้สตั ยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทัง้ 10 ประเทศแล้วเมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน2551

Asean Economic

Community

(ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน)

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน วัตถุประสงค์อของกฎบัตรอาเซียน คือ ทำให้อาเซียนเป็นอ งค์กรที่มีประสิทธิกาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติ กาในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติ บุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization)


AEC

เป็ น การพั ฒ นามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติ แห่ ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมือ่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก้ อ่ ตัง้ แรกเริม่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย2538เวียดนามก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อมา2540ลาวและพม่าเข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปจั จุบนั อาเซียน เป็นกลุม่ เศรษฐกิจภูมภิ าคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนัน้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่9 ที่อินโดนีเซียเมื่อต.ค. 2546 ผูน้ ำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันทีจ่ ะจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ ประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 3.ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน (Political and Security Pillar) คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม

เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อ นกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซี ยน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับ แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับ เป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติ ใหม่ในการสร้างประชาคม โดย มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดำเนินการเข้าสู่เป้าหม ายดังกล่าวภายในปี 2558 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน สำหรับ เสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสิน ค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จ ัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งกา รให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลี ใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลี ใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป

AEC BLUEPRINT เป็ น การพั ฒ นามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติ แห่ ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมือ่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก้ อ่ ตัง้ แรกเริม่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย2538เวียดนามก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อมา2540ลาวและพม่าเข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปจั จุบนั อาเซียน เป็นกลุม่ เศรษฐกิจภูมภิ าคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนัน้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่9 ที่อินโดนีเซียเมื่อต.ค. 2546 ผูน้ ำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันทีจ่ ะจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ ประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 3.ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน (Political and Security Pillar) 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก

แผ่นพับAEC  
แผ่นพับAEC  

ทำแผ่นพับอาเซียนส่งอาจารย์

Advertisement