Issuu on Google+

นางสาวสุ ธิตา วุน้ สีแซง ผ่านการอบรมหลักสูตร Adobe Indesign CS� จำนวน �� ชัว� โมง ให้ไว้ ณ วันที� �� มีนาคม ���� (ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนติ ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

มอบวุฒบิ ตั รฉบับนี�ให้ไว้เพือ� แสดงว่า  มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงราย


เกียติบัตร