Issuu on Google+

นางสาวมาลินี วุ้นสีแซง

ผ่านการอบรมหลักสูตร Adobe Indesign CS3 จำนวน 24 ชั่ัวโมง ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงราย

BBBBBBBBBB

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

B

BBBBBBBBBBBB BBB B

BBBBBBBBBBB

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

B

BBBBBBBBBBBBBBBB


test