Page 1

@

Chiangrai

ภูชี้ฟ้า

“หลังคาแห่ งสยาม”


ภูชี้ฟ้า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย และเป็ นจุดหมายปลาย ทางของนักเดินทางที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงาม ของสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ ภูช้ ีฟ้า ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสู งทางภาคเหนือของไทย แต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กบั ผู ้ ที่มาพบเห็น ก็คือ ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสู งที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศ สายลมหนาวที่วบู ผ่ านมาแล้วเลยผ่านไป ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสี ยดแ ทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้หลัง่ ไหลมาที่นี่ ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนกั ท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกับอากาศ หนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ภชู ้ ีฟ้า อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว บนยอ ดดอยสู งแห่งนี้แทบไม่มีที่ยนื ถ่ายรู ป ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภชู ้ ีฟ้า ได้รับการกล่าวขานว่า สวยงามกว่าที่ใด ๆ ในประเทศ บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแ ซมเป็ นระยะ ออกดอกสี ชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กบั ยอดภู แห่งนี้ได้อีกไม่ใช่นอ้ ย ระหว่างทางขึ้นมายังภูช้ ีฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือ นกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามของดงดอกเสี้ ยวที่ออกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสู่ภชู ้ ีฟ้า


ภูชี้ฟ้า


สามเหลี่ยมทองคำ The Golden Triangle


สามเหลีย่ มทองคำ (อังกฤษ:Golden Triangle) หมายถึงพืน้ ทีร่ อยต่ อระ หว่ างสามประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่ อแก้ ว) และพม่ า (แขวงท่ าขีเ้ หล็ก, รัฐฉาน) มี ลักษณะเป็ นพืน้ ที่สามเหลี่ยมบรรจบกั น โดยมีแม่ น้ำโขงตัดผ่ านชายแดนไทย และลาว นับเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ ำคั ญแห่ งหนึ่งของภูมภิ าค นอกจากนีส้ า มเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ ที่งดงามโ ดยเฉพาะยามเช้ า ทีด่ วงอาทิตย์ ขนึ้ ท่ าม กลางสายหมอก เดิมสามเหลีย่ มทองคำ เป็ นทีร่ ู้ จกั ในฐานะเป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ ว รอยต่ อระหว่ างประเทศ แต่ ในปัจจุบัน มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึน้ เนื่องจากเป็ นแหล่ งขนถ่ ายสิ นค้ าที่สำคั ญอีกแห่ งหนึ่งของไทย สามเหลี่ ย มทองคำในส่ วนของป ระเทศไทย อยู่ในเขตบ้ านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่า เรือขนาดเล็กขนส่ งสิ นค้ าไปยังประเท ศจีน และลาว เมือ่ มองจากฝั่งไทยไปท างตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นหมู่บ้า นในฝั่งลาวอย่ างชัดเจน ส่ วนทางพม่ า ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกนั้น ไม่ มหี มู่บ้านห รือสิ่ งก่ อสร้ างให้ เห็นในระยะใกล้ ๆ


วัดร่ องข่ งข่ ุน


วัดร่ องขุ่น เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จงั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่ องขุ่นจะไม่เสร็ จลงภายในช่วงชีวติ ของเขา วั ดร่ องขุ่นได้ตน้ แบบการสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน อ . เ ฉ ลิ ม ชั ย โ ฆ ษิ ต พิ พั ฒ น์ ไ ด้ รั บ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ น ก า ร ส ร้ า ง วั ด ม า จ า ก 3 สิ่ ง ต่ อ ไ ป นี้ คื อ ชาติ: ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยงิ่ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัติของแผ่นดิน ศ า ส น า : ธ ร ร ม ะ ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ชี วิ ต ข อ ง อ า จ า ร ย์ เ ฉ ลิ ม ชั ย จ า ก จิ ต ที่ ร้ อ น ก ล า ย เ ป็ น เ ย็ น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ : จากการเข้าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริ ยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกใ นพระมหากรุ ณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน


Clock tower

หอนาฬกา หอนาฬ กิ า กา


หอนาฬิ ก าหลัง ใหมของจั ใหม่ ของจัง หวัด เชี ย งรายโดยความรวมมื งรายโดยความร วมมื อ ระหวางเทศบาลนครเชี งรายโดยความร่ ระหว่ ย งราย และอาจารย์เฉลิ มชัยโฆษิ ตพิพฒ ั น์ตวั หอนาฬิ กามี สีทองมี เสี ยงระฆังบอกเวลาทุ กชั่วโมงและที่ สำคัญเมื่ อถึ งเวลา2ทุ่มและ3ทุ่มของทุ มของทุ กวันจะมี การเลนแสงสี ารเล่ เสี ยงประกอบเพลงเชี ยงรายรำลึ ก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกนไปมา กันั ไปมา ตรงกลางอาคารจ ะมีดอกบัวคอยๆโผล่ ค่อยๆโผล่ อยๆโผลออกมา ออกมา และบานออกในที่สุด เป็ นที่ตื่นตาตื่นใจตอนั ใจต่อนักทองเที ท่องเที่ยวทั้ งชาว ไทยและชาวตางชาติ ไทยและชาวต่ างชาติ ที่มาเฝ้ ารอเวลานั้ นๆ


มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University


มหาวิทยาลัยแมฟ้ แม่ฟ้ าหลวงได้รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจดั ตั� ง เมื�อวันที� �� กันยายน นั ยายน พ.ศ. ���� โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที�มิใชส่ ช่ช วนราชการ วนราชการ การดำเนินการด้านตางๆ นต่ ได้มีการพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้วยความมัน� คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที� � กุมภาพันธ์ พ.ศ. ���� พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยา มบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแมฟ้ แม่ าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ภาษาแ ละวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริ ญญาบัตรแกผู รแก่ ส้ ำเร็ จการศึกษาประจำปี การศึกษา ���� ยังความป ลื�มปิ ติสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณเป็ นล้นพ้น

พระตำหนักดอยตุง


ดอยตุง

พระตำหนักดอยตุ ง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บ ริ เ ว ณ สั น เ ข า ข อ ง เ ทื อ ก ด อ ย น า ง น อ น ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งข องโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ประทับแปรพร ะราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นท ราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มี รู ป ทรงผสมผสานระหว่า งศิ ล ปะล้า นนากับ ชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บ ริ เ ว ณ สั น เ ข า ข อ ง เ ทื อ ก ด อ ย น า ง น อ น ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งข องโครงการพัฒนาดอยตุง การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียง ราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหม ายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับ นักท่องเที่ ยวที่ เดิ นทางโดยรถประจำทางสามา รถใช้บริ การรถสองแถวสี ม่วงบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


วัดเวียงคำกาขาว

วัดเวียงคำกาขาวตังอยู ง� อยูบ ่ ้านเทอดไทยต.แม่สลองในอ. แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงรายมีองค ์พระทรงชยั รัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว ้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยูบ ่ นอาคาร � �ยวชมวิ 3 ชน�ััน สามารถขึนไปเที ยวชมวิวได ้อีกจุดหนึ� ง


@เชียงราย  

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเชียงราย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you