Page 1

AMAZING

CHIANG RAI

ภูชี้ฟ้า phu chee fah


phu chee fah

ภูชี้ฟ้า


ภูชฟ ี้ ้ า เป็ นแหลงท ย ่ วธรรมชาติทม ี่ ช ี อ ื่ เสี ยงมากทีส ่ ุดของจังหวัดเชียงรายและเป็ น ่ องเที ่ จุดหมายปลายทางของนักเดินทางทีช ่ อบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรีย ่ วแรงทีฝ ่ ั นอยากจะมาสั มผัสกับความงามของสถานทีแ ่ หงนี ิ ภูชฟ ี้ ้ าถาพู ่ ้สักครัง้ ในชีวต ้ ดถึงความหนาวเ ย็นก็คงจะไมแตกตางอะไรมากหนั กกับหลายๆดอยสูงทางภาคเหนือของไทยแตสิ่ ่ งหนึ่งทีอ ่ ยู่ ่ คูกั บใจให้กับผู้ทีม ่ าพบเห็ นก็คอ ื ความสวยงามแป ่ บยอดภูแหงนี ่ ้มาตลอดและสรางความประทั ้ ลกตาของหน้าผาสูงทีย ่ น ื่ เดนลอยออกไปในอากาศสายลมหนาวที ว่ บ ู ผานมาแล วเลยผ านไป ่ ่ ้ ่ ทิวทัศนเบื อ ้ งล างคื อ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิ ต ย สี แ ดงที ก ่ ำลั ง เบี ย ดเสี ย ดแทรก ่ ์ ์ ตัวออกมาทามกลางทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญภาพความสวยงามต างๆเหล านี ่ ่ ่ ่ ้ได้ กลายเป็ นสิ่ งทีด ่ งึ ดูดผู้คนมากมายให้หลัง่ ไหลมาทีน ่ ี่ ในแตละปี เมือ ่ ลมหนาวมาเยือนจะมีนก ั ่ ทองเที ย ่ วมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสั มผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของ ่ ทะเลหมอกยามเช้าทีภ ่ ช ู ฟ ี้ ้ าอยางไม ขาดสายโดยเฉพาะช ่ ่ ่ วงวันหยุดยาวบนยอดดอยสูงแหงนี ่ ้ แทบไมมี ี่ น ื ถายรู ป ทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ ้ ยามเช้าทีภ ่ ช ู ฟ ี้ ้ าไดรั า่ ่ ทย ่ ้ บการกลาวขานว ่ ์ น สวยงามกวาที ้ สู่ยอดภูชฟ ี้ ้ า เป็ นทุงหญ ากว าง มีทงดอ ุ่ ่ ใ่ ดๆในประเทศ บริเวณทางเดินขึน ่ ้ ้ กโคลงเคลงขึน ้ แซมเป็ นระยะ ออกดอกสี ชมพูอมมวงในช ่ ่ วงเดือนกรกฎาคม – มกราคมช่ วงเพิม ่ ความสวยงามให้กับยอดภูแหงนี น ้ มายังภูชฟ ี้ ้ ายังตอง ่ ้ไดอี ้ กไมใช ่ ่ น้อย ระหวางทางขึ ่ ้ ผานภู เ ขาที ม ่ ว ี ว ิ ทิ ว ทั ศ น งดงาม หากมาในช วงต นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ จะได ชมความงามของดง ่ ่ ้ ้ ์ ์ ดอกเสี้ ยวทีอ ่ อกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรัง่ ระหวางทางขึ น ้ สู ภู ช ฟ ี ้ า ่ ่ ้


พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้ านมูเซอลาบา ตำบลแม่ ฟ้าหลวง อำเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นทีป่ ระทับแปรพระราชฐานเพือ่ ทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่ างศิลปะล้ านนากับชาเลย์ ของสวิส มีการแกะสลักไม้ ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้ าต่ างเป็ นลวดลาย ต่ าง ๆ ฝี มือช่ างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้ านมูเซอลาบา ตำบลแม่ ฟ้าหลวง อำเภอแม่ ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสั นเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้ วเลีย้ วซ้ ายเข้ าทาง หลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่ องเทีย่ วทีเ่ ดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้ บริการรถสองแถวสี ม่วง บริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


Doi Thung พระตำหนัก ดอยตุง


มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงได้ รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้ง เมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ ใิ ช่ ส่วนราชการ การดำเนินการด้ านต่ างๆ ได้ มกี ารพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้ วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ได้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแ ม่ ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยั งความปลืม้ ปิ ติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้ นพ้น


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Mae Fah Luang University


วัดร่องขุ่น

Wat Rong khun

วัดร่ องขุ่น เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่ อสร้ างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่ างานก่ อสร้ างวัดร่ องขุ่นจะไม่ เสร็จลงภายในช่ วงชีวติ ของเขา วัดร่ องขุ่นได้ ต้นแบบการสร้ างมาจาก วัดมิง่ เมือง ใน จังหวัดน่ าน เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ ได้ รับแรงบันดาลใจในการสร้ างวัดมาจาก 3 สิ่ งต่ อไปนีค้ อื ชาติ : ด้ วยความรักบ้ านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้ างงานศิลปะทีย่ งิ่ ใหญ่ ไว้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่ นดิน ศาสนา : ธรรมะได้ เปลีย่ นชีวติ ของอาจารย์ เฉลิมชัยจากจิตทีร่ ้ อนกลายเป็ นเย็น จึงขออุทศิ ตนให้ แก่ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : จากการเข้ าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ ท่านหลายครั้ง ทำให้ อาจารย์ เฉลิมชัยรักพระองค์ ท่านมาก จากการพบเห็นพระอั จฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ ท่าน จนบังเกิดความตืน้ ตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาทีจ่ ะสร้ างงานพุทธ ศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ ท่าน


วัดร่ องขุ่นแห่ งนีเ้ ป็ นวัดพุทธ ซึ่งสั งกัดอยู่ในฝ่ ายมหานิกาย ไม่ ใช่ วดั ฮินดูเหมือนดังทีจ่ วั่ หัวไว้ ในวรรค แรก ซึ่งนั่นการนำเอาวัฒนธรรมแวดล้ อมของตัวเองเข้ ามาผสมผสานหรือถูกอิทธิของศาสนาอืน่ เข้ ามาแทรกแซง บ้ าง ก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัตแิ ห่ งคณะสงฆ์ ไทยแล้ ว วัดร่ องขุ่น เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ ใช่ “มหายาน” [แก้ ]ความหมายของอุโบสถ สี ขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ า สะพาน : การเดินข้ ามจากวัฎสงสารสู่ พทุ ธภูมิ เขีย้ ว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ


วัด เวียง คำ กา ขาว วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยูบ่ า้ นเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยูบ่ นอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


สามเหลี่ยมทองคำ

The Golden Triangle


สามเหลีย่ มทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพืน้ ทีร่ อยต่ อระห ว่ างสามประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่ อแก้ ว) และพม่ า (แขวงท่ าขีเ้ หล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มบรรจบกัน โดยมีแม่ น้ำโขงตัดผ่ าน ชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ ำคัญแห่ งหนึ่งของภูมภิ าค นอกจากนีส้ ามเห ลีย่ มทองคำยังมีทวิ ทัศน์ ทงี่ ดงามโดยเฉพาะยามเช้ า ทีด่ วงอาทิตย์ ขนึ้ ท่ ามกลางสายหมอก เดิ มสามเหลีย่ มทองคำเป็ นทีร่ ู้ จกั ในฐานะเป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ วรอยต่ อระหว่ างประเทศ แต่ ในปัจ จุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึน้ เนื่องจากเป็ นแหล่ งขนถ่ ายสิ นค้ าทีส่ ำคัญอีกแห่ ง หนึ่งของไทย สามเหลีย่ มทองคำในส่ วนของประเทศไทย อยู่ในเขตบ้ านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรือขนาดเล็กขนส่ งสิ นค้ าไปยังประเทศจีน และลาว เมือ่ มองจากฝั่งไทย ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่ างชัดเจน ส่ วนทางพม่ าซึ่งอยู่ด้านต ะวันตกนั้น ไม่ มหี มู่บ้านหรือสิ่ งก่ อสร้ างให้ เห็นในระยะใกล้ ๆ


หอนาฬิกา

Clock tower หอนาฬิ กาหลังใหมของจั งหวัดเชียงราย โดยความ ่ รวมมื อระหวางเทศบาลนครเชี ยงรายและอาจารยเฉลิ ่ ่ ์ มชัย โฆษิตพิพฒ ั นตั ่ โมง ์ วหอนาฬิ กามีสีทอง มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชัว และทีส ่ ำคัญเมือ ่ ถึงเวลา 2ทุมและ ่ 3ทุมของทุ กวัน จะมีการเลน ่ ่ แสง


AMAZINGCHIANG RAI  

wilaiwan wangtong