Page 1

โครงการ 160 ชัวโมง

นางสาว อาญรัตน์ กลับขาว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชัวโมง ลําดับ ที

วันที

เวลา

1.

24 มิ.ย. 56

08.30 น. - 16.30 น.

2.

25 มิ.ย. 56

08.30 น. - 16.30 น.

3.

26 มิ.ย. 56

08.30 น. - 16.30 น.

4.

5.

6.

21 ต.ค. 56

22 ต.ค. 56

24 ต.ค. 56

กิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

รวมชัวโมง 8 ชัว, โมง 8 ชัว, โมง 8 ชัว, โมง 8 ชัว, โมง 8 ชัว, โมง

8 ชัว, โมง

หลักฐาน สมุดบันทึกประจําวัน สมุดบันทึกประจําวัน สมุดบันทึกประจําวัน ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

หมาย เหตุ


7.

8.

9.

25 ต.ค. 56

28 ต.ค. 56

29 ต.ค. 56

10. 30 ต.ค. 56

11. 31 ต.ค. 56

12. 1 พ.ย. 56

13. 4 พ.ย. 56

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

09.00 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

09.00 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

09.00 น. - 16.00น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน


ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

08.30 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

15. 6 พ.ย. 56

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

16. 7 พ.ย. 56

09.00 น. - 16.30 น

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

7 ชัว, โมง 30 นาที

17. 8 พ.ย. 56

09.00 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

14. 5 พ.ย. 56

18. 18 พ.ย. 56

19. 19 พ.ย. 56

20. 20 พ.ย. 56

7 ชัว, โมง 30 นาที 8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน


21. 21 พ.ย. 56

22. 22 พ.ย. 56

23. 25 พ.ย. 56

24. 26 พ.ย. 56

25.

27 พ.ย. 56

26. 28 พ.ย. 56

27. 29 พ.ย. 56

08.00 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

7 ชัว, โมง 30 นาที

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน


8 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

7 ชัว, โมง 30 นาที

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

08.30 น. - 17.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

11 ชัว, โมง

ภาพเอกสารรายการบันทึก ประจําวัน/ผลงาน

31. 17 ธ.ค. 56

15.30 – 16.30 น.

การสัมมนาหลังฝึ กงาน

2 ชัว, โมง

ภาพกิจกรรม

32. 10 ม.ค. 57

08.00-16.00

บริการวิชาชีพโครงการ Tablet of fun

8 ชัว, โมง

ภาพกิจกรรม//แบบลงทะเบียน

33. 13 ม.ค. 57

08.30-16.30 น.

บริการวิชาชีพโครงการ Tablet of fun

8 ชัว, โมง

แบบลงทะเบียน

34. 21 ม.ค. 57

08.00-17.00 น.

บริการวิชาชีพโครงการ Tablet of fun

9 ชัว, โมง

แบบลงทะเบียน

35. 25 ม.ค. 57

08.00 – 12.00 น.

เข้ าร่ วมการแข่ งขัน MOS CAMP SONGKHLA 2014 (Microsoft PowerPoint)

4 ชัว, โมง

ภาพหลักฐานรายชือผู้เข้ าร่ วม

36. 5 ก.พ. 57

09.00-15.00 น.

ทัศนศึกษาดูงานของแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

6 ชัว, โมง

ภาพกิจกรรม

08.30 น. - 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

08.30 น. - 16.00 น.

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด

30. 4 ธ.ค. 56

28. 2 ธ.ค. 56

29. 3 ธ.ค. 56

รวมเวลาทัHงสิHน

273 ชั วโมง 30 นาที


กิจกรรมครัHงที 1 ชื อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พบริษัท ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด วันที, 24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556 วันที, 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 25 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง รวมเป็ นเวลาทัKงหมด 30 ชัว, โมง กิจกรรม วันที, 24 มิถุนายน 2556 เป็ นการฝึ กงานวันแรก ก็จะมีพี,เลีK ยงมาคอยแนะนํา และให้คาํ ปรึ กษาอยู่ตลอด ระยะเวลาการทํางาน ซึ, งงานที,ดิฉนั ได้ทาํ คือ 1. การพิมพ์เอกสารเกี,ยวกับรายการบัญชีสินค้า 2. การจัดเอกสาร แยก จัดแฟ้ มต่าง ๆ ที,คา้ งอยู่ 3. ทําบัญชีเพื,อส่ งข้อมูลไปที,สาํ นักงานใหญ่ที, กรุ งเทพ 4. การจัด เช็ครายการสิ นค้าจํานวนมาก มากกว่า 200 กว่ารายกายซึ, งงานที,ได้รับมอบหมายจะเป็ น ภาษาอังกฤษทัKงหมด 5. ตรวจสอบเอกสาร เช็คเอกสารหรื อข้อมูลที,ตกค้าง วันที, 25 มิถุนายน 2556 พอเริ, มเข้างานก็จะมีการจ่ายงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. พิมพ์เอกสารรายการสิ นค้าทัKงหมดจํานวน 100 กว่ารายการ 2. จัดแยกเอกสาร 3. แปลเอกสารข้อมูลที,เป็ นภาษอังกฤษหรื อศัพท์ที,นิยมใช้ในการทําบัญชีทK งั หมดแปลเป็ นภาษาไทย วันที, 26 มิถุนายน 2556 งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. 2. 3. 4.

จัดเอกสารที,บญั ชีสินค้ารายวันรอบใหม่ เอกสารของรายการสิ นค้าทัKงหมดที,ได้ซKื อไปแล้ว เดินเอกสาร (นําเอกสารไปส่ งที,โกดังใหญ่ของบริ ษทั และเซ็นต์รับรอง) งานจิตสาธารณะ คือ นําเงินไปจ่ายค่านํKาที, กรมประปาสิ งหนคร


ประโยชน์ ทได้ ี รับ จากการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พบริษัท ที.เอ็น.พี. ซั พพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด เป็ นเวลา 3 วัน สิ, งที, ดิ ฉันได้รับประโยชน์ คื อ การเรี ยนรู ้ เกี, ยวกับระบบงาน การเข้าใจถึ งตัวงานที, ได้รับมอบหมายการจัดทํา เอกสารบัญชี รายการสิ นค้าต่าง ๆ ความรอบคอบความละเอียด และการรักษาเวลาในการทํางาน การแยก ข้อมูลต่าง ๆ ในสํานักงาน

หลักฐาน ประกอบ ( สมุดบันทึกประจําวัน ) ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื อ / อืนๆ


กิจกรรมครัH งที 2

ชือกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ บริษทั ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต สถานทีฝึ กงาน บริษทั บริษทั ที.เอ็น.พี. ซัพพลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต 246/46 หมู่ 1 ตําบล เขารู ปช้ าง อําเภอ เมือง จังหวัด สงขลา OPPPP ตัHงแต่ วนั ที 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที 4 ธันวาคม 2556 รวมเป็ น 27 วัน ดังนีH วันที, 21 ตุลาคม 2556 วันที, 22 ตุลาคม 2556 วันที, 24 ตุลาคม 2556 วันที, 25 ตุลาคม 2556

เวลา 08.30น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง

วันที, 28 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง วันที, 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที วันที, 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที วันที, วันที, วันที, วันที, วันที,

4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.0 น. - 16.00น.รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง

วันที, 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที วันที, 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง


วันที, วันที, วันที, วันที, วันที,

25 พฤศจิกายน 2556 26 พฤศจิกายน 2556 27 พฤศจิกายน 2556 28 พฤศจิกายน 2556 29 พฤศจิกายน 2556

เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง

วันที, 2 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. รวมเป็ นเวลา 8 ชัว, โมง วันที, 3 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 7 ชัว, โมง 30 นาที วันที, 4 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. รวมเป็ นเวลา 11 ชัว, โมง รวมเป็ น 212 ชัว, โมง 30 นาที กิจกรรม จากการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ บริ ษัท ที.เอ็น.พี. ซั พ พลาย แอนด์ ทรานสปอร์ ต เป็ นบริ ษ ทั เกี, ยวกับ ผูค้ ้าคนกลางซึ, ง จะเป็ นในรู ป แบบของการซืK อของหรื อสิ นค้า และขายสิ นค้า ออกให้แกเรื อหรื อ บริ ษทั ในเครื อนํKามันทัKงหมดเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนการทํางานปฏิบตั ิงานเวลานานถึ งสองเดื อนกว่าๆ นัKนเป็ น การฝึ กงานแบบจริ งและทกอย่ า งอยู่ ใ นสถานที, จ ริ ง เพื, อ เตรี ย มพร้ อ มที, จ ะเข้า สู่ ต ลาดแรงงานอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพและได้คุณภาพที,ดี ซึ, งการทํางานในสํานักงานนัKนเป็ นการทํางานที,ตอ้ งทําตามกฎระเบียบอย่าง เคร่ งครัดและมีการวางตัวให้เหมาะสมในเรื, องการแต่งกายการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบ มีการออกไป นอกสถานที,และการมีจิตอาสาที,เพิ,มหรื อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพให้แก่ตนเอง เพิ,มทักษะไหวพริ บของตน หรื อ การกล้าแสดงออกโดยการเอาความรู ้ที,ตนมีอยูเ่ ผยแผ่และกระทําในสํานักงานเพื,อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างดี งานที,ได้รับมอบหมายมีดงั นีK วันที, 21 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ซืKอสิ นค้าอุปกรณ์เครื, องใช้สาํ นักงาน 2. พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word (ทําคู่มือความปลอดภัยในการ ขับรถของพนักงานในบริ ษทั ) จํานวน 1 เล่ม


วันที, 22 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ซืKอสิ นค้าอุปกรณ์เครื, องใช้สาํ นักงาน 2. พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word (ทําคู่มือความปลอดภัยในการ ขับรถของพนักงานในบริ ษทั ) จํานวน 1 เล่ม 3. แยกเอกสารบิลชําระค่าใช้จ่ายหรื อรายจ่ายของบริ ษทั ของแต่ละเดือน 4. พิมพ์เอกสารข้อมูลรายการบัญชีดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word 5. พิมพ์เอกสารภาษีเข้า-ออก ด้วยโปรแกรม Microsoft Word วันที, 24 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ซืKอสิ นค้าอุปกรณ์เครื, องใช้สาํ นักงาน 2. พิมพ์เอกสารข้อมูลรายจ่ายของบริ ษทั ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 3. พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word (ทําคู่มือความปลอดภัยในการ ขับรถของพนักงานในบริ ษทั ) จํานวน 1 เล่ม 4. ออกแบบภาพเพื,อนําภาพเข้าใส่ ในคู่มือรี ววิ ความปลอดภัยของพนักงาน 5. ถ่ายภาพพนักงานขับรถที, แต่งกายถูกต้องเพื,อเป็ นตัวอย่างในการประกอบ เอกสารรี ววิ ขับรถของพนักงานในบริ ษทั แล้วนํามาตัดต่อ วันที, 25 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. พิมพ์เอกสารรายการภาษีเข้า 2. ถ่ายเอกสารบิลรายจ่ายประจําวัน ประโยชน์ ทได้ ี รับ การเพิ,มศักยภาพให้แก่ตนเอง การละเอียดละอ่อนในการทํางาน การทํางานอย่างละเอียดเพราะ ตอนที, ทํานัKนได้ส่งให้พี,เลีKยงตรวจงานแต่โดนตีกลับเพราะมีขอ้ ความที,ผิดเป็ นจํานวนมาก ทําให้ รู ้เกี,ยวกับการทํางานที,ตอ้ งใช้ความขยันหมัน, เพียรและละเอียด มีความตัKงใจในการทํางาน เพื,อให้ งานออกมาในรู ปแบบที,มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพมากที,สุด และการตัดแต่งภาพหรื อการใส่ ข้อมูลที,เป็ นไฟล์ภาพนัKนเราต้องใช้ความละเอียดเหมือนกัน เพราะการรี วิวคู่มือความปลอดภัย ของพนักงานนีK สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้กบั เยาวชนที,ขบั รถหรื อใช้รถอยู่บ่อยครัKง ได้รับ ประโยชน์ความรู ้เกี,ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน หรื อการยกของ ที,มีนK าํ หนักมาก เพื,อเซฟตีKร่างกาย ให้ปลอดภัยอยูเ่ สมอ


หลักฐาน ประกอบ ( สมุดบันทึกประจําวัน / ผลงาน )


วันที, 28 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. แก้ไขเอกสาร(คู่มือความปลอดภัยในการขับรถของพนักงานในบริ ษทั ) ด้วย โปรแกรม word 2. ซืKอสิ นค้า วันที, 29 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสารบิลรายการสิ นค้า 2. ทําพรี เซ๊นเตชัน, (เรื, องความปลอดภัย) กับโปรแกรมออนไลน์ prezi วันที, 30 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ซืKอสิ นค้าอุปกรณ์เครื, องใช้สาํ นักงานทัKงหมด 1. ถ่ายเอกสารจํานวน ถ่ ายเอกสารข้อมูลบิ ลภาษีเพื,อส่ งให้ประกันสังคมเป็ น หลักฐานสํารอง จํานวน 1 แฟ้ ม 2. แยกสิ นค้า วันที, 31 ตุลาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ทําพรี เซ่นเตชัน, (การปฎิบตั ิงานของพนักงานขับรถ) 2. ถ่ายเอกสารบิลค่าใช้จ่าย ของเดือน มิถุนายน วันที, 1 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ซืKอสิ นค้า 2. ถ่ายเอกสารบิลจํานวน 50 แผ่นของปี 2012

ผลประโยชน์ ทได้ ี รับ พีเลียH งได้ มอบงานคือ การทําพรีเซ่ นเตชั น เพือทําไปพูดในทีประชุ มประจําเดือนของบริ ษัท เพราะบริ ษัทที ได้ ไปฝึ กนัHนจะมีการประชุ มรายเดือนทุกเดือนและ พนั กงานทีอยู่ภายในสํ านักงานออฟฟิ สต้ องออกไปพู กล่ าวทีโกดัง ทีพนั กงานทํางานทัHงหมด โดยพลัดเวรกันทุกเดือน ส่ วนเดือนนีHพีเลียH งได้ มอบหมายให้ เป็ น


ดิฉันทําพรีเซ่ น ทีมีชือเรืองว่ า วัตถุอนั ตรายโดยใช้ โปรแกรมทีเพิงเรี ยนรู้ เอาไปทํานําเสนอเพือไปพรี เซ่ นในที ประชุ ม งานทีทําต้ องมีความตัHงใจและรั กในงานจึงจะทําออกมาได้ สวยงาม และการทําพรี เซ่ นทัHงหมดได้ ทH ัง ความรู้ ในเรื องนัHน ๆ ซึHงเป็ นความรู้ ทัวไปทีคนทุกคนควรศึ กษาและเมือเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นนัHนก็สามารถ แก้ ไขได้ ทันสถานการณ์ งานทุกงาน ทีได้ ทําต้ องฝึ กฝนและพบเจอประสบการณ์ เพือให้ มีประสิ ทธิภาพมาก ขึนH หลักฐาน ประกอบ ( สมุดบันทึกประจําวัน / ผลงาน )


วันที, 4 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. พิมพ์บญั ชีรายการสิ นค้า 2. ถ่ายเอกสาร 3. แยกเอกสาร วันที, 5 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ทําพรี เซ่ นเตชั,นด้วยโปรแกรม prezi โดยการนําเอาข้อมูลของคู่มือการรี วิว ความปลอดภัยของพนัก งานมาทํา เป็ นเนืK อหาทัKงหมด เพื, อเอาไปพูดในที, ประชุม 2. แยกเอกสาร วันที, 6 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. จัดทําเอกสาร 2. ถ่ายเอกสาร วันที, 7 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. จัดเอกสาร 3. แยกเอกสาร วันที, 8 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. แยกสาร 3. จัดเอกสาร


ผลประโยชน์ ได้ฝึกความสามารถของตนเองและพัฒนาศักยภาพให้ดียง,ิ ขึKน การออกแบบที,ใช้ในการออกแบบ ต้องมีความละเอียดและข้อมูลต้องเกิดความชัดเจน การเอาข้อมูลในคู่มือมาสรุ ปให้ได้ใจความ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความตัKงใจ ขยันหมัน, เพียร ความรั บผิดชอบ ความอดทน และการ ออกแบบที,ตอ้ งตามความหมายของเนืKอหาทัKงหมด หลักฐาน ประกอบ ( สมุดบันทึกประจําวัน / ผลงาน )


วันที, 18 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. แยกสาร 3. จัดเอกสาร วันที, 19 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. พิมพ์เอกสาร 2. จัดเอกสาร วันที, 20 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. พิมพ์เอกสาร 2. เช๊คเอกสาร วันที, 21 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. จัดแยกเอกสาร วันที, 22 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. แยกสาร 3. พิมพ์เอกสาร ภาพเอกสารและสมุดบันทึกประจําวัน


วันที, 25 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. 2. 3. 4.

ถ่ายเอกสาร แยกสาร จัดเอกสาร ตรวจทานเอกสาร

วันที, 26 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. พิมพ์เอกสาร 3. จัดเอกสาร

วันที, 27 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. พิมพ์เอกสาร วันที, 29 พฤศจิกายน 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. จัดเอกสาร ผลประโยชน์ ทได้ ี รับ ฝึ กสมาธิ ความละเอียดละอ่ อนการตรวจทานข้ อมู ลเพราะถ้ าข้ อมู ลมากความพึงพอใจของพีเลีHยงจะ น้ อยลง การทีมีจิตอาสาสามารถเพิมความสั มพันธ์ ไมตรีกนั ได้ ในหมู่คณะได้ หลักฐาน ประกอบ ( สมุดบันทึกประจําวัน / ผลงาน )


วันที, 2 ธันวาคม 2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. 2. 3. 4.

เขียนเอกสาร จัดแยกเอกสาร ลงข้อมูล ทําโฟโต้ชอปออกแบบงาน

วันที, 3 ธันวาคม2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. 2. 3. 4.

ลงข้อมูล จัดเอกสาร แก้ไขเอกสาร ออกแบบงาน

วันที, 4 ธันวาคม2556 ทํางานในสํานักงาน งานที,ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่

1. ถ่ายเอกสาร 2. จัดเอกสาร 3. ออกแบบงาน ประโยชน์ ทได้ ี รับ การกล้ าแสดงออกในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ การทีเอาความรู้ ทเรีี ยนมามาจัดทําเป็ นผลงานทีมีประสิ ทธิภาพ และเพิมประสิ ทธิภาพให้ แก่ ตนเอง การฝึ กสมาธิและความละเอียดละอ่ อนความตัHงใจในการทํางาน และถ้ าใจ รักในการทํางานจะทํางานอย่ างมีความสุ ขและราบรืน


หลักฐาน ประกอบ ( สมุดบันทึกประจําวัน / ผลงาน )


กิจกรรมครัH งที 3 ชื อกิจกรรม การสั มมนาหลังฝึ กงาน วันที, 17 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 – 16.30 น. เวลาทัKงหมด 2 ชัว, โมง สถานที, วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา เข้าร่ วมการสัมมนาหลังฝึ กงาน การแนะแนวหลังจากฝึ กงานเสร็ จการสรุ ปการฝึ กงาน แนวทางใน การเรี ยนรู ้ หรื อการศึ กษาต่อ การปฏิ บตั ิ ง านในการทํางานทัKงหมด การวางตัว การตรงต่ อเวลา และการ ปฏิบตั ิงานจริ งทัKงหมดว่าเราควรทําอย่างไร และการอบรมจากท่านวิทยากร หรื อผูจ้ กั การของบริ ษทั ฮอนด้า สาขา ระโนดมาเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําเกี, ยวกับการวางตัวและความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ แนะนําการทํางานอาชีพนัKน ๆ ที,มีความต้องการอย่างสู งของตลาดแรงงาน ณ ขณะนีK ประโยชน์ ทได้ ี รับ การวางแผนการเรี ยนที, จะมุ่งหน้าสู่ ตลาดแรงงานเพี,อมี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพที, ดี หรื อมีการ วางตัว ที, เ หมาะสม ไม่ ว่า จะเป็ นการแต่ ง กาย การพู ด จา การวางตัว ในสถานที, ท ํา งาน พฤติ ก รรมหรื อ บุคลิกภาพ การรับผิดชอบหน้าที, การมีจิตอาสา การที,ได้เข้าฟังการสัมมนาครัKงนีK จากวิทยากรจะสามารถที,จะ เอาไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างดี และเป็ นแนวทางในการริ เริ, มความคิดที,หลากหลายได้

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมครัH งที 4 ชื อกิจกรรม บริการวิชาชี พโครงการ Tablet of fun วันที, 10 มกราคม 2557 เวลา 08.00-16.00 น. รวมเป็ นเวลาทัKงหมด 8 ชัว, โมง สถานที, โรงเรี ยนแจ้งวิทยาสงขลา กิจกรรม บริ การวิชาชี พโครงการ Tablet of fun โดยออกบูทจัดแสดงเนื, องในงานวิชาการของโรงเรี ยนแจ้ง วิทยา หรื อ วันเด็ก ให้ความรู ้ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ จากเครื, องTable มี การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล มากมาย มีการแนะนําการใช้แอปพลิ เคชัน, ต่าง ๆ การสอนใช้แอปพลิ เคชัน, บนเครื, อง Tablet ทัKงหมด การ แข่งขันเล่นเกมส์ฝึกทักษะฝึ กสมาธิ ฝึ กไหวพริ บ และจัดแสดงผลงานของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ทัKงหมด ประโยชน์ ทได้ ี รับ จากการไปบริ การวิชาชี พโครงการ Tablet of fun ออกบูทนิ ทรรศการนัKน ฝึ กความสามัคคี การ ช่วยเหลือกัน การวางแผนงานการจัดเตรี ยมงานทัKงหมด ไม่ว่าจะเป็ นแอปพลิ เคชัน, ที,จะเตรี ยมมาสอนหรื อ เกมส์ที,นาํ มาให้เล่นทุกอย่างนัKนมีการทดลองใช้งานทัKงสิK น และได้รู้เกี,ยวกับแอปพลิเคชัน, ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีบนเครื, อง Tablet ที,มีประโยชน์มากกว่าที,ทุกคนคิด เพื,อสร้างความสะดวกและความบันเทิงให้แก่ ผูเ้ ล่นได้ และได้รู้ขอ้ เสี ยจุดด้อยของการทํางานเป็ นหมู่หรื อเป็ นกลุ่มคณะการแบ่งหน้าที,การงานทัKงหมด การ เอาประโยชน์ที,ได้วนั นีKไปปรับเปลี,ยนและสามารถนําเอาไปใช้ในชีวติ ประจําได้อย่างดี


ภาพกิจกรรม บริการวิชาชี พโครงการ Tablet of fun


กิจกรรมครัH งที 5 ชื อกิจกรรม บริการวิชาชี พโครงการ Tablet of fun วันที, 13 มกราคม 2557 ตัKงแต่ 08.30-16.30 น. เวลาทัKงหมด 8 ชัว, โมง สถานที, โรงเรี ยนสทิงพระวิทยา กิจกรรม บริ การวิชาชี พโครงการ Tablet of fun ที,โรงเรี ยนสทิงพระวิทยา ให้ความรู ้เกี, ยวกับกิ จกรรมบนเครื, อง Tablet จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ จากเครื, อง Tablet มีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย มีการสอน ใช้แอปพลิ เคชัน, บนเครื, อง Tablet ทัKงหมด การแข่งขันเล่นเกมส์ ฝึกทักษะฝึ กสมาธิ ฝึ กไหวพริ บ และจัด แสดงผลงานของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจทัKงหมด ประโยชน์ ทได้ ี รับ จากการไปบริ การวิชาชี พโครงการ Tablet of fun ได้ฝึกหรื อเรี ยนรู ้ การทํางานเป็ นทีมที,มีความ พร้อมและดีขK ึนกว่าครัKงก่อนที,ไปโรงเรี ยนแจ้งวิทยาซึ, งเกิ ดปั ญหามาก ได้นาํ เอาวิธีแก้ไขปั ญหามาใช้ในการ ออก บริ การวิชาชี พโครงการ Tablet of fun ครัKงนีK รู ้สึกประสบความสําเร็ จและงานเดินหน้าอย่างง่าย การ ทํางานเป็ นทีมเวริm กได้ดี ได้เรี ยนรู ้อะไรหลาย ๆ อย่าวงเกี,ยวกับการออกจัดบูทและสามารถนําไปพัฒนาแก้ไข ให้ดีขK ึนกว่าเดิมในครัKงต่อไปและสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างสู ง

ภาพกิจกรรม / แบบลงทะเบียน


กิจกรรมครัH งที 6 ชื อกิจกรรม บริการวิชาชี พโครงการ Tablet of fun วันที, 21 มกราคม 2557 ตัKงแต่เวลา 08.00-17.00 น. เวลาทัKงหมด 9 ชัว, โมง สถานที, โรงเรี ยนระโนดวิทยา และ โรงเรี ยนบ้านตะเครีn ยะ กิจกรรม บริ การวิชาชี พโครงการ Tablet of fun บริ การเกี,ยวกับเครื, อง Tablet สอนการใช้แอพพลิเคชัน, และสอน การเล่นเกมส์สร้างไหวพริ บการแก้ไขปั ญหา มีการแข่งขันเล่นเกมส์ การจัดแสดงผลงานการออกแบบกราฟ ฟิ กส์ จากโปรแกรม photoshop ของนักศึกษาแผนกสาขาคอมพิวเตอร์ และแนะแนวให้แก่โรงเรี ยนบ้าน ตะเครีn ยะ ประโยชน์ ทได้ ี รับ การพัฒนาของการทํางานเป็ นทีมเวริm กที,การพัฒนาขึKนไปเรื, อย ๆ ตามลําดับ และประสบการณ์ ที,ดี เยีย, มนีKสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําได้อย่างดี หรื อการวางตัวเมื,ออยูใ่ นสังคมที,มีผคู ้ นเยาวชนจํานวนมาก การแต่ ง กายการพูดที, ใ ช้ภาษาเป็ นทางการส่ วนใหญ่ การทํา งานร่ วมกันเป็ รที ม ต้องใชความอดทนและ รับผิดชอบเป็ นอย่างสู ง เพื,อที,จะให้งานออกมาที,ดีมาก ภาพกิจกรรม / แบบลงทะเบียน


กิจกรรมครัH งที 7 ชื อกิจกรรม เข้ าร่ วมการแข่ งขัน MOS CAMP SONGKHLA 2014 (Microsoft PowerPoint) วันที, 25 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวมเป็ น 1 วัน เวลาทัKงหมด 4 ชัว, โมง สถานที, โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา เข้าร่ วมการแข่งขัน โปรแกรม Microsoft PowerPoint แข่งขันคัดเลือกจากโรงเรี ยนทัว, ทัKงสงขลา เพื,อเป็ นโครงการวัดความรู ้ทางด้านไอทีดว้ ยมาตรฐานสากลสําหรับเยาวชนในจังหวัดสงขลาและเป็ นการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา ให้มีความสามารถ และเข้มแข็งมากขึKนโดยมีความสอดคล้อง กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประเทศไทยได้เพิ,งตนเองทางด้านเทคโนโลยีมากขึKน ประโยชน์ ทได้ ี รับ การใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบทัKงหมดเป็ นภาษาอังกฤษเพื,อการทดสอบความสามารถขอตนเองและ วัดความรู ้และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน ฝึ กไหวพริ บในการแก้ไขปั ญหาเบืKองต้นด้วยตัวเอง ข้อมูลการสอบ ทัKงหมด เป็ นโจทย์ภาษาอังกฤษทัKงหมด และลูกเล่นในการใช้โปรแกรมที,หลากหลาย พร้อมทัKงได้วดั ความรู ้ ของตนเองในด้านทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

หลักฐานภาพกิจกรรม


กิจกรรมครัHงที 8 ชื อกิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานของแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วันที, 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-15.00 น. เวลาทัKงหมด 6 ชัว, โมง สถานที, โรงไฟฟ้ าขนอม อําเภอ ขนอม จังหวัด นครศรี ธรรมราช กิจกรรม จากการการไปดูงานทัศนศึกษา เป็ นเวลา 6 ชัว, โมงนัKน เป็ นการหาความรู ้นอกกรอบศึกษาเกี,ยวกับ ไฟฟ้ าที,เราได้ใช้อยูใ่ นชีวติ ประจําวัน ระบบการทํางานของโรงไฟฟ้ า การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ า การใช้พลังงานหมุนเวียน ศึกษาการดํารงชี วิตของคนในชุ มชน สภาพแวดล้อมในอําเภอขนอม ความอุดม สมบูรณ์ของธรรมชาติในบริ เวณรอบรอบของโรงไฟฟ้ าขนอมที,ยงั คงมีธรรมชาติที,สมบูรณ์ที,สุดในประเทศ ประโยชน์ ทได้ ี รับ จากการใปทัศนศึกษาดูงานที,โรงไฟฟ้ าอําเภอขนอม ได้ความรู ้เกี,ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้ าที,ใช้กนั ในบ้านครัวเรื อน ว่ามีการผลิตอย่างไร ดูระบบการทํางานจากสถานที,จริ งและเครื, องทํางานจริ ง เข้าไปศึกษา ในโรงไฟฟ้ า ดูอุปกรณ์การผลิตความปลอดภัยและการวางแผนการทํางานทุกอย่าง เพราะโรงไฟฟ้ าขนอมจะ อยูใ่ นพืKนที,ชุมชนอําเภอขนอม และดูแลการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อยูส่ มํ,าเสมอ และดู การผลิตไฟฟ้ าให้เพียงพอกับการใช้ไฟฟ้ า ภาพกิจกรรม


เก็บชั่วโมง 160 ชั่วโมง อาญรัตน์  
Advertisement