Page 1


สมาชิกในกล่ มุ นางสาว จริญญา กองเพชร 544148046 นางสาว สุ พตั รา กมลสาร 544148180 นางสาว รัตติยากร คาบุญเหลือ 544148181


ซอฟต์ แวร์ ความหมายของซอฟต์ แวร์ การใช้ งานระบบสารสนเทศด้ วยคอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้ องมีซอฟต์ แวร์ ควบคุมการทางาน เช่ น การซื้อของโดยใช้ บัตรเครดิตผู้ขายจะตรวจสอบ บัตรเครดิตโดยใช้ เครื่องอ่ านบัตรแล้ วส่ งข้ อมูลของบัตรเครดิตไปยังศูนย์ ข้ อมูลของบริษทั ผู้ออกบัตรการตรวจสอบจะกระทากับฐานข้ อมูลกลาง โดยมีกลไกหรือเงือ่ นไขของการตรวจสอบจากนั้นจึงให้ คาตอบว่ าจะ ยอมรับหรือปฏิเสธบัตรเครดิตใบนั้นการดาเนินการเหล่ านีเ้ ป็ นไปโดย อัตโนมัติตามคาสั่ งของซอฟต์ แวร์


การใช้ งานไมโครคอมพิวเตอร์ จะเริ่มขึน้ เมื่อไมโครคอมพิวเตอร์ พร้ อมรับคาสั่ งโดยขึน้ ตัวพร้ อม (prompt) ดังรู ป จอภาพแสดงตัวพร้ อม


เมือ่ ผู้ใช้ ป้อนคาสั่ ง DIR ซึ่งเป็ นคาสั่ งให้ คอมพิวเตอร์ แสดงข้ อมูลเกีย่ วกับ แฟ้มข้ อมูลทีอ่ ยู่ในแผ่ นบันทึกทีต่ ดิ ต่ ออยู่ขณะนั้นผลลัพธ์ ทไี่ ด้ อาจแสดง ดังรูปนั่นหมายความว่ าผู้ใช้ ได้ สั่งให้ คอมพิวเตอร์ ทางานตามคาสั่ ง DIR ซึ่งถูกเก็บไว้ ในหน่ วยความจาก่ อนแล้ ว เมือ่ เรียกคาสั่ งคอมพิวเตอร์ จงึ ไป ทางานตามชุ ดคาสั่ งหรือซอฟต์ แวร์ นั่นเอง


ซอฟต์ แวร์ ระบบ ซอฟต์ แวร์ ระบบ คือ ซอฟต์ แวร์ ทชี่ ่ วยในการจัดการระบบ คอมพิวเตอร์ จัดการทางด้ านอุปกรณ์ รับเข้ าและส่ งออกการรับข้ อมูลจาก แผงแป้นอักขระ การแสดงผลบนจอภาพการนาข้ อมูลออกไปพิมพ์ ยงั เครื่องพิมพ์ การดูแล การจัดเก็บข้ อมูลเป็ นแฟ้มการเรียกค้ นข้ อมูล การ สื่ อสารข้ อมูล


ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ คือ ซอฟต์ แวร์ ทเี่ ขียนขึน้ เพือ่ ประยุกต์ กบั งานทีผ่ ้ ูใช้ ต้ องการ เช่ น ซอฟต์ แวร์ ประมวลคาซอฟต์ แวร์ จัดเก็บภาษี ซอฟต์ แวร์ สินค้ า คงคลัง ซอฟต์ แวร์ ตารางทางาน ซอฟต์ แวร์ กราฟิ กซอฟต์ แวร์ จัดการ ฐานข้ อมูล เป็ นต้ น


ซีพเี อ็ม (Control Program/Microcomputer : CP/M) จัดเป็ นระบบปฏิบัตกิ ารรุ่นแรก ๆทีน่ ามาใช้ งานกับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ขนาด 8 บิตซึ่งปัจจุบันนีล้ ้ าสมัยแล้ วหลังจากเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ได้ ขยายมาเป็ นเครื่องขนาด 16 บิต ก็ได้ มีการเขียน ระบบปฏิบัติการขึน้ ใหม่

เอ็มเอสดอส เป็ นระบบปฏิบัติการทีเ่ หมาะสาหรับงานงานเดียวแม้จะมี ซอฟต์ แวร์ มาเสริมช่ วยการใช้ งานในลักษณะหน้ าต่ าง (window) ทาให้ สามารถทางานหลายอย่ างพร้ อมกันแต่ กย็ งั ทาได้ ไม่ ดนี ักเพราะไม่ ได้ มี การออกแบบมาเพือ่ งานหลายชิ้นโดยเฉพาะเมื่อขีดความสามารถของ ฮาร์ ดแวร์ สูงขึน้


โปรแกรมประมวลคา ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็ นซอฟต์แวร์ในกำรนำตัวอักษรมำเรี ยงต่อเป็ นคำ ประโยคหรื อย่อหน้ำ คล้ำยเครื่ องพิมพ์ดีดพิมพ์ขอ้ ควำมบนกระดำษแต่ ต่ำงกันที่ตวั อักษรที่พิมพ์หรื อป้ อนเข้ำทำงแผงแป้ นอักขระจะเข้ำไปเก็บ อยูใ่ นหน่วยควำมจำของคอมพิวเตอร์ ทำให้สำมำรถดัดแปลงได้ง่ำย ภำยใต้ขอ้ กำหนดของซอฟต์แวร์ผใู ้ ช้สำมำรถกำหนดปรับแต่งรู ปแบบได้


ตัวอย่ างการใช้ ซอฟต์ แวร์ ประมวลคา Microsoft Word


โปรแกรมตารางการทางาน การวิเคราะห์ และคานวณตัวเลขของวิศวกรด้ วยการสร้ างเป็ นรู ป แบบจาลองในลักษณะของสู ตรคานวณ และสมการทางคณิตศาสตร์ มกั มี การขีดเขียน คานวณ และจดบันทึกลงในกระดาษโดยมีเครื่องคิดเลขเป็ น เครื่องมือช่ วยในการคานวณ การคานวณตามงานที่ออกแบบหรือการ ค้ นหาคาตอบของรูปแบบจาลองสมการทีส่ ร้ างขึน้ นับเป็ นงานทีน่ ่ าเบื่อ และต้ องใช้ ความอดทนมาก


ตัวอย่ างการใช้ ซอฟต์ แวร์ ตารางทางาน


ซอฟต์ แวร์ จดั การฐานข้ อมูล ซอฟต์ แวร์ จดั การฐานข้ อมูลช่ วยให้ ผ้ ูใช้ ดาเนินการจัดการข้ อมูลได้ ง่าย และมีให้ เลือกใช้ ได้ หลายซอฟต์ แวร์ ทุกซอฟต์ แวร์ เน้ นให้ ผ้ ูใช้ สามารถ สร้ างแฟ้มข้ อมูลช่ วยในการจัดเก็บ การขอดู การเรียกค้ น การเพิม่ เติม การลบ การจัดเรียงและการทารายงาน


ซอฟต์ แวร์ กราฟิ ก วิเคราะห์ คานวณตัวเลขทางสถิตไิ ด้ ข้อมูลตัวเลขชุ ดใหม่ แล้ วจึงค่ อยนามา สร้ างเป็ นแผนภูมซิ ึ่งแผนภูมทิ ไี่ ด้ นีจ้ ะนาไปเสนอต่ อผู้บริหารระดับสู ง เพือ่ ใช้ วางแผนและตัดสิ นใจหรืออาจใช้ เพือ่ นาเสนอบุคคลทัว่ ไป เพือ่ การ ประชาสั มพันธ์ แผนภูมทิ างธุรกิจเพือ่ การนาเสนอมักมีการจัดทาขึน้ เป็ น พิเศษเพราะจะต้ องให้ เข้ าใจง่ ายดึงดูดความสนใจต่ อผู้พบเห็น


ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ จะเป็ น ภาษาประดิษฐ์ (artificial language) ทีม่ นุษย์ คิดสร้ างมาเองเป็ นภาษาทีม่ จี ุดมุ่งหมายเฉพาะ มีกฎเกณฑ์ ทตี่ ายตัวและ จากัด คืออยู่ในกรอบให้ ใช้ คาและไวยากรณ์ ทจี่ ากัด และมีการ ตีความหมายทีช่ ัดเจนจึงจัดภาษาคอมพิวเตอร์ เป็ น ภาษาทีม่ รี ู ปแบบเป็ น ทางการ (formal language) ต่ างกับภาษาธรรมชาติที่มีขอบเขตกว้ างมาก ไม่ มรี ูปแบบตายตัวทีแ่ น่ นอน กฎเกณฑ์ ของภาษาจะขึน้ กับหลัก ไวยากรณ์ และการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้ น้ัน ๆ


ภาษาคอมพิวเตอร์ อาจแบ่ งได้ เป็ น 3 ระดับ 1.ภาษาเครื่อง เป็ นภาษาทีข่ นึ้ กับฮาร์ ดแวร์ ของคอมพิวเตอร์ แต่ ละระบบโดยเขียนอยู่ ในรู ปของรหัสของระบบเลขฐานสอง ประกอบด้ วยเลข 0 และเลข 1 ที่ นามาเขียนเรียงติดต่ อกันประโยคคาสั่ งของภาษาเครื่องจะประกอบด้ วย ส่ วนทีร่ ะบุให้ คอมพิวเตอร์ ทางานอะไร เช่ นสั่ งให้ ทาการบวกเลข สั่ งให้ ทาการเคลือ่ นย้ ายข้ อมูล เป็ นต้ นและอีกส่ วนเพือ่ บอกแหล่ งข้ อมูลทีจ่ ะ นามาทางานตามทีร่ ะบุในตอนแรก


2. ภาษาระดับต่าหรือภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่า หรือภาษาแอสเซมบลีลกั ษณะของภาษานีจ้ ะเป็ นการ ใช้ ตัวอักษรมาเรียงกันเป็ นคา แทนเลขฐานสองโดยคาทีก่ าหนดขึน้ จะมี ความหมายทีส่ ามารถเข้ าใจและจาได้ ง่าย เช่ น จะใช้ คาสั่ ง ADD แทนการ บวก คาสั่ ง SUB แทนการลบ เป็ นต้ น

3.ภาษาระดับสู ง การพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ ในยุคต่ อมาจึงพยายามให้ เป็ นภาษาที่ สามารถนาไปใช้ กบั เครื่องต่ างระบบกันไม่ ต้องเสี ยเวลาเรียนรู้ใหม่ ทั้งหมด


การพัฒนาซอฟต์ แวร์ การพัฒนาระบบซอฟต์ แวร์ ขนาดใหญ่ ๆ เช่ นระบบสิ นค้ าคงคลังในงาน ธุรกิจ ระบบการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยหรือระบบบัญชีลูกหนี้ เจ้ าหนีข้ องบริษัทร้ านค้ า นับเป็ นงานทีค่ ่ อนข้ างซับซ้ อนมีขอบเขตเกิด กว่ าทีส่ มองของมนุษย์ จะจดจาได้ อย่ างครบถ้ วนไม่ ใช่ งานเล็ก ๆหรือ โปรแกรมเล็กๆ สาหรับผู้พฒ ั นาเพียงคนเดียวจาเป็ นต้ องอาศัยผู้ร่วม พัฒนาหลายคนทางานร่ วมกันในช่ วงเวลาที่ยาวพอสมควรเพราะใน ระหว่ างการพัฒนาอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึน้ ได้ เสมอ


ระบบใช้ งานติดต่ อคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ มาใช้ งานมักจะได้ ระบบปฏิบัติการมาพร้ อม กับเครื่องซึ่งสามารถช่ วยจัดการให้ ผ้ ูใช้ เรียกใช้ หรือติดต่ อกับเครื่องได้ ทันทีโดยรู ปแบบของการติดต่ อกับเครื่องจะขึน้ กับระบบปฏิบัตกิ ารที่ ติดตั้งและซอฟต์ แวร์ เสริมสภาพแวดล้ อมการใช้ งานซึ่งเป็ นซอฟต์ แวร์ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงระบบติดต่ อระหว่ างเครื่องกับผู้ใช้ ให้ ใช้ ง่ายและ ทางานได้ รวดเร็วขึน้


วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ ไม่ ใช่ เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ องเฉพาะกับปัญหาเทคนิคของ กระบวนการพัฒนาเท่ านั้นยังจะรวมไปถึงปัญหาด้ านบุคลากรและการ ควบคุมติดตามโครงการซึ่งในทีน่ ีจ้ ะกล่ าวเฉพาะกระบวนการพัฒนา ซอฟต์ แวร์ และระบบซอฟต์ แวร์ ทมี่ กี ารหมุนเวียนใช้ งานเป็ นวัฏจักร ซอฟต์ แวร์ ดังรู ป


ซอฟต์ แวร์ ทพี่ ฒ ั นามาแล้ วจะเข้ าสู่ วฏั จักรของการนาไปใช้ งานแล้ วนามา ปรับปรุงแก้ ไข และย้ อนกลับนามาใช้ งานใหม่ ตลอดระยะเวลาการใช้ งาน ซอฟต์ แวร์ น้ัน จนกว่ าจะมีซอฟต์ แวร์ ใหม่ มาแทนที่ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมต่ าง ๆ มีวฎั จักรเช่ นเดียวกัน เพียงแต่ ว่า วัฏจักร ของผลิตภัณฑ์ ไม่ ใช่ การปรับปรุงแก้ ไข แต่ จะเป็ นการซ่ อมบารุงให้ ใช้ งาน ต่ อไปได้ ซอฟต์ แวร์ ต่างกับผลิตภัณฑ์ ตรงทีไ่ ม่ มีส่วนสึ กหรอ การปรับปรุงแก้ ไขซอฟต์ แวร์ อาจเกิดขึน้ จากข้ อผิดพลาดของ ซอฟต์ แวร์ ทีย่ งั หลงค้ างอยู่หรือจากข้ อกาหนดของเงือ่ นไขภายใน ซอฟต์ แวร์ ทมี่ ีการเปลีย่ นแปลง เช่ นการเปลีย่ นแปลงวิธีการจัดเก็บภาษี ของระบบบัญชี ต้ องแก้ ไขเงือ่ นไขในซอฟต์ แวร์ ใหม่ ตามปกติซอฟต์ แวร์ ทีพ่ ฒ ั นามาแล้ วมักมีการปรับปรุงแก้ ไขอยู่เสมอเพราะเป้าหมายความ ต้ องการของผู้ใช้ งานมักจะเปลีย่ นแปลงภายหลังการทดลองใช้ ไประยะ หนึ่ง


ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์ แวร์ การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ กนั ทั่วไปจะแบ่ งออกเป็ นขั้นตอน ดังนี้ การ วิเคราะห์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรมหรือการสร้ างชิ้นงานจริง และ การตรวจสอบซอฟต์ แวร์ การวิเคราะห์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรมหรือการสร้ างชิ้นงานจริง การตรวจสอบซอฟต์ แวร์


แนวโน้ มของซอฟต์ แวร์ พัฒนาการทางซอฟต์ แวร์ มีการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็วไม่ แพ้ทางด้ าน ฮาร์ ดแวร์ สิ่งทีเ่ ป็ นประจักษ์ พยานในเรื่องนีค้ อื ผู้พฒ ั นาซอฟต์ แวร์ ได้ ปรับปรุงซอฟต์ แวร์ ร่ ุนใหม่ ตลอดเวลา แนวโน้ มของซอฟต์ แวร์ จงึ อยู่ทกี่ ารทาให้ ซอฟต์ แวร์ น้ันใช้ งานง่ ายมี ระบบกุย ทีใ่ ห้ ผ้ ูใช้ เมาส์ หรืออุปกรณ์ ชี้ตาแหน่ งชี้ได้ โดยตรง ขณะนีม้ โี ปรแกรมจัดระบบงานทีเ่ ป็ นแบบกุยหลายระบบทีม่ แี นวโน้ ม ของการใช้ งานเชื่อมโยงต่ อกันเป็ นเครือข่ ายและใช้ งานร่ วมกันได้ ดเี ช่ น โปรแกรมวินโดวส์ เอ็นที วินโดวส์ 95 โปรแกรมเหล่ านีท้ าให้ ผ้ ูใช้ ใช้ งาน คอมพิวเตอร์ ได้ สะดวกขึน้ เมือ่ เชื่อมโยงระบบเป็ นเครือข่ ายมากขึน้ ซอฟต์ แวร์ ร่ ุนใหม่ จาเป็ นต้ อง ทางานเชื่อมโยงถึงกันในระบบเครือข่ ายด้ วยการทางานจะทางานเป็ นกลุ่ม และใช้ งานร่ วมกัน สามารถดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆร่ วมกัน

tuoy  

asdfvcbnmo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you