Page 1

105

(19876)

19 сентября 2015 года

ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ СУББОТА Общественно-политическая газета Атырауской области

Следует снижать издержки и поднимать производительность труда

новости

Встреча с членами Совета мудрецов Вчера Глава государства встретился с видными зарубежными государственными деятелями и лауреатами Нобелевской премии, среди которых - экспрезидент Израиля Ш.Перес, экс-президент Польши Л.Валенса, экс-Президент Колумбии С.Трухильо, эксПремьер-Министр Испании Х.Сапатеро, экс-генеральный директор МАГАТЭ М.АльБарадеи и другие.

Там, где стелется асфальт...

Таков лейтмотив состоявшихся встреч Президента страны Нурсултана Назарбаева в рамках рабочего визита в Атыраускую область.

5 Путевые заметки на страницах истории

6

фото Ерлана АЛТЫБАЕВА

Жить полной жизнью

7 Не ведись на коррупцию

В ходе поездки Глава государства посетил новые производственные объекты, встретился с рабочими. В частности, Нурсултан Назарбаев побывал на заводе по производству оптического кабеля компании «ПКФ Континент Ко ЛТД» и осмотрел цех по выпуску крупногабаритных и сверхтяжелых изделий для нефтяной отрасли ТОО «АтырауНефтеМаш». Также Глава государства провел расширенное совещание по вопросам развития западного региона страны.

8 прогноз погоды

на сегодня, 19 сентября

+23о +14о www.gismeteo.kz

Подробности на стр. 2-3

Фото Амангельды МУТИГУЛИНА

Akorda.kz

АНОНСЫ

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА

Участники мероприятия обсудили ситуацию в мировой политике, экономике и международной безопасности. В этом контексте были затронуты внешнеполитические инициативы нашей страны и ее роль в усилиях международного сообщества по разрешению различных конфликтов в мире. В своей речи Президент Казахстана рассказал о достижениях нашей страны за годы Независимости. - В начале нашего пути мы боролись за выживание, так как прогнозы относительно будущего Казахстана и его возможностей были негативные. Такая перспектива была нам не по душе, поэтому мы начали предпринимать решительные действия. Одним из серьезных вызовов было поставить социалистическую экономику на рыночные рельсы. За три года была проведена приватизация, привлечены самые крупные в Центральной Азии инвестиции. Сегодня Казахстан входит в число 50 конкурентоспособных стран, а также в двадцатку государств, имеющих самый большой объем привлеченных инвестиций, - сказал Глава государства. Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в связи с нестабильностью цен на мировых рынках сырья, в Казахстане реализуется политика индустриализации, благодаря которой за последние годы построены сотни новых предприятий. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в стране выполняется вторая пятилетка программы индустриально-инновационного развития, одной из главных целей которой является планомерное снижение зависимости экономики от экспорта сырьевых ресурсов. Президент Казахстана отметил курс нашей страны на развитие транспортно-логистического потенциала и строительство инфраструктуры. Эти усилия, в свою очередь, позволили диверсифицировать маршруты и значительно увеличить объемы товарооборота с другими странами. Гл а в а г о с у д а р с т в а т а к ж е подчеркнул, что «подушка безопасности» в виде Национального фонда позволяет Казахстану продолжить реализацию намеченных планов и выполнять социальные обязательства. Нурсултан Назарбаев обратил внимание на важность сохранения мира и стабильности внутри страны, благодаря чему сегодня казахстанцы с уверенностью смотрят в будущее.

www.priсom.kz

курсы валют: 19-09-2015

EUR 309.94

RUB 4.09

USD 270.69

lbank.kz

www.nationa


2

19 ñåíòÿáðÿ

ÑÎÁÛÒÈß

Èííîâàöèîííûå êèëîìåòðû

Ìèíèñòð ïî èíâåñòèöèÿì è ðàçâèòèþ ÐÊ Àñåò Èñåêåøåâ ïðîèíôîðìèðîâàë Ïðåçèäåíòà ñòðàíû Íóðñóëòàíà Íàçàðáàåâà î ñîñòîÿíèè è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû. Àêèì Àòûðàóñêîé îáëàñòè Áàêòûêîæà Èçìóõàìáåòîâ äîëîæèë Åëáàñû î ðåàëèçàöèè êëþ÷åâûõ ïðîåêòîâ ÔÈÈÐ â ðåãèîíå. Óñïåøíî çàâåðøèâ ïåðâóþ ïÿòèëåòêó èíäóñòðèàëèçàöèè, îáëàñòü íå ñíèçèëà òåìïîâ è âî âòîðîé. Âñåãî ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå ðåàëèçîâàíî è ðåàëèçóåòñÿ

www.pricom.kz

Ôîòî Àíóàðà ÀÁÈËÃÀÇÈÅÂÀ

Ñâåòëàíà ÍÎÂÀÊ Ñâîé ðàáî÷èé âèçèò â Àòûðàóñêóþ îáëàñòü Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ íà÷àë ñ ïîñåùåíèÿ íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî âûïóñêó îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ ÒÎÎ «ÏÊÔ Êîíòèíåíò Êî Ëòä», ïîñòðîåííîãî â Àòûðàó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû âòîðîé ïÿòèëåòêè ôîðñèðîâàííîãî èíäóñòðèàëüíî-èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îçíàêîìèëñÿ ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè íà èííîâàöèîííîì ïðîèçâîäñòâå è ïîîáùàëñÿ ñ çàâîä÷àíàìè.

2015 ãîäà

ïðîåêòîâ íà ïîëòîðà òðèëëèîíà òåíãå. Ýòî ïðîåêòû â ôàðìàöåâòèêå, íåôòÿíîì ìàøèíîñòðîåíèè, ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâå, ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è äðóãèõ. Íàïðèìåð, â ðåãèîíå óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ ïëåìåííîå ñêîòîâîäñòâî. Âûïóñêàåòñÿ øèðîêèé àññîðòèìåíò ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå èç êîçüå-

ãî ìîëîêà.  ñêîðîì âðåìåíè ðåøèòñÿ âîïðîñ ñ ïåðåðàáîòêîé øåðñòè. Ñðåäè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ - çàâîä «ÏÊÔ Êîíòèíåíò Êî Ëòä». Îñíîâíàÿ öåëü ïðîåêòà - ïðîèçâîäñòâî âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé êàáåëüíîé ïðîäóêöèè. Ïðåäïðèÿòèå îñíàùåíî ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò 714 ìëí. 181

òûñ. òåíãå. ÒÎÎ «ÏÊÔ Êîíòèíåíò Êî ËÒÄ» âêëþ÷åíî â Êàðòó èíäóñòðèàëèçàöèè è ïîëó÷àåò ñóáñèäèðîâàíèå ïî ïðîãðàììå «Äîðîæíàÿ êàðòà áèçíåñà». Ìîùíîñòü ïðîåêòà ïðè îäíîñìåííîé ðàáîòå ñîñòàâëÿåò 5000 êì êàáåëÿ â ãîä. Êîãäà ïðåäïðèÿòèå ïåðåéäåò íà òðåõñìåííóþ ðàáîòó, òî âûïóñê äîéäåò äî 11 òûñ. êì îïòèêî-âîëîêîííîé ïðîäóêöèè. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ îñìîòðåë îáðàçöû ìàòåðèàëîâ è ïðîäóêöèè, âûïóñêàåìîé íà ïðåäïðèÿòèè îïòè÷åñêîå âîëîêíî, îêðàøåííîå îïòè÷åñêîå âîëîêíî, îïòè÷åñêèå ìîäóëè, êîðäåëü ñêðó÷åííàÿ, ãîòîâûå êàáåëè. Äèðåêòîð ÒÎÎ «ÏÊÔ Êîíòèíåíò Êî Ëòä» Ñåìåí Õâàí ïîçíàêîìèë Ãëàâó ãîñóäàðñòâà è äðóãèõ îôèöèàëüíûõ ëèö ñòðàíû ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè ëèíèÿìè. Ïðîäóêöèÿ çàâîäà ïðîèçâîäèòñÿ èç âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ, îòâå÷àåò âñåì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïîçäðàâèë çàâîä÷àí ñ çàïóñêîì îáúåêòà, îòìåòèâ åãî çíà÷èìîñòü äëÿ ðàçâèòèÿ èíäóñòðèàëüíîé ñôåðû ðåãèîíà. - Î÷åíü õîðîøèé îáúåêò, èííîâàöèîííûé, - ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò ñòðàíû. Çàâîä îáåñïå÷èë ïîñòîÿííîé ðàáîòîé 50 ÷åëîâåê.  ñâîþ î÷åðåäü, ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ ïîáëàãîäàðèëè Ïðåçèäåíòà Êàçàõñòàíà çà âñåìåðíóþ ïîä-

Íàðîäíàÿ ìàðêà â ïðèîðèòåòå! ÒÎÎ «ÀòûðàóÍåôòåÌàø» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ îïûò âûïóñêà íåôòåïðîìûñëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ôîðñèðîâàííîãî èíäóñòðèàëüíî-èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Ñåãîäíÿ ïðîäóêöèÿ çàâîäà «ÀòûðàóÍåôòåÌàø» ïîëüçóåòñÿ âûñîêèì ñïðîñîì ó ïîòðåáèòåëåé. Êîìïàíèÿ SGT CRÎUP ðåàëèçóåò ñðàçó 4 èííîâàöèîííûõ ïðîåêòà, âîøåäøèõ â Êàðòó èíäóñòðèàëèçàöèè. Îäèí èç íèõ - ýòî öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó êðóïíîãàáàðèòíûõ è ñâåðõòÿæåëûõ èçäåëèé äëÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé íåôòåõèìè÷åñêîé è ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî íà÷àëîñü â ìàå ïðîøëîãî ãîäà. Òàêèõ ïðîèçâîäñòâ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå âñåãî äâà - â Êàçàõñòàíå è â Ðîññèè. Ïîëó÷åíû çàêàçû îò Àòûðàóñêîãî íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî è Ïàâëîäàðñêîãî íåôòåõèìè÷åñêîãî çàâîäîâ. Ïðåäïðèÿòèå èìååò ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà íà âûïóñêàåìóþ ïðîäóêöèþ. Àêèì îáëàñòè Áàêòûêîæà Èçìóõàìáåòîâ è ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà SGT CRÎUP Ñàãàò Òóãåëüáàåâ îçíàêîìèëè Ãëàâó ãîñóäàðñòâà ñ îñíîâíûì ïðîèçâîäñòâîì öåõà è ïåðñïåêòèâàìè åãî ðàçâèòèÿ. Ïðåçèäåíò Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ, îñìàòðèâàÿ ïðåäïðèÿòèå, ïîä÷åðêíóë, ÷òî îáúåêò äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì äëÿ âñåãî

 õîäå ðàáî÷åãî âèçèòà Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîñåòèë çàâîä ÒÎÎ «ÀòûðàóÍåôòåÌàø», ÿâëÿþùèéñÿ ÷àñòüþ êîìïàíèè SGT CRÎUP. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ îçíàêîìèëñÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó êðóïíîãàáàðèòíûõ è ñâåðõòÿæåëûõ èçäåëèé, îñìîòðåë îáîðóäîâàíèå è âûïóñêàåìóþ ïðîäóêöèþ.

íàøåãî ðåãèîíà è ñòðàíû â öåëîì.  õîäå áåñåäû ñ òðóäîâûì êîëëåêòèâîì Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îòìåòèë, ÷òî äëÿ ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû çäåñü ñîçäàíû ëó÷øèå óñëîâèÿ, òàêèå ïðîèçâîäñòâà íóæíû äëÿ ñòðàíû. - Ñåãîäíÿ Êàçàõñòàí ñïîñîáåí âûïóñêàòü êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîýòîìó ÿ âñåãäà è âåçäå ãîâîðþ «Ïîêóïàéòå êàçàõñòàíñêèé òîâàð». Ãîñóäàðñòâî ïðîäîëæèò ñîçäàâàòü âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ÷åëîâåêà òðóäà, äàëüíåéøåãî ïîâûøå-

íèÿ êà÷åñòâà è ìàñøòàáîâ âûïóñêà îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîâ. ß æåëàþ âàì óäà÷è è óñïåõîâ â ïðîèçâîäñòâå èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè, - ñêàçàë Ëèäåð íàöèè, îáðàùàÿñü ê ñîòðóäíèêàì çàâîäà. Îò èìåíè êîëëåêòèâà Ãëàâó ãîñóäàðñòâà ïîáëàãîäàðèë ðàáîòíèê öåõà Ðàøèä Àëàøáàåâ: «Íóðñóëòàí Àáèøåâè÷, ÿ áëàãîäàðþ Âàñ çà Âàøó ïîääåðæêó êàçàõñòàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé â ïðîèçâîäñòâå ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè». Ãëàâíàÿ öåííîñòü çàâîäà - ýòî êàäðû, íà îáó÷åíèå è ïîâûøå-

äåðæêó ðàçâèòèÿ èíäóñòðèàëüíî-èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé â ñòðàíå. Îòìåòèì, ÷òî ñîçäàíèå íîâîãî ïðîèçâîäñòâà ñïîñîáñòâîâàëî è ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè ðåãèîíà, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî ãîòîâÿò êàäðû äëÿ ýòîé ïåðñïåêòèâíîé îòðàñëè. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà Áàãèò Øåðêåøáàåâîé, â àâãóñòå íûíåøíåãî ãîäà ïîäïèñàí Ìåìîðàíäóì î ïîäãîòîâêå êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèè «ÏÊÔ Êîíòèíåíò Êî Ëòä». Îòîáðàíî øåñòåðî ñòóäåíòîâ êîëëåäæà, êîòîðûå áóäóò ïðîõîäèòü ïðàêòèêó çäåñü â 2015-2016 ãîäàõ. Ñòóäåíò ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà Äìèòðèé Ñìèðíîâ îäèí èç ýòèõ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ. - Ñ÷èòàþ, ÷òî ìíå ïîâåçëî. Ñåãîäíÿ ÿ ïðîõîæó ïðàêòèêó íà îäíîì èç ñàìûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà, à çíà÷èò, åñòü øàíñû ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ íà äåëå. Íàäåþñü, ÷òî â äàëüíåéøåì ìåíÿ æäåò èíòåðåñíàÿ ðàáîòà íà äàííîì ïðîèçâîäñòâå, - ïîäåëèëñÿ Äìèòðèé Ñìèðíîâ. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî âîïðîñ ñ òðóäîóñòðîéñòâîì âûïóñêíèêîâ ïðîôèëüíîãî êîëëåäæà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî â 2017 ãîäó íà ïðåäïðèÿòèè ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü åùå äâà äîïîëíèòåëüíûõ öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó ìåäüñîäåðæàùåé êàáåëüíîé ïðîäóêöèè, áóäåò ðåøåí ïîëîæèòåëüíî.

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Ôîòî Àìàíãåëüäû ÌÓÒÈÃÓËËÈÍÀ

Äèíàðà ÊÀÍÁÅÒÎÂÀ

ÏÎ ÌÈÐÎÂÛÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ

íèå êâàëèôèêàöèè êîòîðûõ çäåñü ñðåäñòâ íå æàëåþò. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà ïî ñâàðî÷íûì ðàáîòàì Àíòîíà Ìàðòûíîâà, âûïóñêíèêà Àòûðàóñêîãî êîëëåäæà òåëåêîììóíèêàöèé è ìàøèíîñòðîåíèÿ, óñëîâèÿ òðóäà è çàðàáîòíàÿ ïëàòà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà óñòðàèâàþò. Ñâîå áóäóùåå îí ñâÿçûâàåò ñ ýòèì ïðåäïðèÿòèåì. - Ìû ðàäû, ÷òî îáîðóäîâàíèå, âûïóùåííîå íà ÒÎÎ «ÀòûðàóÍåôòåÌàø», óñïåøíî ðàáîòàåò íà êðóïíåéøèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè. Êîëè÷åñòâî çàêàçîâ çàâîäà çà ïîñëåäíèå ãîäû

çàìåòíî âûðîñëî. È ýòî çàêîíîìåðíî, âåäü íàøè ñïåöèàëèñòû èìåþò çíà÷èòåëüíûé îïûò ðàçðàáîòêè è èçãîòîâëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïî èñõîäíûì òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì êëèåíòà. Ê òîìó æå ìû óêëàäûâàåìñÿ âñåãäà â ñðîê, ìîæåì îáåñïå÷èòü îïåðàòèâíîå âûïîëíåíèå çàêàçîâ, âêëþ÷àÿ ìîíòàæ, ðåìîíò, íàëàäêó îáîðóäîâàíèÿ è åãî ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, - ïîäåëèëñÿ ñ íàìè Àíòîí. Ñåãîäíÿ íà çàâîäå ðàáîòàþò 268 ÷åëîâåê. Ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðåíèå øòàòà åùå íà 100 ðàáî÷èõ ìåñò. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó ÒÎÎ «ÀòûðàóÍåôòåÌàø» Ñåðãåÿ Òêà÷óêà, îñíîâíîé öåëüþ íà áëèæàéøèå ãîäû ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå â òåõíîëîãè÷åñêîì ïëàíå. Óæå ñåãîäíÿ â íîâîì öåõå òÿæåëîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, îñíàùåííîì óíèêàëüíûì îáîðóäîâàíèåì, àíàëîãîâ êîòîðîìó íåò âî âñåé Ñðåäíåé Àçèè, íà÷àòî ïðîèçâîäñòâî ïî êîíòðàêòàì ñ ÿïîíñêîé êîìïàíèåé «Ìàðóáåíè» ñâåðõòÿæåëûõ íåãàáàðèòíûõ èçäåëèé äëÿ ïðîåêòà Êîìïëåêñà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè íåôòè. Òàêæå íà çàâîäå ñîçäàí ñîâìåñòíûé ïðîåêò êàçàõñòàíñêîé ãðóïïû êîìïàíèé SGT GROUP è èòàëüÿíñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ôëàíöåâ METALFAR PRODOTTI INDUSTRIALI S.p.A. ÒÎÎ «FT Manufacturing Kz». Êîìïàíèÿ óæå íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî â ñâîåì ðîäå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ôëàíöåâ ïî ñòàíäàðòó ANSI/ASME íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíèðîâàí íà òðåòèé êâàðòàë 2016 ãîäà.


ÑÎÁÛÒÈß

Ñëîæíîñòè ïðåîäîëèìû: ðàáîòàòü, ðàáîòàòü è ðàáîòàòü

19 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà www.pricom.kz

Íà ñîâåùàíèè ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè ìèíèñòð ïî èíâåñòèöèÿì è ðàçâèòèþ ÐÊ Àñåò Èñåêåøåâ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÀÎ «ÍÊ «ÊàçÌóíàéÃàç» Ñàóàò Ìûíáàåâ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïàëàòû ïðåäïðèíèìàòåëåé «Àòàìåêåí» Àáûëàé Ìûðçàõìåòîâ. Çàòåì ñ îò÷åòàìè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñâîèõ ðåãèîíîâ âûñòóïèëè àêèì Àòûðàóñêîé îáëàñòè Áàêòûêîæà Èçìóõàìáåòîâ, àêèì Ìàíãèñòàóñêîé îáëàñòè Àëèê Àéäàðáàåâ, àêèì Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè Íóðëàí Íîãàåâ, àêèì Àêòþáèíñêîé îáëàñòè Áåðäèáåê Ñàïàðáàåâ.  ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ Âûñòóïàÿ ïåðåä Ïðåçèäåíòîì, àêèì íàøåé îáëàñòè ñîîáùèë, ÷òî â Àòûðàóñêîé îáëàñòè îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ äâóì âîïðîñàì - îáåñïå÷åíèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà ñîçäàíî 11 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Ñî âñåìè ñðåäíèìè è êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè çàêëþ÷åíû ìåìîðàíäóìû î ñîõðàíåíèè ðàáî÷èõ ìåñò. Èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ðåãèîíà: ïîÿâèëèñü íîâûå íàïðàâëåíèÿ â òàêèõ ñåêòîðàõ, êàê íåôòåõèìèÿ, ìåäèöèíà, ìàøèíîñòðîåíèå, æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ãëóáîêàÿ ïåðåðàáîòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêöèé. Âî âòîðîé ïÿòèëåòêå èíäóñòðèàëèçàöèè ðåàëèçóþòñÿ 17 ïðîåêòîâ, îáùåé ñòîèìîñòüþ 1,8 òðëí. òåíãå. Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ìàëîì è ñðåäíåì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå ïðèáëèçèëàñü ê 100 òûñÿ÷àì ÷åëîâåê.  ðåçóëüòàòå, óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñîñòàâëÿåò 4,9 ïðîöåíòà, ÷òî íèæå ñðåäíåãî ðåñïóáëèêàíñêîãî ïîêàçàòåëÿ. ÏÐÎÅÊÒ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÐÀÑØÈÐÅÍÈß ÂÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ Èíòåðåñ âûçâàëà èíôîðìàöèÿ Ñàóàòà Ìûíáàåâà êàñàòåëüíî ââåäåíèÿ ïëàâàþùåãî êóðñà òåíãå. - Íåôòÿíèêè ïîääåðæèâàþò ïðîâåäåííîå èíôëÿöèîííîå òàðãåòèðîâàíèå êóðñà òåíãå, ïîñêîëüêó áîëüøàÿ ÷àñòü äîáûâàåìîé íàìè íåôòè èäåò íà ýêñïîðò. Ê ñîæàëåíèþ, åñòü è ôàêòîðû, êîòîðûå ðàáîòàþò â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè: ýòî íàøè âàëþòíûå çàéìû. Îäíàêî, ïî íàøèì ïîñëåäíèì ðàñ÷åòàì, â öåëîì ÊÌà çàâåðøèò ãîä ñ ïðèáûëüþ âìåñòî îæèäàåìûõ 75 ìëðä. òåíãå óáûòêîâ. Ýòî ïðè ñðåäíåé öåíå íåôòè â 50 äîëëàðîâ çà áàððåëü, - ñîîáùèë Ñàóàò Ìûíáàåâ.  Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÀÎ «ÍÊ «ÊàçÌóíàéÃàç», ÒØÎ «âûøëè íà ñòîèìîñòü ïðîåêòà áóäóùåãî ðàñøèðåíèÿ íà 38 ìëðä. äîëëàðîâ». - Ïîòîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ íàäî ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû ñî âñåìè ïîäðÿä÷èêàìè äëÿ ñîêðàùåíèÿ áþäæåòà ÏÁÐ. È íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîãîâîðåííîñòü ñîñòàâëÿåò îêîëî 34 ìëðä. äîëëàðîâ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñòàðòîâàòü ðàáîòû äîëæíû ñ

Ôîòî Àìàíãåëüäû ÌÓÒÈÃÓËËÈÍÀ

Âèêòîð ÑÓÒßÃÈÍ

 õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè â Àòûðàóñêóþ îáëàñòü Ïðåçèäåíò ÐÊ Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ àêèìàìè Àòûðàóñêîé, Àêòþáèíñêîé, Çàïàäíî-Êàçàõñòàíñêîé è Ìàíãèñòàóñêîé îáëàñòåé. Íà âñòðå÷ó òàêæå áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ðóêîâîäèòåëè êðóïíûõ êîìïàíèé, â òîì ÷èñëå è ñ èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì. ìàÿ ñëåäóþùåãî ãîäà. Ïî ÏÁÐ ìû íåîïðåäåëåííîñòåé íå âèäèì äàæå ïðè íûíåøíåé öåíîâîé ñèòóàöèè. Ïðîåêò, ïî óáåæäåíèþ àêöèîíåðîâ ÒØÎ, áóäåò ðåàëèçîâàí, - äîëîæèë Ãëàâå ãîñóäàðñòâà Ñ. Ìûíáàåâ.  õîäå ìåðîïðèÿòèÿ Ãëàâà ãîñóäàðñòâà îòìåòèë, ÷òî ïîëîâèíà âñåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè â Êàçàõñòàíå ïðîèçâîäèòñÿ â ÷åòûðåõ îáëàñòÿõ çàïàäíîãî ðåãèîíà ñòðàíû. - Èõ ðàçâèòèå èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ âñåé íàøåé ýêîíîìèêè.  ñèëó áîëüøîé ïðîòÿæåííîñòè òåððèòîðèè êàæäûé ðåãèîí ñòðàíû èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó. Çàïàä ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå íåôòè.  ýòîé ñâÿçè ìû âêëàäûâàåì áîëüøèå èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå èìåííî ýòîé îòðàñëè, - ñêàçàë Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà. Ïðè ýòîì Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïîä÷åðêíóë íåîáõîäèìîñòü ðàñøèðåíèÿ èíôðàñòðóêòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðåãèîíå. ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà îáðàòèë âíèìàíèå àêèìîâ íà íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà âîêðóã íåôòåãàçîâîé ñôåðû. -  Àòûðàóñêîé îáëàñòè äîëÿ ÌÑÁ ðàâíÿåòñÿ 8 ïðîöåíòàì, â Ìàíãèñòàóñêîé è Àêòþáèíñêîé îáëàñòÿõ - ïî 17 ïðîöåíòîâ. Îäíàêî â äàííîì íåôòåíîñíîì ðåãèîíå ñëåäóåò äåëàòü àêöåíò íà ðàñøèðåíèè îáúåìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Çà ñ÷åò ýòîãî ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà, - ñêàçàë Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà çàòðîíóë âîïðîñ ñîçäàíèÿ èíäóñòðèàëüíûõ çîí äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íóæä äîáûâàþùèõ êîìïàíèé, à òàêæå ïîðó÷èë ïåðåñìîòðåòü ïëàíû ïî èíäóñòðèàëèçàöèè è ñòðîèòåëüñòâó èíôðàñòðóêòóðû ñ ó÷åòîì íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåàëèé. -  êðèçèñ ñîêðàùàåòñÿ ÷èñëî ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Äóìàþ, ÷òî ïðîãðàììó «Í¢ðëû æîë» íåîáõîäèìî àäàïòèðîâàòü â êàæäîì ðåãèîíå â öåëÿõ ñî-

3 ÀÊÖÅÍÒÛ

Êàçàõñòàí â Åâðîïó íàïðàâëÿþòñÿ 250 òûñÿ÷ êîíòåéíåðîâ. Ê 2020 ãîäó òðàôèê óâåëè÷èòñÿ âäâîå. Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ýòèõ ïîåçäîâ ïîÿâÿòñÿ áèçíåñ-ñòðóêòóðû. Êðîìå òîãî, çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè Çàïàäíàÿ Åâðîïà - Çàïàäíûé Êèòàé. Ýòîò ïðîåêò òàêæå çàêëþ÷àåò â ñåáå îãðîìíûå âîçìîæíîñòè.  ðàìêàõ ïðîãðàììû «Í¢ðëû æîë» â çàïàäíîì ðåãèîíå áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðîåêòû íà ñóììó 345 ìëðä. òåíãå. Âïåðâûå â íàøåé ñòðàíå âîçâîäèòñÿ êîìáèíàò ïî ñòðîèòåëüñòâó êîðàáëåé è ïàðîìîâ. Ñòðîÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè Àêòîáå - Àòûðàó, Àòûðàó - Àñòðàõàíü, Óðàëüñê - Êàìåíêà ñ âûõîäîì íà Ðîññèþ. Âñå ýòè ïðîåêòû ïðèçâàíû ïðèäàòü èìïóëüñ íàøåé ýêîíîìèêå, ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, - ñêàçàë Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ îáðàòèë âíèìàíèå íà âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè, îñîáåííî â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. - Ýòî ñåðüåçíàÿ çàäà÷à äëÿ âñåõ ñòðàí ìèðà, âêëþ÷àÿ Êàçàõñòàí. Âàæíî, ÷òîáû áûëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé, ãäå òðóäÿòñÿ 20-50 ÷åëîâåê. Ê ïðèìåðó, Ãåðìàíèÿ áåç ñëîæíîñòåé ïåðåæèëà êðèçèñ, ïîñêîëüêó â ýòîé ñòðàíå ìíîãî ïðåäïðèÿòèé ÌÑÁ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò 90 ïðîöåíòîâ ýêîíîìèêè. Îíè ÿâëÿþòñÿ áîëåå ãèáêèìè ïî ñðàâíåíèþ ñ êðóïíûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

çäàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ñîêðà- èìîñòü äîáûòûì ðåñóðñàì. ùåííûõ ñîòðóäíèêîâ êðóïíûõ Èìåííî ïîýòîìó ìû óäåëÿåì ïðîèçâîäñòâ. Òàêîé îïûò ìû ìíîãî âíèìàíèÿ íåôòåõèìèè.  àïðîáèðîâàëè âî âðåìÿ êðèçè- Àòûðàóñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ ðåñà â 2008-2009 ãîäàõ, - ñêàçàë êîíñòðóêöèÿ ÍÏÇ ñ ïðîèçâîäÃëàâà ãîñóäàðñòâà. ñòâîì ñëîæíûõ ïîëèìåðîâ - áåíÍóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïîä÷åð- çîëà è ïàðàêñèëîëà. Ñòîèìîñòü êíóë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîäîáíûõ ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâëÿãëóáèíà âëèÿíèÿ êðèçèñà âåëè- åò 5-6 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. êà, ýòî, ïðåæäå âñåãî, âîçìîæ- Ñåé÷àñ çàêëàäûâàåòñÿ îñíîâà äëÿ íîñòü íàâåñòè ïîðÿäîê. áîëüøîé êàçàõñòàíñêîé íåôòåõè- Òàê, ìû äîëãî îòêëàäûâà- ìèè. Ïîýòîìó íà ñòðîëè âîïðîñ ïëîõî ðàáîòàþùèõ àñòè Áàêðàóñêîé îáë âà âûäåòû À îì ïðåäïðèÿòèé. Âî âñåì ìèðå òàì è ñóäàðñò å÷è ñ àê êèå îáúåêòû ïîäâåðãàþòñÿ áàí-  õîäå âñòð óõàìáåòîâûì Ãëàâà ãî ðàçâèòèÿ ðåãèîçì é È è åí ðàâë êðîòñòâó, è çàòåì íà ìåñòî ïðå- òûêîæîé èòåòíûõ íàï ëæíû óäåëèòü äûäóùåãî ñîáñòâåííèêà ïðè- ëèë ðÿä ïðèîð ãîäíÿ ìåñòíûå âëàñòè äî ëèñü âîïðîñû õîäèò äðóãîé, - ñêàçàë Ïðåçè- íà, êîòîðûì ñå å.  ÷àñòíîñòè, îáñóæäà ýêîíîìè÷åñè âøèõñÿ äåíò Êàçàõñòàíà. îñîáîå âíèìàí ìåñò â ñëîæèîìûøëåííûõ îáúåêõ è î÷ àá ð ÿ è ð Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðèçâàë ñîõðàíåí ûõ ï ðàçâèòèÿ íîâ îêðóã êðóïíåé ãëàâ ðåãèîíîâ ó÷åñòü, ÷òî ïëîêèõ óñëîâèÿõ,èÿ èíäóñòðèàëüíûõ çîí â òè. õî ðàáîòàþùèå è íåêîíêóðåíòîâ è ñîçäàí ùèõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñ òîñïîñîáíûå ïðåäïðèÿòèÿ íå øèõ äîáûâàþ èìåþò ïåðñïåêòèâ, åñëè íå áóÒàê, åñëè ïàäàåò ñïðîñ íà äóò ðàáîòàòü íàä ñíèæåíèåì èçèòåëüñòâî ñâîáîäíîé ýêîíîìè- èõ ïðîäóêöèþ, îíè òóò æå ïåðåäåðæåê è ïîâûøåíèåì ïðîèçâî- ÷åñêîé çîíû «Íàöèîíàëüíûé èí- õîäÿò íà äðóãèå îòðàñëè, - ñêàäèòåëüíîñòè òðóäà. äóñòðèàëüíûé íåôòåõèìè÷åñêèé çàë Ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ òàêæå òåõíîïàðê» âûäåëÿþòñÿ çíà÷èÐàññóæäàÿ î ðàçâèòèè îòå÷åðàññêàçàë î ïðîøåäøåì íà äíÿõ òåëüíûå ñðåäñòâà. Çàäà÷åé Ïðà- ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, Ãëàâà ãîXII Ôîðóìå ìåæðåãèîíàëüíîãî âèòåëüñòâà è ðóêîâîäñòâà Àòûðà- ñóäàðñòâà ïðèçâàë êàçàõñòàíöåâ ñîòðóäíè÷åñòâà â Ñî÷è. óñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ýôôåê- ïîääåðæàòü îòå÷åñòâåííîãî ïðîòèâíîå èõ îñâîåíèå, - ñêàçàë Ãëà- èçâîäèòåëÿ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ñåÎÒ ÐÀÇÂÅÄÊÈ âà ãîñóäàðñòâà. ãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå âåäåòñÿ ðàÄÎ ÃËÓÁÎÊÎÉ Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà òàêæå áîòà íàä óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãëóáèíà ïåðåðà- âûïóñêà êà÷åñòâåííîé îòå÷å õîäå ñîâåùàíèÿ ñ àêèìàìè áîòêè íåôòè â Êàçàõñòàíå ñîñòàâ- ñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí ëÿåò 68 ïðîöåíòîâ, â Ðîññèè - 72 Íàðÿäó ñ ýòèì, íà ñîâåùàíèè Íàçàðáàåâ âûäåëèë íåñêîëüêî ïðîöåíòà, â ÅÑ - 85 ïðîöåíòîâ, â îñîáûé àêöåíò áûë ñäåëàí íà ïðèîðèòåòîâ â ðàçâèòèè çàïàäíî- ÑØÀ - 95 ïðîöåíòîâ.  ýòîé ñâÿ- âàæíîñòè ïðîõîæäåíèÿ ñëîæãî ðåãèîíà ñòðàíû.  êà÷åñòâå çè Ãëàâà ãîñóäàðñòâà óêàçàë íà íîãî ïåðèîäà â àòìîñôåðå ñïîâàæíîãî íàïðàâëåíèÿ Ãëàâà ãî- íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ íîâûõ êîéñòâèÿ è ìèðà, îòìåòèâ, ÷òî ñóäàðñòâà íàçâàë àêòèâèçàöèþ òåõíîëîãèé â äàííûé ïðîöåññ. çà âíåñåíèå ðàçëàäà ñîîòâåòðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé. ñòâóþùèå ëèöà áóäóò ïðèâëå- Äàæå òàêèå êðóïíåéøèå ìåÏÎÄÄÅÐÆÈ êàòüñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè. Íóðñòîðîæäåíèÿ, êàê Òåíãèç è ÊàÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ñóëòàí Íàçàðáàåâ åùå ðàç íàðà÷àãàíàê, ÷åðåç 10-15 ëåò äîñÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß! ïîìíèë î çíà÷èìîñòè åäèíñòâà òèãíóò ïèêà äîáû÷è. È åñëè çà ýòî Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóë- è ñîãëàñèÿ â Êàçàõñòàíå. âðåìÿ ìû íå ðàçâåäàåì íîâûå ìå- òàí Íàçàðáàåâ òàêæå çàòðîíóë - Êàê ÿ óæå ãîâîðèë, ìû áûëè ñòîðîæäåíèÿ, òî ïîñëåäñòâèÿ áó- òåìó èíäóñòðèàëèçàöèè ñòðàíû è ñëàáû, òîëüêî êîãäà áûëè ðàçäóò òÿæåëûìè. Íóæíî ïðèâëåêàòü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Í¢ðëû ðîçíåíû. Åñëè ìû áóäåì åäèê ðàçâåäêå ñàìûå êðóïíûå ìåæ- æîë», îòìåòèâ, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ íû, òî ó íàñ âñå áóäåò ïîëó÷àòüäóíàðîäíûå êîìïàíèè, - ñêàçàë ÷àñòüþ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîÿñà ñÿ. Íåîáõîäèìî ñïëî÷åííî Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà. «Íîâûé Âåëèêèé Øåëêîâûé ïðîéòè ýòè ñëîæíîñòè è âûéòè Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ óêàçàë ïóòü», âûãîäíîãî äëÿ Êàçàõñòà- íà íîâûé ïóòü ðàçâèòèÿ, - ñêàè íà íåîáõîäèìîñòü íàðàùèâà- íà òðàíñêîíòèíåíòàëüíîãî ëîãè- çàë Ãëàâà ãîñóäàðñòâà. íèÿ ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêè íå- ñòè÷åñêîãî ïðîåêòà. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îáùåãî ñîôòè è ãàçà. - Ñåãîäíÿ ïîñðåäñòâîì íàøå- âåùàíèÿ Ïðåçèäåíò ÐÊ Íóðñóë- Ìû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ãî òåðìèíàëà â ïîðòó Ëÿíüþíü- òàí Íàçàðáàåâ ïðîâåë âñòðå÷è ñ áîëåå âûñîêóþ äîáàâî÷íóþ ñòî- ãàí â Êèòàå èç ñòðàí ÀÒÐ ÷åðåç àêèìàìè çàïàäíûõ îáëàñòåé.


ÏÀÍÎÐÀÌÀ

2015 ãîäà www.pricom.kz

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ê ðóêîâîäèòåëÿì âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïðåäïðèíèìàòåëÿì î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïîæèëûõ ëþäåé ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß! Ïðèáëèæàåòñÿ 1 îêòÿáðÿ, îäèí èç ñàìûõ òåïëûõ è ñåðäå÷íûõ ïðàçäíèêîâ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ âñåì ïðîãðåññèâíûì ÷åëîâå÷åñòâîì. Ýòîò äåíü äàåò íàì âîçìîæíîñòü íå òîëüêî âûðàçèòü ñëîâà îãðîìíîé ïðèçíàòåëüíîñòè ãåðîè÷åñêîìó ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, íî è ïðîÿâèòü èñêðåííåå âíèìàíèå ê íåìó. Ýòà äàòà õîðîøèé ïîâîä åùå ðàç îáðàòèòü âíèìàíèå íà íóæäû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ïîääåðæàòü, ïîìî÷ü îáóñòðîèòü áûò, îêàçàòü ðåàëüíóþ ïîìîùü. Íî ýòî ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòè÷êà íàøåãî äîëãà. Ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîçðàñòà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ, èãðàþò îñîáóþ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà. Çà ïëå÷àìè ïîæèëûõ ëþäåé ðàòíûé ïîäâèã â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîãî õîçÿéñòâà, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, çàñëóãè â òðóäîâûõ äåëàõ, âîñïèòàíèè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Îíè íàó÷èëè íàñ ìíîãîìó: âåðèòü â ëó÷øåå áóäóùåå, öåíèòü ïîðÿäî÷íîñòü è ñïðàâåäëèâîñòü.  èõ äîáðûõ ñåðäöàõ ìû ÷åðïàåì ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå, òåðïåíèå è ëþáîâü, ýíåðãèþ è âäîõíîâåíèå.  Êàçàõñòàíå óäåëÿëîñü è óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå ïðîáëåìàì ïîæèëûõ ëþäåé, ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî óëó÷øåíèþ èõ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà èõ æèçíè, óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Ýòî îñîáî ïðîÿâèëîñü ïðè ïîäãîòîâêå è ïðàçäíîâàíèè 70ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû.  ïîñëåäíèå ãîäû ïî èíèöèàòèâå âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé â ñòðàíå ïðîâîäÿòñÿ ìåñÿ÷íèêè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïîæèëûõ ëþäåé, ïðèóðî÷åííûå ê èõ îêòÿáðüñêîìó ïðàçäíèêó, êîòîðûå ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ìàññîâîãî, îáùåíàðîäíîãî äâèæåíèÿ ïî ïðèçíàíèþ çàñëóã è àâòîðèòåòà âåòåðàíîâ â îáùåñòâå, à òàêæå îêàçàíèþ èì âíèìàíèÿ è âñåñòîðîííåé ïîìîùè. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â õîäå ìåñÿ÷íèêà â ïðîøëîì ãîäó ïðîâåäåíî 17 òûñÿ÷ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûå áûëî âîâëå÷åíî 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èëè 40 ïðîöåíòîâ ïåíñèîíåðîâ, à ñóììà òîëü-

êî ó÷òåííîé ïðÿìîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ñîñòàâèëà áåç ìàëîãî 3,0 ìëðä. òåíãå.  öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàì ñòàðîñòè, ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîãî ó÷àñòèÿ â äåëàõ ïîæèëûõ ëþäåé, óêðåïëåíèÿ ñîëèäàðíîñòè ïîêîëåíèé, Öåíòðàëüíûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ñòðàíû îáðàùàåòñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé, ê ïðåäïðèíèìàòåëÿì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè â îêòÿáðå 2015 ãîäà òðàäèöèîííûé ìåñÿ÷íèê ïî îêàçàíèþ ìîðàëüíîé, ñîöèàëüíîáûòîâîé è äðóãîé íåîáõîäèìîé ïîìîùè ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà. Íàäî âèäåòü, ÷òî íûíåøíèé ìåñÿ÷íèê áóäåò ïðîõîäèòü â èíûõ óñëîâèÿõ, ñîïðÿæåííûõ ñî ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé. Ïîýòîìó ïðèóðî÷åííûå ê ýòîé äàòå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñêîððåêòèðîâàííîé, íî ñëàæåííîé ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè âåòåðàíñêèõ ñòðóêòóð, àêèìàòîâ, îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáùåñòâåííûõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîëëåêòèâîâ, ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé ïî îêàçàíèþ ïîääåðæêè â ïåðâóþ î÷åðåäü ìàëîîáåñïå÷åííûì, îäèíîêèì è áîëüíûì ãðàæäàíàì. Îãðàíè÷åííûå ðåñóðñû è âîçìîæíîñòè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû òóäà, ãäå áåç íèõ íå îáîéòèñü. Âàæíî óñèëèòü ñîöèàëüíóþ è âîëîíòåðñêóþ ïîìîùü, îñîáåííî íåìîùíûì ïåíñèîíåðàì ïî óõîäó çà íèìè, óáîðêå èõ æèëèù è äâîðîâûõ òåððèòîðèé, çàãîòîâêå òîïëèâà íà çèìó. Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé èìåþò äîáðîå ñëîâî, âíèìàíèå ñî ñòîðîíû âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ âëàñòè, îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå èõ çàñëóã, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå, äîâåðèòåëüíîñòü â îáùåíèè. Èìåííî íà ýòîì ñëåäóåò ñäåëàòü îñíîâíîé àêöåíò â õîäå ïðåäñòîÿùåãî ìåñÿ÷íèêà. Ìû óâåðåíû, ïîæèëûå ëþäè, êàê è â ïðîøëûå ãîäû, áóäóò îêðóæåíû âíèìàíèåì è ïîääåðæêîé, à ñàìè îíè ñ ïîíèìàíèåì îòíåñóòñÿ ê ðåàëüíûì âîçìîæíîñòÿì ãîñóäàðñòâà. Öåíòðàëüíûé Ñîâåò âåòåðàíîâ

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè Àòûðàóñêîé îáëàñòè À. Êèñòàóáàåâîé ²V êâàðòàë 2015 ãîäà (ïåðâûé è òðåòèé âòîðíèê êàæäîãî ìåñÿöà)

       

Âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí: ìåæäó 14:00-15:00 ÷àñàìè Ìåñòî ïðèåìà: Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Àòûðàóñêîé îáëàñòè Àäðåñ: ã. Àòûðàó, ïð. Ñàòïàåâà, 23.

Ðàñòè, ìàëûø!

ÑÓÞÍØÈ!

Ëÿççàò ÑÀËÈÌÎÂÀ

 äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè â íàøåì ãîðîäå ïîÿâèëèñü íà ñâåò 7 äåâî÷åê è 3 ìàëü÷èêà. Òîðæåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå ìàì íîâîðîæäåííûõ ïðîõîäèëî ñ ó÷àñòèåì çàìåñòèòåëÿ àêèìà ãîðîäà Ãóëüìèðû Øàêèðîâîé, êîòîðàÿ ïîæåëàëà ìàìàì ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, à ìàëûøàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ. -  ãîðîäå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ïîçäðàâëÿòü ìàì, ðîäèâøèõ äåòåé â Äåíü ñåìüè, ñêàçàëà çàìåñòèòåëü àêèìà. Äîðîãèå ìàìû, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ è âàøèõ ðîäíûõ ñ òàêèì âàæíûì ñîáûòèåì ðîæäåíèåì ìàëûøà! Íàäååìñÿ, ÷òî ïîÿâëåíèå ðåáåíêà â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü åùå áîëüøå ñïëîòèò âàøó ñåìüþ, è îíà ñòàíåò åùå ñ÷àñòëèâåå è êðåï÷å. À âåäü òàêîé ñåìüå âñå ïîä ñèëó. Ñåìüÿ - ýòî ñàìîå öåííîå, ñîõðàíèòü åå - â âàøèõ ðóêàõ. Ó 26-ëåòíåé Àêëèìû Êóëáàðàêîâîé ðîäèëàñü äåâî÷êà. Óæå è èìÿ êðàñèâîå äàëè -

Ôîòî Àíóàðà ÀÁÈËÃÀÇÈÅÂÀ

4

19 ñåíòÿáðÿ

Ãóçåëü, ÷òî îçíà÷àåò «î÷åíü êðàñèâàÿ». Ìàìà ðàäóåòñÿ, ÷òî ó íåå ðîäèëàñü çäîðîâàÿ äåâî÷êà, åå áóäóùàÿ ïîìîùíèöà. - Ýòî íàø ïåðâûé è äîëãîæäàííûé ðåáåíîê.  íàøåé ñåìüå åùå íà îäíîãî ÷åëîâå÷êà ñòàëî áîëüøå, ìû ïðîñòî ñ÷àñòëèâû, - äåëèòñÿ ðàäîñòüþ ìîëîäàÿ ìàìà. Äëÿ Ñàáèðû Áàéáîëñûí ðîæäåíèå òðåòüåãî ìàëûøà ñòàëî íàñòîÿùèì ñþðïðèçîì íà ïðàçäíèê. Íî èìÿ äëÿ äåâî÷êè åùå íå óñïåëè âûáðàòü. Ñ ñåìüåé îíè åæåãîäíî îòìå÷àþò

Äåíü ñåìüè.  ïðîøëîì ãîäó äàæå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â ñïîðòèâíîì òóðíèðå, ïîñâÿùåííîì ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòå. Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à ãîðîäñêîãî ðîäèëüíîãî äîìà Ãóëüçåéíåï Äþñóïîâîé, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîäèëüíûé äîì îñíàùåí ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì. Ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ êàê äëÿ ðîæåíèö, òàê è äëÿ ìàëþòîê. Îò ãîðîäñêîãî àêèìàòà ñ÷àñòëèâûå ìàìû ïîëó÷èëè ïîäàðêè è áóêåòû êðàñèâûõ öâåòîâ.

Ñâîåâðåìåííàÿ ïîìîùü Ìàðèíà ÊÓÀÍÛØÅÂÀ

Àòûðàóñêèå ñâÿçèñòû íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò îáùåðåñïóáëèêàíñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Äîðîãà â øêîëó», öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ïîääåðæêè øêîëüíèêàì èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñåêðåòàðÿ Àòûðàóñêîé îáëàñòíîé äèðåêöèè òåëåêîììóíèêàöèé Æàíàð Áëÿëîâîé, êîëëåêòèâ Àòûðàóñêîé ÎÄÒ ñîâìåñòíî ñ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé îêàçàëè ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ó÷åíèöå øêîëû ¹16 Äèÿíå Ò. Ñîáðàííûå êîëëåêòèâîì äåíåæíûå ñðåäñòâà áûëè ïåðåäàíû ìàòåðè äåâî÷êè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îäåæäû è øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Ìàìà ó÷åíèöû ïîáëàãîäàðèëà êîëëåêòèâ çà îêàçàííóþ åå ðåáåíêó ïîìîùü â íîâîì ó÷åáíîì

ãîäó. Ñâÿçèñòû óæå ïÿòûé ãîä ïîäðÿä ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ðåñïóáëèêàíñêîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Äîðîãà â øêîëó». Êðîìå ýòîãî, â ðàìêàõ àêöèè ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé ÀÎÄÒ áûëà îêàçàíà ïîìîùü 92 äåòÿì èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ðàáîòíèêîâ «Êàçòåëåêîìà». 42 ñîòðóäíèêàì áûëè âðó÷åíû äåíåæíûå ñðåäñòâà íà îáùóþ ñóììó 450 òûñÿ÷ òåíãå äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ øêîëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé.

Çà áåçîïàñíîå äåòñòâî! Àëìàãóëü ÊÀÈÐËÈÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ

 ðåñïóáëèêå çàâåðøàåòñÿ àêöèÿ «Áåçîïàñíàÿ øêîëà», öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äåòåé â îðãàíèçàöèÿõ îáðàçîâàíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåð áåçîïàñíîñòè â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 20 àâãóñòà ïî 20 ñåíòÿáðÿ. Ëîçóíã «Çà áåçîïàñíîå äåòñòâî!» ÿâëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì ïðèíöèïîì ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè. Îíà äîëæíà íàïîìíèòü äåòÿì, ðîäèòåëÿì è îáùåñòâó î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè â øêîëå, äîìà, íà óëèöå, âî äâîðå, â ëèôòå, ïîäúåçäå, ó âîäû, íà äîðîãå, òðàíñïîðòå, à òàêæå î ñïîñîáàõ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè è òåëåôîíàõ ýêñòðåííûõ ñëóæá. Íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà âûáðàíî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àêöèè íåñëó÷àéíî. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä, êàê îòìå÷àþò âðà÷è, ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî äåòñêèõ òðàâì, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé, åæåãîäíî â ïåðâûõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ âî âñåõ øêîëàõ îáëàñòè ïðîõîäÿò óðîêè, íà êîòîðûõ äåòè çíàêîìÿòñÿ ñ ïðàâèëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ê ýòèì óðîêàì àêòèâíî ïðèâëåêàþòñÿ øêîëü-

íûå èíñïåêòîðà.  2015 ãîäó øòàò øêîëüíûõ èíñïåêòîðîâ óâåëè÷èëñÿ íà 93 åäèíèöû, è ñåãîäíÿ îíè ðàáîòàþò â 154 øêîëàõ îáëàñòè. Äëÿ íèõ ïðåäóñìîòðåíû îòäåëüíûå êàáèíåòû è îðãòåõíèêà.  ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ââîäèòñÿ ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ñåãîäíÿ â 36 èç 193 øêîë îáëàñòè óñòàíîâëåíû âèäåîêàìåðû.  ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñîçäàíû îòðÿäû ïîìîùíèêîâ øêîëüíûõ èíñïåêòîðîâ.  èþíå ñðåäè íèõ áûë ïðîâåäåí îáëàñòíîé êîíêóðñ «Íà ñòðàæå ïîðÿäêà», ïî èòîãàì êîòîðîãî ïîáåäèòåëåì ñòàë îòðÿä ñðåäíåé øêîëû ¹3 Æûëûîéñêîãî ðàéîíà. ×ëåíû îòðÿäà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé ïðàâîïîðÿäêà ñðåäè òàê íàçûâàåìûõ ïðîáëåìíûõ äåòåé, ó÷åíèêîâ èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé.  øêîëàõ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ êàáèíåòàõ ñ äåòüìè, ïîïàâøèìè â ñëîæíûå ñèòóàöèè, ðàáîòàþò ïñèõîëîãè.


ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

5

Там, где стелется асфальт...

За последние годы в области отремонтировано 500 километров дорог. До конца года будет продолжен ремонт еще на 119 километрах дорог. Если в 2012 году хорошие дороги составляли 30%, то до конца 2015 года этот показатель достигнет 47%. В основном это дороги, соединяющие районы и села. В том числе завершились работы на 170 километрах дороги «Атырау-Индер».

Задав стратегический курс новой индустриализации, Глава государства провидчески начал сооружение многотысячекилометровой трансконтинентальной магистрали «Западная Европа - Западный Кигач». Она очень скоро будет завершена, но уже по этой трассе в обоих направлениях мчатся могучие фуры, снуют легковушки, открываются придорожные мотели, кемпинги, станции технического обслуживания автомобилей… А как же не подивиться еще одному аспекту в плане построения дорожных сетей «Центр - Восток», «Центр - Юг», когда от столицы Казахстана радиально исходят дорожные лучи с прекрасными автобанами. В программе «100 шагов» обозначены как раз эти приоритеты, касаются они и Западных областей республики: заканчивается сооружение дороги Атырау - Бейнеу - Актау - Жана Озен, готовится проектно-сметная документация такой, давно желанной артерии Актобе - Атырау - Астрахань. Гигантских планов масштаб и размах!

Каирбек ЕРМУХАНОВ …там зарождается или возрождается жизнь во всех ее проявлениях: налаживается производство, строятся дома, подводятся различные жизненно необходимые коммуникации – вода, свет, газ. Школы заполняются гомоном детворы, медики на «санитарках» могут доехать до любого населенного пункта по вызовам - словом, возникает цивилизация. Если же подойти к идеям обновления дорожных полотен или строительства совершенно новых участков автодорог в Атырауской области, то тут никак нельзя не сказать об организации «Атырауинждорстрой», действующей в официальных документах под несколькими названиями, но от этого для простого человека не становящейся незнакомой. Это именно она пришла в Атырау в 1999 году, и с того года областной центр не в одночасье, но из года в год преображался - легли на проспекты, улицы, проезды, закоулки тысячи тонн асфальта, стали проезжими пригородные трассы, к дальним селениям аулам - в любое время, в любой - сухой или дождливо-снежный сезон можно добраться, не беспокоясь за поломку транспортных средств. - В нынешнем году, - расска-

зывает генеральный директор АО «Алматыинжстрой» Серик Есиркепович Оразбаев, - осуществилась давнишняя мечта атыраусцев в плане реконструкции 180-километровой трассы Атырау - Индер на «бухарской» стороне. Теперь даже дальнобойщики предпочитают ее, по прямой через мост выезжая на районный центр Индерского района и уже от него разворачиваясь в сторону города Уральска. Строительство дорог, даже малокилометражных, уж не говоря о длинных широкополосных трассах, сопряжено, в первую очередь, с созданием собственной производственной базы, каковая у «АИС» давно имеется. Это управление механизации и транспорта с мощной мастерской, хранилище инертных материалов (на зиму с Актюбинской области преимущественно завозятся тысячи тонн щебня,

песчано-гравийной смеси и др.), асфальтобетонный завод. В случае со строительством дороги «Атырау - Индер» такой же завод был построен и вблизи строящегося объекта. Плюс десятки большегрузных самосвалов, автогрейдеров, скреперов, бульдозеров, экскаваторов. На все про все требуется и большой отряд инженерно-технических работников, начиная от геодезистов, заканчивая дорожными рабочими. …Автору этих строк еще в далекие 70-ые годы минувшего столетия приходилось совершать маршрут в села Жарсуат, Бодене, примыкающие к поселку Индерборский. Дорога была ужасная,

разбитая. И в село Алга доводилось ездить. Автобус съезжает с трассы и петляет по грунтовой дороге. Хорошо, если в сухой сезон. В распутицу понятие «дороги» здесь расползалось, как сама грязь. Что теперь? Лучше самому проехать - блеск да гладь. Теперь в села Енбекшил, Ортакшил и далее по пути следования можно ехать опять же без опаски разбить «подвеску» автомашины или засесть в какойнибудь колдобине. А еще десятикилометровый участок трассы Доссор - Макат, а еще многокилометровые асфальтированные ответвления от главной магистрали в

села Бейбарыс, Алмалы, ровные дороги в селах Аккистау, Жанбай; как стало комфортно в городском пригороде «Холодильник»; грехи одной подрядной организации в селе Сагиз пришлось «замаливать» описываемой нами организации - все той же «Атырауинждорстрой», входящей в АО «Алматыинжстрой». А люди кто? Люди, с ранней весны до поздней осени, до наступления заморозков с утра до вечера созидательным трудом оставляющие в буквальном смысле след на карте нашей области. Владимир Александрович Бабин, Толеубек Кусаинов, Турхан Есендияров, Ербол Калмагамбетов - машинисты катков, асфальтировщики, бригадиры, мастера, дорожные рабочие - все они стоят того, чтобы воздать им хвалу и славу. К тому же дорожники, где бы они ни работали, вовлекают в свой круг десятки, сотни местных жителей, создавая рабочие места, обеспечивая их семьи относительным достатком. …Впереди еще немало славных дел. А организация, которой без малого два десятка лет, километр за километром стелет асфальт, который в определенном смысле, повторимся, символизирует жизнь.


6

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

М әң гілік Ел

Динара КАНБЕТОВА 11 сентября сразу в трех городах Казахстана: Астане, Павлодаре и Актау стартовала республиканская историко-культурная экспедиция, посвященная 550-летию Казахского ханства «Ұлы дала елі», которая продлится до 9 октября. Собранные материалы на протяжении всего маршрута войдут в уникальную книгу-дневник. По итогам акции планируется выпустить трехтомный сборник.

Фото из открытых источников

В целях реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по пяти институциональным реформам» Главы государства Нурсултана Назарбаева Ассамблея народа Казахстана выступила с инициативой о проведении республиканской историко-культурной экспедиции «Ұлы дала елі». Идея была поддержана акимами областей и городов, Министерством культуры и спорта, Министерством образования и науки, Министерством по инвестициям и развитию, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК. В рамках экспедиции запланированы встречи с населением регионов, беседы на тему: «Мәңгілік Ел мұраты - ел бірлігі», посвященные истокам государственности Казахстана и истории Казахского ханства, пройдут лекции-презентации: «Казахстанская модель общественного согласия и национального единства Н.А. Назарбаева». Кроме того, в рамках акции «Теңдессіз сый» библиотекам, музеям,

расположенным в городах, поселках, аулах по пути следования экспедиции, будут переданы книги. Маршрут экспедиции, стартовавшей из города Актау, охватывает западное и южное направления страны, в частности, Мангистаускую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Кызылординскую и ЮжноКазахстанскую области. Конечным пунктом экспедиции станет город Тараз, где и состоятся заключительные мероприятия, посвященные исторической дате - 550-летию Казахского ханства. Член делегации из Актау, заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области Римма Молдаева рассказала, что в ходе экспедиции они посетили достопримечательности родного края, ознакомились с мемориалом Адай-ата в ком- плексе Отпан тау, посетили музей Акс а рай, собрали информацию о редких памят-

никах истории, культуры и архитектуры региона. - В рамках акции в течение трех дней мы побывали в Каракиянском, Тупкараганском и Мангыстауском районах. Ее участники свои впечатления и ощущения подробно описали в книге-дневнике, которую сегодня мы передали атыраусцам. В состав нашей экспедиции вошли члены Ассамблеи народа Казахстана и филиала партии «Нұр Отан» по Мангистауской области, ученые и краеведы, представители этнокультурных объединений региона, молодежь, - поделилась с нами Римма Молдаева. 15 сентября делегацией из Мангистауской области символ экспедиции - книга-дневник - был передан атыраусцам. Ценную книгу от мангистаусцев принял заместитель акима области Шынгыс Мукан. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова. Но прежде члены делегации возложили цветы к памятнику Х. Досмухамедова, затем они были приглашены на ознакомительную экскурсию по учебному заведению. Гости посетили студенческую библиотеку, центр российской науки и культуры, книжную выставку, на которой было представлено 200 книг, повествующих об истории казахского народа, культуре и быте…

Официальная часть мероприятия продолжилась в конференц-зале университета. Приветствуя мангистаусцев, заместитель акима области отметил, что республиканская историко-культурная экспедиция «Ұлы дала елі» - одна из самых широкомасштабных социально-исторических акций, посвященных 550-летию Казахского ханства. - Атырауская делегация в рамках республиканской экспедиции с 16 по 19 сентября посетит Махамбетский, Индерский и Жылыойский районы. Затем книга-дневник будет передана в Западно-Казахстанскую область, - сказал Ш. Мукан. - В состав делегации войдут общественные деятели, историки, этнографы и археологи, журналисты, а также представители Ассамблеи народа Казахстана. Этнографический караван, посвященный 550-летию Казахского ханства, посетит исторические места. Маршрут стартует из Махамбета. Там в рамках акции

стоится встреча с жителями, посещение районного музея, в рамках акции «Теңдессіз сый» в районную библиотеку будут переданы книги. Также этнографический караван посетит мазар-мавзолей М. Утемисова. 19 сентября атырауская делегация направится в ЗападноКазахстанскую область и передаст книгу-дневник нашим соседям. Член атырауской историко-культурной экспедиции «Ұлы дала елі», ведущий научный сотрудник научно-гуманитарного исследовательского центра имени З. Кабдолова, профессор Кылышбай Сундетулы считает данную акцию продолжением международной научной экспедиции

«Теңдессіз сый» атырауская делегация планирует встретиться с читателями Махамбетской районной библиотеки, а также посетить районный историко-краеведческий музей, мемориально-исторический комплекс в Сарайчике. Затем экспедиция направится в Жылыойский район. Там участники экспедиции посетят районную библиотеку «Атамура», а также детскую библиотеку, которой передадут книги. Далее побывают в некрополе «Акмешит», ознакомятся с местами, где нашелся «Золотой человек» и с гробницей Кулшан ата. А 18 сентября члены экспедиции отправятся в Индерский район. В Доме культуры «Борат» со-

«От столицы – к столице», посвященной 550-летию Казахского ханства и стартовавшей 22 июня из АГУ им. Х. Досмухамедова по маршруту Уральск - Атырау - Сарайшык - Орда Оренбург - Уральск. - Для меня большая честь быть участником такого масштабного исторического события, - говорит профессор. Каждый человек должен знать и не забывать историю своей страны. На это и нацелена данная экспедиция, способствующая укреплению казахстанской идентичности и национального единства на основе познания и пропаганды историко-культурного и духовного наследия народа Казахстана.

Фото из открытых источников

Фото предоставлено университетом АГУ

Путевые заметки на страницах истории


19 ñåíòÿáðÿ

ÁÅÇÁÀÐÜÅÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

2015 ãîäà www.pricom.kz

7

«Íàäî óñèëèòü âíèìàíèå íàøèì ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Äëÿ íèõ Êàçàõñòàí äîëæåí ñòàòü áåçáàðüåðíîé çîíîé. Ïîçàáîòèòüñÿ îá ýòèõ ëþäÿõ, êîòîðûõ íåìàëî íàø äîëã ïåðåä ñîáîé è îáùåñòâîì. Âî âñåì ìèðå ýòèì çàíèìàþòñÿ. Ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ìîãóò ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà... Ìû âîâëå÷åì èõ â àêòèâíóþ æèçíü, îíè áóäóò íå ïðîñòî ïîëó÷àòü ïîñîáèÿ, à áóäóò îñîçíàâàòü ñåáÿ ÷ëåíàìè îáùåñòâà, ïîëåçíûìè ðàáîòíèêàìè». Íóðñóëòàí ÍÀÇÀÐÁÀÅÂ, Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí

Æèòü ïîëíîé æèçíüþ

Êà÷åñòâåííî, êðàñèâî, à ãëàâíîå ñ ëþáîâüþ ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü ñâîè ìàëåíüêèå øåäåâðû íàñòîÿùèå ðóêîäåëüíèöû ôîíäà ïîääåðæêè èíâàëèäîâ «Øàïàºàò í¢ðû», îòêðûòîãî íåäàâíî â ïîñ. Äîññîð. ÈÇ ÕÎÁÁÈ Â ÁÈÇÍÅÑ Ëþáèìàÿ êóêëà â äåòñòâå áûëà ó êàæäîé äåâî÷êè, ñ êîòîðîé ìîæíî áûëî èãðàòü, îäåâàòü åå, ïðèäóìûâàòü äëÿ íåå ðîëè. Íàâåðíîå, âû òîæå ïîìíèòå, êàê öåëûìè äíÿìè øèëè èì íàðÿäû èç íåáîëüøèõ îòðåçîâ òêàíè, ñîçäàâàÿ ðàçíûå îáðàçû, ÷òîáû îíà ó âàñ áûëà ñàìîé-ñàìîé. È 20ëåòíÿÿ Ãàóõàð Íóðæàíêûçû ñ ñàìîãî äåòñòâà óâëåêàëàñü øèòüåì îäåæäû. Äàæå áóäó÷è ñòàðøåêëàññíèöåé, îíà âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ øèëà áàëüíûå è âå÷åðíèå ïëàòüÿ, êîñòþìû, áðþêè äëÿ ëþáèìîé êóêëû. Íî îíà äàæå íå äîãàäûâàëàñü, ÷òî åå õîááè â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü îêàæåòñÿ ãëàâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà. Ïîñëå øêîëû Ãàóõàð ïîñòóïèëà â Æàíàîçåíñêèé íåôòÿíîé òåõíèêóì ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãåîëîãèÿ è ðàçâåäêà íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé», îêîí÷èâ êîòîðûé ïðèåçæàåò â ðîäíîé Äîññîð. Ïî ñâîåé ïðîôåññèè îíà íå íàõîäèò ðàáîòó. À â ïðîøëîì ãîäó Ãàóõàð óçíàåò î ïðîãðàììå «Äîðîæíàÿ êàðòà áèçíåñà-2020». Òàê êàê ïîäõîäÿùåé ðàáîòû â ïîñåëêå íåò, îíà ðåøàåò ñòàòü ó÷àñòíèöåé ýòîé ïðîãðàììû è ïîëó÷èòü ìèêðîêðåäèò äëÿ ñåëüñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïîñëå êîíñóëüòàöèè ó ñïåöèàëèñòîâ öåíòðà çàíÿòîñòè è ñáîðîâ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ Ãàóõàð íàïðàâèëè íà êðàòêîñðî÷íûå êóðñû îñíîâ ïðåäïðè-

Ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè îõîòíî ó÷àñòâóþò â êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ íå òîëüêî ãîðîäà è îáëàñòè, íî è ðåñïóáëèêàíñêîãî ìàñøòàáà. Ïðè÷åì âåñüìà óñïåøíî. È â ýòîì èì îñîáåííî ïîìîãàþò è ïîääåðæèâàþò îáëàñòíîå è ãîðîäñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ èíâàëèäîâ, òàêèå êàê «Ì¿ãåäåê ¼ëåì³», àíñàìáëü «¥ì³ð ã¿ë³», ñïîðòèâíûé êëóá. íèìàòåëüñòâà. Çàòåì ïîñëåäîâàëî ñîñòàâëåíèå áèçíåñ-ïëàíà, åãî ðàññìîòðåíèå è, íàêîíåö – îäîáðåíèå. Ïîëó÷èâ ìèêðîêðåäèò, Ãàóõàð ïðèîáðåëà øâåéíûå ìàøèíêè, òêàíè, ôóðíèòóðó.  åå øâåéíîé ìàñòåðñêîé ïîÿâèëîñü òðè äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñòà, êóäà óñòðîèëèñü åå îäíîñåëü÷àíêè. Âñå îíè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èí-

âàëèäû I, II ãðóïï, ìàñòåðà ñâîåãî äåëà. Ìàñòåðèöû áåðóòñÿ çà íîâóþ ðàáîòó, íà÷èíàÿ îò ïîøèâà óíèôîðìû äî âÿçàíèÿ ñóâåíèðîâ. Ôîíä ïîääåðæêè èíâàëèäîâ «Øàïàºàò í¢ðû» îòêðûëñÿ â ìàðòå ýòîãî ãîäà, è óæå ïîñòóïàþò ïðèëè÷íûå çàêàçû îò ñåëü÷àí. Ê ìàñòåðèöàì îáðàùàþòñÿ âñå: áàáóøêè çàêàçûâàþò ïëà-

Íà 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â Àòûðàóñêîé îáëàñòè ïðîæèâàþò 18363 èíâàëèäà. Íà âèäû ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà èç ìåñòíîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî 824 ìëí. òåíãå. Íà ñàíàòîðíîêóðîðòíûé îòäûõ íà òåêóùèé ãîä âûäåëåíî 345,5 ìëí. òåíãå.

òüÿ, òåïëûå íîñî÷êè, þíûå òàíöîâùèöû - êîñòþìû äëÿ î÷åðåäíîãî âûñòóïëåíèÿ, ìàìû íîâîðîæäåííûõ - îò ïèíåòîê äî ÷åï÷èêîâ. Ãàóõàð çäåñü íå òîëüêî äèðåêòîð, îíà òîæå øüåò îäåæäó. Íî íå äëÿ êóêîë, à äëÿ ìàëûøåé. Ïî åå ñëîâàì, íà äíÿõ îíè íà÷íóò øèòü êóðàêêîðïå äëÿ ïðèäàíîãî íåâåñòû. Ñïåöèàëüíûå ìàøèíêè áûëè çàêàçàíû â Êèòàå. Îíè íàìåðåíû çàíèìàòüñÿ ýòèì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áåçâîçìåçäíî âûäåëåííîå àêèìàòîì ïîìåùåíèå òåñíîâàòî, âñå ðàâíî Ãàóõàð áëàãîäàðíà ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè çà îãðîìíóþ ïîääåðæêó â áèçíåñå. Âåäü åñëè áû íå îíè, åé ïðèõîäèëîñü áû àðåíäîâàòü ïîìåùåíèå. -  äàëüíåéøåì õîòèì âîçðîäèòü òðàäèöèè êîâðîäåëèÿ, àëàøà òîêó, - äåëèòñÿ ñ íàìè Ãàóõàð. - Êîâðîòêà÷åñòâî â êàçàõñêèõ ñåìüÿõ ñåé÷àñ çàáûâàåòñÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì â ñåëàõ âñå ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ òåõ, êòî ìîæåò òêàòü êîâðû. À ìîè áàáóøêè äî ñèõ ïîð ýòèì çàíèìàþòñÿ è äàæå ñîãëàñíû íàó÷èòü ýòîìó ðàáîòíèêîâ íàøåãî öåõà. Òàêæå â äàëüíåéøåé ïåðñïåêòèâå îòïðàâèòü èõ íà êðàòêîñðî÷íûå êóðñû è ìàñòåð-êëàññû. ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÂßÇÀÍÈÈ Ñîãëàñèòåñü, ÷òî Hand-made ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ âñå ïîïóëÿðíåå è ìîäíåå. Èçäåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì ó ñîâðåìåííûõ ïîêóïàòåëåé, à ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëüíè-

öû ñëàáîãî ïîëà ñòàëè âÿçàòü, äåëàòü èãðóøêè è áèæóòåðèþ, ïîäåëêè èç áèñåðà. À åùå èõ ïðîäàþò, âûñòàâëÿþò íà ÿðìàðêàõ, âûñòàâêàõ. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè âû óìååòå äåëàòü íå÷òî ýêñêëþçèâíîå è êðàñèâîå ñâîèìè ðóêàìè, ïî÷åìó áû íå ïîïðîáîâàòü çàðàáîòàòü íà ýòîì? Èíâàëèä II ãðóïïû Àéãóëü Àäèëîâà äâà ãîäà áîðîëàñü ñî ñòðàøíîé áîëåçíüþ - ðàêîì ãðóäè, è â èòîãå ïîáåäèëà.  ýòî íåëåãêîå âðåìÿ îíà íàøëà óñïîêîåíèå â âÿçàíèè, êîòîðîìó íàó÷èëàñü â äåòñòâå ó ñâîåé ìàìû. Îíà ñâÿçàëà öåëóþ êîëëåêöèþ òåïëûõ ñëåäêîâ, íîñî÷êîâ, ðàçíîöâåò-

Äåéñòâóþò îòäåëåíèÿ â ãîðîäå è ðàéîíàõ ïî îáñëóæèâàíèþ îäèíîêèõ ïðåñòàðåëûõ, èíâàëèäîâ, äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè íà äîìó. Íà èõ ïîïå÷åíèè ñâûøå 614 äåòåé-èíâàëèäîâ, 676 îäèíîêèõ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ. íûõ ÷óëêîâ, øàïîê, æèëåòîâ, âàðåæåê, ñâèòåðîâ, øàðôèêîâ ñ ðàçíûìè óçîðàìè. À êîãäà áûëà ïðèíÿòà íà ðàáîòó, âûïàëà âîçìîæíîñòü ïðîäàòü âñå ýòè ìèëûå èçäåëèÿ, êîòîðûå îõîòíî ðàñêóïèëè ñåëü÷àíå. À öåíû î÷åíü äàæå ïðèåìëåìûå. Ê ïðèìåðó, ñòîèìîñòü îäíîé ïàðû ñëåäêîâ - 400 òåíãå. - ß î÷åíü ðàäà, ÷òî íàøëà ðàáîòó ïî äóøå, - ðàññêàçûâàåò Àéãóëü. – ß îäíà çàíèìàëàñü âîñïèòàíèåì 6 äî÷åðåé. Ïîýòîìó äîëãî ïðîñèäåëà äîìà áåç ðàáîòû. Ñåé÷àñ âñå ìîè äåâî÷êè âñòàëè íà íîãè, âûøëè çàìóæ, ìëàäøèå ó÷àòñÿ â êîëëåäæå. Êîãäà óçíàëà, ÷òî îòêðûâàåòñÿ ìàñòåðñêàÿ, îáðàäî-

âàëàñü. Ïîêàçàëà ñâîè ðàáîòû è ìåíÿ ñðàçó æå ïðèíÿëè íà ðàáîòó. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ìàëåíüêàÿ, íî çàòî çäåñü ìû îáùàåìñÿ ñ ëþäüìè, çàíèìàåìñÿ ëþáèìûì äåëîì, à áëàãîäàðíîñòü êëèåíòîâ ÷åãî ñòîèò! Êîãäà ÿ âèæó, êàê ðàñêóïàþò ñâÿçàííûå ìíîé èçäåëèÿ, ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå, ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå îòòîãî, ÷òî ìîãó áûòü ïîëåçíîé îáùåñòâó. ÑÄÅËÀÍÎ ÐÓÊÀÌÈ, ÑÄÅËÀÍÎ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Êîãäà ìû âîøëè â ìàñòåðñêóþ, Çàìçàãóëü òàê òùàòåëüíî è ñòàðàòåëüíî âûïîëíÿëà ñâîé î÷åðåäíîé çàêàç, ÷òî äàæå íå çàìåòèëà íàøåãî ïðèõîäà. Êàê íàì ïîâåäàëè åå êîëëåãè, ó íåå âðîæäåííàÿ ãëóõîòà. Âûïóñêíèöà Àñòðàõàíñêîé øêîëû-èíòåðíàòà äëÿ ãëóõèõ ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì II ãðóïïû. Íî èíâàëèäíîñòü äëÿ íåå íèêîãäà íå áûëà ïðåãðàäîé. Îíà âñþ æèçíü ðàáîòàëà øâååé, ñâîèì òðóäîì çàðàáàòûâàëà íà õëåá.  ýòîé ìàñòåðñêîé îíà åäèíñòâåííàÿ, êòî èìååò îïûò ðàáîòû â øâåéíîé ñôåðå, ïîýòîìó ñ÷èòàåòñÿ çà ñòàðøóþ. Ó÷èò êîëëåã äåëàòü âûêðîéêè, ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ øâåéíîé ìàøèíêîé. À îáùàþòñÿ îíè äðóã ñ äðóãîì ñ ïîìîùüþ áëîêíîòà è ðó÷êè. - Ðàáîòó íóæíî äåëàòü òàê, ÷òîáû êëèåíò óøåë äîâîëüíûì è â ñëåäóþùèé ðàç îáðàòèëñÿ åùå. Ýòî ìîé ãëàâíûé ïðèíöèï. Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà (2013 ã. - 430 ÷åë., 2014 ã. -584 ÷åë.) 1014 èíâàëèäîâ áûëè òðóäîóñòðîåíû. Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà åùå 283 èíâàëèäà áûëè îáåñïå÷åíû çàíÿòîñòüþ.

ß õî÷ó äåëàòü âåùè, êîòîðûå áóäóò ðàäîâàòü ñâîåãî îáëàäàòåëÿ.  êàæäîé ìîåé ðàáîòå åñòü ÷àñòè÷êà ìîåãî ñåðäöà, îòêðîâåííî ïðèçíàåòñÿ Çàìçàãóëü Àìàíáàåâà. - ß íå ñ÷èòàþ, ÷òî ìîè âîçìîæíîñòè îãðàíè÷åííûå. Îíè îãðàíè÷åíû ó òåõ ëþäåé, êîòîðûå èìåþò çäîðî ïðîøëîì ãîäó íà èçãîòîâëåíèå ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèõ èçäåëèé áûëî èçðàñõîäîâàíî 37, 9 ìëí. òåíãå è ïðèîáðåòåíî 764 ïðîòåçà. Íà òåêóùèé ãîä íà ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 45,9 ìëí. òåíãå. Ïî ãîñçàêàçó èíâàëèäîâ, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïåðåäâèæåíèè, îáñëóæèâàþò ïÿòü èíâàòàêñè. âûå ðóêè è íîãè è ïðè ýòîì íå ðàáîòàþò, íå ïðèíîñÿò íèêàêóþ ïîëüçó îáùåñòâó. ß áëàãîäàðíà èíèöèàòîðàì ñîçäàíèÿ ýòîé ìàñòåðñêîé çà òî, ÷òî ýòî äàåò íàì øàíñ ïîêàçàòü ñåáÿ, ñâîè ðàáîòû, ñ÷èòàòü ñåáÿ ïîëíîöåííûìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ôîíäà ïîääåðæêè èíâàëèäîâ «Øàïàºàò í¢ðû» Ãàóõàð Íóðæàíêûçû, â äàííûé ìîìåíò îñîáîé ïðèáûëè íåò. Äåíåã îò çàêàçîâ ïîêà õâàòàåò íà ñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû, êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîêóïêó íåîáõîäèìûõ òêàíåé. Íî Ãàóõàð íå íàìåðåíà îñòàíàâëèâàòüñÿ, òàê êàê ïîíèìàåò, ÷òî ëþáîé áèçíåñ âíà÷àëå ïóòè ïðîõîäèò ïîäîáíîå èñïûòàíèå. Ëÿççàò ÑÀËÈÌÎÂÀ, Íàòàëèÿ ÓÐÀÇÃÀËÈÅÂÀ, ôîòî Íóðáåéáèòà ÍÓÃÌÀÍÎÂÀ


8

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

семинар

Не ведись на коррупцию Обучающий курс для представителей НПО проведен департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ложь не скроют даже тени Наибольший ущерб экономике страны наносит лжепредпринимательская деятельность, посредством которой денежные потоки выводятся в нелегальный оборот. В Атырауской области количество преступлений в этой сфере возросло в 10 раз. Работа службы экономических расследований департамента государственных доходов Атырауской области в данном направлении нацелена на выявление преступлений на ранней стадии их совершения. По словам руководителя управления по противодействию «теневой» экономике ДГД Асхата Касимова, Комитетом государственных доходов МФ РК разработана база данных, позволяющая уже на стадии создания выявлять предприятия, зарегистрированные на подставных лиц смертельно больных людей,

ранее судимых, алкоголиков, наркоманов. - Кроме этого, выработаны критерии отнесения юридических лиц к риску совершения «обнальных» операций, т.е. когда при остутствии работников, материально-технической базы и других необходимых условий имеются большие обороты, но при этом не исполняются налоговые обязательства, - пояснил Асхат Касимов. Уголовная ответственность за «Лжепредпринимательство», то есть создание субъекта частного предпринимательства, без намерения

фискальная политика

осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотрена статьей 215 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. За преступления по данной статье виновный наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. - В Атырауской области выявляемость преступлений в данной сфере возросла в 10 раз - с 3 преступлений за 2014 год до 30 преступлений в текущем году, - рассказывает Асхат Касимов. - Однако только уголовно-правовыми мерами кардинально изменить ситуацию не удастся. В этой связи, на мой взгляд, необходимо за-

Наказ бизнесменам от прокуроров В Атырауской транспортной прокуратуре с участием региональной Палаты предпринимателей, руководителей уполномоченных государственных органов в сфере транспорта, субъектов бизнеса обсудили вопросы защиты предпринимательства. Мероприятие проведено в рамках акции «Прокурор разъясняет». Представители Палаты предпринимателей Атырауской области призвали бизнесменов активнее отстаивать свои законные интересы, при этом особо подчеркнули роль органов про-

«Пламя» в башне

куратуры в данном процессе. Со своей стороны сотрудники атырауской транспортной прокуратуры заверили о готовности и способности защитить законные интересы бизнесменов УЧЕНИЯ

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области

Сотрудниками службы ГУ «Служба пожаротушения и аварийноспасательных работ» ДЧС Атырауской области для профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения боеготовности было проведено пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара, возникшего в высотном жилом комплексе «Атырау Гранд».

В учениях приняли участие 28 человек личного состава пожарных подразделений, было задействовано 5 единиц основной и 2 единицы специальной пожарной автотехники. Кроме того, в учениях участвовали сотрудники дорожно-патрульной службы ДВД Атырауской области, бригада скорой медицинской помощи АФ ГУ «Центр медицины катастроф», аварийные бригады АО «Атырау-Жарык» и КГП «Атырау Су Арнасы». По сценарию после прибытия первого пожарного подразделения на месте выяснилось, что с башни высотного дома идет черный дым. Все верхние этажи были задымлены. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений, а также бригад

аварийных и специальных служб города из «горящего» здания эвакуировали 120 человек. Трое из них были спасены по разработанному тактическому плану сотрудниками противопожарной службы с помощью специальной техники. Врачи бригады скорой помощи АФ ГУ «Центр медицины катастроф» оказали им экстренную медицинскую помощь. Цели очередных учений - тренировка действий личного состава, отработка действий в условиях сложной планировки здания и сильной задымленности, а также взаимодействие пожарных подразделений со специальными аварийными службами города при возникновении пожаров и других ЧС были достигнуты. В результате учениям дана положительная оценка.

акция

по каждому обращению. Предпринимателей проинформировали о действующей мобильной группе в рамках акции «Прокурор разъясняет», контактных данных. - В зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта г. Атырау также размещены баннеры и информационные стенды с указанием телефонов группы, - пояснил атырауский транс-

Пожарный отчет В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям прошел брифинг по профилактике и предупреждению пожаров. Сотрудники ДЧС региона рассказали о принятых мерах по предупреждению пожаров за 8 месяцев текущего года. По словам начальника управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Салимжана Салыкбаева, на территории области зарегистрирован 271 пожар, материальный ущерб от которых составил более 52,7 млн. тенге. Погибло 6 человек, 4 человека получили различные травмы и ожоги. По сравнению с 2014 годом рост пожаров составил 3,8%, в два раза увеличилась гибель людей. На пожарах погибли 20 голов крупного и мелко рогатого скота. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности были привлечены 180 лиц, на них наложен штраф на сумму более 3,3 млн. тенге. - Статистика показывает, что ежегодно рост пожаров происходит в основном в жилом секторе. Основная причина - интенсивное строительство и многочисленные старые дома, оборудованные изношенными инженерными коммуникациями. Не теряет актуальности фактор неосторожного обращения населения с огнем, - отметил Салимжан Салыкбаев. - В этом году в жилом секторе было зарегистрировано

портный прокурор Берик Кулмагамбет. Участники круглого стола были проинформированы о действующем в органах прокуратуры Call-центре с единым бесплатным номером «115» и организации приема обращений физических и юридических лиц через центры обслуживания населения.

Светлана НОВАК брифинг

Фото из открытых источников

Представители «третьего сектора» и госслужащие поговорили на тему формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах. Было заявлено о необходимости тесного взаимодействия государства с неправительственным сектором и бизнесом, применения антикоррупционных знаний при реализации своих прав, свобод и законных интересов. Диалог прошел в конструктивном формате, ни один вопрос не остался без ответа.

конодательно ограничить размер денежных средств, которые можно обналичить в банках второго уровня. Только в этом случае будут полностью искоренены условия для лжепредпринимательской деятельности. Тем более, что сейчас можно без всяких проблем приобрести любые товары и услуги за безналичный расчет. Эти меры однозначно приведут к увеличению налоговых поступлений, сократят коррупцию, так как будет подорвана основа для дачи взяток и хищений бюджетных средств. По его мнению, такие нововведения помогли бы создать благоприятные условия для развития отечественной банковской системы, в том числе в части сокращения издержек на проведение операций с наличными.

117 пожаров с материальным ущербом более 15 млн. тенге. Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при монтаже и использовании электрооборудования произошло 86 пожаров. Кроме того, зарегистрировано 53 пожара на автотранспорте. Чаще всего горят именно старые автомобили. Для сравнения: в прошлом году было 44 случая. Как проинформировал начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийноспасательных работ» Оралхан Стамгазиев, в связи с интенсивным строительством жилого сектора по региону было взято на учет 357 новостроек. По 17 объектам были сделаны замечания, данные переданы в АФ «Госэкспертиза». На 7 недостроенных объектах произошли пожары. - На 405 объектах хозяйствования проведено пожарно-техническое обследование. Было выявлено 389 объектов, имеющих большой риск возникновения пожара. Количество проверок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 62,7%, - поставил в известность Оралхан Стамгазиев.

Максим СТАДНИЧЕНКО


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Ñïîðò è òðóä ðÿäîì èäóò

19 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà www.pricom.kz

9 ÔÈÇÊÓËÜÒ-ÏÐÈÂÅÒ!

Íèêîëàé ÏÎÒÎÖÊÈÉ

Âïåðâûå â Àòûðàó ïðîâîäèòñÿ ñïàðòàêèàäà ðàáîòíèêîâ ÀÎ «Ðàçâåäêà Äîáû÷à «Êàç Ìóíàé Ãàç», ïîñâÿùåííàÿ 550-ëåòèþ Êàçàõñêîãî õàíñòâà. Íûíåøíÿÿ ñïàðòàêèàäà ïî ñ÷åòó óæå ÷åòâåðòàÿ. Äî íà÷àëà ñîðåâíîâàíèé íåôòÿíèêè ñîâåðøèëè àâòîïðîáåã äî ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Ñàðàéøûê», âñòðåòèëèñü ñ âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî äîìà èìåíè Ñàáûðà Êàçûáàåâà.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî îðãàíèçàòîðàìè ñïàðòàêèàäû

Ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ ñîáðàëè ïîä ñâîè çíàìåíà îêîëî òðåõñîò ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ÀÎ «ÝìáàÌóíàéÃàç», ÀÎ «ÎçåíÌóíàéÃàç», ÀÎ «ÊàðàæàíáàñÌóíàéÃàç», ÒÎÎ ÑÏ «ÊàçÃåðÌóíàé», ÒÎÎ «Óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà è îáñëóæèâàíèÿ ñêâàæèí», ñáîðíàÿ êîìàíäà ñåðâèñíûõ êîìïàíèé èç ã. Æàíàîçåí, à òàêæå öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà ÐÄ «ÊàçÌóíàéÃàç» ñîâìåñòíî ñ ôèëèàëîì Èíæåíåðíûé öåíòð, ÒÎÎ «Óðàë Îéë Ãàç», ÒÎÎ «Êàðïîâñêèé Ñåâåðíûé», ÒÎÎ «Ðàçâåäî÷íûå àêòèâû». Íàñûùåíà ïðîãðàììà ñïàðòàêèàäû.  íåå âîøëè ìèíè-ôóòáîë, ïëàâàíèå, íàñòîëüíûé è áîëüøîé òåííèñ, âîëåéáîë, àçà ê¿ðåñ, ëåãêàÿ àòëåòèêà, áàñêåòáîë, òîãûçêóìàëàê, ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà, øàõìàòû. Êðàñî÷íîé áûëà öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ñïàðòàêèàäû, êîòîðàÿ ïðîøëà 15 ñåíòÿáðÿ íà ñòàäèîíå «Ìóíàéøû». Ïåðåä âûñòðîèâøèìèñÿ êîìàíäàìè ñî ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü àêèìà Àòûðàóñêîé îáëàñòè Øûíãûñ Ìóêàí, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó ÐÄ «ÊàçÌóíàéÃàç» Êàèðáåê Åëåóñèíîâ è ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ «ÝìáàÌóíàéÃàç» Àéáîëàò Ãàáäóëëèí. Äâå ãðóïïû ôèçêóëüòóðíèêîâ âíåñëè íà ïîëå ñòàäèîíà áîëüøèå ïîëîòíèùà – ñèìâîëû ñïàðòàêèàäû. Ïðîçâó÷àë Ãèìí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, áûë ïîäíÿò Ôëàã ñòðàíû. Èíòåðåñíûì è çàõâàòûâàþùèì

áûëî òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñ ýëåìåíòàìè íàöèîíàëüíûõ êàçàõñêèõ îáû÷àåâ è òðàäèöèé, áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íàðîäíûõ ìåëîäèé. Ãëàâíûìè ãåðîÿìè áûëè Êåðåé è Æàíèáåê, ïîÿâèâøèåñÿ íà ãîðÿ÷èõ ñêàêóíàõ èç ãëóáèíû âåêîâ. Ñòðàíè÷êè îæèâøåé èñòîðèè ñìåíÿëèñü ïåñíÿìè, òàíöàìè, èñïîëíåíèåì êàçàõñêèõ êþåâ. …Çàòèõëà ìóçûêà, óøëè àðòèñòû. Íàñòàë ÷åðåä ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. Ïåðâûìè íà áåãîâûå äîðîæêè âûøëè ëåãêîàòëåòû. Çäåñü îòëè÷èëàñü êîìàíäà ÀÎ «ÊàçÃåðÌóíàé» èç Êûçûëîðäèíñêîé îáëàñòè. Íà âòîðîì ìåñòå - êîìàíäà ÀÎ «ÎçåíÌóíàéÃàç». Òðåòüåé ñòàëà êîìàíäà äî÷åðíèõ êîìïàíèé ÐÄ «ÊàçÌóíàéÃàç» èç Æàíàîçåíè (ñðåäè íèõ ÊàçÃÏÇ, KMGEP Catering, ÒÎÎ «Êðóç», ÒÎÎ «Æîíäåó» è ò.ä.). Äîøëà î÷åðåäü è äî ïåðåòÿãèâàíèÿ êàíàòà. Îðãàíèçàöèè âûñòàâèëè ñàìûõ êîëîðèòíûõ, «âåñîâûõ» ðàáîòíèêîâ. Ñèëà, ðàñ÷åò, òàêòèêà ñäåëàëè ñâîå äåëî. Áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó îäåðæàëà êîìàíäà ÀÎ «ÎçåíÌóíàéÃàç». Âòîðîå ìåñòî - ó êîìàíäû ÀÎ «ÝìáàÌóíàéÃàç». À òðåòüå ìåñòî äîñòàëîñü êîìàíäå öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà ÐÄ «ÊàçÌóíàéÃàç». Êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò îïòèìèñòè÷åñêèå ñîîáùåíèÿ èç ñïîðòçàëîâ, ñ ïëîùàäîê, âîäíûõ äîðîæåê áàññåéíà. Ïîçíàêîìèëñÿ ñ îïåðàòîðîì ïî äîáû÷å ÀÎ «ÎçåíÌóíàéÃàç» Àëèåé Ìóñàãàëèåâîé. Îíà âìåñòå ñ êîëëåãàìè Íàòàëüåé ßñóëåâè÷, Àëòûíàé Íóðìóõàíîâîé, Êóàíîì Óñåôîâûì è äðóãèìè ó÷àñòâóåò â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëåãêîé àòëåòèêå, âîëåéáîëó, ïëàâàíèþ è ò.ä. Âñå íàñòðîåíû íà ïîáåäó, âûñòóïàþò ñ ïðèïîäíÿòûì íàñòðîåíèåì. Áîåâîé íàñòðîé ó ôèçêóëüòóðíèêîâ ÀÎ «ÝìáàÌóíàéÃàç», ÐÄ «ÊàçÌóíàéÃàç» è äðóãèõ.  íàñòîëüíîì òåííèñå ñðåäè æåíùèí ïåðâåíñòâîâàëà áóõãàëòåð ÒÎÎ ÑÏ «ÊàçÃåðÌóíàé» Ìàðèíà Êèì. ×åòâåðòóþ ñïàðòàêèàäó ïîäðÿä åé íåò ðàâíûõ â ýòîì âèäå ñïîðòà. Âîò ÷òî ñêàçàë çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó ÀÎ ÐÄ «ÊàçÌóíàéÃàç» Êàèðáåê Åëåóñèíîâ: «Ñïàðòàêèàäà ïðåâðàòèëàñü â äîáðóþ òðàäèöèþ íàøåé êîìïàíèè. Ýòî íåâåðîÿòíî çðåëèùíîå è çàõâàòûâàþùåå äóõ ìåðîïðèÿòèå, ê êîòîðîìó ðàáîòíèêè âñåõ íàøèõ äî÷åðíèõ êîìïàíèé ãîòîâÿòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà. Ñïàðòàêèàäà ñëóæèò ñòèìóëîì òîìó, ÷òîáû íåôòÿíèêè âåëè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, çàíèìàëèñü ñïîðòîì». Çîëîòûå ñëîâà. Ãîâîðÿò îíè î ìíîãîì. È, ïðåæäå âñåãî, î òîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî «ÊàçÌóíàéÃàçà» çàáîòèòñÿ î ñâîèõ ëþäÿõ, äåëàåò âñå, ÷òîáû ñïîðò è òðóä øëè ðóêà îá ðóêó. Îá èòîãàõ ñïàðòàêèàäû ìû ñîîáùèì â áëèæàéøåì íîìåðå íàøåé ãàçåòû.


10

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

КАЗАХСТАНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

казакстан понедельник, 21 сентября 06:00 «Таңшолпан» 08:45 «Апта.kz» 09:50 «Cырғалым» 10:45 «Серпіліс» 11:35 «Баламен бетпе-бет» 12:00 «Бірге таңдаймыз» 13:05, 21:00 Т/х «Келін» 14:00 «Әйел бақыты» 15:10 Т/х «Жүрегім сізге аманат» 16:00, 00:55 «Менің Қазақстаным!» 16:30, 18:30, 22:35, 02:00 Жаңалықтар 16:50 М/х «Білгіштер» 17:05 Т/х «Қызыл сарайдағы түс» 18:05, 00:30 «Тарих толқынында» 19:15 «Айтуға оңай...» 20:00 «Жарық» 22:00, 01:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:20 «Sport.kz» 23:45 «Көкпар» 02:35 «Көк тарландары» 03:20 «Ақсауыт» вторник, 22 сентября 06:00 «Таңшолпан» 09:00, 20:00 «Жарық» 09:50 «Cырғалым» 10:45, 19:15 «Айтуға оңай...» 11:30, 00:50 «Ұлы дала дүбірі» 12:00 «Бірге таңдаймыз» 13:05, 21:00 Т/х «Келін» 14:00 «Әйел бақыты» 15:10 Т/х «Жүрегім сізге аманат» 16:05, 23:45 «Келбет» 16:30, 18:30, 22:35, 02:00 Жаңалықтар 16:50 М/х «Білгіштер» 17:05 Т/х «Қызыл сарайдағы түс» 18:05, 23:20 «Қылмыс пен жаза» 22:00, 01:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 00:20 «Дауа» 02:45 «Көк тарландары» 03:30 «Тарих толқынында» среда, 23 сентября 06:00 «Таңшолпан» 09:00, 20:00 «Жарық» 09:50 «Cырғалым» 10:45, 19:15 «Айтуға оңай...» 11:30, 00:50 «Ұлы дала дүбірі» 12:00 «Бірге таңдаймыз» 13:05, 21:00 Т/х «Келін» 14:00 «Әйел бақыты» 15:10 Т/х «Жүрегім сізге аманат» 16:05 «Sport.kz» 16:30, 18:30, 22:35, 02:00 Жаңалықтар 16:50 М/х «Білгіштер» 17:05 Т/х «Қызыл сарайдағы түс» 18:05, 23:20 «Журналистік зерттеу» 22:00, 01:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:45 «Поэзия әлемі» 00:20 «Ақсауыт» 02:45 «Көк тарландары» 03:30 «Қылмыс пен жаза» четверг, 24 сентября 06:00 «Таңшолпан» 09:00, 20:00 «Жарық» 09:50 «Cырғалым» 10:45, 19:15 «Айтуға оңай...» 11:30, 00:50 «Ұлы дала дүбірі» 12:00 «Бірге таңдаймыз» 13:05, 21:00 Т/х «Келін» 14:00 «Әйел бақыты»

15:10 Т/х «Жүрегім сізге аманат» 16:05, 00:30 «Иман айнасы» 16:30, 18:30, 22:35, 02:00 Жаңалықтар 16:50 М/х «Білгіштер» 17:05 Т/х «Қызыл сарайдағы түс» 18:05, 00:05 «Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 21:00 Т/х «Келін» 22:00, 01:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:20 «Тарих толқынында» 23:45 «Жан жылуы» 02:45 «Көк тарландары» 03:30 «Агробизнес» пятница, 25 сентября 06:00 «Таңшолпан» 09:00 «Жарық» 09:50 «Cырғалым» 10:45, 19:15 «Айтуға оңай...» 11:30, 01:00 «Ұлы дала дүбірі» 12:00 «Бірге таңдаймыз» 13:05, 21:00 Т/х «Келін» 14:00 «Әйел бақыты» 15:10 Т/х «Жүрегім сізге аманат» 16:05 «Жан жылуы» 16:30, 18:30, 22:35, 02:00 Жаңалықтар 16:50 «Білгіштер» 17:05, 01:35 «Иман айнасы» 17:30 «Журналистік зерттеу» 17:55 «Менің Қазақстаным!» 19:15 «Серпіліс» 20:05 «Шын жүректен!» 22:00, 03:25 «Жайдарман» 23:20 Кино «Қош бол, Гүлсары!» 02:45 «Ғасырлар үні». суббота, 26 сентября 06:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 07:00 «Қымызхана» 07:35 «Агробизнес» 08:00 «Сенбілік таң» 09:05, 02:25 «Дауа» 09:40 «Айдаһар мінген шабандоздар» 10:30, 03:00 «Білгірлер бәйгесі» 11:20 «Поэзия әлемі» 11:50 «Қазақстан дауысы» 13:25 «Атырау мұнайы. 70 жыл» 14:05 «Әзіл әлемі» 15:05, 00:10 Кино «Жас жауынгер» 16:50 Т/х «Қара шаңырақ» 18:30, 23:35, 01:50 Жаңалықтар 19:05 Мейрамбек Бесбаевтың концерті 20:00 «Сенбілік кездесу» 21:35 «Жайдарман». Астана қаласы әкімінің кубогі воскресенье, 27 сентября 06:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 07:30 «Қымызхана» 08:00 «Ақсауыт» 08:30 «Бүгін жексенбі» 10:05 «Баламен бетпе-бет» 10:25 «Саяхатшы Дара» 11:15 Мультфильм 11:35 «Айгөлек» 12:40 «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп». Республикалық ақындар айтысы 17:15 «Қара шаңырақ» 19:00, 01:30 «Апта. Кz» 20:00 «Қазақстан дауысы» 21:35 Кино «Алаяқ Дик пен Джейн» 23:10, 02:35 «Көкпар» 23:55 Кино «Хеллен Келлер»

ХАБАР понедельник, 21 сентября 06:02 «Білгенге маржан» 07:00, 08:00 «Жаңа күн» 09:00 «Жеті күн» 10:00, 00:05 «Әр үйдің сыры басқа» 10:45 «Магия кухни» 11:20 «Подари детям жизнь» 11:25 М/с «Маша и медведь» 11:35 М/с «Джейк и пираты Нетландии» 12:00, 16:00, 19:00, 23:05, 00:40, 01:40 Жаңалықтар 12:15 «Семейные мелодрамы» 13:05 Т/с «Женский доктор-2» 14:00, 17:00 Новости 14:15 «Бұйымтай» 15:00 «Өмір сабақтары» 15:30 Т/х «Достық жәрмеңкесі» 16:15 Т/х «Болашағым өз қолымда» 17:15 Т/х «Жігіттер хикаясы» 18:00 «ТВ Бинго» 19:30 «Арнайы хабар» 20:00, 23:35, 01:10 Итоги дня 20:30 Т/с «Ничего личного» 21:00 Т/с «След» 21:50 «Көзқарас» 22:20 «Жекпе-жек» вторник, 22 сентября 06:02 «Білгенге маржан» 07:00, 08:00 «Жаңа күн» 09:00, 12:00, 16:00, 19:00, 23:05, 22:50, 00:25 Жаңалықтар 09:10, 21:00 Т/с «След» 10:00, 14:00, 17:00 Новости 10:10, 23:50 «Әр үйдің сыры басқа» 10:45 «Магия кухни» 11:15 «Подари детям жизнь» 11:20, 20:30 Т/с «Ничего личного» 11:50 «Экономкласс» 12:10 «Семейные мелодрамы» 13:00 Т/с «Женский доктор-2» 14:15 «Бұйымтай» 15:00 «Өмір сабақтары» 15:30 Т/х «Достық жәрмеңкесі» 16:15 Т/х «Болашағым өз қолымда» 17:15 Т/х «Жігіттер хикаясы» 18:05 «Біздің үй» 19:30 «Бюро расследований» 20:00, 23:20 Итоги дня 21:50 «Көзқарас» 22:20 «Арнайы хабар» среда, 23 сентября 06:02 «Білгенге маржан» 07:00, 08:00 «Жаңа күн» 09:00, 12:00, 16:00, 19:00, 23:05, 22:50, 00:25 Жаңалықтар 09:10, 21:00 Т/с «След» 10:00, 14:00, 17:00 Новости 10:10, 23:50 «Әр үйдің сыры басқа» 10:45 «Магия кухни» 11:15 «Подари детям жизнь» 11:20, 20:30 Т/с «Ничего личного» 12:10 «Семейные мелодрамы» 13:00 Т/с «Женский доктор-2» 14:15, 18:05 «Біздің үй» 15:00 «Өмір сабақтары» 15:30 Т/х «Достық жәрмеңкесі» 16:15 Т/х «Болашағым өз қолымда» 17:15 Т/х «Жігіттер хикаясы» 19:30 «100 бизнес-тарихы» 20:00, 23:20 Итоги дня 21:50 «Көзқарас» 22:20 «Бюро расследований» четверг, 24 сентября 06:02 «Білгенге маржан» 07:00, 08:00 «Жаңа күн» 09:00, 12:00, 16:00, 19:00, 23:05, 22:50, 00:25 Жаңалықтар

09:10, 21:00 Т/с «След» 10:00, 14:00, 17:00 Новости 10:10, 23:50 «Әр үйдің сыры басқа» 10:45 «Магия кухни» 11:15 «Подари детям жизнь» 11:20, 20:30 Т/с «Ничего личного» 12:10 «Семейные мелодрамы» 13:00 Т/с «Женский доктор-2» 14:15 «Біздің үй» 15:00 «Өмір сабақтары» 15:30 Т/х «Достық жәрмеңкесі» 16:15 Т/х «Болашағым өз қолымда» 17:15 Т/х «Жігіттер хикаясы» 18:05 «Жекпе-жек» 19:30 «Сильные духом» 20:00, 23:20 Итоги дня 21:50 «Көзқарас» 22:20 «100 бизнес-тарихы» пятница, 25 сентября 06:02 «Білгенге маржан» 07:00, 08:00 «Жаңа күн» 09:00, 12:00, 16:00, 19:00, 23:05, 00:05, 01:35 Жаңалықтар 09:10, 21:00 Т/с «След» 10:00, 14:00, 17:00 Новости 10:10, 01:05 «Әр үйдің сыры басқа» 10:45 «Магия кухни» 11:15 «Подари детям жизнь» 11:20, 20:30 Т/с «Ничего личного» 12:10 «Семейные мелодрамы» 13:00 Т/с «Женский доктор-2» 14:15 «Бұйымтай» 15:00 «Өмір сабақтары» 15:30 «Ұлт саулығы» 16:15 «Бармысың, бауырым?» 17:15 Т/х «Жігіттер хикаясы» 18:05 «Орталық Хабар» 19:30 «Тур де Хабар» 20:00, 00:35 Итоги дня 20:30 «Жанды дауыс» 22:50 Т/х «Жаным» суббота, 26 сентября 06:00 «Қалжың қоржыны» 07:30 М/с «Динофроз» 08:00 «Бармысың, бауырым?» 08:40 «Продвопрос» 09:05 «Ұлт саулығы» 09:35 М/ф. «Охотник на драконов» 10:55 Кино «Любовь и пицца» 12:35 «Орталық Хабар» 13:30 «Жанды дауыс» 15:50 Тұсаукесер!!! «Мен - чемпион» 16:25 Сказка «Дьявол с тремя золотыми волосками» 17:40 «Бенефис-шоу» 18:50 «Ду-думан» 20:00 «Жеті күн» 21:00 Кино «Дети Хуанг Ши» 23:10 Т/х «Жаным» 00:40 Спектакль «Отыз ұл болғанша» воскресенье, 27 сентября 06:00 «Қалжың қоржыны» 07:30 «Айбын» 08:00 «Жеті күн» 09:00 «Ас арқау» 09:30 Премьера!!! «Я - чемпион» 10:00 М/ф. «Планета 51» 11:30 Сказка «Бременские музыканты» 12:40 «Ду-думан» 13:55 Концерт Алтынай Жорабаеваның «Қазақстаным, алға!» атты ән кеші 16:05 «Өмір сабақтары» 16:40, 18:05 Кино «Осторожно корова!» 18:50 «Бенефис-шоу» 20:00 «Жеті күн» 21:00 Кино «Исходный код» 22:40 Т/х «Жаным» 00:40 Спектакль «Ұйқыдағы ару»

понедельник, 21 сентября 07.25 Әнұран 07.30 «Арайлы Атырау» 08.30, 09.50, 10.45, 13.25, 18.30, 20.25, 21.25 Телемаркет 08.35 «Саяхатшы Дара» 09.00 «Тұжырым» 09.40 Мультфильм 09.55, 21.30 Т/с «Крапленый» 10.50 «Мияның ертегі әлемі» 11.20 Т/с «Убить Сталина» 12.10, 17.50 Т/с «Широка река» 13.00, 16.55, 20.00 «Жаңалықтар» 13.15, 17.35, 20.30 «Новости» 13.30, 19.00 Көкейтесті Технический перерыв 14.00-16.50 16.50 Аңдатпа 17.10 «Достық мекені» 18.35 М/ф «Кеми» 19.30 «Зер салыңыз» 21.00 Біздің кейіпкер 22.30 Т/с «Опережая выстрел» 23.25 «Жаңалықтар-Новости» 00.15 Хабар таратудың аяқталуы Кателко 16.50 Аңдатпа 16.55 «Жаңалықтар» 17.25 «Достық мекені» 17.35 «Новости» вторник, 22 сентября 07.25 Әнұран 07.30 «Арайлы Атырау» 08.30, 09.50, 10.45, 13.25, 18.30, 20.25, 21.25 Телемаркет 08.35 «Саяхатшы Дара» 09.00, 23.25 «Жаңалықтар-Новости» 09.55, 21.30 Т/с «Крапленый» 10.50 «Мияның ертегі әлемі» 11.20, 22.30 Т/с «Опережая выстрел» 12.10, 17.50 Т/с «Широка река» 13.00, 16.55, 20.00 «Жаңалықтар» 13.15, 17.35, 20.30 «Новости» 13.30 Көкейтесті Технический перерыв 14.00-16.50 16.50 Аңдатпа 17.10«Біздің кейіпкер» 18.35 М/ф. «Кеми» 19.00 «Заң қуаты» 19.30 Ұлы даланың көне шаһарлары «Түркістан» 21.00 «Тосын сый» 00.15 Хабар таратудың аяқталуы Кателко 16.50 Аңдатпа 16.55 «Жаңалықтар» 17.10 «Біздің кейіпкер» 17.35 «Новости» среда, 23 сентября 07.25 Әнұран 07.30 «Арайлы Атырау» 08.30, 09.50, 10.45, 13.25, 18.30, 20.25, 21.25 Телемаркет 08.35 «Саяхатшы Дара» 09.00, 23.25 «Жаңалықтар-Новости» 09.55, 21.30 Т/с «Крапленый» 10.50 «Мияның ертегі әлемі» 11.20, 22.30 Т/с «Опережая выстрел» 12.10, 17.50 Т/с «Широка река» 13.00, 16.55, 20.00 «Жаңалықтар» 13.15, 17.35, 20.30 «Новости» 13.30 «Сөнбес сәуле» Технический перерыв 14.00-16.50 16.50 Аңдатпа 17.10 Жеңіске -70 жыл «Тағзым» 18.35 М/ф. «Кеми» 19.00 «Иман нұры» 21.00 «Бизнес таразы» 00.15 Хабар таратудың аяқталуы Кателко 16.50 Аңдатпа 16.55 «Жаңалықтар» 17.10 Жеңіске -70 жыл«Тағзым» 17.30 «Новости»

четверг, 24 сентября 08.00 Әнұран 08.05 Концерт «Менің елім - Қазақстаным» 08.30, 09.50, 10.45, 13.55, 18.25, 20.55, 21.25 Телемаркет 09.00 Жаңалықтар - Новости» 09.55, 17.50 Т/х «Құрдастар» 10.30 Худ.фильм 13.00, 16.55, 19.00 «Иман нұры» Технический перерыв 14.00-16.50 16.50 Аңдатпа 17.30 «Бизнес таразы» 18.30 «Абу Ханифа» 20.00 Арнайы шығарылым 21.00 «Інжу-Маржан» 21.30 Кино «Әурелең» 22.40 «Күйге бар әлем тамсанады» 00.00 Арнайы шығарылым 01.00 Хабар таратудың аяқталуы пятница, 25 сентября 07.25 Әнұран 07.30 «Арайлы Атырау» 08.30, 09.55, 11.15, 13.25, 18.30, 20.25, 21.25 Телемаркет 08.35 «Саяхатшы Дара» 09.00 Арнайы шығарылым 10.00 «Иман нұры» 10.55 «Қазақстан» 11.20, 22.30 Т/с «Опережая выстрел» 12.10, 17.50 Т/с «Широка река» 13.00, 16.55, 20.00 «Жаңалықтар» 13.15, 17.35, 20.30 «Новости» 13.30 ТД қорынан «Тұлға» Технический перерыв 14.00-16.50 16.50 Аңдатпа 17.10 «История великой любви» 18.35 «Кеми» 19.00 «Көкейтесті» 19.30 «Ғаламтор» 21.00 «Ғұмырдария» 21.30 Т/с «Крапленый» 23.25 «Жаңалықтар-Новости» 00.15 Хабар таратудың аяқталуы Кателко 16.50 Аңдатпа 16.55 «Жаңалықтар» 17.10 «История великой любви» 17.30 «Новости» суббота, 26 сентября 08.00 Әнұран 08.05 «Жаңалықтар-Новости» 08.55, 10.50, 12.00, 13.50, 19.25, 20.25, 21.30 Телемаркет 09.00 «Құтқарушы күшіктер» 10.00 «Сөнбес сәуле» 10.30, 18.30 Т/х «Болашақ» 11.30 ТД қорынан «Тұлға» 12.05, 16.55, 21.35 Худ.фильм Технический перерыв 14.00-16.50 16.50 Аңдатпа 18.15 «Ғаламтор» 19.30, 00.00 «Крупным планом» 19.45 «Күлегеш» 20.00 Т/х «Құрдастар» 21.10 «Өнер мен өркениет» 00.15 «Музыкант» 00.50 Хабар таратудың аяқталуы воскресенье, 27 сентября 08.00 Әнұран 08.05 «Тайны древных империи» 08.30, 10.50, 11.45, 13.50, 19.25, 20.30, 21.30 Телемаркет 09.00 «Құтқарушы күшіктер» 10.00 «Сөнбес сәуле» 10.30, 18.20 Т/х «Болашақ» 11.30 ТД қорынан «Тұлға» 12.00, 16.50, 21.35 Худ.фильм Технический перерыв 14.00-16.50 16.50 Аңдатпа 19.10 «Күлегеш» 19.30 «Тұжырым» 20.00 Т/х «Құрдастар» 21.10 «Абай» 00.00 «Тұжырым» 00.40 «Где Вы, чемпионы» 00.50 Хабар таратудың аяқталуы

«Білім және Мәдениет» понедельник, 21 сентября 06:01, 08:00 «Қайырлы таң» 07:01 «Ғасырлар пернесі» 07:31, 11:05, 15:0, 18:00 TED 07:51, 09:00, 10:25, 11:00 Баспасөз 07:56 «Сезім тербеткен өлке» 09:05 «Страна, рожденная любовью» 09:10 «Мое призвание» 09:25, 16:00 Д/с «Морган Фриман: уақыт пен кеңістікке саяхат» 10:30 «Жылдар…жырлар...» 10:35 «5 открытий, совершивших революцию в химии» 11:25 «Өмір. Театр. Кино» 12:00 «Өнертапқыш» 12:20 «Ұлы дала мәдениеті» 12:35 «Песни Любви» 13:00 «Бір сәт» 13:15 «Өзін-өзі тану» 13:30 «Школа кочевников» 13:50 «PRO фильм» 14:00, 23:00 Т/х «Таң бозынан Кэндлфордқа аттандық» 15:20 «Под Куполом. Все о Цирке» 15:40 «Археология. Бабалар мұрасы» 17:00 «Научная не фантастика» 17:30 «Первые» 18:25 «В квадрате» 18:30 «Ғылыми кеңес» 19:20 «Жерұйық» 19:35 «Реальная наука» 20:00 «Кітапхана» 20:30 «Легенды и мифы Оперного» 21:00 «Арнайы жоба» 21:30 «Тайные знаки» 22:00 «Кеше ғана...» вторник, 22 сентября 06:01, 08:00 «Қайырлы таң» 07:01 «Ғасырлар пернесі» 07:31, 11:05, 15:00, 18:05 TED 07:51, 09:00, 10:25, 11:25, 21:25 Баспасөз 07:56 «Сезім тербеткен өлке» 09:05 «Страна, рожденная любовью» 09:10 «Культурный код» 09:25, 16:00 Д/с «Морган Фриман: уақыт пен кеңістікке саяхат» 10:30 «В квадрате» 10:35 «Арнайы жоба» 11:00 «Жылдар...жырлар...» 11:30 «Кітапхана» 12:00 «Картина маслом» 12:25 «Қалаулы мамандық» 12:40 «Песни Любви» 13:00 Д/ф. «Мұсылман әлемінің жеті кереметі» 14:00, 23:00 Т/х «Таң бозынан Кэндлфордқа аттандық» 15:20 «Лови момент» 15:35 «История одного шедевра» 17:00, 18:00, 21:30, 22:55 Телеафиша 17:05 «Реальная наука» 17:30 «Өмір. Театр. Кино» 18:25 «В квадрате» 18:30 «Атакәсіп» 18:55 «Тағдырластар» 19:20 «PRO фильм» 19:35 «Научная не фантастика» 20:00 «Первые»

20:30 «Эйнштейн ізімен» 20:50 «Танцующий мир» 21:00 «Специальный проект» 21:35 «Ақсарай» среда, 23 сентября 06:01, 08:00 «Қайырлы таң» 07:01 «Ғасырлар пернесі» 07:31, 11:05, 15:00, 18:05 TED 07:50, 09:00, 10:25, 11:55, 18:25 Баспасөз 07:55, 09:05, 11:25, 17:00, 18:00, 21:30 Телеафиша 09:10 «Жерұйық» 09:25, 16:00 Д/с «Морган Фриман: уақыт пен кеңістікке саяхат» 10:30 «В квадрате» 10:35 «Специальный проект» 11:00, 19:55 «Жылдар...жырлар...» 11:30 «Тұңғыштар» 12:00 «Көзкөрген» 12:40 «Аманат» 12:55 «Песни Любви» 13:15 «Картина маслом» 13:40 «Литературный клуб» 14:00, 23:05 Т/х «Таң бозынан Кэндлфордқа аттандық» 15:20 «Простые вещи» 15:35 «Тағдырластар» 17:05 «Жасампаз ғылым» 17:30 «Наше кино» 17:50 «Танцующий мир» 18:30 «Ученый совет» 19:20 «PRO фильм» 19:35 «Бүгінгі ғылым» 20:00 «Мое призвание» 20:20 «Музей звуков» 20:40 «Ұлы дала мәдениеті» 21:00 «Арнайы жоба» 21:35 «Қоңыр» тобының шығармашылық кеші 22:35 «Легенды и мифы Оперного» четверг, 24 сентября 06:01, 08:00 «Қайырлы таң» 07:01 «Ғасырлар пернесі» 07:3, 11:05, 15:00, 18:05 TED 07:50, 09:00, 10:25, 11:55, 18:25 Баспасөз 07:55, 09:05, 11:25, 12:35, 17:00, 18:00, 21:30 Телеафиша 09:10 «Мое призвание» 09:25, 16:00 Д/с «Морган Фриман: уақыт пен кеңістікке саяхат» 10:30 «Арнайы жоба» 11:00, 19:55, 21:35 «Жылдар...жырлар...» 11:30 «Тағдырластар» 12:00 «Өнертапқыш» 12:20 «Жерұйық» 12:40 «Песни Любви» 13:00 «Ұлы дала мәдениеті» 13:15 «Самопознание» 13:30 «Әдебиет әлемі» 13:50 «PRO фильм» 14:00, 23:00 Т/х «Таң бозынан Кэндлфордқа аттандық» 15:20 «Эйнштейн ізімен» 15:40 «Музей звуков» 17:05 «Бүгінгі ғылым» 17:30 «Легенды и мифы Оперного» 18:30 «Кітапхана»

19:00 «Школа кочевников» 19:20 «Танцующий мир» 19:30 «Жасампаз ғылым» 20:00 «Этимология образа» 20:20 «Бір сәт» 20:40 «Археология. Бабалар мұрасы» 21:00 «Арнайы жоба» 21:40 «Әуен-ағыс» пятница, 25 сентября 06:01, 08:00 «Қайырлы таң» 07:01 «Ғасырлар пернесі» 07:31, 11:05, 15:00, 18:05 TED 07:50, 09:00, 10:25 Баспасөз 07:55, 09:05, 11:25, 12:40, 17:00, 18:00, 21:30 Телеафиша 09:10 «Лови момент» 09:25, 16:00 Д/с «Морган Фриман: уақыт пен кеңістікке саяхат» 10:30 «Арнайы жоба» 11:00, 18:25 «Жылдар...жырлар...» 11:30 «Археология. Бабалар мұрасы» 11:50 «Танцующий мир» 12:00 «Өнертапқыш» 12:20 «Атакәсіп» 12:45 «Казахстан в письмах» 13:00 «Жерұйық» 13:15 «Тайные знаки» 13:45 «Неизвестный Казахстан» 14:00, 23:00 Т/х «Таң бозынан Кэндлфордқа аттандық» 15:15 «Простые вещи» 15:30 «Ғажайып туынды» 17:05 «Эйнштейн ізімен» 17:30 «Современники» 18:30 «Литературный клуб» 18:50 «Өмір. Театр. Кино» 19:20 «Jazz рандеву» 20:00 «Әңгіменің ашығы» 20:40 «Наше кино» 21:00 «Тағдыр жолы» 21:35 «С чего все начиналось...» 21:55 «Сол бір кеш...» суббота, 26 сентября 06:01 Discovery ұсынады: «Солтүстік Америка» 06:51 Евроартс представляет: «Мендельсон» 07:20 «Сазген сазы» фольклорлыэтнографиялық ансамблінің «Жетісудың желпінген әсем әні» атты концерті

08:40, 17:30, 23:25 «Жылдар...жырлар...» 08:45 «Самопознание» 09:00 «В квадрате» 09:05, 10:25, 17:00, 19:00, 21:05, 22:55 Телеафиша 09:10 «Картина маслом» 09:35 «PRO фильм» 09:45 «Әңгіменің ашығы» 10:30 «Ғасырлар пернесі» 11:00 «Неизвестный Казахстан» 11:10 «Тағдыр жолы» 11:40 «Музей звуков» 12:00 Кино «Лейли и Меджнун» 13:35 «PRO фильм» 13:45 Концертный зал 14:20 «Көзкөрген» 15:00 ВВС ұсынады: «Еуропадағы ислам тарихы» 16:00 «Өмір. Театр. Кино» воскресенье, 27 сентября 06:01 Discovery ұсынады: « Солтүстік Америка» 06:51 Евроартс ұсынады: «Чайковский» 07:21 «Салтанат» би ансамблінің шығармашылык кеші 08:45 «Өзін-өзі тану» 09:00, 10:00 Телеафиша 09:05 «Жылдар...жырлар...» 09:10 «Ғылыми кеңес» 10:05 «Exclusive» 10:30 «Школа кочевников» 10:50, 18:20 «PRO фильм» 11:00 «Jazz рандеву» 11:45 Концерт «1000 күй» 13:10 Қазақфильм ұсынады: «Қилы кезең» 14:35 ВВС ұсынады: «Еуропадағы ислам тарихы» 15:25 «Наше кино» 15:45 «Ұлы дала мәдениеті» 16:00 Конкурс «Жас қанат - 2015» 17:50 Deutsche Welle ұсынады: «Кемел кеңістік» 18:30 Кино «Стать Джоном Ленноном» 20:05 Шұғыла Сапарғалидің «Қазағым, барым сен үшін!» атты концерті 21:40 «Тұңғыштар» 22:05 Қазақфильм ұсынады: «Даладағы дүбір» 23:30 Deutsche Welle ұсынады: «Көзайым қала»

Балапан ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ 06:30 Әнұран, аңдатпа 06:35, 11:20, 16:40 “Алақай-балақай!” 06:45, 11:30 М/х “Әуежай”- 2 06:55, 11:55, 17:55 Ауа-райы 07:00, 11:45 “Аспаз мектебі” 07:10, 16:25 М/х “Тайо”- 3 07:25, 12:30, 16:50 “Ертегілер еліне саяхат” 07:35, 11:40, 15:35 “АВС +” 07:40, 08:05, 12:40, 13:05, 18:30, 18:55 “Жарайсың космобалық!” 08:30, 17:00 “Әли мен Айя” 08:40, 15:05 “Әдемі-ай”- 3 09:00, 15:00 “Ол кім? Бұл не?” 09:05, 19:45 М/х “Мияның ертегі әлемі” 09:30, 16:05 “Жүзден жүйрік” 09:50, 14:45 “Шерлок Як” 10:05, 13:30 “Зерде” 10:25, 15:25 М/х “Білгіштер” 10:35, 14:25, 17:35 “Шытырман” 10:55, 15:40, 19:20 “Құтқарушы күшіктер” 12:00, 18:00 “Ойлан, тап!” 13:50, 17:10 “Персидің ғажайып әлемі”- 2 14:15 “Балапан және оның достары” 20:10 “Айжұлдыз” 20:20 “Ертегілер” вторник, 22 сентября 06:30 Әнұран, аңдатпа 06:35, 11:20, 16:40 “Алақай-балақай!” 06:45, 11:30 М/х “Білгіштер” 06:55, 11:55, 17:55 Ауа-райы 07:00, 11:45 “Аспаз мектебі” 07:10, 16:25 М/х “Шерлок Як” 07:25, 12:30, 16:50 “Достық даңғылы” 07:35, 11:40, 15:35 “АВС +” 07:40, 08:05, 12:40, 13:05, 19:20, 19:45 “Жарайсың космобалық!” 08:30, 14:15, 17:00 “Балапан және оның достары” 08:40, 13:30, 17:35 “Ән салайық” 09:00, 15:00 “Ол кім? Бұл не?” 09:05, 13:50, 17:10 “Құтқарушы күшіктер” 09:30, 16:05 “Жануарлар әлемі” 09:50, 14:45 М/х “Тайо”- 3 10:05, 15:05 “Он саусақ” 10:15, 15:15 “Сиқырлы кітаптар” 10:25, 15:25 М/х “Әуежай”- 2 10:35, 14:25 “Керемет ондық” 10:55, 18:30 М/х “Мияның ертегі әлемі” 12:00, 18:00 “Ойлан, тап!” 15:40, 18:55 “Персидің ғажайып әлемі”- 2 20:10 “Айжұлдыз” 20:20 “Ертегілер” среда, 23 сентября 06:30 Әнұран, аңдатпа 06:35, 11:20, 16:40 “Алақай-балақай!” 06:45, 11:30 М/х “Әуежай”- 2 06:55, 11:55, 17:55 Ауа-райы 07:00, 11:45 “Аспаз мектебі” 07:10, 16:25 М/х “Тайо”- 3 07:25, 12:30, 16:50 “Ертегілер еліне саяхат” 07:35, 11:40, 15:35 “АВС +” 07:40, 08:05, 12:40, 13:05, 18:30, 18:55 “Жарайсың космобалық!” 08:30, 17:00 “Әли мен Айя” 08:40, 15:05 “Әдемі-ай”- 3 09:00, 15:00 “Ол кім? Бұл не?” 09:05, 17:10 М/х “Мияның ертегі әлемі” 09:30, 16:05 “Жүзден жүйрік” 09:50, 14:45 М/х “Шерлок Як” 10:05, 13:30 “Зерде” 10:25, 15:25 М/х “Білгіштер” 10:35, 17:35 “Шытырман” 10:55, 15:40, 19:45 “Құтқарушы күшіктер” 12:00, 18:00 “Ойлан, тап!” 13:50, 19:20 “Персидің ғажайып әлемі”- 2 14:15 “Әли мен Айя” 14:25 “Шытырман” 20:10 “Айжұлдыз” 20:20 “Ертегілер” четверг, 24 сентября 06:30 Әнұран, аңдатпа 06:35, 11:20, 16:40 “Алақай-балақай!” 06:45, 11:30 М/х “Білгіштер” 06:55, 11:55, 17:55 Ауа-райы 07:00, 11:45 “Бауырсақ” 07:10, 16:25 М/х “Шерлок Як” 07:25, 12:30, 16:50 “Достық даңғылы” 07:35, 11:40, 15:35 “АВС +” 07:40, 07:05, 12:40, 13:05, 18:55, 19:20 “Жарайсың космобалық!” 08:30, 14:15, 17:00 “Балапан және оның достары”

08:40, 13:30, 17:35 “Ән салайық” 09:00, 15:00 “Ол кім? Бұл не?” 09:05, 13:50, 17:10 “Құтқарушы күшіктер” 09:30, 16:05 “Жануарлар әлемі” 09:50, 14:45 М/х “Тайо”- 3 10:05, 15:05 “Он саусақ” 10:15, 15:15 “Сиқырлы кітаптар” 10:25, 15:25 М/х “Әуежай”- 2 10:35, 14:25 “Керемет ондық” 10:55, 18:30 М/х “Мияның ертегі әлемі” 12:00, 18:00 “Ойлан, тап!” 15:40, 20:45 “Персидің ғажайып әлемі”- 2 20:10 “Айжұлдыз” 20:20 “Ертегілер” пятница, 25 сентября 06:30 Әнұран, аңдатпа 06:35, 11:20, 16:40 “Алақай-балақай!” 06:45, 11:30 М/х “Әуежай”- 2 06:55, 11:55, 17:55 Ауа-райы 07:00, 11:45”Бауырсақ” 07:10, 16:25 М/х “Тайо”- 3 07:25, 12:30, 16:50 “Ертегілер еліне саяхат” 07:35, 11:40, 15:35 “АВС +” 07:40, 08:05, 12:40, 13:05, 18:30, 18:55 “Жарайсың космобалық!” 08:30, 14:15, 17:00 “Әли мен Айя” 08:40, 15:05 “Әдемі-ай”- 3 09:00, 15:00 “Ол кім? Бұл не?” 09:05, 17:10 М/х “Мияның ертегі әлемі” 09:30, 16:05 “Жүзден жүйрік” 09:50, 14:45 М/х “Шерлок Як” 10:05, 13:30 “Зерде” 10:25, 15:25 М/х “Білгіштер” 10:35, 14:25, 17:35 “Шытырман” 10:55, 15:40, 19:45 “Құтқарушы күшіктер” 12:00, 18:00 “Ойлан, тап!” 13:50, 19:20 “Персидің ғажайып әлемі”- 2 20:10 “Айжұлдыз” 20:20 “Ертегілер” суббота, 26 сентября 06:30 Әнұран, аңдатпа 06:35, 11:25, 16:45 “Алақай-балақай!” 06:45, 13:05, 16:55 М/х “Әуежай”- 2 06:55, 11:55, 17:55 Ауа-райы 07:00, 11:35, 17:30 “Аспаз мектебі” 07:10, 14:50, 18:30 “Персидің ғажайып әлемі”- 2 07:35, 13:30 “Жүзден жүйрік” 07:55, 13:50, 18:55 “Ол кім? Бұл не?” 08:00, 15:15 “АВС +” 08:20, 12:30, 19:20 М/х “Тайо”- 3 08:30, 12:45, 19:00 “Шытырман” 08:50, 15:40 “Айгөлек” 09:20, 11:45, 17:20 “Данышпан қарға” 09:30, 14:40 “Он саусақ” 09:40, 13:55 М/х “Шерлок Як” 09:55, 14:10 Т/х “Томпақ” 10:25, 16:10 “Құра, бұра!” 10:35 “Ән салайық” 10:55, 15:35, 19:35 “Сен білесің бе?” 11:00, 16:20, 19:40 М/х “Мияның ертегі әлемі” 12:00, 18:00 “1000 түрлі сұрақ” 13:20, 17:05 “Достық даңғылы” 17:40 “Ертегілер еліне саяхат” 20:05 “Айжұлдыз” 20:20 “Ертегілер” воскресенье, 27 сентября 06:30 Әнұран, аңдатпа 06:35, 11:25, 16:45 “Алақай-балақай!” 06:45, 13:05 М/х “Әуежай”- 2 06:55, 11:55, 17:55 Ауа-райы 07:00, 11:35 “Аспаз мектебі” 07:10, 14:25 “Персидің ғажайып әлемі”- 2 07:35, 13:35 “Жүзден жүйрік” 07:55, 13:55 “Сен білесің бе?” 08:00 “Ән салайық” 08:20, 12:30 М/х “Тайо”- 3 08:30 “Шытырман” 08:50, 14:50 “Айгөлек” 09:20, 11:45 “Сиқырлы кітаптар” 09:30, 14:15 “Құра, бұра!” 09:40, 14:00 М/х “Шерлок Як” 09:55 Т/х “Томпақ” 10:25 “Он саусақ” 10:35, 12:45 “АВС +” 10:55 “Ол кім? Бұл не?” 11:00, 16:20 М/х “Экстремалды футбол” 12:00, 18:00 “1000 түрлі сұрақ” 13:20 “Достық даңғылы” 15:50, 18:30 “Балапанның ертегі әлемі” 16:55 “Туған күніңмен, Балапан!” 18:55 “Ақшақар және жеті ергежейлі” 20:05 “Айжұлдыз” 20:20 “Ертегілер”

31 канал - Атырау ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября 05.00 «Ризамын» 06:00, 20:00 Сериал «Сүйген сұлу» 08:00, 14:00 Сериал «Әкетай» 09:00 «Готовим с Адель» 09:30 Сериал «Счастливы вместе» 10:00, 17:00 Сериал «Воронины» 12:00 Мультфильм 13:00, 22:30 Сериал «Алғашқы махаббат» 15:00, 23:30 Комедия «Поймай меня, если сможешь!» 19:00 Информбюро 21:30 Сериал «Сен келерсің» 01:30 Кошмар на улице Вязов 4: повелитель сна

03:30 Қазақша концерт ВТОРНИК, 22 сентября 05.00 Әзіл студио 06:00, 19:00 Информбюро 06:30, 20:00 Сериал «Сүйген сұлу» 08:00, 14:00 Сериал «Әкетай» 09:00 Сериал «Счастливы вместе» 10:00, 17:00 Сериал «Воронины» 12:00 Мультфильмы 13:00, 22:30 Сериал «Алғашқы махаббат» 15:00, 23:30 Мелодрама «Вам письмо» 21:30 Сериал «Сен келерсің» 01:30 Кино «Перекати-поле» 03:30 Қазақша концерт


КАЗАХСТАНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СРЕДА, 23 сентября 05.00 Әзіл студио 06:00, 19:00 Информбюро 06:30, 20:00 Сериал «Сүйген сұлу» 08:00, 14:00 Сериал «Әкетай» 09:00 Сериал «Счастливы вместе» 10:00, 17:00 Сериал «Воронины» 12:00 Мультфильмы 13:00, 22:30 Сериал «Алғашқы махаббат» 15:00, 23:30 Драма «Форест Гамп» 21:30 Сериал «Сен келерсің» 01:30 Кино «Счастливая пропажа» 03:30 Қазақша концерт ЧЕТВЕРГ, 24 сентября 05.00 Әзіл студио 06:00 Информбюро 06:30, 20:00 Сериал «Сүйген сұлу» 08:00, 14:00 Сериал «Әкетай» 09:00 Сериал «Счастливы вместе» 10:00 Сериал «Воронины» 12:00 Мультфильмы 13:00, 22:30 Сериал «Алғашқы махаббат» 15:00 Фестиваль «Бурабай әзіл фест» 16:30 Фильм-концерт Алишер Каримов 21:30 Сериал «Сен келерсің» 23:30 Кино «Певец на свадьбе» 01:30 Кино «Рожденная свободной» 03:30 Қазақша концерт ПЯТНИЦА, 25 сентября 05.00 «Ризамын» 06:30, 20:00 Сериал «Сүйген сұлу» 08:00, 14:00 Сериал «Әкетай» 09:00 Сериал «Счастливы вместе» 10:00, 17:00 Сериал «Воронины» 12:00 Мультфильмы 13:00, 22:30 Сериал «Алғашқы махаббат» 15:00 Комедия «Терминал»

19:00 Информбюро 21:30 Сериал «Сен келерсің» 23:30 Кино «Рожденная свободной» 01:30 Кино «Пятница 13 часть 8 Джейсон штурмует Манхэттен» 03:30 Қазақша концерт СУББОТА, 26 сентября 05.00 «Әзіл студио» 05:30 Информбюро 06:30, 19:00 Сериал «Сүйген сұлу» 08:00 Комедия «Терминал» 10:00 «Готовим с Адель» 10:30 Мультсериал 11:30 Мелодрама «Сүйем деші» (Кыргызстан) 13:30 Фестиваль «Бурабай әзіл фест» 15:00 Анимац. ф. «Губка Боб: Квадратные штаны» 17:00 Фэнтези «Мрачные тени» 21:00 Айтыс алаңы 22:00 Кино «Смокинг» 00:00 Кино «Большое путешествие» 02:00 Қазақша концерт   ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября  05.00 «Әзіл студио» 06:00 Мультфильмы 07:00, 19:00 Сериал «Сүйген сұлу» 09:00 Мелодрама «Сүйем деші» (Кыргызстан) 11:00 Ералаш 12:00 Анимац. ф. «Губка Боб: Квадратные штаны» 14:00 Кино «Смокинг» 16:00 Фильм-концерт Макпал Жунусовой и Кайрата Нуртаса 21:00 Фестиваль «Бурабай әзіл фест» 22:30 Кино «Война миров» 01:00 Кино «Детройт - город рока» 03:00 Қазақша концерт

АСТАНА Понедельник, 21 сентября 06:00 Х/ф. «Подкидыш» 08:00, 09:10, 14:15 Т/х «Әмірші әйел» 09:00, 12:00, 19:00, 22:40 Жаңалықтар 09:30 Т/с «Фериха» 10:30, 17:00 Т/х «Мадхубала» 12:10 «20:30»: Избранное за неделю 13:00 Новости 13:10, 20:00 Сериал «Вангелия» 16:10 «20:30. Біздің уақыт» 19:30, 23:10 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Вопреки всему» 22:00 «Открытая студия» 23:40 Т/х «Өзгерген өмір» Вторник, 22 сентября 06:00, 19:30, 23:00 Новости «20:30» 06:30, 09:00, 12:00, 19:00, 22:30 Жаңалықтар 07:00 «Магия» 07:30, 16:30 «Такси» 08:00, 09:10, 14:15 Т/х «Әмірші әйел» 10:00, 17:00 Т/х «Мадхубала» 12:10 «Открытая студия» 13:00 Новости 13:10, 20:00 Сериал «Вангелия» 16:05 «Kaznet» 21:00 Сериал «Вопреки всему» 21:50 «Той жыры» 22:10 «Репортер представляет» 23:30 Т/х «Өзгерген өмір» 00:50 Ән шашу Среда, 23 сентября 06:00, 19:30, 22:40 Новости «20:30» 06:30, 09:00, 12:00, 19:00, 22:10 Жаңалықтар 07:00 Анимац. ф. «Ер Төстік» 07:30, 16:30 «Такси» 08:00, 09:10, 14:15 Т/х «Әмірші әйел» 10:00, 17:00 Т/х «Мадхубала» 12:10 «Сырласу» 13:00 Новости 13:10 Сериал «Вангелия» 16:05 «Kaznet» 20:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 21:00 Сериал «Вопреки всему» 21:50 «Репортер представляет» 23:10 Т/х «Өзгерген өмір» 00:25 Ән шашу Четверг, 24 сентября 06:00, 19:30, 23:10 Новости «20:30» 06:30, 19:00, 22:50 Жаңалықтар 07:00, 19:20 «Мейірім мерекесі - Құрбан айт» 07:10 Анимац. ф. «Қыз-Жібек» 07:30, 16:30 «Такси» 08:00, 14:15 Т/х «Әмірші әйел» 10:00, 17:00 Т/х «Мадхубала» 12:00 М/ф. «Құдалық» 12:10 «Мы вместе» 12:35 Той жыры 13:00 Союзмультфильм «Как лечить удава»

13:10, 20:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 16:05 «Kaznet» 21:00 Сериал «Вопреки всему» 21:50 «Ел аузында» 22:30 «Репортер представляет» 23:30 Т/х «Өзгерген өмір» Пятница, 25 сентября 07:00, 19:30 Новости «20:30» 06:30, 09:00, 12:00, 19:00 Жаңалықтар 07:00 Анимац. ф. «Қыз-Жібек» 07:30, 16:30 «Такси» 08:00, 09:10, 14:15 Т/х «Әмірші әйел» 10:00, 17:00 Т/х «Мадхубала» 12:10 «Сырты бүтін...» 12:40 М/ф.»Қарлыға» 13:00 Новости 13:10, 20:00 Сериал «Аббатство Даунтон» 16:05 «Kaznet» 21:00 Сериал «Вопреки всему» 22:40 «Магия» 23:00 «Күлдірген» 23:20 Т/х «Өзгерген өмір» 00:35 Ән шашу Суббота, 26 сентября 07:00 «Такси» 07:30 «Суперпапа» 08:10 Союзмультфильм «Ну, погоди!» 08:35 «Ән мен әзіл» 09:30 «Дүние жарық» 10:00, 17:30 Т/х «Мадхубала» 12:00 Сериал «Счастливый билет» 14:05 Х/ф. «Офицеры» 15:55 «Қалжың-қоржын» 16:15 «Сырласу» 17:05, 19:05 «Ел аузында» 19:30 «20:30. Біздің уақыт» 20:20 «Астана кеші көңілді» 21:35 Х/ф. «Прекрасные создания» 23:45 Т/х «Ұмытылмас» 00:35 Ән шашу Воскресенье, 27 сентября 07:00, 00:40 Ән шашу 07:15 «Ел аузында» 08:05 «Суперпапа» 08:45 «Астана кеші көңілді» 10:00, 17:35 Т/х «Мадхубала» 11:30 «Күлдірген» 11:50 Сериал «Счастливый билет» 14:00 Х/ф. «Влюбленные» 15:55 «Сырты бүтін...» 16:25 «Магия» 16:45 «Әзілстан» 17:00 «Бай бол» 19:05 Той жыры 19:30 «20:30»: Избранное за неделю 20:20 «Репортер представляет» 20:40 Х/ф. «Бесстрашный» 22:50 Т/х «Ұмытылмас»

КТК Понедельник, 21 сентября 05.05 Мультфильмдер 05.30, 02.20 Кино «Звонят, откройте дверь» 06.50, 01.10 «КТК» қоржынынан» 07.50 «Базар жоқ алаңы!» 08.50 «Дорога домой» 09.00 «Слуги народа» 09.50 «Портрет недели» 11.00 Фильм «Только любовь» 13.05 «Другая правда» 14.00 «Эксперимент» 14.30 «Әйел қырық шырақты» 15.30, 16.00 Т/х «Тағдырмен тартыс» 17.00 Т/х «Махаббат мұңы» 18.00 Т/х «Махаббатта шек бар ма?» 19.00 «Айтылмаған ақиқат» 19.30, 01.55 Жаңалықтар 20.00 Новости 20.40 «Главная редакция» 21.15 Т/с «Пороги» 23.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 03.40 «Экстремальные каникулы»

18.00 Т/х «Махаббатта шек бар ма?» 19.00 «Кесiр» 20.40 «Черный квадрат» 04.05 «Экстремальные каникулы»

вторник, 22 сентября 05.05 Мультфильмдер 05.15, 01.10 «КТК» қоржынынан» 06.00, 17.00 Т/х «Махаббат мұңы» 06.25, 03.05 Т/х «Қарадайы» 07.30, 19.30, 01.55 Жаңалықтар 08.00, 02.20 Т/х «Жанқияр патшайым» 09.05, 21.15 «Пороги» 11.00, 20.00 Новости 11.40 «Главная редакция» 12.20, 23.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 14.30 «Семейные драмы» 15.35 «Айтылмаған ақиқат» 16.00 Т/х «Тағдырмен тартыс» 18.00 Т/х «Махаббатта шек бар ма?» 19.00 «Орталық редакция». 20.40 «Диагноз» - Тайна воды 04.05 «Экстремальные каникулы»

пятница, 25 сентября 05.05 Мультфильмдер 05.15, 01.30 «КТК» қоржынынан» 06.00, 17.00 «Махаббат мұңы» 06.25, 03.40 «Қарадайы» 07.30, 19.30, 03.15 Жаңалықтар 08.00, 02.50 «Жанқияр патшайым» 09.05 «Пороги» 11.00, 20.00 Новости 11.40 «Наша правда» 12.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 14.50 «Семейные драмы» 16.00 Т/х «Тағдырмен тартыс» 17.30, 18.30 «Әйел қырық шырақты» 20.40 «Наша правда» 21.45 Кино «Последний герой» 23.45 «Беременна в 16» 00.45 «Ревизорро» 02.15 «Той BestStar»

среда, 23 сентября 05.05 Мультфильмдер 05.15, 01.10 «КТК» қоржынынан» 06.00, 17.00 Т/х «Махаббат мұңы» 06.25, 03.05 Т/х «Қарадайы» 07.30, 19.30, 01.55 Жаңалықтар 08.00, 02.20 Т/х «Жанқияр патшайым» 09.05, 21.15 «Пороги» 11.00, 20.00 Новости 11.40 «Диагноз» 12.20, 23.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 14.30 «Семейные драмы» 15.35 «Орталық редакция» 16.00 Т/х «Тағдырмен тартыс»

четверг, 24 сентября 05.05 Мультфильмдер 05.15, 01.40 «КТК» қоржынынан» 06.00, 17.00 Т/х «Махаббат мұңы» 06.25, 03.35 Т/х «Қарадайы» 07.30, 19.30, 02.25 Жаңалықтар 08.00, 02.50 Т/х «Жанқияр патшайым» 09.05, 21.50 «Пороги» 11.00, 20.00 Новости 11.40 «Черный квадрат» 12.20, 23.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 14.30 «Семейные драмы» 15.35 «Кесiр» 16.00 Т/х «Тағдырмен тартыс» 17.30, 18.30 «Әйел қырық шырақты» 20.40 «Наша правда»

суббота, 26 сентября 06.05 Кино «Неподдающиеся» 07.30 «Алдараспан» 08.00 «Жүрекжарды» 08.40 «Удиви меня!». 10.00 «Звездная жизнь» 11.00 Новости 11.40 «Наша правда» 12.40 Кино «Последний герой» 14.50, 01.40 Т/х «Қарадайы» 17.15 «Біздің концерт». 18.35 «Той BestStar»-дың тізгіні «Өнер қырандарында»! 20.00 Очная ставка»

21.00 «Другая правда» 22.00 «Я стесняюсь своего тела» 00.00 Кино «Восток - дело тонкое» 03.30 «КТК» қоржынынан» воскресенье, 27 сентября 06.05 Мультфильмдер 06.35 «Астробой» 07.00, 01.45 «КТК» қоржынынан» 08.30 «Звездная жизнь» 09.30 Т/с «Высокая кухня» 13.30 «Дорога домой»

13.40 «Өнерлi отбасы» 14.30 «Біздің концерт» 16.00 «Той BestStar»-дың тізгіні «Өнер қырандарында»! 17.20 «Әйел қырық шырақты» 18.30 «Көңiлдi отбасы» 19.30 «Эксперимент» 20.00 «Портрет недели» 21.00 «Слуги народа» 22.00 Кино «Родные и близкие» 00.00 «Я стесняюсь своего тела» 03.00 Кино «Неподдающиеся»

Вторник, 22 сентября 05.00 Открытие вещания 05.05 К/ф. «Шығанақ» 06.30, 15.40 Т/х «Кек» 07.40, 09.00, 19.30, 21.40 «Ревю» 08.00 «Мистические истории» 09.25, 20.00 Сериал «Универ» 10.00, 20.30 Сериал «Интерны» 10.30, 21.00 «Однажды в России» 11.00, 18.00 Сериал «Вузеры» - 4 11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 11.55 М/с «Тимон и Пумба» 12.20 М/с «Утиные истории» 12.45 М/с «Котопес» 13.10 М/с «Монстры против пришельцев» 13.35 М/х «Том мен Джерри» 14.00 М/х «Джеки Чанның оқиғасы» 14.50 М/х «Кунг-фу шеберінің оқиғалары» 15.15 «Күлкі ойнақ» 17.00 «Күлкі базар» 17.30, 22.00 «Екі езу» 18.30 «Comedy club» 22.30 «Жасырын камера» 23.00 Криминальный триллер «Транзит» 00.50 «Дом 2» 01.20 Т/х «Шетелдік күйеубала» 02.20 К/ф. «Тасжүрек» Среда, 23 сентября 05.00 Открытие вещания 05.05 К/ф. «Тума жарыскер» 06.30, 15.40 Т/х «Кек» 07.40, 09.00, 19.30, 21.30 «Ревю» 08.00 «Мистические истории» 09.25, 20.00 Сериал «Универ» 10.00, 20.30 Сериал «Интерны» 10.30, 21.00 «Однажды в России» 11.00, 18.00 Сериал «Вузеры» - 4 11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 11.55 М/с «Тимон и Пумба» 12.20 М/с «Утиные истории» 12.45 М/с «Котопес» 13.10 М/с «Монстры против пришельцев» 13.35 М/х «Том мен Джерри» 14.00 М/х «Джеки Чанның оқиғасы» 14.50 М/х «Кунг-фу шеберінің оқиғалары» 15.15 «Күлкі ойнақ» 17.00 «Күлкі базар» 17.30, 22.00 «Екі езу» 18.30 «Comedy club» 22.30 «Жасырын камера» 23.00 Триллер «Драйвер на ночь» 00.50 «Дом 2» 01.20 Т/х «Шетелдік күйеубала» 02.30 К/ф. «Сатқын» Четверг, 24 сентября 05.00 Открытие вещания 05.05 К/ф. «Хатико» 06.30, 15.40 Т/х «Кек» 07.40, 17.30, 21.50 «Екі езу» 08.00 Анимац. ф. «Винни Пух: Весенние денечки с малышом Ру» 09.20 М/ф. «Монстры против овощей», «Кунг-фу Панда: Праздничный выпуск», «Шрек 4 D» 10.10 Анимац. ф. «Астробой» 12.00 Семейная комедия «Дежурный папа» 14.00 М/х «Том мен Джерри» 14.20 М/х «Джеки Чанның оқиғасы» 14.45 М/х «Кунг-фу шеберінің оқиғалары» 15.15 «Күлкі ойнақ»

17.00 «Күлкі базар» 18.00 Анимац. ф. «История игрушек 2» 19.50 Фантастический боевик «Хэнкок» 22.15 «Жасырын камера» 23.00 Комедийный боевик «Разборка в Бронксе» 00.50 «Дом 2» 01.20 Т/х «Шетелдік күйеубала» 02.20 К/ф. «Фред қайда кен?» Пятница, 25 сентября 05.00 Открытие вещания 05.05 К/ф. «Әмбебап жауынгер» 06.30, 15.40 Т/х «Кек» 07.40, 17.30, 22.00 «Екі езу» 08.00 М/ф. «Монстры против овощей», «Кунг-фу Панда: Праздничный выпуск», «Шрек 4 D» 08.50 Анимац. ф. «Астробой» 10.40, 20.00 Сериал «Универ» 11.10, 20.30 Сериал «Интерны» 11.45, 21.00 «Однажды в России» 12.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 12.40 М/с «Тимон и Пумба» 13.05 М/с «Котопес» 13.30 М/с «Монстры против пришельцев» 13.55 М/х «Том мен Джерри» 14.25 М/х «Джеки Чанның оқиғасы» 14.50 М/х «Кунг-фу шеберінің оқиғалары» 15.15 «Күлкі ойнақ» 17.00 «Күлкі базар» 18.00 Сериал «Вузеры» - 4 18.30 «Comedy club» 19.30, 21.40 «Ревю» 22.30 «Жасырын камера» 23.00 Фантастический боевик «Хищники» 01.30 Т/х «Шетелдік күйеубала» 02.20 К/ф. «Химера» Суббота, 26 сентября 05.00 Открытие вещания 05.05 «Жұлдыздар жайлы ақиқат» 05.50 «Көңілді таспа» 06.20 Анимац. ф. «Астерикс пен Абелисаның хикаялар кітіптар желісі бойынша» 07.40, 13.40, 19.30 «Екі езу» 08.00 «Звезданутые» 09.00 Анимац. ф. «Братец медвежонок» 10.30 М/ф. «Легенда о костоломе» 10.40 М/ф. «Маша и медведь» 11.00 М/х «Том мен Джерри» 11.20 М/х «Скуби Ду: мистикалық бірлестік» 11.45 М/х «Ниндзя тасбақалар» 12.10, 20.20 «Күлкі базар» 12.35 «Караоке-киллер» 14.00 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 14.25 М/с «Губка Боб. Квадратные штаны» 14.45 М/с «Кунг-фу Панда» 15.10 Анимац. ф. «Семейка Крудс» 17.00 Приключенческое фэнтези «Человек-паук» 20.00 «Комик Adze» 20.45 «Тематик-шоу» 21.45 «Ала қарға» 22.10 Детективный триллер «Голодный кролик атакует» 00.10 «ХБ шоу» 00.30 «Дом 2» 01.00 К/ф. «Биллды өлтіру» 02.40 К/ф. «Күн батып таң атқанға дейін» Воскресенье, 27 сентября 05.00 Открытие вещания 05.05 «Жұлдыздар жайлы ақиқат» 05.50 «Көңілді таспа» 06.20 Анимац. ф. «Астерикстің Үлкен шайқасы» 07.40, 16.40 «Екі езу» 08.00 «Рыжие» 08.20 «Большая разница» 09.20 М/ф. «Маша и медведь» 09.40 Анимац. ф. «Семейка Крудс» 11.30 Приключенческое фэнтези «Человек-паук» 14.00 М/х «Том мен Джерри» 14.20 М/х «Скуби Ду: мистикалық бірлестік» 14.45 М/х «Ниндзя тасбақалар» 15.10 «Комик Adze» 15.30 «Көңілді таспа» 16.15, 18.05 «Күлкі базар» 17.00 «Тематик-шоу» 18.30 «Ала қарға» 19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 20.05 «Громкие дела» 21.10 Мистический триллер «Тринадцать привидений» 23.10 «Танцы» 01.00 К/ф. «Биллды өлтіру 2» 02.30 К/ф. «Тума жарыскер»

ЕВРАЗИЯ понедельник, 21 сентября 05:00 «Жить здорово» 05:50, 20:40 Жаңалықтар 06:00 «Доброе утро» 10:00 «Пятницкий 2» 11:00, 19:40 Т/х «Сүйген жар» 11:55 Тұсаукесер «Әйел сыры…» 13:00, 21:20 Т/х «джодха және акбар» 14:00, 22:25, 01:15 «П@утina» 14:20, 22:50 «X factor» (күнделік) 14:30 «Судебные истории» 15:30 «Давай поженимся» 16:40 «Пусть говорят» 17:55 Т/с «Принц Сибири» 19:00 «Главные новости» 23:00 Фильм «Операция «Кукловод» 01:35 «Модный приговор» 02:30 «Контрольная закупка» вторник, 22 сентября 05:00 «Жить здорово» 05:50, 20:40 Жаңалықтар 06:00 «Доброе утро» 10:00 «Пятницкий 2» 11:00, 19:40 Т/х «Сүйген жар» 12:00 «Ашығын айтқанда» 13:00, 21:20 Т/х «джодха және акбар» 14:00, 22:25, 01:15 «П@утina» 14:20, 22:50 «X factor» (күнделік) 14:30 «Судебные истории» 15:30 «Давай поженимся» 16:40 «Пусть говорят» 17:55 Т/с «Принц Сибири» 19:00 «Главные новости» 23:00 Фильм «Операция «Кукловод» 01:35 «Модный приговор» 02:30 «Контрольная закупка» среда, 23 сентября 05:00 «Жить здорово» 05:50, 20:40 Жаңалықтар 06:00 «Доброе утро» 10:00 «Пятницкий 2» 11:00, 19:40 Т/х «Сүйген жар» 12:00 «Ашығын айтқанда» 13:00, 21:20 Т/х «джодха және акбар» 14:00, 22:25, 01:15 «П@утina» 14:20, 22:50 «X factor» (күнделік) 14:30 «Судебные истории» 15:30 «Давай поженимся» 16:40 «Пусть говорят» 17:55 Т/с «Принц Сибири» 19:00 «Главные новости» 23:00 Фильм «Операция «Кукловод»

21:00 «Кешкі кездесу» 23:00 Кино «Меня зовут Хан» воскресенье, 27 сентября 05:00 «сенбілік жаңалықтар» 05:25, 02:15 «Доживем до понедельника» 07:05, 21:00 «П@утina» 07:30 Жаңалықтар 07:45 «Воскресные беседы» 08:00 «Здоровье»

09:10 «Казлото» 09:50 «Теория заговора» 11:00 «Кешкі кездесу» 12:30 «Караоке такси» 13:10 «Әйел сыры…» 14:05 «X factor» 15:30 Фильм «Отпечаток любви» 20:00 «Аналитика» 22:05 «Ән дария» 23:10 «Клуб веселых и находчивых»

казспорт

НТК Понедельник, 21 сентября 05.00 Открытие вещания 05.05 К/ф. «Казиноны тонау» 06.30, 15.40 Т/х «Кек» 07.40, 09.00, 19.30, 21.40 «Ревю» 08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 09.25, 20.00 Сериал «Универ» 10.00, 20.30 Сериал «Интерны» 10.30, 21.00 «Однажды в России» 11.00, 18.00 Сериал «Вузеры» - 4 11.30 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 11.55 М/с «Тимон и Пумба» 12.20 М/с «Утиные истории» 12.45 М/с «Котопес» 13.10 М/с «Монстры против пришельцев» 13.35 М/х «Том мен Джерри» 14.00 М/х «Джеки Чанның оқиғасы» 14.50 М/х «Кунг- фу шеберінің оқиғалары» 15.15 «Күлкі ойнақ» 17.00 «Күлкі базар» 17.30, 22.00 «Екі езу» 18.30 «Comedy club» 22.30 «Жасырын камера» 23.00 Фильм ужасов «Зеркала 2» 00.50 «Дом 2» 01.20 Т/х «Шетелдік күйеубала» 02.20 К/ф. «Ер-азаматқа таласу»

11

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

01:35 «Модный приговор» 02:30 «Контрольная закупка» четверг, 24 сентября 05:00 «Ирония судьбы, или с легким паром!» 07:50 Жаңалықтар 08:00 «Ералаш» 08:10 Кино «Каникулы строгого режима» 10:40 «Клуб веселых и находчивых» 13:05 «Ашығын айтқанда» 14:10, 22:50 «X factor» (күнделік) 14:20 «Танкисты своих не бросают» 19:00 «Главные новости» 19:40 Т/х «Сүйген жар» 20:40 «Басты жаңалықтар» 21:20 Т/х «джодха және акбар» 22:25, 01:15 «П@утina» 23:00 Фильм «Операция «кукловод» 01:35 «Модный приговор» 02:30 «Контрольная закупка» пятница, 25 сентября 05:00 «Жить здорово» 05:50, 20:40 Жаңалықтар 06:00 «Доброе утро» 10:00 «Пятницкий 2» 11:00, 19:40 Т/х «Сүйген жар» 12:00, 02:25 «Ашығын айтқанда» 13:00 «Жұма уағызы» 13:15, 21:20 Т/х «джодха және акбар» 14:10, 22:25, 02:05 «П@утina» 14:30 Кино «Крепкий брак» 16:35 «Жди меня». Казахстан 17:50 «Поле чудес» 19:00 «Главные новости» 22:50 «Точь-в-точь» 03:10 «Модный приговор» суббота, 26 сентября 05:00, 03:35 «Контрольная закупка» 05:20 «Частный детектив, или операция «Кооперация» 06:50, 03:05 «Таңғы пошта» 07:25, 13:20 «П@утina» 07:50, 22:30 Жаңалықтар 08:00 «Смак» 08:40 Кино «Любовь и роман» 10:45 «Фабрика грез» 11:05 «Ән дария» 12:10, 02:20 «Караоке такси» 12:45, 02:45 «101 кеңес» 14:30 Фильм «Бабье лето» 19:00 «Первая программа» 19:30 «X factor» - 6

понедельник, 21 сентября 07:00, 21:35 “Спорт әліппесі” 07:05 Хоккей. ҚХЛ. “Автомобилист” (Екатеринбург) - “Барыс” (Астана) 09:15 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Ньюкасл” - “Уотфорд” 11:15 Су добы. Жастар арасындағы әлем чемпионаты - 2015 11:35 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Сток Сити” - “Лестер” 13:25, 15:20 Жаңалықтар 13:30 “Жеке бапкер” 13:45, 19:10 Новости 13:50 Волейбол. Азия чемпионаты (Вьетнам). Әйелдер. 3-ші орын үшін матч 15:30 Волейбол. Азия чемпионаты (Вьетнам). Әйелдер. Финал 17:30 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Қыздар. Топтық жарыс 19:15 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Ерлер. Топтық жарыс 21:40 Панкратион. Әлем чемпионаты. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай вторник, 22 сентября 07:00 “Личный тренер” 07:15 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Жасөспірімдер. Жекелей жарыс. Ричмонд (АҚШ) 11:45 “Sport.kz” 12:05 Дневник “Вуэльты-2015” 12:25 Жаңалықтар 12:30 “Өз биігім”. Ерболат Алтаев 12:45 Новости 12:50 Футбол. ЕУРО-2017. Іріктеу кезеңі. Әйелдер. Қазақстан - Норвегия 15:00 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Тоттенхэм” - “Кристал Пэлас” 16:45 Хоккей. ВХЛ. “Сарыарка” (Караганда) - “Ижсталь” (Ижевск) 18:45 Футзал. Казахстан - Босния и Герцеговина 21:00 Хоккей. ҚХЛ. “Барыс” (Астана) - “Авангард” (Омбы обл.) 23:20 Хоккей. ВХЛ. “Сарыарка” (Караганда) - “Торос” (Башкортостан) 01:30 “Футбол жаңалықтарына шолу” среда, 23 сентября 07:00 “Спорт әліппесі” 07:05 Футбол. Қазақстан Премьер - лигасы. 26 тур. “Астана” - “Қайрат” 09:05 “Sport.kz” 09:25 “Моя высота” Андрей Тудвасев 09:40 Футзал. Казахстан - Босния и Герцеговина 11:40 Су добы. Жастар арасындағы әлем чемпионаты - 2015 12:00, 16:20 Жаңалықтар 12:05 “Футбол жаңалықтарына шолу” 12:35, 16:45 Новости 12:40 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Әйелдер. Жекелей жарыс. Ричмонд (АҚШ) 16:25 Дневник “Вуэльты-2015” 16:50 Футбол. ҚР кубогы. 1/2 финал. “Астана” - “Ақтөбе” 19:00 Футбол. ҚР кубогы. 1/2 финал. “Қайрат” - “Тобол” 21:00 «Көкпар» 21:50 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Ерлер. Жекелей жарыс. Ричмонд (АҚШ) четверг, 24 сентября 07:00 Хоккей. ВХЛ. “Сарыарка” (Караганда) - “Торос” (Башкортостан) 09:10 Футбол. ҚР кубогы. 1/2 финал. “Астана” - “Ақтөбе” 11:10 Школа «Восточных единоборств “Сань Гуан” 11:30 Хоккей. ҚХЛ. “Барыс” (Астана) - “Авангард” (Омбы обл.) 13:40, 15:55 Жаңалықтар

13:45 “Жеке бапкер” 14:00, 20:30 Новости 14:05 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Ливерпуль” - “Норвич Сити” 16:00 Футбол. ҚР кубогы. 1/2 финал. “Қайрат” - “Тобол” 17:50 Хоккей. ВХЛ. “Сарыарка” (Караганда) - “Спутник” (Нижний Тагил) 20:35 Дневник “Вуэльты-2015” 20:55 Панкратион. Әлем чемпионаты. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай пятница, 25 сентября 07:00 Футбол. ҚР кубогы. 1/2 финал. “Қайрат” - “Тобол” 08:50, 21:35 “По тяжелой”. Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике - 2015” 09:10, 12:30 Ағылшын Премьерлигасының әлемі 09:35, 17:30 Дзюдо. Әлем чемпионаты. Астана - 2015. Жеке сын 10:25 Футбол. ЕУРО-2017. Іріктеу кезеңі. Әйелдер. Қазақстан - Австрия 12:25, 15:10 Жаңалықтар 12:55, 21:00 Новости 13:00 Хоккей. ВХЛ. “Сарыарка” (Караганда) - “Спутник” (Нижний Тагил) 15:15 Футбол. ЕУРО-2017. Іріктеу кезеңі. Әйелдер. Қазақстан - Норвегия 17:05 Ағылшын Премьер-лигасы. Жаңа тур қарсаңында 18:20 Хоккей. ҚХЛ. “Авангард” (Омбы обл.) - “Барыс” (Астана) 21:05 “Футбол жаңалықтарына шолу” 22:00 Смешанные единоборства. Международный турнир “Fight Nights”. Махачкала (Россия) суббота, 26 сентября 07:00 Хоккей. ҚХЛ. “Авангард” (Омбы обл.) - “Барыс” (Астана) 09:10 “Футбол жаңалықтарына шолу” 09:35 Английская Премьер-Лига. Превью тура 10:00 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Жасөспірімдер. Шосседегі жарыс. Ричмонд (АҚШ) 14:00 Футбол. ҚР кубогы. 1/2 финал. “Астана” - “Ақтөбе” 15:55 Хоккей. ВХЛ. “Сарыарка” (Караганда) - “Молот-Прикамье” (Пермь) 18:40 “Спорт әліппесі” 18:50 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Манчестер Юнайтед” - “Сандерленд” 21:00 “Моя высота”. Андрей Тудвасев 21:20 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Ньюкасл” - “Челси” 23:30 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Тоттенхэм” - “Манчестер Сити” воскресенье, 27 сентября 07:00 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Манчестер Юнайтед” - “Сандерленд” 08:50 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Лестер” - “Арсенал” 10:40, 19:00 “Өз биігім”. Ерболат Алтаев 10:55 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Ливерпуль” - “Астон Вилла” 12:50 “Жеке бапкер” 13:05 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Әйелдер. Шосседегі жарыс. Ричмонд (АҚШ) 16:30 Паралимпийский спорт. Открытый чемпионат Азии - 2015 16:50 Футбол. Қазақстан Премьер-лигасы. 27 тур. “Қайрат” - “Ақтөбе” 19:20 Школа «Восточных единоборств “Сань Гуан” 19:40 “Спорт әліппесі” 19:50 Футбол. Ағылшын Премьер-лигасы. “Уотфорд” - “Кристал Пэлас” 22:00 Велоспорт. Әлем чемпионаты. Ерлер. Шосседегі жарыс. Ричмонд (АҚШ)

КАНАЛ Понедельник, 21 сентября 05.00 «Қыздар арасында» 05.40 «Қырық миллион теңге шоуы» 06.30, 07.30 «Күнбастар» 07.00 «Сайқымазақтар. Жасырын камера» 08.00 «С новым домом» 09.00 Т/ф. «Любовь одна» 11.00, 18.00 Т/с «Үзілген жапырақтар» 12.50 «Айтпады демеңіз» 14.00 «Гадалка» 15.00 Х/ф. «Тройной форсаж: Токийский дрифт» 17.00 Т/х «Арам Ақша. Адал махаббат» 19.40, 02.30 «Айнаonline» 20.00 «Человек-невидимка» 21.00 Т/с «Секретные материалы» 22.00 Т/с «Игра престолов» 23.00 «Фактор страха» 23.50 «Выжить любой ценой» 01.00 «Кәсіби бокс» 02.00 «Кім білген» 03.00 «Жеңіп көр!» 04.00 «Қуырдақ» Вторник, 22 сентября 05.00 «Қыздар арасында» 05.40, 12.30 «Айтпады демеңіз» 06.30, 07.30 «Күнбастар» 07.00 «Сайқымазақтар. Жасырын камера» 08.00 «С новым домом» 09.00 «О самом главном» 10.00 «Смеяться разрешается» 11.00, 18.00 Т/с «Үзілген жапырақтар» 13.30, 02.30 «Айнаonline» 14.00 «Гадалка» 15.00 Т/с «Следователь Протасов» 17.00 Т/х «Арам Ақша. Адал махаббат» 20.00 «Человек-невидимка» 21.00 Т/с «Секретные материалы» 22.00 Т/с «Игра престолов» 23.00 «Фактор страха» 23.50 «Выжить любой ценой» 01.00 «Кәсіби бокс» 02.00 «Кім білген» 03.00 «Жеңіп көр!» 04.00 «Қуырдақ» Среда, 23 сентября 05.00 «Қыздар арасында» 05.40, 12.50 «Айтпады демеңіз» 06.30, 07.30 «Күнбастар» 07.00 «Сайқымазақтар. Жасырын камера» 08.00 «С новым домом» 09.00 «О самом главном» 10.00 «Смеяться разрешается» 11.00, 18.00 Т/с «Үзілген жапырақтар» 14.00 «Гадалка» 15.00 Т/ф. «Мама напрокат» 17.00 Т/х «Арам Ақша. Адал махаббат» 20.00 «Человек-невидимка» 21.00 Т/с «Секретные материалы» 22.00 Т/с «Игра престолов» 23.00 «Фактор страха» 23.50 «Выжить любой ценой» 01.00 «Кәсіби бокс» 02.00 «Кім білген» 02.30 «Айнаonline» 03.00 «Жеңіп көр!» 04.00 «Қуырдақ» Четверг, 24 сентября 05.00 «Қыздар арасында» 05.40 «Айтпады демеңіз» 06.30, 07.30 «Күнбастар» 07.00 «Сайқымазақтар. Жасырын камера» 08.00 Песни М.Танича «Не забывай» 10.50 Фильм «Тентек бала»

12.15 Фильм «Тентек бала 2» 14.00 М/ф. «Как поймать перо Жар-птицы» 15.10 Х/ф. «Бетховен» 17.00, 02.30 «Айнаonline» 17.30 «Жан сырым» 18.00 Т/с «Үзілген жапырақтар» 20.00 Х/ф. «Дневники принцессы: Как стать принцессой» 22.10 Х/ф. «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» 00.20 «Выжить любой ценой» 01.00 «Кәсіби бокс» 02.00 «Кім білген» 03.00 «Жеңіп көр!» 04.00 «Қуырдақ» Пятница, 25 сентября 05.00 «Қыздар арасында» 05.40 «Жанкештілер жарысы» 06.30, 07.30 «Күнбастар» 07.00, 01.00 «Сайқымазақтар. Жасырын камера» 08.00 М/ф. «Как поймать перо Жар-птицы» 09.00 Х/ф. «Дневники принцессы: Как стать принцессой» 11.00, 18.00 Т/с «Үзілген жапырақтар» 12.50 «Айтпады демеңіз» 14.00 «Страсти у плиты» 14.30 Х/ф. «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» 16.45 Концерт «Ата-анама арнау» 20.00 «Блокбастер» 21.00 «Мисс Чувство Юмора» 22.00 «Хочу к Меладзе» 23.50 «Выжить любой ценой» 02.00 «Кім білген» 02.30 «Айнаonline» 03.00 «Жеңіп көр!» 04.00 «Қуырдақ» Суббота, 26 сентября 05.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00 «Орел и решка» 09.00 «Страсти у плиты» 09.30 «Смеяться разрешается» 11.00 Сәкен Майғазиев «Асыл ана» концерті 13.00 «Жан сырым» 13.30, 17.15, 04.00 «Айнаonline» 14.00 Т/ф. «Васильки для Василисы» 16.00 «Мисс Чувство Юмора» 17.00 «Қуырдақ» 18.00 Премьера «Тойlike» 19.00 «KZландия. Перезагрузка» 19.20 Х/ф. «Смертельная гонка» 21.30 «Моя история» 22.00 Кәсіби бокс 23.00 Т/с «Секретные материалы» 02.00 «Жеңіп көр!» 03.00 «Қырық миллион теңге шоуы» Воскресенье, 27 сентября 05.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00 «СвиДЕТИли» 08.30 «Моя история» 09.00 Х/ф. «Бетховен» 11.00 Үнді фильм «Есалаң» 13.45, 19.40, 04.00 «Айнаonline» 14.00 Х/ф. «Смертельная гонка» 16.00 «Блокбастер» 17.00 «Жан сырым» 17.30 Концерт 20.00 «Хочу к Меладзе» 22.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 00.30 «Фактор страха» 01.30 «Қуырдақ» 02.00 «Жеңіп көр!» 03.00 «Қырық миллион теңге шоуы»


КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДеНИЕ ВРЕМЯ МЕСТНОЕ АСТАНЫ ВРЕМЯ

РОССИЯ Понедельник, 21 Сентября 08:00, 12:15 «Утро России» 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 20:50, 23:00 Вести 12:55 «О самом главном» 14:35, 17:30, 20:30, 22:35 Местное время. Вести-Москва 14:55 Т/с «Тайны следствия» 17:50 Вести. Дежурная часть 18:00 Т/с «Склифосовский» 21:15 «Прямой эфир» 23:50 «Спокойной ночи, малыши!» 00:00 Т/с «Непридуманная жизнь» 02:50 «Честный детектив» 03:50 Х/ф. «Собака на сене» 05:15 Т/с «Чокнутая» 07:10 «Комната смеха»

Вторник, 22 Сентября 08:00, 12:15 «Утро России» 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 20:50, 23:00 Вести 12:55 «О самом главном» 14:35, 17:30, 20:30, 22:35 Местное время. Вести-Москва 14:55 Т/с «Тайны следствия» 17:50 Вести. Дежурная часть 18:00 Т/с «Склифосовский» 21:15 «Прямой эфир» 23:50 «Спокойной ночи, малыши!» 00:00 Т/с «Непридуманная жизнь» 02:50 Вести.doc 04:05 Х/ф. «Собака на сене» 05:30 Т/с «Чокнутая» 07:25 «Комната смеха» Среда, 23 Сентября 08:00, 12:15 «Утро России» 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 20:50, 23:00 Вести 12:55 «О самом главном» 14:35, 17:30, 20:30, 22:35 Местное время. Вести-Москва 14:55 Т/с «Тайны следствия» 17:50 Вести. Дежурная часть 18:00 Т/с «Склифосовский» 21:15 «Прямой эфир» 23:50 «Спокойной ночи, малыши!» 00:00 Т/с «Непридуманная жизнь» 01:55 «Специальный корреспондент» 03:35 Х/ф. «Театр» 05:00 Т/с «Чокнутая» 07:00 «Комната смеха» Четверг, 24 Сентября 08:00 «Утро России» 12:00 Праздник Курбан-Байрам 12:55 «О самом главном» 14:00, 17:00, 20:00, 20:50, 23:00 Вести 14:35, 17:30, 20:30, 22:35 Местное время. Вести-Москва 14:55 Т/с «Тайны следствия» 17:50 Вести. Дежурная часть 18:00 Т/с «Склифосовский» 21:15 «Прямой эфир» 23:50 «Спокойной ночи, малыши!»

Нтв мир 00:00 Т/с «Непридуманная жизнь» 01:55 «Поединок» 03:35 Х/ф. «Театр» 05:05 Т/с «Чокнутая» 07:00 «Комната смеха» Пятница, 25 Сентября 08:00, 12:15 «Утро России» 12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 20:50, 23:00 Вести 12:55 «О самом главном» 14:35, 17:30, 20:30, 22:35 Местное время. Вести-Москва 14:55 Т/с «Тайны следствия» 17:50 Вести. Дежурная часть 18:00 Т/с «Склифосовский» 21:15 «Прямой эфир» 00:00 «Петросян-шоу» 01:55 Х/ф. «Я тебя никогда не забуду» 03:50 Х/ф. «Любовь до востребования» 05:55 «Горячая десятка» 07:00 «Комната смеха» Суббота, 26 Сентября 07:50 Х/ф. «Старый знакомый» 09:35 «Сельское утро» 10:05 «Диалоги о животных» 11:00, 14:00, 17:00 Вести 11:10, 14:10, 17:20 Местное время. Вести-Москва 11:20 МУЛЬТ утро 12:30 «Правила движения» 13:15 «Это моя мама» 14:20, 17:30 Х/ф «Бабье лето» 18:30 «Субботний вечер» 20:15 Х/ф. «Некрасивая Любовь» 22:10 «Знание - сила» 23:00 Вести в субботу 23:45 Х/ф. «Исцеление» 03:35 Х/ф. «Два мгновения любви» 05:40 Х/ф. «Вам телеграмма...» 07:00 «Комната смеха» Воскресенье, 27 Сентября 08:15 Х/ф. «Время желаний» 10:20 «Вся Россия» 10:30 «Сам себе режиссер» 11:20, 06:35 «Смехопанорама» 11:50 «Утренняя почта» 12:30 «Сто к одному». Телеигра 13:20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе 14:00, 17:00 Вести 14:10 Большой праздничный концерт 16:10, 17:20 Х/ф. «Ожерелье» 18:30 «Главная сцена» 20:55 Х/ф. «Самое главное» 23:00 Вести недели 01:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 03:30 Х/ф. «Кровь с молоком» 05:40 «Поезд-призрак. Тайна золота Колчака» 07:05 «Комната смеха»

Понедельник, 21 сентября

09:00 Утро на НТВ 10:10, 11:05 Лесник 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 Сегодня 12:05 Утро с Юлией Высоцкой 13:25 Этаж 14:00 Улицы разбитых фонарей-13 15:00 Суд присяжных 16:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18:00 Лолита 19:25 Готовим с Алексеем Зиминым 20:00 Спецгруппа 21:00 Говорим и показываем 22:40 Береговая охрана-2 00:35 Шеф-2 02:40 Анатомия дня 03:20 Время Синдбада 05:15 Город соблазнов 07:05 Я худею 08:05 Адвокат

Вторник, 22 сентября

09:00 Утро на НТВ 10:10, 11:05 Лесник 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 Сегодня 12:05 Утро с Юлией Высоцкой 13:25 Этаж 14:00 Улицы разбитых фонарей-13 15:00 Суд присяжных 16:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18:00 Лолита 19:25 Едим дома 20:00 Спецгруппа 21:00 Говорим и показываем 22:40 Береговая охрана 00:35 Шеф-2 02:40 Анатомия дня 03:20 Время Синдбада 05:15 Город соблазнов 07:05 Кулинарный поединок 08:05 Адвокат

Среда, 23 сентября

09:00 Утро на НТВ 10:10, 11:05 Лесник 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 Сегодня 12:05 Утро с Юлией Высоцкой 13:25 Этаж 14:00 Улицы разбитых фонарей-13 15:00 Суд присяжных 16:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18:00 Лолита 19:25 Медицинские тайны 20:00 Спецгруппа 21:00 Говорим и показываем 22:40 Береговая охрана 00:35 Шеф-2 02:40 Анатомия дня 03:20 Время Синдбада 05:15 Город соблазнов 07:05 Квартирный вопрос 08:05 Адвокат

Четверг, 24 сентября

09:00 Утро на НТВ 10:10, 11:05 Лесник 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 Сегодня 12:05 Утро с Юлией Высоцкой 13:25 Этаж 14:00 Улицы разбитых фонарей-13 15:00 Суд присяжных 16:20 Суд присяжных. Окон-

12

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

ОРТ

чательный вердикт 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18:00 Лолита 19:25 Криминальная Россия. Современные хроники 20:00 Спецгруппа 21:00 Говорим и показываем 22:40 Береговая охрана 00:35 Шеф-2 02:40 Анатомия дня 03:20 Время Синдбада 05:15 Город соблазнов 07:05 Дачный ответ 08:05 Адвокат

Пятница, 25 сентября

09:00 Утро на НТВ 10:10, 11:05 Лесник 11:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 Сегодня 12:05 Утро с Юлией Высоцкой 13:25 Тайны разведки 14:00 Улицы разбитых фонарей-13 15:00 Суд присяжных 16:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18:00 Лолита 19:25 Криминальная Россия. Современные хроники 20:00 Спецгруппа 21:00 Говорим и показываем 22:40 Береговая охрана 00:35 Шеф-2 02:35 Парадиз 04:35 Город соблазнов 06:30 Паутина-5

Суббота, 26 сентября

10:20 Дикий мир с Тимофеем Баженовым 11:00, 13:00, 16:00 Сегодня 11:20 Смотр 11:50 Главная дорога 12:30 Готовим с Алексеем Зиминым 13:25 Медицинские тайны 13:55 Кулинарный поединок 14:55 Квартирный вопрос 16:20 Я худею! 17:20 Поедем, поедим! 18:05 Развод по-русски 19:05 Возвращение Мухтара. Новые серии 21:00 Следствие вели 22:00 Центральное телевидение 23:00 Новые русские сенсации 00:00 Ты не поверишь! 01:00 50 оттенков. Белова 02:00 Криминальная Россия. Современные хроники 03:05 Оружие 04:55 Город соблазнов 06:50 Паутина-5

Воскресенье, 27 сентября

10:50, 08:50 В любое время 11:00, 13:00, 16:00 Сегодня 11:20 Все будет хорошо! 12:25 Едим дома 13:25 Первая передача 14:05 Чудо техники 14:55 Дачный ответ 16:20 Стервы 20:00 Следствие веду… 21:00 Акценты недели 22:00 Точка с Максимом Шевченко 23:00 Большинство 00:20 Шахта 04:05 Отчитка дьявола 05:00 Город соблазнов 07:00 Отцы

Понедельник, 21 Сентября 08:00 «Доброе утро» 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 04:00, 06:00 Новости 12:20 «Контрольная закупка» 12:50 «Жить здорово!» 13:55 «Модный приговор» 15:15 «Сегодня вечером» 17:25, 18:15 «Время покажет» 19:00 «Мужское/Женское» 20:00 «Наедине со всеми» 21:45 «Давай поженимся!» 22:50 «Пусть говорят» 00:00 Время 00:35 Т/с «Джуна» 02:35 «Вечерний Ургант» 03:00 «Познер» 04:15 Т/с «Код 100» 06:05 Х/ф. «Ликвидатор»

Вторник, 22 Сентября 08:00 «Доброе утро» 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 03:10, 06:00 Новости 12:20 «Контрольная закупка» 12:50 «Жить здорово!» 13:55 «Модный приговор» 15:15, 00:35 Т/с «Джуна» 17:25, 18:15 «Время покажет» 19:00 «Мужское/Женское» 20:00 «Наедине со всеми» 21:45 «Давай поженимся!» 22:50 «Пусть говорят» 00:00 Время 02:35 «Вечерний Ургант» 03:25 Структура момента 04:30, 06:05 Х/ф. «Большой Лебовски» 06:50 Т/с «Мотель Бейтс» Среда, 23 Сентября 08:00 «Доброе утро» 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 03:15, 06:00 Новости 12:20 «Контрольная закупка» 12:50 «Жить здорово!» 13:55 «Модный приговор» 15:15, 00:35 Т/с «Джуна» 17:25, 18:15 «Время покажет» 19:00 «Мужское/Женское» 20:00 «Наедине со всеми» 21:45 «Давай поженимся!» 22:50 «Пусть говорят» 00:00 Время 02:40 «Вечерний Ургант» 03:30 Политика 04:30, 06:05 Х/ф. «Меня зовут Хан»

Четверг, 24 Сентября 08:00 «Доброе утро» 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 03:15, 06:00 Новости 12:15 Курбан-Байрам. Трансляция из Уфимской cоборной мечети 12:50 «Жить здорово!» 13:55 «Модный приговор» 15:15, 00:35 Т/с «Джуна» 17:25, 18:15 «Время покажет» 19:00 «Мужское/Женское» 20:00 «Наедине со всеми» 21:45 «Давай поженимся!» 22:50 «Пусть говорят»

00:00 Время 02:40 «Вечерний Ургант» 03:30 На ночь глядя 04:25, 06:05 Х/ф. «Поворотный пункт» 06:50 Т/с «Мотель Бейтс»

Пятница, 25 Сентября 08:00 «Доброе утро» 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новости 12:20 «Контрольная закупка» 12:50 «Жить здорово!» 13:55 «Модный приговор» 15:15 Т/с «Джуна» 17:25, 18:15 «Время покажет» 19:00 «Мужское/Женское» 20:00 Жди меня 21:45 «Человек и закон» 22:50 «Поле чудес» 00:00 Время 00:30 «Голос» 02:50 «Вечерний Ургант» 03:45 Концерт Мадонны 06:00 Х/ф. «Беглый огонь» Суббота, 26 Сентября 08:00, 09:10 Х/ф. «Война и мир» 09:00, 13:00, 15:00, 21:00 Новости 11:00 «Играй, гармонь любимая!» 11:45 Мультфильм 12:00 «Умницы и умники» 12:45 «Слово пастыря» 13:15 «Смак» 13:55 «До первого крика совы. К юбилею программы «Что? Где? Когда?» 15:20 «Идеальный ремонт» 16:20 «На 10 лет моложе» 17:10 Х/ф. «Королева бензоколонки» 18:45 «Голос» 21:10 «Кто хочет стать миллионером?» 22:10 ДОстояние РЕспублики: «Григорий Лепс» 00:00 Время 00:25 «Сегодня вечером» 02:10 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 03:20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов - Фрэнк Буглиони 04:20 Х/ф. «Ограм на счастье» 06:15 «Модный приговор» Воскресенье, 27 Сентября 09:00, 13:00, 15:00, 18:00 Новости 09:10 Х/ф. «Война и мир» 11:10 «Армейский магазин» 11:45 Мультфильм 11:55 Здоровье 13:15 «Непутевые заметки» 13:35 «Пока все дома» 14:25 «Фазенда» 15:10 «Теория заговора» 16:05 Х/ф. «Добровольцы» 18:10 «1812» 20:20 «Время покажет». Темы недели 22:00, 01:30 «Точь-в-точь» 00:00 Воскресное «Время» 02:35 «Легенды о Гоге. К 100-летию Георгия Товстоногова» 03:45 Х/ф. «Спасти мистера Бэнкса» 06:00 «Модный приговор» 07:00 «Мужское/Женское»

ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР ! Атырауский городской отдел финансов 5 октября 2015 года в 15.00 часов проводит повторный тендер по отбору Управляющих для передачи в доверительное управление без права последующего выкупа объектов городского коммунального имущества Выставляется на тендер судно марки ПС-110, находящееся на балансе ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» сроком на 5 лет по нижеследующему лоту:

І. Условия проведения тендера: 1)В целях развития водного маршрута по внутреннему и въездному туризму «Доверительный управляющий» водного транспортного имущества (далее - Имущества) обязуется использовать теплоход в прогулочно-экскурсионных целях для жителей и гостей по реке Урал, в период судоходства, по согласованию с органами транспортной инспекции и водных путей. 2) «Доверительный управляющий» обязуется соблюдать Правила технической эксплуатации судов и обеспечивать безопасность населения во время водных прогулок на Имуществе. 3) Прогулки на Имуществе должны осуществляться согласно установленному графику, согласованному с Заказчиком. 4) Соблюдение противопожарных, санитарных и иных норм, установленных действующим законодательством Республики Казахстан; 5) Содержание объекта в надлежащем порядке, не совершать действий, способных вызвать повреждение объекта или расположенных в нем запасных частей; 6) Поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет ремонт по восстановлению объекта и нести расходы по его содержанию, в том числе в зимний период. В случае поломки и выхода из строя Имущества «Доверительный управляющий» обязуется ставить в известность «Учредителя» путем письменного уведомления с указанием причин; 7) Произвести своевременный технический осмотр объекта; 8) Восстановить в кратчайшие сроки обнаруженные дефекты по запасным частям; 9) Открыть новые рабочие места для содержания объекта в надлежащем порядке. 10) Доверительный управляющий должен соответствовать квалификационным требованиям по управлению Объектом и иметь стаж деятельности по судоходству; 11) Не допускать порчи и обеспечивать сохранность в нормальном состоянии объекта (принимать конкретные меры по недопущению поломки объекта во время замерзания реки); 12) Перечислять в местный бюджет 50 процентов от чистого дохода, не включая необходимые зартраты по доверительному управлению

объектом; 13) Предоставлять информацию и отчет по управлению объектом поквартально; 14) Принимать конкретные меры (соблюдение противопожарных, санитарных, спасательных и других мер) по созданию благоприятных условий для сотрудников, оказывающих услуги, и предотвращение опасности на объекте. 15) «Доверительный управляющий» обязуется соблюдать Правила зимнего отстоя. 16) «Доверительный управляющий» обязуется безвозмездно предоставлять Имущество для проведения туристских мероприятий для развития социального туризма, республиканского и областного масштабов по ходатайству аппарата акима города Атырау. 17) Для привлечения большего количества туристов и включения водного маршрута в перечень туристских продуктов города Атырау приоритетными потребителями Имущества обязаны являться туроператоры и турагенты, с которыми «Доверительному управляющему» необходимо заключить Договоры о сотрудничестве. ІІ. Для регистрации в качестве участника тендера необходимо представить: 1) заявку на участие в тендере, означающую письменное обязательство участника тендера, в случае объявления его победителем тендера, указанных в информационном сообщении и предложенных самим участником тендера. 2) предложения по условиям тендера в письменном виде с приложением обусловленной тендером документации в отдельном от других документов запечатанном конверте; 3) оригинал справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (электронной цифровой подписью). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков; 4) аудиторский отчет за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита; 5) копию свидетельства или справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с обязательным предъявлением оригинала для сверки или нотариально засвидетельствованную копию указанного документа либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 6) нотариально засвидетельствованную копию устава либо копию устава с обязательным предъявлением оригинала для сверки. Иностранные юридические лица представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственный и русский языки; 7) оригинал или электронную копию справки с соответствующего налогового органа с подписью и печатью (электронной цифровой подписью) об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, по обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), выданной не ранее даты объявления тендера; 8) оригинал платежного поручения или квитанции (для физического лица) о переводе гарантийного взноса на депозитный счет учредителя доверительного управления государственным имуществом; 9) документ, удостоверяющий полномочия представителя

потенциального участника тендера, в том числе представителя, внесшего гарантийный взнос (действителен при предъявлении удостоверения личности, паспорта (для иностранных граждан) либо временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел; 10) документы, подтверждающие соответствие потенциального участника требованиям к доверительному управляющему, указанным в информационном сообщении. ІІІ. Потенциальный участник тендера, являющийся физическим лицом, представляет документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 8), 10) пункта ІІ данного информационного сообщения, а также: 1) копию удостоверения личности гражданина РК, заграничного паспорта (для иностранца) либо временного удостоверения личности. 2) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). ІV. Прием заявок и регистрация лиц, желающих принять участие в тендере, производится при наличии полного комплекта требуемых документов. V. Порядок проведения тендера и определения победителя: тендерная комиссия вскрывает конверты с предложениями участников тендера и рассматривает предложения участников тендера, исходя из критерия (критериев) выявления победителя. Победителем тендера признается участник, отвечающий всем требованиям, содержащимся в тендерной документации, предложения которого являются наилучшими по условиям тендера. VІ. Тендер признается несостоявшимся в случаях, если: 1) предложения всех участников признаны тендерной комиссией не удовлетворяющими условиям тендера или не соответствующими законодательству Республики Казахстан; 2) количество зарегистрированных участников менее двух, за исключением второго и последующих тендеров; 3) отказа победителя тендера от подписания протокола о результатах тендера. Гарантийный взнос для участия в тендере установлен в размере 3 640 560 (три миллиона шестьсот сорок тысяч пятьсот шестьдесят) тенге и перечисляется на депозитный счет Атырауского городского отдела финансов по следующим реквизитам: Наименование получателя: ГУ «Атырауский городской отдел финансов» БИН: 940740001395 БИК: KKМFKZ2A Банк получателя: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», г.Астана ИИК: KZ520705034521253006 КБЕ: 12 КНП: 171 Назначение платежа: Гарантийный взнос для участия в тендере Место и сроки приема заявок: г. Атырау, ул. К. Смагулова, 52а, кабинет №4. Регистрация участников тендера начинается со дня публикации извещения о проведении тендера и заканчивается 3 октября 2015 года в 15.00 часов местного времени. Тендер состоится 5 октября 2015 года в 15.00 часов местного времени по адресу: г. Атырау, ул. Айтеке би, 77а (зал заседаний). Дополнительную справку можно получить по телефону: 25 05 29. Атырауский городской отдел финансов


«ПК» - ИНФОРМ Сергей Сергеевич Шишлов

На 68 году ушел из жизни известный нефтепереработчик, профессионал своего дела, замечательный семьянин и прекрасной души человек Сергей Сергеевич Шишлов. Сергей Сергеевич Шишлов родился в 1948 году в г. Гурьеве. В 1971 году окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «инженер-химик-техноло». Работал на Гурьевском химическом заводе аппаратчиком, начальником смены, начальником отделения, заместителем начальника цеха, начальником цеха, заместителем главного инженера, начальником производства, заместителем директора по производству. В июле 1984 года был назначен директором Гурьевского нефтеперерабатывающего завода. На этой должности проработал до ноября 1986 года. В мае 2002 года Сергей Сергеевич Шишлов вновь возглавил Атырауский нефтеперерабатывающий завод и проработал на этой должности по июль 2004 года. Под руководством Сергея Сергеевича Шишлова были проведены организационно-технические мероприятия по улучшению качества выпускаемых нефтепродуктов, снижению издержек производства. На новый уровень были поставлены вопросы внедрения новейших технологий в производство. Успешно была осуществлена технология производства неэтилированных бензинов взамен этилированных Сергей Сергеевич Шишлов являлся автором научных статей. Коллектив завода под его руководством справлялся с выполнением производственных планов. В своей деятельности Сергей Сергеевич большое внимание уделял материальному стимулированию. При

активном участии С.С. Шишлова была начата реализация контракта на реконструкцию Атырауского НПЗ в начале 2000-х годов. Годы руководства Сергеем Сергеевичем Шишловым завода ознаменовались повышением материального уровня жизни заводчан, началом реализации проекта реконструкции и внедрением прогрессивных методов работы. Сергей Сергеевич был опытным талантливым руководителем, профессиональным специалистом, хорошим семьянином. Правление и коллектив ТОО «Атырауский НПЗ» выражают глубокие соболезнования родным и близким и скорбит вместе с ними. Память о Сергее Сергеевиче Шишлове сохранится в наших сердцах. К.К. Уразбаев, С.А. Мералиев, Г.Ж. Амантурлин, К.К. Кабденов, О.А. Лызлов, Э.М. Югай, В.А. Пашкин, А.М. Шатилов, Ю.К. Шкодин, К.Р. Шахметов, Р.Д. Бсалиев, Д.В. Козырев, Р. Т.Ходжалаков.

ТОО «Фирма АТК» сообщает о проведении общественных слушаний по плану мероприятий по охране окружающей среды на 20162020 гг. Общественные слушания состоятся 14 октября 2015 года в 10.00 часов по адресу: г. Атырау, ул. Баймуханова, 47Б. Ознакомиться с материалами проектов можно по адресу: г. Атырау, ул. Атамбаева, 33 или запросить по электронной почте: zhanar. shoshahova@atk-firm.kz. Филиал Атырауский ВПФО «Ак Берен» РГКП «ЦШ ПВАСС» извещает о том, что направляет в управление природных ресурсов и регулирования природопользования экологии раздел охраны окружающей среды на экспертизу к рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли для административного здания Филиала Атырауский ВПФО «Ак Берен» г. Атырау, п. Бирлик, ул. Загородная, 4».

ТОО «Атыраустройпроект» направляет на государственную экологическую экспертизу в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области» раздел ООС к рабочему проекту «Корректировка ПСД на строительство детского сада на 165 мест в мкр. Геолог г. Атырау. Внимание! Атырауским департаментом государственного имущества и приватизации проводятся электронные торги по реализации имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству. Подробная информация о торгах и участии в них размещена на сайте: www.gosrcestr.kz. ОБЪЯВЛЕНИЕ Во исполнение требований ст. 57 Экологического кодекса РК и п.9 «Правила проведения общественных слушаний», утвержденных приказом МООС РК от 07.05.2007 №135-п, АО «Эмбамунайгаз» сообщает о проведении общественных слушаний по проекту «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду» к проекту «Дополнение к проекту пробной эксплуатации месторождения Новобогат Ю.В. блок «Лиман» (надкарнизный)». Форма проведения учета общественного мнения определена путем проведения общественных слушаний, информируя общественность через СМИ. Общественные слушания состоится 14 октября 2015 года в 14.30 часов, по адресу: г. Атырау, Махамбетский район, Баксайский сельский округ, село Тандай, Дом культуры, ул. А. Кунанбаева, 13. Также сообщаем, что проект направляется на государственную экологическую экспертизу в департамент экологии по Атырауской области и в комитете экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005 года №1567 «О Кодексе чести государственных служащих Республики Казахстан» прием сообщений о фактах нарушений норм Кодекса чести (правил служебной этики государственных служащих) государственными служащими управления финансов Атырауской области проводится по телефону доверия: 8(7122) 27-09-26. ТОО «Атырау-Бодене» информирует общественность о передаче Рабочих проектов: 1.Подведение наружных сетей к птицефабрике по адре су: Атырауская область, Махамбетский р/н, из земель запаса района в границах Алмалинского с/о. Газоснабжение. 2.Подведение наружных сетей к птицефабрике по адре су: Атырауская область, Махамбет ский р/н, из земель запас а района в границах Алмалинского с/о. Водо снабжение. 3.Подведение наружных сетей к птицефабрике по адре су: Атырауская область, Махамбетский р/н, из земель запаса района в границах Алмалинского с/о. Электроснабжение. с р а з д е л о м О О С н а г о с уд а р с т в е н н у ю э к о л о г и ч е с к у ю э к с п е р т и з у в у п р а в л е ние природных ре сурсов и регулирования природопользования Атырауской области. С представленными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Атырау, ул. Айтеке би, 77. Телефоны: 32-00-36.

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

13

РГУ «Департамент комитета оплаты медицинских услуг по Атырауской области Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», электронный адрес: k.komuatyrau@mzsr.gov.kz, почтовый адрес: индекс 060003, г. Атырау, ул. Ондасынова, №17 «Б», объявляет о проведении (дополнительной) процедуры выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – услуги по оказанию ГОБМП) на 2015 год, финансируемых за счет средств республиканского бюджета (далее – процедура выбора поставщика): по виду медицинской помощи - квалифицированная, специализированная, высокоспециализированная; по форме медицинской помощи - стационарная, стационарозамещающая. Услуги по оказанию ГОБМП должны быть оказаны на территории Атырауской области. Заявки на участие в процедуре выбора поставщика и перечень прилагаемых к нему документов, формы которых размещены на интернет-ресурсе www.mzsr.gov.kz, представляются потенциальными поставщиками в РГУ «Департамент комитета оплаты медицинских услуг по Атырауской области Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» по адресу: г. Атырау, ул. Ондасынова, 17 «Б», кабинет №202 или Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Комитета по связям, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Атырауской области (далее – РГП на ПХВ «Центр обслуживания населения»). Окончательный срок представления заявок на участие в процедуре выбора поставщика и прилагаемых к нему документов в РГУ «Департамент Комитета оплаты медицинских услуг по Атырауской области Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» до 10.00 часов 28 сентября 2015 года, окончательный срок представления через РГП на ПХВ «Центр обслуживания населения» Атырауской области до 20.00 часов 23 сентября 2015 года. Заявки на участие в процедуре выбора поставщика будут рассмотрены в 11.00 часов 28 сентября 2015 года по адресу: г. Атырау, ул.Ондасынова, 17 «Б», кабинет №203. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7122) 46-52-29, 46-51-58. Решение Атырауского городского маслихата от 9 сентября 2015 года №295

О признании утратившим силу Решения Атырауского городского маслихата от 27 марта 2015 года №266 «О назначении материального обеспечения детям-инвалидам, обучающимся на дому»

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» Атырауской городской маслихат РЕШИЛ: 1. Признать утратившим силу решение Атырауского городского маслихата от 27 марта 2015 года №266 «О назначении материального обеспечения детям-инвалидам, обучающимся на дому» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3157, опубликовано 18 апреля 2015 года в газете «Прикаспийская коммуна»). 2. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. Председатель ХХХVІ сессии

А. Бопылдыков

Секретарь городского маслихата

Б. Казиманов Решение Атырауского городского маслихата от 9 сентября 2015 года №296

О признании утратившими силу некоторых решений Атырауского городского маслихата В соответствии со статьей 40 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» Атырауской городской маслихат РЕШИЛ: 1. Признать утратившим силу решение Атырауского городского маслихата от 5 декабря 2015 года №230 «Об утверждении правил оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в городе Атырау» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3069, опубликовано 17 января 2015 года в газете «Прикаспийская коммуна»). 2. Признать утратившим силу решение Атырауского городского маслихата от 5 февраля 2015 года №252 «О внесении изменений в решение Атырауского городского маслихата от 5 декабря 2014 года №230 «Об утверждении правил оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим в городе Атырау» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3105, опубликовано 26 февраля 2015 года в газете «Прикаспийская коммуна»). 3. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. Председатель ХХХVІ сессии

А. Бопылдыков

Секретарь городского маслихата

Б. Казиманов

Зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3290 от 15 сентября 2015 года в департаменте юстиции Атырауской области РЕШЕНИЕ АТЫРАУСКОГО ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА ОТ 27 АВГУСТА 2015 ГОДА №288 О внесении изменения в решение Атырауского городского маслихата от 3 февраля 2014 года №174 «Об утверждении перечня категории получателей и предельных размеров социальной помощи» В соответствии со статьей 21 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах», статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», c постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельныфх категории нуждающихся граждан» и рассмотрев постановление городского акимата, Атырауский городской маслихат РЕШИЛ: 1. Внести в решение Атырауского городского маслихата от 3 февраля 2014 года №174 «Об утверждении перечня категории получателей и предельных размеров социальной помощи» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2855, опубликовано 25 марта 2014 года в газете «Прикаспийская коммуна») следующее изменение: в пункте 1 приложения 1 указанного решения, цифры «100 (сто)» заменить цифрами «1500 (тысяча пятьсот)». 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комисcию (Б. Шеркешбаева) по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, по делам молодежи и спорта, по делам женщин и семейно–демографической политике. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Председатель XXХV сессии, временно исполняющий обязнности секретаря городского маслихата

Б. Хаменова

ГУ «Аппарат акима поселка Макат» уведомляет о направлении раздела охраны окружающей среды рабочего проекта по объекту «Капитальный ремонт здания ГУ «Аппарат акима поселка Макат» в поселке Макат Макатского района Атырауской области для прохождения государственной экологической экспертизы. Аппарат акима города Атырау объявляет конкурс на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б» Адрес: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, улица Айтеке би, 77«А», телефоны для справок: 8-7122) 27-09-47, 27-10-16, адрес электронной почты: akimat_kadr2013@maiI.ru Руководитель городского отдела образования, категория ЕR-1, должностной оклад - в зависимости от выслуги лет - от 109548 до 147986 тенге. Функциональные обязанности должности: планирование и организация работы отдела. Обеспечение и реализация спроса по реализации права граждан на получение образования в соответствии с законодательством в области образования. Организация и обеспечение стабильной работы общеобразовательных школ и дошкольных учреждений на территории города. Подготовка программы по развитию системы образования и представление его для утверждения в городской маслихат. Обеспечение общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, находящихся на территории города, педагогическими кадрами, базовым учебным планом и программой, учебно-методической литературой. Проведение приема граждан по личным вопросам. Требования к участникам конкурса: Образование – высшее, педагогическое. Опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 1) не менее трех лет стажа государственной службы; 2) не менее одного года стажа государственной службы при условии завершения обучения по программам высшего и послевузовского образования на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом; 3) наличие ученой степени; 4) не менее одного года стажа работы на руководящих или иных должностях в государственных органах; 5) не менее четырех лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее одного года на руководящих должностях. Знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Правительстве Республики Казахстан», Законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О нормативных правовых актах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О государственных услугах». Необходимые для участия в конкурсе документы: - заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом;

- заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по форме, утвержденной уполномоченным органом ; - копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; - копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; - справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года №6697); - копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; - сертификат о прохождении тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов либо его нотариально заверенная копия. Время и место проведения собеседования: кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в аппарате акима города Атырау в течение 5 рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. Граждане могут представить вышеперечисленные документы, вложенные в скорошиватель, в нарочном порядке или по почте в течение 10 рабочих дней с момента публикации объявления о проведении конкурса в газетах «Атырау» и «Прикаспийская коммуна» по вышеуказанному адресу. Граждане, представившие документы в электронном виде на адрес электронной почты, обязаны представить оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования. Как указано в подпункте 19 пункта 4 «Правила о проведении конкурса на занятие административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии», утвержденного приказом Агентства Республики Казахстан от 19.03.2013 г. №06-7/32 «Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии по согласованию с лицом, указанным в пункте 15 настоящих Правил, допускается присутствие на ее заседании наблюдателей. В качестве наблюдателей на заседании конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники уполномоченного органа».

ТОО «Halyk Инкассация» объявляет торги по реализации бронированных автомобилей: 1. Лаура 1932, 2005 г.в. Метод торгов – английский. Стартовая цена – 222684 тенге, гарантийный взнос – 23000 тенге. 2. Лаура 1932, 2005 г.в. Метод торгов – английский. Стартовая цена – 185301 тенге, гарантийный взнос – 19000 тенге. 3. Лаура 1954, 2005 г.в. Метод торгов – английский. Стартовая цена – 236472 тенге, гарантийный взнос – 24000 тенге. 4. Лаура 1954, 2006 г.в. Метод торгов – английский. Стартовая цена – 222212 тенге, гарантийный взнос – 23000 тенге. Дата проведения торгов - 29 сентября 2015 года в 15.00 часов. Место проведения, приема заявок и справки по адресу: г. Атырау, пр. Азаттык, 64Б. Срок приема заявок - до 14.00 часов 29 сентября 2015 года. К торгам допускаются участники, прошедшие регистрацию и внесшие гарантийный взнос на расчетный счет Компании с указанием назначения платежа: «Гарантийный взнос на участие в аукционе – Ф.И.О.». Реквизиты Компании: ТОО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Инкассация», г. Алматы, ул. Масанчт, 26, каб.102, ИИК KZ396010131000045707 в АОФ №139900 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, БИН 050440001546. В случае отсутствия участников, подавших заявки на 29.08.2015 г., торги объявляются несостоявшимися. Повторные торги назначаются на 9 октября 2015 года. Время и место проведения торгов остаются без изменений. Доверенное лицо: Т.К. Уразов, справки по тел.: 8 (7122) 25-08-32. Тел.\факс: (7122)250832.


14

«ПК» - ИНФОРМ

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

Проект Об утверждении методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау В соответствии с пунктом 27 Правил проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации административных государственных служащих, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года №327, пунктом 2 Типовой методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б», утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 29 декабря 2014 года №86, акимат города Атырау ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую методику ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата акима города Атырау Хасанова П. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Аким города Н. Ожаев

Утверждена постановлением акимата города Атырау от «___» __________ 2015 года № ____ Методика ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау 1. Общие положения 1. Настоящая методика ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау (далее - Методика) разработана в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года №327 «Об утверждении Правил проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации административных государственных служащих» и определяет методы ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау (далее - служащие). 2. Ежегодная оценка деятельности служащих (далее - оценка) проводится для определения эффективности и качества их работы. 3. Оценка проводится по истечении каждого года пребывания на государственной службе, не позднее трех месяцев со дня его наступления, но не ранее шести месяцев со дня занятия данной должности. 4. Оценка служащего складывается из: 1) оценки непосредственного руководителя служащего; 2) круговой оценки (оценки подчиненных или коллег служащего). Непосредственным руководителем служащего является лицо, которому он подчиняется согласно своей должностной инструкции. Для руководителей исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета, акимов сельских округов, оценка проводится акимом города либо по его уполномочию одним из его заместителей. 5. По результатам оценки вырабатываются предложения по устранению недостатков в деятельности служащих, определяются направления их деятельности, требующие улучшения, вырабатываются предложения по карьерному продвижению и стажировке служащих. 6. Получение служащим двух оценок «неудовлетворительно» в течение последних трех лет является основанием для проведения аттестации. При принятии решения о проведении аттестации не учитываются результаты оценки, которые являлись основанием для проведения предыдущей аттестации. 7. Служащий, получивший оценку «неудовлетворительно», не закрепляется наставником за лицами, впервые принятыми на административные государственные должности. 8. Итоговая оценка служащего утверждается постоянно действующей Комиссией по ежегодной оценке деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау (далее - Комиссия), которая создается лицом, имеющим право назначения на должности и освобождения от должностей служащих. 9. Комиссия состоит не менее, чем из трех членов, в том числе председателя. 10. Результаты голосования определяются большинством голосов членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Председателем Комиссии является руководитель аппарата акима города Атырау. Секретарем Комиссии является сотрудник отдела управления персоналом (кадровая служба) аппарата акима города Атырау (далее - кадровая служба). Секретарь Комиссии не принимает участие в голосовании. В случае, если в состав Комиссии входит непосредственный руководитель служащего, в отношении которого проводится оценка, а также служащие, указанные в подпункте 2) пункта 4 настоящей Методики, они не принимают участия в голосовании и принятии решений по данному служащему. 2. Подготовка к проведению оценки 11. Кадровая служба формирует график проведения оценки по согласованию с председателем Комиссии. Кадровая служба уведомляет служащего, подлежащего оценке, а также лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 4 настоящей Методики, о проведении оценки и направляет им оценочные листы для заполнения не позднее одного месяца до ее проведения. 3. Оценка непосредственного руководителя 12. Непосредственный руководитель заполняет оценочный лист по форме согласно приложению 1 к настоящей методике в течение трех рабочих дней со дня его получения от кадровой службы, ознакамливает служащего с заполненным оценочным листом и направляет заполненный оценочный лист в кадровую службу в течение двух рабочих дней. Ознакомление служащего с заполненным оценочным листом осуществляется в письменной или электронной форме. Отказ служащего от ознакомления не может служить препятствием для направления документов на заседание Комиссии. В этом случае работником кадровой службы и непосредственным руководителем служащего в произвольной форме составляется акт об отказе от ознакомления. 4. Круговая оценка 13. Круговая оценка представляет собой оценки подчиненных служащего, а в случае отсутствия подчиненных - лиц, занимающих должности в структурном подразделении, в котором работает служащий (в случае их наличия). Перечень таких лиц (не более трех) определяется кадровой службой не позднее одного месяца до проведения оценки, исходя из должностных обязанностей и служебных взаимодействий служащего. 14. Лица, указанные в пункте 13 к настоящей Методике, заполняют оценочный лист по форме согласно приложению 2 к настоящей методике. 15. Оценочные листы, заполненные лицами, указанными в пункте 13 настоящей Методики, направляются в кадровую службу в течение двух рабочих дней со дня их получения от кадровой службы. 16. Кадровая служба осуществляет расчет средней оценки лиц, указанных в пункте 13 настоящей Методики. 17. Оценка лицами, указанных в пункте 13 настоящей Методики, осуществляется анонимно. 5. Итоговая оценка служащего 18. Итоговая оценка служащего вычисляется кадровой службой не позднее пяти рабочих дней до заседания Комиссии по следующей формуле: a=b+c где a - итоговая оценка служащего, b - оценка непосредственного руководителя, c - средняя оценка лиц, указанных в пункте 13 настоящей Методики. 19. Итоговая оценка выставляется по следующей шкале: 1) менее 21 балла - «неудовлетворительно»; 2) от 21 до 33 баллов - «удовлетворительно»; 3) выше 33 баллов - «эффективно». 6. Рассмотрение результатов оценки Комиссией 20. Кадровая служба обеспечивает проведение заседания Комиссии по рассмотрению результатов оценки в соответствии с графиком, указанным в пункте 11 настоящей Методики. Кадровая служба предоставляет на заседание Комиссии следующие документы: 1) заполненный оценочный лист непосредственного руководителя; 2) заполненный лист круговой оценки; 3) должностная инструкция служащего; 4) проект протокола заседания Комиссии по форме согласно приложе-

нию 3 к настоящей Методике. 21. Комиссия рассматривает результаты оценки и принимает одно из следующих решений: 1) утвердить результаты оценки; 2) пересмотреть результаты оценки. В случае принятия решения о пересмотре результатов оценки Комиссия корректирует оценку с соответствующим пояснением в протоколе в следующих случаях: 1) если эффективность деятельности служащего превышает результат оценки, при этом представляется документальное подтверждение результатов работы служащего; 2) при допущении ошибки при расчете результата оценки служащего. При этом не допускается снижение оценки служащего. 22. Кадровая служба ознакамливает служащего с результатами оценки в течение пяти рабочих дней со дня ее завершения. Ознакомление служащего с результатами оценки осуществляется в письменной или электронной форме. Отказ служащего от ознакомления не может служить препятствием для внесения результатов оценки в его послужной список. В этом случае работником кадровой службы в произвольной форме составляется акт об отказе от ознакомления. 23. Документы, указанные в пункте 20 настоящей Методики, а также подписанный протокол заседания Комиссии хранятся в кадровой службе. 7. Обжалование результатов оценки 24. Обжалование решения Комиссии служащим в уполномоченном органе по делам государственной службы и противодействию коррупции или его территориальном департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения. 25. Уполномоченный орган по делам государственной службы и противодействию коррупции или его территориальный департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы служащего осуществляет ее рассмотрение и в случаях обнаружения нарушений рекомендует государственному органу отменить решение Комиссии. 26. Информация о принятом решении представляется государственным органом в течение двух недель в уполномоченный орган по делам государственной службы и противодействию коррупции или его территориальный департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области. Приложение 1 к Методике ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау Оценочный лист непосредственного руководителя

Объявление о проведении общественных слушаний материалов проектов «Упрощенные генеральные планы с проектами детальных планировок сел Алга, Асан, Балқудык, Бирлик, Дашино, Жумекен, Жыланды, Кигаш, Коптогай, Котяевка, Кудряшов, Нуржау, Орлы, Приморье, Сафоновка, Суйндук, Шортанбай Курмангазинского района, Бодене, Елтай, Есбол, Жарсуат, Коктогай, Орлик Индерского района и села Байгетөбе Макатского района Атырауской области. с разделом «Охрана окружающей среды» ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Атырауской области» информирует, включая заинтересованную общественность, о предстоящем проведении общественных слушаний по рассмотрению материалов проектов «Упрощенные генеральные планы с проектами детальных планировок сел Алга, Асан, Балқудык, Бирлик, Дашино, Жумекен, Жыланды, Кигаш, Коптогай, Котяевка, Кудряшов, Нуржау, Орлы, Приморье, Сафоновка, Суйндук, Шортанбай Курмангазинского района, Бодене, Елтай, Есбол, Жарсуат, Коктогай, Орлик Индерского района и села Байгетөбе Макатского района Атырауской области с разделом «Охрана окружающей среды». Общественные слушания состоятся в следующем порядке: 7 октября 2015 г. в 11.00 ч. по адресу: с. Ганюшкино, в здании ГУ «Аппарат акима Курмангазинского районного округа»; 8 октября 2015 г. в 11.00 ч. по адресу: с. Индербор, в здании ГУ «Аппарат акима Индерского районного округа»; 7 октября 2015 г. в 11.00 ч. по адресу: с. Байгетобе, в здании ГУ «Комплекс школа-детский сад с. Байгетобе». С проектным документом можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства Атырауской области, кабинет 409, тел.: 32-03-63, 32-03-59. Электронный вариант материалов размещен на сайте www.atyrau.gov.kz. Все замечания и предложения принимаются на почту kazgiprograd_1@mail. ru, е-mail:company@rbmsp.kz, aos-2013@mail.ru.

Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: ___________________ __________________________________________________________________ Должность оцениваемого служащего: _______________________________ __________________________________________________________________ № п/п

Критерий

Значение показателя

1

Инициативность

от 2 до 5

2

Качество исполнения должностных обязанностей

от 2 до 8

3

Способность к сотрудничеству

от 2 до 5

4

Соблюдение служебной этики

от 2 до 5

Оценка (баллы)

Уважаемые вкладчики!

ИТОГО (сумма всех оценок): Ознакомлен(а): Непосредственный Служащий руководитель Ф.И.О. (при его наличии) _____ Ф.И.О. (при его наличии) ____ дата _______________________ дата ______________________ подпись ____________________ подпись __________________ Полное написание аббревиатур: Ф.И.О. Фамилия. Имя. Отчество Приложение 2 к Методике ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау Лист круговой оценки Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: __________________ __________________________________________________________________ Должность оцениваемого служащего: ______________________________ _________________________________________________________________ № п/п

Критерий

Значение показателя

1

Умение планировать работу

от 2 до 5

2

Умение мотивировать к работе

от 2 до 5

3

Соблюдение служебной этики

от 2 до 5

Оценка (баллы)

Подчиненный

Итого (сумма всех оценок) Коллега 1

Умение работать в команде

от 2 до 5

2

Соблюдение служебной этики

от 2 до 5

3

Качество исполнения должностных обязанностей

от 2 до 5

Итого (сумма всех оценок)

Полное написание аббревиатур: Ф.И.О. Фамилия. Имя. Отчество. Приложение 3 к Методике ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» акимата города Атырау Протокол заседания Комиссии по оценке ______________________________________________________ (наименование государственного органа) № п/п

Ф.И.О. (при его наличии) служащего

Оценка непосредственного руководителя

Круговая оценка

Итоговая оценка

1 ...

Заключение Комиссии: ________________________________________________________ ________________________________________________________ Проверено: Секретарь Комиссии: _______________________ Дата: ________ (Ф.И.О. (при его наличии), подпись) Председатель Комиссии: _____________________ Дата: _______ (Ф.И.О. (при его наличии), подпись) Член Комиссии: _____________________________ Дата: ______ (Ф.И.О. (при его наличии), подпись) Полное написание аббревиатур: Ф.И.О. Фамилия. Имя. Отчество.

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" сообщает о приеме с 17 сентября 2015 года по 2 октября 2015 года дополнительного набора заявлений на участие в пуле покупателей и арендаторов жилья, формируемом из числа лиц, соответствующих требованиям группы II поднаправления «Жилье для всех категорий населения» Программы «Развития регионов до 2020 года», в пятиэтажном 30-, 45-, 60-квартирном жилом доме (всего 2 квартиры), расположенном по адресу: г. Атырау, мкр. Алмагуль, пр. Бейбарыс, уч.15,39 га, планируемом к строительству в рамках Программы «Развития регионов до 2020 года», по цене 111 502 тенге за 1 кв.м. в «чистовой» отделке. С требованиями, предъявляемыми к участникам, можно ознакомиться на интернет-ресурсе Банка www.hcsbk.kz в разделе «Развития регионов до 2020 года». Заявления можно подать в «Личном кабинете клиента» на интернет-ресурсе Банка: www.hcsbk.kz. Заявления принимаются только от вкладчиков Банка. Подробнее ознакомиться с порядком формирования пулов покупателей и арендаторов жилья через систему жилищных строительных сбережений и с описанием объекта строительства, в том числе посмотреть фасады здания и планировку квартир, можно в филиале Банка по адресу: г. Атырау, ул. Абая 15А/1 либо на интернет-ресурсе Банка: www.hcsbk.kz.

ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» направляет на рассмотрение в департамент экологии по Атырауской области раздел ООС к рабочему проекту «Капитальный ремонт тепловых сетей мкр. Нурсая, ул. Датова, №№21, 23, 25, 27; мкр. Алмагуль №№17-24 г. Атырау». ТОО «Аксауле» сообщает, что во время переезда были утеряны финансово-бухгалтерские документы, папки с входящими и исходящими письмами ТОО «Аксауле». Впредь считать эти документы недействительными. На основании приказа Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира за №178-Ө от 15.09.2015 года Правление Атырауского областного общества охотников и рыболовов извещает об открытии осенне-зимнего охотничьего сезона с 16.09.2015 года. - На водоплавающую дичь - с 16 сентября до 30 ноября 2015 года; - на куропаток - с 16 сентября до 30 ноября 2015 года; - на зайцев - с 15 октября 2015 г. до 15 февраля 2016 года; - на кабана - с 16 сентября до 31 декабря 2015 года. Правление Атырауского областного общества охотников и рыболовов

Акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно №10 от 16.01.2013 г., дата регистрации: 21.01.2013 г. 17:08, расположенного по адресу: Авангард-3, д. 75, кв. 50, на имя Мадиева Ербулата Галлямовича, в связи с утерей, считать недействительным.


реклама ТОО «Тенгизшевройл» направляет на государственную экологическую экспертизу в департамент экологии по Атырауской области Рабочий проект рекультивации техногенно нарушенных земель, представленных 8 амбарами бурового раствора к скважинам T-5638, T-7244, T-4454, T-6856, T-6452, T-6340, T-6042, T-5860, площадкой скважины Т-16 с 2 факельными амбарами и эвакуационной дорогой, а также нарушаемых земель, представленных площадкой скважины Т-40, 2 факельными амбарами и эвакуационной дорогой находящихся в границах месторождения «Тенгизское» ТОО «Тенгизшевройл» Жылыойского района Атырауской области. Рабочий проект выполнен ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра».

ТОО «АТЫРАУОБЛГАЗ» объявляет итоги проведенного 11 сентября 2015 года открытого тендера по закупке стальных труб, фасонных деталей и запорной арматуры для реконструкции подземного газопровода ТОО «Атырауоблгаз» № лота

1

Наименование лота

Итоги тендера

Победитель, адрес

Сумма, тенге с учетом НДС

1.Труба с весьма усиленной изоляцией 325х8

15 512 620,00

2.Труба Эсв ПШ 325х8

413 080,00

3.Труба Эсв ПШ 426х8

1 104 735,00

4.Отвод 30° 325х8 ст.20 ГОСТ 17375-01 с наружным полиуретановым покрытием (РПУ-1021) ТУ 1469-01979580093-2013

118 816,00

5.Отвод 90° 325х8 ст.20 ГОСТ 17375-01 с наружным полиуретановым покрытием (РПУ-1021) ТУ 1469-01979580093-2013

1 162 440,00

6.Тройник 325х8 ст.20 ГОСТ 17376-01 с наружным полиуретановым покрытием (РПУ-1021) ТУ 1469-01979580093-2013

100 852,00

7.Отвод 45° 325х8 ст.20 ГОСТ 17375-01 с наружным полиуретановым покрытием (РПУ-1021) ТУ 1469-01979580093-2013

Тендер состоялся

8.Переход К 325х8-219х7 ГОСТ 17378-2001

ТОО «ТрансАльянсОператор», г.Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, 103/2 кв.28

142 084,00

28 128,00

9.Отвод 90° 325х8 ГОСТ 17375-2001

55 752,00

10.Отвод 45° 325х8 ГОСТ 17375-2001

20 908,00

11.Изолирующее фланцевое соединение ИФС-300 Ду-300 Ру-16

202 182,00

12.Задвижка стальная Ду-300 Ру 16 30с41нж (Газ) с ответными фланцами, прокладками и крепежом

825 824,00

13.ЛСГ-200 лента сигнальная детекционная с логотипом «Огнеопасно Газ» с одним изолированным проводником (150 п.м. 200 мкм, 200мм)

50 450,00

14.Лента ЛИТ

315 187,00

15.Праймер битумный (ведро 18 кг)

11 242,00

Тендерная комиссия ГРАФИК приема граждан руководителем управления финансов Атырауской области в областном Центре обслуживания населения на IV квартал 2015 года №

Время

Место приема

1

Управление финансов Атырауской области

Наименование

6 октября 2015 года

Дата

10:00-11:00 часов

Атырауский областной Центр обслуживания населения

2

Управление финансов Атырауской области

20 октября 2015 года

10:00-11:00 часов

Атырауский областной Центр обслуживания населения

3

Управление финансов Атырауской области

3 ноября 2015 года

10:00-11:00 часов

Атырауский областной Центр обслуживания населения

4

Управление финансов Атырауской области

17 ноября 2015 года

10:00-11:00 часов

Атырауский областной Центр обслуживания населения

5

Управление финансов Атырауской области

1 декабря 2015 года

10:0011:00 часов

Атырауский областной Центр обслуживания населения

6

Управление финансов Атырауской области

15 декабря 2015 год

10:0011:00 часов

Атырауский областной Центр обслуживания населения

Интернет-конференция Управление координации занятости и социальных программ Атырауской области 7 октября 2015 года с 11.00 по 12.00 часов проводит интернет-конференцию по проблемам трудоустройства и социальной защиты населения на сайте atyrau.gov.kz.

15

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

Частные объявления нотариус В связи с открытием наследственного дела гр. Бакировой Галины Михайловны, умершей 3 июня 2015 года, наследников прошу обратиться к нотариусу Атырауского нотариального округа Бердигалиевой А.А. по адресу: г. Атырау, ул. Абая, д. 3 (напротив «Казахтелекома»). Телефон: 32-90-54. В связи с открытием наследственного дела гр. Югай Леонида Анатольевича, умершего 7 июля 2015 года, наследников прошу обратиться к нотариусу Атырауского нотариального округа Бердигалиевой А.А. по адресу: г. Атырау, ул. Абая, д. 3 (напротив «Казахтелекома»). Телефон: 32-90-54. После смерти Латышовой Анны Михайловны, умершей 27 марта 1997 года, открылось наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу Дуйсенгалиевой Галие Елтаевне по адресу: Атырауская обл., Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Республики, 1, тел.: 8 775 926 19 58. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Трухина В.В., 20.07.1925 г.р., умершего 11.04.2015 года, всех наследников прошу обратиться по адресу г. Атырау, пр. Саптаева, 48, тел 50-80-67, нотариус Жумагазиева Анар Айткалиевна. недвижимость Продается 1-комнатная квартира на 3 этаже, евроремонт, общая площадь 30,2, балкон утепленный. Цена 45 000$. Торг уместен. Адрес: Привокзальный, 5 мкр., д. 7. Тел.: 8 777 665 75 30. Продается двухэтажный коттедж, площадью 230 кв.м, в поселке Геолог-1 из 7 комнат. Во дворе летняя кухня, сауна, гараж. Имеются все коммуникации. Дорога к дому и двор асфальтированы. Земельная площадь 0,2 га. Цена договорная. Тел.: 8 701 321 97 44. Продается 4-комнатная квартира в элитном доме по пр. Сатпаева, на 2 этаже, общая площадь 147 кв.м, полностью меблирована. Цена договорная. Контактные тел.: 8 778 738 08 66, 8 777 796 87 50. Недостроенный дом 14х19, общ. площадью 266 кв.м в пос. Новостройка вдоль дороги, все коммуникации рядом, свет подключен. 8 999 999 тенге. Телефон: 8 701 921 49 69. разное Продается Приора универсал, 2012 г.в., пробег - 120 000 км, в отличном состоянии, цвет серебристый. Цена: 1 000 000 тенге или меняю на крупный рогатый скот. Торг уместен. ЗИЛ сельский, 1990 г.в., цвет хаки. Цена: 1 000 000 тенге или меняю на

крупный рогатый скот. 8 701 629 05 51. Детям, желающим научиться танцевать кавказские танцы, обращаться по тел.: 29-82-17, 8 701 733 16 36. аренда Сдается в аренду 3-комнатная квартира. Цена 135 000 тенге. Телефон: 8 701 733 16 36. Сдаются под офис помещения. Тел.: 29-82-17, 8  701  733 16 36. здоровье Немецкие цифровые слуховые аппараты: заушные, внутриушные (невидимые). Тел.: 30-50-24, 8 701 413 70 39, 8 701 101 05 91. услуги Ремонт холодильников. Гарантия. Максут. Тел.:75-68-36, 8 701 331 49 32. Памятники из гранита и мрамора, ограды, полумесяцы. Самые низкие цены в городе. Адрес: пр. Азаттык, 66 (Рембыттехника), тел.: 25-28-16; ул. Т. Бигельдинова, 71. Тел.: 49-03-25, сот. 8 701 666 63 79. Ремонт холодильников. Гарантия. Николай. Тел.: 28-72-09. 8 702 681 71 13. Установка, настройка и ремонт спутниковых антенн Отау ТВ, триколор ТВ, НТВ+. Тел.: 8 775 456 46 66. Вакансии Требуются офис-менеджер, офис-консультант. Тел.: 8 775 263 54 70. Требуются, в связи с расширением, сотрудники разных направлений. Тел.: 8 775 263 54 70. Требуются пенсионеры с опытом работы педагога, бухгалтера, экономиста. Тел.: 8 775 263 54 70. Требуется амбициозная, целеустремленная молодежь в МЛМ индустрию. Тел.: 8 775 263 54 70 Требуются помощники в производственную компанию. Тел.: 8 775 905 60 11. Требуется руководитель в оптовую компанию. Тел.: 8 775 905 60 11. Требуются сотрудники с опытом медработника на консультацию (собеседование). Тел.: 8 775 905 60 11.

В связи с переименованием ТОО «Каспиан Салфа Компани» в ТОО «Каспиан групп Констракшн» и принятым решением единственного участника от 4 сентября 2015 года признать недействительными и утратившими силу все ранее выданные всем третьим лицам доверенности от имени бывшего руководства ТОО «Каспиан Салфа Компани».

В Н И М А Н И Е, Т Е Н Д Е Р !

Государственное учреждение «Курмангазинский районный отдел экономики и финансов» объявляет о проведении тендера по передаче коммунального имущества в доверительное управление без права последующего выкупа. №

Наименование

1

Стационарный инсениратор крематор- 1000

2

3

Балансодержатель

Срок передачи

Ко-

Первоначаль-

Сумма

в доверительное управление

личество

ная балансовая стоимость

гарантийного взноса

2014

5 лет

1

1 232 000,0

36 960,0

2014

5 лет

3

1 008 000,0

30 240,0

2014

5 лет

2

1 232 000,0

36 960,0

Год выпуска

Коммунальное государственное предприятие «Курмангазинская районная ветеринарная станция»

Инсениратор (500 кг)

Коммунальное государственное предприятие «Курмангазинская районная

Инсениратор

ветеринарная станция» Коммунальное государственное предприятие

(1000 кг)

«Курмангазинская районная ветеринарная станция»

Требование к участникам тендера: 1) В масштабах Курмангазинского района уничтожение трупов и его отдельных органов при санитарном убое (головы, ног, шкур, внутренних органов и других) домашних животных, падших от болезней заразного и незаразного характера путем их сжигания. 2) Содержать имущество в соответствующем состоянии, в случае поломки восстановить за свой счет. 3) Проводить текущий ремонт имущества. 4) Использовать имущество только по целевому назначению. Порядок оформления участия в тендере: для регистрации в качестве участника тендера необходимо представить: 1. Заявку на участие в тендере по форме, установленной в приложении 1 к Правилам передачи государственного имущества в доверительное управление, означающую письменное обязательство участника тендера, в случае объявления его победителем тендера, заключить договор на условиях тендера, указанных в информационном сообщении и предложенных самим участником тендера; 2. Предложения по условиям тендера в письменном виде с приложением обусловленной тендером документации в отдельном от других документов запечатанном конверте; 3. Оригинал справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (электронной цифровой подписью). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков; 4. Аудиторский отчет за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита; 5. Копию свидетельства или справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с обязательным предъявлением оригинала для сверки или нотариально засвидетельствованную копию указанного документа либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 6. Нотариально засвидетельствованную копию устава либо копию устава с обязательным предъявлением оригинала для сверки. Иностранные юридические лица представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственный и русский языки; 7. Оригинал или электронную копию справки с соответствующего налогового органа с подписью и печатью (электронной цифровой подписью) об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, по обяза-

тельным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), выданной не ранее даты объявления тендера; 8. Оригинал платежного поручения или квитанции (для физического лица) о переводе гарантийного взноса на депозитный счет учредителя доверительного управления государственным имуществом; 9. Документ, удостоверяющий полномочия представителя потенциального участника тендера, в том числе представителя, внесшего гарантийный взнос (действителен при предъявлении удостоверения личности гражданина Республики Казхстана, заграничного паспорта (для иностранца) либо временного удостоверение личности; 10. Документы, подтверждающие соответствие потенциального участника требованиям к доверительному управляющему, указанным в информационном сообщении. 11. Потенциальный участник тендера, являющийся физическим лицом, представляет документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 8), 10) в разделе «Порядок оформления участия в тендере данного объявления», а также: 1 копию удостоверения личности гражданина Республики Казхстана, заграничного паспорта (для иностранца) либо временного удостоверение личности; 2 копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). Дата, время и место проведения тендера: 7 октября 2015 года в 11.00 часов местного времени, в малом актовом зале здания аппарата акима района по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, село Ганюшкино, ул. С. Кушекбаева, дом 25. Место и сроки приема заявок на участие в тендере: 1. Атырауская область, Курмангазинский район, село Ганюшкино, ул. Х. Испуллаева, дом 66, 2этаж, Государственное учреждение «Курмангазинский районный отдел экономики и финансов». 2.Регистрация участников тендера начинается со дня опубликования извещения о проведении тендера и заканчивается за двадцать четыре часа до начала тендера 6 октября 2015 года в 11.00 часов местного времени. Размер гарантийного взноса и банковские реквизиты для его внесения: Гарантийный взнос для участия в тендере перечисляется на депозитный счет государственного учреждения Курмангазинского районного отдела экономики и финансов по следующим реквизитам: Наименование получателя: Кбе 12 Государственное учреждение «Курмангазинский районный отдел экономики и финансов»: БИН 131040009110

ИИК KZ780705034591252006 БИК KKMFKZ2A Банк получателя: Государственное учреждение «Комитет казначейства Министерства финансов РК» г. Астана Назначение платежа: КНП-171 Гарантийный взнос для участия в тендере. Порядок определения победителя: 1.Наличие специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, технических и финансовых возможностей для содержания и использования объекта. 2.Победителем тендера признается участник, отвечающий всем требованиям, содержащимся в тендерной документации, предложения которого являются наилучшими по условиям тендера. 3.Решение тендерной комиссии оформляется протоколом по форме, который подписывается членами тендерной комиссии, ее председателем, секретарем и победителем тендера. 4. Протокол о результатах тендера является документом, фиксирующим обязательства победителя тендера и учредителя доверительного управления государственным имуществом заключить договор на условиях тендера и предложений победителя тендера. 5. Протокол о результатах тендера утверждается учредителем доверительного управления государственным имуществом в течение пяти календарных дней со дня объявления победителя тендера. Тендер признается несостоявшимся в случаях, если: 1) предложения всех участников признаны тендерной комиссией не удовлетворяющими условиям тендера или не соответствующими законодательству Республики Казахстан; 2) количество зарегистрированных участников менее двух, за исключением второго и последующих тендеров; 3) отказа победителя тендера от подписания протокола о результатах тендера. 6. В случае наличия менее двух зарегистрированных участников тендера тендерной комиссией запечатанный конверт не вскрывается. После признания тендера несостоявшимся все представленные документы возвращаются участнику по его письменному запросу. 7. При признании второго и последующих тендеров несостоявшимися из-за отсутствия зарегистрированных участников тендерная комиссия может изменить условия тендера, цену выкупа объекта и объявить новый тендер. 8. Победитель тендера при уклонении от подписания протокола о результатах тендера или договора утрачивает внесенный им гарантийный взнос. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(71233) 2-03-13, 2-10-03.


«ПК» - инФОРМ

Афиша с 19 по 26 сентября Областная детская библиотека,

проспект Студенческий, 209-б, тел.: 27-06-90 21 сентября в 11.00 часов - Литературный утренник, посвященный Дню языков народа Казахстана 23 сентября в 11.00 часов - Тематическая выставка «Юному пианисту»

Кинотеатр «Арсенал 3D»,

ТЦ «Атаба», мкр. Авангард-3, дом 40а «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» - США, фантастика

Областная научная универсальная библиотека имени Г. Сланова,

мкр. Нурсая, проспект Абулхаир-хана, 52, тел.: 20-92-91 22 сентября в 11.00 часов - Книжная выставка, посвященная Международному Дню туризма С 15 по 20 сентября в 11.00 часов - Познавательный час и книжная выставка, посвященные Дню языков народа Казахстана

Областной историкокраеведческий музей,

ул. Момышулы, 3 тел.: 32-36-64 21 сентября в 15.00 часов - Конкурс среди школьников, посвященный Дню языков народа Казахстана

Казахский областной драматический театр им. Махамбета, ул. Абая, 8, тел.: 32-21-77

25 сентября в 10.00 часов - Международная научно-практическая конференция, посвященная 550-летию Казахского ханства

Собственник ТОО «АтырауАкпарат»

Директор Төлеген берішбай Заместитель директора - главный редактор Насип ШАЛАБАЕВА

Свидетельство о постановке на учет №13795-Г выдано Министерством культуры и информации РК 12.08.2013 г. Адрес: 060005, г. Атырау, ул. Ж. Молдагалиева, 29А, тел./факс: 458593 Email: pricom.kz@mail.ru Подписной индекс: 65424 Выходит 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота)

«Кунг-фу Кролик: Повелитель огня» Китай, мультфильм «Кутис» - США, фильм ужасов «Перевозчик: Наследие» - Франция, триллер «Рики и Флэш» - США, драма Время сеанса уточняйте по телефону: 28-73-16.

Администрация, профком и педагогический коллектив Атырауского музыкального колледжа сердечно поздравляют

Яковлеву Валентину Викторовну с Юбилеем! Желаем здоровья, счастья, благополучия! Юбилей – это праздник особый, Не к лицу про него забывать. Вам – красивой, заботливой, доброй Мы хотим в этот день пожелать: Чтобы сердце любовью горело, И в глазах не потух огонек, Чтобы солнце теплом Вас согрело, И высоким чтоб был Ваш полет! Будьте счастливы, будьте любимы, И как прежде добры и милы, Оставайтесь же неповторимой, Будьте также безмерно нежны!

Atyraureklama@mail.ru

Кинотеатр «Chaplin»,

г. Атырау, пр. Сатпаева, 17а, ТЦ «Атырау», 2-й этаж «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» - США, фантастика «Девушка без комплексов» - США, комедия «Кунг-фу Кролик: Повелитель огня» - Китай, мультфильм «Перевозчик: Наследие» - Франция, триллер «Рики и Флэш» - США, драма «Хитмэн: Агент 47» - США, триллер Время сеанса уточняйте по телефону: 21-47-77, 21-51-77

45-85-67

Приемная главного редактора - тел./факс: 45-85-93 Первый заместитель главного редактора - З. НУРГАЛИЕВА, тел.: 45-85-98 Заместитель главного редактора - Н. Уразгалиева, тел.: 45-84-49 Ответственный секретарь - А. ТУРГАНОВА, тел.: 45-85-68 Отдел общественно-политической жизни: тел.: 45-85-02, заведующая - Н. ТУЛИНА, корреспондент - А. ЛИ Отдел экономики и права: тел.: 45-85-27, 45-80-04 заведующая - С. НОВАК, обозреватель - Г. ЕЛЕШЕВА, корреспонденты - А. АППАЗОВА, М. СТАДНИЧЕНКО Отдел культуры, образования, здравоохранения и спорта: тел.: 45-84-25, заведующая М. Куанышева, корреспонденты - Д. КАНБЕТОВА, Л. САЛИМОВА, тел.: 45-85-69 Специальные корреспонденты: Л. МОНАСТЫРСКАЯ, В. СУТЯГИН Фотокорреспондент: А. АБИЛГАЗИЕВ Старший верстальщик - Д. ЗАМФИРОВ, тел.: 45-85-99 Дизайнер-верстальщик - А. АЙСИНА Верстка - Р. Жайлаубаев, А. Уразгалиева, В. ШИГАЕВ Набор - А. КУЛЬНИЯЗОВА, тел.: 45-85-99 Корректоры - Ф. МАЗИТОВА-КАШИРСКАЯ, Ж. ШАЯХМЕТОВА, М. ДЕЛЬМУХАШЕВА, М. ВАРОЧКИНА, тел.: 45-85-39 Секретарь-референт - В. КАБЕЛЬСКАЯ, тел.: 45-85-93

Редакция не всегда согласна с мнением авторов опубликованных материалов, знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи, фотографии, рисунки не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание рекламы, объявлений несет рекламодатель.

Отдел рекламы: 458567, отдел реализации: 458402. еmail: atyraureklama@mail.ru

Статьи, обозначенные значком PR , являются рекламными Газета набрана и сверстана в компьютерном отделе «Прикаспийской коммуны» Газета отпечатана в типографии ТОО «Атырауакпарат», РК, 060005, г. Атырау, ул. Ж. Молдагалиева, 29а Тираж 4471 экз. Дежурные по номеру: В. СУТЯГИН Д. ЗАМФИРОВ Ф. МАЗИТОВА-КАШИРСКАЯ

CMYK

16

19 сентября 2015 года www.pricom.kz

ПК 19 09 2015  
ПК 19 09 2015  
Advertisement