Page 1


!"#$%&'($&)*#'+#,-.(/(!#%0-&


!"#$%&'($&)*#'+#,-.(/(!#%0-& 12$"3+&(304&562(7(*.38+#)3(9&04#:;(<3*3/-)&8# !"#$%&'$

($&)"'*+,-.%)

/010!.%)"*20!31*4$*!5"&5*67&80#5"4)$*5*9"5#0140:&) ;#$<.%*=>??


!"#$%&'($&)*#'+#,-.(/(!#%0-&1(23$"4+&(405&673(8(*.49+#)4(:&05#;<(=4*4/-)&9# Projekt systemowy - 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

Człowiek - najlepsza inwestycja.

!"#$%&'()'*+,-./0%1'1,2+'1'*-3454*61%7*8"32-5),&9*+*3':'(;*8"32-5),&%5<2* ="1>",4"*?-2/5(415<2@ !"#$%&'()'*)5,A*>B,A3B#"2+'1'*#54-/'A1%5@ C*D2-B3%<;A*#B*D51A3":*E24+2)"*F',2#.+*G">4&%(;H*IJKK !345>3"&*:'A53%'/.+*+*('/2L(%*$"#*+*(47L(%*)5,A*:2M$%+B*+B/9(41%5*4'*4<2>9*+B>'+(B@* DBA2+'1%5*23'4*+B&234B,AB+'1%5*A35L(%*)5,A*>24+2$215*4*-2>'1%5:*N3.>/'@ O?PQR*STUVUWVSWWUXXVJVU 35(51451AR >3*;'#@*Y1>345)*!34B:5Z,&%H*-320@*68! +B>'+('R !2:23,&%5*=23":*1'*345(4*[B(;2>451%'*4*P54>2:12L(% UJVI\X*]>'Z,&H*"$@*!34BA2(&%5<2*\H*A5$@^0'&,*XU*W\KVKTVIJH*5V:'%$R*#%"32_-0+#@23<@-$ -32)5&A*<3'0%(41B*%*,&/'>R [B>'+1%(A+2*`%,A23B(415*a'#"$'3%": UJVIUb*]>'Z,&H*"$@*!2+,A'1%'*?AB(41%2+5<2*X^\H*A5$@*XJI*XJ\*TJS 5V:'%$R*+B>'+1%(A+2_A'#"$'3%":@-$ &235&A'*)74B&2+'R c2'11'*d$%+%Z,&' 35>'&A23*A5(;1%(41BR e"&',4*P32+'3(4B& >3"&R T*?A">%2*E5&$':2+5H*c'32,/'+*f2-'(45+,&% U\VIWJ*E":%'H*"$@*D;5/:2Z,&%5<2*KX


!'3A1534B*-32)5&A"*23'4*+,-./A+.3(B*-"#$%&'()%

D51A3":*E24+2)"*F',2#.+*G">4&%(;*A2*+B,-5()'$%42+'V 1'*)5>12,A&'*g%1%,A53,A+'*!3'(B*%*!2$%AB&%*?-2/5(415)@*c5)* 4'>'1%5:*)5,A*-2L35>1%(451%5*+*-32(5,%5*35'$%4'()%*(47L(%* -32)5&A.+*>2h1'1,2+B+'1B(;*4*8"32-5),&%5<2*="1>",4"* ?-2/5(415<2@ * i4%'/'1%' * ,+5 * 2-%53' * </.+1%5 * 2 * !32<3':* j-53'(B)1B*f'-%A'/*G">4&%H*&A.35<2*(5$5:*)5,A*+432,A*4'V A3">1%51%'* % *,-.)12L(% *,-2/5(415)H *(4B$% * 324+.) * 4',2#.+* $">4&%(;@

!2:23,&%5*=23":*1'*345(4*[B(;2>451%'*4*P54>2:12L(%* A2* -'3A153,A+2*-"#$%(412V,-2/5(415* 4345,4')9(5* \K *-2>V :%2A.+H * ",A'12+%215 * + * (5$" * 324+%94B+'1%' * -32#$5:"* #54>2:12L(%@*=23":*A+2349*>2,A'3(4B(%5$5*",/"<*>$'*$"V >4% * #54*>2:"*+*3.M1B(;*,053'(;* 1-@ *4>32+%'H *+,-'3(%'* ,-2/5(415<2H*:%5,4&'$1%(A+'H*4'A3">1%51%'*23'4*)5>12,A&%* A+2349(5*35<%21'$19*-2$%AB&7*,-2/5(419H*'*A'&M5*1'"&2+5H* >%'<124")9(5*%*#'>')9(5*4)'+%,&2*#54>2:12L(%@*!'3A153V ,A+2*)5,A*4'35)5,A32+'19*0"1>'()9*+,-./-3'(")9(9*4*+%5$2V :'* -2>:%2A':% * 1'* -24%2:%5* $2&'$1B:H * &3')2+B: *23'4* 5"32-5),&%:@

a2+'34B,A+2*!2:2(B*%:@*L+@*P3'A'*Y$#53A'*A2*1%54'$5MV 1'H*&'A2$%(&'*23<'1%4'()'*-24'349>2+'H*-2,%'>')9('*,A'V A",*j3<'1%4'()%*!2MBA&"*!"#$%(415<2@*!2+,A'/'*+*KSUK*3@H* )'&2* )5>1'*4*-%53+,4B(; *4'):")9(B(;*,%7*-32#$5:'AB&9* #54>2:12L(%*%*-2:2(B*2,2#2:*1')"#2M,4B:@

?A2+'34B,451%5 * gjQYE * )5,A * 23<'1%4'()9 * -24'349>2+9H* '-2$%AB(419H *>4%'/')9(9* 1'* A5351%5 *('/5) * !2$,&%@ * !%53+,4B* 2L32>5& * >$' * 2,.# * "4'$5M1%21B(; * -2> * 1'4+9 * gjQYEH* "A+23421B*42,A'/*+*KSTU*3@*-3454*g'3&'*f2A'Z,&%5<2@*?A'/* ,%7*-2(49A&%5:*12+5<2*E"(;"*?-2/5(415<2*1'*345(4*-345V (%+>4%'/'1%' * 1'3&2:'1%%@ * [ * 3':'(; * 23<'1%4'()% * >4%'/'* E"(;*1'*E45(4*[B(;2>451%'*4*P54>2:12L(%*gYEfja@


DYEOaY?*i%5(54)%*f%5$5(&%5)*)5,A*2>37#1B:H*+*-5/1%*'"A2V 12:%(41B: * -2>:%2A5: * -3'+'* &2L(%5$15<2 * % * (B+%$15<2@* F2,A'/'*-2+2/'1'*)'&2*A345(%'*DYEOaY?*>%5(54)'$1'*+*&3'V )"@*Q'>347>1B:*(5$5:*DYEOaY?*)5,A*35'$%4'()'*-34B&'4'V 1%'*:%/2L(%*#$%N1%5<2H*&A.35*+%112*#Bk*2>12,4215*>2*&'MV >5<2*(4/2+%5&'*#54*+4<$7>"*1'*)5<2*-345&21'1%'H*+B41'V 1%5H*1'32>2+2Lk*(4B*3',7@

F'/2MB(%5$5*lPYEfOm*A+234B$%*L32>2+%,&'H *,A3"&A"3B*,-2V /5(415H*+*&A.3B(;*l4'-2:1%'1%*23'4*1%5(;(%'1%m *(4/21&2V +%5*,-2/5(45Z,A+'*:%5$%#B*,4'1,7*324+2)"*2,2#%,A5<2*%*,-2V /5(415<2@ * D5$5:* ?%5(% * )5,A*+,-%53'1%5* % *35-35451A2+'1%5* 4345,421B(;*+* 1%5) *23<'1%4'()% *-24'349>2+B(;*>4%'/')9V (B(;*1'*345(4*%1A5<3'()%*4'+2>2+5)*%*,-2/5(415)H*+*,4(45V <.$12L(%*+*,-3'+'(; *>2AB(49(B(;*324+2)"*23<'1%4'()%*2#BV +'A5$,&%(;H*'*4+/',4(4'*,':2-2:2(2+B(;@

?A2+'34B,451%5*ja[YEa8*iEF[O*>4%'/'*2>*KSSX*3@*1'*A5V 351%5*['3,4'+B*%*&3')"@*c5<2*:%,)9*)5,A*A+23451%5*+'3"1V &.+*>2*324+2)"H*+B3.+1B+'1%'*,4'1,*>$'*$">4%*4'<32M2V 1B(;*:'3<%1'$%4'()9*%*+B&$"(421B(;*,-2/5(41%5@*?4(45<.$V 19*A32,&9*%*3.M15<2*32>4')"*>4%'/'1%':%*2#)7A5*,9*1',A7-"V )9(5*<3"-BR*>4%5(%H*:/2>4%5M*#5432#2A1'H*#54>2:1'*%*1%5V -5/12,-3'+1'@*f%532+'1%5*>4%'/'Z*</.+1%5*>2*>4%5(%*%*:/2V >4%5MB*4'<32M21B(;*:'3<%1'$%4'()9*+B-/B+'*4*</7#2&%5<2* -345&21'1%'*A+.3(.+*?A2+'34B,451%'H*%M*+(45,15*35'<2V +'1%5* )5,A* 1'),&"A5(41%5),4B: *,-2,2#5: *324+%94B+'1%'* -32#$5:.+*,-2/5(41B(;@


!"#$%&'()*#

+,-.'/0*1(%.%02&.'0*3! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

"

4$&5"# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$%

&'()*+,-#.(/012 6'7(89:;%<92*7.=>*3%&(/0&?=%@0;0A%;.&>*7:*>*3%@(7;./,.)*# =%$.*1.9.8#*7,(1%9#&('0&2'7(%B!CD%4#(9<#(1%E'>&0,##%.'07%F#(/#(*#! ! ! ! ! !

3$

45162(/01-#7,/0-(5 G(-#,#*1#%#%&>".9.8#(%@(7;./,.)*##! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

%8

.(9,1:#;<=26, 6'7>*7>,>%@(7;./,.)*#H%I>".9.8#(%#%<=($&#(%$".',(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

>8

.(-9,/#?!#&*9@*96, !<090%#%*30'0<&('%@(7;./,.)*#%=%6.9$*(%J=>@'0,(%"0'0/(&'>K%! ! ! ! ! ! ! !

A8

B(-=(-(#C*-DE26(FB,GG/1G#08,.70%$<09#%#%*30'0<&('2%710=#$<0%@(7;./,.)*#%6.90<?=%J".70% 8'0,#*0/#%6.9$<#K%=%L2'."#(%! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$$>

7,*G-#H519@ !&'0&(8#(%'.7=#:7>=0,#0%"'.@9(/?=%@(7;./,.)*#%=%!&0,0*3% M1(;,.*7.,>*3%C/('><#D%C2$&'09##%#%L2'."#(%! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$>>

7,*G-#H519@ 6.9#&><0%$".N(*7,0%=%6.9$*(%0%"('$"(<&>=0%2$&0,.=#(,#0%<'01.=(1 #%7#,&(8'.=0,(1%$&'0&(8##%=.@(*%"'.@9(/?=%@(7;./,.)*#%O%0,09#70% #$&,#(1:*>*3%"90,?=%#%"'.8'0/?=%! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

$A$


7,*G-#H519@ M0".@#(80,#(%@(7;./,.)*#%#%#,&(8'0*10%92;7#%@(7;./,>*3%0%"'.@9(/>% /#($7<0,#.=(%=%6.9$*(H%M0'>$%8N?=,>*3%"'.@9(/?=%/#($7<0,#.=>*3 =%<.,&(<)*#(%@(7;./,.)*#%! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

3I$

.(9,1:#;<=26, M10=#$<.%@(7;./,.)*#%=%8/#,,>*3%$&'0&(8#0*3%'.7=#:7>=0,#0% "'.@9(/?=%$".N(*7,>*3%! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

3%"

.,-*2'()#7-J1)*K/,6 G#08,.70%$&0,2%=%70<'($#(%=>@'0,>*3%0$"(<&?=%$>$&(/2%"'0=,(8.% /01:*(8.%70$&.$.=0,#(%=.@(*%.$?@%@(7;./,>*3%! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

3>"

.(9,1:#;<=26, C,09#70%P$>$&(/2Q%"./.*>%.$.@./%@(7;./,>/%=%6.9$*(H%6'?@0% <'>&>*7,(1%$>,&(7>#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

%I8

.(9,1:#;<=26, R(<./(,;0*1(%;90%$>$&(/2%=$"0'*#0%.$?@%@(7;./,>*3%=%6.9$*(%! ! ! ! ! !

%$"


!"#$%&'()*+$+',-$%'(.


/'(0*)+123450!"#$%"&"'())"$%*"+,-.,/,0*"123#456"&"74+686#-39":3/,;,<33*"=,-.,/,033"3">;39443? 51$+6&1"@43&9$+8696#"A21B+5390,*"-;C,495"D22;31C#"A21B+5390,"E,/+5390,"F,&1$;8+6&1" =,-.,/,03-;490,",$1;"7469$4163,41/"=,-3968"<,$"6G9"=,-3,/,08",<"H9/303,4%"D2"IJJK"$,5#"L-3? L/9"&+MNCM$1-#.9";"E,O,$+53O":,$#O"41"H;9-;"P8-G,2;9431";"Q9;2,O4,L-3*"M$;80,6,&#? .R-"95+M9$68;8"S121&-;9";";15$9+#"M$,S/9O16853"S9;2,O4,L-3%">,"0CN&48-G";13469$9+,? &1B"S121&-;8-G"41/9TR!"+,-.,/,031"$9/3033*"O96,2,/,031"S121B"3/,L-3,&8-G",$1;"M$,S/9O1? 6851"&85/#-;9431"+M,C9-;490,"U&"+;-;90N/4,L-3"M$,S/9O16851"S9;2,O4,L-3V% "H92156,$" SR2W " &+MNC$92156,$" M#S/351-.3 " M,L&3X-,48-G " S9;2,O4,L-3 " 4M% "!"#$%&"'&()$*+# , '-&./0 , &"12,2)*3&4+#$%,5,6-174/)8$/)Y "920/$*:,2)*3&4+&8$/",$1;"M$;9O,-8"&"$,2;3439"!-*); 4&$,5,-&3*/+/)<,=/>3*#,?)&-/@,:,'-:A?#A@*"1#6,$"$1M,$6N&";"S121B"+,-.,/,03-;48-G"M3+1? 48-G"&"/161-G"IJJK*"IJJZ*"IJJ)"3"IJ'J%">,2165,&,";1.O#.9"+3X"1/5,G,/3;O9O*"M$;9O,-R" &"$,2;3439%"P"M$,.95-39"'%'["\F&,$;9439"3"$,;&3.1439"+61421$2N&".15,L-3"#+C#0"M,O,-8"3"34? 690$1-.3"+M,C9-;49.]";121439"4$"^"_"&";15$9+39"+61421$8;1-.3"M$1-8";"S9;2,O48O3*"&"68O!" ,M$1-,&1439"O,29/#"\AO34490,"=61421$2#"P8-G,2;9431";"Q9;2,O4,L-3]"M9C43"<#45-.X" 539$,&4351";9+M,C#"S121&-;90,",$1;"S121-;1"&"0$#M39"2+%"=6$996&,$5340#% 6'%3'%'+7$%8945':60--"*%!+#$%"&"'(ZK"$%*"2,56,$"41#5"G#O143+68-;48-G"&";15$9+39"<3? /,;,<33"3"+,-.,/,033"U@43&9$+8696#"3O%"`21O1"a3-539&3-;1"P82;31C"b1#5"=M,C9-;48-GV%" c;C,495 " E,/+5390," F,&1$;8+6&1" :3/,;,<3-;490," 3 " E,;41B+5390,"F,&1$;8+6&1" E$;8.1-3NC" b1#5Y"123#456"&"d1692$;9"b1#5"=M,C9-;48-G*"P82;31C#"e5,4,O3-;4,?=M,C9-;48O"&"@43? &9$+869-39"E$;8$,243-;8O"&"E,;4143#%"ACN&49";13469$9+,&1431"S121&-;9!"$,;&N."+M,C9? -;9B+6&1",S8&169/+5390,"&"e#$,M39"f$,25,&,?P+-G,2439.*"329,/,031"9#$,M9.+51"1"6,T+1? O,Lg"41$,2,&1*" M,/36851"+M,C9-;41% "`#6,$51" 'II "M#S/351-.3 "U53/512;39+3R6"1$685#CN&" 41#5,&8-G*"1#6,$51"3"&+MNC1#6,$51"I'"M$1-";S3,$,&8-G*"$92156,$51"3"&+MNC$92156,$51" 'Z"O,4,0$1<33*"&+MNC1#6,$51"^"M,2$X-;435N&*"1#6,$51"I"M,;8-.3"5+3RT5,&8-GV";";15$9+#" <3/,;,<33"3"M,/36853"+M,C9-;49.",$1;"96853";1&,2#%"c;C,495"H128"E$,0$1O,&9."5&1$61/43? 51"\h1$;R2;1439"&"=1O,$;R2;39"F9$86,$31/48O]*"M$;9&,243-;R-1"5,/903#O"$9215-8.490," $,-;4351"41#5,&90,"\h"P1$+;616#"Q121&-;90,"d1692$8"b1#5"=M,C9-;48-G]%"D+61643,"S39? $;9"#2;31C"&"M$,0$1O1-G"S121&-;8-G!"a1$0349+"+M,C9-;48"O31+61"E,;41431%"P"M$,.95-39"'%'[" \F&,$;9439"3"$,;&3.1439"+61421$2N&".15,L-3"#+C#0"M,O,-8"3"34690$1-.3"+M,C9-;49.]";121? 439"4$"^"_"&";15$9+39"+61421$8;1-.3"M$1-8";"S9;2,O48O3*"&"68O!",M$1-,&1439"O,29/#" \AO34490,"=61421$2#"P8-G,2;9431";"Q9;2,O4,L-3]"M9C43"<#45-.X"S121-;1"&"0$#M39" 2+%"E1$649$+6&"/,51/48-G% ;<'=$&0%+/'">*4!+#$%"'()K"$%*"2,56,$"41#5"G#O143+68-;48-G"&";15$9+39"41#5"+M,C9-;? 48-G*"123#456"&"74+686#-39"=,-.,/,033"@43&9$+8696#"P1$+;1&+5390,%"c;C,495"E,/+5390," F,&1$;8+6&1"=,-.,/,03-;490,%"Q$1C"#2;31C"&"/3-;48-G"S121431-G"+M,C9-;48-G"U3/,L-3,? &8-G"3".15,L-3,&8-GV"2,68-;R-8-G"$845#"M$1-8*"9&1/#1-.3"M$,0$1ON&"$,;&,.#";1+,SN&" /#2;53-G%"i9+6"1#6,$9O"U&$1;";"c9;1$8O"F$#65,&+53OV"5+3RT53"B:'/?:(,"'&()$*+#,5,4:; (#$%,4/:"?:$%",$1;"+;9$90#"M$1-";"+,-.,/,033"$845#*"M$1-8",$1;"$9/3033%"P"M$,.95-39"'%'[" \F&,$;9439"3"$,;&3.1439"+61421$2N&".15,L-3"#+C#0"M,O,-8"3"34690$1-.3"+M,C9-;49.]";121439" 4$" ^ " _ "&";15$9+39"+61421$8;1-.3 "M$1-8";" S9;2,O48O3*" & " 68O! ",M$1-,&1439" O,29/#" \AO34490,"=61421$2#"P8-G,2;9431";"Q9;2,O4,L-3]"M9C43"<#45-.X"S121-;1"&"0$#M39"2+%" h16$#2439431"3"92#51-.3% ?0$-%+@A*(.!+#$%"&"'()("$%*"+,-.,/,0*"M$1-,&435"+,-.1/48*"M$15685*"5,,$28416,$"M$,.956N&" 41539$,&148-G"41"+M,C9-;4R"3";1&,2,&R"$934690$1-.X",+NS"S9;2,O48-G",$1;"&8M$1-,? &8&1439"+MN.490,"O,29/#"M,/36853"+M,C9-;49.%"Q8C8"-;C,495"0$#M8"$,S,-;9."2+%"S121B*"


1",S9-439"-;C,495"H128"`2O343+6$1-8.49."e#$,M9.+539.":929$1-.3"d$1.,&8-G"D$0143;1? -.3"E$1-#.R-8-G";"Q9;2,O48O3"U:e`bF=`V%"e5+M9$6"&";15$9+39"1568&48-G"41$;X2;3"34? 690$1-.3",+NS"&85/#-;,48-G"+M,C9-;439%"=;5,/943,&39-*"1#6,$"1$685#CN&"3"$1M,$6N&"41" 69O16"S9;2,O4,L-3"_"&"68O"&+MNC1#6,$ "C&$7&3)4&D-:./$*+)D&,'&-?-)?E,*2/&-&5&8$/ , 0E3*/,2)*3&4+#$%,5,5&7)513*?5/),'&4&-"A/4%">8$956,$"S3#$1"E,O,$+5390,":,$#O"41" H;9-;"P8-G,2;9431";"Q9;2,O4,L-3%"P"M$,.95-39"'%'["\F&,$;9439"3"$,;&3.1439"+61421$? 2N&".15,L-3"#+C#0"M,O,-8"3"34690$1-.3"+M,C9-;49.]";121439"4$"^"_"&";15$9+39"+61421$8? ;1-.3"M$1-8";"S9;2,O48O3*"&"68O!",M$1-,&1439"O,29/#"\AO34490,"=61421$2#"P8-G,? 2;9431";"Q9;2,O4,L-3]"M9C43"<#45-.X"539$,&4351";121431"4$"^% BA*54'">*%+?0">%'A!"#$%"&"'(jj"$%*"1S+,/&946"@43&9$+8696#"P$,-C1&+5390,"&"+M9-.1/? 4,L-3"$9+,-.1/3;1-.1%"=6,M39B"2,56,$1"41#5"G#O143+68-;48-G"#;8+51C"S$,43R-"28+9$61-.3" F5:-E+A&5:+/:,3)4:-D/+:0/*:$7/,&"12,2)*3&4+#$%,5,!&0"$)%"D2"53/5#41+6#"/16"1568&? 49"-;C,45,&+6&,"&"F,&1$;8+6&39"E,O,-8"3O%"L&%"Q$161"`/S9$61%"E9C43"+M,C9-;4R"<#45? -.X"M$9;9+1"P$,-C1&+5390,"d,C1"F,&1$;8+6&1%"P+MNC1#6,$"$95,O9421-.3"2/1"a343+69$? +6&1"E$1-8"3"E,/36853"=M,C9-;49."2,68-;R-9.",0N/4,M,/+5390,"O,29/#"M,O,-8",+,S,O" S9;2,O48O"&",5$9+39";3O,&8O%"P"M$,.95-39"'%'["\F&,$;9439"3"$,;&3.1439"+61421$2N&" .15,L-3"#+C#0"M,O,-8"3"34690$1-.3"+M,C9-;49.]";121439"4$"^"_"&";15$9+39"+61421$8;1-.3" M$1-8";"S9;2,O48O3*"&"68O!",M$1-,&1439"O,29/#"\AO34490,"=61421$2#"P8-G,2;9? 431";"Q9;2,O4,L-3]"M9C43"$,/X"S121-;1"&"0$#M39"2+%"E$1-8"+,-.1/49.% /0%$4<'=+?%C*=$D"05!"#$%"&"'(jZ"$%*"+,-.,/,0*"1S+,/&946"@43&9$+8696#"i1039//,B+5390," _"P82;31C#":3/,;,<3-;4,?k3+6,$8-;490,%"P"/161-G"'((J?IJJ)"28$956,$"/#S";1+6XM-1"28? $956,$1"P,.9&N2;5390,"h9+M,C#"E,O,-8"=M,C9-;49."&"H;9+;,&39*"1"41+6XM439"P82;31? C#"E,/36853"=M,C9-;49."E,251$M1-5390,"@$;X2#"P,.9&N2;5390,%"D2"IJJ("$%"28$956,$" a39.+5390,"DL$,251"E,O,-8"=M,C9-;49."&"E$;9O8L/#%+D2"'((I"$%"&+MNCM$1-#.9";"c`H7? F`=*"F,&1$;8+6&9O"E,O,-8"3O%"L&%"Q$161"`/S9$61"3"3448O3",$0143;1-.1O3"&"S#2,&39" +39-3"&+M1$-31"+M,C9-;490,"2/1",+NS"S9;2,O48-G"41"E,251$M1-3#%"743-.16,$"6&,$;9431" &39/#",L$,25N&"2/1"S9;2,O48-G"41"E,251$M1-3#%"D2"'((("$%"343-.16,$"3"&+MNC1#6,$"S1? 21B"412"+6$#56#$R"S9;2,O4,L-3"&"&,.9&N2;6&39"M,251$M1-53O%"`#6,$"53/5#41+6#"1$? 685#CN&"2,68-;R-8-G"M$1-8"+,-.1/49.*"439M9C4,+M$1&4,L-3*"M$;9O,-8"&"$,2;3439%"E$,? O,6,$"&39/#"=6$169033"H,;&3R;8&1431"E$,S/9ON&"=M,C9-;48-G%+ `#6,$"/#S"&+MNC1#6,$" M$,0$1ON&"+;5,/943,&8-G"2/1"M$1-,&435N&"M,O,-8"+M,C9-;49.%"P85C12,&-1"#-;9/43" &8T+;8-G"3"+6#23N&"M,28M/,O,&8-G%"e5+M9$6":#42#+;#"743-.168&"DS8&169/+53-G",$1;" d,O3+.3"D-948"E$,.956N&"EDdl%"P"M$,.95-39"'%'["\F&,$;9439"3"$,;&3.1439"+61421$2N&" .15,L-3"#+C#0"M,O,-8"3"34690$1-.3"+M,C9-;49.]";121439"4$"^"_"&";15$9+39"+61421$8;1-.3" M$1-8";"S9;2,O48O3*"&"68O!",M$1-,&1439"O,29/#"\AO34490,"=61421$2#"P8-G,2;9? 431";"Q9;2,O4,L-3]"M9C43"<#45-.X"S121-;1"&"0$#M39"2+%"a39+;51/43-6&1% /'%(0"+E%+;$(.$(50!"#$%"&"'()'"$%*"+,-.,/,0*"1#6,$"3"&+MNC1#6,$"/3-;48-G"M$,.956N&"S1? 21B"+M,C9-;48-G"U3/,L-3,&8-G"3".15,L-3,&8-GV"2,68-;R-8-G"92#51-.3*"9&1/#1-.3"M$,0$1? ON&"M$;9-3&2;31C1431"&85/#-;943#"+M,C9-;49O#*"M$,O,-.3";2$,&31*"M$,<3/156853"M$,? S/9ON&" OC,2;39T8* "M$,S/9O16853 "+6,+,&1431" 41$5,685N&* "1/5,G,/#"-;8"M1M39$,+N&%" `#6,$"3"&+MNC1#6,$"53/5#"$9-94;,&148-G"M#S/351-.3"5+3RT5,&8-G"3"M,412"'JJ"1$685#CN&"_" 0CN&439"&"-;1+,M3+O1-G"+M9-.1/3+68-;48-G*"1"615T9"41#5,&8-G%"P"M$,.95-39"'%'["\F&,$;9? 439"3"$,;&3.1439"+61421$2N&".15,L-3"#+C#0"M,O,-8"3"34690$1-.3"+M,C9-;49.]";121439"4$"^"_" &";15$9+39"+61421$8;1-.3"M$1-8";"S9;2,O48O3*"&"68O!",M$1-,&1439"O,29/#"\AO34490," =61421$2#"P8-G,2;9431";"Q9;2,O4,L-3]"M9C43"<#45-.X"S121-;1"&"0$#M39"2+%"h2$,&31%


!"#$%


!"#$%$&'()*+,-%./0$1+#23+,/$45.1".6*78,4,"+#'%2,&9.($(,7"#$%52&*2-07"+%"+8, "7$,($&#,7"#$0$3#'+0"),9:+&".6*7),($5"$(,547$547"2,"+'37,7,(+3.,#+3+,1.;$,/2<,'547+:$1, "+'3,&-.:$*4"2*=,>-&2*=.0.?7+8,-$5+?.?73+8,@70.4.@7+8,&.*(.0.?7+A8,(+3,7,-%4$517.#$1, 4+7"#$%$&.9+"7+,%$07?7("$?.8,+%#2&#2*4"$?.8,547$""73+%&37$?.,*42,$3.".17*4"$?.B,C9+, 7"#$%52&*2-07"+%".6<,921'&4+,&#.&.9+"7$,"7$,#203.,%D;".%.5"2*=,'(E<,7,3."*$-*(7,#$.F %$#2*4"2*=,>3#D%2*=,975.*4"21,-%4$(+9$1,($&#,-%./0$1,97$0.6*7,5$@7"7*(7,.%+4,($(,#2F -.0.?77A8,+0$,7,9&4$*=&#%.""2*=,@.%1,-%+3#2*4"$?.,9&-+%*7+,.&D/,9230'*4."2*=,17$&4F 3+"7.9.B,G"+074'()*,5.&#E-"),9,H.0&*$,"+(".9&4),07#$%+#'%E,4,4+3%$&',-%./0$1+#237, /$45.1".6*7,1.;"+,4+'9+;2<8,;$,-%4$;29+,."+,&9.7&#2,"+'3.92,%$"$&+"&B,C,-%./0$F 17$,&-.:$*4"218,(+371,($&#,/$45.1".6<8,-7&4$,&7E,*.%+4,*4E6*7$(,9,.517$""2*=,3."F #$3&#+*=8,'3+4'()*,($(,%D;".%.5"$,./07*4+,7,1+"7@$&#+*($B,C&#+#"7$,59+547$6*7+,0+#,#., *4+&,97$037$(,#%+"&@.%1+*(7,'&#%.(.9$(8,&-%42(+()*$(,97$0',7"7*(+#29.1,./29+#$0&3718, +0$,#+3;$,%.49.(.97,0.3+0"2*=,/+5+I,"+'3.92*=,"+5,97$0.1+,-%./0$1+17,&-.:$*4"2F 178,9,#21,J,"+5,/E5)*21,-%4$517.#$1,-%$4$"#.9+"$(,-'/073+*(7,J,4(+97&37$1,/$4F 5.1".6*7B,K'547$,/$45.1"7,#.,0'547$,9230'*4$"78,+,9+03+,4,9230'*4$"7$1,&-.:$*4F "21,"7$%.4$%9+0"7$,497)4+"+,($&#,4,7&#.#),&-.:$*4$I&#9+,./29+#$0&37$?.,L2?1'"#,M+'F 1+",9,3&7);*$ ,!"#$%&'(&)*+%,$(-, 49%+*+,'9+?E,"+,@+3#8,;$,9$,9&-D:*4$&"2*=,&-.:$F *4$I&#9+*=,-%./0$1,0'547,9230'*4."2*=,>4/E5"2*=A,%.4-+#%'($,&7E,9,3+#$?.%7+*=,*42F &#.,@7"+"&.92*=,>3."7$*4".6<,4+-$9"7$"7+,6%.53D9,'#%421+"7+AB,N.,"7$,92&#+%*4+,($5F "+38,/2,-%429%D*7<,&-.:$*4$I&#9',#2*=8,3#D%42,*4'(),&7E,9230'*4$"7B,L/E5".6<,/.97$1, 1.;$,.4"+*4+<,#49B,&-.:$*4"),/$45.1".6<,4,#.9+%42&4)*),($(,'#%+#),-.*4'*7+,9:+&"$(, 9+%#.6*7,7,&$"&',;2*7+8,#+3;$,"7$/$4-7$*4$I&#9.,#$?.8,;$,9,3+;5$(,*=9707,1.;$,&#+<,&7E, ."+,'547+:$1,7""2*=AB O.%+4,97E*$(,.%?+"74+*(7,-.4+%4)5.92*=,-%./0$1+#23E,9230'*4$"7+,J,9,#21, /$45.1".6*7,J,9:)*4+,9,4+3%$&,&9.($(,&#+#'#.9$(,547+:+0".6*7B,L(+97&3.,/$45.1".6*7, &3'-7+,'9+?E,-.07#23D9,&-.:$*4"2*=8,?$"$%'()*,+3#29".6<,/+5+9*4),%D;"$?.,%.54+(', 7"&#2#'*(7 , "+'3.92*= , .%+4 , .%?+"74+*(7 , 697+5*4)*2*= , -.1.* , .&./.1 , /$45.1"21B, P+%#.,9&3+4+<8,;$,9,%D;".%.5"2*=,.-%+*.9+"7+*=,"+'3.92*=,*.%+4,*4E6*7$(,4(+97&3., /$45.1".6*7 ,3.(+%4."$, ($&#,4, 7""217 ,-%./0$1+178 ,#+3717 , (+3,-%4$1.*,9,%.547"7$8, -%4$&#E-*4.6<,*42,'4+0$;"7$"7+B,C,/$45.1".6*7,-7&4$,&7E,%D9"7$;,9,3."#$36*7$,-.07#237, &-.:$*4"$(8,-%+*2,&.*(+0"$(,*42,17$&43+0"7*#9+B,Q71.,;$,5.,#$(,-.%2,"7$,'5+:.,&7E,4%$F +074.9+<,;+5"2*=,/+5+I,.,4+&7E?',.?D0".-.0&3718,9,&2#'+*(7,?:E/.3.,.5*4'9+"$?.,5$F @7*2#',#$.%$#2*4"$?.,4+3.%4$"7$"7+,9,#$.%7+*=,&.*(.0.?7*4"2*=,*42,-&2*=.0.?7*4"2*=8, 1.;"+,($5"+3,-.97$547$<8,;$,.,-%./0$17$,/$45.1".6*7,97$12,*.%+4,97E*$(B,O.%+4,*4EF 6*7$(,%D9"7$;,&:.9.,/$45.1".6<,-.(+97+,&7E,9,.@7*(+0"2*=,5.3'1$"#+*=,?17""2*=8, 9.($9D5437*=,7,.?D0".-.0&37*=,"+97)4'()*2*=,&9.(),#$1+#23),5.,-%D/2,%.497)429+F "7+,-%./0$1D9,&-.:$*4"2*=B,R.&")*+,70.6<,%$+074.9+"2*=,/+5+I,>%$+074.9+"2*=,"+,0.F 3+0"2*=,-%D/+*=,J,9.($9D54#9.,-.1.%&37$8,S%+3D98 ,P%.*:+9,*42,M7+:2&#.3T,171., 97$0',-%./0$1D9,497)4+"2*=,4,-%.9+54$"7$1,/+5+I8,96%D5,.&D/,/$45.1"2*=8,.,3#D%2*=,


UV

H%./0$12,/$45.1".6*7,9,H.0&*$

#%+3#.9+<,/E547$,9,&-.&D/,&4*4$?D:.92,Q+%*7",WB,X.*=.*37,9,5+0&4$(,*4E6*7,-'/073+*(78, Y:D9"2,Z%4)5,X#+#2&#2*4"28,9,%+1+*=,[+%.5.9$?.,X-7&',H.9&4$*="$?.,K'5".6*7,7,Q7$&4F 3+I,\]UU8,%$+074'()*,4+:.;$"7+,&-7&',-.&#+".97:,92.5%E/"7<,3+#$?.%7E,.&D/,/$45.1"2*=, (+3.,.5%E/"),?%'-E,5.*$0.9)A8,7*=,92&.3+,(+3.6<,7,7"#$%52&*2-07"+%".6<,'(+9"7+,4"+*4$"7$, -%./0$1',/$45.1".6*78,3#D%2,&#+($,&7E,50+,97$0',?17",9,H.0&*$,4+5+"7$1,30'*4.921,5., %.497)4+"7+8,4+%+4,-.,-%./0$17$,/$4%./.*7+8,"7$-$:".&-%+9".6*7,*42,-%4$1.*2,9,%.547"7$B L97E3&4."$,4+7"#$%$&.9+"7$,-%./0$1+#23),/$45.1".6*7,975.*4"$,($&#,%D9F "7$;,9,'"79$%&2#$*371,"+'*4+"7',-.0&37*=,&#'5$"#D9B,O.%+4,97E*$(,-%29+#"2*=,7,-+IF &#9.92*=,'*4$0"7,92;&42*=,9,%+1+*=,4+(E<,./07?+#.%2("2*=,.%+4,@+3'0#+#29"2*=,%$+07F 4'($,4+(E*7+,-.697E*."$,&-.:$*4"21,+&-$3#.1,/$45.1".6*7,*42,-%.@70+3#2*$,/$45.1F ".6*7B,[+(*4E6*7$(,.5/7.%*+17,#+37*=,923:+5D9,7,<97*4$I,&),-.0&*2,&#'5$"*7,&#'57'()*2, "+'37,&-.:$*4"$8,(+3,&.*(.0.?7+8,-&2*=.0.?7+,*42,-$5+?.?73+B,C,/$45.1".6*7,"+'*4+, &7E,%D9"7$;,9,3."#$36*7$,".9.*4$&"2*=,9,H.0&*$,1$#.5,-%+*2,&.*(+0"$(,-.5$(1.9+"$(, 4,.&./+17,/$45.1"2178,#+37*=,(+3,+&2&#.9+"7$,.&./7$,/$45.1"$(,*42,&#%$$#9.%37"?B, L%$&4#),#$1',.&#+#"7$1',4+?+5"7$"7',5$523.9+"2*=,($&#,*.%+4,97E*$(,3'%&D9,-%+3F #2*4"2*=,7"&-7%.9+"2*=,7,-%.9+54."2*=,-%4$4,.%?+"74+*($,-.4+%4)5.9$8,3#D%$,-%+*'(), 1$#.5),&#%$$#9.%37"?',&37$%.9+"$?.,5.,.&D/,/$45.1"2*=,>"-B,N.9+%42&#9.,H.1.*2, 71B,69B,M%+#+,G0/$%#+,S.:.,Y5+I&37$,*42,OGR!NGX,^7$*$4(7,M7+:.&#.*37$(AB H.5*4+&,'&#+0+"7+,4+&+5,@'"3*(.".9+"7+,7,%$+074+*(7,-%.($3#',&2&#$1.9$?.,UBU_,`N9.F %4$"7$,7,%.497(+"7$,&#+"5+%5D9,'&:'?,-.1.*2,7,7"#$?%+*(7,&-.:$*4"$(a,9,4+5+"7',>"%,bA, 9,4+3%$&7$,&#+"5+%24+*(7,-%+*2,4,/$45.1"217,9,#21c,.-%+*.9+"7$,1.5$0',`Y17""$?., X#+"5+%5',P2*=.54$"7+,4,M$45.1".6*7a,>YXPMA,-.9.:+".,L$&-D:,M+5+9*428,3#D%$?., ?:D9"21,*$0$1,-%.($3#.921,($&#,9&-.1+?+"7$,9&42&#37*=,4++"?+;.9+"2*=,9,%$+074+F *(E,-%.($3#',.&D/,-.5,3)#$1,1$#.5.0.?7*4"218,9,-%.*$&7$,4/7$%+"7+,5+"2*=,.%+4,7*=, +"+0742,70.6*7.9$(,7,(+3.6*7.9$(B,P,($?.,-7$%9&4$(,@+47$,J,57+?".42,J,?:D9"21,*$0$1,L$&-.F :'8,./.3,-%+*2,9,?%'-+*=,$3&-$%*37*=8,/2:.,.-%+*.9+"7$,57+?".42,&2#'+*(7,/$45.1".F 6*7,9,H.0&*$8,3#D%+,4,4+:.;$"7+,17+:+,3:+6<,"+*7&3,"+,#$.%$#2*4"$,+&-$3#2,7"#$%$&'()*$?., "+&,4(+97&3+B,N%$6*7,4+9+%#$,9,-."7;&421,5.3'1$"*7$,-.9&#+9+:2,"+,&#23',697+#+,+3+F 5$17*37$?.,.%+4,697+#+,-%+3#23D98,3#D%42,"+,*.,547$I,-%+*'(),4,.&./+17,/$45.1"217B, S."&'0#.9+"$,/2:2,-%4$4,9&42&#37*=,*4:."3D9,L$&-.:',M+5+9*4$?.8,-.5*4+&,*2307*4"2*=, &-.#3+I,9,%D;"2*=,%$(."+*=,H.0&37,>Y5+I&38,H.4"+I8,P+%&4+9+8,P%.*:+98,R4$&4D9AB ^7+?".4E,.-%+*.9+"),-%4$4,L$&-D:,M+5+9*42,"+0$;2,#%+3#.9+<,4,($5"$(,&#%."2, (+3.,&9.7&#$?.,%.54+(',#$.%$#2*4"$,&-.(%4$"7$,"+,-%./0$1,/$45.1".6*7,9,H.0&*$8,4,5%'F ?7$(,4+6,(+3.,/$4-.6%$5"7,9&#E-,5.,#%$6*7,4+9+%#2*=,9,-.&4*4$?D0"2*=,%+-.%#+*=,?%'-, $3&-$%*37*=c , 5&B , L5%.97+8 , H%+*2 , &.*(+0"$(8 , X#%$$#9.%37"?'8 , L+#%'5"7$"7+ , 7 ,$5'3+*(78, H+%#"$%&#9,0.3+0"2*=,.%+4,Q7$&43+0"7*#9+B,X9.71,4+&7E?7$1,57+?".4+,#+,5.#23+,-%./0$F 1D98,3#D%$,"7$,/2:2,-.5$(1.9+"$,-%4$4,;+5"),4,92;$(,9217$"7."2*=,?%'-8,-%.-."'()*, -.%'&4+"7$,&7E,9,./&4+%4$,/$45.1".6*7,"+,"7$*.,7""21,-.47.17$B,P,#21,3."#$36*7$,9+%F #.,4+4"+*42<8,;$,#%$6*7,&-7&+"$,-%4$4,-.&4*4$?D0"2*=,+'#.%D9,"7$,92*4$%-'(),-%./0$1+#237, /$45.1".6*78,+,%+*4$(,&#+".97),7"#$0$3#'+0"$,5.-$:"7$"7$,57+?".42,?%'-,$3&-$%*37*=,7,(+3., #+37$,-.97""2,#%+3#.9+"$,/2<,(+3.,-'"3#,92(6*7+,5.,5+0&42*=,/+5+I,7,+"+074B L+&#+"+97+()*,&7E,"+5,1.*"217,&#%."+17,57+?".42,-%./0$1',/$45.1".6*78,4,*+:), -$9".6*7),9&3+4+<,#%4$/+,"+,+3#'+0".6<,4+9+%#2*=,9,"7$(,#%$6*78,3#D%$,4"+(5'(),&9.($, '1.*.9+"7$,9,"+(".9&4$(,07#$%+#'%4$,"+'3.9$(8,%+-.%#+*=,4,/+5+I,7,+3#'+0"7$,%$+074.F 9+"2*= ,-%.($3#+*=B ,P7$0',+'#.%D98 ,.-%+*.9'()*2*=,-.&4*4$?D0"$,*4E6*7 ,57+?".428, -.9.:'($, &7E, "+, "+(".9&4), 07#$%+#'%E, -%4$517.#' ,.%+4 , "+, "+(".9&4$, .-%+*.9+"7+,


P&#E-

Ud

-+I&#9.92*=,.%?+"74+*(7,7,7"&#2#'*(7,>Q7"7&#$%&#9.,H%+*2,7,H.07#237,X-.:$*4"$(8,Y:D9"2, Z%4)5,X#+#2&#2*4"28,Q7"7&#$%&#9.,!"@%+&#%'3#'%28,7#-BAB,H.171.,#$?.8,;$,57+?".4+,.-%+F *.9+"+,-%4$4,L$&-D:,M+5+9*42,17+:+,"+,*$0',-%4$5$,9&42&#371,.-7&,&2#'+*(7,/$45.1".F 6*7,9,H.0&*$8,97$0',+'#.%D9,>X:+9.17%,Q+"5$&8,H7.#%,C0$*=8,M+%/+%+,Y.%2I&3+FM7##"$%8, Q7%.&:+9,H%4$9.e"73A,4+3.%4$"7:.,&9.($,%.49+;+"7+8 ,.-7&'()*,%D;".%.5"$,5.697+5F *4$"7+,$'%.-$(&37$B,N218,"+,*.,9+%#.,49%D*7<,'9+?E8,9&3+4'()*,1.*"$,&#%."2,57+?".42, &#+"',/$45.1".6*7,9,H.0&*$8,&),4+-%.-.".9+"$,-%4$4,*4:."3D9,L$&-.:',M+5+9*4$?., %$3.1$"5+*($8,3#D%$,97$I*4),*+:.6<,%.49+;+IB G"+074'()*,&#%'3#'%E,57+?".42,&#+"',/$45.1".6*7,9,H.0&*$,-.97$547$<,#%4$/+8, 7;,4.&#+:+,."+,-%42(E#+,(';,"+,-7$%9&421,&-.#3+"7'8,9,&#2*4"7',\]U],%.3',9,Y5+I&3'B, ^7+?".4E,/$45.1".6*7,%.4-.*42"+,#$3&#,X:+9.17%+,Q+"5$&+8,3#D%2,9,&-.&D/,9"7307F 92,5.3."'($,-%4$?0)5',07#$%+#'%2,&.*(.0.?7*4"$(,5.#2*4)*$(,-%./0$1+#237,/$45.1".6*7, 9,X#+"+*=,L($5".*4."2*=8,P7$037$(,M%2#+"77,7,[7$1*4$*=B,P,-7$%9&4$(,3.0$(".6*7,+'F #.%,+"+074'($,92&#E-'()*$,9,07#$%+#'%4$,5$@7"7*($,/$45.1".6*7,.%+4,4%D;"7*.9+"$,-.F 5$(6*7+ , #$.%$#2*4"$ , ';29+"$ , -%4$4 , /+5+*428 , + , 9 , 5+0&421 , $#+-7$ , &9.7*= , %.49+;+I, -%4$5&#+97+,-.3%D#*$,=7&#.%7E,&-.:$*4"),/$45.1".6*7,9,X#+"+*=,L($5".*4."2*=B,P,3.F 0$("$(,*4E6*7,#$3&#',X:+9.17%,Q+"5$&,-%$4$"#'($,%.49D(,/+5+I,5$1.?%+@7*4"2*=,"+5, /$45.1".6*7) , .%+4 , 5.3."'($ , +"+0742 , -%./0$1D9 , 497)4+"2*= , 4 , 17$%4$"7$1 , >07*4$F "7$1A,.&D/,($(,5.697+5*4+()*2*=B,[+,4+3.I*4$"7$,&9.7*=,%.49+;+I,9,&-.&D/,&2"#$F #2*4"2,-%$4$"#'($,%$4'0#+#2,52&3'&(7,"+5,-%42*42"+17,/$45.1".6*78,.1+97+,92/%+"$, /+5+"7+,"+5,&#%+#$?7+17,-%42(1.9+"217,-%4$4,/$45.1"2*=8,(+3,%D9"7$;,+"+074'($,/+F 5+"7+,"+5,#.;&+1.6*7),.%+4,974$%'"37$1,-'/07*4"21,.&D/,/$45.1"2*=B L+3%$&$1,#$1+#2*4"21,3.0$("$?.,#$3&#'8,+'#.%&#9+,G0$3&+"5%+,H7"5%+0+8,($&#, -%4$?0)5,7,+"+074+,3%2#2*4"+,7&#"7$()*2*=,9,-.0&37$(,07#$%+#'%4$,"+'3.9$(,5$@7"7*(7,-.(E<, /$45.1".6<,7,.&./+,/$45.1"+,.%+4,#2-.0.?77,.&D/,/$45.1"2*=B,H%4$?0)5,5$@7"7*(7,5.F &#+%*4+,97$542,1B7"B,.,&#.-"7',7*=,%D;".%.5".6*7B,W$?.,$0$1$"#$1,($&#,-%D/+,92.5%E/F "7$"7+ , 3%2#$%7D9 , 7&#"7$()*$?. , 4%D;"7*.9+"7+8 , (+3 , #$; , '&#+0$"7+ , *42 , 7&#"7$($ , &4$%.3., '4?.5"7."+,5$@7"7*(+,/$45.1".6*78,94?0E5"7$,5$@7"7*(+,.&./2,/$45.1"$(8,*.,.#97$%+F :./2 , 1.;079.6< , -%.9+54$"7+ , &4$%.37*= , /+5+I , -.%D9"+9*42*= , "+5 , &3+0) , 4(+97&3+B, H%4$?0)5,-%.-.".9+"2*=,9,07#$%+#'%4$,#2-.0.?77,.&D/,/$45.1"2*=,'4'-$:"7+,.*$"+, 7*=,9+%#.6*7,-.4"+9*4$(B ,X4*4$?D0"),'9+?E,-.697E*+,+'#.%,3+#$?.%77,-.(E*7.9$( ,#+3, 49+"$(,/$45.1".6*7,4,92/.%'8,9.3D:,3#D%$(,#.*42,&7E,.5,0+#,"+'3.9+,-.0$173+B,R.4F 9+;+"7+,#$,97$I*4),3."30'4($,7,%$3.1$"5+*($8,3#D%$,1+(),*=+%+3#$%,%$@0$3&(7,"+'3.9$(8, 92"73+()*$(,4,0$3#'%2,+"+074.9+"2*=,.-%+*.9+IB S.0$("),*4E6<,57+?".42,3%$607,Q+*7$(,^E/&378,3#D%2,9,&-.&D/,9"730792,'3+4'($, "+(9+;"7$(&4$,-%42*42"2,&#+9+"7+,&7E,.&./),/$45.1")B,P,&9.7*=,%.49+;+"7+*=,49%+F *+,'9+?E,"+,?:D9"$,-%./0$12,1$#.5.0.?7*4"$,497)4+"$,4,-%42*42"+17,/$45.1".6*7, "+,?%'"*7$,-.0&3718,(+3,%D9"7$;,-%4$5&#+97+,52*=.#.17*4"2,-.547+:,*42""73D9,-%.9+F 54)*2*=,5.,/$45.1".6*78,3."*$"#%'()*,&7E,"+,-%42*42"+*=,1+3%.,7,173%.&#%'3#'%+0F "2*=B,G'#.%,9,&-.&D/,&4*4$?D:.92,-%$4$"#'($,?:D9"$,-%42*42"2,/$45.1".6*78,#+37$, (+3,'/D&#9.8,/$4%./.*7$8,4:+,&2#'+*(+,17$&43+"7.9+8,"7$.5-.97$5"7$,'&#+9.5+9&#9.8, "7$925.0".6<,&2&#$1',9&-+%*7+,>-%42*42"2,1+3%.&#%'3#'%+0"$A,.%+4,-%4$1.*,9,%.547F "7$8,'4+0$;"7$"7+8,-+#.0.?7$,;2*7+,%.547""$?.8,9,#21,%.547"2,-.*=.54$"7+,>-%42*42"2, 173%.&-.:$*4"$AB,P,-%42?.#.9+"21,.-%+*.9+"7',49%+*+,'9+?E,"+,39$&#7E,#49B,/$45.1F ".6*7,4,92/.%'8,-%$4$"#'()*,#+3;$,#$.%$#2*4"$,&*=$1+#2,9*=.54$"7+,9,&#+",/$45.1".6*7B


U_

H%./0$12,/$45.1".6*7,9,H.0&*$

O49+%#2,+%#23':8 ,+'#.%&#9+,Q+%*7"+, WB , X.*=.*37$?.8 ,-.697E*."2, ($&#,4, ($5"$(, &#%."2,-%./0$1.1,497)4+"21,4,17$%4$"7$1,&3+07,4(+97&3+,/$45.1".6*7,9,H.0&*$8,4,5%'F ?7$(,4+6,.?D0"$(,*=+%+3#$%2&#2*$,.&D/,/$45.1"2*=,9,+&-$3*7$,"+(9+;"7$(&42*=,417$"F "2*=,&-.:$*4".F5$1.?%+@7*4"2*=B,P,&9.7*=,%.49+;+"7+*=,+'#.%,&#+%+,&7E,'547$07<,.5F -.97$547,"+,-2#+"7$c,50+*4$?.,547&7+(,9,H.0&*$,%D;"$?.,%.54+(',7"&#2#'*($,7,.%?+"74+*($, "7$,&),9,&#+"7$,-.5+<,3."3%$#"$(,07*4/2,.&D/,/$45.1"2*=,-%4$/29+()*2*=,"+,#$%$"7$, H.0&37f, H%./0$12,#.9+%42&4)*$,17$%4$"7',/$45.1".6*7 ,Q+%*7",WB ,X.*=.*37 ,'(+9"7+, #+3;$,-.-%4$4,-%$4$"#+*(E,%D;"$?.,%.54+(',&4+*'"3D98,(+37$,.5"+0+4:,9,07*4"2*=,5.3'F 1$"#+*=,.%+4,9,07#$%+#'%4$,-%4$517.#'B,^.3."'()*,*=+%+3#$%2&#237,.&D/,/$45.1"2*=8, -%42#+*4+,92"737,-7E*7',0.3+0"2*=,/+5+I,-.-'0+*(7,.&D/,/$45.1"2*=8,9&3+4'()*,"+,#+F 37$,417$""$,(+3c,-:$<8,97$38,923&4#+:*$"7$8,&#+",*2970"28,5:'?.6<,-.4.&#+9+"7+,9,/$4F 5.1".6*7,.%+4,17$(&*$,4+17$&43+"7+,.&D/,/$45.1"2*=B M+%/+%+, Y.%2I&3+FM7##"$%,9,3.0$("$( ,*4E6*7 ,57+?".42,&3."*$"#%.9+:+,'9+?E, *42#$0"73+,"+,4+?+5"7$"7',&3+07,7,*=+%+3#$%',4(+97&3+,/$45.1".6*7,H.0+3D9,-.4+,?%+F "7*+17,3%+('8,9,g'%.-7$B,!&#.#E,#$(,*4E6*7,57+?".42,"7$,&#+".97),($5"+3;$,07*4/28,0$*4, %.4-.4"+"7$,J,*=.</2,&4+*'"3.9$(,J,&3+07,4(+97&3+,-.,#.8,/2,4+-%.($3#.9+<,9&-+%*7$,7"F #$%9$"*2("$,7,7"#$?%+*2("$,4+%D9".,50+,-.9%+*+()*2*=,H.0+3D98,(+3,7,#2*=8,3#D%42,9,3%+F (+*=,g'%.-2,-.4.&#+()B,C5,1+(+,\]UU,%B8,?52,50+,H.0+3D9,.#9.%42:2,&7E,.&#+#"7$,$'%.-$(F &37$,%2"37,-%+*28,&3+0+,7*=,/$45.1".6*7,925+($,&7E,+5$39+#"+,5.,&#%'17$"7+,17?%+*(7, 4+%./3.9$(B,ME547$,#.,-.9+;"2,-%./0$1,4+%D9".,50+,3%+(D9,-%42(1'()*2*=8,(+3,7,50+, 9:+54,RH8,,3#D%$,&#+"),-%4$5,#%'5"2178,+0$,"7$4/E5"217,5$*24(+17c,,&-%.9+54+<,%.5+F 3D9,5.,3%+(',*42,%+*4$(,'547$0+<,71,9&-+%*7+,-.4+,"71f,P,-%4$3."+"7',.,%.&")*$(,&3+F 07,/$45.1".6*7,H.0+3D9,9,3%+(+*=,g'%.-28,&4*4$?D0"7$,9,Zg8,+'#.%3+,#$(,*4E6*7,57+?".F 42,-%+?"7$,49%D*7<,'9+?E,-.0&37*=,5$*25$"#D9,"+,4(+97&3.,/$45.1".6*7,H.0+3D98,4+F "71,&#+"7$,&7E,.".,#%'5"21,5.,%.497)4+"7+,-%./0$1$1B H7.#%,C0$*=,J,+'#.%,#%4$*=,3.0$("2*=,+%#23':D9,J,-%42/07;+,O42#$0"73.97,39$F &#7$,497)4+"$,4,.-%+*.929+"7$1,$'%.-$(&37*=,&#%+#$?77,9+037,4,/$45.1".6*7),7,:+?.F 54$"7+,($(,&3'#3D9B,G'#.%,9,&9.7*=,%.49+;+"7+*=,&3'-7+,&7E,"7$,#23.,"+,.-7&7$,92/%+ F "2*=,&#%+#$?778,9&3+4'($,#+3;$,"+(9+;"7$(&4$,-%./0$12,#.9+%42&4)*$,7*=,92-%+*.929+F "7'B,P,1+#$%7+:+*=,#2*=,H7.#%,C0$*=,9,&-.&D/,&4*4$?D:.92,.-7&'($,597$,"+(/+%547$(, -.9&4$*="$,1$#.52,-.1.*2,.&./.1,/$45.1"21c,=.'&7"?,@7%&#,7,*."#7"''1,.@,*+%$B, W$?.,%.49+;+"7+,-%.9+54),5.,9"7.&3'8,;$,%.497)4+"7$,-%./0$1',/$45.1".6*7,(+3., ?:D9"$?.,*$0',-.07#237,9./$*,/$45.1".6*7,($&#,1.;079$B,X#)5,#+3,97$0$,'9+?7,-.697EF *+,4.%7$"#.9+"7',-.0&37$(,-.07#237,&-.:$*4"$(,"+,3."7$*4".6<,&#9.%4$"7+,3%+(.9$(,7,47"F #$?%.9+"$(,&#%+#$?77,9./$*,/$45.1".6*7B [7$,'0$?+,9)#-079.6*78,;$,-%./0$12,0.3+0.9$,7,497)4+"$,4,"717,4(+97&3.,9230'F *4$"7+,17$&43+"7.9$?.,#.,"+(9+;"7$(&4$,*42""737,-%.9+54)*$,5.,/$45.1".6*7,7,30'*4.F 9$,50+,-%.*$&',92*=.54$"7+,4,/$45.1".6*7B,^0+#$?.,9,3.0$("$(,*4E6*7,57+?".42,&#+"', -.0&37$( ,/$45.1".6*7,H7.#%,C0$*=,9,&-.&D/,&4*4$?D:.92,-%4$5&#+97+,"+(9+;"7$(&4$, -%./0$12,497)4+"$,4,17$&43+0"7*#9$1,"+,#$%$"7$,"+&4$?.,3%+('B ,X4*4$?D0"),'9+?E, &3'-7+,"+,#2*=,+&-$3#+*=8,3#D%$,1.?),17$<,/$4-.6%$5"7,/)5e,-.6%$5"7,9-:29,"+,&3+0E, 4(+97&3+,/$45.1".6*7,9,-.&4*4$?D0"2*=,?17"+*=B,P+%#.6*7),-%$4$"#.9+"2*=,#%$6*7, ($&#,@+3#8,7;,+%#23':,.,17$&43+0"7*#97$,($&#,1.*".,.&+54."2,9,"+(9+;"7$(&42*=,-%./0$F 1+*=,.&D/,/$45.1"2*=,7,4+?%.;."2*=,/$45.1".6*7)8,(+3,%D9"7$;,923.%42&#'($,"+(F ".9&4$,J,-.0&37$,7,$'%.-$(&37$,J,5+"$,07*4/.9$B


P&#E-

Uh

S."#2"'+*(E,%$@0$3&(7, H7.#%+,C0$*=+,&#+".97 ,#$3&#, Q+*7$(+,^E/&37$?.8 , 3#D%2, -.-%4$4,+"+074E,92/%+"2*=,?17""2*=,&#%+#$?77,%.497)429+"7+,-%./0$1D9,&-.:$*4"2*=, '(+9"7+8,(+3,"7$97$0$,'9+?7,-.697E*+,&7E,9,"7*=,4(+97&3',/$45.1".6*7B,[+,-.5&#+97$, -%4$-%.9+54."2*=,/+5+I,(+3.6*7.92*=,+'#.%,4+'9+;+8,7;,9,97$0',&#%+#$?7+*=,975.*4F "2,($&#,/%+3,%4$#$0"$(,57+?".42,-%./0$1'8,*4E&#.,-7&4$,&7E,.,"71,9,.5$%9+"7',.5,7""2*=, -%./0$1D9,&-.:$*4"2*=8,#+37*=,(+3,-%4$1.*,9,%.547"7$,*42,4:+,&2#'+*(+,17$&43+"7.9+, -.&4*4$?D0"2*=,?17"B,Q+*7$(,^E/&37,49%+*+,'9+?E,"+,@+3#8,;$,9,97$0',-%42-+53+*=, -%./0$1,/$45.1".6*7,-.&#%4$?+"2,($&#,($52"7$,-%4$4,-%241+#,7"#$%9$"*(7,9,.3%$&7$,($F &7$"".F471.921B Q7%.&:+9 , H%4$9.e"73 , 9 , &9.71 , .-%+*.9+"7' , -%$4$"#'($ , "+(9+;"7$(&4$ , +3#2, -%+9"$8,3#D%$,9,&-.&D/,/$4-.6%$5"7,/)5e,-.6%$5"7,497)4+"$,&),4,-%./0$1$1,/$45.1F ".6*7B,G'#.%,-%4$5&#+97+,"+(9+;"7$(&4$,$'%.-$(&37$,7,-.0&37$,5.3'1$"#2,-%+9"$8,-.5F 5+()*,($,3%2#2*4"$(,7"#$%-%$#+*(7B ,P,.-%+*.9+"7',-.55+".,+"+0747$,-."+5 ,b],+3#D9, .%+4,5.3'1$"#D9,-%.?%+1.92*=8,9,#21,3.52@73+*(7,92"73+()*2*=,4,+3#D9,7,-%.?%+F 1D9,17E542"+%.5.92*=,J,C[L8,R+52,g'%.-28,Z"77,g'%.-$(&37$(B,L$,94?0E5',"+,.?%+"7F *4$"7+,4$9"E#%4"$8,&3."*$"#%.9+:,&7E,"+,5.3'1$"#+*=,"+(9+;"7$(&42*=,50+,+"+0742,-%.F /0$1'8,.5".&4)*2*=,&7E,9-%.&#,5.,&2#'+*(7,.&D/,/$45.1"2*=B,H.4.&#+:$8,-.17"7E#$,9,"7F "7$(&421,#$36*7$8,-.&:';),5.,.-%+*.9+"7+,&'?$&#77,9,@+47$,1.5$0',*42,#$;,%$3.1$"5+*(7B H%4$5.&#+#"7 , +%#23':8 , +'#.%&#9+ , Q+*7$(+ , ^E/&37$?.8 , -.697E*."2 , 3%2#2*4"$(, +"+0747$,9&-+%*7+,.&D/,/$45.1"2*=,9,H.0&*$8,'3+4'($,"+(9+;"7$(&4$,17"'&2,7,/.0)*437, &2&#$1',-.1.*2,.&./.1,5.697+5*4+()*2*=,/%+3',5+*=',"+5,?:.9)B,G'#.%,-%4$3."'($8, 7;,./$*"7$,"+,?%'"*7$,-.0&371,#%'5".,1D97<,.,%$+074.9+"7',&-D("2*=,7,47"#$?%.9+"2*=, 547+:+I,"+,%4$*4,.&D/,9230'*4."2*=,&-.:$*4"7$B,P,&9.7*=,%.49+;+"7+*=,-.5$(1'($, -%D/E,49%D*$"7+,'9+?7,O42#$0"73+,1B7"B,"+,-%./0$1,'4+0$;"7$"7+,.5,'547$0+"$(,-.1.F *28,"7$5.&#+#3',7"@%+&#%'3#'%2,*42,*=+%2#+#29"$?.,1.5$0','547$0+"$(,-.1.*2B,G"+074+, &:+/2*=,&#%.",&2&#$1',-.1.*2,.&./.1,/$45.1"21,-%.9+547,^E/&37$?.,5.,-%4$3."+F "7+8,7;,./$*"7$,@'"3*(."'()*$,>*4E&#.,7"#$%9$"*2("$A,@.%12,-.1.*2,50+,.&D/,5.697+5*4+()F *2*=,&#+"',/$45.1".6*78,9,-.:)*4$"7',4,-%./0$1$1,"7$92&#+%*4+()*2*=,4+&./D9,17$&4F 3+"7.92*=,?17"28,1+(),*=+%+3#$%,-%4$5$,9&42&#371,7"#$%9$"*2("2,7,(+3.,#+37$8,9,1+:21, &#.-"7',"+37$%.9+"$,&),"+,-%$9$"*(E,/$45.1".6*7,7,-%.*$&2,92*=.54$"7+,4,"7$(B R.49+;+"7+, Q+*7$(+, ^E/&37$?.,.,9+5+*=,./$*"7$,@'"3*(."'()*$?.,&2&#$1', 9&-+%*7+,.&D/,/$45.1"2*=,"+0$;2,#%+3#.9+<,(+3.,/$4-.6%$5"7,9&#E-,5.,%$3.1$"5+*(78, &-7&+"2*=,"+,3.I*',#$(,57+?".42B,H.*4)#3.9.,&#+".97:2,."$,7"#$?%+0"),*4E6<,-.&4*4$F ?D0"2*=,+%#23':D98,9,.&#+#$*4".6*7,($5"+3,45$*25.9+".,&7E,"+,92547$0$"7$,.&./"$?., %.4547+:'8,3#D%2,4/7$%+:/2,"+(9+;"7$(&4$,-.&#'0+#2,+'#.%D9,57+?".42,9,($5"21,17$(F &*'B,P+%#.,4+4"+*42<8,;$,9&42&#37$,%$3.1$"5+*($,4"+(5'(),&9.($,-.#97$%54$"7$,9,57+F ?".47$,7,4,($(,#%$6*7,/$4-.6%$5"7.,92-:29+()B,L+-$9"$,"7$,92*4$%-'(),."$,1.;0792*=, -%.-.42*(7,5.,$@$3#29"$(,7,&3'#$*4"$(,-%+*2,"+,%4$*4,.&D/,/$45.1"2*=8,($5"+3,9,&-.F &D/,3.1-0$3&.92,'(+9"7+(),&:+/.6*7,7,-%.-."'(),37$%'"37,547+:+I,9,"+(&:+/&42*=,./F &4+%+*=,&2&#$1',-.1.*2,.&./.1,/$45.1"21,9,H.0&*$B [7$,'0$?+,9)#-079.6*78,;$,9,-%$4$"#.9+"$(,57+?".47$,'5+:.,&7E,4$/%+<,9,&#.F &'"3.9.,3%D#371,*4+&7$,97$0$,7"#$%$&'()*2*=,39$&#77,497)4+"2*=,4,*.%+4,/+%547$(,1.5F "21,-%./0$1$18,(+371,50+,547+:+0".6*7,.%?+"74+*(7,-.4+%4)5.92*=8,&.*(.0.?D98,-&2F *=.0.?D9,7,-.07#23D9,&-.:$*4"2*=,&#+:.,&7E,4(+97&3.,/$45.1".6*7B,W+3.,%$5+3#.%,*+:.F 6*7,.-%+*.9+"7+,7,.&./+,.5-.97$547+0"+,4+,-.9&#+"7$,#$?.,5.3'1$"#',;297E,"+547$(E8, ;$,#%$6*7 ,9, "71,4+9+%#$,-.&:';),97$0',.&./.1,5., ($&4*4$, /+%547$( ,-%.@$&(."+0"$?.,


\]

H%./0$12,/$45.1".6*7,9,H.0&*$

&-.(%4$"7+,"+,7"#$%$&'()*$,"+&,4+?+5"7$"7$B,Q+()*,697+5.1.6<8,7;,.,/$45.1".6*7,1.;F "+,/2:./2,-%+95.-.5./"7$,-7&+<,/$4,3.I*+8,&#+%+07612,&7E,4+-%$4$"#.9+<,"+(/+%547$(, +3#'+0"),97$54E8,"+,-.5&#+97$,3#D%$(,J,9,"+&421,-%4$3."+"7',J,9,&-.&D/,%4$#$0"2,1.;F "+,/'5.9+<,-%+954792,./%+4,/$45.1".6*7B,P,-%4$697+5*4$"7'8,7;,-%$4$"#.9+"+,57+F ?".4+,9,%$+0"2,&-.&D/,-%42*42"7<,&7E,1.;$,5.,497E3&4$"7+,&3'#$*4".6*7,-.1.*2,"7$F &7."$(,.&./.1,/$45.1"218,;2*4212,.9.*"$(,0$3#'%2B Q+*7$(,^E/&37


!"#$%&'()*#+,-.

!"#$%&'()*&+,#-./,0)1$2314.) 53(36)(-1/,#',/,0)5$#(-27-8,9 .):-,;-&-%9,#7$;)&91$"31+"#$)<=>?) @9$&*9$;)A"/13799)-"3#)B9$29$,


!"#$% !"#$%&'()*)+,$#(")-"#)./01"2%)&("3.40)#0&(".#50'(06)78$9,3:4;)%$)&(0./0)$%) &(0./0)*)<9#;4(:203:),7028)%$5:$)+,$#5%=>)7;-9010)%.(0$1;)/9;-)?;4(0@)A0)<9#"./9#"'() 7("5B7)7)5%$"5.04C)<9070)&%?'0)#'0+"D>).#"9"2)<9#"<(.B7)<9B-,3:4;4C)9"2,+%70>) .7%-%$':)78$9B758)E+,D';4C)+,$#(F)GH"9"&"5)!@6)IJKJL@)M$)#07.#")9B7'("?)<907%N $074;)()./0/"4#'()&(".#50O4;)&03:)<9%-+"&)#")#9%#,&("'("&6).5:$).(8)/04;)+,$#(")-(%N 9:)()$+04#"2%)7;&;503:).(8)9B?';&)<9#"<(.%&6)&03:4;&),3:>)7)509-;)(4C)78$9B758@) !"#$%&'(6)71B4#8$#;6)-("$04;6)4C%>)7)%4#04C)-%20/;4C)().;/;4C)7;2+:$03:4;)/05).0&%6) &03:).7%3")('$;7($,0+'"6)-09$#%)9B?'")C(./%9("6)%59"=+03:4")(4C)7;-%9;)()<%<;4C03:4") (4C)<%#0)'07(0.).<%1"4#"O./70@)P)(4C)+%.04C)#-("20).(8).#"9"2),709,'5%70O)<%7%$,N 3:4;4C6)?")-"#$%&'%=>)3"./)-09$#%)/9,$';&)$%)%<(.0'(0)()7;30='("'(0)#307(.5("&@ Q%43%+%2%7("6)<.;4C%+%2%7(")()0'/9%<%+%$#;)'("),./8<,3:)7)<1%$'%=4()=9"$'(%N 7("4#';& ) &%90+(./%&6 ) <9B-,3:4)%<(.0> ) ( )7;30='(>) R"'%&"'6 ) ?")# ) 305(4C= ) <%7%$B7) 4#8=>)+,$#()<9%70$#()?;4("6)5/B9")3"./)%-4")7(85.#%=4().<%1"4#"O./70@)A0)<9#"./9#"'() <907(")IST)+0/)-0$0O)'0$)-"#$%&'%=4(:6)-0$04#").R%9&,1%70+()-09$#%)9B?'")C(<%/"#;6) 0'0+(#%70+()<9%-+"&)7)50?$;6)$%./8<';)'0,5%&).<%1"4#';&).<%.B-@)U29%&0$#%';)$%N 9%-"5)3"./)<%50D';)()-09$#%)<%,4#03:4;@)P("+"),$01%).(8)7;30='(>V)'0)<"7'%)9%#7(0'%) .#"9"2),<9#"$#"O)()<9#".:$B7)7%-"4)-"#$%&';4C@)W#(85()-0$0'(%&)7("&;)3,?6)?")'(") &0)3"$'"3)<9#;4#;';)()3"$'"3)=4("?5()74C%$#"'(0)7)-"#$%&'%=>@)X9#;./8<,3:4)$%)$(0N 2'%#;)-"#$%&'%=4()7)X%+.4"6)709/%)#0<%#'0>).(8)'03<("97)#)$%9%-5("&)('';4C)5903B76) 0-;)'(")<%<"1'(0>)/;4C).0&;4C)-18$B7)+,-)7;70?0>)%/709/;4C)3,?)$9#7(@ Y%#$#(01)/"')&0)'0)4"+,)$%5%'0'(")<9#"2+:$,)-0$0O).%43%+%2(4#';4C)$%/;4#:4;4C) -"#$%&'%=4()<%7./01;4C)7)Q/0'04C)U3"$'%4#%';4C6)P("+5("3)!9;/0'(()()A("&4#"4C@)A0)7./8N <(")7;30='("'(0)7;&0203:)57"./("V)#059".,)4#0.%7"2%)%90#)/;<,)0'0+(#%70'"3)+(/"90/,9;@)X%) <("97.#"6)7)%<904%70'(,)/;&)'(")<9#;3:1"&)?0$';4C)#)2B9;)%59"=+%';4C)90&)4#0.%7;4C6)7;N 4C%$#:4)#)#01%?"'(06)?")50?$;)#)7#(8/;4C)<%$),7028)5903B7)&0).7%3:).<"4;R(58).<%1"4#':6) %$&("'':)/90$;438)<907':)%90#).%43%+%2(4#':@)Q<+%/)/;4C),709,'5%70O)<%7%$,3"6)?")7)9B?N ';).<%.B-)$"R('(%70'%)()-0$0'%)#307(.5%)-"#$%&'%=4(6).#4#"2B+'(")$%)+0/).#"=>$#(".(:/;4C) $7,$#("./"2%)7("5,@)P)9%#$#(0+")/;&)21B7';)'04(.5)<%1%?%';)#%./01)'0)-0$0'(0)%./0/'(4C)ZT) +0/6)5("$;)/%)#0%-."97%70>)&%?'0)$0+"5%)($:4")#-("?'%=4(),38>)/"2%)<9%-+"&,)7)<%.#4#"2B+N ';4C)590304C@)[%'4"'/90430)'0)%./0/'(4C)$7B4C)$"50$04C)7;'(50)/"?)#")7#9%./,)+(4#-;)<904) '0)('/"9".,3:4;)'0.)/"&0/)%90#)(4C)/"%9"/;4#'"2%)()&"/%$%+%2(4#'"2%)7;90R('%70'(0@)X%)$9,N 2("6)7)%<904%70'(,)%290'(4#0&).(8)$%)<9#"2+:$,)+(/"90/,9;).%43%+%2(4#'"3@)M290'(4#"'(")/%) &0)(./%/'")5%'."57"'43"6)<%'("70?)+(/"90/,90)$%/;4#:40)-"#$%&'%=4()&0)-09$#%)#9B?'(4%N 70';)4C0905/"9@)\(4#':)29,<8)./0'%7(:)&0/"9(01;)%)4C0905/"9#")90<%9/B76)%<904%70O)()./,N $(B7)<9#;<0$5,6)<%7./03:4")7)90&04C)$#(010+'%=4()9B?';4C)('./;/,43()9#:$%7;4C)+,-)<%#0N 9#:$%7;4C@)]C0905/"9;#,3")3")#0#7;4#03)7;.%50)305%=>)&"9;/%9;4#'0)()<905/;4#'")'0./07("N '(")%90#)('/"'430)%$$#(01;70'(0)'0)<%+(/;58).<%1"4#':@


Z^

X9%-+"&)-"#$%&'%=4()7)X%+.4"

W9,2:)70?':)29,<:).:)&0/"9(01;)<%7./03:4")7)90&04C).#"9%5%)9%#,&(0'"3)+(/"N 90/,9;)$%/;4#:4"3)<904;).%430+'"3@)_"./)%'0).#4#"2B+'(")+(4#'0)7)A("&4#"4C)%90#)P("+N 5("3)!9;/0'((6)<%.(0$03:4;4C)9%#-,$%70';).;./"&)('./;/,43()<%&%4;).<%1"4#'"3@)`9#"4(0) 29,<0)+(/"90/,9;).;/,,3").(8)7)%-.#09#")<.;4C%+%2((@)M<("903:4).(8)'0)#01%?"'(04C)9B?N ';4C)/"%9(()<.;4C%+%2(4#';4C)G%$)<.;4C%0'0+(#;)$%)/"%9(()<%#'074#;4CL)<.;4C%+%2%7(") -0$03:)7"7'8/9#'")0.<"5/;).;/,043().<%1"4#'"36)7)5/B9"3)#'0+"D+().(8)-"#$%&'(@)[0?$0) #")7.<%&'(0';4C)29,<)/"5./B7)#07("90)4("507"6)#)<,'5/,)7($#"'(0)<905/;4#'"2%)().<%N 1"4#'"2%6)%&B7("'(")57"./(()-"#$%&'%=4(@)Q5,<("'(").(8)'0)+(/"90/,9#").%43%+%2(4#'"3) 7;'(50)#)<9#"5%'0'(06)?")<%$"3&,3")%'0)#020$'("'(")-"#$%&'%=4()#)'03.#"9.#"3)<"9N .<"5/;7;)()<%9,.#0)5+,4#%7")$+0)$(02'%#;)57"./("@)P)<90404C).%43%+%2(4#';4C)-"#N $%&'%=>),3&%70'0)3"./)7)5%'/"5=4(")<9%-+"&B7)/"%9"/;4#';4C6)<%#70+03:4;4C)'0).;.N /"&0/;4#':)0'0+(#8)<9#;4#;')-0$0';4C)#307(.5)%90#)<9#"<9%70$#0'(")<%9B7'0O)7)7;N &(09#")4#0.%7;&)%90#)<9#"./9#"'';&)G<%&(8$#;)9"2(%'0&()()59030&(L@ P)%<904%70'(,)/;&).5,<(0&).(8)'0)<(84(,)<9%-+"&04C)$%/;4#:4;4C)-"#$%&N '%=4(V)IL)$"R('(43")#307(.50a)ZL)+(4#"-'%=>)()&"/%$;)+(4#"'(06)4C0905/"9;./;50)()$"&%290N R(4#'")#9B?'(4%70'("a)SL)<9#;4#;';a)^L)./90/"2(")R,'543%'%70'(0a)bL)/%?.0&%=>).<%1"4#N '0)()7(#"9,'"5)-"#$%&';4C@)U")7#2+8$,)'0)%290'(4#%':)(+%=>)&("3.40)<9#"$./07(0&;) '0370?'("3.#")()'034("507.#")<904")<%9,.#03:4")<%7;?"3)7.50#0'")/"&0/;@)M290'(4#0&) 9B7'("?)$%)&('(&,&)5%'59"/'")('R%9&043")%)$0';4C)#-("90';4C)7)/9054(" )%&07(0N ';4C)-0$0O@)c01;)7;3:/"5),4#;'(1"&)$+0)<9#;<0$5,)A("&("46)2$;?)3"./)/%)5903)*)#)/9#"4C) %&07(0';4C)*)'03-09$#("3)<%$%-';)$%)X%+.5()%90#)<9%4".;)7)'(&)#04C%$#:4")&03:) 7<1;7)'0)/%6)4%).(8)$#("3")7)'0.#;&)5903,@)H1B7';&)4"+"&)%<904%70'(0)3"./)904#"3) 7.50#0'(")9%$#03,)#020$'("O)().<%.%-B7)(4C)-0$0'(0)'(?)<%7./01;4C)7)/%5,)-0$0O) 5%'59"/';4C),./0+"O@ &'()*+,-,./*(,(0%*12./0-23,42./*(5*4607-08., !0$0'(0)'0$)-"#$%&'%=4(:)&03:)7)dQe)$1,2:)()-%20/:)C(./%9(8@)P09/%)/,/03)3:) .59B/%7%)<9#;/%4#;>6)2$;?)7("+")0'0+%2(4#';4C)#307(.5)&%?'0)#'0+"D>)7)P("+5("3)!9;N /0'(()()A("&4#"4C@)P).%43%+%2(()0&"9;50O.5("3)&%?'0)7;9B?'(>)^)%59".;)-0$0O)=4(=+") #7(:#0'")#")#&(0'0&().<%1"4#'%N"5%'%&(4#';&()#04C%$#:4;&()7)dQeV)IL)+0/0)IKJTN IJZTV)-0$0'(0)'0$)71B4#82%./7"&6)5/B9")-;1%)0'0+(#%70'")305%)#307(.5%).<"4;R(4#'(") 0&"9;50O.5("6)7;'(503:4")#)5,+/,9;)%90#)%29%&'"2%)/"9;/%9(,&)dQea)ZL)IJST)*)P("+5() [9;#;.)#,<"1'(")#&("'(1)9#"4#;7(./%=>)dQe6)<%7%$,3:4)<%307("'(").(8)&0.%7"2%)-"#N 9%-%4(0)()-("$;6)5/B9").<%7%$%701%6)?")'(".<%/;50'0)$%)/0&/"3)<%9;)+(4#-0)%.B-)<9#"N &(".#4#010).(8)<%)5903,)#0)<904:a)SL)+0/0)IJ^TNIJfTV)-0$0'(0)$#("+'(4)-("$;)G!"#$%&'(6))'* +'),-#.L@)d./0-(+(#%70'(").(8).;/,043().<%1"4#'"3)()"5%'%&(4#'"3)<%)gg)7%3'(")=7(0/%N 7"3).<%7%$%701%).5,94#"'(").(8)%-.#09B7)-("$;6).#4#"2B+':),7028)<9#;4(:201%)7B7N 4#0.)#307(.5%)'("?%'0/;4C)&8?4#;#'6)-"#)./01"3)<904;a)^L)IJKT)9@)*)$%)$#(=V)E'%7()-"# N $%&'(F6)5/B9#;)./0'%7(:)21B7';)<9#"$&(%/)0'0+(#%70';4C)<904@ P(85.#%=>)74#".';4C)-0$0O)#)/9#"4C)<("97.#;4C)7;&("'(%';4C)7;?"3)%59"N .B7)-;10).5%'4"'/9%70'0)'0).<"4;R(4#';4C)29,<04C6)/3@V)&(".#50O4;)/0'(4C)C%/"+()#)<%N 3"$;'4#;&()<%5%30&()$%)7;'0384(06)5+("'4()/0'(4C)30$1%$03'()%90#)5+("'4()('./;/,43()<%N =9"$'(4/70)<904;)Ge'$"9.%')A@6)IJZSa)U%9-0,2C) h@6)IJZJa)X095)Y@)i@6)!,92"..)i@)P@6) IJjfL@)M<(.;70'")29,<;)'(")-;1;)*)$%.1%7'(")9#"4#)-(%9:4)*)-"#$%&'"@)!;+()'0#;70'() <9#"#)-0$04#;)-"#$%&';&(6)<%'("70?)#0)/05(4C),70?0'%)$%9%.1;4C)&8?4#;#'6)5/B9#;)


Q@)c0'$".6)/&0,123$%"2450'(65)%7,-.78(%+.$.9:::

Zb

'(")&("+()9%$#(')0'()./01"2%)&("3.40)<%-;/,@)X%)gg)7%3'(")=7(0/%7"3).<0$0)#0<%/9#"-%N 70'(")'0)'(.5%<10/':6)4#0.%7:)<90486)<%./8<,3")9B7'%4#"='(")<9%4".)%$'07(0'(0)<9#"N ./9#"'()&("3.5("3)*)7(85.#%=>)/0'(4C)C%/"+()#%./03")#+(57($%70'0@)X9%70$#()/%)$%)#0'(N 5,)-0$0'"2%)7)/;4C)<90404C)#307(.50@)W%=>)<%$%-'")-0$0'(0)<9%70$#%'%)7)P("+5("3) !9;/0'(()()A("&4#"4CI6)2$#(")9B7'("?)7;./8<%701)<9%-+"&)<9#"&("9#0'(0)5903,)7)<%N .#,5(70'(,)<904;6)4C%>)4C0905/"9;./;5()%<(.;70';4C)29,<)$%=>)(./%/'(").(8)&(8$#;).%-:) 9B?'(1;@)A0)<9#"1%&(")+0/)jT@)()fT@)7")7.#;./5(4C)0'0+(#%70';4C)590304C)<%307(0).(8) '%7;)9%$#03)-"#$%&';4CV)9%$#('6)5%-("/6)$#("4(6)5/B9;)<9%70$#()$%)#&(0';)4C0905/"9,) ()#059".,)<9%70$#%';4C)-0$0O)GH9"k")_@6)IJJIL@ M&07(0'")5903")9B?'(:).(8)$%=>)(./%/'(")4#0."&)#0('/"9".%70'(0).(8)%<('(()<,N -+(4#'"3)-"#$%&';&(@)P)dQe6)0?)$%)+0/)KT@6)<9%-+"&)-"#$%&';4C)'(")7#-,$#01)$,?"N 2%)#0('/"9".%70'(0@)W%<("9%)2701/%7';)7#9%./)<%<,+043()%.B-)-"#$%&';4C)7)#7(:#5,) #)<9%4".0&()&059%"5%'%&(4#';&()<%7%$,3"6)?")7#90./0)#0('/"9".%70'(")<9%-+"&"&) #")./9%';)'0,5).<%1"4#';4C@)A0/%&(0./)7)P("+5("3)!9;/0'(()()A("&4#"4C)#307(.5%)-"#N $%&'%=4()./01%).(8)57"./(:)<%+(/;4#':)$,?%)74#"='("36)-%)3,?)<%$)5%'("4)+0/)jT@)!9;/;3N .50)%<('(0)<,-+(4#'0)'04(.5010)'0)9#:$)7)4"+,)9%#7(:#0'(0)/"2%)<9%-+"&,@)X%307(10).(8) <%/9#"-0)<,-+(4#';4C)<9%290&B76)0)7)5%'."57"'43()#0<%/9#"-%70'(")'0)-0$0'(0)GQ%N &"9k(++")X@6)IJJJL@)X%$%-'(")7)A("&4#"4C6)2$#(")<9%-+"&)-"#$%&'%=4()#;.501)'0)<%N <,+09'%=4()<%$)5%'("4)IJjT)9@)()<%$"3&%70';)-;1)<9#"#)&"$(0@)A("#9%#,&(01;&)7B7N 4#0.)-;1)R05/6)?")7);#&7!5).<7!(4=$,&2.=$%/05)7("+,)<%#%./03")7)'8$#;6),-B./7(")+,-)'0) E%.("$+04C)$+0)-"#$%&';4CF)GX0"2"+%7)]@6)ZTTSL@ X%7;?.#;6 ) 59B/5( ) C(./%9;4#'; ) <9#"2+:$ ) <%50#,3" ) # ) 305 ) 9B?';&( ) #307(.50&() &0&;)$%)4#;'("'(0@)A(")$#(7'()7(846)?")'(")&0)3"$'"36)<%7.#"4C'(")054"</%70'"3)$"N R('(43()-"#$%&'%=4(@)W"R('(43"6)5/B9")&%?'0).<%/50>)7)+(/"90/,9#"6)'(")9B?'(4,3:).(8)#") 7#2+8$,)'0)5903)<%4C%$#"'(0@)X%$./07%7")#'04#"'(")7)$"R('(%70'(,)&03:)4"+")-0$0N '(06)<9#;38/0)&"/%$%+%2(0)()%2B+'"6)/"%9"/;4#'"6)#01%?"'(0)<9#;=7("403:4")-0$04#%7(@) P4#".'")-0$0'(06)$%/;4#:4")E./09;4C)-"#$%&';4CF)G$%&(',3:4;4C)$%)+0/)jT@L)$"R('(%N 701;)-"#$%&'%=>)<%<9#"#)$"#0R(+(043")G7;0+("'%70'("L)#")./9,5/,9;).<%1"4#'"3@)!"#N $%&';&)-;1)4#1%7("5)'("#03&,3:4;)30.'%)%59"=+%'"3)<%#;43()7)./9,5/,9#").<%1"4#'"36) 5/B9"&,)'(")$01%).(8)<9#;<(.0>)%59"=+%'"3)9%+(V)'(")&(01)9%$#(';6)<904;6)./01"2%)&("3.40) #0&(".#50'(06)./01;4C)$%4C%$B7@)!"#$%&';)*)7)/;&),384(,)*)'(")&,.(01)R05/;4#'(")-;>) <%#-07(%';)$04C,)'0$)21%7:6)-%)/"?)/05(")#307(.5%)<905/;4#'(")'(")7;./8<%701%V)%.%N -06)5/B90)-;10)<%$"39#0'0)%).<0'(")'0),+(4;6)/90R(010)$%)09".#/,)+,-).#<(/0+0)<.;4C(0/9;4#N '"2%6)0)71B4#82%./7%)-;1%)4#;'"&)5090+';&@ P.<B14#".'")$"R('(43")510$:)21B7';)'04(.5)'0)<9%-+"&;)&(".#50'(%7"@)g./%/N ';&)"+"&"'/"&)/;4C)$"R('(43()3"./)-("$0@)W,?0)4#8=>)-0$0O)%<("90).(8)'0)5+0.;4#'"3) <904;).%43%+%20)0&"9;50O.5("2%)X"/"9l0)Y%..()GIJKJL6)5/B9;)$"R('(,3")-"#$%&'%=>)305%) E'(")<%.(0$0'(")%$<%7("$'("2%)%90#)9"2,+09'"2%)$%./8<,)$%)/;<%7"2%)&("3.40)#0&(".#N 50'(0F)G.@)ITLZ@)!09$#%)<%$%-'")<%$"3=4(")%$'0+"D>)&%?"&;)7)+(/"90/,9#")<%4C%$#:4"3) I@) P09/%)#79B4(>),7028)'0)7;$0':)'("$07'%)<%)<%+.5,)5+0.;4#':)<9048)>,0&'+'7=#%?.&#,=7).* 24)G_0C%$0)c@6)\0#"9.R"+$)X@6)U0(."+)h@6)ZTTfL@ Z@) W"R('(430)/0)#)'("7("+5(&()#&(0'0&()3"./),?;70'0)7)05/04C)<907';4C)dQe@)U2%$'(")#)/#7@V) Q/"709/)!@)c4[(''";)e4/6)^Z)d@Q@]@)m)IISTI6)"/)."n@ )GIJJ^L6)%.%-0)3"./),#'0'0)#0)-"#$%&':) 7B74#0.6)2$;)E+045.)0)R(o"$6)9"2,+096)0'$)0$"n,0/")'(2C/N/(&")9".($"'4"a)0'$@@@)C0.)0)<9(&09;) '(2C/)/(&")9".($"'4;)/C0/)(.V)GeL)0).,<"9k(."$)<,-+(4+;)%9)<9(k0/"+;)%<"90/"$).C"+/"9)$".(2'"$) /%)<9%k($")/"&<%909;)+(k('2)044%&&%$0/(%'.@@@)G!L)e')('./(/,/(%')/C0/)<9%k($".)0)/"&<%909;)


Zj

X9%-+"&)-"#$%&'%=4()7)X%+.4"

#)P("+5("3)!9;/0'((@)P)4#8./%)<9#;7%1;70';&)/"5=4(")H+"'l0)!90&+";l0)#)IJKK)9%5,)-"#N $%&'%=>)3"./)$"R('(%70'0)305%)E-905)<9070)+,-)$%./8<,)$%).7%3"3)-"#<("4#'"3)().<"1'(0N 3:4"3)<"7'")&('(&,&)<9#"./9#"'()&(".#50+'"3F)G.@)ZjL@)M$).0&"2%)<%4#:/5,)-0$04#"6) ,#'03:4)<905/;4#':),?;/"4#'%=>)/05(4C)$"R('(43(6)7.50#,3:)'0)<9%-+"&;)#)'(&()#7(:#0N '"@)W;.5,.30)$%/;4#;)<9#"$")7.#;./5(&)7:/<+(7%=4()<%307(03:4;4C).(8)<9#;)<9B-04C)$%N %59"=+"'(06)4%)9%#,&("&;)<9#"#)&("3.4")#0&(".#50'(0@)P)'("5/B9;4C)-0$0'(04C)<9#;3N &,3").(8)-09$#%)+(/"90+'")9%#,&("'(")GW%9$(45)H@)e@6)IJJfa)h%<<"9)[@6)ZTTSLV)#0)-"#N $%&'"2%)#%./03"),#'0'0)%.%-0)'("&03:40)$%&,)7)?0$';&)."'.("6)5/B90)<9#"-;70)'0) ,+(4;6)./043()5%+"3%7"36)7)/,'"+,)4#;)/"9&('0+,@)g''()<9#;3&,3:)-09$#("3).#"9%5(")9%#,N &("'("@)U0)-"#$%&';4C),#'03").(8)+,$#()&(".#503:4;4C)7)%<,.#4#%';4C)-,$;'504C@) Q/07(0'").:)/"?)<;/0'(0)%$'%='(")&(".#50O4B7)$%&B7)%<("5()'0$)5%-("/0&()-(/;&() <9#"#)&8?B76)<9#;/,15B7)4#;)/0'(4C)C%/"+(@)P)dQe).<"4;R(4#';&)<9%-+"&"&)3"./)#30N 7(.5%)&(".#50O4B7)<9#;4#"<@ g'';) <9%-+"&6 ) <%$'%.#%';)7) 5%'/"5=4(")$"R('(43( ) X"/"9l0) Y%..(l"2%)$%/;4#;) 4#0.,V)305)$1,2%)5/%=)&0)-;>)<%#-07(%';)$%&,6)0-;)#%./01),#'0';)#0)-"#$%&'"2%p) W"''(.)],+C0'")()7.<B1<904%7'(4;)GZTTfL)7;9B?'(03:)/9#;)/;<;)-"#$%&';4CV)IL)4#0.%N 7;4C6)4#;+()5/B9#;).:)<%&(8$#;)-"#$%&'%=4(:)0)#0&(".#50'("&a)4#8./%).:)/%)%.%-;6)$+0) 5/B9;4C)-"#$%&'%=>)3"./)7;3:/5%7;&)$%=7(0$4#"'("&6)5/B9")#$09#;1%)(&).(8)<("97.#;) 90#)7)?;4(,)()904#"3)'(")<%7/B9#;).(8a)ZL)"<(#%$;4#';4C6)5/B9#;)<%<0$03:)7)-"#$%&'%=>) "<(#%$;4#'("6)7)305(&=)4;5+,a)SL)4C9%'(4#';4C6)4#;+()%.%-;)%$)$07'0)-"#$%&'"@)e,/%N 9#;)#790403:),70286)?")-09$#%)4#8./%)-"#$%&'()4C9%'(4#'().:)'0$9"<9"#"'/%70'()7)-0N $0'(04C)()7)"R"54(")%-90#)-"#$%&';4C)3"./)5.#/01/%70';)<9#"#)/8)29,<8@)_"./)/%)<9%-+"N &0/;4#'"6)2$;?)-"#$%&'()4#0.%7()()"<(#%$;4#'().:)+(4#'("3.(@)M$$#("+';)<9%-+"&)./0N '%7(:)%.%-;)<%.(0$03:4")$%&6)0+")-8$:4")7)29,<(")#029%?%'"36)<9#"$")7.#;./5(&)4C%N $#()/,/03)%)-("$';4C6)#029%?%';4C)"5.&(.3:@)P0?':)29,<86)#)/"2%)<,'5/,)7($#"'(06)./0N '%7(:)+,$#(")#0&(".#5,3:4;)7)9B?';4C)<%30#$04C)+,-)$%&04C6)&(".#50'(04C)%)-09$#%) #1"3)305%=4()G\%45")H@6)[C0$$,9()_@6)Mlh090)e@6)ZTIT@:%A'2,B=6%C&'+2,-%7'%<9#"+,$'(%'") &(".#50'(0@ )P)'("5/B9;4C)-0$0'(04C)<9#"+,$'("'(")7.50#,3").(8)305%)3"$':)#")=4("?"5) 74C%$#"'(0)7)-"#$%&'%=>)Gi'/'"9)P9(2C/)!@)Y@6)]0.<()e@6)c%RR(//)`@)i@6)Q(+k0)X@e@6)IJJKL@ Q%43%+%2)]+0,.)X0"2"+%7)7;&("'(0)9B?'")$"R('(43")-"#$%&'%=4(q-"#$%&'"2%6) 5/B9")&%?'0)'0<%/50>)7)+(/"90/,9#")'("&("45("3V)(')=4=1!2'!,%D%%-"4'(")$"R('(%70'() 305%)4(6)5/B9#;)'(")&03:)710.'"2%)&(".#50'(06)0+").#,503:)2%@)E+$.5)2'!,)*)5(+50)7("5B7) /"&,)%59"=+0'()-;+()305%)9,4C%&;)'09B$6)78$9%74;6)78$9,3:40)-("$%/0@)P.<B14#"='(")*)/"'6) 5/B9;)'(")&0)$04C,)'0$)21%7:)*)/05).#"9%5(")9%#,&("'(")<%384(0)%#'04#06)?")$%)50/"2%N 9(()-"#$%&';4C)#0+(4#03:).(8)%R(09;)&@)('@)/9#8.("'(0)#("&()()('';4C)?;7(%1B76)5/B9")%$"N -901;)(&)$04C)'0$)21%7:@)P"$1,2)'("&("45("2%)<9070)509'"2%)-"#$%&';)/%)%.%-06) 5/B90)'(")&%?")#'0+"D>).4C9%'("'(0@)P)./09.#"3)+(/"90/,9#")&%?'0)9B7'("?).<%/50>)<%38N 4(")=#5)7!,F).<7,6)%$'%.#:4"3).(8)$%)%.B-6)5/B9")#)710.'"3)7(';)+,-)7)7;'(5,)%5%+(4#'%=4() +%.,)'(")&%2:)<9%70$#(>)'%9&0+'"2%)?;4(0@)M-"4'(")/"2%)%59"=+"'(0)3,?).(8)'(")./%.,3"@ Q<%9;)7%5B1)$"R('(43()-"#$%&'%=4()&03:)4#8./%)-09$#%)-,9#+(7;)4C0905/"96)4%)7;N '(50)#)5%'."57"'43()<9#;384(0)%59"=+%'"2%)59;/"9(,&)#0+(4#0'(0)305("3=)29,<;)%.B-)$%)/"3) 50/"2%9((@)M$5:$)-"#$%&'%=>)./010).(8)<9#"$&(%/"&)$"-0/;)<,-+(4#'"3)().<%1"4#"O./7%) 9".($"'4")R%9)('$(k($,0+.)('/"'$"$)/%)-")('./(/,/(%'0+(#"$6)%9)G]L)0)<,-+(4)%9)<9(k0/")<+04")'%/) $".(2'"$)R%96)%9)%9$('09(+;),."$)0.6)0)9"2,+09).+""<('2)044%&&%$0/(%')R%9)C,&0')-"('2.@)`C") /"9&)rC%&"+"..)('$(k($,0+l)$%".)'%/)('4+,$")0';)('$(k($,0+)(&<9(.%'"$)%9)%/C"97(.")$"/0('"$) <,9.,0'/)/%)0')e4/)%R)]%'29"..)%9)0)./0/")+07F)G^Z)dQ])IISTZ)*)Q"4@)IISTZL@


Q@)c0'$".6)/&0,123$%"2450'(65)%7,-.78(%+.$.9:::

Zf

$%&020).(8)%$)<%+(/;5B7)9%#7(:#0'(0)%&07(0'"3)57"./((6)%59"=+"'(")5(&).:)-"#$%&'() 7(:?").(8)#)<9#;#'0'("&)<9070)$%)9B?';4C)R%9&)<%&%4;).<%1"4#'"36)0)7)5%'."57"'43() %#'04#0)5%'("4#'%=>)7;$0/5%70'(0)%59"=+%';4C).,&)<("'(8$#;@)W9%-'0)#&(0'0)7)$"N R('(43()/"2%6)4#;&)3"./)$%&6)&%?")%#'04#0>)5%'("4#'%=>)7;$0/5%70'(0)$%$0/5%7;4C) &(+(09$B7)$%+09B76)R,'/B7)4#;)",9%)G_04%-.)[@6)["&"';)_@6)c0'#()`@6)IJJJL@ 9'()*70:12+,2(5*4607-08., [7"./(0)+(4#"-'%=4()-"#$%&';4C)3"./)=4(=+")#7(:#0'0)#)<9%-+"&"&)$"R('(43()()7;N 7%1,3") 3".#4#")7(84"3)5%'/9%7"9.3()<%+(/;4#';4C@)P)/;&)7;<0$5,)'(")4C%$#()-"#<%N =9"$'(%)%)<("'(:$#"6)0+")%)4%=)&%?")'07"/)-09$#("3)70?'"2%V)7<1;7)'0)%<('(8)<,-+(4#N ':@)P)5%O4,)+0/)fT@)c(/4C)Q';$"96)0&"9;50O.5()$#(0104#)#00'20?%70';)7)<904")#)-"#N $%&';&(6)%21%.(1)7)3"$';&)#)7;7(0$B76)?")7)dQe)3"./)&(+(%')-"#$%&';4C@)P)IJKZ) 9%5,)<%$-(1)./0758)()%4"'(16)?")710=4(70)+(4#-0)#07("90).(8)<%&(8$#;)$7%&0)0)/9#"&0) &(+(%'0&(@)`")+(4#-;)#9%-(1;)790?"'(")'0)0&"9;50O.5("3)%<('(()<,-+(4#'"3)(),4#;'(1;)#)-"#N $%&'%=4()2%9:4;)/"&0/)<%+(/;4#';@)U)-905,)('';4C)$0';4C)/")('R%9&043")-;1;)<%7.#"4CN '(")<%7/09#0'")<9#"#)$#("''(509#;)305%)R05/@)_05).(8)<BD'("3)%50#01%6)?0$'")#)/;4C).#0N 4,'5B7)'(")-;1;)%<09/")'0)305(4C5%+7("5)-0$0'(04C@)c@)Q';$"9%7(),$01%).(8)3"$'05) $%<9%70$#(>)$%)/"2%6 )?") -"#$%&'%=>) -;10) 3"$';&)21B7';4C)<%+(/;4#';4C)/"&0/B7) G_"'45.)]@6IJJ^L@ ]C4:4)<%50#0>6)?")<9%-+"&)740+")'(")3"./)0?)/05)<%70?';6)0$&('(./90430)Y"20N '0)#+"4(10) hdW ) Gh%,.('2 )0'$ ) d9-0') W"k"+%<('2 ) W"<09/&"'/L ) -0$0'(") +(4#"-'%=4() -"#$%&';4CS@ ) !;1% ) %'% ) -09$#% ) <9%./" ) * ) <904%7'(4; ) $"<09/0&"'/, ) #0$#7%'(+( ) $%) 7.#;./5(4C)('./;/,43()&%2:4;4C)<%.(0$0>)305:=)7("$#8)'0)/"&0/)-"#$%&';4C)()<%<9%.(N +()%)%.#04%70'(")+(4#-;)-"#$%&';4C)'0).7%(&)/"9"'("@)U)#"-90';4C)$0';4C)7;'(501%6) ?")+(4#-0)/0)70C0).(8)%$)ZbT)$%)SbT)/;.(84;@)!0$0'(")hdW6)4C%>)C(./%9;4#'(")70?'"6) /9,$'%),#'0>)#0)<%<907'")&"/%$%+%2(4#'("@)c%&"'/"&)<9#"1%&%7;&)7)$;.5,.3()'0$) &"/%$%+%2(:)+(4#"'(0)-"#$%&';4C)-;1%)-0$0'(0)]"'.,.)!,9"0,6)5/B9")7)IJJT)9%5,6) $;.<%',3:4)<%)90#)<("97.#;)#'04#';& )-,$?"/"&)'0)/"')4"+6)<%$381%)<9B-8).<(.,)7;N 1:4#'(")%.B-)-"#$%&';4C6)0)'(")305)74#"='("36)#+(4#0'(0)<9#;)%50#3().<(.,)+,$'%=4(6)4%) '(")<9#;'%.(1%)$%-9;4C)7;'(5B7@)X9#;38/%)&"/%$8)-"#<%=9"$'("2%)-0$0'(06)/#7@V)G*H#1)7I % G),27,&%.=$%G7&,,7%H#1)7)Gc09/(')i@6)IJJZL@)X9#;2%/%70'%)-0#8)&("3.4)()('./;/,43(6)7)5/B9;4C) &%?'0).<%/50>)-"#$%&';4C6)0)'0./8<'(")3"$'"3)'%4;)+(4#%'%)7.#;./5(")%.%-;)<9#"-;N 703:4")7)/;4C)&("3.404C@)M4"'(%'%)+(4#-8)-"#$%&';4C)'0)ZZK)$%)Z^T)/;.@)%.B-@)!0$0N '("6)5/B9")-;1%)<("97.#:)7)C(./%9(()'0,5).<%1"4#';4C)<9B-:)<%+(4#"'(0)-"#$%&';4C)7).<%.B-) &"/%$%+%2(4#'(")<%<907';6)#0%7%4%701%)4("507:)$;.5,.3:@)X9#"<9%70$#%'%)&@('@)"70+,N 043")/"2%)-0$0'(06)./7("9$#03:4"6)?")7;'(5()-;1;)&%4'%)#0'(?%'"@)X%$)7<1;7"&)59;/;5() !(,9%)#&("'(1%)'("4%)&"/%$%+%2(8)()7)'0./8<';&)-0$0'(,6)7)ZTTT)9%5,6)#$"4;$%70'%) .(8)'0)9%#4(:2'(84(")-0$0'(0)'0)S)$'(@)P).,&(")#+(4#%'%)ZKT)bZf)%.B-)-"#$%&';4C@)[%N +"3'")-0$0'(")<9#"<9%70$#%'%)7)9%5,)-("?:4;&^@ e'()7)A("&4#"4C6)0'()7)P("+5("3)!9;/0'(()'(")<9%70$#().(8).<(.,)<%7.#"4C'"N 2%)%.B-)-"#$%&';4C@)A(")%#'04#0)/%6)?")'(")<9%70$#().(8)?0$';4C)<9B-)-09$#("3)<9"4;N #;3'"2%)%59"=+"'(0)(4C)+(4#-;@)X("97.#")-0$0'(")7)P("+5("3)!9;/0'(()<9#"<9%70$#%'%) S@) X9%-+"&)+(4#"'(0)-"#$%&';4C)#%./01)7;4#"9<,3:4%)%&B7(%';)7)$%./8<'"3)<%)<%+.5,)<904;) _,+(()P;2'0O.5("3)GZTTfL@ ^@) P;'(5().:)74(:?)%<904%7;70'"@


ZK

X9%-+"&)-"#$%&'%=4()7)X%+.4"

-09$#%)74#"='("6)-%)3,?)7)IJjb)<9#"#)/C")A0/(%'0+)e..(./0'4")!%09$@)X%+"201%)%'%)'0) +(4#"'(,)%.B-)-"#$%&';4C)*)=<(:4;4C)'0),+(4;)*)7)90&04C).<(.,)<%7.#"4C'"2%@)P)3"2%) 7;'(5,)%59"=+%'%)+(4#-8)-"#$%&';4C)7)P("+5("3)!9;/0'(()'0)Jjb@)X%$%-'")-0$0'(") <9#"<9%70$#%'%)7)IJJI)9%5,@)U+(4#%'%)7B74#0.)I)Zfb)%.B-6 )#)4#"2%)<907(")<%1%70) <9#"-;7010)'0)/"9"'(")/#7@)P(85.#"2%)\%'$;',@)P;'(5()-0$0'(0)-;1;)-09$#%)10/7")$%) <%$70?"'(0V)7).<%.B-)<9#"5%';7,3:4;),$%7%$'(%'%6)?")7)&("3.404C6)7)5/B9;4C)#2%$N '(")#").<(."&)<%7(''%)'(")-;>)-"#$%&';4C6).:)()/%)7)$,?"3)+(4#-("@ P)A("&4#"4C).#04,'50&()+(4#-;)-"#$%&';4C)%$)7("+,)+0/)#03&,3").(8)!,'$"N .09-"(/.2"&"('.4C0R/)P%C','2.+%."'C(+R"@)!0$0'(0)<9%70$#%'")<9#"#)/8)%920'(#0438) <9#;<%&('03:)&"/%$%+%2(4#'(")<("97.#")-0$0'(0)0&"9;50O.5("@)!,'$".09-"(/.2"&"('N .4C0R/)P%C','2.+%."'C(+R"%%<("90).(8)'0)$0';4C)#-("90';4C)%$)9B?';4C)%920'(#043()()('N ./;/,43()#03&,3:4;4C).(8)-"#$%&';&(@)P"$+")./7%9#%';4C)'0)/"3)<%$./07(").#04,'5B76) 7)IJJj)9%5,)bJT)TTT)%.B-)-;1%)-"#)&(".#50'(0)()7)/;&)Sb)TTT)?;1%)'0),+(4;6)7)IJJJ)9@V) ^^T)TTT)-"#)&(".#50'(0)()7)/;&)Zj)TTT)?;1%)'0),+(4;6)9%5)<BD'("3)%4"'(%'%6)?")SJT)/;.@) %.B-)3"./)<%#-07(%'0)&(".#50'(0)Gh90$(+)Q@6)ZTTbL@ \(/"90/,90).%43%+%2(4#'0)%-R(/,3")7)9B?'"2%)9%$#03,)-0$0'(0)(+%=4(%7")<9%70N $#%'")'0)%290'(4#%';&)%-.#09#"V)&(0./0)+,-)9"2(%',@)P;5%9#;./;70'").:)/"?)9B?'"2%) 9%$#03,)$0'")#-("90'")<9#"#)('./;/,43")9#:$%7"@)A(")-8$8)(4C)/,/03)%&07(0>)#")7#2+8N $,)'0)-09$#%)#9B?'(4%70';)4C0905/"9)()4"+"@)`;+5%)305%)<9#;510$)-0$0'(0)%)7;90R('%70N '"3)&"/%$%+%2(()$%-%9,)<9B-;)&%?'0)<%$0>)<9048)'("&("45(4C).%43%+%2B7)'0)#+"4"'(") !,'$".&('(./"9.)Rs9)_,2"'$6)t0&(+("),'$)H".,'$C"(/@)!0$0'(")<9#"<9%70$#%'%)7)KZf) 7;-90';4C)&(0./04C)()2&('04C)$%)KT)TTT)&(".#50O4B7)G7)/9#"4C)+0'$04CL@)X("97.#;) "/0<)-0$0'(0)<%+"201)'0)7.50#0'(,)<9#"#)%.%-;)E$%-9#")<%('R%9&%70'"F)G-,9&(./9#%N 7("6)+"509#"6)'0,4#;4("+"6)5.(8?0L)9%$#(')#029%?%';4C6)/#'@)%-094#%';4C)305(&(=)<9%N -+"&0&(@)Q<%=9B$)'(4C)7;-90'%)$%)-0$0'(0)21B7'"2%)^Sb)9%$#('6)#)5/B9;&()<9#"<9%N 70$#%'%)7;7(0$;@)]#8=>)-0$0'(0)$%/;4#:4:)<9%-+"&,)-"#$%&'%=4()G7;7(0$)57"./(%N '09(,.#%7;)7=9B$).0&%9#:$B7L)<9#"<9%70$#%'%)7)^^S)2&('04C)'0)/"9"'04C)7("3.5(4C) $%)IT)TTT)&(".#50O4B7)()7)SK^)2&('04C)YtA)#)IT)TTTNKT)TTT)&(".#50O40&(@)P).,&("6) $0'")<%4C%$#:)#)bZI)&(0./)()2&('6)4%)$03")ju)7.#;./5(4C)2&(')YtA)$%)KT)TTT)&(".# N 50O4B7@)`;&).0&;&)0,/%9#;)4C4("+()#79B4(>),7028)'0)R05/6)?")(./'("3")-09$#%)7("+") %<904%70O)$%/;4#:4;4C)-"#$%&'%=4(6)5/B9").5,<(03:).(8)3"$;'(")'0)&(0./04C6)0)'(")'0) /"9"'04C)7("3.5(4C)Gv0.5%k(4.)\@6)P"('.)P@6)Q/%++)h@6)v0+"'/(')X@6)IJKSL@ P09/%)3".#4#")7.<%&'(">)%)-0$0'(04C)$%/;4#:4;4C)#0.(82,)#307(.50)-"#$%&N '%=4()7)401;&).<%1"4#"O./7("@)!9,4")\('5)()7.<B1<904%7'(4;)GIJJbL)<9#"<9%70$#(+()7)IJJ^) 9%5,) '0)<9B-(")9"<9"#"'/0/;7'"3)e&"9;50'B7)-0$0'("6)7)5/B9;&)<;/0+().(8)%)/%6)4#;) #$09#;1%).(8)(&)-;>)-"#$%&';&@)U)$0';4C)7;'(506)?")Iju)9".<%'$"'/B7)<9#;#'01%6)?") #$09#;1%)(&).(8)4%)'03&'("3)90#)7)?;4(,)-;>)-"#$%&';&@)X%$%-'")-0$0'(")<9#"<9%70N $#%'%)7)P("+5("3)!9;/0'((6)2$#(")^6Su)%.B-)<9#;#'01%).(86)?")7)<9#"4(:2,)%./0/'(4C)IT) +0/)&("+()"<(#%$)-;4(0)-"#$%&';&)G!,99%7.)Y@6)IJJfL@)A(")-8$8).#4#"2B1%7%)%&07(01) 7;'(5B7)#-("90';4C)$0';4C)$"&%290R(4#';4C@)c03:)%'")7)$,?"3)&("9#")4C0905/"9)C(N ./%9;4#';)()(4C)#'04#"'(")%290'(4#0).(8)$%)5903,)<%4C%$#"'(0@)P09/%)/;+5%)<%$59"=+(>6) ?")#)#"-90';4C)$0';4C)7;10'(0).(8)<"7("')/9"'$),7($04#'(03:4;)/90'.R%9&043")./9,5/,N 9;).<%1"4#'"3)-"#$%&';4C6)5/B9;)&%?'0).<9%70$#(>)$%)/"#;6)?")-"#$%&'()./03:).(8)4%N 90#)-09$#("3)C"/"9%2"'(4#'(@)]%90#)7(84"3)3"./)5%-("/6)$#("4()()401;4C)-"#$%&';4C)9%N $#('@)A0$9"<9"#"'/%70'").:)&'("3.#%=4()"/'(4#'")()9"+(2(3'"@)U&(0'0)/0)<%4(:20)#0).%-:) 5%'("4#'%=>)&%$;R(5043()(./'("3:4;4C)<9%290&B7)$+0)%.B-)-"#$%&';4C@)Q<B3'0)<%+(/;50)


Q@)c0'$".6)/&0,123$%"2450'(65)%7,-.78(%+.$.9:::

ZJ

'0./07(%'0)'0)-"#$%&'"2%)*)-(01"2%6).0&%/'"2%)&8?4#;#'86)./09.#"2%6)%)'(.5(&)7;N 5.#/014"'(,)*)7.<B14#"='(")4%90#)&'("3)#'03$,3")#0./%.%70'(")7)%&07(0';4C)590304C@ ;'(<14=.4=-=(5*4607-08., [%+"3':)57"./(:6)5/B90)7;7%1,3").<%9%)5%'/9%7"9.3()<%+(/;4#';4C6)3"./)<9%-+"&) <9#;4#;')<%<0$0'(0)7)-"#$%&'%=>@)M)(+")3"$'05).50+0)-"#$%&'%=4()709,'5,3")(+%=>) <9#"#'04#0';4C)'0)3"3)#70+4#0'(")=9%$5B76)/%)#($"'/;R(5%70'")<9#;4#;';)%59"=+03:6)'0) 305(")$#(010'(0).:)<9#"#'04#0'")<("'(:$#"@)P)<905/;4")%#'04#0)/%6)?")$%&(',3:4")<%N 2+:$;)'0)<9#;4#;';)-"#$%&'%=4()709,'5,3:)5/%)G3050)%920'(#0430)+,-)('./;/,430L)()(+") =9%$5B7)$%./0'("@)X%'0$/%6)<9%-+"&)($"'/;R(5043()<9#"#)'0,5().<%1"4#'")<9#;4#;')$0N '"2%)#307(.50).<%1"4#'"2%)3"./)/9,$';)()%$).0&"2%)<%4#:/5,)/;4C)'0,5)'(")-;1%)7)/"3) 57"./(()#2%$;@)P0?';&)',9/"&).%43%+%2(()3"./)<%$"3=4(")9%#,&("3:4"6)5/B9")7)%2B+")7;N 5+,4#0)&%?+(7%=>)#($"'/;R(5%70'(0)<9#;4#;')()%290'(4#0)#0$0'(0)'0,5).<%1"4#';4C)$%) 9%#,&("'(0)<%+"203:4"2%)#0#7;4#03)'0)"&<0/((@)U7%+"''(4;).#,50'(0)<9#;4#;')&03:) '0/%&(0./)$,?")<9%-+"&;)#")7.50#0'("&)30.';4C)()$03:4;4C).(8)#0./%.%70>)7)<905/;4") 59;/"9(B76)5/B9")<%#7%+(1;-;)9%#./9#;2':>)4#;)9#"4#;7(=4(")%-."97%70';)#7(:#"5)&0) 4C0905/"9)<9#;4#;'%7;@)M-."97%70'")7)<9#;<0$5,)-"#$%&';4C)'0<(84(0)('/"9".B7)9B?N ';4C)29,<)<%7%$,3:6)?")<9%70$#%'")$"-0/;)'("9#0$5%)&03:)7;?.#:)'(?)#7;5+")/"&<"90/,N 98).<%9B7)'0,5%7;4C@)Q/7("9$#"'(")/%)&0).#4#"2B+'(")#0./%.%70'(")$%)<904)<%7./03:4;4C) 7)%59".(")7#9%./,)#307(.50)'%7"3)-"#$%&'%=4(6)-"#)7#2+8$,)'0)5903)<%4C%$#"'(0@ e'0+(#,3:4)+(/"90/,98)$%/;4#:4:)<9#;4#;')-"#$%&'%=4()&%?'0)7;9B?'(>)$7(") <"9.<"5/;7;V )./9,5/,90+':) G&059%L ) ( ) 3"$'%./5%7:) G&(59%L@ ) d384(") &059%)<%$59"=+0) #'04#"'(")#"7'8/9#';4C)<9%4".B7).<%1"4#';4C)<%7%$,3:4;4C)-("$8)()#7(85.#03:4;4C) +(4#-8)-"#$%&';&@)X%$"3=4(")&(59%)7.50#,3")4"4C;)3"$'%./5%7")305%)-"#<%=9"$'(") <9#;4#;';)<9%70$#:4")$%)-"#$%&'%=4(@)e'0+(#;)<9%70$#%'")'0)<%#(%&(")&059%)($"'N /;R(5,3:).#"9"2)<9#;4#;')<%7%$,3:4;4C)<%<0$0'(")3"$'%./"5)7)-"#$%&'%=>@)_"$';&)#)'03N 4#8=4("3)7.50#;70';4C)4#;''(5B7).:)#&(0';)'0)9;'5,)&(".#50'(%7;&@)e'0+(#,3").(8) '0)<9#;510$)<9%4".)+(57($043()/0'(4C)C%/"+()'0)%-9#"?04C)&(0./6)7#9%./)4"')7;'03&,6) 709/%=4()&(".#50O6)#&(0'8)<%+(/;5)$%R('0'.%7;70'(0)&(".#50O)<9#"#)710$#"@)W9,2:) 29,<8)<9#;4#;')&059%)./0'%7(:).#"9%5%),3&%70'")4;5+")"5%'%&(4#'"V)%59".;)./02'0N 43(6)59;#;.;)<%7%$,3:4")7#9%./)-"#9%-%4(0)()-("$;@)`9#"4(:)29,<:)<9#;4#;').:)9B?'"2%) 9%$#03,)#&(0';)$"&%290R(4#'"V)'034#8=4("3)7)/;&)5%'/"5=4(")<%307(0).(8)#307(.5%).0N &%/';4C)&0/"5)G#79040).(8)/"?),70286)'0)#&(0';)5,+/,9%7")7<1;703:4")'0)<%307("'(") .(8)/"3)29,<;L@)P.50#,3").(8)/"?)'0)7#90./03:4:)+(4#-8)9%#7%$B7@)M-0)/")4#;''(5().:) /905/%70'") 305%)21B7';)<%7B$ )<%307("'(0).(8)#'04#'"2%)%$."/50) 5%-("/)#)$#(">&() 7=9B$)-"#$%&';4C@)P0?';&)<%384("&),?;70';&)$%)7;30='("'(0)-"#$%&'%=4()3"./) 7;5+,4#"'(").<%1"4#'"6)#0)<%&%4:)5/B9"2%)0'0+(#,3").(8)<9%4".)&092('0+(#043()<9#"N ./9#"''"3)().<%1"4#'"3)9B?';4C)29,<6)4%)#7(85.#0)9;#;5%),/90/;)&("3.40)#0&(".#50'(0@) X%#%./01")$"/"9&('0'/;)./9,5/,90+'")&03:)-09$#("3)5%'/"5./%7;)4C0905/"9@)g)/05)'0)<9#;N 510$)7)+0/04C)KT@)7)Q/0'04C)U3"$'%4#%';4C)<9#;4#;')-"#$%&'%=4().#,50'%)7)<9%4".(") %290'(4#"'(0)#059".,)=7(0$4#"O).%430+';4C)$+0)%.B-)-("$';4C6)<%307("'(,).(8)5&.5"4)G9%N $#03)/0'("2%)'095%/;5,L6)+(57($043()7("+,).#<(/0+()<.;4C(0/9;4#';4C)G_"'45.)]@6)IJJjL@ U7%+"''(4;).#,50'(0)7;30='("O)'0)<%#(%&(")&(59%)#790403:),70286)?")4#8./%) -"#$%&'%=>)#04#;'0).(8)7")74#".';&)7("5,)()&0)#1%?%'")<9#;4#;';)G<9#"&%4)7)$%&,6) 0+5%C%+(#&6)'095%/;5()"/4@L@)P)<9#;<0$5,)$%9%.1;4C)$%4C%$#:)/,/03)3".#4#") <9%-+"&;)


ST

X9%-+"&)-"#$%&'%=4()7)X%+.4"

(''"3 )'0/,9;V)4C%9%-;)<.;4C(4#'"6)=&("9>)7.<B1&01?%'506)<9#"&%4)7)$%&,)GQC('')c@6) H%//+("-)_@6)P"//)_@)\@6)!0C+)e@6)]%C"')e@6)i++(.)W@)!@6)ZTTfL@)_05)/7("9$#:)#7%+"''(4;6)7)<9#;N 4#;'04C) &059%)'(")&%?'0).#,50>)7;30='("O)$+0)-"#$%&'%=4(@)!("$06)-"#9%-%4(")4#;) 9%#7B$)'(").:)4#;''(50&(6)5/B9")<9#".:$#03:)%)/;&6)?")5/%=)/90R(0)'0),+(4"@)U$"4;$%70N '0)7(85.#%=>)%.B-6)$%/5'(8/0)305(&=)<9%-+"&"&).<%1"4#';&6)740+")'(")./03").(8)-"#N $%&'0@ )c,.#:)-;>)7(84)305("=)<9#;4#;';)7"7'8/9#'"6) 5/B9")%$29;703:)70?':)9%+8@) U79040).(8)&@('@),7028)'0)<9#;.7%3%':)7)<9%4".(").%430+(#043()7;,4#%':)-"#90$'%=>) <%7%$,3:4:6)?")%.%-;)'(:)$%/5'(8/")'(").:)#$%+'")$%)7;5%9#;./0'(0)$%./8<';4C)=7(0$N 4#"O).<%1"4#';4C6)5/B9"),4C9%'(1;-;)3")<9#"$)-"#$%&'%=4(:@)M-0).<%.%-;)7;30='("O) &03:)'0).7%3")<%<094(").#"9"2)9#"/"+';4C)-0$0O)%90#)$%7%$B7@)X%)%59".(")-,9#+(7;4C) .<%9B76)790#)#").<0$5("&)#0('/"9".%70'(0)%<('(()<,-+(4#'"3)/"&0/"&)-"#$%&'%=4()#)5%ON 4"&)+0/)JT@6)#04#;'0)$%&('%70>)<9#"5%'0'("6)?")7)50?$;&)#)/;4C),38>)59;3").(8)#(09'%) <907$;@)!9"'$0')Mlt+0C"9/;)<(.#")%)E<%1:4#"'(,)'("R%9/,'';4C)%5%+(4#'%=4(F)GZTT^LV) 4#;''(5B7)%)4C0905/"9#")&059%)()&(59%6)5/B9")<%7%$,3:6)?")05,90/)/06)0)'(")(''06)3"$N '%./50)./03").(8)-"#$%&';&@ U79040).(8)/"?),70286)?")%-0)9%$#03")#307(.5).:)#").%-:).5%9"+%70'"@)M.%-;) -"#$%&'")&03:)7("+")$"R(4;/B76)4#8./%)7.50#,3").(8)3")305%)<9#;4#;'8)-"#$%&'%=4(6) 3"$'05)&%?")/%)/05?")-;>).5,/"5@)U0&(0./).5,<(0>).(8)'0)<9#;4#;'04C6).#,50).(8)904#"3) 9B?';4C)-,R%9B7)*)4#;''(5B7)%290'(4#03:4;4C)<907$%<%$%-("O./7%)<%<0$'(84(0)7)-"#N $%&'%=>)GP9(2C/)_@)W@6)Y,-(')!@)e@6)W"k('")_@)e@6)IJJKL@)P"$+")0,/%9;/0/;7'"3)7)%-.#0N 9#" ) '("&("45%38#;4#';& ) <904; ) EQ%#(0+" ) d'2+"(4CC"(/ ) (' ) W",/.4C+0'$F% Gh90$(+ ) Q@6) ZTTKL6)&03:4"3)3,?)%.("&)7;$0O6)+,$#(")<%<0$03:)7)-"#$%&'%=>)#)'039B?'("3.#;4C)<%N 7%$B7@ )A0370?'("3.#;&)#)'(4C)3"./),/90/0)$%/;4C4#0.%7"2%)&(".#50'(06)'034#8=4("3) <%7%$%70'0)#0$1,?"'("&)0+-%)G0+")%)7("+")9#0$#("3L)#)<%7%$,)'("$%<,.#4#0+';4C)#0N 4C%70O6)7#2+8$'(")#)<%7%$,).<9#"4#'"2%)#),&%7:),?;/5%70'(0)&(".#50'(0@)M<9B4#) /"2%)$07'")&(".#50'(")&%?")./0>).(8)'("'0$03:4;&).(8)$%)#0&(".#50'(0)'0).5,/"5)<%N ?09,6)#1"2%)./0',)-,$;'5,)0+-%)<9#"-,$%7;@)!905)&%?+(7%=4()#0/9#;&0'(0).(8),)#'03%N &;4C)()'("&%?+(7%=>)#'0+"#("'(0)710.'"2%)&(".#50'(0).<907(06)?")3"$'%./50)7<0$0)7)./0') -"#$%&'%=4(@)P)9"#,+/04(")7("+")%.B-)$"4;$,3").(8)'0)(&(290438)(),4("4#58)#)$%/;4CN 4#0.%7"3)%34#;#';)G72)J.=$,!!'0#.2+,&#5)7%HK;%IJJS)3"./)/%)4%90#)4#8./.#")#307(.5%L@) U0)<%<0$'(84("&)7)-"#$%&'%=>)./%3:)9%#&0(/")()<%7(:#0'")#").%-:)<9#;4#;';V)('$;7(N $,0+'")G4C%9%-06)<9#"./8<4#%=>q<%<"1'("'(")<9#"./8<./706)<9%-+"&;)&01?"O.5("6),/90N /0)<904;6)#1")709,'5()$+0)<9%4".,).%430+(#043()()#$%-;70'(0)7;5.#/014"'(06)<9%-+"&;)#)%.%N -%7%=4(:L)%90#).<%1"4#'")G'("5%9#;./'0)5%'(,'5/,90)()7;.%5(")-"#9%-%4("6)-905)&(".#N 50O6)9"2,+0430)<9070)'03&,L@)U)$%=7(0$4#"O)'("&("45(4C)7;'(506)?")7;&("'(%'")<%N 7%$;)<9%70$#:)$%)/"2%6)?")<"7'")29,<;).<%1"4#'")%)7("+")4#8=4("3)'(?)<%#%./01")<%<0N $03:)7)-"#$%&'%=>@)A("#7;5+")7;.%5()3"./)%$."/"5)7("+%$#("/';4C)9%$#('6)4#8./%).0N &%/'(")7;4C%7,3:4;4C)-"#9%-%/';4C)9%$#(4B76)#)'(.5(&)7;5.#/014"'("&@ h90$(+)#79040),7028)9B7'("?)'0)R05/6)?")<%$)5%'("4)+0/)JT@)+(4#-0)-"#$%&';4C) 7)+0'$04C)#04C%$'(4C)#&'("3.#;10).(8@)P<1;7)'0)/%)&(01;)'0./8<,3:4")$#(010'(0V)<%N .#"9#"'(")%R"9/;)$%90$#/70)G>,&.74=1!.=1,+'7L6)<%=9"$'(4/7%)&(".#50O)$+0)%.B-)#0N 29%?%';4C ) ,/90/: ) &(".#50'(06 ) <9#"3&%70'(" ) #0$1,?"'(0 ) &(".#50'(0 ) <9#"# ) 2&('86) #7(85.#"'(")<%$0?;)&(".#50O)<%)%<,.#4#"'(,)+0'$B7)<9#"#)7%3.50)0+(0'45("@)U)5%+"() +(4#-0)-"#$%&';4C)7)+0'$04C)7.4C%$'(4C)#7(85.#;10).(8@)H1B7':)<9#;4#;':)3"./)$,?") -"#9%-%4(")()$,?;)%$."/"5)%.B-)#0+"?';4C)%$)<%&%4;).<%1"4#'"3@


Q@)c0'$".6)/&0,123$%"2450'(65)%7,-.78(%+.$.9:::

SI

>'(?#12#*:,*(+@-A./0-0B2-,2(5*4607-=.C X905/;4#'(")50?$0)<9040).%43%+%2(4#'0)#07("90)305("=)"+"&"'/;)%<(.,)./90/"2(() ./%.%70';4C)<9#"#)%.%-;)-"#$%&'")7)'("<9#;30#';&)=9%$%7(.5,).<%1"4#';&@)P)#0N +"?'%=4()%$)/;<,)<904;)%90#)4"+B7)<9%70$#%'")0'0+(#;)&03:)#9B?'(4%70';)4C0905/"9@) X%$./07%7")#9B?'(4%70'(")7;'(50)#)<9#;38/"3)&"/%$%+%2((@)]#8=>)<9046)%<("903:4).(8)'0) &"/%$04C)(+%=4(%7;4C6)#-("90)#0)<%&%4:)0'5("/;)('R%9&043")%$)-"#$%&';4C@)W%/;4#:) %'") 57"./((V )./;+,)?;4(06 )9"+043().<%1"4#';4C6 )%<('((6 )(/$@ )e,/%9#;)$9,2("3 )29,<;)<904) <9#;3&,3:)<"9.<"5/;78)305%=4(%7:)()7).7%(4C)0'0+(#04C)%<("903:).(8)'0)7;7(0$04C)<%N 218-(%';4C)()%-."9704304C),4#"./'(4#:4;4C@)P)"R"54(")%/9#;&,3"&;)-09$#%)7'(5+(7") 0'0+(#;)<%3"$;'4#;4C)<9#;<0$5B7@)P).<%9"3)+(4#-(")<904)&%?"&;).<%/50>)<9#;/%4#%'") 7).#4#"2B104C)C(./%9(")5%'59"/';4C)%.B-6)4#"2%)#0#7;4#03)'(").<%/;50&;)7)<90404C)30N 5%=4(%7;4C6)$%/;4#:4;4C)('';4C)%-.#09B7)?;4(0@)X9"#"'/%70';)<%$#(01)'0)$7(")29,<;) &0)4C0905/"9)/;<%+%2(4#';)()7)<905/;4")&%?"&;).<%/50>)*).#4#"2B+'(")7)5.(:?504C)*)7;N 5%9#;./0'(")%-,)<%$"3=>@ P)0'0+(#04C)./90/"2(()R,'543%'%70'(0)%.B-)-"#$%&';4C)7("+")&("3.40)<%=7(8N 40).(8)<9%-+"&%7()$%4C%$B76)0)710=4(7(")(4C)-905,@)!"#$%&'()<%#-07("'()./01"2%)D9BN $10),/9#;&0'(0)#&,.#"'().:)7;<904%70>)9B?'")./90/"2(")90$#"'(0).%-(")#)<9%-+"&"&) -905,)<("'(8$#;@)!0$0'(0)<%50#,3:)-"#$%&';4C)305%)%.%-;6)5/B9")<%./07(%'")7)'("/;N <%7;&)<%1%?"'(,6)$%)5/B9"2%)'(5/)(4C)'(")<9#;2%/%7;7016)7(84)90$#:).%-("6)9%#<%#'0N 3:4)9B?'")&%?+(7%=4()()7;5%9#;./,3:4)3")GW%9$(45)H@)e@6)IJJfa)i'/'"9)P9(2C/)!@)Y@6)IJJKa) c%+('0)i@6)ZTTTa)Q'%7)W@)e@6)e'$"9.%')\@6)IJJSa)P02'"9)W@6)IJJSL@)M<(.;70'")()0'0+(#%N 70'").:)9B?'")R%9&;)7;5%9#;./;70'(0)=9%$5B7)#)<%&%4;).<%1"4#'"36)'("R%9&0+'").<%N .%-;)#090-(0'(06)/05(")305)#-("904/7%6)C0'$"+)<%=9"$'(@)X%9,.#0).(8)9B7'("?)57"./(8) 71:4#0'(0).(8)%.B-)-"#$%&';4C)7)$#(010'(0)%)4C0905/"9#")59;&('0+';&6)/3@).<9#"$0?) '095%/;5B76)<9%./;/,430)GQ'%7)W@)e@6)e'$"9.%')\@6)IJJSL@ P0?';&)%-.#09"&)-0$0O).:)<904")0'0+(#,3:4")<%./8<,3:4;)<9%4".)&092('0+(#0N 43(6)&03:4"3)-09$#%)9B?';)4C0905/"9)*)<%./8<,3")5,94#"'(").(8)<9#"./9#"'()<,-+(4#'"36)0)$%N ./8<)$%)'("3)<%$+"20)."+"543(@)U79040).(8),7028)'0)/05(")#307(.50)305V)29%$#"'(")%.("$+(6) +(57($043")&("3.4)$%).("$#"'(06)'("7;2%$'")<9%R(+%70'(")107"5)7)&("3.404C6)2$#(")-"#N $%&'()&%2:)<9#"-;70>)()#$%-;70>)=9%$5()$%)?;4(0)G?"-9#:4)-:$D)#-("903:4L6),/9,$'(0N '(")+,-),'("&%?+(7(0'(")<9#"#)%4C9%'8)7"3=4(0)$%)20+"9(()C0'$+%7;4C)().5+"<B76)7)5/BN 9;4C)-"#$%&'()&%2+(-;).<8$#(>)4#0.)4#;)%29#0>).(8@)`%)/;+5%)<9#;510$;)7;'(5B7)-0$0O) (+,./9,3:4;4C)#307(.5%).<;4C0'(0)-"#$%&';4C)$%)4%90#)-09$#("3)%$+"21;4C)'(.#6)7)5/BN 9;4C)?;3:)<%#0)#0.(82("&)7#9%5,)9".#/;)4#1%'5B7).<%1"4#"O./70)G!,.4CNH""9/."&0)v@6) ZTTKa)W%C"9/;)_@6)!,.4CNH""9/."&0)v@6)[09<,.5("'")v@6)[%9C%'"')_@6)MlQ,++(k0')i@6)Q0CN +(')g@6)`%.()e@6)X"/9(++%)e@6)P;2'0O.50)_@6)ZTTKL@)P)5(+5,)-0$0'(04C)<%307(1).(8)'%7;) <9%-+"&).("4().<%1"4#';4C)%.B-)-"#$%&';4C@)U0#7;4#03)-"#$%&'"2%)<%./9#"20).(8)305%) 7;0+("'%70':)3"$'%./58@)!0$0'(0)7)7(85.#%=4()<%$/9#;&,3:)/"')%-90#6)<%50#,3:4)-"#N $%&';4C)305%)%.%-;)<%$$070'")9%#&0(/;&)%$$#(01;70'(%&)=7(0/0).<%1"4#'"2%6)#)5/B9;N &().%-(")'(")90$#:)0+-%)%<(.,3:4)-"#$%&';4C)305%)3"$'%./5()'("$%<0.%70'"@)A%7.#") -0$0'(0)<%50#,3:) 3"$'056 )?") -"#$%&'( )4#8./%)7.<B1<904,3:)#").%-:6 ) -%)/%),10/7(0) <9#"/970'(")GW%9$(45)H@)e@6)ZTTfL@)A07(:#,3:)/"?).(8)<%&(8$#;)'(&()9B?'")7(8#(@)M$N $#("+';&)<9%-+"&"&)3"./)/"?)57"./(0)9"+043()#)9%$#(':@)P;'(5().:)4("507")-%)<%50#,3:6)?") 7(85.#%=>),/9#;&,3")*)04#5%+7("5).<%90$;4#';)*)5%'/05/)#)'03-+(?.#;&(6)4C%>)7)7(85.#%=4() <9#;<0$5B7)'(")&%2:)%4#"5(70>)%$)/;4C)%.B-)7.<094(0)&0/"9(0+'"2%@)g'';&)<9%-+"&"&).:)


SZ

X9%-+"&)-"#$%&'%=4()7)X%+.4"

9B?'"2%)9%$#03,)#$09#"'(0)#9;703:4")7(8#()+,-),/9,$'(03:4")(4C)'07(:#0'(")G_%C'.%') [@)W@6)PC(/-"456)\@)!@6)h%;/6)W@)Y@6)ZTTbL@)!0$0'(0)<%50#,3:)/"?6)?")7)9"+04304C)-"#$%&N ';4C)%-%7(:#,3:)#0.0$'(4#%)<"7'")'%9&;V)-;4(0)7)<%9#:$5,)7#2+8$"&).("-(")()7#03"&N '%=4()7)=7(0$4#"'(,).%-(")9B?';4C)<9#;.1,2@)X%$70?0)/%)9B?'")./7("9$#"'(0)%)0'%&(() <0',3:4"3)7)/;&)=9%$%7(.5,)GQ'%7)W@)e@6)e'$"9.%')\@6)IJJSL@)P.50#,3").(8)/"?)'0)<%N #;/;7'")59B/5%/"9&('%7")"R"5/;)7(8#()7=9B$)-"#$%&';4C)*)%$)&0/"9(0+';4C)$%)<.;N 4C%+%2(4#';4C)GY%."'/C0+)Y@6)IJJ^L@)U9B?'(4%70'(").<%1"4#'")E'%7;4C)-"#$%&';4CF) <%7%$,3"6)?")<%307(03:).(8)<904")<%=7(84%'")7;-90';&)(4C)29,<%&V)&1%$#("?;6)&'("3N .#%=4(%&)"/'(4#';&6)5%-("/%&)GY,.."++)!@6)IJJIa)P".."+&0'')]@6)ZTTJL@)`05(")<%$"3N =4(")7;$03").(8)-;>)709/%=4(%7"6)2$;?)<%#70+0)+"<("3)#9%#,&(">)#04C%70'(0)0'0+(#%70N ';4C)29,<@)A0)<9#;510$)P".."+&0'')#0./0'07(03:4).(8)'0$)<9#;4#;'0&()-"#$%&'%=4() 5%-("/6)7.50#,3")'0)4#;''(5().#4#"2B+'")$+0)/"3)29,<;6)/3@)'("9%#7(:#0'")5%'R+(5/;)7)$%&,) 4#;)<9#"&%4)$%&%70@ M./0/'(&)/"&0/"&6)'0)5/B9;)4C4(01-;&)#79B4(>),7028)7)5%'/"5=4(")-0$0O)$%N /;4#:4;4C)./90/"2(()-"#$%&';4C6)3"./)<9%-+"&),#0+"?'("'(0)-"#$%&';4C)%$).;./"&,) <%&%4;@)P)+(/"90/,9#")<9%-+"&)/"')%<(.,3").(8)305%)!),27,&#!.7#'=%7),!#!@)U2%$'(")#)/:) /"#:).;./"&)<%&%4;)G<9#"$")7.#;./5(&).4C9%'(.506)0+")9B7'("?)9B?'")(''")R%9&;)<%N &%4;L),#0+"?'(03:)-"#$%&';4C)()<%7%$,3:)<0.;7'%=>6)#0+"?'%=>6)%.10-(03:4)7)"R"54(") &%/;7043")$%)#&(0';).7%3"2%)<%1%?"'(0@)`"#0)/0)'(")3"./)'%706)0+-%7("&)#%./010).R%9N &,1%70'0)3".#4#")7)+0/04C)ST@)U;.5010)3"$'05)'0)<%<,+09'%=4()'0)R0+()59;/;5().;./"&,) <%&%4;).<%1"4#'"36)5/B90)<%307(10).(8)7)+0/04C)KT@)c0)%'0)#02%9#01;4C)<9#"4(7'(5B7) Gc094,.)e@6)ZTTSL@)P"$1,2)c094,.)'(")3"./)%'0)/90R'06)<%'("70?)-"#$%&'().<8$#03:)3"N $;'(")4#8=>)4#0.,)7).4C9%'(.504C6)0)7(85.#%=>)<%#0)'(&(@)U79040).(8)<%'0$/%),7028)'0) R05/6)?")-"#$%&'()<9#;3&,3:)9B?'")./90/"2(")R,'543%'%70'(0)7).4C9%'(.504C@)P09/%) #79B4(> ) ,7028 ) '0 ) 4("507" ) -0$0'(0 ) 0'/9%<%+%2(4#'"6 ) <%50#,3:4" ) <9%4". ) '"2%43043() R,'543%'%70'(0)7).4C9%'(.5,)Ge9&0+('")P@)`@6)ZTTba)Q02"9)Y@6 )Q/"<C"'.)\@)Q@6)ZTTbL@) !(%9:4)<%$),7028)(4C)7;'(5(6)#0&(0./)%),#0+"?'("'(,)-09$#("3)710=4(7")-;1%-;)&B7("N '(")%)2904C6)5/B9")-"#$%&'()9%#29;703:)#)('./;/,430&()./7%9#%';&()$%)7.<("90'(0)(4C@ D'(E@#0%*1.*%./2(,(B,4*1@-*A(5*4607-=.C M./0/'(&)#020$'("'("&6)5/B9")4C4(01-;&)<%9,.#;>)3"./)/%?.0&%=>).<%1"4#'0) ,3&%70'0)7)-0$0'(04C)#)$7,)<"9.<"5/;7V)7"7'8/9#'"3)()#"7'8/9#'"3@)P)+(/"90/,9#") $%/;4#:4"3)-"#$%&';4C)&%?'0)7;9B?'(>)-09$#%)9B?'%9%$':)29,<8)/"5./B7)./07(03:N 4;4C).%-(")#0)4"+)#9"5%'./9,%70'(")$%=7(0$4#"'(0)%.%-;)-"#$%&'"36)&"4C0'(#&B7) ./%3:4;4C)#0)7;5.#/014"'("&).(8)/%?.0&%=4()/05("3)%.%-;)%90#).<%.%-B7)90$#"'(0).%-(") #)'(:@)W9,20)29,<0)<,-+(5043()$%/;4#;)<9%-+"&,).<%1"4#'"2%)7(#"9,'5,)%.B-)-"#$%&N ';4CV).<%.%-,)<9"#"'/%70'(0)(4C)7)$;.5,9.(")<,-+(4#';&@)e'0+(#,3:4)+(/"90/,98)<%9,N .#03:4:)<9%-+"&)0,/%<"94"<43()-"#$%&';4C)#'0+"D>)&%?'0)%$7%10'(0)$%)/"%9(()./;2N &0/;#043()G2,+,2#=14LV)<%<,+09'"2%6).#4#"2B+'(")7)+0/04C)KT@6)<%$"3=4(0)/"%9"/;4#'"2%) ./%.%70'"2%)$%)-0$0'(0)7.#"+5("2%)9%$#03,)29,<)7;5+,4#%';4C).<%1"4#'("@)P)90&04C) /"2%)./0'%7(.50)('/"9".,3:4").:)'%7.#")-0$0'(0)$%/;4#:4")7<1;7,)./;2&0/;#043()'0).0N &;4C)-"#$%&';4C@)M50#,3").(86)?")-"#$%&'().:)=7(0$%&()./;2&0/;#043()()&0)/%)'0)'(4C) $,?;)7<1;7)G[($$)Q@)e@6)ZTTfL@)e-;)<%50#0>6)305)-"#$%&'()90$#:).%-(")#)<(8/'"&).%43%N +%2%7(")7;5%9#;./,3:)0'0+(#8)5%'7"9.04;3':)-0$03:4)#$,=7#76%7.2")Ge'$"9.%')\@6)Q'%7)W@) e@6)]9"..)W@6)IJJ^a)e'$"9.%')\@6)Q'%7)W@)e@6)IJKfL@)e,/%9#;)<9#;3&,3:4;)/8)<"9.<"5/;78)


Q@)c0'$".6)/&0,123$%"2450'(65)%7,-.78(%+.$.9:::

SS

<%50#,3:) 305 ) -"#$%&'(6 )7)4%$#("'';4C) 9%#&%704C) <%&(8$#;).%-:6 ) <9#"<904%7,3:) ./;2&0/;#04386)%290'(4#03:4)'"20/;7'").5,/5()$+0)/%?.0&%=4()%-4(:?%'"3)'(:)3"$'%./5() Gt099('2/%')e@6)Y%-('.%')P@6)IJJJL@)P.50#,3").(8)/"?)'0)(''")/"4C'(5()E4C%70'(0).(8F) <9#"$)./;2&0/;#043:)*)#09B7'%)<%#;/;7'")*)5%'/9%+0)"&%43%'0+'06)-,$%70'(")7(8#()#)E'("N -"#$%&';&(F6)305)()'"20/;7'")*)029".306)#0<9#"4#"'(")<%<9#"#)%-'(?0'(")0.<(9043(6)<%N 4#,4(0)710.'"3)709/%=4(6)R0/0+(#&6)/7%9#"'(")710.';4C)=7(0/B7)Gc0;"9C%R"9)P@6)cs++"9)c@6) X0,+-"92Nc,.4C(%+)\@6)ZTTIL@ W9,2:)29,<:)<9046)'0)5/B9:)4C4(01-;&)#79B4(>),70286).:)-0$0'(0)'0$).#"9%5%) 9%#,&(0';&)7(#"9,'5("&)%.B-)-"#$%&';4C)7)$;.5,9.(")<,-+(4#';&@)e,/%9#;)/;4C) ./,$(B7)<%$59"=+03:6)?")<%$#("+0';)<9#"#).<%1"4#"O./7%)7(#"9,'"5)-"#$%&';4C)%90#) <9#;4#;')-"#$%&'%=4()7<1;703:)'0)<9%70$#%':)<%+(/;58)7#2+8$"&)/"3)29,<;@)W%$0>) &%?'06)?")-0$0'(0)/05(").:)(./%/'")#)<,'5/,)7($#"'(0)<9%R(+05/;5()%90#)"$,5043().<%N 1"4#'"3@)W9,2()9%$#03)-0$0O)7)/"3)29,<(")%-"3&,3")-09$#%)<%3"&';)#-(B9)<904)%$7%1,N 3:4;4C).(8)$%)/"%9(()$;.5,9.,)<,-+(4#'"2%@)X9#"$&(%/"&)0'0+(#;).:)'034#8=4("3)&"$(06) <9#"$")7.#;./5(&)<90.06)9#0$#("3)&"$(0)"+"5/9%'(4#'"@)!0$0'(0)/")9B?'(:).(8)<%&(8$#;) .%-:)7)#059".(")4#0.%7;&)%90#)#0.(82,)&"$(,&6)#)5/B9"2%)<%4C%$#:)0'0+(#%70'")&0N /"9(01;@)c%?")/%)-;>)'0)<9#;510$)/;+5%)%59".)=7(:/)-%?%'09%$#"'(%7;4C6)5("$;)#7(85.#0) .(8) (+%=>) &0/"9(01B7) '0)/"&0/) -"#$%&'%=4( ) GQC("+$.)`@ ) H@6 ) ZTTIL ) +,-)$1,?.#;)%59".) G!,45)X@)M6)`%9%)X@)e@6)Y0&%.)c@)e@6)ZTT^L@)!0$0'(0)<%50#,3:)#&(0'8)<9"#"'/%70'"2%) 7)&"$(04C)0&"9;50O.5(4C)7(#"9,'5,)-"#$%&'"2%V)7)+0/04C)KT@)3"./)%')2"'"90+'(")<%N #;/;7';6)#)4#0."&)$%4C%$#()4%90#)7(84"3)"+"&"'/B7)'"20/;7';4C6)<%$59"=+03:4;4C)'0) <9#;510$ ) -905 ) C(2("';)4#;) #7(:#"5 ) -"#$%&'%=4( ) #) <9#"./8<4#%=4(:) GX0.40+") ] ) @c@6) ZTTba)Q<"'4"9)P@)_@6)IJJjL@)h"7(//)<%50#,3")'0/%&(0./)305)<9%-+"&)+(4#"-'%=4()-"#N $%&';4C )./03").(8)%-("5/"& ) &"$(0+'"3 )."'.043(6 ) '("7("+") &03:4"3 )# )9#"4#;7(./%=4(:) 7.<B+'"2%@)P09/%)/"?)#79B4(>),7028)'0)-0$0'(0)<9%70$#%'")'0)9"<9"#"'/0/;7';4C) $+0)401"2%)5903,)+,-)7;-90'"2%)9"2(%',)G./0',L)<9B-04C@)X9#;'%.#:)%'")-09$#%)4("50N 7")9"#,+/0/;@)!0$0'(0)0&"9;50O.5(")<%50#,3:6)?")9".<%'$"'4()$%./9#"203:)#1%?%'%=>) <9#;4#;')<9%70$#:4;4C)$%)-"#$%&'%=4(6)4C%>)7)(4C)%4"'(")<9#"70?03:)<9#;4#;';)#"N 7'8/9#'"V)./9,5/,90+'")%90#)<9#;<0$"5)G\"")!@e@6)\('5)!@)H@6)`%9%)X@e@6)IJJIa)`%9%)X@)e@6) c4W%'"++)W@)c@6)IJJZL@ F'(<06"@70B2-,* U"-90'")-0$0'(0)<%50#,3:6)?")<9%-+"&0/;50)-"#$%&'%=4()7#-,$#0)$,?")#0('N /"9".%70'(")7=9B$).%43%+%2B7@)X%)%59".(")2%9:4;4C).<%9B76)'(")#07.#")%<09/;4C)'0)&"N 9;/%9;4#';4C)<9#".10'504C6)'0$.#"$1)4#0.)-0$0O)<9#;3&,3:4;4C)#0)709/%=>)9B?'%9%$N '%=>)<"9.<"5/;7)/"%9"/;4#';4C)()&"/%$%+%2(4#';4C@)X9%70$#%'")-0$0'(0)4C0905/"9;N #,3")7("+%7:/5%7%=>)()7;90R('%70'0)&"/%$%+%2(0@)P0?';&)"+"&"'/"&)7;9B?'(03:4;&) 3")3"./)<905/;4#'")#%9("'/%70'("@)X%9B7',3:4)+(/"90/,98)#)dQe6)P("+5("3)!9;/0'(()()A("N &("4)7($0>6)?")'(")&0).#4#"2B+';4C)9B?'(4)7)<%$"3=4(04C)()&"/%$%+%2((@)!0$04#")7)<%N .#4#"2B+';4C) 590304C)./07(03:).%-(")<%$%-'")<;/0'(0) ( )<9B-,3:) '0) '(")%$<%7(0$0>6) 7.<("903:4).(8)7#03"&'(").7%(&)$%9%-5("&@)P;'(50)/%)<%)4#8=4()#)<%$%-'"2%)4C0905N /"9,)#307(.50@)!(%9:4)<%$),7028)9B?'(4")5,+/,9%7")()<%+(/;4#'"6)0?)#0.505,3"6)305)<%N $%-'")3"./)7.<B14#"='(")7)/;4C)590304C)#307(.5%)E'%7"3)-"#$%&'%=4(F@


S^

X9%-+"&)-"#$%&'%=4()7)X%+.4"

G,53,0:12+,2H ! ^Z)dQ])IISTZ)*)Q"4@)IISTZ@)`C")X,-+(4)h"0+/C)0'$)P"+R09"@)H"'"90+)$"R('(/(%')%R) C%&"+"..)('$(k($,0+@ ! e'$"9.%')\@6)Q'%7)W@)e@6)IJKf@)L$,=7#76%;'&"%.-'=1%7),%M'-,2,!!I%N),%O,&+.2 % P'=!7&457#'= % .=$ %QR'(.2 % '< % /,&!'=.2 % L$,=7#7#,!@ ) Ee&"9(40' ) _%,9'0+ )%R ) Q%4(N %+%2;F)JZ@ ! e'$"9.%')\@6)Q'%7)W@)e@6)]9"..)W@6)IJJ^@)H,1'7#.7#=1%7),%C4+2#5%&,.2-I%!7#1-. % -.=.1,-,=7%.=$%5'22,57#R,%.57#'=%.-'=1%7),%)'-,2,!!@)PV )K,!,.&5)%#=%P'-* -4=#76%G'5#'2'16I%N),%P'--4=#76%'<%7),%G7&,,7!@)Q@)i@)]0C(++6)\)@h@)\%R+0'$6) 9"$@)H9""'7(4C@ ! e'$"9.%')A@6)IJZS@)N),%M'+'I%N),%G'5#'2'16%'<%M'-,2,!!%?,=@)]C(402%@ ! e9&0+('")P@)`@6)ZTTb@)A#$!%=,,$%!7&4574&,I%=,1'7#.7#=1%&42,!S%C'(,&S%.=$%!'5#.2 % 5'=7&'2%#=%.=%,-,&1,=56%6'47)%!),27,&@)Ee&"9(40')!"C0k(%9.)Q4("'4"F)^K@ ! !90&+";)H@6)IJKK@)N),%$,<#=#7#'=%.=$%-,.!4&,%'<%)'-,2,!!=,!!@)PV)M'-,2,!!=,!!% .=$%7),%J'=$'=%)'4!#=1%-.&",7@)H@)!90&+";6)[@)W%%20'6)X@)\"0/C"96)c@)c,9("6) i@)P0/.%'6)9"$@)!9(./%+@ ! !,45)X@)M@6)`%9%)X@)e@6)Y0&%.)c@)e@6)ZTT^@ )?,$#.%.=$%C&'<,!!#'=.2%#=7,&,!7%#= % )'-,2,!!=,!!%'R,&%TU%6,.&!%VWXYZ*[UUT@@)Ee'0+;.".)%R)Q%4(0+)g..,".)0'$)X,-+(4) X%+(4;F)^@ ! !,99%7.)Y@6)IJJf@)N),%!'5#.2%$#!7&#+47#'=%'<%7),%,\C,&#,=5,%'<%)'-,2,!!=,!!@)PV)M'-,* 2,!!=,!!%.=$%!'5#.2%C'2#56@)Y@)!,99%7.6)A@)X+"04"6)W@)w,(+209.6)9"$@)\%'$%'@ ! !,.4CNH""9/."&0)v@6)ZTTK@ )]&+.=%^'R,&=.=5,S%M'-,2,!!=,!!%.=$%_\524!#'=I % M'-,2,!!=,!!%.=$%Q55,!!%7'%GC.5,%#=%^,&-.=6@)PV )L=%-6%P.&.R.=S%L%<,,2%2#", % G4C,&-.=:%_!!.6!%#=%M'='4&%'<%M,="%?,,&7%WX`T*[UU`@)_@)W%C"9/;@)!@)i$209@) 9"$@)!9,5."+0@ ! ],+C0'")W@)X@6)c"/90,o)Q@6)X095)_@)c@6)Q4C9"/#&0')c@6)v0+"'/")_@6)ZTTf@)N,!7#=1 % .%76C'2'16%'<%<.-#26%)'-,2,!!=,!!%+.!,$%'=%C.77,&=!%'<%C4+2#5%!),27,&%47#2#0.* 7#'=%#=%<'4&%]:G:%B4&#!$#57#'=!I%#-C2#5.7#'=!%<'&%C'2#56%.=$%C&'1&.-%C2.==#=1@) Eh%,.('2)X%+(4;)W"-0/"F)IK@ ! W%C"9/;)_@6)!,.4CNH""9/."&0)v@6)[09<,.5("'")v@6)[%9C%'"')_@6)MlQ,++(k0')i@6) Q0C+(')g@6)`%.()e@6)X"/9(++%)e@6)P;2'0O.50)_@6)ZTTK@)M'-,2,!!=,!!%.=$%_\524!#'=I % K,142.7#=1%C4+2#5%!C.5,%#=%_4&'C,.=%P#7#,!@)EQ,9k"(++0'4")x)Q%4("/;F)bGSL@ ! W%9$(45)H@)e@6)IJJf@ )G'-,7)#=1%J,<7%7'%J'!,I%/,&!'=.2%K,2.7#'=!%.=$%G4&R#R.2 % .-'=1%H,(%a'&"b!%M'-,2,!!@)XC(+0$"+<C(0@ ! i'/'"9) P9(2C/ ) !@ ) Y@6 ) IJJK@ )>,).R#'&.2 % #=7,=7#'=! % .=$ % 'CC'&74=#7#,! % .-'=1 % )'-,2,!!%#=$#R#$4.2!I%.%&,#=7,&C&,7.7#'=%'<%7),%7),'&6%'<%&,.!'=,$%.57#'=@)EQ%N 4(0+)X.;4C%+%2(40+)w,09/"9+;F)jI@ ! i'/'"9)P9(2C/)!@)Y@6)]0.<()e@6)c%RR(//)`@)i@6)Q(+k0)X@e@6)IJJK@)c.57'&!%.!!'5#.7,$ % (#7)%$'4+2,$*4C%)'4!#=1%D%.%5'--'=%C&,54&!'&%7'%)'-,2,!!=,!!@)EQ%4(0+)Q"9N k(4")Y"k("7F)fZ@ ! t099('2/%' )e@6 ) Y%-('.%' ) P@6 ) IJJJ@ )M'-,2,!!=,!! % .=$ % G7&.7,1#,! % '< % L$,=7#76 % ?.#=7,=.=5,I %Q% /.&7#5#C.=7 % E+!,&R.7#'= % G74$6@ )E_%,9'0+ )%R ) ]%&&,'(/;)e<N <+("$)Q%4(0+)X.;4C%+%2;F)J@ ! H"9"&"5)!@6)IJKJ@)d(#.7%e'C,&6%f,+&.50,Bg:%E+&.0%(h850i18(%#%=i$0.&06%(%2#7,* &.74&.5)%,4&'C,B!"#5)%jO*jOLL%(#,"4@)P09.#070@


Q@)c0'$".6)/&0,123$%"2450'(65)%7,-.78(%+.$.9::: ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

Sb

H9"k")_@6)IJJI@)M'-,2,!!=,!!%#=%>&#7.#=@)y%95@ h90$(+)Q@6)ZTTb@)G'0#.2,%]=12,#5)),#7%#=%k,47!5)2.=$@)P(".-0$"'@ h%<<"9)[@6)ZTTS@)K,5"'=#=1%(#7)%M'-,2,!!=,!!@)g/C040@)A"7)y%95@ _04%-.)[@6)["&"';)_@6)c0'#()`@6)IJJJ@)N),%!7&4112,%7'%$,<#=,%)'-,2,!!=,!!I%.%5'=* !7&457#R#!7%.CC&'.5)@)PV)M'-,2,!!=,!!I%/4+2#5%C'2#5#,!%.=$%C&#R.7,%7&'4+2,!@)Q@)h,/N .%'6)W@)]+0<C0&6)9"$@)\%'$;'@ _0C%$0)c@6)\0#"9.R"+$)X@6)U0(."+)h@6)ZTTf@)>,0&'+'7=#%?.&#,=7).24@)/1,&@)Y@)c09N .#01"5@)P09.#070@ _"'45.)]@6)IJJ^@)N),%M'-,2,!!@)c0..04C,."//.@)\%'$;'@ _%C'.%')[@)W@6)PC(/-"456)\@)!@6)h%;/6)W@)Y@6)ZTTb@)/&,$#57'&!%'<%!'5#.2%=,7('&"%5'-* C'!#7#'=%.-'=1%)'-,2,!!%.=$%&4=.(.6%.$'2,!5,=7!@)E_%,9'0+)%R)e$%+".4"'4"F)ZK@ [($$)Q@)e@6)ZTTf@)a'47)%)'-,2,!!=,!!%.=$%!'5#.2%!7#1-.@)E_%,9'0+)y%,/C)e$%+".N 4"'4"F)Sj@ \"")!@e@6)\('5)!@)H@6)`%9%)X@e@6)IJJI@)L-.1,!%'<%7),%)'-,2,!!I%C4+2#5%R#,(!%.=$ % -,$#.%-,!!.1,!@)Eh%,.('2)X%+(4;)W"-0/"F)Z@ \('5)!@)H@6)XC"+0')_@6)!9".'0C0')c@6)Q/,"k")e@6)c%%9")Y@)i@6)Q,.."9)i@6)IJJb@) J#<,7#-, % .=$% <#R,*6,.& % C&,R.2,=5, % '<% )'-,2,!!=,!! % #= % 7), % ]=#7,$ % G7.7,!I % =,( % ,R#$,=5,%'=%.=%'2$%$,+.7,@)Ee&"9(40')_%,9'0+)%R)M9/C%<.;4C(0/9;F)jb@ \%45")H@6)[C0$$,9()_@6)Mlh090)e@6)ZTTf@)M'4!#=1%?'$,2!)PV)N'(.&$%]=$,&!7.=$* #=1 %M'-,2,!!=,!!I %N),%[UUY%H.7#'=.2%G6-C'!#4-%'= %M'-,2,!!=,!!%K,!,.&5)6) 777@C,$,."9@%92q<%9/0+q<,-+(40/(%'.qC%&"+"..qC%&"+"..z.;&<zTf@C/&+6) $%./8<V)Tb@Tb@ZTIT@ c094,.)e@6)ZTTS@)G),27,&#0.7#'=%&,R#!#7,$I%!'-,%-,7)'$'2'1#5.2%$.=1,&!%'<%#=!7#* 747#'=.2%!74$#,!%'<%7),%)'-,2,!!@)Eh,&0')M920'(#0/(%'F)jZ@ c09/(')i@6)IJJZ@)Q!!,!!-,=7%'<%G*H#1)7%G7&,,7%_=4-,&.7#'=%#=%7),%WXXU%P,=!4!@) 777@4"'.,.@2%kq.9$q<0<"9.q<$Rq.&JZTS@<$R6)$%./8<V)Tb@Tb@ZTIT@ c0;"9C%R"9 ) P@6 ) cs++"9 ) c@6 ) X0,+-"92Nc,.4C(%+ ) \@6 ) ZTTI@ ) El$.! % ,\7&,-!7, % /)m='-,=%$,&%Q&-47g:%O'=%$,&%Q&-47S%')=,%;')=4=1%04%2,+,=@)PV)k#,%Q&-47 % $,&%^,!,22!5).<7@)i@)!09+{.(,.@)\@)c0;"9C%R"9@)9"$@)M<+0$"'@ c%+('0)i@6)ZTTT@)L=<'&-.2%='="#=%=,7('&"!%.-'=1%)'-,2,!!%J.7#='%.=$%Q<&#5* .=%Q-,&#5.=%-,=@)Ee&"9(40')!"C0k(%90+)Q4("'4"F)^S@ Mlt+0C"9/;)!@6)ZTT^@);&'=1%C,&!'=%'&%(&'=1%C2.5,I%<'&%)'-,2,!!=,!!S%7),%5'=* B4=57#'=%#!%().7%-.77,&!@)E_%,9'0+)%R)h%,.('2)i4%'%&;F)IS@ X0"2"+%7)]@6)ZTTS@)M.=$+45)I%;')=4=1!='7%4=$%E+$.5)2'!#1",#7:%_#=<n)&4=1 % #=%$.!%Q&+,#7!<,2$%$,&%;')=4=1!*%4=$%E+$.5)2'!#1",#7@)!9"&"'@ X0.40+") ]@ ) c@6 ) ZTTb@ )N),&,b! % =' % C2.5, % 2#", % )'-,I % 7), % $#!54&!#R, % 5&,.7#'= % '< % )'-,2,!!=,!!@)E],+/,90+)Q/,$;q]9(/(40+)c"/C%$%+%2;F)b@ X095)Y@)i@6)!,92"..)i@)P@6)IJjf@)N),%P#76@)]C(402%@ Y%."'/C0+)Y@6)IJJ^@)M'-,2,!!%#=%/.&.$#!,I%Q%?.C%'<%7),%N,&&.#=@)XC(+0$"+<C(0@ Y%..()X@)h@6)IJKJ@ )k'(=% .=$% E47%#=%Q-,&#5.I%N),%E&#1#=!% '<%M'-,2,!!=,!!@) ]C(402%@ Y,.."++)!@6)IJJI@)G#2,=7%G#!7,&!I%Q=%_7)='1&.C)6%E<%M'-,2,!!%;'-,=@)A"7)y%95@ Q02"9)Y@6)Q/"<C"'.)\@)Q@6)ZTTb@ )G,&R#=1%4C%!,&-'=!I%52#,=7!b%&,.57#'=!%7'%&,2#* 1#'4!%,2,-,=7!%.7%5'=1&,1.7#'=*&4=%<,,$#=1%,!7.+2#!)-,=7!@)EA%'<9%R(/)v%+,'N /09;)Q"4/%9)w,09/"9+;F)S^@


Sj

X9%-+"&)-"#$%&'%=4()7)X%+.4" ! !

! !

!

!

! ! !

! ! !

QC("+$.) `@ ) H@6 ) ZTTI@ )H,7('&" % =,(! % 5'=!7&457#'= % '< % )'-,2,!!=,!!I % WXoU*WXXT@) E]%&&,'(/;)Y"k("7F)^@ QC('')c@6)H%//+("-)_@6)P"//)_@)\@6)!0C+)e@6)]%C"')e@6)i++(.)W@)!@)ZTTf@)/&,$#57'&! % '<%)'-,2,!!=,!!%.-'=1%'2$,&%.$427!%#=%H,(%a'&"%P#76@)E_%,9'0+)%R)h"0+/C)X.;N 4C%+%2;F)IZ@ Q'%7)W@ )e@6 )e'$"9.%')\@6 )IJJS@ )k'(= % '= %N),#& % J45"I %Q%G74$6%'< %M'-,2,!! % G7&,,7%/,'C2,@)!"95"+";@ Q%&"9k(++")X@6)IJJJ@)N),%-."#=1%.=$%4=-."#=1%'<%)'-,2,!!=,!!%2,1#!2.7#'=@)PV) M'-,2,!!=,!!I%/4+2#5%C'2#5#,!%.=$%C&#R.7,%7&'4+2,!@)Q@)h,/.%'@)W@)]+0<C0&@)9"$@) \%'$;'@ Q<"'4"9)P@)_@6)IJJj@ )c&'-%+4-!%7'%7),%)'-,2,!!I%-,$#.%5'=!7&457#'=!%'<%C,&* !'=!%(#7)'47%)'-,!%WXoU*WXoZ@)PV )/,&!C,57#R,!%'=%G'5#.2%/&'+2,-!:)_@)e@)h%+N ./"('6)H@)c(++"96)9"$@)H9""'7(4C@ `%9% ) X@ ) e@6 ) c4W%'"++ ) W@ ) c@6 ) IJJZ@ )>,2#,<!S % .77#74$,!S % .=$ % "='(2,$1, % .+'47 % )'-,2,!!=,!!I%.%!4&R,6%'<%7),%1,=,&.2%C4+2#5@)Ee&"9(40')_%,9'0+)%R)]%&&,'(/;) X.;4C%+%2;F)ZT@ v0.5%k(4.)\@6)P"('.)P@6 )Q/%++)h@6 )v0+"'/(')X@6 )IJKS@ )K.=$1&4CC,=+#2$4=1 % #- % 2m=$2#5),=%K.4-pQ&-47%4=$%E+$.5)2'!#1",#7@)Q/,//209/@ P02'"9)W@6)IJJS@)P),5",&+'.&$%Gq4.&,I%P4274&,%.=$%K,!#!7.=5,%#=%.%M'-,2,!! % P'--4=#76@)!%,+$"9@ P".."+&0'')]@6)ZTTJ@)>#'1&.<#!5),%O,&2m4<,%4=$%M.=$24=1!-4!7,&%(')=4=1!* 2'!,& % c&.4,= % #- % A'=7,\7 % ,\7&,- % .!6---,7&#!5),& % ?.5)7+.2.=5,@ ) M<+0$"'@) t09&('2/%')h(++.@ P9(2C/)_@)W@6)Y,-(')!@)e@6)W"k('")_@)e@6)IJJK@ )>,!#$,%7),%^'2$,=%k''&:%/'2#56S % /'2#7#5!%.=$%7),%M'-,2,!!@)A"7)y%95@ P;2'0O.50)_@6)ZTTf@)/&0,123$%-,7'$%-'=#7'&'(.=#.%+,0$'-='r5#@)P09.#070@ U%9-0,2C)h@6)IJZJ@)N),%^'2$%P'.!7%.=$%7),%G24-@)]C(402%@

E(1*I,*B(0+(#C*(A*=(C07*3*""-*""(1*"*21.C(#0%,."(,-("0.,030:,.23(3,#*12#@1*(,-( #C*(J?K(L1*2#(G1,#2,-(2-6(L*172-= M?@7721=N `C(.)4C0</"9)4%&<9(.".)0)4%'.(./"'/)9"k("7)%R).%4(%+%2(40+)+(/"90/,9")%')C%&"N +"..'"..)R9%&)/C9"")4%,'/9(".V)d'(/"$)Q/0/".6)H9"0/)!9(/0('6)0'$)H"9&0';@)t(9./+;6)g)0'0N +;#")k09(%,.)$"R('(/(%'.)%R)C%&"+"..'"..)0'$)$(RR"9"'/)4%'4"</,0+)R90&"7%95.),."$)-;) /C")9"."094C"9.@)`C"')g)<9"."'/).%4(0+)C(./%9;)%R)C%&"+"..'"..)(')dQe@)g')/C")."4%'$ ) <09/)%R )/C")4C0</"9)g)R%4,.)%')$"&%290<C(4)9"."094C)0'$)&"/C%$%+%2(40+)<9%-+"&.) 7(/C)4%,'/('2)/C")C%&"+"..@)g')/C")/C(9$)<09/)%R)/C")4C0</"9)g)<9"."'/)/C")$(.4,..(%') 0-%,/)/C")40,.".)%R)C%&"+"..'"..@)`C"')(')/C")R%,9/C)<09/)g)<9"."'/)."+"4/"$)9"."094C) %')k09(%,.)$0(+;)+(R")./90/"2(".)%R)/C")C%&"+"..@)t('0++;6)(')/C")+0./)4C0</"9)g)$(.4,..)."N +"4/"$)9"."094C)0-%,/)($"'/(/;)0'$)<,-+(4)(&02")%R)/C")C%&"+"..@


!"#$%&'(#)*+,'()&"

!"#$%$&'"($()*+,-,.$"(/"01,2%,3&$


!" #$%&'(")*+,-&.$" /()0$12$3'- "4$00+2$"5$)4$)2+2-6" 2+6.$,(16" /+50)$" 4782$","4$57,2+2-6"0$".5+*7,"9+':$02-(*";65$4<"-"-22<':"5$),-2-=><':".5+*7,"3,-+>+?" @0)-(")+@+02-(2-(">$"$0",-(%6"0(.+0"*(&>"45)(01-$>(1"&<&>(1+><')2(*"5(A%(.&*-","2+B 6.+':"&4$C(')2<':D "!"2+&)<1".5+*6">(1+>">(2")(",)@%=07,"-0($%$@-')2<':"2-("17@C" ,(*3E"0$"0<&.65&6"2+6.$,(@$"45)(0"45)(45$,+0)(2-(1")1-+2<"6&>5$*$,(*D"F()0$1B 2$3E?">5+.>$,+2+"*+.$"'(':+"&>56.>65<"&4$C(')2(*"2-("1$@C+"/<E","#GHB6"6)2+2+?"'$" /%$.$,+C$"1$I%-,$3E"+5><.6%+'*-"45$/%(16D"#$"5$.6"JKLK")*+,-&.$"/()0$12$3'-"&)</B .$"65$&C$"0$"5+2@-"45$/%(16"&4$C(')2(@$"-".,(&>--"&4$C(')2(*?"45)()"'$"&>+C$"&-="45)(0B 1-$>(1"+.><,2(*"4$%-><.-"&4$C(')2(*"4+M&>,+D"N$","$')<,-&><"&4$&7/")5$0)-C$")+4$B >5)(/$,+2-("2+",-(0)="2+6.$,O?".>75+"0+,+C+/<"$/-(.><,2("4$0&>+,<"0$"$45+'$,<B ,+2-+"&.6>(')2<':"&>5+>(@--"5$),-O)<,+2-+">(@$"45$/%(16"&4$C(')2(@$D"P(02<1")".%6B ')$,<':"0%+">($5--"-"45+.><.-")+@+02-(M"&>+C$"&-=",<45+'$,+2-("0(A-2-'*-"/()0$12$3'-"-"$&$B /<"/()0$12(*?"+%/$,-(1"462.>(1",<*3'-+"0$"0-+@2$)<".,(&>--"/()0$12$3'-"*(&>"$.5(B 3%(2-(")+.5(&6"*(*"&4$C(')2(@$",<&>=4$,+2-+?"+",-='"$04$,-(08"2+"4<>+2-(?"*+.-(".+>(B @$5-("%60)-"6)2+*(1<")+"/()0$12<':?"'$")".$%(-"&>+2$,-"4$0&>+,="0$"$&)+'$,+2-+"&.+B %-")*+,-&.+"Q#5)<1(M&.-"RD?"STTJUD #5)(01-$>(1">(*"')=3'-"0-+@2$)<"*(&>"45)(@%O0"-"+2+%-)+".5<><')2+"-&>2-(*O'<':" ,"4$%&.-(*"%->(5+>65)("2+6.$,(*"0(A-2-'*-"4$*=E"V/()0$12$3EW"-"V$&$/+"/()0$12+W?"*+." 57,2-(I"><4$%$@--"$&7/"/()0$12<':D"#5)(@%O0"-&>2-(*O'<':"0(A-2-'*-"0$&>+5')<",-(0)<" 1D-2D"$"&>$42-6"-':"57I2$5$02$3'-D"P(@$"(%(1(2>(1"/=0)-("457/+",<$05=/2-(2-+".5<>(B 5-7, " -&>2-(*O'(@$ " )57I2-'$,+2-+? " *+. " 57,2-(I " 457/+ " 6&>+%(2-+ " ')< " -&>2-(*( " &)(5$.$" 6)@$02-$2+"0(A-2-'*+"/()0$12$3'-?",)@%=02-("0(A-2-'*+"$&$/<"/()0$12(*?"'$"&>+2$,-B C$/<"$"06I(*",+5>$3'-"5(@6%+'<*2(*"><':"0(A-2-'*-D"#5)(@%O0"45$4$2$,+2<':","%->(5+>65)(" ><4$%$@--"$&7/"/()0$12<':"4$),$%-"$'(2-E",+5>$3E"4$)2+,')O".+I0(*")"2-':"-")+.5(&" 45+.><')2(*"&>$&$,+%2$3'-D X0</<" -&>2-+C+"4$,&)(':2-("+.'(4>$,+2+"0(A-2-'*+"$&$/<" /()0$12(* " - " /()B 0$12$3'-?"1-+C$/<">$"$@5$12(")2+')(2-("-")+5+)(1",+%$5"0%+"45$,+0)$2<':","#$%&'(?" ,'-OI"*(&)')("><%.$"%$.+%2-(?"/+0+M"&$'*$0(1$@5+A-')2<':"QY=/&.-"ZD?"STT[U"4$46%+'*-" $&7/"/()0$12<':D"R/<","&4$&7/"645+,2-$2<"4$57,2<,+E"%6/?"'$",+I2-(*&)(?"&61$B ,+E",<2-.-">+.-':"/+0+M?"16&-"/<E"$')<,-&>(?"I("4$1-+5<"0$.$2+2(")$&>+C<","$4+5'-6" $">="&+1O"0(A-2-'*="$4(5+'<*2O?"5$)&>5)<@+*O'O"*+.-("'(':<"&<>6+'*-"0+2(*"$&$/<"&>+2$,-O" $"*(*"/()0$12$3'-D"P(I(%-"/5+."*(&>"&)(5$.$"6)@$02-$2(*"0(A-2-'*-?">$"2-(1$I%-,<1"&>+*(" &-="4(C2("5$)4$)2+2-("':$'-+I/<"&.+%-")*+,-&.+D"P(&>">$",+562.-(1"+0(.,+>2(*"5(+.'*-" -2&><>6'*$2+%2(*?".>75+","*+.-(*3"')=3'-"4$%(@+"2+",<+&<@2$,+2-6"45)()"4+M&>,$"$04$B ,-(02-$"06I<':"35$0.7,"A-2+2&$,<':?"2-()/=02<':"0$"45)('-,0)-+C+2-+"/()0$12$3'-" $5+)"$@5+2-')+2-+"*(*"&.6>.7,D


\T

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'(

!"#$%&'()*+#+',-.-/09+&+02-("*(&>"4$0.5(3%-E?"I("/5+."*(02(*".$2&><>6><,2(*"'(':<"/()0$12$3'-" 57I2-">$")*+,-&.$"$0"-22<':"45$/%(17,"&4$C(')2<':?"2+".>75("2+&>+,-$2("*(&>"0)-+C+2-(" -2&><>6'*-"&)(5$.$"5$)61-+2(@$"&<&>(16"4$1$'<"&4$C(')2(*?"+".>75("/<,+*O".$5(%+>+1-" /()0$12$3'-?"24D"6/7&>,$"Q5$)&>5)<@+*O'(".5<>(5-61"0$':$0$,(U"')<"/()5$/$'-("Q.5<B >(5-61")+>5602-(2-+UD"N(2"/5+."50)(2-+"45$/%(16"&>+2$,-?"*+."&-=",<0+*(?")+&+02-')O" >5602$3E","*(02$)2+')2<1"2+),+2-6">(@$"')<1"*(&>"/()0$12$3E"$5+)".-1"*(&>"$&$/+" /()0$12+"Q#$C+,&.-"#D?"STTJD"&D"[UD"#$00+*O'".5<><')2(*"+2+%-)-("2+6.$,("-"]6+&-B2+6B .$,("45$4$)<'*("0(A-2-$,+2-+"$1+,-+2<':"4$*=E?"':'=",&.+)+E"2+"A+.>?"I("4-(5,&)(" 457/<","><1")+.5(&-("1-+C<"':+5+.>(5"2-(1+%"')<&>$"-2>6-'<*2<D"R6>$5)<",<.+)<,+%-" 2-(,-(%.O"0/+C$3E"$"45('<)<*2("$.5(3%(2-(")+.5(&6")2+')(2-$,(@$"4$*='-+D"N(@$"5$0)+B *6"0(A-2-'*("@C7,2-("-2A$51$,+C<"$"><1?"*+."4$*16*O"0+2("4$*='-(".$2.5(>2("$&$/<D" !(0C6@"12-("'(%2<1"45)<.C+0(1"*(&>"0(A-2-'*+")+45$4$2$,+2+"45)()"Z+C@$5)+>="#-B &+5&.OD"#5)<*=C+"$2+?"I(^ Q_U"/()0$12<">$"')C$,-(."2-(4$&-+0+*O'<",C+&2(@$"1-(&).+2-+?"%6/"$&$/+"$"&4(B '<A-')2<':"45(0<&4$)<'*+':?".>75+"2-("+.'(4>6*("2$51"&4$C(')2<':?".>75+","-1-=" ,$%2$3'-"0$.$2+C+",</$56"4(,2(@$"&4$&$/6"I<'-+"`"><4",=05$,'+">6C+')+"Q#-&+5&.+" ZD?"JKKaD"&D"aKUD

Y$&>5)('"2+%(I<">5602$3E",")$4(5+'*$2+%-)$,+2-6"4$*=E^",C+&2("1-(&).+2-(?"&4(B '<A-')2("45(0<&4$)<'*(?",$%2$3E"->0D"G7,2-("2-(,-(%.O",+5>$3E"(.&4%+2+'<*2O"1+","1$*(*" $'(2-("0(A-2-'*+" ;,<" 9+%(&.-(* " QJKKbD "&D " JJ[U? " .>75+")05$,$5$)&O0.$,$"&>,-(50)+? "I(" V/()0$12<">$"')C$,-(."4$)/+,-$2<"0+':6"2+0"@C$,OWD"G$),-2-='-(">(@$"&>,-(50)(2-+" )2+%(8E"1$I2+","0(A-2-'*-"45)<*=>(*"45)()"Z-':+C+"#$5$,&.-(@$"QJKKbUD"!(0C6@"2-(@$" V/()0$12$3E"*(&>">$",)@%=02-(">5,+C+"&<>6+'*+"')C$,-(.+"4$)/+,-$2(@$"0+':6"2+0"@C$B ,O?"+%/$"2-(4$&-+0+*O'(@$",C+&2(@$"1-(&).+2-+WD"X(2(5+%2+"6,+@+"0$"><':"0,7':"0(A-B 2-'*-"2+&6,+"&-=">+.+?"I("2-(,C+3'-,-(")$&>+C<","2-':")+.5(3%$2("@5+2-'("1-=0)<"+.'(4B >$,+%2<1-"+"2-(+.'(4>$,+%2<1-"&4$&$/+1-")+&4$.+*+2-+"4$>5)(/"1-(&).+2-$,<':?"*(B I(%-"45)<*OE"&>+20+50<"1-(&).+2-$,("6>5,+%$2(".6%>65$,$","#$%&'(D"N$"$')<,-&>(?"I(","2+B &)<':"5(+%-+':"/5+.",C+&2(@$"1-(&).+2-+"Q,"&(2&-("&>+26"4$&-+0+2-+U"2-("')<2-"')C$,-(B .+"/()0$12<1?"*+.">(I"*+.-.$%,-(."0+':"2+0"@C$,O"2-("')<2-".$@$3"0$12<1D !-=.&)O"4$45+,2$3E?"45)<2+*12-(*"&(1+2><')2O?")+,-(5+*O"0(A-2-'*("&C$,2-B .$,(")"$1+,-+2(@$"$.5(&6"%+>"KTD?"'$"2-("45)(&O0)+"$"-':"0$&>+>(')2(*"+0(.,+>2$3'-D" !"#$%&'()*+,'-(.#/0'&12#(.34" Qc)<1')+."ZD?" JKKaU"0(A-2-6*("/()0$12(@$"*+.$"')C$B ,-(.+"2-(1+*O'(@$"1-(&).+2-+?"2-(1+*O'(@$"@0)-("1-(&).+E?"+">+.I("*+.$"')C$,-(.+?" .>75<"$463'-C",C+&2("1-(&).+2-("%6/"*(&>",<@2+M'(1D"4#$-(5%6,'/#718&-(.#$0+169%- ( .34"Q#(>5$)$%-2Bc.$,5$M&.+"FD?"JKKbU"4$0+*(?"I(^ F()0$12$3E">$")*+,-&.$"&4$C(')2("4$%(@+*O'("2+"/5+.6"0$16"%6/"1-(*&'+"&>+C(@$" 4$/<>6?"@,+5+2>6*O'(@$"*(02$&>'("%6/"5$0)-2-("4$')6'-("/()4-(')(M&>,+?")+4(,B 2-+*O'(@$"&':5$2-(2-("45)(0"2-(.$5)<&>2<1-",+562.+1-"+>1$&A(5<')2<1-"$5+)")+B &4$.$*(2-("4$0&>+,$,<':"4$>5)(/"2+"4$)-$1-("6)2+,+2<1","0+2<1"&4$C(')(MB &>,-(")+",<&>+5')+*O'<D


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

\J

F5+."0$&>+>(')2(*"+0(.,+>2$3'-"><':"0(A-2-'*-",<5+I+"&-=","><1?"I("4-(5,&)+")"2-':" .+)+C+/<"6)2+E?"I("2-("*(&>"$&$/O"/()0$12O".>$3?".>$")+1-(&).6*(","&':5$2-&.6"0%+" /()0$12<':?"/$"1+"@0)-("1-(&).+E?"+",(0C6@"056@-(*"45)(I<,+2<"/5+."4$')6'-+"/()B 4-(')(M&>,+","1-(*&'6")+1-(&).+2-+"1-+C/<"45)(&O0)+E"$"')<*(*3"/()0$12$3'-"QY65+B ')B!+%')+."RD?"JKKLD"&D"S\BS[UD"#-(5,&)+"2+01-(52-(")+,=I+"4$*='-(?"056@+"45)(&+02-(" *("5$)'-O@+D d22<1"5$0)+*(1"0(A-2-'*-"$&$/<"/()0$12(*"&O"0(A-2-'*("A$51+%2$B45+,2("%6/" -2+')(*"+01-2-&>5+'<*2(?"4$,&>+C("2+"@562'-("4$%&.-(@$"6&>+,$0+,&>,+D"F60$,+2("&O" $2("@C7,2-("*+.$"2+5)=0)-+"$.5(3%+2-+"@5+2-'")*+,-&.+"0%+"'(%7,"4$%-><.-"&4$C(')2(*" 4+M&>,+D"!"><1"45)<4+0.6"-2>(5(&6*O'("*(&>"1D-2D"*+."2+"45)(&>5)(2-"%+>"(,$%6$,+C+" >5(3E"><':"0(A-2-'*-?"'$"1-+C$"2-(,O>4%-,-("),-O)(.")"'$5+)"4(C2-(*&)<1"5$)4$)2+2-(1" 2+>65<")*+,-&.+?"0$.$2<,+2<1"45)()"35$0$,-&.+"$4-2-$>,75')(?"0$".>75<':")+%-')<E" 2+%(I<"$5@+2-)+'*(">5)('-(@$"&(.>$5+"+2@+I6*O'("&-=","45+'="2+"5)(')"$&7/"/()0$12<':" $0"%+>"LTD"ee",D?"@0<"><%.$")+-&>2-+C<"0$">(@$"1$I%-,$3'-D"f&>+,+")"02-+"SK"%-&>$4+0+" JKKT"5D"$"4$1$'<"&4$C(')2(*"QY)DfD")"J[DJSDJKKT"g5"L["4$)D"bThU"$4-&+C+"$&$/="/()0$1B 2O"*+.$"V2-()+1-(&).6*O'O","%$.+%6"1-(&).+%2<1","5$)61-(2-6"45)(4-&7,"$"2+*1-("%$B .+%-"1-(&).+%2<':"-"0$0+>.+':"1-(&).+2-$,<':"-"2-@0)-("2-(")+1(%0$,+2O"2+"4$/<>" &>+C<","5$)61-(2-6"45)(4-&7,"$"(,-0(2'*-"%602$3'-"-"0$,$0+':"$&$/-&><':W JD"!-0)-1<?" I("45)<*=>(")+4-&+1-">(*"f&>+,<"A$51+%2(",<)2+')2-.-"/()0$12$3'-"0+%('("5$)1-*+*O" &-=")"$/-(.><,2<1"$@%O0(1">(@$",<'-2.+"5)(')<,-&>$3'-"&4$C(')2(*?"@0)-("4$&-+0+2-(" )+1(%0$,+2-+","*+.-13"1-(&).+2-6"2-("45)(&O0)+"+/&$%6>2-("$"1$I%-,$3'-"45)(/<,+B 2-+","2-1D"d&>2-(*O'("$&>5(".$2A%-.><"')<"4+>$%$@-(","35$0$,-&.6")+1-(&).+2-+"')<2-O" /()&(2&$,2<1"(@)(.,$,+2-(">(@$"45+,+D"Z$'2$"(.&4$26*(">("5+'*(","&,$-':"$45+'$B ,+2-+':"R205)(*"#5)<1(M&.-"QSTTJD"&D"SLU"+5@61(2>6*O'?"I("/()0$12$3E"*(&>"45)(0(" ,&)<&>.-1")*+,-&.-(1"&4$C(')2<1?"2-("4$00+*O'<1"&-="$4-&$,-",".+>(@$5-+':"')<&>$" 45+,2-')<':D"R2-"A$51+%2("45+,$"0$")+1-(&).+2-+","0+2<1"%$.+%6?"+2-"/5+.">(@$"45+B ,+"2-("45)(&O0)+*O">+."0$".$M'+"2-')(@$",".,(&>--"/()0$12$3'-D"g$,(%-)+'*+"45)<,$B C+2(*">6"6&>+,<"0$.$2+2+")$&>+C+","STT\"5D"QY)DfD")"JbDT\DSTT\"g5"h\"4$)D"bKaUD"!45$B ,+0)$2(")1-+2<"4$%(@+C<"57,2-(I"2+"><1?"I("0$45('<)$,+2$"0(A-2-'*="$&$/<"/()0$1B 2(*"4$45)()"4$&)(5)(2-(".+>+%$@6"$.$%-')2$3'-"/5+2<':"4$0"6,+@="45)<"$'(2-("')<*(*3" &<>6+'*-"/<>$,(*D"g$,(")+4-&<"f&>+,<"4$),+%+C<"6)2+E")+"$&$/="/()0$12O^ i&$/="2-()+1-(&).6*O'O","%$.+%6"1-(&).+%2<1","5$)61-(2-6"45)(4-&7,"$"$':5$B 2-("45+,"%$.+>$57,"-"1-(&).+2-$,<1")+&$/-("@1-2<"-"2-()+1(%0$,+2O"2+"4$/<>" &>+C<?","5$)61-(2-6"45)(4-&7,"$"(,-0(2'*-"%602$3'-"-"0$,$0+':"$&$/-&><':?"+">+.B I("$&$/="2-()+1-(&).6*O'O","%$.+%6"1-(&).+%2<1"-")+1(%0$,+2O"2+"4$/<>"&>+C<","%$B .+%6?",".>75<1"2-("1+"1$I%-,$3'-")+1-(&).+2-+D

!<4+0+"0$&>5)('")2+')O'("*+.$3'-$,("45)(,+5>$3'-$,+2-("1<3%(2-+"6&>+,$B 0+,'<"$")*+,-&.6"/()0$12$3'-?",<5+I+*O'("&-="6,)@%=02-(2-(1".5<>(5-61"/5+.6"1$IB %-,$3'-")+1-(&).+2-+","1-(*&'6")+1(%0$,+2-+D"Y(A-2-'*+","><1"/5)1-(2-6"*(&>"06I$" 12-(*".$2>(&>$,+2+"45)()"35$0$,-&.$"2+6.$,("-"35$0$,-&.$"45+.><.7,D

JD" j+.><')2-("0(A-2-'*="$&$/<"/()0$12(*",45$,+0)$2$"0$"f&>+,<"$"4$1$'<"&4$C(')2(*")"JKKT" 5D"0$4-(5$"f&>+,O")"02-+"SJ"&><')2-+"STTT"5D"$")1-+2-("2-(.>75<':"6&>+,"),-O)+2<':")"A62.'*$B 2$,+2-(1"+01-2-&>5+'*-"46/%-')2(*"QY)DfD")"SaDTSDSTTT"g5"JS"4$)D"JahUD


\S

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'(

Y$"$17,-(2-+"4$)$&>+C"&)(5$.-")/-75"45$4$)<'*-"0(A-2-'<*2<':?"*+.-(","$&>+>B 2-':"%+>+':"4$*+,-C<"&-=","%->(5+>65)("45)(01-$>6"`","&4('*+%-&><')2<':".&-OI.+':"-"+5B ><.6C+':D"!"57I2<1"&>$42-6"6,)@%=02-+*O"$2("(20$B"-"(@)$@(22("')<22-.-"0$&>5)(@+2(" ,"(>-$%$@--")*+,-&.+?",&.+)6*O"/O08"*(02O?")+&+02-')O"45)<')<2="/()0$12$3'-?"/O08" >(I"5$/-O"$0,$C+2-("0$",-(%6"45)<')<2? "(.&4$26*O"1+>(5-+%2<",<1-+5")*+,-&.+"+%/$" *(@$"&4$C(')2("-"4&<':$%$@-')2(".$5(%+><D"k:$E"0(A-2-'*(">("57I2-O"&-=")+.5(&+1-"4$*=B '-$,<1-?")2+')2-("')=3'-(*"&O",)@%=0(1"&-(/-(".$14%(1(2>+52("2-I",<.%6')+*O'("&-=D" ;%(1(2><"&4$C(')2(*"-"&6/-(.><,2(*"$'(2<?"*+.$".5<>(5-61",<&>O4-(2-+"%6/"2-(,<&>OB 4-(2-+"&<>6+'*-"/()0$12$3'-?"&O"6,)@%=02-+2(",",-=.&)$3'-"5$)4$)2+2<':"45)()("12-(" 0(A-2-'*-D"G$)'-O@+*O"$2(")+.5(&")2+')(2-$,<"4$*='-+"/()0$12$3E"$0"/5+.6"*+.-(@$.$%B ,-(."0+':6"2+0"@C$,O?"$.5(3%+*O'">(2"&>+2"*+.$"/()0+':$,$3E"Qi%(':"#D? "STT[U?"4$B 45)()"/5+."1-(&).+2-+","&(2&-("1+>(5-+%2<1?")+>(1"/()1-(&).+2-$,$3E"QH(&)')<M&.-" RD?" STTTD"&D"aU?"+I"4$"/5+."0$16",",<1-+5)("06':$,<1?"5$)61-+2<"*+.$"&>+2"/5+.6" ,-=)-"5$0)-22<':?")+@6/-(2-+?"6>5+><">$I&+1$3'-?"4$)/+,-(2-+"57,2$,+@-"(1$'*$2+%B 2(*"-"1$5+%2(*"Q#-(.6>BF5$0).+"YD?"STTTD"&D"S[UD"g+"4$0&>+,-("%(.>65<"-&>2-(*O'<':"$45+B '$,+M"1$I2+"&>,-(50)-E?"I(","$/-(@6"2+6.$,<1"2+*4(C2-(*")+-&>2-+C<"0(A-2-'*(",<45+B '$,+2("45)()"R22="Y65+')B!+%')+.?"H(&).+"c>+2.-(,-')+"$5+)"R205)(*+"#5)<1(M&.-(@$D R22+"Y65+')B!+%')+."&457/$,+C+"1$I%-,-(",<')(546*O'$"$.5(3%-E")*+,-&.$?" %(')",">+.-"&4$&7/?"/<"45$4$2$,+2+"0(A-2-'*+"/<C+"*(02$')(32-("6I<>(')2+","45+.><'(D" #5)<*=C+?"I("V/()0$12<1"*(&>"')C$,-(."2-(1+*O'<"1-(*&'+"&4(C2-+*O'(@$",+562.-"1-(&).+%B 2(?",".>75<1"17@C/<"&>+%("45)(/<,+E?"+2-"+.>6+%2(*"1$I%-,$3'-"%6/"':='-"6)<&.+2-+">+.-(@$" 1-(*&'+W"QY65+')B!+%')+."RD?"JKKLD"&D"SbUD"#5)<.C+0(1"'$.$%,-(."$01-(22(@$"4$&>5)(@+2-+" -&>$><")*+,-&.+"/()0$12$3'-"*(&>"0(A-2-'*+")+45$4$2$,+2+"45)()"HD"c>+2.-(,-')+"QJKKKD"&D"ShUD" f,<46.%+"$2"45)(0(",&)<&>.-1"+&4(.><"&4$C(')2("-"4&<':$%$@-')2(D"!(0C6@">(@$"+6>$5+^ F()0$12$3E " *(&>" )C$I$2<1 ")*+,-&.-(1" &4$C(')2<1 " - "&>+2(1 "$&$/$,$3'-$,<1" /()0$12(@$"')C$,-(.+?",+562.$,+2<1"45)()"57I2("45)<')<2<"-"45)()"A+.>"/5+.6" &':5$2-(2-+?"&4(C2-+*O'(@$"(%(1(2>+52(",+562.-?"4$),+%+*O'("6)2+E"*(")+"4$1-(&)B ')(2-("1-(&).+%2(D

c>+2.-(,-')".$2&>+>6*(?"I("-&>$>O")*+,-&.+"*(&>"45)<*='-("45)()"$&$/="/()0$12O" $.5(3%$2(*"A-%$)$A--"I<'-$,(*"-"&4$&$/6"4$&>=4$,+2-+?"+",-='")++.'(4>$,+2-(","&$/-(" $&$/$,$3'-"/()0$12(@$"Qc>+2.-(,-')"HD?"JKKKD"&D"ShUD g+*4$,&)(':2-(*"45)<,$C<,+2+","%->(5+>65)("2+6.$,(*"0(A-2-'*+"/()0$12$3'-" )$&>+C+")+45$4$2$,+2+"45)()"RD"#5)<1(M&.-(@$"QSTTJD"&D"SKU?".>75<"$0"%+>"*(&>"6)2+2<1" /+0+')(1"45$/%(16D"R6>$5"/()0$12$3E"5$)61-("*+.$^ c<>6+'*="$&7/"%6/"5$0)-2?".>75(","0+2<1"')+&-("2-("1+*O"-",C+&2<1"&>+5+2-(1"2-(" 1$@O")+4(,2-E"&$/-(">+.-(@$"&':5$2-(2-+?".>75("1$@C</<"6,+I+E")+"&,$*("-".>75(" &4(C2-+C$/<"1-2-1+%2(",+562.-?"4$),+%+*O'("6)2+E"*(")+"4$1-(&)')(2-("1-(&).+%2(D

!+5>$"2+01-(2-E?"I("RD"#5)<1(M&.-"0$.$2+C"1$I%-,-("4(C2(*"$4(5+'*$2+%-)+'*-" 6I<><':"4$*=E?">+."+/<"6')<2-E"&,$*O"0(A-2-'*=","4(C2-"6I<>(')2O","45)(&>5)(2-"2+6.$B ,(*D"!-(%6"-22<':"/+0+')<"45$/%(16"')<2-">="0(A-2-'*="462.>(1",<*3'-+"0$",C+&2<':" 45$4$)<'*-?"/=0O'<':","*+.-13"&>$42-6"*(*"1$0<A-.+'*OD"i02$>$,+E"2+%(I<?"I(">+"0(A-2-B '*+"Q*+.">(I"I+02+"-22+U"2-("6)<&.+C+"5+2@-"$/$,-O)6*O'(*?"45)()"'$"1$@C+/<"&C6I<E"'(%$1" 4$%-><.-"&4$C(')2(*?"+","&)')(@7%2$3'-"&)(5$.$")+.5$*$2<1"/+0+2-$1"-%$3'-$,<1")*+,-&.+D


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

\a

9"A+.>6?"-I",<&-C.-"0(A-2-'<*2("4$0(*1$,+2(",".5=@6"2+6.-"4$%&.-(*"&O",'-OI" /()$,$'2(?"#D"#$C+,&.-"QSTTJD"&D"bU",<45$,+0)+",2-$&(.?"I(^" Q_U")+1-+&>"$"/60$,+2-6"$/-(.><,2(*"0(A-2-'*-?"5$)&O02-(*"*(&>"17,-E"$"0(A-2-$B ,+2-6")*+,-&.+?"*+.$"$"45$'(&-("&4$C(')2<1?",".>75<")++2@+I$,+2("&O",&)<&>.-("4$0B 1-$><"1+*O'("/()0$12$3E","4$%6"&,$-':"$"$00)-+C<,+MD"9+':$0)-"$2"1D-2D","$4+5'-6" $"'-O@%("*(&)')(".&)>+C>6*O'<"&-="&<&>(1",-(0)<"$"/()0$12$3'-D

#$IO0+2<1"(A(.>(1">(@$"45$'(&6?"4$,-22$"/<E"*(02+."4$,&>+2-("&47*2(@$"-"4$B ,&)(':2-("4$0)-(%+2(@$"$/5+)6"$1+,-+2(@$")*+,-&.+?"'$"45)(.C+0+C$/<"&-="2+"&.6>(')B 2("&4$&$/<"C+@$0)(2-+">(@$"45$/%(16"')<"45)('-,0)-+C+2-+"16D"G7I2(",-)*("-14%-.6*O" $01-(22("5$0)+*("V$04$,-(02-(*W"5(+.'*-"2+"45$/%(1D"#$C$I(2-("+.'(2>6","0(A-2-$,+B 2-6"/()0$12$3'-"2+"/5+."&':5$2-(2-+".+I(",-0)-(E"5$),-O)+2-("45$/%(16",")+4(,2-(B 2-6"&>$&$,2<':",+562.7,"/<>$,+2-+D"g+>$1-+&>"6)2+2-(")+"4$0&>+,$,<",<)2+')2-." /()0$12$3'-"+>5$A-=",-=)-"&4$C(')2<':"-"/5+."&-('-",&4+5'-+"&4$C(')2(@$?".+I("6)2+E" *+.$"+0(.,+>2("$00)-+C<,+2-+"`"45$@5+1<"-2>(@5+'<*2("Q#$C+,&.-"#D?"STTJD"&D"bUD"!">+B .-1".$2>(.3'-(",<&$.O"5+2@=")<&.6*("2-(0+,2+"-2-'*+><,+".-%.6")2+')O'<':"$5@+2-)+B '*-"4$)+5)O0$,<':S?".>75(",&47%2-(")+5(.$1(20$,+C<"6)@$02-$2O"0(A-2-'*="$&$/<"/()B 0$12(*","'(%6"&>,$5)(2-+"%(4&)<':"4(5&4(.><,"0%+"1-(5)(2-+"&.+%-"-"/+0+2-+"':+5+.>(B 56"/()0$12$3'-?"'$",".$2&(.,(2'*-"&C6I<E"1+"5$),$*$,-"4$%-><.-"&4$C(')2(*"QkRGdB NRc"Y-('()*-"l-(%('.-(*?"(>D+%D?"STJTD"&D"J[hUD"N5(3E">(*"0(A-2-'*-"*(&>"2+&>=46*O'+^ i&$/+"/()0$12+">$">+.+?".>75+")"57I2<':"45)<')<2?",<.$5)<&>6*O'",C+&2("1$I%-B ,$3'-"-"645+,2-(2-+?"')+&$,$"%6/">5,+%("2-("*(&>","&>+2-(")+4(,2-E"&$/-("&':5$2-(B 2-+ " &4(C2-+*O'(@$ " 1-2-1+%2( " ,+562.- " 4$),+%+*O'( " 6)2+E " *( " )+ " 4$1-(&)')(2-(" 1-(&).+%2(D"Z-(*&'("&4(C2-+*O'(",+562.-"1-(&).+%2(">$">+.-(?".>75("2+0+*("&-="0$" &>+C(@$"45)(/<,+2-+"/()"2+5+I+2-+")05$,-+?"-".>75("61$I%-,-+")+&4$.$*(2-("4$0B &>+,$,<':"4$>5)(/"I<'-$,<':^"2$'%(@6?")+':$,+2-+":-@-(2<"$&$/-&>(*?"&4$5)O0)+B 2-+"4$&-C.7,D

Y$&>5)(@+1?"I(")+45$4$2$,+2+"0(A-2-'*+"&>+2$,-"2-()2+')2-("45)(A$516C$,+B 2("6*='-+"0(A-2-'<*2(@$"RD"#5)<1(M&.-(@$?"><%("I("*(&>"/+50)-(*"$4-&$,+?"'$"6>5602-+E" 1$I("45('<)<*2O"$4(5+'*$2+%-)+'*=D 1"#$%&'()*+#2345)5(--#6'&+57.58/-# !".$2>(.3'-("45)(45$,+0)$2<':",')(32-(*"6&>+%(M"0(A-2-'<*2<':"/()0$12$3E" *+,-E"&-="1$I("*+.$"45$/%(1")C$I$2<"-"2-(4$00+*O'<"&-="*(02$)2+')2<1"$'(2$1D"9+B .5(&"&+1(@$"4$*='-+"0+*("&-="/$,-(1"4$&)(5)+E"$0"&<>6+'*-"/5+.6")64(C2(@$"&':5$2-(B 2-+"+I"0$",)@%=02-("4(,2(*"(@)<&>(2'*-?"':$E",",+562.+':"1-(&).+2-$,<':"':+5+.>(B 5<)6*O'<':"&-="/+50)$"2-&.-1"&>+20+50(1D"Y%+>(@$"6",-(%6"4$%&.-':"+6>$57,"4$*+,-C+" &-=">(20(2'*+"0$",<57I2-+2-+")">(@$")/-$56"$.5(3%$2<':".+>(@$5--"/()0$12<':?"'$")2+B %+)C$",<5+)","45$4$2$,+2(*"45)()"2-':"><4$%$@--D"!-=.&)$3E")"><':"45$4$)<'*-",45$,+B 0)$2<':")$&>+C$"0$"$/-(@6"2+6.$,(@$","%+>+':"KTD"g+%(I<")+)2+')<E?"I("-&>2-(*O'<1" SD" Y$"@5$2+"><':"$5@+2-)+'*-"2+%(IO^"kRGdNRc"Y-('()*-"l-(%('.-(*?"#$1$5&.-("j$561"2+"5)(')" !<':$0)(2-+")"F()0$12$3'-?"c>$,+5)<&)(2-("ZigRG?"c>$,+5)<&)(2-("iN!RGN;"YG9!d?" N$,+5)<&>,$"#$1$'<"-1D"3,D"F5+>+"R%/(5>+?"9,-O)(."i5@+2-)+'*-"c-(E"!&47C45+'<"VFRGlRWD


\\

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'(

4$0)-+C$1"45)<4-&6*("&-="57I2O",+5>$3E"4$)2+,')OD"f)2+*("&-=?"I("2-(.>75("0+*O"4$0&>+B ,<"0$",+5>$3'-$,<':"+2+%-)?"$"-22<':"4+0+*O"@C$&<?"I(")2-(.&)>+C'+*O"$/5+)")*+,-&.+D" i4-2-(">("6,)@%=02-="45)<"45()(2>+'*-"4$&)')(@7%2<':"><4$%$@--D"#5+.><'<"2+"&,7*"6I<B >(."57,2-(I"0$.$26*O"4$0)-+C7,?">C61+')O'")+&+02$3E">(@$")+/-(@6"4$>5)(/O")57I2-'$B ,+2-+"$4-(.-"-"4$1$'<"><1"%60)-$1","&4$&7/"+0(.,+>2<"0$"-':"&<>6+'*-"`"0$/5)("5$)B 4$)2+2(*"-",C+3'-,-("&.%+&<A-.$,+2(*"QY65+')B!+%')+.?"RD?"JKKLD"&D"ShU"g+*')=3'-(*"&4$B >.+2("&O"4$0)-+C<"0<':$>$1-')2(?"5$)0)-(%+*O'("4$46%+'*="/()0$12<':"2+"0,+",<COB ')+*O'("&-="4$0",-(%$1+",)@%=0+1-"4$0)/-$5<D"c4$3570"-&>2-(*O'<':"><4$%$@--",<1-(B 2-=">(?".>75("64$,&)(':2-C<"&-=","1<3%(2-6"2+6.$,<1D 1"!"#9'&+57.58:#&#;5.-'/&.58/-#<#6'&+57.58:#&#=365%>#?;5%'@45.+>0*/'# 45+&-<A3B#6'&+57.58:#.-'&<=-.-5.<C)5@5=<#D#6'&+57.58:#&<=-.-5.<E #$*='-("/()0$12-")".$2-(')2$3'-"0$><')<","'+C$3'-">(*".+>(@$5--"$&7/?"$".>7B 5<':"/()0$12$3'-"45)(&O0)-C<"')<22-.-")(,2=>5)2("Q(@)$@(22(U?"2-()+%(I2("$0"')C$B ,-(.+?"24D"/()5$/$'-("-"6/7&>,$"&>56.>65+%2(?"0(-2&><>6'*$2+%-)+'*+?"(.&1-&*+"/()"45+B ,+"0$"%$.+%6"&$'*+%2(@$"->0D"!<16&)$2+"/()0$12$3E"1+"1-(*&'("57,2-(I",>(0<?"@0<" 6>5+>+"0$16"2+&>=46*("2+"&.6>(.",<&>O4-(2-+".%=&."I<,-$C$,<':D"l&D"P+2"m%(0)-+2$,B &.-"QJKKbD"&D"ShhU","$/&)(52(*"45+'<"4$3,-='$2(*"/()0$12$3'-".$2&>+>6*(?"I(".$2.5(>2<" ')+&?",".>75<1"I<*("&4$C(')(M&>,$?"V45$06.6*(W"&,$-':"/()0$12<':D"!"1<3%"&>,-(5B 0)(2-+"ZD"#$5$,&.-(@$"QJKKbD"&D"\a\U"/()0$12$3E")".$2-(')2$3'-"0$><.+"')C$,-(.+" ,/5(,"*(@$",$%-?"4$>5)(/"-"+&4-5+'*-?"*(&>"$0')6,+2+"*+.$"&>+2"A56&>56*O'(*"0(45<,+'*-" Q)(",&)<&>.-1-">(@$".$2&(.,(2'*+1-"4&<':-')2<1-U"-">5+.>$,+2+"*+.$",<5+)"64$3%(B 0)(2-+"&4$C(')2(@$"')<"0<&.5<1-2+'*-D i&$/2(@$"$17,-(2-+",<1+@+"><4"/()0$12$3'-?".>75<".-%.6"/+0+')<"45$/%(B 16"6)2+*(")+"&>+2",</5+2<?"0(>(51-2$,+2<"6,+562.$,+2-+1-"$&$/$,$3'-$,<1-D"g+" >(2">(1+>">$')<"&-="I<,+"4$%(1-.+D"#5)('-,&>+,-+2("&O"&$/-("5+'*("2+">(1+>"')<"/()B 0$12<">$"$&$/+?".>75+"$05)6'-C+"2$51<"&4$C(')2(?"')<"1$I("-':","$@7%("2-("45)<&,$B -C+?"')<"&+1+",</5+C+"0+2<"1$0(%"I<'-+?"+"1$I("2+"&.6>(."2-(")+4$)2+2-+"&-=")"-22<1-" ,)$5+1-","45$'(&-("&$'*+%-)+'*-?"5(+%-)6*("2+*%(4-(*"45)<&,$*$2<"&4$&7/"4$&>=4$,+2-+" Qi%-,+Bk-(&-(%&.+"ZD?"STT\UD"g-I(*"0$.$2+1"45)(@%O06"&>+2$,-&."4$&)')(@7%2<':"+6B >$57,",$/('">(*".,(&>--D N5+.>$,+2-("/()0$12$3'-"*+.$"&>+26",</5+2(@$"*(&>","$'(2-("RD"#5)<1(MB &.-(@$"QSTTJD"&D"JhJU"A(2$1(2(1"4$%&.-(@$"&4$&$/6"5$)61-(2-+"(>-$%$@--")*+,-&.+"/()B 0$12$3'-D"R6>$5"&>,-(50)+?"I(">+.-("1<3%(2-("$"4$0C$I6"/()0$12$3'-"2-(",<&>=46*(","4$B ,+I2<':"$45+'$,+2-+':?".>75("&>+2$,-O"0$5$/(."2+6.$,<".5+*7,?"@0)-(",-(0)+"2+">(B 1+>"/()0$12$3'-"*(&>"%(4-(*"6@562>$,+2+D"ZD"#-&+5&.+"*+.$"*(02+")"4-(5,&)<':"6I<C+" >(@$"4$*='-+","46/%-.+'*+':D"!"*(*"5$)61-(2-6"$.5(3%(2-(">$"$4-&<,+E"1+"V')C$,-(.+"$"&4(B '<A-')2<':"45(0<&4$)<'*+':"$&$/$,$3'-$,<':?"45)(.$2+2-+':?".>75("2-("4$),+%+*O"16" 2-@0)-("$&-(0%-E"&-="2+"&>+C(?")+0$1$,-En"*(&>">$"><4",-(')2(@$",=05$,'+?">6C+')+?".>75<" $05)6'-C"2$51<"&4$C(')2(W"Q#-&+5&.+"ZD?"JKKaD"&D"aKUD"#$@%O0">(2"4$0)-(%+"57,2-(I".&D"PD"m%(B 0)-+2$,&.-"QJKKbD"&D"ShTUD"#$0.5(3%+?"I("*(I(%-".>$3"5)(')<,-3'-("$463'-C",C+&2("1-(&).+B 2-("-"$00+*("&-=",C7')=@$&>,6?"1$I(1<"@$"$.5(3%-E"*+.$"')C$,-(.+"/()0$12(@$")",</$B 56D"#$*='-("/()0$12$3'-")",</$56"-&>2-(*(">+.I(",".%+&<A-.+'*-"&>$&$,+2(*"45)()"ZD"#$B 5$,&.-(@$"QJKKbD"&D"\a\UD"Y%+"2-(@$">(2"5$0)+*"/()0$12$3'-"*(&>"(A(.>(1"0$/5$,$%2-(" ,</5+2(@$"&><%6"I<'-+?"2+&>=4&>,(1"$4'*-"4$,)-=>(*"45)()"')C$,-(.+?")@$02-(")"*(@$"-2B 0<,-06+%2<1-"45(A(5(2'*+1-D"k$.$%,-(."$01-(22(?"$0",<I(*"45)<>+')+2<':?"5$)61-(2-("


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

\b

4$*='-+ " /()0$12(@$ " ) " ,</$56 " 45$4$26*( " , " &,$*(* " 46/%-.+'*- " RD " Y65+')B!+%')+." QJKKLD"&D"ShUD"l5<>(5-61"4$0)-+C6"2+"/()0$12$3E")".$2-(')2$3'-"-"/()0$12$3E"6)2+2O" )+"&>+2",</5+2<"&>+2$,-"0%+"+6>$5.-"+.>6+%2+"4$&>+,+"$&$/<"/()0$12(*",$/('",C+&2(B @$"&>+>6&6"&4$C(')2(@$D"F()0$12<':")",</$56"+6>$5.+"':+5+.>(5<)6*("*+.$"+.'(4>6*OB '<':"&,7*"&>+>6&?"45)(*+,-+*O'<':"/5+."':='-")1-+2<"&,$*(*"&<>6+'*-"I<'-$,(*D"g+%(IO"0$" >(@$"@5$2+"'-?".>75)<"/()0$12<1-"&>+%-"&-=",/5(,",C+&2(*",$%-?"%(')")"')+&(1"45)<),<B ')+-%-"&-="0$"I<'-+"2+".$&)>"&4$C(')2<"/O08"6>5+'-%-")0$%2$3E"0$"&+1$0)-(%2$3'-",&.6>(." ,-(.6?".+%('>,+?"45)(,%(.C(*"':$5$/<"%6/"4$@$0)-%-"&-=")"/()0$12$3'-O")"*(&)')(",-(%6" 45)<')<2D"ZD"X5+1%(,-')"QJKKLD"&D"\JU"2-(".,(&>-$26*(?"I(".+>(@$5<)+'*+">+"1$I("0$B /5)("&C6I<E"45+'$,2-.$1"&C6I/"&4$C(')2<':","/()4$35(02-(*"45+'<")".$2.5(>2<1"45)<B 4+0.-(1"')C$,-(.+D"9CO"&>5$2O"45)<*=>(@$"2+)(,2-'>,+"*(&>">$?"I(","&)(5&)<1"$0/-$5)(" &4$C(')2<1"1$I("$2$"6>5,+%+E"&>(5($><4"4$&>5)(@+2-+"06I(*"')=3'-"/()0$12<':"*+.$" ><':?".>75)<"$/-(.><,2-(",</5+%-">+.-"%$&D"RD"#5)<1(M&.-"QJKK[D"&D"abU".$2&>+>6*(?"I(" RD"Y65+')B!+%')+.")+1-+&>"45$4$2$,+E"2$,<"&(2&"4$*='-+"/()0$12$3E")",</$56?"4$B ,-22+")+&>O4-E"@$"-22<1">(51-2(1"Q24D"/()0$12$3E"6>5,+%$2+U?"4$2-(,+I",-=.&)$3E" $&7/"$0')<>6*("),5$>"V)",</$56W"0$&C$,2-(D"Z7,-(2-("$"/()0$12$3'-")",</$56",<B 5+82-("&6@(56*("$4-2--"46/%-')2(*?"I("/()0$12$3E"*(&>"0%+".$@$3"45(A(5$,+2<1"&><%(1" I<'-+?"4(,2(@$"5$0)+*6",+5>$3'-OD"Z$I(">$"6)+&+02-+E"$017,-(2-("-1"4$1$'<?"+"2+B ,(>"+@5(&*="45)('-,"2-1D"Y$.C+02("4$)2+2-("%$&7,".$2.5(>2(@$"')C$,-(.+"0$>.2-=>(@$" /()0$12$3'-O"4$),+%+"2+"&>,-(50)(2-(?"I("5()<@2+'*+")"2$51+%2$3'-"2-("/<C+",<2-B .-(1"*+.-(*3"3,-+0$1(*".+%.6%+'*-?"+%("&.6>.-(1"2-(61-(*=>2(@$"5+0)(2-+"&$/-(")"$.5(B 3%$2<1-"&<>6+'*+1-"I<'-$,<1-D"Y6I<"&>$4-(M">5602$3'-",">5,+C<1")+.$M')(2-6"/()B 0$12$3'-"45)()"2+/<'-("*+.-(@$.$%,-(."@$0)-,(@$",C+&2(@$"&':5$2-(2-+"4$,$06*(?"I(" ,-(%6"/()0$12<':",&-O.+",">(2"&>+2?"&)6.+*O'"2+*%(4&)(@$",+5-+2>6"45)(>5,+2-+?")".$B 2-(')2$3'-"45)<&>$&$,6*("&-="0$"2-(@$D"#$&>+,<",7,')+&"45)<*1$,+2(",-(%6")(,2=>5)B 2<':"$/&(5,+>$57,"4$':$42-("-"2-(>5+A2-("-0(2><A-.6*("*+.$"/()0$12$3E")",</$56D" N(2"462.>",-0)(2-+"RD"#5)<1(M&.-")+,-(5+","2+&>=46*O'<1"&>,-(50)(2-6^ g-("1+",O>4%-,$3'-?"I(",-(%6?")+4(,2(" 2+,(>",-=.&)$3E"4$%&.-':" /()0$12<':" )2+%+)C$"&-=",">(*"&<>6+'*-"2+"&.6>(."4$4(C2-+2<':"45)()"&-(/-("/C=07,"I<'-$,<':" %6/"$0&>=4&>,+"$0"(%(1(2>+52<':"2$51"I<'-+"&4$C(')2(@$?"2-("')<2-O'"45)<"><1" ,&)<&>.-(@$"'$"1$I%-,(?"+/<"&-=")"2-(*",<0$/<ED"G$)61$,+2-(">$"-",<2-.+*O'(")"2-(B @$"$'(2<"1$@O"&-="*(02+."$02$&-E"0$"%60)-?".>75)<"45)(&)%-"2$51+%2<"45$'(&"&$'*+B %-)+'*-?".>75)<"2-("45)(2$&)O",(",C+&2("I<'-("4+>$%$@--"&,$-':"5$0)-2"4$':$0)(2-+" $5+)" 4$>5+A-O",C+3'-,-("$'(2-+E" - "5$),-O)<,+E"&,$*("45$/%(1<D " !-=.&)$3E" >),D" /()0$12<':")",</$56"2-("1$I("&45$&>+E">(16"&>+20+50$,-?",<.+)6*O'"57I2$5$0B 2("&<205$1<"2-(45)<&>$&$,+2-+"&4$C(')2(@$?")"5(@6C<",&47C,<&>=46*O'(")"':$5$B /O"+%.$:$%$,O"Q#5)<1(M&.-"RD?"JKKL+D"&D"JTUD

F+0+')",<5+I+"4$@%O0?"I("64$,&)(':2-+2-("&-=","#$%&'(?">+.I(","1<3%(2-6"2+B 6.$,<1?"&>(5($><46"0$/5$,$%2(*"/()0$12$3'-"1$I%-,("*(&>"2+"&.6>(."2+01-(52(@$" &.64-(2-+"&-="2+"-':"+.>6+%2<1"&4$&$/-("I<'-+?"/()",2-.+2-+","4&<':-')2(?"&4$C(')2("-"(.$B 2$1-')2(" 6,+562.$,+2-+"><':")+':$,+M"Q#5)<1(M&.-"RD?"STTJD"&D"JhJUD"P(@$")0+2-(1" 2-.>",45$&>"2-(",</-(5+"/()0$12$3'-?"'$"2+*,<I(*"/()0$12$3E"1$I("&>+E"&-=".$2&(B .,(2'*O"2-(,C+3'-,<':",</$57,^"2-(4$0(*1$,+2-+"I<'-$,<':")$/$,-O)+M?"6'-(').-"$0" 45$/%(17,?"24D","+%.$:$%D"Y%+>(@$")+45$4$2$,+C"$2"'+C.$,->(")+2-(':+2-("&>$&$,+2-+" 4$*='-+"/()0$12$3'-")",</$56"-"(,(2>6+%2-("45)<*='-(",">$"1-(*&'("4$*='-+"/()0$12$3E"


\h

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'(

)",C+&2(*",-2<"A1B0C0"/()0$12$3E"2-()+,-2-$2+"Q#5)<1(M&.-"RD?"JKK[D"&D"a\UD"g-(&>(><?" 1$-1")0+2-(1?"+6>$5".5<><.6*O'"4-(5,&)O",(5&*="4$0)-+C6?")+45$4$2$,+C"056@O"`"2-(" 12-(*"45$/%(1+><')2OD"#5)<4-&+2-(",-2<")+"/()0$12$3E"*(&>"2-')<1"-22<1"*+.".$%(*B 2<1"(%(1(2>(1","C+M'6':6"45$'(&6",-.><1-)+'*-"$&7/"/()0$12<':?".>75<">$"45$'(&" *(&>"0$4(C2-(2-(1"-':"1+5@-2+%-)+'*-D"!"*(@$"(A(.'-("$&$/+"/()0$12+"6>$I&+1-+"&-=")"5$%O" )+,-2-$2(*"$A-+5<"&4$C(')2(@$",<.%6')(2-+D"#5)<&>$&$,+2-("&-="0$"5$%-"$A-+5<"&.6>.6*(" )+45)(&>+2-(1"$')(.-,+2-+"4$45+,<"&<>6+'*-?"+"2+,(>"$01+,-+2-(1"&$/-("45+,"%60)B .-':D"P$%+2>+"X5$>$,&.+BH(0(5"QSTTbD"&D"[bU",<5+I+"&>+2$,-&.$?"I("$/+5')(2-("$&7/"/()B 0$12<':"'+C.$,->O"$04$,-(0)-+%2$3'-O"%6/",-2O")+"&>+2?",".>75<1"&-=")2+%(8%-?"1+" ,&)(%.-("'(':<"&><@1+><)$,+2-+D"R6>$5.+"4-&)(^ !+5>$"4$0.5(3%-E?"I(">+.-("4$0(*3'-("2-("><%.$"2-("&C6I<"4$)2+2-6"45+,0)-,(@$?" 2-(),<.%(")57I2-'$,+2(@$"$/%-')+"/()0$12$3'-?"+%("57,2-(I"45)<')<2-+"&-="0$")+45)(B ')+2-+",+@-"45$/%(16?"2-(*+.$"),+%2-+"&4$C(')(M&>,$"-"*(@$"&C6I/<"&$'*+%2(")"$04$,-(B 0)-+%2$3'-")+"%$&">+.-':"0$/5$,$%2<':"/()0$12<':?"64$,+I2-+"0$"&>$&$,+2-+"5(B &>5<.'*-D"i0,5+'+"&-=">(I"6,+@="$0"')<22-.7,")(,2=>5)2<':?"57,2-(",+I2<':","@(B 2()-(" /()0$12$3'-">+.-':"*+.^"6/7&>,$?"/()5$/$'-(?"/5+.">+2-':"1-(&).+M?"/5+." 35$0.7,"2+",&4+5'-("&$'*+%2("->4D

l+)-1-(5)"j5-(&.("QSTTJD"&D"KBJTU")+&>+2+,-+"&-="2+0"><1?","*+.-1"&>$42-6">$?"'$" ,<0+,+E"&-="1$I("2$2.$2A$51-)1(1?"4$)$&>+*("5()6%>+>(1"&$'*$4+>--"%6/">(I",<6')$B 2<':"1(':+2-)17,"$/5$22<':?"2(@+><,2<':"0$3,-+0')(M"')<"45)(*+,(1"+0+4>+'*-D" g+">+."4$&>+,-$2("4<>+2-("+6>$5"$04$,-+0+?"I("/()0$12$3E"(,-0(2>2-("*(&>"&.6>.-(1" /5+.6"61-(*=>2$3'-"&4$C(')2<':?"4$),+%+*O'<':"2+"(A(.><,2("A62.'*$2$,+2-(","&>56.B >65+':")$5@+2-)$,+2(@$"&4$C(')(M&>,+D"N+0(6&)"l+1-M&.-"QSTTJU",<4$,-+0+*O'"&-="2+" >(1+> " )+.5(&6 " &4$C(')2(* " $04$,-(0)-+%2$3'- " )+ " %$& " /()0$12<':? " $.5(3%-C " , " *+.-':" 45)<4+0.+':"2+%(I<"17,-E"$"2-($04$,-(0)-+%2<':"5(+.'*+':"&4$C(')(M&>,+"2+"/()B 0$12$3ED"N(@$"5$0)+*6"5(+.'*("4$*+,-+*O"&-=",7,')+&"@0<^"-0(+%-)6*("&-="/()0$12<':?" 6)2+*O'"-':")+"2-(,-22("$A-+5<"')<"$/+5')+"&-="/()0$12<':"'+C.$,->O"-",<CO')2O",-2O?" >5+.>6*O'"/()0$12$3E"*+.$"&C6&)2O".+5=")+"2-(,C+3'-,("4$&>=4$,+2-(D"N+"$&>+>2-+"4$B &>+,+",4-&6*("&-=",<5+82-(",".$2'(4'*="0+5,-2-)16"&4$C(')2(@$D"#$,&)(':2("*(*"4$B 0)-(%+2-("2-$&C$/<")("&$/O"5<)<.$"0(@5+0+'*-",+I2<':")+&+0"$5@+2-)+'*-"I<'-+"&4$C(')B 2(@$?","><1")+&+0<"&$%-0+5<)16"&4$C(')2(@$D !"1$-1"45)(.$2+2-6"/+50)$")2+')O'("&>+2$,-&.$","4$56&)+2(*".,(&>--"45(B )(2>6*("#D"#$C+,&.-"QSTTJD"&D"hUD"#-&)("$2?"-I")0+,+E"2+%(I<"&$/-("&45+,=")">(@$?"I("&4$B &7/"45()(2>+'*-"45$/%(16"45)(.C+0+"&-="2+"&4$&7/"*(@$")+-&>2-(2-+","3,-+0$1$3'-"&4$B C(')2(*?")(",&)<&>.-1-">(@$".$2&(.,(2'*+1-D"!+I2(",-='"&>+*("&-="4<>+2-(^"')<"4$.+)<B ,+E?"I("/()0$12$3E"*(&>".$2&(.,(2'*O"0(@(2(5+'*-"-"6'-(').-"$0">(@$"'$"2$51+%2(?"')<" I("/()0$12<"*(&>">+.-1"&+1<1"')C$,-(.-(1"*+.".+I0<?"+"><%.$"45)<>5+A-C$"16"&-="2-(B &)')=3'-(?".>75("45)('-(I"45)<>5+A-E"1$I("&-=".+I0(16D"#$0&>+,$,<1",+562.-(1"5(-2B >(545(>+'*-"&4$C(')2(@$"4$&>5)(@+2-+"45$/%(16"/()0$12$3'-"-"5($5-(2>+'*-"0)-+C+M",$B .7C">(@$"45$/%(16"*(&>"A62.'*$2$,+2-(?"&)')(@7%2-(",3570"><':?".>75)<"2-1"&-=")+*16B *O?"*(02$%->(*",-)*-"&<&>(16"45)(.$2+M?".>75<"/<C/<"&)(5$.$"45()(2>$,+2<D"N$"`")0+B 2-(1">(@$"+6>$5+"`"*(&>"2-("><%(".,(&>-O"1+5.(>-2@6"&4$C(')2(@$?"'$"&4$&$/6")$5-(2>$B ,+2-+"2+"45$/%(1?",+562.6*O'(@$"$5@+2-)+'*="0)-+C+M"45+.><')2<':D


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

\[

1"1"#9'&+57.58:#0<=.<#<#6'&+57.58:#>;%32<#?;5%'@45.+>0*/'#45+&-<A3B# 9'&+57.58:#!"#!$%!&'()&*#D#!"#!$%+,'-*F#6'&+57.58:#=#@'.@-'#8/-@A37#G# 6'&+57.58:#452'./0<).<E !(0C6@"l5<&><2<"!-(5)/-'.-(*"QJKKTD"&D"LTU")"/()0$12$3'-O"*+,2O"1+1<"0$" ')<2-(2-+","&<>6+'*-"5)(')<,-&>(@$"/5+.6"0+':6"2+0"@C$,OD"ZD"#$5$,&.-"QJKKbD"&D"\a\U" >(@$"5$0)+*6"/()0$12$3E"2+)<,+"/()0$12$3'-O "01%0C(0=B&6=#D"#$*='-(1"><1"/+0+')" $.5(3%+"&<>6+'*="/5+.6",C+&2(@$"1-(&).+2-+"-"-22(@$"1$I%-,-("&>+C(@$?"':$E/<")+&>=4B ')$">5+.>$,+2(@$"&':5$2-(2-+? "45)()2+')$2(@$"-"45)<&>$&$,+2(@$"0$")+1-(&).+2-+D" !(0C6@"$&O06"+6>$5+"*(&>">$"(.&>5(1+%2+"4$&>+E"/()0$12$3'-?">$,+5)<&)<"*(*"4$)$52+" %6/"+6>(2><')2+"+.'(4>+'*+">(@$"&>+26"5)(')<"$5+)"2+,+5&>,-(2-("57I2(@$"5$0)+*6")+B /65)(M"4&<':$&$1+><')2<':"-"0(,-+'*-D"!">(*"':+5+.>(5<&><'(",-0+E",<5+82O"+2+%$@-=" 0$"/()0$12$3'-"$4-&<,+2(*"45)()"ND"l+1-M&.-(@$"QJKK[D"&D"JLU"*+.$"/()0$12$3E","&(2B &-("3'-&C<1?"-2+')(*"`"/()0$12$3E"+/&$%6>2+D"Y$><')<"$2+","4-(5,&)(*".$%(*2$3'-"><':" ,&)<&>.-':?".>75)<")16&)(2-"&O"I<E"2+"6%-'<?"':$E"-"$2-")".$2-(')2$3'-",<&)6.6*O"&$/-("*+B .-(3"45<1-><,2("&':5$2-(2-+"Q+%>+2.-?"/60<2.-"2-(1-(&).+%2("->0DUD"i)2+')+">$?"I(","4(,B 2<1"&(2&-("@0)-(3"*(02+."1-(&).+*O?"':$E"5(+%-)6*O">="4$>5)(/=",",+562.+':")2+')2-(" $0/-(@+*O'<':"$0"2$51+%2$3'-D"i)2+')+">$?"I("45)<"3'-&C<1"5$)61-(2-6"/()0$12$3'-" A+.><')2-("1+1<"0$"')<2-(2-+")"/5+.-(1"1-(*&'+")+1-(&).+2-+D"!",-(%6"45)<4+0.+':" 2-("16&-">$"*(02+."+6>$1+><')2-(",&.+)<,+E"2+"0$&C$,2("I<'-("2+"6%-'<?"*+.","&<>6+'*-" /()0$12$3'-"*+,2(*D"Z$-1")0+2-(1"0$"*+,2(*"A$51<"/()0$12$3'-","4(C2-"1$I2+")+B .,+%-A-.$,+E"$&$/<"45)(/<,+*O'(","&':5$2-&.+':?"'$",">(.&>+':",,D"+6>$57,"2-("/<C$" ,45$&>",<+5><.6C$,+2(D"P(I(%-">+.O"2-("*(&>?">$","*+.-1"&(2&-("1-+C+/<"/<E"6.5<>+o #$*='-("/()0$12$3'-"6.5<>(*",<57I2-%-","&,$-':"+5><.6C+':"1D-2D"ND"l+1-M&.-" QJKK[D"&D"SbU"-"lD"!-(5)/-'.+"QJKKTD"&D"LTUD"i/$*(",<5+I+*O")@$02<"4$@%O0?"I("/()0$1 B 2$3E"6.5<>+"1+"1-(*&'(",7,')+&?"@0<",+562.-"1-(&).+2-$,(","*+.-':"I<*O".$2.5(>2(" $&$/<?"$0/-(@+*O"$0"45)('-=>2<':"-"+.'(4>$,+2<':","0+2<1"&4$C(')(M&>,-(D"ZD"#$5$,B &.-"QJKKbD"&D"\a\U">(2"5$0)+*"/()0$12$3'-"2+)<,+"/()0$12$3'-O"01%0C(/-B2#"Q,"$4$)<B '*-"0$"/()0$12$3'- "01%0C(0=B&6=#UD"#$0&>+,=".,+%-A-.+'*-"&>+2$,-"$'(2+"4$&-+0+2(@$" %$.61"*+.$"2-(&4(C2-+*O'(@$".5<>(5-7,"1-(&).+2-+")(",)@%=06"2+"*+&.5+,("$0&>=4&>,$" $0"1-2-1+%2<':"&>+20+507,"1-(&).+2-$,<':"%6/">(I")(",)@%=06"2+".6%>65$,$"6&45+B ,-(0%-,-$2("+&4-5+'*(D"90+2-(1"+6>$5+">+.+"/()0$12$3E"*(&>")2+1-(22+"0%+"1-(&).+MB '7,"560(5?".,+>(5")+&>=4')<':?"4(2&*$2+5-6&)<"57I2(@$"5$0)+*6"-2&><>6'*-"$4-(.-"&4$B C(')2(*"$5+)"$&7/"4$)/+,-$2<':",/5(,",C+&2(*",$%-"-"&>+5+2-$1"1$I%-,$3'-"45$,+0)(B 2-+"&+1$0)-(%2(@$"@$&4$0+5&>,+"0$1$,(@$D"ZD"#$5$,&.-"$02$>$,6*(?"I("/()0$12$3E" $.5(3%$2+"45)()"2-(@$">(51-2(1"/-B2#?"2+)<,+2+"*(&>">(I"6>+*$2O"/O08"&4$C(')2OD"F-$B 5O'"4$0"6,+@="4$%&.-("&>+20+50<")+1-(&).-,+2-+?">5602$"4$@$0)-E"&-=")"4$@%O0(1"ZD"#$B 5$,&.-(@$?"I("$&$/<"4$)/+,-$2("1$I%-,$3'-"45$,+0)(2-+"&+1$0)-(%2(@$"@$&4$0+5&>,+" 0$1$,(@$?"2+%(IO"0$"*+.-(*.$%,-(.".+>(@$5--"/()0$12<':D"Z$I2+"$"2-':"4$,-(0)-(E?" I("&O"/()",C+&2(@$"0$16?"+%("2-("/()0$12(D ! " $02-(&-(2-6 " 0$ " 2-(.>75<': " A$51 " /()0$12$3'- " 6.5<>(* " RD " #5)<1(M&.-" QJKKL/D"&D"S\BSbU?"4$,$C6*O'"&-="2+"3,-+>$,O"%->(5+>65="2+6.$,O?"6I<,+"4$*='-+"/()B 0$12$3E"4$>(2'*+%2+?"1+*O'"2+"6,+0)(",<&$.-("45+,0$4$0$/-(M&>,$"45)(5$0)(2-+" &-="4(,2<':"&<>6+'*-"/<>$,<':"*(02$&>(.","2-($0%(@C(*"45)<&)C$3'-","/()0$12$3E"*+,B 2OD"Y$"><4$,<':"A$51"/()0$12$3'-"4$>(2'*+%2(*"+6>$5")+%-')+"&<>6+'*("$&7/"$')(.6*OB '<':"0(-2&><>6'*$2+%-)+'*-D"N(51-2(1"><1"$/(*16*("$46&)')(2-("&)4->+%-"4&<':-+>5<')B 2<':?")+.C+07,".+52<':?")+.C+07,",<':$,+,')<':?"0$17,"0)-('.+"->4D"R6>$5"2-("1+"


\L

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'(

,O>4%-,$3'-?"I("0(-2&><>6'*$2+%-)+'*+"*(&>"*(02O")"')=3'-(*",<&>=46*O'<':"&<>6+'*-"4$B 45)(0)+*O'<':"*+,2O"/()0$12$3ED"ND"l+1-M&.-"QJKK[D"&D"S\U")+*16*("&>+2$,-&.$?"-I"4$B >(2'*+%2-("/()0$12-"&O",&)<&'<?".>75<':"2-(4(,2$3E"&<>6+'*-"1-(&).+2-$,(*",<2-.+")"4(5B 1+2(2>2<':">5602$3'-","I<'-6"5$0)-22<1?"+">+.I("'-?".>75)<"1+*O"45$/%(1<"A-2+2&$,(?" 2-(4$),+%+*O'("2+"&<&>(1+><')2("4C+'(2-(")+"1-(&).+2-(D"p<*O"$2-","&>+C<1")+@5$I(2-6" 6>5+><"0+':6"2+0"@C$,O?",&.6>(.",<4$,-(0)(2-+"')<"(.&1-&*-D 1"H"#9'&+57.58:#@/I%5.-@;5=<#-#6'&+57.58:#45&<@/I%5.-@;5=<B# ?;5%'@45.+>0*/'#45+&-<A3B#6'&+57.58:#@/I%5.-@;5=<#-#6'&+57.58:#>)-/&.<# 6'&+57.58:#-.@232>/05.<).<#-#6'&+57.58:#45&<-.@232>/05.<).<E 9+",45$,+0)(2-(1"4$*=E"/()0$12<"&':5$2-&.$,<"-"/()0$12<"4$)+&':5$2-&.$,<" $4$,-+0+"&-="RD"#5)<1(M&.-"QJKKL/D"&D"STBSJUD"R6>$5"&>,-(50)+?"I("':+5+.>(5<&><.+"$/6"><':" .+>(@$5--?"),C+&)')+")+"&45+,O"-':"V>,+50<':W?"&>+C<':"6')(&>2-.7,"*(&>","2-(.>75<':"(%(B 1(2>+':")2+')O'$"$01-(22+D"Y$"2+*,+I2-(*&)<':"57I2-'")+%-')+",-=.&)<"60)-+C",3570"/()B 0$12<':"4$)+&':5$2-&.$,<':"Q24D"V6%-')2<':WU?"')<22<':"+%.$:$%-.7,"$5+)"$&7/"@C=/$.$" 0<&&$'*+%2<':?"2-(45)(*+,-+*O'<':"0OI(M"0$")1-+2<"+.>6+%2(@$"&4$&$/6"I<'-+D"g+>$1-+&>" ,3570"/()0$12<':"&':5$2-&.$,<':?"')<%-"45)(/<,+*O'<':","57I2(@$"5$0)+*6"45)()2+')$B 2<':"0%+"2-':"0$1+':",&47%2$>$,<':?"&':5$2-&.+':?"2$'%(@$,2-+':"->4D?"')=3'-(*")0+5)+*O" &-="$&$/<")++2@+I$,+2(","4$45+,="&,$*(*"&<>6+'*-"I<'-$,(*D"f')(&>2-')O"$2-","57I2<':" A$51+':">(5+4--?"45+'6*OD"g+%(IO">6">+.I("$&$/<"&>+5&)(?")2-(0$C=I2-+C(?">5,+%(")0+2("2+"4$B 1$'"&4$C(')2OD"G$)57I2-(2-(">$"6)2+*(")+"6I<>(')2("57,2-(I"ND"l+1-M&.-"QJKK[D"&D"JKUD"F()B 0$12-?".>75)<"1+*O"1$I%-,$3E")+1-(&).-,+2-+","&4('*+%2<1"&':5$2-&.6"%6/"':$E/<"&4=B 0)(2-+"2$'<","2$'%(@$,2-?"&O"0%+"2-(@$"$05=/2O".+>(@$5-OD"j$51+%2-("2+0+%"4$)/+,-(2-"&O" &,$*(@$"1-(*&'+")+1-(&).+2-+?"+%("2-("&O")16&)(2-"0$"&4=0)+2-+"'+C(@$"&,$*(@$"')+&6"2+" 6%-'<"-"2$'$,+2-+",",+562.+':"65O@+*O'<':"%60).-(*"@$02$3'-D"#$0)-+C">(2"1+".5<><.7,D" G(@-2+"X-(5+1.$,&.+"QSTTbD"&D"LJU"6,+I+?"I("2-("1+"2+6.$,<':"45)(&C+2(.?"/<"&O0)-E?"I(" 6,+562.$,+2-+"/()0$12$3'-",3570"/()0$12<':"&':5$2-&.$,<':"&O","-&>$>2<1"&>$42-6" 57I2("$0"6,+562.$,+M",3570"/()0$12<':"4$)+&':5$2-&.$,<':D"9+",)@%=02$3'-O">(@$" 5$)57I2-(2-+"45)(1+,-+">(I"A+.>"45)(1-(22(@$"45)(/<,+2-+"><':"&+1<':"/()0$12<':" ,"&':5$2-&.+':"-"4$)+"2-1-?"'$"2+&>=46*(","5(%+><,2-(".57>.-1"')+&-(D 1"J"#9'&+57.58:#4%&'08/-5=<C237/&<@5=<#<#6'&+57.58:#+A>(52%=<A<# ?;5%'@45.+>0*/'#45+&-<A3B#6'&+57.58:#;%K2;52%=<A<F#5;%'@5=<#5%<&# +A>(52%=<A<E !"/+0+2-+':"&<>6+'*-"I<'-$,(*"$&7/"0$>.2-=><':"/()0$12$3'-O"')<22-."')+&6" )+%('+"6,)@%=02-E"1D-2D"ND"l+1-M&.-"QJKK[D"&D"S\BSbUD"R6>$5"6>5)<16*(?"I("2-(",&)<&'<" /()0$12-"4$)/+,-(2-"&O"0+':6"2+0"@C$,O">5,+%("-"/()"*+.-':.$%,-(."&)+2&"2+"4$45+,=" &,(@$"%$&6D"!",-(%6"45)<4+0.+':"1+1<"0$"')<2-(2-+")"/()0$12$3'-O"><1')+&$,OD" Y$><')<"$2+","4-(5,&)(*".$%(*2$3'-"$&7/?"6".>75<':",<&>O4-C".5<)<&","5(%+'*+':")"/%-B &.-1-","1-(*&'6"&>+C(@$"4$/<>6?",<5+I+*O'<"&-="2-(1$I2$3'-O"45)(/<,+2-+")"5$0)-2O" 4$0"*(02<1"0+':(1?","*+.-13"0<&>+2&-("')+&$,<1D"cO",">(*".+>(@$5--".$/-(><"6'-(.+*OB '(")"0$16"45)(0")2='+*O'<1"&-="1=I(1?"2-()+1=I2(".$/-(><","'-OI<"6'-(.+*O'("45)(0" 45(&*O"2+*/%-I&)(@$"$>$')(2-+"%6/">(I",<5)6'$2(")"0$16"45)()"5$0)-2=D" !"46/%-.+'*+':"RD"#5)<1(M&.-(@$"QJKKL/D"&D"ShU"1$I2+")2+%(8E"4$0)-+C"/()0$1B 2$3'-"2+"0C6@$>5,+CO"-"><1')+&$,Oq45)(*3'-$,OD"P(&>">$")0+2-(1"+6>$5+"6I<>(')2+"><4$%$B @-+"0$><')O'+"':+5+.>(56"/()0$12$3'-"4$&)')(@7%2<':"$&7/D"!"45)<4+0.6"/()0$12$3'-"


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

\K

0C6@$>5,+C(*"-&>2-(*("0$12-(1+2-("2-($0,5+'+%2$3'-"*(*"45)<')<2"`"2+"$@7C",(,2=>5)B 2<':?">*D">.,-O'<':","$&$/-(?"2+>$1-+&>","45)<4+0.6"/()0$12$3'-"45)(*3'-$,(*"45)<*OE" >5)(/+?"I(")+57,2$"*(*",(,2=>5)2(?"*+."-")(,2=>5)2("45)<')<2<"&O"$0,5+'+%2(D"RD"#5)<B 1(M&.-",<57I2-+"*(&)')("/()0$12$3E"A5<.'<*2OD"k(':O"*(*"*(&>"2+45)(1-(22$3E"$.5(B &7," /()0$12$3'- " )"$.5(&+1- " 4$1-(&).-,+2-+",("," 1-+5=" 2$51+%2<': ",+562.+':" ,5+)")"4$0*='-(1"24D"&()$2$,(*"45+'<D"!"1$*(*"$'(2-("457/+"><4$,+2-+?"I(","0+2<1" 45)<4+0.6"1+1<"0$"')<2-(2-+")"/()0$12$3'-O"><1')+&$,O?"-2+')(*"45)(*3'-$,O?">$")+/-(@" $/'-OI$2<")/<>"06I<1"5<)<.-(1"/C=06?"/<"45)<4-&<,+E"16",+%$5"4$)2+,')<D"!"45+.><'(" 2-("&4$>.+C(1"&-=")"45$@2$)$,+2-(1?"*+."0C6@$"4$>5,+"')<*+3"/()0$12$3ED"Y$47.-" .>$3"4$)$&>+*("/()0$12<?",&)(%.-("45)(,-0<,+2-+?"*+."&)</.$"64$5+"&-=")"><1"45$/%(B 1(1?"&O"%$>(5-OD"f,+I+1?"I("4$,<I&)<"4$0)-+C"1$I("/<E"&>$&$,+2<"7#0=(;-6=C??"+",-='" ,$/('"$&7/?".>75(",<&)C<")"/()0$12$3'-D 1"L"#9'&+57.58:#4A32;<#<#6'&+57.58:#(AM65;<B#?;5%'@45.+>0*/'#45+&-<A3B# 6'&+57.58:#.-'>2%=<)5.<#D#6'&+57.58:#>2%=<)5.<F#6'&+57.58:#/&M8/-5=<C# @32></30.<#D#6'&+57.58:#/<A;5=-2<F#6'&+57.58:#4%&'08/-5=<#D#6'&+57.58:# /I%5.-/&.<E RD"#5)<1(M&.-"QSTTJD"&D"Jh\BJhbU"':+5+.>(5<)6*("$&$/<"4C<>.$"/()0$12("*+.$" >(?".>75("6>5+'-C<"1$I%-,$3E"2$51+%2(@$")+&4$.+*+2-+"4$>5)(/"1-(&).+2-$,<':?"+%(")+B ':$,6*O")0$%2$3E"&+1$0)-(%2$3'-"I<'-$,(*D"R6>$5"$'(2-+?"I("%60)-("'-"&O"/()0$12<1-" 0%+>(@$?"I("2-("&O","&>+2-(",C+&2<1"&>+5+2-(1")+4(,2-E"&$/-("0+':6"2+0"@C$,O")"4$,$B 06"/5+.6"35$0.7,",<&>+5')+*O'<':"2+")+.64"+%/$",<2+*='-("1-(&).+M"4$"'(2+':",$%B 2$5<2.$,<':"%6/")"4$,$06"':$5$/<",&47C,<&>=46*O'(*")"&+1$>2$3'-OD"F()"+0(.,+>B 2(*"0%+"-':"&<>6+'*-"4$1$'<?".>75O"1$I("/<E"*(0<2-("60$&>=42-(2-("-1"1-(&).+2-+","$0B 4$,-(02-1"')+&-(?"-':"4C<>.+"/()0$12$3E"1$I("&>+E"&-="&>+2(1"':5$2-')2<1"%6/"45)(B 5$0)-E"&-=","/()0$12$3E"@C=/$.OD"i"><1"056@-1"5$0)+*6"/()0$12$3'-"RD"#5)<1(M&.-" QSTTJD"&D"JhbU"4-&)(?"I("$/(*16*("$2+"/+50)$"06IO"57I2$5$02$3E"45)<4+0.7,?",".>75<':" 4$0&>+,$,<1"-"4-(5,$>2<1"45$/%(1(1"2-("*(&>"/5+."1-(&).+2-+?"%(')",-(%$5+.-("64$B 3%(0)(2-+","57I2<':"&A(5+':"I<'-+D"!"1<3%"*(@$"6&>+%(M","><1"&>+2-(")2+*06*O"&-="%6B 0)-(?".>75)<"&>+%-"&-="/()0$12<1-","5()6%>+'-("0C6@-(@$"45$'(&6"&4$C(')2(@$"1+5@-2+B %-)$,+2-+D"!<0$/<E"&-=")"2-(@$"1$@O"><%.$"4$0(*16*O'",<&-C(."5(+0+4>+'*-"&4$C(')2(*" ,"45$A(&*$2+%2-("0)-+C+*O'<':"4%+'7,.+':"0%+"/()0$12<':D"!"0+2<1"1$1(2'-("2-("&O" $2-")0$%2-"0$"&+1$0)-(%2$3'-"I<'-$,(*D"#5)<0)-(%(2-("-1"1-(&).+2-+"2-("5$),-O)6*("-':" 4-(5,$>2<':"45$/%(17,"I<'-$,<':?"24D"':$5$/<"+%.$:$%$,(*?"&+1$>2$3'-?"2-(45)<&>$B &$,+2-+"&4$C(')2(@$?")+/65)(M"4&<':-')2<':D"#5)<,$C<,+2<">6"+6>$5"$'(2-+?"I("@C=/$B .$"/()0$12<1-"*(&>","#$%&'("$.$C$"4$C$,+"4$46%+'*-"%60)-"/()"0+':6"2+0"@C$,O"`"2-(" ><%.$"&+1$>2-"1=I')<82-"-".$/-(><?"%(')"&>$&62.$,$"')=&>$">+.I("1+>.-")"0)-(E1-D N<4$%$@-=")+45$4$2$,+2O"45)()"RD"#5)<1(M&.-(@$"6,+I+1")+",+5>$3'-$,O"-"6I<B >(')2OD"R6>$5?"5$)57I2-+*O'">("0,+"><4<"/()0$12$3'-?"6,-0+')2-+?"I("')=3E"4$46%+'*-" /()0$12<':">,$5)O"%60)-(?".>75)<"45+.><')2-("2-(",<1+@+*O")+/-(@7,"5(&$'*+%-)+'<*B 2<':D"YC6@-("45)(>5)<1<,+2-("-':","><4$,<':"$35$0.+':"0%+"/()0$12<':"1$I("><%.$" 4$@$5&)<E"-':".$20<'*="I<'-$,OD"N+"6,+@+"0$><')<"4C<>.$"/()0$12<':D"!"$02-(&-(2-6" 0$"@C=/$.$"/()0$12<':"RD"#5)<1(M&.-"QSTTJD"&D"JhbU",<&6,+">,-(50)(2-(?"I("')=3E")"2-':" 2-("/=0)-("2-@0<")0$%2+"0$"6&+1$0)-(%2-(2-+?"2+,(>"@0</<")+4(,2-$2$"-1"1-(&).+2-(" &$'*+%2("-"1-2-1+%2<"0$':70D"lD"!D"j5-(&.("QSTTJD"&D"JSU"0)-(%-"/()0$12$3E"2+"45)(*B 3'-$,O"-"':5$2-')2OD"Y$"4-(5,&)(*"45)<4-&6*("><':?".>75)<"&,$*(*"&<>6+'*-"2-(")++.'(4>$,+%-"


bT

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'(

-"4$0(*16*O"`"12-(*"')<"/+50)-(*"&.6>(')2("`"57I2(",<&-C.-?"+/<"*O")1-(2-E?"2+>$1-+&>" 0$"056@-(*"><':?".>75)<"4$@$0)-%-"&-=")"%$&(1"-"`","@5+2-'+':">(@$?"'$"1$I%-,("`"6&-C6*O" 6')<2-E"@$"%(4&)<1D 1"N"#9'&+57.58:#5.-%3/&.<F#6'&+57.58:#.5%7<23=.<F#6'&+57.58:#@45A'/&.<F# 6'&+57.58:#,>.;/05.<).<#5%<&#6'&+57.58:#7<2'%-<).< k-(.+,O? ",-(%$,<1-+5$,O"+2+%-)=" /()0$12$3'- ")",<$05=/2-(2-(1 "$.5(3%$B 2<':"*(*"A$51"45)<4-&+2<':"0$"4$&)')(@7%2<':",<1-+57,"45$4$26*("R5>65"l-2+%"QSTTa?" &D"JKKUD#F()0$12$3'-O"$2-5<')2O?")0+2-(1"+6>$5+?"0$>.2-=>("&O"$&$/<"4$)/+,-$2(",<B $/5+I(2-+"0$16"*+.$"(%(1(2>6"4&<':-.-D"Y$><')<">$"),C+&)')+"$&7/",<':$,<,+2<':" $0"2+*1C$0&)<':"%+>","0$1+':"0)-('.+D"F()0$12$3E"2$51+><,2+"6,)@%=02-+"+&4(.>" +.&*$%$@-')2<D"9+':$0)-",7,')+&?"@0<"0+2+"$&$/+"2-(",<2$&-")".5=@6"0$1$,$B5$0)-2B 2(@$",+5>$3'-?".>75("/<"*O">+1")+.$5)(2-+C<D"9"/()0$12$3'-O"&4$C(')2O"1+1<"0$"')<B 2-(2-+",7,')+&?"@0<".>$3","1-(*&'6")+1-(&).+2-+"45)(I<,+"/5+."(1$'*$2+%2<':"-"&4$B C(')2<':",-=)-?")"5+'*-"/<'-+"$&$/O"&+1$>2O"%6/"45)()"A+.>"45)(/<,+2-+","5$0)-2-("0<&B A62.'<*2(*?"@0)-("5(%+'*("1-=0)<"0$1$,2-.+1-"1+*O"':+5+.>(5"4+>$%$@-')2<D"#5)(*+,<" >(*"/()0$12$3'-">$"1D-2D "/5+.")+&4$.$*(2-+"4$>5)(/<"/()4-(')(M&>,+? ")5$)61-(2-+?" 45)<2+%(I2$3'-D"F()0$12$3E"A62.'*$2+%2O"+6>$5"$4-&6*("*+.$"&>+2?",".>75<1",+562.-" 0$1$,("2-("4$),+%+*O"2+")+&4$.$*(2-("(%(1(2>+52<':"4$>5)(/"*(02$&>.-D"i&>+>2-1" 5$0)+*(1"/()0$12$3'-?"6,)@%=02-+2(*"45)()"RD"l-2+%+?"*(&>"/()0$12$3E"1+>(5-+%2+D" !"><1"6*='-6"/()0$12<1"/=0)-(">(2?".>$"4$)/+,-$2<"*(&>"1-(*&'+?",".>75<1"1$I("&-=" &':5$2-E?"$04$')OED 1"O"#P>%54'0@;<#Q345)5(-<#9'&+57.58/-#-#R3;)>/&'.-<#S-'@&;<.-5='(5#PQTUV !"$&>+>2-':"%+>+':"4$%&.-("35$0$,-&.$"2+6.$,(?"*+."-"35$0$,-&.$"45$A(&*$2+%-B &>7,")+*16*O'<':"&-="45$/%(1(1"/()0$12$3'-"1+"1$I%-,$3E"')(54+2-+")"0$5$/.6"2+B 6.$,(@$ ";65$4(*&.-(*"j(0(5+'*-"g+5$0$,<':"i5@+2-)+'*-"#5+'6*O'<':"2+"5)(')"H60)-" F()0$12<':"j;RgNcRD";.&4(5'-"j;RgNcR"&.64-(2-","X564-("G$/$')(*"0&D"Y+2<':" $5+) " ;65$4(*&.-1 " i/&(5,+>$5-61 " F()0$12$3'- " ,<45+'$,+%- " ;65$4(*&.O " N<4$%$@-=" F()0$12$3'-"-"!<.%6')(2-+"Z-(&).+2-$,(@$";NricD"#62.>(1",<*3'-+"0%+"N<4$%$@--" ;Nric"*(&>")+C$I(2-(?"I("-&>2-(*O">5)<"0$1(2<?".>75(".$2&><>66*O"0$1D"F5+.".>75(*3")"0$B 1(2" $)2+')+ " /()0$12$3ED " #$&-+0+2-( " 0$16 " $)2+')+ " 4$&-+0+2-( " $04$,-(02-(@$" &':5$2-(2-+"Q45)(&>5)(2-U"45)(0"2-(.$5)<&>2<1-",+562.+1-"+>1$&A(5<')2<1-"Q0$1(2+" A-)<')2+U?",".>75<1"1$I2+")+':$,+E"45<,+>2$3E"-"')(54+E"&+><&A+.'*=")"5(%+'*-"&4$B C(')2<':"Q0$1(2+"&4$C(')2+U"-"0$".>75(@$")+*1$,+2-+"4$&-+0+"&-="><>6C"45+,2<"Q0$B 1(2+"45+,2+UD"!<.%6')(2-(")"*(02(*"%6/".-%.6"0$1(2",<)2+')+"')>(5<"4$0&>+,$,(" .+>(@$5-(".$2'(4'<*2(?".>75("2+%(I<"5$)61-(E"*+.$"/5+."0$16^"/5+."0+':6"2+0"@C$,O?" /5+."1-(&).+2-+?"2-()+/()4-(')$2("1-(&).+2-("$5+)"2-($04$,-(02-("1-(&).+2-("Q!<B @2+M&.+"PD?"STTbUD";Nric")+>(1"*(&>".%+&<A-.+'*O"%60)-"/()0$12<':",(0C6@"-':",+562B .7,q&<>6+'*-"1-(&).+2-$,(*D "N6"0$><.+1<"45$/%(16".6%>65$,(@$"-"&4$C(')2(@$".$2B >(.&>6^(')<22-.7,"$.5(3%+*O'<':".6%>65="1-(&).+2-$,O?"&<&>(1"2$51"-",+5>$3'-",<)2+B ')+*O'<':"&4$&$/<")+1-(&).-,+2-+?"35$0$,-&.$,<':",)$57,",(*3'-+","4$&-+0+2-(",C+B &2(@$"0$16D"i04$,-(08"2+"4<>+2-(?".>$"*(&>"/()0$12<1?",(",C+3'-,<1">(@$"&C$,+" )2+')(2-6?",<1+@+"':$E/<"-2>6-'<*2(@$"$.5(3%(2-+"&4$C(')2-("+.'(4>$,+2<':"&>+20+5B 07,"1-(&).+2-+"Q!-(5)/-'.+"lD?"JKKTUD"N<4$%$@-+";Nric"6)2+*(")+"$&$/<"/()0$12("%6B 0)-"45)(/<,+*O'<':","2-($04$,-(02-':"1-(&).+2-+':?">*D "1-(&).+*O'<':",",+562.+':"


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

bJ

&6/&>+20+50$,<':"-",",+562.+':"45)(%602-(2-+D"f&+2.'*$2$,+2-(">(*"><4$%$@--","'+B C$3'-",",+562.+':"2+&)(@$".5+*6"2+.C+0+C$/<"2+"-2&><>6'*("0)-+C+*O'(","$/&)+5)("4$%-B ><.-"&4$C(')2(*"4$,+I2(")$/$,-O)+2-+"QCO')2-(")"A-2+2&$,<1-UD"P(02+.")05$,$5$)&O0B .$,(".5<>(5-61".6%>65$,("6>5,+%$2("2+"@562'-("#$%&.-?")+&+02-')$"2-("4$),+%+"6)2+E")+" 2+56&)(2-("2$51<"),<')+*$,(@$")+1-(&).-,+2-+"&>$&62.$,$"2-&.-(@$"&>+20+506"-",<&$B .-(@$"4$)-$16")+@=&)')(2-+"1-(&).+M?"4$2-(,+I">+"&<>6+'*+"0$><')<"/+50)$",-(%6"4$%B &.-':"5$0)-2D"!".5<>(5-61".6%>65$,<1")2+*06*(">+.I("&,$*("$0/-'-("4$)-$1"5$),$*6" '<,-%-)+'<*2(@$?"$&-O@2-=><"45)()"0+2("&4$C(')(M&>,$D"9+&+02("*(&>"45)<,$C+E","><1" 1-(*&'6"4$@%O0"RD"#5)<1(M&.-(@$"QJKKL/D"&D"hU^ Q_U ".+>(@$5-+"$&7/" /() ",C+&2(@$"0+':6 " 2+0 "@C$,O" 4$,-22+"$/(*1$,+E"$&$/<" )2+*06*O'("&-=","&)')(@7%2-(">5602(*"&<>6+'*-"-",<1+@+*O'<':"4$1$'<?"2-("1$I(" /<E")+>(1")/<>"&)(5$.+D"g+01-(52+"*(*"5$)'-O@C$3E"&4$,$0$,+C+/<"5$)1<'-("45$B /%(16 " /()0$12$3'-? " 2-(5$)57I2-(2-( " %60)- " I<*O'<': " , " >5602<': " ,+562.+':" 1-(&).+2-$,<':"%6/"4$>(2'*+%2-("/()0$12<':"$0"5)(')<,-3'-("/()0$12<':D

;65$4(*&.+"><4$%$@-+"$"><%(")+&C6@6*("2+"6,+@=?"I("*(&>"$04$,-(0)-O"2+"4$>5)(B /= " 6*(02$%-'(2-+ " >(51-2$%$@--? " 64$5)O0.$,+2-+ " 1(>$0$%$@-- " /+0+2-+ " /()0$12$3'-?" ,<2-.+">(I")"4$>5)(/<"&>+20+5<)+'*-"6&C6@"0%+"%60)-"/()0$12<':D"g-(,O>4%-,-("&>+5+" &-="$2+"6':,<'-E"/()0$12$3E"*+.$"45$'(&?".$2>-2661"0(45<,+'*-?"'$"0+*("&4$&$/2$3E" 0$",<)2+')(2-+"@5+2-'<"1-=0)<"/()0$12$3'-O?"+")+@5$I(2-(1"2-O"QkRGdNRc"Y-('()*-" l-(%('.-(*?"(>D+%D?"STJTUD #$"%(.>65)("0$.$2+M"2+"4$%6"6&>+%(M"0(A-2-'<*2<':"4$*=E"/()0$12$3E?"$&$/+" /()0$12+?"2+&6,+"&-="@(2(5+%2("&4$&>5)(I(2-(?"I(","4$%&.-(*"%->(5+>65)("2+6.$,(*"-"46B /%-'<&><'("4$3,-='$2(*">(16">(1+>$,-"4$*+,-C$"&-="2+0),<')+*"1+C$"$0,$C+M"0$"/+5B 0)-(*"6@562>$,+2(*",-(0)<"-22<':".5+*7,?"':$'-+I/<".5+*7,"9+':$02-(*";65$4<D"g-(B ),<.%("5)+0.$"45)<,$C<,+2$"0(A-2-'*(",<45+'$,+2(">+1"$",-(%(",')(32-(*?"/<"4$00+E" *("':$'-+I/<"+2+%-)-("4$57,2+,')(*D"9"4(,2$3'-O"-&>$>2<1"45)<')<2.-(1"0%+"2+&)(*" ,-(0)<"$"45$/%(1-("/()0$12$3'-","4-(5,&)<':"%+>+':"*(@$"2+6.$,(*"(.&4%$5+'*-"/<C/<" 45)(.C+0"2+"*=)<."4$%&.-"*+.-(@$3"),+5>(@$"$45+'$,+2-+"2+">(2">(1+>?"0$&>=42(@$",")+B ':$02-(*"%->(5+>65)("2+6.$,(*aD"9"6,+@-"2+"5(%+><,2-(".57>.-"$.5(&")+-2>(5(&$,+2-+")*+B ,-&.-(1"4$)$&>+*("$2$","#$%&'("2+0+%"&C+/$")/+0+2(D"N5602$3E",<2-.+"1D-2D")"A+.>6" 4$&C6@-,+2-+"&-="/+50)$"2-(45('<)<*2O"+4+5+>65O"4$*='-$,O?","5+1+':".>75(*"/()0$1B 2$3E"457/6*("&-=".$2'(4>6+%-)$,+E"QR/6'(,-')Bc')(32-+."ZD?"STTJD"&D"JhUD"!'-OI"/5+." *(&>"4$,&)(':2-("+.'(4>$,+2(*"0(A-2-'*-">(@$")*+,-&.+D"G$),+I+2-+"),-O)+2(")"2-(*+B &2$3'-+1-"0(A-2-'<*2<1-"4$*='-+"/()0$12$3'-"&4$><.+"&-=","/+50)$",-(%6"46/%-.+'*+':D" #57/6*("&-=","2-':"$4-&<,+E")*+,-&.$?"6,)@%=02-+*O'"*(@$"5$)1+->(",<1-+5<"-"':+5+.>(B 5<&><')2("'(':<D "l$2.%6)*("><':"5$),+I+M"4$)$&>+*O"*(02+." 2-()1-(22-(">+.-("&+1(^" /()0$12$3E"*(&>")*+,-&.-(1",-(%$,<1-+5$,<1?">5602<1"0$">5+A2(@$"6':,<'(2-+"*(02O" 0(A-2-'*OD"c>$&$,+2("4$*='-+"/()0$12$3'-"-"$&$/<"/()0$12(*"/60$,+2("&O"2+*')=3'-(*" 0%+".$2.5(>2<':"45)(0&-=,)-=E"2+6.$,<':"%6/"4$>5)(/"45+.><')2<':D"!-(%$3E"0(A-2-'*-" ,<2-.+")")+-2>(5(&$,+2-+"45$/%(1(1",-(%6"0<&'<4%-2"2+6.$,<':?"&>O0"57I2$5$02$3E" 6*=E?"&4$3570".>75<':",<57I2-E"1$I2+^"&$'*$%$@-')2(?"4&<':$%$@-')2(?"45+,2-')("->4D" aD" #5)(@%O06"%->(5+>65<"+1(5<.+M&.-(*?"+2@-(%&.-(*"-"2-(1-('.-(*"0$><')O'(*"45$/%(1+><.-"/()B 0$12$3'-"0$.$2+C"cC+,$1-5"Z+20(&","')=3'-^"#5)(@%O0".%6')$,<':">(1+>7,"/+0+M"0$><')OB '<':"/()0$12$3'-","&$'*$%$@-')2(*"%->(5+>65)("fcR?"!-(%.-(*"F5<>+2--"$5+)"g-(1-('D


bS

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'(

9+" &)')(@7%2-(",+I2(" 6)2+E" 2+%(I<" >$? " I("," 45$4$2$,+2<': " 0(A-2-'*+': "'$5+) " 4$B ,&)(':2-(*"6,)@%=02-+"&-=")C$I$2$3E")*+,-&.+"/()0$12$3'-?"')<2-O'"$0,$C+2-("0$"*(@$" +&4(.>7,"&4$C(')2<':?"4&<':$%$@-')2<':"$5+)"457/6*O'"-2>(@5$,+E"57I2("$/&)+5<D"f*=B '-+">("0$&>+5')+*O"/+50)$"-&>$>2<':"45)(&C+2(."-"6)+&+02-(M"0$">,$5)(2-+"57I2$5$02<':" 45$@5+17,"+.><,-)+'<*2<':?">(5+4(6><')2<':?"5(+0+4>+'<*2<':"6.-(562.$,+2<':"2+" 5(-2>(@5+'*("&4$C(')2O"$&7/"/()0$12<':D"P(02+.".$2&(.,(2'*("4%65+%-)16"0(A-2-'<*B 2(@$"&O">(I">+.-(?"I("2-("*(&>"1$I%-,("*+&2("-"45('<)<*2("$.5(3%(2-("%-')/<"$&7/"/()0$1B 2<':",".5+*6D"9"4(5&4(.><,<"/+0+,')(*"2-("1+"1$I%-,$3'-"4$57,2<,+2-+",<2-.7," 45$,+0)$2<':"/+0+M?"4$2-(,+I"57I2$5$02$3E"0(A-2-'<*2+"&45+,-+?"I("1+1<"0$"')<B 2-(2-+")"><%$1+")*+,-&.+1-"/()0$12$3'-?"-%("1+1<"*(@$"0(A-2-'*-D"g+%(I<"45)<"><1"4+B 1-=>+E?"I("0(A-2-'*("/()0$12$3'-"2-("1+*O","@562'-("5)(')<"&C6I<E"><%.$"'(%$1"/+0+,B ')<1?"*+..$%,-(."0$/5)("/<C$/<?"+/<"/<C<"$2("1$I%-,-("2+*/%-I&)("5)(')<,-&>$3'-?"/$" ><%.$">+.-("0(A-2-'*("6C+>,-+*O"5(+%-)+'*="4$45+,2<':"/+0+M"(14-5<')2<':D"!<2-.-"-"+2+B %-)<" /+0+M"(14-5<')2<':"3,-+0')O")+3"$" *+.$3'- "-">5+A2$3'-">,-(50)(M"0(A-2-'<*2<':" QY=/&.-"ZD?"i%(':"#D?" STTbUD "g-(,O>4%-,-("*(02$%-><"&<&>(1"45)(.$2+M"2+">(1+>"/()B 0$12$3'-","35$0$,-&.6"$&7/")+*16*O'<':"&-="45$/%(1(1?".>75<"0+C/<"&-=")+45()(2>$B ,+E"&)(5$.-(*"46/%-')2$3'-?"+".>75(@$"(%(1(2><"&.C+0+C</<"&-="2+",-+5<@$02O"-","1-+5=" &47*2O"0(A-2-'*=?"17@C/<"&>+2$,-E"0$/5O"4$0&>+,="-2&><>6'*$2+%-)+'*-"-"%(@-><1-)+'*-" 45$/%(16","5+1+':"4$%-><.-"&4$C(')2(*"Q#$C+,&.-"#D?"STTJD"&D"[UD"!"45+.><'("0(A-2-$,+B 2-("$&$/<"/()0$12(*"0$.$26*("&-=","$4+5'-6"$"&)(5$.-".$2>(.&>"&<>6+'<*2<?"+/&>5+.'<*B 2+?"$@7%2+"0(A-2-'*+"$&$/<"/()0$12(*","'$0)-(22(*"45+'<"-2&><>6'*-"4$1$'$,<':")"06B I<1"45+,0$4$0$/-(M&>,(1"2-("/<C+/<"6I<>(')2+"-"2-("/<C+/<"/5+2+"4$0"6,+@="Q#$B C+,&.-"#D?"STTJD"&D"[UD P(I(%-"':$0)-"$"><4$%$@-("/()0$12$3'-?">$","1$-1"$@%O0)-(",'-OI"*(&)')("2-(" *(&>",<45+'$,+2<"0$&>+>(')2<"4$)-$1"6&<&>(1+><)$,+2-+?"6*(02$%-'(2-+?"&45('<)$,+B 2-+"+4+5+>65<"4$*='-$,(*",">(*"&A(5)(?"+/<"1-+2(1"><4$%$@--"$/*OE"-&>2-(*O'("4$0)-+C<D" cO">$"5+')(*"><4<"/()0$12$3'-"%6/",<1-+5<"*(*")57I2-'$,+2-+D"!"4$%&.-(*"%->(5+>65)(" 45)(01-$>6","><4$%$@-)+'*-"/()0$12$3'-"-"/()0$12<':",<.$5)<&><,+2("&O"2+*')=B 3'-(*"')>(5<".5<>(5-+^ 짜 45)<')<2<"/()0$12$3'-?"*+.","45)<4+0.6"/()0$12$3'-")",</$56"s&")"45)<16&6 짜 6&<>6$,+2-( " 45)(&>5)(22$B-2&><>6'*$2+%2( " ` " /()0$12$3E " *+,2+ " s& " 6.5<>+?" /()0$12$3E"&':5$2-&.$,+"s&"4$)+&':5$2-&.$,+ 짜 ')+&">5,+2-+"`"/()0$12$3E"45)(*3'-$,+q><1')+&$,+"s&"/()0$12$3E"0C6@$>5,+C+ 짜 $0,5+'+%2$3E">(@$"&>+26"B"/()0$12$3E"4C<>.+"s&"/()0$12$3E"@C=/$.+ !"45$4$2$,+2-6"><4$%$@--"$&7/"/()0$12<':?"4$0$/2-("*+.","45)<4+0.6"0(A-B 2-'*-?"2-("1+"1-=0)<"/+0+')+1-")@$02$3'-D"#5$4$2$,+2(",",-=.&)$3'-"45)<4+0.7,"0<B ':$>$1-')2("4$0)-+C<"C+>,-(*"&>$&$,+E","&4$&7/"+/&>5+.'<*2<?">5602-(*"2+>$1-+&>","$02-(B &-(2-6"0$".$2.5(>2<':"%60)-D"P+.-.$%,-(."><4"/()0$12$3'-"':+5+.>(5<)$,+C/<"$&$/=","0+B 2<1"1$1(2'-(?"2-(",+562.6*(">$"*(*"&4('<A-')2<':"'(':"')<"0$3,-+0')(M?"'$"2+*,<I(*" $.5(3%+"*(*"/-(IO'<"&>+>6&D"Z-1$">$"4$0)-(%+1"$4-2-="RD"#5)<1(M&.-(@$"QJKKL/?"&D"SbU?" I(",&)<&>.-("A$51<"&)(5$.$"5$)61-+2(*"/()0$12$3'-"4$,-22<"/<E")+6,+I+2(","0-+B @2$)+':">(@$"45$/%(16"&4$C(')2(@$?"+">+.I("+2><'<4$,+2("-"6,)@%=02-+2(","45+.><'(" 4$%-><.-"&4$C(')2(*"-"4$1$'<"&4$C(')2(*D"d':"(@)(14%-A-.+'*+"&C6I<")+5<&$,+2-6"$0%(@C<':" @5+2-'"45$/%(16"4$">$?"+/<",-0)-(E"@$",)@%=02-("'+C$3'-$,$D"#$&)6.-,+2-(">5+A2<':"><B 4$%$@--?"$4-&6*O'<':"5(+%2-("-&>2-(*O'("-"$/-(.><,2-(")57I2-'$,+2("A$51<"/()0$12$3'-"


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

ba

1+"'$5+)",-=.&)(")2+')(2-("1D-2D"0%+"&A(5<"45+'<"&$'*+%2(*D"#$0(*1$,+2("&O","2-(*"/$B ,-(1"457/<"&>,$5)(2-+".$14%(.&$,(*"$A(5><"4$1$'<"0%+"$&7/"/()0$12<':?"6.-(562B .$,+2(*"2+"-':"5(-2>(@5+'*=")+,$0$,O"-"&4$C(')2OD"N5+A2(",<&4('<A-.$,+2-(".+>(@$5--" $&7/"/()0$12<':"-"+0(.,+>2("0$"><':".+>(@$5--")57I2-'$,+2-("45$@5+17,"45+'<"&$B '*+%2(*? " 45$@5+17, " >(5+4(6><')2<': " ->0D " ) " 06I<1 " 45+,0$4$0$/-(M&>,(1 " ),-=.&)<" (A(.><,2$3E"><':"$00)-+C<,+MD

9-6)-5(%<,-<B ! R/6'(,-')Bc')(32-+."ZD?"STTJD(D1+8#?%#@E($1($07F"6+10%1<(/&=1B-=CB+1(7B+18G ?&#=CD"V#$%-><.+"c4$C(')2+W"STTJQJUD ! kRGdNRc"Y-('()*-"l-(%('.-(*?"#$1$5&.-("j$561"2+"5)(')"!<':$0)(2-+")"F()0$1B 2$3'-? " 9,-O)(. " i5@+2-)+'*- " c-(E"!&47C45+'<" VFRGlRW? " c>$,+5)<&)(2-(" ZiB gRG?"c>$,+5)<&)(2-("iN!RGN;"YG9!d?"N$,+5)<&>,$"#$1$'<"-1D"3,D"F5+>+" R%/(5>+?"STJTD "tD"F5$,+5')<.?"ZD"Y=/&.-?"5(0D"STJTH(Ij$561D"i"/()0$12$3'-" /()"%=.6WD"X0+M&.D ! Y=/&.-"ZD?"STT[D "!#6<#81?#2B-;&6+%,(7#B=B1=(+>&#B#$#@6&(/C8+&(>1+8#?%,69 ( $#<1$F8+=$-(7#?#B0'&12#(J(2BC8+&1K(LMMND"RD"Y=/&.+Bk(2-+2?"XD"k-&?"RD"Z+*?" FD " #56&+.? " 5(0D " V#$1$&> " ` " 4-&1$ " &+1$4$1$'<D " i " /()0$12$3'- " /() " %=.6WD" X0+M&.D ! Y=/&.-"ZD?"i%(':"#D?"STTbD"!#6<#81?#2B-;&6+%,(7#B=B1=(+>&#B#$#@6&(#0F>(>1+8#?G %,69($#<1$F8+=$-(.#?#B0'&12#H(O-7#B=(+(>-8-KD"RD"c-(/(5>?"RD"Z(%%(5?"lD"l$,+%B &.+?"lD"t6@$,&.-?"5(0"V#$1$&>"`"4-&1$"&+1$4$1$'<D"i"/()0$12$3'-"/()"%=.6WD" X0+M&.D ! Y65+')B!+%')+."RD?"JKKLD"D1+8#?%#@E($(.#/061(J(#(C<18%#/&61%&1(7#<*ED"I#$%-B ><.+"c4$C(')2+W"JKKL"QbBhUD ! Y65+')B!+%')+."RD?"5(0D"STTJqSTTSD "3('B*2C(7B#>/1?-=,'&(>1+8#?%#@6&(7#/G 0'&1<D"X0+M&.D ! Y)DfD")"JbDT\DSTT\"g5"h\"4$)D"bKa?"f&>+,+")"02-+"JS"1+5'+"STT\"5D"$"4$1$'<" &4$C(')2(*D ! Y)DfD")"J[DJSDJKKT"g5"L["4$)D"bTh?"f&>+,+")"02-+"SK"%-&>$4+0+"JKKT"5D"$"4$1$'<" &4$C(')2(*D ! Y)DfD")"SaDTSDSTTT"g5"JS"4$)D"Jah?"f&>+,+")"02-+"SJ"&><')2-+"STTT"5D"$")1-+2-(" 2-(.>75<':"6&>+,"),-O)+2<':")"A62.'*$2$,+2-(1"+01-2-&>5+'*-"46/%-')2(*D ! j5-(&.("lD"!D?"STTJD "P(7#=B+1>&1(81G&%0=,=C6<#%-/&+-6<&(>1+8#?%#@6&D"V#$%-><.+" c4$C(')2+W"STTJQJUD ! X-(5+1.$,&.+"GD?"STTbD"P>/&6+-(>1+8#?%#@6&H(Q1#B&-(&(7B-'=,'-D"!^"5'0'/C+<-( &(&%'/C+<-(07#"16+%-H(:&-2%#+-GC$-BC%'#$-%&-G'&1BC%'&(8+&-"-KD"PD"X5$>$,&.+B H(0(5?"lD"j+%-&)(.?"5(0D"N$56MD ! X5$>$,&.+BH(0(5"PD?"STTbD"5'0'/C+<-(07#"16+%-(J(-071'=,(=1#B1=,6+%1(&(?1=#8#G /#2&6+%1D"!^"5'0'/C+<-(&(&%'/C+<-(07#"16+%-H(:&-2%#+-GC$-BC%'#$-%&-G'&1BC%G '&(8+&-"-KD"PD"X5$>$,&.+BH(0(5?"lD"j+%-&)(.?"5(0D"l5+.7,D ! l-2+%"RD?"STTaD"D1+8#?%#@E(<-'#($,+$-%&1(8/-(07#"16+%#@6&(/#'-/%1<D"VG$')2-." H6/6&.-W"N$1"eede?"')D"dD


b\

#5$/%(1"/()0$12$3'-","#$%&'( !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

l+1-M&.-"ND?"STTJD"P(07#"16+%1<(#87#$&18+&-/%#@6&(+-(/#0(>1+8#?%,69D(G(A(5+>" ,<@C$&)$2< " 2+ " l$2A(5(2'*- " V!$/(' " /()0$12$3'-W " !5$'C+,D ",,,D/5+>+" %/(5>D$5@D4%q4$5>+%q-1+@(&q&>$5-(&q/()0$1q.+1-2&.-D40A?"0$&>=4^"aTDTbDSTJTD H(&)')<M&.-"RD?"STTTD"R&/'-(C$-2(#(>1+8#?%#@6&D"PD"F$')$M?";D"c)')<4-$5?"ZD"G)(B 4-+.?" !D"F<&>5<? "YD"F5$0+'.-?"XD"#$.5)<,')<M&.-?"5(0D"V#-&1$"c+1$4$1$'<D" i"/()0$12$3'-"/()"%=.6D"#$1$&>WD"X0+M&.D i%(':"#D?"STT[D"D1+8#?%#@E(J(>1+8-69#$#@E(&(>1+?&10+'-%&#$#@ED"!^"1G.B+1G $#8%&' ( 0B11=$#B'&%2CD ",,,D+/D$5@D4%q(B45)(,$02-.qA5u-20(vD:>1%? "0$&>=4^" aTDTbDSTJTD i%-,+Bk-(&-(%&.+"ZD?"STT\D".&*=%#(%&17B+,0=#0#$-%&-H(!=C8&C?(#($,&+#/#$-%&C ( 07#"16+%,?(>1+8#?%,69D"#$)2+MD #(>5$)$%-2Bc.$,5$M&.+"FD?"JKKbD"4#$-(5%6,'/#718&-(.#$0+169%-(.34D"!+5&)+,+D #-(.6>BF5$0).+"YD?"STTTD"P(>1+8#?%,69(&(>1+8#?%#@6&(J(-071'=,(;1%#?1%#/#G 2&6+%1S(1=&#/#2&6+%1(&(=1B-71C=,6+%1D"!+5&)+,+D #-&+5&.+"ZD?"JKKaD"T&1<0'&1(069B#%&0'#(8/-(>1+8#?%,69('#>&1=H"V#5+'+"c$'*+%2+W" JKKaQ\UD #$C+,&.-"#D?"STTJD"P>B-+,(>1+8#?%,69(&(>1+8#?%#@6&H(U%0=,=C6<#%-/&+-6<-(B1-'G 6<&(%-(7B#>/1?(07#"16+%,D"V#$%-><.+"c4$C(')2+W"STTJQJUD #$5$,&.-"ZD?"JKKbD "D1+8#?%#@EG#>B-+(+<-$&0'-(&(7#7C/-6<&(/C8+&(>1+8#?%,69H( !^".18-2#2&'-(07#"16+%-D"ND"#-%':?"dD"H(4+%')<.?"5(0D"!+5&)+,+D #5)<1(M&.-"RD?"JKK[D"V1#2B-;&-(&(0'-/-(+<-$&0'-(>1+8#?%#@6&($(.#/061D"ND"l+1-M&.-?" !D"t+)(,&.-?"rD"c.$5$,&.-?"5(0D"VF()0$12$3E?"G$')2-.-"2+6.$,("k+5->+&W?"G$."dD #5)<1(M&.-"RD?"JKKL+D"W<-$&0'#(>1+8#?%#@6&($(.#/061($07F"6+10%1<D(V#$%-><.+" c4$C(')2+W"JKKLQ\UD #5)<1(M&.-"RD?"JKKL/D"D1+8#?%#@EH(.#/&=,6+%#G07#"16+%-(81;&%&6<-(&(;#B?,(+<-G $&0'-H"V#5+'+"c$'*+%2+W"JKKLQ\UD #5)<1(M&.-"RD?"STTJD "D1+8#?%#@E(<-'#('$10=&-(07#"16+%-($(.#/061($07F"6+1G 0%1<D"#$)2+MD c>+2.-(,-')"HD?"JKKKD"W<-$&0'#(>1+8#?%#@6&H(5=-7,(7B+169#8+1%&-($(0=-%(>1+G 8#?%#@6&H"VR6v-%-61"c$'*+%(W"JKKKD"JqSQKqJTUD c)<1')+."ZD?"5(0D?"JKKaD(!"#$%&'()*+,'-(.#/0'&12#(.34D"!+5&)+,+D m%(0)-+2$,&.-"PD?"JKKbD "Q#$-B+,0=$#(.#?#6,(&?H(@$H(DB-=-(X/>1B=-(-(D1+8#?G %#@ED"!5$'C+,D !-(5)/-'.+"lD?"JKKTD".B#>/1?(>1+8#?%#@6&($(.#/061D"!^"!=B1;,(%&18#0=-='C(&(%*G 8+,(?&10+'-%&#$1<($(.#/061D";D"l61-2(.?"5(0D"!+5&)+,+D !<@2+M&.+"PD?"STTbD"5CB#71<0'-(Q,7#/#2&-(D1+8#?%#@6&(&(3,'/C6+1%&-(T&10+'-G %&#$12#(5QYP!D"RD"c-(/(5>?"RD"Z(%%(5?"lD"l$,+%&.+?"lD"t6@$,&.-?"5(0D"V#$1$&>"`" #-&1$"&+1$4$1$'<D"i"/()0$12$3'-"/()"%=.6WD"X0+M&.D 9+%(&.+";D?"JKKbD"D-8-%&-(>1+8#?%#@6&($(.#/061D"Vc45+,<"Z-(&).+2-$,(","#$%&'(W" JKKbQJUD


RD"#-205+%?":1;&%&6<1(&(=,7#/#2&1(>1+8#?%#@6&

bb

W',-.-2-5.@#<.+#2345)5(-'@#5,#I57')'@@.'@@ ?V>77<%3E N:-&"':+4>(5"'$145-&(&"+"'$2&-&>(2>"5(s-(,"+20"'5->-'+%"+2+%<&-&"$A"#$%-&:"&$B '-$%$@-'+%"'$2'(4>&"$A":$1(%(&&2(&&"+20"s+5-$6&"><4$%$@-(&"$A">:(":$1(%(&&D"N:("5(s-(," $A"+%%">:(&("'$2'(4>&"&:$,&":$,"0-AA(5(2>">:(<"+5(D"N:("+6>:$5":+&"5('$2&>56'>(0">:(" '5->(5-+"6&(0"/<"s+5-$6&"+6>:$5&?">5<-2@">$"A-20"+"/5$+0"0(A-2->-$2"$A"w:$1(%(&&2(&&w"+20" +"w:$1(%(&&"4(5&$2w",:-':"'$6%0"/("6&(0"-2"'$14+5+>-s("5(&(+5':D"j65>:(51$5(?">:("+6B >:$5":+&"(s+%6+>(0"&(%('>(0"'$2'(4>&"$A":$1(%(&&2(&&"/$>:"A5$1"%$@-'+%"+20"1(>:$0$B %$@-'+%"4$-2>"$A"s-(,D"r(":+&"+%&$"+2+%<)(0">:("'$2'(4>"$A"':$&(2":$1(%(&&2(&&D"N:-&" '$2'(4>"-&"'$2>5$s(5&-+%"+20"s(5<"16':"0-&'6&&(0"-2">:("%->(5+>65(D"d2"'$2'%6&-$2?">:(" +6>:$5"45$4$&(&"&$1("5('$11(20+>-$2&"'$2'(52-2@">:("0(A-2->-$2"$A":$1(%(&&2(&&D


!"#$%&'()*+,$

!"#$%#$&$'()#*+,&+-%./ 0$1+2+3.)'.'45)67.)'61+"&)


!"#$%&'()*+,+-.%,+%&/"'01'0,&'2%.+34%&$)'(-5,-61+&+&1'0,,+4#.&(-&,+)2&/"-7 .%('81019:&/-(-$,+)&2%4&3*-"5;<-.%,+)&%41)/=-.%,)2&/-.3')19,+)&()*+,+12+&+&=0/->-7 ?++&$)'(-5,-61+:&$;('+&3/-"-&4-,="-.)"32+&,+)&=0>4-&$%(%.1'019:&%>)&+&/->+=01',019 @A& B;C&3%5-&-4")6>),+)&/"'01'0,&'2%.+34%&$)'(-5,-61+&,%3="D1'%&.+)>)&=";(,-61+&.&-$"D7 $+)&,%;4&3/-<)1',019:&%&>+=)"%=;"%&/"')(5+-=;&;2%.,+%:&C)&-(&(%.,%&,+)&$0<-&.&=)2&4.)7 3=++&'?-(0A&E.->),,+10&3';4%,+%&/"'01'0,&5%28&(;C)&/"-$>)50&')&.34%'%,+)5&2%3,019&+&(%7 281019&3+D&'%3=-3-.%F&.&/"%4=01)&4"0=)"+#.:&4=#")&/-'.->+<0$0&"-'3="'0?,8F&1'0&-$3)"7 .-.%,0&'.+8')4&5%&19%"%4=)"&"')1'0.+61+)&/"'01'0,-.0A&G$3)".-.%,)&.&/"'0/%(4;& -3#$&$)'(-5,019&3/"')1',-61+&+,=)")3#.&"#C,019&?";/&/-.-(;28:&C)&()$%=0&-&19%"%47 =)"')&,%;4-.05&,+)"'%(4-&5%28&.0C3'8&,+C&'.04>)&=)5/)"%=;"D&3/-"#.&HI+6&JA:&KLLMA& 3A&@NK&+&,%3=AOKA&P=.+)"('),+)&=-&5%&3'1')?#>,)&'%3=-3-.%,+)&(-&/"%1&/-.3=%281019&.&-4")7 3+)&.'5%?%,+%&3+D&'2%.+34%&,-.)2&$)'(-5,-61+N:&$)'&.'?>D(;&,%&4"%2&/-19-('),+%A Q+)&;>)?%&.8=/>+.-61+:&C)&$%(%,+)&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&2)3=&/"-1)3)5&,+)'.07 4>)&34-5/>+4-.%,05A&R";(,-61+&.&(-=%"1+;&(-&?<#.,)2&/"'01'0,0&$)'(-5,-61+&38&'.+87 '%,)&/"')()&.3'03=4+5&'&*%4=)5:&+C&3%5&/"-$>)5&$)'(-5,-61+&2)3=&,+)'.04>)&'<-C-,0A& P/)12%>+61+&/"%1;2810&'&-3-$%5+&$)'(-5,05+&.34%';28:&C)&.3')>4+)?-&"-('%2;&=0/->-?+):& 319)5%=0&+&,%;4-.)&/-()261+%&,+)&38&.&3=%,+)&-?%",8F&.&3/-3#$&1%<-61+-.0&"#C,-"-(,-7 61+&5-=0.#.:&(>%&4=#"019&>;('+)&="%18&(-5A&S&=05&4-,=)461+)&/-(4")6>%&3+D:&C)&$%"('-& 1'D3=-&,%>)C0&5#.+F&,+)&-&2)(,)2&?<#.,)2&/"'01'0,+)&$)'(-5,-61+:&>)1'&"%1')2&-&.3/#<7 .03=D/-.%,+;&.+)>;&4"0=01',019&'(%"')T&.&C01+;&1'<-.+)4%:&4=#")&.&4-,3)4.),12+&/"-7 .%('8&(-&3=%,;&.04>;1'),+%A&J+=)"%=;"%&/"')(5+-=;&-/%"=%&,%&.+)>;&$%(%,+%19&)5/+7 "01',019&/-=.+)"('%&=D&=)'D&;2%.,+%281:&2%4&1'D3=-&-3-$0&$)'(-5,)&/0=%,)&-&2)(,8&?<#.7 ,8&/"'01'0,D&$)'(-5,-61+:&.34%';28&,%&.+D1)2&,+C&2)(),&/-.#(&H!"'05)T34+&UA:&KLL@V& @A& P0=;%12%&=%&.0,+4%F&5-C)&'&*%4=;:&C)&34%>%&$)'(-5,-61+&.%";,4;2)&+>-6F&/"')',%1'%,019&,%& 2)2&'.%>1'%,+)&6"-(4#.&.&?5+,+):&/-.+)1+):&.-2).#('=.+)A&!-&(";?+)&'+(),=0*+4-.%,+)&?<#.7 ,019&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&/-.+,,-&$0F&/-(3=%.8&(-&/-()25-.%,+%&()10'2+&.&3/"%.+)&"-7 ('%2;&+&.03-4-61+&.3/%"1+%:&1-&.&.%";,4%19&/->34+19&1'D3=-&.+8'%<-$0&3+D&'&'%3%(,+1'8&%>-7 4%128&6"-(4#.&$D(81019&.&'%3-$%19&/-5-10&3/-<)1',)2&*+,%,3-.019&/"')',%1'%,019&,%&"-'7 .+8'0.%,+)&/"-$>)5;&$)'(-5,-61+A KA& P/"')1',-61+&+,=)")3#.&"#C,019&?";/&5+)3'1'8&3+D&.&"%5%19&='.A&=)-"++&4-,.)"32+&")'0(;%>,)2& U(%5%&B%5"-'+4%&+&J;+30&Q-1)>>+&H@WWXO:&.)(<;?&4=#")2&/"-$>)50&3/-<)1',)&38&Y/"-(;4=)5& ;$-1',05:&/-'-3=%<-61+8&?<#.,)?-&5)19%,+'5;&3="%=0*+4%102,)?-:&4=#"0&/->)?%&,%&;'034%7 ,+;&+&;="'05%,+;&9+)"%"19+1',)?-&;4<%(;&+,=)")3#.&+&.%"=-61+&4-"'03=,)?-&(>%&%4=;%>,019&)>+=& /->+=01',019Z&HI+6&JA:&KLLMA&3A&@NKOA&S&6.+)=>)&=)-"++&/"-$>)5&$)'(-5,-61+&.0(%2)&3+D&;>)?%F& 4-,.)"32+&'&/"-$>)5;&-&3=%=;3+)&/->+=01',05&.&/"-$>)5&,%=;"0&!"#$%"&&=)19,+1',)2:&.05%?%7 2810&('+%<%,+%&,%&/-'+-5+)&%(5+,+3="%102,05A NA& G4")6>),+)&=-&3=-3;2D&(>%&$)'(-5,-61+&;19-([1#.&-"%'&!->%4#.:&4=#"'0&3=%28&3+D&$)'(-5,05+& ,%&34;=)4&5+?"%12+&'%"-$4-.)2&$8([&=019:&4=#"'0&3=%28&3+D&$)'(-5,05+&/-&,+);(%,05&/-$01+)& '%&?"%,+18A&Q-.%&$)'(-5,-6F&-$)25;2)&"#.,+)C&3.-+5&'%4")3)5&1-"%'&1'D3=3')&'2%.+34-&/-7 /%(%,+%&.&$)'(-5,-6F&-3#$&5<-(019:&-/;3'1'%281019&"#C,)?-&"-('%2;&+,3=0=;12)&=-=%>,)A


\L

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

]),=";5&^%(%,+%&G/+,++&P/-<)1',)2:&KLL_V&`D$34+&IA:&KLLN:&KLLM%:&KL@LV &`D$34+&IA:& G>)19&!A:&KLL_OA&!"')4-,0.;281-&%"?;5),=;2)&U,("')2&!"'05)T34+:&4=#"0&.34%';2):&C)& 1'0,,+4+&/-.-(;281)&$)'(-5,-6F&-(('+%<;28&,%&3+)$+)&.'%2)5,+)&+&.&"')1'0.+3=-61+& ,+)&5-C,%&+19&="%4=-.%F&"-'<81',+)&H!"'05)T34+&UA:&KLL@A&3A&\MOA&]+)4%.)&;2D1+)&/"-$>)7 5%=04+&/"'01'0,&/"-.%('81019&(-&$)'(-5,-61+&/"-/-,;28&$"0=02310&$%(%1')A&S34%7 ';28&2%4&.%C,)&2)3=&"-'"#C,+),+)&/).,019&?";/&1'0,,+4#.&$)'/-6")(,+-&/"-.%('81019& (-&.04>;1'),+%&3/-<)1',)?-&-"%'&=019:&4=#")&'.+D43'%28&/-(%=,-6F&2)(,-3=4+&,%&$)'7 (-5,-6F&Ha+='/%="+14&PA:&b)5/&!A:&b>+,4)"&PA:&KLLLOA&U;=-"'0&.&3.-+19&$%(%,+%19&.07 "#C,+>+&(.%,%61+)&1'0,,+4#.&/"-.%('81019&(-&$)'(-5,-61+A&`-&/"')3<%,)4&/-(,-3'87 1019&"0'04-&3=%,+%&3+D&-3-$8&$)'(-5,8&'%>+1'0>+c&;$#3=.-:&$)'"-$-1+):&3)43;%>,)&-"%'& *+'01',)&.04-"'03=0.%,+)&.&('+)1+T3=.+):&'%19-.%,+%&$D(81)&.&3/"')1',-61+&'&/"%7 .)5&$"%4&$8([&,+).03=%"1'%281%&+>-6F&.+D'+&3/-<)1',019&-"%'&;'%>)C,+),+)&-(&%>4-9-7 >;A&`-&/"'01'0,&$)'/-6")(,+19&P;'%,,)&a+='/%="+14:&!)=)"&b)5/&+&P;3%,,)&b>+,4)"&'%7 >+1'%28c & ')".%,) & ")>%12): & -/;3'1'),+) & (-5; & /- & 4<#=,+: & )435+32D & ' & 5+)3'4%,+% & -"%'& -/;3'1'),+)&-6"-(4%&-/+)4+&+,3=0=;12-,%>,)2A&Q%&?";,1+)&/->34+5&1+)4%.8&+,=)"/")=%12D& 1'0,,+4#.&'.+D43'%281019&/-(%=,-6F&,%&.03=8/+),+)&$)'(-5,-61+&/"')(3=%.+<&UA&!"'07 5)T34+&H@WWdO:&4=#"0&.34%';2)&NK&=0/-.)&30=;%12)&C01+-.)&5-?81)&/"-.%('+F&(-&$)'7 (-5,-61+:&4-,1),=";281&;.%?D&1'0=)>,+4%&,%&1'0,,+4%19&"-('+,,019:&3/-<)1',-7)4-7 ,-5+1',019:&.0,+4%281019&')&3/-3-$;&C01+%&-"%'&3/-<)1',-7/"%.,019A&e,=)")3;28105& ;2D1+)5&.34%';28105&,%&.+)>-6F&1'0,,+4#.&/"-.%('81019&(-&$)'(-5,-61+&38&"#.,+)C& 4-,1)/12%&'%<%5%,019&/>%,#.&C01+-.019&J)3'4%&P=%,4+).+1'%&HKLLKO:&("-?+&.19-(')7 ,+%&.&$)'(-5,-6F&I-,+4+&G>+.07]+)3+)>34+)2&HKLL\O&1'0&*%'-.)&;2D1+)&$)'(-5,-61+&.&;2D7 1+;&I%"4%&B%[('+4-.34+)?-&HKLLLOA ^ % ( % , + ) & / " ' 01 ' 0 , & $ ) ' ( - 5 , - 6 1 + & 5 - C ) & $ 0F & ; = " ; ( , + - , ) & " #. , + ) C& ' & /-.-(; & 3%5019 & 1)19 & -3-$ -.- 61+-. 019 & -3-$0 & $ )'( -5 ,)2 & + & 2)2 & /- 7 3 ="')? %,+%&.<%3,019& >-3#.&C01+ -. 019A & B%4&;(-.%(,+%28&P0>.+;3'&f)=-.34+&+&U>)47 3%,("%&`D$34%7]),+%,&HKLLX%A&3A&d@\O:&'&/3019->-?+1',)?-&/;,4=;&.+('),+%&(>%&-3-$0& $)'(-5,)2&',%1',+)&4-"'03=,+)23')&2)3=&/-3="')?%,+)&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&2%4-&'>-7 4%>+'-.%,019&/-'%&,+8&3%58A&S3/-5,+%,+&%;=-"'0&.34%';28:&+C&/-3="')?%,+)&/"'01'0,& $)'(-5,-61+&/-'%&.<%3,8&-3-$8&2)3=&(-34-,%<8&5)=-(8&/"')'.01+DC%,+%&=";(,-61+&C07 1+-.019&.0,+4%281019&'&30=;%12+&$)'(-5,-61+A&Q%.+8';281&(-&$"+145%,,-.34+19&5-7 ()>+&"%('),+%&3-$+)&'&/"-$>)5%5+&C01+-.05+&H^"+145%,,&!9A:&)=A%>A&@WXKO&5-C,%&;',%F:& C)&-3-$0&$)'(-5,)&$%"('-&1'D3=-&")/")'),=;28&5-()>&4-5/),3%102,0:&.)(<;?&4=#")?-& '&2)(,)2&3="-,0&,+)&1';28&3+D&-3-$%5+&-(/-.+)('+%>,05+&'%&/-.3=%,+)&/"-$>)5;&C01+-7 .)?-:&'&(";?+)2&'%6&1';28&3+D&-(/-.+)('+%>,+&'%&2)?-&"-'.+8'%,+) dA&S&$%(%,+%19&/3019-7 3/-<)1',)?-&/"-*+>;&-3#$&$)'(-5,019&.&R"#25+)61+)&/-<-.%&$%(%,019&")/")'),=-.%<%& .<%6,+)&=%4+&5-()>&Hf)=-.34+&PA:&`D$34%7]),+%,&UA:&KLLX$A&3A&dNXOA&B%4&.34%';28&%;=-7 "'0:&/-3="')?%,+)&/"'01'0,&.<%3,)2&$)'(-5,-61+&61+6>)&34-")>-.%,)&2)3=&"#.,+)C&'&%47 =;%>,05&(-$"-3=%,)5&/3019+1',05&+&3'%,3%5+&,%&.0261+)&'&$)'(-5,-61+A&^%(%,+%&/307 19->-?+1',)&/"-.%('-,)&.&R"#25+)61+)&.04%'%<0&(-(%=4-.-:&C)&'&/3019->-?+1',)?-&/;,47 =;&.+('),+%&',%1'),+)&5%&,+)&=0>)&3%5&"-('%2&/-(%.%,)2&/"')'&-3-$D&$)'(-5,8&/"'01'0,0& 2)2&/"-$>)5#.:&1-&>-4%>+'-.%,)&["#(<-&2)2&.03=D/-.%,+%&Hf)=-.34+&PA:&`D$34%7]),+%,&UA:& KLLXA&3A&dKWO_A&`-(%=4-.8&=";(,-61+8&.&$%(%,+;&+,=)")3;281)?-&,%3&'%?%(,+),+%&2)3=&*%4=:& dA& G$-4&5-()>;&4-5/),3%102,)?-&.0"#C,+F&,%>)C0&"#.,+)C&5-()>&5)(01',0:&-6.+)1),+-.0& -"%'&5-"%>,0A _A& e,=)")3;28105&5-()>)5&5-C>+.05&(-&.04-"'03=%,+%&/-(1'%3&-4")6>%,+%&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

\@

+C &. & 6. +%( -5 -61+ & 3%5019 & -3#$ & . 04>;1'-,019: & 3/-3#$ & /-3 ="')? %,+%& / " ') ' & , + ) & / " ' 01 ' 0 , & + 1 9 & , + ) 4- " ' 0 3 = , ) 2 & 3 0 = ; % 1 2 + & C01 + -.)2 & ) .- > ; ; 2 ) & . "% '& ' & ; / < 0 .) 5 & >%= & 3/D( '-,019 & . & $)'( -5 ,-6 1+A & E(%281&3-$+)&3/"%.D&'&.03-4+)?-& /-'+-5;&3;$+)4=0.,-61+&.&/-3="')?%,+;&+&-1),%19&/"'01'0,&$)'(-5,-61+:&=";(,-&,+)& (-3="')1&2%4&).->;;28&.&1'%3+):&.&'%>)C,-61+&-(&*%'0&H.3=D/,)2&+&/-&;/<0.+)&.+)>;&>%=O & =".%,+%&.&$)'(-5,-61+A&!-,%(=-&,%>)C0&/%5+D=%F:&C)&'%"#.,- &-3-$0 & $ )'( -5 ,):& 2 %4 & "#., +)C & -3-$0 & $ %( %2 81) & '2 %.+3 4-: & 1'D3=- & ,+) & 38 & . & 3=%,+) & . 01';F& 3;$ =)>,)2 & "#C,+ 1 0 & 5 +D( '0 & =05 : & 1- & 2)3= & /"'01'0,8 & $ )'( -5 ,-61 +: & % & =05 :& 1-&2 )3=&2 )2 &3 4;= 4+) 5A U,%>+';281&(-3=D/,8&.&!->31)&>+=)"%=;"D&'&'%4")3;&3')"-4-&/-2D=)2&/"-$>)5%=04+& $)'(-5,-61+&5-C,%&'%;.%C0F:&C)&/"')C0.%&-,%&3.-+3=0&,%;4-.0&"),)3%,3A&`-=0197 1'%3:&;>-4-.%,%&?('+)6&5+D('0&/"-$>)5&;'%>)C,+)T:&/"')5-18&.&"-('+,+):&$)'"-$-7 1+)5&%&,+)/)<,-3/"%.,-61+8:&-?#>,+)&"')1'&;25;281&/"-$>)5%5+&3/-<)1',05+:&1-"%'& 1'D61+)2&'%;.%C%,%&2)3=&/"')'&6"-(-.+34-&%4%()5+14+):&2%4&"#.,+)C&-3-$0&5%281)&()107 (;2810&./<0.&,%&43'=%<=-.%,+)&/->+=04+&3/-<)1',)2&.&'%4")3+)&-?"%,+1'),+%&/"-$>)5;& $)'(-5,-61+&+&<%?-('),+%&2)?-&34;=4#.A&P.-+3=)?-&"-('%2;&5-(%&,%&$)'(-5,-6F&.+7 (-1',%&2)3=&'&3="-,0&.&1-"%'&$%"('+)2&/-.3')19,05&(-=04%,+;&/"-$>)5;&$)'(-5,-61+& .&(-4;5),=%19&?5+,,019&HC)&.3/-5,D&?5+,,)&3="%=)?+)&"-'.+8'0.%,+%&/"-$>)5#.& 3/-<)1',019&1'0&>-4%>,)&/"-?"%50&.019-('),+%&'&$)'(-5,-61+O:&'&(";?+)2&'%6&.&/-7 .3=%<019 & /-& @WWL & "-4; &.+)>; &-/"%1-.%,+%19 & ' &'%4")3; & +,=)")3;281)?-& ,%3 &'2%.+34%& H^%"=-3'&^A:&^<%C)2&g:&@WW_V&^+)>)14%7!";3&BA:&f0(').34+&!A:&I%1+)2).34%&fA:&KL@@V&^"-.%"7 1'04&hA:&KLLXV &^"-.%"1'04&hA:&`D$34+&IA:&")(A&KL@LV&KLLXV&]9.%3'1'&BA:&KLLXV&`D$34%7 7]),+%,&UA: &G>)19&!A: &KLLXV &`D$34+&IA: &f)=-.34+&PA: &KLLXV &`D$34+&IA: &P=%19;"%&bA:& KLLXV&`;(%&IA:&KL@@V&`;"%1'7S%>1'%4&UA:&KLL@iKLLKV&`;"%1'7S%>1'%4&UA:&KLLMV&j"%$%"7 1'04&eA:&KLLMV&j->+5-.34%&PA:&R%"4-.34%&gA:&b-/+T34%&eA:&KLL_V&I%';"&BA:&KLL\V&I),()>& IA:&KLLMV&I-1';4&gA:&@WWWV&G>)19&!A:&KLLMV&G>+.%7]+)3+)>34%&IA:&KLL\V&!+)4;=7^"-('4%& `A:&KLLLV &!+)4;=7^"-('4%:&`AIA:&KLL\V &!+3%"34%&IA:&@WWNV& !"'05)T34+&UA:&@WWdV &!"'07 5)T34+&UA:&KLL@V&P=%,4+).+1'&JA:&KLLKV&P'>;'&^A:&KL@LV&k>)('+%,-.34+&BA:&KLL\OA&B%4&.34%7 ';2)&UA&!"'05)T34+:&"-'4.+=&$%(%T&+&-/"%1-.%T&-&$)'(-5,-61+&.+(-1',0&/-&"-4;&@WWL& ,+)&2)3=&/"'0/%(4-.0&+&,%>)C0&.+8'%F&?-&$)'/-6")(,+-&')&.'"-3=)5&>+1'$0&-3#$&$)'7 (-5,019&.&!->31):&1-&2)3=&34;=4+)5&?.%<=-.,019&/"')5+%,&3/-<)1',019:&?-3/-(%"7 1'019&+&)4-,-5+1',019&.&,%3'05&4"%2;&H!"'05)T34+&UA:&KLL@A&3A&_\OA&Q%&/-(3=%.+)&>)47 =;"0&4->)2,019&-/"%1-.%T&'%;.%C0F&,%>)C0:&C)&.&=)-")=01',019&"-'.%C%,+%19&-&$)'7 (-5,-61+&',%>)[F&5-C,%&)>)5),=0&.3/#>,)&(>%&.+D43'-61+&'&.0C)2&.05+),+-,019&%;7 =-"#.A&Q%>)C8&(-&,+19&4.)3=+)&'.+8'%,)&'&()*+,+128&/-2D1+%&$)'(-5,-6F:&2)2&?<#.,019& =0/->-?++:&2%4&"#.,+)C&/"-$>)50&'&-4")6>),+)5&34%>+&'2%.+34%A&g>)5),=)5&.3/#>,05:& /-(,-3'-,05&/"')'&6"-(-.+34%&,%;4-.)&-"%'&-3-$0&$)'/-6")(,+-&/"%1;281)&'&$)'7 (-5,05+:&38&"#.,+)C&=")61+&-(.-<;281)&3+D&(-&/"'01'0,&$)'(-5,-61+A&I%281&6.+%(-7 5-6F&-?"-5;&-/"%1-.%,019&.&=05&'%4")3+)&5%=)"+%<#.:&.&,+,+)23'019&(-1+)4%,+%19& ',%2(8&3.-2)&5+)231)&2)(0,+)&=)&=0/->-?+)&/"'01'0,&$)'(-5,-61+:&4=#")&%>$-&.03=D/;28& ,%2$%"('+)2&/-.3')19,+):&%>$-&38&=0/->-?+%5+&5-1,-&(034;302,05+A&S&=)461+)&'%=)5& /-";3'-,%&'-3=%,+)&4.)3=+%&$)'(-5,-61+&(+7),.#8:&-&4=#")2&3')"-4-&/+3%<&,%&/-1'8=4;& 2)3=&5-()>&-"+),=%12+&()*),30.,)2&`%"+;3'%&`->+T34+)?-&H@WWXOA&S)(<;?&%;=-"%&-"+),=%12%&()*),7 30.,%&.+8C)&3+D&/"')()&.3'03=4+5&'&/"'02D1+)5&/"')'&/-(5+-=&'%<-C),+%:&C)&5%&-,&3=-3;,4-7 .-&,+34+&./<0.&,%&'(%"'),+%A&B)(,8&'&$)'/-6")(,+19&4-,3)4.),12+&-38(;&2)3=&'%,+4&/-1';1+%& .<%3,)2&-(/-.+)('+%>,-61+&'%&/-2%.+),+)&3+D&,)?%=0.,019&4-,3)4.),12+A


\K

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

(+%?,-'0&U>)43%,()"&!+,("%>:&.&=)461+)&/-6.+D1-,05&()*+,+12-5&+&=0/->-?+-5&'2%.+34%& $)'(-5,-61+A&P="')?81&3+D&/"')(&$<D()5&.+)>;&%;=-"#.:&4=#"'0&/-.3')19,+)&/"'0=%7 1'%28&()*+,+12D&I%<?-"'%=0&!+3%"34+)2&H@WWNO:&/"'025D&3=-3;,)4&5-1,-&4"0=01',0&.34%7 ';281:&C)&Y$)'(-5,-6F&'&.0$-";Z&,+)&+3=,+)2)&+&2%4-&=%4%&$%"('-&1'D3=-&50>-,%&2)3=&'&/-2D7 1+)5&C)$"%1=.%&+&.<#1'D?-3=.%A&S&(%>3')2&1'D61+&/"%10&3.-2)&5+)231)&',%2('+)&4>%30*+7 4%12%&("#?&.19-('),+%&.&$)'(-5,-6F:&2%4&"#.,+)C&.&3/-3#$&3'1')?#<-.0&-/+3%,0&'-7 3=%,+)&,%2$%"('+)2&/-.3')19,0&(019-=-5+1',0&/-('+%<&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&l&,%&/"'07 1'0,0&5%4"-7&+&5+4"-3/-<)1',)A !"#$%&'()(*+,#-./%&/%0#12/3(*0(4&+ `019-=-5+1',)&;25-.%,+)&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&-(,%2(;2)50&'%"#.,-&.&>+7 =)"%=;"')&'%?"%,+1',)2:&2%4&+&,%&?";,1+)&,%;4+&/->34+)2&HG?-,-.34%&eA:&@WW_OA&S&4"%2-7 .)2&>+=)"%=;"')&/"')(5+-=;&/-/;>%",)&2)3=&="%4=-.%,+)&$)'(-5,-61+&2%4-&'2%.+34%&3/-7 <)1',)?-&%>$-&30=;%12+&2)(,-3=4-.)2&H!-"-.34+&IA:&@WWXO&$8([&+,%1')2&l&2%4-&.0,+4;& /"-$>)5#.&3/-<)1',019&+&+,(0.+(;%>,019&HP-<=03+%4&RA:&@WWMO&1'0&=)C&+5/>+4%12+&('+%<%7 ,+%&1'0,,+4#.&3/-<)1',019&+&/3019->-?+1',019&H^%"=-3'&^A:&^<%C)2&g:&@WW_OA&!-/;>%",)& 2)3=&=%4C)&('+)>),+)&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&,%&1'0,,+4+&),(-?),,)&+&)?'-?),,)&Hj+)"7 5%4-.34%&fA:&KLL_O&-"%'&1'0,,+4+&5%4"-3/-<)1',)&H1)190&30=;%12+&3/-<)1',-7)4-,-7 5+1',)2: & ',%1'81- & ./<0.%281) & ,% & "-'.#2 & '2%.+34% & $)'(-5,-61+O & + & 5+4"-3/-<)1',)& H1'0,,+4+&.&-$"D$+)&"-('+,0:&3/-<)1',-61+&>-4%>,019:&3%5019&-3#$&$)'(-5,019:&/-.-7 (;281)&.03=D/-.%,+)&30,("-5;&/-(%=,-61+&,%&$)'(-5,-6F&4-,4")=,019&-3#$&H!"'07 5)T34+&UA:&KLL@OA !-('+%<&,%&(.+)&?<#.,)&?";/0&1'0,,+4#.&/"-.%('81019&(-&$)'(-5,-61+&2)3=& '$+)C,0&'&4-,1)/12%5+&=)-")=01',05+:&2%4&+&/"')(3+D.'+D1+%5+&$%(%.1'05+&/-()25-7 .%,05+&.&g;"-/+):&%&=%4C)&.&P=%,%19&E2)(,-1'-,019&HB%1-$3&bA:&b)5),0&BA:&I%,'+&RA:& @WWWV&]>%/9%5&`A:&KLLNV&J%5$&mAfA:&@WWLOA&B%4&3+D&-4%';2):&. 04-"'03= 0 .%,+)&. & $ % 7 ( % , + % 1 9 & , % ( & $ ) ' ( - 5 , - 6 1 + 8 & ( 01 9 - = - 5 + 1 ' , ) ? - & / - ( ' + % < ; & , % & 3 0 3 = ) 5 -.)& + & 2 )( ,-3= 4-.) & /"'01'0,0 & $ )'( -5 ,-61+: & . 0 .-<;2) & . & 1'D61 + & 6"-( -.+ 34%& $ %( %.1')?- & . 0"%[,0 & 3/" ') 1+. &H]>%/9%5&`A:&KLLNV&a+='/%="+14&PA:&b)5/&!A:&b>+,7 4)"&PA:&KLLLOA&b"0=010&=%4+)?-&;2D1+%&/"-$>)5;&.34%';28:&C)&3=-3-.%,+)&/-('+%<;&/"'07 1'0,&$)'(-5,-61+&,%&+,(0.+(;%>,)&+&3=";4=;"%>,)&2)3=&'$0=,+5&;/"-3'1'),+)5&'<-C-7 ,)2&"')1'0.+3=-61+&3/-<)1',)2&Ha+='/%="+14&PA:&b)5/&!A:&b>+,4)"&PA:&KLLLOA&B%4&.34%';28& %;=-"'0:&.%C,)&2)3=&,+)&=0>)&4-,3)4.),=,)&-(('+)>%,+)&=)?-&1-&3/-<)1',)&-(&=)?-&1-&2)(7 ,-3=4-.):&+>)&/"#$%&;19.01),+%&+,=)"%412+&/-5+D('0&=05+&.05+%"%5+&Ha+='/%="+14&PA:& b)5/&!A:&b>+,4)"&PA:&KLLLOA&!-3=;>%=&=),&,%&/->34+5&?";,1+)&-(,%>)[F&5-C,%&"#.,+)C&;&!"'07 5)T34+)?-&HKLL@OA&S34%';2):&+C&1'0,,+4+&5%4"-3=";4=;"%>,)&()10(;28&-&+3=,+),+;&$)'7 (-5,-61+&.&-?#>)&%&1'0,,+4+&2)(,-3=4-.)&()10(;28&-&=05:&4=-&2)3=&,%&,+8&,%2$%"('+)2& ,%"%C-,0A &U41),=;2)&/-,%(=-: &C)&/"'0&;.'?>D(,+),+;&3=%<019&1'0,,+4#.& $)'/-6")(7 ,+19:&(>%&4%C()?-&/"'0/%(4;&43'=%<=;2)&3+D&-(5+),,0&3=%,&/-(%=,-61+&,%&$)'(-5,-6F:& /"')38('%2810&-&5-C>+.-61+&+&3+>)&'%('+%<%,+%&/"'01'0,0&$)'/-6")(,+)2A&Q%&'%?"%,+1'7 ,05&?";,1+)&$%(%.1'05&5#.+&-&=05&4-,1)/12%&9.8!$*5+3:"97:):&4=#"%&"%('+&.&$+-?"%7 *++&-3#$&$)'(-5,019&/-.-(#.&.0.-<;281019&$)'(-5,-6F:&/"'0&2)(,-1')3,)2&+,4-"7 /-"%12+&)>)5),=#.&3=";4=;"%>,019&+&%,%>+'+)&)*)4=0.,-61+&/;$>+1',)2&+,=)".),12+&.&=)7 5%=&$)'(-5,-61+&H]>%/9%5&`A:&KLLKOA


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

\N

5"#6./%&/%0%#7-(82&/029#7).:;):.,<029#2=/(=20029#*,;.(7-(82&/029#0+2/,<2>02#?# @%1.,02#,7-2;)% U,%>+';281 & 3/-<)1',0 & .05+%" & /"'01'0, & $)'(-5,-61+ & . & /->34+)2 & >+=)"%=;"')& /"')(5+-=;:&',%2(;2)50&;&4->)2,019&%;=-"#.&.34%'%,+%&,%&,%3=D/;281)&3=";4=;"%>,):& )?'-?),,)&1'0&5%4"-3/-<)1',)&1'0,,+4+&$)'(-5,-61+c ¥ -?#>,%&30=;%12%&3/-<)1',-7)4-,-5+1',8&4"%2;&HI-1';4&gA:&@WWWO ¥ .%(>+.%&/->+=04%&3/-<)1',-7)4-,-5+1',%&H!+)4;=7^"-('4%:&`AIA:&KLL\O ¥ '<%&30=;%12%&,%&"0,4;&/"%10&H!+)4;=7^"-('4%:&`AIA:&KLL\O ¥ $)'"-$-1+)&HP+4-"34%&BA:&@WWXV&!-"-.34+&IA:&@WWXO ¥ ;="%=%&/"%.%&(-&'%3+<4;:&-$,+C),+)&4.-=&'%3+<4#.&-"%'&34"#1),+)&1'%3;&;/"%.7 ,+%281)?-&(-&2)?-&-="'050.%,+%:&"%(04%>,)&'5,+)23'),+)&6"-(4#.&,%&/"-?"%50& "0,4;&/"%10&1'0&=)C&$"%4&")%>+'%12+&/"%.%&(-&/"%10&HE%>).34%&`A:&KLL_O ¥ ;$#3=.-&H!-"-.34+&IA:&@WWXV&P+4-"34%&BA:&@WWXV&f-5%T34+&mA:&KLLKO ¥ [>)&*;,412-,;2818&3<;C$%&'("-.+%&HE%>).34%&`A:&KLL_V&I-1';4&gA:&@WWWO ¥ ,+).0(->,-6F&303=)5;&/-5-10&3/-<)1',)2&HE%>).34%&`A:&KLL_V&^%"=-3'&^A:&^<%7 C)2&g:&@WW_V&I-1';4&gA:&@WWWO ¥ '5+%,0&()5-?"%*+1',)&+&";19>+.-6F&3/-<)1',%&H!+)4;=7^"-('4%:&`AIA: &KLL\:& !-"-.34+&IA:&@WWXO ¥ '<%&30=;%12%&,%&"0,4;&5+)3'4%,+-.05&H^%"=-3'&^A:&^<%C)2&g:&@WW_V&!-"-.34+&IA:& @WWXV&E%>).34%&`A:&KLL_O ¥ (03*;,4102,-6F&+,3=0=;12+&=-=%>,019&H3+)"-1+T1): &'%4<%(0&.019-.%.1'):&'%4<%(0& /-/"%.1'):&.+D'+),+%O:&4=#")&'%,+)($;28&-$-.+8')4&-/+)4+&,%3=D/1')2&H!-"-.34+& IA:&@WWXV&^%"=-3'&^A:&^<%C)2&g:&@WW_V&I-1';4&gA:&@WWWV&!+)4;=7^"-('4%:&`AIA:&KLL\O:& $<D(0&.&/"-1)3+)&")3-12%>+'%12+&+&[>)&*+,%,3-.%,%&/-5-1&/-3=/),+=),12%",% ¥ 3*)"%& ")?;>%12+ & /"%.,019 & H^%"=-3' & ^A: & ^<%C)2 & g: & @WW_V &!+)4;=7^"-('4%: & `AIA:& KLL\O&1'0&=)C&?),)"%>,%&30=;%12%&/"%.,%&4"%2;:&/->)?%2818&,%&5-C>+.-61+&.07 )435+=-.%,+%&(-&,+48(&>-4%=-"%&'%&(<;?+&+&'%>)?<-61+&.&-/<%=%19&1'0,3'-.019& HI-1';4&gA:&@WWWO B%4&.34%';28&$%(%,+%&3/-<)1',)&")%>+'-.%,)&.6"#(&-3#$&$)'(-5,019:&(-&,%27 1'D3=3'019&5%4"-3=";4=;"%>,019&/"'01'0,0&$)'(-5,-61+&'%>+1'0F&,%>)C0&)435+32)&-"%'& $)'"-$-1+)&H`D$34+&IA:&KL@L%A&3A&@WWOA&S&4-,3)4.),12+&.&/-,+C3'05&5%=)"+%>)&'%/")7 '),=-.%,)&'-3=%,8& 2)(0,+)&=)&/"'01'0,0: & 4=#")& ,%.+8';28&(-&'<)2 &30=;%12+ & ,%&"0,4;& 5+)3'4%,+-.05&.&!->31)&-"%'&(-&'<)2&30=;%12+&,%&"0,4;&/"%10A&`-(%=4-.-&'-3=%,8&-/+7 3%,)&1'0,,+4+ &303=)5-.): & =%4+)& 2%4c & ;$#3=.-: & ,+)-(/-.+)(,+)&;3=%.-(%.3=.-&-"%'& ,+).0(->,-6F&303=)5;&/-5-10&3/-<)1',)2A 5"!"#A8,#7%):,&B,#*+27/;,0+(@,#@#6(<7&2 E%3%(0&?-3/-(%"-.%,+%&5+)3'4%,+-.05&'%3-$)5&?5+,0&-"%'&'%3%(0&+&*-"50& -19"-,0&/"%.&>-4%=-"#.:&")?;>;2)&`'AnA&'&@LALMAKLL@&Q"&M@&/-'A&MNN:&n3=%.%&'&(,+%&K@& 1')".1%&KLL@&"A&-&-19"-,+)&/"%.&>-4%=-"#.:&5+)3'4%,+-.05&'%3-$+)&?5+,0&+&-&'5+%,+)& b-()43;&10.+>,)?-&H`'AnA&'&@LALMAKLL@&Q"&M@&/-'A&MNNOA&!"')/+3&%"=A&d&n3=%.0&3=%,-.+:&C)& =.-"'),+)&.%";,4#.&(-&'%3/-4%2%,+%&/-="')$&5+)3'4%,+-.019&.3/#>,-=0&3%5-"'8(-.)2:& ,%>)C0&(-&'%(%T&.<%3,019&?5+,0A&j5+,%:&,%&'%3%(%19&+&.&.0/%(4%19&/"').+('+%,019&


\d

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

.&n3=%.+): &'%/).,+%&>-4%>)&3-12%>,)&+&>-4%>)&'%5+),,):&%&=%4C)&'%3/-4%2%&/-="')$0& 5+)3'4%,+-.)&?-3/-(%"3=.&(-5-.019&-&,+34+19&(-19-(%19A&E%(%,+%&=)&.04-,;2)&.07 4-"'03=;281&5+)3'4%,+-.0&'%3#$&?5+,0&>;$&.&+,,0&3/-3#$A&U$0&3/"%.('+F&1'0&?5+,0&.&!->7 31)&.0.+8';28&3+D&'&,%"';1-,019&,%&,+)&;3=%.8&-$-.+8'4#.:&.&"-4;&KLLX &Q%2.0C3'%& e'$%&b-,="->+&'&.<%3,)2&+,+12%=0.0&/-3=%,-.+<%&/"')/"-.%('+F&4-,="->DA&B)2&?<#.,05& 1)>)5&$0<-# (-4-,%,+)&-1),0&/"%.+(<-.-61+&+&34;=)1',-61+&('+%<%T &?5+,0& .&'%4")3+)& =.-"'),+%&.%";,4#.&(-&"-'.-2;&$;(-.,+1=.%&5+)3'4%,+-.)?-&-"%'&/-/"%.0&30=;%12+& 5+)3'4%,+-.)2&>-4%>,)2&3/-<)1',-61+:&.&=05&5A+,A&%4=0.+'%12+&$;(-.,+1=.%&5+)3'4%7 ,+-.)?-:&"%12-,%>,)?-&?-3/-(%"-.%,+%&,+)";19-5-61+%5+&3=%,-.+8105+&5+)3'4%,+-7 .0 & '%3#$ & ?5+,0: & /"%.+(<-.-61+ & .04-"'03=%,+% &6"-(4#.& /;$>+1',019 & ,% & ")%>+'%12D& /"')(3+D.'+DF&'.+8'%,019&'&$;(-.,+1=.)5&5+)3'4%,+-.05A f%/-"=&.&'%4")3+)&")%>+'%12+&/"')'&?5+,0&'%(%T&.&'%4")3+)&'%3/-4%2%,+%&/-7 ="')$& 5+)3'4%,+-.019& ,+)&/-'-3=%.+%&C%(,019& '<;(')TA &S34%';2): &C)& ,%&/-'+-5+)& ?5+,0& ,+)& 38& ")%>+'-.%,)&/-(3=%.-.)&1'0,,-61+ & 5%281)& ,%&1)>; &/-/"%.D&'%3-$#.& 5+)3'4%,+-.019&?5+,0&HQ%2.0C3'%&e'$%&b-,="->+:&@WWMO \A&P4;=4+&$"%4;&3/#2,019&('+%7 <%T&.&'%4")3+)&5+)3'4%>,+1=.%&-"%'&+,,)&1'0,,+4+&').,D="',):&(-/"-.%('+<0&(-&=";(,)2& 30=;%12+&5+)3'4%,+-.)2&!->%4#.:&-&4=#")2&.&3/-3#$&3'1')?#<-.0&="%4=;2)&!+-="&G>)19& HKLLX:&3A&K_@7KXMO:&.34%';281&,%&?<#.,)&/"-$>)50&5+)3'4%,+-.)&.&!->31)c ¥ ,+)%()4.%=,%&3=";4=;"%&.<%3,-61+&5+)3'4%T&H5A+,A&5%<%&+&,+)%()4.%=,%&>+1'$%&>-7 4%>+&3-12%>,019&+&4-5;,%>,019:&'$0=&5%<%&>+1'$%&5+)3'4%T&$;(-.%,019&.&"%5%19& R-.%"'03=.%&^;(-.,+1=.%&P-12%>,)?-:&,+).+)>4%&>+1'$%&5+)3'4%T&,%&.0,%2)5O ¥ (;C%&>+1'$%&5+)3'4%T&3;$3=%,(%"(-.019 ¥ (;C%&>+1'$%&5+)3'4%T&/"')>;(,+-,019 ¥ ")>%=0.,+)&.03-4+&.+)4&5+)3'4%T ¥ '<0&3=%,&*+'01',0&5+)3'4%T ¥ ,+34%&(-3=D/,-6F&5+)3'4%T E<%&30=;%12%&5+)3'4%,+-.%:&'&2%48&5%50&(-&1'0,+),+%&-(&.+)>;&>%=&.&!->31):& /-.->,)&.01-*0.%,+)&3+D&,%3')?-&/%T3=.%&.&>%=%19&@Wd_&@WXW&'&3-12%>,)?-&$;(-.,+1=.%& 4-5;,%>,)?-&H!"'05)T34+&UA:&KLL@A& 3A&MKO:&5%&3.-2)&/-(.#2,)&4-,3)4.),12)A&E&2)(,)2& 3="-,0&/"-.%('+&(-&30=;%12+:&?('+)&-3-$0&'%?"-C-,)&$)'(-5,-61+8&'-3=%28&)435+=-.%,)&(-& \A& Q%2.%C,+)23')&.34%'%,+%&"%/-"=;&Qeb&;4%';28:&+Cc&%O&?5+,0&.04%'0.%<0&$%"('-&3<%$)&'%%,?%7 C-.%,+)&.&/"'0?-=-.%,+;&=)"),#.&/-(&$;(-.,+1=.-&5+)3'4%,+-.):&%&('+%<%,+%&(>%&;3/"%.,+),+%& /"-1)3;&"-'/-1'D1+%&+&")%>+'%12+&+,.)3=012+&5+)3'4%,+-.019&$0<0&,+).03=%"1'%281)V&$O&.&-3=%=,+19& >%=%19&.&!->31)&,+)&,%3=8/+<&+3=-=,0&.'"-3=&/-.+)"'19,+&=)"),#.&?5+,,019:&-$2D=019&5+)231-7 .05+&/>%,%5+&'%?-3/-(%"-.%,+%&/"')3="'),,)?-:&1-&$>-4;2)&=)5/-&+,.)3=012+& 5+)3'4%,+-7 .019V&1O& $"%4&3="%=)?++&"-'.-2;&5+)3'4%>,+1=.%&3/-.-(-.%<:#C)&?5+,0&.&-?"%,+1'-,05& '%7 4")3+)&")%>+'-.%<0&/"')(3+D.'+D1+%&+,.)3=0102,-7$;(-.>%,)&(-=01'81)& $;(-.,+1=.%&5+)3'7 4%,+-.)?-: & 1- & 34;=4;2) & .03-4+5 & /-'+-5)5 & ,+)'%3/-4-2),+%& /-="')$ & 5+)3'4%,+-.019& .3/#>,-=&3%5-"'8(-.019V&(O&.&!->31)&,+)&-/"%1-.%,-&.+)>->)=,+19&/"-?"%5#.&?-3/-(%"-7 .%,+%&5+)3'4%,+-.05&'%3-$)5&?5+,0&$8([&-/"%1-.%,)&/"-?"%50&,+)&'%.+)"%<0&/-(3=%.-7 .019 & '%<-C)T &(-=01'81019 & 3/-3-$; & + & '%3%( & '%"'8('%,+% & >-4%>%5+ & .19-('8105+ & . & 34<%(& 5+)3'4%,+-.)?-&'%3-$;&?5+,V&)O&,+))*)4=0.,)&'%"'8('%,+)&5+)3'4%,+-.05&'%3-$)5&?5+,0:& . & =05 & ,+)"%12-,%>,)& ?-3/-(%"-.%,+) & ,+5: & 5A+,A & /"')' & 303=)5%=01',) & '5,+)23'%,+) & '%3-$;& 5+)3'4%,+-.)?-:&/-.-(;2)&/-?%"3'%,+)&30=;%12+&5+)3'4%,+-.)2&3/-<)1',-61+&>-4%>,019V&*O&?5+,0& ,+)&3/"%.-.%<0&4-,="->+&,%(&'%"'8(1%5+&5+)3'4%,+-.)?-&'%3-$;:&1-&/-.-(-.%<-&,+)"')=)>7 ,)&.04-,0.%,+)&;/"%.,+)T&+&-$-.+8'4#.&'.+8'%,019&'&'%"'8('%,+)5&'%3-$%5+A


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

\_

5+)3'4%T&=051'%3-.019&H.&/#[,+)23'05&=)"5+,+)&="%*+%281&,/A&(-&/>%1#.)4&(>%&-3#$& $)'(-5,019O:&'&(";?+)2&'%6&./<0.%&.&3/-3#$&,)?%=0.,0&,%&/"-1)3&.019-('),+%&'&$)'7 (-5,-61+A&S&/"'0/%(4;&-3#$&'%?"-C-,019&$)'(-5,-61+8&$"%4&.03=%"1'%281)2&>+1'$0& 5+)3'4%T&3-12%>,019&.&3/-3#$&$%"('-&/-.%C,0&-?"%,+1'%&+19&5-C>+.-6F&'%5+)3'4+.%7 ,+%&.&?-(,019&.%";,4%19A&E&/-.-(;&;$#3=.%&+&2)?-&4-,3)4.),12+:&2%4&19-F$0&'%(<;C)7 ,+%&1'0,3'-.)?-:&-3-$0&=)&1'D3=-&'5;3'-,)&38&(-&-/;3'1'),+%&(-=0191'%3-.)?-&>-7 4;5A&I+)3'4%28&48=)5&;&',%2-5019:&.&5+)3'4%,+%19&3;$3=%,(%"(-.019:&,+)3/)<,+%287 1019&/-(3=%.-.019&.%";,4#.&'%5+)3'4+.%,+%&l&$)'&/"8(;:&.-(0:&4%,%>+'%12+:&.&4-T7 1; &.& />%1#.4%19 &(>%&-3#$ & $)'(-5,019 & $8([ &.& +,,019 & +,3=0=;12-,%>,019 & *-"5%19& .3/%"1+%&(>%&-3#$&.04>;1'-,019&5+)3'4%,+-.-A&S&6.+)=>)&*%4=;:&C)&?5+,0&/<%18&1-"%'& =-&.0C3')&-(3'4-(-.%,+%&.<%61+1+)>-5&>-4%>+&5+)3'4%,+-.019&'&$"%4;&5-C>+.-61+&.07 5)>(-.%,+%&>-4%=-"%7(<;C,+4%:&/"-$>)5&'<)2&30=;%12+&5+)3'4%,+-.)2&3=%2)&3+D&2)3'1')&$%"7 ('+)2&%4=;%>,0A B%4&2;C&.0C)2&.3/-5,+%<)5:&'<%&30=;%12%&5+)3'4%,+-.%&.&!->31)&/-.-(;2):&+C& '()10(-.%,%&.+D43'-6F&-3#$&$)'(-5,019&5%&$%"('-&',+4-5)&3'%,3)&,%&-="'05%,+)& >-4%>;&5+)3'4%>,)?-A&j5+,%&$%"('-&1'D3=-&,+)&/-3+%(%&5+)3'4%T&/"')',%1'-,019&(>%& -3#$&.&=";(,)2&30=;%12+&5%=)"+%>,)2:&.&=05&-3#$&$)'(-5,019A&B)6>+&2;C&38:&=-&2)3=&+19& ,+).03=%"1'%281%&+>-6FA&Q%&/"'0',%,+)&>-4%>;&3-12%>,)?-&$8([&5+)3'4%,+%&4-5;,%>,)?-& 1')4%&3+D&,%.)=&4+>4%&>%=:&%&,%(=-&1'D3=-&$0.%28&-,)&.&'<05&3=%,+)&=)19,+1',05&+&.05%7 ?%28&4-3'=-.,019&")5-,=#.A&S&4-,3)4.),12+&/-&.+)>-4"-F&(-19-('+&(-&30=;%12+:&.&4=#7 "019&-3-$%&$)'(-5,%&$D(81%&.&/"'0?-=-.%,%&(-&.0261+%&'&$)'(-5,-61+&l&/-3+%(%281%& 3=%<8&/"%1D:&5%281%&-(/-.+)(,+)&.043'=%<1),+)&+&4.%>+*+4%12)&'%.-(-.)&,%$0=)&.&="%47 1+)&")%>+'%12+&.+)>;&3'4->)T&l&'5;3'-,%&2)3=&/-'-3=%.%F&.&/>%1#.1)&(>%&-3#$&$)'(-57 ,019: &?(0C &"-('+5%&?5+,%& ,+)& /"').+(;2)&.& ,%2$>+C3'05 &1'%3+)& =.-"'),+%& ,-.019& 5+)3'4%T&3-12%>,019&1'0&4-5;,%>,019A&R%4+&3=%,&"')1'0&2)3=&/"')2%.)5&,+)&=0>4-&'<)2& 30=;%12+&5+)3'4%,+-.)2&.&!->31):&%>)&"#.,+)C&'<)?-&*;,412-,-.%,+%&303=)5;&/-5-10& -3-$-5&$)'(-5,05:&4=#"0&.+)>-4"-=,+)&'&('+)('+,8&5+)3'4%>,+1=.%&,+)&5%&,+1&.3/#>7 ,)?-&H`D$34+&IA:&KL@L$A&3A&KWN7NLWOA&!->348&30=;%12D&5+)3'4%,+-.8&.%"=-&34-,4>;(-7 .%F:&-(.-<;281&3+D&(-&./"-.%('-,)?-&/"')'&UA&!"'05)T34+)?-&HKLL@A&3A&K_O&/-('+%<;& ,%&?<D$-4-&+&/<0=4-&$)'(-5,019A&Yn('+%<&/<0=4-&$)'(-5,019&.&/-/;>%12+&-3#$&/-'$%7 .+-,019&.<%3,)?-&(%19;&,%(&?<-.8:&5-C,%&/"'028F&2%4-&$%"-5)="&34;=)1',-61+&303=)7 5;&'%$)'/+)1'),+%&3/-<)1',)?-:&.&=05&3'1')?#>,-61+&('+%<%T&-4")6>-,019&2%4-&5+)3'7 4%>,+1=.-&3-12%>,)Z+HG>+.%7]+)3+)>34%&IA:&!"'05)T34+&UA:&KLLWOA 5"5"#C2/.(1(&+2 E2%.+34-&$)'"-$-1+%&2)3=&2)(,05&'&=019&1'0,,+4#.:&4=#"0&'5+),+<&3=";4=;"D&$)'7 (-5,-61+&/-&"-4;&@WWLA&^%(%1')&.34%';28:&C)&.1')6,+)2&$)'(-5,+&3=%,-.+>+&?";/D&5%<-& '"#C,+1-.%,8c&$0>+&=-&.&.+D43'-61+&3%5-=,+&5DC1'0[,+:&.04%';2810&.03-4+&3=-/+)T&,+)7 /"'03=-3-.%,+%&3/-<)1',)?-:&.&.+D43'-61+&;'%>)C,+),+&-(&%>4-9->;+HP+(-"-.+1'&PA&@WWMA& 3A&@@LOA&!-&"-4;&@WWL&(%2)&3+D&'%;.%C0F&.'"-3=&/"-$>)5;&$)'(-5,-61+&.6"#(&4-$+)=:&('+)7 1+:&%&,%.)=&1%<019&"-('+,&H!"'05)T34+&UA:&KLL@A&3A&MNV&P'>;'&^A:&KL@LA&3A&W_&+&,AO1+P/)12%>+61+& /-(4")6>%28&"#.,+)C:&C)&$)'(-5,-6F&/-.3=%2)&1'D3=-&.&.0,+4;&,+);5+)2D=,-61+&/"'03=-7 3-.%,+%&3+D&2)(,-3=4+&(-&30=;%12+&3/-<)1',-7)4-,-5+1',)2:&.&=05&/-((%.%,+;&3+D&/"')(7 5+-=-.)5;&="%4=-.%,+;&/"')'&/"%1-(%.1#.A&S+8C)&3+D&'&$"%4+)5&5-C>+.-61+&'%=";(,+)7 ,+%&'%&?-('+.8&/<%1D&HP-<=03+%4&RA:&@WWMO:&$"%4+)5&3=%<019&(-19-(#.&-"%'&'&-$+)4=0.,+)& 3<%$3'8&/-'0128&.&4-,=%4=%19&'&+,3=0=;12%5+&3/-<)1',05+&H!-"-.34+&IA:&@WWXOA


\\

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

^)'"-$-1+):&%&"%1')2&3%5%&4%=)?-"+%&-3-$%&$)'"-$-=,%:&()*+,+-.%,%&2)3=&,%&"#C7 ,)&3/-3-$0A&j),)"%>,+):&'%&$)'"-$-=,)?-&;',%2)&3+D&-3-$D:&4=#"%&2)3=&'(->,%&(-&/"%10:& 191)&/"%1-.%F: &%>)&'&/-.-(#.&-( & ,+)2 & ,+)'%>)C,019& ,+)& 5-C)&',%>)[F &'%=";(,+),+%& HP-$1'%4&BA:&@WWXA&3A&\\OA&^)'"-$-1+)&2%4-&*),-5),&3/-<)1',0&.03=8/+<-&.&!->31)&/-&ee&.-2,+)& 6.+%=-.)2&(-/+)"-&.&"-4;&@WXWA&I+%<-&,+)'.04>)&.03-48&(0,%5+4DA&G(&_\X&=03A&.&@WWL& "-4;:&(-&K:\&5>,&.&@WWK&"-4;:&/-&K:W&5>,&.&"-4;&KLLK&Hb-')4&SA:&KLLMA&3A&@dXOA&B%4& .34%';28&(%,)&j<#.,)?-&n"'D(;&P=%=03=01',)?-&.&1')".1;&KL@@&"-4;&$"%4;&/"%10&(-7 6.+%(1'%<-&@:XXN&5>,&!->%4#.:&'%6&3=-/%&$)'"-$-1+%&.0,+-3<%&@@:Xo&Hj<#.,0&n"'8(&P=%7 =03=01',0&`)/%"=%5),=&!"%10:&KL@@OA&^%(%,+%&(-=01'81)&$)'"-$-1+%&.&!->31)&.34%';28:& C)&(-=04%&-,-&1-"%'&.+D43')2&1'D61+&/-/;>%12+&-"%'&C)&(-6.+%(1'0<%&?-&@id&-3#$&%4=0.7 ,019&'%.-(-.-A&S6"#(&$)'"-$-=,019&)/+'-(0&.+)>-4"-=,)?-&$)'"-$-1+%&H-(&K&(-&W& "%'0O&-$2D<0&.&"-4;&@WWM&.+D1)2&,+C&@iN&$%(%,019A&G$)1,-6F&.&"-('+,+)&2)(,)2&-3-$0& $)'"-$-=,)2&'.+D43'%&'%?"-C),+)&;$#3=.)5&/-,%(&(.;4"-=,+):&%&/"'0&.+D43')2&>+1'$+)& $)'"-$-=,019&.34%[,+4&'%3+D?;&;$#3=.%&2)3'1')&"%'&;>)?%&/-(.-2),+;:&-3+8?%281&/-7 '+-5&/-,%(&do&Hj;1.%7J)6,0&gA:&KLLKA&3A&@WdOA E&%,%>+'&/"')/"-.%('-,019&.&"#C,019&4"%2%19&.0,+4%:&C)&(-19-(0&H%&'.<%3'1'%& +19&$"%4: &$D(810&4-,3)4.),128&$"%4;&/"%10&'%"-$4-.)2O&38&3=-3;,4-.-&,%2$%"('+)2& ="%*,8:&3;5%"01',8&19%"%4=)"03=048&,%>)C,-61+&(-&4%=)?-"++&>;('+&;$-?+19A&!-.+D43')7 ,+;&3+D&,+)"#.,-61+&(-19-(#.&.&4"%2;&,%2$%"('+)2&3/"'02%&3'0$4+&.'"-3=&?-3/-(%"1'0A& R05&3%505&$)'"-$-1+)&2)3=&2)(,05&'&1'0,,+4#.&3+>,+)&./<0.%281019&,%&;$#3=.-&-3#$& ?-&(-6.+%(1'%281019A&n',%2)&3+D:&C)&?";/%5+&3/-<)1',05+&3'1')?#>,+)&-$2D=05+&;$#7 3=.)5&38&)5)"01+:&"),1+61+:&,+)/)<,-3/"%.,+:&/"').>)4>)&19-"'0:&-3-$0&$)'(-5,):&$)'7 "-$-=,):&>;('+)&'&5%"?+,)3;&3/-<)1',)?-:&"-('+,0&.+)>-('+)=,)&+&,+)/)<,)A&!"'0&1'05& /).,)&?";/0&H,/A&)5)"01+&+&"),1+61+O&.19-('8&(-&3*)"0&;$#3=.%&,+)2%4-&,%&3=%<)A&j-7 3/-(%"3=.%&)5)"0=#.&+&"),1+3=#.&.&-4")3+)&/"')(&="%,3*-"5%128&$0<0&,%2$%"('+)2&'%7 ?"-C-,)&,+)(-3=%=4+)5A&G$)1,+):&'&"%12+&=)?-:&C)&5%28&3=%<0:&'%?.%"%,=-.%,0&(-19#(:&+19& 30=;%12%&2)3=&6")(,+%:&,%=-5+%3=&.6"#(&3%5019&)5)"0=#.&l&'%?"-C),+)&;$#3=.)5&2)3=&/-7 (-$,)&(-&'%?"-C),+%&-3#$&/"%1;281019&,%&.<%3,0&"%19;,)4&+&,+C3')&-(&/-'-3=%<019&?";/A& Q+)&-',%1'%&=-&$0,%25,+)2:&C)&)5)"01+&38&'%5-C,+:&%&=05&$%"('+)2&'%(-.->),+A&^%(%,+%& ="%4=;281)&-&3;$+)4=0.,)2&-1),0&;$#3=.%M&.)(<;?&.+)4;&.04%';28:&C)&-3-$0&/-.0C)2&\_& "-4;&C01+%:&',%1',+)&1'D61+)2&,+C&-3-$0&'&4%C()2&+,,)2&$%(%,)2&?";/0&.+)4-.)2:&-1),+%28& 3.#2&(-19#(&2%4-&,+).03=%"1'%2810&>;$&>)(.+)&.03=%"1'%2810&H!-(?#"34+&BA:&@WW\AOA G&=05:&C)&'2%.+34-&$)'"-$-1+%&61+6>)&'.+8'%,)&2)3=&'&$)'(-5,-61+8:&.&/->34+)2& >+=)"%=;"')&/"')(5+-=;&.34%';2)&3+D&(-6F&/-.3')19,+)&H!+)4;=7^"-('4%&`A:&KLLLV&!"'07 5)T34+&UA:&KLL@V&!+)4;=7^"-('4%:&`A&IA:&KLL\V&`;"%1'7S%>1'%4&UA:&KLLMV&G>)19&!A:&KLLMV& `D$34%&UA:&KLLMV&f)=-.34+&PA:&`D$34%7]),+%,&UA:&KLLX1V&`D$34+&IA:&KLLX%V&;:%9.7$%( + <1+=>>?V&Q)3=-"-.+1'7&S0$-"34%&BA:&KLLXV&`D$34+&IA:&KL@L%OA&S%"=-&2)(,%4C)&.34%'%F:& +C&$"%4&/"%10&=-&"#.,+)C&?<#.,%&$%"+)"%&.&/"-1)3+)&")+,=)?"%12+&'%.-(-.)2&+&3/-<)1',)2:& .&/"-1)3+)&.019-('),+%&'&$)'(-5,-61+A&G&)4-,-5+1',05&.0+'->-.%,+;&-3#$&$)'7 (-5,019&3')"-4-&"-'/+3;2)&3+D&B;3=0,%&Q)3=)"-.+1'7S0$-"34%&.34%';281:&C)&.+D43'-6F& -3#$&$)'(-5,019&/-3+%(%&(-6.+%(1'),+%&'%.-(-.):&2)(,%4C)&'&"#C,019&.'?>D(#.&,+)& /-()25;2)&%4=0.,-61+&'%.-(-.)2&HKLLXA&3A&@W\OA&E&5-+19&(-6.+%(1')T&$%(%.1'019&.07 ,+4%:&C)&-3-$0&$)'(-5,):&/-5+5-&=)?-:&C)&,%&,+34+5&/-'+-5+)&-1),+%28&3.-2)&3'%,3)&,%& .0261+)&'&$)'(-5,-61+:&$%"('-&1'D3=-&.34%';28:&+C&=-&.<%6,+)&/-5-1&.&',%>)'+),+;&/"%10& MA& j-3/-(%"3=.-&2)3=&;$-?+):&2)C)>+&2)?-&-1),%&.<%3,)?-&(-19-(;&2)3=&,+C3'%&-(&/-'+-5;&(-7 19-(;:&-4")6>%,)?-&2%4-&,+).03=%"1'%2810&>;$&>)(.-&.03=%"1'%2810A


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

\M

$0<%$0&-(/-.+)(,+8&*-"58&.3/%"1+%&.&4+)";,4;&3%5-('+)>,-61+&C01+-.)2&H`D$34+&IA:& KLLX%A&3A&KWNV&`D$34+&IA:&KL@L%A&3A&K@\OA&!-(-$,)&/"')4-,%,+)&.0"%C%28&$%(%,+&.&R"#27 5+)61+)&3=;(),1+&.0C3'019&;1')>,+&H`D$34+&IA:&KLLM$A&3A&@NNOA 5"D"#E1F7)@( P/)12%>+61+&'%25;2810&3+D&=)5%=048&;$#3=.%&.34%';28:&C)&/->34%&$+)(%&2)3=&5%7 3-.%&+&;=".%>-,%&Hj"-=-.34%7J)()"&BA:&KLLKA&3A&K\MOA&E%;.%C%28:&+C&$%"('-&1'D3=-&5%50& (-&1'0,+),+%&'&30=;%128&('+)('+1'),+%&$+)(0:&4=#"%&2%.+&3+D&=;=%2&2%4-&,+)5-C,-6F&.04-7 "'03=%,+%&.<%3,019&'%3-$#.&.&1)>;&'%3/-4-2),+%&3.-+19&/-="')$&$+->-?+1',019:&4-7 ,+)1',-6F&C01+%&.&/)"5%,),=,)2&+'->%12+&+&,+)/).,-61+&-"%'&/"-$>)5&,+)(-C0.+),+%:& $"%4;&.043'=%<1),+%&+&,+).03=%"1'%281)2&-/+)4+&5)(01',)2&HG>+.%7]+)3+)>34%&IA:&KLL\:& 3A&@dV&S%"'0.-(%7b";3'0T34%&SA:&@WW\A&3A&KKOA&!"-$>)5&;$#3=.%&.&!->31)&61+6>)&'.+8'%7 ,0&2)3=&'&-4")3)5&="%,3*-"5%12+&;3="-2-.)2:&4+)(0&3/%(<0&")%>,)&(-19-(0:&%&"#C,+1)&5%7 28=4-.)&/-?<D$+%<0&3+D&HE%$+)>34%&IABA:&KLLMA&3A&NMOA&`-3';4;281&3+D&/"'01'0,&/->34+)2&$+)7 (0&)4-,-5+61+&.34%';28:&+C&2)3=&-,%&'.+8'%,%&'&,+348&.0(%2,-61+8&/"%10:&,+34+5&/-'+-7 5)5&.043'=%<1),+%:&(034"05+,%128&/<1+-.8&-"%'&"%3-.8:&.<%3,05&.0$-")5A&Q%&?";,1+)& /->34+5&/"'01'0,0&;$-C),+%&3/-<)1')T3=.%&(-3="')?%&3+D&/-&3="-,+)&/%T3=.%&l&/->+=04%& ,+34+19&6.+%(1')T&3/-<)1',019:&/->+=04%&.03-4+19&4-3'=#.&;="'05%,+%:&./"-.%('),+)& /-(%=4;&pUR:&,+).0(->,0&303=)5&/-(%=4-.0:&.03-4+)&34<%(4+&;$)'/+)1'),+-.)&HS%7 "'0.-(%7b";3'0T34%&SA:&@WW\A&3A&\NOA !-5+5-&=)?-:&C)&$%(%,+%&,%(&;$#3=.)5&5%28&2;C&/-,%(&3=;>)=,+8&9+3=-"+D:& ?<#.,05&/"-$>)5)5&5)=-(->-?+1',05&/-'-3=%2)&,%(%>&'()*+,+-.%,+)&4%=)?-"++&;$#7 3=.%A&S&/->34+)2&/"%4=01)&/-5+%";&;$#3=.%&,%21'D61+)2&/"'025-.%,%&2)3=&='.A&)4-,-7 5+1',%&()*+,+12%&;$#3=.%A n$#3=.)5&-4")6>%&3+D&30=;%12D:&.&4=#")2&2)(,-3=4%&H-3-$%:&"-('+,%:&?-3/-(%"3=.-& (-5-.)O&,+)&(03/-,;2)&.03=%"1'%28105+&6"-(4%5+&H'%"#.,-&6"-(4%5+&/+),+DC,07 5+&.&/-3=%1+&(-19-(#.&$+)C81019&+&(-19-(#.&'&/-/"')(,+19&-4")3#.:&2%4&+&.&*-"7 5+)&,%?"-5%('-,019&'%3-$#.&5%=)"+%>,019O&/-'.%>%28105+&,%&'%3/-4-2),+)&2)2& /-="')$A&R05&3%505&/-'%&()*+,+128&;$#3=.%&/-'-3=%28&%3/)4=0&4;>=;"-.):&/->+7 =01',)&+&3-12->-?+1',)&C01+%&.&;$#3=.+):&'.+8'%,)&'&.0<81'),+)5&'&C01+%&3/-<)1'7 ,)?-&H!%,)4&RA:&$A(AOA

I+%"%5+&-4")6>%28105+&34%>D&'2%.+34%&;$#3=.%&.&!->31)&38&5+%"0&5+,+5;5&3-7 12%>,)?-&+&5+,+5;5&)?'03=),12+&He,3=0=;=&!"%10&+&P/"%.&P-12%>,019:&KLLWOXA&E&-$>+1')T& e,3=0=;=;&!->+=04+&+&P/"%.&P/-<)1',019&/-1'0,+-,019&,%&/-(3=%.+)&(%,019&jnP&.0,+4%:& C)&'5-(0*+4-.%,)&5+,+5;5&3-12%>,)&.&KLLX&"-4;&(>%&2)(,)2&-3-$0&.0,-3+<-&X\_:@&'<A&(>%& /"%1-.,+1')?-&?-3/-(%"3=.%&@7-3-$-.)?-:&M@d:\&'<A&,%&-3-$D&(>%&/"%1-.,+1')?-&?-3/-(%"7 3=.%&K7-3-$-.)?-&-"%'&M@N:M&'<A&,%&-3-$D&(>%&/"%1-.,+1')?-&?-3/-(%"3=.%&N7-3-$-.)?-A& XA& I+,+5;5&3-12%>,)&=-&.34%[,+4&3/-<)1',0&5+)"'810&4-3'=0&;="'05%,+%&?-3/-(%"3=.&(-5-7 .019A&S)(<;?&=)?-&5-()>;&'%4")3&+&/-'+-5&'%3/-4%2%,019&/-="')$&.+,,0&'%/).,+%F&=%4+)& .%";,4+&C01+-.):&$0&,%&4%C(05&'&)=%/#.&"-'.-2;&1'<-.+)4%&;5-C>+.+F&")/"-(;412D&2)?-&3+<& C01+-.019:&/-3+%(%,+)&+&.019-.%,+)&/-=-53=.%&-"%'&;="'05%,+)&.+D'+&3/-<)1',019A&I+,+7 5;5&)?'03=),12+:&'.%,)&+,%1')2&2)3=&5+,+5;5&$+->-?+1',05A&b-3'04&5+,+5;5&$+->-?+1',)7 ?-&.0',%1'%&/"%4=01',+)&,%2,+C3'0&3=%,(%"(&C01+%&l&19-('+&.0',%1'),+)&/-'+-5;&'%3/-4-2)7 ,+%&/-="')$:&/-,+C)2&4=#")?-&.03=D/;2)&$+->-?+1',)&'%?"-C),+)&C01+%&-"%'&"-'.-2;&/3019-*+7 '01',)?-&1'<-.+)4%A


\X

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

`>%&?-3/-(%"3=.&)5)"014+19&4.-=0&5+,+5;5&3-12%>,)?-&43'=%<=-.%<-&3+D&,%&/-'+-5+)& XM@:\&'<A&(>%&?-3/-(%"3=.%&@7-3-$-.)?-&-"%'&M@N:_&'<A&(>%&?-3/-(%"3=.%&K7-3-$-.)?-A S&4-3'04;&5+,+5;5&)?'03=),12+&l&.&-("#C,+),+;&-(&5+,+5;5&3-12%>,)?-&l& ;.'?>D(,+%&3+D&.0(%=4+&,%&=-.%"0&+&;3<;?+&;5-C>+.+%281)&2)(0,+)&='.A&/"')C01+)A&!-="')7 $%5+&-&,%2.+D43'05&',%1'),+;&38&.0C0.+),+)&-"%'&'%4.%=)"-.%,+)A&!-="')$%&;="'07 5%,+%&.+D'+&')&3/-<)1')T3=.)5&l&$%"('-&+3=-=,%&.&5-()>;&5+,+5;5&3-12%>,)?-&l&,+)& 2)3=&;.'?>D(,+-,%&.&4%=)?-"++&5+,+5;5&)?'03=),12+A&j";/0&/-="')$:&=%4+)&2%4&")4")%12%:& ="%,3/-"=&+&<81',-6F&1'0&;1')3=,+1=.-&.&4;>=;"')&,+)&38&.&,+)2&;.'?>D(,+%,)A&S&4-,3)7 4.),12+&5+,+5;5&)?'03=),12+&;',%2)&3+D&'%&(->,8&?"%,+1D&-$3'%";&;$#3=.%A&E&(%,019& -$>+1'-,019&/"')'&e,3=0=;=&!->+=04+&+&P/"%.&P/-<)1',019:&,%&/-(3=%.+)&(%,019&jnP& .0,+4%:&C)&'5-(0*+4-.%,)&5+,+5;5&)?'03=),12%>,)&.&"-4;&KLLX&.0,-3+<-&d@N:K&'<A&(>%& /"%1-.,+1'019&?-3/-(%"3=.&@7-3-$-.019:&Nd_:K&'<A&,%&-3-$D&(>%&/"%1-.,+1')?-&?-3/-7 (%"3=.%&K7-3-$-.)?-&-"%'&N\N:W&'<A&,%&-3-$D&(>%&/"%1-.,+1')?-&?-3/-(%"3=.%&N7-3-$-7 .)?-A&`>%&?-3/-(%"3=.&)5)"014+19:&4.-=0&5+,+5;5&)?'03=),12%>,)?-&43'=%<=-.%<-&3+D& ,%&/-'+-5+)&NXW:_&'<A&(>%&?-3/-(%"3=.%&@7-3-$-.)?-&-"%'&NK@:\&'<A&(>%&?-3/-(%"3=.%&K7-3-7 $-.)?-A&E&/"')/"-.%('-,019&/"')'&jnP&$%(%T&.0,+4%:&C)&/"-1),=&-3#$&C0281019&/-,+7 C)2&5+,+5;5&)?'03=),12+&3/%(%&'&@K:No&.&KLL_&"-4;&(-&M:Xo&.&KLL\&"-4;:&\:\o&.&"-4;& KLLM&+&_:\o&.&KLLX&"-4;A&P/%(%&"#.,+)C&-(3)=)4&!->%4#.&C0281019&,%&?"%,+10&")>%=0.7 ,)?-&;$#3=.%&H'&@X:@o&.&KLL_&"-4;&(-&@M:\o&.&KLLX&"-4;O&-"%'&;3=%.-.)2&?"%,+10&;$#7 3=.%&H'&@X:@o&.&"-4;&KLL_:&/"')'&@_:@o&.&"-4;&KLL\:&(-&@L:\o&.&KLLX&"-4;O&H j<#.,0& n"'8(&P=%=03=01',0:&$A(AOA f-'/"%.+%281&-&'2%.+34;&;$#3=.%&.&.+)>;&%3/)4=%19&l&2)?-&/"'01'0,:&'<-C-,-7 61+&1'0&5)=-(&>+1'),+%&l&/"'0',%F&="')$%:&C)&$+)(%&$%"('-&1'D3=-&2)3=&1'0,,+4+)5&/"-7 .%('8105&(-&$)'(-5,-61+A&P19)5%=&.19-('),+%&.&$)'(-5,-6F&'&/-.-(;&()*+10=#.& )4-,-5+1',019 & . & 3/-3#$ & /"')2"'03=0 & '%/")'),=-.%<% & IA & G>+.%7]+)3+)>34% & HKLL\O& .34%';281:&+C&;$#3=.-:&.04>;1'),+)&3/-<)1',)&+&5%"?+,%>+'%12%&3/-<)1',%&38&'2%.+34%7 5+&/-'-3=%28105+&.&'.+8'4%19&/"'01'0,-.-734;=4-.019A& `-&/-(-$,019&.,+-34#.& (-19-('+&BA&j"-=-.34%7J)()"&HKLLKA&3A&KMNO&.34%';281:&C)&$"%4&(-19-(#.&/-.-(-.%,0& ,+34+5+&4.%>+*+4%12%5+&-"%'&'<8&/-'0128&,%&"0,4;&/"%10&.05;3'%&-?"%,+1'),+)&.&.+)>;& 3*)"%19&C01+%:&/-.-(;281&.01-*0.%,+)&3+D&2)(,-3=)4&+&?";/&'&(-3=D/,019&-$3'%"#.&%47 =0.,-61+A&Q+)4=#"'0&'&%;=-"#.&.34%';28&,%.)=&,%&/).,)?-&"-('%2;&")?;<0&.3/#<.03=D7 /-.%,+%&=%4+19&'2%.+34:&2%4&$)'"-$-1+):&$+)(%&+&$)'(-5,-6FA&R%48&30=;%12D&5-?8&/-7 =.+)"('%F&$%(%,+%&-3#$&$)'(-5,019&.&R"#25+)61+)&'&"-4;&KLL\:&-&4=#"019&3')"')2&$D(D& 5#.+<&.&(%>3'019&1'D61+%19&5-2)2&/"%10&Hf)=-.34+&PA:&`D$34%7]),+%,&UA:&KLLX$OA&U,%7 >+';281& +,(0.+(;%>,)& 9+3=-"+)& $)'(-5,-61+ &/-.+)('+)F& ,%>)C0: &C)&;$#3=.-&'& 2)(,)2& 3="-,0&2)3=&/-.-()5&$)'(-5,-61+:&'&(";?+)2&'%6&l&,%'$0=&1'D3=-&l&1'0,,+4+)5&9%5;287 105&/"-1)3&")+,=)?"%12+&'%.-(-.)2&+&3/-<)1',)2&-3#$&(<;?-=".%>)&$)'(-5,019A 5"G"#H+2(3-(@+230+2#:7),@(3,@7)@( G3=%=,+%&()4%(%&/-/"')(,+)?-&3=;>)1+%&.&!->31)&19%"%4=)"0'-.%<%&3+D&.03-4+5& $)'"-$-1+)5:&5%3-.05+&'.->,+),+%5+:&>+4.+(%128&'%4<%(#.&/"%10&-"%'&5+)3'4%T&'%7 4<%(-.019A&!+)".3')&>%=%&()5-4"%12+&=-&"#.,+)C&-4")3&;19.%>%,+%&%4=#.&/"%.,019:&"-'7 /-"'8(')T:&4=#")&,+)&'%.3')&-4%'0.%<0&3+D&/-503<%5+&?-(,05+&/"%4=01',)?-&.("-C),+%& +&2%4-&=%4+)&.&3/-3#$&$)'/-6")(,+&/"'01'0,+%<0&3+D&(-&.'"-3=;&'2%.+34%&$)'(-5,-61+&.&!->7 31)A&!+)".3'%&'&;3=%.:&4=#")&.&3/-3#$&'%3%(,+1'0&./<0,D<0&,%&34%>D&'2%.+34%&$)'(-5,-7 61+&.&!->31)&=-:&n3=%.%&'&(,+%&K&>+/1%&@WWd&"A&-&,%25+)&>-4%>+&5+)3'4%>,019&+&(-(%=4%19&


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

\W

5+)3'4%,+-.019&H`'AnA&'&@@A@LA@WWd&Q"&@L_&/-'A&_LWO:&4=#"%&(%.%<%&5-C>+.-6F&)435+=-7 .%,+%&>-4%=-"%&'%&(<;?+&+&'%>)?<-61+&.&-/<%=%19&1'0,3';A&S)(<;?&(%,019&b"%2-.)2&f%(0& b-5-",+1')2 &.&>%=%19&@WW_7@WWX&/"')/"-.%('-,-&/-,%( &_&=03A&)435+32+&,%&$";4&H`;"%7 1'7S%>1'%4&UA&KLL@iKLLKA&3A&d@OA&S&"-('+,%19&.04.%=)"-.%,019&.&=),&3/-3#$&.&@WWW&"-4;& $0<-&N&=03A&,+)>)=,+19&('+)1+A&S&KLLL&"-4;&38(0&/-(2D<0&KL&=03A&3/"%.&-&)435+32D:&%&'&@L&=03A&"-'7 /%="'-,019&3/"%.&d&=03A&'%4-T1'0<0&3+D&.0"';1),+)5&,%&$";4A&S&KLLL&"-4;:&.&4-,3)7 4.),12+&3+>,019&,%1+34#.&3/-<)1',019:&;19.%>-,-&n3=%.D&'&(,+%&@M&?";(,+%&@WWX&"A&-&'5+%7 ,+)&;3=%.0&-&,%25+)&>-4%>+&5+)3'4%>,019&+&(-(%=4%19&5+)3'4%,+-.019&-"%'&;3=%.0&-&(-7 19-(%19&2)(,-3=)4&3%5-"'8(;&=)"0=-"+%>,)?-&.&>%=%19&@WWW&+&KLLL&H`'AnA&'&NLA@KA@WWX& Q"&@\K&/-'A&@@@WO:&4=#"%&-?"%,+1'%<%&5-C>+.-6F&.04-,0.%,+%&)435+32+&.-$)1&4-$+)=&1+D7 C%",019:&('+)1+:&-3#$&19-"019:&-3#$&;$)'.<%3,-.->,+-,019&+&+19&-/+)4;,#.:&)5)"0=#.& +&"),1+3=#.&;/"%.,+-,019&(-&6.+%(1')T&'&/-5-10&3/-<)1',)2:&$)'"-$-=,019A&!"')/+3& =),&'-3=%<&;="'05%,0&.&n3=%.+)&'&(,+%&K@&1')".1%&KLL@&"A&-&-19"-,+)&/"%.&>-4%=-"#.:& 5+)3'4%,+-.05&'%3-$+)&?5+,0&+&-&'5+%,+)&b-()43;&10.+>,)?-&H`'AnA&'&@LALMAKLL@&Q"&M@& /-'A&MNNOA&S&%"=A&@d&=)2&n3=%.0&(-(%=4-.-&;.'?>D(,+-,-&-3-$0&3/)<,+%281)&/"')3<%,4+& -4")6>-,)&/"')'&"%(D&?5+,0&.&("-(')&;19.%<0A&!-&=019&'5+%,%19&.04.%=)"-.0.%,+&38& ,%&$";4&.&'%3%('+)&=0>4-&=%10&>;('+):&4=#"'0&1'0,3';&,+)&-/<%1%28&'&/"'01'0,&3/-<)1',+)& ,+);'%3%(,+-,019A& `";?%&;3=%.%:&4=#")2&;19.%>),+)&5+%<-&,+)$%?%=)>,0&./<0.&,%&34%>D&$)'(-57 ,-61+&.&!->31)&=-&4-,="-.)"302,)&;")?;>-.%,+%&'%.%"=)&.&n3=%.+)&'&(,+%&@L&4.+)=,+%& @WMd&"A&-&).+(),12+&>;(,-61+&+&(-.-(%19&-3-$+3=019&H`'AnA&'&@MALdA@WMd&Q"&@d&/-'A&X_OA& B%4&.34%';2)&-/"%1-.%,0&.&"-4;&@WW_&@:3.#"+@(&%(*$6:+'#:7+A,)7:"&4!6$%9+7B!+!":*8 + 7)6.*)7:*$:+3#(&(+5/$*)+8!":7.7)%9+.,.7$C(6D7+7.,&%+.!D,+,&(-./*)%9:&.6"#(&4-7 "'03=%281019&'&/-$0=;&.&/>%1#.4%19&(>%&$)'(-5,019&>+1',8&4%=)?-"+D&3=%,-.+8&-3-$0& .05)>(-.%,)&'&(-=0191'%3&'%25-.%,019&5+)3'4%T&Hf')1',+4&!"%.&G$0.%=)>34+19:& @WW_OA&S&/"-1)3+)&/"'0?-=-.0.%,+%&-3=%=)1',)2&.)"32+&"%/-"=;&;3=%>-,-:&C)&-3-$0&=)& -/;61+<0&>-4%>)&(-$"-.->,+)&>;$&'-3=%<0&'&,+19&)435+=-.%,)&$)'&'%/).,+),+%&+,,)?-& 5+)3'4%,+%A&e19&.05)>(-.%,+)&(-,+48(&,%3=8/+<-&,%&/-(3=%.+)&%"=A&@_:&;3=A&K&"-'/%="07 .%,)2&n3=%.0:&.&,%3=D/3=.+)&"-'.-(;:&/-$0=;&.&'%4<%('+)&4%",05:&.02%'(;&(-&+,,)2& 5+)231-.-61+&.&/-3';4+.%,+;&/"%10:&%&,%.)=&.&="%41+)&-($0.%,+%&'%3%(,+1')2&3<;C$0& .-234-.)2&l&.&6.+)=>)&'%/+3#.&=)2&n3=%.0c -"?%,&?5+,0&.0(%2)&,%&.,+-3)4&3="-,0&>;$&'&;"'D(;&()10'2D&.&3/"%.+)&.05)>(-7 .%,+%&-3-$0:&4=#"%&;="%1+<%&;/"%.,+),+)&.05+),+-,)&.&%"=A&W:&;3=A&K&+&$)'&.05)>7 (-.%,+%&3+D&-/;61+<%&(-=0191'%3-.)&5+)231)&/-$0=;&3=%<)?-:&%>$-&-3-$0:&4=#"%&$)'& .05)>(-.%,+%&3+D&-/;61+<%&(-=0191'%3-.)&5+)231)&/-$0=;&3=%<)?-&+&,+)&/"')$0.%& .&,+5&1-&,%25,+)2&/"')'&-4")3&\&5+)3+D10:&%&,-.)?-&5+)231%&2)2&/-$0=;&,+)&5-C,%& ;3=%>+F&H`'AnA&'&@MALdA@WMd&Q"&@d&/-'A&X_OA

!"%4=04D&3=-3-.%,+%&=)?-&/"')/+3;&/"%.,)?-&.&3=-3;,4;&(-&.+D[,+#.&'%9%5-7 .%<&.0"-4&Q%2.0C3')?-&P8(;&U(5+,+3="%102,)?-&'&(,+%&KW&>;=)?-&@WXM&"-4;:&,%&5-10& 4=#")?-&/"'0."#1-,-&/"%.-&(-&5+)3'4%,+%&-3-$+)&.05)>(-.%,)2&'&,+)?-&.&="%41+)&-(7 $0.%,+%&4%"0&.+D'+),+%&H!"'05)T34+&UA:&KLL@:&3A&@K_OA&G$)1,+)&.05)>(-.%,+)&,%&("-(')& ()10'2+&%(5+,+3="%102,)2&5-C)&,%3=8/+F&.&3=-3;,4;&(-&-3-$0:&4=#"%&$)'&.05)>(-.%,+%& -/;61+<%&(-=0191'%3-.)&5+)231)&/-$0=;&3=%<)?-&$8([&=)C&$)'&.05)>(-.%,+%&3+D&-/;61+7 <%&(-=0191'%3-.)&5+)231)&/-$0=;&3=%<)?-&+&,+)&/"')$0.%&.&,+5&1-&,%25,+)2&/"')'&-4")3& \&5+)3+D10:&%&,-.)?-&5+)231%&2)2&/-$0=;&,+)&5-C,%&;3=%>+FA


ML

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

5"I"#H+2@%3(<0(4J#7%7)2*:#@7-,.&+,#3<,#(7F1#12/3(*0%&'#(.,/#/,=.(>(0%&'# 12/3(*0(4&+K E&/"-.%('-,019&.&>%=%19&KLL@7KLLW&.&.-2).#('=.+)&/-5-"34+5&/%,)>-.019& $%(%T &3-12-()5-?"%*+1',019&.0,+4%: &C)&'()10(-.%,%&.+D43'-6F&-3#$& $)'(-5,019& H/-.0C)2&XLoO&3=%>)&4-"'03=%&'&/-5-10&-*)"-.%,)2&/"')'&?5+,D&.&'%4")3+)&319"-,+)7 ,+%:&.0C0.+),+%:&,-1>)?;&$8([&'%4;/;&-('+)C0A&E&=019&3%5019&$%(%T&.0,+4%:&C)&_M:\o& $%(%,019&-3#$&;.%C%:&C)&/-5-1&-="'05%,%&.&KLLW&"-4;&,+)&/-5%?%<%&.026F&'&$)'7 (-5,-61+:&%&\\:Xo&-3#$&$)'(-5,019&4-"'03=%<-&'&/-5-10&-6"-(4#.&/-5-10&3/-<)1'7 ,)2&/"')(&-4")3)5&.<%3,)2&$)'(-5,-61+&H`D$34+&IA:&KL@L%A&3A&@Wd7@W\OA&^%(%,+%&3-12-7 ()5-?"%*+1',)&-"%'&/3019-3/-<)1',)?-&/"-*+>;&-3#$&$)'(-5,019&.&R"#25+)61+)&.34%7 ';28&/-,%(=-:&C)&-4A&KLo&-3#$&$)'(-5,019&'%&.<%3,8&$)'(-5,-6F&-$.+,+%28&303=)5& /-5-10&3/-<)1',)2A&E&(%,019&/-19-('81019&'&=019&3%5019&$%(%T&.0,+4%:&C)&KLo&-3#$& $)'(-5,019&;/%=";2)&3'%,3&,%&.0261+)&'&.<%3,)2&$)'(-5,-61+&.&/-5-10&-6"-(4%&/-7 5-10&3/-<)1',)2&Hf)=-.34+&PA:&`D$34%7]),+%,&UA:&KLLX1A&3A&dNWOA& U,%>+';281&4-,(012D&/-5-10&3/-<)1',)2&(>%&-3#$&$)'(-5,019&+&'%?"-C-,019& $)'(-5,-61+8&.&!->31)&-4%';2)&3+D:&C)&.&.+)>;&%,%>+'-.%,019&%3/)4=%19&.0(%2)&3+D&$0F& -,%&,+).0(->,%&H!"'05)T34+&UA:&KLLXA&3A&KM7NKV&`D$34+&IA:&KL@L$A&3A&KWN7NLWOWA&E&2)(,)2& 3="-,0&5-C)&./"-.%('%F&-3-$0&.&3=%,&$)'(-5,-61+:&'&(";?+)2&'%6&/-.-(-.%F&,+34+& /-'+-5&;3%5-('+)>,+)T&-3#$&(-6.+%(1'%281019&3=%,;&$"%4;&5+)3'4%,+%A&S+)>;&/"%7 1-.,+4#.&3-12%>,019&.34%';2):&C)&303=)5&/-5-10&3/-<)1',)2&2)3=&'&,%=;"0&3.-2)2&;'%7 >)C,+%2810:&'%6&;'%>)C,+),+)&=-&61+6>)&34-")>-.%,)&2)3=&(<;?-61+8&1'%3;&4-"'03=%,+%&'&/-7 5-10&-"%'&'&.+)>-61+8&*-"5&.3/%"1+%&-3#$&;$-?+19&+&'%?"-C-,019&$)'(-5,-61+8A G$)1,+)&.&.+)>;&?5+,%19&.&!->31)&Hj(%T34:&j(0,+%:&P<;/34:&b+)>1):&!-',%T:& S%"3'%.%: &S"-1<%.: &b%=-.+1): & b"%4#.&+ & +,,)O &(%2)&3+D&'%-$3)".-.%F&/-.->,8: &%>)& 4-,3)4.),=,8&/"-*)32-,%>+'%12D&.3/%"1+%&-3#$&$)'(-5,019&+&'%?"-C-,019&$)'(-5,-7 61+8A&S+(-1',%&2)3=&-,%&,+)&=0>4-&.&$;(-.%,+;&?5+,,019&/"-?"%5#.&.3/%"1+%:&/"-*)7 32-,%>,+)&/"')/"-.%('%,019&(+%?,-'%19:&2%4&"#.,+)C&.&"-3,81)2&>+1'$+)&*-"5&.3/%"1+%A& a-"50&=):&%&"%1')2&+19&"#C,-"-(,-6F:&5,-?-6F&+&<%=.-6F&(-3=D/;&/-.-(;28:&C)&.+)>)& -3#$&'&,+19&4-"'03=%281019&/"'0'.01'%2%&3+D&(-&+19&-$)1,-61+&+&,+)&.0-$"%C%&3-$+)&C07 1+%&$)'&,+19A&S&4-,3)4.),12+&=%4%&30=;%12%&l&/"'0&;.'?>D(,+),+;&*%4=;:&C)&,+)&2)3=&")7 %>+'-.%,%&.&3/-3#$&-(/-.+)(,+&/"%1%&3-12%>,%&l&/"-.%('+F&5-C)&(-&;'%>)C,+),+%&-(& 4-"'03=%,+%&'&/-5-10:&2%4&"#.,+)C&(-&.0;1'-,)2&$)'"%(,-61+A&J;('+)&'%?"-C),+&.04>;7 1'),+)5&3/-<)1',05&3'0$4-&;1'8&3+D&$)'"%(,-61+:&,%$+)"%28&/-1';1+%:&C)&+19&-3-$+3=%& 4-,="->%&.'5-1,+)T&+&./<0.&,%&30=;%12D&38&,+))*)4=0.,)A&S&'.+8'4;&'&=05&;1'8&3+D& -1')4+.%F&-$,+C-,)2&4-,="->+&.&/"'03'<-61+A&R-&'&4->)+&/"-.%('+&(-&()*+10=#.&/-',%.7 1'019&H1'<-.+)4&/"')3=%2)&"-';5+)F:&1-&3+D&.&(%,)2&30=;%12+&('+)2)&+&,+)&/-="%*+&/"').+(07 .%F&(%>3')?-&$+)?;&"')1'0O:&5-=0.%102,019&H$"%4&5-=0.%12+&(-&('+%<%,+%&+&;5+)2D=,-61+& %,?%C-.%,+%&3+DO:&)5-12-,%>,019&H()/")32%:&%/%=+%:&>D4:&'5D1'),+):&."-?-6F:&$"%4&%?")32+:& WA& G&303=)5+)&.3/%"1+%&-3#$&$)'(-5,019&="%4=;2D&.&%"=04;>)&/=A &E*:4$(:+F!)!"&/8G+3./.%) + .!.,./+,&(-./*)/+7+'.4!%&1+'#D,:+6#)")%(*&H+!)*"&()& .&(%>3')2&1'D6F&/;$>+4%12+A &`-&,%27 .%C,+)23'019&'&,+19&'%>+1'%5:&."%'&'&UA&!"'05)T34+5:&19%"0=%=0.,0&5-()>&;('+)>%,+%&/-5-7 10:&.%(>+.8&")2-,+'%12D&/-5-10:&,+)(-3=%=4+&+,*"%3=";4=;"%>,):&$"%4&-$-.+8';281019&3=%,(%"7 (#.&5+,+5%>,)2&/-5-10&;('+)>%,)2&-3-$-5&$)'(-5,05:&'$0=&,+34+&/-'+-5&*+,%,3-.%,+%&/-7 5-10: & $"%4&/"-?"%5#.&/"-*+>%4=01',019&34+)"-.%,019&(-&-3#$&'%?"-C-,019& $)'(-5,-61+8& -"%'&'$0=&(<;?+&-4")3&/"')$0.%,+%&.&/>%1#.1)&(>%&-3#$&$)'(-5,019A&P'1')?#<-.)?-&-/+3;&4%C7 ()?-&%3/)4=;&303=)5;&/-5-10&-3-$-5&$)'(-5,05&(-4-,%5&.&(%>3')2&1'D61+&/;$>+4%12+A


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

M@

;="%=%&,%('+)+O&-"%'&3/-<)1',019&H.01-*%,+)&3+D&'&4-,=%4=#.&3/-<)1',019OA&P0=;%12%&.07 ;1'-,)2&$)'"%(,-61+&/-.-(;2):&C)&.&.+)>;&/"'0/%(4%19&-3-$0&'%?"-C-,)&.04>;1')7 ,+)5&3/-<)1',05&H-"%'&2;C&.04>;1'-,)O&,+)&/-()25;28&/-.%C,019&/"#$&'5+%,0&3.-2)7 ?-&C01+%:&/-/"')3=%281&,%&4-"'03=%,+;&'&>-4%>,)?-&.3/%"1+%&-6"-(4%&/-5-10&3/-<)1',)2& .&/-3=%1+&,/A&'%3+<4;&1)>-.)?-&$8([&3=%<)?-A Q+).0(->,-6F&303=)5;&.3/%"1+%&-3#$&'%?"-C-,019&$)'(-5,-61+8&.+(-1',%&2)3=& "#.,+)C&.&,+)(-3=%=4;&/"-?"%5#.&/"-*+>%4=01',019&'%/-$+)?%281019&3=%.%,+;&3+D&-3-$8& $)'(-5,8&-"%'&3/#2,)2&.+'2+&/"%10&.&4+)";,4;&.0261+%&'&$)'(-5,-61+A&^"%4;2)&3/#2,-61+& 19-1+%C$0&.&()*+,+-.%,+;&3%5)?-&'2%.+34%&'%?"-C),+%&$)'(-5,-61+8:&,+)&.3/-5+,%281& 2;C&-&/"#$%19&")%?-.%,+%&,%&,+) @LA&S&=05&4-,=)461+)&5-C,%&/-.+)('+)F:&C)&-$)1,+)& *;,412-,;2810&.&!->31)&303=)5&/-5-10&3/-<)1',)2&.&5%<05&3=-/,+;&34-,1),="-.%,0&2)3=& ,%&3')"-4-&"-';5+%,)2&/").),12+:&2%4&"#.,+)C&+,=)?"%12+&HG>)19&!A:&KL@LA&3A&@_7MKOA&!-5+7 5-&1-"%'&$%"('+)2&/-.3')19,)?-&(-3=D/;&(-&6"-(4#.&;,+2,019:&.+)>)&?5+,&.&!->31)& -?"%,+1'%&3+D&2)(0,+)&(-&('+%<%,+%&+,=)".),102,)?-&.&"-';5+),+;&'%/+3#.&;3=%.0&-&/-7 5-10&3/-<)1',)2A&S&4-,3)4.),12+&.+)>)&-3#$&H"-('+,O:&4=#")&-(&.+)>;&>%=&4-"'03=%&')& .3/%"1+%&-6"-(4#.&/-5-10&3/-<)1',)2:&3=%2)&3+D&-3-$%5+&$)'(-5,05+&/"'0&2)(,-1')7 3,05&,+34+5&/-'+-5+)&;3%5-('+)>,+%,+%&3+D&-3#$&$D(81019&2;C&$)'(-5,05+A D"#6./%&/%0%#B230(7);(@29#-7%&'(<(=+&/029#203(=20029#@2@0L)./029# *+;.(7-(82&/029#/,<2>02#?#@%1.,02#,7-2;)%# G$-4&5%4"-3=";4=;"%>,019&/"'01'0,&$)'(-5,-61+&.&>+=)"%=;"')&/"')(5+-=;&.&;2D7 1+; &(019-=-5+1',05&5-.%&2)3=&-&/"'01'0,%19&5+4"-3=";4=;"%>,019A&`-& ,%2$%"('+)2& /-.3')19,019&1'0,,+4#.&5+)3'1'81019&3+D&.&=)2&4%=)?-"++&'%>+1'0F&,%>)C0c ¥ ;'%>)C,+),+%&HI-1';4&gA: &@WWWV &!-"-.34+&IA: &@WWXV &!+)4;=7^"-('4%&`AIA: &KLL\V& ^%"=-3'&^A:&^<%C)2&g:&@WW_O ¥ /"')3=D/1'-6F&HI-1';4&gA:&@WWWV &!-"-.34+&IA:&@WWXV &!+)4;=7^"-('4%&`AIA:&KLL\O:& /-$0=&.&.+D'+),+%19&Ha"81'4+).+1'7S"-,4%&UA:&E"%<)4&IA:&@WWXO ¥ /"')5-1&.&"-('+,+)&HI-1';4&gA:&@WWWV &!-"-.34+&IA:&@WWXV &!+)4;=7^"-('4%&`AIA:& KLL\V&^%"=-3'&^A:&^<%C)2&gA:&@WW_O ¥ =".%<0&"-'/%(&.+D'+&*-"5%>,019&+&,+)*-"5%>,019&/-5+D('0&>;([5+&HP-<=03+%4&RA:& @WWMV&I-1';4&gA:&@WWWO ¥ "-'/%(&"-('+,0&+&"-'.#(&HP-<=03+%4&RA:&@WWMV&I-1';4&gA:&@WWWO ¥ $"%4&-/+)4+&+&-("';1),+)&')&3="-,0&,%2$>+C3'019&H^%"=-3'&^A:&^<%C)2&gA:&@WW_V&I-1';4& gA:&@WWWO ¥ ,+).<%61+.0&/"')$+)? & +,=)"%412+ &.&'$+-"-.-61+%19&3/-<)1',019&H!+)4;=7^"-('4%:& `A&IA:&KLL\O ¥ $"%4&-/%"1+%&.&/+)".-=,019&?";/%19&3/-<)1',019&H!-"-.34+&IA:&@WWXO ¥ '%4<#1-,0&/"-1)3&3-12%>+'%12+&HP-<=03+%4&RA:&@WWMO ¥ '%$;"'),+%&/3019+1',)&H!-"-.34+&IA:&@WWXV&!+)4;=7^"-('4%&`AIA:&KLL\O ¥ '%$;"'),+%&-3-$-.-61+&H!+)4;=7^"-('4%&`AIA:&KLL\V&I-1';4&gA:&@WWWV&!-/+)>%"34%& ^A:&KLL@iKLLKO @LA& `)*+,+12%&-3-$0&$)'(-5,)2&'%.%"=%&.&;3=%.+)&-&/-5-10&3/-<)1',)2&'&2)(,)2&3="-,0&;2)(,->+7 1%&"-';5+),+)&3=%,;&$)'(-5,-61+:&'&(";?+)2&'%6&.0(%2)&3+D&,+)&-?%",+%F&3.-+5&'%4")3)5&"#C7 ,-"-(,019&*-"5&$01+%&-3-$8&$)'(-5,8&H'?-(,+)&'&);"-/)2348&=0/->-?+8&$)'(-5,-61+&+&.07 4>;1'),+%&5+)3'4%,+-.)?-&gRmGP:&-&4=#")2&$0<%&5-.%&.&=)461+)&UA&!+,("%>%OA


MK

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

!-(-$,+)&2%4&.&/"'0/%(4;&5%4"-3=";4=;"%>,019&/"'01'0,&$)'(-5,-61+:&.&=05& 5+)231; &3'1')?#<-.)5;&-/+3-.+ &'-3=%,8&/-((%,)& 2)(0,+)&=)&/"'01'0,0&),(-?),,):& 4=#")&.&6.+)=>)&.0,+4#.&$%(%T&")%>+'-.%,019&.&!->31)&,%21'D61+)2&/"-.%('8&(-&3=%,;& $)'(-5,-61+A&`-&,+19&,+).8=/>+.+)&'%>+1'0F&,%>)C0&/"-$>)5&;'%>)C,+)T:&/"')5-10&.&"-7 ('+,+)& -"%'&3')"-4-&"-';5+%,)&4.)3=+)&"-('+,,)&H"-'/%(&"-('+,0&+&'.+8'4;&5%<C)T7 34+)?-:&/%=->-?+)&"-('+,0&/-19-('),+%OA&E%,+5&"-'/-1',D&+19&-5#.+),+):&191+%<$05& /-(4")6>+F:&C)&/"'01'0,0&=)&-/+3;2D&"-'('+)>,+)&2)(0,+)&,%&/-="')$0&$%"('+)2&3'1')?#<-7 .)?-&-/"%1-.%,+%: &.&/"%4=01)& 2)(,%4C)& ,%>)C0&/"'01'0,0& ="%4=-.%F & 2)&1'D3=-& 2%4-& .3/#<.03=D/;281)A&R-&.3/#<.03=D/-.%,+)&/-=.+)"('%28&=%4C)&$%(%,+%&/"')/"-.%('-7 ,)&.&P=%,%19&E2)(,-1'-,019&,%&/"#$+)&@_\N&(-"-3<019&$)'(-5,019&Hb-)?)>&!A:&I)>%7 5+(&gA:&^;",%5&IAUA&@WW_OA&`'+).+DF&'&('+)3+D1+;&$%(%,019&(-"-3<019&-3#$&$)'(-57 ,019&.34%'0.%<-&,%&.03=8/+),+)&.+D1)2&,+C&2)(,)?-&/-.%C,)?-&/"-$>)5;&.&('+)1+T7 3=.+)&H3'1')?#>,+)&'&-$3'%";&.019-.0.%,+%&3+D&.&"-('+,+)&'%3=D/1')2i%(-/102,)2&>;$&.&+,7 3=0=;12+& -/+)4;T1')2Oc&;$#3=.%&"-('+,,)?-:&/"-$>)5#.&5+)3'4%,+-.019:&"-('+,,019:& /"')5-10&*+'01',)2:&.04-"'03=0.%,+%&3)43;%>,)?-A&!-,%(&/-<-.%&(-"-3<019&-3#$&$)'7 (-5,019&.34%'%<%&,%&.03=D/-.%,+)&.&3.-+19&"-('+,%19&/"-$>)5;&.&(.#19&$8([&.+D7 1)2&-$3'%"%19A D"!"#E/,<2>0+20+, B%4&.34%';2)&^)%=%&^04-.34%:&.&3/-<)1')T3=.+)&/->34+5&+3=,+)2)&3')"-4-&"-'7 /-.3')19,+-,0&+&9+3=-"01',+)&;?";,=-.%,0&'.01'%2&3/-C0.%,+%&%>4-9->;&H^04-.34%& ^A:&KLLX$A&3A&_dOA&U;=-"4%&(-.-('+:&C)&-$)1,+)&.&!->31)&5%50&(-&1'0,+),+%&'&"-3,818&.&3/-7 3#$& >%.+,-.0&>+1'$8&-3#$&/+281019c&/-,%(&\Lo&/+D=,%3=->%=4#.&5%&'%&3-$8&/+)".3')& (-6.+%(1'),+%&%>4-9->-.)A&S)(<;?&(%,019&!%T3=.-.)2&U?),12+&f-'.+8'0.%,+%&!"-7 $>)5#.&U>4-9->-.019:&_7 Mo&/-/;>%12+&3=%,-.+8&-3-$0&/+281)&%>4-9->&3'4-(>+.+)&H,%(7 ;C0.%281)&%>4-9->;O:&%&4->)2,)&Ko&=-&-3-$0&-(&,+)?-&;'%>)C,+-,)A&!"')4<%(%281&=)&.+)>7 4-61+&,%&4-,4")=,)&>+1'$0&,%>)C0&;',%F:&+C&/"-$>)50&%>4-9->-.)&(-=01'8&$)'/-6")(,+-& /-,%(&N&5>,A&!->%4#.A&S)(<;?&3'%1;,4#.&U?),12+&;'%>)C,+),+)&-(&%>4-9->;&(-=01'0& -4A&Ko&/-/;>%12+:&1'0>+&MLL7XLL&=03A&-3#$A&Q+).8=/>+.+):&'&"%12+&3.-+19&"-'5+%"#.:&4.)7 3=+)&;'%>)C,+)T&-(&%>4-9->;&5-C,%&-4")6>+F&2%4-&2)(),&'&?<#.,019&/"-$>)5#.&.3/#<7 1')3,)2&/->34+)2&"-('+,0:&-$-4&/"-$>)5;&,+)=".%<-61+&"-('+,0:&/"')5-10&.&"-('+,+):& 5+?"%12+&'%"-$4-.)2:&;$#3=.%&H^04-.34%&^A:&KLLX%A&3A&NMOA &U,%>+'%&%4=;%>,019&="),(#.& 4-,3;5/12+&%>4-9->;&.&!->31)&(-.-('+:&C)&="'04"-=,+)&1'D61+)2&/-&%>4-9->&3+D?%28&5DC1'0[7 ,+@@A &I-=0.)5&$0.%28&"#C,-"-(,)&.0(%"'),+%&C01+-.)&="%4=-.%,)&2%4-&3-12->-?+1',)& ["#(<%&3=")3;:&=%4+)&2%4&;="%=%&/"%10:&4<-/-=0&*+,%,3-.):&,+)/-"-';5+),+%&+&4-,*>+4=0&"-7 ('+,,)A&B%4&.34%';2)&U>)43%,("%&Q-.%4-.34%&HKLLX1A&3A&N_N7N_dO:&5-=0.#.&=019&5-C,%& @@A& B%4&.0,+4%&'&$%(%T&/"-.%('%,019&.&-3=%=,+19&>%=%19:&.3/#<1')6,+)&4-$+)=0&1-"%'&1'D61+)2& 3+D?%28&/-&%>4-9->A& I-C,%&=),& *%4=&=<;5%1'0F&,%&.+)>)&3/-3-$#.A&Q+)4=#"'0&3-12->-?-.+)& =.+)"('8:&C)&/+1+)&4-$+)=&3/-.-(-.%,)&2)3=&.+D43'8&+>-61+8&1'%3;&3/D('%,8&.&6.+)1+)&5DC7 1'0',& + &/"')25-.%,+)5& +19& ,%.04#.A& ]-"%'&1'D3=3')&3/-C0.%,+)&%>4-9->;&/"')'& 4-$+)=0& '.+8'%,)&2)3=&"#.,+)C&')&3=")3)5:&3%5-=,-61+8:&3="%19)5&-&=-:&1'0&/-(-<%28&'%(%,+-5:&4=#7 "019&3+D&/-(2D<0A&S+)>)&'&;'%>)C,+-,019&-(&%>4-9->;&4-$+)=&3.-28&+,+12%12D&%>4-9->-.8&/"')3'<-& 2%4-&,%3=->%=4+A&`'+6&/+28&,%<-?-.-A&E&(%,019&3=%=03=01',019&.0,+4%:&C)&,%2.+D1)2&4-$+)=&,%(7 ;C0.%281019&%>4-9->;&H@L:KoO&/"'0/%(%&,%&?";/D&.+)4-.8&@X7KW&>%=A&S&4->)2,)2&?";/+)&HNL7NW& >%=O&-(3)=)4&=),&.0,-3+&M:_o:&(%>)2&HdL7dW&>%=O&\:Xo:&N:No&H_L7\d&>%=O&+&=0>4-&K:No&.&?";/+)& ,%23=%"3')2&H/-.0C)2&\_&"-4;&C01+%O&Hb-.%>34%&`A:&KLL\OA


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

MN

3';4%F&"#.,+)C&.&3%5019&.<%61+.-61+%19&2)(,-3=4+&l&2)2&,+34+)2&3%5--1),+):&,+34+5&/-7 1';1+;&.<%3,)2&.%"=-61+:&$"%4;&;5+)2D=,-61+&"%('),+%&3-$+)&'&C01+-.05+&/"-$>)5%5+&+&=";(7 ,-61+%5+&-"%'&,+34+5&/-'+-5)5&3/-<)1',)?-&/"'03=-3-.%,+%A&S&=%4+5&;2D1+;&3+D?%,+)& /-&%>4-9->&.+('+)F&,%>)C0&2%4-&/"')2%.&;1+)1'4-.)?-&3=0>;&"%('),+%&3-$+)&')&3=")3)5A S%"=-&.34%'%F:&C)&/"-$>)5&%>4-9->-.0&(-=04%&,+)&=0>4-&"-('+,&+&-3#$&/-3+%(%7 281019&.<%3,)&5+)3'4%,+):&%>)&"#.,+)C:&%&5-C)&,%.)=&/"')()&.3'03=4+5:&-3#$&$)'(-57 ,019A&E%"0'04;2D&3=.+)"('),+):&C)&-3-$0&$)'(-5,)&')&.'?>D(;&,%&/-3+%(%,)&()*+10=0& )(;4%102,):&)5-12-,%>,)&+&3/-<)1',)&38&?";/8&>;('+&$%"('+)2&,%"%C-,8&,%&;'%>)C,+),+)& 3+D&-(&%>4-9->;A &B%4&/-(4")6>%&UA &Q-.%4-.34%: &%,%>+'%&+,(0.+(;%>,019&31),%"+;3'0& "-'.-2;&30,("-5;&$)'(-5,-61+&34<%,+%&(-&.,+-34;:&+C&%>4-9->&5-C)&3=%,-.+F&$)'/-7 6")(,+)&["#(<-&/"-$>)5#.:&4=#")&.&3/-3#$&>%.+,-.0&()=)"5+,;28&/"-1)3&3=%.%,+%&3+D& -3-$8&$)'(-5,8A&I-C)&=%4C)&3=%,-.+F&4-,3)4.),12D&$)'(-5,-61+&/-.3=%<)2&.&.0,+7 4;&/"-$>)5#.&*+,%,3-.019:&4-,*>+4=#.&"-('+,,019&1'0&19-"-$0&+&=05&3%505&3=%,-.+F& .=#",)&["#(<-&/-'-3=%.%,+%&.&$)'(-5,-61+&HQ-.%4-.34%&UA:&KLLX1A&3A&N_NOA&!-(-$,)7 ?-&'(%,+%&38&1+&$%(%1'):&4=#"'0&.&/"-1)3+)&5-,+=-"-.%,+%&'2%.+34%&$)'(-5,-61+&(-7 3="')?%28:&+C&$)'(-5,-6F&/-.+8'%,%&2)3=&'&/"-$>)5)5&;'%>)C,+),+%&-(&%>4-9->;&H`D$7 34+&IA:&KLLNV&KLLM%V&KL@L%V&`D$34+&IA:&G>)19&!A:&KLL_V&`;"%1'7S%>1'%4&UA:&KLL@iKLLKV& Q-.%4-.34%&UA:&KLLX1V&G>+.%7]+)3+)>34%&IA:&KLL\V&!"'05)T34+&UA:&KLL@V&k>)('+%,-.34+& BA:&@WW_V&KLL\V&S%19-.+1'&IA&KLLXOA&BA&k>)('+%,-.34+&3=%.+%&(-6F&4-,="-.)"302,8&=)'D:& C)&4-<)5&,%/D(-.05&$)'(-5,-61+&.&!->31)&2)3=&%>4-9->+'5A&S)(<;?&.0>+1')T&%;=-"%& '&@WXM&"-4;&l&XLo&-?#<;&5DC1'0',&/"')$0.%281019&.&319"-,+34%19&6.A&^"%=%&U>$)"=%& 3=%,-.+>+&%>4-9->+10A&S&>%=%19&,%3=D/,019&./"%.('+)&,%3=8/+<&/"-1),=-.0&3/%()4&%>7 4-9->+4#.&.6"#(&$)'(-5,019:&>)1'&l&'(%,+)5&%;=-"%&l&'2%.+34-&=-&,%>)C0&=<;5%1'0F& =05:&C)&-(&@WWL&"-4;&(-&319"-,+34&'%1'D>+&="%*+%F&>;('+)&Y+,,)2&2%4-61+Zc&,+)%>4-9->+10:& >;('+)&5<-('+:&,+)'()?"%(-.%,+&Hk>)('+%,-.34+&BA:&@WW_A&3A&KMXOA f-'/"%.+%281&-&/"-$>)5+)&;'%>)C,+),+%&-(&%>4-9->;&,%>)C0&5+)F&,%&;.%(')& *%4=:&+C&$%"('-&1'D3=-&1'0,,+4&=),:&/"-.%('810&(-&$)'(-5,-61+:&.3/#<.03=D/;2)&'&+,7 ,05+:&,/A&')&3=-3-.%,+)5&/"')5-10&.&"-('+,+)A&S)&.3'03=4+19&=019&30=;%12%19:&.&4=#7 "019&5%50&(-&1'0,+),+%&'&,+)5-C>+.-61+8&.34%'%,+%&2)(,)2&?<#.,)2&/"'01'0,0&$)'7 (-5,-61+:&/"-$>)5&;'%>)C,+),+%&-(&%>4-9->;&,%>)C0&="%4=-.%F&2%4&?<#.,8&/"'01'0,D& $)'(-5,-61+:&%>)&+&1'0,,+4:&4=#"0&.0'.->+<&<%T1;19&="%;5%=01',019&'(%"')T&C01+-7 .019:&.&4-,3)4.),12+&4=#"019&-3-$%&/-3+%(%281%&(%19&,%(&?<-.8&;="%1+<%&?-A&S%"=-& "#.,+)C&'."#1+F&;.%?D:&C)&3/-C0.%,+)&%>4-9->;&/"')'&-3-$0&$)'(-5,)&5-C)&/)<,+F& *;,412D&/-?<D$+%,+%&4-,=%4=#.&'&+,,05+&-3-$%5+&$)'(-5,05+:&=-.%"'03'%5+&,+)(->+& HQ-.%4-.34%&UA:&KLLX1A&3A&N_d7N__OA&R%&/"')3<%,4%:&,%'.+250&28&,%&,%3'&;C0=)4&*;,4128& %(%/=%102,8:&/"'01'0,+%&3+D&,+)&=0>4-&(-&;5-1,+),+%&.+D'+&.).,D="',019&?";/0&-3#$& $)'(-5,019:&%>)&.&3/-3#$&,)?%=0.,0&./<0.%&,%&/"-1)3&;3%5-('+)>,+%,+%&3+D&HE+)>+T7 34+&UA:&KLL_A& 3A&M@7MXO@KA&!"%4=010&/"%1;2810&'&$)'(-5,05+&%>4-9->+4%5+&/-(4")6>%28& 2)3'1')&2)(),&$%"('-&.%C,0&%3/)4=&3/)10*+4+&+19&;'%>)C,+),+%:&5+%,-.+1+)&61+3<)&/-.+87 '%,+%&=)?-&"-('%2;&;'%>)C,+),+%&'&;'%>)C,+),+)5&-(&3%5)2&$)'(-5,-61+:&"-';5+%,)2& @KA& ^->)6,+)&=%4+)?-&3=%,;&"')1'0&(-6.+%(1'0>+&.3'0310&1+&>;('+):&4=#"'0&/"-.%('+>+&"#C,)?-&"-('%7 2;&/"-?"%50&+&/"-2)4=0:&5%281)&,%&1)>)5&+,=)?"%12D&3/-<)1',8&+&'%.-(-.8&-3#$&$)'(-5,019A& S&.+)>;&/"'0/%(4%19&-4%'0.%<-&3+D:&C)&$)'&"-'.+8'%,+%&/"-$>)5;&;'%>)C,+),+%&-(&%>4-9->;& -3-$0&$)'(-5,)&,+)&$0<0&.&3=%,+):&$8([&=-&',%>)[F&/"%10:&$8([&2)2&;="'05%FA&`-19-('+<-&1'D7 3=-&(-&30=;%12+:&.&4=#"019&-3-$%&$)'(-5,%:&4=#"%&/-(2D<%&3=%C&+&/"%4=04+&'%.-(-.):&5;3+%<%& 2)&/"')".%F&?(0C&/-/%(%<%&.&1+8?&%>4-9->-.0A


Md

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

2%4-&3=0>&C01+%&HB%[('+4-.34+&IA:&KLLLO&-"%'&3/>%=%,+%&3+D&+&.'%2)5,)?-&'%'D$+%,+%&4-,7 3)4.),12+&-$;&=019&*-"5&;'%>)C,+)T:&1-&2)3=&3'1')?#>,+)&+3=-=,)&'&/;,4=;&.+('),+%&34;7 =)1',)?-&/"-?"%5;&/-5-10&/3019->-?+1',)2A D"5"#6./2*(&#@#.(3/+0+2 P=-3-.%,+)&/"')5-10&.&"-('+,+)&'(%2)&3+D&$0F&.&!->31)&'2%.+34+)5&$%"('-&/-7 .3')19,05&HG6"-()4&^%(%,+%&G/+,++&!;$>+1',)2:&KLLMV&]),=";5&^%(%,+%&G/+,++&P/-7 <)1',)2:&KLLWO@NA& ]),,019&+,*-"5%12+&-&"-'5+%"%19&+&19%"%4=)"')&=)?-&'2%.+34%&(-3=%"7 1'%28&,%5&Q+)$+)34+)&b%"=0A&!"-1)(;"%&Q+)$+)34+)2&b%"=0:&'?-(,+)&'&'%"'8('),+)5&b-7 5),(%,=%&j<#.,)?-&!->+12+&,"&@\K&'&(,+%&@X&>;=)?-&KLLX&"-4;&HE%"'8('),+)&Q"&@\K&b-7 5),(%,=%&j<#.,)?-&!->+12+&'&(,+%&@XALKAKLLX&"AO:&=-&-?#<&1'0,,-61+&/-()25-.%,019&+&")7 %>+'-.%,019&/"')'&/->+12%,=#.:&'?-(,+)&'&/"')/+3%5+&'%"'8('),+%:&.&'.+8'4;&'&;'%3%(7 ,+-,05&/-()2"'),+)5&'%+3=,+),+%&/"')5-10&.&"-('+,+):&"-';5+%,)2&.&3/-3#$&-4")6>-7 ,0&.&%"=A&K:&/4=&K&n3=%.0&'&(,+%&KW&>+/1%&KLL_&"A&-&/"')1+.('+%<%,+;&/"')5-10&.&"-('+7 ,+)&H`'AnA&'&KLALWAKLL_&Q"&@XL&/-'A&@dWNOA&B%4&.34%';2)&'%"'8('),+):&/-(1'%3&/"')/"-7 .%('%,+%&+,=)".),12+&(-5-.)2&.&'.+8'4;&'&/"')5-18&.&"-('+,+):&/->+12%,=&5%&-$-7 .+8')4&;('+)>),+%&-*+%"-5&,+)'$D(,)2&/-5-10&H.&=05&/+)".3')?-&'%-/%="'),+%&5)7 (01',)?-:&.)'.%,+%&/-?-=-.+%&"%=;,4-.)?-&>;$&'%.+%(-5+),+%&+,,019&+,3=0=;12+:&4=#7 ")&5-?8&2)2&;('+)>+FOA&S&"%'+)&/-="')$0:&5;3+&"#.,+)C&/-(2D1+%&+,,)&,+)'$D(,)&1'0,,-7 61+&'%/).,+%281)&-19"-,D&C01+%:&'("-.+%&+&5+),+%&-3#$&$D(81019&-*+%"%5+&/"')5-10& H.<81',+)&'&'%3=-3-.%,+)5&.-$)1&3/"%.10&/"')5-10:&,%&/-(3=%.+)&-("D$,019&/"')/+7 3#.:&6"-(4#.&/"'05;3;&$)'/-6")(,+)?-&+&'%="'05%,+%OA&a;,412-,%"+;3'&;3=%>% &/"')7 $+)?&'(%"'),+%&+&2)?-&,%3=D/3=.%:&/"')/"-.%('%&"-'5-.D&')&3/"%.18&/"')5-10:&2%4&"#.7 ,+)C&(-/)<,+F&,%&5+)231;&'(%"'),+%&1'0,,-61+&/"-1)3-.)&.&,+)'$D(,05&'%4")3+):&.&?"%7 ,+1%19& 4-,+)1',019&(-&'%$)'/+)1'),+%&6>%(#.&+&(-.-(#.&/"')3=D/3=.%&HE%"'8('),+)& Q"&@\K&b-5),(%,=%&j<#.,)?-&!->+12+&'&(,+%&@XALKAKLLX&"AOA E&"')=)>,019&(%,019&/->+102,019&.0,+4%:&C)&3/"%.1#.&/"')5-10&2)3=&'()10(-7 .%,+)&5,+)2&,+C&-3#$&2)2&(-6.+%(1'%281019A&!"')5-10&(-5-.)2&,%21'D61+)2&(-6.+%(7 1'%28 & 4-$+)=0: & % & ?<#.,05 & 3/"%.18 & /"')5-10 & (-5-.)2 & 2)3= & 5DC1'0',%A & P=-3-.%,+)& /"')5-10&(-5-.)2&61+6>)&'.+8'%,)&2)3=&'&.03=D/-.%,+)5&/"-$>)5;&%>4-9->-.)?-:&1-7 "%'&.+D1)2&/"'0/%(4#.&3=-3-.%,+%&/"')5-10&.&"-('+,+)&'?<%3'%,019&2)3=&/"')'&/->+12D&(-& "#C,)?-&"-('%2;&+,3=0=;12+&+&-"?%,+'%12+A&!"'0',%F&="')$%:&C)&/"')5-1&(-5-.%&.&6.+)=>)&/"-7 1)(;"&Q+)$+)34+)2&b%"=0&2)3=&2)(0,+)&.01+,4+)5&3')"3')?-&/"-$>)5;&3/-<)1',)?-A&S&/"'0/%(7 4;&3=-3-.%,+%&/"')5-10&.&"-('+,+)&+3=,+)2)&,+)',%,0&('+6&-(3)=)4&-3#$&(-6.+%(1'%287 1019&1+19)2&/"')5-10A&B%4&.34%';28&(%,)&/-19-('81)&'&/"-1)(;"0&Q+)$+)34+)2&b%"=0:&%4=0& @NA& S&6.+)=>)&.0,+4#.& $%(%T &")%>+'-.%,019&/"')'& ]^GP: & @id &(-"-3<019& !->%4#.& HK\oO &',%& /"'0,%25,+)2&2)(,8&4-$+)=D:&4=#"%&/%(<%&-*+%"8&/"')5-10&')&3="-,0&3.-2)?-&/%"=,)"%A&@iN&4-7 $+)=&HNNoO&()4>%";2):&C)&',%&.&3.-+5&6"-(-.+34;&1-&,%25,+)2&2)(,8&4-$+)=D&$+=8&/"')'&5DC%:& .&=05&@Mo&l&/"'0,%25,+)2&4+>4%&=%4+19&4-$+)=:&%&.+D1&/"%.(-/-(-$,+)&C02)&.&6"-(-.+34;:&.&4=#7 "05&/"')5-1&2)3=&,-"58A&Ki_&4-$+)=&C0281019&.&'<019&.%";,4%19&5%=)"+%>,019:&',%&/"'0,%27 5,+)2&2)(,8&4-$+)=D&$+=8&/"')'&5DC%A&]-&2)(),%3=0&(-"-3<0&HWoO&=.+)"('+:&C)&/"'0,%25,+)2&"%'& '-3=%<&;()"'-,0&/"')'&.3/#<5%<C-,4%&H/%"=,)"%i4DO&/-(1'%3&4<#=,+A&G4-<-&/-<-.%&'&,+19& /"'0,%25,+)2&4+>4%4"-=,+&/%(<-&-*+%"8&%?")32+A&S&-3=%=,+19&1'=)")19&>%=%19&,%3=8/+<%&,+).+)>7 4%&/-/"%.%&.&=05&.'?>D('+):&2)(,%4&'&(<;C3')2&/)"3/)4=0.0&1'%3-.)2&.+(%F:&C)&.%"=-61+&=)?-& .34%[,+4%&.&'%3%('+)&3+D&,+)&'5+),+%28&l&-$)1,)&.0,+4+&38&/"%.+)&=%4+)&3%5)&2%4&.&KLLK& "-4;A &S+D43'-6F&4-$+)=&()4>%";281019:&C)&/%"=,)"&4+)(06&2)&;()"'0<:&=.+)"('+&=)C:&C)&/%(<-& -*+%"8&(-5-.)2&%?")32+A


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

M_

/"')5-10&.&"-('+,+)&-(&"-4;&@WWW&,%3+>%28&3+DA&U,%>+';281&-3=%,+)&@L&>%=& 5-C,%&/-.+)7 ('+)F:&C)&(.;4"-=,+)&.'"-3<%&>+1'$%&/"')/"-.%('%,019&+,=)".),12+&(-5-.019&H.&@WWW& "-4;&$0<-&+19&NM\&_NX:&'%6&.&"-4;&KLLX&l&\_X&\_@O:&.+(-1',)&2)3=&"#.,+)C&'.+D43'),+)&>+1'$0& +,=)".),12+&(-=01'81019&/"')5-10&(-5-.)2&H'&MK&LN@&.&@WWW&"-4;&(-&/-,%(&X\&d__&.&KLLX& "-4;OA&E&(%,019&/-19-('81019&')&3=%=03=04&/->+102,019&.0,+4%&/-,%(=-:&C)&/"')3=D/3=.%& 3=.+)"('-,)&'&%"=04;<;&KLM&;="'05;28&3+D&-(&('+).+D1+;&>%=&,%&/-(-$,05&/-'+-5+)c&KK7Kd& =03A&U"=04;<&KLM&n3=%.0&'&(,+%&\&1')".1%&@WWM&"A&b-()43&4%",0&H`'AnA&'&KALXA@WWM&Q"&XX& /-'A&__NO&5#.+:&C)c b=-&',D1%&3+D&*+'01',+)&>;$&/3019+1',+)&,%(&-3-$8&,%2$>+C3'8&>;$&,%(&+,,8&-3-$8& /-'-3=%2818&.&3=%<05&>;$&/"')5+2%28105&3=-3;,4;&'%>)C,-61+&-(&3/"%.10&%>$-&,%(& 5%<->)=,+5&>;$&-3-$8&,+)/-"%(,8&')&.'?>D(;&,%&2)2&3=%,&/3019+1',0&>;$&*+'01',0:& /-(>)?%&4%"')&/-'$%.+),+%&.->,-61+&-(&N&5+)3+D10&(-&>%=&_&Hq@OA&B)C)>+&1'0,&-4")7 6>-,0&.& q@&/-<81'-,0& 2)3=& ')&3=-3-.%,+)5&3'1')?#>,)?-&-4";1+)T3=.%: &3/"%.1%& /-(>)?%&4%"')&/-'$%.+),+%&.->,-61+&-(&"-4;&(-&>%=&@L&HqKOA&B)C)>+&,%3=D/3=.)5& 1'0,;&-4")6>-,)?-&.&q&@&>;$&K&2)3=&=%"?,+D1+)&3+D&/-4"'0.('-,)?-&,%&.<%3,)&C01+):& 3/"%.1%&/-(>)?%&4%"')&/-'$%.+),+%&.->,-61+&-(&>%=&K&(-&@K&HqNOA

B%4&.34%';2)&3=%=03=04%:&-4A&@o&/"')3=D/3=.&.&"-('+,+)&4%"%,%&2)3=&'&%"=A&KLM:&/%"A&K&+&N& H@_L7NLL&/"'0/%(4#.OA&!-5+5-&(;C)?-&/-'+-5;&-?#>,-61+:&(%,)&'%.%"=)&.&["#(<%19&/->+1027 ,019&,%>)C0&;',%F&'%&$%"('-&"')=)>,)&'&=)?-&.'?>D(;:&C)&/-19-('8&-,)&'&/+)".3')2&"D4+A S&6.+)=>)&.0,+4#.&$%(%T&")%>+'-.%,019&.&!->31):&/"')5-1&.&"-('+,+)&2)3=& ?<#.,8&/"'01'0,8&$)'(-5,-61+&4-$+)=&H`D$34+&IA:&G>)19&!A:&KLL_A&3A&M_7M\V&`D$34+&IA:& KLLM%A&3A&_NV&`D$34+&IA:&KLLX$A&3A&_\7_MV&`D$34+&IA:&KL@L%A&3A&@WWOA&E&(%,019&3=%=03=01'7 ,019&;'034%,019&.&"-4;&KLLW&.0,+4%:&C)&Ndo&$)'(-5,019&4-$+)=&.34%'%<%:&C)&+19& /"'01'0,8&$)'(-5,-61+&$0<-&.0/D('),+)&'&5+)3'4%,+%&/"')'&"-('+,D:&%&KLo&2%4-&/-7 .#(&3.-2)2&$)'(-5,-61+&.34%'%<%&/"')5-1&.&"-('+,+)A&B%4&.34%';2)&f%/-"=&f')1',+4%& !"%.&G$0.%=)>34+19&'&@WW_&"-4;: &>+1',8&4%=)?-"+D&-3#$&$)'(-5,019&.&.+'0=-.%,019& />%1#.4%19&3=%,-.+8&4-$+)=0:&4-$+)=0&'&('+)F5+:&%&1'%3)5&1%<)&"-('+,0:&4=#")&-/;61+<0& '%25-.%,)&>-4%>)&5+)3'4%>,)&>;$&/-4-2)&.&>-4%>%19&5+)3'4%>,019:&'&/-.-(;&4-,*>+47 =#.&"-('+,,019&1'0&'%?"-C),+%&C01+%&>;$&'("-.+%&')&3="-,0&-3#$&.3/#<'%5+)3'4;287 1019:&(03/-,;281019&,%21'D61+)2&=0=;<)5&/"%.,05&(-&(%,)?-&>-4%>;A&S&=)2&4%=)?-"++& $)'(-5,019&38&=%4C)&-3-$0:&4=#")&/-3+%(%28&3=%<0&5)>(;,)4:&>)1'&*%4=01',+)&/"')$0.%7 28&.&319"-,+34%19&1'0&(-5%19&(>%&$)'(-5,019&Hf')1',+4&!"%.&G$0.%=)>34+19:&@WW_A&3A&WOA& !-=.+)"('),+)5&=)?-&-$"%';&38&.0,+4+&$%(%T&BA&k>)('+%,-.34+)?-:&4=#")&(-.-('8:&C)& /"-$>)5)5 & (03*;,412-,%>,-61+ & + & /%=->-?++ & .& "-('+,+)& /"-4")%102,)2 & 2)3=& -$%"1'-,%& .+D43'-6F&$)'(-5,019&Hk>)('+%,-.34+&BA: &@WW_A&3A &K\\OA&B%4-&,+).8=/>+.8&/"'01'0,D& $)'(-5,-61+&/-(%2)&-,&?<D$-4+&4"0'03&"-('+,0:&=',A&"-'/%(&.+D'+&)5-12-,%>,019:&'%7 ,+4&/-.+,,-61+&5-"%>,)2&.'?>D()5&1'<-,4#.&"-('+,0&.05%?%281019&3'1')?#>,)2&="-7 34+&Hk>)('+%,-.34+&BA:&@WW_A&3A&KMNOA D"D"#6,)(<(=+2#>%&+,#.(3/+002=(#@#)%*#.(3/+0%#-(&'(3/20+, J)4=;"%&/;$>+4-.%,019&")';>=%=#.&.3/#<1')3,019&$%(%T&'%?"%,+1',019:&.34%';2)& ,%&=),(),12D&4-,1),="-.%,+%&3+D&$%(%1'0&/"')()&.3'03=4+5&,%&;3=%>),+;:&4=#")&'&1'0,,+7 4#.&+,(0.+(;%>,019&1'0,+8&-3-$D&.&=";(,)2&30=;%12+&)4-,-5+1',)2&3'1')?#>,+)&/-(%=7 ,8&,%&3=%,+)&3+D&-3-$8&$)'(-5,8A&!-'%&3;?)3=+%5+:&C)&.+D43'-6F&$)'(-5,019&>;('+&/-7 19-('+&')&6"-(-.+34&(-6.+%(1'%281019&;$#3=.%:&/-'034%,)&(%,)&.34%';28&,%&3'1')?#>,)&


M\

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

',%1'),+)&(-6.+%(1')T&"-('+,,019:&1'0&=)C&5#.+81&$%"('+)2&-?#>,+):&9+3=-"++&"-('+,7 ,019:&(>%&.02%6,+),+%&/"'01'0,&'%?"-C),+%&$)'(-5,-61+8&Hb-)?)>&!A:&I)>%5+(&gA:&^;"7 ,%5&IAUA&@WW_OA&^%(%,+%&'%?"%,+1',)&(-.-('8&2)(,-',%1',+):&C)&-$3)".;2)50&3+>,)& '.+8'4+&/-5+D('0&.1')3,8&9+3=-"+8&('+)1+T3=.%&%&/-(%=,-61+8&,%&/#[,+)23'8&$)'(-5,-6F& H!%33)"-:&BAIA:&E%r:&IA:&E-';3:&fARA:&@WW@A&3A&ML7MXV&]+119)==+&`A:&f+'>)0&fA:&@WX@A&3A&N@7N_OA& R%4C) & ,% & ?";,1+) & /->34+5 & "-'/%( & "-('+,0 & /-19-('),+% & + & '%$;"'),+% &. & 3-12%>+'%12+& .34%'0.%,)&38&2%4-&4>;1'-.)&;.%";,4-.%,+%&/"-1)3;&3=%.%,+%&3+D&-3-$8&$)'(-5,8A& B%4-&=0/-.)&'%$;"'),+%&.&-4")3+)&.<%3,)2&3-12%>+'%12+&.34%'0.%,)&38c&65+)"F&-21%&>;$& 5%=4+:&'$0=&.1')3,)&+&.05;3'-,)&/"')'&-4->+1',-61+&').,D="',)&;3%5-('+)>,+),+)&3+D& H.&.%";,4%19&,+)/)<,)2&(-2"'%<-61+&3/-<)1',)2&+&/"'0&/"%.(-/-(-$+)T3=.+)&.03=D/-7 .%,+%&/).,019&()*)4=#.&-3-$-.-61+-.019O:&/"')$01+)&/"-1)3;&3-12%>+'%12+&.&+,3=0=;7 12%19&-/+)4;T1'019:&%>4-9->+'5&2)(,)?-&>;$&-$0(.-2?%&"-('+1#.:&4%"%&.+D'+),+%&-($07 .%,+%&/"')'&1'<-,4#.&"-('+,0:&(-6.+%(1'%,%&.&('+)1+T3=.+)&$+)(%:&,+34+)&.043'=%<1)7 ,+)&+&3=%=;3&3/-<)1',0&"-('+1#.:&(-2"').%,+)&.&"-('+,%19&.+)>-('+)=,019:&'%4<#1),+)& .+D'+&/-5+D('0&"-('+1%5+&+&('+)F5+&l&3'1')?#>,+)&.&"-('+,%19&(03*;,412-,%>,019&+&/%7 =->-?+1',019&$8([&=)C&,%(5+)",+)&"0?-"03=01',)&,-"50&*;,412-,;281)&.&"-('+,+)&H!"'07 5)T34+&UA:&KLL@OA S&=-4;&(034;32+&-&/"'01'0,%19&'.+D43'%281019&3'%,3)&.03=8/+),+%&$)'(-5,-7 61+:&$%"('-&1'D3=-&.34%';2)&3+D&/"')()&.3'03=4+5&,%&'%$;"'-,)&")>%12)&'&"-('+,8&/-7 19-('),+%&+&"-('+,8&/"-4")%12+A&S6"#(&,+19&3'1')?#>,+)&/-(4")6>%&3+D&4-,*>+4=&'&"-('+7 ,8&/-19-('),+%:&,+)%41)/=-.%,+)&3/-3-$;&C01+%:&,%&4=#"0&()10(;2)&3+D&2)(,-3=4%:&$"%4& 5-C>+.-61+&;'034%,+%&/-5-10&-(&1'<-,4#.&"-('+,0:&'&4=#")2&/-19-('+&-3-$%&$)'(-57 ,%&1'0&=)C&$"%4&$>+34+)2&"-('+,0A&S&?";/+)&1'0,,+4#.&./+3%,019&'&4->)+&.&"-('+,D&/"-7 4")%12+:&%&3=%,-.+81019&/-(3=%.-.)&;.%";,4-.%,+%&/#[,+)23')2&$)'(-5,-61+:&',%2(;7 28&3+Dc&"-'.#(:&3)/%"%12%&$8([&"-'/%(&4-,4;$+,%=;:&;1+)1'4%&4-$+)=0&."%'&'&('+)F5+&'&"-7 ('+,0&/%=->-?+1',)2:&.&4=#")2&5%&5+)231)&,%(;C0.%,+)&/"')5-10&+&;'%>)C,+),+)&-(&%>7 4-9->;: & '<) & 3=-3;,4+ & ' & (-"-3<05+ & ('+)F5+: & ;4"0.%,+) & 3.-2)2 & ,+)4-"'03=,)2 & 30=;%12+& /"')(&('+)F5+:&.01-*%,+)&3+D&'&4-,=%4=#.&'&"-('+,8&H!"'05)T34+&UA:&KLL@OA&!"'025;2)& 3+D:&C)&,+)4-"'03=,)&(-6.+%(1'),+%&.0,+)3+-,)&')&6"-(-.+34%&"-('+,,)?-&1'D3=-&3=%,-7 .+8&1'0,,+4+&.0/019%281)&-3-$D&,%&61+)C4D&$)'(-5,-61+&+&;<%=.+%281)&/-(2D1+)&()10'2+& -&')".%,+;&(-=0191'%3-.019&.+D'+&')&6"-(-.+34+)5&HE%>).34%&`A:&KLL_OA P')"-4-&"-';5+%,0&4-,=)43=&"-('+,,0:&2%4-&30,("-5&/-(%=,-61+&,%&$)'(-57 ,-6F:&;.'?>D(,+%,0&$0<&/-(1'%3&/-?<D$+-,019&$%(%T&,%(&/-/;>%128&-3#$&$)'(-5,019& . &R"#25+)61+)& HQ-.%4-.34% &UA: & KLLX%A &3A & NLX7NNNV &f)=-.34+ & PA: & `D$34%7]),+%, &UA:& KLLX$A&3A&dLd7dNNOA&E&(%,019&')$"%,019&,%&/-(3=%.+)&34%>+&/%=->-?++&.&"-('+,+)&.0,+4%:& C)&/-,%(&/-<-.%&H_MoO&%,4+)=-.%,019&-3#$&$)'(-5,019&(-6.+%(1'%<%&30=;%12+&-&19%7 "%4=)"')&/%=->-?+1',05&H,/A&,%(;C0.%,+%&%>4-9->;:&'%C0.%,+%&,%"4-=04#.:&3=-3-.%7 ,+%&/"')5-10&*+'01',)2&$8([&/3019+1',)2OA&S%"=-&2)(,%4&/-(4")6>+F:&C)&19-F&,%3+>),+)& 30=;%12+&-&19%"%4=)"')&/%=->-?+1',05&.&,%2$>+C3')2&"-('+,+)&$%(%,019&-3#$&$)'(-57 ,019&/"').0C3'%<-&.0"%[,+)&/"')1+D=,)&(%,)&(>%&/-/;>%12+&-?#>,)2&!->%4#.:&,+)&5-C,%& =.+)"('+F:&C)&4%C(%&-3-$%&$)'(-5,%&3=04%<%&3+D&.&/"')3'<-61+&'&/%=->-?+8 @dA&S&$%(%,+;& @dA& G3-$0&$)'(-5,)&.34%'0.%<0&,%&.03=D/-.%,+)&.&3.-+19&"-('+,%19&/-19-('),+%&,%21'D61+)2& ="')19&'%19-.%T&/%=->-?+1',019c&,%(;C0.%,+%&%>4-9->;&Hd_oO:&/-$0=#.&.&'%4<%(%19&4%"7 ,019&HK\oO:&3=-3-.%,+%&/"')5-10&l&*+'01',)2&HKdoO&+&/3019+1',)2&HKLoOA&P=-3;,4-.-&"'%7 ('+)2 & '(%"'%<0& 3+D & /"#$0 &3%5-$#21')& + & 3%5--4%>)1'),+% & H@MoO &1'0& '%$;"'),+%& /3019+1',)& HWoOA&`-&"%1')2&5%"?+,%>,019&,%>)C%<0&3=-3-.%,+)&,%"4-=04#.&HNoO:&5->)3=-.%,+)&3)43;%>,)&


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

MM

="#25+)234+5&/-3=%.+-,-&"#.,+)C&/0=%,+):&2%4+&2)3=&3=-3;,)4&(-"-3<019&-3#$&$)'(-57 ,019&(-&.<%3,019&9+3=-"++&"-('+,,019A&!"')/"-.%('-,%&%,%>+'%&1'0,,+4-.%&34%>+&(-&")7 ="-3/)4102,)2&-1),0&.<%3,)2&30=;%12+&"-('+,,)2&HC01+%O&2)3'1')&/"')(&;="%=8&(-5;&.04%7 '%<%:&C)&-1),%&.<%3,)2&"-('+,0&;.'?>D(,+%&1'=)"0&/-.+8'%,)&')&3-$8&.05+%"0A&R"'0&3/-7 6"#(&,+19&5+%<0&19%"%4=)"&,)?%=0.,0&l&/%=->-?+%:&$+)(%&-"%'&$"%4&.3/%"1+%:+2)(),&'%6& 5+%<&19%"%4=)"&/-'0=0.,0&l&"%2&;="%1-,01 +S0,+4+&.04%'%<0:&C)&.)(>)&")="-3/)4102,)2& -1),0:&.<%3,)&C01+)&"-('+,,)&2)3'1')&3/"')(&-4")3;&$)'(-5,-61+&2%.+&3+D&-3-$-5&$)'7 (-5,05&,%23+>,+)2&2%4-&"%2&;="%1-,0:&.&4=#"05&C0<-+3+D&,%/"%.(D&(-$"'):+.&/-1';1+;& 3'1'D61+%&+&,+)'%>)C,-61+A&Q%&(";?+5&5+)231;:&2)C)>+&19-('+&-&1'D3=-=>+.-6F&.34%'%T:& /-2%.+<-&3+D&-4")6>),+)&3.-2)2&"-('+,0&2%4-&/%=->-?+1',)2:&.&4=#")2&/%,-.%<%c&/"')5-1& /3019+1',%&+&*+'01',%&1'0&=)C&,%(;C0.%,+)&%>4-9->;&H$"%4&+3=-=,019&"#C,+1&.&'%>)C,-7 61+&-(&/<1+OA&R"')1+5&.&4->)2,-61+&+3=-=,05&.8=4+)5&.<%3,)2&9+3=-"++&"-('+,,)2&$0<&()*+7 10=&.3/%"1+%:&2%4+)?-&-1')4+.%,-&-(&,%2$>+C3'019A&f)>%=0.,+)&,%2"'%('+)2&-3-$0&$)'7 (-5,)&-1),+%<0&.<%3,)&C01+)&"-('+,,)&/"')(&-4")3)5&$)'(-5,-61+&2%4-&/%35-&4<-/-7 =#.& *+,%,3-.019: &/-.-(;281019&3=%<0& $"%4 &6"-(4#.& 5%=)"+%>,019& + &.05;3'%281019& 1'D3=)&4-"'03=%,+)&'&/-5-10&+,,019&>;('+&HQ-.%4-.34%&UA:&KLLX%A&3A&N@WV&f)=-.34+&PA:& `D$34%7]),+%,&UA:&KLLX$A&3A&dKL7dKWOA&B%4&.34%';28&$%(%,+%&/3019-3/-<)1',)?-&/"-*+>;& -3#$&$)'(-5,019&.&R"#25+)61+):&$"%4&.3/%"1+%&;'034+.%,)?-&-(&5%1+)"'03=)2&"-('+,0& 2)3=&,%23+>,+)23'05&/")(04%=-")5&.03=D/-.%,+%&;&(-"-3<019&-3#$&$)'(-5,019&/-(7 .0C3'-,)?-&/-'+-5;&/-1';1+%&$)',%('+)2,-61+: &1'D3=3')2 &-$)1,-61+&-$2%.#.&'%$;7 "')T&'("-.+%&/3019+1',)?-:&,+C3')?-&/-'+-5;&,%('+)+&,%&3;41)3&H3+<%&.->+O&-"%'&-$,+7 C-,)?-&.).,D="',)?-&/-1';1+%&4-,="->+A&`-(%=4-.)&%,%>+'0&/"')4-,%<0&=%4C):&C)&/-7 3="')?%,+)&.&")="-3/)4=0.,)2&-1),+)&/"')'&-3-$D&$)'(-5,8&.<%3,)2&"-('+,0&2%4-&,+)& (%281)2&.3/%"1+%:&.+8C)&3+D&,+)&=0>4-&'&,+C3'8&-1),8&3'%,3&.0261+%&'&$)'(-5,-61+:&%>)& =%4C)&'&5,+)23'8&1'D3=-=>+.-61+8&"')1'0.+61+)&/-()25-.%,019&('+%<%T&.&4+)";,4;&.027 61+%&'&$)'(-5,-61+A&Q%&'%4-T1'),+)&"-'.%C%T&-&"-('+,,019&1'0,,+4%19&'.+8'%,019&'&$)'7 (-5,-61+8:&.%"=-&.34%'%F&'%&U>)43%,("8&Q-.%4-.348&HKLLX%A&3A&NNLO:&C)&/-5+5-&=)?-:& +C+ Y"-('+,%&5-C)&3=%,-.+F&["#(<-&3=")3#.&+&/"-$>)5#.:&5-C)&=)C&3=%,-.+F&-?"-5,)& ["#(<-&.3/%"1+%&+&3=%,-.+F&3.-+3=0&$;*-"&.&/"-1)3+)&'5%?%,+%&3+D&'&3')")?+)5&C01+-7 .019&/"-$>)5#.ZA G"#M/%#+7)0+2B2#12/3(*0(4J#/#@%1(.:N Y^)'(-5,0&=-&1'<-.+)4&,+)/-3+%(%2810&.<%3,)?-&5+)3'4%,+%&>;$&-3-$%&-&3/)7 10*+1',019&/")(03/-'012%19:&4=#"%&.&+5+D&.->,-61+&(-4-,%<%&.0$-";&/).,)?-&3/-3-$;& C01+%&l&=0/&.D("-.1%7=;<%1'%Z+H!+3%"34%&IA:&@WWNOA+`)*+,+12%&3/-.-(-.%<%:&+C&.&6.+)1+)& %4%()5+14+5 &"-'?-"'%<%&(034;32%& ,%&=)5%=&/"-$>)5;& $)'(-5,-61+ &'&.0$-";A &^)'7 (-5,-6F&=D&="%4=;2)&3+D&2%4-&,%3=D/3=.-&()10'2+&/-.'+D=)2&'?-(,+)&'&+,(0.+(;%>,05+& /")*)"),12%5+:&%&2)2&.0"%')5&2)3=&6.+%(-5)&+&(-$"-.->,)&(-4-,%,+)&.&+5+D&.->,-61+& .0$-";&3/-3-$;&C01+%&HI-1';4&gA:&@WWWV&!+)4;=7^"-('4%&`A:&KLLLOc&3=0>;&.D("-.1%7=;7 <%1'%&H!+3%"34%&IA:&@WWNO&$8([&.<#1'D?+&H!-"-.34+&IA:&@WWXOA&I-C)&$0F&=%4C)&.0,+4+)5& 6.+%(-5+)&/-(2D=019&()3/)"%14+19&()10'2+:&,/A&;19-([3=.-&H!-"-.34+&IA:&@WWXOA+S+87 '%,%&2)3=&-,%&'&-("';1),+)5&-$-.+8';281)?-&303=)5;&.%"=-61+&HI-1';4&gA:&@WWWO&1'0& =)C&l&2%4&.34%';28&+,,+&l&'&;.%";,4-.%,+%5+&3-12-/3019->-?+1',05+&H^%"=-3'&^A:&^<%C)2& g:&@WW_O&$8([&.<%3,05+&'%19-.%,+%5+&().+%102,05+&H!-"-.34+&IA:&@WWXOA+^)'(-5,-6F& HNoO&1'0&;/"%.+%,+)&,+)"'8(;&HL:_oOA


MX

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

'&4-,+)1',-61+&(-=04%&1'<-.+)4%&.$").&2)?-&.->+:&/-="')$&+&%3/+"%12+V&2)3=&-(1';.%,%& 2%4-&3=%,&*";3=";281)2 &()/"0.%12+ &')&.3'03=4+5+&=)?-& 4-,3)4.),12%5+ &/3019+1',05+& H!-"-.34+&IA:&@WWXOA&^)'(-5,-6F&,+)'%>)C,%&-(&1'<-.+)4%&3/-.-(-.%,%&2)3=&1'0,,+7 4%5+&').,D="',05+:&,%&4=#")&-3-$%&,+)&5+%<%&./<0.;:&="%4=-.%,%&2)3=&2%4&.0,+4&.0(%7 "')T&>-3-.019c&;="%=0&(-5;&.&.0,+4;&4>D34&C0.+-<-.019:&3+)"-1=.%&19-"#$&+&,+)/)<,-7 3/"%.,-61+&H!+)4;=7^"-('4%:&`AIA:&KLL\V&!-"-.34+&IA:&@WWXO:&.0,+4&1;('019&'%19-.%T& ().+%102,019:&,/A&.04.%=)"-.%,+):&-(="81),+)&-(&.3/#>,)?-&-?,+34%&(-5-.)?-&H!-7 "-.34+&IA:&@WWXOA&f#.,+)C&.&>+=)"%=;"')&-$1-2D'01',)2&-$)1,%&2)3=&(034;32%&,%&=)5%=& $)'(-5,-61+&'&.0$-";:&4=#"%&/"'),-3+&"%1')2&%41),=&'&.0$-";&,%&.+,DA&b-,1)/12%&=%& ',%2(;2)&-('.+)"1+)(>),+)&.&;3=%>),+%19&1'0&$)'(-5,-6F&2)3=&.0,+4+)5&'%3<;C-,)?-:& 1'0&=)C&,+)'%3<;C-,)?-&'%19-.%,+%&HB%1-$3&bA:&b)5),0&BA:&I%,'+&RA:&@WWWV&]>%/9%5&`A:& KLLNO & + &.34%';2)& ,%&(.%&3+>,+)&3/->%"0'-.%,)&/-?>8(0A & `'+)>8&-,)& $)'(-5,-6F&')& .'?>D(;&,%&["#(<-&/"'01'0,&2)2&.03=D/-.%,+%&,%&$)'(-5,-6F&2%4-&.0,+4&6.+%(-5)?-& .0$-";&H$)'(-5,-6F&(-$"-.->,8O&-"%'&$)'(-5,-6F&'&4-,+)1',-61+&H,+)'%>)C,8&-(& 1'<-.+)4%OA&IA&!+3%"34%&(-.-('+:&C)&2)6>+&$)'(-5,+&'&.0$-";&+3=,+)28:&=-&2)3=&+19&$%"('-& 5%<-&+&,%>)C0&'%>+1'0F&(-&,+19&=019:&4=#"'0&/")'),=;28&=0/&.+)1',)?-&.D("-.1%:&.<#7 1'D?+:&=;<%1'%&6.+%(-5+)&-("';1%281)?-&,-"50&3/-<)1',)&-"%'&%41)/=-.%,0&/"')'&-?#<& 6.+%=&.%"=-61+&H!+3%"34%&IA:&@WWNOA&!-?>8(&=),&/-('+)>%&"#.,+)C&BA&k>)('+%,-.34+&H@WW_A& 3A&K\LOA&!-(4")6>%&-,:&C)&2)C)>+&4=-6&"')1'0.+61+)&-/;61+<&.<%3,)&5+)3'4%,+)&+&-((%<&3+D& .<#1'D?-3=.;:&5-C)50&?-&-4")6>+F&2%4-&1'<-.+)4%&$)'(-5,)?-&'&.0$-";A&S&+,,05& 5+)231;&%;=-"&.34%';2):&+C&$)'(-5,-6F&'&.0$-";&'.+8'%,%&2)3=&'&$)'506>,-61+8&('+%7 <%T&>;('4+19&Hk>)('+%,-.34+&BA:&@WW_A&3A&WNOA&!-2D1+)&$)'(-5,-61++(+.0$-";&+3=,+)2)&=%47 C)&.&4>%30*+4%12+&3=-3-.%,)2&/"')'&IA&!-"-.34+)?-&H@WW_A&3A&dNdOA&`>%&,+)?-&=),&"-('%2& $)'(-5,-61+&2)3=&)*)4=)5&(-$"-.->,+)&.0$"%,)?-&3=0>;&C01+%:&,%3=D/3=.)5&-/12+&/-7 .'+D=)2&/"')'&1'<-.+)4%:&'?-(,+)&'&2)?-&+,(0.+(;%>,05+&/")*)"),12%5+A&]-4->.+)4&-(7 5+),,)&l&-(&.0C)2&/"'0=%1'%,019&l&"-';5+),+)&/-2D1+%&$)'(-5,)?-&'&.0$-";&/"-/-,;7 2)&.&3.-2)2&/;$>+4%12+&UA&`;"%1'7S%>1'%4&H@WWXA&3A&K\OA&b"0=)"+;5&/-('+%<;&,%&$)'(-57 ,-6F&'&4-,+)1',-61+&+&$)'(-5,-6F&;',%,8&'%&3=%,&.0$"%,0&3=%,-.+&(>%&%;=-"4+&%4=;%>7 ,%&/-3=%.%&-3-$0&$)'(-5,)2&.-$)1&.<%3,)?-&3=%=;3;&3/-<)1',)?-A&^)'(-5,019&'&.07 $-";&%;=-"4%&19%"%4=)"0';2)&2%4-&-3-$0&%41)/=;281)&3.#2&3=%=;3&+&/"')2%.+%281)&$"%4& 19D1+&'5+%,0&3.-2)2&30=;%12+&C01+-.)2A&Q%>)C8&(-&=)?-&?"-,%&1+:&4=#"'0&$)'(-5,05+&3=%7 >+&3+D&.$").&.<%3,)2&.->+:&>)1'&'&1'%3)5&/"'0'.01'%+>+&3+D&(-&C01+%&,%&4-3'=&3/-<)1',0& $8([&;="%1+>+&'(->,-6F&(-&3%5-('+)>,-61+&.34;=)4&.+)4;:&4%>)1=.%:&/"').>)4<)2&19-"-7 $0& >;$ & /-?-('+>+ &3+D& '& $)'(-5,-61+8& ' &.+)>; & 2)3'1')& /"'01'0,A & I%")4 & j"%5>).+1'& H@WWXA&3A&d@O&,+)&4.)3=+-,;2): &C)&4%=)?-"0'%12%&=%&5-C)&(-$"')&3<;C0F&/"%1-.,+4-5& 3<;C$&3/-<)1',019&.&$)'/-6")(,+)2&/"%10&'&4-,4")=,05&/"'0/%(4+)5A&E<8&3="-,8&/"'07 2D=)?-& ,%').,+1=.%& 2)3= & 2)(,%4 & =-: &C)&.&3')"3'05 &-($+-"')&3/-<)1',05 & 5-C)&-,-& ;=".%>%F&3=)")-=0/&/-3="')?%,+%&(;C)2&1'D61+&$)'(-5,019&2%4-&=019:&4=#"'0&-$+)4=0.7 ,+)&.0$"%>+&=%4+&>-3A !"-$>)5&$)'(-5,-61+&'&.0$-";&.+(-1',0&2)3=&,+)&=0>4-&,%&?";,1+)&=)-")=01'7 ,019&"-'.%C%T:&%>)&"#.,+)C&.&.0,+4%19&$%(%T&)5/+"01',019&/"-.%('-,019&.&!->31)A& `%,)&/-19-('81)&'&$%(%T&3-12-()5-?"%*+1',019&")%>+'-.%,019&.&.-2).#('=.+)&/-7 5-"34+5&;2%.,+%28:&C)&-(3)=)4&-3#$&-(.-<;281019&3+D&(-&=)2&.<%6,+)&/"'01'0,0&43'=%<7 =;2)&3+D&,%&.03-4+5&/-'+-5+)&K_7NLoA&S34%'%,+)&=%4+)&2)3=&19%"%4=)"03=01',)&(>%&-3#$:& 4=#")&',%2(;28&3+D&.&19"-,+1',)2 &+&=".%<)2 &*%'+)&$)'(-5,-61+&H`D$34+&IA: &G>)19&!A:& KLL_A&3A&XLOA&S%"=-&.&=05&5+)231;&.34%'%F:&C)&.&.+)>;&.0/-.+)('+%19&-3-$0&$)'(-5,)&


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*&

MW

.34%';28&,+)&=0>)&,%&.0$#"&3%5)2&$)'(-5,-61+:&+>)&,%&.->,0&.0$#"&2)2&*-"50A&S&=%4+5& 3),3+)&1'D3=-&.34%';28:&C)&34;=4+)5&+19&.->,)2&()10'2+&$0<-&'%5+)3'4%,+)&.&/>%1#.1):& -()261+)&-(&C-,0:&'%5+)3'4%,+)&,%&('+%<1)&'&/%"=,)"48&C01+-.8&1'0&'5+%,%&5+)231%&'%7 5+)3'4%,+%@_A&E(%,+)5&UA&!"'05)T34+)?-&H@WWXA&3A&@LO&$)'(-5,019&'&.0$-";&H.&61+3<05& "-';5+),+;&=)?-&3<-.%O&,+)&5%:&%&(-=4,+D1+&=05&3=%,)5&1918&3+D&'&,+)?-&2%4&,%23'0$1+)2& .0(-3=%FA&U;=-"&/"-/-,;2)&'%,+)19%,+)&3=-3-.%,+%&/-2D1+%&$)'(-5,+&'&.0$-";&+&/-3=;7 >;2)&./"-.%('),+)&-4")6>),+)&$)'(-5,-61+&(+.<%3,)2&.+,0&H!"'05)T34+&UA:&@WWMA&3A&N_OA& S&=%4+5&;2D1+;&-3-$%&$)'(-5,%:&,+)&$D(81%&.&3=%,+)&(-1+)1&(-&/"%.('+.)2&/"'01'0,0& 3.-2)2 & $)'(-5,-61+: &1'D3=-& 4"02)&.&3-$+)&19DF&/3019->-?+1',)?-&;3/"%.+)(>+.+),+%& 3+)$+):&3.-2)?-&C01+%&-"%'&.+)>;&.<%3,019&,+)/-.-(')T&C01+-.019A&f#.,+)C&("-?+&/"-7 .%('81)&(-&$)'(-5,-61+:&.34%'%,)&/"')'&IA&G>+.D7]+)3+)>348:&2)(,-',%1',+)&'%/"')7 1'%28&=)'+):&C)&5-C>+.%&2)3=&='.A&$)'(-5,-6F&'&.0$-";A&B%4&.34%';2)&%;=-"4%&.&2)(,05& ')&3.-+19&%"=04;<#.:&$)'(-5,019&,+)&5-C,%&="%4=-.%F&2%4&,-,4-,*-"5+3=#.:&4=#"'0& ,%&/).,05&)=%/+)&3.-2)?-&C01+%&/-3=%,-.+>+&.&3/-3#$&("%3=01',0&+&2)(,-',%1',0&'%7 /"')1'0F & "')1'0.+3=-61+: & . & 4=#")2 & (-=0191'%3 & *;,412-,-.%>+ & HG>+.%7]+)3+)>34% & IA:& KLLNA&3A&@d_&+&,AO:&?(0C&+19&3/"')1+.&.-$)1&(-=0191'%3-.)?-&C01+%&,+)&2)3=&6.+%(-50A&e,7 ,05+&3<-.0&5-C,%&/-.+)('+)F:&C)&-3-$0&$)'(-5,)&2%.+8&3+D&2%4-&2)(,-3=4+:&4=#")&,+)& =0>)&-("';1+<0&'%3=%,0&<%(&+&/-"'8()4&3/-<)1',-75-"%>,0:&1-&,+)&/"'03.-+<0&?-&.&3/-3#$& .03=%"1'%281-&-(/-.+)(,+A Q%&'%4-T1'),+)&"-'.%C%T&-&$)'(-5,-61+&$D(81)2&34;=4+)5&.<%3,)?-&.0$-";:& .%"=-&.34%'%F:&+C&$%"('-&1'D3=-&-3-$0&$)'(-5,):&3'1')?#>,+)&.&/+)".3'019&>%=%19&")7 %>+'%12+&$%(%T&.6"#(&$)'(-5,019&.&P=%,%19&E2)(,-1'-,019&+&.&g;"-/+):&$0<0&;=-C3%7 5+%,)&')&'2%.+34+)5&.<#1'D?-3=.%&HQ#C4%&IA:&KLL\A&3A&@@OA&R%4C)&.&!->31)&,%&/-1'8=4;& ss&.+)4;&;.%C%,-:&+C&$)'(-5,-6F&.<#1'D?#.&.0,+4%&'&+19&.<%3,)?-&.0$-";&+&3/)107 *+1',)2&(>%&,+19&.+'2+&6.+%=%:&4=#"%&3=-+&.&3/"')1',-61+&'&/"'02D=05&+&;',%.%,05&/-7 "'8(4+)5&C01+%&3/-<)1',)?-&HQ#C4%&IA:&KLL\A&3A&@@OA&G$)1,+):&(-6F&"%(04%>,+)&"-'?"%,+7 1'%&3+D&/"-$>)5&.<#1'D?-3=.%&-(&/"-$>)5;&$)'(-5,-61+&.34%';281:&C)&.<#1'D?%&5-C)& (-6.+%(1'%F&-4")3#.&$)'(-5,-61+:&/-(-$,+)&2%4&5-C)&(-6.+%(1'%F&$>+34-61+&5+%3=%& HQ#C4%&IA:&KLL\A&3A&K\OA&S&+,,05&3.-+5&-/"%1-.%,+;&IA&Q#C4%&HKLL_A&3A&XM7@KNO&.34%7 ';2):&C)&.<#1'D?-3=.-&5-C)&$0F&2)(,8&'&*-"5&/"')C0.%,+%&3.-2)2&$)'(-5,-61+&+&2%4-& =%4%&5-C)&$0F&4-2%"'-,%&'&$)'(-5,-61+8&'&.0$-";A&B%4&.34%';2)&PA&j"-('+34+&H@W\@A&3A&_LO:& .<#1'D?#.&,%>)C0&()*+,+-.%F&2%4-&-3-$0&-((%>-,)&-(&(-5;: &%&,+)&2)?-&/-'$%.+-,)A& S3/#<1')3,)&;3=%.-(%.3=.-&2%3,-&-4")6>%:&4=-&2)3=&-3-$8&$)'(-5,8:&%&4=-&,+)A&E%&-3-$0& $)'(-5,)&;',%2)&3+D&.3'03=4+19:&4=#"'0&Y,+)&5+)3'4%28&.&>-4%>;&5+)3'4%>,05&.&"-';7 5+),+;&/"')/+3#.&-&-19"-,+)&/"%.&>-4%=-"#.&+&5+)3'4%,+-.05&'%3-$+)&?5+,0&+&,+)&38& '%5)>(-.%,+&,%&/-$0=&3=%<0&.&"-';5+),+;&/"')/+3#.&-&).+(),12+&>;(,-61+&+&(-.-(%19& -3-$+3=019Z&Hn3=%.%&'&(,+%&@K&5%"1%&KLLd&"A&-&/-5-10&3/-<)1',)2:&`'AnA&'&@_ALdAKLLd&Q"&\d& /-'A&_WNOA &S&;2D1+;&,+,+)23')2&n3=%.0&=-&,+)&.<#1'D?-3=.-:&%&/-'-3=%.%,+)&$)'&(%19;& ,%(&?<-.8&'-3=%<-&;',%,)&'%&3'1')?#>,8&30=;%12D:&'&/-.-(;&4=#")2&,%>)C0&;('+)>%F&/-5-7 10A&I0>),+)&/-2DF&$)'(-5,-61+&+&.<#1'D?-3=.%&.0,+4%281)?-&'&.->,)?-&.0$-";& 5-C)& @_A& S%"=-&/%5+D=%F:&"-'.%C%281&-&/"-$>)5+)&$)'(-5,-61+&'&.0$-";:&C)&$01+)&-3-$8&$)'(-5,8&,+)& 2)3=&C%(,05&3/-3-$)5&,%&C01+):&,+)&2)3=&'.+8'%,)&'&4-,3=%=%128&'%3=%,)2&"')1'0.+3=-61+&+&,+)& .+8C)&3+D&'&-("';1),+)5&;',%.%,019&/"')'&3/-<)1')T3=.-&.%"=-61+A&B%4&.34%';2)&e.-,%&j"%7 $%"1'04&/"')5+)3'1'%,+)&3+D&-3#$& $)'(-5,019& H.<#1'D?-3=.-O &3/-.-(-.%,)& 2)3=&/"')()& .3'03=4+5&/-3';4+.%,+)5&2)('),+%:&>)/3'019&.%";,4#.&(-&C01+%&+&)?'03=),12+&>;$&/"%10:&1'07 >+&2)3=&('+%<%,+)5&1)>-.05&Hj"%$%"1'04&eA:&KLL\A&3A&Kd\OA


XL

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31)

$0F&3/-.-(-.%,)&=05:&C)&>;('+)&.0$+)"%2810&,+)34"D/-.%,0&3=0>&C01+%&/-3+%(%28&1)190& /-(-$,)&(-&-3#$&$)'(-5,019c&/"-.%('8&,+);3=%$+>+'-.%,)&C01+):&<%=.-&'5+),+%28&5+)231)& /-$0=;:&.'$;('%28&.6"#(&3/-<)1',-61+&>-4%>,)2&.+)>4+)&)5-12):&;="'05;28&3+D&'&(-"0.1')2& /"%10:&1'D3=-&/-()25;281&%4=0.,-6F&'%.-(-.8&.&'%5+%,&'%&.0C0.+),+)&Hj"-('+34+&PA:& @W\@A&3A&_KV&j"%$%"1'04&eA:&KLL\A&3A&KN_OA&P=.+)"('+F&="')$%:&C)&=)"5+,&.<#1'D?%&(%>)1)&,+)&.07 1')"/;2)&19%"%4=)"03=04+&-3-$0&$)'(-5,)2&+&2%4-&=%4+&/-.+,+),&$0F&="%4=-.%,0&-(5+),,+)A b-,4>;(;281&"-'.%C%,+%&,%&=)5%=&/"'01'0,&$)'(-5,-61+:&191+%<$05&2)3'1')& "%'&/-(4")6>+F&+19&.+)>-.05+%"-.-6F&+&.3/#<.03=D/-.%,+)A&B%4%4->.+)4&2)(,%4&/"#$%& ;19.01),+%&+3=-=0&'2%.+34%&$)'(-5,-61+:&$)'&/-3="')?%,+%&2)2 &/"'01'0,: &2%4-&?";/0& /"-$>)5#.&1'0&=)C&1'0,,+4#.&l&/-.+8'%,019&+&.'%2)5,+)&3+D&.%";,4;281019&l&$D('+)& (03/;=8&2)(0,+)&%4%()5+148A

C+1<+(=.,O+,P ! ^%"=-3'&^A:&^<%C)2&g:&@WW_A&A+-.07$:-%(&*$8+,&(-./*.0%$A&S%"3'%.%A ! ^+)>)14%7!";3&BA:&f0(').34+&!A:&I%1+)2).34%&fA:&KL@@A&I3.J&%(*&+$+$*!")"8%H.*:4K *&+:!3&6")+,&(-./*.0%$+*:+L8,&4!(%()M*$&A&J;$>+,A ! ^"+145%,,&!9A:&f%$+,-t+='&pA]A:&b%";'%&BAB"A:&]-%=)3&`A:&]-9,&gA:&b+(()"&JA:&@WXKA& <.-&4!+.N+9&43$*5+:*-+%.3$*5A&YU5)"+1%,&!3019->-?+3=Z&NMHdOA ! ^"-.%"1'04&hA:&")(A&KLLXA&Ya-";5A&G&$)'(-5,-61+&$)'&>D4;ZA+j(%T34A ! ^"-.%"1'04&hA:&`D$34+&IA:&")(A&KL@LA&Ya-";5A&G&$)'(-5,-61+&$)'&>D4;ZA&j(%T34A ! ^04-.34%&^A:&KLLX%A&'#(&/.%+-./.7:+7+#.-($*$&+:46.9.4.7&HA&Sc&'#(&/.%+7+#.K -($*$&1+<$O-()+"&.#$C+:+3#:6")6CA&IA&`D$34+:&")(A&Q-.0&P=%.A ! ^04-.34%&^A:&KLLX$A&;),#:*&+3#.,4&/)+7!3DJ%(&!*&H+#.-($*)+3.4!6$&HA&Sc&'#(&K /.%+7+#.-($*$&1+<$O-()+"&.#$C+:+3#:6")6CA&IA&`D$34+:&")(A&Q-.0&P=%.A ! ]+119)==+&`A: &f+'>)0&fA:&@WX@A &P&Q&4.3/&*":4+3&#!3&%"$Q&!+ .*+"9& +&"$.4.5)1+$*K "&#5&*&#:"$.*:4+"#:*!/$!!$.*1+:*-+!&R8&4:&+.N+%9$4-+/:4"#&:"/&*"A&Sc&S&7+-$#K &%"$.*+.N+%9$4-+-&Q&4.3/&*"1+P&Q&4.3/&*":4+3&#!3&%"$Q&!+.*+%9$4-+/:4"#&:"/&*"A& fA&f+'>)0:&`A&]+119)==+:&")(A&P%,&a"%,1+31-A ! ]>%/9%5 & `A: & KLLKA &T.8!$*5 + 3:"97:)!U + E+ 3.!"/.-&#* + :*:4$")%:4 + N#:/&7.#6A& Ym-;3+,?:&R9)-"0&%,(&P-1+)=0Z&p->A&@WA ! ]>%/9%5&`A:&KLLNA &':"97:)!+E33#.:%9&!+".+T./&4&!!*&!!+@&!&:#%9A &YB-;",%>& -*&]-55;,+=0&u&U//>+)(&P-1+%>&!3019->-?0Z&p->A&@NA ! ]),=";5&^%(%,+%&G/+,++&P/-<)1',)2:&KLL_A&I)"8:%H:+.!D,+,&(-./*)%9+7+;:#K !(:7$&+V+.3$*$&+.!D,+,&(-./*)%9+$+3#:%.7*$6D7+!.%H:4*)%91&S%"3'%.%A ! ]),=";5&^%(%,+%&G/+,++&P/-<)1',)2:&KLLWA&'#(&/.%+$+6.*N4$6")+7+-./81+W./8K *$6:"+(+,:-:XA&S%"3'%.%A ! ]9.%3'1'&BA: & KLLXA &A!.,.7.0%$.7& + $ + !3.J&%(*& + 7)(*:%(*$6$ + N8*6%H.*.7:*$: + ,&(-./*)%9+/OY%()(*A&J;$>+,A ! `D$34%&UA:&KLLMA&@.4:+3./.%)+3!)%9.4.5$%(*&H+7+$*"&5#:%H$+(:7.-.7&H+$+!3.J&%(K *&H+.!D,+,&(-./*)%9A&Sc&Z&(#.,.%$&+H:6.+3#.,4&/+,&(-./*)%9+3.4!6$%9A&UA&`;7 "%1'7S%>1'%4:&")(A&S%"3'%.%A ! `D$34%7]),+%,&UA:&G>)19&!A:&")(A:&KLLXA&A-+84$%)+-.+!:/.-($&4*.0%$+Y)%$.7&H1 + I":*-:#-)+ !3.J&%(*&H + $+ (:7.-.7&H + [#&\$*"&5#:%H$ + .!D,+ ,&(-./*)%9+ 7 + !(&0%$8 + !N&#:%9A&j(%T34A


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*& !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

X@

`D$34+& IA: &KLLNA &I.%H.-&/.5#:N$%(*)+ 3.#"#&"+ (,$.#.7.0%$ + .!D,+ ,&(-./*)%9 + ;.H&7D-("7:+'./.#!6$&5.1+@:3.#"+(+,:-:XA&!A&G>)19:&gA&P'1'0/+-":&jA&P-19%17 4%:&BA&I84-3%:&")(A&Y!-5-3=&l&/+35-&3%5-/-5-10A&G&$)'(-5,-61+&$)'&>D4;ZA& j(%T34A `D$34+&IA:&KLLM%A &I.%H.-&/.5#:N$%(*)+3.#"#&"+(,$.#.7.0%$+48-($+,&(-./*)%9 + 7.H&7D-("7:+3./.#!6$&5.+V+5#8-($&X+=>>]A&UA&`D$34%7]),+%,:&jA&]+3:&UA&I%2:& ^A & !";3%4: & ")(A & Y!-5-3= & l & /+35- & 3%5-/-5-10A & G & $)'(-5,-61+ & $)' & >D4;ZA& j(%T34A `D$34+&IA:&KLLM$A&;$(&#8*&6+.!D,+,&(-./*)%9+7+07$:-./.0%$+/J.-($&Y)+:6:K -&/$%6$&H+2#DH/$:!":1+'#D,:+!(6$%8+!.%H.4.5$%(*&5.A&UA&`D$34%7]),+%,:&jA&]+3:& UA&I%2:&^A&!";3%4:&")(A&Y!-5-3=&l&/+35-&3%5-/-5-10A&G&$)'(-5,-61+&$)'& >D4;ZA&j(%T34A `D$34+&IA:&KLLX%A&;+6$&#8*68+(/$:*)+Y)%$.7&H+%()4$+.+3.!"#(&5:*$8+!(:*!+7)HK 0%$:+(+7J:!*&H+,&(-./*.0%$A&Sc&'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(-./*)%9+7+2#DHK /$&0%$&A&IA&`D$34+:&PA&f)=-.34+:&")(A+j(%T34A `D$34+&IA:&KLLX$A&I)"8:%H:+.!D,+,&(-./*)%9+7+7.H&7D-("7$&+3./.#!6$/+7+07$&K "4&+7)*$6D7+,:-:X+!.%H.-&/.5#:N$%(*)%9A&Sc&'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(K -./*)%9+7+2#DH/$&0%$&A&IA&`D$34+:&PA&f)=-.34+:&")(A+j(%T34A `D$34+&IA:&KL@L%A &^.+ *.7&5.+7+ ,:-:*$:%9+ !.%H.-&/.5#:N$%(*)%9_+;),#:*& + :!3&6")+*:+3.-!":7$&+,:-:X+(+=>>`+#.68A&hA&^"-.%"1'04:&IA&`D$34+:&")(A&Ya-7 ";5A&G&$)'(-5,-61+&$)'&>D4;ZA&j(%T34A `D$34+&IA:&KL@L$A&E*:4$(:+!)!"&/8+3./.%)+.!.,./+,&(-./*)/+7+7.H&7D-("7$& + 3./.#!6$/1+A-+3#.N$4:6")6$+-.+7)H0%$:+(+,&(-./*.0%$_A&hA&^"-.%"1'04:&IA&`D$34+:& ")(A&Ya-";5A&G&$)'(-5,-61+&$)'&>D4;ZA&j(%T34A `D$34+&IA:&G>)19&!A:&KLL_A&I.%H.-&/.5#:N$%(*)+3.#"#&"+(,$.#.7.0%$+.!D,+,&(-./K *)%9+7.H&7D-("7:+'./.#!6$&5.1+@:3.#"+(+,:-:XA&UA&P+)$)"=:&UA&I)>>)":&bA&b-.%>7 34%:& bA &h;?-.34+: &")(A &Y!-5-3=& l &/+35-&3%5-/-5-10A & G &$)'(-5,-61+ &$)'& >D4;ZA&j(%T34A `D$34+&IA:&f)=-.34+&PA:&")(A&KLLXA&'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(-./*)%9+7+2#DHK /$&0%$&A&j(%T34A `D$34+&IA:&P=%19;"%&bA:&")(A&KLLXA&A,4$%(:+,&(-./*.0%$A&j(%T34A `;(%&IA:&KL@@A&Z&(-./*)+/.$/+,#:"&/1+A+3.4!6$&H+,&(-./*.0%$+3#(&J./8+7$&K 6D7+7+07$&"4&+!3.J&%(*&5.+*:8%(:*$:+W.0%$.J:A&b"%4#.A `;"%1'7S%>1'%4&UA:&@WWXA&Z&(-./*.0a+7+'.4!%&+V+.+8H&-*.4$%&*$&+3.HOaA&Y!->+7 =04%&P/-<)1',%Z&H_7\OA `;"%1'7S%>1'%4&UA:&")(A&KLL@iKLLKA &;+6#O58+3#.,4&/:")6$+,&(-./*.0%$+3.4K !6$&HA&j(%T34A `;"%1'7S%>1'%4&UA:&")(A&KLLMA&Z&(#.,.%$&+H:6.+3#.,4&/+,&(-./*)%9+3.4!6$%9A& S%"3'%.%A `->+T34+&`A:&@WWXA&A#$&*":%H:+-&N&*!)7*:A&S%"3'%.%A `'AnA&'&KALXA@WWM&Q"&XX&/-'A&__N:&n3=%.%&'&(,+%&\&1')".1%&@WWM&"A&b-()43&4%",0A `'AnA&'&@LALMAKLL@&Q"&M@&/-'A&MNN:&n3=%.%&'&(,+%&K@&1')".1%&KLL@&"A&-&-19"-,+)& /"%.&>-4%=-"#.:&5+)3'4%,+-.05&'%3-$+)&?5+,0&+&-&'5+%,+)&b-()43;&10.+>,)?-A `'AnA&'&@@A@LA@WWd&Q"&@L_&/-'A&_LW:&n3=%.%&'&(,+%&K&>+/1%&@WWd&"A&-&,%25+)&>-4%>+ & 5+)3'4%>,019&+&(-(%=4%19&5+)3'4%,+-.019A


XK

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31) ! ! ! !

! ! !

!

! ! !

! ! ! ! !

!

!

!

`'AnA&'&@_ALdAKLLd&Q"&\d&/-'A&_WN:&n3=%.%&'&(,+%&@K&5%"1%&KLLd&"A&-&/-5-10& 3/-<)1',)2A `'AnA&'&@MALdA@WMd&Q"&@d&/-'A&X_:&n3=%.%&'&(,+%&@L&4.+)=,+%&@WMd&"A&-&).+(),12+& >;(,-61+&+&(-.-(%19&-3-$+3=019A `'AnA&'&KLALWAKLL_&Q"&@XL&/-'A&@dWN:&n3=%.%&'&(,+%&KW&>+/1%&KLL_&"A&-&/"')1+.7 ('+%<%,+;&/"')5-10&.&"-('+,+)A `'AnA&'&NLA@KA@WWX&Q"&@\K&/-'A&@@@W:&n3=%.%&'&(,+%&@M&?";(,+%&@WWX&"A&-&'5+%,+)& ;3=%.0&-&,%25+)&>-4%>+&5+)3'4%>,019&+&(-(%=4%19&5+)3'4%,+-.019&-"%'&;3=%.0& -&(-19-(%19&2)(,-3=)4&3%5-"'8(;&=)"0=-"+%>,)?-&.&>%=%19&@WWW&+&KLLLA a+='/%="+14&PA:&b)5/&!A:&b>+,4)"&PA:&KLLLA&I$*54&+9./&4&!!*&!!1+E*+.Q&#Q$&7+.N + #&!&:#%9+$*+Z#$":$*A&^"+3=->A a"81'4+).+1'7S"-,4%&UA:&E"%<)4&IA:&@WWXA&Z&(-./*.0a+H:6.+3#.,4&/+!3.J&%(*)A& Sc&b,.-()+$+,&(-./*$A&!A&`-$"-.->34+:&")(A&b%=-.+1)A j+)"5%4-.34%&fA:&KLL_A&A,4$%(:+,&(-./*.0%$1+2&.#$:+$+3#:6")6:A&Sc&c6!648(H:+ $+$*648(H:1+I3.J&%(*:+-$:5*.(:d+87:#8*6.7:*$:d+6$&#8*6$+-($:J:*$:A&BA&j"-=4-.7 34%7J)()":&bA&a%>+3')4:&")(A&S%"3'%.%A j<#.,0&n"'8(&P=%=03=01',0&`)/%"=%5),=&!"%10:&KL@@A&<$&!$O%(*:+$*N.#/:%H:+.+,&(K #.,.%$8+7+'.4!%&+7+%(&#7%8+=>ee+#.681+...A3=%=A?-tA/>i1/3i"()ir$1"i?;3i!n^J& v/.v5+)3+)v+,*v-v$)'"-$v.v/->31)v\5vKL@@A/(*:&(-3=D/c&KKAL\AKL@@A j<#.,0&n"'8(&P=%=03=01',0:&$A(A&Z:*6+P:*)%9+L.6:4*)%9A&...A3=%=A?-tA/>i$(>i& %//i3="-,%A9=5>w/v,%5)x+,()43:&(-3=D/c&@KAL_AKL@LA j->+5-.34%&PA:&R%"4-.34%&gA:&b-/+T34%&eA:&KLL_A &b,D!"7.+$+7)648%(&*$&+!3.K J&%(*&1+Z:-:*$:K<&".-)K;)*$6$A&S%"3'%.%A j"%$%"1'04&eA:&KLL\A&A+N8*6%H.*.7:*$8+"#(&%9+3.HOaU+Y&,#:%)+[Y&,#:%"7.\1+7JDK %(O-()+[7JD%(O5.!"7.\1+,&(-./*$+[,&(-./*.0a\A&Sc&^(J.7$&6+7+.,4$%(8+7)648K %(&*$:+ $+/:#5$*:4$(:%H$+!3.J&%(*&H1+;.6DJ+(:5:-*$&X +"&.#&")%(*)%9A&bA &^+%<-7 $"')34%:&PA&b%.;>%:&")(A&R-";TA j"%$%"1'04&eA:&KLLMA&I)!"&/+7!3:#%$:+$+3./.%)+,&(-./*)/A+G>3'=0,A j"%5>).+1'&IA:&@WWXA&Z&(-./*.0a+H:6.+3#(&H:7+:-:3":%H$+!3.J&%(*&H1&Sc&b,.K -()+$+,&(-./*$A&!A&`-$"-.->34+:&eA&I8("0:&")(A&b%=-.+1)A j"-('+34+&PA:&@W\@A&L8-($&+48M*$1+I"8-$8/+(+9$!".#$$+3:X!"7:+$+3#:7:+3.4!6$&5.A& b"%4#.A j"-=-.34%7J)()"&BA:&KLLKA &f&*./&*+7$&46./$&H!6$&H+,$&-)1+A-+&3$(.-8+-.+8*K -&#%4:!!A+h#([A j;1.%7J)6,0&gA:&KLLKA&g/$:*)+3.($./8+Y)%$:+$+$%9+!3.J&%(*&+87:#8*6.7:*$:1 + Sc&;)/$:#)+Y)%$:+!3.J&%(*&5.1+'.4!6:+*:+3#(&J./$&+hh+$+hhi+7$&68A&IA&I%"-7 (0:&")(A&S%"3'%.%A e,3=0=;=&!"%10&+&P/"%.&P-12%>,019:&KLLWA &Z:-:*$:+*:-+3.($./&/+$+!"#86"8#C + (/.-)N$6.7:*&5.+/$*$/8/+!.%H:4*&5.+7+=>>?+#1& S%"3'%.%A&...A+/+33A1-5A& />i...v,).v53vKLLXA/(*:&(-3=D/c&LdALdAKL@LA B%1-$3&bA:&b)5),0&BA:&I%,'+&RA:&@WWWA&29&+!"#8554&+".+-&N$*&+9./&4&!!*&!!U+E+%.*K !"#8%"$Q$!"+:33#.:%9A&Sc&T./&4&!!*&!!1+'8,4$%+3.4$%$&!+:*-+3#$Q:"&+"#.8,4&!A&PA&m;=7 3-,:&`A&]>%/9%5:&")(A&J-,(-,A B%5"-'+4&UA:&Q-1)>>%&JA:&@WWXA &29&+I.%$.4.5)+.N+I.%$:4+'#.,4&/!1+29&.#&"$%:4 + '&#!3&%"$Q&+:*-+<&"9.-!+.N+i*"&#Q&*"$.*1+]%5$"+(?)A


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*& ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

XN

B%[('+4-.34+&IA:&KLLLA&I)*-#./+,&(-./*.0%$A&Yk.+%=&!"-$>)5#.Z&,"&\iXWA b-)?)>&!A:&I)>%5+(&gA:&^;",%5&IAUA&@WW_A&^9$4-9..-+#$!6+N:%".#!+N.#+9./&4&!!K *&!!+:/.*5+9./&4&!!+:-84"!A&YU5)"+1%,&B-;",%>&-*&!;$>+1&m)%>=9Z&t->A&X_A&Q-A&@KA b-.%>34%&`A:&KLL\A&'.46$+3$H:*&A&YQ).3.))4&!->34%Z&,"&NMA b-')4&SA:&KLLMA &Z&(#.,.%$&+H:6.+(H:7$!6.+!3.J&%(*&A&Sc &;)/$:#)+Y)%$:+!3.K J&%(*&5.1+'.4!6:+*:+3#(&J./$&+hh+$+hhi+7$&68A&IA&I%"-(0:&")(A&S%"3'%.%A J%5$&mAfA:&@WWLA&;$44+7&+!:Q&+"9&+9./&4&!!+/&*":44)+$44_A&YU5)"+1%,&B-;",%>&-*& !3019+%="0Z&p->A&@dMA I%';"&BA:&")(A&KLL\A&Z&(-./*.0a1+I(6$%&+(+!.%H.4.5$$d+3.4$")6$+!3.J&%(*&H+$+6:".K 4$%6$&H+*:86$+!3.J&%(*&HA&J;$>+,A I),()>&IA:&KLLMA&I3.J&%(&X!"7.+$+#)"8:JU+9&"&#.".3$:+,&(-./*.0%$A&R-";TA I+6&JA:&KLLMA&'#.,4&/)+!3.J&%(*&1+2&.#$:d+/&".-.4.5$:d+,:-:*$:A+b"%4#.A I-1';4&gA:&@WWWA &Z&(-./*.0a+H:6.+3#.,4&/+!3.J&%(*)+7+.3$*$:%9+.!D,+,&(K -./*)%9A&Sc&'.%(8%$&+*$&&5:4$":#*.0%$d+8,D!"7.d+,&(-./*.0a+:+(H:7$!6:+3:".K 4.5$$+!3.J&%(*&H+7+:6"8:4*&H+#(&%()7$!".0%$+6#:H8A&RA&P-<=03+%4:&")(A&S<-1<%.)4A Q%2.0C3'%&e'$%&b-,="->+:&@WWMA&i*N.#/:%H:+.+7)*$6:%9+6.*"#.4$+#&:4$(:%H$+8!":7) + .+3./.%)+!3.J&%(*&H+7+(:6#&!$&+(:3.,$&5:*$:+(H:7$!68+,&(-./*.0%$A&S%"3'%.%A Q)3=-"-.+1'7S0$-"34%&BA:&KLLXA&A+&6.*./$%(*)/+7)$(.4.7:*$8+.!D,+,&(-./K *)%9A&Sc&'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(-./*)%9+7+2#DH/$&0%$&A&IA&`D$34+:&PA& f)=-.34+:&")(A+j(%T34A Q-.%4-.34%&UA:&KLLX%A&b6J:-+!".!8*6D7+#.-($**)%9+.!D,+,&(-./*)%9A&Sc&'!)K %9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(-./*)%9+7+2#DH/$&0%$&A&IA&`D$34+:&PA&f)=-.34+:&")(A& j(%T34A Q-.%4-.34%&UA:&KLLX1A &'#.,4&/+8(:4&Y*$&*$:+.-+:46.9.48+70#D-+.!D,+,&(-./K *)%9A&Sc&'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(-./*)%9+7+2#DH/$&0%$&A&IA&`D$34+:&PA&f)7 =-.34+:&")(A&j(%T34A Q#C4%&IA:&KLL_A&I")4+Y)%$:+,&(-./*&5.+7JD%(O5$+7+:!3&6%$&+684"8#)+8,D!"7:1 + Sc&A,4$%(:+3.4!6$&H+,$&-)+V+!":*+$+3&#!3&6")7)A&IA&`;(%:&")(A&b"%4#.A Q#C4%&IA:&KLL\A&;JD%(O5.!"7.1+gH:7$!6.+!3.J&%(*&+$+$*"&#7&*%H:+!.%H:4*:1+YE)7 3'0=0&!"%10&P-12%>,)2Z&,"&@@A G?-,-.34%&eA:&@WW_A&Z&(-./*.0a+7+W#:H:%9+b*$$+c8#.3&H!6$&HA&YP/"%.0&I+)3'7 4%,+-.)Z&,"&@A G>)19&!A:&KLLMA&E6")7$(:%H:+(:7.-.7:+A!D,+,&(-./*)%9A&Sc&Z&(#.,.%$&+H:6. + 3#.,4&/+,&(-./*)%9+3.4!6$%9A&UA&`;"%1'7S%>1'%4:&")(A&S%"3'%.%A G>)19&!A:&KLLXA&<$&!(6:4*$%"7.+:+,&(-./*.0aA&^"-.%"1'04&hA:&")(A&Ya-";5A&G&$)'7 (-5,-61+&$)'&>D4;ZA&j(%T34A G>)19&!A:&KL@LA&g:3.,$&5:*$&+,&(-./*.0%$+V+3#&7&*%H:+%&4.7:d+!)!"&/.7:+.#:( + 3#.N$4:6")6:1+@:3.#"+(+,:-:XA &hA&^"-.%"1'04:&IA&`D$34+:&")(A&Ya-";5A&G&$)'7 (-5,-61+&$)'&>D4;ZA&j(%T34A G>+.%7]+)3+)>34%&IA:&KLLNA&^(J.7$&6+,&(-./*)+H:6.+F$**)G1+<.Y4$7.0%$+8%(&!"K *$%"7:+!3.J&%(*&5.1 +Sc &P($:J:*$&+!3.J&%(*&+7+3#:%)+!.%H:4*&H+*:+3#.58+hhi + 7$&68A&gA&b%"=-.+1':&UA&G>;$+T34+:&")(A+R-";TA G>+.%7]+)3+)>34% & IA: & KLL\A &'$O"*. + *$&3#()3$!:*$:1 + I"8-$8/ + . + 7)$(.4.7:*$8 + !3.J&%(*)/+,&(-./*)%91&!-',%TA


Xd

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31) !

!

!

! ! ! !

! ! !

!

! ! !

!

!

G>+.%7]+)3+)>34%&IA: &!"'05)T34+ &UA: &KLLWA+ <$&!(6:4*$%"7. +!.%H:4*& +H:6. +$*K !"#8/&*"+4.6:4*&H+3.4$")6$+!3.J&%(*&H+7.,&%+.!D,+,&(-./*)%9d+*:+3#()6J:-($& + '.(*:*$:1+ P$:5*.(:+ $+ #&6./&*-:%H&A&^%(%,+%&*+,%,3-.%,)&/"')'&I+%3=-&!-7 ',%T&,%&5-10&/-"-';5+),+%&5+D('0&I+%3=)5&!-',%T&%&/-',%T34+5+&/;$>+1'7 ,05+&3'4-<%5+&.0C3'05+&'%.%"=)?-&KKALMAKLLWA G6"-()4&^%(%,+%&G/+,++&!;$>+1',)2:&KLLMA&'.4:%)+7.,&%+(H:7$!6:+3#(&/.%)+7+#.K -($*$&+.#:(+.3$*$&+.N$:#d+!3#:7%D7+$+07$:-6D7+.+7)!"O3.7:*$8+$+.6.4$%(*.0%$:%9 + 7)!"O3.7:*$:+3#(&/.%)+7+#.-($*$&1+;)*$6$+,:-:X+2SI+AZA'+-4:+<$*$!"&#!"7: + '#:%)+$+'.4$")6$+I3.J&%(*&HA&S%"3'%.%A !%,)4 & RA: & $A(A &b,D!"7. + $ + *$&#D7*.0%$U + -)4&/:") + 3./$:#81 +...A3=%=A?-tA/>i& 1/3i"()ir$1"i?;3i!GEvn$-3=.-v+v,+)"-.,-31+7(0>)5%=0v/-5+%";A/(*:& (-3=D/c& LdALdAKLLWA !+)4;=7^"-('4%&`A:&KLLLA&A+,&(-./*)%9+$+,&(-./*.0%$+V+:!3&6")+N&*./&*.4.K 5$%(*&d+&"$.4.5$%(*&+$+"&#:3&8")%(*&A&S%"3'%.%A !+)4;=7^"-('4%&`A:&KLL\A&Z&(-./*.0aA&S%"3'%.%A !+3%"34%&IA:&@WWNA&<$&H!6$&+!%9#.*$!6.+-4:+,&(-./*)%9+6.,$&"1&Y!"%1%&P-12%>,%Z& @WWNHdOA !-/+)>%"34%&^A:&KLL@iKLLKA &'#()%()*)+,&(-./*.0%$+ 7+07$&"4&+"&.#$$+3!)%9.4.K 5$%(*)%9A+Sc&;+6#O58+3#.,4&/:")6$+,&(-./*.0%$+3.4!6$&HA&UA&`;"%1'7S%>1'%4:& ")(A&j(%T34A !-(?#"34+&BA:&@WW\A&b,D!"7.+!8,$&6")7*&1+Sc&b,D!"7.+7+07$&"4&+,:-:X+,8-Y&K "D7+5.!3.-:#!"7+-./.7)%9A&S%"3'%.%A !-"-.34+&IA:&@WWXA&Z&(-./*.0a1&Sc&c*%)64.3&-$:+I.%H.4.5$$+"1+e1+EKjA&SA&b.%7 6,+).+1':&")(A&S%"3'%.%A !"'05)T34+&UA:&@WWdA&Z&(-./*.0a+:+#)*&6+3#:%)+$+!"#86"8#:+6.!("D7+8"#()/:K *$:1+'#()6J:-+'.(*:*$:A&Sc&Z&(#.,.%$&+$+3./.%+!3.J&%(*:+(/$:*)+#)*68+3#:%) + 7+'.4!%&A&!-',%TA !"'05)T34+&UA:&@WWMA&k&.5#:N$:+$+!6:4:+(H:7$!6:+,&(-./*.0%$+7+'.4!%&A&RA&b%7 5+T34+:&SA&h%').34+:&mA&P4-"-.34+:&")(A&Y^)'(-5,-6F:&f-1',+4+&,%;4-.)&]%7 "+=%3Z&f-4&eA !"'05)T34+&UA:&@WWXA &Z&(-./*.0a1+'.4$")%(*.K!3.J&%(*:+-&N$*$%H:+$+N.#/)+(H:K 7$!6:A&Y!"%1%&P-12%>,%Z&,"&dA !"'05)T34+&UA:&KLL@A &Z&(-./*.0a+H:6.+67&!"$:+!3.J&%(*:+7+'.4!%&+7!3DJ%(&K !*&HA&!-',%TA !"'05)T34+&UA:&KLLXA &E6"8:4*)+!":*+3#.,4&/8+,&(-./*.0%$+7+'.4!%&1+E!3&6" + 3.4$")%(*.K!3.J&%(*)A&Sc &A,4$%(:+,&(-./*.0%$A&IA&`D$34+:&bA&P=%19;"%:&")(A& j(%T34A f)=-.34+ & PA: & `D$34%7]),+%, & UA: & KLLX%A &Z&(3.0#&-*$& + $ + 3.0#&-*$& + 3#()%()*) + ,&(-./*.0%$+7+#&"#.!3&6")7*&H+.%&*$&+.!D,+,&(-./*)%9+V+7+3.!(86$7:*$8+6.*K !&67&*%H$+3!)%9.4.5$%(*)%9A&Sc&'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(-./*)%9+7+2#DHK /$&0%$&A&IA&`D$34+:&PA&f)=-.34+:&")(A+j(%T34A f)=-.34+&PA:&`D$34%7]),+%,&UA:&KLLX$A+ <.-&4&+#:-(&*$:+!.,$&+(+!)"8:%HC+7J:K !*&H+,&(-./*.0%$+V+6.*!&67&*%H&+3!)%9.4.5$%(*&1 +Sc &'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4 + .!D,+,&(-./*)%9+7+2#DH/$&0%$&A&IA&`D$34+:&PA&f)=-.34+:&")(A+j(%T34A


IA&`D$34+:&'#()%()*)+,&(-./*.0%$1+2)3.4.5$&+$+67&!"$&+!3.#*& !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

X_

f)=-.34+&PA:&`D$34%7]),+%,&UA:&KLLX1A+A5D4*:+%9:#:6"&#)!")6:+3!)%9.4.5$%(*: + .!D,+,&(-./*)%9+*:+"4&+3.#D7*:7%()/+.!D,+-J85."#7:4&+,&(#.,."*)%9+$+3.38K 4:%H$+.5D4*&H1&Sc&'!)%9.!3.J&%(*)+3#.N$4+.!D,+,&(-./*)%9+7+2#DH/$&0%$&A&IA&`D$7 34+:&PA&f)=-.34+:&")(A+j(%T34A f-5%T34+&mA:&KLLKA &kJD7*&+6$&#8*6$+(/$:*+7+!"#86"8#(&+!3.J&%(*&HA&Sc &;)K /$:#)+Y)%$:+!3.J&%(*&5.1+'.4!6:+*:+3#(&J./$&+hh+$+hhi+7$&68A&IA&I%"-(0:&")(A& S%"3'%.%A f')1',+4 & !"%.& G$0.%=)>34+19: & @WW_A &@:3.#" + @(&%(*$6: + '#:7 + A,)7:"&4!6$%9 + 7B!+!":*8+7)6.*)7:*$:+3#(&(+5/$*)+8!":7.7)%9+.,.7$C(6D7+7.,&%+.!D,+,&(K -./*)%9A&S%"3'%.%A P+(-"-.+1'&PA&@WWMA&'!)%9.!3.J&%(*&+:!3&6")+,&(-./*.0%$1&RA&b%5+T34+:&SA&h%7 ').34+&mA:&P4-"-.34+:&")(A&Y^)'(-5,-6F&f-1',+4+&Q%;4-.)&]%"+=%3ZA&b+)>1)A P+4-"34%&BA:&@WWXA&W.*!8/3%H:A&S%"3'%.%A P-$1'%4&BA:&@WWXA&Z&(#.,.%$&A&Sc&c*%)64.3&-$:+I.%H.4.5$$+"1+e1+EKjA&SA&b.%6,+)7 .+1':&")(A&S%"3'%.%A P-<=03+%4&RA:&@WWMA &'.7$C(:*$:+,&(-./*.0%$+(+(:%9.7:*$:/$+3:".4.5$%(*)/$A& Y!"-$>)50&U>4-9->+'5;Z&p->A&KiNA P=%,4+).+1'&JA:&KLLKA&g#.(8/$&a+,&(-./*.0aA+G>3'=0,A P'>;'&^A:&KL@LA&l7$:"+!3.J&%(*)+,&(-./*)%9+6.,$&"A&S%"3'%.%A k>)('+%,-.34+&BA:&@WW_A &2.7:#()!"7.+'./.%)+$/1+071+Z#:":+E4,&#":+:+,&(-./K *.0aA&S"-1<%.A k>)('+%,-.34+&BA:&KLL\A&g-#.7$&+,&(-./*)%9A&b+)>1)A S%19-.+1'&IA&KLLXA+@:3.#"+(+,:-:X+*:-+3#()%()*:/$+,&(-./*.0%$A&Sc&`;(%& IA&Z&(-./*.0a1+2#8-*)+3#.,4&/+!3.J&%(*)A&b+)>1)A S%"'0.-(%7b";3'0T34%&SA:&@WW\A &;$&46./$&H!6:+,$&-:+7+.6#&!$&+"#:*!N.#/:K %H$A+h#([A E%$+)>34%&IABA:&KLLMA&b,D!"7.+:+3#.%&!)+/:#5$*:4$(:%H$+!3.J&%(*&HA+J;$>+,A E%>).34%&`A:&KLL_A &<&".-.4.5$%(*&+87:#8*6.7:*$:+,:-:X+*:-+,&(-./*.0%$CA& Sc&f.#/)+3./.%)+,&(-./*)/1+E*:4$(:+8J:"7$&X+$+.5#:*$%(&X+3#.,4&/8A&`A&E%>).7 34%:&IA&G>+.%7]+)3+)>34%:&eA&P'1')/%,+%47S+)19%:&PA&j"')?-"34+:&")(A&S%"3'%.%A E%"'8('),+)&Q"&@\K&b-5),(%,=%&j<#.,)?-&!->+12+&'&(,+%&@XALKAKLLX&"A&.&3/"%7 .+)&5)=-(&+&*-"5&.04-,0.%,+%&/"')'&!->+12D&'%(%T&.&'.+8'4;&'&/"')5-18&.&"-7 ('+,+)&.&"%5%19&/"-1)(;"0&YQ+)$+)34+)&b%"=0ZA E+)>+T34+&UA:&KLL_A&S:-8Y)7:*$&+:46.9.48+:+,&(-./*.0aA&YU>4-9->+'5&+&Q%"4-7 5%,+%Z&=A&@X:&,"&@7KA


X\

!"-$>)5&$)'(-5,-61+&.&!->31) M,:727#(O#'(*2<2770277#,03#.2,7(07#(O#12+0=#'(*2<277" Q%-(<(=+27#,03#&(0).(R2.7+,<#+77:27 ST:**,.%U

R9) & %;=9-" & (+31;33)3 & 5)=9-(->-?+1%> & /"-$>)53 & +, & %,%>0'+,? & =9) & 1%;3)3 & -*& 9-5)>)33,)33&+,&!->+39&31+),=+*+1&>+=)"%=;")A&a+"3=>0:&9)&(+3=+,?;+39)3&=.-&5%+,&?"-;/3&-*& *%1=-"3&")3/-,3+$>)&*-"&9-5)>)33,)33c&5%1"-7&%,(&5+1"-73=";1=;"%>A&U11-"(+,?&=-&9+5:& 9-5)>)33,)33&5%0&$)&1%;3)(&$0&%=&>)%3=&,+,)&(+**)"),=&*%1=-"3A&a+t)&-*&=9)5&9%t)&5%17 "-73=";1=;"%>&19%"%1=)":&%,(&=9)3)&%")&/-t)"=0:&;,)5/>-05),=:&/--"&9-;3+,?:&+,%//"-7 /"+%=)&>%.:&+,)**+1+),10&-*&.)>*%")&303=)5A&R9"))&-*&=9)5&9%t)&5+1"-73=";1=;"%>&19%"%17 =)"&%,(&=9)3)&%")&*%5+>0&t+->),1):&%((+1=+-,:&3-1+%>&/%=9->-?0A&g%19&-*&=9)3)&/-=),=+%>& 1%;3)3&+3&=9-"-;?9>0&()31"+$)(&%,(&%,%>0')(A&R9)&%;=9-"&%>3-&(+31;33)3&=9)&/"-$>)5&-*& y*"))>0& 19-3),y & 9-5)>)33,)33 & %,( & 9-. & +,(+t+(;%>3 & ),=)"& =9) & /%=93 & >)%(+,? & =-.%"(3& 9-5)>)33,)33A


!"#$%&'()'*+$,+$-%

!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'& 3%4/$5'+%637,)#1+%8#)#0+*)79


!"#$%&'(&)%&#(*+,%-.+#/&(012)134% !"#$%$&'()*%+%,-'+.(/'#0"1$"2)&(&(1"$&-"+&$3(4,%5&(#6%7&4,%($%(8"#&"1&'("395: $",+%6"7;1(1%(,5.)#"7'(#$%)#'$&'(05%(,4#-%<-"7%$&%(8"5&-;,&(48"<')#$'6(8%=4-7%(#%: +97$"(7(,"$-',2)&'(8+'7'$)6&(/'#0"1$"2)&>(8"1");(0"+%?$'6>(6%,(&(+'&$-'3+%)6&(48"<')#: $'6@(A2+90(8+#;)#;$(/'#0"1$"2)&(7;1&'$&%(4&B()#;$$&,&(1%,+"4-+.,-.+%5$'(C!+#;1'=: 4,&(D@>(EFFG@(4@(GEE:GHIJ(K(/'#(7&%+;3"0$;)*(0%$;)*(-+.0$"(8"0'61"7%L(0');#6'(0"-;)#M)'( -'3"(7;1&%+.(&(0","$;7%L(&)*('7%5.%)6&@(N+.0$"(-%,O'(")'$&L($%(&5'(27&%0)#"$%(8"1")( 8",+;7%(4&B(#(8"-+#'/%1&("49/(/'#0"1$;)*@(P+%,(+#'-'5$'6(0&%3$"#;(&(4-%<'3"(1"$&-": +&$3.(.-+.0$&%()%<"2)&"7M(")'$B(4;4-'1.@(A(6%,&1(#%,+'4&'(.,&'+.$,"7%$;(6'4-("$($%(+': &$-'3+%)6B>(%(7(6%,&1(.-+7%5%(8"4-%7;(48+#;6%6M)'(/'#0"1$"2)&Q(A(!"54)'($&'(8+#'8+": 7%0#"$"(0"-;)*)#%4("395$"8"54,&)*(/%0%=>(,-9+;)*()'5'1(/;<"/;("4#%)"7%$&'(4,%5&(/'#: 0"1$"2)& ( & ( #%8+'#'$-"7%$&'()*%+%,-'+;4-;,& ( 4")6"0'1"3+%R&)#$'6 ("49/ ( /'#0"1$;)*@( S;4-'1%-;)#$;(1"$&-"+&$3(#6%7&4,%(/'#0"1$"2)&(8+"7%0#"$;(6'4-(7(079)*(7"6'790#: -7%)*T(8"1"+4,&1(C!"1"+4,&'(U"+.1($%(+#')#(A;)*"0#'$&%(#(P'#0"1$"2)&J(&(8"0,%+: 8%),&1(C!"0,%+8%),&(V+#M0(A"6'790#,&(7(W#'4#"7&'J@(X'0$%,O'(-;5,"(8"1&%+;(8"1"+: 4,&'(7(8'<$;1(#%,+'4&'(48'<$&%6M(1'-"0"5"3&)#$'(7;1"3&(/%0%$&%($%.,"7'3"@(Y%(8+": /5'1($&'0"4-%-')#$'3"(+"#8"#$%$&%(4,%5&(&()*%+%,-'+.(#6%7&4,%(7(7;1&%+#'(1%,+"("+%#( 5",%5$;1(#7+9)"$"(6.O(.7%3B(7(+%8"+)&'(Y%67;O4#'6(Z#/;(["$-+"5&(#(G\\I(+@>(,-9+;(0"-;: )#;<(+'%5&#%)6&(.4-%7;("(8"1");(48"<')#$'6(7(#%,+'4&'(#%8"/&'3%$&%(/'#0"1$"2)&@(]": -;)*)#%4(6'0$%,($&'(#+'%5&#"7%$"(7$&"4,97(8","$-+"5$;)*(#(-'3"(#%,+'4.(CY%67;O4#%( Z#/%(["$-+"5&>(G\\I@(4@(^:IJ@(!"-+#'/B("395$",+%6"7'6(0&%3$"#;>(%(7(8+#;4#<"2)&(78+"7%: 0#'$&'(4-%<'3"(1"$&-"+&$3.(4R"+1.<"7%$"(7(8+"6',)&'([+%6"7'3"(!+"3+%1.(A;)*"0#': $&%(#(P'#0"1$"2)&(&(P.0"7$&)-7%(S")6%5$'3"($%(5%-%(EFF\:EFG_>(,-9+;(#"4-%<("8+%)"7%$;( 8+#'#(`&$&4-'+4-7"(!+%);(&(!"5&-;,&(S8"<')#$'6(8+#;(7489<8+%);(`&$&4-'+4-7%(Z$R+%4-+.,: -.+;(C`&$&4-'+4-7"(!+%);(&(!"5&-;,&(S8"<')#$'6>(`&$&4-'+4-7"(Z$R+%4-+.,-.+;>(EFF\@(4@(_>(IJG@ A%+-"(#7+9)&L(.7%3B>(O'(1"$&-"+&$3(#6%7&4,%(/'#0"1$"2)&(1"O'(/;L(.O;-')#$;(05%( 31&$>(4#)#'395$&'(7&'5,"1&'64,&)*(C#(.7%3&($%(3'"3+%R&B(/'#0"1$"2)&(K("()#;1(8"$&O'6J@( N+.0$"(/"7&'1(27&%0)#;L(4,.-')#$M(8"1")>(,4#-%<-"7%L(&('7%5."7%L(5",%5$'(4-+%-'3&'(+"#: 7&M#;7%$&%(8+"/5'197(48"<')#$;)*(/'#(8+#'8+"7%0#'$&%(7&'5"%48',-"7'6(0&%3$"#;(C#(8'+: 48',-;7;('7%5.%);6$'6(0&%3$"#%(4-%$"7&(/%+0#"(7%O$;(8.$,-("0$&'4&'$&%(8"#7%5%6M);($%( .)*7;)'$&'(85%$"7%$;)*(&($&'(85%$"7%$;)*(#1&%$J@(A(!"54)'(5&0'+'1(7(-;1(#%,+'4&'(6'4-( 7"6'790#-7"(8"1"+4,&'>(7(,-9+;1(7;$&,&(7&'5"5'-$&'3"(&(4-%<'3"(1"$&-"+&$3.(aCbJ(4-%<;(4&B( 8"04-%7M(0"($%8&4%$&%(31&$$;)*(8+"3+%197(7%5,&(#(/'#0"1$"2)&M("+%#(7"6'790#,&'6(4-+%: -'3&&(+"#7&M#;7%$&%(8+"/5'197(48"<')#$;)*>(%($&',-9+'(#(8+%,-;)#$;)*(+',"1'$0%)6&(.0%<"( 4&B(70+"O;L(7(O;)&'c(C]B/4,&(`@>(EFFd/@(4@(HHJ@(A(#7&M#,.(#("/4'+7"7%$;1(7(8"8.5%)6&(8": 1"+4,&)*(/'#0"1$;)*(4.,)'4;7$;1(#7&B,4#%$&'1(4&B(5&)#/;("49/(4-%+4#;)*(&($&'8'<$": 48+%7$;)*>(8"7"<%$"(85%)97,&(48')6%5&#.6M)'(4&B(7(27&%0)#'$&.(8"1");(-'6(3+.8&'@ G@( A(8+"6',)&'(-;1(0&%3$"#%(&(1"$&-"+&$3(4-%$"7&M(6'0$'(#(#%85%$"7%$;)*(#%0%=@


\F

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

e(8'+48',-;7;(1'-"0"5"3&)#$'6>(1&'+#'$&'(4,%5&(/'#0"1$"2)&>(%(4#'+#'6(K(+'%5&: #%)6%(/%0%=(7(2+"0"7&4,%)*(/'#0"1$;)*>(7&MO'(4&B(#(,&5,"1%(48');R&)#$;1&("/4#%+%1&( 8+"/5'1"7;1&@([5.)#"7%(,7'4-&%(-"(0'R&$&)6%("4"/;(/'#0"1$'6@(X%,(7;,%#%$"(-"(7(8.: /5&,"7%$;1(7($&$&'64#;1(-"1&'("8+%)"7%$&.(S<%7"1&+%(`%$0'4%>("8&4.6M);1(3<97$'( ,&'+.$,&(/%0%=($%0(/'#0"1$"2)&M(7(7;/+%$;)*(,+%6%)*>(4#%)"7%$&'(4,%5&(/'#0"1$": 2)&(1"O'(+9O$&L(4&B(7(#$%)#M);(48"49/(7(#%5'O$"2)&("0(8+#;6B-'6(0'R&$&)6&@(A%+-"(7(-;1( 1&'64). ( +%# ( 6'4#)#'( 8"0,+'25&L> ( O'(7;/9+( 48"4"/. ( ",+'25%$&%("4"/;( /'#0"1$'6 ( $&'( "3+%$&)#%(4&B(7;<M)#$&'(0"(,7'4-&&(a)#;4-"c(1'-"0"5"3&)#$;)*>(5')#("0$"4&(4&B(-%,O'(0"( 4R'+;(%,46"$"+1%-;7$'6(&(1%(,"$4',7'$)6'(8"5&-;)#$'@(!"$%0-">(6%,(#&5.4-+"7%$"(-"(7(8+#;: 7"<;7%$;1("8+%)"7%$&.>(8+#;6B)&'(",+'25"$'6(1'-"0"5"3&&($&'(8"#"4-%6'(/'#(78<;7.( $%(,"=)"7;(+'#.5-%-(K(4#%)"7%$M(5&)#/B(/'#0"1$;)*@ !+"/5'1'1(6'4-(-%,O'(0"-%+)&'(0"(/'#0"1$;)*>(,-9+#;(#%4&'05%6M(1&'64)%($&': 1&'4#,%5$'(K(#7;,5'(/+%,(6'4-(7#35B0$&'(7;)#'+8.6M);)*(1%8(8+#'/;7%$&%(-;)*("49/@( !"$%0-">(8+#'1&'4#)#%$&'(4&B(+'48"$0'$-97(1"O'(8+"7%0#&L(0"(&)*(7&'5",+"-$'3"(5&: )#'$&%(C.0#&%<.(7(/%0%$&.J@(]5%-'3"(",+'25%6M)(-'+1&$(+'%5&#%)6&(/%0%=(7(!"54)'()#B4-"( 7;,"+#;4-.6'(4&B(-">(O'(7&'5.(/'#0"1$;)*(7(",+'4&'(#&1"7;1(#%4&'05%(85%)97,&(#%: 8'7$&%6M)'($")5'3>($8@(8"1&%+;(7(7"6'790#-7&'(8"1"+4,&1(7;,"$;7%$'(4M(7(3+.0: $&.>(7()&M3.(6'0$'3"(0$&%(C#1$&'64#%(4&B(7(-'$(48"49/(+;#;,"(8"$%0(6'0$",+"-$'6(+': 8+'#'$-%)6&(+'48"$0'$-97(7(8+9/&'J(C]B/4,&(`@>(EFFd/>(4@(H^J@(]"27&%0)#'$&%(#'/+%$'( 8+#;(+'%5&#%)6&(1@&$@(748"1$&%$;)*(8"1&%+97(74,%#.6M>(O'(,<"8"-(4-%$"7&M(7#35B0$&'( )#B4-'("01"7;(.0#&%<.(7(/%0%$&.(5./(8+#'+;7%$&'(+"#8")#B-'6(8+")'0.+;(/%0%7)#'6( C$8@("01"7%(,"$-;$."7%$&%(7;7&%0.J@(!'7$%(3+.8%(/'#0"1$;)*($&'(.)#'4-$&)#;(7(/%: 0%$&%)*(5./(.)#'4-$&)#;(8"<"7&)#$&'(#'(7#35B0.($%("0.+#'$&'(4./4-%$)6%1&(84;)*"%,: -;7$;1&(C3<97$&'(%5,"*"5J@(!+"/5'1'1(-'O(6'4-(")'$%>($%(&5'("4"/;(7;,%#.6M)'(#%/.: +#'$&%(84;)*"-;)#$'>(.8"25'0#"$'(.1;4<"7"(&-8@(1"3M(.0#&'5%L("08"7&'0#&@(e0%+#%( 4&B>(O'(/'#0"1$&(#%)*"7.6M(4&B(%3+'4;7$&'>()"(4-7%+#%(#%3+"O'$&'(05%(/'#8&')#'=4-7%( /%0%)#;@(f#%4'1(-%,O'(1&'64)%>(7(,-9+;)*(8+#'/;7%6M(+'48"$0'$)&(4M($&'/'#8&')#$'( 5./(05%(/%0%)#;($&'0"4-B8$'(C]B/4,&(`@>(EFFI@(4@(EF:EGJ@ !+#;(0","$;7%$&.(4#%).$,97(4,%5&(8+"/5'1.(8"1")$'(1"3M(/;L(/%#;(0%$;)*( "("+3%$&#%)6%)*(&(85%)97,%)*(05%("49/(/'#0"1$;)*@(g/')$&'(&4-$&'6M(-%,&'(07&'(/%#;( 0%$;)*("()*%+%,-'+#'("395$"8"54,&1T 짜 7;,%#(85%)97',(#%8'7$&%6M);)*(748%+)&'("4"/"1(/'#0"1$;1(`&$&4-'+4-7%(!+%: );(&(!"5&-;,&(S8"<')#$'6(C777@18&84@3"h@85i&$0'j@8*8Q3&0kGGGl>(0"4-B8T(GE@F_@EFGFJ 짜 Z$R"+1%-"+(N"7%+#;4-7%( !"1");( &1@ (27@ (P+%-%(D5/'+-%( C777@/+%-%5/'+-@"+3( @85i&$R"+1%-"+i>(0"4-B8T(GE@F_@EFGFJ

짜 짜

Z$R"+1%)6'("(85%)97,%)*(05%(/'#0"1$;)*(.#;4,%L(-%,O'(1"O$%(7(&$$;)*(/%#%)*T "+3%$&#%)6'(&(&$4-;-.)6'(0#&%<%6M)'($%(+#')#("49/(/'#0"1$;)*(S-"7%+#;4#'$&%( [mgYiXDAgW(C777@/%#;@$3"@85>(0"4-B8T(GE@F_@EFGFJ /%#%(0%$;)*(g395$"8"54,&'3"(!"+"#.1&'$&%(g49/>(g+3%$&#%)6&(&(Z$4-;-.)6&(!": 1%3%6M);)*( gR&%+"1 ( !+#'1");( Y&'/&'4,%( m&$&%( C777@8"+"#.1&'$&'@$&'/&': 4,%5&$&%@85>(0"4-B8T(GE@F_@EFGFJ

n%0$%(#(/%#($&'(#%7&'+%(6'0$%,((%,-.%5$;)*(0%$;)*($%(-'1%-(5&)#/;(85%)97',( &(1&'64)("+%#(+"0#%6.(27&%0)#"$;)*(.4<.3(05%("49/(/'#0"1$;)*(7(4,%5&("395$"8"54,&'6( CP+"7%+)#;,(o@>(EFFdp(g5')*(!@>(EFFdJ@(["5'6$;1(?+90<'1(0%$;)*(4M(4-%-;4-;,&(8"1");(


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

\G

48"<')#$'6>()#;5&(8+#',%#;7%$'(8+#'#("2+"0,&(8"1");(48"<')#$'6(0"(`!&!S()"+")#$'( 48+%7"#0%$&%(#(.0#&'5"$;)*(27&%0)#'=@(e/&"+)#'(#'4-%7&'$&%(8./5&,"7%$'(4M($%(4-+": $&'(`&$&4-'+4-7%E@(S8+%7"#0%$&%(-'($&'("/'61.6M(0#&%<%=(8"0'61"7%$;)*(8+#'#(&$4-;: -.)6'(&$$'($&O(g!S:;@(!@(g5')*(#%.7%O%(8"$%0-">(O'T(a]%$'(8"7;O4#'(#/&'+%$'(4M($%( 8"04-%7&'(8%8&'+"7;)*(4-%-;4-;,(7;8'<$&%$;)*(8+#'#(g!S>(8"1&1"(70+%O%$'3"(7'( 74#;4-,&)*(31&$%)*(4;4-'1.('5',-+"$&)#$'3"(!g`gSNc(Cg5')*(!@>(EFFd@(4@(HJ@(S;4-'1( -'$(4<.O;(0"(3+"1%0#'$&%(&(8+#'-7%+#%$&%(0%$;)*(#(#%,+'4.(8"1");(48"<')#$'6>(7(-;1( -%,O'(0"-;)#M);)*(/'#0"1$"2)&@(D.-"+(4-7&'+0#%(6'0$%,>(O'(%3+'3%)6B(0%$;)*(.-+.0$&%( -"> (O'(&185'1'$-%)6M(#%61.6M(4&B(+9O$'(8"01&"-;> (,"+#;4-%6M)'(#(+9O$;)*(4;4-'197( Cg5')*(!@>(EFFd@(4@(GFJ@ Z$$'(0%$'(%01&$&4-+%);6$'(0"4-%+)#%6M(&$R"+1%)6&($%(-'1%-(8+"/5'1%-;,&(/'#: 0"1$"2)&> ("0$"4#M)(6'(2)&25'(0"(7;/+%$;)*("/4#%+97(8+"/5'1"7;)*>($8@ (4-%-;4-;,&( `&$&4-'+4-7%(S8+%7&'05&7"2)&(0"-;)#M)'(',41&46&(&(#%0<.O'=()#;(4-%-;4-;,&(f'$-+%5$'3"( e%+#M0.(S<.O/;(A&B#&'$$'6($%(-'1%-(7&B?$&97(,"=)#M);)*("0/;7%$&'(,%+;(8"#/%7&': $&%(7"5$"2)&(&(1%6M);)*(8+"/5'1;(1&'4#,%$&"7'@ W'%4.1.6M)>(7(4,%5&(,+%6.(/+%,.6'(48+%7$'3"(&(1'-"0"5"3&)#$&'(#%0"7%5%6M)': 3"(4;4-'1.('7&0'$)6"$"7%$&%("49/(/'#0"1$;)*(8+#'/;7%6M);)*(7(85%)97,%)* H("+%#( +'6'4-+%)6& (27&%0)#"$;)*(.4<.3> (%( -%,O'(4%1;)*(85%)97',@ (e%(#%4%0$'(.#$%L( $%5'O;( 4-7"+#'$&'( &(4-%<'('7&0'$)6"$"7%$&'("395$"8"54,&'6 ( /%#;(0%$;)*(48'<$&%6M)'6 ("08": 7&'0$&'(4-%$0%+0;(1'-"0"5"3&)#$'(CP.4)*:q''+-4'1%(r@>(s03%+(P@>(t%++&4"$(`@>(Z5545';( P@>(A%-4"$(!@>(EFFdJ(5./(0","$%$&'(1"0'+$&#%)6&(&4-$&'6M);)*(/%#(C-%,O'(7()'5.(.#;4,%: $&%("08"7&'0$&'3"(4-"8$&%(,"18%-;/&5$"2)&J@(N%,%(/%#%(4<.O;<%/;($&'(-;5,"()'5"1(8": #$%7)#;1(C/%0%7)#;1J>(%5'(1"3<%/;(8+#;)#;$&L(4&B(0"(8"0$&'4&'$&%(6%,"2)&(8"1");( 48"<')#$'6(&(8+%);(4")6%5$'6(%0+'4"7%$'6(0"("49/(/'#0"1$;)*(K(#%+97$"(7(7;1&%+#'( "395$"8"54,&1>(6%,(&(+'3&"$%5$;1()#;(5",%5$;1(C$8@(0#&B,&(%,-.%5&#"7%$'1.($%(/&'OM: )"(+'6'4-+"7&(1"O$%(/;(4#;/,"("04#.,%L($%6/5&O4#M(85%)97,B(27&%0)#M)M(48')6%5&4-;)#: $M(8"1")("4"/"1(/'#0"1$;1>(0;48"$.6M)M(7"5$;1&(1&'64)%1&J@ g4-%-$&"(8"06B-"(0#&%<%$&%>(,-9+'(7(&4-"-$;1(#%,+'4&'(1%6M(8+#;)#;$&L(4&B(0"( #1&%$;("8&4%$'6(7;O'6(4;-.%)6&@(g,+'25'$&'(4,%5&(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'(6'4-(6'0$;1(#(#%: 0%=(48&4.(8"74#')*$'3"(#%85%$"7%$'3"($%(,7&')&'=(EFGG(+@l(A(,7&'-$&.(EFGF(+@(7()#-'+')*( 31&$%)*(7"6'790#-7%(8"1"+4,&'3"(q<97$;(V+#M0(S-%-;4-;)#$;(8+#;(1'+;-"+;)#$;1( E@( Y%6$"74#' ( 0%$' ( # ( EFF\ ( +@ ( 0"4-B8$' ( $%T ( 777@18&84@3"h@85i&$0'j@8*8Q3&0kG_I_> ( 0"4-B8T( EF@Fl@EFGF@ H@( A()'5.(7;6%2$&'$&%('7'$-.%5$;)*($&'6%4$"2)&>(8+%3$B(8"0,+'25&L>(O'('7&0'$)6"$"7%$&'>("(,-9: +;1(8&4#B>($&'("#$%)#%<"/;(8+"7%0#'$&%("395$"8"54,&'6>(&1&'$$'6(/%#;("49/(/'#0"1$;)*@ l@( !&'+74#M(8+9/B("/6B)&%(48&4'1(-%,O'("49/($&'1%6M);)*(1&'64)%(#%1&'4#,%$&%(8"06B-"(7(EFFE( +@(X'0$%,O'(6%,(4-7&'+0#%(X.5&%(A;3$%=4,%(CEFF_@(4@(_JT(ag8&$&'(',48'+-97($%(-'1%-(48&4.( 72+90("49/(/'#0"1$;)*(4M(+%)#'6(4)'8-;)#$'@(e%4-+#'O'$&%(/.0#&(#%+97$"(48"49/(8+#'8+": 7%0#%$&%(48&4.>(6%,(&("-+#;1%$'(7;$&,&@(!"(8&'+74#'>(48&4(8+#'8+"7%0#%$;(/;<(89?$M(7&"4$M( 8"0(,"$&')(1%6%>(30;(7%+.$,&(%-1"4R'+;)#$'(6.O("0(7&'5.(-;3"0$&($&'(4M(7;1%3%6M)'(&(8" : #7%5%6M("4"/"1(/'#0"1$;1($%($&',"+#;4-%$&'(#(8"1");(85%)97',@(!"(0+.3&'>(,"$,+'-$%( 0%-%(/%0%$&%(7(85%)97,%)*(05%(/'#0"1$;)*(1&%<%(/;L(.-%6$&"$%>(6'0$%,(7(6%,&2(48"49/(8+#': )&',<%(0"(1&'4#,%=)97(4)*+"$&4,@(e0%$&'1(8+%)"7$&,97(7%+4#%74,&)*(85%)97',(7&'5'("49/( $&'()*)&%<"(4&B(8"00%L(48&4"7&(&($%()#%4(6'3"(8+#'8+"7%0#'$&%(7;8+"7%0#&<"(4&B@(V7%O%(4&B>( O'(7(A%+4#%7&'(48&4(4&B($&'(.0%<c@(N%,O'(!&"-+(g5')*(CEFFd@(4@(GGJ(8&4#'>(O'(aCbJ(qVS(7(48"49/( $&'7;4-%+)#%6M);(0")&'+%(0"(0%$;)*(#7&M#%$;)*(#(/'#0"1$"2)&M>(4#)#'395$&'(7(8+#;8%0,.( 5.0#&(/'#0"1$;)*(8+#'/;7%6M);)*(8"#%(85%)97,%1&c@


\E

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

748%+)&.(!"1"+4,&'3"(U"+.1($%(+#')#(A;)*"0#'$&%(#(P'#0"1$"2)&(C!UAPJ(8+#'8+": 7%0#&<"(8&5"-%O(48&4.(C!"1"+4,&'(U"+.1($%(+#')#(A;)*"0#'$&%(#(P'#0"1$"2)&@(/@0@ u%vJ@(X'4-(-"(8+#'04&B7#&B)&'($"7%-"+4,&'>(,-9+'(8+#;3"-"7%$"(.7#35B0$&%6M)(7&'5"5'-: $&'(0"27&%0)#'$&%(!UAP(7(8+"7%0#'$&.(/%0%=(72+90("49/(/'#0"1$;)*@(g8+%)"7%$"( 4#)#'39<"7M(8+")'0.+B(+'%5&#%)6&(8"1&%+97>(,-9+'6(70+"O'$&'(K(#3"0$&'(#(&$-'$)6%1&( %.-"+97(K(8"#7"5&($%(.7#35B0$&'$&'(7(48&4&'("49/>(,-9+'(0"-;)*)#%4($&'(7;4-B8"7%<;( 7(4-%-;4-;,%)*(qVS(CS"/&'4#%,(D@(&(&$@>(EFGFJ@ ]'R&$&)6B("49/(/'#0"1$;)*("8&4%$"(4-"4.6M)(8"0#&%<($%(07&'(,%-'3"+&'T 짜

P'#0"1$"2L(8&'+74#'6(,%-'3"+&&(K(/'#(0%)*.($%0(3<"7M>("/'61.6'("4"/;(O;6M)'( $%(.5&);>(7(8+#'4-+#'$&(8./5&)#$'6(/'#(4)*+"$&'$&%>(,-9+'(1"3<"/;(#"4-%L(.#$%$'( #%(,7%-'+B(1&'4#,%5$M@(]"(,%-'3"+&&(-'6($%5'OM(8+#'0'(74#;4-,&1("4"/;>(,-9+'( 7&')#9+(&($")(7(1"1'$)&'(48&4.(48B0#%6M(8"#%(6%,M,"57&',(&$4-;-.)6M(R.$,)6": $.6M)M()%<"0"/"7">()#;5&(-#7@("4"/;(28&M)'(8"0()*1.+,M@(`&'64)%(8+#'/;7%$&%( -;)*("49/(-"T(07"+)'(,"5'6"7'(&(%.-"/.4"7'("+%#(&)*(","5&)'>(,%$%<;(&(7B#<;()&': 8<"7$&)#'> (.5&)'> (85%O'> ( /.$,+;> ( 5%4;( & (8%+,&> ( 1&'64)%( $%()1'$-%+#%)*> ()'$-+%( *%$05"7'> ( 8%+,&$3&> ( "8.4#)#"$' ( 4%1")*"0;> ( 8+#;)#'8; ( ,'18&$3"7'> ( ,5%-,&( 4)*"0"7'>(#4;8;>(8&7$&)'>(4-+;)*>(21&'-$&,&>(#&'1&%$,&>(7%3"$;(&(/")#$&)'(,"5': 6"7'>("3+#'7%5$&'(&(&$$'@ P'#0"1$"2L ( 0+.3&'6 ( ,%-'3"+&&> ( ,%-'3"+&% ( -% ( 1"O' ( 0"-;)#;L ( "49/ ( /'# ( 4-%<'3"( 1&'64)%(#%1&'4#,%$&%>(,-9+'()#B4-"(8+#'1&'4#)#%6M(4&B(8"1&B0#;(+9O$;1&(-;8%: 1& ( #%,7%-'+"7%$&%> ( -6@ ( 4)*+"$&4,%> ( $")5'3"7$&'( & ( &$4-;-.)6'(05%( /'#0"1$;)*( CS"/&'4#%,(D@(&(&$@>(EFGF@(4@(HJ@

g8&4%$"(7($&'6(1@&$@(48"4"/;(C0"/+'(8+%,-;,&J(#5&)#%$&%(7&B,4#'6(5&)#/;("49/( /'#0"1$;)*>(74,%#%$"($%(-;8"7'(/<B0;(8"8'<$&%$'(7(-+%,)&'(8"1&%+97>(#7+9)"$"( -%,O'(.7%3B($%(#%3+"O'$&%>(6%,&'(7&MOM(4&B(#(8+#'8+"7%0#%$&'1(7;7&%097(7(1&'6: 4)%)*($&'1&'4#,%5$;)*@(X'0$"4-,&(%01&$&4-+%)6&()'$-+%5$'6(&(4%1"+#M0"7'6(#"/5&3"7%$'( #"4-%<;(0"(-7"+#'$&%(+'3&"$%5$;)*(&(5",%5$;)*(,"%5&)6&>(,-9+;)*()'5'1(/B0#&'(+'%5&#%)6%( 48&4.(72+90("49/(/'#0"1$;)*(8+#'/;7%6M);)*(7(1&'64)%)*($&'1&'4#,%5$;)*@(A(8": 1")(+%)*1&4-+#"1(#%%$3%O"7%$'(#"4-%$M(4<.O/;(1.$0.+"7'(C#%8'7$&'$&'(/'#8&': )#'=4-7%J>(&$4-;-.)6'(8"1");(48"<')#$'6(C-7"+#'$&'(1%8(8+#'/;7%$&%("49/(/'#0"1: $;)*J>(%(-%,O'(&$$'(&$4-;-.)6'>(,-9+;)*(.0#&%<(1"O'(1&'L(#$%)#'$&'(7("/6B)&.(48&4'1( "49/(/'#(0%)*.($%0(3<"7M(C$8@(#%+#M0;("3+90,97(0#&%<,"7;)*>(4<.O/%(#0+"7&%>(0;+',: )6'(07"+)97J@(!"1&%+(#"4-%$&'(#+'%5&#"7%$;(7()&M3.(079)*(0$&T(G_(,7&'-$&%(7($");(&(G^( ,7&'-$&% ( +%$"@ ( g8+%)"7%$" ( -%,O' ( "4"/$M ( &$4-+.,)6B ( ",+'25%6M)M ( #%4%0; ( 48&4;7%$&%( "49/(/'#0"1$;)*(8+#'/;7%6M);)*(7("/&',-%)*(#/&"+"7'3"(#%,7%-'+"7%$&%(CP+"7%+: )#;,(o@>(]B/4,&(`@>(S"/&'4#%,(D@>(EFGFJ@ 5"#6%4(/+#/&(012)748#,#91:-4& X%, ( 748"1$&%<'1> ( 7 ( !"54)' ( 0"-;)*)#%4 ( $&' ( #+'%5&#"7%$" ( "08"7&'0$&)*( "395$"8"54,&)*(/%0%=>(0%6M);)*(8"04-%7B(0"(8"#$%$&%(4,%5&(#6%7&4,%(/'#0"1$"2)&@ ( ]5%-'3"(7(0;4,.+4&'(,4#-%<-"7%$;1(8+#'#(2+"0"7&4,%(8"1")"7'>(%3'$0;(+#M0"7'>( 6%,(&(1%44(1'0&%(7;1&'$&%(4&B(#%4%0$&)#"(+"#/&'O$'(4#%).$,&@(!"$&O'6(8+#;-%)#%1(-'( $%6)#B2)&'6(8+#;7"<;7%$'>(74,%#.6M)(#%+%#'1($%(8"04-%7;>($%(6%,&)*(6'("8%+-"(C5./($%( /+%,(-%,"7;)*J@


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

\H

!&'+74#'(C8"(G\d\(+@J(.8"74#')*$&%$&'(8+#'#(2+"0,&(1%4"7'3"(8+#',%#.>(%(-%,: O'(%3'$0;(+#M0"7'(C!+#;1'=4,&(D@>(EFFG@(4@(_IJ(&$R"+1%)6'($%(-'1%-(4,%5&(#6%7&4,%(/'#: 0"1$"2)&(7(!"54)'("8&'+%<;(4&B($%(4-7&'+0#'$&%)*(`%+,%(["-%=4,&'3"(C&$&)6%-"+%(&(%$&: 1%-"+%(4&')&("2+"0,97(05%(/'#0"1$;)*(`DW[gNJ@(D@(!+#;1'=4,&(+'5%)6"$.6M)(0;$%: 1&,B("8%+-;)*($%(-;)*(7;8"7&'0#&%)*(4#%).$,97(8"0%6'>(O'(5&)#/%(-%($%+%4-%<%T($%(8": )#M-,.(5%-(\F@(74,%#;7%$"($%(EFF(-;4@("49/>(%(7(8&'+74#;)*(5%-%)*(wwZ(7@(K(_FF(-;4@( C!+#;1'=4,&(D@>(EFFd%@(4@(EG>(!+#;1'=4,&(D@>(EFFd/@(4@(G^J@ _( !+#;1'=4,&(4-7&'+0#%>(O'( 0%$'(-'(4M(6'0$%,(1%<"(7&%+;3"0$'@(!"(8&'+74#'>(/+%,(6'4-(&$R"+1%)6&(74,%#.6M);)*>(7(6%,&( 48"49/(`%+',(["-%=4,&(0","$%<("4#%)"7%$&%(4,%5&(#6%7&4,%@(!"(0+.3&'>(8+#;8.4#)#%>(O'( 27&%0"1&'(#%7;O%<(5&)#/B(/'#0"1$;)*>(1@&$@(8"(-">(%/;(#7+9)&L(.7%3B($%(-'$(8+"/5'1( 48"<')#$;(C!+#;1'=4,&(D@>(EFFd%>(4@(EGJ@ A(8+#;7"<;7%$;1(+%8"+)&'(YZ[(#(G\\I(+@(8"0%$"(1@&$@($%4-B8.6M)'(4#%).$,&( 5&)#/;(/'#0"1$;)*(CY%67;O4#%(Z#/%(["$-+"5&>(G\\I@(4@(GHJT(",@(Gd(-;4@(Ca"4"/;(/'#0"1$'( #$%60.6M)'(4&B(7("/4#%+#'(#%&$-'+'4"7%$&%(85%)97',(8"1");(48"<')#$'6cJp(_d(IEl(C5&)#: /%("49/(,"+#;4-%6M);)*(#(8"1");(!"54,&'3"(["1&-'-.(!"1");(S8"<')#$'6(K(.4-%5'$&%(#(,"$: -+"5&(7(W%0#&'(Y%)#'5$'6(![!S(7(A%+4#%7&'Jp(lF:dF(-;4@(C$%(8"04-%7&'(aZ$R"+1%)6&(7(48+%7&'( 0#&%<%=(8"1");(48"<')#$'6(7(",+'4&'(#&1;(G\\Ic>(`!&!SJ@ X%,(-"(6.O($%01&'$&%<'1>(1'-"0"5"3&)#$;(4-%-.4(-;)*(4#%).$,97(6'4-($&'#%0": 7%5%6M);@(A(+%8"+)&'>(7(,"$-',2)&'(&$R"+1%)6&(8+#',%#;7%$;)*(8+#'#(7"6'7"097($%( -'1%-(4,%5&(/'#0"1$"2)&(4-7&'+0#"$">(O'(aCbJ($&'(#%74#'(4-"8&'=(+"#8"#$%$&%(#6%7&4,%( /'#0"1$"2)&(8+#'#(%01&$&4-+%)6B(+#M0"7M(&(4%1"+#M0"7M(/;<(0"4-%-')#$;c(CY%67;O4#%( Z#/%(["$-+"5&>(G\\I@(4@(G^J@ A(EFF_(+@("4#%)"7%$&%(4,%5&(#6%7&4,%(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'(#%(8"2+'0$&)-7'1( /%0%=(8"06M<(4&B(`%+&.4#(A%)*"7&)#@(D.-"+($&'(8+#'8+"7%0#&<(6'0$%,(8"1&%+97(72+90( "49/(/'#0"1$;)*>(%(&$R"+1%)6'("(4,%5&(#6%7&4,%(8"#;4,&7%<(7(48"49/(#%8"2+'0$&)#"$;( K("0(8+%)"7$&,97(4")6%5$;)*@(!+#'01&"-'1(/%0%$&%(/;<%($&'(-;5'(5&)#/%(/'#0"1$;)*>( &5'("8&$&'(C7&'0#%J(8+%)"7$&,97(4")6%5$;)*($%(-'$(-'1%-@(A%5"+'1(-'3"(8+"6',-.(/;<( 5"4"7;(0"/9+(8+9/;>(.7#35B0$&%6M);(#%,+'4(8"1");("R'+"7%$'6("4"/"1(/'#0"1$;1( .8+%7$&%6M);(K(6%,(#%8'7$&%(%.-"+(K(0"(',4-+%8"5%)6&(0%$;)*($%(74#;4-,&'(31&$;(7(,+%: 6.(#(^x(1%+3&$'4'1(/<B0.@(g8'+%)6"$%5&#%)6&(0'R&$&)6&("4"/;(/'#0"1$'6(0","$;7%5&( +'48"$0'$)&>($%()"(#7+%)%(.7%3B(`@(A%)*"7&)#(0"0%6M)>(O'T(a!"#"4-%7&'$&'(0'R&$&)6&( "8'+%);6$'6(8+%)"7$&,"1(4")6%5$;1(7(31&$%)*($&'4&'(8'7$'(+;#;,"(/+%,.(.$&R&,%)6&>( %5'(7;0%6'(4&B($%67<%2)&74#'(#'(7#35B0.($%(&)*(0"27&%0)#'$&'(&(7&'0#Bc(CA%)*"7&)#( `@>(EFF_@(4@(EJ@(Y%(8"04-%7&'(#'/+%$;)*("8&$&&(8+#;7"<;7%$;(%.-"+(4#%).6'(5&)#/B(/'#: 0"1$;)*(7(!"54)'($%(",@(^E(-;4@(CA%)*"7&)#(`@>(EFF_@(4@(lJ@ S-%$&4<%7(S<"7&,(8"7"<.6M)(4&B($%(0%$'(q<97$'3"(V+#B0.(S-%-;4-;)#$'3"($%( -'1%-(4,%5&(./94-7%(7(!"54)'(4-7&'+0#%>(O'(5&)#/%(/'#0"1$;)*(K(6%,(-"(",+'25%(K(5+157 % 5*)&'*/(7;$"4&("0(_F(0"(IF(-;4@(CS<"7&,(S@>(EFFd@(4@(dJ@(A(8+#;7"<;7%$'6(8./5&,%)6&(%.: -"+($&'(74,%#%<(6'0$%,(48"4"/.>(7(6%,&("4#%)"7%<(4,%5B(/'#0"1$"2)&@ !+#'6+#;4-;(48"49/(",+'25%$&%(4,%5&(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'(#%8+'#'$-"7%<( D@ (!+#;1'=4,&@(D.-"+($%(8"04-%7&'(/%0%=(7<%4$;)*(&("8&$&&(8+%,-;,97(8+%).6M : );)*(#("4"/%1&(/'#0"1$;1&(0","$%<("4#%)"7%$&%(8+"8"+)6&(5&)#/;(/'#0"1$;)*( _@( m&)#/B(/'#0"1$;)*("0(EFF:HFF(-;4@(/+%$"(8"0(.7%3B(7(8"<"7&'(5%-(\F@(7(,"$-',2)&'(7;,.8.( 27&%0')-7(.0#&%<"7;)*(YUZ(C8"+@($8@(4-'$"3+%1(#(8"4&'0#'$&%(S'61.(#(0$&%(El@GF@G\\^(K(#%: 8;-%$&'($+(_^E(8"4<%([+#;4#-"R%([%1&=4,&'3"(&("08"7&'0?(A&'4<%7%([%)#1%+,%(K(4',+'-%+#%( 4-%$.(7(`&$&4-'+4-7&'(S,%+/.(!%=4-7%J@


\l

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

,"+#;4-%6M);)*(#(1&'64)(05%(/'#0"1$;)*(7(85%)97,%)*(C4)*+"$&4,%>($")5'3"7$&'> ( &-8@J(0"(5&)#/;(/'#0"1$;)*(8+#'/;7%6M);)*(8"#%(-;1&(&$4-;-.)6%1&@(a!+"8"+)6%(-%( #"4-%<%(",+'25"$%(7(8+#'0#&%5'("0(GTG(0"(GTE>($%(,"+#;2L(/'#0"1$;)*(8"#%4)*+"$& : 4,"7;)*c(C!+#;1'=4,&>(EFFG>(4@(^lJ ^@(D@(!+#;1'=4,&("4#%)"7%<(5&)#/B(/'#0"1$;)*( 73(7#"+.T(mk(S(y(CS(j(!J>(30#&'T m(K(<M)#$%(5&)#/%(/'#0"1$;)*> S(K(<M)#$%(5&)#/%(/'#0"1$;)*(,"+#;4-%6M);)*(#(-;1)#%4"7'3"(4)*+"$&'$&%> !(K(<M)#$%(5&)#/%(/'#0"1$;)*($&',"+#;4-%6M);)*(#(-;1)#%4"7'3"(4)*+"$&'$&%>( ",+'25"$%(6%,"(#%<"O"$%(8+"8"+)6%(1&B0#;(7%+-"2)&%1&(5&)#/"7;1&(S(&(!(C!+#;: 1'=4,&(D@>(EFFG@(4@(^lJ@

A(-'$(48"49/(1&$&1%5$M(5&)#/B(/'#0"1$;)*(7(EFFF(+@(8+#;7"<;7%$;(%.-"+( "4#%)"7%<($%(El(-;4@>(%(1%,4;1%5$M($%(l_(-;4@(A(89?$&'64#'6(8./5&,%)6&(D@(!+#;1'=4,&( 4-7&'+0#&<>(O'(39+$%(3+%$&)%(8+#'0#&%<.(#"4-%<%(8+#'4#%)"7%$%>(#'(7#35B0.($%(#%7;O': $&'(<M)#$'6(1%,4;1%5$'6(5&)#/;(/'#0"1$;)*(,"+#;4-%6M);)*(#(-;1)#%4"7'3"(4)*+"$&': $&%("(E:l(-;4@(C!+#;1'=4,&(D@>(EFFd%@(4@(EHJ@(A(EFF^(+@(%.-"+(-'$(5&)#/B("49/(/'#0"1: $;)*(",+'25&<($%(H_(-;4@(C!+#;1'=4,&(D@>(EFFd%@(4@(EF:ElJ@(S#%).$,&(-'(4M(#/&'O$'(#(0%$;: 1&(`!&!S@(e3"0$&'(#(.4-%5'$&%1&(`&$&4-'+4-7%(7(0$&.(E^(4-;)#$&%(EFGF(+@(7(85%)97,%)*( 05%(/'#0"1$;)*(8+#'/;7%<"(EF(\^F("49/>(`!&!S(4#%).6'>(O'(8"#%(85%)97,%1&(#$%60": 7%<"(4&B(",@(GF(-;4@(/'#0"1$;)*I@(oM)#$&'(",@(HG(-;4@("49/@ ;"#<8+'+.=&'7-=7.+#-14*10&21>'+?%4()+#1-@/#/&(012)748#%#>&1>'+?%+# /&(012)134%#A#,7/'+)&#+-B&.=7 f*%+%,-'+;4-;,B(4")6"0'1"3+%R&)#$M("49/(/'#0"1$;)*("8+%)"7%<'1(7("8%+)&.( "(8&BL(K($&O'6("8&4%$;)*(K(8+"6',-97(/%0%7)#;)*@(]7%(-"(/%0%$&%(7"6'790#,&'("()*%+%,: -'+#'(z.%4&:8%$'5"7;1>(6'0$"(8"$%0+'3&"$%5$'(&(07%("0$"4#M(4&B(0"(7;/+%$;)*(1&%4-@( Y%(74-B8&'(7%+-"(#7+9)&L(.7%3B($%("3+%$&)#'$&%>(,-9+'(4M()*%+%,-'+;4-;)#$'(05%(-'3"( -;8.(%$%5&#@(e'4-%7&%6M)(+9O$'(8+"6',-;(/%0%7)#'>($&'(#%74#'(6'4-(1"O5&7'(%3+'3"7%$&'( 0%$;)*(7(-'$(4%1(48"49/(K(#'(7#35B0.($%("01&'$$'(,%-'3"+;#%)6'(8+#;6B-'(7(8"4#)#': 395$;)*(8+"6',-%)*(C$8@(8"4<.3&7%$&'(4&B(+9O$;1&(8+#'0#&%<%1&(7&',"7;1&J@(e0%+#%<"( 4&B(-'O>(O'(#(.7%3&($%($&'6'0$"+"0$;(48"49/(R"+1.<"7%$&%(8;-%=>(0%$'(/;<;(8"+97$; : 7%5$'(-;5,"(0"(8'7$'3"(4-"8$&%@(Y&',&'0;("3+%$&)#'$&'1(/;<%(R"+1%(8+'#'$-%)6&(0%: $;)*T(8"0%7%$&'(-;5,"(2+'0$&)*(h4($&'8"0%7%$&'(2+'0$&)*p(8"8+#'4-%7%$&'(7;<M)#$&'( $%(0%$;)*(8+")'$-"7;)*(/'#(8"0%7%$&%(R+',7'$)6&(8+#;(8"4#)#'395$;)*(,%-'3"+&%)*i( "08"7&'0#&%)*p(8+#'04-%7&%$&'(7;$&,97(#(.7#35B0$&'$&'1(/+%,97(0%$;)*(h4(8"1&6%: $&'(/+%,97(0%$;)*@(Z(7+'4#)&'>($&'(7(,%O0;1(/%0%$&.(8"+.4#%$"(74#;4-,&'(8+'#'$-": 7%$'($&O'6(-'1%-;(C8"0(-;1(7#35B0'1($%68'<$&'64#'(4M(/%0%$&%(!UAPJ@ ^@( A(/%0%$&%)*(8"1"+4,&)*(C"(,-9+;)*(4#'+#'6(8&4#B(8+'#'$-.6M)(4")6"0'1"3+%R&)#$M()*%+%,-'+;4-;: ,B(/'#0"1$;)*J(48"2+90(/'#0"1$;)*(+'48"$0'$-97(C"4"/;(8'<$"5'-$&'J>(7()#-'+')*(,"5'6$;)*( 8"1&%+%)*(#T(EFFH(+@>(EFF_(+@(>(EFFI(+@(&(EFF\(+@("0(l_x(0"(_Hx(8;-%$;)*(0',5%+"7%<">(O'(7()&M : 3.(+",.(8"8+#'0#%6M)'3"(/%0%$&'(8+#'/;7%<"(7(4)*+"$&4,%)*(C1"O$%(/;<"(74,%#%L(7&B)'6( $&O(6'0$M("08"7&'0?J@(A(EFFI(+@(0"0%$"(1@&$@(,%-'3"+&B(a1&'4#,%$&%(748&'+%$'c(K(_>^xp( EFF\(+@(K(E>_x@ I@( Z$R"+1%)6%(.#;4,%$%(/'#8"2+'0$&"(7(`!&!S(8+#'#(D5',4%$0+%(!&$0+%5%@


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

\_

A'(R+%31'$)&'(8"$&O'6(8+#'04-%7&<'1(8"04-%7"7'(&$R"+1%)6'($%(-'1%-(1'-": 0"5"3&&(7;,"+#;4-%$;)*(/%0%=>($%4-B8$&'(#%8+'#'$-"7%<'1(7;$&,&(."395$&"$'(05%(8&B: )&.(/%0%=("+%#(4#)#'39<"7'(7("0$&'4&'$&.(0"($%4-B8.6M);)*(%48',-97T(#+9O$&)"7%$&%( /'#0"1$;)*(#'(7#35B0.($%(8<'L(&(7&',p(",+'4.(/'#0"1$"2)&p(4-%$.();7&5$'3"p(7;: ,4#-%<)'$&%(&(8")*"0#'$&%(48"<')#$'3"p(1&'64)%(8"/;-.(&(3'"3+%R&&(/'#0"1$"2)&p(?+90<%( 0")*"097@(Y%(,"=).(8+'#'$-.6B(."395$&"$M()*%+%,-'+;4-;,B("49/(/'#0"1$;)*>("8%: -+.6M)(6M(7$&"4,%1&(&(+',"1'$0%)6%1&(05%(8"1");(48"<')#$'6(&(8+%);(4")6%5$'6@ !+"6',-(/%0%7)#;#8+-./01/29%#%-.)/3&+@#P%0%$&'(%$,&'-"7'(8+#'8+"7%0#"$'( 8"0(,&'+.$,&'1(X%$%({5'0#&%$"74,&'3"(7(4-;)#$&.(EFF^(+@(8+#'#(G^(1%3&4-+%$-97(D,%: 0'1&&({7&B-",+#;4,&'6(72+90 (G(_E_(/'$'R&)6'$-97(H\(4)*+"$&4,(N"7%+#;4-7%(!"1");( &1@(27@(P+%-%(D5/'+-%@(A(8"1&%+#'(.)#'4-$&)#;5&(+'48"$0'$)&(8+#'/;7%6M);(7(4)*+"$&: 4,%)*(#5",%5&#"7%$;)*($%(-'+'$&'(GH(7"6'790#-7(C#(7;6M-,&'1(8"05%4,&'3">(7%+1&=: 4,":1%#.+4,&'3"(&(#%)*"0$&"8"1"+4,&'3"J(C{5'0#&%$"74,&(X@>(EFF^@(4@(HdJ@ !/':/.+0/;)#<&'-1=%4/)*)+*%>,&/)/3/2'&%?7.-&%8+-./01='(%@/:+3A.-*3#%4/0/)B 5"&+;/6(P%0%$&'(+'%5&#"7%$'(6'4-(8+#'#(!"1"+4,&'(U"+.1($%(+#')#(A;)*"0#'$&%(#(P'#0"1: $"2)&>()"(07%(5%-%(#%(8"2+'0$&)-7'1(7;7&%097(,7'4-&"$%+&.4#"7;)*>(7(7"6'790#-7&'( 8"1"+4,&1>(72+90(/'#0"1$;)*(#%5&)#"$;)*(0"(079)*(8&'+74#;)*(,%-'3"+&&(73(-;8": 5"3&&(sNtgS@d(!"1&%+(8+#'8+"7%0#%$;(6'4-(7()&M3.(6'0$'3"(0$&%>(#&1M@(X%,(#%8'7$&%6M( %.-"+#;(K(+'%5&#%-"+#;(/%0%$&%T CbJ(4-%+%6M(4&B(0"-+#'L(0"(1"O5&7&'(74#;4-,&)*("49/(/'#0"1$;)*(#%+97$"(8+#'/;: 7%6M);)*(7(&$4-;-.)6%)*(C85%)97,&(05%(/'#0"1$;)*>(4#8&-%5'>(#%,<%0;(8'$&-'$)6%+: $'>(&#/;(7;-+#'?7&'=>(1&'4#,%$&%(748&'+%$'J("+%#(8+#'/;7%6M);)*(8"#%(&$4-;-.: )6%1&(C1&'64)%($&'1&'4#,%5$'>(-6@(07"+)'>(/")#$&)'(,"5'6"7'>(8%+,&>(5%4;>(,%$%<;>( #4;8;>(,5%-,&(4)*"0"7'(&-8@>("+%#(0"1,&(&(%5-%$,&(0#&%<,"7'>(#+.6$"7%$'(8.4-"4-%$;( &-8@J(C]B/4,&(`@>(EFFd/@(4@(H_J@

m&)#/;(+'48"$0'$-97T(EFFH(+@(K(E(Hdl("4"/;>(7(-;1(EG_ ("49/(8"$&O'6(Gd(+@(O@p( EFF_(+@(K(E(I_H("4"/;>(7(-;1(EdH("4"/;(8"$&O'6(Gd(+@(O@p(EFFI(+@(K(E(lFd("49/>(7(-;1(G\I( "49/(8"$&O'6(Gd(+@(O@p((EFF\(+@(K(E(dlG("49/>(7(-;1(EEG("49/(8"$&O'6(Gd(+@(O@(C]B/4,&(`@>( EFFd/@(4@(HIp(]B/4,&(`@>(EFGF@(4@(GdlJ@ P%0%$&%(7(7"6'790#-7&'(8"0,%+8%),&1@#P%0%$&%(8+"7%0#"$'(4M()"(07%(5%-%>(#%( 8"2+'0$&)-7'1(%$,&'-;("8+%)"7%$'6(8+#'#(`&+"4<%7%(!+#'7"?$&,%>(`%+-B(A&-%5')(&(s5O: /&'-B( [B0#&'+4,M@(|+90<'1(0%$;)*(6'4-(!"0,%+8%),&(V+#M0(A"6'790#,&(7(W#'4#"7&'@( P%0%$&'(+'%5&#"7%$'(6'4-(8+#'#("2+"0,&(8"1");(48"<')#$'6>(,-9+'(,"$-%,-.6M(4&B(#(85%: )97,%1&(05%(/'#0"1$;)*@(m&)#/;(+'48"$0'$-97T(G\\\(+@(K(dHE("4"/;>(EFFG(+@(K(G(FF_("49/>( EFFH(+@(K(G(G^^("49/>(EFF_(+@(K(G(Gl\("49/>(EFFI(+@(K(\F_("49/@(C!+#'7"?$&,(`@>(EFF\@(4@(lJ@ !=*7#':#%/5A,%,+-./01='(%3%@#)5-#3&+%C%/D&1&+%/5A,%,+-./01='(%&%D)#'/31&"A3 % 5/':#$1='(6#P%0%$&'(#"4-%<"(8+#'8+"7%0#"$'(8+#'#(f'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6($%( #5')'$&'(V+#B0.(1@(4-@(A%+4#%7;>(7(",+'4&'("0(GG(0"(G_(1%+)%(EFF_(+@>(#%(8"2+'0$&)-7'1( 7;7&%097(,7'4-&"$%+&.4#"7;)*@(P%0%$&'(#+'%5&#"7%$"(72+90(/'$'R&)6'$-97($")5'3"7$&( &(4)*+"$&4,(CYk^FFJ("+%#(8+%)"7$&,97(4")6%5$;)*@(A($&$&'64#;1("8+%)"7%$&.(7;,": +#;4-%$"(7;$&,&("0$"4#M)'(4&B(7;<M)#$&'(0"(8&'+74#'6(3+.8;(+'48"$0'$-97@(A(+%8"+)&'( fPgS(4-7&'+0#"$">(O'(8+9/%(6'4-(aCbJ(+'8+'#'$-%-;7$%(05%(1&'4#,%=)97(07.0#&'4-.( d@( g4"/;(/'#(0%)*.($%0(3<"7M(C$8@(/'#0"1$&(.5&)#$&>("4"/;(,"+#;4-%6M)'(#(.4<.3($")5'3"7$&J(&(/'#( 1&'4#,%$&%(C$8@(1&'4#,%=);(4)*+"$&4,(05%(/'#0"1$;)*J(73(s.+"8'64,&'6(N;8"5"3&&(P'#0"1$"2)&( &(A;,5.)#'$&%(`&'4#,%$&"7'3"(sNtgS(CUsDYSND>(/@0@J@


\^

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

"21&.>("/6B-;)*(/%0%$&'1>($")5'3"7$&(&(4)*+"$&4,c(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#: $'6>(EFF_>(4@(GJ@(Y&'(8"0%$"(6'0$%,(O%0$;)*(4#)#'39<"7;)*(&$R"+1%)6&($%(-'1%-(48"4": /.(0"/"+.(8+9/;@ P%0%$&%(/&%<"4-"),&'\@#P%0%$&%(%.-"+4-7%(D$0+#'6%(`%4<"74,&'3"(CD+)*&0&')': #6%5$'(A;O4#'(S'1&$%+&.1(].)*"7$'(7(P&%<;14-",.J(&(N"1%4#%(S"4$"74,&'3"(CV$&: 7'+4;-'-(7(P&%<;14-",.J(#"4-%<;(#+'%5&#"7%$'(7(EFF\(+@(C#&1%i7&"4$%J(72+90(/&%<": 4-"),&)*(/'#0"1$;)*@(P;<(-"(74895$;(8+"6',-(fDWZNDS(D+)*&0&')'#6&(P&%<"4-"),&'6(&(e%: ,<%0.(!'0%3"3&,&(S8"<')#$'6(V$&7'+4;-'-.(7(P&%<;14-",.@(W'48"$0'$)&(-"(/'#0"1$&( #%5&)#'$&(0"(8&'+74#'6(&(0+.3&'6(,%-'3"+&&(/'#0"1$"2)&(73(-;8"5"3&&(sNtgS@(N')*$&,%( /%0%7)#%T(%$,&'-%@(!+9/%T(GH^("49/(C`%4<"74,&(D@>(S"4$"74,&(N@>(EFF\J@ ;"!"#9C&D#%#,%&.G F A2+90(/'#0"1$;)*(8+#'7%O%6M(1BO)#;?$&@(A&B,4#"2L(-"("4"/;(7(7&',.(8"7;: O'6(lF(5%-p(0"1&$.6'(3+.8%(8"7;O'6(lF(0"(^F(5%-@(["/&'-;(#7;,5'(4M(1<"04#'@(A(",+'4&'( "4-%-$&)*(,&5,.(5%-()*%+%,-'+;4-;,%(/'#0"1$;)*(8"0(7#35B0'1(-;)*(079)*(#1&'$$;)*( 6'4-(4-"4.$,"7"(4-%/&5$%>(-#$@($%65&)#$&'64#M(3+.8B(4-%$"7&M(1BO)#;?$&(&("4"/;(4-%+4#'( C7%+-"(#7+9)&L(.7%3B>(O'(7(/%0%$&%)*(8"1"+4,&)*("0$"-"7%$"(-+'$0(7#+"4-"7;(0"-;: )#M);(2+'0$&'6(7&',.(+'48"$0'$-97J@ A2+90(.)#'4-$&,97(8"1&%+97(#+'%5&#"7%$;)*(8"0(,&'+.$,&'1(X%$%({5'0#&%: $"74,&'3"(0"1&$"7%5& (1BO)#;?$&( K(\F>Ix@ (!"$%0 (8"<"7B(%$,&'-"7%$;)*(4-%$"7&5&( )#-'+0#&'4-":(&(8&BL0#&'4&B)&"5%-,"7&'(K(_^>dx(C72+90(,"/&'-(K(Ed>\x>(72+90(1BO)#;#$( K(_\>IxJp(-%/'5%(G@(g4"/;(7(7&',.(8"7;O'6(H\(5%-(-"(dE>Fx(8+9/;(C72+90(,"/&'-(K(^d>Hx>( 72+90(1BO)#;#$(K(dH>lxJ@ E+/&:+#)'#!"#9C&D#%#,%&.#'&-B1)0&)=@,#F/+0+)%+#!"#$%&'%()*+*#$,%-."G !"#$

%&'"#() !

"

*+,-.)/0" !

12.#3 "

!

"

#$%&'%()*

+

,-+

.

/-,

'

/-0

1/21'%()*

&'

&,-.

01

.-+

3&

+-,

,/2,'%()*

&3

&1-4

&,'

&/-&

&+4

&/-,

./2.'%()*

1&

&.-3

,/3

11-,

,1'

1&-0

+/2+'%()*

1/

&.-&

+&4

,4-.

+,4

,+-1

0/%5%65789:%()*

+0

,'-.

,13

1,-4

,3.

1+-1

;<)=%$#>$659#?5

,

1-&

1+

&-3

13

&-3

489:9

477

48;6;

477

12.#3

456 477 |+90<"T(X@({5'0#&%$"74,&(CEFF^@(4@(H\J@

!")#M74#;("0(EFFH(+@(7(/%0%$&%)*(8"1"+4,&)*()*%+%,-'+;4-;,%(/'#0"1$;)*( #'(7#35B0.($%(8<'L(&(7&',(6'4-(4-"4.$,"7"(4-%/&5$%@(A(5%-%)*(EFFH:EFF\(#0');0"7%$%( 7&B,4#"2L(8'<$"5'-$&)*(.)#'4-$&,97(8"1&%+97(-"(1BO)#;?$&>(,"5'6$'(8"1&%+;T(dE>dx>( \@( A;$&,& ( /%0%= ( $&' ( #"4-%<; ( 6'4#)#' ( "8./5&,"7%$'> ( 6'0$%, ( 0#&B,& ( f%+&-%4 ( D+)*&0&')'#6&( P&%<"4-"),&'6(0;48"$.6B(74-B8$M(8+'#'$-%)6M(#%7&'+%6M)M(7;/+%$'(7;$&,&@ GF@( e'(7#35B0.($%(/<M0(#%",+M35'$&%(8+'#'$-"7%$'(8"$&O'6(0%$'(8"(%3+'3%)6&(1"3M(+9O$&L(4&B( 7(+%1%)*(0#&'4&M-;)*()#B2)&()%<"2)&(C&($8@(4.1"7%L(4&B(0"(GFF>GxJ@


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

\I

dH>^x>(dH>^x>(d_>Fx(C]B/4,&(`@>(EFFd%>(4@(Gl\p(]B/4,&(`@>(EFFd/>(4@(HIp(]B/4,&(`@> ( EFGF>(4@(GdlJ@GG( Y%65&)#$&'64#%(3+.8%(+'48"$0'$-97(-"("4"/;(7(7&',.(lG:^F(5%->(,"5'6$'( 8"1&%+;(C5%-%(EFFH:EFF\JT(^H>Ex>(^H>Ex>(^H>Hx>(^F>Fx(C-%/'5%($+(EJ@({+'0$&'(7&',.(C0": +"25&J(7(,"5'6$;)*(8"1&%+%)*(.5'3%6M(#7&B,4#'$&.T(EFFH(+@(K(l^(5%->(EFF_(K(ld(5%->(EFFI(+@ ( K(l\(5%->(EFF\(+@(K(_F(5%-@%{+'0$&'(7&',.(1BO)#;#$(/;<;(7;O4#'($&O(,"/&'-T(EFFH(+@(K(1BO: )#;?$&(K(ld(5%->(,"/&'-;(K(lG(5%-p(EFF_(+@(K(1BO)#;?$&(K(l\(5%->(,"/&'-;(K(lE(5%-p(EFFI(+@(K(1BO: )#;?$&(_F(5%->(,"/&'-;(K(l_(5%-p(EFF\(+@(K(1BO)#;?$&(K(_G(5%->(,"/&'-;(K(lI(5%-(C]B/4,&(`@>( EFGF>(4@(GdIJ@(!+"3$"#;("8+%)"7%$'($%(5%-%(EFGG(&(EFGHT(_E(5%-%(C1BO)#;?$&(K(_E(5%-%>(,": /&'-;(K(l\(5%-J>(_H(5%-(C1BO)#;?$&(K(_H(5%-%>(,"/&'-;(K(_G(5%-J(C]B/4,&(`@>(EFGF>(4@(GdIJ@ E+/&:+#)'#5"#H%&.#'&-B1)0&)=@,#F/+0+)%+#B121'-.%&I#,#B'14"G 6779

677;

677A

677B

#$%,/%()*

<=.#>."2?)8@"#$&@#

&&-.

'-0

3-/

3-&

,&2./%()*

&.-3

&.-,

&.-+

&.-1

.&2+/%()*

,1-'

,/-,

14-,

11-.

+&20/%()*

,/-,

,1-'

,0-,

,4-0

>$6@A9:%0/%()*

&/-0

&1-3

&,-3

&4-4

&// &// g8+%)"7%$"($%(8"04-%7&'T(`@(]B/4,&(CEFGF>(4@(GddJ@

&//

&//

12.#3

f*%+%,-'+;4-;,%(.)#'4-$&,97(/%0%$&%(#'(7#35B0.($%(8<'L(&(7&',(7(7"6'790#: -7&'(8"0,%+8%),&1( /;<%(#/5&O"$%(0"(8+#'04-%7&"$;)*(8"7;O'6@ (A(,"5'6$;)*(5%-%)*( #0');0"7%$M ( 7&B,4#"2L ( 4-%$"7&5& ( 1BO)#;?$&> ( ,"5'6$' ( 8"1&%+; ( CG\\\ ( +@ ( K ( EFFI ( +@JT( \E>Hx>(\H>Ix>(dI>\x>(d^>Hx(C8+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(!+#'7"?$&,(`@>(EFF\>(4@(lJ@(A(8+9: /&'(K(#(7;6M-,&'1(8"1&%+.(#(G\\\(+@(K(0"1&$"7%<;("4"/;(7(7&',.(lG:^F(5%-(C-%/'5%($+(HJT( EFFG(+@(K(^\>^x(C72+90(,"/&'-(K(HH>Hx>(72+90(1BO)#;#$(K(IE>FxJ>(EFFH(+@(K(^H>I(C72+90( ,"/&'-(K(HH>Ix>(72+90(1BO)#;#$(K(^d>dxJ>(EFF_(+@(K(^E>Fx(C72+90(,"/&'-(K(HE>lx>(72+90( 1BO)#;#$(K(^^>FxJ>(EFFI(+@(K(^l>_x(C72+90(,"/&'-(K(lE>dx>(72+90(1BO)#;#$(K(^d>FxJ@

GG@( A("+;3&$%5$;)*(8+'#'$-%)6%)*(7;$&,97(/%0%=(8"1"+4,&)*>(0","$.6M)(8+")'$-"7%$&%($%6: )#B2)&'6(8"1&6%$"(/+%,&(0%$;)*(C.#$%6M)(&)*(+"#,<%0(#%(8+#;8%0,"7;>(-#$@($&'1%6M);(7&B,: 4#'3"(78<;7.($%(8+#'5&)#'$&%(8+")'$-"7'J@


\d

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

E+/&:+#)'#;"#9C&D#%#,%&.#'&-B1)0&)=@,#F/+0+)%+#B10.+'B+4.%&G( C=.#>."2?)8@"#$&@#8D@8E2(2-FG 4BBB !

6774 "

!

6779 "

!

677;

677A

"

!

"

!

"

%&'"#() #$%1/

&

&-0

,

.-3

&/

+-'

&/

4-1

,

1-.

1&2,/

&&

&4-1

+

4-'

1+

&.-3

11

&+-3

&&

3-'

,&2./

&0

1+-/

&/

&+-'

&+

3-'

&&

4-'

1.

&'-.

.&2+/

&&

&4-1

+

4-'

,/

&4-3

1.

&4-,

1'

1,-.

+&20/

&

&-0

&0

1+-.

14

&0-/

1&

&+-&

1.

&'-.

0&%5%65789:

1.

,4-+

1.

,3-&

01

,0-4

+&

,0-4

,,

10-0

12.#3

H5

477

H9

477

4HB

477

49B

477

465

477

*+,-.)/0" #$%1/

,

/-.

1

/-1

0

/-0

&4

&-4

,

/-.

1&2,/

3&

&/-+

+'

0-,

4&

4-&

41

4-&

+1

0-4

,&2./

10+

,.-+

&./

&.-'

&4,

&4-.

&4,

&4-&

&10

&0-&

.&2+/

1.3

,1-,

,'&

.&-+

,,3

,,-'

.&.

.&

1.&

,/-'

+&20/

&,4

&4-3

134

,/-+

,.3

,.-'

1+,

1+

1'/

,4-&

0&%5%65789:

,.

.-.

0,

0-4

0&

0-&

3&

3

0'

3-3

12.#3

AH:

477

B56

477

4HB

477

48747

477

A:4

477

12.#3 #$%1/

.

/-+

+

/-+

&0

&-.

14

1-,

0

/-4

1&2,/

'1

&&-&

0.

0-.

'0

3-1

'.

3-1

0,

4-/

,&2./

13&

,,-3

&+/

&.-'

&33

&0-&

&3.

&0-/

&+/

&0-0

.&2+/

1+'

,&-&

,'0

,'-.

,03

,&-0

.,3

,3-&

14/

1'-3

+&20/

&,3

&0-0

,/,

,/-&

,4+

,1-1

14.

1,-3

,&.

,.-4

0&%5%65789:

+3

4-/

34

3-4

&1,

&/-+

&,1

&&-+

&/1

&&-,

4845B

477

B7;

477

12.#3

:96 477 4877; 477 484HH 477 !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(`@(!+#'7"?$&,(CEFF\@(4@(_J@

A(8+9/&'(.)#'4-$&)#M)'6(7(/%0%$&%)*(fPgS(1BO)#;?$&(4-%$"7&5&(II>Hx@({+'0: $&%(7&',.(/%0%$;)*(-"(l_(5%-(C1&$@(K(G\(5%->(1%,4@(K(I^(5%-Jp(,"/&'-;(K(H\(5%->(1BO)#;?$&( K(lI(5%-@(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_>(4@(EJ@(P%0%$&%(/&%<"4-"),&'(78&4.6M( 4&B(7(8"7;O4#M()*%+%,-'+;4-;,BT(d_>Hx(/%0%$;)*(-"(1BO)#;?$&@(g4"/;(7(7&',.(8"7;: O'6(lF(5%-(-"(IH>_x(8+9/;(C-%/'5%(lJ@


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

\\

E+/&:+#)'#J"#H%&.#'&-B1)0&)=@,#F/+0+)%+#/%+C1-=14.%&G <=.#>."2?)8@"#$&@#

I

J

#$%,/%()*

1/

&.-4

,&2./%()*

&0

&&-3

.&2+/%()*

1'

1&-,

>$6@A9:%+/%()*

4&

+1-1

49H !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(D@(`%4<"74,&>(N@(S"4$"74,&(CEFF\J@

477

12.#3

;"5"#K.'&-#B1(1-=+,+)%+#,#/&(012)134% P%0%$&%(74,%#.6M>(O'()#B2)&'6($&O()"(0+.3&(+'48"$0'$-(8"#"4-%6'("4"/M(/'#: 0"1$M("0(,&5,.(5%-(5./(0<.O'6@(A(3+.8&'(/'#0"1$;)*(8"7;O'6(GF(5%-(0"1&$.6M(1BO: )#;?$&@(!"1&%+;(!UAP(0",.1'$-.6M(7;0<.O%$&'(4&B(",+'4.(/'#0"1$"2)&>(%(8+"3$"#;( "8+%)"7%$'(0"(EFGH(+@(74,%#.6M($%(,"$-;$.%)6B(-'3"(-+'$0.(#%+97$"(72+90(,"/&'->(6%,( &(72+90(1BO)#;#$@ D$,&'-"7%$&(/'$'R&)6'$)&(4)*+"$&4,(N"7%+#;4-7%(!"1");(&1@(27@(P+%-%(D5/'+: -%(-"(#7;,5'("4"/;(/'#0"1$'("0()"($%61$&'6(-+#')*(5%-(K(_\>Ex(C72+90(,"/&'-(K(_E>Gx>( 72+90(1BO)#;#$(K(_\>\xJp(-%/'5%($+(_@(g,+'4;(/'#0"1$"2)&T (0"(079)*(5%-(K(HH>lx( C72+90 ( ,"/&'-(K(lH>Ix> (72+90 (1BO)#;#$(K(HE>lxJp (H:_ (5%-(K(Gd>lx(C72+90 (,"/&'-(K( EE>_x>(72+90(1BO)#;#$(K(GI>\xJ>(^:\(5%-(K(G_>_x(C72+90(,"/&'-(K(GE>Fx>(72+90(1BO: )#;#$(K(G_>dxJ>(GF(&(7&B)'6(5%-(K(E_>lx(C72+90(,"/&'-(K(GI>^x>(72+90(1BO)#;#$(K(E^>ExJ@ E+/&:+#)'#L"#K.'&-#/&(012)134%#F/+0+)%+#!"#$%&'%()*+*#$,%-."G K.2L&&$=#L

%&'"#()

*+,-.)/0"

12.#3

!

"

!

"

!

"

#$%1%B59C578@

+

,-+

'4

4-/

&/1

0-4

,2&&%B59C578@

,.

1,-'

&.'

&/-3

&3,

&1-/

&21%()*)

1,

&0-1

1/1

&.-0

11+

&.-3

,2+%()*

,1

11-+

1.3

&4-'

13/

&3-.

02'%()*

&4

&1-/

1&'

&+-3

1,0

&+-+

&/2&+%()*

&0

&&-,

&41

&1-.

&33

&1-,

&021/%()*

4

.-'

&/4

4-4

&&.

4-+

>$D)#%1/%()*

1

&-.

3,

0-/

3+

+-0

;<)=%$#>$659#?5

0

.-1

&/0

4-4

&&1

4-,

489:9

477

48;6;

477

12.#3

456 477 |+90<"T(X@({5'0#&%$"74,&(CEFF^@(4@(IGJ@

A(/%0%$&.(8"1"+4,&1(8"1&B0#;(EFFH(+@(%(EFF\(+@("0$"-"7%$"(4;4-'1%-;)#$;(7#+"4-( 8+#')&B-$'3"(",+'4.(/'#0"1$"2)&(K("39<'1(&(72+90(1BO)#;#$@(A2+90(,"/&'-(7(EFF\(+@($%4-M: 8&<"(#%*%1"7%$&'(-+'$0.(7#+"4-"7'3"(-+7%6M)'3"("0(EFFH(+@(C8+"3$"#;(6'0$%,(8+#'7&0.6M>( O'(7(5%-%)*(EFGG:EFGH(-+'$0(7#+"4-"7;(/B0#&'(,"$-;$."7%$;(K(8"+@(]B/4,&(`@>(EFGF>(4@(Gd\J@(


GFF

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

V2+'0$&"$' ( ",+'4; ( /'#0"1$"2)& ( 7 ( 8+#;8%0,. ( ,"/&'- ( ,%O0"+%#"7" ( "4&M3%<; ( $&O4#M( 7%+-"2L($&O(72+90(1BO)#;#$@(]%$'(0"-;)#M)'("49/(8'<$"5'-$&)*T(EFFH(+@(K(_>\(5%-(C,": /&'-;(K(l>^(5%->(1BO)#;?$&(K(^>E(5%-J>(EFF_(+@(K(^>^(5%-(C,"/&'-;(K(_>l(5%->(1BO)#;?$&(K(^>d ( 5%-J>(EFFI(+@(K(I>l(5%-(C,"/&'-;(K(_>\>(1BO)#;?$&(K(I>IJ>(EFF\(+@(K(I>^(5%-(C,"/&'-;(K(_>d(5%-> ( 1BO)#;?$&(K(I>\(5%-J(C]B/4,&(`@>(EFGF>(4@(Gd\J@ A(7"6'790#-7&'(8"1"+4,&1(7(5%-%)*(EFFH:EFFI(4;4-'1%-;)#$&'(#1$&'64#%<;( 4&B("04'-,&(/%0%$;)*(#%5&)#"$;)*(0"(3+.8;("49/(#$%60.6M);)*(4&B(7(079)*(8&'+74#;)*( R%#%)*(/'#0"1$"2)&>(-+7%6M);)*(0"(l(5%-(CX%?0#&,"74,&(`@>(EFFFJ>(#%2(+"4<;("04'-,&(/'#: 0"1$;)*()*+"$&)#$&'(&(-+7%5'(C07&'("4-%-$&'(R%#;J(K(8"7;O'6(^(5%-@(A(EFFI(+@(8"(+%#(8&'+7: 4#;(8+")'$-(/'#0"1$;)*(8"7;O'6(^(5%-(/;<(7;O4#;($&O(/'#0"1$;)*(0"(l(5%-@(A(EFF\(+@>( 7(8"+97$%$&.(#(8"8+#'0$&1(8"1&%+'1>($&')"(#7&B,4#;<;(4&B("04'-,&(/%0%$;)*(#%5&: )#"$;)*(0"(079)*(8&'+74#;)*(R%#>(6'0$%,(+9O$&)%(8+")'$-"7%(7(4-"4.$,.(0"(0+.3&'6( 7;+9O$&"$'6(3+.8;(.5'3<%(0%54#'1.(#7&B,4#'$&.($%(,"+#;2L(/'#0"1$;)*(0<.3"",+'4": 7;)*@(]7&'(8&'+74#'(R%#;(C-%/'5%($+(^JT(EFFH(+@(K(_F>\x>(EFF_(+@(K(lH>Ex>(EFFI(+@(K(HI>\x> ( EFF\(+@(K(Hd>^x@(]7&'("4-%-$&'(R%#;T(EFFH(+@(K(HG>_x>(EFF_(+@(K(HI>_x>(EFFI(+@(K(l_>Ix>( EFF\(+@(K(lI>^x@(!+"3$"#;(0"(EFGH(+@(74,%#.6M($%(0%54#'(7;0<.O%$&'(4&B(",+'4.(8"#"4-%: 7%$&%(7(/'#0"1$"2)&(C]B/4,&(`@>(EFGF>(4@(Gd\J@ E+/&:+#)'#M"#N+(7#/&(012)134%#F/+0+)%+#B121'-.%&I#,#OG M2.)8'#.>&30&N-"

6779

677;

677A

677B

E)?)%6C*7>D)%F#$%1%()*G

10-/

1.-.

11-+

11-.

E)?)%$C*<?9H)68?)%F12.%()*)G

1.-'

&3-4

&+-.

&0-1

E)?)%)#)>*)8@:D)%F.20%()*G

&4-0

&'-,

&0-,

&,-3

E)?)%8I<$D58?D)%F02&/%()*G

&3-3

1&-'

1.-+

1+-3

E)?)%*<6)J)%F>$6@A9:%&/%()*G

&1-3

&+-0

1&-,

1&-3

12.#3

477

477

477

477

g8+%)"7%$"($%(8"04-%7&'T(`@(]B/4,&(CEFGF@(4@(G\GJ@

f"(0+.3&(/%0%$;(#(7"6'790#-7%(8"0,%+8%),&'3"(/;<(/'#0"1$;(8+#'#(",+'4(0"( _(5%-(C"39<'1(K(_F>Ex>(72+90(,"/&'-(K(lE>Ix>(72+90(1BO)#;#$(K(_G>HxJp(-%/'5%(I@(N%,O'( 7(8+#;8%0,.()"(0+.3&'3"(+'48"$0'$-%(",+'4(-'$(7;$"4&<()"($%61$&'6(^(5%-(C"39<'1(K( l\>dx>(72+90(,"/&'-(K(_I>Hx>(72+90(1BO)#;#$(K(ld>IxJ@(A2+90(1BO)#;#$(7&B,4#'(/;<;( "04'-,&("49/(0<.3"-+7%5'(/'#0"1$;)*(C8"7;O'6(GF(5%-J@ E+/&:+#)'#P"#K.'&-#/&(012)134%#F/+0+)%+#B10.+'B+4.%&Q#0+)&#(#5RRP#'"G P&848=&$Q

R>868>&8;8E2(

!

"

!

"

!

"

!

"

!

"

=$;59*@

&.

&&-,

,'

,&-+

+0

.+-1

&+

&1-&

&1.

&//

B7A8?@KD5

'.

&1-/

,/4

,'-,

1.4

,&-0

&,,

&4-/

43&

&//

&.3

&0-.

'/+

&//

<?#O

12.#3

R>8H8>&8478E2(

&/3 &&-' ,.0 ,3-1 ,/, ,,-+ !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(`@(!+#'7"?$&,(CEFF\@(4@(GEJ@

<&@),#S8478E2(

12.#3


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

GFG

A2+90(7%+4#%74,&)*(+'48"$0'$-97("4"/;(/'#0"1$'($&'(0<.O'6($&O(GE(1&'4&B: );(4-%$"7&<;(Gd>_x(8+9/;>(E(5%-%(K(\>Hx>("0(H(0"(_(5%-(K(EI>Ex>("0(^(0"(GF(5%-(K(El>\x>(GG(5%-( &(7&B)'6(K(EF>Fx@GE(P'#0"1$&()"($%61$&'6(-+#;(5%-%(-"(IE>Gx(74#;4-,&)*(/%0%$;)*@({+'0: $&(",+'4(/'#0"1$"2)&(K(8"0"/$&'(6%,(7(/%0%$&%)*(8"1"+4,&)*(#(EFF_(+@(K(-"(I(5%-(Cf'$: -+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(4@(lG:lEJ@ e3"0$&'(#("08"7&'0#&%1&(+'48"$0'$-97(/&"+M);1&(.0#&%<(7(8"1&%+%)*(/&%<"4-"): ,&)*>($&')"(8"$%0(8"<"7%(8+9/;(C_E>\xJ($&'(1&%<%(4-%<'3"(1&'64)%(#%1&'4#,%$&%(7(",+'4&'( 0"(_(5%-(C-%/'5%(dJ@(e(,"5'&(lF>lx($&'(8"4&%0%<%(4-%<'3"(5",.1(8+#'#()"($%61$&'6(^(5%-@ E+/&:+#)'#S"#/$*0+1."2%*3#+45*'."*&+4#*46+7"2%*&."043+*#+&."4#1+'.+8#F/+0+)%+# /%+C1-=14.%&G I

J

L$%&%<$=M

R$=#L

&3

&,-1

&2+%()*

+.

,'-4

02&/%()*

1.

&4-0

>$6@A9:%&/%()*

,&

11-3

;<)=%#)D@8I

'

0-0

12.#3

49H !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(D@(`%4<"74,&>(N@(S"4$"74,&(CEFF\J@

477

;";#T=+)#47,%:)7 !"$%0(dFx(/'#0"1$;)*(-"("4"/;(4-%$.(7"5$'3"@GH(A&B,4#"2L(-"(+"0#&)'(K(7(-'6( 3+.8&'(0"1&$.6M(3<97$&'(,"/&'-;@(A(#7&M#,%)*(4R"+1%5&#"7%$;)*(&($&'4R"+1%5&#"7%: $;)*(8"#"4-%6'("0(,&5,.$%4-.(0"(",@(EFx(8;-%$;)*@(Z$%)#'6(197&M)>(/'#0"1$&(-"(3<97: $&'("4"/;(4%1"-$'@ W'48"$0'$)& ( #' ( 4)*+"$&4, ( N"7%+#;4-7% ( !"1"); ( &1@ ( 27@ ( P+%-% ( D5/'+-% ( -"( 8+#'0'(74#;4-,&1("4"/;($&'#%1BO$'(5./(7(4'8%+%)6&(&(#%+%#'1($&'8+#'/;7%6M)'(7(,"$: ,./&$%)&'(K(d^>Ex(C72+90(,"/&'-(K(d\>lx>(72+90(1BO)#;#$(K(d_>\xJp(-%/'5%($+(\@(g4": /;(#%1BO$'(5./(8+#'/;7%6M)'(7(7"5$;1(#7&M#,.(K(GE>\x(C72+90(,"/&'-(K(\>\x>(72+90( 1BO)#;#$(K(GH>ExJ@ (X@ ({5'0#&%$"74,&(CEFF^@(4@( _^:_IJ(8"0%6'(-'O(0%$'(#3+"1%0#"$'( 8+#'#(N"7%+#;4-7"(!"1");(&1@(27@(P+%-%(D5/'+-%(#(7)#'2$&'64#;)*(5%-(C1BO)#;?$&JT( G\\I(+@(CYkGlFlJ(K(+"#7&'0#&"$;(K(l_>Fx>(,%7%5'+(K(Hl>Fx>(O"$%-;(K(GI>Fx>(70"7&')(K(l>Fxp( EFFl(+@(CYkG\__J(K(+"#7&'0#&"$;(K(lH>Fx>(,%7%5'+(K(H_>Fx>(O"$%-;(K(G^>Fx>(70"7&')(K(^>Fxp( EFF^(+@(CYkGHdHJ(K(+"#7&'0#&"$;(K(l_>_x>(,%7%5'+(K(H_>Fx>(O"$%-;(K(GG>_x>(70"7&')(K(_>_x>( &$$'(K(E>_x@ A&B,4#"2L(/%0%$;)*(#'(4)*+"$&4,(N"7%+#;4-7%(!"1");(&1@(27@(P+%-%(D5/'+-%( /;<%(+"0#&)%1&(K(_\>Ix(C72+90(,"/&'-(K(^I>^x>(72+90(1BO)#;#$(K(_d>\xJ@(P+%,("08": 7&'0#&(K(_>Gx(C,"/&'-;(K(l>Ex>(1BO)#;?$&(K(_>ExJ(C{5'0#&%$"74,&(X@>(EFF^@(4@(_\J@

GE@( A;$&,&($&'("/'61.6M("0197("08"7&'0#&("+%#(a-+.0$"(8"7&'0#&'Lc(CYk_\\J@ GH@( A(-;1(8+#'/;7%6M)'(7(4'8%+%)6&@


GFE

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

E+/&:+#)'#U"#T=+)#47,%:)7#F/+0+)%+#!"#$%&'%()*+*#$,%-."G %&'"#()

T(208-)@"E0)

*+,-.)/0"

12.#3

!

"

!

"

!

"

>)DD)N=)6)(9<

.0

,1-.

.3,

,.-'

+1'

,.-4

6#$6)N6#$6598

.3

,,-3

40

+-+

&1.

3-&

B7A)*=)NA$D)*@

&&

4-4

&+'

&&-+

&4/

&&-&

<$?659#?5$D)N<$?659#?5$D@NC9>)<)8:)

,,

1,-1

01'

.+-+

001

.,-.

?65O?9=%6$(D@N=$D=M;5D)*

,

1-&

1.

&-4

14

&-3

;<)=%$#>$659#?5 12.#3

&

/-4

&1

/-'

&,

/-'

456

477

489:9

477

48;6;

477

|+90<"T(X@({5'0#&%$"74,&(CEFF^@(4@(__J@

A2+90(8'<$"5'-$&)*(.)#'4-$&,97(/%0%=(8"1"+4,&)*(#(EFFI(+@($%67&B)'6("49/( /;<"(4-%$.(7"5$'3"(K(lE>Hx>(7(0%54#'6(,"5'6$"2)&T("4"/;(+"#7&'0#&"$'(K(HG>lx>(#%1BO$'(K( GF>dx>("70"7&%<'(K(^>Ix>(7(4'8%+%)6&(K(^>Ex>(,"$,./&$%-(K(E>^x(CY"7%,"74,%(D@>(EFFd@( 4@(HE_J@(S%1"-$'(C/'#(8%+-$'+%i8%+-$'+,&>(0#&')&>(+"0#&$;J(8+#'/;7%$&'(7(1&'64).(%,-.%5$'3"( #%1&'4#,&7%$&%(#%0',5%+"7%<"(dF>dx(8;-%$;)*(7(EFFH(+@(&(dE>Ex(7(EFF_(+@(C]B/4,&(`@>( EFFd%>(4@(G^FJ@(N%,O'(7(/%0%$&%)*(8"0,%+8%),&)*(7;+%?$M(7&B,4#"2L(4-%$"7&<;("4"/;( $&'#%1BO$'(5./(7(4'8%+%)6&(C-%/'5%($+(GFJT(G\\\(+@(K(II>Ex Gl( C72+90(,"/&'-(K(dl>lx>( 72+90(1BO)#;#$(K(I^>^xJ>(EFFG(+@(K(dE>^xG_( C72+90(,"/&'-(K(\_>Ex>(72+90(1BO)#;#$(K( dG>IxJ>(EFFH(+@(K(d_>lx(C72+90(,"/&'-(K(dF>_x>(72+90(1BO)#;#$(K(d^>HxJ>(EFF_(+@(K(d_>Ix( C72+90(,"/&'-(K(d_>^x>(72+90(1BO)#;#$(K(d_>IxJ>(EFFI(+@(K(dI>Hx(C72+90(,"/&'-(K(dH>\x>( 72+90(1BO)#;#$(K(dI>dxJ@

E+/&:+#)'#!R"#T=+)#47,%:)7#F/+0+)%+#B10.+'B+4.%&G

%&'"#()

U=V8 =#LCV

T(208-)@"E0)

4BBB8=V

67748=V

67798=V

677;8=V

677A8=V

!

"

!

"

!

"

!

"

!

"

>)DD)

1&

,1-3

1+

,'-4

0.

,4-'

,'

13-&

,/

1.-1

B7A)*=)

&/

&+-0

,

.-3

,&

&3-,

1/

&.-.

1/

&0-&

2

2

,

.-3

,0

1&-,

,+

1+-1

,3

,/-0

<$?659#?5$D)

&.

1&-'

&&

&4-+

&/

+-'

'

0-+

&+

&1-&

6#$6)

&'

1'-4

1&

,,-,

13

&0-0

,0

1+-'

1&

&0-'

12.#3

H5

477

H9

477

4HB

477

49B

477

465

477

6%C9>)<)8:5

Gl@( A(8"+97$%$&.(#(,"5'6$;1&(8"1&%+%1&(6'4-(-"($%6$&O4#;("04'-',@(A(G\\\(+@($&'(8"4<.3&7%$"( 4&B(,%-'3"+&M(a7(4'8%+%)6&c(&(#(-'3"(8"7"0.(8'7$%(5&)#/%("49/>(,-9+'(R%,-;)#$&'($&'(.-+#;1;: 7%<;(,"$-%,-97(#(1%<O"$,&'1(5./(1%<O"$,M(#"4-%<;(#%5&)#"$'(0"(,%-'3"+&&("49/(#%1BO$;)*@ G_@( A(0%$;)*(#(EFFG(+@(7(8"+97$%$&.(0"(+'#.5-%-97(8"1&%+97(#(,"5'6$;)*(5%-(#7+%)%(.7%3B( 4#)#'395$&'(7;4",&("04'-',("49/(+"#7&'0#&"$;)*(&($&'7&'5,&(/B0M);)*(7(4'8%+%)6&@(P;<(-"( 8&'+74#;(8"1&%+>(7(,-9+;1(78+"7%0#"$"(,%-'3"+&B(a7(4'8%+%)6&c(&($&'(74#;4-,&'("2+"0,&(8": 4<.O;<;(4&B($"7;1(7#"+'1(,7'4-&"$%+&.4#%@


12.#3

8*+,-.)/0"

`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

GFH

=)6)(9<

11,

1'-/

1+.

14-/

,&3

,&-'

,10

,1-,

1++

,1-4

A$D)*@

&3/

1,-.

&41

&3-,

&,4

&,-4

&..

&.-,

'+

&1-1

2

2

&3

&-'

,'.

,'-+

.,&

.1-4

,.'

..-4

<$?659#?5$D@

,.&

..-.

..1

.0-'

4'

4-'

+'

+-3

,3

.-'

6#$6598

1.

,-&

+0

+-'

0'

0-'

+/

+-/

..

+-0

12.#3

AH:

477

B56

477

BBA

477

48747

477

A:4

477

>)DD)N=)6)(9<

1..

1'-,

14'

14-3

,31

,1-3

,0+

,&-3

13+

,&-+

$C$;@%?)B7AD9

&'/

11-3

&4+

&4-.

&03

&.-.

&0.

&.-,

&&+

&1-4

2

2

1&

1-&

.,/

,0-'

.00

./-0

,34

.1-3

<$?659#?5$D9

,++

.1-4

.+,

.+-&

3'

4-0

03

+-'

+,

+-'

6#$6)N6#$6598

.,

+-1

44

4-4

'4

3-,

30

4-+

0+

4-1

4845B

477

B7;

477

6%C9>)<)8:5

6%C9>)<)8:5

12.#3 :96 477 4877; 477 484HH 477 !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(`@(!+#'7"?$&,(CEFF\@(4@(_J@

A(3+.8&'(7%+4#%74,&)*(.)#'4-$&,97(/%0%$&%(Hd>_x(1&%<"(4-%-.4(,%7%5'+%(5./( 8%$$;>(l_>Fx(/;<"(+"#7&'0#&"$;)*(5./(7(4'8%+%)6&>(l>Ex(-"(70"7;(/M0?(70"7);@(oM)#: $&'T(dI>Ix@(g4"/;(#%1BO$'(K(GE>Ex(C"01"7%("08"7&'0#&(K(F>ExJ@(!+#'/;7%$&'(7(4-%: <;1(#7&M#,.(C$&'#%5'O$&'("0(4-%$.();7&5$'3"J(#%0',5%+"7%<"(EG>dx(8;-%$;)*(C"01"7%( "08"7&'0#& ( K ( G>_xJ@ ( ]#&')& (8"4&%0%<"( ^E>Fx ( +'48"$0'$-97> (0#&')& ( $&'8'<$"5'-$&'( K( E\>Hx(C72+90(,"/&'-(K(lI>dx(72+90(1BO)#;#$(K(EH>\xJ(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8": <')#$'6>(EFF_@(4@(_:IJ@ ;"J"#H7.-(=+C4&)%&#%#B14810(&)%&#-B1C&4()& P'#0"1$&(-"(#(+'3.<;("4"/;>(,-9+'(,"=)#;<;('0.,%)6B($%('-%8&'(4#,"<;(#%7"0": 7'6(5./(7)#'2$&'6@(W'48"$0'$)&(5'3&-;1.6M);(4&B(7;O4#;1(7;,4#-%<)'$&'1(4-%$"7&M( 1%+3&$%5$M(3+.8B(K($&'(7&B)'6($&O(Hx@(P'#0"1$&(7;7"0#M(4&B(8+#'0'(74#;4-,&1(#'(2+": 0"7&4,(+"/"-$&)#;)*(&(+"5$&)#;)*@ S8"2+90(+'48"$0'$-97(.)#'4-$&)#M);)*(7(8+"6',)&'(/%0%7)#;1 (8+-./01/29 % #%-.)/3&+(Il>^x(%$,&'-"7%$;)*(8"4&%0%<"()"($%67;O'6(7;,4#-%<)'$&'(#%7"0"7'(C72+90( ,"/&'-(K(Id>Ex>(72+90(1BO)#;#$(K(Il>HxJp(-%/'5%(GG@(S#,"<B(2+'0$&M(.,"=)#;<"(G_>Ix(8;: -%$;)*(C72+90(,"/&'-(K(GE>Ix>(72+90(1BO)#;#$(K(G^>GxJ@(A;,4#-%<)'$&'1(7;O4#;1(5': 3&-;1"7%<"(4&B(E>Fx(/%0%$;)*(C72+90(,"/&'-(K(l>\x>(72+90(1BO)#;#$(K(G>IxJ@(A(8+#;: 7"<;7%$;)*(/%0%$&%)*(C{5'0#&%$"74,&(X@>(EFF^>(4@(llJ(8"8+"4#"$"(+'48"$0'$-97("(",+': 25'$&'(8")*"0#'$&%(48"<')#$'3"T(+"5$&)#'(K(GG>Ex>(+"5$&)#":+"/"-$&)#'(K(GH>\x>(+"/"-$&: )#'(K(_F>^x>(+"/"-$&)#":&$-'5&3'$),&'(K(GG>Ex>(&$-'5&3'$),&'(K(I>\x>(&$-'5&3'$),":+"5$&: )#'(K(G>Ex>(&$$'(K(F>Gx>(/+%,("08"7&'0#&(K(l>Gx@(!")*"0#'$&'(7;<M)#$&'(+"5$&)#'(&i5./( +"/"-$&)#'(K(I_>Ix@(e(,"5'&(7(/%0%$&%)*(fPgS(/%0%$&(",+'25%5&(7;,4#-%<)'$&'(+"0#&: )97@(A(8+#;8%0,.(1%-',(C"8&',.$',J>(7(^G>Ix(/;<%(-"(4#,"<%(8"04-%7"7%(5./(#%7"0": 7%(C-+.0$"(8"7&'0#&'L(K(GF>dxJp(7(8+#;8%0,.("6)97(C"8&',.$97J(K(_^>Fx(C-+.0$"(8": 7&'0#&'L(K(GE>dxJ(CfPgS>(EFF_@(4@(lJ@


GFl

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

E+/&:+#)'#!!"#H7.-(=+C4&)%&(F/+0+)%+#!"#$%&'%()*+*#$,%-."G !)$L.(2?-#0"#

%&'"#()

*+,-.)/0"

12.#3

!

"

!

"

!

"

>$#C*)6$69%D59M=$P8?$D9

1.

&0-'

,+

1-+

+'

,-'

>$#C*)6$69

+,

,4-,

,&.

11-4

,04

1.-&

?)6$#$69%D59M=$P8?$D9

&&

4-4

++

.-/

00

.-,

?)6$#$69

1,

&0-1

01,

.+-/

0.0

.1-.

Q<9#D59%D59M=$P8?$D9

+

,-+

00

.-3

4&

.-4

Q<9#D59

&3

&1-4

111

&0-&

1./

&+-4

6@AC?9%D59M=$P8?$D9

/

/-/

1&

&-+

1&

&-.

6@AC?9

4

.-'

1,

&-4

,/

1-/

;<)=%$#>$659#?5

&

/-4

1.

&-4

1+

&-0

477

489:9

477

48;6;

477

12.#3

456 |+90<"T(X@({5'0#&%$"74,&(CEFF^@(4@(l^J@

A;+%?$%(7&B,4#"2L(0"+"4<;)*(/'#0"1$;)*(#(7"6'790#-7%(8"1"+4,&'3"(1&%<%(7;: ,4#-%<)'$&'($&'(7&B,4#'($&O(#%4%0$&)#'(#%7"0"7'T(EFFH(+@(K(dE>_x>(EFF_(+@(K(dH>^x>(EFFI(+@(K( dH>Gx>(EFF\(+@(K(II>Ix(C-%/'5%($+(GEJ@(A;,4#-%<)'$&'1(2+'0$&1(5./(7;O4#;1(5'3&-;1"7%<(4&B( 1$&'6($&O()"(8&M-;(/%0%$;T(EFFH(+@(K(GI>Ex>(EFF_(+@(K(G^>lx>(EFFI(+@(K(G^>dx>(EFF\(+@(K(G_>\x@ E+/&:+#)'#!5"#H7.-(=+C4&)%&#F/+0+)%+#B121'-.%&Q#,#B'14"G <&L"2>20#8@)$L.(2?-#0"#

67798=V8

677;8=V8

677A8=V

677B8=V

D59>9JD9%>$#C*)6$69

,-.

.-,

,-4

,-&

>$#C*)6$69

,3

,3

,'

,4-1

?)6$#$69

.&

.&-,

./-.

.1-0

Q<9#D59

&+-'

&.-,

&.-4

&.-3

6@AC?9

&-4

1

1-&

1-,

12.#3

477 477 477 477 g8+%)"7%$"($%(8"04-%7&'T(`@(]B/4,&(CEFFd/@(4@(HIJ(+%#(`@(]B/4,&(CEFFd%@(4@(Gl\J@G^

A2+90(.)#'4-$&,97(/%0%=(8"0,%+8%),&)*(7;+%?$%(7&B,4#"2L(-"("4"/;(#(7;: ,4#-%<)'$&'1 ( 8"04-%7"7;1 ( 5./ ( #%4%0$&)#;1 ( #%7"0"7;1 ( C-%/'5% ( $+( GHJT ( G\\\ ( +@ ( K( dH>dx(C,"/&'-;(K(I\>Ix>(1BO)#;?$&(K(dl>dxJ>(EFFG(+@(K(dl>Hx(C,"/&'-;(K(\F>_x>(1BO: )#;?$&(K(dH>\xJ>(EFFH(+@(K(dG>\x(C,"/&'-;(K(dF>_x>(1BO)#;?$&(K(dE>GxJ>(EFF_(+@(K(d_>Hx( C,"/&'-;(K(d^>Hx>(1BO)#;?$&(K(d_>GxJ>(EFFI(+@(K(dF>^x(C,"/&'-;(K(dH>Gx>(1BO)#;?$&(K( dF>ExJ@(!"0"/$&'(6%,(7(7;O'6(8+#;7"<;7%$;)*(/%0%$&%)*>(1$&'6($&O()"(8&M-;(.)#'4-$&,( 8"1&%+97(0',5%+"7%< (7;,4#-%<)'$&'(2+'0$&'( 5./(7;O4#'T ( G\\\ (+@ ( K ( G^>Ex ( C,"/&'-;( K( EF>Hx>(1BO)#;?$&(K(G_>\xJ>(EFFG(+@(K(G_>Ix(C,"/&'-;(K(\>_x>(1BO)#;?$&(K(G^>GxJ>(EFFH(+@ ( K(Gd>Gx(C,"/&'-;(K(G\>_x>(1BO)#;?$&(K(GI>\xJ>(EFF_(+@(K(Gl>Ix(C,"/&'-;(K(GH>Ix>(1BO : )#;?$&(K(Gl>\xJ>(EFFI(+@(K(G\>lx(C,"/&'-;(K(G^>\x>(1BO)#;?$&(K(G\>dxJ@ G^@( Y%6$"74#'(0%$'(#(EFF\(+@(.#;4,%<'1(/'#8"2+'0$&"(#(!UAP@


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

GF_

E+/&:+#)'#!;"#H7.-(=+C4&)%&#F/+0+)%+#B10.+'B+4.%&G

12.#3

*+,-.)/0"

%&'"#()

U=QC2 =#LC&0W >#0(X@

!)$L.(2?-#0"#

4BBB

6774

6779

677;

677A

!

"

!

"

!

"

!

"

!

"

>$#C*)6$69 ?)C)#D58?9%?)6$#$2 69 Q<9#D59

,0

+0-,

..

0'-3

'/

+,-,

4+

+.-/

0+

+1-.

&+

1,-.

&,

1/-0

.0

14-1

.+

,1-.

,3

,/-0

&1

&3-3

+

4-'

1'

&4-1

&0

&&-+

1/

&0-&

6@AC?9

&

&-0

&

&-0

.

1-.

,

1-1

&

/-3

12.#3

H5

477

H9

477

4HB

477

49B

477

465

477

>$#C*)6$69 ?)C)#D58?9%?)6$#$2 69 Q<9#D59

,1+ .1-,

,4,

,'-0

,'4

,'-3

.1&

.&-4 130 ,0-0

,1& .&-3

.&4

..-,

.11

.1-,

.,'

.,-+ ,./ .,-+

&/0 &,-3

&./

&.-'

&++

&+-+

&,0

&,-+ &./ &4-'

6@AC?9

&0

1-&

&1

&-,

1,

1-,

&.

&-.

&+

&-'

12.#3

AH:

477

B56

477

BBA

477

48747

477

A:4

477

>$#C*)6$69 ?)C)#D58?9%?)6$#$2 69 Q<9#D59

,0& .,-.

.&4

.&-+

.34

.&-3

.'0

.,-1 ,+& ,3-3

,,0 ./-.

.,/

.1-3

.03

./-&

.3.

.1-& ,43 .&-3

&&3 &.-1

&.+

&.-.

&3.

&+-3

&+1

&,-1 &0/ &4-4

6@AC?9

&4

&,

&-,

14

1-,

&4

&-+

&0

&-3

477

4845B

477

B7;

477

1-/

12.#3 :96 477 4877; 477 484HH !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(`@(!+#'7"?$&,(CEFF\@(4@(^J@

A(/%0%$&%)*(7%+4#%74,&)*(.)#'4-$&)#;<"(EI>lx("49/(#(7;,4#-%<)'$&'1(8"0: 4-%7"7;1(&(lH>Fx(#(#%4%0$&)#;1(#%7"0"7;1(C<M)#$&'T(IF>lxJ@(S#,"<B(2+'0$&M(.,"=: )#;<"(EI>Ex>(%(4-.0&%(K(E>_x(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(4@(HJ@ Y%(-5'(7;$&,97(#%8+'#'$-"7%$;)*(8"7;O'6(/%0%$&%(/&%<"4-"),&'(8+#'04-%7&%6M( $&')"("01&'$$;("/+%#@(f"(8+%70%>(-%,(6%,(8"8+#'0$&">(0"1&$.6M)M(3+.8M(4M("4"/;(#(7;: ,4#-%<)'$&'1(8"04-%7"7;1(&(#%4%0$&)#;1(#%7"0"7;1>(%5'(8+#'7%3%($&'(6'4-(6.O(-%,( 7;+%?$%(K(_d>_xp(-%/'5%($+(Gl@(e7+%)%(.7%3B(4-"4.$,"7"($&'7&'5,&("04'-',("49/(0',5%+.: 6M);)*(7;,4#-%<)'$&'(#%4%0$&)#'(#%7"0"7'(CGE>_xJ(&(7#35B0$&'(7;4",&(/%0%$;)*(#(7;: ,4#-%<)'$&'1(2+'0$&1(ClF>lxJ@(!+9/.6M)(7;6%2$&L(-'(+"#/&'O$"2)&(1"O$%(8"4<.O;L(4&B( *&8"-'#M(#.%(/'T(7(8"+97$%$&.(#(&$$;1&(7;,"+#;4-;7%$;1&(7($&$&'64#;1("8+%)"7%: $&.(/%0%$&%1&(7(8"1&%+%)*(/&%<"4-"),&)*(7#&B<%(.0#&%<(#$%)#$&'(1$&'64#%(3+.8%(/'#: 0"1$;)*(K("0$"-"7%$'(+9O$&)'(1"3M(#%-'1(/;L('R',-'1(4'5',-;7$'3"(0"/"+.(8+9/;( C6'0$%,(/'#(#$%6"1"2)&(4#)#'39<"7;)*(7%+.$,97(+'%5&#%)6&(/%0%$&%(&(5",%5$;)*(.7%: +.$,"7%=(#6%7&4,%(/'#0"1$"2)&(-+.0$"(6'4-(74,%#%L()#;$$&,&>(,-9+'(1"3<;/;(0'-'+: 1&$"7%L(#$&',4#-%<)'$&'J@


GF^

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

E+/&:+#)'#!J"#H7.-(=+C4&)%&#F/+0+)%+#/%+C1-=14.%&G <&L"2>20#8@)$L.(2?-#0"#

I

J

>$#C*)6$69

0,

.0-,

?)C)#D58?9%?)6$#$69

&4

&1-+

Q<9#D59

++

./-.

6@AC?9

&

/-4

49H

477

12.#3 !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(D@(`%4<"74,&>(N@(S"4$"74,&(CEFF\J@

;"L"#V&1>'+?%+#/&(012)134%#%#2%&*-4&#B1/7=W P'#0"1$"2L( ,"$)'$-+.6'(4&B(7(0.O;)*(%35"1'+%)6%)*( 1&'64,&)*(& (7&MO'(4&B( aCbJ(#(1&3+%)6%1&(#(-'+'$97(+"5$&)#;)*>(#(1%<;1&(1&%4-%1&(&(0.O;1(/'#+"/")&'1>(0"( +'3&"$97(7;O'6(.8+#'1;4<"7&"$;)*c(C!+#;1'=4,&(D@>(EFFG@(4@(lGJ@(`&3+%)6'(#(0.O;)*( 1&%4-(0"(1$&'64#;)*("2+"0,97(&($%(7&'2(1%6M("3+%$&)#"$;()*%+%,-'+T(0"-;)#M(3<97$&'( 1BO)#;#$(&("0/;7%6M(4&B(7(",+'4&'(8+%)(4'#"$"7;)*(7(+"5$&)-7&'(K(<%-7&'6(797)#%4("(8+%)B( 7+%#(#(#%,7%-'+"7%$&'1(C!+#;1'=4,&(D@>(EFFG@(4@(lGJ@ !+#;,<%0"7"> ( 48"2+90 ( 8'<$"5'-$&)* ( +'48"$0'$-97 ( .)#'4-$&)#M);)* ( 7 ( /%0%: $&%)*(!UAP>(7(-+#')*(,"5'6$;)*(8"1&%+%)*(7(5%-%)*(EFFH:EFFI>(,%O0"+%#"7"(8"$%0( 8"<"7%(/%0%$;)*(8+#'/;7%<%(7(N+961&'2)&'(&(S<.84,.(C-%/'5%(G_J@(Y%(,"$)'$-+%)6B(/'#: 0"1$"2)&(7(0.O;)*(1&%4-%)*(#7+9)"$"(+97$&'O(.7%3B(7'(7$&"4,%)*(#%7%+-;)*(7(+%: 8"+)&'(YZ[(CG\\I>(4@(l:_Jp(8"-7&'+0#%6M(-"(-%,O'(/%0%$&%(`@(A%)*"7&)#%(CEFF_@(4@(H:lJ@ E+/&:+#)'#!L"#6%4(&/)134%#1-@/#/&(012)748#,#E'@*2%&34%&#%#TCWB-.W#F/+0+)%+# B121'-.%&G} 67798=V

*"2L(&

677;8=V

677A8=V

!

"

!

"

!

"

R<S:B5)C*$

'',

.+-3

&%&&,

.+-&

'30

..-0

TJM>C=

1.4

&&-.

1'/

&&-4

&34

3-+

12.#3

48657 ;AY6 48579 ;HY: 484A9 }(!"04-%7%(8+")'$-"7%$&%(K(5&)#/%(74#;4-,&)*(0"+"4<;)*(+'48"$0'$-97@ !+#'5&)#"$"($%(8"04-%7&'T(`@(]B/4,&(CEFFI@(4@(HIJ@

;9Y4

A%O$;1()#;$$&,&'1>(,-9+;(0'-'+1&$.6'(7;/9+(1&%4-%(0")'5"7'3"(C+'3&"$.J( 6'4-(/%#%(4)*+"$&4,(&($")5'3"7$&>(%(-%,O'(1"O5&7"2L(#$%5'#&'$&%(8+%);(&(+'%5&#%)6&(4#%$4( O;)&"7;)*@(P'#0"1$&()#B4-"(#%4&'05%6M(1&'64)%(7(8"/5&O.(7&B,4#;)*("/&',-97(&(7B#<97( ,"1.$&,%);6$;)*@(g/4'+7.6'(4&B(8+%7&0<"7"2L>(O'("4"/;(/'#0"1$'(#7;,5'(8"#"4-%6M( 7(%35"1'+%)6&(1&'64,&'6>(#(,-9+'6(8")*"0#M(C!+#;1'=4,&(D@>(EFFG@(4@(lF:lIJ@ A(5%-%)*(EFFH:EFFI(/%0%$&(#(7"6'790#-7%(8"1"+4,&'3"(C"4"/;(8'<$"5'-$&'J( 8;-%$&("(1&'64)%($%6)#B4-4#'3"(8"/;-.(7(",+'4&'(+",.(8"8+#'0#%6M)'3"(8"1&%+(#7;,5'( 74,%#;7%5&(4)*+"$&4,%(C"0(ll>dx(0"(_H>FxJ>(%5-%$,&(C"0(EH>Hx(0"(EI>_xJ("+%#(#%1&'4#: ,&7%$&'(,M-'1(.(+"0#&$;(C"0(GE>dx(0"(EI>HxJp(-%/'5%(G^(C8+#;(0","$;7%$&.(8"+97$%=( $%5'O;(#7+9)&L(.7%3B>(O'(7(EFFI(+@(8"6%7&%6M(4&B($"7'(,%-'3"+&'("08"7&'0#&J@(A(EFFI(+@( ^l>dx(8;-%$;)*(0',5%+"7%<">(O'(7()&M3.(GE(1&'4&B);(8"8+#'0#%6M);)*(/%0%$&'(8+#'/;7%<"(


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

GFI

7(6'0$;1(1&'64).>(GI>Gx(7(079)*>(^>l(7(-+#')*>(G>I(7(7&B,4#'6(5&)#/&'(1&'64)(C]B/4,&( `@>(EFFd/>(4@(l^J@(]%$'(#(EFF\(+@T(8+#'/;7%$&'(7(6'0$;1(1&'64).(K(^H>Gx>(El>_x()"($%6: 1$&'6(7(079)*>(d>Gx(7(-+#')*>(%(l>Ex(7()"($%61$&'6()#-'+')*(C]B/4,&(`@>(EFGF@(4@(G\HJ@ E+/&:+#)'#!M"#X+*4(Y-=-(&#2%&*-4&#B1/7=W#,#4%Z>W#1-=+=)%&>1#'1.W#F/+0+)%+# B121'-.%&I#,#B'14"[G *"#SL-#

67798=V

677;8=V

677A8=V

677B8=V

C8I<$D5C=$

..-3

.3-,

.4-&

+,-/

)(*)D=5

10-1

14-+

14-&

1,-,

=O*9B%M%<$#?5D@

14-,

1/-3

&1-3

&'-&

>$=$:9-%C*)D8:9

&+-.

&.-.

3-0

&,-.

>MC*$C*)D@

+-&

0-'

3

4-4

#6$<89

'-,

&/-1

4-4

0-/

?)=J)#@%=)<D9

U

U

+-'

.-'

B59C?)D5)%6C>59<)D9

U

U

+-0

1-+

4-+

'-&

+-.

4-3

U

U

+-&

3-&

<M<@-%67?J@%859>J$6D58?9

&-+

/-3

/-0

/-0

5DD9

&,-3

&1-,

0-,

3-0

=()*=5%C8I$#$69 C?>5*)(9

}(]%$'($&'(4.1.6M(4&B(0"(GFFx>(30;O(1"O$%(/;<"(74,%#%L(7&B)'6($&O(6'0$M("08"7&'0?@ |+90<"T(`@(]B/4,&(CEFFd%@(4@(G^EJ("+%#(`@(]B/4,&(CEFFd/@(4@(l_J@GI

A(/%0%$&%)*(#+'%5&#"7%$;)*(7(EFFI(+@(7(7"6'790#-7&'(8"0,%+8%),&1(/'#: 0"1$&(8+#'/;7%6M);(7(4)*+"$&4,%)*(4-%$"7&5&(^H>^x(8+9/;(C72+90 (,"/&'-(K(_E>lx>( 72+90(1BO)#;#$(K(^_>lxJ(C!+#'7"?$&,(`@>(EFF\@(4@(dJ@(A(/%0%$&%)*(7;+9O$&"$"(1@(&$@( ,%-'3"+&B(a/'#0"1$&($&'"4&'05&>($&'8+#;7&M#%$&(0"(6'0$'3"(1&'64)%>(-#7@(7B0+"7$&c@( !")#M74#;("0(G\\\(+@>(7(,"5'6$;)*(8"1&%+%)*(0"(-'6(,%-'3"+&&(#%5&)#"$"($%4-B8.6M)'("0: 4'-,&(+'48"$0'$-97T(EE>^x(C/+%,(0%$;)*(K(F>_xJ>(EE>Ex>(EI>dx>(EF>Fx>(G^>Gx(C/+%,(0%: $;)*(K(F>HxJ(C!+#'7"?$&,>(EFF\@(4@(lJGd@ ;"M"#\'@0C+#014810@, P'#0"1$&(-"($%6)#B2)&'6(#%+%#'1("4"/;(/'#+"/"-$'>(%(6'25&(8"0'61.6M(6%,M2( 8+%)B ( -" ( #%#7;)#%6 ( /'# ( 8"08&4;7%$&% ( R"+1%5$'6 ( .1"7; ( C8"$%0 ( IFx ( 8+#;8%0,97( 72+90(8+%).6M);)*J@(]"($%6)#B2)&'6(7;1&'$&%$;)*(0")*"097($%5'OMT(27&%0)#'$&%(8": 1"); ( 48"<')#$'6 ( C0" ( l_xJ> ( #/&'+%)-7" ( C0" ( ",@ ( EFxJ> ( 8+%)' ( 0"+;7)#' ( C0" ( EFxJ>( +'$-%i'1'+;-.+%(C,&5,%(K(,&5,%$%2)&'(8+")'$-J@

GI@( Y%6$"74#'(0%$'(#(EFF\(+@(.#;4,%<'1(/'#8"2+'0$&"(#(!UAP@ Gd@( A(8+#;7"<;7%$;1(+%8"+)&'($&'(7;4-B8.6'(,%-'3"+&%(a/+%,(0%$;)*c@(V-7"+#;<'1(6M(7("0$&': 4&'$&.(0"(-;)*(8+#;8%0,97>(30;(7(,"5'6$;)*(8"1&%+%)*(5&)#'/$"2)&(8"(#4.1"7%$&.(/;<;($&O: 4#'($&O(7(5&)#/%(+'48"$0'$-97("39<'1@


GFd

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

Y%6)#B2)&'6(74,%#;7%$'(?+90<%(0")*"097(8+#'#(8'<$"5'-$&)*(+'48"$0'$-97(.)#'4-: $&)#M);)*(7(/%0%$&%)*(8"1"+4,&)*(7(5%-%)*(EFFH:EFF\(-"(#%4&<',(#(8"1");(48"<')#$'6(C"0( Hd>^x(0"(ll>dxJ>(8+%)%(0"+;7)#%>(4'#"$"7%(C"0(Gd>dx(0"(EI>\xJ("+%#(#/&'+%)-7"(C"0(G_>Ix( 0"(EG>HxJ(K(-%/'5%(GI@(Y%6+#%0#&'6(7;1&'$&%$"(%5&1'$-;(C"0(G>lx(0"(E>IxJ(&(O'/+%)-7"(C"0( l>lx(0"(^>lxJ@(P+%,(?+90'<(0")*"097(#%0',5%+"7%<"("0(GH>Hx(0"(Gd>Fx(8;-%$;)*@(A(EFF\(+@T D$%5&#.6M)(&5"2L(8"4&%0%$;)*(?+90'<(0")*"0.(8+#'#("4"/;(/'#0"1$'(7(.6B)&.(8+": )'$-"7;)*(74,%#%L($%5'O;>(&O(IH>\x(74#;4-,&)*("49/(/'#0"1$;)*(8"4&%0%6M);)*( 6%,&,"57&',(0")*90(0',5%+.6'(-;5,"(6'0$"(?+90<"(.#;4,&7%$&%(0")*"0.@(["5'6$'(EG>Hx( /'#0"1$;)*("49/(74,%#%<">(&O(8"4&%0%()"($%61$&'6(07%(?+90<%(0")*"0.(%(l>dx("49/( /&"+M);)*(.0#&%<(7(/%0%$&.(#%0',5%+"7%<"(8"4&%0%$&'(-+#')*(/M0?(7&B)'6(?+90'<( 0")*"0.(C]B/4,&(`@>(EFGF@(4@(EE^J@

E+/&:+#)'#!P"#\'@0C+#014810@,#F/+0+)%+#B121'-.%&G} Z=X>?28>&-F&>X@

67798=V

677;8=V

677A8=V

677B8=V

I

J

I

J

I

J

I

J

><)8)%#$<@68?)-%C9?$D$6)

+,4

1+-4

0+/

14-'

+1'

1+-3

..0

&3-3

?)C5J9=%?%>$B$8@%C>$J98?D9:

3/0

,3-0

'.0

./-+

3+4

.&-3

&%/0+

..-3

Q65)#8?9D5)%?MC

&.1

0-3

&3+

4-'

&4,

3-.

&.4

0-1

?;59<)8*6$

.,0

1/-'

.'0

1&-,

,+3

&4-.

,4.

&+-4

A9;<)8*6$

&/&

.-3

&+/

0-.

&&/

+-.

&/.

.-.

)(5B9D*@

+0

1-4

.&

&-3

13

&-.

+/

1-&

<9D*)N9B9<@*M<)

&'/

'-&

110

'-4

1/&

'-3

,/3

&,-/

5DD9

&,4

0-0

&.0

0-,

&.1

0-'

'1

,-'

D59%>$C5)#)

,.4

&0-0

,&&

&,-,

,&+

&+-.

.13

&3-/

}(g04'-,&($&'(4.1.6M(4&B(0"(GFF>(30;O(1"O$%(/;<"(74,%#%L(7&B)'6($&O(6'0$M("08"7&'0?@ |+90<"T(`@(]B/4,&(CEFGF@(4@(EE^J@

S8"2+90(8'<$"5'-$&)*(+'48"$0'$-97(#(7"6'790#-7%(8"1"+4,&'3"(7&B,4#"2L(.0#&': 5%<%(8+#')#M)'6("08"7&'0#&($%(8;-%$&'(af#;(8+%).6'(!%$C&J(#%+"/,"7"QcT(EFFH(+@(K(dd>Ex>(EFF_( +@(K(d\>Ex>(EFFI(+@(K(I_>Fx>(EFF\(+@(K(dHx(C]B/4,&(`@>(EFFI@(4@(IFp(!"1"+4,&'(U"+.1($%(+#')#( A;)*"0#'$&%(#(P'#0"1$"2)&>(/@0@u/vJ@(A2+90(/%0%$;)*($&'8+%).6M);)*(CEFFI(+@J(0"1&$.6M( "4"/;(4-%+4#'(C]B/4,&>(EFFI@(4@(IGJ@(e(,"5'&("4"/;(8"0'61.6M)'(8+%)B>($%6)#B2)&'6($&'(#%7&'+%<;( R"+1%5$;)*(.197(C.1"7%("(8+%)B>(.1"7%("(0#&'<">(.1"7%(#5')'$&'JT(EFFH(+@(K(\H>^x(-%,&)*( 8+#;8%0,97>(EFF_+@(K(\E>lx>(EFFI(+@(K(IG>Gx>(EFF\(+@(K(Il>dx(C]B/4,&(`@>(EFGF@(4@(EG\J@ A2+90(%$,&'-"7%$;)*(7(EFFI(+@(/'#0"1$;)*(#(7"6'790#-7%(8"0,%+8%),&'3"( ll>Hx(,"+#;4-%<"(#'(27&%0)#'=(8"1");(48"<')#$'6>(+'$-%(K(Gl>lx>('1'+;-.+%(K(\>Ix>( 0")*90(#(8+%);(K(^>Ex@(e%4&<',(05%(/'#+"/"-$;)*(8"/&'+%<"(F>dx(8;-%$;)*@(e/&'+%): -7'1(5./(O'/+%)-7'1(#%61"7%<"(4&B(Gl>Ix(+'48"$0'$-97@(Z$$'(?+90<%(K(G^>\x@(!+#'5&: )#"$"($%(8"04-%7&'T(`@(!+#'7"?$&,(CEFF\@(4@(^J@ `$&'64#"2L(ClG>dxJ(.)#'4-$&,97(/%0%=(7%+4#%74,&)*(.0#&'5&<%(-7&'+0#M)'6("08": 7&'0#&($%(8;-%$&'("(8"0'61"7%$&'(8+%);(#%+"/,"7'6(C#(7;<M)#'$&'1(#/&'+%)-7%J(7(",+'4&'( 89<+")#%(8"8+#'0#%6M)'3"(7;7&%0(C72+90(1BO)#;#$(K(llx>(72+90(,"/&'-(K(HHxJ@(A(+%: 8"+)&'(#7+9)"$"(.7%3B>(O'T


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

GF\

CbJ(8"0'61"7%$&.(8+%);(48+#;6%(,+9-4#;(4-%O(7(/'#0"1$"2)&(K()'#.+M(7;0%6'(4&B(-.( _:5'-$&(",+'4(8"#"4-%7%$&%(/'#(4-%<'3">(7<%4$'3"(1&'64)%(#%1&'4#,%$&%@(A(8+#;8%0: ,.(/%0%$;)*(8"#"4-%6M);)*(/'#(1&'64)%(#%1&'4#,%$&%(0"(079)*(5%-(&("0(H(0"(_(5%-( "04'-,&(0',5%+%)6&(7;$"4#M("08"7&'0$&"(l^x(&(l_x>($%-"1&%4-(7(8+#;8%0,.("49/( 0<.O'6(8"#"4-%6M);)*(/'#(4-%<'3"(1&'64)%(#%1&'4#,%$&%(K(Hdx(Cf'$-+.1(P%0%$&%( g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(4@(E_J@

S8"2+90("49/(CYkE_GJ(0',5%+.6M);)*(8"0'61"7%$&'(8+%);(7(",+'4&'(89<+")#%( 8+#'0(/%0%$&'1>(E^>Ix(/;<"(#%-+.0$&"$;)*($%('-%)&'@(!+%)B(7("8%+)&.("(.1"7B(#5')': $&'(5./("(0#&'<"(#%0',5%+"7%<"(HG>_x(8;-%$;)*(#(-'6(3+.8;>(%(Il>_x(4-7&'+0#&<">(O'(7;,": $;7%<"(8+%)B(/'#(R"+1%5$'6(.1"7;(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(4@(E^: EdJ@(a!+%)B($%('-%)&'()#B2)&'6(7(8"+97$%$&.(#(&$$;1&(8"0'61"7%5&(/%0%$&(#(7;,4#-%<)': $&'1(2+'0$&1(5./(7;O4#;1(K(HHxc(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(4@(E^J@( e/&'+%)-7'1(#%61"7%<"(4&B(GH>Hx(8;-%$;)*(C72+90(,"/&'-(K(Ex>(72+90(1BO)#;#$(K(GIxJ@ e%61"7%$&.(4&B(#/&'+%)-7'1(48+#;6%(0<.3&(4-%O(7(/'#0"1$"2)&(K("(&5'(72+90("49/( 8"#"4-%6M);)*(/'#(7<%4$'3"(4-%<'3"(1&'64)%(#%1&'4#,%$&%(0"(079)*(5%-("04'-',( #/&'+%)#;(7;$"4&(dx>("(-;5'(72+90(/%0%$;)*(#($%60<.O4#;1(4-%O'1(7(/'#0"1$": 2)&(CGG(5%-(&(7&B)'6J(#/&'+%)-7'1(#%61.6'(4&B(CbJ(EGx(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8": <')#$'6>(EFF_@(4@(ElJ@

g-+#;1;7%$&'(+'$-;(#%0',5%+"7%<"(GF>dx(+'48"$0'$-97>('1'+;-.+;(K(E>Fx>( $%(,"+#;4-%$&'(#(&$$;)*(4-%<;)*(27&%0)#'=(74,%#%<"(EF>Hx(8+9/;@(P+%,(27&%0)#'=(K( ^^>dx(Cf'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(4@(HGJ@( J"#]1>@:)%1)+#48+'+.=&'7-=7.+#-14*10&21>'+?%4()+ A("8%+)&.("(#%8+'#'$-"7%$'(7;$&,&(/%0%=(&(4-%-;4-;,&($&O'6(8+#'04-%7&<'1( ."395$&"$M()*%+%,-'+;4-;,B(4")6"0'1"3+%R&)#$M(/'#0"1$;)*@(X%,($%01&'$&<'1>(#(+%)6&( /+%,.("08"7&'0$&)*(/%0%=("()*%+%,-'+#'("395$"8"54,&1>(1"O'1;(8"4<.3&7%L(4&B(7;: <M)#$&'(0%$;1&(R+%31'$-%+;)#$;1&@(g#$%)#%(-">(O'(#%8+'#'$-"7%$'(."395$&'$&%(,"$: )'$-+.6M ( 4&B ( $% ( -;)* ( R+%31'$-%)* ( "/+%#. ( /'#0"1$"2)&> ( ,-9+' ( #"4-%<; ( .74895$&"$'( C4-+&%$3.5"7%$'J(7("8%+)&.("(+9O$'(0"4-B8$'(0%$'@(Y%5'O;(6'0$%,(8"0,+'25&L>(O'(',4: -+%8"5%)6'(-'($&'(1%6M(7%5"+.(+'8+'#'$-%-;7$"2)&>(-%,&'3"(6%,&(1"O5&7;(6'4-(0"(.#;4,%: $&%(7(8+#;8%0,.(/%0%=(48'<$&%6M);)*(7%+.$,&(4-%-;4-;)#$'6(-'"+&&(0"/"+.(8+9/;(C5"4": 7'6J@(W'%4.1.6M)>(1&1"(O'(8+#'04-%7&"$;($&O'6(7&#'+.$',(/'#0"1$"2)&(4-7"+#"$;( #"4-%<(7("8%+)&.("($&',"185'-$'(0%$'(&(6'4-(8+#'#(-"()#%4'1($&'(0"2L("4-+;>(-"(6'0$%,( 6'4-(-"(8+#;/5&O'$&'("4%0#"$'(7('18&+&&(&(0#&B,&(-'1.(0"4-%-')#$&'(7&%+;3"0$'@ V7#35B0$&%6M)(#%8+'#'$-"7%$'(8"7;O'6(4#%).$,&("+%#(7;$&,&(/%0%=>($%6/%+: 0#&'6(8+%70"8"0"/$%(5&)#/%(/'#0"1$;)*(7(!"54)'(#%5&)#%$;)*(0"(079)*(8&'+74#;)*( ,%-'3"+&&(sNtgS(1&'2)&(4&B(7(8+#'0#&%5'(8"7;O'6(HF(0"(",@(H_(-;4@(`"O$%(8+#;6ML>(O'(7()&M: 3.("4-%-$&'6(0',%0;(5&)#/%(-%(6'4-(7#35B0$&'(4-%<%@ P'#0"1$&(-"(3<97$&'(1BO)#;?$&(&("4"/;(7(7&',.(8"7;O'6(lF(5%-p($%65&)#$&'64#%( 3+.8%(-"("4"/;(7(7&',.(8"7;O'6(lF(0"(^F(5%-(K(4-%+4&(4M(1BO)#;?$&(C+9O$&)'(7(2+'0$&)*( -"(#7;,5'(,&5,%(5%-J@(Y%6)#B2)&'6(C8"$%0(dFxJ(4M(-"("4"/;($&'#%1BO$'(C7(-;1(+"#7&': 0#&"$'>("70"7&%<'>(7(4'8%+%)6&J(K(+#%0#&'6(,"/&'-;(C7(7&B,4#"2)&(/%0%=J@(P'#0"1$&( #7;,5'($&'(-7"+#M(-+7%<;)*(C$&'R"+1%5$;)*J(#7&M#,97@(g0(,&5,.(5%-()*%+%,-'+;4-;,%( /'#0"1$;)*(8"0(7#35B0'1(-;)*(-+#')*(#1&'$$;)*(6'4-(4-"4.$,"7"(4-%/&5$%(C$%5'O;(


GGF

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)'

6'0$%,(#%.7%O;L>(O'(7(/%0%$&%)*(8"1"+4,&)*("0$"-"7%$"(7#+"4-(2+'0$&'6(7&',.(+': 48"$0'$-97J@(S-%+#'$&'(4&B(&(/+%,(O;)&"7'3"(8%+-$'+%i8%+-$'+,&(1%(&4-"-$'>($'3%-;7$'( 8+#'<"O'$&'($%(,"$0;)6B(84;)*&)#$M(/%0%$;)*(CW'-"74,&(S@>(]B/4,%:f'$&%$(D@(EFFdJ@( g4%1"-$&'$&'>(7)*"0#'$&'(7("4-%-$&'(R%#;(O;)&%(-"(7;#7%$&%>(#(,-9+;1&(/'#0"1$&()#B: 4-"($&'(8"-+%R&M(+%0#&L(4"/&'(7(,"$4-+.,-;7$;(48"49/@(]5%-'3"(K(#(8'+48',-;7;(0#&%<%=( 8"1")"7;)*(K(7%O$'(6'4-(#%8'7$&'$&'(8+"R'46"$%5$'6(8"1");(84;)*"5"3&)#$'6(C4#)#': 395$&'(7(8+"3+%1%)*(+'%0%8-%);6$;)*>(,-9+'(4-7%+#%6M(,.(-'1.(4#'+4#'(1"O5&7"2)&J@ !"$%0(8"<"7%(.)#'4-$&,97(/%0%=(-"("4"/;(/'#0"1$'()"($%61$&'6("0(,&5,.(5%-@( ]<.3"-+7%5'(/'#0"1$&(C8"7;O'6(GF(5%-J(-"(8+#'0'(74#;4-,&1(1BO)#;?$&@(e3+"1%0#"$'( 7;$&,&(74,%#.6M>(O'(8&'+74#'(R%#;(/'#0"1$"2)&(-"(3<97$&'(/'#0"1$"2L(8"#%&$4-;-.: )6"$%5$%>(,-9+%(#()#%4'1(7(#$%)#M)'6(5&)#/&'(8+#;8%0,97(8+#;/&'+%(R"+1B(#&$4-;-.)6": $%5&#"7%$M(C]B/4,&(`@>(EFFI@(4@(Hl:H_J@(]%$'(-'(8"2+'0$&"(27&%0)#;L(1"3M("(-;1>(O'( 4;4-'1(8"1");("4"/"1(/'#0"1$;1(4,"$)'$-+"7%$;(6'4-($%(#%8'7$&'$&.(8"1");(0": +%?$'6(&(4)*+"$&'$&%>(7(1$&'64#;1(#%2(4-"8$&.(.,&'+.$,"7%$;(6'4-($%(+'&$-'3+%)6B(48": <')#$M@G\(A(-;1(,"$-',2)&'(7%+-"(#7+9)&L(.7%3B>(O'(8+#'/;7%$&'(/'#0"1$;)*(7(4)*+"$&: 4,%)*>($")5'3"7$&%)*(&-8@(5'3&-;1&#.6'(&4-$&'$&'(-;)*(&$4-;-.)6&>(%(#(,"5'&(7#+"4-(#%8"-+#': /"7%$&%(C7;+%O%$;(7#+"4-'1(5&)#/;(/'$'R&)6'$-97J(4-%$"7&(8"04-%7B(0"(8"4#'+#%$&%(#%: ,+'4.(0#&%<%5$"2)&(8"8+#'#(#7&B,4#%$&'(5&)#/;(1&'64)(7(85%)97,%)*(5./(8"74-%7%$&'($": 7;)*(4)*+"$&4,@(Z$%)#'6(197&M)>(#(8'+48',-;7;(&$4-;-.)6"$%5$'6(C,-9+%($&'(1.4&(8",+;7%L( 4&B(#(8'+48',-;7M(&(&$-'$)6%1&(8+%)"7$&,97(4)*+"$&4,J(7#+"4-(5&)#/;(/'$'R&)6'$-97(6'4-(,": +#;4-$;(&(7)%5'($&'(1.4&(8+#',<%0%L(4&B($%(8"0'61"7%$&'(0#&%<%=(+'4")6%5&#%);6$;)*>(,-9+'( 1&%<;/;(/'$'R&)6'$-97(7;8+"7%0#%L(8"#%(&$4-;-.)6'(27&%0)#M)'(8"1")@ e(8'+48',-;7;(0#&%<%=(8"1")"7;)*>(%(4#)#'395$&'(+'%0%8-%);6$;)*(",+'4(/;: )&%(/'#0"1$;1(1%(,5.)#"7'(#$%)#'$&'@(`@(X%?0#&,"74,&(7;+9O$&<()#-'+;(R%#;(+"#7"6.( 4;$0+"1.(/'#0"1$"2)&T(74-B8$M(CF:E(5%-%J>("4-+#'3%7)#M(CE:l(5%-%J>()*+"$&)#$M(C^:GF( 5%-J(&(-+7%<M(CGF(5%-(&(7&B)'6J(CX%?0#&,"74,&>(EFFF@(4@(_:IJ@([%O0;(#(7;1&'$&"$;)*('-%897( 8"7&M#%$;(6'4-(#'(4-"4"7%$&'1(48');R&)#$;)*(4-+%-'3&&(%0%8-%);6$;)*>(,-9+'(.-+7%5%6M( *%/&-.4(/'#0"1$"2)&@(Z$%)#'6(197&M)>(8"1")(7(7;)*"0#'$&.(#(/'#0"1$"2)&(6'4-(<%: -7&'64#%(7(8&'+74#;)*(R%#%)*(,4#-%<-"7%$&%(4;$0+"1.("4"/;(/'#0"1$'6@(A(8+#;8%0,.( /'#0"1$"2)&(0<.3"-+7%<'6>()#;(-'O(6%,(-"(",+'25%(D@(!+#;1'=4,&(CEFFd/@(4@(GdJ(K(3<B/": ,&'6>(8"-+#'/$'(4M(7&'5"%48',-"7'(&(0<.3"",+'4"7'(8+"3+%1;(+'%0%8-%)6&(48"<')#$'6@(A(/%: 0%$&.(8"1"+4,&1("0$"-"7%$"(-'$0'$)6B(0"(7#+"4-.("04'-,97("49/(/'#0"1$;)*(^(&(7&B: )'6(5%-(&(#%+%#'1(#1$&'64#%$&'(4&B("04'-,97(+'48"$0'$-97(/'#0"1$;)*(0"(l(5%-@(A(EFFI(+@( 8"(8+%#(8&'+74#;>("04'-',("49/(/'#0"1$;)*(#(8&'+74#'6(7;1&'$&"$'6(3+.8;(/;<(7&B,: 4#;($&O(#(0+.3&'6(CHdx(0"(l^xJ@(Y%(8"04-%7&'(0"4-B8$;)*(0%$;)*($&'(7&%0"1">()#;(4;: -.%)6%(7;35M0%(8"0"/$&'(7(&$$;)*(7"6'790#-7%)*(#(0.O;1&(%35"1'+%)6%1&(1&'64,&1&@( X'0$%,(6'25&("0$"-"7%$;(-+'$0($&'(1%()*%+%,-'+.(7;<M)#$&'(+'3&"$%5$'3">(-"(7($%6/5&O: 4#;)*(5%-%)*>#7(0.O;)*(1&%4-%)*(&(&)*("/+B/&'(1"O'1;(48"0#&'7%L(7#+"4-.(#%8"-+#': /"7%$&%($%(.4<.3&(27&%0)#"$'(8+#'#(&$4-;-.)6'(#%8'7$&%6M)'($")5'3("4"/"1(/'#0"1: $;1>(%(-%,O'(#%61.6M)'(4&B(8+"/5'1%1&("49/(4-%+4#;)*(C4#)#'395$&'(K(#0+"7"-$;1& EFJ@( X'0$;1(#'(48"4"/97(8"74-+#;1%$&%("8&4%$'3"(7;O'6(-+'$0.(1"O'(/;L(+'%5&#%)6%($%( 4#'+4#M(4,%5B(8+"3+%197(+'&$-'3+%);6$;)*(K(4#)#'395$&'(#("4"/%1&(#$%60.6M);1&(4&B(7'( 7)#'2$&'64#;)*(R%#%)*(+"#7"6.(4;$0+"1.(/'#0"1$"2)&@ G\@( !"0"/$'(7$&"4,&(#%7&'+%(+%8"+-(YZ[(#(G\\I(+@(CY%67;O4#%(Z#/%(["$-+"5&>(G\\I@(4@(_J@ EF@(e%"/4'+7"7%$">(O'(#7;,5'(&1(0<.O4#;(6'4-(4-%O(/'#0"1$"2)&>(-;1()#B4-4#'(,"+#;4-%$&'(#'( 27&%0)#'=(4<.O/;(#0+"7&%(C8"+@($8@(f'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(4@(HEJ@


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666

GGG

N;8"7;1(1&'64)'1(8"/;-.("49/(/'#0"1$;)*(4M(%35"1'+%)6'(1&'64,&'@(P%0%: $&%(27&%0)#M>(O'(/'#0"1$&(8+"7%0#M(+%)#'6("4&%0<;(-+;/(O;)&%(K(1&3+%)6'(0"(&$$;)*( 1&'64)"7"2)&()#;()#B4-%(#1&%$%(1&'64)%(4-%<'3"(8"/;-.(7(3+%$&)%)*(6'0$'6(1&'64)"7": 2)&(0"-;)#;(1$&'64#"2)&(+'48"$0'$-97@ P'#0"1$&(-"(#7;,5'("4"/;(/B0M)'(+"0#&)%1&@(A(-'6(+"5&()#B2)&'6(7;4-B8.6M(,": /&'-;(C#%8'7$'(1@&$@(#(.7%3&($%(-">(O'(,"/&'-;()#B2)&'6(4M("R&%+%1&(8+#'1");(7(+"0#&: $&'EG>(,-9+'(7+%#(#(0#&'L1&()*+"$&M(4&B(7("2+"0,%)*(8"1");J@(A(-;1(,"$-',2)&'(7%+-"( 8"0,+'25&L(#$%)#'$&'(.7#35B0$&%$&%(7(0#&%<%$&%)*(8"1")"7;)*(8+"/5'197()*%+%,-': +;4-;)#$;)*(05%(4%1"-$'3"(+"0#&)&'54-7%@(S#)#'395$&'(7%O$%(7;0%6'(4&B(8"1")(7(0": 4,"$%5'$&.(,"18'-'$)6&(7;)*"7%7)#;)*>($8@(8"8+#'#(.0#&%<(7(48')6%5&4-;)#$;)*(8+": 3+%1%)*(84;)*"'0.,%);6$;)*("(48+%70#"$'6(C7(/%0%$&%)*('7%5.%);6$;)*J(6%,"2)&EE@ W'48"$0'$)& ( 0"+%4-%5& ( #7;,5' ( 7 ( +"0#&$%)* ( +"5$&)#;)* ( &i5./ ( +"/"-$&)#;)*@( A2+90(/'#0"1$;)*(7&B,4#"2L("49/(5'3&-;1.6'(4&B(7;,4#-%<)'$&'1(#%4%0$&)#;1(#%7": 0"7;1(5./($&O4#;1@(A(0%54#'6(,"5'6$"2)&(8"0(7#35B0'1(7&'5,"2)&("04'-,97(4M(-"("4": /;(#(7;,4#-%<)'$&'1(2+'0$&1>(%($%4-B8$&'(K(7;O4#;1(C7(O%0$;1(/%0%$&.($&'(8+#',+": )#"$"(8"#&"1.(HxJ@(V"395$&%6M)(1"O$%(4-7&'+0#&L>(O'(7;$&,&(-'(&5.4-+.6M(,5%4"7;()*%: +%,-'+(/'#0"1$"2)&(&(#%+%#'1(K(7(8+#;8%0,.(8+"6',-97(8+'7'$);6$;)*(K(7;#$%)#%6M( ,&'+.$',(&0'$-;R&,%)6&(2+"0"7&4,(4#)#'395$&'(#%3+"O"$;)*(/'#0"1$"2)&M@ P'#0"1$&(-"(#7;,5'("4"/;(/'#+"/"-$'(K(1$&'6($&O(8"<"7%(+'48"$0'$-97(7(",+': 4%)*("0(,&5,.(0"(,&5,.$%4-.(1&'4&B);(8"8+#'0#%6M);)*(/%0%$&%(8"0'61"7%<%(8+%)B(7("8%+: )&.("(R"+1%5$M(5./($&'R"+1%5$M(.1"7B@(X%,"(?+90<%(.-+#;1%$&%($%6)#B2)&'6(74,%#;7%: $"(27&%0)#'$&%(8"1");(48"<')#$'6(C0"(l_xJ>(#/&'+%)-7"EH(C0"(",@(EFxJ>(8+%)'(0"+;7: )#'(C0"(EFxJ>(+'$-Bi'1'+;-.+B(C,&5,%(K(,&5,%$%2)&'(8+")'$-J@(P'#0"1$&(8+%).6M);($%6: )#B2)&'6($&'(#%7&'+%6M(R"+1%5$;)*(.197@(A(3+.8&'(8+%).6M)'6(#%+"/,"7"(8"$%0(IFx( $&'(/;<"(#%-+.0$&"$;)*($%('-%)&'>($&'(8"08&4%<"(-%,O'(.1"7;("(0#&'<">(#5')'$&%@(A%+-"( 7(-;1(1&'64).(8"0,+'25&L>(O'(/'#0"1$"2L(8"7&M#%$%(6'4-(#(0'R&);-%1&('0.,%);6$;1&( "8&4%$;1&(8"7;O'6@(A;$&,&(/%0%=(0"-;)#M)'("/.("/4#%+97(-'1%-;)#$;)*(7;+%?$&'(74,%: #.6M(C#%+97$"(7(,"$-',2)&'(8+'7'$)6&>(6%,(&(+'&$-'3+%)6&J($%(8"-+#'/B('0.,%)6&(#(.7#35B0: $&'$&'1(,4#-%<-"7%$&%(,"18'-'$)6&(#%7"0"7;)*(8"4#.,&7%$;)*($%(+;$,.(8+%);@ ^%/:%1>'+?%+_ ! P+"7%+)#;,(o@>(EFFd@ (4/$5"&+%&1</)0#*/)=%/%,+-./01/2'&@(o@(P+"7%+)#;,>(+'0@( aU"+.1@(g(/'#0"1$"2)&(/'#(5B,.c@(q0%=4,@ ! P+"7%+)#;,(o@>(]B/4,&(`@>(S"/&'4#%,(D@>(EFGF@(@=*='-1+%.$#%/5A,%)+#$&-7:E'='( % 5D&5%/5A,%,+-./01='(%3%0&+:5'#'(%1&+0&+5-"#$1='(F%;0&11='(%,&7)%5D&5/3='(F % $&.+)A3%;0&11='(%&%)#'(0&5*)-A3@(A%+4#%7%@ ! P.4)*:q''+-4'1%(r@>(s03%+(P@>(t%++&4"$(`@>(Z5545';(P@>(A%-4"$(!@>(EFFd@(G#"%-3&H"B 5-=9%3&+.-H%/%,+-./01/2'&%1#%D/-&/0&+%)+;&/1#$1=0F%")#:/3=0%&%+7)/D+:5"&06%I#B D/)*%)/,/'-=%35D&+)#:E'=%5+0&1#)&#%")#:/3+@(o@(P+"7%+)#;,>(+'0@(aU"+.1@(g(/'#: 0"1$"2)&(/'#(5B,.c@(q0%=4,@ EG@( !"+@($8@(4-%-;4-;,&(8"5&);6$'(0"-;)#M)'(48+%7)97(&("R&%+(8+#'1");(7(+"0#&$&'(#("4-%-$&)*(,&5,.( 5%-(C["1'$0%(q<97$%(!"5&)6&>(EFGFJ@ EE@( N%,&)*( 6%, (!-"/J#%.$#%)/.-&'A3%&% 3='(/3#3'A3( CS%,"74,%( X@>( G\\\p( S")*"),&( `@( X@>( EFFdp( EFF\J@ EH@( A;0%6'(4&B>(O'(-%(R"+1%(#%+"/,"7%$&%(#;4,.6'($%(8"8.5%+$"2)&(7+%#(#(7;0<.O%$&'1(4&B(",+': 4.(8"#"4-%7%$&%(7(/'#0"1$"2)&(&()#B2)&'6(#%61.6M(4&B($&M(1BO)#;?$&@


GGE

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)' ! !

!

!

!

!

! ! !

!

! ! !

!

!

!

f'$-+.1(P%0%$&%(g8&$&&(S8"<')#$'6>(EFF_@(!=*7#':#%/5A,%,+-./01='(%3%@#)B 5-#3&+%C%/D&1&+%/5A,%,+-./01='(%&%D)#'/31&"A3%5/':#$1='(6(A%+4#%7%@ ]B/4,&(`@>(EFFI@ (!/':/.+0/;)#<&'-1=%D/)*)+*%-,&/)/3/2'&%$7.-&%,+-./01='( % 3/:+3A.-*3#%D/0/)5"&+;/%C%;)7.-&+K%LMMN@(D@(]B/4,%:f'$&%$>(q@(f&4>(D@(`%6>( P@(!+.4%,>(+'0@(a!"1"4-(K(8&41"(4%1"8"1");@(g(/'#0"1$"2)&(/'#(5B,.c@(q0%=4,@ ]B/4,&(`@>(EFFd%@(!/':/.+0/;)#<&'-1=%D/)*)+*%-,&/)/3/2'&%$7.-&%,+-./01='(%C % '&E;J/29%'-=%-0&#1#O%P+*/./$/;&'-1+%D)/,$+0=%,#.#1&#%,+-./01/2'&%3%3/:+B 3A.-*3&+%D/0/)5"&0%3%$#*#'(%LMMQBLMMR@(AT(S,$&'-#%,+-./01/2'&@(`@(]B/4,&>( [@(S-%)*.+%>(+'0@(q0%=4,@ ]B/4,&(`@>(EFFd/@(!=*7#':#%/5A,%,+-./01='(%3%3/:+3A.-*3&+%D/0/)5"&0%3%23&+B *$+%3=1&"A3%,#.#K%5/':/.+0/;)#<&'-1='(@(AT(45='(/5D/J+'-1=%D)/<&$%/5A,%,+-B ./01='(%3%T)A:0&+2'&+@(`@(]B/4,&>(S@(W'-"74,&>(+'0@(q0%=4,@ ]B/4,& ( `@> ( EFGF@ (U/ % 1/3+;/ % 3 % ,#.#1&#'( % 5/':/.+0/;)#<&'-1='(O % @=,)#1+ % #5D+"*=%1#%D/.5*#3&+%,#.#K%-%LMMV%)/"7@(o@(P+"7%+)#;,>(`@(]B/4,&>(+'0@(aU": +.1@(g(/'#0"1$"2)&(/'#(5B,.c@(q0%=4,@ UsDYSND>(/@0@%W7)/D+:5"#%T=D/$/;&#%8+-./01/2'&%&%@="$7'-+1&#%P&+5-"#1&/B 3+;/%WTXS!@(-<.1@(!@(g5')*@(X@(A;3$%=4,%@(777@R'%$-4%@"+3iR&5'4iR+'4*4-%+-i( N""5,&-4is-*"4im'%R5'-i!m@80R>(0"4-B8T(EF@F\@EFF\@ X%?0#&,"74,&(`@>(EFFF@(!=1.)/0%,+-./01/2'&@(a{7&%-(!+"/5'197c($+(^id\@ ["1'$0%(q<97$%(!"5&)6&>(EFGF@(4)-+0/'%3%)/.-&1&+@(777@4-%-;4-;,%@8"5&)6%@85i( 8"+-%5i4-i\lli_Fd^Hi!+#'1")~7~+"0#&$&'@*-15>(0"4-B8(Ed@F_@EFGF@ `%4<"74,&(D@>(S"4$"74,&(N@>(EFF\@%8+-./01/29%3%8&#J=05*/"7%C%,#.#1&#%+0B D&)='-1+@(!+'#'$-%)6%(8+#'04-%7&"$%(7(-+%,)&'(,"$R'+'$)6&(Y-&#J#1&#%3%5J7Z,&+ % $7.-&%,+-./01='(%C%5*#1%&%D+)5D+"*=3=(#"+3%$&#"7%$'6(8+#'#(f%+&-%4(D+)*&0&': )'#6&(P&%<"4-"),&'6(&(e%,<%0(!'0%3"3&,&(S8"<')#$'6(V$&7'+4;-'-.(7(P&%<;14-": ,.(8+#;(7489<8+%);(["1'$0;(A"6'790#,&'6(!"5&)6&@ `&$&4-'+4-7"(!+%);(&(!"5&-;,&(S8"<')#$'6>(`&$&4-'+4-7"(Z$R+%4-+.,-.+;>(EFF\@( [)#:/3=%4)/;)#0%@='(/.-+1&#%-%8+-./01/2'&%&%I/-3/:7%87./31&'*3#%!/':#$B 1+;/%1#%$#*#%LMMVBLMQR@(A%+4#%7%@ Y%67;O4#%(Z#/%(["$-+"5&>(G\\I@(\1</)0#':#%/%3=1&"#'(%"/1*)/$&%)+#$&-#':&%75*#3= % /%D/0/'=%5D/J+'-1+:%3%-#")+5&+%-#D/,&+;#1&#%-:#3&5"7%,+-./01/2'&@(A%+4#%7%@ Y"7%,"74,%(D@>(EFFd@(]"J#.%5*/571"A3%)/.-&11='(%/5A,%,+-./01='(@(AT(S,B $&'-#%,+-./01/2'&@(`@(]B/4,&>([@(S-%)*.+%(+'0>(q0%=4,@ g5')*(!@>(EFFd@ (U(#)#"*+)=5*="#%5=*7#':&%4/$5"&%3%"/1*+"2'&+%,#.#1&#%D)/,$+B 0#*="&%,+-./01/2'&@(!+#;1'=4,&(D@>(EFFG@(8+-./01/29%:#"/%"3+5*&#%5D/J+'-1# % 3%4/$5'+%35DAJ'-+51+:@(!"#$%=@ !"1"+4,&'(U"+.1($%(+#')#(A;)*"0#'$&%(#(8+-./01/2'&@(/@0@u%v%@5DAJD)#'# % -% ^JA31=0 % ])-H.+0 % !*#*=5*='-1=0@ ( 777@8R7/@"+3@85i"/4#%+;:0#&%5%$i/%0%$&%( i"R'+-%!/%0%7)#%i+'%5&#"7%$':7:+%1%)*:&$4-;-.-.:/%0%$&%i>(0"4-B8(E^@F_@EFGF@ !"1"+4,&'(U"+.1($%(+#')#(A;)*"0#'$&%(#(P'#0"1$"2)&>(/@0@u/v@ (_#:3#Z1&+:5-+ % 3=1&"&%,#.#K%5/':/.+0/;)#<&'-1='(%.$#%3/:+3A.-*3#%D/0/)5"&+;/%C%$#*#%LMM`BLMMV@( 777@8R7/@"+3@85iEFGFiFEi$%67%#$&'64#':7;$&,&:/%0%$:4")6"0'1"3+%R&)#$;)*( :05%:7"6'7"0#-7%:8"1"+4,&'3":5%-%:EFFH:EFF\i>(0"4-B8(GI@FH@EFGF@ !+#'7"?$&,(`@>(EFF\@(8+-./01/29%3%3/:+3A.-*3&+%D/."#)D#'"&0%a3+)5:#%D/B D)#3&/1#b@(!+#'1;25@


`@X@(S")*"),&>(!"#$#%&%'(#)#"*+)%,+-./01/2'&%3%4/$5'+666 ! !

!

!

! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! !

!

GGH

!+#;1'=4,&(D@>(EFFG@ (8+-./01/29%:#"/%"3+5*&#%5D/J+'-1#%3%4/$5'+%35DAJ'-+B 51+:@(!"#$%=@ !+#;1'=4,&(D@>(EFFd%@(c"*7#$1=%5*#1%D)/,$+07%,+-./01/2'&%3%4/$5'+6%c5D+"* % D/$&*='-1/B5D/J+'-1=@(AT (S,$&'-#%,+-./01/2'&@(`@(]B/4,&>([@(S-%)*.+%>(+'0@( q0%=4,@ !+#;1'=4,&(D@>(EFFd/@(8+-./01/29%3%4/$5'+6%!*#1F%73#)71"/3#1&#%&%*+1.+1':+ % )/-3/:/3+ % D)/,$+07@ (AT (8+-./01/29d % *)7.1= % D)/,$+0 % 5D/J+'-1=@ ( `@ ( ].0%>( +'0@([&'5)'@ W'-"74,&(S@>(]B/4,%:f'$&%$(D@>(EFFd@ (S;A$1#%'(#)#"*+)=5*="#%D5='(/$/;&'-1# % /5A,%,+-./01='(F%1#%*$+%D/)A31#3'-=0%/5A,%.J7;/*)3#$+%,+-)/,/*1='(%&%D/D7B $#':&%/;A$1+:@(AT(45='(/5D/J+'-1=%D)/<&$%/5A,%,+-./01='(%3%T)A:0&+2'&+@(`@(]B/: 4,&>(S@(W'-"74,&>(+'0@(q0%=4,@ S%,"74,%(X@>(G\\\@(!-"/J#%.$#%)/.-&'A3%&%3='(/3#3'A36%P#*+)&#J=%D/0/'1&'-+ % .$#%D)/3#.-E'='(%-#:H'&#@(A%+4#%7%@ S<"7&,(S@>(EFFd@(@5*HD@(AT(8+-./01/29d%*)7.1=%D)/,$+0%5D/J+'-1=@(`@(].0%@( +'0@([&'5)'@ S")*"),&(`@(X@>(EFFd@ (?&.+)-=%C%)+#$&-#*/)-=%C%,+1+<&':+1'&6%4)+-+1*#':#%3=1&B "A3%,#.#K%+3#$7#'=:1='(%e!-"/J=%.$#%)/.-&'A3%&%3='(/3#3'A3f%g+.=':#%3)-+B 5&+KB;)7.-&+K%LMMNh@(ae'4#;-;(`'-"0;)#$'c(H@(A%+4#%7%@ S")*"),&(`@(X@>(EFF\@(4)+-+1*#':#%)+-7$*#*A3%.)7;&+;/%+*#D7%&$/2'&/3='(%,#.#K % +3#$7#'=:1='(%e!-"/J=%.$#%)/.-&'A3%&%3='(/3#3'A3f%g+.=':&%3)-+5&+KB;)7.-&+K % LMMNh % /)#- % -/;1&5"/3#1='( % 3=3&#.A3 % ;)7D/3='( % - % #,5/$3+1*#0& % eI/.-+KB 5*3#%,+-%)=3#$&-#':&f>(ae'4#;-;(`'-"0;)#$'c(\@(A%+4#%7%@ S"/&'4#%,(D@>(g5')*(!@>(]B/4,&(`@>(!+%4#)#%<',(X@>(g,5'4&=4,%(s@>(EFGF@(>#5#.= % 5D&5=3#1&#%/5A,%3%/,&+"*#'(%-,&/)/3+;/%-#"3#*+)/3#1&#%&%/5A,%,+-./01='(@( A%+4#%7%@ {5'0#&%$"74,&(X@>(EFF^@(>.)/3&+%,+-./01='(@([&'5)'@ A%)*"7&)#(`@>(EFF_@ (?&'-+,1/29 %&%-#,+-D&+'-+1&+%D/*)-+,%/5A,%,+-./01='(6 % I#D/)* % - % ,#.#K %1# % )+D)+-+1*#*=31+: % D)A,&+ % ;0&1@ (777@/'#0"1$"4)@'0.@85( i&1%3'4i!mZ[ZiW%8"+-;i7%)*"7&)#~xEF5&)#'/$"4)~&~#%/'#8&')#'$&'~8"-+#'/( @80RF%0"4-B8T(I@F^@EFGF@ 777@/%#;@$3"@85>(0"4-B8T(GE@F_@EFGF@ 777@/+%-%5/'+-@"+3@85i&$R"+1%-"+i>(0"4-B8T(GE@F_@EFGF@ 777@18&84@3"h@85i&$0'j@8*8Q3&0kGGGl>(0"4-B8T(GE@F_@EFGF@ 777@18&84@3"h@85i&$0'j@8*8Q3&0kG_I_>(0"4-B8T(EF@Fl@EFGF@ 777@8"+"#.1&'$&'@$&'/&'4,%5&$&%@85>(0"4-B8T(GE@F_@EFGF@ 777@-+8@0.$0''@%)@.,i+'4'%+)*i18*%4&4i8%8'+4iY!!!"5%$0U&$%5C!"5&4*J@80R>( 0"4-B8T(GE@F_@EFGF@ A;3$%=4,%(X@>(EFF_@(Y#1+%5*#*=5*='-1+%/%,+-./01/2'&%&%3="$7'-+1&7%0&+5-"#B 1&/3=0%3%4/$5'+%LMMR6%I#D/)*%.$#%W7)/D+:5"&+;/%S,5+)3#*/)&70%8+-./01/2'& % iWc_T!c@(/@0@ e%8;-%$&'($+(_^E(7(48+%7&'(7;,.8.(27&%0')-7(.0#&%<"7;)*(YUZ(8+#'#(/'#: 0"1$;)*@(*--8Tii"+,%E@4'61@3"h@85iZeE@$4Ri'lGH\%__\F_l)_Gl)GE_IHIdFFHR_EFF( i^H^HE/FR^%IRdld\)GE_IlRRFFHI)dE\Qg8'$]").1'$->%0"4-B8(G\@F_@EFGF@


GGl

!+"/5'1(/'#0"1$"2)&(7(!"54)' E8&#-4+:&#+)0#)+=W'&#1?#812&:&--)&--#%)#91:+)0#F-&:&4=&0#B+'+2&=&'-G FTW22+'7G

Z$(-*'()*%8-'+(Z(0&4).44'0(-*'(-"8&)("R(1'%4.+&$3(*"1'5'44$'44(&$(-*'()"$-'j-( "R(-*'()+'%-&"$("R(5")%5(%$0($%-&"$%5(4-+%-'3&'4(-"(-%),5'(4")&%5(8+"/5'14@(Z(0+'7(%--'$: -&"$(-"(-*'(1'-*"0"5"3&)%5(8+"/5'14(+'5%-&$3(-"(-*'(&185'1'$-%-&"$("R(-*'(+'4'%+)*( '$h&+"$1'$-4("R(-*'(*"1'5'44@(]&4).44'0(-*'(8+"/5'1("R(-*'(z.%5&-;("R(0%-%(/%4'4("$( "+3%$&#%-&"$4(%$0(&$4-&-.-&"$4(R"+(*"1'5'44(8'"85'(&$(!"5%$0@(!+'4'$-'0('4-&1%-'4("R( -*'($.1/'+("R(*"1'5'44(8'"85'(&$(-*'()".$-+;("h'+(-*'(8%4-(-7'$-;(;'%+4@(N*'$(Z(8+'4'$: -'0(-*'(4")&%5(%$0(0'1"3+%8*&)()*%+%)-'+&4-&)4("R(*"1'5'44(8'"85'("$(-*'(/%4&4("R(5")%5( %$0(+'3&"$%5(4")&%5(+'4'%+)*@(N*'()*%+%)-'+&4-&)4(&$)5.0'0T(0&RR'+'$)'4(/;(3'$0'+(%$0( %3'>(%(8'+&"0("R(*"1'5'44$'44>(1%+&-%5(4-%-.4>('0.)%-&"$(%$0(4")&%5("+&3&$>(85%)'("R(+'4: &0'$)'>(4".+)'("R(&$)"1'@(D54"(-*'(3'"3+%8*;("R(*"1'5'44$'44@(N*'()"55')-'0(0%-%(7'+'( .4'0(-"(R"+1.5%-'(+')"11'$0%-&"$4("$(4")&%5(7"+,(%$0(4")&%5(8"5&);("$(*"1'5'44$'44@


!"#$"#"%&'#()*+",!-../0#

!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1( '2#3")*#(40'5&6%&7,"(8&+#*93( :;&'#($.#%",#6"(8&+)*"<(3(=1.&;"0


!"#$%&"'()*$%+)'",+-./0+-%012+3'$4-0%)-$#10*$%,"%5666%'"/)%,"27819%.0*7%(07: ;<=1$'";"#=4>%,'<+,*=#?#%(03'$4=-1=4>@%#%<1$4<94=(%.2",10)%";,"#0+;<0$A1=4>%<$% ,'<+"B'$8+10$%/)A2)'"#+%,$C.2#%+)'",+-./04>%#%#0+A)%,*$.<4<=<1$4>D%.=(B"A04<1+-@% .,"*+4<1+-%0%($2+'0$A1+-E%F/'+GA+10+%+)'",+-./0+-%2"8.$("G40%#%1"#+-%'<+4<=#0.2"G40% .,"*+4<1+-%#=($3$%,'<+&"'()*"#$10$%<$.$;%B);)-94=4>%0%,";2'<=()-94=4>%2'#$*"GH% #.,?A1"2=@%/"1.2=2))-94=4>%1"#=%.,"*+4<1=%0%,"A02=4<1=%*$;%I100%J)'",+-./0+-E%K'<+: "B'$8+10$%012+3')-94+-%.07%J)'",=%;"2=4<9%#074%#0+A)%,"<0"(?#%-+-%&)1/4-"1"#$10$@%3+: 1+')-94% -+;1"4<+G10+%#0+A+%,'"BA+(?#@ % /2?'+%#=($3$-9% /"(,A+/."#=4>%'"<#09<$CE% !0+%#.<=.2/0+%+)'",+-./0+%,$C.2#$%B=*=%1$%2"%,'<=3"2"#$1+@%.29;%,";%1$40./0+(%'";<0: (+-%",0100%,)BA04<1+-@%#0+A+%<%104>%B'"10*"%.07%,'<+;%"2#$'40+(%1$%<(0$1=@%-$/0+%1$.29: ,0*=%,"%'"<.<+'<+10)%IJ%"%1"#+%,$C.2#$%4<*"1/"#./0+E L#"B";$%,"').<$10$%.07%,"%J)'",0+%.2$1"#0%10+<$,'<+4<$A1+%".09310740+%1"#+-% ,"A02=/0%IJ@%-+;1$/%,'<=.29,0+10+%;"%I100%J)'",+-./0+-%,$C.2#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";: 10+-%.,"#";"#$*"%0.2"21+%<(0$1=%./$A0%0%/0+')1/?#%(03'$4-0%04>%"B=#$2+A0E%N%+)'",+-: ./0+-%2'$;=4-0%K"A./$%";%OPO%.2)A+40$%,".2'<+3$1$%B=*$%-$/"%/'$-%"%#=."/0(%.2",10)%+(0: 3'$4-0E%Q$'?#1"%OPO:#0+4<1+@%-$/%0%OO:#0+4<1+%(03'$4-+%(0$*=%<'?8104"#$1=%4>$'$/2+'D% ,"A02=4<1=%0%<$'"B/"#=E%K"%PP%#"-10+%G#0$2"#+-%0%;"%'"/)%RSTS%(03'$4-+%K"A$/?#%(0$*=% 4>$'$/2+'%3*?#10+%,"A02=4<1=@%1$2"(0$.2%,"%'"/)%RSS6%,'<+#$8$*=%(03'$4-+%"%<;+4=;": #$10+%<$'"B/"#=(%4>$'$/2+'<+E Q%,+'.,+/2=#=%IJ%,'"BA+(=%(03'$4-0%'"<,$2'=#$1+%.9%#%/$2+3"'00%.#"B";1+3"% ,'<+,*=#)%,'$4"#10/?#@%.29;%#%;"/)(+12$4>%U"(0.-0%J)'",+-./0+-%<1$-;)-9%.07%<$,0.=% 10+%"% (03'$4-$4> % <$'"B/"#=4>@ % A+4< %"% V("B0A1"G40 % ,'$4"#10/?#W % XL<4<+,$C./0 % YE@% 566TZE%['$1.&"'($4-$%).2'"-"#$%,"%RSTS%'E@%4>"H%(0$*$%#,*=#%1$%("B0A1"GH%K"A$/?#@%2"% -+;1$/%'$4<+-%1$%&"'(7%0%.2')/2)'7%(03'$4-0%X#=10/$-949%<%A0B+'$A0<$4-0%<$.$;%')4>)%3'$: 104<1+3" % 0 % #0<"#":,$.<,"'2"#+3" %"'$< % '$4>)1/) % +/"1"(04<1+3"Z % 108 % 1$ % -+- % ./$A7% XU$4<($'4<=/%KE@%566TE%.E%R\ZE%N0;"4<1+%<(0$1=%#%.&+'<+%("B0A1"G40%1$%L2$'=(%U"12=: 1+140+%1$.29,0*=%,"%566]%'"/)%#%<#09</)%<%,'<=.29,0+10+(%;"%I100%J)'",+-./0+-%R6%1": #=4>%,$C.2#%X#%2=(%T%<%2<#E%+)'",+-./0+3"%VBA"/)%#.4>";10+3"WZ%"'$<%,"%'"/)%566\%^%3;=% ,'<=.29,0*=%/"A+-1+%_%/'$-+E N.,?*4<+.1+%(03'$4-+%"%4>$'$/2+'<+%<$'"B/"#=(%3+1+')-9%-+;1$/%^%$;+/#$21+% ;"%04>%./$A0%^%/".<2=%.,"*+4<1+@%;"%/2?'=4>%<$A04<=H%1$A+8=%#=/A)4<+10+%.,"*+4<1+@%#%2=(% .<4<+3?A10+%;"2/A0#9%B+<;"(1"GHE%N%;"B0+%/'=<=.)%3".,";$'4<+3"%-+.2%2"%;A$%K"A./0@% $A+%0%+)'",+-./04>%.,"*+4<+C.2#%,'<=-()-94=4>@%.<4<+3?A10+%#$8/0%,'"BA+(%.,"*+4<1=@% /2?'+3"%./)2/0%<$'?#1"%,"A02=4=@%-$/%0%'+,'+<+12$140%,"A./04>%0%<$3'$104<1=4>%"'3$10<$: 4-0%,"<$'<9;"#=4>%.2$'$-9%.07%<(010($A0<"#$H%;".27,1=(0%."B0+%G'";/$(0E% `1$A0<$%,'<+,*=#?#%(03'$4=-1=4>%^%1$%,'<=/*$;<0+%K"A$/?#%^%)-$#10$@%8+%#%A$: 2$4>%566]:566S%1$.29,0*=%2'<=%&$<=%,'"4+.?#%+(03'$4=-1=4>D%";%R%($-$%566]%'E%;"%,"*": #=%566\%'E%";1"2"#$1"%1$-#07/.<=%";,*=#%(03'$12?#%<%K"A./0@%#%'"/)%566\%1$.29,0*"% A+//0+%"3'$104<+10+%(03'$4-0%<%1$.0A+10+(%.07%,"#'"2?#%;"%/'$-)@%1$2"(0$.2%#%A$2$4>%


RRT

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

566T:566S%,'"4+.%2+1%.07%,"3*7B0*E%L=2)$4-$%2$%("8+%)A+4%<(0$10+%,"%10+;$#1=(%"2#$': 40)%XRE6aE56RR%'EZ%'=1/?#%,'$4=%#%!0+(4<+4>%0%`).2'00@%4"%-+.2%,'<+;(0"2+(%#0+A)%,'": 31"<%0%$1$A0<@%,".<)/)-94=4>%";,"#0+;<0%1$%,=2$10+%"%("8A0#"GH%,"#2?'<+10$%.07%.=2): $4-0%<%A$2%566]:566a%Xb).<4<=/%YE@%56RRZRE Y"-+%<$012+'+."#$10+%<$3'$104<19%B+<;"(1"G409%K"A$/?#%#=10/$%<%,'<+/"1$: 10$@%8+%<$%/0A/$%A$2@%3;=%#07/.<"GH%+)'",+-./04>%'=1/?#%,'$4=%B7;<0+%;A$%,"A./04>%"B=: #$2+A0%;".27,1$@%B+<;"(1"GH%.,"'+-%04>%4<7G40%.2$1"#0H%B7;<0+%B$';<"%,"#$81=%,'": BA+(@%<#09<$1=%<%/"10+4<1"G409%);<0+A$10$%0(%./)2+4<1+3"%#.,$'40$E%N.27,1+@%#=($: 3$-94+%#+'=&0/$4-0@%'"<,"<1$10+%,'"BA+()%<$3'$104<1+-%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%,"%'"/)% 566]@%,"<#"A0*"%,'<=-9H@%8+D ¥ ./$A$%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%<$%3'$1049@%(0+'<"1$%#%A04<B$4>%B+<#<3A7;1=4>@%<%,": #";)%B'$/)%#0$'=3";1=4>%;$1=4>%<%#07/.<"G40%,$C.2#%J)'",=%10+%-+.2%"B+410+% ("8A0#$%;"%).2$A+10$ ¥ #G'?;%+)'",+-./04>%,$C.2#%"%<1$1=4>%.<$4)1/$4>%B+<;"(1=4>%K"A$/?#@%1$-: #=8.<$%./$A$%04>%B+<;"(1"G40%#=.27,)-+%#%/'$-$4>%J)'",=%Q$4>";10+¥ 4>$'$/2+'% B+<;"(1"G40 % K"A$/?#%<$%3'$1049%#=<1$4<"1=% -+.2%,'<+<%.2')(0+C% (03'$4-0%X<$'"B/"#+-Z%K"A$/?#%$% ( 07; <= % .<$4)1 /"#9 % A04<B 9 % B +<; "( : 1=4> % K"A$ /?# % # % ,$C. 2#$4> % J)'",= % 0 % .<$4)1/"#9 % A04<B 9 % ,"A./0 4>% ( 03 '$12?#%<$4>"; <0%#.,?*<$A+81" GH !"#$%&'&#()*+,-.,/01#2,'&%34#4#567,81) !"!"#9)*+,-.1#2,'&0:#4#8&;<=4&0>#567,8:#8,*&#2,'<%? c$A0%1"#+-@%+)'",+-./0+-%(03'$4-0%2"#$'<=.<=%.#"0.2$%$(B0#$A+14-$%";4<)H@%1$% /2?'9%<#'$4$%)#$37%Y$40+-%L<4<+,$C./0%X566TZE%b"(01)-9%;#$%,";+-G40$D ¥ ,"4<)40+%<$3'"8+10$%^%2"#$'<=.<94+%V.2$'=(W%,$C.2#"(%4<*"1/"#./0(%IJ ¥ G#0$;"("GH%#=<#$C%0%.<$1.@%-$/0+%.2"-9%,'<+;%+)'",+-./9%.,"*+4<1"G409 K$C.2#$%V.2$'+-W%J)'",=@%#%"B$#0+%,'<+;%($."#=(%1$,*=#+(%0(03'$12?#%<%J): '",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%B'"10*=%.07%,'<+;%.,";<0+#$1=(%.,$;/0+(%,*$4%0%#<'".2+(% '";<0(+3"%B+<'"B"40$%,",'<+<%";.)10740+%#%4<$.0+%"B"#09</)%"2#$'40$%.#"04>%'=1/?#% ,'$4=5E%FB$#=%2+%#%;)8=(%.2",10)%#=10/$*=%<+%.*$B+3"%'"<+<1$10$%4<=110/?#%;+2+'(0: 1)-94=4>%,";-740+%;+4=<-0%(03'$4=-1=4>%,'<+<%"B=#$2+A0%1"#=4>%,$C.2#%)10-1=4>E

RE% !$% (0+.094%,'<+;%"2#$'40+(%'=1/)%,'$4=%#%!0+(4<+4>%0%`).2'00%#%,"A./04>%(+;0$4>%1,E% ,'<+#0;=#$1"%#<'".2%,"A./0+-%+(03'$4-0%<$'"B/"#+-%;"%!0+(0+4%"%"/E%6@a%(A1%".?B@%4"%<1$4<: 10+%#<("410H%("3*"B=%,"A./9%3".,";$'/7@%,"10+#$8%,'<+A+#=%;"%/'$-)%#3%!dK%1$;$A%,A$.): -9%.07%1$%"/E%R66%(A1%+)'"%(0+.074<10+%X#%56R6%'"/)%K"A$4=%,'$4)-94=%#%!0+(4<+4>%#=.*$A0%;"% /'$-)%R@Ra%(A;%+)'"Z@%/"'<=.210+%#,*=#$-94%1$%,",=2%#+#172'<1=@%,'<=1$-(10+-%,?/0%10+%<($: A+-+%/"12$/2%+(03'$12?#%<%/'$-+(%Xd0+A+4/0%eE@%56R6ZE 5E% !$%4$*/"#02+%"2#$'40+%+)'",+-./0+3"%'=1/)%,'$4=%K"A$4=%().0+A0%4<+/$H%$8%\%A$2E%!$-#4<+G10+-% );".27,10*=%-+%N0+A/$%d'=2$10$@%P'A$1;0$%0%L<#+4-$%XRE6aE566]Z@%/"A+-1+D%f0.<,$10$@%K"'2)3$A0$@% g'+4-$@%c01A$1;0$%0%P.A$1;0$%XRE6aE566hZi%N*"4>=%X_RE6\E566hZ@%f"A$1;0$%XRE6aE566\Zi%j)/.+(: B)'3%XRERRE566\Zi%c'$14-$%XRE6\E566TZi%d+A30$@%b$10$%0%!"'#+30$%XRE6aE566TZi%!0+(4=@%`).2'0$%0%L<#$-: 4$'0$%XRE6aE56RRZE


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

RRS

Y0("%08%1$)/"#+%$1$A0<=%10+%,"2#0+';<$*=%2=4>%"B$#%Xd"+'0%[E@%d'k4/+'%fE@% 5666i%U$4<($'4<=/%KE@%566hi%566TZ@%,'<+#$3$%2+3"%,";+-G40$%.,"#";"#$*$@%8+%#%,0+'#: .<=( %"/'+.0+% .#"-+%'=1/0 % ,'$4=%;A$%"B=#$2+A0 % 1"#=4> %,$C.2# % IJ %"2#"'<=*=% 2=A/"D% N0+A/$%d'=2$10$@%P'A$1;0$%0%L<#+4-$E%F,)BA0/"#$1=%T%A)2+3"%566h%'"/)%'$,"'2%U"(0.-0% J)'",+-./0+-%;"#0?;*%-+;1$/@%8+%#%"/'+.0+%1$-2');10+-.<=4>%,0+'#.<=4>%;#?4>%A$2%,"% '"<.<+'<+10)%IJ@%#%<$/'+.0+%(03'$4-0%<$'"B/"#=4>%10+%#=;$'<=*"%.07%104%.<4<+3?A10+% 10+,"/"-94+3"%$%,$C.2#$%/2?'+%"2#$'*=%.#"-+%'=1/0%,'$4=@%";10".*=%/"'<=G40%3".,";$': 4<+%0%.,"*+4<1+E%K"<=2=#1+%+/"1"(04<10+%;"G#0$;4<+10$%2=4>%,$C.2#%^%<%#=-92/0+(% L<#+4-0%^%<$4>740*=%#0+A+%/'$-?#%J)'",+-./0+3"%FB.<$')%g".,";$'4<+3"%;"%,";-740$% B$';<0+-%A0B+'$A1+-%,"A02=/0%";1"G10+%<$2');10$10$%"B=#$2+A0%1"#=4>%,$C.2#:4<*"1/?#% IJ%XL<4<+,$C./0%YE@%566TZE%N0+A+%,$C.2#%JFg%-$/%g'+4-$@%!"'#+30$@%P.A$1;0$%'"<#$8$: *"%("8A0#"GH%#4<+G10+-.<+3"%"2#$'40$%.#"04>%'=1/?#%,'$4=E%b"%;+B$2=%,'<=.29,0*=%2$/: 8+%b$10$@%j)/.+(B)'3%0%f"A$1;0$@%/2?'$%,";-7*$%;+4=<-7%"%"2#$'40)%'=1/)%,'$4=%";% '"/)%566\E%F.2'"810+-.<+D%c'$14-$@%d+A30$%0%N*"4>=%<;+4=;"#$*=%.07%1$%#0+A+%)*$2#0+C% X<*$3";<+10+%'+.2'=/4=-1=4>%#=("3?#%;A$%#0+A)%B'$18@%#<'".2%/"12=13+12?#%;A$%,'$: 4"#10/?#%<%1"#=4>%,$C.2#%IJZE b"G#0$;4<+10$%,$C.2#@%;"%/2?'=4>%./0+'"#$*%.07%,0+'#.<=%.2')(0+C%,"$/4+.=-: 1+-%(03'$4-0@%)-$#10*=%.<4<+3?A19%("B0A1"GH%K"A$/?#@%/2?'<=%,"2'$&0A0%,'<+(0+.<4<$H% .07%#%'$($4>%,$C.2#$%,'<=-()-94+3"%;"%'+-"1?#@%3;<0+%<$,"2'<+B"#$10+%1$%,'$4"#10: /?#%B=*"%-+.<4<+%10+<$.,"/"-"1+E%[+'+.$%L2$10+#04<%X566\Z%<#'$4$%)#$37%1$%&$/2@%8+% ,"<$%#0+A/0(0%$3A"(+'$4-$(0%K"A$4=%*$2#"%012+3'"#$A0%.07%<%A"/$A19%.,"*+4<1"G409@%#=: #0+'$-94%4<7.2"%,",'<+<%+A$.2=4<1+%,";+-G40+%0%*$2#9%$;$,2$4-7%^%<1$4<94=%#,*=#%1$% 2$(2+-.<=%'=1+/%,'$4=E%K"2#0+';<$%2"%#%.#=(%'$,"'40+%X.,"'<9;<"1=(%;A$%l<+4<10/$%K'$#% FB=#$2+A./04>%lKZ%e".+,>%m$'B=:f$AA%X566TE%.E%RTRZ@%#./$<)-94%,'<=/*$;%Q-+;1"4<"1+3"% U'?A+.2#$@%3;<0+%0(03'$4-$%+/"1"(04<1$%<%,$C.2#%`T%X'"<.<+'<$-94=4>%IJ%#%566]%'%^%<;": (01"#$1$%,'<+<%,"A./04>%"B=#$2+A0%^%,'<=4<=10*$%.07%;"%#<'".2)%3".,";$'4<+3"%X01&A$: 4-$%,";%/"12'"A9@%,'<=4>";=%<%,";$2/?#@%+A$.2=4<1$%0%2$10$%.0*$%'"B"4<$@%#<'".2%,'";)/: 4-0@%";(*";<+10+%.0*=%'"B"4<+-ZE Y0("%8+%1"#$%0(03'$4-$%<1$4<94"%,'<=4<=10*$%.07%;"%#<'".2)%3".,";$'4<+3"%#%,$C: .2#$4>%,'<=-()-94=4>@%0(03'$140%X.<4<+3?A10+%#%;)8=4>%$3A"(+'$4-$4>Z%.,"2=/$A0%.07%<%10+: 4>7409%#0+A)%.,"*+4<+C.2#%,'<=-()-94=4>@%4"%#=10/$*"%<%"B$#%,'<+;%/"1/)'+14-9%2$: 10+- %.0*=%'"B"4<+-@ %.2$1"#094+- %<$3'"8+10+% 04>%,'$4"#104<=4>% 012+'+.?#E % d'=2=-4<=4=@% /2?'<=%-$/"%,0+'#.0%"2#"'<=A0%.#?-%'=1+/%,'$4=@%"B$#0$A0%.07%/"1/)'+14-0%K"A$/?#@%/2?: '=4>%&$4>"#"GH%"4+10$A0%,'$4";$#4=%#=."/"@ !$,*=#%,'$4"#10/?#%<$3'$104<1=4>%("8+%A"/$A10+%#,*=19H%<1$4<94"%2$/8+%1$% .2')/2)'7%1$'";"#9%.,"*+4<1"G40%,'<=-()-94+-E%N%"/'+GA"1=4>%#$')1/$4>%,'"#$;<0H% 2"%("8+%;"%1$,07H%(07;<=%0(03'$12$(0%0%.,"*+4<1"G409%,'<=-()-949@%$%1$#+2%#%'$($4>% 2+-%.$(+-%3'),=%1$'";"#"G40"#+-%XV.2$'$W%0%V1"#$W%+(03'$4-$ZE%Y0("%8+%+)'",+-./0+% (+;0$%<#'$4$*=%)#$37%.#"04>%"B=#$2+A0%1$%2"#$'<=.<94+%,'"3'$("#0%,"A02=/0%#0+A": /)A2)'"#"G40%^%<$3'"8+10$%;A$%*$;)%/)A2)'"#+3"%0%.,"*+4<1+3"%/'$-)%0(03'$4-0%Xl"($10: .<=1%UE@%566_%.E%Ra6Z@%2"%^%-+;1$/%3*?#1+%n'?;*"%.,"*+4<1=4>%"B$#%.2$1"#0*%.2'$4>%,'<+;% ,'$4"#104<9%/"1/)'+14-9E F;%($-$%566]%'"/)%#0+A)%K"A$/?#%,".2$1"#0*"%./"'<=.2$H%<+%.#"B";=%#%,"'): .<$10)%.07%,"%,$C.2#$4>%J)'",=%0%("8A0#"G40%,";+-("#$10$%,'$4=%<$%3'$1049E%m>"40$8% /'$-+% V.2$'+- %,0721$.2/0W %,",'<+<%'+.2'=/4=-1+%"3'$104<+10$%.2$'$*=%.07%4>'"10H%.#"-+% '=1/0%,'$4=@%2"%#%;)8+-%(0+'<+%'+.2'=/4-+%2+%10+%;"2=4<=*=%.&+'=%).*)3E%K"A$4=%("3A0%#074%


R56

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

.#"B";10+%,'<+(0+.<4<$H%.07%0%,";+-("#$H%,'$47%#%2+-%.&+'<+%#%#0+A)%+)'",+-./04>% /'$-$4>E%!$%(10+-.<9%";%.,";<0+#$1+-%./$A7%(03'$4-0%"B=#$2+A0%1"#=4>%,$C.2#%IJ%0.2"2: 1=@%"3'$104<$-94=%#,*=#%(0$*$%<$,+#1+%,".2$#$%!0+(0+4%0%`).2'00@%/2?'+%;"%REoE56RR%'E% B'"10*=%.#"04>%'=1/?#%,'$4=E K'"BA+(%("B0A1"G40%(0+.</$C4?#%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-%<$012+'+."#$*% #0+A)%B$;$4<=@%-+;1$/%";,"#0+;n%1$%,=2$10+%"%./$A7%0%4>$'$/2+'%+)'",+-./04>%(03'$4-0%,"% R%($-$%566]%'E%10+%#=;$-+%.07%'<+4<9%,'".29@%,'<+;+%#.<=.2/0(%<+%#<3A7;)%1$%($*9%;".27,1"GH% 0%4<7.2"%10+,"'?#1=#$A1"GH%;$1=4>%.2$2=.2=4<1=4>@%.2$1"#094=4>%,";.2$#7%$1$A0<E%K"<#$A$-9% -+;1$/%1$%.2#0+';<+10+@%8+%(03'$4-+%K"A$/?#%,"%566]%'E%'?8109%.07%";%#4<+G10+-.<=4>%2=(@%8+% .9%#%#07/.<=(%<$/'+.0+%A+3$A1+@%<%2+1;+14-9%;"%.2$'$C%"%,'<+;*)8+10+%,"B=2)%#%/'$-)%;"4+A": #=(E%[');1"%-+;1$/%1$%04>%,";.2$#0+%"/'+GA0H%(+4>$10<(=%0%.2'$2+30+%(03'$4=-1+%XU$4<($': 4<=/%KE@%566TE%.E%]]ZE%FB+410+%#=-+8;8$-9%4"'$<%(*";.0%0%A+,0+-%#=/.<2$*4+10%K"A$4=E%KE%U$4<: ($'4<=/%X566TE%.E%]]:]aZ%<#'$4$%)#$37%1$%10+-+;1"A02"GH%^%#%.+1.0+%.2')/2)'$A1=(%^%.2')(0+: 10$%,"A./0+-%(03'$4-0E%d$;$4<%#./$<)-+%1$%;#0+%3*?#1+%3'),=%,"A./04>%(03'$12?#D ¥ .*$B"%#=/.<2$*4+10@%4<7.2"%B+<'"B"210%(0+.</$C4=%'+30"1?#%,+'=&+'=-1=4>@%"%#0+A": /'"21=(%;"G#0$;4<+10)%(03'$4=-1=(i ¥ (*";<0%<+%G'+;104>%0%;)8=4>%(0$.2@%"%($*=(%;"G#0$;4<+10)%1$%,"A./0(%'=1/)% ,'$4=@%.<)/$-94=%.<$1.%1$-4<7G40+-%#%/'$-$4>%$13A"-7<=4<1=4>%XNE%d'=2$10$@%P': A$1;0$Z%<+%#<3A7;)%1$%/"(,+2+14-+%-7<=/"#+ N%/'73)%<$012+'+."#$10$%K"A$/?#%,"%#.29,0+10)%;"%I100%J)'",+-./0+-%<1$A$<*=% .07%/'$-+%V.2$'+-%,0721$.2/0WE%d$;$4<+%"'$<%,"A02=4=%,".2'<+3$-9%0%$1$A0<)-9%1"#9%.=2)$4-7% #%'?81=%.,".?BE%K$#+*%U$4<($'4<=/%X566TE%.E%5R:55Z%.2".)-94%/'=2+'0)(%'=1/)%,'$4=% #='?810*%#G'?;%+)'",+-./04>%,$C.2#%_%3'),=D ¥ /'$-+%IJ@%/2?'+%"2#"'<=*=%.#"-+%'=1/0%,'$4=%XP'A$1;0$@%NE%d'=2$10$@%L<#+4-$Z ¥ /'$-+@%/2?'+%<;+4=;"#$*=%.07%1$%'"<#09<$10$%,'<+-G40"#+@%<%/2?'=4>%#%#07/.<"G40% #%4093)%a%A$2%,"%$/4+.-0%'+<=31"#$*= ¥ /'$-+@%/2?'+%)2'<=($*=%"3'$104<+10$%#%;".27,0+%;"%'=1/)%,'$4=%X!0+(4=@%`).2'0$Z

¥ ¥ ¥

!0+4"%011+3"%,";<0$*)%;"/"1$*%1,E%e$1).<%U"4>$1"#./0%X566SZ@%#='?810$-94D /'$-+%IJ@%/2?'+%"2#"'<=*=%.#"-+%'=1/0%,'$4= /'$-+%IJ%X"'$<%JFg_(#'$<%<+%L<#$-4$'09Z@%/2?'+%4<$."#"%"3'$104<=*=%;".27,%;"% .#+3"%'=1/)%,'$4= /'$-+%.,"<$%IJ%)<1$1+%<$%"B+410+%(10+-%$2'$/4=-1+%X1,E%IL`Z

F%./$A0%,"A./0+-%+(03'$4-0%;"#0$;)-+(=%.07%2$/8+%<%;$1=4>%'+-+.2'"#=4>%"&04-$A: 1=4>%.2$2=.2=/%(03'$4=-1=4>%#%K"A.4+E%b$1+%"&04-$A1+%#./$<)-9%-+;1$/%<$A+;#0+%1$%&'$3: (+12%<-$#0./$@%,"10+#$8%./$A$%'<+4<=#0.2+-%(03'$4-0%-+.2%<1$4<94"%#=8.<$E%I#<3A7;10$-9% B"#0+(%2=A/"%2=4>%"B=#$2+A0%,"A./04>@%/2?'<=%#=(+A;"#$A0%.07%4<$."#"%1$%"/'+.%,"1$;% _%(0+.074=%#%<#09</)%<%#=-$<;+(%<$%3'$1047@%,"(0-$-94%2=4>@%/2?'<=%",)G40A0%K"A./7%#=: (+A;"#)-94%.07%<%,"B=2)%.2$*+3"E%Q%"4<=#0.2=4>%,'<=4<=1%10+% )#<3A7;10$%2$/8+%2=4>@% /2?'<=%",)G40A0%/'$-%B+<%#=(+A;"#$10$%.07E

_E% J)'",+-./0%FB.<$'%g".,";$'4<=%XJFgZE


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R5R

Y03'$4-$%<$'"B/"#$@%/2?'$%,'<+/'"4<=*$%3"2"#"GH%,$C.2#%,'<=-()-94=4>%#09: <$*$%.07%<%)2'$29%A)B%10+("81"G409%)<=./$10$%,'$4=@%4"%,'<=%B'$/)%G#0$;4<+C%."4-$A1=4>% 10+-+;1"/'"210+%,'"#$;<0*"%;"%;+3'$;$4-0%.,"*+4<1+-E%K"<B$#0+10%,'$4=%0(03'$140%,": 1".0A0%;"2/A0#+%/".<2=%1"#+-%.=2)$4-0@%;"%/2?'=4>%<$A04<=H%1$A+8=D%B+<'"B"40+@%,'<+("4@% )<$A+810+10+%";%G'";/?#%";)'<$-94=4>%0%B+<;"(1"GH@%,"#";)-94=4>%.,"*+4<1+%#=/A): 4<+10+E%d=%,'<+2'#$H@%#%1$;<0+0%1$%,",'$#7%A".)@%#'+.<40+%,"%,'".2)%#.2=;<94%.07%10+: ,"#";<+10$@%(0$.2%#'$4$H%;"%/'$-)%,"4>";<+10$@%.$(0%)40+/$A0%.07%4<7.2"%;"%(+2";% ,'<+.27,4<=4>%X/'$;<0+8+@%'"<B"-+ZE%bA$%#0+A)%B=*$%2"%B"A+.1$%#+'=&0/$4-$%04>%1$;<0+0%0%10+: ,'<=.2$-94=4>%;"%(03'$4=-1+-%'<+4<=#0.2"G40%#="B'$8+C%"%A+,.<=(%A".0+E N0+A/$%,";$8%.0*=%'"B"4<+-%(03'$12?#%#%<+2/10740)%<%($A+-94=(%,",=2+(%1$% +)'",+-./0(%'=1/)%,'$4=%,'<=4<=10*$%.07%#%.,".?B%"4<=#0.2=%;"%<$4>"#$C%2=,"#=4>% ;A$%,"4<)40$%B'$/)%.2$B0A0<$4-0@%(0("%08%K"A$4=%1$-4<7G40+-%#=/"1=#$A0%,'$4+%,"108+-% .#"04>%/#$A0&0/$4-0%0%4"'$<%.*$B0+-%",*$4$19E%Y$*+%"G'";/0%(0+-./0+%0%3(01=@%#%/2?'=4>% K"A$4=%;"B'<+%012+3'"#$A0%.07%<+%.,"*+4<1"G409%A"/$A19@%<+%#<3A7;)%1$%./'"(19%01&'$: .2')/2)'7@ % 10+% B=*=%#%.2$10+%<$B+<,0+4<=H% (0+.</$C %"%10./0( %.2$1;$';<0+%;A$%4"'$<% #07/.<+-%&$A0%0(03'$12?#%<$'"B/"#=4>@%/2?'<=%1$,*=#$A0%<%;)8=4>%(0$.2%XL<4<+,$C./0% YE@%566TZE%L29;%0(03'$140%3'"($;<0A0%.07%#+%#.,?A1"2$4>%"%10./0(%.2$1;$';<0+@%2<#E% 3+22$4>%B0+;=@%4"%'$4<+-%10+%.,'<=-$*"%012+3'$4-0E%U"1.+/#+14-9%.2",10"#+-%;+3'$;$4-0% #=10/$-94+-%<%B0+;=@%)2'$2=%,'$4=%0%G#0$;4<+C%<;'"#"21=4>@%#'+.<40+%B+<;"(1"G40%-+.2% 0<"A$4-$%.,"*+4<1$%A);<0@%/2?'<=%10+%,$.)-9%;"%(0+-.4$@%#%/2?'=(%.07%<1$-;)-9E%[$/0+% "."B=%Q=3()12%d$)($1%"/'+GA$*%(0$1+(%VA);<0%^%";,$;?#W@%A);<0%V1$%($'301+.0+%8=: 40$W%Xd$)($1%QE@%566]E%.E%56]Z%$%Y"10/$%FA0#$:m0+.0+A./$%1$<1$4<"1=4>%,0721+(%B+<: ;"(1"G40@%/2?'$%-+.2%V#=<#$10+(%0%B?A+(W%#=10/$-94=(%<%1$<1$4<+10$%,'<+<%011=4>E% d+<;"(1=%4<)-+%.07%V"B4=W%#%.,"*+4<+C.2#0+@%#%/2?'=(%8=-+@%$%1$#+2%#G'?;%,";"B1=4>% ."B0+%B+<;"(1=4>%XFA0#$:m0+.0+A./$%YE@%566hE%.Eh6:hR@%RTR:RTa%0%01EZE F;%/0A/)%A$2%(+;0$%+)'",+-./04>%,$C.2#@%;"%/2?'=4>%1$-4<7G40+-%+(03')-9%K"A$: 4=@%.2$'$-9%.07%<#'?40H%)#$37%"B=#$2+A0%.#"04>%/'$-?#%1$%'<+.<+%0(03'$12?#%<%J)'",=% M'";/"#":N.4>";10+-%^%#%,'<+#$8$-94+-%A04<B0+%K"A$/?#%^%<$A+3$-94=4>%;#"'4+@%,$'/0@% G,094=4>%,";%(".2$(0%0%#%.p)"2$4>E%P4>%B+<;"(1"GH%#3%YE%FA0#=:m0+.0+A./0+-%#=10/$% 10+%2=A/"%<+%.*$B+-%/"1;=4-0%+/"1"(04<1+-@%$%-+.2%,"4>";19%,"4<)40$%B'$/)%#07<0@%";: '<)4+10$@%#=0<"A"#$10$%<%8=40$%.,"*+4<1+3"E%Y04>$*%g$'$,04>%<#'$4$%)#$37%1$%2=,"#9% ;A$%B+<;"(1=4>%(03'$12?#%<%K"A./0%,".2$#7@%#=10/$-949%<+%.2')/2)'$A1+-%B+<.0A1"G40@% 0(,A0/)-949%V,$.=#1"GHW%0%V#=4"&$10+WE%!$%.=2)$4-7%B+<.0A1"G40%("81$%2+8%'+$3"#$H%$/: 2=#10+@%,",'<+<%#<($410$10+%0%";2#$'<$10+%<1$1=4>%.2'$2+300%,'<+2'#$10$@%#%"BA04<)% ,'$/2=/%#=/A)4<+10$%.2"."#$1=4>%,'<+<%#*$;<+%",0+/0%.,"*+4<1+-%/'$-?#%,'<=-()-9: 4=4>%Xg$'$,04>%YE@%56RRZE%!0+%<1$4<=%2"%-+;1$/@%8+%B+<;"(10%#%,+*10%V#=B0+'$-9W%.#?-% .2=A%8=40$@%,'<+40#.2$#0$-94%.07%.0*"(%.=.2+()@%#%/2?'=(%&)1/4-"1)-9%Xc02<,$2'04/%LE@% U+(,%KE@%UA01/+'%LE@%5666i%FA0#$:m0+.0+A./$%YE@%566hZE%K",'<+<%$12'","A"304<1+%#=-$: G10+10+%,'"BA+()%'$4-"1$A0<$4-0%2');1+-%.=2)$4-0%8=40"#+-%B+<;"(1=4>@%2+3"%-$/%.07%B'": 109%,'<+; %"B4=(@ % 10+,'<=4>=A1=( %G#0$2+( %,",'<+<%3'),"#+%.2'$2+30+%,'<+2'#$10$@% )-$#10$%YE%g$'$,04>%04>%.2$'$10$%"%1$;$10+%.+1.)%2+()@%4"%.07%<%10(0%;<0+-+@%,",'<+<% <$4>"#$10+%.#"0.2+-%/)A2)'"#+-%$)2"1"(00E Q'"<)(0+10+%2'$)($2=4<1+-%4<7.2"%.=2)$4-0%B+<;"(1=4>%(03'$12?#%#%J)'",0+% #=($3$%-+;1$/%,"4<=10+10$%#0+A)%).2$A+C@%,'<+;+%#.<=.2/0(%"/'+GA+10$%,'+4=<=-1+-@% #.,?A1+-%;A$%.,"*+4<1"G40%+)'",+-./04>%,$C.2#%;+&0104-0%B+<;"(1"G40E%`/4+,2$4-$%,"A0: 2=/?#%.,"*+4<1=4>%0%."4-"A"3?#%;A$%-+-%#0+A)%;+&0104-0%0%'?81=4>%/'=2+'0?#%-+-%"/'+GA$10$%


R55

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

.,'$#0$@%8+%1,E%B'=2=-./$%"'3$10<$4-$%4>$'=2$2=#1$%L>+A2+'%)<1$-+@%8+%B+<;"(1=(%("8: 1$%B=H%1$#+2%#2+;=@%3;=%($%.07%;$4>%1$;%3*"#9@%3;=%(0+.</$%.07%#%(0+-.4$4>@%;"%/2?: '=4>%10+%($%.07%,'$#%X#%>"2+A)@%)%'";<01=@%<1$-"(=4>@%#%.p)$2$4>Z%A)B%3;=%;"(%10+% .,+*10$%#$')1/?#E%[$/$%,".2$#$%#<($410$%&$*.<=#=%"B'$<%(03'$4-0%#%G#0$;"("G40%'": ;$/?#%,"<".2$-94=4>%#%/'$-)@%10+<1$-94=4>%,'$#;<0#+3"%"BA04<$%(03'$4-0%<$'"B/"#+-E% K'$4)-94$%#%B'=2=-./0(%`'/%b'",:01%m+12'+%^%L$'$%d'$1;2%"4+10$@%8+%K"A$4=%2"%4<7.2"% #=/#$A0&0/"#$10%.,+4-$A0G40@%/2?'<=%10+#*$G40#0+%"4+10A0%/".<2=%)2'<=($10$%#%Q-+;1": 4<"1=(%U'?A+.2#0+E%L<=B/$%)2'$2$%G'";/?#%)2'<=($10$%#%;)8=(%.2",10)%,'<=4<=10*$% .07%;"%04>%B+<;"(1"G40E%K"10+#$8%#07/.<"GH%10+%("3*$%./"'<=.2$H%<%<$.0*/)%,"<#$A$-9: 4+3"%1$%#=1$-740+%(0+.</$10$@%4<7GH%<%104>%<$(0+.</$*$%#%.<,02$A$4>%0%"G'";/$4>%;A$% )(=.*"#"%4>"'=4>@%#0+A)%,"%,'".2)%1$%)A04=%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%RThZE N%".2$2104>%A$2$4>%(+;0$%Xd)1;$%YE%566hE%.E%R6Z%;"1".<9@%8+%1$%N=.,$4>%d'=: 2=-./04>%A$#01"#"%#<'$.2$%A04<B$%.$("B?-.2#%#G'?;%,"A./04>%0(03'$12?#%Xh_%#%566T%'EZ@% 4"%,.=4>"A"3"#0+%)<$.$;10$-9%.$("21"G409@%)B?.2#+(%0%;"2/A0#"G409%,"'$8/0E%Q$10+,": /"-+10%.9%2$/8+%,.=4>0$2'<=@%#G'?;%104>%d">;$1%N$.0A+#./0%Xd)1;$%YE%566hE%.E%R6Z@%/2?: '=%#%A04<1=4>%#=#0$;$4>%,'<+/"1)-+@%8+%K"A$4=%3"'<+-%108%011+%1$4-+%<1".<9%+(03'$4-7E% F/$<)-+%.07@%8+%1,E%#%N0+A/0+-%d'=2$100%4<2+'=%'$<=%4<7G40+-%108%d'=2=-4<=4=%2'$&0$-9%"10% ;"%.<,02$A0%,.=4>0$2'=4<1=4>E d+<;"(1"GH% #% J)'",0+% .2$1"#0 %4"'$< %#07/.<= % ,'"BA+(@ % .<4<+3?A10+%#G'?;% 0(03'$12?#%<%1"#=4>%,$C.2#%^%4<*"1/?#%IJE%K'+4=<=-1+%"/'+GA+10+%./$A0%B+<;"(1=4>% 0(03'$12?#%<%K"A./0%10+%#=;$-+%.07%("8A0#+@%-+;1$/%#0+A+%+)'",+-./04>%"'3$10<$4-0@%$%<$% 10(0%(+;0$@%.<$4)-+%04>%A04<B7%1$%"/"*"%_%(A1%".?BE%L<$4)1/0%2+%,";#$8$%m+<$'=%q"*7: ;"#./0@%)<1$-94%-+%'$4<+-%<$%&$12$.2=4<1+@%<+%#<3A7;)%1$%A04<B7%K"A$/?#%,'$4)-94=4>%#%/'$: -$4>%JFg@%/2?'9%"4+10$%1$%,"<0"(0+%"/E%R@5%(A1@%2<1E%T66:S66%2=.E%r%"/E%5a6%2=.E%<$2');: 10"1=4>%10+A+3$A10+%Xq"*7;"#./0%mE@%566\ZE%e+3"%.<$4)1/0%10+%)#<3A7;10$-9%'";<01%(0: 3'$12?#%<$'"B/"#=4>@%4"%,'$#;",";"B10+%)-$#10*"B=%./$A7%(03'$4-0%BA08.<9%5%(A1%".?BE N%`).2'00@%3;<0+%'=1+/%,'$4=%;A$%K"A$/?#%B=*%<$(/1072=%;"%($-$%56RR%'"/)@% ,"A./9%+(03'$4-7%.<$4)-+%.07%1$%"/E%h6%2=.E%".?B@%.,"G'?;%/2?'=4>%"/E%]6%2=.E%A+302=()-+% .07%A+3$A1=(%<$2');10+10+(E%L/$A$%(03'$4-0%,"A./04>%"B=#$2+A0%;"%`).2'00%#=($3$%-+;: 1$/%,"4<=10+10$%,+#1=4>%)G40GA+C%<#09<$1=4>%<+%.,+4=&04<1=(%-+-%4>$'$/2+'+(E%K'": BA+(+(%`).2'00%,'<+<%;*)30%"/'+.%4<$.)%B=A0%2<#E%;#),$.<,"'2"#4=%<+%MA9./$@%<$'?#1"% ,"%,"A./0+-@%-$/%0%4<+./0+-%.2'"10+%3'$104=E%N,'$#;<0+%1$%.2$*+%(0+.</$A0%#%K"A.4+%A)B% m<+4>$4>@%,".0$;$-94%-+;1$/%10+(0+4/0%,$.<,"'2%("3A0%B+<%,'<+.</?;%10+%2=A/"%,";+-: ("#$H%,'$47@%$A+%2$/8+%/"'<=.2$H%<%4<7G40%,'<=#0A+-?#%."4-$A1=4>%2+3"%/'$-)E N+%c'$14-0%A04<B7%K"A$/?#%eElE%m$'B=:f$AA%X566TZ%"/'+GA$%1$%"/E%R%(A1@%<%4<+3"% "/E%566%2=.E%-$/"%,'<+B=#$-94=4>%#%K$'=8)%0%-+3"%"/"A04$4>E%e+.2%2"%10+#92,A0#0+%^%<+% #<3A7;)%1$%./$A7%B+<;"(1"G40%^%;)8=%,'"BA+(%.,"*+4<1"G40%,'<=-()-94+- ]E%Q%,";"B: 1=(%,'"BA+(+(%B"'=/$%.07%1$-BA08.<=%.9.0$;%K"A./0%^%!0+(4=@%/2?'+%;"%".2$210+3"%;10$% /#0+210$%56RR%'E%B'"10*=%.#"-+3"%'=1/)%,'$4=%,'<+;%0(03'$12$(0E%F2#$'40+%10+(0+4/0+: 3"%'=1/)%,'$4=%1$.29,0*"%#%011=4>%#$')1/$4>%108%\%A$2%2+()%#%N0+A/0+-%d'=2$100@%/2?'$% ]E% N%;$A.<+-%4<7G40%2+-%,'$4=%,'<=2$4<$(%011+%n'?;*$@%(10+-%0%B$';<0+-%#0$'=3";1+%XK"A"10/$@% 56R6i%l"($10+4%lE@%56R6Z@%/2?'=4>%.<$4)1/0%<;+4=;"#$10+%";B0+3$-9%";%,'+<+12"#$1=4>%#%'$: ,"'40+%eElE%m$'B=:f$AA$E%N"B+4%B'$/)%#0$'=3";1=4>@%,"'?#1=#$A1=4>%;$1=4>@%$%1$#+2%.<$: 4)1/?#@%,".2$1"#0*$(%-+%#%'?81=4>%(0+-.4$4>%X#%<$A+81"G40%";%,'+<+12"#$1+3"%$.,+/2)% B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#%/'$-$4>%+)'",+-./04>Z%,"%,'".2)%,'<=2"4<=HE%U"1.+/#+14-9%2+3"%<$: B0+3)%.9%$;+/#$21+@%.&"'()*"#$1+%,";%/"10+4%,'$4=%#10"./0E


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R5_

#%A$2$4>%566]:566S%,'<=-7*$%"/"*"%R@a%(A1%"B=#$2+A0%1"#=4>%,$C.2#%I100@%<%4<+3"%X-$/% ,";$-+%!$20"1$A%P1.202)2+%"&%J4"1"(04%$1;%L"40$A%l+.+$'4>Z%aa:h6s%.2$1"#0A0%K"A$4=E% ["%B=*"%1"#+%;"G#0$;4<+10+@%1$2"(0$.2%!0+(4=%;"%"4<+/0#$1+-%.=2)$4-0%,'<=3"2"#$*=%.07E% !0+(0+4/0%P1.2=2)2%d$;$C%1$;%l=1/0+(%K'$4=%;"/"1$*%.2"."#1+-%$1$A0<=%'=1/)%0%,'<+;.2$: #0*% /"1/'+21+%#=A04<+10$%";1"G10+%<$,"2'<+B"#$10$%1$%.0*7%'"B"4<9@%4"%#%<1$4<1=(% .2",10)%,'$#;",";"B10+%,'<=4<=10%.07%;"%"3'$104<+10$%(03'$4-0%"%.,"12$104<1=(%4>$: '$/2+'<+aE%Y0("%2"%<$'+-+.2'"#$1"%1$%2+'+10+%!0+(0+4%"/E%T6%2=.E%,"A./04>%&0'(E%Y+;0$A: 1+%.<$4)1/0%#./$<)-9%1$%#=."/9%A04<B7%0(03'$12?#%<%K"A./0%XR@a%(A1Z@%<%4<+3"%"/E%R%(A1%4<$: ."#"%A)B%;*)3"2'#$A+%B+<;"(1=4>E%!$-#074+-%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%,'<+B=#$%#%d+'A0: 10+%XN0'2)$A1$%K"A./$@%56R6ZhE%F;%R%($-$%566S%'E%.#?-%'=1+/%,'$4=%;A$%1"#=4>%,$C.2#%^% 4<*"1/?#%IJ%"2#"'<=*$%d+A30$E%Q+%#<3A7;)%1$%#=."/0+%<$'"B/0%-)8%#%"/'+.0+%,'<+;$/: 4+.=-1=(%,'<+B=#$*"%2$(%10+A+3$A10+%#0+A)%,"A./04>%0(03'$12?#@%/2?'<=%#%566S%'E%<$A+: 3$A0<"#$A0%.#?-%,"B=2E%[');1$%;"%".<$4"#$10$%B+<;"(1"GH%K"A$/?#%#%d+A300%#3%2$(: 2+-.<=4>%(+;0?#%-+.2%<1$4<94$%0%)<1$#$1$%<$%.<4<+3?A10+%/*","2A0#9E b"%2'$;=4=-1=4>%/0+')1/?#%,"A./0+-%+(03'$4-0%1$A+8=%L<#+4-$@%3;<0+%,"%'"/)% 566]%2=.094+%K"A$/?#%0%#0+A+%&0'(%<$A+3$A0<"#$*"%.#?-%#0+A"A+210%,"B=2%0%;<0$*$A1"GH%3": .,";$'4<9E % d+<;"(1"GH% 0(03'$12?#%#% L<#+4-0 % -+.2%<-$#0./0+(%.2".)1/"#"% 1"#=(@% ,"A./0%/"1.)A$2%;"%10+;$#1$%10+%"'0+12"#$*%.07%10+%2=A/"%#%-+-%./$A0@%$A+%1$#+2%#%-+-%&$/: 2=4<1"G40E%!"#$%#%L<#+4-0%3'),$%B+<;"(1=4>%^%.<$4"#$1$%1$%/0A/$.+2%".?B%^%2"%3*?#: 10+%K"A$4=%0%l)()10E%[$/8+%#%b$100@%3;<0+%0(03'$140%<%K"A./0%10+%.2$1"#09%A04<1+-%,",): A$4-0@%B+<;"(1"GH%10+%.2$1"#0%#%<$.$;<0+%,'"BA+()@%$%K"A"10$%10+%#=/$<)-+%.,+4-$A1+-% $/2=#1"G40E%N<'$.2$-949%,",)A$'1"GH%/'$-?#%./$1;=1$#./04>%,"2#0+';<$-9%0(03'$140% ,"A.4=%#%!"'#+300@%("2=#"#$10%$2'$/4=-1=(0%<$'"B/$(0%0%#=."/0(%B+<,0+4<+C.2#+(% ,'$4=\E%!$;$A%$2'$/4=-1=%/0+')1+/%,"A./0+-%+(03'$4-0%.2$1"#09%/'$-+%,"*);10"#+-%J)'",=D% f0.<,$10$@%3;<0+%)#"A10"1"%'=1+/%,'$4=%-)8%#%'E%566]%"'$<%N*"4>=E%f0.<,$10$%("41"%,": ,0+'$*$%#+-G40+%1"#=4>%/'$-?#%4<*"1/"#./04>%;"%IJ@%)<1$-94@%8+%#.<=.2/0+%/'$-+%4<*"1: /"#./0+%#011=%/"'<=.2$H%<%2=4>%.$(=4>%,'$#@%<%-$/04>%";%RSTh%'"/)%/"'<=.2$A0%f0.<,$10+E% FB$#0$1"%.07%#,'$#;<0+%1$,*=#)%0(03'$12?#%;"%/'$-)%"%#=."/0(%B+<'"B"40)@%-+;1$/% >0.<,$C./0%'=1+/%,'$4=%40+',0$*%1$%B'$/%#=."/"%#=/#$A0&0/"#$1=4>%&$4>"#4?#%#%"/'+: GA"1=4>%;<0+;<01$4>@%$%K"A$4=%(0+A0%;"B'+%1"2"#$10$%#%/#+.200%-$/"G40%04>%,'$4=E !$-#07/.<9% -+;1$/ % ,",)A$'1"G409%40+.<9%.07% P'A$1;0$% 0 % N0+A/$% d'=2$10$E% F;% 566]%'E%#%l+,)BA04+%P'A$1;00%,'<+B=#$%"/E%_56%2=.E%,"A./04>%+(03'$12?#@%#%2=(%Ra%2=.E%;<0+: 40E%L<4<+3?A10+%#0+A+%1$,07H%(07;<=%,"A./0(0%0(03'$12$(0%$%.,"*+4<1"G409%,'<=-()-949% aE% `1$A0<$%,"2'<+B%<3*$.<$1=4>%,'<+<%,'$4";$#4?#%0%)'<7;=%,'$4=%,"<#"A0*$%01.2=2)2"#0%1$%'+: /"(+1;$4-7%/"1/'+21+3"%<$,"2'<+B"#$10+%1$%,'$4"#10/?#D%h6%2=.E%018=10+'?#%0%01&"'($2=: /?#@%_6%2=.E%B);"#A$C4?#@%("12+'?#%0%+A+/2'=/?#@%Ra%2=.E%,0+A7310$'+/E hE% N0$'=3";1$%,'+<+12$4-$%A04<B=%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%#%!0+(4<+4>@%$%1$#+2%,'<+;.2$#0+10+% '<+2+A1=4>%.<$4)1/?#%)2');10$%&$/2@%8+%;$1+%2$/0+%<B0+'$1+%.9%#%<$.$;<0+%2=A/"%#%f$(B)'3)% X,";$1+%#%;$A.<+-%4<7G40%,'$4=ZE \E% K'+4=<=-1+%).2$A+10+%A04<+B1"G40%,"A./04>%(03'$12?#%#%!"'#+300%.,'$#0$%,";"B1=%/*","2%<+% #<3A7;)%1$%"3'"(1+%'?8104+%#%.<$4)1/$4>E%K$#+*%U$4<($'4<=/%1,E%,";$-+@%8+%#%566_%'E%A0: 4<+B1"GH%,"A./04>%(03'$12?#%#%!"'#+300%.<$4"#$1"%#%3'$104$4>%5%2=.E@%-+.0+109%566\%'E%A04<: B$%04>%,'<+/'"4<=*$%-)8%a6%2=.E%".?BE%K"A./0+%.*)8B=%/"1.)A$'1+%1$2"(0$.2%"4+10$-9@%8+%#%!"': #+300%("3*"%#%2=(%4<$.0+%,'<+B=#$H%R56:R_6%2=.E%,"A./04>%"B=#$2+A0%X1$%.2$*+%0%4<$."#"ZE%F&0: 4-$A1+%;$1+%Xm+12'$A1+%d0)'"%L2$2=.2=4<1+Z%#./$<)-9%1$%"/E%R5%2=.E%".?B%XU$4<($'4<=/%KE@% 566hE%.E%5\ZE


R5]

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

";1"2"#$1"%#%".2$2104>%A$2$4>%#%P'A$1;00%K?*1"41+- T@%3;<0+%(1"8=*=%.07%$2$/0%1$%,"A: ./0+%;"(=%#%d+A&$G40+E % K'?B7%,'<+40#;<0$*$10$% 1$,0740"(%.2$1"#0* %,"A./":0'A$1;</0% ,'"-+/2%<$,"<1$10$%A0;+'?#%,'"2+.2$14/0+-@%0'A$1;</0+-%.,"*+4<1"G40%<%,"A./9%/)A2)'9E N0+A/$%d'=2$10$%1$A+8=%;"%/'$-?#%"%.<4<+3?A10+%#=."/0+-%./$A0%,"A./0+-%(03'$: 4-0E% [+1%#0+A/0%1$,*=#%A);1"G40%,"%4<7G40%2*)($4<=%.,'<=-$-94$%0(03'$12"(%<$'"B/": #=(%"&04-$A1$%,"A02=/$%/'$-)E%F.<$4"#$10+%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#%IU%.,'$#0$%-+;: 1$/%/*","2%<+%#<3A7;)%1$%.2"."#$10+%#0+A)%-+-%/'=2+'0?#%#%.$(=(%1$#+2%j"1;=10+@% 3;<0+%"'3$10<$4-+%,"("4"#+%.)()-9%;<0+A104"#+%V,",)A$4-+%)A04<1+W@%$%gj`%Xg'+$2+'% j"1;=1%`)2>"'02=Z%;"/"1)-+%1$%2+-%#92,A0#+-%(+2";"A"304<10+%,";.2$#0+%"3?A1+-%/$A: /)A$4-0E%N%'"/)%566T%,",)A$4-7%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";: 10+-%#%j"1;=10+%"'3$10<$4-$%2$%".<$4"#$*$%1$%"/E%Ra:56s%4$*+-%,",)A$4-0%A"1;=C./04>% B+<;"(1=4>@%<$<1$4<$-94@%8+%#07/.<"GH%.2$1"#0A0%"B=#$2+A+%lK%Xg$'$,04>%YE@%56R6ZE K";+-()-94%,'?B7%'"<,"<1$10$%./$A0%(03'$4=-1+-%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#%J): '",0+@ % 10+% 1$A+8= % <$,"(01$H@ % 8+% # % ("(+140+ % ,'<=-("#$10$ %# % '"/) % 566] % 1"#=4>% 4<*"1/?#%IJ%0%;"%4<$.)%$/4+.-0%l)()100%X5_%(A1%"B=#$2+A0Z%"'$<%d)*3$'00%X\@a%(A1Z%K": A$4=%.2$1"#0A0%BA0./"%aas%4<*"1/?#%I100%J)'",+-./0+-E !"@"#9)*+,-.1#2,'&0:#4#8&;<=4&0>#.&')A?0:0>#+,#B.11#567,8)C<%1)C !$-B$';<0+-%$2'$/4=-1+%;A$%+(03')-94=4>%V<$%4>A+B+(W%K"A$/?#%"/$<$*=%.07%<$: ("81+%,$C.2#$%#4>";<94+%#%./*$;%I100%J)'",+-./0+-@%;"%/2?'=4>%1$,*=19*%1$-#07/.<=% .2')(0+C%,"A./0+-%+(03'$4-0%<$'"B/"#+-E%!0+<#=/A+%,'7;/"%-+;1$/%"/$<$*"%.07@%8+%./$A$% <-$#0./$%(03'$4-0%<$'"B/"#+- %,'<+/'"4<=*$%"4<+/0#$10$%,$C.2#@ %/2?'+%-$/"%,0+'#.<+% "2#$'*=%.#"-+%'=1/0%,'$4=E%Q%,)1/2)%#0;<+10$%,'$#$@%,"A.4=%(03'$140%'+$A0<"#$A0%.#"-+% ,'$#"%B=40$%"B=#$2+A$(0%IJ@%-+;1$/%./$A$%(03'$4-0%"/$<$*$%.07%2$/%<1$4<94$@%8+%#*$;<+% ,$C.2#%,'<=-()-94=4>%<().<"1+%<".2$*=%;"%,";+-("#$10$%#0+A)%;<0$*$C%)("8A0#0$-9: 4=4>%04>%$;$,2$4-7%;"%1"#=4>%#$')1/?#E e$/%,";$-+%eElE%m$'B=:f$AA%X566T@%.E%5h\Z@%#%'"/)%,'<+;$/4+.=-1=(%<%5_@a%(A1%0(0: 3'$12?#%,'<+B=#$-94=4>%#%IJ%^%aaS%2=.E%.2$1"#0A0%K"A$4=E%N%'"/)%566]%^%#3%#*"./0+-%/""';=: 1$2"'%,'"-+/2)S%`E%`1$.2"'0%^%#%/'$-$4>%V.2$'+-%,0721$.2/0W%,'<+B=#$*"%"/E%S66%2=.E%0(03'$12?#% <%J)'",=%N.4>";10+-@%<%4<+3"%,"1$;%,"*"#7%.2$1"#0A0%K"A$4=%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TZE%[)8%,"% $/4+.-0@%#%A$2$4>%566]:566a@%,"<$%3'$104$(0%/'$-)%#%IJ%,'<+B=#$*"%,"1$;%R%(A1%K"A$/?#E% L<$4)1+/%2+1%)#<3A7;10$%2$/8+%2=4>%K"A$/?#@%/2?'<=%<1$-;"#$A0%.07%2$(%#4<+G10+-E%j04<B$%2$% #%A$2$4>%566\:566T%,";#"0*$%.07E%Q$#$'2+%#%,'"-+/40+%,0A"2$8"#=(%f$(B)'./0+-%Y0.-0%Y0+-: ./0+-%0%c)1;$4-0%d$'/$%IU%;$1+@%"/'+GA$-94%#0+A/"GH%(03'$4-0%,"A./04>%"B=#$2+A0%;"%/'$-?#%IJ% #%A$2$4>%566]:566\%1$%,"<0"(0+%R@S%(A1%".?B@%.9%;$1=(0%.<$4)1/"#=(0 R6@%<BA08"1=(0%-+;1$/% ;"%,'+<+12"#$1=4>%,'<+<%'<+4<10/$%,'$#%"B=#$2+A./04>@%eE%U"4>$1"#./0+3"@%/2?'=%.<$4)-+@% 8+%#%'"/)%566S%,"<$%/'$-+(%,'<+B=#$*"%"/"*"%5@a%(A1%+(03'$12?#%<%K"A./0E%Q%2+-%A04<B=%,'$: #0+%T6s%K"A$/?#%^%,";$-+%eE%U"4>$1"#./0%X566S@%.E%5Z%#=').<=*"%;"%J)'",=@%#%#07/.<"G40% TE% N % #0+A) %",'$4"#$10$4> % P'A$1;4<=4=% 2'$/2"#$10 % .9 % ";(0+110+D % #% /$2+3"'0$4> % +2104<1=4>% B9;n%3+"3'$&04<1=4>E@%4"%10+%<(0+10$%&$/2)@%8+%P'A$1;0$%K?*1"41$%-+.2%4<7G409%N0+A/0+-%d'=2$: 100@%$%,'"2+.2$140%(0+.</$-94=%2$(%";%"/E%_66%A$2@%.9%2$(%,'$/2=4<10+%V)%.0+B0+WE !"# l$,"'2%,'<=3"2"#$1=%#%566T%'E%1$%<A+4+10+%l<+4<10/$%K'$#%FB=#$2+A./04>%lK@%,'<+<%eElE%m$': B=:f$AAD%56/1#,2#(07"$.#%/83(0*&%&7",'%6,-('(9&+)*"("("%%6,-(*.#283(:;(3(<#=)/3#,-(,'>&%? *&3)*",-(@%""(A1.&<02)*"024 R6E% K";$-7%<$%/""';=1$2"'+(%,'"-+/2)%,0A"2$8"#+3"%f$(B)'./0+-%Y0.-0%Y0+-./0+-%0%c)1;$4-0%d$': /$%IU%XK"A./0%,'"-+/2%."4-$A1=%VKA$2$W%^%L2'++2#"'/Z%^%`1;'+$.+(%L2$.0+#04<+(E


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R5a

X"/E%R@S%(A1Z%".0+;A$-94%.07%#%/'$-$4>%4<*"1/"#./04>%I100%J)'",+-./0+-RRE% Y0("%<1$4<94+3"% #<'".2)%0A"G40"#+3"@%,"#"A0%.2$B0A0<"#$*$%.07%;=1$(0/$%,"A./0+-%+(03'$4-0E%b$1+%gIL%.<$4)1: /0%2+%,"2#0+';<$-9E%b",0+'"%#%'"/)%566T%^%,"%'$<%,0+'#.<=%";%,'<=.29,0+10$%K"A./0%;"%IJ%^% A04<B$%K"A$/?#%,'<+B=#$-94=4>%1$%+(03'$4-0%<($A$*$%;"%,"<0"()%5@5R%(A1%".?BE%N3%;$1=4>% gIL%<%'"/)%566S%1$-#07/.<$%./$A$%+(03'$4-0%K"A$/?#%";1"2"#$1$%<".2$*$%#%/'$-$4>%IJ@% ".093$-94%#%.2".)1/)%;"%$/4+.=-1+3"%'"/)%566]%X6@\a%(A1%".?BZ%<1$4<94=%#<'".2%#%566\%'E% XR@Th%(A1Z%0%A+//0%.,$;+/%#%566T%'E%X;"%R@T5%(A1Z%Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566SZE b$1+%gIL%,"2#0+';<$-9@%8+%1$-#07/.<9%,",)A$'1"G409%#%A$2$4>%566\:566T%40+: .<=*$%.07%#G'?;%/'$-?#%IJ%N0+A/$%d'=2$10$%XhS6%2=.E%#%566\%'E@%ha6%2=.E%#%566T%'EZE%l"/% 566T%<$<1$4<=*%.07%,"%'$<%,0+'#.<=%.,$;/0+(%(03'$4-0%10+%2=A/"%#%N0+A/0+-%d'=2$100@% A+4<%2$/8+%#%P'A$1;00%X566%2=.E%#%566\%'E@%RT6%2=.E%#%566T%'EZE%P'A$1;0$%-$/"%/'$-%,'<=-()-9: 4=%,"A./04>%0(03'$12?#%#=;$-+%.07%&+1"(+1+(%<+%#<3A7;)%1$%./$A7%<-$#0./$%"'$<%;=1$: (0/7%-+-%'"<#"-)@%#='$8$-949%.07%R66:/'"21=(%X#%.2".)1/)%;"%'"/)%5665Z%#<'".2+(% A04<B=%0(03'$12?#@%$%#%"/'+.0+%566]:566\%-)8%2=A/"%R_:/'"21=(E%N%/'$-)%2=(%#%A$2$4>% 566]:566T%<$'+-+.2'"#$1"%"/E%_66%2=.E%,'$4"#10/?#%<%K"A./0E%N%,"'?#1$10)%;"%,'<+;: $/4+.=-1+3"%'"/)%5665%#%N0+A/0+-%d'=2$100%1$.29,0*%_6:/'"21=%#<'".2@%$%#%A$2$4>%566]: 566\%-)8%2=A/"%]@a:/'"21=%Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566Si%U"4>$1"#./0%eE@%566SZE% !$A+8=%2)%-+;1$/%<$.2'<+4@%8+%;$1+%2+%";1".<9%.07%;"%A04<B=%A+3$A1+-%(03'$4-0%,'$4"#10: 4<+-E%l<+4<=#0.2$%./$A$%(03'$4-0%<%4$*9%,+#1"G409%-+.2%<1$4<94"%#=8.<$E Q%01&"'($4-0%l<+4<10/$%K'$#%FB=#$2+A./04>%XU"4>$1"#./0%eE@%566SZ%#=10/$@%8+% #%'"/)%566T%A+3$A10+%,'<+B=#$*"%#%!"'#+300%"/E%R56:R_6%2=.E@%$%#%f"A$1;00%^%h6%2=.E%K": A$/?#%XU"4>$1"#./0%eE@%566SZE%P12+'+.)-94+%#=;$-+%.07%2$/8+%2"@%8+%#%($*+-@%_66:2=.074<: 1+-%P.A$1;00%,";%/"10+4%566T%'E%(0+.</$*"%Ra:56%2=.E%0(03'$12?#%<%K"A./0@%4"%.2$1"#0*"% "/"*"%a:\s%A);1"G40%#=.,=E%L=2)$4-$%<(0+10*$%.07%10+<1$4<10+%#'$<%/'=<=.+(%3".,";$': 4<=(@%/2?'=%"3$'19*%#%1$.27,1=(%'"/)%2$/8+%J)'",7E%N%'"/)%566S%.,"'$%3'),$%0(03'$1: 2?#%<%K"A./0%".0+;A0*$%.07%#%!0+(4<+4>%X]S6%2=.EZ@%f"A$1;00%XST%2=.EZ%0%N*".<+4>%XTT%2=.EZE N%<1$4<94+-%#07/.<"G40%,"A./0+%(03'$4-+%($-9%4>$'$/2+'%<$'"B/"#=E%K$(072$H% -+;1$/%1$A+8=@%8+%4>"40$8%<$%0(03'$12?#%<#=/*"%.07%)#$8$H%"."B=%,'<+B=#$-94+%#%/'$-)% ,'<=-()-94=(%,"1$;%_%(0+.094+@%2"%.<$4)1/0%2+%)#<3A7;10$-9%2$/8+%K"A$/?#%,'<+B=#$: -94=4>%<$%3'$1049%";%;*)8.<+3"%4<$.)@%#%2=(%#%/'$-$4>%4<*"1/"#./04>%IJ@%B+<%#<3A7;)% 1$%.2$2).%,"B=2)E%L9%#%2+-%A04<B0+%2$/8+%40%K"A$4=@%/2?'<=%,"%$/4+.-0%<$A+3$A0<"#$A0%.#?-% &$/2=4<1=@%#0+A"A+210%,"B=2%#%2=4>%/'$-$4>E%FB+410+%<1$4<94"%#<'$.2$%A04<B$%K"A$/?#% ;+4=;)-94=4>%.07%1$%+(03'$4-7%<$'"B/"#9%;"%1$-BA08.<+3"%.9.0$;$%^%!0+(0+4@%/2?'+%.<$4): -9%0A"GH%,"A./04>%0(03'$12?#%(07;<=%a66%2=.E%$%R%(A1%XN0'2)$A1$%K"A./$@%56R6Z@%4"%#%G#0+: 2A+%;$1=4>%gIL%Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566SZ%#=1".<94=4>%]S6%2=.E%1$.)#$%,'<=: ,).<4<+10+@%8+%"/E%a6s%.,"G'?;%,'$4)-94=4>%2$(%K"A$/?#%<$'"B/)-+%#%.,".?B%10+A+3$A: 1=E%L<$4)1/0%2+%<1$-;)-9%,"2#0+';<+10+%#%'$1/013)%,'<+,'"#$;<"1=(%#%566S%'E%,'<+<% mdFLE%e+3"%#=10/0%)-$#10$-9@%8+%1$-#07/.<9%X,"%#+-G40)%;"%IJZ%,",)A$'1"G409%#G'?;% +(03'$12?#%<%K"A./0%40+.<9%.07%/'$-+%+)'",+-./0+D%N0+A/$%d'=2$10$%0%!0+(4=@%1$.27,10+% N*"4>=@%f"A$1;0$@%c'$14-$@%f0.<,$10$@%P'A$1;0$%0%`).2'0$E RRE% N%G#0+2A+%;$1=4>%,'<+;.2$#0"1=4>%,'<+<%l<+4<10/$%K'$#%FB=#$2+A./04>@%e$1$%U"4>$1"#./0+: 3"@%*$2#"%<$)#$8=H%-$/%B$';<"%.9%2"%,'<=BA08"1+%.<$4)1/0@%1$%/2?'+%./*$;$-9%.07%;$1+%<%gIL@% /"1.)A$2?#@%"'3$10<$4-0%,"<$'<9;"#=4>@%'$,"'2?#%1$)/"#=4>%02,E@%/2?'=4>%,"'?#1$10+%10+% -+.2%("8A0#+@%<+%#<3A7;)%1$%.2"."#$10+%";(0+11=4>%(+2";"A"300%X1$%#0+A)%,"<0"($4>D%#%'?8: 1=4>%/'$-$4>%0%"'3$10<$4-$4>%A04<94=4>ZE%!0+)#<3A7;10+10+%2=4>%<$.2'<+8+C%;",'"#$;<0H%(": 3*"B=%^%,'<=%,'".2=(%.)("#$10)%^%;"%/)'0"<$A1=4>%#=10/?#E


R5h

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

J(03'$4-$%10+%<$#.<+%.,+*10$%($'<+10$%"%1"#=(@%A+,.<=(%8=40)@%4>"H%,".2'<+: 3$1$%-+.2%#%/$2+3"'0$4>%"."B0.2+3"%.)/4+.)%,'<+<%#07/.<"GH%(03'$12?#%0%,"<=2=#10+% ";;<0$*)-+%1$%04>%B0"3'$&0+@%<$'?#1"%#%$.,+/40+%'=1/)%,'$4=@%-$/%0%3'"($;<+10$%"."B0: .2+3"%;"G#0$;4<+10$%XP.$C./0%eE%+2E$AE@%56RRZE%N0+A)%,".<)/0#$4<=%($2+'0$A1+3"%.)/4+.)% ,"1".0%-+;1$/%,"'$8/7E%m<7GH%<%104>%#'$4$%;"%/'$-)%,"4>";<+10$@%4<7GH%(03')-+%;"%01: 1=4>%,$C.2#%I100@%#0+A)%-+;1$/%<$4<=1$%8=H%1$%)A04=@%)<1$-94@%8+%*$2#0+-%,'<+8=H%B+<: ;"(1+()%#%B"3$2=4>%/'$-$4>%I100%108%#%/'$-)%,"4>";<+10$E%Q+%.,"'<9;<"1+3"%#%566h% 'E%'$,"'2)%:;(B#/"&%#+("%(C&%D&%(E&70+0))%0))(50.F",0)%X>"(+A+..%A01/@%566hZ%#=10/$@% 8+%#G'?;%V#=/A)4<"1=4>W%0(03'$12?#%<%,$C.2#%`T@%/"'<=.2$-94=4>%<%A"1;=C./0+-%,"(": 4=%;A$%B+<;"(1=4>%#07/.<"GH%.2$1"#0A0%K"A$4=%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%RTh:RT\ZE%l$: ,"'2%2+1%#='$n10+%<$10+,"/"0*%A"1;=C./04>%;+4=;+12?#@%/2?'<=%'"<)(0+A0@%8+%-+3"%'+: <)A2$2=%<$3'$8$-9%1"#+-%,"A02=4+%'<9;)@%)/0+')1/"#$1+-%1$%'+;)/4-7%#0;"4<1+-%X)A04<: 1+-Z%B+<;"(1"G40E N.<=.2/0+%#=(0+10"1+%#4<+G10+-%,'<=4<=1=%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#%/'$-$4>% L2$'+3"%U"12=1+12)%";1".<9%.07%2$/8+@%$%1$#+2%,'<+;+%#.<=.2/0(@%;"%,$C.2#%1$A+89: 4=4>%;"%I100%J)'",+-./0+-E%K'"BA+(@%-$/0(%10+#92,A0#0+%.9%B+<;"(10%0(03'$140@%<1$-: ;)-+%";(0+11+%'"<#09<$10$%#%'?81=4>%,$C.2#$4>E%N%#0+A)%<%104>%#*$;<+%#.,"($3$-9% ;<0$*$10$%"'3$10<$4-0%#.,0+'$-94=4>%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#@%#%#0+A)%-+;1$/%10+E%N%";: ,"#0+;<0%1$%,"3$'.<$-949%.07%.=2)$4-7%(03'$12?#%<$'"B/"#=4>%<%1"#=4>%/'$-?#%4<*"1: /"#./04>%IJ%#%N0+A/0+-%d'=2$100%1,E%,"#.2$*$%#%'"/)%566h%J)'",+-./$%L0+H%P12+3'$4-0% Y03'$12?#%XJ)'"Y0ZE%b"%#.,?*,'$4=%#%L0+40%<$,'".<"1$%<".2$*$%^%,'?4<%;#?4>%$130+A: ./04>%"'3$10<$4-0D%f").013%e).204+%I!jJ`Lf%0%L0("1%m"(()102=%^%,"A./$%&)1;$4-$% Q#09<+/%F'3$10<$4-0%L0+H%N.,?*,'$4=%Vd`lU`W%"'$<%.$("'<9;=%A"1;=C./04>%;<0+A104% f$((+'.(02>%0%c)A>$(E%F#"4+(%2+-%0104-$2=#=%B=*"%,"#"*$10+%#%2=(8+%'"/)%K"A./": d'=2=-./0+-%Y0.-0%1$%l<+4<%Q$2');10+10$%XKdYJZ@%;"%#.,?*,'$4=%<%/2?'9%.2",10"#"%<3*$: .<$*=%.07%01.2=2)4-+%0%"'3$10<$4-+%<%011=4>%/'$-?#%4<*"1/"#./04>%IJE K"10+#$8 % 0.210+-+ % ,+#1$ % ;"#"A1"GH % # % .2"."#$10) % /'=2+'0?# % B+<;"(1"G40@% 2');1"%"/'+GA0H%.2$2=.2=4<1+%#./$n10/0%2+3"%<-$#0./$E%d'=2=-./$%"'3$10<$4-$%f"(+A+.: .1+..%j01/%XfjZ%"'3$10<)-+%0%./),0$%$3+14-+%<$-()-94+%.07%B+<;"(1"G409E%N%"'B040+%-+-% <$012+'+."#$10$%<1$-;)-+%.07% Rh6%$130+A./04>%"'3$10<$4-0 %#.,0+'$-94=4>% B+<;"(1=4>% 0(03'$12?#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%("102"')-94=4>%S%'+30"1?#%N0+A/0+-%d'=: 2$100@%#%/2?'=4>%<1$-;)-9%.07%04>%1$-#07/.<+%./),0./$E%`3+14-+%#.,?*,'$4)-9%<%(0+.<: /$C4$(0 %.p)$2?#@ % 1"4A+3"#10 % 0 % 011=4>% &"'( % 10+'+3)A$'1+3"%<$(0+.</0#$10$E % Q % 04>% .,'$#"<;$C%-$#09%.07%3*?#1+%,'<=4<=1=%B+<;"(1"G40D%'"<,$;%<#09</?#@%),$;+/%&0'(=% <$2');10$-94+-@%B'$/%<$/#$2+'"#$10$%-)8%#%4>#0A0%,'<=B=40$%;"%/'$-)%,'<=-()-94+3"@% )2'$2$%A+3$A1+3"%.2$2).)R5E%b"G#0$;4<+10$%"/E%5t_%$3+14-0%#.,?*,'$4)-94=4>%<%B+<;"(: 1=(0%^%1$%4"%#./$<)-9%#%A04<1=4>%#=,"#0+;<0$4>%#%B'=2=-./04>%(+;0$4>%04>%,'$4"#10: 4=%^%)-$#10$-9@%8+%04>%,";",0+4<10%2"%4<7.2"%A);<0+%10+<;"A10%;"%,'$4=@%<$'"B/)-94=%10+: A+3$A10+%<$%;"'$n19%",*$29%A)B%<%<$*"8+10$%B+<%)("#=E%Q;$'<$-9%.07%,'<=,$;/0%.*$B+-% /"1;=4-0%,.=4>":&0<=4<1+-@%("A+.2"#$10$%.+/.)$A1+3"@%,'".2=2)4-0%0%&0<=4<1+-%,'<+("4=E% Q$A+;#0+%Rta%$3+14-0%)#$8$@%8+%("8+%.,'".2$H%"4<+/0#$10"(%04>%,";",0+4<1=4>E%`3+1: 4-+%,'$4)-9%<%0(03'$12$(0%1$%#0+A)%+2$,$4>%04>%B+<;"(1"G40E%d$;$10$%f"(+A+..%j01/% X>"(+A+..%A01/@%BE;EZ%)-$#10*=@%8+%#%566h%'E%Ras%".?B%/"'<=.2$-94=4>%<%"G'";/?#%,"("4=% R5E% K";$#$1+%#%.,'$#"<;$10$4>%,'<=4<=1=%#4>";<+10$%#%B+<;"(1"GH%)<1$#$1+%B=#$-9%2$/8+% <$%-+-%./)2/0i%.$(0%B$;$4<+%,'+<+12)-94%'?81+%$.,+/2=%B+<;"(1"G40@%2$/8+%10+%<$#.<+%,"2'$&09% 4<=2+A10+%";'?810H%,'<=4<=1=%<-$#0./$%";%-+3"%./)2/?#E%


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R5\

0%1"4A+3"#10%,"4>";<0*"%<%J)'",=%M'";/"#+-%0%N.4>";10+-@%,";4<$.%3;=%#%566T%'E%A04<: B$%2$%#<'".*$%-)8%;"%5asE%N%N0+A/0+-%d'=2$100%&)1/4-"1)-+%"/E%R%R66%$3+14-0%,'$4)-94=4>% <%B+<;"(1=(0@%)4>";n4$(0%0%$<=A$12$(0E%Q".2$*=%"1+%#%566S%'E%<$,'".<"1+%;"%#.,?A: 1=4>%B$;$C%1$;%,'"BA+($(0%#=/A)4<+10$%0%B+<;"(1"G40E%!$%Rh6%<$012+'+."#$1=4>%"': 3$10<$4-0%ha%<$-()-+%.07%B+<;"(1=(0@%$%_6s%<%104>%)4>";n4$(0%0%(03'$12$(0E%b<0$*$-9% 3*?#10+%#%"B.<$'<+%012+'#+14-0@%);<0+A$-94%#.,$'40$%,",'<+<%"G'";/0%;<0+11+@%1"4A+: 3"#10+%0%.2"*?#/0%X>"(+A+..%A01/@%BE;EZE%e$/%,";$-+%f"(+AA+.1+.%j01/@%"/E%]6s%$3+14-0% B0"'94=4>%);<0$*%#%B$;$10$4>%,'$4"#$*"%<%K"A$/$(0@%"/E%5as%<%0(03'$12$(0%<%j02#=%0%u": 2#=%X>"(+A+..%A01/@%BE;EZE L<+&%"'3$10<$4-0%Vm'0.0.W%L>$/.%g>".>%.<$4)-+@%8+%1$%N=.,$4>%,'<+B=#$%"/"*"% a66%2=.E%B+<;"(1=4>%566%2=.E%r%"/E%_T6%2=.E%2<#E%B+<;"(1=4>%)/'=2=4>%X>".2+A+@%.p)$2=% 0%01EZR_E%K"A./$%B+<;"(1"GH%(03'$4=-1$%-+3"%<;$10+(%#=1".0%/0A/$%2=.074=%".?B%0%;"2=: 4<=%3*?#10+%j"1;=1)%XL2$#0$'./0%LE@%56R6ZE%J(03')-94=%;"%Q-+;1"4<"1+3"%U'?A+.2#$% K"A$4=%1$-4<7G40+-%".0$;$-9%#%#0+A/04>%$3A"(+'$4-$4>%Xj"1;=1@%J;=1B)'3ZE%Q%'$,"'2)% eElE%m$'B=:f$AA$%X566TE%.E%RTh:RT\Z%#=10/$@%8+%4<7.2"%2+8%/"'<=.2$-9%<+%.4>'"10./%;A$%B+<: ;"(1=4>E%N%J;=1B)'3)%K"A$4=%.2$1"#09%,"*"#7%".?B%/"'<=.2$-94=4>%<%-+;=1+3"%5]:3": ;<011+3"%.4>'"10./$@%,";"B10+%-+.2%#%j"1;=10+%0%K+2+'B"'")3>@%3;<0+%4>"H%#0+A)%0(0: 3'$12?#%(0+.</$%#%B0+;1=4>%;<0+A104$4>@%2"%0%2$/%B'$/)-+%;A$%104>%2$104>%(0+.</$CE% U.078$%<%/"G40"*$%L2E%L$v0")'w.%#%<$4>";10(%j"1;=10+%<$,+#10$-9%B+<;"(1=(%0%B+<'": B"21=(%A"1;=C4<=/"(%B+<,*$21+%,".0*/0E%Q%)<=./$1=4>%";%104>%01&"'($4-0%#=10/$@%8+% 1$%RR6%#=;$#$1=4>%/$8;+3"%;10$%,".0*/?#%$8%\as%/"1.)()-9%"B=#$2+A+%,"A.4=%X"&0$'=% #=*);<+C%0%,'<+.27,.2#@%10+,".0$;$-94=%;"/)(+12?#Z@%(0+.</$-94=%3*?#10+%1$%)A04$4> R]% A)B%^%-+GA0%($-9%#074+-%.<4<7G40$%^%#%.p)$2$4>%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%RThZE%`)2"'%'$: ,"'2)%)#$8$@%8+%1$,*=#%/A0+12?#%,"("4=%.,"*+4<1+-%<%,$C.2#%`T%1+3$2=#10+%#,*=19*% 1$%<#=4<$-"#9%3'),7%B+<;"(1=4>%/A0+12?#%A"1;=C./0+-%",0+/0%.,"*+4<1+-E N%'"<#09<$10+%,'"BA+()%B+<;"(1"G40%(03'$4=-1+-%K"A$/?#%#*94<$-9%.07%2+8% ,"A./0+%,A$4?#/0%/"1.)A$'1+E%N%J;=1B)'3)%1,E%/"1.)A$2%lK%#.,?*,'$4)-+%<%#*$;<$(0% (0$.2$%0%"'3$10<$4-$(0%,"<$'<9;"#=(0%Xm='+10$.@%L2'++2#"'/@%L0("1%m"(()102=@%K": .020v+%`420"1%01%f").013@%m`d@%JYjm%"'$<%KYU%#%L</"4-0Z%#%);<0+A$10)%#.,$'40$%".": B"(%B+<;"(1=(E%L9%2"%;<0$*$10$%;#)/0+')1/"#+D%01&"'($4=-1+%X);<0+A$10+%01&"'($4-0% 1$%2+($2%#$')1/?#%0%("8A0#"G40%)<=./$10$%,"("4=%";%(0+-.4"#=4>%01.2=2)4-0%,"("4=% .,"*+4<1+-%"'$<%/0+'"#$10+%".?B%<$012+'+."#$1=4>%;"%01.2=2)4-0%.</"4/04>Z%"'$<%B+<: ,"G'+;10+%X,"("4%#%)<=./$10)%;"/)(+12?#%,$.<,"'2"#=4>%0%&01$1."#$%,"("4%#%,": #'"40+%;"%K"A./0ZE%K"A./0+%,A$4?#/0%/"1.)A$'1+%^%-$/"%-+;=1+%.,"G'?;%,$C.2#%IJ%^% #.,0+'$-9%.#"04>%"B=#$2+A0@%/2?'<=%<1$A+nA0%.07%#%.=2)$4-0%/'=<=."#+-@%)("8A0#0$-94%0(% ,"#'?2%;"%/'$-)%,"4>";<+10$E%U"1.)A$2%#%J;=1B)'3)%);<0+A$%,"("4=%#%,"#'"2$4>%;"% /'$-)%K"A$/"(%1$%2+'+10+%L</"4-0%0%P'A$1;00%K*1E@%&01$1.)-94%-+%"/"*"%R66%'";$/"(%'"4<: 10+E%e$/%.<$4)-+%#04+/"1.)A%K0"2'%j+.<4<=C./0@%1$%2+'+10+%L</"4-0%,'<+B=#$%"/E%S6%2=.E % K"A$/?#%X<%4<+3"%"/E%_6%2=.E%#%.$(=(%J;=1B)'3)Z@%$%#%P'A$1;00%K*1E%"/E%]6%2=.E%K"A$/?#@% .2$1"#094%,"%P'A$1;4<=/$4>%1$-A04<10+-.<9%3'),7%+2104<19@%/2?'$%10+%#=/$<)-+%-+;1$/% R_E% L2$2=.2=4<1+%#./$n10/0%B+<;"(1"G40%.9%2');1+%;"%"/'+GA+10$%0%<#+'=&0/"#$10$%<+%#<3A7;)%1$% ,'"BA+(%<%"/'+GA+10+(%/'=2+'0)(%B+<;"(1"G40E%F'3$10<$4-$%f"(+A+..%j01/%1$%,";.2$#0+% #*$.1=4>%;$1=4>%.<$4)-+%B+<;"(1"GH%)A04<19%#%N0+A/0+-%d'=2$100%1$%"/E%a66%".?BE%!0+%.9%2"% ;$1+%#0$'=3";1+@%,"10+#$8%)#<3A7;10$-9%2=A/"%"."B=%G,094+%4<$."#"%A)B%.2$A+%1$%)A04=E R]E% b$1+%,"4>";<9%<D%:))0)"%$(/-0(C&,#+(#%D(G0$"&%#+(H7<#,/)(&I(H%/0.%#/"&%#+(J"$.#/"&%%Xm$'B=: f$AA%eElE@%566TE%.E%RThZE


R5T

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

2+1;+14-0 % #<'".2"#+-RaE % Q % )<=./$1=4> % "; % U"1.)A$ % 01&"'($4-0 % #=10/$@ % 8+ % # % -+;1=(% ,)1/40+%"'3$10<$4-0%L2'++2#"'/%#=;$-+%.07%X.<$4)1/"#"Z%/0A/$;<0+.092%,".0*/?#%;<0+1: 10+%"."B"(%G,094=(%1$%)A04$4>@%#%2=(%BA0./"%_6:2)%K"A$/"(E d+<;"(1=(%K"A$/"(%#.,$'40$%);<0+A$-9%2+8%B'=2=-./0+%0%,"A./0+%"'3$10<$4-+@% (E01E%Q-+;1"4<+10+%K"A./0+%#%N0+A/0+-%d'=2$100%XQKNdZ%;<0$*$-94+%1$%2+'+10+%j"1;=1)% #.,?A10+%<%#0+A"($%011=(0%"'3$10<$4-$(0%0%/"1.)A$2$(0E%F'3$10<$4-$@%,".0*/)-94$%.07% G'";/$(0%<%&)1;).<)%o042"'0$@%01&"'()-+%B+<;"(1=4>%(03'$12?#%"%1"4A+3"#10$4>%0%"': 3$10<$4-$4>%,"("4"#=4>E%K"A./$%&)1;$4-$%Q#09<+/%F'3$10<$4-0%L0+H%N.,?*,'$4=%Vd`l: U`W%'$<+(%<%5%B'=2=-./0(0D%L0("1%m"(()102=%0%f").013%e).204+%<B0+'$-9%<%A"1;=C./04>% )A04% B+<;"(1=4> % K"A$/?# %# %'$($4> % ,'"3'$() % K"#'"2=@ % 2#"'<94%#.,?A10+ %d'020.4>% Y0..0"1%&"'%J(,A"=(+12@%#%4+A)%.2#"'<+10$%.0+40%,A$4?#+/%,"($3$-94=4>%B+<'"B"21=(% (03'$12"(%1"#=4>%,$C.2#%4<*"1/"#./04>%#%<1$A+<0+10)%<$2');10+10$E%F;%A0,4$%566\%'E% ;"%/#0+210$%56RR%'E%Q#09<+/%F'3$10<$4-0%L0+H%N.,?*,'$4=%Vd`lU`W%.,'"#$;<0*$%<%N0+A/0+-% d'=2$100%0%011=4>%+)'",+-./04>%,$C.2#%;"%/'$-)%,"4>";<+10$%R%h66%B+<;"(1=4>%0(0: 3'$12?#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%#%2=(%,"1$;%R%R66%K"A$/?# RhE%FB+410+%;"% K"A./0%.,'"#$;<$%G'+;10"%a%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%2=3";10"#"E N%($'4)%56R6%'E %Q#09<+/%F'3$10<$4-0%L0+H%N.,?*,'$4=%Vd`lU`W%'"<,"4<7*$% ,'<=3"2"#$10$%;"%#.,?*,'$4=%#%'$($4>%,'"3'$()%K"#'"2=%<%"'3$10<$4-$(0%1$%2+'+10+% !0+(0+4E%m>"40$8%./$A$%B+<;"(1"G40%#%,"#.<+4>1=(%,'<+/"1$10)%-+.2%<1$4<94$@%<$A+: ;#0+%#%f$(B)'3)%^%-$/%<$,+#10$%2$(2+-.<=%/"1.)A$2%lK%^%,'"#$;<"1+%.9%B$;$10$%.2$: 2=.2=4<1+%Xb"'.<%UE@%56R6ZE%K";4<$.%3;=%#%5665%'E%R\s%";1"2"#$1=4>%2$(%B+<;"(1=4>% 2"%0(03'$140@%2"%-)8%#%566S%'E%A04<B$%2$%<#07/.<=*$%.07%;"%5\s%Xb"'.<%UE@%56R6ZE%!0+%($% ;$1=4>%"%./$A0%B+<;"(1"G40%K"A$/?#@%A+4<%2=A/"%,'<+/"1$10+%B$;$4<=@%8+%<-$#0./"%2"% 4093A+%.07%<#07/.<$%0%<(0+10$%.#?-%4>$'$/2+'%X<%,'<+-G40"#+3"%1$%.2$*+ZE c'$14-$%"2#"'<=*$%4<7G40"#"%.#?-%'=1+/%,'$4=%#%566h%'"/)E%c'$14)./0%/""';=: 1$2"'%,'"-+/2)%eElE%m$'B=:f$AA$@%#%'$,"'40+%,'<=3"2"#$1=(%1$%<A+4+10+%l<+4<10/$%K'$#% FB=#$2+A./04>%lK%".<$4"#$*%./$A7%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%,"4>";<94=4>%<%K"A./0%1$% /"10+4%566\%'E%1$%,"1$;%R%(A1%".?B%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%5]_Z R\E%cE%Y$'201%,";$-+@%8+% K"A$4= % X1$-4<7G40+- % (784<=n10Z % <$<#=4<$- % (0+.</$-9 % -$/0G % 4<$. % # % K$'=8) % #.,?A10+% X#.,?A10+%_:]%"."B=Z@%$%,?n10+-%'"<4>";<9%.07@%,'<+1".<94%4<7.2"%1$%)A04+@%1$%/2?'=4>% ,'<+B=#$%"/E%_66:]66%".?B%;<0+110+%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%RS6ZE L<$4)1/"#$%A04<B$%,'$4)-94=4>%1$%"B.<$'<+%,$'=./0+3"%"/'73)%/"1.)A$'1+3"% K"A$/?#%,'<+/'$4<$% ]6 %2=.E %".?B@ %#07/.<"GH% -+;1$/ %<$'"B/)-+%#%.,".?B% 10+A+3$A1=E% Q3";10+%<%'$,"'2+(%N=;<0$*)%U"1.)A$'1+3"%`(B$.$;=%lK%#%K$'=8)%<%'"/)%566\%.2$A+% <#07/.<$%.07%A04<B$%0(03'$12?#%<%K"A./0@%/2?'<=%.2$1"#09%1$-#07/.<9%.,"G'?;%/'$-?#% RaE% P1&"'($4-+%2+%)<=./$*$(%,";4<$.%#0<=2=%.2);=-1+-%#%J;=1B)'3)@%1$%.,"2/$10)%g'),=%J/.: ,+'4/0+-%;.E%K$'21+'.2#%j"/$A1=4>%<%#04+:/"1.)A+(%lK%K0"2'+(%j+.<4<=C./0(%#%;10)%5a%OP% 56R6%'E%N%/#+.200%,'+<+12$4-0%./$A0%0%,'","'4-0%3'),%+2104<1=4>%#=,$;$%<$)#$8=H@%8+%P'A$1;: 4<=4=%#%P'A$1;00%K*1E%.9%)%.0+B0+@%,"1$;2"%#3%/'=2+'0?#%'+A030-1=4>@%/2?'+%"B+410+%)#$8$%.07%<$% #=<1$4<10/ % V0'A$1;</"G40W % X/$2"A0/:P'A$1;4<=/@ % ,'"2+.2$12:`13A0/Z@ % '?#1"#$3$ % (07;<= % A0: 4<+B1"G409%"B)%3'),%<".2$-+%,'$/2=4<10+%<$4>"#$1$E RhE% b"/*$;1+%;$1+%#%,E%_E5%2+-%4<7G40%;0$31"<=E R\E% K'<=2$4<$1+%;$1+@%(0("%08%.<$4)1/"#+@%<$.2$1$#0$-9%#%G#0+2A+%<$,'+<+12"#$1=4>%#4<+G10+-% #%'$,"'40+%eElE%m$'B=:f$AA$%,'<+<%&'$14)./0+3"%/""';=1$2"'$%,'"-+/2)%cE%Y$'201@%01&"'($4-0% ;"2=4<94=4>%A04<B=%B+<;"(1=4>%#%.$(+-%c'$14-0%X"/E%R%(A1Z%"'$<%(+;0$A1=4>%.<$4)1/?#%1$% ,"<0"(0+%"/E%_%(A1%B+<;"(1=4>%<%K"A./0%#%J)'",0+%0%.<$4)1/?#%mE%q"*7;"#./0+3"%X566\Z%1$% "/ER@5%(A1E%


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R5S

`R6%,",)A$4-7%(03'$4=-19E%!0+.2+2=@%.2$1"#09%2+8%1$-#07/.<9%#G'?;%0(03'$12?#%3'),7% B+<;"(1=4>E%!$-#07/.<+%04>%./),0./"%<1$-;)-+%.07%#%K$'=8)@%3;<0+%/"4<)-9%1$%)A04$4>@% ,";%(".2$(0%A)B%#%,'"#0<"'=4<1=4>%1$(0"2"#=4>%+1/A$#$4>%1$%-+3"%"B'<+8$4>E F'3$10<$4-+%,"("4"#+%<#'$4$-9%)#$37%1$%10+4>7H%K"A$/?#%;"%/"'<=.2$10$%<%1"4: A+3?#%#%4+12'$4>%,"("4=%.,"*+4<1+-%"'$<%,'<=-("#$10$%,"("4=%#%,"#'"40+%;"%/'$-)% XU"1.)A$2%lK@%BE;EZE%K"A./0(%0(03'$12"(%";%566]%'E%,"($3$%,"A"10-1$%"'3$10<$4-$%K": (".2:K$..+'+AA+@%";%566a%'E%2$/8+%K"A./$%Y0.-$%U$2"A04/$%#%K$'=8)%"'$<%K$'$&0$%N10+B": #<0740$%!$-G#072.<+-%Y$'=0%K$11=%XU)'<+-$%56R6ZE%L2"#$'<=.<+10+%"B-7*"%,"("49%"/E% a66%".?B@%<%4<+3"%#07/.<"GH%.2$1"#09%B+<;"(10%K"A$4=E%N.,?*,'$4)-+%2+8%X1,E%,$2'"A+% )A04<1+Z%<%&'$14)./0(0%"'3$10<$4-$(0%0%01.2=2)4-$(0%Xm$,20&@%L`YI%L"40$A@%jw`(0+%;+% K$01Z%"'$<%#%,'<=3"2"#$10)%,'"-+/2?#%,"#'"2?#%;"%/'$-)%,"4>";<+10$%X#+%#.,?*,'$4=% <D%N=;<0$*+(%U"1.)A$'1=(%`(B$.$;=%lK%#%K$'=8)@%["#$'<=.2#+(%K"("4=%0(E%G#E%d'$: 2$%`AB+'2$@%FG'";/$(0%K"("4=%L,"*+4<1+-%#%K"A.4+ZE%L<4<+3?A10+%#0+A+%,"("4=%);<0+: A$-9%2+%"'3$10<$4-+%,"A./0(%0(03'$12"(%#%<$/'+.0+%#=4>";<+10$%<%)<$A+810+CE K"'?#1$10+%A04<B=%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%#+%c'$14-0%<+%.2')(0+10+(%,"A./0+-%(0: 3'$4-0%<$'"B/"#+-%#=;$-+%.07%10+("8A0#+%<%;#?4>%,"#";?#D%A04<B$%0(03'$12?#%<%K"A./0% 10+%-+.2%;"/*$;10+%<1$1$@%$%.<$4)1/0%'?8109%.07%#%<$A+81"G40%";%(+2";"A"300%"'3$10<$4-0% .<$4)-94+-E%!0+%($%2+8%#0$'=3";1=4>%;$1=4>%";1"G10+%./$A0%,"A./0+-%B+<;"(1"G40%#%2=(% /'$-)@%$%1$#+2%#%.$(=(%K$'=8)@%3;<0+%-+-%./),0./"%-+.2%1$-#07/.<+E%U"1.)A$2=%10+%,".0$: ;$-9%2$/04>%01&"'($4-0@%$%"'3$10<$4-+%,"("4"#+%($-9%;$1+%.<$4)1/"#+@%4<7.2"%2+8%10+% '"<'?810$-9%1$4-0%(03'$12?#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-E%N+%c'$14-0%10/2%B+<;"(: 1+3"%10+%,=2$%"%2"@%./9;%,"4>";<0%0%4<=%-+3"%,"B=2%#%/'$-)%-+.2%A+3$A1= RTE%d+<;"(10%10+% .9%.<=/$1"#$10@%("39%#%/$8;+-%1"4A+3"#10%A04<=H%1$%;"'$n19%,"("4E%Q%.<$4)1/?#%"': 3$10<$4-0%K"(".2:K$..+'+AA+%XU)'<+-$%`E@%56R6Z%#0$;"("@%8+%#%'"/)%566S%-+-%,'$4"#104=% G#0$;4<=A0%).*)30%;A$%"/E%R%T66%".?B@%.,"G'?;%/2?'=4>%10+%#.<=.4=%B=A0%B+<;"(10E %Q+% #<3A7;)%1$%$;(010.2'$4=-19%.,+4=&0/7%(0$.2$%&)1/4-"1)-+%#%10(%#0+A+%"'3$10<$4-0%"%,": /'=#$-94=4>%.07%/"(,+2+14-$4>@%4"%"3'$104<$%#%;)8=(%.2",10)%./)2+4<1"GH%,'","1": #$1=4>%).*)3%.,"*+4<1=4>E %ox'"10p)+%F24>")(")@ %,$'=./$%/""';=1$2"'%,'$4=%.2'+: +2#"'/+'?#@%<#'$4$%)#$37%1$%($*9%#0$'=3";1"GH%;$1=4>%,'+<+12"#$1=4>%,'<+<%"'3$: 10<$4-+%0%01.2=2)4-+%,"("4"#+@%#=10/$-94+%<+%.2"."#$10$%'?81=4>%(+2";%A04<+10$%B+<: ;"(1=4>E%!0+/2?'+%<%104>%A04<9%#.<=.2/04>%1$,"2/$1=4>%1$%)A04$4>@%#%(+2'<+@%2)1+: A$4>@%.p)"2$4>@%,$'/$4>@%1"4A+3"#10$4>@%011+%2=A/"%1$%)A04$4>%A)B%#%1"4A+3"#10$4>E% !0+/2?'+%10+%)#<3A7;10$-9%#%.#=4>%.2$2=.2=/$4>%B+<;"(1=4>%0(03'$12?# RSE %FB+410+% 0A"GH%G,094=4>%1$%)A04$4>%".?B%.<$4)-+%1$%"/E%a%2=.E@%10+.2+2=%10/2%#+%c'$14-0%10+%,=2$%"%1$: '";"#"GH@%#074%"/'+GA+10+%);<0$*)%K"A$/?#%#%2+-%,",)A$4-0%10+%-+.2%("8A0#+E

RTE% Q'"<)(0+10+%2$/0+-%,".2$#=%#=($3$%)#<3A7;10+10$%-+-%.<+'.<+3"%/"12+/.2)E%F;%4<$.?#%!$: ,"A+"1$%/$8;=%"B=#$2+A%&'$14)./0%-+.2%,"%,".2)%c'$14)<+(@%10+<$A+810+%";%#=<1$#$1+-%'+A0: 300%4<=%1$'";"#"G40E%N+%c'$14-0%10+%&)1/4-"1)-+%/$2+3"'0$%V,"4>";<+10+%+2104<1+W@%"%4<=(% /0+;=G%,0.$*%"B.<+'10+%j);#0/%L2"(($%X"B+410+%2$/8+%c'$14)<ZE RSE% P1&"'($4-+ % )<=./$*$( % ,";4<$. % #=.29,0+10$ % ox'"10p)+ % F24>")(") % 1$ % (07;<=1$'";"#+-% /"1&+'+14-0%K&*8>(L0'D&7%&M,"(N(5/#%D#.D6(@)>1$(#%g;$C./)@%5T:5SE6hE56RR%'E%N+;*)3%-+-%'+: A$4-0%#%K$'=8)%"B+410+%,'<+B=#$%"/E%a%2=.E%".?B%B+<;"(1=4>%X-+.0+109%56R6%'E%,"A04<"1"%_%5Sh% ".?BZE%N%K$'=8)%-+.2%5%TSS%(0+-.4%,'<=3"2"#$1=4>%;"%,'<=-740$%B+<;"(1=4>%"'$<%RR%2=.E% (0+-.4%#%2<#E%4+12'$4>%.2$B0A0<$4=-1=4>%X'+012+3'$4-$@%,"("4%#%V,"#'"2$4>W%$8%;"%#=- : G40$%<%B+<;"(1"G40ZE


R_6

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

F/'+GA+10+%$%1$#+2%".<$4"#$10+%./$A0%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#+%c'$14-0%1$,"2=: /$%1$%,";"B1+%B$'0+'=@%-$/%#%011=4>%/'$-$4>%V.2$'+-%,WE%!0+%#=;$-+%.07%2"%("8A0#+@%$%,'<=: 1$-(10+-%#0$'=3";1+%2$/8+%#%d+A300@%$%1$#+2%#%,'<=,$;/)%.$(+-%d')/.+A0@%3;<0+%"&04-$A: 10+%#%'"/)%566h%,'<+B=#$*"%X,";"B10+%-$/%#%K$'=8)Z%R6%2=.E%K"A$/?#E%N%'<+4<=#0.2": G40@%$%,'<=1$-(10+-%#%,"#.<+4>1=(%,'<+/"1$10)@%-+;1"4<+G10+%,'<+B=#$%04>%2$(%/0A: /$/'"210+%#074+-E%K"A$4=%./),0$-9%.07%#%1$-#07/.<=4>%(0$.2$4>D%d')/.+A0@%`12#+',00@%j0: x3+%0%011=4>E%d+A30-./0%'=1+/%,'$4=%"2#"'<=*%.07%1$%1"#+%,$C.2#$%;",0+'"%#%566S%'E@% 4>"H%#0+A+%)*$2#0+C%(03'$4=-1=4>%,".27,"#$*"%-)8%";%'"/)%566]E%K"#07/.<$-94=%.07% .2')(0+C%(03'$4=-1=%,"4093$%<$%."B9%/".<2=%.,"*+4<1+@%#%2=(%B+<;"(1"GHE%F'0+12$4-$% #%./$A0%2+3"%<-$#0./$%1$,"2=/$%-+;1$/%1$%#0+A+%2');1"G40E%N0$;"("@%8+%(0$.2"%;=.,": 1)-+%"/E%S\6%(0+-.4$(0%#%55%1"4A+3"#10$4>%0%RT6%*?8/$(0%#%4+12'$4> %/'=<=."#=4>% XY".2"#./$%YE@%56R6E%.E%5]RZE%N%'"/)%566T%,";-72"%,'?B7%,"A04<+10$%B+<;"(1=4>%0%".<$: 4"#$1"%04>%,",)A$4-7%#%d')/.+A0%1$%"/E%SSa@%#%2=(%a]a%".?B%.,$*"%#%,).2".2$1$4>@%,$': /$4>%0%1$%)A04$4>E%K'$4"#104=%1$-#07/.<+-%#%2=(%(0+G40+%1"4A+3"#10%m`LI%Xm+12'$% ;w`420"1% L"40$A+%;wI'3+14+Z %,";$-9@ %8+%#%4<$.0+%<0(=%"2'<=()-9%"/E % ]66 % 2+A+&"1?#% ;<0+110+%<%,'"GB9%"%1"4A+3%XY".2"#./$%YE@%56R6E%.E%5]R:5]5ZE%L<$4)1/0%2+%,"<#$A$-9%-+: ;=10+%1$%B$';<"%"3'$104<"19%"'0+12$4-7%#%./$A0%<-$#0./$@%.29;%<'"<)(0$*+%#=;$-9%.07% /*","2=%<%#=";'7B10+10+(%#%-+-%3'$104$4>%A04<B=%B+<;"(1=4>%K"A$/?#E F;%A$2$%566T%;"%A$2$%566S%Y$3;$A+1$%Y".2"#./$%X56R6Z%#%'$($4>%#*$.1+3"% ,'"-+/2)%B$;$#4<+3"%,'?B"#$*$%<"'0+12"#$H%.07%#%./$A0%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#%d')/: .+A0@%,'"#$;<94%#=#0$;=%<%B+<;"(1=(0%K"A$/$(0%0%,'<+;.2$#040+A$(0%01.2=2)4-0%);<0+: A$-94=4>%0(%#.,$'40$E%d$;$10+(%"B-72$%<".2$*$%,",)A$4-$%)A04<1$%G40.*+3"%4+12')(%d')/: .+A0E%N+;*)3%-+-%.<$4)1/?#@%/$8;+-%1"4=%"/E%R66%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%1"4)-+%#%(0+-: .4$4>%,)BA04<1=4>@%#G'?;%104>%,"*"#7%.2$1"#09%K"A$4=@%"/$<-"1$A10+%2=A/"%/"'<=.2$-94=% <%1"4A+3"#10E%m<7GH%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%<$(0+.</)-+%2$/8+%,).2".2$1=%0%011+%10+: (0+.</$A1+%(0+-.4$E%d+A30-./0%'=1+/%,'$4=%"2#"'<=*%.07%;A$%104>%;",0+'"%R%($-$%566S%'E% N%,"("4%B+<;"(1=(%K"A$/"(%";%566h%'E%<$$13$8"#$*$%.07%L+/4-$%L,"*+4<1$%,'<=%l$: ;<0+%K"A"100%d+A30-./0+-@%#.,0+'$-94%#%4<$.0+%".2$2104>%_%A$2%hR%B+<;"(1=4>%K"A$/?#E% P(03'$140%<%K"A./0%/"'<=.2$-9%<%;"B'";<0+-.2#%2<#E%B+A30-./0+3"%."4-$A)@%/2?'+3"%,"<0"(% "4+10$-9%-$/"%B$';<"%;"B'=@%10+#0+A+%).27,)-94=%-$/"G40%).*)3%"2'<=(=#$1=4>%#+%c'$1: 4-0E%Y".2"#./$%<$%.<+&$(0%m`LI%0%j+.%L$($'02$01+.%<#'$4$%)#$37%1$%&$/2@%08%(0("%'": <+<1$10$%01.2=2)4-0%,"("4"#=4>%#%,'"BA+($4>%2'$,094=4>%,"A./04>%0(03'$12?#@%10+% #,*=#$%2"%1$%<(0$1=%#%.,"."B$4>%"&+'"#$1+-%0(%,"("4=@%(E01E%<+%#<3A7;)%1$%10+#=: .2$'4<$-94+%'"<,"<1$10+%10)$1.?#%B+<;"(1"G40%)A04<1+-%0%.*$B9%/""';=1$4-7%;<0$*$C% #.,0+'$-94=4>%B+<;"(1=4>%#%"3?A+E%L$(9%.,"*+4<1"GH%,"A./9%#%d')/.+A0%"4+10$%-$/"% .2",10"#"%;+<012+3')-949%.07@%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%-$/"%,",)A$4-7%1$.2$#0"19%1$%/": '<=.2$10+%<%,"("4=%;"'$n1+-@%$%10+%1$%#=-G40+%<%B+<;"(1"G40@%.<4<+3?A10+@%8+%#0+A)%<%104>% -)8%#%/'$-)%,"4>";<+10$%1$A+8$*"%;"%.,"*+4<1"G40%($'301$A0<"#$1+-E%Q%."1;$8)%,'<+,'": #$;<"1+3"%#%566\%'E%,'<+<%FG'";+/%d$;$C%1$;%Y03'$4-$(0%#=10/$@%8+%K"A$4=%1$-;*)8+-%^% .,"G'?;%+)'",+-./04>%(0+.</$C4?#%^%,'<+B=#$A0%1$%+(03'$4-0%#%d+A300@%3;<0+%#%,"1$;% h6s%<$2');10$10%B=A0%10+A+3$A10+E%YE%Y".2"#./$%X56R6E%.E%5aRZ%<#'$4$%)#$37%1$%&$/2@%8+% 4>"H%/"'<=.2$-9%<%2<#E%,"("4=%;"'$n1+-@%1$.2$#0"1+-%1$%,'<+2'#$10+@%2"%-+;1$/%;=.2$1.): -9%.07%";%;<0$*$C%#.,0+'$-94=4>%04>%#%#=4>";<+10)%<%B+<;"(1"G40E%FB$#0$-9%.07%,"#'"2)% ;"%/'$-)@%,"10+#$8%8=40+%B+<%.2$*=4>%;"4>";?#%#%K"A.4+%"4+10$-9%-$/"%2');10+-.<+%108%,": ;"B10+%)#$')1/"#$1+%#%d+A300E%[$/$%.2'$2+30$%,'<+2'#$10$%#=;$-+%.07%($*"%<'"<)(0$*$% ;A$%"'3$10<$4-0%,"("4"#=4>@%4"%10+#92,A0#0+%)2');10$%10+.0+10+%./)2+4<1+-%,"("4=E


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R_R

K"A$4=%+(03')-94=%<$%4>A+B+(%<".2$-9%#%/'$-)%;"4+A"#=(@%1$#+2%3;=%)2'$49% ,'$47@%,'<+/"1$10@%8+%#%K"A.4+%10/2%0(%10+%,"("8+%0%B7;<0+%0(%2');10+-%.2$19H%1$%1"30% 108%1,E%#%!0+(4<+4>E%L"4-"A"3@%,'$4"#10/%f$(B)'./0+-%Y0.-0%Y0+-./0+-%^%`1;+'.%L2$: .0+#04<%<#'$4$%)#$37%1$%/)A2=#"#$10+%#G'?;%,"A./04>%B+<;"(1=4>%#%!0+(4<+4>%1+: 3$2=#1+3"%"B'$<)%'";<011+3"%/'$-)D%"%10./04>%.2$1;$';$4>%."4-$A1=4>@%10+."A0;$'1+3"@% 10+,'<=4>=A1+3"%B+<;"(1=(%0%#=/A)4<"1=(E%N%!0+(4<+4>@%3;<0+%"&04-$A1+%.<$4)1/0% #./$<)-9@%8+%]6s%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%<%J)'",=%N.4>";10+-%.2$1"#09%K"A$4=%Xl"($: 10+4%lE@%56R6Z@%("39%"10%^%B+<%#<3A7;)%1$%&"'($A1=%.2$2).%0(03'$12$%^%"2'<=($H%#%1"4A+: 3"#10$4>%#.,$'40+%#%,".2$40%1"4A+3)@%#=8=#0+10$%"'$<%,"("4=%(+;=4<1+-%Xl$2$-+#./0% NE@%566SZE%P1$4<+-%,".27,)-9%"'3$10<$4-+%,"("4"#+%#%`).2'00E%d+<;"(1=%0(03'$12%10+% ("8+%2$(%/"'<=.2$H%<%,$C.2#"#=4>%1"4A+3"#10@%.29;%;)89%'"A7%#+%#.,$'40)%B+<;"(: 1=4>%0(03'$12?#%<%K"A./0%,+*10%m$'02$.E%N%1"4A+3"#10$4>%m$'02$.)%,'<+.2'<+3$%.07%-+;: 1$/%<$/$<)%.,"8=#$10$%$A/">"A)@%4"%<1$4<94"%#,*=#$%1$%0A"GH%B+<;"(1=4>%/"'<=.2$: -94=4>%<%-+3"%).*)3E%Q%2+3"%,"#";)%"(0-$-9%1"4A+3"#10+%m$'02$.)%2$/8+%B+<;"(10%(0: 3'$140%#%P2$A00E%Q%,"#";)%40+,*+3"%/A0($2)%/"'<=.2$-9%1$-4<7G40+-%<%1"4A+3?#%,";%3"*=(% 10+B+(@%1$%;#"'4$4>%0%#%2)1+A$4>E%b",0+'"%('"n1$%<0($%566St56R6%#0+A)%<%104>%./*": 10*$%;"%/"'<=.2$10$%<%1"4A+3"#10E%N+%N*".<+4>%]%0(03'$12?#%1$%;<0+.0740)%,"4>";<0%<%l): ()100@%Y$'"/$%0%K"A./0E%Q$A+;#0+%_6s%<%104>%X"/E%T66%2=.EZ%;98=%;"%.2$*+3"%".0+;A+10$@% 4"%,"2#0+';<$-9%.2$2=.2=/0@%#./$<)-94+%1$%04>%,"1$;%a:A+210%,"B=2%#%2=(%/'$-)%Xm$'B=: f$AA%eElE@%566TE%.E%5]6:5]RZE%!$,*=#%(03'$4=-1=%,A$.)-+%.07%1$%,"<0"(0+%_66%2=.E%".?B% '"4<10+E%`1$.2$.0%.<$4)-+@%8+%1$%2+'+10+%N*"4>%<1$-;)-+%.07%"/E%R%(A1%0(03'$12?#%<+% N.4>";10+-%J)'",=@%$%<%IJ%,'<=B=#$-9%3*?#10+%K"A$4=E%N%011=(%40+,*=(%/'$-)%^%f0.<: ,$100@%3;<0+%'"4<10+%";%566h%'E%,'<=B=#$%"/E%a6%2=.E%,"A./04>%(03'$12?#%<$'"B/"#=4>%^% 4"%#%'$,"'40+%;A$%l<+4<10/$%K'$#%FB=#$2+A./04>%lK%#=/$<)-+%YE%`E%d+AA+.2+'%K$.2"'% Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TZ%^%,"1$;%a6s%B+<;"(1=4>%.2$1"#09%(03'$140%<$'"B/"#0%<%K"A./0E N%.,"'<9;<"1=(%1$%<$(?#0+10+%l<+4<10/$%K'$#%FB=#$2+A./04>%'$,"'40+%"%.=: 2)$4-0%+/"1"(04<1+-%(03'$12?#%<$'"B/"#=4>%<%K"A./0%#%IJ@%eE%m$'B=:f$AA%,";$-+%2$/8+%;$1+% ;"2=4<94+%./$A0%(03'$4-0%<$'"B/"#+-%#%l+,)BA04+%m<+./0+-%Xh%hh]Z@%1$%N73'<+4>%XR%a\]Z%0%1$% L*"#$4-0%X_hhZE%K'"&+."'%<#'$4$%-+;1$/%)#$37%1$%&$/2@%8+%;$1+%2+%;"2=4<9%#=*94<10+%(0: 3'$12?#%A+3$A10+%<$2');10"1=4>%#%2=4>%/'$-$4>%0%1$%B'$/%01&"'($4-0%"%+#+12)$A1=(% ,'"BA+(0+%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%R]TZE%N%.,"'<9;<"1=(%1$%,": 2'<+B=%'$,"'2)%,'"&0A)%.2$2=.2=4<1=(%(03'$12?#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%#%2=(% <%K"A./0@%<$B'$/*"%2+8%;$1=4>%A04<B"#=4>%";1".<94=4>%.07%;"%m=,')@%Y$A2=%0%/'$-?#% 1$;B$*2=4/04>@%/2?'+%$)2"'"(%'$,"'2)%10+%<".2$*=%,'<+<%2+%,$C.2#$%);".27,10"1+E @"#D>&7&%=)7#()*+,-.,/01#2,'&%34#4#8&;<=4&0>#567,8:#8,*&#2,'<%? @"!"#9)*+,-.,/E#-1F7&0:C.& l"<,$2')-94%./$A7%0%4>$'$/2+'%<$3'$104<1+-%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#%J)'",0+@%#%";: 10+.0+10)%;"%,$C.2#%,'<=-()-94=4>%1$.<=4>%'";$/?#@%,".*)3)-+(=%.07%,"-740+(%0(03'$: 4-$56E%U$2+3"'0$%0(03'$140%;+&010"#$1$%B=#$%-$/"%3'),=%<$(0+.</$*+%#%;$1=(%/'$-)@%$A+% 10+%$)2"4>2"104<1+E%K"-740+%0(03'$12%#%,'$/2=4+%^%2$/8+%B$;$#4<+-%^%10+%<$#.<+%-+;1$/% .2"."#$1+% -+.2%1$%"/'+GA+10+%"."B=%,A$1)-94+- %".0+;A+10+%.07% 1$%.2$*+E %N%A02+'$2)'<+% ,'<+;(0"2)%#=.27,)-9%2$/8+%/$2+3"'0+%0(03'$12?#D(/'?2/"2+'(01"#0%0%;*)3"2+'(01"#0E% 56E%L2".)-+(=%-+%;A$%"/'+GA+10$%;"B'"#"A1+3"%A)B%#=().<"1+3"@%A+3$A1+3"%A)B%10+A+3$A1+3"%'): 4>)%A);1"G40%"B4+-%X4);<"<0+(./0+-Z@%".0+;A$-94+-%.07%1$%.2$*+%#%-$/0(G%/'$-)E


R_5

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

[+%"/'+GA+10$%#%-7<=/)%,"A./0(%($-9%.,+4=&04<1+%/"1"2$4-+@%";1".<94+%.07%1$-4<7G40+-% ;"%".?B%,"4>";<94=4>%<%/'$-?#%B0+;1=4>@%,";'?8)-94=4>%<$%4>A+B+(@%;"%<0+(0%"B0+4$: 1+-%Xg'<=($*$:U$<*"#./$%`E%+2E$2E@%566_ZE Y03'$4-$%2"%10+";*94<1=%+A+(+12%.2')/2)'$A1=%#.,?*4<+.1=4>%.,"*+4<+C.2#@%#=: ."/"%'"<#01072+-%3".,";$'/0@%G#0$2$%#"A1+-%/"1/)'+14-0%0%.#"B?;%"B=#$2+A./04>E%l<+4<: 10/%K'$#%FB=#$2+A./04>%eE%U"4>$1"#./0%X566SZ%)<1$-94%(03'$4-7%<$%10+<#=/A+%;=1$: (04<1+%0%<(0+11+%<-$#0./"@%,'$319*%<#'?40H%)#$37%1$%-+-%./$A7%"B+-()-949%,"#"A0%4$*=% G#0$2E%F<1$4<$%2"@%8+%,".<4<+3?A1+%/'$-+%.2$-9%.07%10+%2=A/"%n'?;*+(@%$A+%0%4+A+(%(03'$4-0@% /2?'$%<1$4<94"%.07%1$.0A$E%y#%#<'".2%;"2=4<=%10+%2=A/"%,$C.2#%2'$1.&"'()-94=4>%.#9%3": .,";$'/7%XK"A./$@%m<+4>=%0%01EZ@%$A+%2$/8+%/'$-?#%#=."/"%'"<#01072=4>%3".,";$'4<"@%-$/% !0+(4=%0%N0+A/$%d'=2$10$@%/2?'$%<$'?#1"%,'<=-()-+@%-$/%2+8%#=.=*$%.#"04>%'";$/?#%;"% `).2'$A00@%U$1$;=@%lK`%0%!"#+-%Q+A$1;00E%N%'"/)%566a%<%N0+A/0+-%d'=2$100%#=+(03'"#$*"% "/E%566%2=.E%"B=#$2+A0@%1$2"(0$.2%'"/%,?n10+-%<%!0+(0+4%"/E%R]a%2=.E%!0+(4?#@%4"%.2$1"#0: *"%1$-#07/.<9%&$A7%+(03'$4-0%!0+(4?#%,"%RS]a%'"/)E%N*"./0%/""';=1$2"'%,'"-+/2)%m$'B=: f$AA$%`E%`1$.2"'0%"3?A19%A04<B7%(03'$12?#%#%4$*+-%J)'",0+%.<$4)-+%1$%,"1$;%ah%(A1%".?B@% #%2=(%"/E%a%(A1%".?B%,'<+B=#$-94=4>%10+A+3$A10+%Xm$'B=:f$AA@%566T@%.E%5]5Z5RE L#"B";1+%,"').<$10+%.07%,"%J)'",0+%".?B%-+.2%10+#92,A0#0+%-+;1=(%<%1$-#$8: 10+-.<=4>%)10-1=4>%).2$A+C@%<3";10+%<%/2?'=(%(0+.</$C4=%IJ%("39%#=B0+'$H%,$C.2#$@% #%/2?'=4>%4>49%(0+.</$H%0%,'$4"#$HE%!$-1"#.<+%B$;$10$%.,'$#;<$-94+%,"<0"(%("B0A: 1"G40 % J)'",+-4<=/?#%#=/"1$1+%,'<+<% J)'"B$'"(+2'%,"/$<)-9@ %8+% BA0./"% Rta %<% 104>% 4>7210+%/"'<=.2$%<%2+3"%,'<=#0A+-)55E%Y0+.</$C4=%G'";/"#":#.4>";10+-%4<7G40%L2$'+3"% U"12=1+12)%+(03')-9%3*?#10+%#%4+A$4>%<$'"B/"#=4>@%"B=#$2+A+%V.2$'+-W%I100%4<7G40+-%#%,": .<)/0#$10)%40+/$#+3"%G'";"#0./$%;"%8=40$E F%./$A0%,"A./0+-%+(03'$4-0%;"#0$;)-+(=%.07%<%#0+A)%n'?;+*D%gIL@%mIL@%$1$A0<% $3+1; %Y010.2+'.2#$%K'$4=%0%K"A02=/0%L,"*+4<1+-@%Y010.2+'.2#$% g".,";$'/0@%Y010.2+': .2#$%Q;'"#0$@%QIL@%B$;$C%,'"#$;<"1=4>%,'<+<%FG'";+/%d$;$C%1$;%Y03'$4-$(0%I10: #+'.=2+2) % N$'.<$#./0+3"@ % m+12')( % `1$A0< % L,"*+4<1":J/"1"(04<1=4>@ % P1.2=2)2)% L,'$#%K)BA04<1=4>@%&)1;$4-0%0%01.2=2)4-0%.$("'<9;"#=4>%"'$<%#0+A)%011=4>%"G'";/?#% B$;$#4<=4>@%2$/8+%<$3'$104<1=4>%X1,E%Y03'$20"1%K"A04=%P1.202)2@%f"(+%F&&04+%0%01EZ% "'$<%<$3'$104<1=4>%0%,"A./04>%,"'2$A0%Xd$'/$%!+2#"'/@%J)'"Y0@%J)'"B$'"(+2'%0%01EZE Q+%#<3A7;)%1$%.2"."#$10+%";(0+11+-%(+2";"A"300%"'$<%10+;$-94=%.07%;"%/"C4$% ,"A04<=H%,'<+;(0"2%$1$A0<%X)/'=2$%(03'$4-$Z5_% .9%2"%2=A/" %.<$4)1/0% ^%"%(10+-.<+-%A)B% #07/.<+-%#0$'=3";1"G40@%;"2=4<94+%,'<+;+%#.<=.2/0(%A+3$A1+-%,'$4=%<$'"B/"#+-%0%,": '?#1=#$A1+%#=*94<10+%<%)#<3A7;10+10+(%,"#=8.<=4>%<$.2'<+8+CE%Q$%1$-A+,.<+%n'?;*"% ;$1=4>%<#=/*"%.07%)#$8$H%;$1+%d`Jj5]@%-+;1$/%#%/#+.200%(03'$4-0%(07;<=1$'";"#=4>% 10+%($-9%"1+%#$A"')%'+,'+<+12$2=#1"G40@%.29;%10+%.9%,)BA0/"#$1+%#%gILE 5RE% b$1+%F!Q%.<$4)-9%0A"GH%(03'$12?#%#%J)'",0+%1$%"/E%h]%(A1%XKdL%bg`%L,E%<%"E"E@%566SZE 55E% J)'"B$'"(+2'%^%B$;$10+%("B0A1"G40%<$#";"#+-%J)'",+-4<=/?#%Xg+"3'$,>04$A%$1;%j$B")'% Y$'/+2%Y"B0A02=Z%,'<+,'"#$;<"1"%,";%/"10+4%566S%'E%1$%,'?B0+%"/E%56%2=.E%J)'",+-4<=/?#E% !$-B$';<0+-%<$012+'+."#$10%#=-$<;+(%<%/'$-)%"/$<$A0%.07%b)C4<=4=%X"/E%Rt5Z@%.,"G'?;%/'$-?#@% /2?'+%,'<=.29,0*=%;"%IJ%#%2=(%.$(=(%4<$.0+@%4"%K"A./$@%+(03'$4-7%B0+'<+%,";%)#$37%Rt_%J.: 2"C4<=/?#@%u"2=.<=%0%j02#01?#E%K"A$4=%(0+.<4<9%.07%#%G'+;10+-%+)'",+-./0+-%X56s%$1/0+2"#$: 1=4>%;+/A$'"#$*"%4>7H%#=-$<;)ZE%!$-(10+-%("B0A10%"/$<$A0%.07%m<+.0%XRtR6ZE 5_E% K"-740+%(03'$4-$%)/'=2$%"<1$4<$%2)2$-%/'?2/0+@%#0+A"/'"21+%#=-$<;=%;"%-+;1+3"%A)B%#074+-% /'$-?#%;"4+A"#=4>%(03'$4-0@%B+<%"&04-$A1+3"%<$'+-+.2'"#$10$%.07%-$/"%"."B$%10+"B+41$%4<$.": #"%,"#=8+-%_%(:4=%#%<#09</)%<%#=-$<;+(%<$%3'$1047E 5]E%d$;$10$%`/2=#1"G40%J/"1"(04<1+-%j);1"G40%Xd`JjZE


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R__

Q%;$1=4>%gIL%Xl"4<10/%b+("3'$&04<1=@%566SZ%#=10/$@%8+%(07;<=%'"/0+(%5665% $%566\%A04<B$%K"A$/?#%,'<+B=#$-94=4>%4<$."#"%1$%+(03'$4-0%.2$A+%'".*$E%P%2$/%#%'"/)%5665% ,"<$%/'$-+(%,'<+B=#$*"%\Th%2=.E%K"A$/?#%X<$'?#1"%#%/'$-$4>%+)'",+-./04>@%-$/%0%,"<$+): '",+-./04>Z@%R%(A1%#%$/4+.=-1=(%566]%'E@%<1$4<94"%#<'$.2$-94%#%566a%'E%;"%,"<0"()%R@]a% (A1%".?BE%U"A+-1=%#<'".2%<$1"2"#$1"%#%566h%'E@%#%/2?'=(%A04<B$%2$%<#07/.<=*$%.07%;"% R@Sa%(A1%".?B@%".093$-94%#%566\%'E%,"<0"(%5@5\%(A1E%N%'"/)%566T%<$1"2"#$1"%,0+'#.<=@% 10+#0+A/0%.,$;+/%A04<B=%".?B%<3*$.<$-94=4>%"&04-$A10+%.#9%10+"B+41"GH%#%/'$-)%#%<#09<: /)%<%#=-$<;+(%<$3'$104<1=(%1$%,"B=2%4<$."#=%^%;"%,"<0"()%5@5R%(A1%".?BE%L<$4)1/0% <$%'"/%566S%,"<#$A$-9%<$)#$8=H%,"1"#1=%#<'".2%A04<B=%+(03')-94=4>%<$'"B/"#"%K"A$: /?#%1$%,"<0"(0+%5@a%(A1@%<%/2?'=4>%$8%T6s%#=').<=*"%<$%4>A+B+(%;"%J)'",=E !$-B$';<0+-%$2'$/4=-1=(0%,"%566]%'E%;A$%K"A$/?#%+)'",+-./0(0%/'$-$(0%"/$<$*=% .07%,$C.2#$%1$A+894+%;"%IJE%K'<+,'"#$;<"1=%#%,$n;<0+'10/)%566S%'E%,'<+<%mdFL%1$% A"."#+-%,'?B0+%R%S6h%;"'".*=4>%K"A$/?#%,'$4)-94=4>%,"<$%K"A./9@%'$1/013%$2'$/4=-1"G40% <$'"B/"#+-%/'$-?#%,'<=-()-94=4>@%,"2#0+';<0*%.<4<+3?A19%,",)A$'1"GH%!0+(0+4%0%N0+A: /0+-%d'=2$100%"'$<%N*"4>@%f"A$1;00%0%c'$14-0E%N%;$A.<+-%/"A+-1"G40%(0+-.4+%#%'$1/013)% <$-7*=%,"<$+)'",+-./0+%L2$1=%Q-+;1"4<"1+@%#=,'<+;<$-94%011+%+)'",+-./0+%/'$-+%;"4+: A"#+D%f0.<,$107@%P'A$1;07%0%`).2'07E%K)BA0/"#$1+%,'<+<%gIL%#%G&,'%"*1(!07&$.#I",'? %67(OPP;% Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566TZ@ %G&,'%"*(!07&$.#I",'%6(OPPQ% Xg*?#1=% I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566SZ%;$1+%;"2=4<94+%(03'$4-0%<$3'$104<1=4>%K"A$/?#%1$%,"B=2% .2$*=%#%'"/)%566\%0%566T%,"2#0+';<$-9%#0$'=3";1"GH%."1;$8)%)-$#10$-94@%8+%K"A$4=% +(03'"#$A0%,'<+;+%#.<=.2/0(%;"%/'$-?#%+)'",+-./04>@%#%2=(%,'<+#$8$-94$%4<7GH%.,": G'?;%,"A./04>%+(03'$12?#%,'+&+'"#$*$%/'$-+%I100%J)'",+-./0+-E K'<+;.2$#0"1+%,"108+-%;$1+%gIL%;"2=4<9%10+"B+41"G40%#%/'$-)%K"A$/?#%#%<#09<: /)%<%#=-$<;$(0%<$%3'$1047%1$%,"B=2%4<$."#=@%/2?'=%#%A$2$4>%5665:566h%"/'+GA$1"%-$/"% 2+1@%/2?'=%,'<+/'$4<$*%5%(0+.094+@%1$2"(0$.2%";%'"/)%566\%^%,"1$;%_%(0+.094+E%FB'$<): -9%"1+%./$A7%+(03'$4-0%K"A$/?#%(07;<=%5665%$%566T%'"/0+(E G&()'&#.7#!"#H(:4&=)')#I2#.1),()0.1#4#%7&C6#4#*41?*%6#*#4:C&*+)-#*&#F7&.10J# .&#8,(:=#0*&<,4: !"#"

$%&'()!"#!$%&'(

)!$%*+*+,-./"

0+

,--,

123

./0

.10

,--.

4*555

22-

21-

,--1

4*675

0!,--

0!02-

,--/

4*875

0!/0-

0!11-

,--2

9*915

0!3,1

0!4/-

,--4

9*945

0!442

04,-

z'?;*"D%",'$4"#$10+%#*$.1+%1$%,";.2$#0+%G&,'%"*(!07&$.#I",'%6(OPPQ%Xg*?#1=%I'<9;% L2$2=.2=4<1=@%566SZE

Q$<1$4<=H%1$A+8=%-+;1$/@%8+%;$1+%2+%)#<3A7;10$-9%2=A/"%2=4>%"B=#$2+A0%,"A: ./04>@%/2?'<=%.#9%10+"B+41"GH%<3*".0A0%#%"'3$1$4>%+#0;+14-0%A);1"G40%0%8+%gIL%,)BA0: /)-94%-+@%<$<1$4<=*@%08%.9%2"%;$1+%.<$4)1/"#+@%,"10+#$8%,"4>";<9%<%#0+A)%'?81"'";: 1=4>%n'?;+*%/'$-"#=4>%0%<$3'$104<1=4>%XJ)'".2$2@%IELE%m+1<).%d)'+$)%0%01EZE%Y"81$%-+;1$/%


R_]

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

,'<=,).<4<$H@%8+%10+%.9%2"%A04<B=%";;$-94+%'<+4<=#0.29%./$A7%,"A./0+-%+(03'$4-0%<$'"B/": #+-@%/2?'$%-+.2%^%-$/%.)3+')-9%(+;0$%,$C.2#%,'<=-()-94=4>%^%<1$4<94"%#=8.<$%Xd0+A+4/0% eE@%56R6ZE%KE%U$4<($'4<=/%X566TE%.E%5]Z%<#'$4$%)#$37%1$%,"3$'.<$-949%.07% -$/"GH%;$1=4>% ";1".<94=4>%.07%;"%<-$#0./$%0%./$A0%(03'$4-0@%B7;94=4>%1$.27,.2#+(%A0B+'$A0<$4-0%<#09: <$1+-%<%')4>+(%3'$104<1=(%0%#07/.<9%.#"B";9%#%,"').<$10)%.07%1$%<$3'$104<1=4>%'=1: /$4>%,'$4=E Y0("%"3'$104<"1+-%#0$'=3";1"G40%;$1=4>%";1"G10+%./$A0%,'<+,*=#?#%(03'$: 4=-1=4>@%,'<=<1$H%1$A+8=@%8+%;$1+%0%.<$4)1/0%gIL%";;$-9%-+;1$/%'<+4<=#0.2+%2'+1;=% X$2'$/4=-1+%/0+')1/0%;"4+A"#+%0%,'","'4-+%(07;<=%10(0Z%2=,"#+%;A$%,"A./0+-%(03'$4-0E Q%",)BA0/"#$1=4>%#%G&,'%"*1(!07&$.#I",'%67(OPPQ%Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<: 1=@%566SZ%;$1=4>%#=10/$@%8+%);$-94=%.07%1$%+(03'$4-7%K"A$4=%1$-4<7G40+-%#=B0+'$A0%/'$-+%+): '",+-./0+@%$%#G'?;%104>%2+@%/2?'+%1$A+8$*=%;"%I100%J)'",+-./0+-E%N%'"/)%5665%/'$-+%+)'",+-: ./0+%#=B'$*"%"/E%h6s%,"A./04>%+(03'$12?#@%#%'"/)%$/4+.=-1=(%^%,'$#0+%\6s%$%'"/%,?n: 10+-%X566aZ%"/"*"%T6sE%N%A$2$4>%566\:566T%/'$-+%+)'",+-./0+%,'+&+'"#$*"%Tas%+(03'$1: 2?#E%Q$<1$4<=H%-+;1$/%1$A+8=@%8+%4>"H%,'","'4-+%,'"4+12"#+%,'+&+'+14-0%/'$-?#%+)'",+-: ./04>%#%.2".)1/)%;"%"3?A1+-%./$A0%+(03'$4-0%#%A$2$4>%566\%0%566T%B=*=%,";"B1+@%2"%./$A$% +(03'$4-0%"3?*+(@%$%#%2=(%;"%J)'",=@%,"%'$<%,0+'#.<=%";%5665%'E%)A+3*$%<(10+-.<+10)E NG'?; % ,$C.2# % 1$A+894=4> % ;" % I100 % J)'",+-./0+- % 1$-#07/.<9 % ,",)A$'1"G409% Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566SE%.E%]aT@%2$BE%1'%a_Z%#G'?;%+(03'$12?#%<%K"A./0%40+.<=: *=%.07%X#%2=.E%".?BZD ¥ 4#7,%6#@KK@#X]aRZD%!0+(4=%X5S]Z@%N*"4>=%X_SZ@%N0+A/$%d'=2$10$%X5]Z ¥ 4#7,%6#@KKL%X\a6ZD%!0+(4=%X_TaZ@%NE%d'=2$10$%XRa6Z@%N*"4>=%XaSZ ¥ 4#7,%6#@KKM#XRR\6ZD%!0+(4=D%X]_6Z@%NE%d'=2$10$%X_]6Z@%P'A$1;0$%X\hZ ¥ 4#7,%6#@KKN#XRaa6ZD%NE%d'=2$10$%XaT6Z@%!0+(4=%X]a6Z@%P'A$1;0$%XR56Z ¥ 4#7,%6#@KKO#XRTh6ZD%NEd'=2$10$%XhS6Z@%!0+(4=%X]S6Z@%P'A$1;0$%X566Z ¥ 4#7,%6#@KKP#XRT56ZD%NEd'=2$10$%Xha6Z@%!0+(4=%X]S6Z@%P'A$1;0$%XRT6Z K"%'"/)%$/4+.=-1=(%X566]Z%.<4<+3?A1$%;=1$(0/$%#<'".2)%,",)A$'1"G40%#G'?;% ,$C.2#%IJ%#0;"4<1$%-+.2%#%";10+.0+10)%;"%N0+A/0+-%d'=2$100%$8%;"%'"/)%566T@%/0+;=%1$: .29,0*%10+<1$4<1=%.,$;+/%<$012+'+."#$10$%2=(%/'$-+(E%!0+<(0+119%,",)A$'1"G409%#G'?;% K"A$/?#%40+.<9%.07%!0+(4=@%-$/"%1$-BA08.<=%<%<$4>";104>@%<$("81=4>%.9.0$;?#E%N%'"/)% 566\%,"%'$<%,0+'#.<=%gIL%Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566SZ%";1"2"#$*%<$012+'+."#$: 10+%K"A$/?#%!"'#+309%X_h%2=.E%".?BZ%"'$<%l+,)BA0/9%m<+./9%XT%2=.EZ%0%m=,'+(%X]%2=.EZE K"A$4=@%/2?'<=%;+4=;"#$A0%.07%1$%+(03'$4-7%;"%,$C.2#%+)'",+-./04>@%4>"40$8% 1$-4<7G40+-%#=B0+'$A0%,$C.2#$%1$A+894+%;"%IJ@%";#0+;<$A0%2$/8+%/'$-+%10+1$A+894+%;"% 10+-@%4"%"B'$<)-+%2$B+A$%1'%5E b$1+%gIL%Xg*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566SZ%#%A$2$4>%5665:566a%)-("#$*=%2+%,$C: .2#$ %*94<10+E%b",0+'"%#%'"/)%566\@%3;=%,",)A$'1"GH%,"<$%)10-1=4>%/'$-?#%;"4+A"#=4>% #<'".*$%,"1$;%.<+G40"/'"210+%#%.2".)1/)%;"%'"/)%5665@%,"-$#0$%.07%,"%'$<%,0+'#.<=%01&"': ($4-$%"%2=(@%8+%.,"G'?;%ha%2=.E%,"A./04>%+(03'$12?#%$8%_h%2=.E%<$%/'$-%;"4+A"#=%#=B'$*"%!"': #+307E%K'","'4-+%2+%<$4>"#$*=%.07%2$/8+%#%'"/)%566T@%3;=%<%h\%2=.E%K"A$/?#%+(03')-94=4>%;"% ,$C.2#%.,"<$%IJ%_T%2=.E%".0+;A0*"%.07%#%!"'#+300E%FB+410+%,"A./0+%.*)8B=%/"1.)A$'1+%"4+10$-9@% 8+%#%!"'#+300%,'<+B=#$%"/E%R56:R_6%2=.E%(03'$12?#%<%K"A./0%XU$4<($'4<=/%KE@%566TZE


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R_a

G&()'&#.7#@"#H(:4&=)')#I2#.1),()0.1#4#%7&C6#4#*41?*%6#*#4:C&*+&-1# *&F7&.10*.:-1#.&#8,(:=#0*&<,4:#+,#8&;<=4#567,8:#X#%2=.EZ !"#"

+,-./"

0+

:-";(*</.="*0+

,--,

./0

.10

0-

,--.

22-

21-

,-

,--1

0!,--

0!02-

5-

,--/

0!/0-

0!11-

/-

,--2

0!3,1

0!4/-

/1

,--4

0!442

0!4,-

/2

z'?;*"D%",'$4"#$10+%#*$.1+%1$%,";.2$#0+%G&,'%"*(!07&$.#I",'%6(OPPQ%Xg*?#1=%I'<9;% L2$2=.2=4<1=@%566SZE

Y$A+-94=(@%$A+%1$;$A%.,"'=(%<$012+'+."#$10+(%40+.<=*=%.07%/'$-+%,"<$+)'",+-: ./0+@%3*?#10+%L2$1=%Q-+;1"4<"1+E%K"108.<$%2$B+A$%"B'$<)-+%,'+&+'+14-+%K"A$/?#%10+: "B+41=4>%#%/'$-)%0%<3*".<"1=4>%#%+#0;+14-0%A);1"G40%<%,"#";)%#=-$<;)%1$%"/'+.%,": 1$;%_%(0+.074=%<$%3'$1047%#%566T%'E% G&()'&#.7#Q"#H(:4&=)')#I2#.1),()0.1#4#%7&C6#4#*41?*%6#*#4:C&*+)-#*&#F7&.10J# .&#8,(:=#0*&<,4:#8,*&#567,8J#4#@KKP $%&'()*"#!$%&'(

44!5-/

+,-./"

40!10.

>=;"

,01

>?-@A"

30

>)(-@A"*B&'C.DC"*E*F-.GA.H"*

/!0,4

)!$%*+!:"C"G"I J#"C@*K;(GC.D=.C(

200 1!53.

>)(-@A"*B.',GCE.H"L $D("CE"

54 5,-!

)!$%*+*>,<#-"ME"

,24

z'?;*"D%",'$4"#$10+%#*$.1+%1$%,";.2$#0+%G&,'%"*(!07&$.#I",'%6(OPPQ%Xg*?#1=%I'<9;% L2$2=.2=4<1=@%566SZE

K)BA0/"#$1+%,'<+<%gIL%;$1+%"'0+12)-9%#%3*?#1=4>%/0+')1/$4>%#.,?*4<+.1+-% ,"A./0+-%+(03'$4-0%<$'"B/"#+-@%,"2#0+';<$-94%.<4<+3?A1+%<$012+'+."#$10+%K"A$/?#%/'$: -$(0%L2$'+3"%U"12=1+12)%X"/E%S6sZE%['$;=4=-1=%/0+')1+/%,"A./0+-%+(03'$4-0%V<$%4>A+: B+(W%^%L2$1=%Q-+;1"4<"1+@%4>"H%#%.=2)$4-0%"B+41+3"%/'=<=.)%3".,";$'4<+3"%#=;$-9% .07%<;+4=;"#$10+%(10+-%$2'$/4=-1+%";%,$C.2#%+)'",+-./04>@%#%;$A.<=(%-+;1$/%4093)% ,'<=4093$-9%#0+A)%K"A$/?#@%#'$<%<%U$1$;9%#0";94=%<;+4=;"#$10+%,'=(%#G'?;%,"<$+): '",+-./04>%/0+')1/?#%;"4+A"#=4>E


R_h

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

Y07;<=1$'";"#+%(03'$4-+%<$'"B/"#+%K"A$/?#%,"%R%($-$%566]%'E%<$012+'+."#$*=%1$: )/"#4?#%<%FG'";/$%d$;$C%1$;%Y03'$4-$(0%<%I10#+'.=2+2)%N$'.<$#./0+3"%Xg'$B"#./$:j): .0C./$%PE@%F/?A./0%YE@%566TZE%Q-$#0./"%,"A./0+-%(03'$4-0%,"$/4+.=-1+-%#%2=(%,'"-+/40+%B$;$#: 4<=(%)<1$1+%<".2$*"%<$% /"(,A+/."#+% 0 %#0+A"#$'.2#"#+@ %)#$')1/"#$1+%'?81"'";1=(0% 4<=110/$(0E%K'<+,'"#$;<"1+%#%10(%$1$A0<=%B$;$4<+%",$'A0%1$%;$1=4>%;"2=4<94=4>%./$A0%(0: 3'$4-0%K"A$/?#@%,"4>";<94=4>%<%'?81=4>%n'?;+*%X,"A./04>%0%/'$-?#%,'<=-()-94=4>Z%0%";1".<9: 4=4>%.07%<$'?#1"%;"%<$."B?#@%-$/%0%;=1$(0/0%,'<+,*=#?#E%d$;$4<+%;"/"1$A0%$1$A0<=%1$'";": #=4>%#+'.-0%B$;$10$%$/2=#1"G40%+/"1"(04<1+-%A);1"G40%d`JjtjcL@%<$%,)1/2%#=-G40$%"B0+'$: -94%;$1+%$;(010.2'$4=-1+%X,"<#"A+10$%1$%,'$47Z@%.=.2+(=%'+-+.2'$4=-1+%XKKL@%NlLZ@%;$1+%(+A: ;)1/"#+%0%,"B=2"#+@%;$1+%,";$2/"#+%0%)B+<,0+4<+10$%.,"*+4<1+3"@%;$1+%<%.=.2+()%2)'=: .2=4<1+3"%"'$<%;$1+%,0+'#"21+@%#=3+1+'"#$1+%,'<+<%"G'";/0%1$)/"#+%0%01.2=2)4-+%/"(+'4=-: 1+D%'+,'+<+12$2=#1+%0%10+'+,'+<+12$2=#1+@%."1;$8+@%#=#0$;=%+/.,+'4/0+%"'$<%<%(03'$12$(0% 0%04>%,'$4";$#4$(0%"'$<%$1$A0<=%+/"1"(+2'=4<1+%Xg'$B"#./$:j).0C./$%PE%F/?A./0%YE@%566TZE Y0("%2$/%;"3*7B1+-%$1$A0<=%n'?;+*@%B$;$4<+%,"2#0+';<0A0%.#"-+%"B$#=@%8+%4>"H% ;=1$(0/$%(03'$4-0%K"A$/?#%";%/"C4$%A$2%S6E%<;+4=;"#$10+%#<'$.2$%X.<4<+3?A10+%,"%$/: 4+.-0Z@%2"%3A"B$A1=%<$.?B%(03'$12?#%<$'"B/"#=4>%#%"B-72=(%$1$A0<9%"/'+.0+%-+.2%#%<$.$: ;<0+%,'<+;(0"2+(%/"12'"#+'.-0%B$;$#4<=4>E%Y0("%012+1.=#1+-%,"%566]%'E%(03'$4-0% K"A$/?#%X(0+.074<10+%G'+;10"%_6:_a%2=.E%".?BZ%0%<+%#<3A7;)%1$%;+("3'$&04<1+%/"1.+: /#+14-+%2+3"%<-$#0./$@%10+%#=;$-+%.07%("8A0#+%#='"/"#$10+%"%2'#$*"G40%2+3"%2'+1;)E N=."/0%#%566]%'E%,"<0"(%(03'$4-0%4<$."#=4>%)A+3*%,";#"-+10)%#%'"/)%566hE% Q1$4<94"%2+8%#<'".*$%A04<B$%(03'$4-0%.2$*=4>E%b"(01)-949%&"'(9%(03'$4-0%K"A$/?#%.2$*$% .07%(03'$4-$%4<$."#$@%-+;1$/%"4+1$%-+-%;=1$(0/0%1$.2'74<$%#0+A+%2');1"G40@%<+%#<3A7;)% 1$%10+,"'?#1=#$A1+%n'?;*$%;$1=4>%0%.2"."#$10+%'?81=4>%(+2";%B$;$#4<=4>E%d$;$10$% g'$B"#./0+-:j).0C./0+-%0%F/?A./0+3"%,"2#0+';<$-9%.=31$A0<"#$1=%#%;$1=4>%gIL%#<'".2% ;=1$(0/0%(03'$4-0%<%K"A./0%,"%566]%'E@%./0+'"#$1+-%;"%/'$-?#%;"4+A"#=4>D%N0+A/0+-%d'=: 2$100@%P'A$1;00@%f"A$1;00@%N*"4>@%f0.<,$100%0%!"'#+300%^%10+<$A+810+%";%)'+3)A"#$C%&"': ($A1=4>%1$%'=1/)%,'$4=E%Q#'$4$-9%2+8%)#$37%1$%&$/2@%8+%B+<,"G'+;10"%,"%$/4+.-0%1$% +(03'$4-7%,";98$A0 %K"A$4=%,'<+;+%#.<=.2/0( %<%B0+;10+-.<+-@ %,"*);10"#":#.4>";10+-% 4<7G40%/'$-)%X,";/$',$4/0+@%($*","A./0+@%A)B+A./0+ZE%L2".)1/"#"%($*"%".?B%'+/')2"#$: *"%.07%<%#"-+#?;<2#D%","A./0+3"@%A)B)./0+3"%0%#$'(0C./":($<)'./0+3"E N%566S%'E%mdFL%,'<+,'"#$;<0*%."1;$8%1$%,'?B0+%A"."#+-%R6Sh%;"'".*=4>%K"A$: /?#%$/2)$A10+%,'<+B=#$-94=4>%#%/'$-)E%F/$<$*"%.07@%8+%4"%;<0+.092=%K"A$/%#%4093)%".2$2: 104>%R6%A$2%,'$4"#$*%<$%3'$1049@%4"%.+21=%1$2"(0$.2%#%4<$.0+%2'#$10$%."1;$8)%XR:hER6E566S% 'EZ%<$2');10"1=%B=*%<$%3'$1049@%3*?#10+%#%!0+(4<+4>E%Q%;"/"1$1+3"%,'<+<%mdFL%.<$: 4)1/)%#=10/$@%8+%1$%,'<+.2'<+10%".2$2104>%R6%A$2%;"%,'$4=%<$%3'$1049%#=-+4>$*"%_%(A1% _66%2=.E%K"A$/?#%Xd0+A+4/0%eE@%56R6ZE%[$/8+%2+1%."1;$8%,"2#0+';<0*%$2'$/4=-1"GH%,$C.2#% ,'<=-()-94=4> % #3 % '$1/013)D % !0+(4=@ % N0+A/$ % d'=2$10$@ % N*"4>=@ % f"A$1;0$@ % c'$14-$@% IL`@%f0.<,$10$@%P'A$1;0$@%`).2'0$E%F.2$210+%-+;1$/%;"10+.0+10$%Vg$<+2=%K'$#1+-W%#./$: <)-9%1$%#0;"4<1=%.,$;+/%A04<B=%0(03'$12?#%<%K"A./0%#%NE%d'=2$100E%Q%,'<+,'"#$;<"1+: 3"%,'<+<%B'=2=-./0%;<0+110/%Vg)$';0$1W@%1$%<A+4+10+%B'=2=-./04>%#*$;<%'$,"'2)%;"#0$;): -+(=%.07@%8+%1$%,"4<92/)%56R6%'E%1$%#=.,$4>%$130+A./04>%,"<".2$*"%10+.,+*1$%6@a%(A1% K"A$/?#E%b$1+%2+%#=;$-9%.07%<$./$/)-94+%#%G#0+2A+%;"2=4>4<$."#=4>%.<$4)1/?#%.073$: -94=4>%'<7;)D%R:5%(A1%".?BE%Y"81$%;"(10+(=#$H@%8+%#%<#09</)%<%/'=<=.+(%3".,";$': 4<=( %4<7GH% 0(03'$12?#% ,'<+(0+G40*$% .07%;"% 011=4> % ,$C.2#%+)'",+-./04>@ % 4<7GH% B=H% ("8+%<;+4=;"#$*$%.07%1$%,"#'?2%;"%/'$-)%,"4>";<+10$E


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R_\

e$/%B$';<"%.<$4)1/"#$%./$A$%0(03'$12?#%<%K"A./0%10+%";,"#0$;$%B'=2=-./0+-% '<+4<=#0.2"G40@%;"#";<0%,'<+,'"#$;<"1$%,'<+<%#$.<=132"C./0%"G'";+/%Y03'$20"1%K"A0: 4=%P1.202)2+%$1$A0<$@%",$'2$%1$%01&"'($4-$4>%)<=./$1=4>%<%)'<7;?#%,'$4=%"'$<%$1/0+2% ,'<+,'"#$;<"1=4>%#%G'";"#0./$4>%0(03'$12?#E%N=10/$%<%10+-@%8+%";%566]%'E%<%#.<=.2: /04>%1"#=4>%/'$-?#%IJ%,'<=-+4>$*"%;"%N0+A/0+-%d'=2$100%<$%,'$49%R@a%(A1%".?B@%<%4<+3"% R%(A1%.2$1"#0A0%K"A$4=%Xd0+A+4/0%eE@%56R6ZE%K"*"#$%<%104>%-)8%#'?40*$%;"%/'$-)@%4"%,"%/0A/)% A$2$4>%,'<+'#=%^%'";<0%<$,+#1+%&').2'$4-7E%K"#'?2%1$%'=1+/%,'$4=%;"%/'$-)@%<%/2?'=(% #0+A+%A$2%2+()%)2'$40A0%/"12$/2@%#=;$-+%.07%,'<+;.07#<0740+(%"B$'4<"1=(%.,"'=(%'=<=: /0+(E%Q1$4<94$%2+8%4<7GH%);$*$%.07%;"%011=4>%/'$-?#%+)'",+-./04>%#%,".<)/0#$10)%<$: 2');10+10$%0%A+,.<+3"%8=40$E N%'$,"'40+%<%B$;$C%1$;%.=2)$4-9%+(03'$12?#%+/"1"(04<1=4>%<%K"A./0%0%011=4>% /'$-?#%`T%#%,$C.2#$4>%4<*"1/"#./04>%IJ@%,'<+,'"#$;<"1=4>%1$%<A+4+10+%l<+4<10/$% K'$#%FB=#$2+A./04>@%eElE%m$'B=:f$AA%<$,'+<+12"#$*%,'"&0A%.2$2=.2=4<1=%K"A./0%-$/"%1$-: B$';<0+-%("B0A1+3"%0%"%1$-#07/.<+-%A04<B0+%A);1"G40%,$C.2#$%`TE%e+3"%)#$37%<#'?40*% &$/2@%8+%"B=#$2+A+%lK%#=+(03'"#$A0%;"%#.<=.2/04>%,$C.2#%4<*"1/"#./04>%IJ%X";%m=: ,')%1$%#.4>";<0+%IJ%,"%Y$A27%1$%,"*);10)@%c01A$1;07%1$%,?*1"4=@%K"'2)3$A07%0%f0.<,$: 107%1$%<$4>";<0+Z%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%R]TZE%Q#'?40*%)#$37%1$%2');1"G40%#%"'0+12$: 4-0%4"%;"%,'<+,*=#?#%(03'$4=-1=4>%(07;<=%K"A./9%$%011=(0%,$C.2#$(0%.,"#";"#$: 1=4>%&$/2+(@%8+%,"A./0%g*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=%10+%;".2$'4<=*%"&04-$A1=4>%;$1=4>@% 4"%(0$*"%#,*=#%1$%$;+/#$21"GH%01&"'($4-0%<$#$'2=4>%#%'$,"'40+%Jm`LE%Q%'$,"'2)%#=: 10/$@%8+%#%($-)%566a%'E%#%,$C.2#$4>%IJRa%A+3$A10+%<$2');10"1=4>%B=*"%"/"*"%a66%2=.E% K"A$/?#@%1$2"(0$.2%.<$4)1/0%(03'$12?#%+/"1"(04<1=4>%<%K"A./0%#%'"/)%566T%.=2))-9% 04>%A04<+B1"GH%(07;<=%a66%2=.E%$%5%(A1%".?BE%Q%;$1=4>%Jm`L%#=10/$@%8+%#%IJ5a%"&04-$A: 10+%,'$4"#$*"%"/"*"%R@R56%(A1%"B=#$2+A0%,"A./04>%X5h]%2=.E%#%Q-+;1"4<"1=(%U'?A+.2#0+i% R66%2=.E%#%P'A$1;00i%_%T_T%#%L<#+4-0i%\5%55S%2=.E%#%P2$A00i%h%RRT%#%f0.<,$100i%_%6Th%#%d+A300i% S6%2=.E%#+%c'$14-0i%56%2=.E%#%U'?A+.2#0+%!0;+'A$1;?#i%R5%hRa%#%`).2'00i%a_]%SS6%#%!0+(: 4<+4>i%h%hh]%#%l+,)BA04+%m<+./0+-i%5%hah%#%b$100i%R%a\]%1$%N73'<+4>i%]_]%#%K"'2)3$A00i% _hh%1$%L*"#$4-0i%;$1+%;"2E%c01A$1;00@%m=,')@%Y$A2=%0%/'$-?#%B$*2=4/04>%10+%<".2$*=%);": .27,10"1+Z%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.ER]TZE%U""';=1$2"'<=%,'"-+/2)%m$'B=:f$AA$@%#%/"C: 4"#=(%'$,"'40+%X.<4<+3?A10+%10+(0+4/0%/""';=1$2"'%Y$1&'+;%N+0..Z%,'+<+12)-94%;$1+% .<$4)1/"#+%$/4+12)-9%("41"%&$/2@%8+%<1$4<94$%0A"GH%K"A$/?#%,'$4)-+%#%#0+A)%)10-1=4>% ,$C.2#$4>%10+A+3$A10+E !$-1"#.<=%'$,"'2%d'=2=-./0+-%f"(+%F&&04+%Xd0+A+4/0%eE@%56R6Z%)-$#10*@%8+%#%'"/)% 566S%A04<B$%0(03'$12?#%<%/'$-?#@%/2?'+%,'<=.29,0*=%;"%IJ%#%566]%'E%.,$;*$%$8%"%__s%#%.2": .)1/)%;"%'"/)%566TE%N%2=(%4<$.0+%<$'+-+.2'"#$*"%.07%2=A/"%R6h%2=.E%1"#=4>%0(03'$12?#@% <%4<+3"%a6s%.2$1"#0A0%K"A$4=E%U"(+12)-94=%#%,'$.0+%2+%.<$4)1/0%)'<7;104=%B'=2=-.4=% ,";/'+GA$-9@%8+%.,$;+/%,'"4+12"#=%A04<B=%,"A./04>%0(03'$12?#%#%'<+4<=#0.2"G40%("8+% B=H%1$#+2%#07/.<=@%-$/"%8+%#%566S%'E%1$%N=.,=%,'<=-+4>$*"%#074+-%j02#01?#%0%u"2=.<=% Xd0+A+4/0%eE@%56R6ZE P(03'$140%^%/2?'<=%1$-B"A+G10+-%";4<)A0%./)2/0%/'=<=.)%3".,";$'4<+3"%^%<$'$: B0$-9%1$%N=.,$4>%4"'$<%(10+-@%4"%#%566S%'"/)%#='$<0*"%.07%#%<1$4<94=(%X"%Rta%#%.2": .)1/)%;"%566T%'"/)Z%.,$;/)%2'$1.&+'?#%,0+10781=4>%;"%/'$-)E%Q%;$1=4>%Y03'$20"1%K": A04=%P1.202)2+%#=10/$@%8+%TSs%K"A$/?#%,'$4)-94=4>%#%Q-+;1"4<"1=(%U'?A+.2#0+%"2'<=: ()-+%"B+410+%#=1$3'";<+10+%108.<+%108%]66!t2=;<0+C@%4<=A0%,"'?#1=#$A1+%.9%<%1$-10 : 8+-%",*$4$1=(0%,'$4"#10/$(0%<%d$13A$;+.<)%0%K$/0.2$1)%Xd0+A+4/0%eE@%56R6ZE


R_T

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

N0+A+ %;".27,1=4> % $1$A0< % ,"2#0+';<$@ % 8+ % # % 566\ % '"/) % <$>$("#$10) % )A+3*$% #<'".2"#$%2+1;+14-$%,"A./0+-%+(03'$4-0@%.2",10"#"%,'<+'$;<$-94%.07%#%(03'$4-7%,"#'"2: 19%Xb).<4<=/%YE@%56RRZE%e+.2%2"%2+1;+14-$%2=,"#$%0%;"G#0$;4<$1$%,'<+<%011+%/'$-+%($.": #+-%(03'$4-0@%#%/2?'=4>%,"%"/'+.0+%a%A$2%1$.27,"#$*=%(03'$4-+%,"#'"21+%XU"4>$1"#./0% eE@%566SZE%F&04-$A1+%10+(0+4/0+%;$1+%<$%566\%'"/%XU7,0C./$%JE@%566\i%U$4<($'4<=/%KE@%566\Z% )-$#10*=%,"1"#19%$2'$/4=-1"GH%'=1/)%10+(0+4/0+3"E%!0+(4=%"2#$'*=%.#?-%'=1+/%,'$4=% ;",0+'"%R%($-$%56RR%'E@%2"%#%A$2$4>%,",'<+;<$-94=4>%<#07/.<=*$%.07%./$A$%#=-$<;?#%.+<"1": #=4>E%N+;*)3%.<$4)1/?#%!0+(0+4/0+3"%I'<7;)%L2$2=.2=4<1+3"%"B+410+%#%!0+(4<+4>% ,'<+B=#$%1$%.2$*+%"/E%R@a%(A1%".?B%,"4>";<+10$%,"A./0+3"@%/2?'+%("39%.2$1"#0H%,"2+1: 4-$A1+%n'?;*"%,"G'+;1042#$%,"(07;<=%,"A./0(0%,'$4"#10/$(0%$%10+(0+4/0(0%,'$4";$#4$: (0@%$%2$/8+%^%#%,+#1=(%<$/'+.0+%^%.$(0%("39%B=H%,'$4";$#4$(0%Xb).<4<=/%YE@%56RRE%.E%hZE% `1$A0<$%;$1=4>%.2$2=.2=4<1=4>%10+%#./$<)-+%-+;1$/@%(0("%"2#0+'$10$%.07%10+(0+4/0+3"%0%$): .2'0$4/0+3"%'=1/)%,'$4=%^%1$%#<("8"1=%1$,*=#%"B=#$2+A0%`T%Xb).<4<=/%YE@%56RRE%.E%]ZE K'<+;$/4+.=-1+%,'"31"<=%";1"G10+%./$A0%0%/0+')1/?#%(03'$4-0%"/$<$*=%.07%10+: ;".<$4"#$1+@%,'<+#0;=#$1"%3*?#10+%#<'".2%+(03'$4-0%;"%!0+(0+4%0%`).2'00@%,";4<$.% 3;=%1$-#07/.<=%#<'".2%(03'$4-0%<$1"2"#$*=%N0+A/$%d'=2$10$%0%P'A$1;0$ 5a@%1$%4"%#,*=#% (0$*=%,'$#;",";"B10+%"/'+.=%,'<+-G40"#+%Xb).<4<=/%YE@%56RRE%.E%5:_ZE%N+%#.,?*4<+.1+-% 1$2"(0$.2%;+B$40+%"%./)2/$4>%"2#$'40$%#%56RR%'E%'=1/?#%,'$4=%,'<+<%!0+(4=%0%`).2'07@% ",)BA0/"#$1+%<".2$*=%#%56R6%'E%;#$%.<$4)1/0%,'"31"<"#$1+-%./$A0%(03'$4-0D 짜 $1$A02=4=%d$1/)%K!K%K$'0B$.%,'<+#0;<0+A0%";,*=#%"/E%a66%2=.E%,'$4"#10/?#%<%K"A: ./0%;"%!0+(0+4%X($-%566RR:3');<0+C%56RaZ%Xb=B)*$%YE@%56R6Z 짜 +/.,+'40%c)1;$4-0%0(E%cE%JB+'2$%,'"31"<)-9@%8+%";%56RR%'E%B7;<0+%(03'"#$H%;"% !0+(0+4%R66:R]6%2=.E%,'$4"#10/?#%`T@%<%4<+3"%]a:has%.2$1"#0H%B7;9%K"A$4=% Xb).<4<=/%YE@%56RRE%.E%_Z b$1+%/'$-?#%,'<=-()-94=4>%#=10/$-94+%<%&"'()A$'<=%JR6R%,"<#$A$-9%1$%,+#19% "'0+12$4-7%#%./$A0%).*)3@%-$/0+%G#0$;4<9%K"A$4=%,"<$%3'$104$(0%/'$-)E%P4>%A+/2)'$%#./$<): -+@%8+%(07;<=%566]%'E%$%566h%'E%!0+(4=%0%c'$14-$%<$-("#$*=%#%2=(%'$1/013)%,"<=4-7%A0;+: '?#E%N='$n10+%<$'=."#$*%.07%2+8%#<'".2%<$012+'+."#$10$%/'$-$(0%./$1;=1$#./0(0%0%d+A: 309E%u94<10+%";%($-$%566]%'E%;"%A0,4$%566h%'E%#=;$1"%"/E%_56%2=.E%&"'()A$'<=@%4"%#%/'$: -$4>@%/2?'+%,'<+-G40"#"%"3'$104<=*=%;".27,%;"%.#"04>%'=1/?#%,'$4=@%"<1$4<$%^%-$/%)#$: 8$%KE%U$4<($'4<=/%X566TE%.E%5TZ%^%8+%G#0$;4<+10+%).*)3%.2$*"%.07%.)B.2=2)2+(%(03'$4-0% <$'"B/"#+-E K"A./$%+(03'$4-$%"/'+.)%2'$1.&"'($4-0%).2'"-"#+-%($%4>$'$/2+'%3*?#10+%<$'"B: /"#=E%b$1+%d`Jj%XU$4<($'4<=/%KE@%566TZ%#./$<)-9@%8+%,'$47%<$%3'$1049%,";+-()-+%"/E% T6:S6s%#.<=.2/04>%".?B%,'<+B=#$-94=4>%2$(%4<$."#"E%K"A./0+%0%<$3'$104<1+%01.2=2)4-+% B$;$#4<+%<3";10+%#./$<)-9%1$%+/"1"(04<1+%,";*"8+%#.,?*4<+.1+-%,"A./0+-%+(03'$4-0@% 1$2"(0$.2%/#+.20$%4<$.)%-+-%2'#$10$%-+.2%,'<+;(0"2+(%#0+A)%/"12'"#+'.-0E%K"#"*)-94=% .07%1$%;$1+%d`Jj%KE%U$4<($'4<=/%X566TZ%,";$-+@%8+%"/E%aa:has%K"A$/?#%,'<+B=#$%,"<$% 3'$104$(0%/'$-)%,'<+<%4<$.%/'?2.<=%108%R5%(0+.074=E%!$%2+1;+14-7%,'<+/.<2$*4$10$%(0: 3'$4-0%4<$."#+-%#%".0+;A+C4<9%#./$<)-9%1$2"(0$.2%YE%g$''$,04>%X566\ZE%N0$'=3";1$% -+;1$/%$1$A0<$%2+-%/#+.200%#=($3$%,'$#;",";"B10+%#07/.<+3"%;=.2$1.)%4<$."#+3"E 5aE% N%,'<=,$;/)%B'=2=-./0+3"%0%0'A$1;</0+3"%'=1/)%,'$4=%./$A$%'<+4<=#0.2+-%+(03'$4-0%B=*$%;#): /'"210+%#=8.<$%108%,'<+#0;=#$*=%2"%",'$4"#$1+%<$%,"("49%(";+A0%($/'"+/"1"(04<1=4>% ,'"31"<=%Xb).<4<=/%YE@%56RRE%.E%RZ


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R_S

U'=.2=1$%P3A04/$%X566TZ%<#'$4$%)#$37%1$%&$/2@%8+%/'$-+%IJ%Ra%(0A4<94"%<$*"8=*=@% 8+%"2#$'40+%/"A+-1=4>%'=1/?#%,'$4=%<$B+<,0+4<=%04>%,",=2%1$%10./"%0%G'+;10"%#=/#$A0: &0/"#$19%/$;'7%,'$4"#104<9%,'<+<%,'$4"#10/?#%<%1"#=4>%/'$-?#%4<*"1/"#./04>E%e+;: 1"4<+G10+%"B$#0$*=%.07%<B=2%;)8+-%#%.2".)1/)%;"%,"2'<+B%,";$8=E%[$/%1$'";<0*%.07%,'": BA+(%3+1+')-94=%A04<1+%/"1.+/#+14-+D%1$,0740$%.,"*+4<1+@%,'"#$;<94+%;"%#=/A)4<+10$% .,"*+4<1+3"%0%/)A2)'"#+3"E%U'$-+%V,'<=-()-94+W%<%'+<+'#9%2'$/2)-9%0(03'$12?#%-$/"%,": 2+14-$A1=4> % 3+1+'$2"'?# % 1$,07H % .,"*+4<1=4>E % l<$;/" % -+;1$/ % ," % .2'"10+ % <$3'"8+C% )(0+-.4$#0$-9%K"A$/?#@%j02#01?#@%m<+4>?#%4<=%L*"#$/?#@%/2?'<=%.2".)1/"#"%*$2#"%01: 2+3')-9%.07%<+%.,"*+4<1"G409%/'$-?#%,'<=-()-94=4>%XU"4>$1"#./0%eE@%566SZE NG'?;%,'<=4<=1%.,"*+4<1+3"%#=/A)4<+10$%(03'$12?#%#=(0+10H%1$A+8=D%B+<'": B"40+@%10+A+3$A1+%<$2');10+10+@%B+<;"(1"GH@%10+<1$-"("GH%-7<=/$%/'$-)%,'<=-()-94+: 3"@%B'$/%B+<,0+4<+C.2#$%&01$1."#+3"E%m<7.2"%-+;1$/%,'<=4<=19%"B4"G40%.,"*+4<1+-%-+.2% )<$A+810+10+%";%)8=#+/%X$A/">"A@%1$'/"2=/0Z%0%;+3'$;$4-$%1$%./)2+/%,'<+.27,.2#%<$'?#1"% ,",+*10"1=4>%-$/%0%2=4>@%/2?'=4>%0(03'$140%.2$A0%.07%"&0$'9%X/'$;<0+8+@%'"<B"-+@%10+)4<40: #"GH % ,'$4";$#4?#@ % ,'$4"#10/?# % 0 % ,"G'+;10/?#ZE %NG'?; % ,'<=4<=1 % 3+1+')-94=4>% #<'".2%A04<B=%A);<0%.,"*+4<10+%#=/A)4<"1=4>%.<4<+3?A10+%;"2/A0#9%-+.2%/'=<=.%3".," : ;$'4<=@ % ,'<=4<=10$-94=% .07% ;"% '+;)/4-0 % (0+-.4% ,'$4=E % Q % "4<=#0.2=4> % ,"#";?#% -+3"% ./)2/0%1$-;"2/A0#0+-%";4<)#$-9%0(03'$140@%.<4<+3?A10+%#%"BA04<)%,'"2+.2?#%<#09</?#% <$#";"#=4>@%.2$-94=4>%#%"B'"10+%(0+-.4%,'$4=%;A$%"B=#$2+A0%.#"04>%/'$-?#E%K$(07 : 2$H%2+8%1$A+8=@%8+%#%4<$.0+%/'=<=.)%<(10+-.<$%.07%3+1+'$A10+%("B0A1"GH%A);<0%,".<)/): -94=4>%,'$4=E K"A$4=@%/2?'<=%)2'$40A0%(0+-.4$%,'$4=@%4<7.2"%-+;1$/%;+/A$')-9%4>7H%,'<+2'#$10$% ./)2/?#%/'=<=.)%<$%3'$1049@%.<4<+3?A10+@%8+%)A+3*%,"3"'.<+10)%2$/8+%'=1+/%,'$4=%#%K"A: .4+%XR_s%B+<'"B"40+ZE%N'$4$-9%,'<+;+%#.<=.2/0(%40@%/2?'<=%";%;*)8.<+3"%4<$.)%10+%'$: ;<0A0%."B0+%<%)2'<=($10+(%.07%1$%'=1/)%,'$4=%/'$-)%,'<=-()-94+3"E U'=.2=1$%P3A04/$%#%'$($4>%c)1;$4-0%m+12')(%L2".)1/?#%Y07;<=1$'";"#=4>% ,'<+,'"#$;<0*$%#%566S%'E%B$;$10$%1$;%B'=2=-./0(0%0(03'$12$(0%<$'"B/"#=(0%<%K"A./0@% /2?'+%,"2#0+';<0*=%04>%10+4>7H%,"#'"2)%;"%/'$-)%0%#0$'7%#%("8A0#"GH%,'<+2'#$10$%/'=: <=.)E%m<7GH%<%104>%<(0+10*"%/0+')1+/%(03'$4-0@%#'$4$-94%2+8%"/'+."#"%;"%K"A./0%,"4>": ;<+10$%1$%'+/"1+.$1.@%#%1$;<0+0%<(0$1%1$%'";<0(=(%'=1/)%,'$4=E%N=B0+'$A0%'++(03'$: 4-7%A)B%,'<+1".0A0%.07%;"%/'$-?#%./$1;=1$#./04>%0%f"A$1;00E%m"'$<%'<$;<0+-%;+4=;)-9%.07% 2+8%1$%+(03'$4-7%K"A$4=%(0+.</$-94=%#%/'$-)E%b"%#=-$<;)%<10+4>74$%04>%.=2)$4-$%1$%<$: 3'$104<1=4>%'=1/$4>%,'$4=@%B+<'"B"40+%".093$-94+%,)*$,D%RT@Ts5h%#%f0.<,$100@%R_@Ts%#%P': A$1;00@%4<=%Ts%#%N0+A/0+-%d'=2$100E%L,$;+/%,'<=-$<;?#%;"%N0+A/0+-%d'=2$100%,"2#0+';<$% f"(+%F&&04+@%,";$-94@%8+%#%".2$210(%/#$'2$A+%566S%'E%<$'+-+.2'"#$*"%.07%1$%N=.,$4>% R5@R%2=.E%K"A$/?#@%4<=A0%"%]%2=.E%(10+-%;"%$1$A"304<1+3"%"/'+.)%'"/)%,",'<+;<$-94+3"E% K";"B10+%,'<+;.2$#0$%.07%.=2)$4-$%0(03'$12?#%#%P'A$1;00E N%#0+A)%+)'",+-./04>%(+;0$4>%^%.<4<+3?A10+%,'<=%"/$<-0%$/4-0%#=B"'4<=4>%^% ;<0+110/$'<+%0%,)BA04=G40%$/4+12)-9%#0+A/0%,'"BA+(@%-$/0%#%04>%/'$-$4>%.,'$#0$-9%0(0: 3'$140@ %.<4<+3?A10+% B+<;"(10E %[');1"%-+;1$/%"%#0$'=3";1+%.<$4)1/0@ % B"#0+( %B+<: ;"(1"GH%($%1,E%#%j"1;=10+%#0+A+%#=(0$'?#%0%/'=2+'0?#%V#=4>#=2=#$10$W%,'<+<%;$1+% .2$2=.2=4<1+E%g+1+'$A10+%2"%#*$;<+%_h%A"1;=C./04>%.$("'<9;?#%.)()-9%.#"-+%)/.00/(<&? <1+#/"&%)%0%,"2+(%gj`%Xg'+$2+'%j"1;=1%`)2>"'02=Z%;"/"1)-+%1$%04>%,";.2$#0+%#*$.1=4>% /$A/)A$4-0%Q%".2$2104>%#=10/$@%8+%0(03'$140%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-%.2$1"#09%Ra: 56s%4$*+-%,",)A$4-0%B+<;"(1=4>%#%j"1;=10+E %e+.2%2"%#0+A/"GH%<1$4<94$@%-+;1$/8+%-+-% 5hE%FB+410+%2+%#./$n10/0%.9%<1$4<10+%#=8.<+@%1,E%B+<'"B"40+%#%f0.<,$100%,'<+/'"4<=*"%-)8%56s


R]6

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

#0$'=3";1"GH%'$4<+-%#92,A0#$%<+%#<3A7;)%1$%(+2";"A"307%(0+'<+10$%B+<;"(1=4>@% /2?'<=%.#"B";10+%,'<+(0+.<4<$-9%.07%<%;<0+A104=%;"%;<0+A104=%Xg$'$,04>%YE@%56R6Z 5\E% F#+-%.#"B";=%,'<+(0+.<4<$10$%10+%1$A+8=%-+;1$/%'"<)(0+H%<B=2%;".*"#10+%<+%#<3A7;)%1$% "3'"(19%,'+.-7%,"A02=4<19@%-$/0+-%,";;$#$1+%.9%A"1;=C./0+%.$("'<9;=@%/2?'+%,'<=(=/$-9% "/"%1$%.#"0.2=%.2$2=.2=4<1= %+"I/"%$% #='$8$-94=%.07%^%4<7.2"%;".*"#1=(%^%,'<+1".<+10+(% B+<;"(1=4>%;"%011=4>%;<0+A104E%K$(072$H%2+8%1$A+8=%"%,*=11"G40%.$(+3"%<-$#0./$%B+<: ;"(1"G40%X(0+.</$10+%#%.p)"2$4>@%.4>'"10./$4>@%/"G40"*$4>@%,$'/$4>%0%01EZE%L29;%,'<=: ,).<4<+10+%"%2+1;+14-0%;"%<$108$10$%A04<B=%A);<0%($'301$A0<"#$1=4>@%#%2=(%B+<;"(1=4>% #=;$-9%.07%)<$.$;10"1+@%.<4<+3?A10+%#"B+4%,"A02=4<1+-%^%#%.2".)1/)%;"%.$("'<9;?#%^%,'+: .-0@%<#09<$1+-%<%2+1;+14-9%;"%($'301$A0<"#$10$%.$(+3"%,'"BA+()%,'<+;%"A0(,0$;9%#%56R5%'E j04<B$%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%#%N0+A/0+-%d'=2$100%'"G10+%#'$<%<+%.2')(0+: 10+(%04>%1$,*=#)E%N%,'<+;$/4+.=-1=(%5665%'"/)%B+<;"(10%0(03'$140%.2$1"#0A0%R\s% ,",)A$4-0%B'=2=-./04>%B+<;"(1=4>@%1$2"(0$.2%#%566S%'E%$8%5\sE%K";%/"10+4%566h%'"/)% b+,$'2$(+12%U"1.)A$'1=%YLQ%<$,=2$*%,"A./0+%/"1.)A$2=%"%,'"BA+(%0%./$A7%B+<;"(1"G40% 1$%"B.<$'<+%04>%";;<0$*=#$10$E%Q%)<=./$1=4>%#2+;=%01&"'($4-0%"/$<$*"%.07@%8+%#%N0+A/0+-% d'=2$100%0%N$A00%,'<+B=#$*"%"/E%5:_%2=.E%,"A./04>%B+<;"(1=4>@%#%b)BA010+%"/E%_66@%#%J;=1: B)'3)%0%K$'=8)%5%^%h%2=.E5T%$%#%l<=(0+%$8%]%2=.E%XK.<4<?*/"#./$%bE%566hZE N+;*)3%B'=2=-./0+3"%;<0+110/$%Vg)$';0$1W%A04<B$%0(03'$12?#%<%K"A./0%<1$4<94"%.07% <(10+-.<$%0%1$%,"4<92/)%'"/)%56R6%,"<".2$*"%1$%N=.,$4>%"/E%6@a%(A1E%0(03'$12?#%<%K"A./0@% 4"%"<1$4<$%;)8=%.,$;+/%#%,"'?#1$10)%<%#4<+G10+-.<=(0%X$,"3+)(D%R:5%(A1Z%.<$4)1/$(0E Q%4=2"#$1=4>%#4<+G10+-%;$1=4>%gIL%#%566T%'"/)%^%,0+'#.<=%'$<%";%,'<=.29: ,0+10$%K"A./0%;"%IJ%^%A04<B$%K"A$/?#%,'<+B=#$-94=4>%1$%+(03'$4-0%<1$4<94"%<($A$*$%;"% 5@5R%(A1@%<%4<+3"%#%IJ%;"%R@T5%(A1%".?BE%L9%2"%;$1+%"&04-$A1+@%10+";;$-94+%-+;1$/%'<+: 4<=#0.2+- % ./$A0 % (03'$4-0 % K"A$/?#E % Q % A"1;=C./0+3" %5/.00/ ( /& ( E&70 ( :%%1#+ ( G0<&./( Xd'"$;#$=@%56R6Z%"B+-()-94+3"%"/'+.%";%RE6]E566T%;"%_RE6_E566S%'E%;"#0$;)-+(=%.07 % 1,E%8+%#%"/'+.0+%2=(%#G'?;%,",)A$4-0%B+<;"(1=4>%j"1;=C4<=/?#%X"/E%_%2=.EZ@%1$-A04<: 10+-.<9%,"%d'=2=-4<=/$4>%XR%\R6Z%3'),7%.2$1"#0A0%K"A$4=%X5]]ZE%N%A0.2",$;<0+%'"/)%56R6% ,'<+;.2$#040+A+%.$("'<9;?#%/0A/)%A"1;=C./04>%;<0+A104%".<$4"#$A0@%8+%#G'?;%B+<;"(: 1=4>%G,094=4>%1$%)A04$4>%j"1;=1)%"/"*"%aa:h6s%.2$1"#09%B+<;"(10%0(03'$140%<%J)'": ,=%M'";/"#":N.4>";10+-@%$%5t_%.,"G'?;%104>%2"%K"A$4=5SE c'$14)./0%/""';=1$2"'%,'"-+/2)%eElE%m$'B=:f$AA$%^%K>0A0,,+%Y$'201%.<$4)-+@%8+% 1,E%#%566\%'"/)%#+%c'$14-0%,'$4"#$*"%,"1$;%R%(A1%,'$4"#10/?#%,"A./0+3"%,"4>";<+: 10$@%<+%#./$<$10+(%1$%;)89%/"14+12'$4-7%#%.$(=(%K$'=8)%X"/E%566%2=.E%".?BZ%Xm$'B=: f$AA%eElE@%566TE%.E%5SZ_6E%L2"#$'<=.<+10+%c'$14+:K"A"31+%,")'%Aw%J)'",+%#%,"$/4+.=-1=(% 5\E% P1&"'($4-+%,"4>";<9%<%,'<+,'"#$;<"1+-%,'<+<+%(10+%#%($'4)%56R6%'E%'"<("#=%<%YE%g$'$,0: 4>+(@%$12'","A"30+(%.,"*+4<1=(%XmlF!JY@%m+12'+%&"'%l+.+$'4>%"1%!$20"1$A0.(@%J2>104=% $1;%Y)A204)A2)'$A0.(@%l"+>$(,2"1%0%L)''+=%I10v+'.02=Z@%/2?'=%;A$%A"1;=C./04>%.$("'<9;?#% ,'"#$;<0%.<+'+3%,'"-+/2?#%B$;$#4<=4>%;"2=4<94=4>%/"1.+/#+14-0%(03'$4-0%<%/'$-?#%J)'",=% N.4>";10+-%;A$%A"/$A1+-%,"A02=/0%.,"*+4<1+-E 5TE%b$1+%2+%#=;$-9%.07%#92,A0#+%#%G#0+2A+%,'+<+12"#$1=4>%#4<+G10+-@%),)BA04<10"1=4>%,'<+<%cE%Y$': 201%;$1=4>%4<=%.<$4)1/?#%mE%q"*7;"#./0+3"%"'$<%#='$n10+%,'<+.<$4"#$1=4>%;$1=4>%(+;0$A: 1=4>%X,'<=,E%R%0%5ZE 5SE%P1&"'($4-7%27%,"<=./$*$(%,";4<$.%#0<=2=%.2);=-1+-%X#%'$($4>%B$;$C%#%,'"-+/40+%RERT@%<$;E%]Z% #%j"1;=10+@%1$%.,"2/$10)%<%,'<+;.2$#040+A$(0%.$("'<9;?#%;<0+A104D%j$(B+2>@%m02=%0%["#+'% f$(A+2.%#%;10$4>%5_:5]ERRE56R6%'E%"'$<%;"'$;49%B)'(0.2'<$%j"1;=1)%;.E%(0+.</$A1042#$%l0: 4>$';+(%dA$/+#+=E _6E%P12+'+.)-94=(%#=;$-+%.07%&$/2@%8+%cE%Y$'201%.<$4)1/0%.#+%",0+'$%(E01E%1$%Vg$<+40+%K'$#1+-WE


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R]R

566a%'"/)%;"A04<=*"%.07%#%K$'=8)%"/E%R]6%2=.E%,'$4"#10/?#%<%K"A./0E%b$1+%2+%B=*=%<;+4=: ;"#$10+%'"<B0+81+%<%Ra%2=.E%.)3+'"#$1=(0%,'<+<%&'$14)./9%$;(010.2'$4-7E%l"<B0+81"G40% 2+%2*)($4<=%,'$#;",";"B10+%.*$B$%/""';=1$4-$%(07;<=%01.2=2)4-$(0%";,"#0+;<0$A1=(0%<$% /"12'"A7%<$2');10+10$%4);<"<0+(4?#%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%a6ZE%e$/%,";$-+%m$'B=:f$AA@% )'<7;104=%b='+/4-0%;.E%<;'"#"21=4>%0%.,"*+4<1=4>%b;$..%,'<+,'"#$;<0A0%#%566h%'"/)%;=.: /'+21+%'"<+<1$10+%#%./$A0%,",)A$4-0%K"A$/?#%#%K$'=8)E%F/$<$*"%.07@%8+%.2$1"#09%]6s% ,",)A$4-0%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%<$(0+.</$*=4>%1$%,$'=./04>%)A04$4>E%L<4<+3?*"#$% $1$A0<$%B$;$C%,'<+,'"#$;<"1=4>%,'<+<%$1/0+2+'?#%b;$..%./*"10*$%)'<7;10/?#%;"%;+: 4=<-0%"%-+-%10+),)BA04<10+10)%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%hhZE F&04-$A1+%;$1+%N=;<0$*)%U"1.)A$'1+3"%lK%#%K$'=8)%<$%566\%'"/%XU)'<+-$%`E@% 56R6Z%#./$<)-9%1$%.2$*=%#<'".2%0(03'$12?#%<$'"B/"#=4>%<%K"A./0@%.<$4)-94%04>%A04<B7%1$% ]6%2=.E%".?BE%b$1+%2+%.9%<;+4=;"#$10+%<$108"1+%#%.2".)1/)%;"%'<+4<=#0.2+-%^%4>"H%2$/: 8+%.<$4"#$1+-%^%./$A0%,"A./04>%0(03'$12?#@%.<4<+3?A10+%#"B+4%(+;0$A1=4>%.<$4)1/?#% B+<;"(1=4>%K"A$/?#%1$%,"<0"(0+%"/E%R%(A1@%4"%<%/"A+0%#=;$-+%.07%A04<B9%<;+4=;"#$10+% <$#=8"19E%['$;=4=-10+%<1$4<94=%.2')(0+C%,"A./04>%(03'$12?#%<$%/'$-%;"4+A"#=%#=B0+: '$%P2$A07@%3;<0+%<$1"2"#$1"%2+8%#%566h%'E%,'","'4-"1$A10+%#0+A/9%^%#%.2".)1/)%;"%.2'): (0+10$%(03'$4-0%^%3'),7%,"A./04>%B+<;"(1=4>E%N%.$(=(%l<=(0+%2$(2+-.<=%/"1.)A$2% lK%"/'+GA0*%04>%A04<B7%1$%]:a%2=.E@%.)3+')-94@%8+%#=B?'%2+3"%/0+')1/)%,";=/2"#$1=%B=*% $2'$/4=-1=(%;A$%K"A$/?#%40+,*=(%/A0($2+(E%N%'$,"'40+%"%.=2)$4-0%+(03'$12?#%+/"1": (04<1=4>%<%K"A./0%0%011=4>%/'$-?#%`T%;"%N*"4>%.=31$A0<)-+@%8+%,"4<9#.<=%";%'"/)% 566a%4"'"4<10+%".0+;A$%.07%2$(%1$%.2$*+%"/E%R6%2=.E%K"A$/?#@%$%.,"*+4<1"GH%,"A./$%#%2=(% /'$-)%.2$1"#0%"/E%_s%4$*+-%,",)A$4-0%0(03'$12?#%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TZE F/'+GA+10+%4>$'$/2+')%(03'$4-0%K"A$/?#%,'<+B=#$-94=4>%,"<$%/'$-+(%#%J)'": ,0+%#=;$-+%.07%<$;$10+(%<;+4=;"#$10+%,'".2.<=(%"; %"/'+GA+10$% -+-%./$A0@ %,"10+#$8% ;$1+%"&04-$A1+%XgIL%0%01EZ%#=;$-9%.07%<1$4<10+%<$108"1+%#%.2".)1/)%;"%.<$4)1/?#%<$: '?#1"%,"A./04>@%-$/%0%/'$-?#%,'<=-()-94=4>E%Q;+4=;"#$10+%#07/.<=%/*","2%.,'$#0$%1$: 2"(0$.2%).2$A+10+@%$%1$#+2%".<$4"#$10+@%./$A0%04>%B+<;"(1"G40E%NG'?;%,'<=4<=1%2+3"% .2$1)%'<+4<=%#='?810H%1$A+8=%#0+A/9%A04<B7%(03'$12?#%)/'=2=4>@%#=(=/$-94=4>%.07%.2$: 2=.2=/"(@%4<=A0%,'<+B=#$-94=4>%,"<$%3'$104$(0%/'$-)%$A+%10+%<3*$.<$-94=4>%#=-$<;)% X#=-$<;=%<$'?#1"%/'?2/"2'#$*+%0%,"#2$'<$A1+@%-$/%0%;*)3"2'#$*+ZE%K$C.2#$%,'<=-()-94+% 10+%,".0$;$-9%"&04-$A1=4>%;$1=4>%;"2=4<94=4>%./$A0%B+<;"(1"G40%#G'?; %0(03'$12?#E% K".*)3)-9%.07%.<$4)1/$(0@%/2?'+%'?8109%.07@%#%<$A+81"G40%";%.2"."#$1+-%(+2";"A"300%A0: 4<+10$%0%"'3$10<$4-0%.<$4)-94+-E J)'",+-./0+%"'3$10<$4-+%/"14+12')-94+%.07%1$;%B$;$10+(%B+<;"(1"G40%($-9% /*","2%<%).2$A+10+(%(0+'10/?#@%$%1$#+2%#.,?A1+-%;+&0104-0%B+<;"(1"G40@%.=31$A0<)-94% 10+,"'?#1=#$A1"GH%;$1=4>%)<=./0#$1=4>%<%+)'",+-./04>%,$C.2#% 1$'";"#=4>E % L29;% ;A$%<$$/4+12"#$10$%./$A0%,'"BA+()%,"A02=4=%,".*)3)-9%.07%.<$4)1/$(0@%-$/04>%;"/"1)-9% "'3$10<$4-+% ,"<$'<9;"#+ %G#0$;4<94+ % ).*)30 %;A$ %.,"*+4<1"G40 %#=/A)4<"1=4>@ %# % 2=(% B+<;"(1=4>E%L<$4)1/0%2+%#%;)8=(%),'".<4<+10)%,"<#$A$-9%1$%"'0+12$4-7%#%./$A0%,'": BA+()E%F%2=(%-$/%#0+A/0+%2"%B=#$%,'<=BA08+10+@%G#0$;4<=%,'<=2$4<$1=%#4<+G10+-%,'<=: /*$;%!0+(0+4@%/2?'+%A04<B7%4<$."#"%0%;*)3"2'#$A+%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%.<$4)-9%1$%"/E% R%(A1%.,"G'?;%R@a%(A1%,'<+B=#$-94=4>%2$(%0(03'$12?#@%,";$-94@%8+%#07/.<"GH%2+-%,",)A$: 4-0%.2$1"#09%K"A$4=@%/2?'=4>%0A"GH%.<$4)-9%"B+410+%1$%6@a%(A1%;"%R%(A1%".?BE%L9%2"%;$1+%<$: ./$/)-94+%#%<+.2$#0+10)%<%"&04-$A1=(0%;$1=(0%gIL%X]S6%2=.E%".?B%#%566S%'E%<3*$.<$-94=4>% #=-$<;%;"%!0+(0+4ZE%l?8$%l"($10+4%<%B+'A0C./0+3"%Vb+)2.4>+%N+AA+W%,";$-+@%8+%"B+410+% A04<B$%B+<;"(1=4>%#%!0+(4<+4>%.,$;$@%-+;1$/8+%#<'$.2$%A04<B$%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%


R]5

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

<+%N.4>";10+-%J)'",=@%3*?#10+%<%K"A./0E%!$%)A04$4>%3*?#1=4>%10+(0+4/04>%(0$.2%,'<+B=: #$%"/E%5R%2=.E%B+<;"(1=4>%$%_6:]6s%.,"G'?;%104>%2"%K"A$4=%Xl"($10+4%lE@%56R6ZE%K";4<$.% 3;=%#*$;<+%d+'A01$%A04<B7%B+<;"(1=4>%"/'+GA$-9%1$%,)*$,0+%"/E%\%2=.E%".?B@%$%#%4$*=4>% !0+(4<+4>%1$%"/E%R66%2=.E@%'+;$/2"'<=%,0.($%Vb0+%L2k2<+W _R%.<$4)-9%./$A7%#.<=.2/04>%B+<: ;"(1=4>%#%!0+(4<+4>%1$%"/E%R%(A1%".?BE%Q%,"#";)%B'$/)%-+;1"A02+-%.2$2=.2=/0%2');1"% <%2=(0%.<$4)1/$(0%,"A+(0<"#$HE%K'$4"#104=%10+(0+4/04>%.4>'"10./%1$%,";.2$#0+%#*$: .1=4>%"4+1%#./$<)-9@%8+%4"%2'<+40%B+<;"(1=%#%d+'A010+%,"4>";<0%<%K"A./0E%PA+%#%'<+4<=#0: .2"G40%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%,'<+B=#$%#%!0+(4<+4>@%$%1$#+2%#%.$(=(%d+'A010+@%10+%,"2'$&0% ,'$#;",";"B10+%).2$A0H%10/2@%.<4<+3?A10+@%8+%#0+A)%<%104>%)2'$40*"%2$/8+%/"12$/2%<%'";<0: 1$(0%#%/'$-)%0%10+%#0$;"("%4<=%1$;$A%,'<+B=#$-9%1$%"B.<$'<+%!0+(0+4E%L9%2+8%1$%L2$'=(% U"12=1+140+%/'$-+@%#%/2?'=4>%A04<B$%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%-+.2%10+#0+A/$@%-$/%1,E%#%L<#+: 4-0%0%b$100@%#%!"'#+300%1$2"(0$.2%,'<+B=#$%R56:R_6%2=.E%,"A./04>%"B=#$2+A0%XU"4>$1"#: ./0%eE@%566SZ%0%10+<1$1$@%,'$#;",";"B10+%,'","'4-"1$A1$%;"%#<'".2)%.2')(0+10$%(03'$: 4-0 % A04<B$% B+<;"(1=4>% (03'$12?#%<$'"B/"#=4>E % g+1+'$A10+%,"'?#1$10+%.2')(0+10$% (03'$4-0%"B=#$2+A0%lK%<%.<$4)1/"#9%A04<B9%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%#%J)'",0+%1$.)#$% ,'<=,).<4<+10+@%8+%./$A$%B+<;"(1"G40%-+.2%,'","'4-"1$A1$%;"%.2')(0+10$%(03'$4-0E @"@"#R..)#7,+*&C)#()*+,-.,/01#2,'&%34#4#%7&C&0>#567,8:#8,*&#2,'<%? m>"40$8%(03'$4-+%K"A$/?#%,"%566]%'E%($-9%4>$'$/2+'%3*?#10+%<$'"B/"#=@%2"% ("2=#+(%04>%;+4=<-0%.9%2$/8+D%1$B=40+%;"G#0$;4<+C%0%/#$A0&0/$4-0%<$#";"#=4>i%+;)/$: 4-$%X.2);0$%1$%#=8.<=4>%)4<+A10$4>@%.,+4-$A0.2=4<1+%.</"A+10$Zi%,".<)/0#$10+%011+3"@% A+,.<+3"%8=40$%0%2)'=.2=/$E%Y03'$4-+%,"$/4+.=-1+%<%K"A./0%.9%<'?8104"#$1+%.2')/2)'$A10+% 0%4>"40$8%.9%2"%3+1+'$A10+%(03'$4-+%<$'"B/"#+@%2"%2');1"%-+.2%"/'+GA0H%/A)4<"#+%B";n4+% ,'"+(03'$4=-1+@%-$/%0%+#+12)$A1+%B$'0+'=%("B0A1"G40%XU$4<($'4<=/%KE@ %566TE%.E%]aZE% L29;%("8A0#"G40%#,*=#)%1$%,'<=.<*+%;+4=<-+%(03'$4=-1+%0%"/'+GA+10+%./)2/?#%(03'$4-0% #=;$-9%.07%("41"%"3'$104<"1+E%g+1+'$A10+%#.,?*4<+G10%(03'$140%.9%(*";.0%0%A+,0+-%#=: /.<2$*4+10%108%(03'$140%.,'<+;%'"/)%$/4+.=-1+3"E%K"1$;%56s%A+302=()-+%.07%#=8.<=(% #=/.<2$*4+10+(%XU$4<($'4<=/%KE@%566TE%.E%]]ZE%L9%2"%#%;)8+-%(0+'<+%$B."A#+140%.</?*% #=8.<=4>@%1$-4<7G40+-%,"%/0+')1/$4>%>)($10.2=4<1=4>@%,'$4)-94=%1$%"3?*%-$/"%108.<+-% /$2+3"'00%,'$4"#104=%>"2+A0@%<$/*$;?#%,'<+2#?'4<=4>@%4<7.2"%#%.,".?B%10+A+3$A1=@%10+: 4>7210%#%<#09</)%<%2=(%;"%#.,?*,'$4=%<$'?#1"%<%"'3$10<$4-$(0%,"("4"#=(0@%-$/%0%B$: ;$4<$(0%("102"')-94=(0%./$A7%0%4>$'$/2+'%+)'",+-./0+-%B+<;"(1"G40E K"A$4=%"4+10$10 %.9%,'<+<%,'$4";$#4?#%#%/'$-$4>%,'<=-()-94=4>% 1$-4<7G40+-% #=."/"%<+%#<3A7;)%1$%&$4>"#"GH%0%,'$4"#02"GHE%N%N0+A/0+-%d'=2$100@%3;<0+%1$-,'7;<+-% "2#$'2"%'=1+/%,'$4=%;A$%(03'$12?#%<%1"#=4>%,$C.2#%4<*"1/"#./04>%IJ@%A"/$A10%,'$: 4"#104=%"B$#0$A0%.07%04>%/"1/)'+14-0E%K"A$/%.2$*%.07%.=1"10(+(%2$10+3"%0%."A0;1+3"%,'$: 4"#10/$_5E %P(03'$12?#%1$-4<7G40+-%"/'+GA$1"%2$(%-$/"D%VB"40$1=W%X(03'$140%.+<"1"#0@% .2);+140%,'$4)-94=%#%#$/$4-+@%,"#'$4$-94=%,'<+<%A$2$%#%2+%.$(+%(0+-.4$%;A$%)<),+*10+10$% B);8+2)Z@%V4>"(0/0W%X-+;1"'$<"#+%#=-$<;=%#%4+A)%<;"B=40$%G'";/?#%1$%"/'+GA"1=%4+A@% 1,E%.$("4>?;@%2'$/2)-94=%"#+%#=,$;=%01.2')(+12$A10+Z@%V*".".0+W%X("2=#"#$10%4>7409% ,'<+8=40$%,'<=3";=@%1$)/9%-7<=/$@%)<=./$10+(%A+,.<+3"%#=/.<2$*4+10$Z%XL<=**"%`E@%56RRZE _RE% !"0(5/R/'0%X,"AE%,";,"'$Z%^%-+;+1%<%]%;#)2=3";10/?#%)/$<)-94=4>%.07%#%d+'A010+@%,"(=GA$1=% -$/"%,"("4%;A$%".?B%B+<;"(1=4>%X,'<=,"(01$-94=%10+4"%Vg$<+27%IA04<19W%#=;$#$19%#%K": <1$10)%,'<+<%cKN%Vd`lU`WZE _5E% K"A$4=%1$-4<7G40+-%#=/"1=#$A0%,'$4+%"/'+GA$1+%2$(%-$/"%V_bW%^%!1++@%!"./6@%!#%$0.&1)%X1);: 1$@%B');1$@%10+B+<,0+4<1$ZE


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R]_

m"'$<%4<7G40+-%1$%.2);0"#$10+%<$%3'$1049%;+4=;)-+%.07%,"A./$%(*";<0+8E%N%'$($4>% ,'"3'$()%Jl`LYIL__%#%$/4+.=-1=(%'"/)%$/$;+(04/0(%566at566a%#=-+4>$*"%<%/'$-)% 1$% .2);0$%T%_S6%K"A$/?#@%"%Rt]%#074+-%108%#%'"/)%)B0+3*=(E%!$%,";.2$#0+%)(?#%(07;<=1$: '";"#=4>%<%("8A0#"G40%.2);0"#$10$%#%011=(%/'$-)%./"'<=.2$*"%R@T%2=.E%".?B%X#=-$<;=% /'?2/""/'+."#+D%.2$8+%<$3'$104<1+@%A+210+%/)'.=%-7<=/"#+@%.2);0$%.+(+.2'$A1+%XFG'": ;+/%d$;$C%1$;%Y03'$4-$(0@%566hZ_]E%b$1+%2+%10+%)#<3A7;10$-9%A04<B=%K"A$/?#@%/2?'<=% ,";-7A0%<$%3'$1049%.2);0$%1$%#*$.19%'7/7E% `12'","A"3%<%)10#+'.=2+2)%#%L)''+=%YE%g$'$,04>%#%.#"04>%B$;$10$4>%1$;%K": A"109%B'=2=-./9@%,'+<+12"#$1=4>%#%A04<1=4>%(+;0$4>@%$/4+12)-+%'".1949%&$A7%(03'$4-0% K"A$/?#%;"%/'$-?#%IJ%0%$;+/#$219%;"%10+-%./$A7%B+<;"(1"G40%'";$/?#E%Q#'$4$%)#$37% .<4<+3?A19%1$%1"#=%;A$%K"A$/?#%.,".?B%(03'$4-0@%,"A+3$-94=%1$%,+'($1+121=(%,";'?: 8"#$10)%X.2);0)-94=%#%K"A.4+%,'$4)-9%1,E%#%N0+A/0+-%d'=2$100%A)B%1$%";#'?2ZE %Y*";<0% A);<0+@%4"'$<%A+,0+-%'$;<94=%."B0+%<%"B4=(%-7<=/0+(@%"'3$10<)-9%.#"-+%8=40+%1$%011=4>%^% 108%04>%,";'?8)-94=%/0+;=G%'";<04+%^%<$.$;$4>E%U),)-9%2$10+%B0A+2=%;"%N$'.<$#=@%B=%/": '<=.2$H%<%,"'?#1=#$A10+%2$104>%).*)3%X"'2";"12$@%&'=<-+'ZE%g$'$,04>%"/'+GA$%./$A7%,"A: ./0+-%+(03'$4-0%1$%R6s%"B=#$2+A0%lK%X4"%,"2#0+';<$*"B=%,"#.<+4>1+%.<$4)1/0Z@%,";#$: 8$-94%-+;1"4<+G10+%,"#.<+4>1=%#%K"A.4+%,"3A9;@%8+%2"%(03'$4-+%;*)3"2'#$*+%<%2+1;+14-9% ".0+;A+C4<9E%g;=B=%"#+%R6s%K"A$/?#%1$,'$#;7%#=-+4>$*"%<%/'$-)@%.2$1"#0*"B=%2"%0.2"21=% ;A$%lK%)B=2+/@%,"'?#1=#$A1=%<+%.2'$2$(0%"/'+.)%PP%#"-1=%G#0$2"#+-%Xd)1;$%YE%566hE%.E%]ZE d+<;"(1"GH%K"A$/?#%,"<$%/'$-+(%#%J)'",0+%-+.2%,"4>";19%4>$'$/2+')%(03'$: 4-0E%b"2/10740%109%.9%.2);+140%,"<B$#0+10%A)B%10+,".0$;$-94=%.2=,+1;0)(%1$)/"#+3"% 4<=%2)'=G40@%/2?'<=%<%10+;".2$2/)%G'";/?#%&01$1."#=4>%;"/"1)-9%#=B"')%"%<1$(0": 1$4>%#*?4<73".2#$E%K"273)-94=%.07%/'=<=.%3".,";$'4<=%,'<=4<=10$%.07%2$/8+%;"%),$;/)% &0'(%<$2');10$-94=4>%0(03'$12?#%1$%4<$'1"E%[$/0+%10+A+3$A1+%&0'(=%10+%B$1/')2)-9@%2=A: /"%#%B*=./$#04<1=(%2+(,0+%V<#0-$-9%.07W@%,"<".2$#0$-94%.#"04>%,'$4"#10/?#%B+<%G'";: /?#%;"%8=40$E%d+<;"(10%4<7.2"%8+B'<9@%/'$;19@%#=/"'<=.2)-9%;"%4+A?#%<$'"B/"#=4>% ;<0+40%X,'".2=2)4-$ZE%Q$%.#"-9%+3<=.2+14-$A19%/"1;=4-7%#0109%<*=%A".@%'<$;<0+-%,'<=<1$-9% .07%;"%G#0$;"(+3"%#=B"')E%Y"81$%#074%(?#0H%"%<'?8104"#$1=(%4>$'$/2+'<+%B+<;"(: 1"G40@%#=10/$-94=(%<%;+4=<-0%"%,"3";<+10)%.07%A)B%10+%<%B+<;"(1"G409E%N*?4<94=%.07% 10+%<$#.<+%4<=109%2"%<%#=B"')@%4>"H%,"%&$/40+%4<7.2"%3";<9%.07%<+%<*=(%A".+(E%F#$%<3": ;$%-+.2%#=B"'+(%.,+4=&04<1=(@%B"%1$-4<7G40+-%1$.27,)-+%-)8%#%#$')1/$4>%B=40$%B+<: ;"(1=(E%d+<;"(1"GH%B=#$%2$/8+%./)2/0+(%<;$'<+C%A"."#=4>%X/A7./0%B);"#A$1+%0%8=: #0"*"#+Z@%1$<B=2%-+;1$/%4<7.2"%#=10/$%<%)2'$2=%#07<0%'";<011=4>%0%10+("81"G40%#=/": 1=#$10$%,'$4=%1$%./)2+/%)<$A+810+10$%";%$A/">"A)@%1$'/"2=/?#%0%A+/?#E%N%10+/2?'=4>% ,"A./04>%",'$4"#$10$4>%B+<;"(1+3"%"/'+GA$%.07%2+8%(0$1+(%/A".<$';$@%-+;1$/%2"%&'$1: 4)./0+%"/'+GA+10+%B+<;"(1+3"%10+%,'<=.2$-+%;"%;"G#0$;4<+10$%2'$1.&"'($4=-1+-%B+<: ;"(1"G40%#%J)'",0+%M'";/"#":N.4>";10+-E%c'$14)./0%/A".<$';%^%#%,'<+40#0+C.2#0+% __E% K'"3'$(%)10-1=%,"#"*$1=%#%RSTS%'E@%/2?'+3"%4+A+(%-+.2%,'",$3"#$10+%0%)*$2#0$10+%#=(0$1=% .2);+12?#%(07;<=%)4<+A10$(0%/'$-?#%IJ%X-$/"%4<7GH%,'"3'$()%#.,?A1"2"#+3"%LFml`[JL% #.,0+'$-94+3"%#.,?*,'$47%(07;<=1$'";"#9%#%"B.<$'<+%+;)/$4-0ZE _]E%N+;*)3 %;$1=4> % b``b % Xb+)2.4>+'% `/$;+(0.4>+'% `).2$).4>;0+1.2 % ^ % !0+(0+4/$ % m+12'$A$% N=(0$1=%`/$;+(04/0+-Z@%#%'"/)%$/$;+(04/0(%566]t566a%#%!0+(4<+4>%.2);0"#$*"%"/E@%R5@5% 2=.E%K"A$/?#%X;')3$%4"%;"%#0+A/"G40%3'),$%,"%.2);+12$4>%<%m>01Z@%;$1+%f03>+'%J;)4$20"1%L2$20: .204.%`3+14=%#%N0+A/0+-%d'=2$100%#./$<)-9%1$%"/E%5@5%2=.E%L2);0)-94=4>%"B=#$2+A0%,"A./04>%X5%'$<=% #074+-%108%#%'"/)%,",'<+;<$-94=(ZE%K";$-7%<$D(9&+#,6('#($.#%",S%XFG'";+/%d$;$C%1$;%Y03'$4-$: (0@%566hZE


R]]

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

;"%1,E%,"A./04>%B+<;"(1=4>%^%'?810%.07%#='$n10+%"/'+GA"19%,"<=4-9@%-$/9%($%#%,"'<9;: /)%.,"*+4<1=(@%1$%-+3"%;10+E%K"A./0%B+<;"(1=%-+.2%,"<$%2=(%,"'<9;/0+(@%-+.2%1%D0. ( ,+#))@%,";%10(E d$;$-94=%#%j"1;=10+%.,"*+4<1"GH%B+<;"(1=4>%,"A./04>%0(03'$12?#%<$(0+.<: /)-94=4>%,).2".2$1=%X.p)"2=Z%YE%g$'$,04>%,";-9*%,'?B7%$1$A0<=%.,"."B)@%#%-$/0%,"A.4=% B+<;"(10 %,".2'<+3$-9%G#0$2%.,"*+4<1=@ %.2$'$-94%.07%,",'<+<% 109%,"/$<$H@ % -$/ % A);<0+% <($'301$A0<"#$10%/"12+.2)-9%"'$<%",0+'$-9%.07%;"(01$4-0%0%($'301$A0<$4-0%#%3A"B$A1=(% (0+G40+ % #=."/" % '"<#01072+3" % /$,02$A0<()@ % -+;1"4<+G10+ % .2$1"#094 % -+3" % 012+3'$A19% 4<7GHE%g$'$,04>%,'<+/"1)-+@%8+%./),0$10+%.07%#=*94<10+%1$%.2')/2)'$A1=4>%0%+/"1"(04<: 1=4> % ;+2+'(01$12$4> % 4>$'$/2+') % #=/A)4<+10$ % ,"A./04> % 0(03'$12?# % "<1$4<$ % 1$<B=2% ),'".<4<"1=@%-+;1"#=(0$'"#=%"B'$<@%10+%;$-94%#=-$G10+10$%$10%,'"31"<=@%4"%;"%04>% A".)%#%,'<=,$;/)%)<=./$10$%,'<+<%104>%,+*10%,'$#%.,"*+4<1=4>%1$%'?#10%<%"B=#$2+A$: (0%B'=2=-./0(0%0%,"<".2$*=(0%J)'",+-4<=/$(0%,"%56RR%'"/)E%`12'","A"304<1+%,";+-G40+% ;"%&)1/4-0@%'"A0%0%<1$4<+C%/)A2)'"#=4>%B+<;"(1"G40@%#07<0%3'),"#=4>@%1$;)8=#$10$% $A/">"A)@%,".2'<+3$10$%,$C.2#$%0%;"(01)-94+-%.,"*+4<1"G40%)-$#10*"%B"#0+(@%8+%.2')/2): '$A10+%";'<)4+10%A);<0+%<%"/'+GA"1=(%,"4>";<+10+(@%'+/"1.2'))-9%.,"*+4<1"G40%0%&"'(=% .0A10+%,"#09<$1+@%(0("%#'"30+3"@%#=/A)4<$-94+3"@%>+3+("104<1+3"%G'";"#0./$%1+"A0: B+'$A1+3"%,"'<9;/)E `1$A0<)-94%0%1$;$-94%.+1.%;=./)'."(%0%,'$/2=/"(%2#"'<+10$%<1$4<+C%#G'?;% A"1;=C./04>%B+<;"(1=4>%0(03'$12?#%,"A./0+3"%,"4>";<+10$%g$'$,04>%;"#";<0@%8+%.,+: 4=&04<1$%,"<=4-$%B+<;"(1=4>%(03'$12?#%<%,".2/"()10.2=4<1=4>%.,"*+4<+C.2#%#%3A"B$A: 1=(%(0+G40+@%4<=10%<B0?'%1"'(%0%#$'2"G40%X"%/2?'=4>%("#$%#%.=1;'"(0+%-&7&?)&F"0/"? ,1)Z%+&+/2=#1=(%10+%2=A/"%+/"1"(04<10+@%$A+%2$/8+%.,"*+4<10+%0%/)A2)'"#"%Xg$'$,04>% YE@%56RRZE%J&+/2=#1=(@%,"10+#$8%,'+<+12)-+%.,".?B@%#%-$/0%3'),=%,";,"'<9;/"#$1+% <$4>"#)-9%,+#0+1%,"<0"(%$)2"1"(00@%,"4<)40+%#*$.1+-%#$'2"G40%0%#<3A7;19%.0*7%#%/"1: 2$/2$4>%<%;".2$#4$(0%).*)3%;A$%B+<;"(1=4>@%#*$;<$(0%0%",0109%.,"*+4<19E%K",'<+<%'$: ;=/$A1+%";'<)4+10+%01.2=2)4-"1$A1+3"%.=.2+()@%B+<;"(10%K"A$4=%,"<".2$-9%#%<1$1=(@% .,'$#;<"1=(@%,'<=-$<1=(%2+'=2"'0)(@%3;<0+%<$4>"#$10$%0%/)A2)'"#+%'+$/4-+%.9%#=)4<": 1+%0%'"<#01072+%#%,'"4+.0+%.2",10"#+-%;+3'$;$4-0%.,"*+4<1+-%0%+/"1"(04<1+-%#%)B?.2#"E Y04>$*%g$'$,04>%)#$8$@%8+%(0("%'+A$2=#10+%*$2#+3"%;A$%,"A./04>%(03'$12?#% X<+%#<3A7;)%1$%.2')/2)'$A1+%"3'$104<+10$%0%10+,+#19%.=2)$4-7%.,"*+4<19Z%#4>";<+10$% #%B+<;"(1"GH@%2');10+-%0(%<%10+-%#=-GH%<%,"#";)%B$';<0+-%3*7B"/04>@%.)B2+A1=4>@%.,+: 4=&04<1=4>%/)A2)'"#"%4<=110/?#E%F<1$4<$%2"@%8+%-$/0+/"A#0+/%G#0$;4<+10+%).*)3%;A$% B+<;"(1=4>%#% 1$-BA08.<=4>% A$2$4> % ().0 %4+4>"#$H% .<4<+3?A1$%"2#$'2"GH@ %,"10+#$8% .2')/2)'$A1+%#*94<+10+%10+/"10+4<10+%"<1$4<$H%().0%#*94<+10+%1$%,"<0"(0+%.,"*+4<: 1=(%0%/)A2)'"#=(%Xg$'$,04>%YE@%56RRZE d+<;"(1"GH%-+.2%-+;19%<%,'<=4<=1%#=/A)4<+10$%.,"*+4<1+3"@%$2'$/4=-1=(%,'<+;: (0"2+(%B$;$C%0%'?81+3"%'";<$-)%;+B$2@%1$%/2?'+%-+;1$/%10+%,'<=4>";<9%A);<0+%#=/A)4<+: 10@%A+4<%4<7.2"%40@%/2?'<=%<%10(0%#$A4<9@%)/$<)-94%#0;("%($'301+.)%.,"*+4<1+3"@%1$%/2?'=% /$8;=%("8+%2'$&0H%<%,"#";)%10+,'<=.2"."#$10$%;"%#$'2"G40%A+894=4>%)%,";.2$#%.=.2+()E% K"A02=4=%1$2"(0$.2%^%.<4<+3?A10+%,'<+;%#=B"'$(0%^%.2$'$-9%.07%,'<+/"1$H%.#"04>%#=B"': 4?#@%-$/%#0+A/9%#$37%,'<=/*$;$-9%;"%#$A/0%<%#.<+A/0(0%&"'($(0%10+.,'$#0+;A0#"G40%.,": *+4<1+-E%L29;%2$/%#$81+%.9%#.<+A/0+%0104-$2=#=%"B=#$2+A./0+@%#.,0+'$-94+%A"/$A1+@%1$'";": #+%0%2'$1.1$'";"#+%,'"3'$(=%1$%'<+4<%#=4>";<+10$%<%B+<;"(1"G40@%.<4<+3?A10+%<$#09: <=#$1+%A"/$A1+%,$'21+'.2#$%<%);<0$*+(%01.2=2)4-0%0%"'3$10<$4-0%/'$-?#%,'<=-()-94=4>@%"': 3$10<$4-0%,"A"10-1=4>%"'$<%"'3$10<$4-0%<%/'$-)%,"4>";<+10$E %F;,"#0+;<0$A1"GH%<$%A".=%


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R]a

1"#+-%,"%566]%'E%(03'$4-0@%2"%;)8+%#=<#$10+%<$'?#1"%;A$%,$C.2#%,"4>";<+10$@%-$/%0%;"4+: A"#=4>@%$A+%0%";,"#0+;<0$A1"GH@%#%/2?'+-%#011=%,$'2=4=,"#$HE%bA$2+3"%2$/%#$81=(%<$;$: 10+(%-+.2%.2#"'<+10+%#%IJ%.,?-1+-@%"&04-$A1+-%,"A02=/0%0%.2'$2+300%(03'$4=-1+-E%`B=%2"%-+;1$/% B=*"%("8A0#+@%/$8;+%<%,$C.2#%#011"%-$.1"%"/'+GA0H%0%<$$;'+."#$H%.#"-+%"4<+/0#$10$E Q"#27,(')-#()*+,-.,/01#2,'&%34#*&#F7&.10?#C&%,#87,(')-#(7&%6#<:<=)-6# -1J+*:.&7,+,4:0>#+*1&S&;#1.<=:=60C,.&'.:0> Q"!"#2,=7*)(&#8&7=.)7<=4&#-1J+*:.&7,+,4)F,T#1.<=:=60C1#1#,7F&.1*&0C1# 7*?+,4:0>U#<&-,7*?+,4:0>#1#8,*&7*?+,4:0> Q-$#0./"%B+<;"(1"G40%2"%0.2"21=%,'"BA+(%.,"*+4<+C.2#%1$%4$*=(%G#0+40+@%/2?: '+3"%'"<#09<$10+%#=($3$%#.,?*;<0$*$10$%#0+A)%01.2=2)4-0@%"'3$10<$4-0%'<9;"#=4>%0%,": <$'<9;"#=4>@%2$/8+%#%'$($4>%,$'21+'.2#$%2'$1.1$'";"#+3"E%Q%,'"BA+(+(%B+<;"(1": G40%<($3$%.07%2$/8+%J)'",$@%/2?'+-%,$C.2#$%,"#"A0%<;$-9%."B0+%.,'$#7%<%-+3"%#$30%0%/".<: 2?#%.,"*+4<1=4>%<$10+;B$C%#%2=(%<$/'+.0+E%N%.=2)$4-0%.<4<+3?A1+-%#=;$-9%.07%<1$-;": #$H%.,"*+4<+C.2#$%IJ@%/2?'$%#%#=10/)%'"<.<+'<+10$%"%1"#+%,$C.2#$%<%B=*+3"%BA"/)%.": 4-$A0.2=4<1+3"%0%.2",10"#+3"%);".27,10$10$%04>%"B=#$2+A"(%.#"04>%'=1/?#%,'$4=@%.2$: 17*$%#"B+4%1"#=4>%#=<#$C@%#=10/$-94=4>%<+%.#"B";1+3"%,'<+,*=#)%(0+.</$C4?#% L2$'+3"%U"12=1+12)E%K'"BA+(%B+<;"(1"G40%.<4<+3?A10+%;"2=/$%(03'$12?#%<$'"B/": #=4>%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%#%2=(%^%B7;94=4>%,'<+;(0"2+(%<$012+'+."#$: 10$%2+-%4<7G40%;0$31"<=%^%;"2/1072=4>%B+<;"(1"G409%(03'$12?#%<%K"A./0E N=;$-+%.07@%8+%,'<=%).2$B0A0<"#$1=(%.2')(0+10)%(03'$4-0@%,"("4=%#%'"<#09: <=#$10)%,'"BA+(?#%#011=%);<0+A0H%+(03'$12"(%04>%1$'";"#+%/"1.)A$2=E%c$A$%+)'": ,+-./0+- % (03'$4-0 %<% /'$-?#% J)'",=% M'";/"#":N.4>";10+- %,'<=-7*$% -+;1$/%2$/%;)8+% '"<(0$'=@%8+%B+<%#.,?*,'$4=%'<9;?#%1$'";"#=4>%0%"'3$10<$4-0%,"<$'<9;"#=4>%10+%;$% .07%,'$#;",";"B10+%./)2+4<10+%0%,'7;/"%2+3"%,'"BA+()%'"<#09<$HE%N%G#0+2A+%),'<+;: 10"%,'+<+12"#$1=4>%.<$4)1/?#%X5:_%(A1Z%+(03'$12?#%<%K"A./0%.2$1"#0%2"%#0+A/0%/*": ,"2@%<$'?#1"%;A$%#*$;<%/'$-?#%,'<=-()-94=4>@%-$/%0%;A$%lKE%!"#=4>%#=<#$C%-+;1$/% 031"'"#$H%.07%10+%;$@%1$A+8=%0(%.,'".2$H%,",'<+<%<012+3'"#$1+%;<0$*$10$@%1$/0+'"#$ : 1+%1$%#=,'$4"#$10+%,'"3'$(?#%X1$%,"<0"(0+%+)'",+-./0(@%1$'";"#=(%0%A"/$A1=(Z% .,'<=-$-94=4>%012+3'$4-0%0(03'$12?#%<+%.,"*+4<1"G409%,'<=-()-949%XL<4<+,$C./0%YE@% 566TE%.E%5:TZE N=,'$4"#$10+ % 2$/04> % ,'"3'$(?# % #=($3$ % ,";-740$ % 0104-$2=# % B$;$#4<=4>@% "'0+12)-94=4>%#%./$A0%0%4>$'$/2+'<+%,'"BA+()E%!$%,"<0"(0+%IJ%,";-72+%<".2$*=%(E01E% 0104-$2=#=%B$;$#4<+D 짜 c)1;$4-$%J)'",+-./$%^%X."1;$8+%1$%2+($2%-$/"G40%8=40$%0%,'$4=%#%IJD %566_@% 566\i%$1$A0<$%./)2+4<1"G40%B$;$C%0%1$'<7;<0%B$;$#4<=4>Z 짜 L)B:g'),$( K)*#T%"*83% ,'<= % U"(02+40+ % ;.E % <$B+<,0+4<+10$ % .,"*+4<1+3" % IJ% X#=,'$4"#$*$%(E01E%#./$n10/%VB0+;1=4>%;"(?#WZ 짜 J)'"B$'"(+2'%X."1;$8%#%566\%;"2=4<94=%,+'4+,4-0%B0+;=Z 짜 l$,"'2% Y0+'<+10+% d+<;"(1"G40 % 1$%,"<0"(0+% IJ % X,'"-+/2% YKf`LPL@ % l$,"'2% 566\D%),"'<9;/"#$10+%,'"BA+()%2=,"A"300%B+<;"(1"G40%0%$1$A0<$%("8A0#"G40% B$;$10$%B+<;"(1"G40%<$%,"G'+;1042#+(%B$<=%;$1=4>%,"4>";<94=4>%";%"'3$10: <$4-0%G#0$;4<94=4>%).*)30%;A$%B+<;"(1=4>%X1$'";"#+%01.2=2)2=%.2$2=.2=4<1+%0%B$: ;$10$%."1;$8"#+Z


R]h

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

짜 cJ`![L`%^%J)'",+-./$%c+;+'$4-$%F'3$10<$4-0%K"<$'<9;"#=4>%b<0$*$-94=4>%1$%

짜 짜

'<+4<%d+<;"(1=4>%X/""';=1$4-$%B$;$C%1$'";"#=4>%,$C.2#%4<*"1/?#%"'3$10: <$4-0%1$;%B+<;"(1"G409@%L2$1"#0./"%N"B+4%j04<B=%F.?B%d+<;"(1=4>%#%J)'": ,0+@%A"BB013%#%IJ J)'",+-./0+%FB.+'#$2"'0)(%d+<;"(1"G40%X'$,"'2=%;"2E%1$'";"#=4>%.2$2=.2=/%0%,": A02=/0%#%/'$-$4>%IJ%#%<$/'+.0+%B+<;"(1"G40@%b<0+110/%"%d+<;"(1"G40%^%566\%'E% ;"2=4<=%.2$1;$';?#%).*)3%;A$%B+<;"(1=4>%0%.2$1;$';$4>%,"("4=@%0104-$2=#$% "BA04<+10$%/".<2?#%,"("4=Z J[fFL%^%J)'",+-./$%[=,"A"30$%d+<;"(1"G40%0%N=/A)4<+10$%Y0+.</$10"#+3" d+<;"(1"GH%#%U"12+/G40+%J)'",+-./0+3"%L,0.)%K"#.<+4>1+3"%X,'<+,'"#$;<": 1=%<".2$10+%#%/'$-$4>%+)'",+-./04>%^%2$/8+%#%K"A.4+%^%#%56RR%'EZ

K$C.2#$%IJ%,'<=.27,)-94%;"%,'"-+/2?#%+)'",+-./04>@%,";+-()-9%0104-$2=#=%B$: ;$#4<+%2$/8+%1$%,"<0"(0+%/'$-"#=(@%;"%/2?'=4>%(E01E%1$A+89D%.)/4+.=#1+%X4"%_%A$2$Z%B$;$: 10$%A04<+B1"G40%B+<;"(1=4>%XP'A$1;0$Z@%",'$4"#$10+%!$'";"#+-%L2'$2+300%N$A/0%<%d+<;"(: 1"G409%Xm<+4>=Z%0%N730+'./0+-%L2'$2+300%N$A/0%<%d+<;"(1"G409@%/2?'$%'+/"(+1;"#$*$%c)1: ;).<%VN.,?A1+%;<0$*$10+W%X,"#"*$1=%,'<+<%#*$;<+%N730+'Z%"'$<%;$'("#=%L=.2+(%l+-+.2')% UA0+12?#%#%,A$4?#/$4>%;A$%B+<;"(1=4>%Xd);$,+.<2ZE%N73'=%.9%,0+'#.<=(%/'$-+(%#%J): '",0+%M'";/"#+-@%/2?'+%#;'$8$%.2'$2+307%'"<#09<=#$10$%B+<;"(1"G40E%c)1/4-"1)-9%A)B%.9% #%&$<0+%#;'$8$10$%1"#"4<+.1+%.=.2+(=%)("8A0#0$-94+%/"(,A+/."#+%<B0+'$10+%01&"'($4-0% "'$<%;*)3"2'#$*+%("102"'"#$10+%,'"BA+($2=/0%B+<;"(1"G40%#%b$100@%f"A$1;00@%N0+A/0+-% d'=2$100@%f0.<,$100@%!0+(4<+4>@%m<+4>$4>@%P'A$1;00@%d+A300%"'$<%c01A$1;00E F'3$10<$4-+@%/2?'=4>%"B.<$'%<$012+'+."#$C%./),0$%.07%1$%,'"BA+($2=4+%B+<: ;"(1"G40@%'+$A0<)-9%.#"-+%,'"-+/2=%2$/8+%#%,$'21+'.2#$4>%,"1$;1$'";"#=4>@%<"'3$10: <"#$1=4>%#%4+A)%,'",$3"#$10$%011"#$4=-1=4>%'"<#09<$C%#%"B.<$'<+%012+3'$4-0%".?B% B+<;"(1=4>%1$%2+'+10+%J)'",=E%!$A+8=%;"%104>%(E01E%,$'21+'.2#"%f"(+{N"'/@%/2?'+% <".2$*"%<$#09<$1+%,'<+<%,$'21+'.2#$D%`3+1;7%d+<;"(1"G40%XK"A./$Z@%`..0.2$14+%Xm<+: 4>=Z%"'$<%f"(+%L#++2%f"(+%Xf"A$1;0$ZE%N.,?*,'$4$%#%'$($4>%,$'21+'.2#$%,"A+3$% ,'<+;+%#.<=.2/0(%1$%#=(0$10+%;"G#0$;4<+C%#%<$/'+.0+%;"B'=4>%,'$/2=/%"'$<%,'<=3": 2"#=#$10)%#.,?A1=4>%'$,"'2?#%("102"')-94=4>%./$A7%B+<;"(1"G40%#%J)'",0+E K"A./0+%0104-$2=#=%#%<$/'+.0+%#=,'$4"#$10$%.2$1;$';?#%).*)3%#%<#$A4<$10)%B+<: ;"(1"G40%,";+-()-9%,'<+;+%#.<=.2/0(%K"("'./0+%c"')(%1$%l<+4<%N=4>";<+10$%<%d+<: ;"(1"G40%XB$;$10$%."4-";+("3'$&04<1+@%,'"-+/2=D%`3+1;$%d+<;"(1"G40@%(0+.</$(#: .0+40E,AZ%0%L0+40%N.,?*,'$4=%Vd`lU`WX,'"3'$(%K"#'"2=ZE N%J)'",0+%#./$<$H%("81$%#0+A+%<012+3'"#$1=4>%L2'$2+300%N=4>";<+10$%<%d+<: ;"(1"G40@%4"%^%<;$10+(%K0"2'$%FA+4>$%^%,"<#$A$%.9;<0H@%8+%01;=#0;)$A1+%#=4>";<+10+% <%B+<;"(1"G40%"'$<%.=.2+("#+%(010($A0<"#$10+%,'"BA+()%B+<;"(1"G40%-+.2%("8A0#+% XFA+4>%KE@%566SZE%N%'"/)%566a%l$;$%;.E%Q$2');10+10$@%K"A02=/0%L,"*+4<1+-@%Q;'"#0$%0%F4>'": 1=% U"1.)(+12?# % XJKLmFZ % #G'?; % ,'0"'=2+2?# % .,"*+4<1=4> % <$$/4+12"#$*$ % ,'"BA+(% B+<;"(1"G40@%.)3+')-94%,";-740+%;<0$*$C%1$%'<+4<%$/2=#1+-%012+3'$4-0%#%'$($4>%+)'": ,+-./0+-%.2'$2+300%"4>'"1=%."4-$A1+-%0%012+3'$4-0%.,"*+4<1+-E%N%'"/)%566T%K$'A$(+12%J): '",+-./0%,'<=-9*%UM3"#D,'0%"0(9")07%0(3()<.#3"0(.&'3"S'#%"#(*30)/""(V0'D&7%&M,"(%#(1+"? ,#,-%XK$'A$(+12%J)'",+-./0@%566TZ@%/2?'+-%4+A+(%-+.2%<$$13$8"#$10+%,$C.2#%IJ%#%'"<: #09<$10+%,'"BA+()%B+<;"(1"G40E%N%;=./).-0%($-94+-%1$%4+A)%("102"'013%./$A0%0%4>$: '$/2+')%B+<;"(1"G40%"'$<%#=,'$4"#$10+%./)2+4<1=4>%(+2";%-+-%<#$A4<$10$%#%J)'",0+@%


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R]\

;"(01)-9%,'","<=4-+%.=.2+("#=4>%'"<#09<$CE%Y"102"')-94$%B+<;"(1"GH%#%J)'",0+% cJ`![L`%","#0$;$%.07%<$%(";+A+(%>").013%&0'.2@%<$(0$.2%,",)A$'1+3"@%;'$B01/"#+3"% X.2$0'4$.+%"&%2'$1.020"1Z%(";+A)%4"1201))(%"&%4$'+@%4<=A0%#=4>";<+10$%<%B+<;"(1"G40% +2$,$(0D%)A04$%^%.4>'"10./"%^%(0+.</$10+%2'+1013"#+%^%#*$.1+%(0+.</$10+@%/2?'+%40+.<=% .07%,",)A$'1"G409%#%011=4>%/'$-$4>%J)'",=@%1,E%#%L<#+4-0E N0+A"GH%,";+-("#$1=4>%#%J)'",0+%0104-$2=#%B$;$#4<=4>%;$-+%1$;<0+-7%1$%#=: ,'$4"#$10+%$2'$/4=-1=4>%,'"3'$(?#%A0/#0;$4-0%B+<;"(1"G40E%!0+.2+2=@%1$#+2%#%/#+.200% ;+&0104-0%B+<;"(1"G40%,'"3'$(=%2+%10+%,'"#$;<9%;"%)<3";10+CE%L9%$2'$/4=-1+@%$A+%"%($*+-% ./)2+4<1"G40%.,"*+4<1+-@%<+%#<3A7;)%1$%10+,"'?#1=#$A1"GH%(+2";%<B0+'$10$%;$1=4>% ,'<+<%'?81+%01.2=2)4-+%1$'";"#+%0%"'3$10<$4-+%,"<$'<9;"#+E%Q%2+3"%,"#";)%cJ`![L`% 0%J)'",+-./0+%FB.+'#$2"'0)(%d+<;"(1"G40%"3'$104<=*"%,"<=./0#$10+%;$1=4>%1$%,": <0"(0+%1$'";"#=(@%./),0$-94%.#9%$/2=#1"GH%1$%;<0$*$10$4>%"%4>$'$/2+'<+ %+)'",+-: ./0(E%N0+A+%+)'",+-./04>%,$C.2#%#=,'$4"#$*"%.#"-+%.2'$2+30+%#"B+4%B+<;"(1"G40E%e+;: 1$/%^%1$%4"%<#'$4$%)#$37%e)A0$%N=31$C./$%^%8$;1+%<%,$C.2#%J)'",=%M'";/"#":N.4>";: 10+-%2$/0+-%.2'$2+300%10+%($%XN=31$C./$%eE@%56R6E%.E%5h6:5hRZE%K0+'#.<+%,'?B=%#=,'$4"#$: 10$%.2'$2+300%,";-7*=%N73'=%0%K"A./$@%/2?'+%($-9%;".27,%;"%+)'",+-./04>%.0+40%XcJ`![: L`@%J`K!Z%0%/"'<=.2$-9%<%+)'",+-./04>%&)1;).<=E%Y0("%;"B'=4>%,'$/2=/%X1,E%,'"3'$(% K"#'"2=%'+$A0<"#$1=%,'<+<%L0+H%N.,?*,'$4=%Vd`lU`WZ@%,$C.2#$%2+%10+%";10".*=%-+.<4<+% .)/4+.)%#%,".2$40%.,?-1+-@%/'$-"#+-%.2'$2+300%#"B+4%B+<;"(1"G40E N%/"12+/G40+%2=4>%"3'$104<+C%<'"<)(0$*+%.2$-9%.07%2$/8+%B$'0+'=@%-$/0(%,";A+: 3$-9%B$;$10$%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%,'<+B=#$-94=4>%,"<$%/'$-+(%#%J)'",0+E%!0+#0+A/$% 3'),$ % B$;$4<= % <$-()-94=4> % .07 % 29 % /#+.209@ % 1$2'$&0$ % 1$ % ,"#$81+ % ,'"BA+(=E % K'<+;+% #.<=.2/0(%1$2)'=%,"A02=4<1+-%0%$;(010.2'$4=-1+-@%<#09<$1+-%<%$'B02'$A1=(0%;+4=<-$(0% ,$C.2#%V.2$'+-%,0721$.2/0W%";1"G10+%"2#$'40$%;A$%"B=#$2+A0%1"#=4>%,$C.2#%IJ%.#"04>% '=1/?#%,'$4=E%b"%'"/)%56RR%("3*=%B"#0+(%031"'"#$H%;='+/2=#=%U"(0.-0%IJ%";1"G10+% );".27,10+10$%'=1/?#%,'$4=@%4"%A+302=("#$*"%;"#"A1"GH%#%<$/'+.0+%("102"'"#$10$%0%.2": ."#$10$%.2$1;$';?#%#<3A7;+(%V1"#=4>%(03'$4-0W%"'$<%2'$/2"#$10+%04>%-$/"%V.#"B";1=% ,'<+,*=#%,'$4"#10/?#W@%"%4+4>$4>%V2)'=.2=/0%.+<"1"#+-W%XL$;"#./0%[E@%56R6ZE%U"'<=: .2$-94%<%2+-%("8A0#"G40%#07/.<"GH%,$C.2#%,"%566]%'E%<$(0$.2%'"<,"4<9H%;<0$*$10$%.,'<=: -$-94+%.#"B";1=(%,'<+,*=#"(% (03'$12?#%<$'"B/"#=4>@ %B+<,0+4<10+%/"12=1)"#$*$% .2$1;$';=%,'"3'$()%JIlJL@%"B+-()-94+3"%'+A$4-+%<$2');10+10$%,"(07;<=%&0'($(0E%K": #=8.<+%"3'$104<+10$%1$2)'=%,"A02=4<1+-%3+1+')-9%/"A+-1+%,'"BA+(=@%#G'?;%104>%/*","2%<%;": 2$'40+(%;"%(03'$12?#%<%)#$30%1$%04>%.,+4=&04<1=%.2$2).%.,"*+4<1":<$#";"#=%0%,".27,)-9: 4+@%+/.2'+($A1+%#=/A)4<+10+%.,"*+4<1+@%0(,A0/)-94+%04>%10+4>7H%;"%#.,?*,'$4=%$%1$#+2% /"12$/2)E M#0$;"($%2=4>%"3'$104<+C%U"(0.-$%J)'",+-./$%"'$<%>0.<,$C./$%,'+<=;+14-$%#%IJ% <$01$)3)'"#$*=%56%.2=4<10$%56R6%'E%J)'",+-./0%l"/%N$A/0%<%IB?.2#+(%0%N=/A)4<+10+(%L,": *+4<1=(%,";%>$.*+(%V!0+%;A$%)B?.2#$|WE%e+;1=(%<%,'0"'=2+2?#%2+-%$/4-0%B=*$%#$A/$%<%B+<;"(: 1"G409%0%#=/A)4<+10+(%(0+.</$10"#=(@%<$$/4+12"#$1=4>%#%)10-1+-%5/.#/0$""(W#V0'<"0? ,'0%"# ( 5<&>0,'%0$& ( " ( H%/0$.#,2" ( 5<&>0,'%02@ % <"'0+12"#$1+- % 1$ % /""';=1$4-7 % ;<0$*$C% ,$C.2#%4<*"1/"#./04>%2$/8+%#%2+-%/#+.200E%`.,0'$4-9%2#?'4?#%.2'$2+300%-+.2%,'<+;+%#.<=.2: /0(%#=,'$4"#$10+%#.,?A1=4>%1$'<7;<0%B$;$#4<=4>D%;+&0104-0%B+<;"(1"G40%0%",'$4"#$: 10+% #./$n10/?#%-+-%"4+1=@%,"("41=4>%#%2#"'<+10)%./)2+4<10+-.<+-@%.*)894+-%A);<0"(% B+<;"(1=(%,"A02=/0%.,"*+4<1+-E K'+4=<=-1+%"/'+GA+10+%./$A0 % (03'$4-0 %<$'"B/"#+- %"B=#$2+A0 % ,"A./04> % 10+% -+.2% ("8A0#+@%-+;1$/%-+.2%"1$%1$%2=A+%<1$4<94$@%8+%A+/4+#$8+10+%,'"BA+()%,'"#$;<0H%("8+%


R]T

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

;"%1$,07H%.,"*+4<1=4>%#%/'$-$4>%,'<=-()-94=4>E%N0+A+%+)'",+-./04>%,$C.2#%,"4<=10*"% ,0+'#.<+% /'"/0 %#% /0+')1/)% 012+3'$4-0 %"B=#$2+A0 % 1"#=4>%,$C.2#%4<*"1/"#./04>% IJ@% .<4<+3?A10+%2=4>@%/2?'+%"2#$'*=%;A$%104>%.#"-+%'=1/0%,'$4=E%K'<+40#1+%2+()%,'"4+."#0% B=*=%!0+(4=@%4>'"1094+%.#?-%'=1+/%,'$4=%2$/%;*)3"@%-$/%2"%B=*"%("8A0#+E%K"#.2$*"%.<+'+3% ,'"3'$(?#%0%,'"-+/2?#%1$%'<+4<%012+3'$4-0%"B=#$2+A0%,"A./04>%<+%.,"*+4<1"G409%/'$-?#% ,'<=-()-94=4>@%,'<+;+%#.<=.2/0(%#%N0+A/0+-%d'=2$100%0%f"A$1;00E%P1&"'($4-$(0%12%,'": BA+(?#%,"A./04>%(03'$12?#%#=(0+10$%.07%2+8%Y010.2+'.2#"%K'$4=%0%K"A02=/0%L,"*+4<1+-% <%-+3"%";,"#0+;10/$(0%#%/'$-$4>%4<*"1/"#./04>%IJtJFgE N=;$-+%.07@%8+%-+.2%,"#.<+4>1$%$,'"B$2$%;A$%0104-$2=#%"3'$104<$-94=4>%0%<$,": B0+3$-94=4>%,'"BA+("(%.,"*+4<1=(%2"#$'<=.<94=(%.#"B";1+()%,'<+,*=#"#0%J)'": ,+-4<=/?#E%e+;1$/%2"#$'<=.<=%-+-%B'$/%.,?-1+-%,"A02=/0%0%";,"#0+;104>%.2'$2+300%;<0$*$: 10$%1$%,"<0"(0+%+)'",+-./0(E%K"<=2=#10+%1$%2=(%2A+%'=.)-+%.07%,'"-+/2%L0+H%m+12'?#%P1: 2+3'$4-0%Y03'$12?#%Q$'"B/"#=4>@%/2?'=%c)1;$4-$%Vd`lU`W%'+$A0<)-+%#%'$($4>%#0+A": A+210+3"%,'"3'$()%#%,$'21+'.2#0+%<%"'3$10<$4-$(0%,"<$'<9;"#=(0%0%01.2=2)4-$(0%,): BA04<1=(0%#%/'$-$4>%IJE%U'$-+%2+%"2#"'<=*=%.#"-+%'=1/0%,'$4=%#%2<#E%V"/'+.0+%,'<+-G40": #=(W%X;"%56RR%'EZ@%#%/2?'=(%0(03'$140%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-%10+%("39%A04<=H% 1$%#.,$'40+%#%<$/'+.0+%<$B+<,0+4<+C%.,"*+4<1=4>@%.</"A+C@%;"'$;<2#$%0%(0+.</$A104: 2#$%XK'"3'$(%c)1;$4-0%K"("4=%N<$-+(1+-%Vd`lU`W@%566TZE%K'"3'$(%2+-%&)1;$4-0%"%1$: <#0+%J)'",+-./$%L0+H%P12+3'$4-0%Y03'$12?#%XJ)'"YPZ%.2$1"#0%#*$G10+%'+$/4-7%1$%'".19: 4+%,'"BA+(=%(03'$12?#%<$'"B/"#=4>E U"(0.-$%J)'",+-./$%.<$4)-+@%8+%;"%'"/)%56_6%1$.29,0%"3?A1=%X4>"H%<'?8104"#$: 1=%#%,".<4<+3?A1=4>%,$C.2#$4>Z%.,$;+/%.0*=%'"B"4<+-%#%J)'",0+%'<7;)%56%(A1%,'$4"#: 10/?#%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%565ZE%K'$#;",";"B10+%#'$<%<%'"<#"-+(%3".,";$'+/% ,$C.2#%`T%.,$;10+%2+8%A04<B$%(03'$4-0%,'$4"#104<=4>E%eE%m$'B=:f$AA%,'<+#0;)-+@%8+%B7: ;<0+%"1%#07/.<=%108%#%,$C.2#$4>%V.2$'+-%,0721$.2/0WE%K"4<92/0%2+3"%,'"4+.)%;".2'<+3$%-)8% #%K"A.4+@%/2?'$%<*$3";<0*$%"3'$104<+10$%#"B+4%#=/#$A0&0/"#$1=4>%,'$4"#10/?#%<%I/'$: 01=E% K'"'"/)-+@%8+%3;=%1$%I/'$010+%"B108=%.07%0A"GH%A);1"G40%#%#0+/)%,'";)/4=-1=(@% ,$C.2#$%+)'",+-./0+%<#'?49%.07%<%"&+'29%#%.2'"17%[)'4-0%0%,$C.2#%,?*1"41":$&'=/$C: ./04>%Xm$'B=:f$AA%eElE@%566TE%.E%56R:56_ZE Q"@#V,-1.&0C&#+*1&S&;#1.=)74).0:C.:0>#W+,7&X.:0>Y#&#87)4).0C&#1#1.=)F7&0C&# 4,()0#()*+,-.:0>#2,'&%34#*&#F7&.10? b"%,0A1=4>%<$;$C%#%/#+.200%'"<#09<=#$10$%,'"BA+()%B+<;"(1"G40%<$A04<=H%1$A+: 8=%;<0$*$10$%"%4>$'$/2+'<+%,'+#+14=-1=(@%,";1".<+10+%-$/"G40%).*)3%G#0$;4<"1=4>%B+<: ;"(1=(%X,"("4%(+;=4<1$@%;".27,%;"%.<,02$A0@%,"("4%,'$#1$Z@%<(010($A0<"#$10+%4<$.)% /"'<=.2$10$%<%).*)3%;A$%A);<0%B+<;"(1=4>%X/'?2/"2+'(01"#+%&"'(=%<$(0+.</$10$Z%0%;"4+: A"#=%.<4<+B+A%#.,$'40$%^%;".27,1"GH%(0+.</$CE%FB.+'#$4-$%./)2+4<1"G40%'+$A0<$4-0%2=4>% ,".2)A$2?#%,'<+<%,$C.2#$%+)'",+-./0+%,"<#$A$%1$%.2#0+';<+10+@%8+%#.,$'40+%-+.2%./)2+4<1+% 1$%,"<0"(0+%;<0$*$C%;"'$n1=4>@%10+.2+2=%,'<+-G40"#+%&"'(=%<$/#$2+'"#$10$%X.4>'"10./$@% >".2+A+@%1"4A+3"#10+Z%.2$-9%.07%&"'($(0%;*)3"2'#$*=(0%0%10+%($%<B=2%#0+A)%,'<+.*$1+/@%B=% #%1$-BA08.<=(%4<$.0+%<'+$A0<"#$1=%<".2$*%1$-#=8.<=%,"<0"(%#.,$'40$%^%-$/0(%-+.2%<$,+#: 10+10+%(0+.</$10$E%bA$2+3"%,".2)A$2%cJ`![L`%XV1$-,0+'#%(0+.</$A1042#"WZ%"%./'?4+10+% ;'"30%;"%#*$.1+3"%(0+.</$10$%X<%)A04=%,'".2"%;"%(0+.</$10$Z%10+%#=;$-+%.07%("8A0#=%;"% <'+$A0<"#$10$%#%1$-BA08.<=4>%A$2$4>@%4>"H%,+#1+%".09310740$%($-9%-)8%c01A$1;0$%0%c'$14-$E [');1"%A04<=H%1$%.<=B/0+%2+(,"%A0/#0;$4-0%+)'",+-./0+-%B+<;"(1"G40@%./"'"%-)8%1$% ,"<0"(0+%B$;$#4<=(%2');1"%,'<+*$($H%B$'0+'=%X,'"BA+(%<%).2$A+10+(%#.,?A1+-%;+&0104-0%


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

R]S

B+<;"(1"G40@%'?81+%(+2";"A"30+%A04<+10$%B+<;"(1=4>@%10+.,?-1"GH%,'"3'$(?#ZE%!0+: .2+2=@%2');1"%<$"B.+'#"#$H%.<4<+3?A1+%.)/4+.=%#%;<0$*$10$4>%"%4>$'$/2+'<+%,'+#+14=-: 1=(@%*$2#0+-%-+%#./$<$H%#%"B.<$'<+%012+'#+14-0E%K'"BA+(%2+1%;"2=4<=%2$/8+%B+<;"(: 1=4>%(03'$12?#%<%K"A./0@%/A0+12?#%"'3$10<$4-0%,"("4=%.,"*+4<1+-%/'$-?#%;"4+A"#=4>@% #%2=(%2$/8+%;<0$*$-94=4>%2$(%,"A./04>%"'3$10<$4-0%G#0+4/04>%0%/"G40+A1=4>E NG'?;%,"<$'<9;"#=4>%"'3$10<$4-0%#.,0+'$-94=4>%'";$/?#@%4<7.2"%,";98$-94%<$% 10(0%;"%/'$-?#%;"4+A"#=4>%,"A./0+-%+(03'$4-0@%#='?810$%.07%,"<=2=#10+%L0+H%N.,?*,'$: 4=%Vd`lU`W%XVd`lU`W%IEUE%#.,0+'$-94$%#%,"#'"2$4>%;"%/'$-)%K"A$/?#%<%N0+A/0+-%d'=: 2$100@%P'A$1;00@%$%".2$210"%2$/8+%<%!0+(0+4%"'$<%Vd`lU`W%Kj%);<0+A$-94$%,"("4=%,"#'$: 4$-94=(%1$%2+'+10+%K"A./0ZE Vd`lU`W%IU%#%'$($4>%,'"3'$()%VK"#'"2=W%<"'3$10<"#$*$%#%A$2$4>%566T:56R6% #%,"'"<)(0+10)%0%#.,?*,'$4=%<%.$("'<9;$(0%RR%;<0+A104%j"1;=1)@%,"#'"2=%(03'$12?#% ,"4>";<94=4>%<%"B.<$')%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-%;"%04>%/'$-)%,"4>";<+10$E G&()'&#.7#L"%Z1F7&.01#8,47&0&C?0:#*#[,.+:.6#+,#2,'<%1#4#7&-&0>#&%0C1#\2]# ^9_I`_a#2,47,=:T#'181)0#@KKO#b#-&7*)0#@K!!# $A-(<*D="<,

N=E(MCED(*!.CG@C,

O(=G.)CE*/.H-"D";PD@

Q*#@)*B.M"D@

0/'-1',--4!6!00'-.',-0-

78$%!9!:;#<=!>?*@<$&

124

500

-/'-2',--2!A!0,'-.',-0-

>?**<=&*8$B!9!CD@B?*

!..-

5.-

01'-3',--3!6!4'-.',-0-

)<&$!E;FG;F

04.

014

02'-.',--3!A!05'-.',-0-

H?=F<$

35

2,

,-'00',--3!6!00'-.',-0-

E?*I<$B!9!J;D$B#?=K

0.4

13

,.'0-',--4!6!,/'-,',--3

H=<F$

04

R"=()

4*634 F,'$4E%#*$.1+%1$%,";.2E%;$1=4>%"2'<=($1=4>%";%Vd`lU`W%IUE

02 871

N%"/'+.0+%";%/#0+210$%56R6%;"%($-$%56RR%Vd`lU`W%IU%#%'$($4>%#.,?*,'$4=%<%.$: ("'<9;+(% A"1;=C./0+-%;<0+A104=%LA")3>2}l+$;013%.,'"#$;<0*$%;"%/'$-)%,"4>";<+10$% 2$/8+%aa%B+1+&04-+12?#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%#%2=(%a_%K"A$/?#E%Q%01&"'($: 4-0%)<=./$1=4>%";%;='+/2"'%Vd`lU`W%IU%J#=%L$;"#./0+-%#0$;"("%2+8@%8+%#%"/'+.0+%";%A0,: 4$%566\%;"%/#0+210$%56R6%,"("4%#%'$($4>%,'"3'$()%VK"#'"2=W%"2'<=($*"%2$/8+%]R%B+<: ;"(1=4>%K"A$/?#%<%P'A$1;00%Xb)BA01%^%RRZ@%b$100%XU",+1>$3$%^%RSZE%Q%"B.<$')%!0+(0+4% Xf$(B)'3%0%d+'A01Z%.,'"#$;<"1"%aa%B+<;"(1=4>%(03'$12?#%<%J)'",=%M'";/"#":N.4>";: 10+-@%#%2=(%]S%K"A$/?#E%N%'$($4>%'+$A0<$4-0%2+3"%,'"3'$()%;"%/#0+210$%56RR%'E%,"#'?40*"% ;"%/'$-?#%,"4>";<+10$%Rh_R%(03'$12?#%<%/'$-?#%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%#%2=(% RRRS%K"A$/?#_aE%N07/.<"GH%<%104>%,"#'$4$*$%;"%/'$-)%<%j"1;=1)@%$A+%2$/8+%b)BA01$@%U": ,+1>$30@%d+'A01$%0%011=4>%+)'",+-./04>%(0$.2@%3;<0+%Vd`lU`W%<$#09<)-+%,$'21+'.2#$%<%.$: ("'<9;$(0%0%01.2=2)4-$(0%,"("4"#=(0E%FB+410+%,'$4"#104=%Vd`lU`W%,"($3$-9%#%,": #'"2$4>%;"%/'$-)%<%N0+A/0+-%d'=2$100%(10+-%#074+-%a%'";$/"(%1$%2=;<0+CE%N%&$<0+%)<3";: 10+C%<%/"1.)A$2+(%#%d+'A010+%0%f$(B)'3)%"'$<%;<0$*$-94=(0%2$(%"'3$10<$4-$(0%,"<$'<9: ;"#=(0%X2$/8+%,"A./0(0Z%<1$-;)-+%.07%,"'"<)(0+10+%#%.,'$#0+%#.,$'40$%,'<+B=#$-94=4>% _aE% P1&"'($4-$ % " % A04<B0+ % (03'$12?# % < % J)'",= % M'";/"#":N.4>";10+-@ % .,'"#$;<$1=4> % ,'<+<% Vd`lU`W%IU%;"%/'$-?#%,"4>";<+10$%X#%2=(%"/E%\6s%K"A$/?#Z%,"4>";<0%";%-+-%;='+/2"'%J#=% L$;"#./0+-%X($-%56RR%'EZE


Ra6

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+

1$%2+'+10+%!0+(0+4%B+<;"(1=4>%"B=#$2+A0%lK@%4"%;"B'<+%'"/)-+%;A$%'+$A0<$4-0%,'"3'$()% 2#"'<+10$%.0+40%4+12'?#%(03'$12?#%<$'"B/"#=4>%X.9%-)8%2$/0+%#%j"1;=10+%0%b)BA010+ZE%!$% .<4<+3?A19%)#$37%<$.*)3)-+%K'"-+/2%KA$2$%^%L2'++2#"'/_h%;A$%B+<;"(1=4>%<%J)'",=%M'";/": #":N.4>";10+-@%/2?'+3"%#.27,1$%&$<$%'+$A0<"#$1$%B=*$%#%"/'+.0+%RERRE56R6%^%5aE6aE56RR% ,'<+<%f$(B)'./9%Y0.-7%Y0+-./9%#%/"",+'$4-0%<%c)1;$4-9%Vd`lU`W%IUE%K'"-+/2%#.,?*&0: 1$1."#$*"%N"A1+%f$1<+$2=4/0+%Y0$.2"%f$(B)'3%#+%#.,?*,'$4=%<%U"1.)A$2+(%g+1+'$A: 1=(%lK%#%f$(B)'3)E%U""';=1$2"'%,'"-+/2)@%."4-"A"3@%,'$4"#10/%f$(B)'./0+-%Y0.-0%Y0+-: ./0+-%`1;'+$.%L2$.0+#04<%.<$4)-+%,",)A$4-7%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%#%f$(B)'3)%1$%]66:a66% ".?B_\E%NG'?;%".?B%B+<;"(1=4>%<%/2?'=(0%,'$4"#104=%Y0.-0%Y0+-./0+-%)2'<=()-9%/"12$/2%:% T6s%,".0$;$%,"A./0+%"B=#$2+A.2#"E%N.,?*,'$4$%<%!0+(4$(0%-+.2%.<4<+3?A10+%0.2"21$@%,": 10+#$8%2"%BA0./0%.9.0$;%0%/0+')1+/%;)8+3"%.2')(0+10$%(03'$4-0%<$'"B/"#+-%K"A$/?#E%c)1/: 4-"1)-94=%#%2=(%/'$-)%.=.2+(%,"("4=%.,"*+4<1+-%-+.2%<1$/"(040+%<"'3$10<"#$1=E%N%d+'A0: 10+@%/$8;=%),'$#10"1=%(0+.</$10+4@%/2?'=%2'$40%(0+.</$10+@%("8+%"2'<=($H%A"/$A%<$.27,4<=% #%2$(2+-.<=4>%.4>'"10./$4>E%c$/2@%8+%T6s%B+<;"(1=4>%"B=#$2+A0%!0+(0+4%10+%/"'<=.2$%<%2+-% &"'(=%#.,$'40$@%#=10/$%<%011=4>%,"#";?#%X#*$.1=%#=B?'@%)<$A+810+10$%0%01EZE K'+#+14-$% B+<;"(1"G40 % ,'<+< % .$("'<9;=% 0 %"'3$10<$4-+% ,"("4"#+%#%#0+A)% /'$-$4>%,'<=-()-94=4>%X1,E%#%N0+A/0+-%d'=2$100%0%P'A$1;00Z%,"A+3$%1$%#=;$#$10)%($2+: '0$*?#%;A$%0(03'$12?#%<%1"#=4>%,$C.2#%^%4<*"1/?#%IJ@%01&"'()-94=4>%"%,'$#0+%0%/)A: 2)'<+% /'$-?#%,'<=-()-94=4>%"'$<%"% /)A2)'<+% /'$-?#%#=.=*$-94=4>E % b"(01)-+%-+;1$/% +2$,%012+'#+14=-1=E%[)%,"<=2=#10+%#='?810$%.07%L0+H%Vd`lU`W@%/2?'$%.<4<+3?A1=%$/4+12% /*$;<0+%1$%#.,$'40+%,"#'$4$-94=4>%;"%/'$-)%K"A$/?#@%3;<0+%.2#$'<$%0(%#$')1/0%;"%.,": *+4<1+-%'+012+3'$4-0%X,"G'+;1042#"%,'$4=i%.</"A+10+%0%,"'$;1042#"%#%<$/'+.0+%<$/*$;$10$% 0%,'"#$;<+10$%($*=4>%,'<+;.07B0"'.2#i%.,?*;<0+A10+%."4-$A1+i%2+'$,0+i%,"("4%,'$#1$@% ,.=4>"A"304<1$%0%(+;=4<1$i%(0+.</$10$%2'+1013"#+i%B);"#1042#"%."4-$A1+ZE U"(,A+/."#"GH%,'"BA+()%B+<;"(1"G40%#=($3$%.2$'$11+3"%,";+-G40$%<$'?#: 1"%B$;$#4<+3"%-$/%0%,'$/2=4<1+3"@%,"10+#$8%#%.,"*+4<1+-%,+'4+,4-0%8=#"21$%-+.2%1$;$A% 2+1;+14-$%,"A+3$-94$%1$%"B$'4<$10)%#=*94<19%#019%<$%2');19%.=2)$4-7%8=40"#9%.$(+3"% B+<;"(1+3"@%B9;n%.,"*+4<+C.2#$E%Q-$#0./"%B+<;"(1"G40%-+.2%B$';<0+-%<*"8"1+%0%#=: ($3$%2$/8+%<'"<)(0+10$% A);</04>%<$4>"#$C %#%/"12+/G40+% 04>% /)A2)'"#=4>%2'$;=4-0% Xg$'$,04>%YE@%566\ZE%l"<#09<$10+%2=4>%1$B'<(0$*=4>%,'"BA+(?#%.,"*+4<1=4>%#=($3$% -+;1$/%,";-740$%.<+'+3)%0104-$2=#%"%<$.073)%+)'",+-./0(D 짜 #%<$/'+.0+%#=,'$4"#$10$%<$.$;%"3?A1"+)'",+-./0+-%,"A02=/0%(03'$4=-1+짜 (";=&0/$4-0%)10-1+3"%,'$#$%#%<$/'+.0+%,"A02=/0%.,"*+4<1+-%#%/0+')1/)%.=.2+(": #+3"%#.,$'40$%,'"3'$(?#%0%;<0$*$C%(010($A0<)-94=4>%0%<$,"B0+3$-94=4>%#=/A): 4<+10)%.,"*+4<1+() 짜 .2#"'<+10$%.=.2+()%2'$1.1$'";"#=4>%,$'21+'.2#%./),0$-94=4>%01.2=2)4-+%)10-: 1+%0%1$'";"#+@%"'3$10<$4-+%,"("4"#+@%#.,?A1"2=%A"/$A1+%0%#=<1$10"#+%#%'$: ($4>%+/"1"(00%#*94<+10$%X+/"1"(00%.,"*+4<1+-Z _hE%[+'(01%VKA$2$W%-+.2%/'+$4-9%-7<=/"#9%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%#%f$(B)'3)@%,"4>";<0%<%2$(2+-.<+: 3"%8$'3"1)%10+(0+4/04>%B+<;"(1=4>%0%"<1$4<$D%9+#//0(7#,-0%%^%B=H%1$%KA$40+@%(0+.</$H%1$%)A0: 4=i%X1//0(9+#//0%^%;"B'$%KA$2$@%;"B'+%.4>'"10+10+@%B+<,0+4<1+@%4>'"1094+%,'<+;%;+.<4<+(%02;E% X,";$-7%<$%/""';=1$2"'+(%,'"-+/2)%`E%L2$.0+#04<+(%f$(B)'./0+-%Y0.-0%Y0+-./0+-ZE _\E% Q%01&"'($4-0%)<=./$1=4>%";%/""';=1$2"'$%,'"-+/2)%`E%L2$.0+#04<$%#0$;"("@%8+%#%#=10/)% /"12$/2)%<%]RT%"."B$(0%B+<;"(1=(0%;"%/'$-?#%,"4>";<+10$%<%f$(B)'3$%#'?40*"%aa%B+<: ;"(1=4>%(03'$12?#@%#%2=(%]S%;"%K"A./0E%N%'$($4>%,'"-+/2)%1$#09<$1"%R%Sh5%/"12$/2=%X'"<: ("#=@%,"'$;=Z%<%B+<;"(1=(0%K"A$/$(0E


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444

RaR

[$/0+%,";+-G40+%,'","1)-+%c)1;$4-$%Vd`lU`W@%/2?'+-%;<0$*$10$%#%"B.<$'<+%+/": 1"(00%.,"*+4<1+-%)<1$1+%<".2$*=%,'<+<%($3$<=1%+/"1"(04<1=%Vc"'B+.W%Xc0A0,%U"#$A0/@% 566hZ%<$%,0"10+'./0+%#%J)'",0+%M'";/"#":N.4>";10+-E%c)1;$4-$%-$/"%,0+'#.<$%^%1$%2$/% ;)89%./$A7%^%,"2'$/2"#$*$%A);<0%#=/A)4<"1=4>%-$/"%,";(0"2%+/"1"(00%.,"*+4<1+-@%$%10+% /A0+12?#%,"("4=%.,"*+4<1+- % XL$;"#./0 %[E@ % 566Ti % L$;"#./$% dE@ % 56R6ZE % Q012+3'"#$1+% ;<0$*$10$%1$%'<+4<%(03'$12?#%;$-9%B"#0+(%.<$1.7%1$%"3'$104<+10+%./$A0%,'"BA+(?#% .,"*+4<1=4>@%#%2=(%B+<;"(1"G40E%K"10+#$8%./$A$%<-$#0./$%(03'$4-0%,'<+/'"4<=*$%,'": 31"<"#$19@%";,"#0+;<0$A1"GH%<$%A".=%"B=#$2+A0%J)'",=%M'";/"#":N.4>";10+-@%#%2=(% K"A$/?#%#011=%,"10+GH%."A0;$'10+%<$'?#1"%/'$-+%,"4>";<+10$%(03'$12?#@%-$/%0%;"4+A": #+%(03'$4-0E%L29;%'+/"(+1;$4-+%Vd`lUPW%#%/#+.200%.2#"'<+10$%01&'$.2')/2)'=%#.,$'40$% ".?B%B+<;"(1=4>%X1$-,0+'#%0;+$@%,"2+(%B);"#$%";,"#0+;10+-%01&'$.2')/2)'=Z%0%,": .2)A$2%#.,?A1+3"%;<0$*$10$%#%4+A)%)2#"'<+10$%.=.2+()% B+<,0+4<+C.2#$%.,"*+4<1+3"% "B+-()-94+3"%(03'$12?#%<%/'$-?#%IJ@%$A+%2$/8+%0%.,"<$%10+-E%K".2)A$2%#.,?A1+-%,"A02=/0% (03'$4=-1+- %#=;$-+%.07%,'","<=4-9%#$819% 0 %$2'$/4=-19@ % 10+#92,A0#0+% -+;1$/%.2$1"#0% ;)8+%#=<#$10+%#%.=2)$4-0@%3;=%;+4=<-$%"%2=(%V/2"W%0%V-$/W%,"A04<=%B+<;"(19%,",)A$4-7% 1$<1$4<"1$%-+.2%("'$A10+%0%,"A02=4<10+E N%2+-%.=2)$4-0%1$A+8=%<$.2$1"#0H%.07@%4<=%"/'+GA+10+%./$A0%<-$#0./$%B+<;"(1"G40% K"A$/?#%,"<$%/'$-+(%#%J)'",0+%-+.2%("8A0#+~%N=;$-+%.07@%8+%;<0.0$-%10/2%10+%-+.2%#%.2$: 10+%'<+2+A10+%"/'+GA0H%1$#+2%.<$4)1/"#+-%A04<B=%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%,'<+B=#$-94=4>% ,"<$%/'$-+(@%.<4<+3?A10+%#%.=2)$4-0@%3;=%2');1"%"%#0$'=3";1+%;$1+%2$/8+%#%/'$-)E%L29;% 10+%("81$%.+1."#10+%(?#0H%"%./$A0%0%4>$'$/2+'<+%B+<;"(1"G40%K"A$/?#%#%J)'",0+@% A+4<%'$4<+-%"%'+A$4-$4>%<%;=./)'.)%2"4<94+3"%.07%#"/?*%2+-%#$81+-%/#+.200%.,"*+4<1+-E Y0("%-+;1$/%B'$/)%,"'?#1=#$A1=4>%;$1=4>@%"3?A1+%.<$4)1/0%0%2'+1;=%(03'$: 4=-1+@%/2?'=4>%.9%"1+%#=/*$;10/0+(@%<$4>"#)-9%.#"-9%#$'2"GH%,"<1$#4<9E%!0+%4>";<0% B"#0+( %#=*94<10+%"% ,"<1$10+%#0$'=3";1+- % A04<B=% B+<;"(1=4> % K"A$/?# %# % J)'",0+% X,'<=1$-(10+-%10+%2=A/"Z@%A+4<%"%"'0+12$4-7%#%./$A0%0%2'+1;$4>@%,"<#$A$-949%<$,'"-+/2": #$H%";,"#0+;10+%#.,$'40+%'";$/?#E Q$(0+'<+10+(%$)2"'/0%2+-%4<7G40%;0$31"<=%-+.2%<#'?4+10+%)#$30%,"A./04>%;+4=: ;+12?#%X,'<+;+%#.<=.2/0(%'<9;)Z%1$%,"273)-949%.07%./$A7%<-$#0./$%B+<;"(1"G40%K"A$: /?#@%(03')-94=4>%;"%/'$-?#%J)'",=E%e)8%10+;*)3"%^%#%"BA04<)%V1"#+-W%B+<;"(1"G40%^% B7;<0+%2"%,"#$81=%,'"BA+(E%N=($3$*%B7;<0+%,";-740$%,'<+<%;+4=;+12?#%#$81=4>%;+4=: <-0@%3;=%-)8%";,"#0+;<9%."B0+%1$%,=2$10+D%.,'"#$;<$H%B+<;"(1=4>%K"A$/?#%;"%/'$-)%4<=% '$4<+-%);<0+A$H%0(%#.,$'40$%012+'#+14=-1+3"%0%012+3'$4=-1+3"%#%/'$-$4>%V,'<=-()-94=4>W~% b+4=<-$%2$/$%.2$1"#0H%B7;<0+%0.2"21=%+A+(+12%"&04-$A1+-%,"A02=/0%0%.2'$2+300%(03'$4=-1+-% IJ@%#%/2?'+-%/$8;+%<%,$C.2#%#011"%-$.1"%"/'+GA0H%0%<$$;'+."#$H%.#"-+%"4<+/0#$10$E

91('1,F7&c1&T ! d$)($1%QE@%566]E%Y6,"0(%#(<.'07"#>E%N$'.<$#$E ! d0+A+4/0%eE@%56R6E%Z&%"0,(07"$.#,2"4(@Z(21[(%"0(20)/(.#207E%Vb<0+110/W%R6E6_E ! d"+'0%[E@%d'k4/+'%fE@%5666E%\-0(H7<#,/(&I(A#)/0.%(A%+#.$070%/(&%(A7<+&670%/ ( #%D(K#$0)("%(/-0(A@(J07V0.(5/#/0)4d+'A01@%Y0A$1"E ! d'"$;#$=@%56R6E %5/.00/(/&(E&704(:%%1#+(G0<&./(])/(:<."+(OPPQ(/&(^])/(J#.,- ( OP]PE%j"1;"1E ! d)1;$%YE%566hE%!'"1.#(<&(07"$.#%/#,-E%VK"A02=/$W%1'%5T%X5ah5ZE


Ra5

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+ !

! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

!

!

m$'B=:f$AA%eElE@%566TE %56/1#,2#(07"$.#%/83(0*&%&7",'%6,-('(9&+)*"("("%%6,- ( *.#283 ( :;3 ( <#=)/3#,- ( ,'>&%*&3)*",- ( @%"" ( A1.&<02)*"024 (K'"3'$( % B$;$#4<=% ,'<=3"2"#$1=%;A$%l<+4<10/$%K'$#%FB=#$2+A./04>%lKE b"'.<%UE@%56R6E%H%I&.7#,2#('(*&%)1+#/1(G9(3(E#7V1.$1E%N=#0$;E%U#0+40+C%56R6E b).<4<=/%YE@%56RRE%Z&%"0,(&*.0)1(<.'02M,"&30$&(N(,'6(9&+)*_(,'0*#(%&3#(I#+#(07"$.#? ,2"`E%V`1$A0<=%P1.2=2)2)%K"A02=/0%L,"*+4<1+-%I10#+'.=2+2)%N$'.<$#./0+3"W%Rt56RRE b=B)*$%YE@%56R6E %9&+#%Da(A7"$.#/"&%(/&(b1/(X!9(X.&3/-c(LB9(9#."V#)(C&,#+ ( J#.*0/)(J&F0.E c02<,$2'04/%LE@%U+(,%KE@%UA01/+'%LE@%5666E%5"%$+0(-&70+0))%0))4(:%(&F0.F"03(&I ( .0)0#.,-("%(L."/#"%E%d'0.2"AE g$'$,04>%YE@%566\E( L0/300%(/-0(C&,#+(#%D(\.#%)%#/"&%#+4(:;(J"$.#%/)("%(/-0 ( C&%D&%(L&.&1$-(&I(E#770.)7"/-(#%D(d1+-#7E% g$'$,04>%YE@%56R6E%@()/8<(U+"7<1(N(V0'D&7%&Mec(#+*&-&+("(7"$.#,204(G#<&./('(V#? D#=(0/%&$.#I",'%6,-(3M.8D(07"$.#%/83('(A1.&<6(K),-&D%"02('#7"0)'*#>6,-(3(C&%? D6%"0E%l"<("#$%"'$<%#=/*$;%'$($4>%,'"-+/2)%B$;$#4<+3"%QE%g$A"'$%J#.$"%0) ( )<&>0,'%6(7"#)/#(9&'%#%"#%5TE6aE56R6E g$'$,04>%YE@%56RRE%UI(#+*&-&+(#%D(70%(N()1.F"F#+c(7#),1+"%"/"0)(#%D(#%/""%)/"/1? /"&%#+")7(&I(9&+")-(-&70+0))(70%("%(#($+&V#+(,"/6E%VK'<+3A9;%K"A"10-1=W%Rt56RRE g*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566TE%G&,'%"*(!07&$.#I",'%6(OPP;E%N$'.<$#$E g*?#1=%I'<9;%L2$2=.2=4<1=@%566SE%G&,'%"*(!07&$.#I",'%6(OPPQE%N$'.<$#$E g'$B"#./$:j).0C./$%PE%F/?A./0%YE@%566TE%J"$.#,2#('(9&+)*"(<&(](7#2#(OPPfa(202 ( "%/0%)63%&Me("(*"0.1%*"($0&$.#I",'%0(&.#'(#+&*#,2#(7"$.#%/83(%#(.6%*#,-(<.#? ,6(*.#283(@%""(A1.&<02)*"02E%VN"'/013%K$,+'.W%__E g'<=($*$:U$<*"#./$%`E%P3A04/$%UE%e$n#0C./$%JE%U$4<($'4<=/%KE%U7,0C./$%JE%F/?A: ./0%YE%N+0($'%`E@%566_E%K<>63(7"$.#,2"('#$.#%",'%6,-(3(K#.)'#3"0(%#()6/1? #,2_(%#()/&>0,'%67.6%*1(<.#,6E%VN"'/013%K$,+'.W%]]E >"(+A+.%A01/@%566hE%:;(%#/"&%#+)("%(C&%D&%(-&70+0))%0))()0.F",0)4(G0)0#.,-(.0<&./E >"(+A+..%A01/@%BE;E%###E>"(+A+..E"'3E)/t$B")2:).@%;".27,D%56E6aE56R6E P3A04/$%UE@%566TE%Z&%/.#)/6(7"$.#,62%0(9&+)*"4(K67"#.(/.#%)#/+#%/6,*"E%N$'.<$#$E P.$C./0%eE@%m<+'10+-+#./$%PE@%YA+4</"%`E@%L+'+;=C./$:`B")%JE%lE@%56RRE%9&#*,0? )62%0(7"$.#,20(9&+#*83a()1*,0)(,'6(<&.#[*#E(N.27,1=%/"()10/$2%<%B$;$C%<$: ,'+<+12"#$1=%R]E6]E56RR%#%K"<1$10)%1$%/"1&+'+14-0%'"B"4<+-%VY$'301+.%L,": *+4<1=%Y0$.2$%K"<1$10$%56R6:56R5WE U$4<($'4<=/ % KE@ % 566hE %E"$+6 ( )*"++0D ( 7"$.#/"&% ( I.&7 ( 9&+#%D ( #%D ( &/-0. ( bAA ( ,&1%/."0)(N(76/-)(#%D(.0#+"/6E%ND%L.#"%(!.#"%(&.(L.#"%(X#"%(N(#(X+&V#+(!"+07%#E% UE%g($-@%UE%P3A04/$@%'+;E%N$'.<$#$E U$4<($'4<=/%KE@%566\E%9#)/(#%D(.0,0%/(/.0%D)("%(9&+"),-(+#V&.(7"$.#/"&%("%(/-0 ( ,&%/0g/(&I(.0)0#.,-(0g<0."0%,0)E%ND %h&%(9&+0%(%#,-(!01/),-+#%D(1%D('1.R,*4 ( !"0(:.V0"/)7"$.#/"&%(1%D("-.0(E0.#1)I&.D0.31%$0%(IR-.(A1.&<#E%YE%!"#04/$@% '+;4(Y"1$4>0)(E U$4<($'4<=/%KE@ %566TE %K)<8>,'0)%0 ( 7"$.#,20 (' (9&+)*"( N( <.8V#( )/#/6)/6,'%02 ( &,0%6('2#3")*#4(ND%K)<8>,'0)%0(7"$.#,20('#$.#%",'%0(9&+#*834(:)<0*/6(+&*#+? %0("(.0$"&%#+%0E%KE%U$4<($'4<=/@%'+;E%N$'.<$#$E U7,0C./$%JE@%566\E%G0,0%/(/.0%D)("%(H%/0.%#/"&%#+(J"$.#/"&%4(\-0(5U9AJH(G0? <&./(I&.(9&+#%DE%N$'.<$#$E


dE%g"'=C./$:d0221+'@%!"#$%&'#()*#+"("(,-#.#*/0.1('2#3")*#444 !

! ! ! !

!

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

Ra_

U"4>$1"#./0%eE@%566SE%J"$.#,2#("('#$.&[0%"0(36*+1,'0%"07(3(A1.&<"0(N(&V.#'c(*/8.6 ( 36>#%"#()"_(%#(<&,'S/*1(OPPQ(.&*1E%N=.29,0+10+%1$%<"'3$10<"#$1=(%RhE65E566S%'E% #%K"<1$10)%,'<+<%J)'",+$1%m020<+1%`420"1%L+'v04+%0%c)1;$4-7%Vd`lU`W%.+(01$'0)(D% 5"0e(V0'<"0,'0=)/3#(D+#('#$.&[&%6,-(36*+1,'0%"07(7"$.#%/83(N(*/&(2S('#<03%"`i4 U"1.)A$2%lK@%BE;E(5<.#3&'D#%"0(Z&%)1+#.%0('#(.&*(OPPjE U"#$A0/%cE@%566hE%C1D'"0(,"0%"#E%Vc"'B+.W%1'%RRE U)'<+-$%`E@%56R6E%L0'D&7%"(9&+#,6(3(9#.6[1(N(<.&I"+#*/6*#("(.0)&,2#+"'#,2#E%uE%d'": #$'4<=/@%YE%b7B./0@%'+;E%Vc"')(E%F%B+<;"(1"G40%B+<%A7/)WE%g;$C./E Y".2"#./$%YE@%56R6E %Z&.'6)/#%"0('(<&7&,6(D+#(V0'D&7%6,-('#($.#%",S4(L0'? D&7%"(9&+#,6(3(L.1*)0+"E%uE%d'"#$'4<=/@%YE%b7B./0@%'+;E%Vc"')(E%F%B+<;"(: 1"G40%B+<%A7/)WE%g;$C./E FA+4>%KE@%566SE %U(V0'D&7%&M,"('$&D%"0('(<.#3DS4(UV.#'(V0'D&7%&M,"(%#(9&? 7&.'1c(3(9&+),0("(3(A1.&<"0E%ND%K0.V0+(!07&*.#,2"4(U(V0'D&7%&M,"(V0'(+_*1( `E%b7B./$:m+10$1@%'+;E%g;$C./E FA0#$:m0+.0+A./$%YE@%566hE%9"_/%&(%"0<.'6<")#%"#4(5/1D"17(&(36"'&+&3#%"1()<&? >0,'%67(V0'D&7%6,-4%K"<1$CE FG'";+/%d$;$C%1$;%Y03'$4-$(0@%566hE%9&+#,6('#($.#%",SE%Vd0)A+2=1%Y03'$4=-: 1=W%/#0+40+CE K$'A$(+12% J)'",+-./0@ % 566TE %FG#0$;4<+10+% K0.+(1+% #% .,'$#0+% '"<#09<$10$% /#+.200%B+<;"(1"G40%1$%)A04$4>E KdL%bg`%L,E%<%"E"E@%566SE %9&)/#36(3'$+_D07(7"$.#,2"('#.&V*&36,-4(:%#+"'# ( <&.83%#3,'# ( #$+&70.#,2" ( 3.&,>#3)*"02c ( D.0'D0=)*"02 ( " ( +3&3)*"02 ( <&D ( *S/07 ( &/3"0.#%"#()"_(%&36,-(.6%*83(<.#,6("('3"S'#%6,-('(/67(7"$.#,2"('#.&V*&36,- ( N()/#%(&V0,%6("(<0.)<0*/636E%L","2E K"A"10/$@ % 56R6E %U ( V0'D&7%&Me ( 3 ( 9#.6[1 ( %"0/.1D%&E %###E,"A"10/$E&'t#0$;"% (".40tR5h:":B+<;"(1":#:,$'=):10+2');1"E>2(A@%;".27,D%56E6aE56R6E K.<4<?*/"#./$%bE%566hE %L0'D&7%"(9&+#,6([62S(%"0(/6+*&(%#(1+",#,-(C&%D6%1c(+0,' ( /#*[0(!1V+"%#c(9#.6[#c(G'671("("%%6,-(01.&<02)*",-(7"#)/E%Vg$<+2$%N=B"'4<$W%5TER5E l$2$-+#./0 % NE@ % 566SE %!3# ( &V+",'# ( V0'D&7%&M,"E % >22,DttA"1;=1+/E1+2t4<=2+A% 10$t$'204A+~-;1+#.0;€5h5h\Th@%;".27,D%R5E6aE56R6E l"($10+4%lE@%56R6E%K(B"07,'0,-c(1(9#%#(L&$#('#(<"0,07E%Vb+)2.4>+%N+AA+W%6RE65E l"($10.<=1%UE@%566_E%Z1+/1.&30("7<+"*#,20(7"_D'6%#.&D&36,-(7"$.#,2"E%j)BA01E L$;"#./$%dE@%'+;E@%56R6E%B03(V0$"%%"%$()&,"#+(7#.*0/(0,&%&76E%K"<1$CE L$;"#./0%[E@%56R6E%N=#0$;%<%($'4$%56R6%'E L$;"#./0%[E@%'+;E@%566TE%56)/07(3)<#.,"#("%",2#/63(0*&%&7""()<&>0,'%02(%#(<.'6? *>#D'"0(9#./%0.)/3#(A*&%&7"#(5<&>0,'%#(3(9.#*/6,0E%K"<1$CE L2$.0+#04<%`E@%56RRE%K63"#D('(7#.,#("(7#2#(OP]](.4 L2$10+#04<%[E@%566\E %:(,."/",#+(0F#+1#/"&%(&I(d#,/&.)("%-"V"/"%$(:;(9&+")-(J"? $.#%/)k(I1++(<#./","<#/"&%("%(,"F"+()&,"0/64%K'+.+12+;%$2%mlJbÅ.%!$20"1$A%j$)14>@% [>)'.;$=%5]%2>%Y$=%566\%l$(,>$A%d)0A;013@%I10v+'.02=%"&%N$'#04/@%IUE L2$#0$'./0%LE@%56R6E%L0'D&7%&Mel(9.&V+07("7"$.#%/83E%VK"A0.>%Q"1+%!"'2>WE L<4<+,$C./0%YE@%566TE%9.&$.#76("%/0$.#,62%0(D+#(9&+#*83(<.#,12S,6,-(%#(/0.0? %"0 ( <#=)/3 ( A1.&<02)*"0$& ( &V)'#.1 ( X&)<&D#.,'0$&4 ( K%"&)*" ( " ( .0*&70%D#,20E% V`1$A0<=%^%l$,"'2=%^%J/.,+'2=<=W%!'%]E L<=**"%`E@%56RRE%9&+#,6(/&(mV&,"#%6ic(m,-&7"*"i(H(m>&)&)"0iE%Vg$<+2$%N=B"'4<$W%R_E6hE


Ra]

K'"BA+(%B+<;"(1"G40%#%K"A.4+ !

!

!

N0'2)$A1$ % K"A./$@ % 56R6E %L0'D&7%" ( 07"$.#%," ( N ( 2#* ( <.'0/.3#e ( '# ( $.#%",SE% >22,Dtt,"A"10$E#,E,At202A+@d+<;"(10:+(03'$140:-$/:,'<+2'#$4:<$:3'$104$@#0;@% RRShh_56@#0$;"(".4E>2(A~204$0;€R;T64@%;".27,D%RhE65E56R6E N=31$C./$%eE@%56R6E%\3&.'0%"0(*.#2&302()/.#/0$""(3&V0,(V0'D&7%&M,"(3(9&+),0a ( &)"S$%"_,"#("(36'3#%"#E%uE%d'"#$'4<=/@%YE%b7B./0@%'+;E%Vc"')(E%F%B+<;"(1": G40%B+<%A7/)WE%g;$C./E q"*7;"#./0%mE@%566\E%9.'6,'6%0*(D&(7"$.#,2"(<.#,&3%",'6,-('(9&+)*"E%VK"A02=/$% L,"*+4<1$W%!'%a:hE

G>)#+1&F.,<1<#,c#<0&')#&.+#.&=67)#,c#=>)#>,-)')<<.)<< )d8)71).0)+#(:#2,'1<>#-1F7&.=<#1.#567,8) W$6--&7:Y [>+%$)2>"'%"&%2>0.%,$'2%"&%2>+%;0$31".0.%4"14+12'$2+;%$AA%>+'%+&&"'2.%"1%2>+%.4$A+% $1;%4>$'$42+'%"&%2>+%>"(+A+..1+..%"&%K"A+.%01%J)'",+$1%4")12'0+.E%P2%#$.%,'"v+1%2>$2% >"(+A+..1+..%0.%$%,>+1"(+1"1%#>04>%0.%>$';%2"%(+$.)'+%1"2%"1A=%01%K"A$1;%B)2%$A."%01% J)'",+$1%4"12+‚2%;)+%2"%A$4/%"&%)10&0+;%.40+120&04%(+2>";"A"3=%"&%4")12013%B=%2>+%v$'0: +2=%"&%01.202)20"1.%$1;%"'3$10<$20"1.E%[>+%4"'+%"&%2>+%;0$31".0.@%>"#+v+'@%0.%1"2%B$.+;% "1%'$#%1)(B+'.%"1A=%X2>+%(+$1013%"&%2>+%1)(B+'.%0.%'+A$20v+A=%.($AAZ%B)2%"1%2>+%0;+1: 20&04$20"1%"&%$2%A+$.2%'")3>%+.20($20"1%"&%2>+%.4$A+%"&%2>+%,>+1"(+1"1@%01%"';+'%2"%,A$1% 2>+%.4$A+%"&%+(+'3+14=%$1;%'+>$B%.),,"'2 %B"2>%&"'%2>".+%#>"%;+40;+;%2"%4"(+%B$4/% $1;%2>".+%#>"%;+40;+;%2"%.2$=%&"'%3"";%01%v$'0").%J)'",+$1%4")12'0+.E%P1%2>+%1+‚2%&+#% =+$'.@%#>+1%$AA%J)'",+$1%-"B%($'/+2.%$'+%",+1@%2>+%.4$A+%"&%2>+%>"(+A+..1+..%#0AA%,'"B: $BA=%B+4"(+%,'","'20"1$A%2"%2>+%1)(B+'%"&%(03'$2013%#"'/+'.E%P2%(+$1.%2>$2%02%#0AA%B+% $%>)3+%,'"BA+(%B"2>%&"'%2>+%4")12'0+.%#>+'+%2>+%#"'/+'.%#0AA%$,,A=%&"'%$%-"B%$1;%&"'%2>+% 3"v+'1(+12%"&%K"A$1;%#>04>%#0AA%>$v+%2"%;+40;+%#>04>%,"A04=%2"%.),,"'2D%2"%2'=%2"%,+': .)$;+%2>+%#"'/+'.%2"%4"(+%B$4/%"'%2"%.),,"'2%2>+(%"v+'.+$.E%d+013%4"1v014+;%"&%2>+% 3'"#013%.4$A+%"&%2>+%>"(+A+..1+..%"&%K"A+.%01%J)'",+@%+.,+40$AA=%01%2>+%J)'",+$1%I10: "1@%2>+%$)2>"'%"&%2>0.%,$'2%"&%2>+%;0$31".0.%#")A;%A0/+%2"%;'$#%2>+%$22+120"1%"&%K"A0.>% ;+40.0"1:($/+'.%2"%2>+%>"(+A+..1+..%B+&"'+%2>+%,'"BA+(%3+2.%")2%"&%4"12'"AE


!"#$%&'()*+

!"#$"%&'%(#)*+',*-+$.'$(/#)01%23+( 0%*4)2.)56'(+(!"$.$67( 89%4.)6*).-67(:2%#-;'< :=>"#$1''('(?=#)/'%


!"#$%&'($&)*#'+#,-.(/#012.1(3.4(+1(23)5367.-8(7#+65+&+61-89(+.&)1%&:+.&(#*( 3)&"#7#,-.(;&#;"1<.-)+&0(-)5(356=1-0.(3/#>&-)+#?&7#+#'.-)+&0(/1@3629(012.A-(3.4(017#( 0&*+1()(+1037"10+.&03)5-8(<#"'(257%=-)&+.1(3/#>&-)+&;#B(C/"12*).&(371%1($&)*#'+#,-.( 2(7"101-8(253#7#("#)2.+.465-8(D(017(E61+5(F0&*+#-)#+&(G'&"57.9(G=36"1%.1(-)5(2(7"1? 01-8(&="#/&037.-8(D(+.&(0&36(253#719(6#(2.473)#,H(/1@362($&)*#'+#,H(.*&+65<.7=0&(017#( 0&*&+()( +10/#21:+.&03)5-89 (25'1;10A-5-8(/.%+&;#("#)2.A)1+.1(/"#$%&'I2(3/#>&-)? +5-8B(J#(-.&712&9(2.&%7#,H(/#/=%1-0.(%=*).($&)*#'+5-8(2(36#3=+7=(*#(%.-)$5('.&3)? 71@-I2(0&36(*#,H(/#*#$+19(-#(#$"1)=0&(/#+.:3)1(61$&%1B !"#$%"&'(&)*&+,-.#"&/01#&#$.2/3'4-5&"&6,$%7/89&:/:;%"-<, !"#$

%&'()#*+,-./0'&

%&'()#*/12)*)3(-/4.5'6

7"/8/"'$3

!"#$%&'(&

))*+,-*.+/

-./*010

.2/13

4$&56*789:5;<=;59*!>9%6?(

+.,*11-*...

00/*/-/

.2))3

4=@9<8&

A*++-*B)+

-1*,..

.2-A*3

C(5'&5:(&

B*+-+*.)0

1*/..

.2-/3

D;%@9E(&

/*10A*...

0*.A-

.2-+3

F&5(&

B*B+/*1+,

B*)B+

.2.A3

K"I*>#L(M/"1-#21+.&(2>13+&(!B(M%&-89(N"I*>1(*1+5-8L(OG=36"1%.1+(P#Q&"+'&+69(RSSTB(3B(URV( WBEB(X&/1"6'&+6(#< (Y#=3.+; (1+*(W"$1+(X&Q&%#/'&+6(M<<.-&(#< (!#%.-5(X&Q&%#/'&+6( 1+*(Z&3&1"-89(RSS[B (3B(TV (P#Q&"+'&+6(M<<.-&3(#<(E2&*&+9(RSS\B (3B(]V (^.++.38(P#Q&"+? '&+69(RSSTB(3B(UV(X5$(_B9(`#81++&33&+(aB9(RSS[V(b&+01'.+3&+(cB9(J8".36&+3&+(dB9(RSS\eB

!"#$%&'($&)*#'+#,-.9(/#'.'#(+.&2.&%7.&0(371%.9(2>1,+.&(/#/")&)(32#0&(37"10? +&(#$%.-)&(#"1)(2.&%7.&(7#3)65(3/#>&-)+&(.(&7#+#'.-)+&(*%1(2.&%=(*&'#7"165-)+5-8( 7"10I2(0&36(+.&(*#()117-&/6#21+.1B(C.&%#%&6+.&()'1;1+.1(3.4()()1;1*+.&+.&'($&)*#'? +#,-.()'#$.%.)#21>5(3)&"&;(/1@362(*#(/#3612.&+.1(3#$.&()1(-&%("1*571%+&()'+.&03)&+.&( 371%.(%=$(7#'/%&6+&()%.72.*#21+.&(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.B(M*(7.%7=(%16(2(G'&"5-&( !I>+#-+&09(G=36"1%..(#"1)(_="#/.&(6#-)5(3.4 (*537=301(+1*(/")&#".&+6#21+.&'(/#%.657( 3/#>&-)+5-8(2#$&-($&)*#'+#,-.()(/#%.657.(f)1")A*)1+.1(.("1*)&+.1(3#$.&()($&)*#'+#? ,-.Ag(O!"#"$%#$&'(!)*)++#)++e(+1(/#%.6574(f"#)2.A)1+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.g(O)#, -%#$&'(!)*)++#)++g(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(ReB(P>I2+5'(.+36"='&+6&'()21%-)1+.1($&)? *#'+#,-.(#71)=0A(3.4(36"16&;.&(%=$(/"#;"1'5(/")5;#6#2521+&(.(2*"1:1+&(+1(/#).#'.&( -&+6"1%+5'9("&;.#+1%+5'(.(%#71%+5'B(E6"16&;.&(+.+.&03)&9(#/1"6&(#(")&6&%+&(*1+&(.(361653657.( )2.A)1+&()($&)*#'+#,-.A9(*&<.+.=0A(+1021:+.&03)&(-&%&(#"1)(/"&-5)=0A()1*1+.1(2(#7"&,%#? +5'( /")&*).1%&(-)13#25'9(2.473)#,H(36"16&;..(25/#31:#+1(617:&()#361>1(2('&-81+.? )'5(<.+1+3#2&9(='#:%.2.10A-&(.-8(.'/%&'&+61-0&B


UjT

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

)*&=40>$3/6$&:/2$<8-,"&2/&(/.6,?.46"',"&:(/#%$3;&#$.2/3'/8-,&@&5/;0,'A& B,(0>&,&-/'>,;';;3&/B&-"($ d*&1("#)2.A)1+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.9(2(/")5/1*7=(2.&%=("&1%.)#21+5-8( 36"16&;..9(#/.&"1(3.4(+1(.'/%&'&+61-0.(*2I-8(<.%#)#<..L(8#=3.+;(<."36(O+10/.&"2('.&3)71? +.&e(. (-#+6.=+=='(#<(-1"&(O7#+6.+=='(23/1"-.1eB(M$.&('&6#*5(2*"1:1+&(3A(1%$#(35? '=%61+.-)+.&(1%$#(#**).&%+.&9(.36+.&0A(617:&("#)2.A)1+.1(/#,"&*+.&(7#")53610A-&(+1()1? 31*).&(/&2+&0(/1%&65()(#$=("#)2.A)1@B )*)*&C/;0,'A&B,(0>&D'"<:,$(6&3,$0.7"',$E) !#*&0,-.&(+10/.&"2('.&3)71+.&9()+1+&(617:&(017#(+165-8'.136#2&()1'.&3)71? +.&(O."/%-&.),'(0+%#$e(0&36("&%1652+.&(+#2A(.(.++#21-50+A('&6#*A(2(3536&'.&(=3>=;( 3/#>&-)+5-8(,2.1*-)#+5-8(%=*).#'($&)*#'+5'B(`&36(/#*&0,-.&'()#".&+6#21+5'(+1( "#)2.A)1+.&(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.9(37=/.#+5'(+1(*#361"-)&+.=(%=*).#'($&)*#'+5'( '.&3)71+.1(.()1;21"1+6#21+.1(2(+.'("I:+5-8(=3>=;(3/#>&-)+5-8B(k&6#*4(f+10/.&"2( '.&3)71+.&g(#* (6"1*5-50+5-8(.+6&"2&+-50+5-8(3-8"#+.37(-)5(/")&0,-.#25-8(<#"'()1? 7216&"#21+.1("I:+.(#/1"-.&(23/1"-.1(+1('.&3)71%+.-62.&9()(+165-8'.136#25'(#;+.37#? 21+.&'(/#'#-5(+1()1/&2+.&+.=(*#364/=(.(=6")5'1+.=(361>&;#('.&3)71+.1(Oh16.#+1%( G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSSl$B(3B(UeB !")&73)61>-1+.& ( 3-8"#+.37 ( . ( )1364/#21+.& ( .-8 ( /&"'1+&+6+5'. ( 0&*+#3671'.( '.&3)71+.#25'.9(76I"&()1/&2+.10A(+.&)1%&:+#,H9(23/.&"1+&(%=$(+1*)#"#21+&()1'.&3)? 7.21+.& ( 6# ( 3/#3I$ ( +1 ( "#)2.A)1+.& ( /"#$%&'= ( *>=;##7"&3#2&;# ( 7#")5361+.1 ( ) ( =3>=;( 3-8"#+.37(*%1($&)*#'+5-8B(b1"*).&0(+.:(/")&-8#*)&+.&(%=*).($&)*#'+5-8(/")&)("I:+&( 36#/+.&9(;*).&(71:*5(&61/(/")5$%.:1(*#(2>13+&;#('.&3)71+.1(O+/B()(=%.-5(*#(3-8"#+.3719( '.&3)71+.1(6"&+.+;#2&;#9(-)5(2>13+&;#(%#7='e9(+10/.&"2('.&3)71+.&(#)+1-)1(/")&0,-.&( /"#36#()(=%.-5(-)5(3-8"#+.371(*#(361>&;#(.(+.&)1%&:+&;#('.&3)71+.1(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B([eB( k&6#*1(61(361+#2.(1%6&"+16524(*%1(3536&'=(.+6&"2&+-50+5-8(/%1-I2&7(.(/")&0,-.#2&;#()1? 7216&"#21+.1(2('.&3)71+.1-8(23/.&"1+5-89(=7>1*10A-5-8(3.4(2(*"1$.+7#25(3-8&'16()21? +5(-#=+6.=='(#<(-1"&B(E61>1(3.4($1"*)#(/#/=%1"+1(2(E61+1-8(F0&*+#-)#+5-89(1(#$&-+.&(3610&( 3.4(-#"1)(3)&")&0(36#3#21+1(2(_="#/.&(O+/B(^.+%1+*.19(^"1+-01eB h1021:+.&03)&()1>#:&+.1('&6#*5(+10/.&"2('.&3)71+.&()#361>5(362#")#+&(.(2*"#? :#+&(/")&)(1'&"571@37A(#";1+.)1-04(!1682153(6#(Y#=3.+;(2("1'1-8(/"#0&76=9(76I"&;#( "&1%.)1-04("#)/#-)46#(2(U[[R("B(2(h#25'(`#"7=B(C,"I*(+1021:+.&03)5-8()1>#:&@(/.&"? 2#6+&0('&6#*5(f+10/.&"2('.&3)71+.&g(+1%&:5(25'.&+.H(O`#8+3&+(EB9(i&.m&."1(cB9(RSUSV( b=3-8?P&&"63&'1(nB9(RSUSB(3B(jT?lTV(i3&'$&".3(EB9(RSUSB(3B(o\?j]eL 짜 k&6#*1()#361>1(362#")#+1(*%1(%=*).(-8"#+.-)+.&(*#,2.1*-)10A-5-8($&)*#'+#,-.9( 0&*+#-)&,+.&()1$=")#+5-8(/35-8.-)+.&(.(=)1%&:+.#+5-8(#*(3=$361+-0.(/35-8#17652? +5-8B(h.&('1(25'#;=9(1$5(=-)&36+.-5(/"#;"1'I2(+10/.&"2('.&3)71+.&($5%.(;#6#2.( '.&3)71+.#2#9(6)+B("#7#21%.(+1(=6")5'1+.&('.&3)71+.1B(Z#)2.A)1+.&(7.&"#21+&( 0&36()(*&<.+.-0.(*#(+10$1"*).&0(257%=-)#+&0(.()1;"#:#+&0(;"=/5(#3I$($&)*#'+5-89( ;&+&"=0A-5-8(+1025:3)&(7#3)65(&7#+#'.-)+&(*%1(3536&'=(/#%.657.(3/#>&-)+&0B UB( h1(/#6")&$5(+.+.&03)&;#(#/"1-#21+.1(/")5046#(+10/.&"2('.&3)71+.&(017#(6>='1-)&+.&(6&"'.? +=(8#=3.+;(<."369('#:+1(0&*+17(3/#671H(3.4()(.++5'.(6>='1-)&+.1'.(f+10/.&"2('.&3)71%+.-? 62#g(-)5(f+10/.&"2(2>13+5(*#'gB(E)-)&;I%+.&(6#(#3616+.&(25*10&(3.4(6"1<+&9(/#+.&21:()2"1-1( =21;4(+.&(65%7#(+1()1/&2+.&+.&(<.)5-)+&;#('.&3)71+.19(1%&(3)&"#7.&;#(23/1"-.1($=*=0A-&;#( /#-)=-.&(2>13+&;#(*#'=B(


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

Uj[

¥ !"#;"1'()1/&2+.1(+165-8'.136#25(*#364/(*#(361>&;#('.&3)71+.1(%=*).#'($&)?

¥

¥

¥

¥

*#'+5'(/")&$5210A-5'(+1(=%.-5(%=$()(/%1-I2&7(.+6&"2&+-50+&;#()17216&"#? 21+.19 ( $&)(#$#2.A)7= (=-)&36+.-621(2( 6&"1/.. ( %=$ (=6")5'521+.1(6")&N2#,-.B( E7=/.1(3.4(+1("&*=7#21+.=(3)7I*(O81"'("&*=-6.#+eB(W-)&36+.-5(/"#;"1'=(3A( )1-84-1+.(*#(/#*04-.1(%&-)&+.1(-8#"I$(-)5()1$=")&@(/35-8.-)+5-89(6&"1/..(1%7#? 8#%#2&0(%=$(+1"7#657#2&0B(h.&(0&36(6#(0&*+17(21"=+&7(7#+.&-)+5(*#(#6")5'1+.1( '.&3)71+.1(#"1)(23/1"-.1B(h.&(2.4-&0(+.:(Ujp(%#71%.(2(*1+5'($=*5+7=()1'.&3)? 7=0A(=-)&36+.-5(/"#;"1'I2B C('.&3)71+.=(=*).&%1+&(0&36(3)&"#7.&(23/1"-.&(3)&"#7.&;#(;"#+1(3/&-01%.36I29('B.+B( /"1-#2+.71(3#-01%+&;#9(3/&-01%.36I2(6&"1/..(=)1%&:+.&@9(/.&%4;+.1"7.9(%&71")19(/35-8.1? 6"59(3/&-01%.36I2(*3B()16"=*+.&+.1B(C3/1"-.&(*#364/+&(0&36(R](;#*).+5(+1(*#$49(/")&)(\( *+.(2(65;#*+.=B(a#")5361+.&()(=3>=;(0&36(*#$"#2#%+&9(-8#H(=-)&36+.-5(/"#;"1'=(3A( *#(6&;#()1-84-1+.B(`&*+5'()(21"=+7I2(=-)&36+.-621(2(/"#;"1'.&(0&36(/")504-.&(/"1? -#2+.7I2("1)(2(65;#*+.=B(C("1'1-8(=3>=;(,2.1*-)#+1(0&36(/#'#-(2(;#3/#*1"#21? +.=($=*:&6&'9($5()1/&2+.H9(:&(-)5+3)(.(.++&("1-8=+7.($4*A(#/>1-1+&B k.&3)71+.1(3A()1/&2+.#+&(+1(/#*3612.&(361+*1"*#2&0(='#25(25+10'=9($&)( #7"&,%#+&;#(%.'.6=(-)13=(+10'=V(=3>=;.(3/#>&-)+&(,2.1*-)#+&(3A(617(*>=;#(017( 0&36(6#(/#6")&$+&B(k.&3)71+.&(.(=3>=;.(3/#>&-)+&(,2.1*-)#+&(3A(#**).&%+.&B(C(/")5? /1*7=(=6"165('.&3)71+.1()(/#2#*=(+1"=3)&+.1(21"=+7I2(+10'=9(23/1"-.&($4? *).&(*1%&0(,2.1*-)#+&9(-#(/#)2#%.()1/#$.&-(/#+#2+&0($&)*#'+#,-.B M";1+.)1-01(!1682153(6#(Y#=3.+;(7>1*).&(3)-)&;I%+5(+1-.37(+1('#:%.2#,H(25? $#"=(017#(-&+6"1%+&;#(&%&'&+6=('&6#*5(+10/.&"2('.&3)71+.&B(W-)&36+.-5(*&-5? *=0A(#("#*)10=9(-)436#6%.2#,-.(.(3&72&+-0.(23/1"-.1B(E1'#*).&%+.&('#;A(25$"1H( *).&%+.-4(.(3A3.&*)62#9('&$%&(.(.++&(/")&*'.#65(;#3/#*1"3621(*#'#2&;#B C1:+5'(&%&'&+6&'('&6#*5(0&36(#*/#2.&*+.&("#)/"#3)&+.&('.&3)71@9($5()1? /&2+.H9(:&(%=*).&(-8#")5(/35-8.-)+.&(.+6&;"=0A(3.4()&(3/#>&-)+#,-.AB(X&/1"61? '&+6('.&3)71%+.-621(#";1+.)1-0.()1/&2+.1(#*/#2.&*+.&('.&3)71+.1(*%1(7%.&+? 6I29(76I"&(3A(;>I2+.&(25+10'#21+&(#*(/"5216+5-8(2>1,-.-.&%.B (!"1-#2+.-5(*&? /1"61'&+6=(#*/#2.1*10A()1(.+3/&7-0&(2('.&3)71+.=(.()1;1*+.&+.1()2.A)1+&()(=6")5? '1+.&'( '.&3)71+.19(1(617:&()1(7#'=+.71-04()(2>1,-.-.&%&'B(W-)&36+.-5(/>1-A( oSp(32#.-8(*#-8#*I2(+1(25+10&'(.(=6")5'1+.&('.&3)71+.19("&3)61(#/>1-1+1( 0&36()(/"#;"1'=B

C()2.A)7=()(3)&"#7.'("#)/#23)&-8+.&+.&'(+.+.&03)&0('&6#*5(.(2*"1:1+.&'( 0&0(/")&)("I:+&(#";1+.)1-0&(.(.+3656=-0&9(/#012.>5(3.4("I:+&(0&0(#*'.1+59(76I"&(2(2.&%=( &%&'&+61-8(3A(#*'.&++&(#*(#"5;.+1%+5-8()1>#:&@(/")5;#6#21+5-8(/")&)(#";1+.)1-04( !1682153(6#(Y#=3.+;(O`#8+3&+(EB9(i&.m&."1(cB9(RSUSeB(C,"I*(+1021:+.&03)5-8(#*364/362( '#:+1(25'.&+.HL ¥ 257#")536521+.&(23/I%+5-8(0&*+#36&7('.&3)71%+5-8(*%1(7.%7=(#3I$($&)*#'? +5-89(1(+.&(/#0&*5+-)5-89(/#*).&%#+5-8('.&3)71@ ¥ 2.473)5(+1-.37(+1(*#$I"(=-)&36+.7I2(/"#;"1'I29(+/B(#;"1+.-)&+.&(*#(#3I$9( 76I"&()1*&7%1"=0A(2#%4(7#")5361+.1()(=3>=;(23/1"-.1 ¥ 2/"#21*)&+.&()171)=(=:521+.1(+1"7#657I2(2('.&3)71+.= ¥ +1")=-&+.&("1'(-)13#25-8(+1(,2.1*-)&+.&(=3>=;


UlS

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

)*F*&G/'>,;';;3&/B&-"($&D7/'>,';;3&60:"(-,"E M*2#>=0A-(3.4(*#(1'&"571@37.&0(<&*&"1%+&0(.+3656=-0.(YWX(OWBEB(X&/1"6'&+6( #< ( Y#=3.+; ( 1+* ( W"$1+ ( X&Q&%#/'&+6e ( f7#+6.+==' ( 23/1"-.1g ( 6# ( 3/#>&-)+#,-.#25( O23/I%+#6#25e(/%1+(#";1+.)1-0.(.(*#361"-)1+.1(=3>=;('.&3)71+.#25-8(.(.++5-8(=3>=;( 3/#>&-)+5-8(#*/#2.1*10A-5-8( +1(3/&-5<.-)+&(/#6")&$5(%=*). (*#,2.1*-)10A-5-8( $&)? *#'+#,-.B(J&%&'(617.&;#(/%1+=(0&36(/")&0,-.&(#3I$($&)*#'+5-8(*#(361$.%+5-8(.(361>5-8( '.&3)71@(#"1)()'1735'1%.)#21+.&(.-8(31'#25361"-)1%+#,-.B(W2);%4*+.1(#+(*).1>1+.1( =7.&"=+7#21+&(+1("#)2.A)1+.&(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(.(0&0()1/#$.&;1+.=B(YWX(.*&+? 65<.7=0&(-)6&"5(+.&)$4*+&(&%&'&+65(/"#;"1'=L 짜 250,-.&(/#)1( O#=6"&1-8( D (36"&&62#"7e (2(-&%= ().*&+65<.7#21+.1(/#6")&$(#3I$( $&)*#'+5-8(/")&$5210A-5-8(2('.&03-1-8(+.&'.&3)71%+5-8(.(*#361"-)&+.1(#*? /#2.&*+.&;#(/#).#'=(=3>=; 짜 .+6&"2&+-50+&(/%1-I27.(*#361"-)10A-&(+165-8'.136#2A(.($&)/.&-)+A(1%6&"+165? 24(*%1(%=*).(,/.A-5-8(+1(=%.-59(3)-)&;I%+.&(*%1("#*).+()(*).&H'. 짜 /")&0,-.#2&('.&3)71%+.-62#(2"1)()(=3>=;1'.(23/1"-.1(='#:%.2.10A-5'.("#)2.? 01+.&(='.&046+#,-.(+.&)$4*+5-8(*#(/"#21*)&+.&(31'#*).&%+&;#(:5-.1 짜 361>&('.&3)71%+.-62#(.(361>&('.&3)71%+.-62#(23/.&"1+&9(1$5(*#361"-)5H(#3#$#'(.("#? *).+#'(/")5364/+&('.&03-&(*#(:5-.19()(=3>=;1'.()()17"&3=(/#'#-5(3/#>&-)+&09( 0&,%.(25'1;1(6&;#(356=1-01(Oh16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSUS1e k#*&%(7#+6.+=='(23/1"-.1()17>1*1(/&2+&;#("#*)10=(/#).#'5(23/1"-.1(*#36#? 3#21+&(*#(/#6")&$(.('#:%.2#,-.(#3I$(*#,2.1*-)10A-5-8($&)*#'+#,-.B(C(7"101-8(&="#? /&037.-8('#*&%($1"*)#(-)436#(+1)521+5(0&36(+2"%.9"+)&(;&2."#+%2%(#(D('#*&%&'(3-8#*? 7#25'9(*"1$.+7#25'(OE18%.+(dB9(RSSjeB(F17>1*1($#2.&'(/")&0,-.&(/&2+&0(*"#;.(#3#$5( $&)*#'+&09(76I"1()2.&@-)#+1()#3610&(361>5'('.&3)71+.&'(.(/&>+A(31'#*).&%+#,-.AB( k#:+1(/#2.&*).&H9(:&('&6#*1(61('1(-81"176&"(%.+&1"+5B(C(/#*&0,-.=(65'()17>1*1(3.49( :&($5(/")&0,H(*#(+1364/+&;#(/#).#'=(23/1"-.19(#3#$1($&)*#'+1(/#2.++1($5H('.&3)1? 71+.#2#(;#6#219(6)+B(/#3.1*1H(#*/#2.&*+.&('#:%.2#,-.(.(='.&046+#,-.9(;21"1+6=0A-&( =6")5'1+.&(3.4(+1(*1+5'(/#).#'.&B(h.&7.&*5('&6#*1(61(+1)521+1(0&36(617:&(2.)"2!)#2 & ;%.+29(-)5%.(+10/.&"2(%&-)&+.&(O`#8+3&+(EB9(i&.m&."1(c9(RSUSe9(-#(#)+1-)19(:&(1$5(#6")5'1H( 2>13+&('.&3)71+.&9(#3#$1($&)*#'+1('=3.(/")&0,H(.(37=6&-)+.&()17#@-)5H(6&"1/.4(#*? 257#2A(O+1"7#657.9(1%7#8#%e(.('.&H(*>=:3)5(#7"&3(6")&N2#,-.B k&6#*1(7#+6.+=='(23/1"-.1($5>1(.(-.A;%&(0&36(2*"1:1+1(2(E61+1-8(F0&*+#-)#? +5-89(1(2(_="#/.&(3)&"#7#(36#3#21+1(0&36(+/B(2(E)2&-0.B F*&H"<6"I',$<0.$&60:1%'$&$%$3$'>4&0>(">$A,,&.6"%-."',"&#$.2/3'/8-, G+1%.)=0A-( .36+.&0A-&(36"16&;.&(=7.&"=+7#21+&(+1()21%-)1+.&(/"#$%&'=($&)? *#'+#,-.('#:+1()+1%&NH(&%&'&+65(23/I%+&9(76I"&(/#012.10A(3.4(2&(23)5367.-8(*#7=? '&+61-8(.(*#65-)A(/"#-&3=(/")5;#6#21+.1(36"16&;..9(.-8()121"6#,-.(#"1)(.'/%&'&+61-0.B( C.473)#,H(&="#/&037.-8(36"16&;..(62#")#+5-8(0&36(2&*>=;(2371)I2&7(^_GhiEG()121"? 65-8(2(<".3=-3%0&-(&>4(.3)#%"&?%#2)$.(4"#69'&12."2)$%%&?4"*93"#%"&@)3-(!#(89%(O^_? GhiEG9($B*B(3B(UeB(^_GhiEG(2371)=0&(US('&6#*(2(#/1"-.=(#(76I"&(/#2.++5($5H(62#")#? +&(36"16&;.&B(C(65'(2);%4*).&(^_GhiEG9(62#")A-(+.+.&03)&(2371)I27.(257#")536521>1( *#$"&(/"17657.(+.&(65%7#(&="#/&037.&9(1%&(.(1'&"571@37.&B


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

UlU

^_GhiEG(2.&")59(:&(+10$1"*).&0(37=6&-)+1(.(&<&7652+1(/#%.6571(3/#>&-)+1(2#? $&-($&)*#'+#,-.9(/#2.++1()12.&"1H(+.+.&03)&(US('&6#*9(1%&("I2+#21;1(/#'.4*)5(+.'.( /#2.++1($5H(25/"1-#21+1(2(7=%6="#25'9(3/#>&-)+5'(.(/#%.65-)+5'(7#+6&7,-.&9(2(76I? "5'( 62I"-5(.(/#*'.#65(2*"1:10A-&(36"16&;.4(<=+7-0#+=0AB(d36+.&0A(+1*1%(*=:&(#$3)1"5( *%1("#)2#0=(/#%.657.(2#$&-($&)*#'+#,-.( .( ^_GhiEG(2.&")59 (:&(/#+.:3)&( US( '&6#*( '#:&($5H(+.&)257%&(.+6&"&3=0A-5'(.+36"=761:&'(*%1(62I"-I2(/#%.657.(3/#>&-)+&09(#";1+.? )1-0.(/#)1")A*#25-8(.(.++5-8(.+6&"&31".=3)5()11+;1:#21+5-8(2(21%74()($&)*#'+#,-.AB 1e k&6#* 1(#/1"61( +1(* #2#* 1-8 L(i&)1&D(F$56(-)436#(/#%.6571(2#$&-($&)*#'? +#,-.(#/1"61(0&36(+1(/")5/=3)-)&+.1-8(.(/#;%A*1-8(O3A*1-8eB(X#$"&("#)='.&+.&( /"#$%&'=( $&)*#'+#,-. (0&36( 7%=-)#2&(*#(62#")&+.1( .("#)2.01+.1(&<&7652+&0( /#%.657.B(J&%(6&+('#:&($5H(#3.A;+.465(/#/")&)L('#+.6#"#21+.&(.(*#7='&+6#21? +.&(6"&+*I2(2($&)*#'+#,-.(#"1)(0&0(371%.(O%.-)$5e9(1(617:&(/#/")&)(25/"1-#25? 21+.&(#*/#2.&*+.-8(2371N+.7I2B(b1*1+.1(.(1+1%.)5(/")5-)5+9(37=67I2(.("#)? 2.A)1@ ( /#2.++5 ( "I2+#%&;%& ( =)=/&>+.1H ( '#+.6#"#21+.&( . ( *#7='&+6#21+.&B( Z&;=%1"+1("&2.)01(/#%.657. (2#$&-( $&)*#'+#,-. (0&36( +.&)$4*+1( .( +10$1"*).&0( &<&7652+19(;*5(/#>A-)#+1(0&36()&()"#)='.&+.&'($&)*#'+#,-.B $e k&6#* 1(23)&-8 36"#++# ,-. L(i&)1&D(F$56(-)436#(/#%.6571(2#$&-($&)*#'+#? ,-.(37=/.#+1(0&36(+1(.+6&"2&+-0.(.(/#'#-5(*#"1N+&0B(C3)&-836"#++1('&6#*1( )21%-)1+.1($&)*#'+#,-.(=2);%4*+.1(/#%.6574()1"I2+#(2(25'.1")&(.+6&"2&+-0.( 7"5)53#2&0(#"1)(/#'#-5(*#"1N+&09(.+6&;"1-0.(3/#>&-)+&0(.(25-8#*)&+.1()($&)? *#'+#,-.9(017(.(/"&2&+-0.($&)*#'+#,-.B(W3>=;.(.+6&"2&+-50+&(3A(*&-5*=0A-5'( /.&"23)5' ( 7"#7.&' ( *# ( /")&-.2*).1>1+.1 ( 356=1-0. ( )1'.&3)7.21+.1 ( +1 ( =%.-5( /")&)(*>=:3)5(#7"&3B(d+6&;"1-01(/#2.++1($5H(-&%&'(*%1(23)5367.-8(%=*).($&)? *#'+5-8(.(/#2.++1($5H()11*1/6#21+1(*#(/#6")&$(.(/#6&+-01>=(71:*&0(/#3)-)&? ;I%+&0(#3#$5($&)*#'+&0B(!"&2&+-01(D(#$.&L(-&%#21(O&73'.30&9()2#%+.&+.1()(.+? 3656=-0.e(#"1)(3536&'#21(O/#/")&)(/#%.6574("5+7=(/"1-59(/#%.6574('.&3)71+.#? 2A(#"1)(&*=71-04e(3A(+.&)$4*+&B -e k&6#* 1 ( 2.& %#2 5' .1"#2#,-. L (i&)1& D( F$56(-)436#( $&)*#'+#,H(=21:1+1( 0&36()1(/"#$%&'(/#'#-5(3/#>&-)+&0B(b&)*#'+#,H(=)+121+1(0&36()1()012.37#( 25'1;10A-&("#)2.A)1@(#/1"65-8(+1(2.&%#25'.1"#2#,-.('&6#*(=2);%4*+.10A? -5-8L(Ue().+6&;"#21+.&(#$3)1"I2('.&3)71%+.-6219()*"#2.19()16"=*+.&+.19(&*=? 71-0.(.(6"&+.+;=(.(.++5-8(/&"3/&7652(2("1'1-8(36"16&;..(2#$&-($&)*#'+#,-.9( $#2.&'(*"#;1(*#(.()($&)*#'+#,-.('#:&($5H($1"*)#()"I:+.-#21+1V(Re('.4*)5? 1;&+*#2A(/"1-4(.(;&+&"1%+A(23/I>/"1-4()(.++5'.(3&76#"1'.(017#()131*+.-)5( 7#'/#+&+6(2(71:*&0(&<&7652+&0(36"16&;..()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.9($#2.&'( $&)*#'+#,H(+.&('#:&()#361H()21%-)#+1(2(3)&"#7.'(25'.1")&(/")&)(0&*5+.&( *).1>1+.1 (3&76#"1(/#'#-5( %=*).#' ( $&)*#'+5'V ( oe ( '.4*)5*&/1"61'&+6#2A( /"1-4(/#'.4*)5(36#3#2+5'.('.+.36&"3621'.(#*/#2.&*).1%+5'.()1('.&3)71%? +.-62#9(/#'#-(3/#>&-)+A9(/"1-4(.()*"#2.&(#"1)(.++5'.('.+.36&"3621'.9(76I"1( 0&36(7%=-)#2A(*%1(/#%.657.(3/#>&-)+&0(37=6&-)+&0(2(21%-&()($&)*#'+#,-.A9(1(/#? +1*6#(/#'1;1()1/#$.&;1H(+&;1652+5'("&/&"7=30#'(/#%.657("#)2.01+5-8(+1( "I:+5-8(/#%1-8B *e k&6#* 1 ( #/1"61 ( +1 ( /"121-8 L(i&)1& D(F$56(-)436#($&)*#'+#,H(f"#)2.A)5? 21+1g(0&36(/#/")&)(-81"561652+&(.q%=$(21"=+7#2&(*"#;.B(k&6#*1(#/1"61(+1( /"121-8(-)>#2.&71(=7.&"=+7#21+1(+1()21%-)1+.&($&)*#'+#,-.(/"#'=0&(17-&3( *#(;#*+&;#9(361$.%+&;#('.&3)71%+.-621(017#(+.&#*)#2+&;#(21"=+7=(2364/+&;#(


UlR

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;# *%1("&1%.)1-0.(2.473)#,-.(.++5-8(<=+*1'&+61%+5-8(/"12(-)>#2.&71(/#/")&)L(Ue(25? 7#")5361+.&('.4*)5+1"#*#25-8(6"17616I2()2.A)1+5-8()(/"12&'(*#('.&3)71%? +.-621(017#($1)5(*#(62#")&+.1(36"16&;..(2#$&-($&)*#'+#,-.V(Re()#;+.37#21+.&( +1(257#+1%+5-8(O&;)&72#21%+5-8e(/"121-8(*#('.&3)71%+.-621(*%1()1/&2+.&? +.1(&<&7652+&0("&1%.)1-0.(/"121('.&3)71+.#2&;#V(oe(=)+1+.&(23/I>)1%&:+#,-.( /"12(*#('.&3)71%+.-621(.(.++5-8(/"12(617.-8(017(/"12#(*#(;#*+#,-.(:5-.19(/"1? 2#(*#()*"#2.1B &e k&6#* 1(/1"65- 5/1-0 . L(i&)1(D(F$56(-)436#(7%=-)#2.(.+6&"&31".=3)&(+.&(3A()1? 1+;1:#21+.(2(62#")&+.&9(&21%=1-04(.(2*"1:1+.&(36"16&;..B(b&)*#'+#,H(0&36(#$? 3)1"&'9(;*).&(7##/&"1-01()(*#361"-)5-.&%1'.(=3>=;(0&36(*&-5*=0A-19(2).A23)5( /#*(=21;4(.-8($.&;>#,H(2(21%-&()(/"#$%&'&'9(/#-.A;1(6#()1(3#$A(/1"65-5/1-04( 2(25'.&+.#+5-8(25'.1"1-8L(Ue()11+;1:#21+.&(23)5367.-8(.+6&"&31".=3)5(O*#? 361"-)5-.&%.(=3>=;9(=:567#2+.7I2(=3>=;(.(2>1*)(/=$%.-)+5-8e(2(62#")&+.&(/#%.? 657. ( . ( &21%=1-04 ( 0&36 ( .36#6+& ( *%1 ( ;"#'1*)&+.1 ( "I:+#"#*+5-8 ( *#,2.1*-)&@9( ='.&046+#,-.(.(*#364/+5-8('#:%.2#,-.(=7.&"=+7#21+5-8(+1()21%-)1+.&($&)? *#'+#,-.V(Re()11+;1:#21+.&(23)5367.-8(.+6&"&31".=3)5(2&(2*"1:1+.&(/#%.657.( D($&)/#,"&*+.(37##"*5+#21+5(253.>&7(0&36(+10%&/3)A(*"#;A(*#(#3.A;+.4-.1(-&? %I2(71:*&0(36"16&;..(2#$&-($&)*#'+#,-.V (oe(/1"65-5/1-01(%=*).(*#,2.1*-)10A? -5-8($&)*#'+#,-.(/#2.++1($5H(257#")5361+1(*%1(/#%&/3)&+.1(017#,-.(,2.1*-)#? +5-8(=3>=;(.(62#")&+.1(/#%.657.B(!#2.++5()#361H(362#")#+&(#*/#2.&*+.&(36"=76="5( 7#+3=%61-0.9(1$5(2(/&>+.(257#")5361H(*#,2.1*-)&+.&(%=*).9(76I")5(3A($&)*#'+.B <e k&6#* 1(3 616=6#21 L(i&)1(D(F$56(-)436#(36"16&;.&(/#%.657.(2#$&-($&)*#'+#,-.( )1%&:A(#*($.&:A-&;#(7#+6&736=(/#%.65-)+&;#B(k&6#*1(3616=6#21(=7.&"=+7#21+1( 0&36(+1(/#*6")5'1+.&(.(/#>A-)&+.&(36"16&;..(2#$&-($&)*#'+#,-.()(%&;.3%1-0A(/#? /")&)L(Ue(#/1"-.&(3.4(+1(/#*36121-8(/"12+5-8(+1(/#).#'.&(+1"#*#25'q"&;.#? +1%+5'9(-#(/#)21%1(+1()1-8#21+.&(3/I0+#,-.(.(013+#,-.(2&(2*"1:1+.=(/#%.657.( 2#$&-($&)*#'+#,-.V(Re(3616=6#2&(-&%&(.()1*1+.1(3>=:A(&<&7652+&'=('#+.6#"#? 21+.=(.(&21%=#21+.=(/#364/I2(2*"1:1+.1(.(<=+7-0#+#21+.1(36"16&;..B ;e k&6#* 1 ( /#* 6 ")5'5 21%+#, -. ( OE61$.%+#,-.eL (i&)1( D (F$56(-)436#(36"16&;.&( )21%-)1+.1( $&)*#'+#,-. ( 62#")#+&(3A(2( +.&361$.%+5' ( 7#+6&7,-.&B (i")5(&%&? '&+65(7"&=0A(/"12*).2&(361$.%+&('&6#*5()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.(/"#21*)A? -&(*#(361$.%+5-8( O/#*6")5'521%+5-8e("#)2.A)1@L ( Ue (1*&7216+&( <=+*=3)&(3A( 7%=-)#2&(*%1(71:*&0(*>=;#6"21>&0(36"16&;..()21%-)1+.1(.()17#@-)&+.1($&)*#'? +#,-.V(Re(/#%.65-)+1(2#%1(+1(71:*5'()(/#).#'I2(O+1"#*#25'9("&;.#+1%+5'9( %#71%+5'eB(d36#6+&(25*10&(3.4(6&:(23/1"-.&(3/#>&-)+&(;&+&"#21+&(/#/")&)(.+? <#"'1-04(.(71'/1+.&(/#*+#3)A-&(,2.1*#'#,HB 8e k&6#* 1 (#/1"61( +1( /#6 ")&$ 1-8 L(i&)1&D(F$56(-)436#(62I"-5(/#%.657.(.(=3>=? ;#*12-5(*&-5*=0A9(-#(0&36(*#$"&(*%1(%=*).($&)*#'+5-8B(k&6#*1(61(#/1"61(0&36( +1()131*).&9(:&(/#%.6571(/#2.++1($5H(62#")#+1("1-)&0(2(#*+.&3.&+.=(*#("&1%+.&( .36+.&0A-5-8(/#6")&$(.+*52.*=1%+5-8(O0&*+#36&7e9(+.:(36"=76="1%+5-8(/#6")&$(.+? 3656=-0.(.(#";1+.)1-0.L(Ue(/#6")&$5(.+*52.*=1%+&(3A(/=+76&'(250,-.1(*%1(62I"-I2( /#%.657.(3/#>&-)+&0(D(.*&+65<.7#21+&(+1(/#*3612.&("&;=%1"+5-8($1*1@(/#6")&$( #"1)()1(/#'#-A().+*52.*=1%.)#21+5-8(/%1+I2(.+6&;"1-0.(3/#>&-)+&0V(Re( 36#3#? 21+1("&2.)01(36"16&;..(2#$&-($&)*#'+#,-.(.(36"=76="(0A("&1%.)=0A-5-8(D(/"#21? *)#+1(+1(/#*3612.&("&;=%1"+5-8($1*1@B


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%::: .e

0e

Ulo

k&6#* 1(/"1; ' 165-)+#, -. L(i&)1(D(F$56(-)436#(36"16&;.&(21%7.()($&)*#'+#,-.A( 3A(/")&31*+.&(1'$.6+&B(k&6#*1(/"1;'165-)+#,-.(/#%&;1(+1(*2I-8(+1364/=0A-5-8( &%&'&+61-8L(Ue("&1%.365-)+&(.('.&")1%+&()1*1+.1(3A(+.&)$4*+&(.('#:%.2&9(7.&*5(3A("&? 1%.)#21+&(#*/#2.&*+.&($1*1+.1(2()17"&3.&(D(/&>+&;#()"#)='.&+.1(+16="5(.()17"&3=( $&)*#'+#,-.9(/#6")&$(#3I$($&)*#'+5-89(&21%=1-0.("5+7=(/"1-5(.("5+7=('.&3)71? +.#2&;#9(1(617:&(.++5-8(/#2.A)1+5-8(#$3)1"I2B(`13+&(.("&1%.365-)+&("1'5(-)13#2&( )(#7"&,%#+5'.(*>=;#6&"'.+#25'.(O36"16&;.-)+5'.e(#"1)(/#,"&*+.'.(-&%1'.B k&6#* 1 ( #* * #%+1 L(i&)1(D(F$56(-)436#(/#%.6571(2#$&-($&)*#'+#,-.(#/1"61( 0&36()1($1"*)#(+1(f0&*+5'(23)4*).&(/13=0A-5'('#*&%=gB(k&6#*1(#**#%+1(*#65? -)5(62#")&+.1(/#%.657.(2(#*/#2.&*).(+1($&)*#'+#,H(.36+.&0A-A(+1(/#).#'.&( %#71%+5'(O2("1'1-8(+1"#*#2&0(.("&;.#+1%+&0(36"=76="5e(#/1"61(0&36(+1(*2I-8( &%&'&+61-8L(Ue()+1-)&+.=(%#71%+5-8(2>1*)(*%1(/"#-&3=(62#")&+.1(.(2*"1:1+.1( 36"16&;..(21%7.()($&)*#'+#,-.A(#"1)(.-8(/&>+.&03)&;#()11+;1:#21+.19(2.473)&0( #*/#2.&*).1%+#,-.(.(2.473)&0(.*&+65<.71-0.()(#$#2.A)71'.(+1(/#).#'.&(%#71%? +5'B(X#361"-)1+.=(=3>=;($%.:&0(%=*).(*#,2.1*-)10A-5-8($&)*#'+#,-.(2"1)()(3.%? +A(/#)5-0A(2>1*)(%#71%+5-8(*#(7##"*5+1-0.(/1"6+&"3621(/#'.4*)5(23)5367.'.( #*/#2.&*+.'.(176#"1'.(2(21%-&()($&)*#'+#,-.A(O^_GhiEG9($B*B(3B(UeB

X%1(=+1#-)+.&+.1(21;.()1;1*+.&+.1(62#")&+.1(7#'/%&73#25-8(/%1+I2("#)2.A? )521+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.9(1+;1:=0A-5-8(23)5367.-8(176#"I2(/#%.657.(3/#>&-)? +&09(21"6#(*#7#+1H(/")&;%A*=("I:+5-8(36"16&;..("&1%.)#21+5-8(2(25$"1+5-8(7"101-8B( E6"16&;.&(1'&"571@37.&9(1=36"1%.0371(-)5(&="#/&037.&(25-)&"/=0A(US('&6#*(+10-)4,-.&0( /")561-)1+5-8(/")&)(^_GhiEGB(!")50")50'5(3.4()16&'(/#3)-)&;I%+5'(36"16&;.#'9(.-8( )121"6#,-.(.(#;I%+5'(21"=+7#'(.-8("&1%.)1-0.B J*&K(.$A%?2&'"<6"I',$<0.4-5&0>(">$A,,&6&64#("'4-5&7("<"-5 L;0>("%," G=36"1%.1(2(;"=*+.=(RSST("B(/")504>1(36"16&;.49(76I"&0(;>I2+5'(-&%&'(0&36()'+.&0? 3)&+.&(#(/#>#24(371%.($&)*#'+#,-.(*#(RSRS("B(#"1)()1;21"1+6#21+.&(23/.&"1+&;#()1721? 6&"#21+.1(71:*&0(#3#$.&($&)*#'+&09(76I"1($4*).&(;#(/#6")&$#21HB(X).47.(36"16&;..(#(jjp( 2)"#3>5(+17>1*5(+1()21%-)1+.&($&)*#'+#,-.9(/#+1*(TSS('.%.#+I2(*#%1"I2(1=36"1%.037.-8( )1/%1+#21+#(*#(25*167#21+.1(2(%161-8(RSST?RSUR(+1(-&%&()2.A)1+&()()1/#$.&;1+.&'(.("&? *=7#21+.&'($&)*#'+#,-.9(/#+1*(]SS('.%.#+I2(/")&)+1-)#+#(+1()1$&)/.&-)&+.&(/")5? 364/+5-8(.(23/.&"1+5-8('.&3)71@(*%1(#3I$9(76I"&(2(.++5'(25/1*7=(361>5$5(3.4($&)*#'? +&B(E6"16&;.1()17>1*1(o(;>I2+&(/".#"56&65B(!.&"23)5(20.#%#$&(;;&2')&2"/(D()17>1*1(2-)&3+A( .+6&"2&+-04($5()1/#$.&;1H($&)*#'+#,-.B(X"=;.(/".#"56&6()17>1*1(/#/"12.&+.&(.("#)3)&")&? +.&(=3>=;9(617($5($5>5(#+&(=7.&"=+7#21+&(+1(=)5371+.&(361>&;#()17216&"#21+.19(/#*+.&? 3.&+.&(&7#+#'.-)+&0(.(3/#>&-)+&0(/1"65-5/1-0.(#"1)()17#@-)&+.&($&)*#'+#,-.(7%.&+6I2B( i")&-.(/".#"56&6(+1)21+5(7.)"A%#$&2')&969*)(D(#)+1-)1(3)5$7.&(/")&0,-.&()(7"5)53#2&0(35? 6=1-0.($&)*#'+#,-.(*#(361$.%+&;#()17216&"#21+.1()(+.&)$4*+5'(23/1"-.&'(*#(6&;#9(1$5( $&)*#'+#,H(3.4(+.&(/#261")1>1B(E6"16&;.1()17>1*19(:&($&)*#'+#,H(0&36(#*/#2.&*).1%+#? ,-.A(71:*&;#9 (36A* (/%1+=0&(3.4(;"=+6#2+.&(/#/"12.H(23/I>/"1-4(#";1+.)1-0.(.( .+3656=-0.( ,2.1*-)A-5-8(=3>=;.(23)5367.'(#$5216&%#'()(/#*'.#61'.(253/&-01%.)#21+5'.(2(=3>=? ;1-8(*%1(%=*).($&)*#'+5-8B(C(RSUo("B()1/%1+#21+#(&21%=1-04(36"16&;..(#"1)()2&"5<.7#21? +.&(-)A367#25-8(2371N+.7I2("&1%.)1-0.(/%1+=(OG=36"1%.1+(P#Q&"+'&+69(RSSTB(3B(je


Ul]

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

=>"'4&M<$2'/-./'$&L3$(47, X#(RSUS("B(2(WEG(+.&(.36+.1>1(#;I%+#1'&"571@371(36"16&;.1("#)2.A)521+.1(/"#$%&? '=($&)*#'+#,-.9(2>1*)&(-&+6"1%+&(62#")5>5(0&*+17("1'5(/"12+&(.(<.+1+3#2&(*#("&1%.)1-0.( /%1+I2("#)2.A)1+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.B(C(RSSS("B(a"10#25(E#0=3)(+1(")&-)(F17#@-)&? +.1(b&)*#'+#,-.(Oh16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&33e(#/=$%.7#21>(7#+-&/6(62#")&+.1( US(%&6+.-8(/%1+I2(%#71%+5-8()17#@-)&+.1($&)*#'+#,-.B(C(RSSR("B(YWX(OWBEB(X&/1"6'&+6( #<(Y#=3.+;(1+*(W"$1+(X&Q&%#/'&+6e()11/"#$#21>(.*&4(%.72.*1-0.(-8"#+.-)+&0($&)*#'+#? ,-.(O*>=;#6"21>1(.(/#2"1-10A-1($&)*#'+#,H9(-)436#(/#2.A)1+1()(+.&/&>+#3/"12+#,-.AeB( !"&)5*&+6(b=38()%.72.*#21+.&()012.371(-8"#+.-)+&0($&)*#'+#,-.(=-)5+.>(-&%&'(32#0&0(1*? '.+.36"1-0.B(a#+;"&3()#$#2.A)1>(*#(362#")&+.1(UjS(653B(361>5-8('.&3)71@(23/.&"1+5-8(*%1( %=*).(-8"#+.-)+.&($&)*#'+5-8B(G*'.+.36"1-01(2&)21>1(617:&(361+59(8"1$3621(.('.1361(*#( 62#")&+.1(%#71%+5-8(/%1+I2("#)2.A)1+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.B(`=:(2(RSSl("B(2(+102.47? 3)5-8('.1361-8(E61+I2(F0&*+#-)#+5-8("#)/#-)46#(2*"1:1+.&(/#+1*(RSS(/%1+I2B(E/#? ,"I*(/%1+I2("&1%.)#21+5-8(2(WEG(D(llp()17>1*1>#()17#@-)&+.&($&)*#'+#,-.(#3I$()1%.? -)1+5-8(*#(23)5367.-8(716&;#"..(%=*).($&)*#'+5-89(o]p()17>1*1>#()17#@-)&+.&($&)*#'? +#,-.(2(;"=/.&(%=*).(-8"#+.-)+.&(*#,2.1*-)10A-5-8($&)*#'+#,-.9(RTp(1+;1:#21>#(%=*).( *#,2.1*-)10A-5-8($&)*#'+#,-.9([Up()17>1*1>#(62#")&+.&(3536&'=()$.&"1+.1(*1+5-8(#(%=? *).1-8($&)*#'+5-89(\[p()#".&+6#21+5-8($5>#(+1(/"&2&+-04(-&%#2A(.(2-)&3+A(.+6&"2&+-049( 1$5()1/#$.&;1H($&)*#'+#,-.9([Up(=2);%4*+.1>#(/"&2&+-04(3536&'#2A9(\[p(=2);%4*+.1>#( 257#")536521+.&('&6#*5(#=6"&1-89(-)5%.(36"&&62#"7.+;=(37.&"#21+&;#(*#(%=*).($&)*#'? +5-8(/#)#3610A-5-8(2(/")&36")&+.(/=$%.-)+&09(l\p()17>1*1>#("1*571%+&(37"I-&+.&(-)13=(/#? )#36121+.1(2($&)*#'+#,-.9 (1(2(+.&'1%(lSp(/")5/1*7I2(2(/%1+1-8($5>#(2*"#:&+.&( '&6#*1(8#=3.+;(<."36B(!%1+5(/")&2.*521>5(362#")&+.&(+.&'1%(RSS(653B(361>5-8(.(*#-&%#? 25-8( '.&3)71@ (23/.&"1+5-8(*%1( %=*). ( $&)*#'+5-8B ( TUp (/%1+I2(2*"1:1+5-8(/")&)( '.1361(2(WEG()17>1*1>#(.+6&"17-0&(/#'.4*)5(=3>=;#*12-1'.(253/&-01%.)#21+5'.(2(/"#? $%&'165-&( $&)*#'+#,-. (1(=3>=;#*12-1'. (#;I%+#*#364/+5'. (*%1(23)5367.-8(#$5216&%.( O'1.+36"&1'e9($5()1/&2+.H(361$.%+#,H(/"#-&3=(=31'#*).&%+.&+.1(%=*).($&)*#'+5-8(Oh1? 6.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSSl1B(3B(o?TeB(G*'.+.36"1-01(")A*#21(2(31'5'(RSS[( "B(+1(-&%&()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.(.(257%=-)&+.1('.&3)71+.#2&;#(/")&)+1-)5>1(+.&'1%(]S( '%+(*#%1"I29()(-)&;#(/#+1*(o('.%.1"*5(65%7#(+1(-&%&()2.A)1+&()($&)*#'+#,-.A(Oh16.#+1%( G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSSl$eB(a#%&0+5'(/")&>#'&'(2(/#%.65-&("#)2.A)1+.1(/"#? $%&'=($&)*#'+#,-.(2(E61+1-8(F0&*+#-)#+5-8($5>#(/")504-.&(2(RSS[("B(D(2(7#+6&7,-.&(7"5? )53=(&7#+#'.-)+&;#(D(/")&)(1*'.+.36"1-04(/"&)5*&+61(b1"1-71(M$1'5(/17.&6=(365'=%=0A? -&;#9(G'&".-1+(Z&-#Q&"5(1+*(Z&.+Q&36'&+6(G-6(#<(RSS[(OWE(J#+;"&339(RSS[eB(!17.&6(6&+( 2/"#21*).>('B.+B(3/&-01%+5(/"#;"1'(!"&2&+-01(b&)*#'+#,-.(.(h10/.&"2(k.&3)71+.&9(76I"5( )17>1*1(*).1>1+.1(=7.&"=+7#21+&(+1(;#3/#*1"3621(*#'#2&(*#,2.1*-)10A-5-8(/"#$%&'I2( &7#+#'.-)+5-89(76I"&($&)(23/1"-.1(=6"1-.>5$5('.&3)71+.1B(!#+1*6#()1>#:#+#(23/.&"1+.&( %=*).($&)*#'+5-89(257#")536=0A-('&6#*4(+10/.&"2('.&3)71+.&B(h1("&1%.)1-04()1>#:#+#(*#? *167#25-8 ( U9j ( '%* ( *#%1"I2 ( OWBEB ( X&/1"6'&+6 ( #< ( Y#=3.+; ( 1+* ( W"$1+ ( X&Q&%#/'&+69( RSS[$eB(C(RSUS("B(/"&)5*&+6(b1"1-7(M$1'19(7#+65+==0A-(/#*046&(2(/#/")&*+.'("#7=(*).1? >1+.19(/#("1)(/.&"23)5(2(8.36#"..(E61+I2(F0&*+#-)#+5-8(G'&"57.(/")50A>(fM/&+.+;(X##"3g( ^&*&"1%(E6"16&;.-(!%1+(6#(!"&Q&+6(1+*(_+*(Y#'&%&33+&33B(OW+.6&*(E616&3(d+6&"1;&+-5(J#=+? -.%(M+(Y#'&%&33+&339(RSUSeB(!.&"23)1(#;I%+#1'&"571@371(36"16&;.1()17>1*1>1("&1%.)1-04( -)6&"&-8(;>I2+5-8(-&%I2L(1e(*#7#@-)&+.&(/"1-5(+1*()%.72.*#21+.&'()012.371($&)*#'+#? ,-.(-8"#+.-)+&0(2(-.A;=(j(%16(O7#+65+=1-01(/%1+=(/"&)5*&+61(b=381eV($e()1/#$.&;1+.&(.()%.? 72.*#21+.&($&)*#'+#,-.(2&6&"1+I2(2(/")&-.A;=(j(%16V(-e()1/#$.&;1+.&(.()%.72.*#21+.&(


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

Ulj

$&)*#'+#,-.("#*).+9(*).&-.(.(#3I$('>#*5-8(+1(/")&36")&+.(US(%16V(*e(25)+1-)&+.&(,-.&:7.( *#()%.72.*#21+.1(23)5367.-8(65/I2($&)*#'+#,-.B(E6"16&;.1()#361>1(/")5;#6#21+1(.($4? *).&( 2*"1:1+1(/")&)(U[ ("I:+&;#("#*)10=(1;&+-0.(.(*&/1"61'&+6I29 (-)>#+7I2(W+.6&*( E616&3(d+6&"1;&+-5(J#=+-.%(#+(Y#'&%&33+&33B(J&%&(36"16&;..()#361+A(#3.A;+.46&(/")&)( +1364/=0A-&(/".#"56&65L ¥ /#/"121(017#,-.(/")52I*)6219(23/I>/"1-5(#"1)(3/#>&-)+&;#()11+;1:#21+.1 ¥ /#/"121(*#364/=(*#(361$.%+&;#(.(/")5364/+&;#('.&3)71%+.-621 ¥ /#*+.&3.&+.&(/#).#'=()1$&)/.&-)&+.1(&7#+#'.-)+&;# ¥ /#/"121(017#,-.(.(*#364/+#,-.(=3>=;()*"#2#6+5-8 ¥ "&#";1+.)1-01(3536&'=("&1;#21+.1(+1(7"5)535()2.A)1+&()($&)*#'+#,-.A Y13>#(36"16&;..(6#L(<%A2&#%)&/(4%#%)#&-(84%"-93"B&7)3-(!#(89%C&#%A2&#%)&/(4%, #%)#&/(3(+2"4"B&7)3&7)3/%)93#)$(&%&+2"7%*#)$(&!%)D+9"C&A2E.)&!(F#"&#"34"B&-(!)!& OW+.6&*(E616&3(d+6&"1;&+-5(J#=+-.%(M+(Y#'&%&33+&339(RSUSB(3B(U?\eB N"'," X1+.1(/#3.1*1(1'$.6+A(36"16&;.4(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(=361+#2.#+A(/#("1)( /.&"23)5(2(U[[S("B9(76I"1(/#3.1*1(#*/#2.&*+.&()1/%&-)&(<.+1+3#2&B(C(#7"&3.&(RSS[?RSUR( +1(/#6")&$5(0&0()1"&)&"2#21+#(jSS('%+(*=@37.-8(7#"#+B(E6"16&;.1(#/.&"1(3.4(2()+1-)+&0( '.&")&(+1(2*"#:&+.=('&6#*5(+10/.&"2('.&3)71+.&(O8#=3.+;(<."36eB(P>I2+&(-&%&(7#+? -&+6"=0A(3.4(6=(+1()21%-)1+.=($&)*#'+#,-.(=%.-)+&09(62#")&+.=(1%6&"+1652(*%1('>#*5-8( %=*).(/")&$5210A-5-8(2(3-8"#+.371-8(*%1($&)*#'+5-89(37"1-1+.=(-)13=(/#$56=(2(65'? -)13#25'()17216&"#21+.=(#"1)()1$&)/.&-)&+.=()17216&"#21+.1(*%1(%=*).(#/=3)-)10A? -5-8(3)/.61%&(.(.++&(/%1-I27.()*"#2#6+&(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB O,'%"'2," ^.+%1+*.1(2*"1:1(36"16&;.4(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(#*(U[T\("B(.(#3.A;+4>1(2(65'( -)13.&(*#$")&(=*#7='&+6#21+5(/"#;"&3B(M$&-+1(36"16&;.1(7#+-&+6"=0&(3.4(+1()'+.&0? 3)&+.=(#(/#>#24(371%.()012.371($&)*#'+#,-.(*>=;#6&"'.+#2&0(*#(7#@-1(RSUU("B(C(25? '.1")&(-1>#,-.#25'(D(USS('%+(&="#()#361>#(/")&)+1-)#+5-8(+1(.'/%&'&+61-04(/%1+=(2(%1? 61-8(RSS[?RSUUB(^.+%1+*.1(0&36(/.#+.&"&'(2(36#3#21+.=('&6#*5(f+10/.&"2('.&3)71+.&gB( a"10(6&+(25)+1-)5>(3#$.&(1'$.6+5(-&%(7#'/%&6+&;#()%.72.*#21+.1(65'-)13#25-8(/%1? -I2&7(*%1(%=*).($&)*#'+5-89(60B(+#-%&;#2+.(%=$(3-8"#+.379()1364/=0A-(0&(*>=;#6&"'.? +#25'.("#)2.A)1+.1'.('.&3)71+.#25'.(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB(E6"16&;.1(/#*&0'=? 0&(617:&()1*1+.&(/#*+.&3.&+.1(37=6&-)+#,-.(/"&2&+-0.($&)*#'+#,-.(3)-)&;I%+.&(2(#*? +.&3.&+.=(*#(%=*).('>#*5-8B(^.+#2.&(25-8#*)A()()1>#:&+.19(:&(.+2&36#21+.&(2('.&3)? 71%+.-62#(23/.&"1+&(*%1(%=*).($&)*#'+5-8(0&36()*&-5*#21+.&(61@3)&(+.:(=6")5'521? +.&('1>#(37=6&-)+5-8(/%1-I2&7(361-0#+1"+5-8(O^.++.38(P#Q&"+'&+69(RSSTB(3B(o?]eB H/(6$A," h#"2&371(36"16&;.1()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.()#361>1(/")50461(017#(+1"#*#21( 36"16&;.1(2(RSS]("B(/#*(+1)2A(>')&G"2'4"6&2(&"&G).!"#)#2&H(!)B(E6"16&;.1(/")50'=0&( +1364/=0A-&(-&%&L(1e(%.-)$1(2+.#37I2(#(&73'.304()#361+.&()"&*=7#21+1(#(jSpV($e(%.-)$1( 31'5-8(&73'.30.(#(oSpV(-e(+.76(#/=3)-)10A-(2.&).&+.&(+.&(/#2.+.&+(/")&$521H(2(65'? -)13#25'()17216&"#21+.=(O+#-%&;#2+.19(3-8"#+.37#eV(*e(+.76(#/=3)-)10A-5(017A7#%2.&7(


Ull

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

.+3656=-04(+.&(/#2.+.&+(3)=71H(65'-)13#2&;#()17216&"#21+.1B(X#*167#2#L(+.76(+.&(/#? 2.+.&+('.&H()1#<&"#21+&;#(+#-%&;=(2(3-8"#+.37=($&)(='#25(#7"&,%10A-&0(017#,H(=3>=;9( +.76(+.&('#:&(/")&$521H(*>=:&0(+.:(o('.&3.A-&(2(65'-)13#25'()17216&"#21+.=(O^_? GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]V(k.+.36"5(#<(c#-1%(P#Q&"+'&+6(1+*(Z&;.#+1%(X&Q&%#/'&+69(RSSleB =.6$-<" E)2&-01('1(/#+1*(*2=*).&36#%&6+.A(8.36#".4("#)2#0=(.++#21-50+5-8(+1"#*#25-8( "#)2.A)1@(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.B(I(J).#!)#2K+&12."2)$6&2(&L(!7"2&H(!)*)++#)++&"#- & MN9*0+%(#&O.(!&2')&H(0+%#$&P".A)2&QRRS,QRRT(37=/.1(3.4(+1()"&*=7#21+.=(%.-)$5(&73'.30.( O%.72.*1-0.(&73'.30.(*).&-.e9(=>162.&+.=(2&0,-.1(+1("5+&7('.&3)71+.#25(#3I$($&)*#'+5-8( /")&$5210A-5-8(2(/%1-I271-8(%=$('.&3)71+.1-8()1/&2+.#+5-8(/")&)(3>=:$5(3/#>&-)+&9( )'+.&03)&+.=(%.-)$5(#3I$(#/=3)-)10A-5-8(2.4).&+.19(3)/.61%&(.(.++&(.+3656=-0&()*"#2#6+&(D( $&)(#/-0.('.&3)71+.#25-8B(F;#*+.&()&(36"16&;.A9(71:*5(/#2.+.&+('.&H()1;21"1+6#21+5( *1-8(+1*(;>#2A(.(37##"*5+#21+5(/%1+(/#'#-5(#/1"65(+1(.+*52.*=1%+5-8(/#6")&$1-8(O^_? GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB(C(%161-8(RSS\?RSST()1/%1+#21+#(*#(257#")5361+.1(+1(/#6")&$5("&? 1%.)1-0.(36"16&;..(/#+1*(jj('%+B(7#"#+(OP#Q&"+'&+6(M<<.-&3(#<(E2&*&+9(RSS\B(3B(UoeB O("'-<" k.&3)71%+.-62#(.($&)*#'+#,H()#361>5().*&+65<.7#21+&(017#(/".#"56&6#2&(/"#? $%&'5(2&(^"1+-0.(2(#7"&3.&(RSST?RSURB(C(%.36#/1*).&(RSS[("B(/")5046#(36"16&;.4(2()17"&? 3.&($&)*#'+#,-.B(`&0(;>I2+A(-&%&'($5>#()"&*=7#21+.&(%.-)$5(%=*).($&)*#'+5-8(/")&? $5210A-5-8(+1(=%.-1-89(1(617:&(2*"#:&+.&()#".&+6#21+5-8(+1(0&*+#36749().+*52.*=1%.? )#21+5-89(#/1"65-8(+1(/"121-8(-)>#2.&71(=3>=;(/=$%.-)+5-8(*%1(%=*).($&)*#'+5-8(.(25? 7%=-)#+5-8( '.&3)71+.#2#B(a%=-)#25'(&%&'&+6&'($5>#(2*"#:&+.&(2(:5-.&(/"121(*#( '.&3)71+.19(76I"&()#361>#(2/"#21*)#+&(*#(/"12#*123621(<"1+-=37.&;#(2(RSS\("B (h1( 2*"#:&+.&(36"16&;..(#/1"6&0(+1(/#*&0,-.=(+10/.&"2('.&3)71+.&(/")&)+1-)#+#($=*:&6(l('%+( &="#(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB(E6"16&;.1(/")&2.*=0&(/#+1*6#(/#*+.&3.&+.&(017#,-.('#+.? 6#"#21+.1()012.371($&)*#'+#,-.(D(U#(4%#$&7)22).&"#-&(7+).J%#$&7)22).(D(#"1)(/#/"124( 017#,-.(=3>=;(#<&"#21+5-8(%=*).#'($&)*#'+5'(D(V)*9(!%#$&7)22).&"#-&"99(!!(-"2) & 7)22).g(Ok.+.36"5(#<(_-#%#;59(_+&";59(E=361.+1$%&9(X&Q&%#/'&+6(1+*(i8&(E&19(RSUS9(3B(jeB P(%"'2," d"%1+*.1(362#")5>1(1'$.6+A(36"16&;.4( +1(#7"&3( RSST?RSUo ( +1)21+A (>') &V"6 & H(!)B(E6"16&;.1(/#2361>1(2(#/1"-.=(#(&<&765(#3.A;+.46&(/#*-)13("&1%.)1-0.(/#/")&*+.-8( /%1+I2B(E6"16&;.1(."%1+*)71()17>1*1>1(l(;>I2+5-8(-&%I2L(1e()1/#$.&;1+.&(.(/"&2&+-04( $&)*#'+#,-.V($e(&%.'.+1-04(/#6")&$5(/#$56=(+1(=%.-5(#3I$($&)*#'+5-8V(-e()%.72.*#? 21+.& ( *>=;##7"&3#2&0 ( $&)*#'+#,-.V ( *e ( 62#")&+.& ( *>=;#6&"'.+#25-8 ( "#)2.A)1@( '.&3)71+.#25-8V(&e()1/&2+.&+.&(&<&7652+5-8(=3>=;(*%1(%=*).($&)*#'+5-8V(<e(%&/3)5( +1*)I" ( . ( 7##"*5+1-04 ( +1* ( 3/#3#$&' ( *536"5$=-0. ( ,"#*7I2 ( <.+1+3#25-8 ( O^_GhiEG9( RSUS1B(3B(o?]eB(C(RSST("B(/")&)+1-)#+#(+1("&1%.)1-04()1*1@(36"16&;.-)+5-8([S('.%.#+I2( &="#(O_+Q."#+'&+69(Y&".61;&(1+*(c#-1%(P#Q&"+'&+69(RSSTB(3B(jeB C/%"'2," M$&-+1(7"10#21(36"16&;.1(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(2(Y#%1+*..(D()21+1(E6"16&;.A( P](D()#".&+6#21+1(0&36(+1(*#$")&().*&+65<.7#21+A(/#/=%1-04(%=*).($&)*#'+5-8(2(-)6&? "&-8(;>I2+5-8('.1361-8L(G'36&"*1'9(Z#66&"*1'9(Y1;19(W6"&-86B(!.&"23)5'(-&%&'(0&36(


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

Ul\

/#/"121(356=1-0. ( %=*). ( $&)*#'+5-8B ( a#%&0+5' ( 0&36( /"&2&+-01( $&)*#'+#,-. (/#,"I*( 3)&"3)&0 ( ;"=/5 ( %=*). ( ).*&+65<.7#21+5-8 ( 017# ( )1;"#:#+5-8 ( $&)*#'+#,-.AB ( `&0 ( -&%&'( +1*")4*+5'(0&36("#)2.A)1+.&(/"#$%&'=(*#(7#@-1(RSUo("B(E6"16&;.1(0&36(253#7#(.(-&+6"1%? +.&(<.+1+3#21+1(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB(Rqo(7#3)6I2(2*"1:1+.1(/#7"521($=*:&6(-&+? 6"1%+59(1(Uqo($=*:&65('.136B(E6"16&;.1()1/%1+#21+1()#361>1(+1(3.&*&'(%16B(C(25'.&+.#? +5-8('.1361-8(/")&$521(/#+1*(US(653B(%=*).($&)*#'+5-8(.(/#+1*(US(653B(#3I$()1;"#:#? +5-8($&)*#'+#,-.AB(E6"16&;.1()17>1*1>1(#$04-.&(*#(RSS[("B(23/1"-.&'(23)5367.-8(#3I$( $&)*#'+5-89(*#*167#2&(25*167.(>A-)+.&(+1("&1%.)1-04(*).1>1@(2)"#3>5(2.4-(#*(lU('%+( &="#(2(RSSl("B9(URl('%+(2(RSS\9(UlR('%+(2(RSST("B9(*#(U\]('%+(2(RSS[("B(OX=6-8(P#Q&"+? '&+69(RSSlB(3B(j?l9(RUeB K/(>;A"%," !#"6=;1%371(<".(-(4"&12."2)$%"&W#2)$."9D%&X0-3%&@)3-(!#69'&Y&G.)4)#9D"C&W#, 2).4)#9D"&%&V6D89%)()#361>1(#;>#3)#+1(2('1"-=(RSS[("B(F1/%1+#21+#(0A(+1(%161(RSS[? RSUj(.(0&36(/.&"23)A(+1"#*#2A(36"16&;.A(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(+.&(65%7#(2(!#"6=;1%..9( 1%&(.(/#>=*+.#2&0(_="#/.&(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB(C(RSS\("B(3)&"#71(;"=/1('.4*)5.+? 3656=-0#+1%+1()>#:#+1()(.+3656=-0.(/=$%.-)+5-8(.(/"5216+5-89()2.A)1+5-8()(/"#$%&'&'( $&)*#'+#,-.9(/#*(7.&"#2+.-62&'(d+3656=6=(F1$&)/.&-)&+.1(E/#>&-)+&;#("#)/#-)4>1(/"1-4( +1*(36"16&;.AB(P"=/1(/#2361>1(2(#/1"-.=(#(36"=76="4(/1"6+&"37A9(/#3)&")#+A(#(=*).1>(#";1? +.)1-0.(/#)1")A*#25-8(#"1)(=*).1>(0&*+#36&7($1*12-)5-8(+1()131*1-8("I2+5-8()(/#*? '.#61'.(=3612#*12-)5'.B(i&;#(65/=(3)&"#7.&("#)2.A)1+.1(7#+3=%61-50+&(3A(2(!#"6=;1? %..(")1*7#,-.A9(3)-)&;I%+.&(+1(3)-)&$%=(7"10#25'B(P"=/1(62#")A-1(36"16&;.4(%.-)5>1(/#? +1*(RS("I:+5-8(/#*'.#6I2(O'B.+B()&(3<&"5(/#'#-5(3/#>&-)+&09(&*=71-0.9(2.4).&++.-6219( '.&3)71%+.-6219("5+7=(/"1-59()*"#2.19(1(+12&6(#$"#++#,-.eB(E6"16&;.1(/#2361>1(2(25+.7=( R?%&6+.&0(/"1-5(P"=/5(O/#236121>5(617:&(/#*;"=/5eB(E6"16&;.4(=-821%#+#(2(RSS[("B h1021:+.&03)&(&%&'&+65(E6"16&;..L ¥ /.&"23)A(#3.A(36"16&;..(0&36(2*"#:&+.&9(/"#'#21+.&(.(=/#23)&-8+.&+.&(0&*+#%.? 6&0(*&<.+.-0.(#3#$5($&)*#'+&0 ¥ 7#%&0+A(362#")&+.&(3536&'=('#+.6#"#21+.1()012.371(2(-&%=(*#/13#21+.1(*).1>1@(*#( ")&-)52.365-8(/#6")&$(/")5(/#'#-5(3536&'=(25'.1+5(.+<#"'1-0.(.('#+.6#"#21+.1 ¥ $=*#21+.&(%#71%+5-8(/%16<#"'(23/I>/"1-5(.(3.&-.()#".&+6#21+5-8(+1(2*"1:1+.&( 36"16&;..(.(62#")&+.&(3536&'=("#)2.A)521+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(D(/")&+.&? 3.&+.&(*#,2.1*-)&@(-&+6"1%+5-8(+1(25'.1"(%#71%+5(O23/I>/"1-1('.4*)53&76#"#? 219('.4*)5.+3656=-0#+1%+1e ¥ /#*+.&3.&+.&(017#,-.(.(2*"#:&+.&(361+*1"*I2(=3>=;(37.&"#21+5-8(*#(%=*).($&)? *#'+5-8(/#/")&)(#;I%+#7"10#25(3536&'(3)7#%&+.1(71*"5(/"1-=0A-&0(2(3<&")&( $&)*#'+#,-. ¥ 2*"#:&+.& ( . ( "&1%.)1-01 ( =3>=; ( 2 ( )17"&3.& ( /"&2&+-0.9 ( .+6&"2&+-0. ( . ( .+6&;"1-0.L( '.&3)71%+.-621(D(362#")&+.&('#:%.2#,-.(25+104-.1(/=$%.-)+&;#(%=$(/"5216+&? ;#(%#71%=9($&)/#,"&*+.#($A*N(/")&)(/#,"&*+.71(O/.%#61:#2&(2*"1:1+.&('&6#*5( 8#=3.+;(<."36(2(c.)$#+.&eV()16"=*+.&+.1(D(#<&"#21+.&(/#"1*(2()17"&3.&(3)7#%&@( )12#*#25-8(.(#*/#2.&*+.&;#()16"=*+.&+.1V(#-8"#+5(3#-01%+&0(D()1/&2+.&+.&( *#364/=(*#(#*/#2.&*+.-8(,"#*7I2(#-8"#+5V()*"#2.1(D()1/&2+.&+.&(*#364/=(*#( #/.&7.()*"#2#6+&0


UlT

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

L'A%," G+;%.1(#3.A;+4>1()+1-)A-&(3=7-&35(2("&*=7#21+.=(371%.($&)*#'+#,-.9(/#-)A23)5( #*(36"16&;..(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(=%.-)+&0(/")5046&0(2(U[[S("B(C(U[[T("B(")A*(/")50A>(/%1+( )"&*=7#21+.1($&)*#'+#,-.(=%.-)+&0(#(RqoB(J&%(6&+()#361>(#3.A;+.465B(C(#$&-+&0(36"16&;..( /")5046&0(2(RSST("B()17>1*1(3.4(-1>7#2.6&()%.72.*#21+.&()012.371($&)*#'+#,-.(=%.-)+&0(*#( 7#@-1(RSUR("B(d'/%&'&+61-01(36"16&;..(<.+1+3#21+1(0&36(/")&)(;"1+65(*%1(31'#")A*I2(6&"5? 6#".1%+5-8(.(#";1+.)1-0.(/#)1")A*#25-8(O>A-)+.&(RoS('.%.#+I2(<=+6I2(/")&)(#7"&3(o(%16eB( E6"16&;.1()17>1*1(/#*+.&3.&+.&(#(+.&'1%(Rjp(+17>1*I2(<.+1+3#25-8(+1(/#%.6574()21%-)1+.1( $&)*#'+#,-.B(G+;%.1()17>1*1(617:&()'+.&03)&+.&(#(/#>#24(%.-)$5(;#3/#*1"362(*#'#25-8( :50A-5-8(2(65'-)13#25'()17216&"#21+.=(O+#-%&;#2+.&9(3-8"#+.371eB(M;I%+&(-&%&(E6"16&? ;..(37=/.10A(3.4(+1(/"&2&+-0.($&)*#'+#,-.9(*#361"-)1+.=(23/1"-.1(%=*).#'(+1"1:#+5'(+1( $&)*#'+#,H9()21%-)1+.=(-)5++.7I2(.(35'/6#'I2($&)*#'+#,-.9(23/.&"1+.=(/"#-&3=(25? -8#*)&+.1()($&)*#'+#,-.(#"1)(*#361"-)1+.=(2.473)&0(%.-)$5('.&3)71@(*>=;#6&"'.+#25-8( O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]V(M<<.-&(#<(X&/=65(!".'&(k.+.36&"9(RSSjV(_*;1"(bB9(RSS[B(3B(ojeB =.7/-<" !.#+.&"37.&(3)7#-7.&(/"12#('.&3)71+.#2&(2(RSSU("B(25'#;>#(+1(2>1*)1-8(%#? 71%+5-8(#7"&,%&+.&(371%.(.(/#).#'=($&)*#'+#,-.(#"1)(25/"1-#21+.&('.4*)51;&+-50+&0( #*/#2.&*).(+1(6&+(/"#$%&'B(X#(RSUR("B()#361+.&(2*"#:#+5(#$#2.A)&79(1$5(%#71%+&(31? '#")A*5(71:*&'=(;#3/#*1"362=(*#'#2&'=()1/&2+.>#(;21"1+6#21+&(<#"'5()1721? 6&"#21+.1(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]V(_*;1"(bB9(RSS[B(3B(oUeB Q"%," C(RSS[("B(C1%.1(2/"#21*).>1(US?%&6+.(/%1+(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.9(76I"5("&? 1%.)=0&(3)&,H(-&%I2L(1e()1/#$.&;1+.&($&)*#'+#,-.(7.&*5(6#(65%7#('#:%.2&V($e(23/I>/"1? -4(/#+1*(#";1+.)1-50+5'.(.(/#%.65-)+5'.(/#*).1>1'.V(-e(='.&03-#2.&+.&(7%.&+61(2(-&+? 6"='(=3>=;V(*e()1/&2+.&+.&(3/#>&-)+&0(.+6&;"1-0.V(&e("I2+5(*#364/=(*#(=3>=;V(<e('#:%.2.&( +10%&/3)&(257#")536521+.&(*#364/+5-8()13#$I2(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]V(C&%38(G33&'? $%5(P#Q&"+'&+69(RSS[eB K1R'/-'"&P(%"'2," !.&"23)1(36"16&;.1()#361>1(#/=$%.7#21+1(2(RSSR("B(M$&0'=0&(#+1(/#*&0,-.1L(1e(/"&? 2&+-01($&)*#'+#,-.V($e(23/.&"1+.&(%=*).($&)*#'+5-8(2(/"#-&3.&(25-8#*)&+.1()($&)? *#'+#,-.V(-e(/#'#-(%=*).#'($&)*#'+5'(2()+1%&).&+.=(2>13+&;#(*#'=(O^_GhiEG9( RSUS1B(3B(o?]eB H,$3-4 h.&'-5(2()2.A)7=()&()*&-&+6"1%.)#21+A(36"=76="A(/1@3621(+.&(/#3.1*10A(+1? "#*#2&0(36"16&;..9(0177#%2.&7(2*"1:1+5-8(0&36(2.&%&("&;.#+1%+5-8(36"16&;..()21%-)1+.1( $&)*#'+#,-.B(C(#3616+.-8(%161-8(%.-)$1(#3I$($&)*#'+5-8(2(h.&'-)&-8(7#+3&72&+6? +.&(3/1*1(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB QSA(4 C4;.&"37.&(k.+.36&"362#(!#%.657.(E/#>&-)+&0(362#")5>#(+1"#*#2A(36"16&;.4(2()1? 7"&3.&( $&)*#'+#,-.B(C4;"5(3A(/.&"23)5'(7"10&'(2(-&+6"1%+&0(_="#/.&9(76I"5(2*"1:1( 36"16&;.4("#)2.A)521+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(o?]eB


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

Ul[

!")&;%A*(/#25:3)5-8(36"16&;..(/#71)=0&9(:&(2.473)#,H()(+.-8(25/&>+.1(/")&? 3>1+7. (^_GhiEG(2()17"&3.&(62#")&+.1(36"16&;..B ( h.&'1%(23)5367.&(/%1+5()21%-)1+.1( $&)*#'+#,-.()#".&+6#21+&(3A(1%$#(+1(7#'/%&73#2&("#)2.A)1+.1(/"#$%&'=9(1%$#("1*5? 71%+&(0&;#(#;"1+.-)&+.&B(C3)5367.&(36"16&;.&()17>1*10A(*).1>1+.1()1"I2+#(2(3<&")&(/"&? 2&+-0.9(.+6&"2&+-0.(017(.(.+6&;"1-0.B(J81"176&"5365-)+&(0&36(617:&9(:&(23)5367.&(36"16&;.&( )#".&+6#21+&(3A(+1(72&36.&('.&3)71%+.-6219(2(65'(2*"1:1+.&('&6#*5(f+10/.&"2('.&3)? 71+.&g9(-8#H()12.&"10A(617:&(&%&'&+65()16"=*+.&+.19(&*=71-0.(-)5()*"#2.1B(G+1%.)#21+&( 36"16&;.&(25-8#*)A(/#)1(3<&"4(/#'#-5(3/#>&-)+&0(.(=3>=;#*12-I2(253/&-01%.)#21+5-8( 2($&)*#'+#,-.9(=37=6&-)+.10A(.(2>A-)10A(*#(3536&'=()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.(23)536? 7.&(.+3656=-0&(7.&"=0A-&(#;I%+#*#364/+&(=3>=;.(617:&(*%1()257>5-8(#$5216&%.B(E6#.()1( 65'(<176&'(/")&7#+1+.&9(:&(23)53-5(0&36&,'5(#*/#2.&*).1%+.()1()21%-)1+.&($&)*#'? +#,-.B ( !#**121+&(#-&+.&(36"16&;.&()#".&+6#21+&(3A(/")&*&(23)5367.' ( +1( %=*). (*#? ,2.1*-)10A-5-8($&)*#'+#,-.9(1%&(2(3/#"5'()17"&3.&(#$&0'=0A(617:&(D(/#/")&)(7#'/#? +&+65(/"&2&+-50+&(D(%=*).(257%=-)#+5-8('.&3)71+.#2#9($&)/#,"&*+.#()1;"#:#+5-8( $&)*#'+#,-.A9(36"16&;.&(0&*+17(+.&(361+#2.A(/%1+I2("#)2.A)521+.1(/"#$%&'I2('.&3)? 71+.#25-8B ( X#7='&+65( 36"16&;.-)+&( 2 ( )17"&3.&( '.&3)71%+.-621 ( . ( )21%-)1+.1 ( $.&*5( '.&3)71+.#2&0(361+#2.A(#*"4$+A9(-8#H(/#>A-)#+A(-)4,H(/#%.657.(/%1+.365-)+&0B(C.47? 3)#,H(36"16&;..('1(3#%.*+A(/#*$=*#24(2(/#361-.(")&6&%+&0(*.1;+#)5()012.3719(0&*+17:&( /%1+5(1'&"571@37.&(.(36"16&;.1(1=36"1%.0371(/#3.1*10A(0&3)-)&(3)&"3)&()1/%&-)&($1*12? -)&B(X#,2.1*-)&+.1(1'&"571@37.&(.(1=36"1%.037.&(2()17"&3.&('.&")&+.1(.($1*1+.1(<&+#? '&+=($&)*#'+#,-.(25*10A(3.4($#;163)&9(31'&(36"16&;.&()12.&"10A(+.&(65%7#(*1+&(017#? ,-.#2&(/#-8#*)A-&()($1)(*1+5-89(2(65'(&%&76"#+.-)+5-8("&0&36"I2(#3I$($&)*#'+5-8( 7#")53610A-5-8()("I:+5-8(=3>=;9(1%&(.(*1+&(.%#,-.#2&(#"1)(3#-0#*&'#;"1<.-)+&9(#*+#3)A? -&(3.4(*#(-1>#,-.(/#/=%1-0.(%=*).($&)*#'+5-8B(X1+&(6&(/#-8#*)A()($1"*)#($#;16&;#(*#,2.1*? -)&+.1("&1%.)#21+.1(-57%.-)+5-8(3/.3I2(%=*).($&)*#'+5-8(O$1*1+.1(6)2B(/=+76(2(-)13.&eB( E/#,"I*(&="#/&037.-8(36"16&;..(2(65'(25'.1")&(+1%&:5()(/&2+#,-.A(*#-&+.H(36"16&;.&( /1@362(371+*5+1237.-89(76I"&()12.&"10A($1"*)#(")&6&%+A(.(23)&-836"#++A(/#*$=*#24( $1*12-)AB(!#"I2+1+.1(/#71)=0A(617:&9(:&(36"16&;.1(1=36"1%.0371(#"1)(/%1+5(1'&"571@? 37.&(3A(#$3)&"+.&03)&(+.:(36"16&;.&(&="#/&037.&9(76I"&(3A($1"*).&0(&3&+-0#+1%+&B(C.47? 3)#,H(/")&1+1%.)#21+5-8(36"16&;..(/#3.1*1(617:&($1"*)#(/"&-5)50+&(.+<#"'1-0&(#(N"I? *>1-8(<.+1+3#21+.19(2(65'('#*&%()17>1*10A-5(/#*+.&3.&+.&(*#65-8-)13#25-8(25*16? 7I2(2()17"&3.&(/"#$%&'1657.($&)*#'+#,-.B(W)+1+#9(:&(2(7"I67.&0(/&"3/&7652.&(-)13#? 2&0(+1%&:5().+6&+35<.7#21H(25*167.9(/#*+#3)A-(0&("1*571%+.&9(1$5(2(*>=:3)&0(/&"3/&7? 652.&(#3.A;+AH(25'.&"+&(#3)-)4*+#,-.(/#/")&)(#3.A;+.4-.&(-&%I2(36"16&;..B(^.+1+3#21? +.&(2.473)#,-.()1*1@(.(/%1+I2(#*$521(3.4(/#/")&)(/#2#>521+.&(<=+*=3)5("&*536"5$=? =0A-5-8(,"#*7.9(+.&(65%7#(2,"I*(#";1+.)1-0.(/#)1")A*#25-89(1%&(.(0&*+#36&7(3&76#"1(/=? $%.-)+&;#(.(/"5216+&;#B(ZI:+#"#*+&(0&36(617:&(31'#(='#-#21+.&(*#7='&+6I2B(J)4,H( /1@362(/#3)>1(2(7.&"=+7=(62#")&+.1(#*"4$+5-8(36"16&;..(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.9(-)5%.( *#,H(253#7#(=3612.#+5-8(*#7='&+6I2(36"16&;.-)+5-8(2(3536&'.&(/1@362#25'9(-)4,H( 7"10I2 ( 25$"1>1 ( *"#;4 ( 62#")&+.1 ( #/&"1-50+5-8 ( /%1+I2 ( /#*/#")A*7#21+5-8 ( .++5'( 3)&"3)5'(36"16&;.#'B(k&6#*#%#;.1(62#")&+.1(*#7='&+6I2(36"16&;.-)+5-8(*%1(<=+7-0#? +#21+.1(/1@3621(/#71)=0&9(:&(3536&'(21:+#,-.(617.-8(*#7='&+6I2(/#2.+.&+($5H(=>#? :#+5(2(+1364/=0A-&0(8.&"1"-8..L(36"16&;.1(D(/%1+5(D(/"#;"1'5(D(/"#0&765B(`177#%2.&7($5( +.&(#-&+.1H9(+1%&:5(=)+1H9(:&(2&(23)5367.-8(1+1%.)#21+5-8(7"101-8("1+;1(*#7='&+6I2( 0&36($1"*)#(253#71B(EA(6#(1%$#(36"16&;.&9(1%$#(/%1+59(2(:1*+5'()(25/1*7I2(+.&($5>5( 62#")#+&(*#,H(3)-)&;I>#2&(/"#;"1'5(-)5(/"#0&765B(E61+#2.>5(#+&("1-)&0(.''1+&+6+A(


U\S

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

-)4,H(/#*/#")A*7#21+A(36"16&;.-)+5'(/%1+#'("#)2.A)521+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#? ,-.B(C()1%&:+#,-.(#*(3536&'=(.36+.&0A-&;#(2(*1+5'(7"10=(36"16&;.&(.(/%1+5(62#")#+&(3A( +1(/#).#'.&(-&+6"1%+5'(O+/B(G=36"1%.19(E61+5(F0&*+#-)#+&9(^.+%1+*.1e(1%$#(%#71%+5'( OY#%1+*.1eB(d36#6+A(72&36.A(2(1+1%.).&(36"16&;..(0&36()1;1*+.&+.&(/"#-&3=(62#")&+.1(36"1? 6&;..B(h.&36&65(1+1%.)1(31'5-8(*#7='&+6I2(/#71)=0&9(:&(65%7#(2(+.&%.-)+5-8('16&".1? >1-8(O+/B(G=36"1%.19(d"%1+*.1e()+10*=0&(3.4(.+<#"'1-01(#(/"#-&3.&(62#")&+.1(36"16&;..(-)5( /%1+I2B(C(2.473)#,-.($"17=0&(.+<#"'1-0.(#(;>I2+5-8(.+6&"&31".=3)1-8()11+;1:#21+5-8( 2(62#")&+.&(36"16&;..9(017("I2+.&:(#(7#+3=%61-01-8(-)5(7#+<&"&+-01-89()#";1+.)#21+5-8( 2(-&%=(2&"5<.71-0.(/"#0&76I2(36"16&;..B(G+1%.)1(.++5-8(*#7='&+6I2(O^_GhiEG9(RSUS1B( 3B(UT?RRe(/#71)=0&(0&*+179(:&(/"#-&3(62#")&+.1(36"16&;..(/")&$.&;1>(*&'#7"165-)+.&9()(=*).1? >&'(3)&"#7.&0(")&3)5(23)5367.-8()1.+6&"&3#21+5-8(.+6&"&31".=3)5B(E6"16&;.&(361+#2.A()1? 6&'(+.&(1=6#"37.&(-)5(&73/&"-7.&(/%1+59(1%&(")&-)52.,-.&(361+#2.37#(+1021:+.&03)5-8( .+3656=-0. ( 3&76#"1 ( /=$%.-)+&;#9 ( .+3656=-0. ( 171*&'.-7.-89 ( #";1+.)1-0. ( /#)1")A*#25-8( #"1)(*#,H(-)436#(,"#*#2.371(31'5-8(#3I$($&)*#'+5-8B T*&U/.6,?."',$&:(/#%$3;&#$.2/3'/8-,&<"7/&AR16'4&-$%&:/%,>47,&6/#$-& #$.2/3'/8-, M*"4$+&0 ( 1+1%.)5 ( 25'1;1 ( <176 ( )#".&+6#21+.1 ( +.&'1% ( 23)5367.-8 ( +#2#-)&? 3+5-8(36"16&;..(+1(-&%("#)2.A)1+.1(%=$()%.72.*#21+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.B(C3)536? 7.&(-)A367#2&(-&%&9(617.&(017(/#*+.&3.&+.&(017#,-.(=3>=;(-)5()2.473)&+.&(371%.(*).1>1@( /"&2&+-50+5-89(/#*/#")A*7#21+&(3A(+1-)&%+&'=(-&%#2.(017.'(0&36()%.72.*#21+.&(1%$#( )+1-)+&(0&0(#;"1+.-)&+.&B(J.&712&(0&36(617:&("#)='.&+.&(31'&;#(3<#"'=>#21+.1()#-%#$ & '(!)*)++#)++9 (257#")536521+&;# (2 (36"16&;.1-8B ( X#$"5' ( )#$"1)#21+.&' ( )+1-)&+.1( 813&>()121"65-8(2("I:+5-8(36"16&;.1-8(0&36(&="#/&0371(71'/1+.1(37.&"#21+1(*#(62I"? -I2(/#%.657.(3/#>&-)+&0(#"1)(/#*'.#6I2(/#*&0'=0A-5-8(3.4()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.B( ^_GhiEG(+1(/#-)A67=(RSUS("B("#)/#-)4>1(71'/1+.4()1656=>#21+A(D(Z(34%53"#%)&/.(, 7*)!0&7)3-(!#(89%&D)+2&!(F*%4)[(OM#-%#$&'(!)*)++#)++&%+&/(++%7*)[eB(a1'/1+.1("&1%.)#? 21+1($5>1(2("1'1-8(_="#/&037.&;#(Z#7=(C1%7.()(W$I362&'(.(C57%=-)&+.&'(E/#>&-)? +5'(RSUSB(^_GhiEG(1/&%#21>1(2(+.&0(#("&1%.)1-04(j(/#36=%16I2(2()17"&3.&()17#@-)&+.1( $&)*#'+#,-.B(X#(71:*&;#()(+.:&0(25'.&+.#+5-8(/#36=%16I2(^_GhiEG(/#*1>1(21"=+7.( 7#+.&-)+&(*#(.-8(3/&>+.&+.1(.(#3.A;+.4-.1B J_c(UL (G$5(0 =:(+. 76(+.&(' .& 3) 71>(+1(=%.- 5B h.76(+.&(/#2.+.&+($5H()'=3)#+5(*#(3/1+.1(+1(=%.-5()(/#2#*=($"17=(253#7.&0( 017#,-.(=3>=;()11*1/6#21+5-8(*#(0&;#q0&0(/#6")&$(.(13/."1-0.B(C(*).3.&03)&0(_="#/.&9(+.&( *#()117-&/6#21+.1(0&36(356=1-019(2(76I"&0(%=*).&('=3)A(+1"1:1H(32#0&($&)/.&-)&@362#9( )*"#2.&(.(;#*+#,H(,/.A-(+1(=%.-5B J_c ( RL (G$5( /#$56(2 (/%1-I271-8 ( .+6&"2&+- 50 +&;#( )17216&"#21+.1 (#; "1 ? +.- )#+5($5>(65%7#(* #(356=1 -0 .(7" 5)53#2&0B h.76(+.&(/#2.+.&+(/#)#36121H(2(/%1-I2-&(.+6&"2&+-50+&;#(O121"50+&;#e()1? 7216&"#21+.1(/")&)(#7"&3(257"1-)10A-5(/#)1(f356=1-04(7"5)53#2AgB(h#-%&;#2+.&(3A(65%? 7#(65'-)13#25'("#)2.A)1+.&'()>#:#+&;#(/"#$%&'=B(h.&()#361>5()1/"#0&76#21+&(017#( *>=;#6&"'.+#2&("#)2.A)1+.1(*%1('1";.+1%.)#21+5-8(%=*).(.(+.&('#;A()136A/.H(/"12? *).25-8(f*#'I2gB


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

U\U

J_c(oL (G$5(/")&0 ,-. #2&()17216&"#21+ .&($5>#(65% 7#(&61/&'(+1(*"#* )&(* #( =* 1+&;#(2 50 , -.1()($ &)* #' +#,- . B ^#"'5(/")&0,-.#2&;#()17216&"#21+.1(D(3-8"#+.3719(8#36&%&(*%1($&)*#'+5-89( 65'-)13#2&()17216&"#21+.&(.(/")&0,-.#2&(23/.&"1+&()17216&"#21+.&(D(3A(65%7#(7"I67#( .(,"&*+.#6&"'.+#25'(&61/&'(+1(*"#*)&(*#(*>=;#6&"'.+#2&;#('.&3)71%+.-621B(h.&36&? 65(+.+.&03)&(<#"'5()17216&"#21+.1('#;A(361H(3.4($1"*).&0(/&"'1+&+6+&(+.:($5H(/#2.+? +59(/"#21*)A-(*#(*>=;#6&"'.+#2&;#()1'.&3)7.21+.1(2(+.&#*/#2.&*+.&0(356=1-0.B J_c(]L (G$5(0=:(+.76(+.&(#/=3)-)1>(.+3 656=-0 . ($&)(#/-0 . (' .&3) 71+. #2&0 h.76(76#(/")&$521(2(.+3656=-0.(D(3)/.61%=9(/%1-I2-&(#/.&7=@-)&0(-)5(2.4).&+.=( D(+.&(/#2.+.&+($5H()21%+.1+5($&)(#*/#2.&*+.&;#(23/1"-.1(#"1)(1*&7216+5-8(#/-0.( '.&3)71+.#25-8B(k>#*).(%=*).&(#/=3)-)10A-5(.+3656=-0&(#/.&7=@-)&9(-8#")5(#/=3)-)1? 0A-5(3)/.61%&(#"1)(#3#$5(25-8#*)A-&()(2.4).&+.1(3A(-)436#()1;"#:&+.($&)*#'+#,-.AB( G$5()1/#$.&-(356=1-0.(/")&0,-.1()(.+3656=-0.(#/.&7=@-)&0(*#($&)*#'+#,-.(.()(/#2"#6&'( *#(#/.&7.9(%=*).&(-.('#;A($5H(23/.&"1+.(/#/")&)(#*/#2.&*+.A(/#'#-(.(*#$"&(/"#/#)5? -0&('.&3)71+.#2&B J_c ( jL ( G$5 ( :1* +1 ( '>#* 1 ( #3#$ 1 ( +.& ( 361>1 ( 3 .4 ( $&)* #' +1 ( 2 ( "&)=%61- .&( /")&0 ,- .1(2(+.&)1%&:+&(:5-.&B M3#$5(2-8#*)A-&(2(31'#*).&%+&(:5-.&(3A(3)-)&;I%+.&()1;"#:#+&($&)*#'+#? ,-.AB(k>#*&(#3#$5(+.&(/#2.++5(36121H(3.4($&)*#'+&()(/#2#*=($"17=(#/-0.('.&3)71+.#? 25-89(=3>=;(%=$(=/"12+.&@(*#(,2.1*-)&@(/#*-)13(/")&0,-.1(2(+.&)1%&:+&(:5-.&B(k#:+1( =-)5+.H()+1-)+.&(2.4-&09($5(/#'I-('>#*5'(%=*).#'(:5H(31'#*).&%+.&(.()1/&2+.H(.'( #*/#2.&*+.&(21"=+7.('.&3)71+.#2&(O^_GhiEG9(RSUS$B(3B(UeB C5'.&+.#+&(-&%&(3A(/#2.A)1+&()(65'.(13/&761'.($&)*#'+#,-.9(76I"5'(#*/#? 2.1*10A(7#+7"&6+&(/#%.657.($&)*#'+#,-.(O)1'.136(#;I%+5-8(617.-8(017('.&3)71%+.-62#9( )*"#2.&(-)5()16"=*+.&+.&eB(X#65-)A(#+&("I2+.&:(;"=/(*#-&%#25-89(76I"&(3A(2.*#-)+&9( *#364/+&(.(>162&(*#(/#%.-)&+.19(-#(3/"12.19(:&(-&%&(3A("&1%.365-)+&(.('#:%.2&(*#(#3.A? ;+.4-.1(#"1)(=>162.10A(3)-)&;I>#2&(#/"1-#21+.&(36"16&;..(#/1"65-8(+1(*#2#*1-8B(k10A( #+&(/.&"23)#")4*+&()+1-)&+.&9(/#+.&21:(#*+#3)A(3.4(*#(#3I$9(76I"&(1%$#(0=:(7#")53610A9( 1%$#('10A(=>162.#+5(*#364/(*#(=3>=;(*%1(#3I$($&)*#'+5-8(.(*%1(76I"5-8(36#3=+7#2#(>162#( 362#")5H(3)-)&;I%+&(<#"'5(23/1"-.1B(J#(2.4-&09(-&%&(#*/#2.1*10A(;"=/#'(#3I$(2(2.&%=( 7"101-8(=)+121+5-8()1( $&)*#'+&B (a#+-&+6"=0A(3.4(#+&( +1(/"1765-)+5-8(13/&761-8( 21%7.()($&)*#'+#,-.A9(/#*-)13(;*5(36"16&;.&($&)*#'+#,-.(/#2.++5($5H(#/1"6&(+1(-1>#? ,-.#25'("#)='.&+.=(/#04-.1($&)*#'+#,-.B(C(_="#/&037.&0(i5/#%#;..(b&)*#'+#,-. ()1? /"#/#+#21+&0(/")&)(^_GhiEG9(/#*(/#04-.&'($&)*#'+#,-.(.(257%=-)&+.1(3/#>&-)+&;#( 7"50A(3.4(617.&(13/&765(017L($&)*1-8#2#,H9($&)'.&3)71+.#2#,H(#"1)(+.&361$.%+1(.(+.&? 1*&7216+1(356=1-01('.&3)71+.#21B(J)6&"5(25'.&+.#+&(2-)&,+.&0(-&%&(3A(2&*>=;(^_? GhiEG(+10.36#6+.&03)5'.(&%&'&+61'.(36"16&;..('10A-5-8("#)2.A)1H(/"#$%&'($&)*#'? +#,-.B(E6"16&;.&(6&($4*A(37=6&-)+&(65%7#(26&*59(;*5()#361+A()11*1/6#21+&(*#(21"=+? 7I2(/1+=0A-5-8(2("I:+5-8(7"101-8(#"1)(;*5($4*A(/#/1"6&(*).1>1+.1'.(2(3<&")&('.&3)? 71%+.-6219(3>=:$5()*"#2.19(&*=71-0.(.(+1("5+7=(/"1-5(O^_GhiEG9(RSUS1B(3B(jeB G/&%(^_GhiEG(2("1'1-8(23/#'+.1+&0(71'/1+..(#*)2.&"-.&*%1(#;I%+#&="#? /&037.(6"&+*9();#*+.&()(76I"5'(=)+10&(3.49(:&(*#65-8-)13#21(/#%.6571(3/#>&-)+1(2()17"&? 3.&($&)*#'+#,-.($5>1(+.&37=6&-)+19(/#+.&21:()#".&+6#21+1($5>1($1"*).&0(+1(>1;#*)&+.&(


U\R

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

37=67I2(+.:("&1%+&("#)2.A)521+.&(/"#$%&'=B(W361%&+.&(*>=;#6&"'.+#2&;#(-&%=(017.'( 0&36()%.72.*#21+.&(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.9(2(#/.+..()2#%&++.7I2(6&;#(6"&+*=9(0&36(#*? /#2.&*+.'(.($1"*).&0(1*&7216+5'(/#3612.&+.&'(/"#$%&'=9(3/")501(617:&(/#*+.&3.&? +.=(&<&7652+#,-.(21%7.()($&)*#'+#,-.AB(J#(-.&712&9(.+6&"/"&61-01(1/&%=(71'/1+..(M#, -%#$&'(!)*)++#)++&%+&/(++%7*)[(#"1)(1'&"571@37.-8(.(&="#/&037.-8(36"16&;..(=7.&"=+7#? 21+5-8( +1()%.72.*#21+.&( $&)*#'+#,-. (/#71)=0&9 (:&(/#* ( 813>&' ()17#@-)&+.1( $&)? *#'+#,-.(+.&(*#(7#@-1("#)='.&(3.4(7#'/%&6+&("#)2.A)1+.&(/"#$%&'=9(-)5%.(<.)5-)+5( $"17(%=*).($&)*#'+5-8(+1(=%.-1-8(-)5(2(/%1-I271-8B(M6I:(813>#($1"*).&0(#*+#3.(3.4(*#( 362#")&+.1(21"=+7I29(2(76I"5-8($&)*#'+#,H($4*).&('.+.'1%.)#21+19(-8#*).(#()%.? 72.*#21+.&($1".&"(.(/")5-)5+(*#,2.1*-)1+.1($&)*#'+#,-.9(36A*(617(2.&%&(36"16&;..(.+? 2&36=0&(2(.+36"='&+65()1/#$.&;1+.1($&)*#'+#,-.B(!")57>1*&'(0&36(/#*&0,-.&(*#(%=*).( $&)*#'+5-8(/")&$5210A-5-8(+1(=%.-1-8B(Z#)2.A)1+.1(6=610(36#3#21+&(.*A(2(7.&"=+7=( )%.72.*#21+.1(/")5-)5+(/#)#36121+.1(2('.&03-1-8(+.&'.&3)71%+5-89(+/B(#<&"=0A-(0=:( +1(361"-.&($&)21"=+7#2#(*#364/(*#(31'#*).&%+&;#('.&3)71+.1(%=$(62#")A-(3/&-01%.? 365-)+&(/%1-I27.(+.37#/"#;#2&B !#*#$+&(*#(&="#/&037.&;#("#)='.&+.&(813>1()%.72.*#21+.1($&)*#'+#,-.(<=+7? -0#+=0&(2(E61+1-8(F0&*+#-)#+5-8B(M";1+.)1-0&(.(.+3656=-0&(61'(*).1>10A-&(36#0A(+1(361+#? 2.37=9(:&()%.72.*#21+.&(.()17#@-)&+.&($&)*#'+#,-.(0&36('#:%.2&(.(#3.A;1%+&B(C(;"=+-.&( ")&-)5(.*&1(-1>7#2.6&;#()%.72.*#21+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(/#-8#*).(2>1,+.&()(WEGB( a"10#25(E#0=3)(+1(")&-)(F17#@-)&+.1(b&)*#'+#,-.(Oh16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&? %&33+&33e(2(RSSS("B(/")5;#6#21>(*#7='&+6()1656=>#21+5(G*"#C&#%)&+)#&Y&\"A&3"A(]936B & 7)3-(!#(8B&4&^R&*"29()12.&"10A-5(/"1765-)+&(2371)I27.(*#(37=6&-)+&;#(25&%.'.+#21? +.1($&)*#'+#,-.B(G$5()17#@-)5H($&)*#'+#,H(2(-.A;=(US(%169(2&*>=;(*#7='&+6=9(/#? 2.++5()#361H(/#*046&(0&*+#-)&,+.&(](/#+.:3)&(7"#7.L 짜 !%1+ ( )#".&+6#21+5 ( +1 ( 2 5+. 7.B ( M$&-+.&(2.473)#,H(1'&"571@37.-8(3/#? >&-)+#,-.(%#71%+5-8($1"*).&0(/%1+=0&(017("1*).H(3#$.&()(/"#$%&'&'($&)*#'+#? ,-. (+.:(017(;#("#)2.A)521HB (C(")&-)52.36#,-.9 ( +10+#23)&(*1+&(/#71)=0A9 (:&( 2.473)#,H(23/I%+#6(%#71%+5-8('#:&(/#'1;1H( %=*).#'($&)*#'+5'($1"*).&0( &<&7652+.&()'.&+.10A-("#*)10()1/&2+.1+&0(/#'#-5B(!.&"23)5'(7"#7.&'(0&36(/#? %&/3)&+.&(017#,-.(*1+5-8()$.&"1+5-8(#($&)*#'+#,-.(+1(/#).#'.&(%#71%+5'B(X"=? ;.'(0&36(362#")&+.&(/"#-&3=(/%1+#21+.19(76I"5(37=/.1(3.4(+1("&)=%61-.&(2(/#361-.( )17#@-)&+.1($&)*#'+#,-.(D(2>A-)&+.&(2(6&+(/"#-&3(+.&(65%7#(/#*'.#6I2(3536&? '=(/#'#-5($&)*#'+5-8(1%&(617:&(#";1+.)1-0.(.(.+3656=-0.(,2.1*-)A-5-8(=3>=;.( 2(;>I2+5'(+="-.&(O'1.+36"&1'e(+1(/#).#'.&(-&+6"1%+5'(.(%#71%+5'9(1(617:&( /#*'.#659(76I"5-8(7%.&+61'.(3A(#3#$5($&)*#'+&B 짜 F 1' 7+ .4-.& ( * ")2. ( 2&0 ,- .#2 5-8 B (E536&' ( /#'#-5( %=*).#' ( $&)*#'+5'( *#/"#21*)1(*#(250,-.1()($&)*#'+#,-.(653.4-5(%=*).(71:*&;#(*+.19(1%&(%=*).&(-.( )#3610A(3)5$7#()136A/.&+.(/")&)(.++5-8B(c=*).&9(76I")5(3610A(3.4($&)*#'+.9(+.&? '1%()123)&(3A(7%.&+61'.(/=$%.-)+&;#(3536&'=(/#'#-5(.(#/.&7.B(W2);%4*+.1(6#( 3536&'(23/.&"1+.1(%=*).()(/"#$%&'1'.(/35-8.-)+5'.9(/=$%.-)+A(3>=:$4()*"#2.19( /#'#-(3/#>&-)+A9(3536&'(23/1"-.1(*%1(2&6&"1+I29(1(617:&(25'.1"(3/"12.&*%.? 2#,-.(.(3536&'(#/.&7.(+1*(*).&H'.(O2(65'(3536&'(#/.&7.()1364/-)&0eB(d'($1"*).&( 37=6&-)+5(0&36(3536&'(/#'#-5(%=*).#'($&)*#'+5'9(65'(*%1(.++5-8(3536&'I2( '+.&03)5($#*).&-(*#("1*)&+.1(3#$.&()(/"#$%&'#25'.(%=*N'.9(1(617:&(2.473)1()1? -8461(*#(/")&")=-&+.1(7#3)6I2(#$3>=;.(65-8(%=*).(+1(3536&'(/#'#-5($&)*#'? +5'B(E56=1-01(61('=3.()#361H(#*2"I-#+1B(M*/#2.&*+.&()1-8465('#;A( 3/")501H(


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

U\o

/#'#-5(%=*).#'(#(+10$1"*).&0()>#:#+5-8(/"#$%&'1-8B(`17(2(/")5/1*7=(2.&%=(.+? +5-8 ( 3/#>&-)+5-8 ( #$3)1"I29 ( .+2&365-01 ( 2 ( /"&2&+-04 ( $&)*#'+#,-. ( /")5+#3.( #3)-)4*+#,-.(,"#*7I2(<.+1+3#25-8(+1(25*167.()2.A)1+&()(3536&'&'(#/.&7.B M 621"-.&(65%+5-8(* ")2 .B &C.473)#,H(#3I$($&)*#'+5-8(2-8#*).(.(25-8#*).( )($&)*#'+#,H("&%1652+.&(3)5$7#B(!#'.'#(*&<.-56=('.&3)71@(%=*).&(-.()+10*=0A( )17216&"#21+.&B(d36+.&0&()+1-)+.&('+.&03)1(;"=/19(76I"&0(-)>#+7#2.&(/#)#3610A( 2(3536&'.&(/")&)(*>=:3)5(#7"&3B(M3616+.1(;"=/1(D('+.&03)#,H9(76I"1(0&36(-8"#+.-)? +.&($&)*#'+1(.(-8"#+.-)+.&(-8#"1(D(/"1765-)+.&(:50&(2(3536&'.&(3-8"#+.37(.(0&36( ;>I2+5'(=:567#2+.7.&'(.++5-8(7#3)6#2+5-8(=3>=;(3536&'=(/=$%.-)+&;#9(60B(3)/.? 61%.(-)5(2.4).&@B(!#'#-(/#2.++1($5H(37.&"#21+1(+1(250,-.&()($&)*#'+#,-.(617( 3)5$7#(017(0&36(6#('#:%.2&9(/#/")&)(#<&"64(f'.&3)71+.&(+10/.&"2gB(X%1(-8"#+.-)+.&( $&)*#'+5-8(#)+1-)1(6#(361>&(23/.&"1+&('.&3)71%+.-62#(O'.&3)71+.&(2"1)()(=3>=? ;1'.e(D("#)2.A)1+.&9(76I"&(/#)2#%.(#3)-)4*).H(,"#*7.(<.+1+3#2&(.()"&*=7=0&(7#")5? 361+.&()(.++5-8(/=$%.-)+5-8(3536&'I2B(X%1("#*).+(.('+.&0(+.&/&>+#3/"12+5-8(31? '#6+5-8(*#"#3>5-8(#)+1-)1(6#($1"*)#(3)5$7.&(/")&+.&3.&+.&(*#(361>5-8('.&3)71@( .(/#>A-)&+.&(.-8()(.++5'.(=3>=;1'.B(c=*).&(+.&('#;A(6"21H(2(3536&'.&($&)*#'? +#,-.(%1619(-)5(6#(/")&$5210A-(2(3-8"#+.37=(-)5('.&3)71+.=(/")&0,-.#25'B b = * #21+.&( .+<"1 36"= 76= " 5B (h12&6(0&,%.(3536&'()'.&+.(3.4(+1(65%&9($5()1/#? $.&;1>($&)*#'+#,-.(.(37"1-1>(#7"&3(*#,2.1*-)1+.1($&)*#'+#,-.9 (#3616&-)+.&( %=*).&(-.A;%&($4*A()1;"#:&+.(+.&361$.%+#,-.A9(*#/I7.(+.&(2)"#,+.&(*#364/+#,H( /")5364/+5-8('.&3)71@(1(*#-8I*($.&*+5-8($4*).&(1*&7216+5($5('I-(#/>1-.H( +.&)$4*+&(0&*)&+.&9(3-8"#+.&+.&(.(7#3)65(#/.&7.()*"#2#6+&09()'1";.+1%.)#21+.( %=*).&($4*A('#;%.(#6")5'521H(=3>=;.(017.&(/#6")&$=0AB(!"I$5()'.1+5(3536&'=( /#'#-5(%=*).#'($&)*#'+5'('=3)A($5H(/#*&0'#21+&(2(7#+6&7,-.&(3)&"3)5-8( )'.1+9($5(/#'1;1H(%=*).#'($.&*+5'(.(257%=-)#+5'B

!#*04-.&(/#25:3)5-8(](7"#7I2()'.&+.(*5+1'.74($&)*#'+#,-.B(J8#-.1:(+.&( )181'=0&(=6"165(/")&)(%=*).(2>13+5-8('.&3)71@9(6#()'.&+.(3/#3I$9(2(017.(/#*-8#*).( 3.4(*#(7"5)53=('.&3)71+.#2&;#B(J8#-.1:(+.&()%.72.*=0&(=$I36219(6#(25'1;1+&($4*).&9( $5(361$.%+#,H( '.&3)71+.#21( $5>1( '.1"A(3=7-&3=(*%1(65-89 ( 76I")5(/#'1;10A(%=*).#'( =$#;.'B(a"10#25(E#0=3)(+1(")&-)(F17#@-)&+.1(b&)*#'+#,-.(Oh16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*( Y#'&%&33+&33e(2.&")59(:&(/#25:3)&("&;=%1-0&(3A(+.&)$4*+&9($5(=+.7+AH(7#'/%&6+&0(.+? 3656=-0#+1%.)1-0.($&)*#'+#,-.B(`&,%.()#361+A(2*"#:#+&9('#;A(/"#21*).H(*#()17#@-)&? +.1($&)*#'+#,-.(2(/")&-.A;=(*).&3.4-.=(%16(Oh16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339( RSSSB(3B(R?oeB F1/"&)&+6#21+&(/#25:&0(1'&"571@37.&("#)2.A)1+.19(,-.,%&(7#"&3/#+*=0A()(&=? "#/&037.'(/#*&0,-.&'9(25"1:#+5'(3)-)&;I%+.&(2(-&%1-8(71'/1+..(Z(34%53"#%)&/.(7*), !0&7)3-(!#(89%&D)+2&!(F*%4)[( O^_GhiEG9(RSUS$B( 3B(Ue(#"1) (<".3=-3%0&-(&>4(.3)#%" & ?%#2)$.(4"#69'&12."2)$%%&?4"*93"#%"&@)3-(!#(89%(O^_GhiEG9($B*B(3B(UeB(C5*10&(3.49(:&( <.%#)#<.1(=361+#2.&+.1(*>=;#6&"'.+#2&;#(.($1"*)#(1'$.6+&;#(-&%=9(017.'(0&36("#)2.A? )1+.&(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.9(361>1(3.4(2(=04-.=(;%#$1%+5'(/#23)&-8+5'(/".#"56&6&'( 2(7"101-8("#)2.+.465-8(#(361$.%+&0(356=1-0.(&7#+#'.-)+&0B


U\]

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

V*&W',"&X;(/:$<07"&"&.,'>$A(/6"'$&0>(">$A,$&6/#$-&#$.2/3'/8-, h.&)1%&:+.&(#*(6&;#9(:&(/#3)-)&;I%+&(7"10&(/")50'=0A(/#36=%#21+5(7.&"=+&7(2(/#? %.65-&( 3/#>&-)+&09 (6#(-#"1)(-)4,-.&0 (.+3656=-0&(D(617:&(W+..(_="#/&037.&0(D(/#*&0'=0A( 72&36.4("#)2.A)1+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.B(!")5/#'+.&H(+1%&:59(:&(2('1"-=(RSST("B( !1"%1'&+6(_="#/&037.(2>A-)5>(3.4(25'.&"+.&(2(+.+.&03)A(*537=3049(/")50'=0A-(M,2.1*? -)&+.&(!.3&'+&(2(3/"12.&("#)2.A)1+.1(72&36..($&)*#'+#,-.(+1(=%.-1-8(O!1"%1'&+6(_=? "#/&037.9(RSSTB(3B(U?ReB(!1"%1'&+6(362.&"*)1(2(#,2.1*-)&+.=9(:&()1;21"1+6#21+.&(3-8"#? +.&+.1(0&36(-)436#(/.&"23)5'(7"#7.&'(+1(*"#*)&(*#()1/&2+.&+.1(#3#$#'(:50A-5'(2(21? "=+71-8( 37"10+&;#(=$I3621(#"1)(*#67+.465-8(257%=-)&+.&'(3/#>&-)+5'9 (#*/#2.&*? +.&;#(.(6"21>&;#()17216&"#21+.1B(b&)*#'+#,H(=%.-)+1(0&36(+10$1"*).&0(2.*#-)+A(<#"'A( $&)*#'+#,-.9(76I"&0('#:+1(/")&-.2*).1>1H(&<&7652+.&(0&*5+.&(2("1'1-8(3)&"#7#()1? 7"#0#+&0(-1>#,-.#2&0(36"16&;..B(X%16&;#(!1"%1'&+6(2)521(Z1*4(*#();#*5(+1()11+;1:#? 21+.&(-1>&0(W+..(_="#/&037.&0(2("#)2.A)1+.&(*#(RSUj("B(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(=%.-)+&0B( !1"%1'&+6(_="#/&037.(*2=7"#6+.&(2(RSST("B(+12#>521>(*#(/#*04-.1(2)'#:#+5-8(*).1? >1@(+1(")&-)()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.9(/")50A>("I2+.&:(#,2.1*-)&+.&(/.3&'+&9(2(76I? "5'(2)521(Z1*4(*#();#*5(+1()11+;1:#21+.&(-1>&0(W+..(_="#/&037.&0(2("#)2.A)1+.&(*#( RSUj("B(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(=%.-)+&0B(a#'.301(_="#/&0371(/#2.++1(*A:5H(*#(362#")&? +.1(&="#/&037.&0("1'#2&0(*&<.+.-0.($&)*#'+#,-.(.()&$"1+.1(/#"I2+521%+5-89(2.1"5;#*? +5-8(*1+5-8(36165365-)+5-8(#"1)()1/&2+.&+.1(3/#")A*)1+.1("#-)+5-8(3/"12#)*1@()(/#*? 0465-8(*).1>1@(#"1)(/#364/I2(/1@362(-)>#+7#237.-8(+1(*"#*)&(*#("#)2.A)1+.1(/"#$%&? '=($&)*#'+#,-.B(!1"%1'&+6(=21:1(/#+1*6#9(:&(/1@3621(-)>#+7#237.&(/#2.++5(362#? ")5H(2("1'1-8(3)&"#7#()17"#0#+&0(36"16&;..(+1(")&-)()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.(/%1+("&? 1;#21+.1(+1(356=1-0&(+1;>&(2().'.&9(7.&*5(356=1-01(#3I$($&)*#'+5-8(0&36(3)-)&;I%+.&( 6"=*+1B(`&*+5'()(.+.-016#"I2(#,2.1*-)&+.19(/#*(76I"5'(/#*/.31>#(3.4(]oT(35;+161".=3)59( 0&36(/#%37.(*&/=6#21+5(`1-&7(!"#613.&2.-)(O!1"%1'&+6(_="#/&037.9(RSSTB(3B(U?ReB(C(;"=*? +.=(RSUS("B(!1"%1'&+6(_="#/&037.(=*).&%.>(/#/1"-.1(*%1(37##"*5+#21+&;#(*).1>1+.1(2(3/"1? 2.&( $&)*#'+#,-. ( /#/")&) (/")504-.&( M,2.1*-)&+.&(2 (3/"12.&(36"16&;.. ( W_ ( +1( ")&-)( /")&-.2*).1>1+.1($&)*#'+#,-.(O!1"%1'&+6(_="#/&037.9(RSUSB(3B(U?ReB(h.+.&03)1(*&7%1"1? -01(0&36(7#+65+=1-0A(3)&"#7#(23/.&"1+&;#(M,2.1*-)&+.1(!.3&'+&;#(2(3/"12.&("#)2.A? )1+.1(72&36..($&)*#'+#,-.(+1(=%.-1-8(/")5046&0(/")&)(!1"%1'&+6(2(RSST("B M*(2.&%=(%16(2("1'1-8(2*"1:1+.1(+1()%&-&+.&(a#'.30.(_="#/&037.&0(M621"6&0( k&6#*5(a##"*5+1-0.("&1%.)#21+&(3A(-57%.-)+.&(3&'.+1".1(2("1'1-8(/"#;"1'=(!&&"(Z&? Q.&2B(!"#;"1'(6&+(3>=:5(25'.1+.&(*#,2.1*-)&@(.(*#$"5-8(/"17657(/#3)-)&;I%+5-8(7"1? 0I2(-)>#+7#237.-8(2()17"&3.&(25$"1+5-8(13/&76I2(/#%.657.(3/#>&-)+&0B(X#$"1(/"176571( )1)25-)10(/"&)&+6#21+1(0&36(25$"1+5'(US(7"10#'9(#/"1-#2521+&(3A(&73/&"65)5(+1(.%&( /"&)&+6#21+1(*#$"1(/"176571('#:%.21(0&36(*#(.'/%&'&+61-0.(2(.++5-8(7"101-8B(C(3&? '.+1".='(/#3)-)&;I%+&(7"10&("&/"&)&+6#21+&(3A(/")&)(/")&*3612.-.&%1(k.+.36&"3621( #"1)(,"#*#2.371(171*&'.-7.&;#(%=$(/#)1")A*#2&;#B(a#'.301(_="#/&0371(+.&'1%(71:? *&;#("#7=(#";1+.)=0&(!&&"(Z&Q.&2(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(D(RSS]("B(2(G+;%..()"&1%.)#? 21+#(3&'.+1".='(/#,2.4-#+&(6&'16#2.()21%-)1+.1($&)*#'+#,-.(=%.-)+&0(.("&*=7#21? +.1(%.-)$5(,/.A-5-8(+1(=%.-1-89(1(2(RSSj("B()"&1%.)#21+#(!&&"(Z&Q.&2(2(X1+..9(76I"&;#( 2.#*A-5'(6&'16&'($5>1(/"&2&+-01(.()21%-)1+.&($&)*#'+#,-.9(2(65'(D(/"#'#-01(/"#? ;"1'=(a")52&(X#'5(*%1(a")525-8(_;)536&+-0.B(C(RSSl("B(2(h#"2&;..(/"#'#21+#(h1? "#*#2A(E6"16&;.4(F1/#$.&;1+.1(.(F21%-)1+.1(b&)*#'+#,-.9(+16#'.136(2(RSS[("B(G=36".1( )1/"&)&+6#21>1(*#$"A(/"176574(2()17"&3.&('.&")&+.1()012.371($&)*#'+#,-.B(C(RSUS("B(


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

U\j

)1/%1+#21+#(1:(*21(!&&"(Z&Q.&2(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.9(#$1(#*+#3)A(3.4(*#(E6"16&;..( Z#)2.A)521+.1(!"#$%&'=(b&)*#'+#,-.B(!.&"23)&(#*$5>#(3.4(2(!#"6=;1%..9(*"=;.&(2(^.+? %1+*..B(!#%371(*#65-8-)13(=-)&36+.-)5>1(2(*=@37.'(!&&"(Z&Q.&29(/")&*3612.-.&%&(k.+.36&"? 3621(!"1-5(.(!#%.657.(E/#>&-)+&0(.(#";1+.)1-0.(/#)1")A*#25-8(=-)&36+.-)5%.(617:&(2(3/#671? +.=( #";1+.)#21+5'(/")&)(!#"6=;1%.4(2(RSUS("B(O_="#/&1+(J#''.33.#+(XP(_'/%#5? '&+69(E#-.1%(G<<1."3(1+*(d+-%=3.#+B($B*BeB a#+65+==0A-()1.+6&"&3#21+.&(W+..(_="#/&037.&0()21%-)1+.&'($&)*#'+#,-.(2(RSST( "B(a#'.6&6(F1$&)/.&-)&+.1(E/#>&-)+&;#(W+..(_="#/&037.&0(OE#-.1%(!"#6&-6.#+(J#''.6? 6&&e(/")50A>9(:&(6&'16(@)3-(!#(89%&%&46A*093)#%"&!%)+3A"#%(4)$((2(RSS[("B($4*).&(6&? '16&'(/".#"56&6#25'(2(7#+6&7,-.&(12."2)$%%&V_593)#%"&1/(_)93#)$(&`#%%&M0.(/)D+A%)DB( M)+1-)1(6#9(:&(71:*5(7"10(-)>#+7#237.(W_()$.&"1>(*1+&(.(.+<#"'1-0&(/#,2.4-#+&()012.? 37=($&)*#'+#,-.(#"1)()1/"&)&+6#21>()1;1*+.&+.1()2.A)1+&()(/#%.657A()21%-)1+.1($&)? *#'+#,-.B(a1:*5(7"10(-)>#+7#237.(0&*+#-)&,+.&(/")&*>#:5>(#*/#2.&*+.("1/#"6(2(65'( )17"&3.&(O%16&'(RSS[("BeB(k.1+&'(X)AA%&Z(A(#7"&,%1+5(0&36("#79(2(76I"5'(7"10&(-)>#+? 7#237.&(+.&(/")5;#6#2=0A(h1"#*#25-8(!%1+I2(X).1>1@(2()17"&3.&(C>A-)&+.1(E/#>&-)? +&;#9(0177#%2.&7(/")&*7>1*10A("#-)+5("1/#"6(2()17"&3.&(25$"1+&0(6&'1657.(3/#>&-)+&0B( C(RSS[("B($5>(6#(2>1,+.&(/"#$%&'($&)*#'+#,-.(OM%&-8(!B9(RSS[eB a#%&0+A(.+.-01652A(.+3656=-0.(W+..(_="#/&037.&0(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.($5>#(/")504? -.&(US(%=6&;#(RSUS("B(/")&)(!1"%1'&+6(_="#/&037.(+1(2+.#3&7(a#'.30.(_="#/&037.&0("&)#%=-0.(%&? ;.3%1-50+&0()'.1+5(*#("#)/#")A*)&+.1(!_(.(Z1*5(+"(USTSqRSSl9(76I"&(7#+3656=#21>#(_="#/&0? 37.(^=+*=3)(Z#)2#0=(Z&;.#+1%+&;#(O_^ZZeB(Rl(72.&6+.1(RSUS("B(Z1*1(W+..(_="#/&037.&0(/")5? 04>1(+.+.&03)&("#)/#")A*)&+.&(='#:%.2.10A-&(*1%3)&(23/.&"1+.&(2("1'1-8(_="#/&037.&;#(^=+? *=3)=(Z#)2#0=(Z&;.#+1%+&;#(*).1>1@(2()17"&3.&('.&3)71%+.-621(+1(")&-)($.&*+5-8(.()'1";.? +1%.)#21+5-8(3/#>&-)+#,-.B (X).47.(65'()'.1+#'($4*).& ('#:%.2&(/#)537.21+.&(*#*167#? 25-8(,"#*7I2(+1("&'#+65(-)5($=*#24(+#25-8(%#71%.(*%1()'1";.+1%.)#21+5-8(3/#>&-)+#,-.9( 2(65'("#'37.-8(-)5($&)*#'+5-8B(i#(/")&>#'#21(.(8.36#"5-)+1()'.1+19($#2.&'(*#65-8-)13( W+.1(_="#/&0371(+.&-846+.&(=36#3=+7#2521>1(3.4(*#('#:%.2#,-.(257#")536521+.1(<=+*=3)5( 36"=76="1%+5-8(2(3<&")&('.&3)71%+.-621(3/#>&-)+&;#B(C.&%=(/#%.657I2(&="#/&037.-8(*#(6&0( /#"5(=21:1>#9(:&(#$3)1"('.&3)71%+.-621(0&36(3<&"A9(2(76I"A(<=+*=3)&(36"=76="1%+&(+.&(/#2.++5( $5H(1+;1:#21+&B(i5'-)13&'(,"#*#2.37#(&="#/&037.-8(#";1+.)1-0.(/#)1")A*#25-8(/#*&0'=? 0A-5-8(6"=*5("#)2.A)521+.1(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(.(257%=-)&+.1('.&3)71+.#2&;#(#*(2.&%=( %16()2"1-1>#(=21;49(:&(0&*5+.&(/#>A-)&+.&('#:%.2#,-.(_="#/&037.&;#(^=+*=3)=(E/#>&-)+&;#( O_^Ee(='#:%.2.10A-&;#(#**).1>521+.1(&*=71-50+&(.(*).1>1+.1(=7.&"=+7#21+&(+1()16"=*+.&+.&( #"1)(_="#/&037.&;#(^=+*=3)=(Z#)2#0=(Z&;.#+1%+&;#(O_^ZZe(.+;&"=0A-&;#(2(3<&"4('.&3)71%? +.-6219('#:&(='#:%.2.H(7#'/%&73#2&("#)2.A)521+.&(/"#$%&'=($&)*#'+#,-.(O!#'#"37.&( <#"='(+1(")&-)(C5-8#*)&+.1()(b&)*#'+#,-.9(RSUSeB C5+.7.(_="#/&037.&0(a#+<&"&+-0.(a#+3&+3=3=(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.9()#";1+.? )#21+&0(2(RSUS("B(2("1'1-8(/"&)5*&+-0.($&%;.037.&0(2(Z1*).&(W_9()1.+.-0#21+&0(.(23/.&"1? +&0(/")&)(a#'.304(_="#/&037A9("I2+.&:()1%&-10A(37##"*5+#21+&(*).1>1+.1(W_(2(3<&")&( $&)*#'+#,-.B C(/")53)>&0(/#%.65-&(W+..(_="#/&037.&09(76I"&0(-&+6"1%+5'(&%&'&+6&'(*).1>1@(2("1? '1-8(M0.(/"&QRQR&12."2)$%%&#"&.3)93&%#2)*%$)#2#)$(&%&3.E4#(4"F(#)$(&.(34(D0&+/.36D", D59)$(& 4_593)#%0 & +/(_)93#)!0( Oa#'.301(_="#/&03719 ( RSUS$e(0&36( _="#/&037.(!"#;"1'( C1%7.()(W$I362&'(O_!G!e9(1(617:&(=62#")#+1(M0.(/)D+A"&/*"2;(.!"&4+/E_/."96&4&3", A.)+%)&4"*A%& 3&07E+24)!&%&46A*093)#%)!&+/(_)93#6!9(/")&2.*).1+#(617:&(7#+7"&6+&( *).1>1+.1(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.B


U\l

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;#

X&7%1"1-01(7#@-#21 (M0.(/)D+A%)$(&Z(A0&V"*A%&3&`7E+24)!&%&V6A*093)#%)! & 1/(_)93#6!()(RSUS("B(#*+#3.(3.4(*#($&)*#'+#,-.(017#(0&*+&0()(72&36..9(76I"&(25'1;10A( /.%+5-8(*).1>1@(.(=21;.(W_B cr3)%I(G+*#"9(7#'.31")(*3B()16"=*+.&+.1(.(3/"12(3#-01%+5-8(2.&%#7"#6+.&(25"1? :1>(/#/1"-.&(*%1(/#*04-.1()1;1*+.&+.1($&)*#'+#,-.(017#(/".#"56&6=(/")53)>&0(/#%.657.( .+6&;"1-0.(3/#>&-)+&0B M3616+.'(.(-85$1(+1021:+.&03)5'(;>#3&'(*%1(62#")&+.1(+1"#*#25-8(36"16&;..( )21%-)1+.1($&)*#'+#,-.(0&36(/")504-.&(2(RSUS("B(O]BSoBRSUSe(/")&)(Z1*4(.(a#'.304(_="#? /&037A(D (V+/E*#6&Z"/(.2&(&?"7)3/%)93)#%0&1/(_)93#6!&%&V_593)#%0&1/(_)93#6!&QR^RB( !.&"23)5("1)(2(8.36#"..(a#'.301(_="#/&0371(2&)21>1(23)5367.&(7"10&(-)>#+7#237.&(*#( 62#")&+.1().+6&;"#21+5-8(36"16&;..(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.B(C(#/.+..(a#'.30.().+6&? ;"#21+&(36"16&;.&(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(/#2.++5()12.&"1H(7#'/#+&+6(&<&7652+&;#( )1")A*)1+.19(-)5%.(*).&%&+.1(3.4()1*1+.1'.(.(#$#2.A)71'.()(.+6&"&31".=3)1'.B(C,"I*(-&? %I2(36"16&;..(/#2.++1()+1%&NH(3.4(/"&2&+-01($&)*#'+#,-.9(/#*+#3)&+.&(017#,-.(=3>=;(2()1? 7"&3.&( $&)*#'+#,-. ( O62#")&+.& ( 361+*1"*I2 ( 2 ( 65' ( )17"&3.&e9 ( #;"1+.-)1+.& (*>=;#,-.( #7"&3=(*#,2.1*-)1+.1($&)*#'+#,-.9()#".&+6#21+.&(*).1>1@(+1(;"=/4(%=*).($&)*#'? +5-8(/")&$5210A-5-8(2('.&03-1-8(+.&'.&3)71%+5-89()#;+.37#21+.&(23/1"-.1(2()17"&? 3.&('.&3)71%+.-621(.(2(3)&"3)5'()17"&3.&(2*"#:&+.&('&6#*5('.&3)71+.&(+10/.&"2(Oa#? '.301(_="#/&03719(RSUS1eB(C&)21+.&(a#'.30.(_="#/&037.&0(2(+.+.&03)5'()17"&3.&(25*10&( 3.4(/")&>#'#2&9(/#+.&21:(*#65-8-)13(.+3656=-0&(&="#/&037.&(#;"1+.-)1>5(3.4(*#(/"#'#? 21+.1(617.-8("#)2.A)1@9(1(+.&(37>1*1+.1($1"*)#(25'.&"+5-8(*&7%1"1-0.(+.#3A-5-8()1( 3#$A($1"*)#(7#+7"&6+&(37=67.B(V+/E*#6&Z"/(.2&(&?"7)3/%)93)#%0&1/(_)93#6!&%&V_593), #%0&1/(_)93#6!&QR^R()(/&2+#,-.A(361+#2.('.%#25(7"#7(2()#$%.;#21+.=(23)5367.-8(7"1? 0I2(-)>#+7#237.-8(*#(25/"1-#21+.1(.(2*"#:&+.1().+6&;"#21+&0 (36"16&;..(2()17"&3.&( $&)*#'+#,-.B Y*&K/20;3/6"',$ C(_="#/.&9(G=36"1%..(#"1)(E61+1-8(F0&*+#-)#+5-8(G'&"57.(#*(7.%7=*).&3.4-.=(%16( =2.*#-)+.>1(3.4(6&+*&+-01(*#(=0'#21+.1(/#%.657.(3/#>&-)+&0(2#$&-($&)*#'+#,-.(2(<#"'.&( ).+6&;"#21+5-8( 7"10#25-8(36"16&;.. (2#$&-( 6&;#()012.371B ( X#65-8-)139 ( 617:&(2( 65-8( /1@3621-89(/#%.6571(2#$&-($&)*#'+#,-.($5>1("#)/"#3)#+1(.("#)-)>#+7#21+19("&1%.)#? 21+1(/")&)(2.&%&(/#*'.#6I29(='.&03-#2.#+1(2(2.&%=("I:+5-8(/")&/.31-89(/"#;"1'1-8( -)5(/"#0&761-8B(G$5()1/&2+.H(%&/3)A(7##"*5+1-04(.(/#*+.&,H(37=6&-)+#,H(2(21%-&()&( )012.37.&'($&)*#'+#,-.9(%.-)+&(7"10&(+1(-1>5'(,2.&-.&(*&-5*=0A(3.4(2(0&*+5'('.&03-=( =/#")A*7#21H(/#%.6574(2#$&-($&)*#'+#,-.(#"1)(25)+1-)5H(+1021:+.&03)&(-&%&B(G+1%.? )1(+1021:+.&03)5-8(36"16&;..(2()17"&3.&($&)*#'+#,-.(/#71)=0&9(:&(2(#3616+.-8(%161-8( +136A/.>()2"#6(2(#*+.&3.&+.=(*#(=361+12.1+.1(;>I2+&;#(-&%=(36"16&;..B(M$&-+.&(2.47? 3)#,H(/%1+I2(36"16&;.-)+5-8()#".&+6#21+1(0&36(+1(-&%("#)2.A)1+.1(-)5(25&%.'.+#21+.1( /"#$%&'=($&)*#'+#,-.(%=$()+1-)A-&;#()'+.&03)&+.1(0&;#("#)'.1"=B(M;I%+#,2.16#21( 6&+*&+-01(2(65'()17"&3.&(25+.71(/")&*&(23)5367.'()(*#,2.1*-)&@(<.1371(*#65-8-)13#? 2&0(/#%.657.9()#".&+6#21+&0($1"*).&0(+1("1*)&+.&(3#$.&()($&)*#'+#,-.A9(>1;#*)&+.=(0&0( 37=67I2(+.:(0&0(37=6&-)+&;#("#)2.A)521+.1B(!1'.461H(+1%&:59(:&(7"10&(&="#/&037.&(#*( 2.&%=(*).&3.4-.#%&-.(21%-)A()($&)*#'+#,-.A9(25*10A-(+1(6&+(-&%(#;"#'+&(3='5(/.&+.4? *)5B(X1+&(/#-8#*)A-&()("&;=%1"+&;#('#+.6#"#21+.1()012.371(/#71)521>59(:& (2(/&"? 3/&7652.&(-)13=($&)*#'+#,H(=6")5'521>1(3.4(+1(361>5'(/#).#'.&(%=$(371%1(0&0(*&%.716+.&(


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%:::

U\\

2)"1361>1B(M";1+.)1-0&(&="#/&037.&(*#+#3.>5(3)&"#7#(#(6)2B(/1"1*#73.&(/#'1;1+.19(-)5? %.(356=1-0.(7.&*5(2"1)()(/#*+#3)&+.&'(%.-)$5(=3>=;(*%1(%=*).($&)*#'+5-89(2)"1361>1( 617:&(%.-)$1(#3I$()(+.-8(7#")53610A-5-8B(X#,2.1*-)&+.1(2*"#:&+.1(36"16&;..(=7.&"=+7#? 21+5-8(+1(1'$.6+&(-&%&(O60B()%.72.*#21+.&($&)*#'+#,-.(2(#7"&,%#+5'(-)13.&9(25/#31? :#+5-8(2(#*/#2.&*+.&(.+36"='&+659(/#*+.&3.&+.&(/#).#'=(<.+1+3#21+.1(2(7"I67.'( 25'.1")&(-)13#25'9 ()#".&+6#21+.&(/#%.657.(+1(/"&2&+-049(#;"1+.-)&+.&(%.-)$5(#3I$( $&)*#'+5-8(2('.&03-1-8(+.&'.&3)71%+5-89(#;"1+.-)1+.&(.(%.72.*#21+.&(3-8"#+.37(*%1( $&)*#'+5-89(1(.+2&36#21+.&(2(65'-)13#2&(.(361>&('.&3)71+.1(23/.&"1+&(2&*>=;('&? 6#*5(+10/.&"2('.&3)71+.&e(/#71)=0A(2(#3616+.-8(%161-89(:&(6&+*&+-01(")&-)52.36&;#( )'+.&03)1+.1(.(#;"1+.-)1+.1(<&+#'&+=($&)*#'+#,-.(0&36('#:%.21(.("&1%+1B

Z,#%,/A("B,"[ ! G=36"1%.1+ ( P#Q&"+'&+69 ( RSSTB (>') & Z("- & H(!) & H(!)*)++#)++ & V'%2) & G"/).B( E5*+&5B ( 222B<18-3.1B;#QB1=q31q8#=3.+;q/"#;3&"Qq8#'&%&33+&33q28.6&/1/&"q( X#-='&+63q*&<1=%6B86'9(*#364/L(RSBSlBRSUSB ! b&+01'.+3&+(cB9(J8".36&+3&+(dB9(RSS\B(H(!)*)++#)++&%#&a)#!".A&QRRS:&222B3<.( B*7qX&<1=%6B13/msdXt]T]]uG-6.#+tUuh&23d*tUR\ju!dXtUSSjl9(*#364/L(SRBSlBRSUSB ! b=3-8?P&&"63&'1(nB9(RSUSB(b.)&H(0+%#$&*)-&/(*%96&"//.("9')+&2')&!(+2&);;)92, %J)&!)2'(-+&(;&/.)J)#2%#$&"#-&2"9A*%#$&'(!)*)++#)++cB(CL (MN/).2+&9(#2.%7%0, 2%(#+ & L(#+)#+0+ & L(#;).)#9) & (# & H(!)*)++#)++B ( 222B<&1+631B#";q<.%&3q<"&38( 361"6qJ#+3&+3=3vJ#+<&"&+-&q`="5q_m/&"63pRSJ#+6".$=6.#+3pRSJ#+3&+3=3p( RSJ#+<&"&+-&pRS#+pRSY#'&%&33+&33B/*<9(*#364/L(R\BURBRSUSB ! X=6-8(P#Q&"+'&+69(RSSlB(12."2)$6&G*"#&;(.&1(9%"*&Z)*%);&(;&d&P"D(.&L%2%)+&eb!, +2).-"!C&Z(22).-"!C&>')&H"$0)&"#-&`2.)9'2fB (G'36&"*1'B (866/Lqq&+;%.38B'.? +Q23B+%q.+-%=*&3q*%q#/&+$&361+*B13/s^.%&tq.'1;&3q&+;&%361%.;*&<.+.6.&<?/%1+? Q1+?11+/17?'#?&+;&%3v6-'RS?US\TllB/*<9(*#364/L(RSBSlBRSUSB ! X5$(_B9(`#81++&33&+(aB9(RSS[B(H(!)*)++&%#&<(.4"6&QRRg&h&b&10.J)6B ! _*;1"(bB9(RSS[B(M0.(/)"#&Z)J%)4&(;&12"2%+2%9+&(#&H(!)*)++#)++B(b"=73&%1B ! _+Q."#+'&+69(Y&".61;&(1+*(c#-1%(P#Q&"+'&+69(RSSTB(>')&V"6&H(!)i&b&12."2)$6& 2( & b--.)++ & b-0*2 & H(!)*)++#)++ & %# & W.)*"#- & QRRg,QR^jB (X=$%.+B ( 222B<&1+631B( #";q<.%&3q<"&38361"6qh16.#+1%vE6"16&;.&3qi8&vC15vY#'&vG=;RSSTvd"&%1+*B/( *<9(*#364/L(RSBSlBRSUSB ! _="#/&1+(J#''.33.#+(XP(_'/%#5'&+69(E#-.1%(G<<1."3(1+*(d+-%=3.#+B($B*B(G)).& Z)J%)4+B(222B/&&"?"&Q.&2?3#-.1%?.+-%=3.#+B&=q/&&"?"&Q.&239(*#364/L(UUBSlBRSUSB ! P#Q&"+'&+6(M<<.-&3(#<(E2&*&+9(RSS\B (H(!)*)++#)++C&!0*2%/*)&;"9)+C&!0*2%/*) & .)+/(#+%7%*%2%)+&Y&"&+2."2)$6&2(&9(!7"2&'(!)*)++#)++&"#-&)N9*0+%(#&;.(!&2') & '(0+%#$&!".A)2B(E6#-78#%'B(222B3#-.1%365"&%3&+B3&qc.363qG"6.7&%7161%#;qG661( -8'&+63qT[\UqRSS\?US\?RSvRSS\US\RSB/*<9(*#364/L(URBSlBRSUSB ! ^_GhiEG9(RSUS1B(Z(34%53"#%)&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%i&/(-.=93#%A&-*"&24E.9E4 & /(*%26A% & +/(_)93#)DB (6>='B ( kB ( E/1+.1%371B ( b"=73&%1B (222B/<2$B#";B/%q2/?-#+( 6&+6q=/%#1*3qRSUSqSUq^_GhiEGv81+*$##7v!cv^dhGcB/*<9(*#364/L(URBSTBRSUSB ! ^_GhiEG9(RSUS$B(Z(34%53"#%)&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%&D)+2&!(F*%4)[B(6>='B(kB( E/1+.1%371B ( 222B<&1+631B#";q<.%&3q<"&38361"6qJ1'/1.;+vRSUSq$1-7;"#=+*v( *#-3qUSSUoSv-1'/1.;+v%&1<%&6v!cB/*<(9(RSBSRBRSUSB


U\T

Z1/#"6()&3/#>=($1*12-)&;# !

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

^_GhiEG9($B*B (<".3=-3%)&-(&>4(.3)#%"&?%#2)$.(4"#69'&12."2)$%%&?4"*93"#%" & @)3-(!#(89%9 ( 6>='B ( !B ( M%&-8B (222B<&1+631B#";q<.%&3qi##%7.63q.+6&;"16&*v36"1( 6&;5q6##%7.6v/%B/*<9(*#364/L(RSBSUBRSUSB ^.++.38 ( P#Q&"+'&+69 ( RSSTB (G.($."!!) & 2( & .)-09) & *(#$,2).! & '(!)*)++#)++ & QRRg,QR^^B(Y&%3.+7.B(222B1"1B<.q*&<1=%6B13/s+#*&tUl\ou%1+t&+9(*#364/L(RSBSlBRSUSB `#8+3&+(EB9(i&.m&."1(c9(RSUSB(12"%.9"+)+C&M*)J"2(.+&"#-&L69*)+&(;&L'"#$)i&H(0+, %#$&O%.+2&"#-&k2').&H(0+%#$&P(-)*+&;(.&G)(/*)&4%2'&L(!/*)N&10//(.2&<))-+B( c#+*#+B a#'.301(_="#/&03719(RSUS1B(V+/E*#6&Z"/(.2&(&?"7)3/%)93)#%0&1/(_)93#6!&%&V_5, 93)#%0& 1/(_)93#6!&QR^RB(866/Lqq&-B&="#/1B&=q3#-.1%q'1.+B03/s-16d*t\j\u%1+;d( *t&+9(*#364/L(URBS]BRSUSB a#'.301(_="#/&03719(RSUS$B(U(!0#%A"2&U(!%+D%&M0.(/"&QRQR&12."2)$%"&#"&.3)93 & %#2)*%$)#2#)$(&%&3.E4#(4"F(#)$(&.(34(D0&+/.36D"D59)$(&4_593)#%0&+/(_)93#), !0B(b"=73&%1B k.+.36"5(#< ( _-#%#;59 ( _+&";59 ( E=361.+1$%&9 ( X&Q&%#/'&+6(1+* (i8&( E&19 ( RSUSB( O.)#9'&H(!)*)++&"#-&G((.*6&H(0+)-&G)(/*)&<"2%(#"*&12."2)$6B(!1".3(222B<&1+( 631B#";q<.%&3q<"&38361"6qh16.#+1%vE6"16&;.&3q^"1+-&v+#6.-&pRS"&<#+*16.#+pRS( G]pRSPbB/*<9(*#364/LRSBSlBRSUSB k.+.36"5(#<(c#-1%(P#Q&"+'&+6(1+*(Z&;.#+1%(X&Q&%#/'&+69(RSSlB(>')&G"2'4"6 & 2(&"&G).!"#)#2&H(!)&Y&12."2)$6&2(&/.)J)#2&"#-&9(!7"2&'(!)*)++#)++B(I."#2+C & )N"!/*)+C&9(**"7(."2%(#+&"#-&/".2%9%/"2%(#:( M3%#B(222B<&1+631B#";q<.%&3q<"&38( 361"6qh16.#+1%vE6"16&;.&3qi8&v!168215v6#v1v/&"'1+&+6v8#'&vRSSjvh#"21( 5B/*<9(*#364/L(UjBSlBRSUSB h16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSSSB(b&G*"#i&<(2&b&a.)"!&Y&H(4&2( & M#-&H(!)*)++#)++&%#&>)#&l)".+B(C138.+;6#+B(222B&+*8#'&%&33+&33B#";q-#+( 6&+6q1"6.-%&q*&61.%qjTjq9(*#364/L(oSBSlBRSUSB h16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSSl1B& b& <)4&m%+%(#&Y&V'"2&%+&%# & L(!!0#%26 & G*"#+ & 2( & M#- & H(!)*)++#)++c &C138.+;6#+B ( 222B&+*8#'&%&33( +&33B#";q-#+6&+6q1"6.-%&q*&61.%qUo[\9(*#364/L(URBSjBRSUSB h16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSSl$B&V'"2&%+&H(0+%#$&O%.+2cB(C138.+;? 6#+B(222B&+*8#'&%&33+&33B#";q-#+6&+6q1"6.-%&q*&61.%qU]Rj9(*#364/L(UUBSlBRSUSB h16.#+1%(G%%.1+-&(6#(_+*(Y#'&%&33+&339(RSUS1B(V'"2&%+&"&L(#2%#00!&(;&L".)c& WBEBGB ( C138.+;6#+B( 222B&+*8#'&%&33+&33B#";q<.%&3qU\]]v<.%&v^1-6vE8&&6vJ#( JvRvUvRSUSB/*<9(*#364/L(URBURBRSUSB M<<.-& ( #< ( X&/=65 ( !".'& ( k.+.36&"9 ( RSSjB (10+2"%#"7*) & L(!!0#%2%)+i & +)22*)- & '(!)+n & 9'"#$%#$ & *%J)+: & b & +2."2)$6 & ;(. & 2"9A*%#$ & '(!)*)++#)++B ( c#+*#+B( 222B<&1+631B#";q<.%&3q<"&38361"6qh16.#+1%vE6"16&;.&3q_+;%1+*pRS36"16&;5B/*<9( *#364/L(RRBSjBRSUSB M%&-8(!B9(RSS[B(M0.(/)D+A%&oX)AA%&Z(Ap&QRRT&/(84%=9(#6&@)3-(!#(89%&(."3&V6, A*093)#%0&P%)+3A"#%(4)!0B (866/Lqq2.1*#'#3-.B+;#B/%q2.1*#'#3-.q]oo[lSB86'%9( *#364/L(RRBSjBRSUSB !1"%1'&+6(_="#/&037.9(RSSTB(M,2.1*-)&+.&(!.3&'+&(2(3/"12.&("#)2.A)1+.1(72&? 36..($&)*#'+#,-.(+1(=%.-1-8B(222B&="#/1"%B&="#/1B&=q3.*&3E&1"-8q3&1"-8B*#s65/&( tCX_Jcu6&"'tlu1=68#"tRTUUUu%1+;=1;&t!cu361"6n1%=&tS9(*#364/L(URBSlBRSUSB


!B(M%&-89(12."2)$%)&.(34%5364"#%"&/.(7*)!0&7)3-(!#(89%::: !

!

! !

! !

!

!

!

U\[

!1"%1'&+6(_="#/&037.9(RSUSB(M,2.1*-)&+.&(2(3/"12.&(36"16&;..(W_(+1(")&-)(/")&? -.2*).1>1+.1($&)*#'+#,-.B(222B&="#/1"%B&="#/1B&=q3.*&3E&1"-8q3&1"-8B*#s65/&t( CX_Jcu6&"'t\u1=68#"tRTUjou%1+;=1;&t_hu361"6n1%=&tS9(*#364/L(URBSlBRSUSB !#'#"37.&(^#"='(+1(")&-)(C5-8#*)&+.1()(b&)*#'+#,-.9(RSUSB(W#;(.!"9D"&4&3"A.), +%)&!(F*%4(89%&46A(.36+264"#%"&8.(-AE4&3&M0.(/)D+A%)$(&O0#-0+30&Z(34(D0&Z)$%(, #"*#)$(&#"&.)!(#26&%&24(.3)#%)&*(A"*%&-*"&3!".$%#"*%3(4"#69'&+/(_)93#(89%C&4&26! & 7)3-(!#69'B(866/Lqq2.1*#'#3-.B+;#B/%q2.1*#'#3-.qjjTT\jB86'%9(*#364/L(U[BSlBRSUSB E18%.+(dB9(RSSjB (>')&+2"%.9"+)&(;&2."#+%2%(#i&10.J%J"*&2'.(0$'&;"%*0.)B(fd++#Q1? 6.#+L(i8&(_="#/&1+(`#="+1%(#<(E#-.1%(E-.&+-&(Z&3&1"-8g(n#%B(UTB(d33=&(RB i3&'$&".3(EB9(RSUSB(Y#=+%#$&O%.+2i&M#-%#$&H(!)*)++#)++:&G.(!(2%#$&Z)9(J).6 & "#-&Z)-09%#$&L(+2+B(CL(H(4&2(&H(0+)&2')&H(!)*)++B(dB(P#=%*(_%%&+9(bB(Mw^%1? 8&"659("&*B(h#25(`#"7B WBEB ( J#+;"&339 ( RSS[B ( G'&".-1+ ( Z&-#Q&"5 ( 1+* ( Z&.+Q&36'&+6 ( G-6 ( #< ( RSS[B( 222B"&-#Q&"5B;#QqG$#=6q!1;&3qi8&vG-6B13/m9(*#364/L(UjBSlBRSUSB WBEB(X&/1"6'&+6(#<(Y#=3.+;(1+*(W"$1+(X&Q&%#/'&+69(RSS[$B (H(!)*)++#)++ & G.)J)#2%(# & "#- & Z"/%- & Z),H(0+%#$ & G.($."!:( C138.+;6#+B ( 222B8=*8"&B.+<#( q8/"/q.+*&mB-<'s*#tQ.&2Y!Z!d33=1+-&39(*#364/L(RUBSjBRSUSB WBEB(X&/1"6'&+6(#<(Y#=3.+;(1+*(W"$1+(X&Q&%#/'&+6(M<<.-&(#<(!#%.-5(X&Q&%? #/'&+6(1+*(Z&3&1"-89(RSS[B(>')&QRRg&b##0"*&H(!)*)++&b++)++!)#2&Z)/(.2&2( & L(#$.)++:&WBEBGB(C138.+;6#+9(XJB WBEB ( d+6&"1;&+-5( J#=+-.% ( M+( Y#'&%&33+&339 ( RSUSB (ok/)#%#$ & a((.+p &O)-)."* & 12."2)$%9 & G*"# & 2( & G.)J)#2& "#- & M#- & H(!)*)++#)++B (222B=3.-8B;#Qq!X^qM/&+( .+;X##"3vRSUSv^E!!"&Q&+6_+*Y#'&%&33B/*<9(*#364/L(*#364/LUSBURBRSUSB C&%38(G33&'$%5(P#Q&"+'&+69(RSS[B (>)#&l)".&H(!)*)++#)++&G*"# &;(. &V"*)+ & QRRT,QR^TB ( J1"*.<< ( 866/Lqq21%&3B;#QB=7q6#/.-3q8#=3.+;1+*-#''=+.65q8#=3( .+;q/=$%.-16.#+3q8#'&%&33+&33/%1+qs%1+;t&+9(*#364/L(RSBSlBRSUSB

=>(">$A,$0&/B&-/:,'A&6,>5&5/3$%$00'$00&,'&>5$&W=\&L;0>("%,"&"'2&X;(/:$ D=;33"(4E i8&(1=68#"(1.'3(6#(/"&3&+6(68&(-8#3&+(13/&-63(-#++&-6&*(2.68(&361$%.38.+;(68&( _="#/&1+(36"16&;.&3(#<(-#'$16.+;(8#'&%&33+&33(1+*(1%%&Q.16.+;(.63(-#+3&x=&+-&3B(h#6( #+%5(*#&3(8&(*&3-".$&(68&(-8#3&+(36"16&;.&3(#< (-#'$16.+;(8#'&%&33+&33($=6(8&(1%3#( /#.+63(#=6('10#"(/"#$%&'3(&+-#=+6&"&*(28&+(&361$%.38.+;(68#3&(36"16&;.&3B(i2#('#36( -#''#+('&68#*3(#<(8&%/.+;(68&(8#'&%&33(D(H(0+%#$&O%.+2(1+* (L(#2%#00!&(;&L".)(D( 81Q&($&&+(/"&3&+6&*(8&"&(.+(1(*&61.%&*('1++&"B(d+(#"*&"(6#(38#2(6816(3#%Q.+;(68&(/"#$? %&'(#<(8#'&%&33+&339(6"&16&*(13(68&('1.+(;#1%(#<(8#'&%&33+&33(/#%.-59(.3(/#33.$%&9(68&( 1=68#"(/"&3&+63(36"16&;.&3(#<(-#'$16.+;(8#'&%&33+&33(.+(68&(W+.6&*(E616&39(G=36"1%.1( 1+*(68&(-8#3&+(_="#/&1+(-#=+6".&3B(C8&+(*.3-=33.+;(68&(&m/&".&+-&3(#<(-#=+6".&3(.+( _="#/&9(68&(1=68#"("&<&"3(6#(^_GhiEG(1+*(/"&3&+63(1(6##%(=3&*(6#(-"&16&(.+6&;"16&*( 36"16&;.&3(#<(-#'$16.+;(8#'&%&33+&33(13(2&%%(13(68&(/".+-./%&3(1+*(;#1%3(#<(^_GhiEG( -1'/1.;+(-1%%&*(y_+*.+;(8#'&%&33+&33(.3(/#33.$%&gB


!"#$%&'()*+

!"#$%&'()*+",-./0()1)!"#*.-)() +-2*+-'%&1()3*%(0"1$-0$()'2(4"1-4) $)/$0%-52"1(0-4)*%2(%-5$$)1"6-.) +2"6#-73)6-/8"70"9.$):)(0(#$/() $*%0$-4;.&.<)+#(0=1)$)+2"52(7=1


!"#$%&'()*"+$,-%./(("("0-.1.23"45)61&27&1823"&6"9(/9$67(),(:2($"/.-*";(;&" <$1925&1&=.1(."=()/$"'%&>%.;?="("'%&5)9-?="="7.9%),()"@)76&;1&A2(*"6&;(1$5)"-)1B 6)125."$5;&=.1(."2.C&A2("'&/(-89(",'&C)271)5"=&@)2"@)76&;1&A2("="<&%;()"7(1-)>%&B =.1)5",-%.-)>((D"E/.18",-%.-)>(271)"'&=,-.5F"=)6C$>"A2(A/)"&9%)A/&1823"7.,.6*"'&5.=(.5F" ,(:"="1(23")/);)1-8"-=&%7)1(."9&;'/)9,&=)>&",8,-);$"7=./27.1(."@)76&;1&A2("7.B =()%.5F2)>&"'%)=)125:*"(1-)%=)125:"("(1-)>%.25:"&%.7"=8'&,.G&1)",F"="&6'&=()61()"(1,-%$B ;)1-8"<(1.1,&=)D"H.99&/=()9"=6%.G.1)"="+;)%82)"("#$%&'()",-%.-)>()"%?G1(F",(:"="=()/$" 9=),-(.23*"-&"CF278"5)"=,'?/18"(".;@(-18"2)/"I"/(9=(6.25."@)76&;1&A2("/$@"%.689./1)" &>%.1(27)1()"5)5",9./(D"J.527:A2()5"5),-"&1"%)./(7&=.18"'&'%7)7"7(1-)>%&=.1()"67(.C.K" %?G1823",)9-&%?="'&/(-89(",'&C)271)5",9&12)1-%&=.1823"1."7.')=1()1($"/$67(&;"@)7B 6&;18;"6&,-:'$"6&",-.C823";(),79.K"=,'()%.1823D !"'%7)2(=()K,-=()"6&"=()/$"L1()"-8/9&"@&>.-823M"9%.5?=")$%&')5,9(23*"E&/,9." 1()"'&,(.6."=C.,1)5",-%.-)>(("%&7=(F78=.1(."&;.=(.1)>&"'%&@/);$D"N(;&"1()'&9&5FB 2)5",9./("@)76&;1&A2("&%.7"=8,&9&A2("9&,7-?=",'&C)271823"(")9&1&;(271823*"@%.9$5)" 5.9()>&9&/=()9"&>?/1&9%.5&=)>&"'/.1$*"7;()%7.5F2)>&"6&"9&;'/)9,&=)>&"%&7=(F7.1(." -)>&"'./F2)>&"'%&@/);$D"!'%.=67()"(,-1()5F"%)>$/.25)"'%.=1)"(",8,-);&=)*"%)./(7&=.B 1)"'%&>%.;8"("'%&5)9-8*",F"-&"5)61.9"-8/9&"%&7'%&,7&1)")/);)1-8"1(),'?51)5"'&/(-89(" ,'&C)271)5D E&"OP"/.-.23"'%7);(.1"$,-%&5&=823*"=2(FG"@%.9$5)"2.C&A2(&=)>&"'/.1$"'&,-:B '&=.1(."="&@,7.%7)"@)76&;1&A2(*",-%.-)>((*"9-?%."1()"-8/9&"'&%7F69&=.C.@8"6&-823B 27.,&=)"67(.C.1(."'.K,-=.*"./)"%?=1()G"=871.27.C."2)/)"1."'%78,7C&AQ"("'%&'&1&=.C." 1.%7:67(."'&7=./.5F2)"1."(23"%)./(7.25:D"4.;(.,-",'?51)5"'&/(-89("="9=),-(("@)76&;1&B A2(*"&61.56$5);8"="=()/$".9-.23"'%.=1823"6&-827F2)"5)5"%)>$/.25)"1'D"R,-.=."7"61(." SODPTDOPPU"%D"&"'&;&28",'&C)271)5"LV7DRD"7"SWDPUDOPPU"J%"XU"'&7D"WYTM*"R,-.=."7"61(."OS" 27)%=2."OPPS"%D"&"&23%&1()"'%.="/&9.-&%?=*";(),79.1(&=8;"7.,&@()">;(18"("&"7;(.1()" Z&6)9,$"28=(/1)>&"LV7DRD"7"SPDP[DOPPS"J%"[S"'&7D"[TTM*"9(/9."%7F6&=823"'%&>%.;?="1'D" $67()/.5F28"6&-.25("&%>.1(7.25&;"'&7.%7F6&=8; "E%&>%.;"!,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@" ])76&;1823"6&"0'&C)271&A2("LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5D"V)'.%-.;)1-" E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5*"OPSPM"&%.7"'%&>%.;"6&'C.-"6/."'&6;(&-?="-=&%7F2823" 1&2/)>&=1()*"6&;8"6/."@)76&;1823"&%.7"/&9./)",&25./1)"L!8>1.K,9."HD*"OPPYMD _)./(7&=.1."="E&/,2)"'&/(-89.",'&C)271."("5)5"%&7=(F7.1(.",8,-);&=)"7&%()1-&B =.1)",F"@.%67()5"1."6&,-.%27.1()"(1-)%=)12851)5"("6&%.`1)5"'&;&28"/$67(&;"@)76&;B 18;"1(G"1."%)./1)"7=./27.1()"@.6.1)>&"75.=(,9.D"J()"67(=("=(:2*"G)"=()/$"(1-)%),.%($B ,78"L&%>.1(7.25)"'&7.%7F6&=)*"(1,-8-$25)",)9-&%."'$@/(271)>&*"&'(1(."'$@/(271.*"6)28B 6)12(M";.1(<),-$5)",=&5)",2)'-8271)"1.,-.=()1()"6&";&G/(=&A2("%.689./1)>&"7;1()5B ,7)1(.",9./("@)76&;1&A2(D"E&5.=(.5F",(:"1.=)-"&'(1()*"5.9&@8"=,'?C27),1)",'&C)27)KB ,-=."@8C8",9.7.1)"1."75.=(,9&"@)76&;1&A2(D"E&6=.G.5F"-)"&'(1()"6&A=(.627)1(."-.9(23" 9%.5?="5.9"J&%=)>(."278"a(1/.16(.*"9-?%)"7"5)61)5",-%&18",9$-)271()"7.'&@()>.5F"@)7B 6&;1&A2("/$67("1(F"7.>%&G&1823*"7"6%$>()5"I"%.689./1()"7;1()5,7.5F",9./:"@)76&;1&A2("


SbU

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)

$/(271)5*"%)6$9$5F2"/(27@:"(1-)%=)12851823"'/.2?=)9"L1&2/)>&=1()*",23%&1(,9.M"6/."/$B 67("@)76&;1823*"7=(:9,7.5F2"=",'&,?@"71.27F28"/(27@:";(),79.K",'&C)271823"6/."/$B 67("=27)A1()5"@)76&;1823D V&A=(.627)1(.")$%&')5,9()"="7.9%),()"%&7=(F78=.1(."'%&@/);$"@)76&;1&A2(" ,F"@.%67&"%?G1&%&61)*"$=7>/:61(.5F"-.9G)",7)%&9&"'%&@/);"'%)=)125("@)76&;1&A2(D" J(),-)-8"&"-823"6&A=(.627)1(.23"="E&/,2)"=();8"=2(FG"1()=()/)D"E&1()=.G"="1.,78;" 9%.5$"%.27)5"7.%7F67.",(:"@)76&;1&A2(F"1(G"5F"/(9=(6$5)*",727)>?/1()"=.G1)"=86.5)",(:" '&65:2()",7)%&9()5"68,9$,5("1.6",-%.-)>(F"=./9("7)"75.=(,9();"@)76&;1&A2(D"J()"-8/9&" '%&@/);*"./)"(",'&,&@8"5)>&"%&7=(F78=.1(."=86.5F",(:"@8Q"'%7)6;(&-);",=&(,-)>&"-.@$*" =&9?C"9-?%)>&"1.%&,C&"=()/)"1)>.-8=1823",-)%)&-8'?=D"V&-827F"&1)"2.C)>&",'&C)27)KB ,-=.*"="-8;"6)286)1-?=*"'&/(-89?=*";)6(?="&%.7"I"1(),-)-8"I"&%>.1(7.25("1(&,F2823"'&B ;&2"@)76&;18;"L\/)23*"ED*"OPSPMD !"'%.28"-)5".1./(7$5:"1()$6.1F"'%?@:",-=&%7)1(.",-%.-)>(("="7.9%),()"=7;&2B 1()1(."("7=(:9,7)1(.",9./("'%&2),$"=823&67)1(."7"@)76&;1&A2("&%.7"'&66.5:"&2)1()" '%&5)9-"!"#$%&'(%)*"%("#+,)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%: /$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@"LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"OPPYM*"9-?%8",-.B 1&=( "7./)6=()" 1.;(.,-9:",-%.-)>(271)>&"'/.1$"="7.9%),()"%&7=(F78=.1(."'%&@/);$" @)76&;1&A2("="E&/,2)D"+1./(7()"'&66.5:"-.9G)"6=."I"1()7=89/)"=.G1)"6/."'&/,9()5"'&/(B -89(",'&C)271)5"I"'%&>%.;8"6&-827F2)"'%&@/);$"=./9("7"@)76&;1&A2(Fc"E%&>%.;"!,'()B %.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2("LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)27B 1)5D"V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5*"OPSPM"&%.7"a$16$,7$"6&'C.-"-=&%7)1(." /&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&1823*"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823D !"#$%&'()*#+%,'&-('#.*%,*(/00#1234&56(70,#6#8(65&97&:30 ^1(25.-8=.",-=&%7)1(."Z%.5&=)5"0-%.-)>(("!823&67)1(."7"])76&;1&A2("7&,-.C." ="E&/,2)"'&65:-."'%7)7"N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5"="'()%=,7)5"'&C&=()" OPPb"%D"!-)68"-&"0)9%)-.%7"0-.1$"H.%&,C.="V$6."'&=&C.C"7),'?C"%&@&278*"&6'&=()67(./B 18"7."'%78>&-&=.1()"'%&5)9-$",-%.-)>((D "\%>.1(7.-&%);"("9&&%681.-&%);"'%.2"7&,-.C" V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5"N(1(,-)%,-=."E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*" 9-?%8"6&"=,'?C'%.28"7.'%&,(C"=8@%.1)"&%>.1(7.25)"'&7.%7F6&=)D"!A%?6"1(23"71./.7C8" ,(:c"d&=.%78,-=&"E&;&28"(;D"A=D"]%.-."+/@)%-.*"e+_^d+0"V()2)75("Z()/)29()5*"0-&=.B %78,7)1()"N\J+_*"a$16.25."E&;&28"!7.5);1)5"f]+_Z+g*"E&;&%,9()"a&%$;"1."%7)27" !823&67)1(."7"])76&;1&A2(*"0-&=.%78,7)1()"\d!+_d#"V_4!^"&%.7"a$16.25."_&7B =&5$"E%7)6,(:@(&%27&A2("0'&C)271)5"f]8Q"_.7);gD"V&"=,'?C'%.28"7.'%&,7&1&"-.9G)"V)B '.%-.;)1-"E&G8-9$"E$@/(271)>&D"!";.5$"OPPb"%D"&6@8C&",(:",'&-9.1()"7),'&C$*"'&627.," 9-?%)>&"$,-./&1&",-%$9-$%:"'%&5)9-$",-%.-)>(("&%.7"'&67()/&1&"7.6.1(."'&;(:678"'.%-B 1)%?=*"2)/);"'%78>&-&=.1(."=,-:'1823"%&@&27823";.-)%(.C?=D"V&9$;)1-"'&,-.1&=(&B 1&"'&67()/(Q"1."1.,-:'$5F2)"&@,7.%8c" ¥ \@,7.%"^c"V(.>1&7."&%.7".1./(7.",9./("75.=(,9."@)76&;1&A2( ¥ \@,7.%"^^c"E%(&%8-)-8"67(.C.K"6/."'&;&28",'&C)271)5 ¥ \@,7.%"^^^c"E%(&%8-)-8"67(.C.K"6/."@$6&=1(2-=.",&25./1)>& ¥ \@,7.%"^hc"#6$9.25."("7.-%$61()1()"L="-8;"Z^0B8"("e^0B8M ¥ \@,7.%"hc"V&,-:'"6&"$,C$>"76%&=&-1823


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

SbW

V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5"'%78>&-&=.C "-.8./23')1%)%C"#: /%&#34#)!"#$%&'$)98"#8'(44)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)3#);#8#)<==F:<=?@" LN(1(,-)%B ,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5D"V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5*"OPPbM*" 9-?%)"=,9.78=.C8"'%&2)6$%8"=8'%.2&=8=.1(."6&9$;)1-$"&%.7"5)>&",7)%&9()"9&1,$/-.B 25)D"!"/('2$"OPPb"%D"=",()67(@()"NE(E0"&6@8C.",(:"&>?/1&'&/,9."9&1<)%)125.*"1."9-?%)5" 7&,-.C."7.'%)7)1-&=.1."(6).",-=&%7)1(.",-%.-)>(("&%.7"'%&'&7825)"6&-827F2)"'&,727)B >?/1823"5)5 "&@,7.%?=D "R,-./&1&"-)G"-)%;(1"L9&1()2"=%7)A1(."OPPb "%DM"'%78>&-&=.1(." '%7)7"27C&19?="7),'&C$"%&@&27)>&"'&,727)>?/1823")/);)1-?=",-%.-)>((*"=>"'%)28785B 1)>&"'&67(.C$"7.6.K";(:678"'.%-1)%?="'%78>&-&=.1)>&"'%7)7"NE(E0D"!"-8;"27.,()" 27C&19&=()"7),'&C$"%&@&27)>&"1()"&6@8=./("G.61823",'&-9.KD"!)"=%7)A1($"&9.7.C&" ,(:*"G)"=(:9,7&AQ";.-)%(.C?="1()"7&,-.C."'%78>&-&=.1.D"!()/$")9,')%-?="&6'&=()67(./B 1823"7."'%78>&-&=.1()"'&,727)>?/1823")/);)1-?="'%.=6&'&6&@1()"1()"'&-%.<(C&*"/$@" 1()"@8C&"=",-.1()*"="-.9"9%?-9(;"27.,()"'%78>&-&=.Q";.-)%(.C?="1."=8,&9(;"'&7(&;()" ;)%8-&%82718;D"N(;&"(G"1()9-?%78"'.%-1)%78"L1'D"Ea!]M"=8=(F7./(",(:"7"7.6.K*"7." 9-?%)"@8/("&6'&=()67(./1(*"-&"'%78>&-&=.1)"'%7)7"1(23"&'%.2&=.1(."1()"7&,-.C8"'&66.B 1)"'&6"68,9$,5:"7),'&C$D ;"#+%,'&-2#$%&/%,9#1234&56(70,#6#8(65&97&:30#0#<&6-&'=#8=5&-703*-,# .&3',>7(/&#;??@A;?!B !",-8271($"OPPY "%&9$" V)'.%-.;)1-"E&;&28"( " ^1-)>%.25( " 0'&C)271)5 " NE(E0" &'$@/(9&=.C"("'%7)6C&G8C"6&"9&1,$/-.25(",'&C)271823"(";(:678%),&%-&=823"6&9$;)1-" 7.-8-$C&=.18"!"#$%&.)*"%("#+)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&# ) 9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@" LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"OPPYM*"9-?%8" '%?27"7;(.18"1.7=8*"7.=()%.C"-8/9&"1()9-?%)")/);)1-8"=,-:'1()"'/.1&=.1)5",-%.-)>((D" V&9$;)1-"-)1"'&,(.6.C"=8%.`1)"6)<(28-8c"@%.9"&'%.2&=.1)5"="7),'&/)",-%$9-$%8"("7.B 9%),$"-);.-8271)>&"&%.7")9,')%-87"'%78>&-&=.1823"1."'&-%7)@8",-%.-)>(("'%7)7"27C&1B 9?="7),'&C$"%&@&27)>&D"!"#$%&.)*"%("#+)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,: 1%&34/8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@"="-%.92()"5)>&"&'%.2&=8=.1(."1()"@8C"9&1,$/B -&=.18"="%.;.23"'&=&C.1)>&"7),'&C$"%&@&27)>&*"="-8;"27.,()"1()"&6@8C&",(:"G.61)" ,'&-9.1()"7),'&C$*"1()"@8C."$-%78;8=.1."-.9G)"@()GF2."9&;$1(9.25.D"!86.5)",(:*"G)" N(1(,-)%,-=&"71()23:2&1)"'%.2F"7),'&C$"/$@"'%),5F"27.,&=F*"7=(F7.1F"7"'%78>&-&=.B 1(); "&,-.-)271)>&" ;.-)%(.C$* "=8@%.C&"=.%(.1-",.;&67()/1)>&"'%78>&-&=.1(."6&9$B ;)1-$"'%&>%.;&=)>&D"!"7=(F79$"7"6&AQ"9%?-9(;"-)%;(1);"'%7),8C.1(."$=.>"6&"'%&B >%.;$*"NE(E0"&-%78;.C&",-&,$19&=&"1()=()/)"(1<&%;.25("7=%&-1823"("&'(1((*"=A%?6" 1(23"G&#(4)H%&#"2.B8&#)*%+%/.)4+E)6&E)5"#8#)I;J'"8#)1%)!"#$%&'(%)*"%("#+,)-./0%: 12'34#)K)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>)L)<=?@"Ld&=.%78B ,-=&"E&;&28"(;"A=D"]%.-."+/@)%-.*"@D6DMD !"#$%&'(%)*"%("#+,)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%: /$#;3'(%)<==>:<=?@"1()";&G1."1.78=.Q",-%.-)>(F*"'&1()=.G"6&9$;)1-"-)1"@.%67()5"'&B %7F69$5)"("&%>.1(7$5)"=8@%.1)")/);)1-8",8,-);$"'&;&28"/$67(&;"@)76&;18;"1(G"6)B <(1($5)"&>?/1&9%.5&=)"2)/)"("7.6.1(."="7.9%),()"%&7=(F78=.1(."'%&@/);$"@)76&;1&A2(D" H),-"=(:2"-&"6&9$;)1-"1(G,7)5"%.1>("1(G",-%.-)>(.*",9$'(.5F28",(:"1."=8@%.1823".,')9B -.23"7=(F7.1823"7"@)76&;1&A2(FD"e)/)*";(,5."("7.C&G)1(."-)>&"'%&>%.;$"1()",-.1&=(F" 9&;'/)9,&=)5"&6'&=()67("1."'%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)*"2&"'%78"7.C&G)1($*"G)" 5),-"-&"'%&>%.;"."1()"2.C&A2(&=.",-%.-)>(.*"=86.5)",(:"6&AQ"&278=(,-)D"N(;&"(G"'()%=&-1()"


SbX

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)

7.;()%7.1&",-=&%78Q",-%.-)>(:"%&7=(F78=.1(."'%&@/);$"@)76&;1&A2(*"76)286&=.1&" ,(:"5)681()"1."'%78>&-&=.1()"'%&5)9-$"'%&>%.;$D"0-F6"&27)9(=.1(.")9,')%-?="L!8B >1.K,9."HD*"OPPYM"=",-&,$19$"6&"'&=,-.5F2)>&"6&9$;)1-$*"9-?%8"5.9&@8"=(1()1",-.1&B =(Q".6)9=.-18"6/.",-%.-)>(("7@(?%"2)/?=*"'%(&%8-)-?="("7.6.K"&"23.%.9-)%7)"2.C&A2(&=8;" =&@)2"75.=(,9."@)76&;1&A2(*"1()"=86.5F",(:"7.,.61)D E()%=,78"'%(&%8-)-"'%&>%.;$"7.-8-$C&=.18"f_7)278=(,-.",-.-8,-89."&,?@"@)7B 6&;1823g"=,9.7$5)"1."'&-%7)@:"%)./(7.25("&>?/1&'&/,9()>&",'(,$"/$67("@)76&;1823D" N(;&"1()9=),-(&1&=.1)>&"'%(&%8-)-$"%&7'&71.1(.",9./("@)76&;1&A2(*"6&9$;)1-"'%)B <)%$5)"7./)6=()"5)61F"7";)-&6"7@()%.1(."6.1823"&"75.=(,9$"@)76&;1&A2("I"&>?/1&'&/B ,9(",'(,"/$67("@)76&;1823*"'&;(5.5F2"1'Dc"@$6&=:"7.'/)27."6/."6.1823"5.9&A2(&=823" 7=(F7.1823"7"@)76&;1&A2(F*"-=&%7)1()")/)9-%&1(271823"@.7"6.1823"L%)5),-%?=M"&,?@" @)76&;1823*"$,'?51(.1()"(".>%)>&=.1()"%?G1&%&61823"6.1823*"'%&=.67)1()"@.7"6.B 1823"&"$,C$>.23",9()%&=.1823"6&"&,?@"@)76&;1823"278"-)G"'%&=.67)1()"(11823"@.6.K" 1.$9&=823D"E%&>%.;"1()"=,9.7$5)",'&,&@$"%)./(7.25("&>?/1&'&/,9()>&",'(,$"&,?@"@)7B 6&;1823*"6&AQ"&>?/1()"&6=&C$5F2",(:"6&".1./&>(271823"@.6.K"%)./(7&=.1823"="=&5)B =?67-=()"'&;&%,9(;D"!86.5)",(:*"G)".,'(%.25)"6&"'&61&,7)1(."5.9&A2("6.1823"7=(F7.B 1823"7"@)76&;1&A2(F"=8;.>.5F"@.%67()5"9&;'/)9,&=823"67(.C.KD V%$>("'%(&%8-)-"7.-8-$C&=.18"f0-.16.%87.25."$,C$>"'&;&28",'&C)271)5"=&@)2" &,?@"@)76&;1823g"7.9C.6."'%785:2()"("=6%&G)1()",-.16.%87.25("5.9&A2("$,C$>"="7.9%),()" $67()/.1(.",23%&1()1(."("7.9=.-)%&=.1(."/$67(&;"@)76&;18;"=%.7"7"='%&=.67)1();" 2)%-8<(9.25("$,C$>"="-8;"7.9%),()D"\6=&C$5)",(:"&1"6&"'/.1&=.1)5"%)./(7.25("'%&5)9-$" ,8,-);&=)>&*"<(1.1,&=.1)>&"="%.;.23"E\Zi"7)"A%&69?="#a0"7.-8-$C&=.1)>&"fd=&B %7)1()"("%&7=(5.1()",-.16.%6?="$,C$>"'&;&28"("(1-)>%.25(",'&C)271)5g"("5)61)>&"7"9&;B '&1)1-?="-)>&"'%&5)9-$"I",-.16.%87.25("'%.28"7"@)76&;18;("="-8;c"&'%.2&=.1()";&B 6)/$" fj;(11)>&" 0-.16.%6$"!823&67)1(." 7" ])76&;1&A2(g" Lj0!]MD " _)./(7.25."-)>&" '%(&%8-)-$"@)7"=F-'()1(.",-.1&=(Q"@:67()"(,-&-18")/);)1-"$'&%7F69&=.1(.",<)%8"$,C$>" ,9()%&=.1823"6&"/$67("@)76&;1823*"<(1.1,&=.1823"="=(:9,7&A2("7)"A%&69?="'$@/(27B 1823D"4.,-%7)G)1()"@$67(Q"5)61.9";&G)"<.9-"9&12)1-%&=.1(.",(:"1."5)61)5"-8/9&",<)%7)" $,C$>"'&;&28",'&C)271)5*"7"'&;(1(:2();"(11823"L1'D"$,C$>("76%&=&-1)*",'&C)271)"278" )6$9.2851)"("7.-%$61()1(&=)MD k%&6&=(,9&"&%>.1(7.25("'&7.%7F6&=823"7"68,-.1,);"'&623&67("6&"'%&@/);$" ,-.16.%87.25("$,C$>"="&@,7.%7)"@)76&;1&A2(D"E&689-&=.18"5),-"&1"&@.=F"&"7@8-"&>?/18" 23.%.9-)%"=8'%.2&=.1823",-.16.%6?=D"H)A/(",-.16.%87.25.";(.C.@8"@8Q"'%.=);*"5)5"(1B -)>%./18")/);)1-"=(118",-.1&=(Q"'%&'&7825)"<(1.1,&=)*"5.,1&"&9%)A/.5F2)"9-&"("="5.9(;" -%8@()",<(1.1,$5)"%)./(7.25:"=8,-.16.%87&=.1823"$,C$>"Ld&=.%78,-=&"E&;&28"(;"A=D" ]%.-."+/@)%-.*"@D6D*",D"TMD \=.";.1(<),-&=.1."'%7)7"$,C$>&6.=2?="&,-%&G1&AQ"=&@)2",-.16.%87.25("$,C$>*" ,9C&1(C."N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5"6&"7.'%&'&1&=.1(."&%>.1(7.25&;"'&7.B %7F6&=8;"=,'?C-=&%7)1()"'%&5)9-$",8,-);&=)>&*"="%.;.23"9-?%)>&"-&"=C.A1()"A%&6&=(B ,9&">C?=1823"$,C$>&6.=2?="=8'%.2&=.C&@8"9,7-.C-"&=823",-.16.%6?=D"E%&5)9-"-)1*"'%7)B =(67(.18"1."9(/9."1.5@/(G,7823"/.-"L6&"9=()-1(."OPSU"%&9$M*"'%7)=(6$5)"1()"-8/9&"'%78>&-&B =.1()";&6)/("(",-.16.%6?=*"./)"-.9G)"(23"'(/&-.G&=)"=6%&G)1()"("'%7)-),-&=.1()D"e()9.=F" '%&'&7825F"5),-"-.9G)"$,-.1&=()1()"&<(25./1)>&"%)5),-%$"("2)%-8<(9.25("$,C$>"="7.9%),()"@)7B 6&;1&A2(*"2&"'%78"@%.9$"%)>$/.25("$'&=.G1(.5F2823"6&",'%.=&=.1(."&6'&=()61()>&"1.6B 7&%$"("9&1-%&/("=&@)2"$,C$>&6.=2?="="7.9%),()"@)76&;1&A2(*"=86.5)",(:"6&@%8;"%&7=(FB 7.1();*"23&Q"=8;.>.5F28;"6&'%)287&=.1(."("&9%)A/)1(."6&9C.61823"%.;D


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

Sb[

d%7)2("'%(&%8-)-"f0-.16.%6"'%.28",&25./1)5"=&@)2"&,?@"@)76&;1823g"7.9C.6." &@&=(F7)9"%)./(7&=.1(."9&1-%.9-?=",&25./1823"="'/.2?=9.23"&%.7"='%&=.67)1()"1&B =)5",')25./(7.25("'%.28",&25./1)5"I",-%))-=&%9)%"@)76&;1&A2(D"0727)>?/1()"'()%=,78")/)B ;)1-*"-71D",-.16.%6"'%.28",&25./1)5"7&,-.C"'&-%.9-&=.18"@.%67&"'&@()G1()"("<%.>;)1-.B %8271()*"1.-&;(.,-",.;&"=7;&21()1()";)23.1(7;$"9&1-%.9-$",&25./1)>&"1()"%&7=(FB 7$5)"'%&@/);?="7"5.9&A2(F"'%.28",&25./1)5"A=(.627&1)5"/$67(&;"@)76&;18;D Z&/)518"'%(&%8-)-"f#6$9.25."("7.-%$61()1()",&25./1)"&,?@"@)76&;1823g"7.9C.6." ='%&=.67)1()"&@&=(F79$"7.=()%.1(."'&%&7$;()K "&"=,'?C'%.28";(:678"2)1-%.;("(1-)B >%.25(",'&C)271)5"."'/.2?=9.;("'&;&28"&,&@&;"@)76&;18;D"J.,-:'18"'%(&%8-)-"fE%&B >%.;8".9-8=(7.25("7.=&6&=&B,'&C)271)5"="&@()9-.23"@$6&=1(2-=.",&25./1)>&"&%.7"'%.B 28",&25./1)5"7"&,&@.;("@)76&;18;("L%&67(1.;(Mg"7.9C.6."9&1-81$.25:"'%&;&25("6&@%823" '%.9-89",.;&%7F6?=">;(11823* "$%$23.;(.5F2823"/&9./1)"'%&>%.;8"%819$ "'%.28* "'&B '%7)7"9-?%)".9-8=(7&=.1)",F"&,&@8"@)76&;1)"/$@"7.>%&G&1)"@)76&;1&A2(FD"\@."'%(&%8B -)-8"="7.9%),()"7.-%$61()1(."(")6$9.25(*"23&Q"(,-&-1)*"=">%$12()"%7)278"1()"='%&=.67.5F" 1&=823"%&7=(F7.K*",.1925&1$5F"6&-82327.,&=)"'%&>%.;8"("'&7=./.5F"6./)5"5)"9&1-81$B &=.QD"\@,7.%")6$9.25("(".9-8=(7.25("7.=&6&=)5"=86.5)",(:"9/$27&=8"6/."'%&2),$"$,.;&B 67()/1(.1(."("=823&67)1(."7"@)76&;1&A2(*"-8;27.,);"7.'%&'&1&=.1)"7.6.1(."="1()=()/B 9(;",-&'1($"9&;'/)9,&=&"-%.9-$5F"-&"7.>.61()1()D"!.%-&"7.$=.G8Q*"G)"6&9$;)1-"="G.6)1" ,'&,?@"1()"&61&,(",(:"6&"7%?G1(2&=.1823"<&%;"$,C$>"7.-%$61()1(&=823*"1()"'&6)5;$5)" -.9G)"<$16.;)1-./1)5"6/.".9-8=(7.25("7.=&6&=)5"9=),-(("7.6C$G)1(."/$67("@)76&;1823D" E&1.6-&*"2&"'&69%)A/."dE]+*"6&9$;)1-";(/27F2&"(>1&%$5)",-./)"'&=(:9,7.5F2F",(:">%$':" &,?@"@)76&;1823*"9-?%)"7"$=.>("1."=()9"/$@",-.1"76%&=(.";.5F"=()/9()"-%$61&A2("="'&B =%&2()"1."%81)9"'%.28"Ld&=.%78,-=&"E&;&28"(;"A=D"]%.-."+/@)%-.*"@D6D*",D"OMD \,-.-1("'%(&%8-)-* "7.-8-$C&=.18"fN&68<(9.25."%&7=(F7.K"'%.=1&B)9&1&;(27B 1823",8,-);$"=,'.%2(."<(1.1,&=)>&"@$6&=1(2-=.",&25./1)>&g*"6&-8278",<)%8"@$6&=1(2B -=. " ,&25./1)>&D " H)>& " %)./(7.25. " =8;.>. " '&65:2(. " ,7)%)>$ " 67(.C.K " 1()7@:61823 " 6/." 7=(:9,7)1(."/(27@8"/&9./(",&25./1823*"="-8;"'%7)9&1.1()">;(1"6&"'%&=.67)1(.".9-8=B 1)5 " '&/(-89( " ;(),79.1(&=)5* " -.9G) " '&'%7)7 " 1()7@:61) " 6/. " %.25&1./1)>& " 7.%7F67.1(." >;(118;( " 7.,&@.;( " ;(),79.1(&=8;( " 6&,-&,&=.1() " '%&>%.;$D " V&9$;)1- " 7.9C.6." -.9G)"7;(.18"="<$1925&1&=.1($"9&/)51)>&"'%&>%.;$*"7.-8-$C&=.1)>&"f_7F6&=8"'%&B >%.;"=,'.%2(."<(1.1,&=)>&"7"a$16$,7$"V&'C.-"-=&%7)1(."/&9./(",&25./1823*";(),79.K" 23%&1(&1823* " 1&2/)>&=1( " ( "6&;?="6/." @)76&;1823gD " N&68<(9.25."'%&>%.;$"'&/)>." ;D(1D " 1."'%&2)1-&=8; "7=(:9,7)1($ "'.%-828'.25( " <(1.1,&=)5 " <$16$,7$D " R=.G.;* "G)" '%&'&1&=.18"=7%&,-"5),-"7@8-";.C8*"@8";?>C"=",'&,?@"(,-&-18"'%782781(Q",(:"6&"%)./(7.B 25("7.9C.6.1)5"/(27@8"/&9./("6/."&,?@"@)76&;1823D J./)G8"'&69%)A/(Q*"G)"="%.;.23"!"#$%&'(%)*"%("#+,)-./0%12'34#)2)5'21%+: 3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@"7.C&G&1&"%?G1&%&61)"`%?6C." <(1.1,&=.1(.D"J."%)./(7.25:"=,78,-9(23"'%(&%8-)-?="7.'/.1&=.1&"9.G6)>&"%&9$"6&6.-B 9&=&"SW";/1"7CD*"="-8;"W";/1"7CD"1."%)./(7.25:"'%&>%.;$"E%&>%.;"!,'()%.5F28"E&=%?-" \,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2(D"!"-8;"-.9G)"7.9%),()"'%&>%.;"1()"&61&,(",(:"6&" >C?=1823"'%&@/);?="("9&1()271&A2("7%)<&%;&=.1(."=()/&/)-1()>&"'%&>%.;$"E%&>%.;" !,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2(*"9-?%8"=8;.>."(11)>&",'&,&B @$"<(1.1,&=.1(."("(11)>&"%&7C&G)1(."'%(&%8-)-?=D !86.5)",(:*"G)"N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5"&@%.C&"=C.A2(=F"6%&>:" $'&%7F69&=.1(."=()/$"'%&>%.;?="&61&,7F2823",(:"6&"'%&@/);$"@)76&;1&A2("="E&/B ,2)*"'&'%7)7"$-=&%7)1()"5)61)>&*",'?51)>&"'%&>%.;$D"0727)>?/1F"7./)-F"'%&>%.;$"5),-"


Sbb

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)

6&,-%7)G)1()"("7..92)1-&=.1()"7=(F79$";(:678"@)76&;1&A2(F".";(),79./1(2-=);",'&B C)2718;D " !C.A2(=." @&=(); "'&/(-89." ;(),79.1(&=." -&" -.9.* " 9-?%." '%)<)%$5)" 7.%?=1&" 67(.C.1(."=7;.21(.5F2)",9$-)271&AQ"'%&2),$"=823&67)1(."7"@)76&;1&A2(*"5.9"("5)5"7.'&B @()>.1()D "!"-)5 "')%,')9-8=()"'%&'&7825."d&=.%78,-=." E&;&28" (;D "A=D " ]%.-."+/@)%-." $71.1(."7."'%(&%8-)-"I"7&%()1-&=.1()",-%.-)>(("1."6&<(1.1,&=.1()"'/.2?=)9"7"'%7)71.27)B 1();"1."(23">%$1-&=1)"%);&1-8"(".6.'-.25)*"1()"=86.5)",(:"=C.A2(=8;"9%&9();"="9()B %$19$"%&7=(F7.1(."'%&@/);$"@)76&;1&A2("="E&/,2)*"23&Q"7"')=1&A2(F",F"-&"'%7)6,(:=7(:B 2(."7;()%7.5F2)"="-8;"9()%$19$"Ld&=.%78,-=&"E&;&28"(;"A=D"]%.-."+/@)%-.*"@D6D*",D"WMD d%$61&"1()"7.$=.G8Q"'%7)C&;&=)5"%&/(*"5.9F"="'&/,9()5"'&/(-82)",'&C)271)5"')CB 1( "!"#$%&.)*"%("#+)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%/$#;3'(% ) 3#);#8#)<==>:<=?@*"9-?%8"'%&@/);"@)76&;1&A2("$5;$5)"=",7)%,7)5"')%,')9-8=()c"1()"-8/B 9&"=".,')92()"'&;&28"6&%.`1)5* "/)27"="')%,')9-8=()"'%&2),$"$,.;&67()/1(.1(.",(:" &,?@"@)76&;1823"("(23"%)(1-)>%.25(",'&C)271)5D"4."&>%&;1F"7./)-:"-)>&"'%&>%.;$"$=.B G.;"(1-)%68,28'/(1.%1)"'&6)5A2()"6&"=()/$"'%&@/);?=*"="-8;"5.9&A2("$,C$>"("7.,.6" ;()%7)1(."@)76&;1&A2(D"N(;&"5)61.9"=()/$"7./)-*"6&9$;)1-"'&,(.6."-.9G)"=()/)"@%.B 9?="("1()A2(,C&A2(*"7.%?=1&"&"23.%.9-)%7)";)-&6&/&>(2718;*"5.9"(";)%8-&%82718;D"R5B ;$5)"@&=();"=()/)"9=),-(("=",'&,?@"<%.>;)1-.%82718"("1()"7.=,7)"9&1,)9=)1-18D N&5)"7.,-%7)G)1(."@$67(",'&,?@"'%)7)1-.25(";(,5("'%&>%.;$*"&9%)A/&1)5"5.9&" $78,9.1() " ,'&C)271)5 " .92)'-.25( " (1,-8-$25( " %)'%)7)1-$5F2823c " ,<)%: ".6;(1(,-%.25(" %7F6&=)5"(",.;&%7F6&=)5*",)9-&%"&%>.1(7.25("'&7.%7F6&=823*"'%7)6,(:@(&%2?=*"9&B A2(?C " ("7=(F79("=871.1(&=)" 1."'%&=.67)1()"-.9(23"67(.C.K"'&;&2&=823* " 9-?%)" @:6F"=89&18=.1)"=>"&9%)A/&1823",2)1.%($,78"(",-.16.%6?="$,C$>*".@8"'%&@/);" 7.>%&G)1(. " @)76&;1&A2(F " @8C " -%&,9F " =,78,-9(23" LN(1(,-)%,-=& " E%.28 " ( " E&/(-89(" 0'&C)271)5*"OPPYD",D"UMD

d%$61&"7")/);)1-.;("$5:-8;("=";(,5("'&/);(7&=.Q*"=,78,-9()"&1)",F"9/$27&=)" ("=.G1)*"5)61.9",.;"'%&>%.;"="1()=()/9(;",-&'1($"%)./(7.25:"7.C&G&1)>&"2)/$"'%78@/(G.D !8%.`18;"6)<(28-);"'%&>%.;$"=86.5)",(:"1()6&,-.-)9"'%(&%8-)-?="$9()%$1B 9&=.1823 " 1."'&'%.=()1()"=,'?C'%.28" ;(:678,)9-&%&=)5 " ( " ;(:678=867(.C&=)5D " E%&B >%.;"1()"'%7)=(6$5)"="-8;"7.9%),()"&9%)A/&1823"7.6.KD"e&"=(:2)5*"="71.2718;",-&'B 1($"9&12)1-%$5)",(:"1."&@,7.%7)"'&;&28",'&C)271)5*"7.'&;(1.5F2"5.9@8*"G)"6&"%&7=(FB 7.1(."'%&@/);$"@)76&;1&A2("1()7@:61)"5),-"7..1>.G&=.1()"=,78,-9(23"(1,-8-$25("'&/(B -89( ",'&C)271)5* "=" -8; " ;D(1D " 7 " 7.9%),$ " ;(),79./1(2-=.* " 7.-%$61()1(.* ")6$9.25( "278" 76%&=(.D"!8%.`1F"/$9:"6&9$;)1-$",-.1&=("-.9G)"@%.9"I"'&7."1.9%)A/&1F";(,5F"I"=8%.`B 1()",'%)287&=.1823"L&>?/1823"(",727)>?C&=823M"2)/?=D"N&G1."='%.=67()";(,5:"$71.Q"7." 2)/">C?=18"'%&>%.;$*"5)61.9"-%$61&"=?=27.,"&6)'%7)Q"7.%7$-"1().6)9=.-1&A2("("@%.9$" 9&1,)9=)125("=7>/:6);"7.9%),$"'%&>%.;$*"$9()%$19&=.1)>&"'%7)2()G"1.",9$-)271&AQ" '%&2),$"=823&67)1(."7"@)76&;1&A2("("%&7=&5$"@$6&=1(2-=.",&25./1)>&D"!"-)5"')%,')9B -8=()*";(,5."$9()%$19&=.1."1."'%7)C.;8=.1()",-)%)&-8'?="("$78,9.1()".92)'-.25("(1,-8B -$25("'&/(-89(",'&C)271)5*"1()"=86.5)",(:"=",.-8,<.925&1$5F28;",-&'1($".;@(-1.D Z&/)518;"6)<(28-);"fZ%.5&=)>&"E%&>%.;$"!823&67)1(."7"])76&;1&A2("("_&7B =&5$"]$6&=1(2-=."0&25./1)>&g"5),-"@%.9"6(.>1&78"75.=(,9."@)76&;1&A2(*"&9%)A/.5F2)5" >C?=1)"'%&@/);8"("'&-%7)@8"="-8;"7.9%),()D"])7"-)5"(,-&-1)5"27:A2("'%&>%.;$"-%$61&" 7&%()1-&=.Q",(:*"1."5.9()"7.'&-%7)@&=.1()"&1"&6'&=(.6.D"E%&'&1&=.18"'%7)7"N(1(B ,-)%,-=&"'%&>%.;"&61&,(",(:"=">C?=1)5";()%7)"6&"'%&2),$"(1-)>%.25("/$67("@)76&;1823*" =";1()5,78;"7.9%),()"6&".,')9-$"(1-)%=)125("("7.')=1()1(."'&;&28"6&%.`1)5D"!8%.`18;"


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

SbY

@%.9();"'%&>%.;$"5),-"'&;(1(:2()"%&/("7.'&@()>.1(.*"278/("'%)=)125(*",9()%&=.1)5"6&" /$67("@)76&;1&A2(F"7.>%&G&1823D"!"-)5",8-$.25("-%$61&"$71.Q*"G)"'%&>%.;"9&;'/)9,&B =&"'&6)5;$5)"7.>.61()1()"=823&67)1(."7"@)76&;1&A2(D"N(;&"(G",-.1&=("1()=F-'/(=)" $'&%7F69&=.1()"%?G1823"(1(25.-8="("%&7'%&,7&1823")/);)1-?="6&-82327.,&=)5"'&/(-8B 9(",'&C)271)5*"-&".,'(%.25)".$-&%?="'%&>%.;$"6&"9&;'/)9,&=)>&"'&6)5A2(."6&"7.>.6B 1()1(."=823&67)1(."7"@)76&;1&A2("("(1-)>%.25(",'&C)271)5"/$67("@)76&;1823"1()"=86.5F" ,(:"$7.,.61(&1)D"V&"1()=F-'/(=823"6)<(28-?="6&9$;)1-$"7./(278Q"1./)G8"-%8@"("3)%;)B -8271)"'%&2)6$%8"5)>&"-=&%7)1(.D"d%$61&"@&=();"&61./)`Q"'%7)9&1$5F2)"'&=&68"%)78B >1.25("NE(E0"7",7)%&9()5"9&./(25("@.6.278"(")9,')%-?="A%&6&=(,9."'&7.%7F6&=)>&"("'$B @/(271)>&"'%78"-=&%7)1($"-.9"=.G1)>&"'%&>%.;$D E&"<.7()"9&1,$/-.25(";(:678%),&%-&=823"(",'&C)271823"'&/,9("%7F6"&,-.-)271()"=8B 2&<.C",(:"7"(1(25.-8=8"6./,7823"'%.2"("=6%&G)1(."!"#$%&'(%)*"%("#+,)-./0%12'34#)2)5'2: 1%+3%6/4) 4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@D"!"-%.92()"9&1,$/-.25(" 7=%?2&1&"$=.>:"LN(1(,-)%"a(1.1,?=*"N(1(,-)%"_&7=&5$"_)>(&1./1)>&"&%.7"_7F6&=)" e)1-%$;"i)>(,/.25(M*"G)"&'%.2&=.1()"6&9$;)1-$"&"23.%.9-)%7)"'%&>%.;$"=()/&/)-1()>&" =8;.>. " $78,9.1(. " 7>&68" E%)7),." _.68" N(1(,-%?=* " 7>&61()" 7 " '%7)'(,); " l " [ " $,-DS." R23=.C8 "1%"UY"_.68"N(1(,-%?="7"61(."SY";.%2."OPPO"%D"_)>$/.;(1"'%.28"_.68"N(1(B ,-%?="LNDED"7"WDPUDOPPO"J%"ST"'&7D"OOSMD"_)>$/.;(1"'%.28"_.68"N(1(,-%?=*"9-?%8"6&-8278" 7>C&,7)1(."7.;(.%$"$,-.1&=()1(."'%&>%.;$"=()/&/)-1()>&*"-5D"7.C&G)KD"!"61($"OT"/(,-&B '.6."OPPY"%D"N(1(,-)%"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5"$78,9.C"&6'&=()6`"Z.12)/.%(("E%)7),." _.68"N(1(,-%?="7",$>),-(F"&6,-F'()1(."&6"(1(25.-8=8"="OPPY"%D*"7;()%7.5F2)5"6&"$78,9.1(." 7>&68"1."$,-.1&=()1()"'%&>%.;$"=()/&/)-1()>&*"7"$=.>("1."'%&@/);8"7=(F7.1)"7";(:B 6781.%&6&=8;" 9%878,);"<(1.1,&=8;D"V&"23=(/("&@)21)5"1()"7&,-.C."'&65:-."6)2875." N(1(,-%."E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5"&"'&=%&2()"6&"'%.2"1.6"-F"'%&>%.;&=F"(1(25.-8=F" LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"OPSPMD E&6,$;&=$5F2"'&=8G,7)"$=.>("("7.,-%7)G)1(.*"$71.Q"1./)G8*"(G"'%&5)9-"!"#$%&'(%) *"%("#+,)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>: <=?@"1()";&G)"@8Q"'&,-%7)>.18"5.9&"9&;'/)9,&=."("7(1-)>%&=.1.",-%.-)>(."%&7=(F78=.1(." '%&@/);$"@)76&;1&A2(D"+;@(-1)"'/.18",-=&%7)1(."9&;'/)9,&=)5",-%.-)>(("7.&=&2&=.C8" ,9%&;1()5,7F"(1(25.-8=F"'%&>%.;$*"9-?%8"="23=(/("&@)21)5"7&,-.C"7.=(),7&18D"4./)-F"-)>&" '%&>%.;$"5),-"-&*"G)"&1"'&"'%&,-$"5),-*",-.1&=(F2";&218"'$19-"=85A2(."6&"68,9$,5("1."-);.-" ,7)%,7)>&*",-%.-)>(271)>&"'/.1$"7=./27.1(."75.=(,9."@)76&;1&A2(D"!7&%);"5)61.9"(11823" )$%&')5,9(23"'.K,-=*"E&/,9."=(11."%&7=.G8Q"'%78>&-&=.1()",-%.-)>(("&'.%-)5"1."%7)-)/1)5" 6(.>1&7()*"$=7>/:61(.5F2)5"=,7)23,-%&11)"7.6.1(."=",<)%7)"7.'&@()>.1(."@)76&;1&A2(*"(1B -)%=)125("("'&;&28"6&%.`1)5"&%.7"(1-)>%.25(D"0-%.-)>(."-.9."'&=(11."$=7>/:61(.Q"%?G1&%&6B 1&AQ">%$'"/$67("@)76&;1823*"="-8;";D(1D",-.%,7)"("1()')C1&,'%.=1)*"9&@()-8"7"67()Q;("278" &,&@8";C&6)D"!.G18;")/);)1-);",-%.-)>(("'&=(11&"@8Q"7.')=1()1()"&6'&=()61(23",-.1B 6.%6?="5.9&A2("$,C$>"&%.7"7%?G1(2&=.1)>&"(".6)9=.-1)>&",'&,&@$"(23"<(1.1,&=.1(.D"E/.1" -.9("'&=(1()1"@8Q"-=&%7&18"="%.;.23",7)%&9(23"9&1,$/-.25(*"7"$67(.C);"1()"-8/9&"@.6.278*" )9,')%-?=",)9-&%."'$@/(271)>&*"'%8=.-1)>&"("'&7.%7F6&=)>&*"./)"-.9G)"7"$67(.C);"/$67(*" 9-?%78 " 6&A=(.627./( " @F6` " 6&A=(.627.5F " @)76&;1&A2(D " 0-%.-)>(. " '&=(11. " &@)5;&=.Q" =,78,-9()"(1,-8-$25)"(",<)%8"'&/(-89(",'&C)271)5*"1()"-8/9&"'&;&2",'&C)271F*"./)"-.9G)";(),7B 9./1(2-=&*",C$G@:"76%&=(.*"=8;(.%",'%.=()6/(=&A2(*")6$9.25:"&%.7"%81)9"'%.28D"4..1>.G&B =.Q"="-)1"'%&2),"1./)G8"1()"-8/9&"'&6;(&-8",8,-);$"%&7=(F78=.1(."'%&@/);$"@)76&;1&B A2(*"./)"("(1,-8-$25)*"<(%;8"("&%>.1(7.25)"A=(.627F2)"$,C$>("=,78,-9(;"&@8=.-)/&;*"-.9"@8" 7=(:9,7.Q"A=(.6&;&AQ*"G)"@)76&;1&AQ"5),-"1.,78;"=,'?/18;"'%&@/););D


SYP

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)

E&,-$/.-?="'&=8G,7823"1()"1./)G8"5)61.9"%&7$;()Q"5.9&"7.23:-8"6/."(1,-8-$25(" ("&%>.1(7.25("&6'&=()67(./1823"7."%&7=(F7.1()"'%&@/);$"@)76&;1&A2("6&"@)79%8-827B 1)>&"'%7)1&,7)1(."%&7=(F7.K",-&,&=.1823"="=()/$")$%&')5,9(23"'.K,-=.23"1.">%$1-" '&/,9(D"E&=(1()1"@8Q"-&"%.27)5"(;'$/,"6&"%)</)9,5("("6)@.-8"1.6"9()%$19();"(",-%.-)>(27B 18;"2)/);"'&/(-89(",'&C)271)5"=&@)2"@)76&;1&A2(D ]%.9"-.9()5"6)@.-8"&627$=./18"5),-"="E&/,2)"1."=()/$"'&7(&;.23c"9%.5&=8;*" %)>(&1./18;"("/&9./18;D"E&"OPD"/.-.23"-%.1,<&%;.25("$,-%&5&=)5"("-=&%7)1(."7%:@?=",'&B C)27)K,-=."&@8=.-)/,9()>&"=86.5)",(:*"G)"&@8=.-)/)"E&/,9(*"."-.9G)"/$67()"6&A=(.627.B 5F28"@)76&;1&A2("/$@"1(F"7.>%&G)1(*"7.,C$>$5F"1.",-=&%7)1()".;@(-1)5",-%.-)>(("$9()B %$19&=.1)5"1()"1."6&%.`1)"%.67)1()",&@()"7"@)76&;1&A2(F"("C.>&67)1()"5)5",9$-9?=*"./)" 1."%7)278=(,-)"5)5"%&7=(F78=.1()"("7=./27.1()"L\/)23*"ED*"OPSPMD"!"&@/(27$"&,-.-1(23" (1(25.-8="R1(("#$%&')5,9()5"="-8;"7.9%),()*"."=",727)>?/1&A2("7&@/(>&=.1($"'.K,-=" 27C&19&=,9(23"=)"-BCM;3.+)7#C%"/4')%)K#J'2C4'/2'34,)9C%D'/23.+)4)-DN/2'34,)9C%: D'/23.+ ) <=?=" 6&" ,-=&%7)1(." 7(1-)>%&=.1823 " ,-%.-)>(( " =&@)2" 75.=(,9. " @)76&;1&A2(" LZ&;(,5."#$%&')5,9.* "OPSPM* "$,-.1&=()1()"'&/,9()5 ",-%.-)>(("="7.9%),()"@)76&;1&A2(" =86.5)",(:"1()$1(91(&1)D C " #$%&/%,9#1DE0(%,'F32#$&-%G*#HDGI#8(65&97234#5&#.E&J(367&:30 \6 " %&9$ " OPPP " N(1(,-)%,-=& " E%.28 " ( " E&/(-89( " 0'&C)271)5 " %)./(7$5) " '%&>%.;" =,'()%.1(."&%>.1(7.25("'&7.%7F6&=823"="=./2)"7"@)76&;1&A2(FD"E%&>%.;"-)1*"=27)B A1()5"1.7=.18"])76&;1&AQ"LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"OPPPM"="OPPX"%D" '%7),7)6C"'&=.G1F";)%8-&%8271F";)-.;&%<&7:"("$78,9.C"1&=F"1.7=:"I"E%&>%.;"f*%: &"M8)%BMJ)J'21%+3./0)1%)BC%D'/23%6/4O"LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5D"V)B '.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5*"OPPXM*"7;()1(&1F"="OPSP"%&9$"1.c"E%&>%.;" !,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2("LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89(" 0'&C)271)5D"V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5*"OPSPMD"E%&>%.;"6&-82327.," %)./(7&=.18"@8C"6=$-&%&=&*"5)6)1"e)1-%./18"I",9()%&=.18"6&"'&1.6%)>(&1./1823"&%>.B 1(7.25(*"7.%7F67.18"@)7'&A%)61(&"'%7)7"N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"6%$>(" _)>(&1./18 " I " ,9()%&=.18 " 6& " &%>.1(7.25( " /&9./1823* " 7.%7F67.18 " '%7)7 " &6'&=()61()" R%7:68"!&5)=?679()D"E%&>%.;"'%7)7"=()/)"/.-"=,'()%.C"&%>.1(7.25)"="7.')=1()1($"'&B ;&28 " 6&%.`1)5 " ( " (1-)%=)12851)5* " 1.-&;(.,- " &6 " OPPX " %D " 7&,-.C " '&,7)%7&18 " & " ;&6$C" =,'()%.5F28*"'%&;$5F28"67(.C.1(."="7.9%),()"(1-)>%.25(",'&C)271)5"("=823&67)1(."7"@)7B 6&;1&A2("&%.7"67(.C.1(."'%)=)12851)D"!"OPSP"%D"71(),(&1&"'&67(.C"1."-&%"%)>(&1./18"("2)1B -%./18*"&6-F6"'%&5)9-8",F",9C.6.1)"("=,-:'1()"&2)1(.1)"="R%7:6.23"!&5)=?679(23*"."1.B ,-:'1() "'%7)9.78=.1)"6&"N(1(,-)%,-=."E%.28"(" E&/(-89("0'&C)271)5* "9-?%)"'&6)5;$5)" &,-.-)271F"6)2875:"("'&6'(,$5)"$;&=8"7"=8@%.18;("&%>.1(7.25.;(D E&6)5;$5F2".1./(7:"("&2)1:"%)./(7&=.1)>&"'%&>%.;$*"1./)G8"1."=,-:'()"'%78B 71.Q*"G)"5),-"&1"1.%7:67();"'&-%7)@18;"("$G8-)2718;*"="7=./27.1($"@)76&;1&A2(*" (,-&-18; " )/);)1-); " '&/(-89( " ,'&C)271)5 " = " 7.9%),() " @)76&;1&A2(D " 4 " 5)61)5 " ,-%&18" $;&G/(=(."=7;&21()1()"&%>.1(7.25("'&7.%7F6&=823"%)./(7$5F2823"="E&/,2)"&9&C&"bPB YPm"$,C$>"="7.9%),()"@)76&;1&A2(*"7"6%$>()5"I"$;&G/(=(."%)./(7.25:"=()/$"(1-)%),$5FB 2823"'%&5)9-?=D"0727)>?/1()"=.G1)"@8C&"='%&=.67)1()";&6$C$"=,'()%.5F2)>&*"'%&;$B 5F2)>&"67(.C.1(."$9()%$19&=.1)"1."'%&2),"=823&67)1(."7"@)76&;1&A2("&%.7"67(.C.1(." $9()%$19&=.1)"1."5)5"7.'&@()>.1()D"E&;(;&"7;()1(.5F2)5",(:"-%)A2("("7.9%),$"%)./(7.25(" '%&>%.;$*".9-$./1)"'&7&,-.5F"'%&@/);8",8>1./(7&=.1)"'%7)7"A%&6&=(,9."&%>.1(7.25("


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

SYS

'&7.%7F6&=823D"!"'.`67()%1(9$"OPP["%D"E&;&%,9()"a&%$;"1."%7)27"!823&67)1(."7"])7B 6&;1&A2("'%78>&-&=.C&"("&>C&,(C&"98#3%&4BA%)B8"#8'(4/23')*%+%"BA4'(%)P%",+)3#)"2'/2 ) -./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)&%J'/)2#D%Q'R)4)"'#;42#/$4)*"%("#+,)S*%&"M8)TBMJ)5'2: 1%+3./0)1%)9C%D'/23%6/4O" LE&;&%,9()"a&%$;"1."%7)27"!823&67)1(."7"])76&;1&A2(*" OPP[MD"N.-)%(.C"(6)1-8<(9$5)"1.5=.G1()5,7)"'%&@/);8"7=(F7.1)"7"=6%.G.1();"'%&>%.B ;$D"E()%=,78"7.9%),"$=.>"="1(;"7.=.%-823"&61&,(",(:"6&"')%,')9-8=8"27.,&=)5"%)./(B 7.25("'%&5)9-?=c E%&>%.;"9.G6&%.7&=&"$%$23.;(.18"5),-"="6%$>()5"'&C&=()"6.1)>&"%&9$*"&>C&,7)1()" &"1.@&%7)"=1(&,9?="7.7=827.5"$9.7$5)",(:"=)"=%7)A1($"L23&Q"1()"7.=,7)M*"'%&>%.;8" =8@()%.1)",F"="'.`67()%1(9$*"$;&=8"7.A"'&6'(,8=.1)",F"="'.`67()%1(9$n/(,-&'.B 67()*"'%&5)9-8"7.7=827.5"%)./(7&=.1)",F"="2(F>$"T*"O"/$@"S";(),(F2.D"!,78,-9()"'%&B 5)9-8";$,7F"7.9&K278Q",(:"6&"9&K2."6.1)>&"%&9$D"a(1.1,)"7.7=827.5"'%7)9.78=.1)" ,F"="/(,-&'.67()"/$@">%$61($D"+'&>)$;"-)5",8-$.25("71./.7C&",=&5)";()5,2)"="OPPX" %&9$*"9()68"-&"=()/)"&%>.1(7.25("&-%78;.C&"=,'.%2()"<(1.1,&=)"-$G"'%7)6"&9%),);" A=(F-)2718;"/$@"-$G"'&"A=(:-.23"L1()"@8C."-&"&6&,&@1(&1.",8-$.25."1."'%7),-%7)1(" -823"/.-MD "_)./(7.25."'%&5)9-$*"1()7./)G1()"&6"5)>&"23.%.9-)%$*"="-.9(23"=.%$19.23" '&7&,-.5)"<(925FD"0'&,?@"%&7;(),727)1(."="27.,()*"'%&>%.;$"fE&=%?-"\,?@"])76&;B 1823"6&"0'&C)271&A2(g",-&("=",'%7)271&A2("7"7.C&G)1(.;(",.;)>&"'%&>%.;$*".",727)B >?/1()"7";&6$C);"=,'()%.5F28;"'%&>%.;$D"J()=8&@%.G./1)"5),-"%)./(7&=.1()"'%&>%.B ;?="$9()%$19&=.1823"1."=823&67)1(."7"@)76&;1&A2(*"(1-)>%.25:",'&C)271F"("7.=&B 6&=F"/$67("@)76&;1823"="2(F>$"9(/9$";(),(:28D"d%$61&"1.;",&@()"=8&@%.7(Q*"5.9" ;&G1."7%)./(7&=.Q",9$-)2718"'%&>%.;"=823&67)1(."7"@)76&;1&A2(*"="-.9"1()B =()/9(;"&9%),()"27.,$"("'%78"-.9"7;$/-('/(9&=.18;"'%&@/);()*"5.9(;"5),-"@)76&;B 1&AQD"!"'%&2),()"=823&67)1(."7"@)76&;1&A2("1./)G8"$=7>/:61(Q"=()/)"&@,7.%?=" 27.,&23C&11)>&"&667(.C8=.1(.";D(1D"1.",<)%:"76%&=&-1F*",&25./1&B@8-&=F*";(),7B 9.1(&=F*",'&C)271F*"',823&/&>(271F"("7.=&6&=FD"!8;.>."-&"7..1>.G&=.1(."1()"-8/B 9&"(1,-8-$25("'&;&28",'&C)271)5*"./)"(",C$G@8"76%&=(.*"(1,-8-$25("%819$"'%.28"("%819$" ;(),79.1(&=)>&"."-.9G)"=8;(.%$",'%.=()6/(=&A2(D"o.%;&1&>%.;"27.,&=8"%)./(7.B 25("'%&>%.;$"="(,-&2()*"7.-);"'%&;$5)"67(.C.1(."&,C&1&=)*"6&%.`1)"("(1-)%=)1285B 1)*";.%>(1./(7$5F2"67(.C.1(."=,'()%.5F2)D"E%&>%.;"7.-);"7;()1(C",(:"="(,-&2()"-8/9&" ="=.%,-=()"-)&%)-8271)5*"="=.%,-=()"1.7=8"L])76&;1&AQ"1."E&=%?-"\,?@"])7B 6&;1823"6&"0'&C)271&A2(M"&%.7"-%)A2(";)%8-&%8271)5*"="=.%,-=()"7.A"'%.9-8271)5" 1()=()/)"6&-82327.,",(:"7;()1(C&D"E%&>%.;"fE&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&B A2(g"'&7&,-.5)"-8/9&"="1.7=()"'%&>%.;);"=,'()%.5F28;"'%&2),"=823&67)1(."7"@)7B 6&;1&A2(D"!(:9,7&AQ"67(.C.K"="1(;"%)./(7&=.1823";."23.%.9-)%"6&%.`18"("&,C&1&=8D" _&7$;();8*"G)"'%&>%.;"'&=,-.C"-.9G)"="-8;"2)/$*".@8"=,'()%.Q">;(18"="%)./(7.25(" (23"&@&=(F79$"7.@)7'()27)1(.",23%&1()1(.*"'&,(C9$"("=8G8=()1(."&%.7"@8"=,'()%.Q" &%>.1(7.25)"'&7.%7F6&=)"="6&,-.%27.1($"$,C$>"="-8;"7.9%),()D"!86.5)",(:"5)61.9*" G)"'%&'&%25)"'&;(:678";&6$C.;(",F"7."@.%67&"7.23=(.1)*"'&1.6-&"7)"=7>/:6$"1." ,'&,?@"%)./(7.25("'%&>%.;$"=()/)"'%&5)9-?="=";&6$/)"=,'()%.5F28;"'&7&,-.5)"6)" <.2-&"'%&5)9-.;( "&,C&1&=8;( " LE&;&%,9()" a&%$; " 1."%7)27"!823&67)1(."7" ])7B 6&;1&A2(*"OPP[D",D"SBOMD

J."'%7),-%7)1("/.-"OPP[BOPSP"-)%;(1"&>C.,7.1(."9&19$%,$"$/)>C"'%78,'(),7)1($D" 4.=,7)"="'()%=,7)5"'&C&=()"%&9$*"1.527:A2()5"="9=()-1($*"N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89(" 0'&C)271)5 " =8,-&,&=8=.C& " (1<&%;.25) " & " 1.@&%7) " '%&5)9-?=D " 4;(.1. " 1(1()5,7. " 1()" ='C81:C."71.27F2&"1."7=(:9,7)1()"&9%),$"%)./(7.25("'%&5)9-?=*"=(:9,7&AQ"7"1(23"%)./(B 7&=.1."5),-"1.527:A2()5"&6"=%7)A1(."6&"9&K2."%&9$D


SYO

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)

Z&/)518 " 7.9%), " $=.> " E&;&%,9()>& " a&%$; " 6&-8278C " '&/(-8271)>& " 9&1-)9,-$" =6%.G.1(."'%&>%.;$*"."-.9G)",)7&1&=)>&"'&6)5A2(."6&"75.=(,9."@)76&;1&A2(D"!",-.B 1&=(,9$"E&;&%,9()>&"a&%$;"278-.;8c J()'&9&5F2)"5),-"-.9G)"'&/(-8271)"-C&",.;)>&"'%&>%.;$D"\-?G"9.G6)5"5),()1("("7(;8*" '&/(-828"1()7./)G1()"&6"&'25("'&/(-8271)5*"=";)6(.23"'&6.5F"(1<&%;.25:"&";(/(&B 1.23"7C&-823*"5.9()"7&,-.C8"'%7)71.27&1)"1."'&;&2"/$67(&;"@)76&;18;D"^1<&%B ;.25."-.">C:@&9&"6)7(1<&%;$5)"&'(1(:"'$@/(271F*"'&1()=.G"1(9-"1()";?=(*"="5.9(;" -%8@()"%)./(7&=.1)",F"'%&5)9-8"&%.7"="5.9(;"27.,()D"08-$.25."-.9."=7;.21(."6&6.-B 9&=&"1)>.-8=18",-)%)&-8'"'&'$/.25("/$67("@)76&;1823*"$;.21(."%?=1()G"'%7)9&B 1.1()*"G)"@)76&;1&AQ";."=8;(.%",)7&1&=8D"V&6.-9&=8".,')9-",-.1&=("2&%&2718" '%78'C8="<(1.1,&=8"6&"'%7)=(68=.1)5"'$/("<(1.1,&=)5D"\'%?27"-%$61&A2("7=(F7.B 1823"7",.;8;"27.,);"%)./(7.25("'%&>%.;$*"-%$61&A2("&%>.1(7.25&;"1.,-%:27.",)7&1" %)./(7.25("'%&5)9-$D"\%>.1(7.25)"E&;&%,9()>&"a&%$;"&6"/.-";&1(-&%$5F",9./:"(",8-$B .25:" ,&25&6);&>%.<(271F " /$67( " @)76&;1823* " 1.,7) "6&A=(.627)1()" '&9.7$5)* " G)" &@)21()"1()";.;8"6&"2781()1(."7",8-$.25F"7;1()5,7.1(.",(:"/(27@8"/$67("@)76&;B 1823"="'/.2?=9.23"="27.,()",)7&1$"=(&,)11)>&"278"/)-1()>&D"V&,9&1./)"'&9.7$5)" -&"'&%?=1.1()"=81(9?=",'(,$"'&=,7)231)>&"7%)./(7&=.1)>&"="'/.2?=9.23"=&5D" '&;&%,9()>&"/.-);"OPPO"%&9$"&%.7"=81(9?="@.6.1(.",&25&6);&>%.<(271)>&"7"OPPT" %&9$*"9-?%)"7%)./(7&=.1&"7(;FD"].6.1(."1.,7)"'&9.7$5F*"G)"'&'$/.25:"&,?@"@)7B 6&;1823";&G1."'&67()/(Q"1."6=()">%$'8"/$67("=",8-$.25("@)76&;1&A2("'&7.(1,-8B -$25&1./1)5"("(1,-8-$25&1./1)5D"j%$'8"-)"71.271()",(:"&6",()@()"%?G1(F*"/$67()"G85F28" f1."$/(28g"1()7=89/)"%7.69&"9&%78,-.5F"7"'&;&28"'/.2?=)9*"/$67()"7.A"="'/.2?=B 9.23"'%7)@8=.5F"="1(23"'%7)7"=()/)"/.-*"7;()1(.5F2"-8/9&"'/.2?=9("."1()"23.%.9-)%" ;()5,2."'&@8-$D"E&1.6-&"1./)G8"=,'&;1()Q*"G)"1.=)-"7.9C.6.5F2",)7&1&=)"<$19B 25&1&=.1()"'%&>%.;$*"-&"'%&>%.;"<$1925&1$5)"-8/9&"6&">%$61(.D"!"'&7&,-.C8;" ,)7&1()"7(;&=8;"L,-827)K*"/$-8*";.%7)2M"&%>.1(7.25)"'&7&,-.5F"@)7"=,'.%2(."'%&B >%.;$D"Z.G6)>&"%&9$"6&"7.9C.6.1)5"'$/("<(1.1,&=)5"E%&>%.;$*"5$G"'&"&>C&,7)1($" 9&19$%,?="("7.7=827.5"'&"&>C&,7)1($"=81(9?=*"'%7871.=.1)",F"6&6.-9&=)"A%&69(" <(1.1,&=)"1."%)./(7.25:"'%&>%.;$D"08-$.25."-."'&=&6$5)"7.;(),7.1()"7.%?=1&"1." '&7(&;() " -&%$ " _)>(&1./1)>& " ( " e)1-%./1)>&D " 0(CF " %7)278 " =()/) " &%>.1(7.25( " ;$,(" 7;()1(.Q",=&5)"@$6G)-8*"7;()1(.1)",F"1()9()68"$;&=8*"7;()1(.18"5),-"23.%.9-)%" 67(.C.K*"="9&1,)9=)125("=()/)"&,?@"7.%?=1&"'&",-%&1()"'&7.%7F6&=)5"("'$@/(271)5" ;."@.%67&"6$G&"6&6.-9&=)5"'%.28D"d.9G)"1.>/F28"27.,"'&=&6$5)"1()9()68",)/)9B -8=18"23.%.9-)%"=8@&%$"'%&5)9-?=*"9-?%)"&-%78;$5F"6&6.-9&=)"A%&69("1."%)./(7.B 25:"'%&>%.;?=D"E%78'&;(1.;8",8-$.25:"%&9$"OPPX*"9()68"-&"_7F6"E&/,9("'%7871.C" 6&6.-9&=)"SP";(/(&1?="7C&-823*"9-?%)"7&,-.C8"%&768,'&1&=.1)">C?=1()"'&;(:678" 6$G)"&>?/1&'&/,9()"&%>.1(7.25)D"J()9-?%)"7"1(23"1."9(/9."-8>&61("6&,-.C8"6&"=86.B 1(.",)-9("-8,(:28*"." 1()9-?%)" 1.=)-" (" ;(/(&18"6&"=86.1(." LE&;&%,9()" a&%$;" 1." %7)27"!823&67)1(."7"])76&;1&A2(*"OPP[D",D"OBTMD

08-$.25."="9&1-)9A2()"'%&@/);$"6&6.-9&=823"A%&69?="1."%)./(7.25:"'%&>%.;$"="/.B -.23"OPP["("OPPb"1()"$/)>C."7;(.1()*"1.-&;(.,-"="OPPY"%D"7.,-&,&=.1&"@.%67()5",'%.=()6/(=)" %&7=(F7.1()D"V&6.-9&=)"A%&69("<(1.1,&=)"1."%)./(7.25:"'%&>%.;$",9()%&=.1&"6&"&%>.1(7.25(*" 9-?%823"'%&5)9-8"1()"7&,-.C8",<(1.1,&=.1)"7"7.'/.1&=.1)5"./&9.25("<(1.1,&=)5D"\>?/1."9=&-." '%7)71.27&1."9.G6)>&"%&9$"1.",<(1.1,&=.1()"'%&>%.;$"=.3.C.",(:"&6"1();./"b";/1"7CD"6&"OP" ;/1"7CD*"7"27)>&"9.G6)>&"%&9$"9=&-."7.>=.%.1-&=.1.",8-$&=.C.",(:"1."'&7(&;()"W";/1"7CD E&;&%,9()"a&%$;*"'%)287$5F2"6)<(28-8"("'%&@/);8"7=(F7.1)"7"'%&>%.;);"*%: &"M8 ) TBMJ ) 5'21%+3./0 ) 1% ) 9C%D'/23%6/4" LN(1(,-)%,-=& " E%.28 " ( " E&/(-89( " 0'&C)271)5*" OPPXM*"'%78>&-&=.C&"%)9&;)16.25)"9%?-9&B"("6C$>&<./&=)D"\"(/)"=(:9,7&AQ"%)9&;)16.25("


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

SYT

9%?-9&-)%;(1&=823"="&@)21)5"23=(/(",-%.2(C."1.".9-$./1&A2("7)"=7>/:6$"1."'&78-8=1)" 7;(.18*"9-?%)"NE(E0"=6%&G8C&*"-&"%)9&;)16.25)"6C$>&-)%;(1&=)"2(F>/)"'&7&,-.5F"1()B 7%)./(7&=.1)D"!",-.1&=(,9$"E&;&%,9()>&"a&%$;"278-.;8"6./)5c" Z/$27&=8; " 68/);.-); " 5),- " '8-.1()* " 278 " 1./)G8 " =86.=.Q " A%&69( " <(1.1,&=)" 1." ;.C&"f)<)9-8=18g"'%&>%.;*"9-?%)>&"$C&;1&A2("7&,-.C8",7)%&9&"&'(,.1)"'&=8G)5*" 278"-)G"7.(1=),-&=.Q"1()2&"=(:2)5"A%&69?="<(1.1,&=823*"$'&%7F69&=.Q"("$,8,-)B ;.-87&=.Q"."-8;",.;8;"'&61()AQ"5.9&AQ"(",9$-)271&AQ"'%&>%.;$"&%.7"'%&5)9-?=" ="%.;.23"1()>&"%)./(7&=.1823p"E&;&%,9()"a&%$;"1."%7)27"!823&67)1(."7"])7B 6&;1&A2(",-&("1.",-.1&=(,9$*"G)"'&/,9(23"'&6.-1(9?="1()",-.Q"1."<(1.1,&=.1()" ;.C&",9$-)271)>&",8,-);$"=,'.%2(."6/."&,?@"@)76&;1823*"$=.G.;8"G)"'%&>%.;" fE&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2(g*"1./)G8"="=8;(.%7)"6C$>&<./&=8;" 6&AQ"&6=.G1()"7;&6)%1(7&=.Q"("7%)<&%;&=.QD"a&%$;"$=.G.*"G)";&6)/&=&"("=7&%B 2&=&"'%&>%.;"fE&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2(g*"'&=(1()1"=",=&5)5" <&%;$/)" @.%67()5 " '%78'&;(1.Q" a$16$,7" ^1(25.-8=" \@8=.-)/,9(23" /$@" E%&>%.;8" \')%.2851)"%)./(7&=.1)"'%7)7"=()/)"N(1(,-)%,-="L1'D"Z$/-$%8MD"E&=(1()1"@8Q"-&" '%&>%.;"$;&G/(=(.5F28"'/.1&=.1()"("%)./(7&=.1()"'%&5)9-?="=",7)%,7)5"')%,')9-8B =()"27.,&=)5 "&%.7"7"=89&%78,-.1();"=(:9,7823"A%&69?="<(1.1,&=823D "a&%;$C." -.9."'&7=&/(C.@8"1."%)./(7.25:"6C$G,7823"("@.%67()5",-%.-)>(271823"'%&5)9-?=D"_&7B =(F7.1()"-.9()"$;&G/(=(C&@8"7"5)61)5",-%&18"%)./(7&=.1()"'%&5)9-?="&,C&1&=823" 1."'%7)C&;()"5),()1(*"7(;8"("=(&,18*"7"6%$>()5",-%&18"=()/&=8;(.%&=823"'%&>%.B ;?=".9-8=(7.2851823*"9-?%)";&>C8@8"-%=.Q"6C$G)5"1(G"5)6)1"%&9D"N&6$C"'%)=)1B 28518"$;&G/(=(.C@8"%)./(7.25:"=()/$"2)11823"(1(25.-8=*"1()"-8/9&"6&%.`1()*"./)"="%.B ;.23",7)%7)5"7.9%&5&1823"'%7)6,(:=7(:QD"E%&5)9-8"-.9()*"="-823"-%7)23"=8;(.%.23*" %)./1()"'&61(&,C8@8"5.9&AQ"$,C$>"A=(.627&1823"/$67(&;"@)76&;18;*"=7;&21(C8B @8"&%>.1(7.25)"'&7.%7F6&=)*"1."9-?%823",'&278=."&6'&=()67(./1&AQ"6&,-.%27.1(." -823 " $,C$>D " 4=(:9,78C.@8" ,(:" ,-.@(/1&AQ" $67()/.1)5 " '&;&28* " 2&" =" 9&1,)9=)125(" '%7)C&G8C&@8",(:"1."7=(:9,7)1()",9$-)271&A2("'&;&28"1(),(&1)5"/$67(&;"@)76&;B 18;D"4;(.18"-.9()"1()=F-'/(=()"=(F7.C8@8",(:"7"9&1()271&A2(F"7=(:9,7)1(."A%&69?=" '%7)71.27.1823"1."'%&>%.;"&%.7"5),727)"="=(:9,78;",-&'1($"6&'%)287&=.1()"=()/$" 9=),-(("7=(F7.1823"7"'%&>%.;);D"H)61&27)A1()"$/)2";$,(.C.@8"7;(.1&;"'%&2)6$%." &>C.,7.1(."("-%8@",.;823"9&19$%,?=*"'%&2)6$%."'%7871.=.1(."6&-.25("L&2)18*"=)B %8<(9.25(M*",'&,?@"%)./(7.25("'%&5)9-?=*"(23";&1(-&%&=.1(.*")=./$.25("("9&1-%&/&=.B 1(.D"!"'%7)9&1.1($" E&;&%,9()>&"a&%$;"1."%7)27"!823&67)1(."7"])76&;1&A2(*" '%&>%.;"6C$>&<./&=8"'&=(1()1"@8Q"5)618;"7"1.%7:67("L)/);)1-?=M"fZ%.5&=)5"0-%.B -)>((nE%&>%.;$"4=./27.1(."])76&;1&A2("("!89/$27)1(."N(),79.1(&=)>&gD"E%&>%.;" -.9("'%)287&=.C@8"9=),-()"%)./(7.25("'&/(-89(",'&C)271)5"'.K,-=."=&@)2"7.>.61()1(." @)76&;1&A2( " &%.7 " 7.>%&G)1(. " @)76&;1&A2(D " 0-%.-)>(. " -.9. " '&=(11. " '%)287&=.Q" 71.27)1()*"&9%)A/.Q";)-&68*",-.16.%68*"'%&2)6$%8"("1.%7:67(."6&"%)./(7.25("-%7)23"<(B /.%?="'&/(-89(",'&C)271)5 "=&@)2"@)76&;1&A2("LE%)=)125(*"^1-)%=)125(*"^1-)>%.25(M" LE&;&%,9()"a&%$;"1."%7)27"!823&67)1(."7"])76&;1&A2(*"OPP[D",D"XB[MD

4;(.18* " 5.9() " &61.56$5);8 " = " &@)21)5 " =)%,5( " '%&>%.;$ " '& " 1.7=F "E%&>%.;" !,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2("LN(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89(" 0'&C)271)5D " V)'.%-.;)1- " E&;&28 " ( " ^1-)>%.25( " 0'&C)271)5* " OPSPM* " &@)5;$5F " '%7)6)" =,78,-9(;"7.,-&,&=.1()"&6";.%2."OPSP"%D"1&=823"%)>$C"7/)2.1(."7.6.K"'$@/(271823*"1." '&6,-.=()"'%7)'(,?="R,-.=8"7"61(."OO",-8271(."OPSP"%D"&"7;(.1()"$,-.=8"&"67(.C./1&A2(" '&G8-9$"'$@/(271)>&"("&"=&/&1-.%(.2()"&%.7"1()9-?%823"(11823"$,-.="LV7DRD"7"OWDPODOPSP" J%"Ob"'&7D"SUXMD"J.6./".9-$./18"'&7&,-.5)"'&,-$/.-"-.9()>&"'%7)9,7-.C2)1(."'%&>%.;$*" .@8"$;&G/(=(.C"&1"<(1.1,&=.1()"=()/&/)-1(23"'%7)6,(:=7(:Q"="=8;(.%.23"'%)=)125(*"


SYU

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)

(1-)%=)125("("(1-)>%.25(D"^118"'&,-$/.-*"6&-827F28"&,.67)1(."'%&>%.;$"=",7)%,78;"'/.B 1()"%&7=(F78=.1(."'%&@/);$"@)76&;1&A2(*"=86.5)",(:",727)>?/1()"=.G18"="&@)21)5",8B -$.25(",'&C)271)5"("L'%.=6&'&6&@1()M".9-$./18"="6C$G,7)5"')%,')9-8=()D"!86.5)",(:*"G)" N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5"'/.1&=.C&"$>%$1-&=.Q"("7.')=1(Q"=(:9,7F",-.B @(/1&AQ"E%&>%.;"!,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2("'&'%7)7"='(,.B 1()">&"6&"'%&5)9-$"!"#$%&.)*"%("#+)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/: 8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@D"J()=F-'/(=()"@8C&"-&"'&,$1(:2()"=)"=C.A2(=8;"9()%$1B 9$*";(;&"(G"'%785:2()"("%)./(7.25."Z%.5&=)>&"E%&>%.;$"7&,-.C8"'%7),$1(:-)"="27.,()D _).,$;$5F2*"1./)G8"'&69%)A/(Q*"G)".1./(7&=.18"'%&>%.;"5),-"=()/9(;"7.,&@);" '&/,9()5"'&/(-89(",'&C)271)5"=&@)2"@)76&;1&A2(*"'&-)125./1()",-.1&=("9/$27&=8"(1,-%$B ;)1-"6&9&18=.1(."7;(.1"=",8,-);()"$,C$>",9()%&=.1823"6&"/$67("@)76&;1823"1."'&7(&B ;()"7.%?=1&"&%>.1(7.25("'&7.%7F6&=823*"5.9"("(1,-8-$25(",)9-&%."'$@/(271)>&D"E&78-8=1()" 1./)G8"-)G"&2)1(Q")=&/$25:"'%&>%.;$*",727)>?/1()"G)"1()=()/9("@8C"7),'?C"&6'&=()67(./18" 7."=6%.G.1()"-.9"6$G)>&"'%&5)9-$"="V)'.%-.;)12()"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5D \2)1."(".1./(7."'%&>%.;$"'&-=()%67."("$=(.%8>&61(."-)7:"&"'&-%7)@()",-=&%7)B 1(."7(1-)>%&=.1)5"9%.5&=)5",-%.-)>((n'/.1$"=&@)2"'%&@/);$"@)76&;1&A2(*"9-?%)5"fE%&B >%.;"!,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2(g"'&=(1()1",-.1&=(Q"1()B 7@8=./1F"("<$16.;)1-./1F"27:AQD" K "#<6F5&-2#E%&/%,9#-DE,%30,#L07,7D&-(/&#6#M=75=D6=#N&EJ,*#*-&%6(70,#>&),>0# D&3',>7234O#90(D6),P#34%&70&7234O#7&3>(/&-70#0#5&9G-#5>,#I(65&97234 !"E&/,2)"(,-1()5)"-8/9&"5)6)1"'%&>%.;";(),79.1(&=8"&61&,7F28",(:"='%&,-"6&" 75.=(,9."@)76&;1&A2("("'%&@/);$"7.>%&G)1(."@)76&;1&A2(FD"\@)21()"'%78@%.C"1.7=:c" _7F6&=8"'%&>%.;"=,'.%2(."<(1.1,&=)>&"7"a$16$,7$"V&'C.-"-=&%7)1(."/&9./(",&25./B 1823*";(),79.K"23%&1(&1823*"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823D"E%&>%.;"'&=,-.C" 5.9&"E(/&-.G&=8"'%&>%.;"<(1.1,&=)>&"=,'.%2(."6/.">;(1"="@$6&=()"/&9./(",&25./1823*" 1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823"7.'(,.18"5),-"="R,-.=()"7"61(."OY"9=()-1(."OPPU" %D"&"<(1.1,&=8;"=,'.%2($"-=&%7)1(."="/.-.23"OPPUBOPPW"/&9./(",&25./1823*"1&2/)>&=1("("6&B ;?="6/."@)76&;1823"LV7DRD"7"OWDPXDOPPU"J%"SUW"'&7D"SWTTMD"E()%=&-1()"5)>&"7.9&K27)B 1()"'/.1&=.1&"1."9&1()2"OPPW"%D"4)"=7>/:6$"1."6$G)"'&-%7)@8"%&7'&71.1)"'&627.,"1.B @&%$"=1(&,9?="&%.7")=./$.25("=89&1.1)5"'%7)7"^1,-8-$-"_&7=&5$"N(.,-"LOPPWM"1."7/)B 2)1()"N(1(,-%."d%.1,'&%-$"("]$6&=1(2-=.*"6&9&1.1&"="'&C&=()"OPPW"%D"5)>&";&68<(9.B 25(*"'%7),$=.5F2"-)%;(1"7.9&K27)1(."'%&>%.;$"&"%&9"("7.9C.6.5F2"6&6.-9&=)"=,'.%2()" <(1.1,&=)"7)"A%&69?="@$6G)-$"'.K,-=."L!8>1.K,9."HD*"OPP[*",D"WBbM"E&")=./$.25("'(/&B -.G&=)>&"'%&>%.;$*"b">%$61(."OPPX"%D"%7F6"'&/,9("$23=./(C"R,-.=:"7"61(."b">%$61(." OPPX"%D"&"<(1.1,&=8;"=,'.%2($"-=&%7)1(." /&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&1823*" 1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823"LV7DRD"7"OYDSODOPPX"J%"OWS"'&7D"SbUUMD"R,-.=."1." -%=.C)"7.9&%7)1(C."-)1"'%&>%.;"="'&/,9(;",8,-);()"'%.=18;"=,'()%.1(.";(),79./1(2B -=.D"!"OPPY"%D"$,-.=."$/)>C."'&=.G18;";&68<(9.25&;*"7=(:9,7&1&";(:678"(118;("/(B ;(-8"'%&2)1-&=)>&"$67(.C$"A%&69?="7"'%&>%.;$"LV7DRD"7"STDPTDOPPY"J%"TY"'&7D"TPYMD \@)21() " '%&>%.; " '%7)=(6$5)* " G) ">;(18 " &-%78;$5F " =,'.%2() " 1. " %)./(7.25)*" '%7)6,(:=7(:Q"'&/)>.5F2823" 1."-=&%7)1($" /&9./( ",&25./1823* " 1&2/)>&=1(* "6&;?="6/." @)76&;1823*";(),79.K"23%&1(&1823"&%.7"/&9./("=23&67F2823"=",9C.6";(),79.1(&=)>&" 7.,&@$">;(18*"1(),-.1&=(F2823"/&9./(",&25./1823"L/&9./("9&;$1./1823MD"4=(F79(";(:B 678>;(11)"&-%78;$5F"=,'.%2()"1."%)./(7.25:"'%7)6,(:=7(:Q"'&/)>.5F2823"1."-=&%7)1($"


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

SYW

/&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&1823*"1&2/)>&=1("&%.7"6&;?="6/."@)76&;1823D" E&=(.-8"&-%78;$5F"=,'.%2()"1."%)./(7.25)*"'%7)6,(:=7(:Q"'&/)>.5F2823"1."-=&%7)1($"/&9.B /(";(),79./1823",C$GF2823"=89&18=.1($"7.6.K"7"7.9%),$"'&;&28",'&C)271)5"="<&%;()" ;(),79.K"23%&1(&1823D"\%>.1(7.25)"'&G8-9$"'$@/(271)>&"&-%78;$5F"=,'.%2()"1."%)./(7.B 25)*"'%7)6,(:=7(:Q"'&/)>.5F2823"1."-=&%7)1($"1&2/)>&=1(*"6&;?="6/."@)76&;1823"&%.7" ;(),79.K"23%&1(&1823D"E%&>%.;"7.%7F67.18"5),-"'%7)7"].19"j&,'&6.%,-=."Z%.5&=)>&D Z.G6)>&"%&9$"].19"j&,'&6.%,-=."Z%.5&=)>&"="%.;.23"'%&>%.;$"&>C.,7."6=." 1.@&%8"'%&5)9-?="6&",<(1.1,&=.1(."L9=()2()K"("=%7),()KMD"!"OPP["%D"9=&-."'%7)71.B 27&1."1."'&;&2"="%.;.23"'%&>%.;$"=,'.%2(."<(1.1,&=)>&"7"a$16$,7$"V&'C.-"-=&%7)B 1(."/&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&1823*"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823"=8B 1&,(C."SbW";/1"7CD*"1.-&;(.,-"="OPPb"%D"7.'/.1&=.1."@8C."1."'&7(&;()"SOW";/1"7CDD"!"OPPY" %D"%.689./1()*"="7=(F79$"7";1()5,78;"1(G",(:",'&67()=.1&"7.(1-)%),&=.1();"'%&>%.B ;);*"7;1()5,7&1&"=,'.%2()"<(1.1,&=)"6&"'&7(&;$"UW";/1"7CDD"!"OPSP"%D"1."%)./(7.25:" '%&>%.;$"'%7)=(67(.1&"7./)6=()"OP";/1"7CD"J();./"YPm"1(1()5,7823"9=&-"'%7)71.27&B 1)"5),-"1."-=&%7)1()";(),79.K",&25./1823"(";(),79.K"23%&1(&1823*"1.-&;(.,-"&9&C&" SPm"7.%)7)%=&=.1823"5),-"1."-=&%7)1()"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823"L].19" j&,'&6.%,-=."Z%.5&=)>&*"@D6DMD"!"A=()-/)"'&=8G,7823"6.1823"=(6.Q*"5.9"9=&-."'%7)B 71.27&1."1."%)./(7.25:"E%&>%.;$",$92),8=1()"7;1()5,7.",(:*"2&";$,("1()'&9&(Q*",727)B >?/1()"="9&1-)9A2()"'&>.%,7.1(.",(:",8-$.25(";(),79.1(&=)5"="E&/,2)D 4"(1<&%;.25("7.=.%-823"="$7.,.61()1($"_7F6&=)>&"'%&5)9-$"$,-.=8"&"7;(.1()" $,-.=8"&"<(1.1,&=8;"=,'.%2($"-=&%7)1(." /&9./( ",&25./1823* " ;(),79.K "23%&1(&1823*" 1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823"LV%$9("0)5;&=)"h^"9.6)125."V%$9"1%"SObOM"=8B 1(9.*"G)"<(1.1,&=)"=,'.%2()"="%.;.23"'%&>%.;$"'(/&-.G&=)>&"="CF271)5"9=&2()"bU*W" ;/1"7CD"'&7=&/(C&"1."'&=,-.1()"'&1.6"W"-8,D"/&9./(",&25./1823"&%.7"&9D"WPP";()5,2"="1&2B /)>&=1(.23"("6&;.23"6/."@)76&;1823D"4"(1<&%;.25("-823"=81(9."-.9G)*"G)"'%&>%.;"-)1" ="&9%),()"-%7)23")6825(",9C.6.1(."=1(&,9?="LOPP["%D"("'()%=,7) "'?C%&27)"OPPb"%DM"1()" '%781(?,C")<)9-?="'%&>1&7&=.1823"1.")-.'()"&'%.2&=8=.1(."%)>$/.25("$,-.=8D"07.2$1B 9&=&"7.9C.6.1&"'&=,-.1()"="&9%),()"b"/.-"&9D"SPP"-8,D"/&9./(",&25./1823"/$@";(),79.K" 23%&1(&1823 "&%.7"OP"-8,D"1&=823";()5,2"="1&2/)>&=1(.23"/$@"6&;.23"6/."@)76&;B 1823*"7"27)>&"="%&9$"OPP["%D"I"W*W"-8,D"/&9./(",&25./1823"(";(),79.K"23%&1(&1823"&%.7"T"-8,D" ;()5,2"="1&2/)>&=1(.23"("6&;.23"6/."@)76&;1823*"1.-&;(.,-"="/.-.23"OPPbBOPSP"'&" ST*W"-8,D"/&9./(",&25./1823"(";(),79.K"23%&1(&1823"%&271()"&%.7"'&"T"-8,D";()5,2"="1&2/)B >&=1(.23"("6&;.23"6/."@)76&;1823"%&271()D"d8;27.,);"="OPP["%D"'&=,-.C&"-8/9&"O"WXU" /&9./(",&25./1823"(";(),79.K"23%&1(&1823"&%.7"S[P";()5,2"="1&2/)>&=1(.23D"!"'()%=,78;" '?C%&27$"OPPb"%D"7C&G&1&"=1(&,9("1."$-=&%7)1()"7./)6=()"S"OOU"/&9./(",&25./1823"(";(),79.K" 23%&1(&1823"&%.7"Xb";()5,2"1&2/)>&=823"L_7)271(9"E%.="\@8=.-)/,9(23*"OPSPMD 0-&'()K"=89&%78,-.1(."A%&69?="<(1.1,&=823"6&,-:'1823"="a$16$,7$"V&'C.-" 5),-" @.%67&" 1(,9(D " ]8Q";&G)" 5),-"-&",'&=&6&=.1)",C.@F"71.5&;&A2(F" 1&=823".9-?=" '%.=1823"=A%?6",.;&%7F6?=">;(11823"("&%>.1(7.25("'&G8-9$"'$@/(271)>&D"\@%.7$5)" -&"'&1(G,7."-.@)/.D


SYX

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2)

Q,I(>,#7%#!"#.*&E0(P#-2)&%62D*,70,#E=>0#:%&5)G-#E%6(67,36&7234#5&#52DE&623'0# E%&'()*&5,-3G-#7,#C!#/%=570,#;??R#%" ,)-*

!"./0$"#1-*+&

21/3+&4 $--5-*#/5-*+-

3456

7458

9:53;

()*&'%&'*-/&*='@-#A&*%=

B959

7C53

B65C;

()*&'%&'%-#*=>-1%D='D'.-2E'.*&'-@0F'F=$.-2%E#G

:853

65C

B5:;

!"#$%$&'()*+&*+& !"#$%&'()*&'+,-./01'1'2*%'$! $'<=>-?

q%?6C&c"6.1)"]jZ

i(27@.",9C.6.1823"("<(1.1,&=.1823"'%&5)9-?="="1&=8;"-%8@()*"71.271()"&6B @()>."&6"/(27@8",9C.6.1823"("<(1.1,&=.1823"'%&5)9-?="="%.;.23"'(/&-.G$"'%&>%.;$" L^1,-8-$-"_&7=&5$"N(.,-*"OPPWr "].19"j&,'&6.%,-=."Z%.5&=)>&*"@D6DM" D"J.5'%.=6&'&B 6&@1()5"=81(9."-&"7"6$G823"$-%$61()K"<&%;./1823"="$@()>.1($",(:"&"A%&69(*"6$G8;" ,-&'1($",9&;'/(9&=.1(."'%&2)6$%8",9C.6.1(."'%&5)9-$"&%.7"9&1()271&A2("'&1(),()1(." 71.27F2)>&"=9C.6$"=C.,1)>&"="<(1.1,&=.1()"'%&5)9-$D"d&*"2&"1()'&9&5F2)"="%)./(7.25(" -)>&"'%&>%.;$* "-&"71(9&;8"$67(.C ",)9-&%."'&7.%7F6&=)>&"L&%>.1(7.25("'&G8-9$"'$B @/(271)>&MD"jC?=18;"@)1)<(25)1-);"A%&69?="7"<$16$,7$",-.C8",(:"(1,-8-$25)",)9-&%." '$@/(271)>&"L>;(18MD"E%782781"-.9()>&",-.1$"%7)278"1./)G8"$'.-%8=.Q"="1(,9(23"7.,&B @.23"("76&/1&A2(.23"<(1.1,&=823"&%>.1(7.25("'&7.%7F6&=823"&%.7"@%.9$"'%.=."=C.,1&B A2("@$6819?=*"="9-?%823";.5F"@8Q"'%7)'%&=.67.1)"7.6.1(."L2&"5),-"=.%$19();"9&B 1()2718;"6&"'%78,-F'()1(."6&"'%&>%.;$MD"E&1.6-&*"'%&>%.;"1()"$67()/."6&-.25("1."%)B ./(7.25:"(1=),-825(*"."5)681()"%)<$16$5)"'&1(),(&1)"9&,7-8"="=8,&9&A2("OPBWPm"(1=),-8B 25(D"N(1$,"=C.A2(=)>&"<$1925&1&=.1(."'%&>%.;$",-.1&=("@%.9"%.'&%-?=*"'%)287851()" &9%)A/.5F2823"%)7$/-.-8"(/&A2(&=)"("5.9&A2(&=)"<$1925&1&=.1(."'%&>%.;$D"E)=1F"'%7)B ,79&6:",-.1&=("-)G"7.9.7"CF27)1(."A%&69?="<(1.1,&=823"7"E%&>%.;$"_7F6&=)>&"7)" A%&69.;("'&23&67F28;("7"a$16$,78"0-%$9-$%./1823"R1(("#$%&')5,9()5D $&5D=9&-,70( E&6)5;&=.1)"'%7)7"%7F6"(1(25.-8=8"I"E%&>%.;"!,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])7B 6&;1823"6&"0'&C)271&A2(*"'%&>%.;"=,'.%2(."<(1.1,&=)>&"7"a$16$,7$"V&'C.-"-=&%7)B 1(."/&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&1823*"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823*" '%&5)9-"!"#$%&'(%)*"%("#+,)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%: /$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@"'&9.7$5F*"G)"="1.,78;"9%.5$"(,-1()5)",'&%8"'&-)125.C"("=&/." 6&"'&6)5;&=.1(."67(.C.K*"$9()%$19&=.1823"1."%&7=(F78=.1()"'%&@/);$"@)76&;1&B A2(D"+1./(7."5)61.9"7.9%),$"&%.7"6&A=(.627)1(."%)./(7.25("-823"'%&>%.;?="$5.=1(.5F*"G)" '&/(-89."="7.9%),()"@)76&;1&A2("5),-"<%.>;)1-.%8271.*"23.&-8271."("1(),'?51.*"%)./(B 7&=.1."'%7)7"%?G1)"'&6;(&-8"=",'&,?@"1(),9&&%681&=.18D"N&G1."=8/(278Q"=()/)"2)1B 1823")/);)1-?="%?G1823"%&7=(F7.K*"1()"$9C.6.5F",(:"5)61.9"&1)"="G.6)1",-%.-)>(2718"'/.1D" _)./(7&=.1."6&-F6"'&/(-89.",'&C)271."1.9()%&=.1."@8C."%.27)5"1."(1-)%=)125:*"."1()",9$B -)271F"/(9=(6.25:"'%&@/);$"@)76&;1&A2(D E)=1F"1.67()5:"1.",-=&%7)1()"="E&/,2)"I"=7&%);"(11823"9%.5?="I "7(1-)>%&=.1)5" ,-%.-)>(("%&7=(F78=.1(."'%&@/);$"@)76&;1&A2(*",-=.%7.5F"$=.%$19&=.1(."9%.5&=)"(")$%&B ')5,9()*";D(1D"7&@/(>&=.1()"'.K,-="27C&19&=,9(23"=)"!,'?/18;"_.'&%2()"&"4.@)7'()27)1($"


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

SY[

0'&C)2718;"("!CF27)1($"0'&C)2718;"OPSP"6&",-=&%7)1(."7(1-)>%&=.1823",-%.-)>(("=&B @)2"75.=(,9."@)76&;1&A2("LZ&;(,5."#$%&')5,9.*"OPSPM"&%.7"6)9/.%.25."E.%/.;)1-$"#$B %&')5,9()>&"%&7=(F7.1(."9=),-(("@)76&;1&A2("1."$/(2.23"LE.%/.;)1-"#$%&')5,9(*"OPPbMD

80I>0&%,L0,c ! ].19"j&,'&6.%,-=."Z%.5&=)>&*"@D6D "U3V%"+#/$')4)A%+,34A#8.)1%8./2N/')C"%: ("#+, ) J,1%&34/8&# ) B%/$#;3'(%D " ===D@>9D2&;D'/n(1<&%;.25)B(B9&;$1(9.-8B B6&-827.2)B'%&>%.;$B@$6&=1(2-=.B,&25./1)>&*"6&,-:'c"OPDPWDOPSPD ! V%$9("0)5;&=)"h^"9.6)125."V%$9"1%"SObO*"_7F6&=8"'%&5)9-"$,-.=8"&"7;(.1()" $,-.=8"&"<(1.1,&=8;"=,'.%2($"-=&%7)1(."/&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&B 1823*"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823D ! V7DRD"7"SPDP[DOPPS"J%"[S"'&7D"[TT*"R,-.=."7"61(."OS"27)%=2."OPPS"%D"&"&23%&1()" '%.="/&9.-&%?=*";(),79.1(&=8;"7.,&@()">;(18"("&"7;(.1()"Z&6)9,$"28=(/1)>&D ! V7DRD"7"STDPTDOPPY"J%"TY"'&7D"TPY*"R,-.=."7"61(."SO"/$-)>&"OPPY"%D"&"7;(.1()" $,-.=8"&"<(1.1,&=8;"=,'.%2($"-=&%7)1(."/&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&B 1823*"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823"&%.7"$,-.=8"&"1()9-?%823"<&%;.23" '&'()%.1(."@$6&=1(2-=.";(),79.1(&=)>&D ! V7DRD"7"SWDPUDOPPU"J%"XU"'&7D"WYT*"R,-.=."7"61(."SODPTDOPPU"%D"&"'&;&28",'&C)271)5D ! V7DRD"7"OWDPODOPSP"J%"Ob"'&7D"SUX*"R,-.=."7"61(."OO",-8271(."OPSP"%D"&"7;(.1()" $,-.=8"&"67(.C./1&A2("'&G8-9$"'$@/(271)>&"("&"=&/&1-.%(.2()"&%.7"1()9-?%823" (11823"$,-.=D ! V7DRD"7"OWDPXDOPPU"J%"SUW"'&7D"SWTT*"R,-.=."7"61(."OY"9=()-1(."OPPU"%D"&"<(1.1B ,&=8;"=,'.%2($"-=&%7)1(."="/.-.23"OPPUBOPPW"/&9./(",&25./1823*"1&2/)>&=1("("6&B ;?="6/."@)76&;1823D ! V7DRD"7"OYDSODOPPX"J%"OWS"'&7D"SbUU*"R,-.=."7"61(."b">%$61(."OPPX"%D"&"<(1.1,&B =8;"=,'.%2($"-=&%7)1(."/&9./(",&25./1823*";(),79.K"23%&1(&1823*"1&2/)>&=1(" ("6&;?="6/."@)76&;1823D ! ^1,-8-$-"_&7=&5$"N(.,-*"OPPWD "!4'",3A4)"%2&%$,)C#RB8&%&./0)43B8",+'38M& ) &BC#"/4#)J,1%&34/8&#)1;#)3#$,J%QB2./0)&)%C#"/4,)%)1%6&4#1/2'34#)82&E)C"%: ("#+,)C4;%8#Q%&'(%)4)J#1#R)U7WD"!.%,7.=.D ! Z&;(,5."#$%&')5,9.*"OPSPD"-BCM;3.)7#C%"8)%)K#J'2C4'/2'34,)9C%D'/23.+)4)-DN: /2'34,)9C%D'/23.+)<=?=D"3--'cnn)2D)$%&'.D)$n,&2(./n;.(1D5,'p2.-^6s[W[t/.1>^6" s)1*"6&,-:'c"SODPUDOPSPD ! NDED"7"WDPUDOPPO"J%"ST"'&7D"OOS*"R23=.C."J%"UY"_.68"N(1(,-%?="7"61(."SY";.%2." OPPO"%D"_)>$/.;(1"'%.28"_.68"N(1(,-%?=D ! N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"OPPPD"E%&>%.;"])76&;1&AQD"!.%,7.=.D ! N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"OPPYD"!"#$%&.)*"%("#+)-./0%12'34#) 2)5'21%+3%6/4)4)7%2&%$,)5,1%&34/8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>:<=?@D"!.%,7.=.D ! N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5*"OPSP@D"-.$#634'34#)&)2&4N2A,)2)#"8.: A,D'+ ) S5'21%+3%6X ) # ) ("# ) & ) C%;48.AY ) BC%D'/23NOD " !.%,7.=.D " ===D;'(',D" >&uD'/n6/.B;)6(&=n,'%&,-&=.1(.B(B=85.,1()1(.n.%-*WTOY*=85.,1()1(.B=B7=(.79$" B7B.%-89$/);B@)76&;1&,2B.B>%.B=B'&/(-89)B,'&/)271.D3-;/*"6&,-:'c"OSDPXDOPSPD ! N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5D"V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&B C)271)5*"OPPXD"E%&>%.;"f*%&"M8)%BMJ)J'21%+3./0)1%)BC%D'/23%6/4OD"!.%,7.=.D


SYb

E%&@/);"@)76&;1&A2("="E&/,2) !

! !

!

!

!

!

! !

N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5D"V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&B C)271)5*"OPPbD"-.8./23')1%)%C"#/%&#34#)!"#$%&'$)98"#8'(44)-./0%12'34#)2)5'2: 1%+3%6/4)3#);#8#)<==F:<=?@D"!.%,7.=.D N(1(,-)%,-=&"E%.28"("E&/(-89("0'&C)271)5D"V)'.%-.;)1-"E&;&28"("^1-)>%.25("0'&C)271)5*" OPSPD"E%&>%.;"!,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2(D"!.%,7.=.D \/)23*"ED*"OPSPD"Z#$&#Q34'$B2'))C"%J;'+.))2&4N2#3'))2))J'21%+3%6/4N)&))*%;B/'D" !8,-F'()1()"1.",'&-9.1($"9&1,$/-.28518;"h^^^D"4),'&C$"6,D"_&7=(F7.1(."E%&B @/);$"])76&;1&A2("Ob"9=()-1(."OPSP"%&9$"="!.%,7.=()D E.%/.;)1-"#$%&')5,9(*"OPPbD"\A=(.627)1()"E(,);1)"=",'%.=()"%&7=(F7.1(."9=)B ,-(( " @)76&;1&A2( " 1." $/(2.23D" ===D)$%&'.%/D)$%&'.D)$n,(6),0).%23n,).%23D6&p -8')s!V#eit-)%;sXt.$-3&%sObSSSt/.1>$.>)sEit,-.%-h./$)sP*"6&,-:'c"SODPXDOPSPD E&;&%,9()"a&%$;"1."%7)27"!823&67)1(."7"])76&;1&A2(*"OPP[D"98#3%&4BA%)B8"#: 8'(4/23')*%+%"BA4'(%)P%",+)3#)"2'/2)-./0%12'34#)2)5'21%+3%6/4)&%J'/)2#D%Q'R ) 4 ) "'#;42#/$4 ) *"%("#+, ) S*%&"M8 ) TBMJ ) 5'21%+3./0 ) 1% ) 9C%D'/23%6/4OD " j6.K,9*" ===D'<=@D&%>D'/n&@,7.%8B67(./.1n'&/(-89.B,'&/)271.n,-.1&=(,9.B'<=@n* " 6&,-:'c" OSDPWDOPSPD _7)271(9"E%.="\@8=.-)/,9(23*"OPSPD "-.B8NC4'34')1%)*"'2'B#)7#1.)W434B8"M& ) [%3#;1#)H,BA#)&)BC"#&4') C%;48.A4)+4'B2A#34%&'$D"!.%,7.=.D"===D%'&D>&uD'/" n'/(9(nSOXbPWPXT[PD'6<*"6&,-:'c"SODPXDOPSPD d&=.%78,-=&"E&;&28"(;"A=D"]%.-."+/@)%-.*"@D6D"G&#(4)H%&#"2.B8&#)*%+%/.)4+E ) 6&E)5"#8#)I;J'"8#)1%)!"#$%&'(%)*"%("#+,)-./0%12'34#)K)5'21%+3%6/4)4)7%2&%: $,) 5,1%&34/8&#)9%/$#;3'(%)3#);#8#)<==>)L)<=?@D"===D@%.-./@)%-D&%>D'/n'&%-./" n(;.>),nEVanR=.>(mOP6&mOPZE!7](_]0D'6<*"OPDPXDOPSPD !8>1.K,9."HD*"OPP[D"*"2'(;N1)+'8%1)+%348%"%&#34#)J'21%+3%6/4D"!.%,7.=.D !8>1.K,9."HD*"OPPYD"H0')['\';%C+'38)%V)#)Z#84%3#;)0%+';'BB)98"#8'(.)43)*%;#31] ) I/04'\'+'38B)#31)^0#;;'3('BD"f#$%&').1"H&$%1./"&1"o&;)/),,1),,g*"h&/$;)"TD

.&30,>#E&>032#07#$&>,75#,75#E%&DE(3*D#*&#5(S(>&E#,#7,*0&7,> 07*(/%,*(5#D*%,*(/2#&L#4&9(>(DD7(DD#T#*4(#,7,>2D0D#&L#3=%%(7* E>,7D#,75#E%&/%,99(D U.=99,%2V d3)".%-(2/)"(,"6)u&-)6"-&"-3)".1./8,(,"&<"-3)"2$%%)1-"'/.1,".16"'%&>%.;;),"(1" E&/.16"/).6(1>"-&"),-.@/(,3(1>"-3)"1.-(&1./".16"(1-)>%.-)6",-%.-)>8"-&=.%6,"-3)"'%&@/);" &<"3&;)/),,1),,D"d3)".$-3&%"&<"-3(,".%-(2/)"6(,2$,,),"."<.(/)6".--);'-"-&"2%).-)".",-%.-)>8" .(;)6".-",-%)1>-3)1(1>".16"(12%).,(1>"-3)",2./)"&<"-3)"'%&2),,"&<">)--(1>"&$-"&<"3&;)B /),,1),,D"o)"./,&")u./$.-),"-3)"'%&5)2-"&<"-3)"J.-(&1./"E%&>%.;;)"&<"j)--(1>"\$-"&<" o&;)/),,1),,".16"-3)"V)u)/&';)1-"&<"0&2(./"o&$,(1>"OPPYBOPSW"LZ%.5&=8"E%&>%.;" !823&67)1(."7"])76&;1&A2("("_&7=&5$"]$6&=1(2-=."0&25./1)>&"OPPYBOPSWM"=3(23" (,"."<%.>;)1-"&<".",-%.-)>(2"'/.1"-&",&/u)"-3)"'%&@/);"&<"3&;)/),,1),,"(1"E&/.16*".16" -3)".1./8,),"-=&"&-3)%"'%&>%.;;),"2%$2(./"<&%",&2(./"'&/(28"-&=.%6,"3&;)/),,1),,"(1" E&/.16c"-3)"E%&>%.;;)"0$''&%-(1>"-3)"o&;)/),,"(1"-3)(%"e&;)@.29"-&"0&2()-8"LE%&B >%.;"!,'()%.5F28"E&=%?-"\,?@"])76&;1823"6&"0'&C)271&A2(M".16"-3)"E%&>%.;;)"&< "


ED"\/)23*"*%;48.A#)BC%D'/23#)&)*%;B/')#)C'"BC'A8.&#),B8#3%&4'34#EEE

SYY

<(1.12(./",$''&%-"(1"'%&u(6(1>",&2(./"3&$,(1>*"'%&-)2-)6"</.-,*"1(>3-,3)/-)%,".16"3&$,)," <&%"-3)"3&;)/),,"LE%&>%.;"<(1.1,&=)>&"=,'.%2(."="7.9%),()"-=&%7)1(."/&9./(",&25./B 1823*";(),79.K"23%&1(&1823*"1&2/)>&=1("("6&;?="6/."@)76&;1823MD


!"#$%&'()*+

!"#$%&'(")&'*%'+,$-)$./& &*&)0'(1"/2"*34,+&*%'+,$-)5/6 "*#1$%3'-5*-&'7+8")&$9'*9*:$37/'; !"157*(<=9)5/6*#1$%3'-=9* -&'7+8")&$95/6*9*8$)0'8./&'* %'+,$-)$./&


!"#$% !"#$%&'"()*+*,$#-".$/.',+)*'"/+*"(&0/,+")1*'+#2+"3$4)5.+,$(6+"6"7(/)#4"'/4&8+" 619+:,42";(;9+6$4<"(=$4.*16,$4"='>'24")$?"#(9+5"6$?#42">(306"("#(9+5"61@)513")*+,>+9A >5$4<"5+B"3$4)5.+,$+&quo