Page 1

สุดยอด เทีย่ วทุกภาค สนุกทั่ วไทย


เทีย่ ว ทั่ ว ไทย ไป กั บ


Love to travel.


สารบัญ ภาคเหนือ - ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ - ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ภูชฟ้ ี ้ า จังหวัดเชียงราย - อุ ทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุ ตรดิตถ์ - วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

7 10 12 14 16

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อุ ทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย 19 - อุ ทยานแห่งชาติผสาแต้ม จังหวัดอุ บลราชธานี 22 - พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง จังหวัดอุ ดรธานี 24 - ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรรี มั ย์ 26 - ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 28


ภาคกลาง - สะพานข้ามแม่นำ้ แคว จังหวัดกาญจนบุร ี - ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม - น้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก - อุ ทยานประวัตศิ าสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุทยา - หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ภาคใต้ - แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต - แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เกาะพีพ ี จังหวัดกระบี ่ - เกาะมุก-ถ้ำมรกต จังหวัดตรัง

31 34 36 38 40

43 46 48 50 52


ภาคเหนือ

6


ดอยอ่ างขาง จ. เชียงใหม่

7


ดอยอ่างขาง จังหวัด เชียงใหม่

• จุดชมวิว-จุดกิว่ ลมชนิดเป็ นลานชมพระอาทิตย์ ดอยอ่างขาง ตัง้ อยูท่ ี่ตำบลอ่างขางอำเภอฝาง ขึน้ -ตกดิน และสัมผัสทัศนียภาพของถนนทางขึน้ ดอยอ่างขาง อยูท่ างด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยก ห่างจากเขตแดนไทยพม่าเพียง 5 กิโลเมตรการเดิน ทางไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่- จะไปหมูบ่ า้ นปะหล่องนอแลทางหนึง่ และบ้านมูเซอ ขอบด้งทางหนึง่ สามารถชมวิวได้ทงั้ พระอาทิตย์ขนึ้ ฝาง ประมาณกิโลเมตรที่ 137 จะมีทางแยกซ้าย และตกหรือทะเลหมอก มองเห็นทิวเขารอบด้าน และ มือเข้าบ้านยางที่ตลาดแม่ขา่ เข้าไปอีกประมาณ25 กิโลเมตร เป็ นทางลาดยาง สูงและคดเคี้ยวต้องใช้รถ หากฟ้าเปิ ดจะมองเห็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วย สภาพดีและมีกำลังสูง คนขับชำนาญ หรือจะหาเช่า รถสองแถวได้ที่ตลาดแม่ขา่ อ่างขาง เป็ นภาษาเหนือ หมายถึง อ่างสี่เหลีย่ ม ซึ่งได้ชอื่ มาจากลักษณะพื้นที่ เป็ นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง กิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยอ่างขาง ได้แก่… • ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้และไม้ดอกเมือง หนาวภายในศูนย์ฯ สามารถขับรถวนเป็ นวงกลม ค่าเข้าชมคนละ 30 บาท ยานพาหนะคันละ 50 บาท • ชมสวนบอนไซ อยูใ่ นบริเวณสถานีฯ เป็ น แหล่งรวบรวมพันธุไ์ ม้เขตอบอุน่ และเขตหนาวทัง้ ใน และต่างประเทศ ปลูก ดัด แต่ง โดยใช้เทคนิคบอนไซ สวยงามน่าชม และในบริเวณเดียวกันก็มสี วนสมุน ไพรด้วยฤดูทอ่ งเที่ยวอยู่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนมกราคม

8


ที่พกั และร้านอาหาร

การเดินทางสูด่ อยอ่างขางสามารถเดิน สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีบา้ นพักรับรองภาย ทาง ได้ 2 เส้นทาง

ในศูนย์ฯ จำนวน 18 หลัง ดังนี.้ .. • ขนาดพัก 2 คน ราคา 1,000 บาท/หลัง/คืน • ขนาดพัก 6 คน ราคา 1,200 บาท/หลัง/คืน • ขนาดพัก 40 คน ราคา 150 บาท/คน/คืน • เต็นท์บริการ ขนาด 2-3 คน ราคา 150 บาท/หลัง/คืน หากรวมถุงนอนราคา 300 บาท/หลัง/ คืน • เต็นท์บริการ ขนาด 4-5 คน ราคา 300 บาท/หลัง/คืน หากรวมถุงนอน ราคา 500 บาท/ หลัง/คืน • กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่คนล ะ 20 บาท • มีรา้ นอาหารและเครื่องดืม่ ภายในสโมสร อ่างขา

9

• เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใ ช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ฝาง เลีย้ วซ้ายทางแยกตำบลเมืองงาย ตรงเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังศูนย์ฯ • เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ฝาง ถึงกิโลเมตร 137 แยกบ้านปางควาย เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1249 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

• สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านคุม้ หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 0-5345-0107-9


ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน ทงุ่ ดอกบัวตอง ดอยแม่อ ูคอ จ. แม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยว • ทุง่ บัวตอง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรม อยูใ่ นท้องที่ บ้านแม่อคู อ หมูท่ ี่ 6 ตำบลแม่อคู อ อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน อ ยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่สรุ ินทร์มเี นือ้ ที่ ประมาณ 4,437 ไร่ กรมป่ าไม้ได้ประกาศเป็ น วนอุทยานเมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2542 ลักษณะภ ูมิประเทศ • วนอุทยานทุง่ บัวตอง ตัง้ อยูบ่ นภูเขาสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,600 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนคล้ายคลื่ นในทะเล ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานฯจะมีป่าธรรม ชาติและป่ าสนปลูกขึน้ สลับ กัน ลักษณะภ ูมิอากาศ • มีอากาศเย็นตลอดปี ฤดูหนาวอากาศหนาวมาก ตอนเช้าจะมีหมอกทึบ ตอนกลางวันอากาศเย็น เพราะมีลมพัดตลอดวัน ชะมด เม่น ตะกวด กระรอก กระแต กระต่ายป่ า พังพอน ตุน่ หนู อ้น งู และนกชนิดต่างๆ

10

ชาติที่มชี อื่ เสียงมากแห่งหนึง่ ของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน มีจดุ เด่นที่เป็ นทุง่ ที่มดี อกบัวตองซึ่งเป็ นดอกไม้สีเหลือง ขึน้ เป็ นจำนวนมาก อยูบ่ นภูเขาสูง เห็นวิวทิวทัศน์รอบ ทุง่ บัวตองเป็ นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก

มีอากาศเย็นตลอดปี มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า • น้ำตกแม่ยวมหลวงเป็ นน้ตกขนาดเล็ก อยูท่ างทิศใต้ของทุง่ บัวตองอยูห่ ่างจากทุง่ บัว ตอง 11 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 15 กิโลเมตร • น้ำตกแม่สรุ ินทร์ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชา ติแม่สรุ ินทร์ อยูท่ างทิศเหนือของทุง่ บัวตอง ห่างจากทุง่ บัวตอง 11 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอขุนยวม 37 กิโลเมตร • โครงการอนุรกั ษ์กล้วยไม้รองเท้ารี อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทุง่ บัวตอง ห่างจากทุง่ บัวตอง 6 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 32 กิโลเมตร


การเดินทาง

• รถยนต์ เส้นทางเข้าสูท่ ง่ ุ บัวตองมี 2 เส้นทาง คือ • ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 201 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข1263 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางสายบ้านนางิว้ -บ้านหัวฮะ ไปอีก 14 กิโลเมตร • จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 1263 (แม่แจ่ม-ขุนยวม) ถึงทางแยกเข้าบ้านนางิว้ -บ้านหัวฮะ ระยะทาง 76 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปอีก 14 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ

• วนอุทยานทุง่ บัวตอง สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อ นุรกั ษ์ที่ 17 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่ งสอน

11


ภ ูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

วนอุทยานภูชฟี้ ้ าอยูใ่ นเขตป่ าสงวงแห่งชาติ ป่ าแม่อิงฝัง่ ขวาและป่ าแม่งาวท้องที่บา้ นร่ม ฟ้าทอง หมูท่ ี่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย หมูท่ ี่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยูใ่ นเขตพื้นที่ป่าอนุรกั ษ์ หรือพื้นที่ป่าโซน C ตามแผนที่ ZONING เนือ้ ที่ที่สำรวจและเห็นควร จัดตัง้ เป็ นวนอุทยาน ประมาณ 2,500 ไร่ โดย กรมป่ าไม้ได้มคี ำสัง่ จัดตัง้ เป็ นวนอุทยานเมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541ฤดูรอ้ น เริ่มตัง้ แต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ถึง ตุลาคม

12

แหล่งท่องเที่ยววนอ ุทยานภ ูชี้ฟ้า

• ภูชฟี้ ้ าเป็ นยอดเขาสูงที่สดุ ในเทือกเขาดอ ยผา หม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ตดิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ในฤดูหนาว จะมีทิวทัศน์สวยงามเป็ นพิเศษ นักท่องเที่ยวส่วนมา กจะมาค้างแรมบริเวณบ้านร่มฟ้าทองทางห่างจาก จุดชมวิวประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วจะเดินขึน้ ภูชี้ ฟ้าเพื่อไปชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางจะพบแปลง ปลูกป่ านางพญาเสือ ออกดอกบานสะพรัง่ สวยงาม (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) และในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ตน้ เสี้ยวดอกขาวรอบภูชฟี้ ้ าจะออกดอก บานเต็มเชิงเขา


ภูช้ ฟ ี ้า จ. เชียงราย

การเดินทาง

• รถยนต์ ภูชฟี้ ้ าอยูห่ ่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ 144 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไป ยังภูชฟี้ ้ าได้ตามแนวเส้นทางดังนี้ 1.จากอำเภอเมืองเชียงรายไปอำเภอเทิง ผ่านสามแยกโรงเรียนภูซางวิทยาคม บ้านสบ บงและสามแยกบ้านม่วงชุมแล้วเดินทางต่อไป ก็จะถึงภูชฟี้ ้ า 2.ไปตามทางหลวงจังหวัดสาย 1093 ผ่านน้ำตกภูซาง ด่านบ้านฮวก ศูนย์สง่ เสริมเก ษตรที่สงู ดอยผาหม่น ผ่านจุดท่องเที่ยวได้แก่ น้ำตกภูซาง (อุทยานแห่งชาติภซู าง)

13

และศูนย์สง่ เสริมเกษตรที่สงู ดอยผาหม่น ทดลองและ ส่งเสริมปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ทิวลิป ลิลลี่ • จากภูชฟี้ ้ าสามารถเดินทางไปยังดอยผาตัง้ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยอยูห่ ่างออกไป ตามเส้นทางหลวงจังหวัดสาย 1093 เป็ นระยะทาง 25 กิโลเมตร และจากดอยผาตัง้ ยังสามารถเดิน ทางต่อไปยังอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสนและ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายได้อีกด้วย

สถานที่ติดต่อ

• วนอุทยานภูชฟี้ ้ า สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ อนุรกั ษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทร. (053) 714914


อุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว จ. อุตรดิตถ์

อ ุทยานแห่งชาติภ ูสอยดาว จ. อ ุตรดิตถ์ ทะเลดอกไม้ในป่าสน

อุทยานแห่งชาติภสู อยดาว มีพื้นที่คร อบคลุมอยูใ่ นท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุน่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็ นพื้นที่ที่มสี ภาพป่ าค่อนข้าง สมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่ าธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจดุ เด่นที่นา่ สนใจและเป็ น ที่ดงึ ดูดใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกภูสอยดาว เป็ นน้ำตก 5 ชัน้ มีเนือ้ ที่กว้างประมาณ 1,000 ไร่ มีความสวยงามมาก มีถนนลาดยาง เข้าถึง พื้นที่ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางพักผ่อน หย่อนใจ อุทยานแห่งชาติภสู อยดาว มีเนือ้ ที่ประมาณ 212,633 ไร่ หรือ 340.21 ตารางกิโลเมตร

ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตัง้ แต่ 5001,800 เมตรพื้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขาและป่ าไม้ประมาณ ร้อยละ85ของพื้นที่ ทัง้ หมด เป็ นที่ราบประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทงั้ หมดเป็ นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำ ภาค และลำน้ำปาด

ลักษณะภ ูมิอากาศ

อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมสิ งู เฉลีย่ 35.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมติ ำ่ สุดเฉลีย่ 13.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ทัว่ ไป 27.0 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ 1,334.4 มิลลิเมตร/ปี ฤดูฝนเริ่มตัง้ แต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูรอ้ นเริ่มตัง้ แต่ เดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน

การเดินทาง

รถยนต์ • จากจังหวัดพิษณุโลก ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อนตัง้ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แต่ทิศเหนือจดทิศใต้ เป็ นเทือกเขากัน้ พรมแดน

ลักษณะภ ูมิประเทศ

14


แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1246ถึงบ้านแพะแยก เข้าทางหลวงหมายเลข 1143ผ่านอำเภอชาติตระการแยกเข้าทา ง หลวงหมายเลข 1237 ผ่านบ้านบ่อภาคไปบรรจบกับเส้นทาง แผ่นดินหมายเลข 1268 ถึงน้ำตกภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว รวมระยะทางประมาณ 188 กิโลเมตร • จากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1047 (อุตรดิตถ์-น้ำปาด) จนถึงอำเภอน้ำปาดแล้วเข้ส่ ู ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1239 ไปอีก 47 กิโลเมตรจึง เข้าสูท่ างหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 ไปอีก 18 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร รถโดยสารประจำทาง • ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพฯ ขึน้ รถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ไปลงที่จงั หวัดพิษณุโลก • ช่วงที่ 2 จากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างอำเภอ ไปอำเภอชาติตระการ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร • ช่วงที่ 3 จากอำเภอชาติตระการ เดินทางด้วยรถสองแถว ซึ่งมีวนั ละ 1 เที่ยว รถออกเดินทางไม่เกิน 09.00 น. ไปที่ทำการ อุทยานแห่งชาติภสู อยดาว ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

15


วั ดพระธาตุลำปางหลวง

จ. ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวงตัง้ อยูใ่ นเขตตำบลลำปาง หลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางอยูห่ ่างจากตัวเมืองลำปาง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็ นวัดคูบ่ า้ นคูเ่ มืองลำปางมา แต่ โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตัง้ แต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็ นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่ สุด แห่งหนึง่ ของไทย งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ มากมายพระ ธาตุลำปางหลวง เป็ นพระธาตุประจำปี เกิดของ คนปี ฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปี ฉลูและเสร็จในปี ฉลู เช่นกัน ฐานเป็ นบัวลูกแก้วส่วนองค์เป็ นทรงกลมแบบล้านนาภาย นอกบุดว้ ยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุน เป็ นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์ แบบนีไ้ ด้ส่ งอิทธิพลใหhพระธาตุหริภญ ุ ไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดียบ์ รรจุพระเกศาและ พระอัฐธิ าตุ จากพระ นลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รวั้ ทองเหลือง รอบองค์พระธาตุมี รูกระสุนปื นที่ หนานทิพย์ชา้ งยิงท้าว มหายศปรากฏอยู่

16


การเดินทางไปวัดพระธาต ุลำปางหลวง 1. โดยรถยนต์สว่ นตัว วัดพระธาตุลำปางหลวงตัง้ อยูท่ ี่ตำบล ลำปางหลวง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลำปาง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลีย้ วเข้าไปจนถึงที่ว่า การอำเภอเกาะคา จากนัน้ เลีย้ วขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอีก 1 กิโลเมตร 2.รถโดยสาร หากเดินทางโดยรถโดย สารประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสี ฟ้าที่ถนนรอบเวียงใกล้ตลาดออมสิน

17


ภาคตะวั นออก เฉียงเหนือ

18


อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง จ. เลย

19


อ ุทยานแห่งชาติภ ูกระดึง จ. เลย

อุทยานแห่งชาติภกู ระดึง เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่ได้รบั ความนิยมมากแห่งหนึง่ ของ เมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอ บด้วยระบบนิเวศและภูมปิ ระเทศหลากหลายทัง้ ทุง่ หญ้า ป่ าสนเขา ป่ าดิบ น้ำตกและหน้าผาชมทิวทัศน์ เส้นทางขึน้ ภูกระดึง ทางขึน้ ค่อนข้างชันแต่จะมีจดุ แวะพักที่ “ซำ” หมายถึง บริเวณที่มแี หล่งน้ำใต้ดนิ ผุดขึน้ มาแต่ละจุดมีเครื่องดืม่ และอาหารบริการ ระหว่างการเดินทาง

20


จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภ ูกระดึง

ผานกแอ่น เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขนึ้ ที่งดงามมากแ ห่งหนึง่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างซึ่งเป็ นท้อง ทุง่ และเทือกเขา ริมทางเดินใกล้ผานกแอ่นมีดอกกุหล าบป่ าขึน้ เป็ นดงใหญ่ ซึ่งบานสะพรัง่ ในเดือนมีนาคมเมษายน ผาหล่มสัก เป็ นลานหินกว้าง และมีสนต้นใหญ่อยู่ ใกล้กบั ชะง่อนหินที่ยื่นออกไปจากหน้าผา เป็ นสถานที่ ชมพระอาทิตย์ตกได้ชดั เจนที่สดุ จึงทำให้นกั ท่องเที่ยว ช่างภาพนิยมไปถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก ผาแห่งนีถ้ ือเป็ น สัญลักษณ์ของภูกระดึง นอกจากนีย้ งั มี ผาหมากดูก น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกถ้ำสอเหนือ น้ำตกถ้ำสอใต้ สระอโนดาต เป็ นต้น

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-เลย แล้วลงที่ผานกเค้า ซึ่งเป็ นเขตรอยต่อ

จากจุดนีจ้ ะมีรถสองแถวไปอุทยานแห่งชาติ ภูกระดึ งหรือหากนักท่องเที่ยวใช้รถประจำทางเส้นทางกรุง เทพฯ-ชุมแพแล้วลงที่ตลาดชุมแพแล้วต่อรถสายชุม แพ-ผานกเค้า ไปลงที่ผานกเค้า ซึ่งจะมีรถสองแถวไปที่ ทำการอุทยานฯ จากนัน้ ต้องเดินเท้าเข้าสูย่ อดภูกระดึง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร รถส่วนตัวจากตัวเมืองเลยใช้เส้นทางหมายเลข 201(เลย-ภูกระดึง)ซึ่งอยูห่ ่างจากตัวเมืองเลยประ มาณ 75 กิโลเมตรแล้วเลีย้ วขวาเข้าทางหลวงหมาย เลข 2019 อีก 8 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ เก็บค่าธรรมเนียมผูใ้ หญ่คนละ 20 บาท เด็ก 10 บาท และบริการลูกหาบสัมภาระ กิโลกรัมละ 15 บาท นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเต็นท์และบ้านพักได้ที่ที่ทำ การอุทยานฯ โทร.0 4287 1333 หรือติดต่อกรม อุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th

21


อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม จ. อุบลราชธานี อ ุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ. อ ุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนือ้ ที่ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่อำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย สภาพป่ าที่อดุ มสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจดุ เด่นที่สวยงามตามธรรมชาติ มากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินใน บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่ าดังกล่าว เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่าผาแต้ม เป็ นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านีม้ ี ความศักดิส์ ิทธิ์ เชือ่ กันว่าเป็ นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไปมักมีอนั เป็ นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ผาแต้ม>มีชอื่ เสยงโด่งดังเมือ่ เมือ่ คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชา มนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ได้มาทำการสำรวจและค้นพบภาพเขียนสีโบราณ ีสมัย ก่อนประวัตศิ าสตร์ที่ผาแต้มได้ เสนอต่อ กองอุทยาน แห่งชาติ กรมป่ าไม้ ขอให้จดั ตัง้ ป่ าภูผาในบริเวณผา แต้มเป็ นอุทยานแห่งชาติโดยได้ โดยได้รบั การประกาศให้เป็ น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็ นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทยและถือ ได้ว่าเป็ นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกในประเทศไทยที่มแี ม่นำ้ โขง ซึ่งเป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างประเทศไทย และ ประเทศลาวเป็ นแนวเขต อุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สดุ ทำให้สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ทางฝัง่ ประเทศลาว ได้เป็ นอย่างดี สิ่งที่น่าสนใจอ ุทยานผาแต้ม ย่านผาแต้ม ป็ นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯซึ่งได้รบั ที่ได้รบั ความนิยมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในย่าน ผา แต้มรวมเอาพื้นที่บริเวณที่ ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริกานัทอ่ งเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต้นท์และพื้นที่ใกล้ เคียง โดยสามารถเริ่มต้นเที่ยว ได้ตงั้ แต่ 1.ภาพเขียนสีี่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ผาแต้มเป็ นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีกอ่ นประวัตศิ าสตร์ ปรากฏ เรียงรายอยูเ่ ป็ นระยะ มีอายุไม่ตำ่ กว่าสามพันถึงสี่พนั ปี ทางอุทยานฯได้ทำทางเดินจากหน้าผา ด้านบนลงไป ชมภาพเขียนสีเหล่านีเ้ ป็ นภาพเขียนสีที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทยแบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคนด้าน

22


2.จุดชมวิวทิวทัศน์ 3.เสาเฉลียง อยูก่ อ่ นถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็ นเสาหินธรรม ชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับล้านนปี มีลกั ษ ณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยูม่ ากมาย ซึ่งหินดังกล่าว จะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยูใ่ น เนือ้ หิน ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมือ่ ประมาณล้านกว่าปี มา แล้ว บริเวณนีค้ งจะเป็ นทะเลมาก่อนชาวบ้าบริเวณนีเ้ รียก เสาหินที่ คล้ายดอกเห็ดนีว้ ่า “เสาเฉลียง” ซึ่งแผลงมาจาก คำว่า “สะเลียง” ที่หมายถึง “เสาหิน” 4.น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) ก่อนถึงน้ำตกทุง่ นาเมือง 1 กิโลเมตร มีทางแยกขวาที่ บ้านทุง่ นาเมืองไปน้ำตกแสงจันทร์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็ นน้ำตกขนาดเล็กที่มคี วามสวยงามและมีลกั ษณะพิ เศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผา หินที่มลี กั ษณะเป็ นรูลงสูเ่ พิงผาด้านล่างหากเดินทางมาช มตอนช่วงเที่ยงวัน ซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดีจะมอง เห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์

สถานที่ติดต่อ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตู้ ปณ. 5 ตำบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ :045 318 026 , 045 246 332

23


พิพธิ ภั ณฑ์ แห่งชาติ บ้านเชียง จ. อุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง

ตัง้ อยูท่ ี่บา้ นเชียง ตำบลบ้านเชียงตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็ นแหล่งประวัตศิ า สตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมภิ าคเอเซียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขุด ค้นแหล่งโบราณคดีที่บา้ นเชียง ระหว่างปี พ.ศ. 2517–2518 จากการศึกษาหลักฐาน ต่าง ๆ ที่พบทำให้บา้ นเชียงเป็ นแห ล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ที่มอี ายุราว 1822– 4600 โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จดทะเบียนให้แ หล่งโบราณคดีบา้ นเชียงเป็ นมรดกโลกทาง ประวัตศิ าสตร์ เมือ่ เดือนธันวาคม 2535 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนเี ซีย ภายในพิพิธภัณฑฯ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ตัง้ อยูท่ างด้านขวาของทางเข้า อยูใ่ นบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดที่เป็ นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศ ไทย เป็ นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขัน้ ตอนการขุดค้นทาง โบราณคดีที่ยงั คงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชัน้ ดินเพื่อ ให้ผเู้ ข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดีและโบราณ วัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ ส่วนที่ 2 ตัง้ อยูท่ างด้านซ้ายของทางเข้า เป็ นอาคารที่จดั แสดงเกีย่ วกับเรื่อง ราว และวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัย โบราณรวมทัง้ โบราณวัตถุ และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัด แสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

24


นอกจากนัน้ ภายในบริเวณอาคารส่วนที่ 2 ยังมีหอ้ งนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิง่ และการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ การเดินทาง ไปยังพิพิธภั ณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียงนัน้ สะดวกมาก เนือ่ งจากอยูห่ ่าง จากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นอุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูล ู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ ทางด้านซ้ายมือ เวลาเปิ ด-ปิ ด : พิพิธภัณฑ์ฯเปิ ดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

การเดินทาง

การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเ ชียงนัน้ สะดวกมาก เนือ่ งจากอยูห่ ่างจากตัวจังหวัดประมา ณ 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นอุดรธานีสกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูล ู จะเห็นป้าย บอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือเข้าสูท่ างหลวงหมาย เลข 2225 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์

25


ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ. บุรรี ั มย์ ปราสาทหินเขาพนมรง้ ุ จ. บ ุรีรมั ย์

อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ หรือ ปราสาท หินพนมรุง้ ตัง้ อยูบ่ า้ นตาเป็ ก ตำบลตาเป็ ก อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยโบราณสถาน สำคัญคือ ปราสาทหินพนมรุง้ ตัง้ อยูบ่ นยอดภูเขา ไฟที่ดบั สนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตร (คำว่า “พนมรุง้ ” หรือ “วนํรงุ ” เป็ นภาษาเขมร แปลว่า “ภูเขาใหญ่”) ปราสาทหินพนมรุง้ เป็ นเทวสถานในศาสนา ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนือ่ ง กันมาหลาย สมัย ตัง้ แต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณา จักรขอม ได้หนั มานับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เทวสถ านแห่งนีจ้ ึงได้รบั การดัดแปลงเป็ นศาสนสถานใน พุทธศาสนาในช่วงนัน้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็ นองค์ ประธาน

กรมศิลปากรได้ทำการซ่อมแซมและบูรณะปรา สาทหินพนมรุง้ โดยวิธีอนัสติโลซิส (ANASTYLOSIS) คือ รื้อของเดิมลงมาโดยทำรหัสไว้ จากนัน้ ทำฐานใหม่ให้ แข็งแรง แล้วนำชิน้ ส่วนที่รื้อรวมทัง้ ที่พงั ลงมากลับไป ก่อใหม่ที่เดิม โดยใช้วิธีการสมัยใหม่ชว่ ย และเนือ่ งในวัน อนุรกั ษ์มรดกไทย ปี พ.ศ. 2531ได้มพี ิธีเปิ ดอุทยาน ประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ อย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิเป็ นองค์ประธาน

26


การเดินทาง

• จากอำเภอนางรอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงสามแยกโรงเรียนบ้านตะโก เลีย้ วขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2117 ตรงไปราว 6 กิโลเมตร ถึงบ้านตาเป๊ก แล้วเลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 2221 อีก 6 กิโลเมตร • รถประจำทาง รถโดยสารจากกรุงเทพฯ – เขาพนมรุง้ ลงที่เชิงเขา แล้วต่อรถสองแถวขึน้ ปราสาทรถสายบุรีรมั ย์ –นางรอง ลงสถานีนางรองแล้วต่อรถสองแถว หมายเหต ุ อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ เปิ ด ให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.ชมพนมรุง้ ,ชมพนมรุง้ และปราสาทเมืองต่ำ ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท 30 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท 150 บาท นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ และ กรณีที่สถานศึกษาหรือสถาบันขอเข้าชมเป็ นหมูค่ ณะ ชมฟรี!! สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอ ุทยาน ประวัติศาสตร์พนมรง้ ุ โทร. 044 782 715

27


ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา

ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา

ตัง้ อยูใ่ นตัวอำเภอพิมายประกอบด้วยโบราณส ถาน สมัยขอม ที่ใหญ่โต และงดงามอลังการนัน่ คือ “ป ราสาทหินพิมาย”แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางปร ะวัตศิ าสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ ตัง้ อยูใ่ นตัวอำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถาน สมัยขอมที่ใหญ่โต และงดงามอลังการนัน้ อ “ปราสาทหินพิมาย” แหล่งโบราณคดีที่ ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ วางแผนผังเป็ นรูปสี่เหลีย่ มผืน ผ้ากว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร ชือ่ “พิมาย” น่าจะมาจากคำว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” ที่ปร ากฏในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินตรงกรอบประตู ระเบียงคด ด้านหน้าของปราสาทหินพิมาย และยังปรากฏชือ่ ในจารึกอื่นอีกหลายแห่งอาจจะ เป็ นคำที่ใช้เรียกรูป เคารพหรือศาสนาสถานสิ่งที่เป็ น ล ักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือ ปราสาท หินแห่งนีส้ ร้างหันหน้าไปทาง ทิศใต้ตา่ งจากปราสาท หินอื่นที่มกั หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางที่ตดั มาจากเมือง ยโศธรปุระเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรซึ่งเข้าสู่ เมือง พิมายทางด้านทิศใต้จากหลักฐานศิลาจารึก และศิลปะการก่อสร้างบ่งบอกว่าปราสาทหินพิมายคง จะเริ่มสร้างขึน้ ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ในสมัยพระเจ้า สุริยวรมัน ที่ 1 รูปแบบทางศิลป กรรมของตัวปราสาทเป็ น แบบปาปวนซึ่งเป็ นศิลปะ ที่ร่งุ เรืองในสมัยนัน้ โดยมี ลักษณะของศิลปแบบนคร วัตซึ่งเป็ นที่นยิ มในสมัยต่อมาปนอยูบ่ า้ ง และม าต่อเติมอีกครัง้ ในราวต้นพุทธ ศตวรรษ ที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งครัง้ นัน้ เมืองพิมาย เป็ นเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับอาณาจักรเขมร ปราสาทหินแห่งนีส้ ร้างเป็ นศาสนสถานในพุทธศาสนา ลัทธิมหายานมาโดยตลอดเนือ่ งจากพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 1 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือพุทธศาสนา ลัทธิมหายานปราสาทหินพิมายมีสิ่งก่อสร้างที่นา่ สน ใจดังนี้

28


รายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานประวัตศิ าสตร์พิมาย เปิ ดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.30-18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 40 บาท มีบริการยุวมัคคุเทศก์ซึ่งเ ป็ นนักเรียน จากโรงเรียนพิมายวิทยานำชมสถานที่ฟรี สอ บถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 4447 1568 การเดินทางไปปราสาทหินพิมาย 1. รถยนต์สว่ นตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มุง่ หน้าสูจ่ งั หวัดสระบุรี เมือ่ ถึงตัวเมืองสระบุรีแย กขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้ นมุง่ หน้าสูจ่ งั หวัดนครราชสีมา ขับตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านห้าง The Mall ขับตรง ไป จากนัน้ จะพบป้ายบอ กทางให้ไปขอนแก่น ให้ทา่ นเลีย้ วซ้ายตามป้ายบอกทาง เมือ่ เลีย้ วซ้ายแล้วขับตรงไป พบทางแยกให้เลีย้ วขวาสูถ่ น นมิตรภาพ ( ทางหลวงหมายเลข 2 ) จากนัน้ ขับตรงไป... 2. รถประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิตโดยสารรถประจำ ทาง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมามีทงั้ รถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศ ตลอด24 ชัว่ โมง

และต่อรถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมาพิมาย-ชุมพวง ซึ่งมีรถถึง 4ทุม่ ทุกวัน 3. รถไฟ จากสถานีหวั ลำโพง โดยสารรถไฟสายกรุงเทพฯอุบลราชธานี หรือ สุรินทร์ ลงที่สถานีนครราชสีมา และต่อรถ โดยสา ประจำทางสาย นครราชสีมา-พิมาย-ชุมพวง

29


ภาคกลาง

30


สะพานข้าม แม่น้ำแคว จ. กาญจนบุรี

31


สะพานข้ามแม่นำ้ แคว

ตัง้ อยูท่ ี่ตำบลท่ามะขาม ห่างจากตัวเมืองไปทาง ทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ 870 เมตร มีป้ายชีบ้ อกทางไว้ชดั เจน เป็ นสถานที่ทางประวัตศิ าสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึง่ สร้างขึน้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้ เกณฑ์เชลยศึกฝ่ ายสัมพันธมิตร ได้แก่ อังกฤษ อเมริกนั ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีก เป็ นจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็ น เส้นทางผ่านไปสูป่ ระเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึง่ จะต้อง ข้ามแม่นำ้ แควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึน้ การสร้าง สะพานและทางรถไฟสายนีเ้ ต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนการขาดแคลน อาหารทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมืน่ คนต้องเสียชีวิตลง ที่สะพานข้ามแม่นำ้ แควมีบริการรถรางนัง่ ชมเส้นทางรถไฟ ทุกวัน มีบริการตัง้ แต่เวลา 8.00 -18.30 น. ค่าบริการท่านละ 20 บาท รอบละ 25 นาที

32


การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ขับมุง่ ตรงสู่ จ.กาญจนบุรี ผ่าน จ.นครปฐม เมือ่ ถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ให้ทา่ นขับขึน้ สะพานไป หลังลงสะพานแล้ว จากนัน้ ขับตรงไปประมาณ 10 กม. ท่านจะพบสี่แยก ให้ทา่ นเลีย้ วขวา ( แยกซ้ายไปบ้านโป่ ง ตรงไปคือถ้ำค้างคาว) ซึ่งท่านจะต้องผ่านสะพานข้าม แม่นำ้ แคว จากนัน้ ให้ทา่ นมุง่ หน้าสู่ อ.เมืองกาญจนบุรี แต่ยงั ไม่ถึงตัวเมืองกาญจนบุรี สังเกต ขนส่ง จ.กาญจนบุรีให้ดี จะอยูท่ างด้านขวามือก่อนเข้า จ.กาญจนบุรี จากนัน้ ขับตรงไปประมาณ 5 กม. จะพบทางเข้าสะพานข้ามแม่นำ้ แควอยูท่ างด้านซ้ายมือ

33


ตลาดน้ำอั มพวา จ.สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีตเมืองอัมพวาถือว่าเป็ นศูนย์กลาง การคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสง คราม มีตลาดน้ำขนาดใหญ่และชุมชนริมน้ำที่เป็ น ศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม แต่ผลกระทบของ การพัฒนาการคมนาคมทางบกทำให้ความเป็ นศูน ย์กลางฯ ของอัมพวาต้องสูญเสียไปตลาดน้ำค่อยๆ ลดความสำคัญและสูญหายไปในที่สดุ ทิ้งไว้แต่ร่อง รอยของความเจริญในอดีตซึ่งยังคงปรากฏให้เห็น ชัดเจนในทุกวันนีแ้ ละเมือ่ วันที่ 11สิงหาคม พ.ศ. 2547 ทางเทศบาลตำบลอัมพวา โดยความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูตลาดน้ำ อัมพวาขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ เพื่ออนุรกั ษ์ความเป็ นอยู่ ของชุมชนริมน้ำ ซึ่งในปั จจุบนั จะหาดูตลาดน้ำแท้ๆ ได้ยาก ให้สืบทอดตลอดไป โดยใช้ชอื่ ว่า “ตลาดน้ำยามเย็น” ซึ่งในปั จจุบนั นักท่องเที่ยวจะรูจ้ กั ในนามของ “ตลาดน้ำอัมพวา”

ั ตลาดน้ำอัมพวาจะมีทกุ วันศุกร วันเสาร์นอาทิ ตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่หยุดต่อเนือ่ ง แต่เวลา 13.0022.00 น.ตลาดน้ำโดยทัว่ ไปมักจะจัดขึน้ ในเวลากลาง วันแต่ตลาดน้ำยามเย็น ที่อมั พวาแห่งนี้ จะจัดขึน้ ในช่วงเวลาเย็นเรื่อยไปจนถึงเวลาพลบค่ำ ซึ่งอาจกล่าว ได้ว่าเป็ นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย ที่จดั ใน ลักษณะเช่นนี้ ในตอนเย็นชาวบ้านจะเริ่มทยอยพาย เรือนำสินค้าหลากหลายนานาชนิด อาทิ อาหาร ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ มาขายให้กบั นักท่องเที่ยว หรือคนในท้องถิ่นที่สญ ั จรไปมาที่ตลาดอัมพวา ทำให้ ได้สมั ผัสกับธรรมชาติของชีวิตของชุมชนริมน้ำ ซึ่งเป็ น ที่นา่ ประทับใจอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถที่จะหาซื้อ อาหารมานัง่ รับประทาน บริเวณริมคลองอัมพวาติด กับตลาดน้ำ ซึ่งได้มกี ารจัดสถานที่ไว้ทำให้มคี วาม สะดวกสบายมากยิ่งขึน้

34


การเดินทาง ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ เดิม) ไปถึงหลัก กม.ที่ 63 ชิดซ้ายใช้ทางคูข่ นานต่างระดับ เข้าตัวเมือง สมุทรสงคราม ถึงสี่แยกเลีย้ วขวา -เลีย้ วซ้าย ข้ามทาง รถไฟ เลีย้ วขวาถึงสามแยกไฟแดงเลีย้ วซ้ายวิ่งตรงไป ประมาณ 6 กม. ถึงสามแยกอัมพวาชิดซ้ายเข้าอัมพวา วิ่งตรงผ่านตลาดอัมพวา ข้ามสะพานคลองอัมพวา (สะพานเดชาดิศร) ซุม้ ประตูวดั ทางเข้าอยูซ่ า้ ยมือ

รถประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้- รถสาย 76 กทม.-ดำเนิน สะดวก เป็ นรถปรับอากาศผ่านจังหวัดจังหวัด สมุทรสงครามถึงตลาดอัมพวา เดินผ่านตลาด ข้ามคลองอัมพวา ตรงไปถึงวัด- สาย 967กทม.สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งสมุทรสงคราม ขึน้ รถประจำทางสาย 333 แม่กลอง-อัมพวา บางนกแขวก ผ่านหน้าวัด

35


น้ำตกนางรอง จ.นครนายก

น้ำตกนางรอง จ. นครนายก

เป็ นน้ำตกที่คนนิยมไปเที่ยวเป็ นจำนวนมาก ด้วยระยะทาง 100 กิโลเมตรเศษๆ จากกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก น้ำตกนางรองตัง้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัง้ อยูท่ ี่ ต.หินตัง้ อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ 20 กิโลเมตร ตามทางหลวง 3049 เป็ นน้ำตกที่ลดหลัน่ เป็ นชัน้ ๆไม่สงู นัก แต่ละชัน้ มีแอ่งให้ลงเล่นน้ำ เป็ นน้ำตกขนาดกลาง ที่มคี วามสวยงานแห่งหนึง่ ของ จังหวัดนครนายก

36


ส่วนการชมวิวน้ำตก ต้องเดินตามถนน ลาดยางขึน้ ด้านบนอีก 200 เมตร จะเห็นสะพาน ทางขวามือพาดผ่านน้ำตก เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม มากมองเห็นน้ำตกนางรองเป็ นชัน้ ๆ นักท่องเที่ยว นิยมถ่ายรูปน้ำตกที่จดุ นี้ เมือ่ เดินเข้าไปจนสุดถนน จะเจอบ้านพักจอมพล ป. พิบลู สคราม ที่ทา่ นผูห้ ญิ งละเอียดได้สร้างขึน้ ปั จจุบนั น้ำตกนางรองอยูภ่ าย ใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครนายก

อัตราค่าผ่านประตู

1.รถยนต์สว่ นบุคคล พร้อมคนขับ คันละ 50 บาท, ผูโ้ ดยสารคนละ 10 บาท

2.รถจักยานยนต์ คันละ 10 บาท, ผูซ้ อ้ นท้ายคนละ 10 บาท 3.รถโดยสาร 6 ล้อ (รถตู,้ สองแถว) พร้อมคนขับ คันละ 100 บาท, ผูโ้ ดยสารคนละ 10 บาท 4.รถบัส พร้อมคนขับ คันละ 200 บาท, ผูโ้ ดยสารคนละ 10 บาท 5. บุคคลธรรมดา คนละ 10 บาท *เด็กสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรไม่เสียค่าผ่าน ประตู ใช้บริการได้ 4 ชัว่ โมง เกินคิดชัว่ โมงละ 10 บาท เศษของชัว่ โมงคิดเป็ นหนึง่ ชัว่ โมง

37


อุทยานประวั ติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ ุทยานประวัติศาสตร์ จ. พระนครศรีอย ุธยาอย ุธยา ประวัติ

โบราณสถานที่น่าสนใจ ...

พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวง เป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และเป็ นทัง้ ศูนย์ ซากปรักหักพังในอุทยานประวัตศิ าสตร์อยุธยา กลางด้านการเมืองและการปกครองในเวลาเดียว ที่เห็นในปั จจุบนั นี้ ได้รบั การก่อตัง้ โดยสมเด็จพระรา กัน เมือ่ แรกสร้างกรุงศรีอยุธยานัน้ สมเด็จพระเจ้าอู่ มาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอูท่ อง ในปี พ.ศ. 1983 ในช่วง ทอง (พ.ศ. 1893-1912) วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมเป็ นพระราชวังที่ เวลานัน้ เมืองอยุธยาเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย มีอายุยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริยป์ กครอง ประทับซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอูท่ อง) ทรงสร้างขึน้ ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโล 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ จนถึงปี พ.ศ.2112 เสียกรุงให้กบั พม่า ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็ นหน่วย กนาถ พ.ศ. 1991 โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยพระราชวังไป สร้างใหม่ทางด้านริมแม่นำ้ ลพบุรี และอุทิศพระราช งานสำคัญ ในการดำเนินการ จนองค์การศึกษา วังให้เป็ นวัดสำหรับประกอบพิธีตา่ ง ๆ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ วัดราชบูรณะ เป็ นวัดที่สำคัญวัดหนึง่ ใน ยูเนสโก้มมี ติให้ประกาศขึน้ ทะเบียนนครประวัตศิ าสตร์ สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมราชาธิราช พระนครศรีอยุธยาเป็ น “มรดกโลก” เมือ่ วันที่ 13 ที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯให้สถาปนา ธันวาคม พ.ศ.2534 มีพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณ ขึน้ ในปี พ.ศ. 1967 โบราณสถานเมืองอยุธยา

38


การเดินทาง เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)ผ่านประตูนำ้ พระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลีย้ วซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสูจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา เส้นทางที่สอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302(ถนนงามวงศ์วาน) เลีย้ วขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์)ข้ามสะพานนนทุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทางปทุมธานีสามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนาเข้าทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสูจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยาเปิ ดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-18.00นาฬิกา อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท

39


หั วหิน จ.ประจวบคีรขี ั นธ์ ทะเลหัวหิน จ. ประจวบคีรขี นั ธ์

หัวหิน อยูห่ ่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศใต้ ประมาณ 200 กิโลเมตร อยูต่ ดิ ชายฝัง่ ทางทิศตะวัน ตกของอ่าวไทย จัดได้ว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนตาก อากาศริมทะเลที่เก่าแก่ที่สดุ ของประเทศไทย หัวหินได้ ถูกเปลีย่ นแปลงจากแต่เดิมที่เป็ นชุมชนชาวประมง มา เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมในปี 2463 และเริ่มมี การก่อสร้างทางเดินรถไฟสถานีหวั หินในพระบาท สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 (ปี พ.ศ. 2453-2468) รวมถึงพระราชวังไกลกังวลในรัชกาล ที่ 7 ปี พ.ศ. 2469 พระราชวังแห่งนีไ้ ด้ถกู ใช้เป็ นที่ ประทับรับรองของพระราชวงศ์ เมือ่ มีการเสด็จเยือน หัวหินปั จจุบนั หัวหินเป็ นที่รจู้ กั และได้รบั ความนิยม จากนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็ น จำนวนมาก นอกจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวสวยงามที่ดงึ ดูด นักท่องเที่ยวแล้ว หัวหินยังมีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว หลายแห่ง ซึ่งตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองหัวหินพร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวกครบครันไว้คอยต้อนรับนักท่อง เที่ยวให้เข้ามาสัมผัสแหล่งอารยธรรม

ประเพณีของไทยที่มตี ลอดทัง้ ปี เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีวนั ลอยกระทง มหกรรม ดนตรีหวั หินแจ๊สเฟสติวลั หัวหิน-ชะอำกอล์ฟเฟสติวลั และการแข่งขันครัง้ สำคัญ “การแข่งขันหัวหินโปโลช้าง ชิงถ้วยพระราชทาน”

สิ่งน่าสนใจ

ชายหาดหัวหิน มีความยาวถึง 5 กม.หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด บริเวณแหลมหินซึ่งอยูป่ ลายหาด ด้านหนึง่ จะมีโขดหินขนาดต่างๆ กระจายอยูท่ วั ่ ไป อย่างสวยงาม ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของหาดแห่งนี้ พ้นจา กบริเวณนีไ้ ปเป็ นหาดทรายยาวไปจนถึงเขาตะเกียบ ทะ เลหน้าชายหาดหัวหินไม่ลกึ มากเหมาะแก่การลงเล่นน้ำ อีกทัง้ บริเวณหาดค่อนข้างเงียบสงบเหมาะสำหรับเดินเ ล่นชมทะเล มีร่มเงาของต้นหูกวางและมะพร้าวให้แวะพั กหลบร้อนอยูเ่ ป็ นระยะ การขีม่ า้ เที่ยวบริเวณหาดเป็ นเอกลักษณ์อย่า งหนึง่ ของการมาเที่ยวที่นี่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริก ารขีม่ า้ เที่ยวได้ที่บริเวณชายหาดปลาย ถ.ดำเนินเกษม หรือข้างโรงแรมโซฟิ เทล เซ็นทรัลหัวหิน

40


ตัวอย่างค่าบริการต่างๆ

- เตียงผ้าใบ 20บาท/วัน(ฟรีสำหรับนัก ท่องเที่ยวที่สงั ่ อาหารกิน) - ห่วงยาว 20-40 บาท/วัน - ถ่ายรูปคูม่ า้ 20 บาท/รูป - ขีม่ า้ ชมชายหาด 300 บาท/คน/15 นาที, 400 บาท/คน/30 นาที - อาบน้ำจืด 15 บาท/คน

41


ภาคใต้

42


แหลมพรหมเทพ จ. ภูเก็ต

43


แหลมพรหมเทพ จ. ภ ูเก็ต

เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามของภูเก็ต อยูห่ ่างจากหาดราไวย์ ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็ นแหลมที่อยู่ ตอนใต้สดุ ของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า จากริมหน้าผามีแนวต้นตาลลาดลงสูป่ ลายแหลมที่เป็ น โขดหิน สามารถเดินไปจนถึงปลายแหลมได้ มองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต และสามารถเห็นเกาะแก้วอยูด่ า้ น หน้าแหลม ทางขวาจะเห็นแนวหาดทรายของหาดในหาน แหลมพรหมเทพนับเป็ นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึง่ นอกจากนัน้ ยังมี “ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ” สร้างขึน้ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฉลองสิริ ราชสมบัตคิ รบ 50 ปี “ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ” นีม้ ขี นาดความกว้างที่ฐาน 9 เมตร สูง 50 ฟุต และแสงไฟจากโคมไฟจะมองเห็นไกลถึง 39 กิโลเมตร ใช้เป็ นเครื่องหมายในการเดินเรือเนือ่ งจากภูเก็ตถือเ ป็ นศูนย์กลางเส้นทางคมนาคมในทะเลอันดามันที่ สำคัญ ภายในประภาคารมีการแสดงนิทรรศการ เกีย่ วการสร้างประภาคาร การรักษาเวลามาตรฐาน การคำนวณ และแสดงเวลาดวงอาทิตย์ขนึ้ และตก เรือหลวงจำลองพร้อมประวัตเิ รือแต่ละลำ จากบน ยอดของประภาคารยังเป็ นจุดชมทิวทัศน์บริเวณ แหลมพรหมเทพโดยรอบ

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์สว่ นตัว จากตัวเมืองภูเก็ตไปตาม ทางหลวงหมายเลข 4027 และ 4024 ผ่านหาด ราไวย์และหาดในยะ จากนัน้ ตรงไปตาม ทางหลวง หมายเลข 4233 อีกประมาณ 650 ม. ก็ถึงลานจ อดรถของแหลมพรหมเทพต้องเดินขึน้ บันได ไปบน เนินสูง เพื่อไปจุดชมวิว ถ้าต้องการชมทิวทัศน์ ที่ปลายแหลมพรหมเทพต้องเดินต่อไปตามทางดินอีก ประมาณ 1 กม. หรือจะชม 2. โดยรถโดยสารประจำทางนัง่ รถสอง แถมสายภูเก็ต-ราไวย์-ในหานหรืออาจจะเหมา รถแท๊กซี่มาก็ได้

44


45


แหลมสมิหลา จ. สงขลา

แหลมสมิหลา จ. สงขลา

แหลมสมิหลา อยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน(ตลาดสดเทศบาล)ประมาณ 2.5 กิโลเมตรมีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มรื่น รูปปั้ นนางเงือกอันเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา และรูป ปั้ นหนูแมวโดยรอบบริเวณได้จดั สวนหย่อมไว้ดรู ่มรื่นเหมาะเป็ นที่นงั ่ พักผ่อนยามเย็น เมีอ่ มองออกไปใน ทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อันเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึง่ ของแหลมสมิหลา ที่มเี รื่องเล่าต่อกันมาว่า มีพอ่ ค้าชาวจีนผูห้ นึง่ คุมเรือสำเภาเดินทางมาค้าขายระหว่างจีนกับสงขลา เป็ นประจำ วันหนึง่ พ่อค้าผูน้ ไี้ ด้ซื้อหมากับแมวลงเรือไปเมืองจีนด้วย หมากับแมวอยูบ่ นเรือนานๆเกิดความเบื่อ หน่ายจึงปรึกษาหาวิธีการที่จะกลับบ้าน หมากับแมวได้ทราบว่าพ่อค้ามีดวงแก้ววิเศษที่ทำให้ไม่จมน้ำ แมวจึงคิด อุบายโดยให้หนูไปขโมยแก้ววิเศษของพ่อค้ามา และหนูขอหนีขนึ้ ฝัง่ ไปด้วยทัง้ สามว่ายน้ำหนีลงจากเรือโดยที่หนู อมดวงแก้วเอาไว้ในปาก ขณะนัน้ หนูนกึ ขึน้ ได้ว่าถ้าถึงฝัง่ หมากับแมวคงจะแย่งเอาดวงแก้วไปจึงคิดที่จะหนี ฝ่ าย แมวซึ่งว่ายตามหลังมาก็คิดเช่นกัน จึงว่ายน้ำรี่ไปหาหนูหนูตกใจว่ายน้ำหนีไม่ทนั ระวังตัว ดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ จึงตกลงจมหายไปในน้ำ หนูและแมวต่างก็หมดแรงจมน้ำตาย กลายเป็ นเกาะหนูเกาะแมวอยูท่ ี่อา่ วหน้าเมือง ส่วนหมาตะเกียกตะกายว่ายน้ำไปจนถึงฝัง่ และสิ้นใจตายด้วยความเหน็ดเหนือ่ ยกลายเป็ นหินบริเวณเขาตังกว นอยูร่ ิมอ่าวสงขลา ดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากหนูแตกละเอียดกลายเป็ นหาดทรายแก้วอยูท่ างด้านเหนือของ แหลมสน

46


หาดสมิหลา ชายทะเลเมืองสงขลาซึ่งเปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติที่ตอ้ นรับผูม้ าเยือนเรื่อย มาจนปั จจุบนั หาดสมิหลาอยูท่ างตอนเหนือของชายทะเลเมืองสงขลาถัดจากแหลมสนอ่อนทอดยาวไปจรด แหลมสมิหลาที่อยูท่ า้ ยหาดทางด้านใต้ เป็ นชายหาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลกึ มาก เล่นน้ำได้ดี ตลอดแนวจัดเป็ นสถานที่พกั ผ่อนทางวิ่งออกกำลังกาย จุดชมวิวที่มที ิวทัศน์ของเกาะหนู เกาะ แมวเป็ นฉากหลังมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนัง่ อยูบ่ นโขดหิน อันเป็ นสัญลักษณ์ของสมิหลาพร้อมด้วยรูป ปั้ นแมวและหนูที่บอกเล่าตำนานของเกาะหนูเกาะแมวเป็ นที่ทอ่ งเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวตัง้ ใจมาเยือนเมือ่ มาถึง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมที่น่าสนใจในแหลมสมิหลา

1.ชมทิวทัศน์แหลมสมิหลาและทะเลสงขลา 2.ชมปฏิมากรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของสมิหลา 3.พักผ่อนในบรรยากาศชายทะเล 4.เดิน-วิ่งออกกำลังกาย

การเดินทางไปยังแหลมสมิหลา

หาดสมิหลา อยูใ่ นเขตเทศบาลนครสงขลา ห่างจากตลาดสดเทศบาลเพียง 2.5 กม. การเดินทางสะดวก มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว

47


เกาะสมุย จ .สุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย จ. ส ุราษฎร์ธานี

หาดเฉวง หาดนาเทียน หาดตลิง่ งาม หาดละไม นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการหาดทราย ทะเล สายลม และ เกาะสมุย ตัง้ อยูใ่ นบริเวณอ่าวไทย เป็ นอำเภอ แสงแดด ชายหาดที่ทอดยาวขนานไปกับทะเล ต้น หนึง่ อยูใ่ นเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี(เป็ นเกาะที่ใหญ่ ที่สดุ ใน จ.สุราษฎร์ธานี) ห่างจากสุรษฎร์ธานีไปทาง มะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลใสสวย ล้วนเป็ น ทิศตะวันออก ประมาณ 84 กิโลเมตร มีเนือ้ ที่ 247 เสน่หท์ ี่ทำให้นกั ท่องเที่ยวที่เคยไปสมุยมาแล้วต้อง หวนกลับไปอีกครัง้ แล้วครัง้ เล่า อาหารทะเลสดๆ ตารางกิโลเมตร กว้าง 21 กิโลเมตรยาว 25 ก็เป็ นอีกเสน่หท์ ี่ชวนให้นกึ ถึง ลักษณะภูมอิ ากาศเป็ น กิโลเมตรถนนโดยรอบเกาะ(ถนนสายทวีราษฎร์ แบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือฤดูฝน เริ่มตัง้ แต่ ภักดี) ยาว 50 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็ นที่ราบ เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มเดือน ล้อมส่วนที่เป็ นภูเขาตรงกลางเกาะ เกาะสมุย เป็ นเกาะที่มหี าดทรายสวยทรายขาวมีชอื่ ห พฤศจิกายน-มกราคม เป็ นช่วงที่มลี มมรสุมและฤดู ร้อนตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งคลืน่ ลมสงบ ลายแห่งอาทิ

48


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะสมุย

หาดเฉวง เป็ นชายหาดที่มชี อื่ เสียงที่สดุ ของ เกาะ สมุย มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร หาดทราย มีลกั ษณะขาวสะอาดและมีหอ้ งพักไว้บริการนักท่อง เที่ยวมากมาย อีกหาดที่นา่ สนใจก็คือ หาดละไม เป็ น ชายหาดที่มชี อื่ เสียงรองลงมาจากหาดเฉวงโดยจะมี ระยะทางสัน้ กว่า แต่นำ้ ทะเลจะใสมากจนมองเห็นปลา ว่ายอยูใ่ นน้ำจึงเหมาะสำหรับการว่ายน้ำ หาดตลิ่งงาม เป็ นหาดที่อยูถ่ ดั ไปในทางทิศใต้ของ ท่าเรือเฟอร์รี่ เป็ นหาดขึน้ ชือ่ ในการชมพระอาทิตย์ ตกที่สวยที่สดุ บนเกาะ เนือ่ งจากด้านหน้าของหาด เป็ นที่ตงั้ ของเกาะสี่เกาะห้า ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ตก จะสามารถมองเห็นภาพของดวงอาทิตย์ตกลง ระหว่างกลางเกาะทัง้ สอง และจมหายไปในทะเลเป็ น ภาพที่สวยงามมาก ในช่วงเย็นหาดแห่งนีจ้ ึงเต็มไป ด้วยนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วง กลางวันยังสามารถเช่าเหมาเรือเพื่อเดินทางไปยัง เกาะสี่-เกาะห้า ดำน้ำชมปะการัง หรือจะเลือกพัก ผ่อนด้วยการตกปลาก็ยงั ได้

หาดละไม หาดแห่งนีเ้ ป็ นหาดขึน้ ชือ่ ด้วยความ สวยของโค้งอ่าว ที่มที ิวมะพร้าวปลูกอยูเ่ ป็ นแนว ในบางช่วงของหาดระดับน้ำลึก คลืน่ แรง แหล่ง ท่องเที่ยวขึน้ ชือ่ บนหาดแห่งนี้ ได้แก่ศนู ย์วฒ ั นธรรม วัดละไมและหินตา หินยาย โขดหินรูปร่างประหลาด บริเวณอ่าวละไมซึ่งเล่ากันว่ามีตา-ยายชาวปากพนัง คูห่ นึง่ เดินทางด้วยเรือใบไปจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อจะไปสูข่ อผูห้ ญิงให้กบั ลูกชาย แต่เมือ่ เรือแล่น มาถึงแหลมละไมเกิดพายุใหญ่จนเรือล่มทำให้ตาและ ยายเสียชีวิต แล้วคลืน่ ก็ซดั ขึน้ มาเกยที่หาดจนกลาย เป็ นหินอย่างในปั จจุบนั นี้

49


เกาะพีพ ี จ.กระบี่ เกาะพีพี จ. กระบี่

อาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทรอาณาจักรของสิ่งมี ชีวิตใต้ทะเล อุดมไปด้วยปะการังหลากหลายชนิด ดอกไม้ทะเลฝูงปลาน้อยใหญ่ เป็ นสังคมแห่งโลกใต้ผื นน้ำอันงดงาม เกาะพีพีเป็ นเกาะภูเขาหินปูน บางเกา ะมีอา่ วที่มเี ขาสูงโอบล้อมอยูเ่ กือบรอบจนเกือบเป็ นท ะเลใน เช่นที่อา่ วมาหยาเกาะพีพีดอนมีความสวยงาม ติดอันดับต้นๆของโลก ชายหาดของทุกเกาะสวยงาม ทรายขาวน้ำทะเลใส สีสนั ที่สวยงามของปะการัง ใต้ ทะเลที่มชี วี ิตชีวาเป็ นสิ่งที่นกั ท่องเที่ยวได้พบ จากหล ายๆกิจกรรมการท่องเที่ยวยอดนิยมทัง้ การชมวิว พักผ่อน เล่นน้ำ ดำน้ำทัง้ ตืน้ และลึก พายเรือแคนู/คา ยัคมากมายจนนักเดินทางทัง้ หลายไม่อาจท่องเที่ยวอ ย่างทัว่ ถึงในการมาเพียงครัง้ เดียว และตัง้ ใจที่จะมาอี กครัง้ หรือหลายๆครัง้ กันเลยทีเดียว

สิ่งน่าสนใจอื่นๆในเกาะพีพี

1.เกาะพีพี จะแยกเป็ นสองเกาะนัน่ ก็คือเกาะพีพี ดอนและเกาะพีพีเลเกาะพีพีดอนจะเป็ นเกาะขนาดใหญ่ จะมีโรงแรม ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกคร บครัน เป็ นที่รองรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาพักผ่อนและค้ างคืนที่เกาะพีพี 2.เกาะพีพีเล เป็ นเกาะที่มสี ภาพสวยงามมาก เป็ น ที่ตงั้ ของอ่าวมาหยาอันเลือ่ งชือ่ นักท่องเที่ยวจะต้อง ซื้อบริการล่องเรือเข้ามาชมมีเรือหางยาวบริการจาก เกาะพีพี และเรือสปี ดโบ๊ทให้บริการตรงมาจากอ่าวนาง 3.หินกลาง เป็ นกองหินปะการังที่อยูร่ ะหว่างเกาะ พีพีและเำกาะไผ่ บริเวณนีจ้ ะมีปะการังที่คอ่ นข้าง สมบูรณ์ บรรดาบริษทั ทัวร์จะจอดเรือ ให้ลกู ทัวร์ลง ดำน้ำตืน้ ที่บริเวณนี้

50


การเดินทางไปยังเกาะพีพี จากจังหวัดกระบี่ ไปตามถนนสายในเมือง-ในสระ ระยะทางประมาณ 18กิโลเมตรจากตัวเมืองกระบี่ถึงหาดน พรัตน์ธาราฯจากนัน้ ใช้เส้นทางเลียบชายทะเลที่เชือ่ มระหว่างหาดนพรัตน์ธาราฯและหาดบ้านอ่าวนางไปทางทิ ศใต้ ระยะทาง 6 กิโลเมตรสำหรับไปชมอ่าวพระนางต้องนัง่ เรือประมาณ 20 นาที และจากหาดนพรัตน์ธาราฯ มีทางแยกไปสุสานหอย 75 ล้านปี ระยะทาง 11 กิโลเมตร การเดินทางไปเกาะพีพี มีเรือจากท่าเรือคลองแห้ง ซึ่งอยูห่ ลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทัง้ แบบเรือทัวร์และเรือโดยสาร การเดินทางไปเที่ยวตามเกาะต่างๆที่อยูใ่ กล้ชายฝัง่ มีเรือหางยาวซึ่งจอดอยูบ่ ริเวณอ่าวนา ง ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ และนอกจากนีห้ ากต้องการเที่ยวเป็ นแพ็คเกจ ไปเกาะพีพี อ่าวมาหยา และบริเวณใกล้เคียง จะมีเรือสปี ดโบ๊ทให้บริการ สามารถติดต่อได้ผา่ นบริษทั ทัวร์บริเวณอ่าวนาง ค่าบริการประมาณ 1600 บาท/คน

51


เกาะมุก-ถ้ำมรกต จ. ตรั ง

เกาะมุก

เกาะมุก-ถ้ำมรกต จ. ตรัง

เป็ นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึง่ ในน่านน้ำตรัง หากมองจากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นหัวแหลมของ เกาะมุก ยื่นแหลมออกมากลางทะเล บริเวณหัวแหลม คือเขตชุมชนบ้านเกาะมุก ที่ขนาบด้วยหาดเทียบท่า เรือเข้าหมูบ่ า้ น คือ หาดหัวแหลม และอีกด้านมีลกั ษณะโค้งเป็ นอ่าวกำบังลมได้ดี เรียกว่า อ่าวพังกา ชาย ทะเลทัง้ สองด้านมีหาดทรายขาวสะอาด น้ำใส เหมาะที่จะเล่นน้ำได้ดี ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็ นโขดผาสู ง ตระหง่าน หันหน้าออกสูท่ ะเลใหญ่ ทางด้านทิศตะวันตก หมูบ่ า้ นชาวประมงจะอยูท่ างฝัง่ ตะวันออกของตัว เกาะ ซึ่งหันหน้าเข้าแผ่นดินใหญ่ หน้าผาโขดหินสูงเป็ นที่อยูอ่ าศัยของนกนางแอ่นและได้ซกุ ซ่อนถ้ำมรกตหรือ ถ้ำน้ำ อยูท่ างทางด้านทิศตะวันตกของตัวเกาะ

52


ถ้ำมรกต

ถ้ำมรกต เป็ นถ้ำที่อยูบ่ นเกาะมุกต์ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ถ้ำมรกต ถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเล จะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านัน้ ปากถ้ำเป็ นโพรงเล็กๆ การเข้าออกจะต้องลอยคอในน้ำ ลอดถ้ำอันมืดมิด ผ่านเส้นทางคดโค้ง ระยะทางประมาณ 80 เมตร จากทะลุสถ่ ู ำ้ ด้านในซึ่งเป็ นหาดทรายขาวนวลมีป่าไม้เขียวขจี เป็ นฉากหลังและมีโพรงรับแสงสว่างลงมาจากด้านบนได้ ที่สดุ แห่งความมหัศจรรย์นนั้ ยังอยูท่ ี่บริเวณปาก ทางเข้าถ้ำซึ่งน้ำทะเลเป็ นสีเขียวมรกตงดงามยิ่งนัก

กิจกรรม & จุดที่น่าสนใจใน เกาะมุก - ถ้ำมรกต

1.ลอยคอในน้ำ ลอดถ้ำอันมืดมิด ถ้ำ มหัศจรรย์กลางทะเลจะเข้าออกได้เฉพาะ ช่วงน้ำลงเท่านัน้ ปากถ้ำเป็ นโพรงเล็กๆ การเข้าออกจะต้องลอยคอในน้ำลอดถ้ำอันมื ดมิด ผ่านเส้นทางคดโค้ง ระยะทางประมาณ 80 เมตร 2.จากทะเลสูถ่ ำ้ ด้านในซึ่งเป็ นหาดทราย ขาวนวล จากทะเลสูถ่ ำ้ ด้านในซึ่งเป็ นหาดทร ายขาวนวลมีป่าไม้เขียวขจี เป็ นฉากหลังและ มีโพรงรับแสงสว่างลงมาจากด้านบนได้ 3.ประกายสีมรกต ทุกวันเวลาในยามบ่าย เมือ่ แสงแห่งดวงตะวัน สาดส่องพื้นน้ำ เวิ้งถ้ำ ก็พลันเปล่งประกายสีมรกต 4.พักผ่อนบนชายหาดหาดทรายบน เกาะมุก น้ำทะเลใส เงียบสงบพักผ่อนบนชาย หาดนอนฟั งเสียงคลืน่ เบาๆดืม่ เครื่องดืม่ เย็น หรืออ่านหนังสือ เล่นน้ำทะเลพร้อมฝูง ปลาหลายพันธุห์ ลากสีสนั ที่จะมาแหวกว่าย รอบอยูต่ วั คุณ

53


sudarat salae 120  
sudarat salae 120  

Book531171120

Advertisement