Page 1

พระอภัยมณี ฉบับ การ์ตูน


สารบัญ พระอภัยมณี เกร็ดวรรณคดี

1 - 22 23-24


4

พระอภัยมณี


5

ตอนที่ 1 การผจญภัยของพระอภัยมณี

พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเป็ นโอรสของท้าวสุ ทศั น์และปทุมเกสร กษัตริ ยผ์ คู ้ รองเมืองรัตนา เจ้าชาย ทั้งสองได้ออกเดินทางจากบ้านเมืองเพื่อเรี ยนไสยศาสตร์ และเสาะหาของวิเศษจากทิศาปาโมกข์ตามคำสัง่ ของ บิดา แต่พระอภัยมณี กลับเลือกเรี ยนวิชาดนตรี คือการเป่ าปี่ ได้เป็ นเอก มีอานุภาพโน้มน้าวจิตในคนหรื อประหาร ผูฟ้ ังได้ตามใจปรารถนา ส่ วนศรี สุวรรณเรี ยนวิชากระบี่กระบองจนเป็ นเลิศ เมื่อกลับมาถึงบ้านเมือง ท้าวสุ ทศั น์โ กรธมากที่โอรสไม่ปฏิบตั ิตามคำสัง่ และโดยที่ไม่ได้พิจารณาคุณค่าของสิ่ งที่โอรสเรี ยนมา พระองค์ได้ตรัสในทำ นองว่าน่าจะไล่ออกจากเมือง พระอภัยมณี และศรี สุวรรณน้อยใจจึงชวนกันออกจากเมืองไป


6

ทั้งสองพระองค์เดินทางด้นดั้นมาจนถึงริ มฝั่งทะเลได้พบพราหมณ์หนุ่มน้อยสามคน มีโมราู้ชำนาญในการผูกหญ้าเป็ นสำเภายนต์ท่องทะเล วิเชียร ผูส้ ามารถยิงธนูได้คราวละ 7 ลูก และสานน ผูส้ ามารถเรี ยกลมฝนได้ตามใจปรารถนา เมื่อพราหมณ์ทราบปั ญหาของกษัตริ ยท์ ้ งั ส องแล้ว เกิดสงสัยในวิชาเป่ าปี่ ของของพระอภัยมณี วา่ มีคุณค่าอย่างไร พระอภัยมณี เป่ าปี่ ให้ฟัง พราหมณ์ท้ งั สามรวมทั้งศรี สุวรรณได้ฟังก็เคลิ้มหลับใหลไป ระหว่างนั้น นางผีเสื้ อสมุทร ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นถ้ำใต้ทะเลได้ผา่ นมาเห็นพระอภัยมณี นงั่ เป่ าปี่ อยู่ ก็นึกรัก จึงอุม้ พาไปไว้ในถ้ำ แปลงตนเป็ นหญิงสาวคอยปรนนิบตั ิ พระอภัยมณี ดูดวงตาก็รู้วา่ มิใช่มนุษย์แต่กจ็ ำทนต้องอยูก่ ิน กับนางผีเสื้ อสมุทร จนมีลกู ชื่อว่าสิ นสมุทร


7

ฝ่ ายศรี สุวรรณและพราหมณ์ท้ งั สามคน เมื่อตื่นขึ้นมาไม่เห็นพระอภัยมณี กอ็ อกติดตาม จนพลัดหลงไปยังเมืองรมจักร ศรี สุวรรณปลอมตัวเป็ นพราหมณ์เข้าเมือง จนได้พบนางเกษราธิ ดาของท้าวทศวงศ์เจ้าเมือง เกิดความรักต่อกัน ขณะนั้นเมืองรมจักรกำลังประสบปั ญหาคือ ท้าวอุ เทนกษัตริ ยเ์ มืองชวามาสู่ ขอนางเกษรา ท้าวทศวงศ์ไม่ยอมยกให้ เพราะเห็นว่าเป็ นกษัตริ ยต์ ่างชา ติ ต่างศาสนา ท้าวอุเทนยกกองทัพมาตีเมืองรมจักร ศรี สุวรรณและพราหมณ์ท้ งั สามอาสาสู ศ้ ึกจนไ ด้ชยั ชนะ ศรี สุวรรณได้อภิเษกกับนาง เกษรา ได้ครองเมืองรมจักรและต่อมามีธิดานามว่า อรุ ณรัศมี


8

ด้านพระอภัยมณี ได้โอกาสหนีนางผีเสื้ อสมุทร โดยอาศัยลูกคือสิ นสมุทร ทั้ง นี้เพราะสิ นสมุทรเมื่ออายุได้ 8 ปี เป็ นคนมีพละกำลัง มีอำนาจ มีความสามารถเหมือนแม่ ได้เปิ ดหิ นปากถ้ำออกไปเที่ยวเล่น พบเงือกก็จบั มาให้พระอภัยมณี ดู พระอภัยมณี จึงวางแผนหนีร่ว มกับนางเงือกซึ่งอาสาจะช่วยเหลือ หลังจากออกอุบายให้นางผีเสื้ อสมุทรไปจำศีลสะเดาะเคราะห์แ ล้ว พระอภัยมณี และสิ นสมุทรก็หนีนางผีเสื้ อสมุทรมุ่งตรงไปยังเกาะแก้วพิสดารซึ่ งมีพระโยคีผวู ้ เิ ศ ษพำนักอยู่ โดยพระอภัยมณี อาศัยผลัดขี่หลังเงือกพ่อ แม่ และลูกสาว ว่ายน้ำได้กนั ได้หา้ คืน นางผีเ สื้ อสมุทรกับมาถึงถ้ำรู ้เรื่ องก็ตามมาทัน จับเงือกพ่อ เงือกแม่กินเสี ย พระอภัยมณี ขี่หลัง เงือกลูกสาวต่อไป ดยมีสินสมุทรต่อสูก้ บั ผีเสื้ อสมุทรถ่วงเวลาไว้ ในที่สุดพระอภัยมณี นางเ งือกและสิ นสมุทรสามารถขึ้นเกาะแก้วพิสดารได้ นางผีเสื้ อสมุทรไม่สามารถติดตามต่อไป ได้ เพราะอำนาจมนต์ของพระโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดาร และขณะที่พกั อาศัยอยูก่ บั พระโยคี พระอภัยมณี กไ็ ด้นางเงือกเป็ นเมีย ต่อมาพระอภัยมณี และสิ นสมุนทรได้บวชเป็ นฤาษี ได้สนิทสนม กับคนเรื อแตกหลายชาติหลายภาษา ซึ่งอาศัยใบบุญของพระโยคีดว้ ยกัน


9

ตอนที่ 2 การเดินทางของนางสุ วรรณมาลี

กล่าวถึงเมืองผลึก มีทา้ วสิ ลราชเป็ นกษัตริ ยป์ กครอง มีธิดาชื่อว่านางสุ วรรณมาลี ซึ่งได้หมั้นหมายไว้กบั อุศเรน โอรสของกษัตริ ยฝ์ รั่งเมืองลังกา วันหนึ่งนางสุ วรรณมาลีฝันว่า ต้องระเหเร่ ร่อนอยูก่ ลางทะเล พลัดพรากจากบ้านเมือง โหรจึงแนะนำให้สะเดาะเคราะห์โดยก ารออกท่องเที่ยวทะเล ระหว่างการเดินทาง เรื อโดนพายุหลงทิศทาง ไปจนถึงเกาะแก้วพิสดาร ท้าวสิ ลราชและนางสุ วรรณมาลีได้ข้ ึนเฝ้ าพระโยคี และได้พบกับพระอภัยมณี


10

เ มื่อซ่อมแซมเรื อและได้เสบียงอาหารแล้ว ท้าวสิ ลราชก็พระโยคีกลับเมือง พระอภัยมณี สิ นสมุทร แ ละพวกเรื อแตกทั้งหลายก็อาศัยเดินทางไปด้วย ระหว่างการเดินทาง ถึงแม้จะรู ้วา่ นางสุ วรรณมาลีมีคู่หมั้นอยู่ แล้ว พระอภัยมณี กย็ งั เกี้ยวนาง โดยอาศัยสิ นสมุทรเป็ นสื่ อรัก สิ นสมุทรกับนางสุ วรรณมาลีสนิทสนมกันมาก สิ นสมุทรเรี ยกนางว่าแม่ เมื่อนางผีเสื้ อสมุทรซึ่ งวนเวียนคอยพระอภัยมณี อยูท่ ำให้เรื อแตก สิ นสมุทรก็อุม้ นางสุ วรรณมาลีวา่ ยน้ำไป จนกระทัง่ ถึงเกาะและปลอดภัย ท้าวสิ ลราชสู ญหายไปพร้อมไพร่ พล ส่ วน พระอภัยมณี กั บพรรคพวกจากเกาะแก้วพิสดารว่ายน้ำไปขึ้นบนเกาะเล็ก ๆ ต่อมาใช้การเป่ าปี่ เป็ นอาวุธฆ่านางผีเสื้ อสมุทร หลั งจากนั้นได้พบกับอุศเรนคู่หมั้นของนางสุ วรรณมาลีที่ออกเรื อเดินทางติดตามหานางมา เมื่อทราบเรื่ องกัน พระ อภัยมณี กไ็ ด้อาศัยเรื อของอุศเรนติดตามหาสิ นสมุทรและนางสุ วรรณมาลีดว้ ยกัน


11

สิ นสมุทรและนางสุ วรรณมาลี ออกจากเกาะร้างโดยอาศัยเรื อของโจรสุ หรั่งที่แวะเกาะร้างเพื่อหาน้ำจืด เรื อของโจรสุ หรั่งเป็ นเรื อที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีตึกรามบ้านช่อง สวนผลไม้ และสัตว์เลี้ยงอยูบ่ นเรื อครบถ้วน พร้อมพรั่งด้วยเรื อกำปั่นอีกห้าร้อยมีอาวุธครบ เที่ยวปล้นเรื อและบ้านเมืองต่าง ๆ ต่อมาสิ นสมุทรฆ่าหัวหน้าโจรตาย เพราะโกรธหัวหน้าโจรที่ทำลวนลามต่อนางสุ วรรณมาลี ไพร่ พลของโจรสุ หรั่งเกรงกลัวฤทธิ์เดชข องสิ นสมุทร จึงยอมอยูใ่ ต้อำนาจ สิ นสมุทรคุมเรื อโจรสุ หรั่งจนกระทัง่ ถึงเมืองรมจักร เกิดรบพุง่ กับ ศรี สุวรรณ สิ นสมุทรจับศรี สุวรรณได้ ตอนนั้นศรี สุวรรณมองเห็นสิ นสมุทรสวมแหวนของพระอภัยมณี จึงได้ถามขึ้น ก็ทราบว่าเป็ นอาเป็ นหลานกัน ศรี สุวรรณเข้าใจว่านางสุ วรรณมาลีเป็ นแม่แท้ ๆ ของสิ นสมุทร เพราะสิ นสมุทรบอกเช่นนั้น นางสุ วรรณมาลีกไ็ ม่ปฏิเสธ ต่อมาศรี สุวรรณ สิ นสมุทร นางสุ วรรณมาลี และ อรุ ณรัศมี ได้พากันออกติดตามหาพระอภัยมณี เมื่อฝ่ ายที่ตามหากันได้พบกัน ความยุง่ ยากก็เกิดขึ้น เพราะสิ นสมุทรไม่ยอมคืนน างสุ วรรณมาลี และนางสุ วรรณมาลีกเ็ ลือกที่จะอยูก่ บั สิ นสมุทร ซึ่ งหมายความว่านางเลือกอยูก่ บั พระอภัยมณี แทนที่จ ะเลือกอุศเรน ทั้งสองฝ่ ายจึงทำสงครามกัน อุศเรนถูกสิ นสมุทรจับได้ แต่พระอภัยมณี ขอชีวติ ไว้เพื่อตอบแทน บุญคุณ อุศเรนกลับเมืองลังกาด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท


12

ส่ วนฝ่ ายพระอภัยมณี เดินทางสู่เมืองผลึก มเหสี ทา้ วสิ ลราชเห็นนางสุ วรรณมาลีกลับ มาก็ดีใจมาก เมื่อนางทราบว่าพระอภัยมณี เป็ นโอรสกษัตริ ยแ์ ละมีรูปงาม นางจึงยกเมืองผลึกใ ห้พระอภัยมณี ครอบครองหวังจะได้อภัยมณี เป็ นเขย แต่นางสุ วรรณมาลีไม่ยอมอภิเษกกับพระ อภัยมณี เพราะนางเห็นว่า พระอภัยมณี ใจโลเล ขี้ขลาด ไม่กล้าตัดสิ นใจเมื่อเกิดปั ญหากับอุศเรน ทำให้นางต้องอับอายขายหน้า นางจึงออกบวชเป็ นชี พระอภัยมณี พยายามอย่างไรก็ไม่ประสบผล จนกระทัง่ ได้นางวาลี หญิงเจ้าปัญญาแต่รูปชัว่ มาช่วยวางแผน จึงได้อภิเษกกับนาง เมื่อทุกสิ่ งทุก อย่างเรี ยบร้อยแล้ว พระอภัยมณี จึงได้ศรี สุวรรณและสิ นสมุทร เดินทางกลับไปเยีย่ มท้าวสุ ทศั น์ที่เ มืองรัตนา


13

ตอนที่ 3 กำเนิดสุ ดสาคร และศึกระหว่ างเมืองผลึก กับเมืองลังกา

นางเงือก ซึ่งอาศัยอยูท่ ี่อ่าวหน้าเกาะแก้วพิสดารได้คลอดลูกชาย พระโยคีนำไปเลี้ยงไว้ให้ชื่อว่า สุ ดสาคร สุ ดสาครเป็ นเด็กที่มีความสามารถโดยกำเนิดอยูแ่ ล้ว เมื่อได้เรี ยนวิชาอาคมจากพระโยคีกย็ ง่ิ เก่งกล้ามากขึ้น เมื่ออายุได้สามขวบก็ลาพระโยคีและแม่ ออกตามมหาบิดา โดยมีมา้ นิลมังกร ม้าวิเศษ ลูกผสมระหว่างม้ากับมังกร ซึ่งจับได้กลางทะเลเป็ นพาหนะคู่ใจ และมีไม้เท้าของพระโยคีเป็ นอาวุธ คู่มือ ระหว่างการเดินทางได้ผจญภัยต่าง ๆ กันเช่น รบกันพวกผีดิบ ถูกชีเปลือยเฒ่าเจ้าเล่ห์ผลักตกเหว แต่ทุกครั้งพระโยคีกม็ าช่วย และสอนให้รู้ถึงการดำรงชีวติ ในโลกด้วย


14

ต่ อมาสุ ดสาครได้ เข้ าไปถึงเมืองการะเวก กษัตริย์เมือง การะเวกเห็นเข้ าก็นึกรัก จึงเลีย้ งไว้ เป็ นโอรสบุญธรรมคู่กบั ธิดาของพระองค์ ชื่อเสาวคนธ์ ต่ อมาพระองค์ มโี อรสอีกองค์ หนึ่งคือหัสไชย สุ ดสาครอยู่ในเมืองการะเวกถึง 10 ปี ก็ทูลลาเจ้ าเมืองการะเวกติดตามพระบิดา นางเสาวคนธ์ และหัสไช ยได้ ขอติดตามไปด้ วย ต่อมาสุ ดสาครได้เข้าไปถึงเมืองการะเวก กษัตริ ยเ์ มือง การะเวกเห็นเข้าก็นึกรัก จึ งเลี้ยงไว้เป็ นโอรสบุญธรรมคู่กบั ธิดาของพระองค์ ชื่อเสาวคนธ์ ต่อมาพระองค์มีโอรสอีกองค์หนึ่งคือหัสไชย สุ ดสาครอยูใ่ นเมืองการะเวกถึง 10 ปี ก็ทูลลา เจ้าเมืองการะเวกติดตามพระบิดา นางเสาวคนธ์และหัสไชยได้ขอติดตามไปด้วย


15

สงครามระหว่างเมืองผลึกกับเมืองลังกาเกิดขึ้นจากความโกรธของอุศเรน ผลการรบปรากฏว่าเมืองผลึ กชนะด้วยอุบายอันชาญฉลาดของนางวาลี อุศเรนถูกจับได้ พระอภัยมณี กำลังจะปล่อยกลับเมือง แต่นางวาลีใช้ อุบายยัว่ จนอุศเรนอกแตกตาย ปี ศาจอุศเรนกลับมาฆ่านางวาลีในภายหลังด้วย เจ้าลังกาเศร้าโศกถึงอุศเรนจนตร อมใจตาย นางละเวงวัลลาธิดาได้ครองเมืองต่อมาแล้วทำสงครามแก้แค้นพระอภัยมณี ต่อไป กลายเป็ นศึกยืดเยื้อ มีการใช้อุบายให้กษัตริ ยเ์ มืองต่าง ๆ มาช่วยนางรบ ใครชนะจะได้นางและครองเมืองลังกา ศึกที่สำคัญ ๆ เช่น ศึกเจ้าละมานตีเมืองผลึก ศึกเก้าทัพตีเมืองผลึก ศึกพระอภัยมณี ตีเมืองลังกา เป็ นต้น สงครามครั้งนี้มีประเด็นที่น่า สนใจ ดังนี้


16

1. การทำสงครามของทั้งสองฝ่ าย สุ นทรภู่ได้บรรยายถึงฉากการรบในทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ อ าวุธที่ใช้ในการรบมีท้ งั อาวุธธรรมดา เช่นปื น ดาบ และอาวุธทางไสยศาสตร์ คาถาอาคมการสะกดทัพ แต่สิ่งที่ช้ ีขาดชัยชนะ สุ นทรภู่เน้นที่สติปัญญาของตัวละคร 2. ตัวละครสำคัญในฐานะแม่ทพั ของฝ่ ายเมืองผลึกมี พระอภัยมณี ศรี สุวรรณ สิ นสมุทร นางสุ วรรณมาลี สุ ดสาคร พราหณ์โมรา สานนและวิเชียร พร้อมด้วยนางเสาวคนธ์และหัสไชย ซึ่ งเดินทางมาพ บบิดาที่เมืองผลึกในช่วงที่พระอภัยมณี กำลังหลงรู ปนางละเวงที่ถกู ปี ศาจเจ้าละมานสิ ง ตัวละครสำคัญฝ่ ายเมืองลังกามี นางละเวง นางรำภาสะหรี ลกู อิเรนแม่ทพั นางยุพาผกา นางสุ ลาลีวนั ซึ่งเป็ นธิดาบุญธรรมของนางละเวง โดยมีที่ปรึ กษาคือ พระสังฆราชและบาทหลวงปี โป มีทหารเอกครึ่ งคนครึ่ งผีดิบ คือ ย่องตอด


17

3. การทำสงครามอันยาวนานนี้ จุดเริ่ มมาจากความโกรธแค้นพยาบาท แต่ต่อมาในตอนหลัง ๆ ตัวละครทั้งสองฝ่ ายอ้างว่า ตนต้องทำสงครามเพื่อรักษาชาติและศาสนา ฝ่ ายเมืองผลึกก็กลัวสู ญชาติศาสนา ถ้าแพ้ฝรั่งลังกา ฝ่ ายลังกาก็กลัวสิ้ นชาติศาสนา ถ้าแพ้ฝ่ายเมืองผลึก 4. ขณะที่ตวั ละครอื่น ๆ ฝ่ ายเมืองผลึก มุ่งชัยชนะทางการทหาร แต่พระอภัยมณี กลับทำสงครามโดยอาศัย การเขียนเพลงยาวถึงนางละเวง พระอภัยมณี ให้เหตุผลว่า ถ้าได้นางก็จะได้เมืองด้วย โดยไม่ตอ้ งเสี ยทหารในการรบ ดังคำกลอน “วิสยั พี่ชำนาญแต่การปาก มิให้ยากพลไพร่ ใช้หนังสื อ” ซึ่ งสุ ดท้ายก็ทำสำเร็ จสมประสงค์


18

5. ตัวละครเอกผูช้ ายฝ่ ายเมืองผลึก คือพระอภัยมณี ศรี สุวรรณ สิ นสมุทร สุ ดสาคร ถูกฝ่ ายนางละเวงทำเสน่ห์ จนหนีกองทัพเข้าไปอยูก่ ินกับผูห้ ญิงฝ่ ายเมืองลังกา ศรี สุวรรณกับนางรำภาสะหรี สิ นสมุทรกับนางยุพาผกา สุ ดสาครกับนางสุ ลาลีวนั ทิ้งให้กองทัพฝ่ ายเมืองผลึกอยูใ่ นความควบคุมของ นางสุ วรรณมาลี นางเสาวคนธ์และหัสไชย เหตุการณ์ตอนนี้เป็ นทั้งสงครามรักและสงครามรบ


19

6. สงครามทั้งสองฝ่ ายพัวพันกันจนยุง่ เหยิง บุคคลสำคัญที่มาหย่าทัพให้กษัตริ ยท์ ้ งั หมดสามัคคีกนั คือ พระโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดาร เสร็ จศึกลังกาแล้ว พระอภัยมณี ได้จดั การอภิเษกสิ นสมุทรกับนางอรุ ณรัศมี และสู่ขอนางเสาวคนธ์ให้กบั สุ ดสาคร แต่นางเสาวคนธ์ไม่ยอมอภิเษกด้วย เพราะนางโกรธที่สุดสาครมีเมียฝรั่ง คือนางสุ ลาลีวนั นางจึงปลอมตัวเป็ นฤาษี ชื่อพระอัคนีแล่นเรื อไปยังเมืองวาหุโลม ทำสงครามชนะเจ้าวาหุโลมและได้ครองเมือง ฝ่ ายสุ ดสาครติดตามมาจนถึงเ กาะค้างคาว ได้เรี ยนอุปเท่ห์สตรี จากเฒ่าที่เกาะ พอเข้าเมืองวาหุโลมก็ได้นางเสาวคนธ์ตามที่ปรารถนา


20

ตอนที่ 4 ปิ ดเรื่อง

การศึกครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กบั ลูก ฝ่ ายเมืองลังกามีผนู ้ ำคือ มังคลา ซึ่ งเป็ นโอรส พระอภัยมณี กบั นางละเวง วลายุดา วายุพฒั หัสกัน โอรสของศรี สุวรรณ สิ นสมุทร สุ ดสาคร ตามลำดับ ฝ่ ายเมือ งผลึกประกอบด้วยเมืองผลึก เมืองรมจักร เมืองการะเวก รวมทั้งนางละเวง นางรำภาสะหรี นางยุพาผกาและนา งสุ ลาลีวนั ก็เข้าร่ วมกับฝ่ ายเมืองผลึกด้วย เพราะโกรธแค้นโอรสของตัวเองที่รบกับบิดาและ วงศาคณาญาติ ต้นเหตุของสงครามก็คือ เมื่อมังคลาขึ้นครองเมืองแทนนางละเวง พระสังฆราชยุให้มงั คลาไป แย่งโคตรเพชรของเมืองลังกา ซึ่งนางเสาวคนธ์ขอนางการะเวกไปกลับคืนมา แต่นี่เป็ นเพียงแต่ขอ้ อ้างเท่านั้น เพราะมังคลาส่ งกองทัพไปโจมตี ทั้งเมืองการะเวก เมืองผลึกและเมืองรมจักรในเวลาเดียวกัน


21

พอดีช่วงเวลานั้น พระอภัยมณี ศรี สุวรรณ สิ นสมุทร ไปทำศพท้าวสุ ทศั น์ที่เมืองรัตนา ส่ วนสุ ดสาครแ ละนางเสาวคนธ์ยงั ไม่ได้กลับเข้าเมืองการะเวก ฝ่ ายมังคลาจึงจับนางสุ วรรณมาลีและธิดาคือสร้อยสุ ว รรณ จันทร์สุดา รวมทั้งท้าวทศวงศ์และนางเกษราไปขังไว้ที่เมืองลังกา เมื่อทราบข่าวร้ายพระอภัยมณี ศรี สุวรรณ สิ นสมุทรก็รีบยกทัพไปเมืองลังกาสมทบกับสุ ดสาคร และนางเสาวคนธ์ ฝ่ ายนางละเวงเข้าร่ วมกับฝ่ าย พระอภัยมณี ทำสงครามกับโอรสของตน สุ ดท้ายฝ่ ายลูกก็สูพ้ อ่ แม่ไม่ได้ เลยหลบหนีไป


22

เมื่อเหตุการณ์สงบเรี ยบร้อยแล้ว ศรี สุวรรณก็กลับไปครองรมจักร หัสไชยได้อภิ เษกกับสร้อยสุ วรรณจันทร์สุดาและกลับไปครองเมืองการะเวก สิ นสมุทรครองเมืองผลึก สุ ดสาครครองเมืองลังกา ส่ วนพระอภัยมณี โกรธนางสุ วรรณมาลีละนางละเวงในการที่ไม่ปรอง ดองกัน จึงออกบวชเป็ นฤาษี นางสุ วรรณมาลีและนางละเวงจึงออกบวชเป็ นชี มาคอยรับใช้พร ะอภัยมณี ที่เขาสิ งคุตร


23

เกร็ ดวรรณคดี วรรคทองพระอภัยมณี แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ ถึงเถาวัลย์พนั เกี่ยวที่เลี้ยวลด

มันแสนสุ ดลึกล้ำเหลือกำหนด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

มนุษย์น้ ีที่รักอยูส่ องสถาน

บิดามารดารักมักเป็ นผล

ที่พ่ ึงหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน

เกิดเป็ นคนคิดเห็นจึงเจรจา

แม้นใครรักรักมัง่ ชังชังตอบ

ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา

รู ้สิ่งใดไม่สูร้ ู ้วชิ า

รู ้รักษาตัวรอดเป็ นยอดดี


24

เกร็ ดวรรณคดี เคยสงสัยหรื อไม่วา่ ทำไมนางยักษ์ในเรื่ องพระอภัยมณี แม่ของสิ นสมุทร ถูกเรี ยกว่า “ผีเสื้ อสมุทร” “ผีเสื้ อ” ในความหมายนี้ ไม่ใช่แมลง แต่หมายถึง “พระเสื้ อ” สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็ นผูป้ กปั กรักษา !!! “ผี” โบราณ หมายถึงเทวดาผูเ้ ป็ นใหญ่ ตัวอย่างเช่น เทวดาตามความเชื่อของชาวอีสานที่เป็ นผูป้ ระทานความ อุดมสมบูรณ์ ทำให้ฝนฟ้ าตกต้องตามฤดูกาล ก็เรี ยกว่า “ผีฟ้าพญาแถน” และคติที่ให้ ผี หรื อ ยักษ์ เป็ นผูด้ ูแลรักษาบ้านเมือง หรื อสถานที่ใดๆ พบเห็นได้จากภาพวาดทวารบาล ตามประตูวดั ประตูโบสถ์ หรื อตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจน คือ ยักษ์วดั พระแก้ว ยักษ์ทวารบาลยืนเฝ้ าประตู นัน่ เองขอรับ... พระเสื้ อเมือง คือ เทวดาที่รักษาบ้านเมือง ก็ไม่น่าแปลกที่สุนทรภู่จะยืมคติน้ ีมาสร้างตัวละคร “ผีเสื้ อสมุทร” ให้เป็ นผูด้ ูแลมหาสมุทร

การที่สุนทรภู่มีความรอบรู ้มากมายและรอบด้านเช่นนี้ สันนิษฐานว่าสุ นทรภู่น่าจะสามาร ถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านเอกสารสำคัญซึ่งมีอยูเ่ ป็ นจำนวนค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็ นช่วงหลังการเสี ย กรุ งศรี อยุธยาไม่นาน ทั้งนี้เนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงานของสุ นทรภู่นนั่ เอง นอกจากนี้การที่สุ นทรภู่มีแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตก จนได้สมญาว่าเป็ น ‘มหากวีกระฎุมพี’ ย่อมมีความเป็ นไปได้ ที่สุนทรภู่ซ่ ึงมีพ้นื อุปนิสยั ใจคอกว้างขวางชอบคบคนมาก น่าจะได้รู้จกั มักจี่กบั ชาวต่างประเทศและ พ่อค้าชาวตะวันตก ปราโมทย์ ทัศนาสุ วรรณ เห็นว่าบางทีสุนทรภู่อาจจะพูดภาษาอังกฤษได้กเ็ ป็ นได้ อันเป็ นที่มาของการที่พระอภัยมณี และสิ นสมุทรสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา รวมถึง เรื่ องราวโพ้นทะเลและชื่อดินแดนต่างๆ ที่เหล่านักเดินเรื อน่าจะเล่าให้สุนทรภู่ฟัง


25

531166161  

พระอภัยมณี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you