Page 1

7 สิ่งมหัศจรรย ์ ใน จังหวัดเชียงราย

ดอยตุง ภูชฟ ี้ ้ า มหาวิทยาลัยแมฟ ่ ้ าหลวง วัดรอ ่่ งขุน ่ วัดเวียงคำ สามเหลีย ่ มทองคำ หอนาฬิ กา


2


3

พระตำหนักดอยตุง


4

พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเล ย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดั บ ความสู ง ประมาณ1,200ม.เป็ นส่ ว นหนึ่ งของโครงการพัฒ นาดอยตุ ง


5

การเดินทาง

่ ่างจากตัวเมืองเชียงราย      พระตำหนักดอยตุงอยูห

60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 1 5กิ โ ลเมตรสำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางโดยรถประจำทางสามารถใช้ บ ริ การ รถสองแถวสี ม่วงบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


6

ภูชฟ ้ี ้ า


7


8

ภูชี้ฟ้า   เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย   และเป็ นจุดหมายปลายทางของนั

กเดินทางที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงามของส ถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ  ภูชี้ฟ้า   ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย   แต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็ น   ก็คือ   ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศ   สายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลยผ่าน ไป   ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่ามกลาง ทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่   ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้   ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้หลัง่ ไหลมาที่นี่   ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนกั ท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ   


9

เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าทีภ่ ชู ฟ้ ี ้ า  อย่างไม่ขาดสาย   โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว   บน ยอดดอยสู งแห่งนี้แทบไม่มีที่ยนื ถ่ายรู ปทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภูชี้ฟ้าได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ ใด ๆ ในประเทศ   บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า   เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง   มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ นระยะออกดอกสี ชม พูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม    ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กบั ยอดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่นอ้ ย   ระหว่างทางขึ้นม ายังภูช้ ีฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามของดงดอกเสี้ ยวที่ออ กดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสูภ่ ูชี้ฟ้า


10

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง


11


12

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัตจิ ดั ต

วนราชการ การดำเนินการด้ านต่ างๆ ได้ มกี ารพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้ วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ รงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด ปิ ดศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาปร


ดตั ตั้งเมือ่ วันที่25กันยายนพ.ศ.2541โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ ใิ ช่ ส่ พ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ได้ ท ด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง พิธีเ ระจำปี การศึกษา 2545 ยังความปลืม้ ปิ ติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้ นพ้ น

13


14


วัดร่องขุ่น

15


16


17 วัดร่ องขุ่น

เ ป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จงั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่ องขุ่นจะไม่เสร็ จลงภายในช่วงชีวติ ของเขา[1] วัดร่ องขุ่นได้ตน้ แบบ การสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน[2]เฉลิมชัยโฆษิตพิพฒั น์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก3สิ่ งต่อไปนี้คื อชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยงิ่ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัติของแผ่นดินศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ย นชีวติ ของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็ นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนาพระมหากษัตริ ย ์ : จากการเข้าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริ ยะภาพทางศิลปะและ พระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ ถว ายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่านวัดร่ องขุ่นแห่งนี้เป็ นวัดพุทธ ซึ่ งสังกัดอยูใ่ นฝ่ ายมหานิกาย ไม่ใช่วดั ฮินดูเหมือนดั งที่จวั่ หัวไว้ในวรรคแรก ซึ่งนัน่ การนำเอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้ามาผสมผสานหรื อถูกอิทธิของศาสนาอื่นเข้ามาแท รกแซงบ้าง ก็เป็ นเรื่ องของธรรมชาติตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่ องขุ่น เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน”[แก้] ความหมายของอุโบสถสี ขาว : พระบริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้าสะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสาสู พทุ ธภูมิเขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจสันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุ เมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุม้ พระอริ ยเจ้า 4พระองค์คือพระโสดาบันพระสกิทคมี พระอนาคามี และพระอรหันต์บนั ไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


18

วัดเวียงคำกาขาว


19


20

วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยูบ่ า้ นเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยูบ่ นอาคาร 3 ชั้น สามา รถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


21


22

สามเหลี สามเหลี่ยม่ยม ทองคำ ทองคำ


23


24

สามเหลี่ย่ยมทองคำ มทองคำ(อั(อังงกฤษ: กฤษ:Golden GoldenTriangle) Triangle)หมายถึ หมายถึงงพืพื้น้นทีที่ร่รอยต่ อยต่ออระหว่ ระหว่าางสามประเทศ งสามประเทศได้ได้แแก่ก่ประเท ประเท สามเหลี

มเหลี่ย่ยมบรรจบกั มบรรจบกันนโดยมี โดยมีแแม่ม่นนำ้ ำโขงตั ้ โขงตัดดผ่ผ่าานชายแดนไทยและลาว นชายแดนไทยและลาวนันับบเป็เป็นนพืพื้น้นทีที่เศรษฐกิ ่เศรษฐกิจจทีที่ส่สำคัำคัญญแห่ แห่งงหน ห มเหลี กลางสายหมอกเดิเดิมมสามเหลี สามเหลี่ย่ยมทองคำเป็ มทองคำเป็นนทีที่ร่รู ้จู ้จกั กั ในฐานะเป็ ในฐานะเป็นนแหล่ แหล่งงท่ท่อองเที งเที่ย่ยวรอยต่ วรอยต่ออระหว่ ระหว่าางประเทศ งประเทศแ กลางสายหมอก งของไทย งของไทย สามเหลี่ย่ยมทองคำในส่ มทองคำในส่ววนของประเทศไทยอยู นของประเทศไทยอยูใ่ ใ่นเขตบ้ นเขตบ้าานสบรวกอำเภอเชี นสบรวกอำเภอเชียยงแสนจั งแสนจังงหวั หวัดดเชีเชียยงราย งราย สามเหลี จะเห็นนหมู หมู่บ่บา้ านในฝั ้ นในฝั่ง่งลาวอย่ ลาวอย่าางชังชัดดเจนส่ เจนส่ววนทางพม่ นทางพม่าาซึซึ่ ง่ งอยูอยูด่ ด่ า้ านตะวั ้ นตะวันนตกนั ตกนั้ น้ นไม่ไม่มมีหีหมูมู่บ่บา้ านหรื ้ นหรืออสิสิ่ ง่ งก่ก่ออสร้สร้าางให งใ จะเห็

บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรรจบกันของแม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวกที่เรี ยกว่าสบรวกบริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อยและกองกำลังติดอาวุธอยูห่ ลาย บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรรจบกันของแม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวกที่เรี ยกว่าสบรวกบริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อยและกองกำลังติดอาวุธอยูห่ ลายก ฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุม้ กันว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่ นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากันจึงเป ฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุม้ กันว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่ นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากันจึงเป็ น นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่นำ้ โขงด้ว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่นำ้ โขงด้วย กนี้ยงั สามารถล่องแม่นำ้ โขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว กนี้ยงั สามารถล่องแม่นำ้ โขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้า


25

ทศไทย(จั(จังงหวั หวัดดเชีเชียยงราย) งราย)ลาว ลาว(แขวงบ่ (แขวงบ่ออแก้ แก้วว) )และพม่ และพม่าา(แขวงท่ (แขวงท่าาขีขี้ เหล็ ฉาน)มีมีลลกั กั ษณะเป็ ษณะเป็นนพืพื้น้นทีที่ส่สาา ้ เหล็กก, ,รัรัฐฐฉาน) ทศไทย หนึ ของภูมมิภิภาคาคนอกจากนี นอกจากนี้ ส้ สามเหลี ามเหลี่ย่ยมทองคำยั มทองคำยังงมีมีททิวิวทัทัศศน์น์ทที่งี่งดงามโดยเฉพาะยามเช้ ดงามโดยเฉพาะยามเช้าาทีที่ด่ดวงอาทิ วงอาทิตตย์ย์ขข้ ึน้ ึนท่ท่าามม นึ่ง่ งของภู นปัจจจุจุบบนั นั มีมีคความสำคั วามสำคัญญในทางเศรษฐกิ ในทางเศรษฐกิจจมากขึ มากขึ้ น้ นเนืเนื่อ่องจากเป็ งจากเป็นนแหล่ แหล่งงขนถ่ ขนถ่าายสิยสินนค้ค้าาทีที่ส่สำคัำคัญญอีอีกกแห่ แห่งงหนึ หนึ่ ่ แต่แต่ใในปั

ขนาดเล็กกขนส่ ขนส่งงสิสินนค้ค้าาไปยั ไปยังงประเทศจี ประเทศจีนนและลาวเมื และลาวเมื่อ่อมองจากฝั มองจากฝั่ง่งไทยไปทางตะวั ไทยไปทางตะวันนออกเฉี ออกเฉียยงเหนื งเหนืออ ยมียมีทท่า่าเรืเรืออขนาดเล็ ให้ ในระยะใกล้ๆๆ ห้เห็เห็นนในระยะใกล้

ยกลุ่มพื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่เช่นมีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยูต่ ามชายแดนส่ วนการลำเลียง กลุ่มพื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่เช่นมีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยูต่ ามชายแดนส่ วนการลำเลียง ป็ นที่มาของชื่อสามเหลี่ยมทองคำ นที่มาของชื่อสามเหลี่ยมทองคำ วย นอกจากนี้ยงั นิยมนัง่ เรื อเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) นอกจา ย นอกจากนี้ยงั นิยมนัง่ เรื อเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) นอกจา ว้าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง


26

หอนาฬิ กา


27


28

หอนาฬิ กาหลังใหม่ของจังหวัดเชียงรายโดยความร่ วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและอาจา

โฆษิตพิพฒ ั น์ ตวั หอนาฬิ กามีสีทอง มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และทีส่ ำคัญเมือ่ ถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 จะมีการเล่ น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิ กาจะเปลีย่ นสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่ อยๆโผล่ ออกมา และบานออกในทีส่ ุ ด เป็ นทีต่ นื่ ตาตืน่ ใจต่ อน ยและชาวต่ างชาติ ทีม่ าเฝ้ ารอเวลานั้นๆ


ารย์ เฉลิมชัย 3 ทุ่มของทุกวัน ฟ้า เขียว และอืน่ ๆ นักท่ องเทีย่ วทั้งชาวไท

29

531166142  

1234567890