Page 1

รางวัล สุดยอด แห่งวรรณกรรมไทย

โดย ปลายปิ่ น


2

A


A

3

เรื่องในเล่ม รางวัล 7 บุค ๊ อะวอร ์ด วรรณกรรมสรางสรรค ยอดเยี ย ่ มแหงอาเซี ย ่ น ้ ่ ์ รางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า รางวัลช่อการะเกด รางวัลทมยันตีอะวอร ์ด รางวัลนายอินทรอะวอร อด ์ ์ รางวัล นานมีบุค ๊ อะวอร ์ด” รางวัล ศรีบรู พา รางวัลลู กโลกสีเขียว รางวัลวรรณกรรมบัวหลวง


4

รางวัล 7 บุ๊คอวอรด ์ รางวัล 7 บุค ๊ อวอร ์ด

้ ก่อตังจากบริ ษท ั

้ กวีนิพนธ ์ รวมเรื่องสัน วรรณกรรมสำหรับเยาวชน

ซีพี ออลล ์ (มหาชน)

นิ ยายภาพ(การ ์ตูน)

ประกาศผลรางวัลการประปวด ้ ่7 “เซเว่นบุค ๊ อวอร ์อด” ครังที

และนักเขียนรุน ่ เยาว ์

ประจำปี 2553 รวม 7 ประเภท ได ้แก่ นวนิ ยาย สารคดี


5


6

11 รางวัลวรรณกรรมสร้ างสรรค์ หรือรางวัลซีไรท์ (S.E.A.

Write)

งสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน (ซีไรท์) ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั น่าจะได้องค์ความรูใ้ นเรือ่ งลักษณะค วามเป็นเลิศทางด้านวรรณศิลป์ อันจะเป็นแบบอย่าง และนำไปสูก่ ารหาแนวทางพัฒนาเยาวชนไทย

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์หรือรางวัลซีไรท์ (S.E.A. Write ย่อมาจาก

ผูม้ พี รสวรรค์หรือเยาวชนทีส่ นใจให้มลี กั ษณะความเป็นเลิศทางวรรณศิลป์ต่อไปได้

Southeast Asian Writers Award ) เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2522 เป็นรางวัลประจำปีทม่ี

(Southeast Asian Writers Award ) ชือ่ ย่อ คือ S.E.A. Write

อบให้แก่นกั ประพันธ์ใน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว

Award เรียกชือ่ ย่อแบบทับศัพท์เป็ นภาษาไทยว่า รางวัลซีไรท์ มีเจ้

มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดยตัง้ แต่ พ.ศ. 2522 จนถึง 2551

าของกิจการและฝา่ ยจัดการของโรงแรมโอเรียนเต็ลริเริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ.

มีวรรณกรรมไทยประเภทเรือ่ งสัน้ นวนิยาย และกวีนิพนธ์ทไ่ี ด้รบั รางวัลรวมแล้ว 30 เรือ่ ง

2522 ด้วยสาเหตุคอื ทางโรงแรมให้ความสำคัญกับนักเขียนชัน้ นำของ

เช่น ลูกอีสาน ของคำพูน บุญทวี (พ.ศ. 2522) เพียงความเคลือ่ นไหว ของ เนาวรัตน์

โลกด้วยการจัดมุมนักเขียนขึน้ ในบริเวณโรงแรมโดยใช้ชอ่ื นักเขียนคน

พงษ์ไพบูลย์ (พ.ศ. 2523) ขุนทอง เจ้าจะกลับเมือ่ ฟ้าสาง ของ อัศศิริ ธรรมโชติ (พ.ศ. 2524) สำคัญ เช่น ซอมเมอร์เซต มอห์ม, โจเซฟ คอนราด, เจมส์ มิเชนเนอร์ คำพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ (พ.ศ. 2525) นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ คมทวน คันธนู

เป็ นต้น เป็ นชือ่ ห้องชุดพิเศษ

(พ.ศ. 2526) ซอยเดียวกัน ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ (พ.ศ. 2527) ปูนปิดทอง ของ กฤษณา อโศกสิน (พ.ศ. 2528) ปณิธานกวี ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ (พ.ศ. 2529) ก่อกองทราย ของ

รางวัลซีไรท์มวี ตั ถุประสงค์คอื มุง่ ส่งเสริมให้เกิดความเคลื่

ไพฑูรย์ ธัญญา (พ.ศ. 2530) ตลิง่ สูง ซุงหนัก ของ นิคม รายวา (พ.ศ. 2531) ใบไม้ทห่ี ายไป : อนไหวและเพิม่ สีสนั ให้วงการ กวีนิพนธ์แห่งชีวติ ของ จิระนันท์ พิตรปรีชา3 (พ.ศ. 2532)

มาตรฐานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

(ซีไรท์)

นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการสร้าง เสพ วิจารณ์

วรรณกรรม เนื่องจากหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 วงการวรรณ กรรมตกต่ำมากไม่มนี กั เขียนใหม่เกิดขึน้ รางวัลซีไรท์จงึ จัดขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามสามารถในเชิงสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุม่

และประเมินคุณค่างานวรรณกรรมไทย ซึง่ ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของการประเมินคือความงา

ประเทศอาเซียนทำให้ทราบถึงทรัพย์สนิ ทางวรรณศิลป์ทางปญั ญา

มทางภาษาหรือลักษณะทางวรรณศิลป์ดงั ทีป่ รากฏในคำประกาศเกียรติคณุ วรรณกรรมในปีทไ่ี ด้รั

รวมทัง้ เพือ่ รับทราบ รับรอง ส่งเสริมจรรโลงเกียรติอจั ฉริยะทางวรรณ

บรางวัลเสมอมา วรรณกรรมแต่ละเรือ่ งในแต่ละประเภทมีลกั ษณะทีโ่ ดดเด่นแตกต่างกันไป อีกทัง้ ส

กรรมของนักเขียนและเป็ นการสนับสนุนนักเขียนรุน่ ใหม่จากประเทศแ

ะท้อนคุณค่าทางสังคมในแต่ละยุคสมัยของการสร้างและการอ่าน ในขณะเดียวกันยังมีนวัตกรรมท

ถบอาเซียนทีม่ ผี ลงานดีเด่น

างวรรณศิลป์ทม่ี ลี กั ษณะเด่นและอาจสะท้อนบรรทัดฐานทางวรรณกรรมได้จากความนิยมในการ4 เขียนและการอ่านอีกด้วย ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าหากสังเคราะห์งานวรรณกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัลวรรณกรรมสร้า

โดยที่กฎเกณฑ์ในการเลือกสรรเรื่องเข้าพิ จารณ


7

า มีดงั นี้ คือ

1.2.3 ก่อกองทราย โดย ไพฑูรย์ ธัญญา (พ.ศ. 2530)

1. ต้องเป็ นงานริเริม่ ของผูเ้ ขียนเอง มิใช่งานแปลของผูอ้ น่ื

1.2.4 อัญมณีแห่งชีวติ โดย อัญชัน (พ.ศ. 2533)

2. ต้องเป็ นงานทีส่ มั พันธ์กบั ชาติ หรือภูมภิ าคทีผ่ สู้ ร้างสรรค์มภี มู ลิ ำเ

1.2.5 ครอบครัวกลางถนน โดย ศิลา โคมฉาย (พ.ศ. 2536)

นา

1.2.6 แผ่นดินอืน่ โดย กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ (พ.ศ. 2539)

3. ต้องเป็ นเรือ่ งแต่งหรือสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนก็ได้ เรือ่ งแต่ง

1.2.7 สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่าคน โดย วินทร์ เลียววาริณ (พ.ศ. 2542)

หรือเรือ่ งสร้างสรรค์ หมายถึง นวนิยาย เรือ่ งสัน้ และกวีนิพนธ์

1.2.8 ความน่าจะเป็น โดย ปราบดา หยุน่ (พ.ศ. 2545)

4. ต้องเป็ นงานทีด่ พี ร้อมในช่วงเวลา 5 ปี นับจากปีทท่ี างการเลือกสรรเ

1.2.9 เจ้าหงิญ โดย บินหลา สันกาลาคีรี (พ.ศ. 2548)

ป็ นเกณฑ์

1.2.10 เราหลงลืมอะไรบางอย่าง โดย วัชระ สัจจะสารสิน (พ.ศ. 2551)

5. ผลงานทีเ่ คยได้รบั รางวัลใด ๆ ก็ได้ ทีใ่ ช้ในขอบเขตของประเทศตน

1.3 นวนิยายซีไรท์ ประกอบด้วย

6. ผลงานจะเขียนเป็ นภาษาใดก็ได้ ทีใ่ ช้ในขอบเขตของประเทศตน

1.3.1 ลูกอีสาน โดย คำพูน บุญทวี (พ.ศ. 2522)

7. ผูส้ ร้างสรรค์มสี ว่ นหรือช่วยพัฒนาวัฒนธรรม และวรรณกรรมของปร

1.3.2 คำพิพากษา โดย ชาติ กอบจิตติ (พ.ศ. 2525)

ะเทศตนจากงานเขียนของตน 8. ผูส้ ร้างสรรค์จะมีเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศใด ๆ ก็ได้ และยังมีชวี ติ อยูข่ ณ ะส่งงานเข้าประกวด

ความเป็นมาโดยสังเขปของรางวัลซีไรท์ สะท้อนให้เห็นว่า รางวัลซีไรท์

มีบทบาทสูงต่อวงการวรรณกรรม เป็นงานใหญ่ระดับภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั ความสนใจทั ้ งจากผูอ้ า่ น ผูเ้ ขียน รวมไปถึงผูอ้ ยูใ่ นวงการสือ่ สิง่ พิมพ์ สำนักพิมพ์ต่าง ๆ มีบทบา ทสูงต่อการสร้างและการอ่านของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ สร้างความสนใจแ ละเพิม่ จำนวนผูอ้ า่ นวรรณกรรมให้มากขึน้ บทบาทของรางวัลซีไรท์จงึ มีต่อเนื่องม าโดยตลอดนับตัง้ แต่ปีทก่ี ่อตัง้ คือ พ.ศ. 2522 จนถึงปจั จุบนั คือ พ.ศ. 2553 1.2 เรือ่ งสัน้ ซีไรท์ ประกอบด้วย 1.2.1 ขุนทอง เจ้าจะกลับเมือ่ ฟ้าสาง โดย อัศศิริ ธรรมโชติ (พ.ศ. 2524) 1.2.2 ซอยเดียวกัน โดย วาณิช จรุงกิจอนันต์ (พ.ศ. 2527)


8


9

วรรณกรรมซีไรท์ทุกเรื่ อง ล้วนแล้วแต่มีคุ ณค่าเชิงวรรณศิลป์ ครบถ้วนในทุกประเด็น ได้แก่ อารมณ์สะเทือนใจ ความนึกและจินตนาการ การแสดงออก องค์ประกอบของเรื่ อง ท่วงท่าที่แสดงออก และ กลวิธีในการแต่ง ผสมผสานกลมกลืนไปกับการถ่ายทอดแน วคิดที่มีพลังต่อชีวติ มนุษย์และมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์สงั คม รวมถึงการมีส่วนหรื อช่วยพัฒนาวัฒนธรรม และวรรณก รรมของประเทศไทยจากงานเขียน ความโดดเด่นทางด้านวร รณศิลป์ นับเป็ นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้วรรณกรรมซีไรท์มีลกั ษณะ “ดีพร้อม” และฉายภาพ “อัจฉริ ยะทางวรรณกรรมของ


10


11

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน หรื อสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม

รางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ า

อันเป็ นวาระของวันรัฐธรรมนูญ

รางวัลพานแว่นฟ้ า เป็ นรางวัลการประกวดงานเขียน วรรณกรรมการเมือง จัด

โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและรัฐสภาไทย เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบปร

วัตถุประสงค์ -

เพื่อสนับสนุ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไ

ะชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และให้ประชาชนได้ใช้เสรี ภ

ตยในระบบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น

าพแสดงออกทางการเมืองและสืบสานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิ

ประมุข

ปไตย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ในวาระครบรอบ 70 ปี ของรัฐสภา โดยได้จดั การปร

-

เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ใช้เสรี ภาพแสดงออ

ะกวดวรรณกรรมเร่ องสั้นการเมืองขึ้นเป็ นครั้งแรก และในปี พ.ศ.2546 ได้เพิ่มประเภทบทก

กทางการเมือง โดยใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู ้สึก

วีการเมืองเข้าประกวดด้วย รวมทั้งแบ่งเป็ นระดับนักเรี ยนและระดับประชาชน จนถึงปี พ.ศ.

สะท้อนภาพการเมืองในรู ปแบบของเรื่ องสั้นแล

2548 ได้ยกเลิกการแบ่งระดับไป การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้ าได้จดั ต่อเนื่องกันมาทุกปี นับเ

ะบทกวี

ป็ นรางวัลวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลอีกรางวัลหนึ่งในยุคนี้

รางวัลพานแว่นฟ้ ารับผ

ลงานเข้าส่งประกวดทุกๆต้นปี โดยจะรับผลงานประเภทต่างๆและประกาศผลการประกวดใน

-

เพื่อสื บสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้ มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย


12

และตีพมิ พ์อย่างต่อเนื่อง จนยุตลิ งเมือ่ พ.ศ.๒๕๔๓

รางวัลช่อการะเกด

รางวัลช่อการะเกด เป็ นรางวัลทีม่ อบให้กบั นักเขียนเรือ่ งสั ้

นดีเด่น ระหว่างปี ๒๕๒๐-๒๕๔๒ เพือ่ ส่งเสริมนักเขียนเรือ่ งสัน้ รุน่ ใ หม่ มีตน้ กำเนิดจาดนิตยสาร “โลกหนังสือ”

เมือ่ พ.ศ.๒๕๒๐ มีการรวบรวมเรือ่ งสัน้ ของนักเขียนร่ว

มสมัยมาจัดพิมพ์ไว้ในชุด “โลกหนังสือฉบับเรือ่ งสัน้ ” โดนสุชาติ สวัสดิ ์ศรี เป็ นบรรณาธิการ และมีการประดับช่อการะเกดให้เรือ่ งสั ้ นดีเด่นซึง่ ต่อมาเรียกว่า “หนังสือช่อการะเกด” แบ่งออกเป็ น ๓ยุค คือ

๑.ช่อการะเกดยุคแรก หนังสือช่อการะเกดฉบับแรก

ตีพมิ พ์เมือ่ พ.ศ.๒๕๒๑ และหยุดไปเมือ่ พ.ศ.๒๕๒๓

๒.ช่อการะเกดยุคที๒่ กลับมาอีกครัง้ เมือ่ พ.ศ.๒๕๓๒

๓.ช่อการะเกดยุคที๓่ กลับมาดำเนินการใหม่ในพ.ศ.๒๕๕๐ โดยทีมงานใหม่ภายใต้องค์ การควบคุมของบรรณาธิการคนเดิม มีนกั เขียนผ่านเกิดในยุคนี้ห ลายคน เช่น ชัยกร หาญไฟฟ้า,ปานศักดิ ์ นาแสวง ภาณุ ตรัยเวช ธาร ยุทธชัยบดินทร์ ละเวง ปญั จสุนทร จิตสุภา ธนาวัฒน์ อุน่ เรองศรี สมภพ นิลกำแหง ดุสติ จักรศิวาทิคย์ ปิติ ระวังวงศ์ ฯลฯ จนกระทังถึ ่ งเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ยตุ ดิ ำเนินการอีก ครัง้ ถือเป็ นบทอวสานของช่อการะเกดยุคที๓่ (ปจั จุบนั หนังสือช่อการะเกดได้กลับมาวางแผนอีกครัง้ ภายใต้การ สนับสนุนของ “เวียง-วชิระ บัว-สนธ์ แห่งสำนักพิมพ์สามัญชนเป็ น ผูส้ นับสนุนและมีสชุ าติ สวัสดิ ์ศรีเป็ นบรรณาธิการเช่นเดิม)


13


14 รางวัล ทมยันตี อะวอร ์ด เป็ นโครงการถนนสูด ่ วงดาวชิงราง ่ วัลเกียรติยศ “ทมยันตี อะวอร ์ด” ซึงมี ่ งข เจ ้าของรางวัลเป็ นนักเขียนหญิงชือดั

องเมืองไทย “คุณหญิงวิมล ศิ ริไพบูลย ์” หรือ “ทมยันตี” เวทีปั้นนักเขียนเลือ ดใหม่ขนมาประดั ึ้ บวงการวรรณกรรม โดยมีคนสนใจส่งผลงานต ้นฉบับ นวนิ ยาย เข ้าประกวดเป็ นจำนวนมากจากทัง้ 2 ครัง้ และอาจเรียกได ้ว่าเป็ นรางวัลที่มีนักเขียน น วนิ ยายส่งผลงานเข ้าประกวดมากที่สุดอีกห นึ่ งรางวัล


15


16


17

รางวัล ศีรบู รพา

รางวัลศรี บูรพา

รางวัลศรี บูรพานี้เป็ นรางวัลที่มอบสำหรับศิลปิ น นักคิ

โลกพิธีมอบรางวัลศรี บูรพา จะมีข้ ึนในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ในงานวั

ดนักเขียนและนักหนังสื อพิมพ์ ผูม้ ีผลงานอันทรงคุณค่ามีชีวติ ที่เป็

นนักเขียนซึ่ งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยรางวัลศรี บูรพา เป็ นรา

นแบบอย่าง เป็ นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรี บูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้น

งวัลประจำปี ที่คณะกรรมการของกองทุนศรี บูรพา ได้พิจารณา หารื อและลง

มาเพื่อรำลึกและเผยแพร่ เกียรติประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ์

มติดว้ ยเสี ยงข้างมากเพื่อมอบให้กบั บุคคลที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขดังนี้

หรื อ ศรี บูรพา(31 มีนาคม พ.ศ. 2448-16มิถุนายน พ.ศ. 2517) นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสื อพิมพ์คนสำคัญของไทยและ ของของโลกมีงานเขียนหลากหลายทั้งในรู ปแบบนวนิยาย เรื่ องสั้น สารคดี บทความ กวีนิพนธ์และเรื่ องแปล ที่องค์การศึกษาวิทยาศา สตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก(UNESCO) ยกย่องให้เป็ นบุคคลสำคัญของ

- เป็ นนักเขียน นักแปล กวี หรื อนักหนังสื อพิมพ์ที่ มีแบบฉบับการใช้ชีวติ ที่ดีงาม และแบบฉบับของ การสร้างสรรค์งานที่ทีคุณค่าต่อสังคม และมนุษ ยชาติมาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ประจักษ์ต่อสาธาร ณชนเช่นเดียวกับ “ศรี บูรพา” - มีผลงานติดต่อกันเป็ นเวลายาวนานกว่า 2 ทศวรร ษและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั - ยังมีชีวติ อยู่ เงินรางวัลประจำปี ขึ้นอยูก่ บั ดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับ โดยคณ ะกรรมการกองทุนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นรายปี สำหรับรางวัล จะประกาศและมอบในวันนักเขียน 5 พฤษภาคม ของทุกปี


18 18

โครงการประกวดงานเขียน “นายอินทร ์อวอร ์อด” มีการประกวดงานเขียน 3 ประเภท ดังนี ้

1.ประเภทสารคดีไม่จำกัดประเภท

2.ประเภทวรรณกรรมเยาวชน

3.ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

ผลงานที่ได้รบั การตัดสินให้ชนะเลิศจะได้รบั การตีพิมพ ์เป็ นหนั

รางวัล “นายอินทร ์อวอร ์ด”

ความเป็ นมา ร้านนายอินทร ์ เป็ นร้านค้าปลีก ้ งแอนด ้ หนังสือในเครือบริษทั อัมรินทร ์พรินติ ์พับลิชชิง่ จำกัด (มหาชน) ดำเนิ นธุรกิจโดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อส่ งเสริมการศึกษา มุ่งเน้นการกระจายความรู ้ ความคิด และวัฒนธรรมสูช่ มุ ชน ตลอดจนการเสริมสร้างนิ สยั รั กการอ่าน การเขียน และการเรียนรูร้ อบด้าน โครงก ารประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร ์อวอร ์ดนี ้ จึงเป็ นอีกหนึ่ งกิจกรรมสร้างสรรค ์ที่ร้านนายอินทร ์ มุ่งหวังให้เป็ นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน ้ นแรงสนับสนุ นให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ หน้าใหม่ อีกทังเป็ ที่มีคณ ุ ภาพในสังคมไทย

งสือ โดยสำนักพิมพ ์ในเครืออมรินทร ์ พร ้อมค่าลิขสิ ์ ้แก่ผูส้ ร ้างผลงาน ทธิให


19


20 พในสังคมไทย

โครงการประกวดงานเขียน

“นายอินทร ์อวอร ์อด” มีการประกวดงานเขียน 3 ประเภท ดังนี ้

รางวัล “นายอินทร ์อวอร ์ด”

ความเป็ นมา ร ้านนายอินทร ์ เป็ นร ้

านค ้าปลีกหนังสือในเครือบริษท ั อัมรินทร ์พ ้ งแอนด ้ รินติ ์พับลิชชิง่ จำกัด (มหาชน) ด ำเนิ นธุรกิจโดยมีจด ุ มุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มการศึกษา มุ่งเน้นการกระจายความรู ้ ความคิด และวัฒนธรรมสูช ่ ม ุ ชน ตลอดจ นการเสริมสร ้างนิ สยั รักการอ่าน การเขียน และการเรียนรู ้รอบด ้าน โครงการประกวดงานเขี ยนรางวัลนายอินทร ์อวอร ์ดนี ้ จึงเป็ นอีกหนึ่ งกิจก รรมสร ้างสรรค ์ที่ร ้านนายอินทร ์มุ่งหวังให ้เป็ นเวทีแ ้ สดงความสามารถของนักเขียนหน้าใหม่ อีกทังเ ป็ นแรงสนับสนุ นให ้เกิดงานเขียนใหม่ๆที่มีคณ ุ ภา

1.ประเภทสารคดีไม่จำกัดประเภท

2.ประเภทวรรณกรรมเยาวชน

3.ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

ผลงานที่ได ้รับการตัดสินให ้ช

นะเลิศจะได ้รับการตีพิมพ ์เป็ นหนังสือ โดยสำนักพิมพ ์ในเครืออมรินทร ์ พร ้อม ์ ้แก่ผูส้ ร ้างผลงาน ค่าลิขสิทธิให


21


22


23

รางวัลวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ รางวัลวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด

ธนาคารกรุ งเทพจำกัด เริ่ มจัดให้มีการประกวดวรรณ

ซึ่ งรางวัลนี้มีจุดเน้นที่การส่ งเสริ มการแต่งร้อ

กรรมขึ้นใน พ.ศ.๒๕๑๑ เนื่องจากธนาคารได้พิจารณาเห็นว่า

ยกรองขนาดยาวไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ บท ตามประเภทคำฉั

ควรจะส่ งเสริ มให้มีวรรณกรรมที่ดีและมีคุณค่า เพื่อธำรงไว้ซ่ ึ ง

นท์ที่ประกาศในแต่ละปี รางวัลวรรณกรรมบัวหลวงนี้

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและใน พ.ศ.๒๕๒๐ ธนาคารได้

เกิดขึ้นมายาวนานกว่า ๓๐ ปี แต่ไม่เป็ นที่รู้จกั เท่าที่ควร

มอบโครงการประกวดวรรณกรรมไทย ให้มูลนิธิธนาคารก

นัน่ อาจเป็ นเพราะประการแรก ผลงานที่ได้รับรางวัลเน้นแ

รุ งเทพดำเนินการแทน ต่อมาได้ต้ งั ชื่อรางวัลวรรณกรรมนี้วา่

นวอนุรักษ์ฉนั ทลักษณ์ มีความยาวมาก และการจัดพิมพ์เผ

“รางวัลวรรณกรรมบัวหลวง”

ยแพร่ เป็ นสิ ทธิ์ ขาดของธนาคารซึ่ งจะจัดพิมพ์เพียงครั้งเดียว ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เล่ม ประการที่สอง ผูท้ ี่ได้รับรางวัลมักเป็ นสมณเพศ หรื อผูส้ ร้าง สรรค์งานร้อยกรองอาวุโส ซึ่ งผูป้ ระพันธ์ไม่ได้มีความสัมพั นธ์กบั คนวรรณกรรมในวงกว้างมากนัก


24

รางวัลลู กโลกสีเขียว

รางวัลนี มี้ จด ุ เป้ าหมายเพื่อสนับส

ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)

นุ นและให้กำลังใจแก่ผลงานการ

-ประเภทบุคคล

อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ่ สิงแวดล ้อมและก่อให้เกิดความเป

-ประเภทกลุม ่ เยาวชน

่ ลียนแปลงทางสร้ างสรรค ์ในด ้าน

-ประเภทงานเขียน

-ประเภทความเรียงเยาวชน

่ -ประเภทสือมวลชน

แนวคิด ทัศนคติ และแนวทางปฏิบตั ิ สำหรับรางวัลแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท ได ้แก่

-ประเภทชุมชน (ชุมชน


25


เพราะ งานดี คนดี

จึงมีรางวัล

531166142  

1234567890

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you