Page 1

7 Amazing

Chiang Rai


ภูชี้ฟ้า


ภูชี้ฟ้า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่ สุดของจังหวัดเชียงราย และเป็นจุดหมายปลายทางของ นักเดินทางที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับความงามของสถานที่แห่ง นี้สักครั้งในชีวิต ภู ชี้ ฟ้ า ถ้ า พู ด ถึ ง ความหนาวเย็ น ก็ ค งจะ ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ไม่ แ ตกตางอะไรมากหนั ก กั บ หลายๆดอย สู ง ทางภาคเหนื อ ของไทยแต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ อ ยู่ คู่ กั บ ยอดภู แ ห่ ง นี้ ม าตลอดและสร้ า งความ ประทั บ ใจให้ กั บ ผู้ ที่ ม าพบเห็ น ก็ คื อ ความ สวยงามแปลกตาของหน้ า ผาสู ง ที่ ยื่ น เด่ น ลอยออกไปในอากาศสายลมหนาวที่ วู บ ผ่านมาแล้วเลยผ่านไปทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สี แดงที่กำลังเบียดเสียดแทรกตัวออกมาท่าม กลางทะเลหมอกหนาและหุบเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่างๆเหล่านี้ได้กลายเป็ นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้หลั่งไหลมาที่นี่ ในแต่ ล ะปี เ มื่ อ ลมหนาวมาเยื อ นจะมี นั กท่ อ งเที่ ย วมากมายจากทั่ ว ทุ ก สารทิ ศ เดิ น ทางมาสั ม ผั ส กั บ อากาศหนาวและ ชมความงามของทะเลหมอกยามเช้้ า ที่ ภูชี้ฟ้า

ที่ภูชี้ฟ้า ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงาม กว่าที่ใด ๆ ในประเทศ บริเวณทางเดินขึ้ นสู่ยอดภูชี้ฟ้า เป็นทุ่งหญ้ากว้าง มีทุ่ง ดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็นระยะออกดอ กสีชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กับย อดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่น้อย ระหว่างทาง ขึ้นมายังภูชี้ฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีวิวทิว ทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือนกุมภ าพันธ์จะได้ชมความงามของดงดอกเสี้ย วที่ออกดอกสีขาวอมชมพูบานสะพรั่งระ หว่างทางขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐตาม พระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่25กันยายน พ.ศ.2541 โดยมี สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆได้ มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่3 กุมภาพันธ์พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรด เกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระ ราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพิธี เปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและพระราชทานปริญญาบัต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2545 ยังความปลื้มปิติสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


พระตำหนั ก ดอยตุ ง


พ ร ะ ต ำ ห นั ก ด อ ย ตุ ง การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้ า นมู เ ซอลาบาตำบลแม่ ฟ้ า หลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูง ประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาด อยตุงเป็นที่ประทับแปรพระราชฐาน เพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี พระตำหนักเป็นอาคารสองชั้นมี รู ป ทรงผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะ ล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะ ส ลั ก ต า ม ก า แ ล เ ชิ ง ช า ย แ ล ะ ข อ บ ห น้ า ต่ า ง เ ป็ น ล ว ด ล า ย ต่ า ง ๆ ฝี มื อ ช่ า ง ช า ว เ ห นื อ

พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่าง จากตัวเมืองเชียงราย60กิโลเมต รตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางโดยรถประจำทาง สามารถใช้บริการรถสองแถว สีม่วงบริเวณปากทางรถออกตั้ งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


วัดร่องขุ่น


วั ด ร่ อ ง ขุ่ น เ ป็ น วั ด พุ ท ธ แ ล ะ วั ด ฮิ น ดู ที่ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จน ถึงปัจจุบันโดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภาย ในช่วงชีวิตของเขา วัดร่องขุ่นได้ต้นแบบการสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่านเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดม าจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่ง ใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลาย เป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำ ให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะ ภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตัน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน วัดร่องขุ่นแห่งนี้เป็นวัดพุทธ ซึ่งสังกัดอยู่ในฝ่ายมหานิกาย ไม่ใช่วัดฮิน ดูเหมือนดังที่จั่วหัวไว้ในวรรคแรก ซึ่งนั่นการนำเอาวัฒนธรรมแวด ล้อมของตัวเองเข้ามาผสมผสานหรือถูกอิทธิของศาสนาอื่นเข้ามาแทรก แซงบ้าง ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องขุ่น เป็น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน”


สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอย ต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่ส ามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเ ป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมท องคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลาง สายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยว รอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมาก ขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย

สามเหลี่ยมทองคำ


สามเหลี่ยมทองคำในส่วนของประเทศไทย อยู่ในเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรือขนาดเล็กขนส่งสินค้าไป ยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียง เหนือ จะเห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซึ่งอยู่ด้านต ะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ บ ริ เ ว ณ ดั ง ก ล่ า ว ยั ง เ ป็ น ที่ บรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่ น้ำรวกที่เรียกว่าสบรวก บริเวณนี้ มีเคยมีชนกลุ่มน้อยและกองกำลั งติดอาวุธอยู่หลายกลุ่มพื้นที่ในแ ถบนี้เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและผ ลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่นมีโร งงานผลิ ต เฮโรอี น และกระจายอ ยู่ตามชายแดนส่วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็นขบวนลัดเลาะไปตาม ไหล่ เ ขาพร้ อ มกำลั ง คุ้ ม กั น ว่ า กั น ว่ า ย า เ ส พ ติ ด แ ล ะ ฝิ่ น จ ะ ถู ก แ ล ก เ ป ลี่ ย น ด้ ว ย ท อ ง ค ำ ใ น น้ ำ ห นั ก ที่ เ ท่ า กั น จึ ง เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ ส า ม เ ห ลี่ ย ม ท อ ง ค ำ

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไป ยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤ ดูหนาว และไปถ่ายรูปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริม ฝั่งแม่น้ำโขงด้วย นอกจากนี้ยังนิย มนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจ บของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากนี้ยังสามารถ ล่องแม่น้ำโขงไปเที่ยวทางตอนใต้ ของประเทศจีน เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการ จะชมทิวทัศน์มุมกว้าง ของสามเห ลี่ยมทองคำบริเวณสบรวกและเพื่อ นบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง


วัดเวียงคำกาขาว


วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยว ชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


หอนาฬิกาหลังใหม่ ของจังหวัดเชียงราย โดยความร่ว มมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและอาจ ารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ตัวหอนาฬิกามีสีทอง มีเสียงระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสีจากสีทอง เป็นสีแดง ชมพู ฟ้า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่อ ยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เป็นที่ตื่นตาตื่น ใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้ารอเวลานั้นๆ

ึ7 สิ่งมหัศจรรย์เชียงราย  
ึ7 สิ่งมหัศจรรย์เชียงราย  

ึ7 สิ่งมหัศจรรย์เชียงราย