Page 1

7 สิ่งมหัศจรรย์

Seven Wonders of the Chaing Rai


2

ภูชี้ฟ้า Phu Chee Fa ภูชี้ฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรร มชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจั งหวัดเชียงราย และเป็นจุดหมา ยปลายทางของนักเดินทางที่ชอ บความสวยงามของธรรมชาติแล ะยังพอเรี่ยวแรงที่ฝันอยากจะมา สัมผัสกับความงามของสถานที่แ ห่งนี้สักครั้งในชีวิต ภูชี้ฟ้า ถ้ าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่ แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย แ ต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับยอดภูแห่งนี้ม าตลอดและสร้างความประทับใจ ให้กับผู้ที่มาพบเห็น ก็คือ ควา มสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูง ที่ยื่นเด่นลอยออกไปในอากาศ ส ายลมหนาวที่วูบผ่านมาแล้วเลย ผ่านไป ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภ าพทะเลหมอกและภาพของดวง อาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสียดแ ทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลห มอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่


3

ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คน มากมายให้หลั่งไหลมาที่นี่ ในแต่ละปีเมื่อลมหนาวมาเยือนจะ มีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกั บอากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว บนยอดดอยสูงแห่ งนี้แทบไม่มีที่ยืนถ่ายรูป ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ภูชี้ฟ้า ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ใด ๆ ในประเทศ บ ริเวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูชี้ฟ้า เป็นทุ่งหญ้ากว้าง มีทุ่งดอกโคลง เคลงขึ้นแซมเป็นระยะ ออกดอกสีชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎ าคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กับยอดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ ใช่น้อย ระหว่างทางขึ้นมายังภูชี้ฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีวิวทิวทั ศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามข องดงดอกเสี้ยวที่ออกดอกสีขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้ นสู่ภูชี้ฟ้า


4

ดอยตุง Doi Tung พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บ ริ เ ว ณ สั น เ ข า ข อ ง เ ทื อ ก ด อ ย น า ง น อ น ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็น ที่ ป ระทั บ แปรพระราชฐานเพื่ อ ทรงงานข องสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชน นี พระ-ตำหนักเป็นอาคารสองชั้น มีรูปท รงผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะล้ า นนากั บ ชา เลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิ งชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ ฝีมือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บ ริ เ ว ณ สั น เ ข า ข อ ง เ ทื อ ก ด อ ย น า ง น อ น ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนห นึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง


5

การเดินาทง พ ร ะ ต ำ ห นั ก ด อ ย ตุ ง อ ยู่ ห่ า ง จ า ก ตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหล วงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริ การรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทา ง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


6

สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอย ต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่ สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเ ป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยม ทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามก ลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นแหล่งท่อ งเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษ ฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ ไทย สามเหลี่ยมทองคำในส่วนของประเทศไทย อยู่ในเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรือขนาดเล็กขนส่งสินค้าไปยัง ประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะ เห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซึ่งอยู่ด้านตะวันตก นั้น ไม่มีหมู่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ


7

บริเวณดังกล่าวยังเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก ที่เรียกว่า สบรวก บริเวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติดอาวุ ธอยู่หลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและผลิตยาเสพติ ดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยู่ตามชายแดน ส่วนการลำเลียงฝิ่นจะไปเป็นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลั งคุ้มกัน ว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยทองคำในน้ ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนา ว และไปถ่ายรูปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำโข งด้วย นอกจากนี้ยังนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรม แดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากนี้ยังสามารถล่องแม่น้ำโขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประ เทศจีน เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะช มทิวทัศน์มุมกว้าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริเวณสบรวกและเพื่อน บ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง


8

วัดเวียงคำกาขาว วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวช มวิวได้อีกจุดหนึ่ง


9


10

วัดร่องขุ่น วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างา นก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภาย ในช่วงชีวิตของเขา วัดร่องขุ่นได้ต้น แบบการสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบั นดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่ งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจ ารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำใ ห้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิ ลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จ


11

นบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้า งงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประ จำรัชกาลพระองค์ท่าน วัดร่องขุ่นแห่งนี้เป็นวัดพุทธ ซึ่งสังกัดอยู่ในฝ่ายมหานิกาย ไม่ใช่วั ดฮินดูเหมือนดังที่จั่วหัวไว้ในวรรคแร ก ซึ่งนั่นการนำเอาวัฒนธรรมแวดล้อ มของตัวเองเข้ามาผสมผสานหรือถูกอิ ทธิของศาสนาอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้าง ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องขุ่น เป็น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน” ความหมายของอุโบสถ สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่ พุทธภูมิ เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ


12

หอนาฬิกา หอนาฬิกาหลังใหม่ของจังหวัดเชีย งราย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบ าลนครเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชั ย โฆษิตพิพัฒน์ตัวหอนาฬิกามีสีทอง มีเสียงระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสีจากสีทอง เป็นสีแดง ชมพู ฟ้า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลาง อาคารจะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เป็นที่ตื่นตาตื่น ใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชา วต่างชาติ ที่มาเฝ้ารอเวลานั้นๆ


13


14

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Mae Fah Luang University

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนรา ชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547


15

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเ กล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ พระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหล วง พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานป ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 ยังความป ลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

7 สิ่งมหัศจรรย์เชียงราย  

สถานที่ท่องเที่ยว

7 สิ่งมหัศจรรย์เชียงราย  

สถานที่ท่องเที่ยว