Page 1

มนต์เสน่ห์ เมืองเจียงใหม่


“ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ ”


ประวัติมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพญามังราย ในปี พ.ศ. 1839 ในชื่อ“นพบุรีศรีนครพิงค์เชียง ใหม่”และใช้เป็นราชธานีของอาณาจักรล้าน นาในอดี ต เชี ย งใหม่ มี ฐ านะเป็ น ราชอาณา จักรนครรัฐอิสระซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ ราชวงศ์ มั ง รายตั้ ง แต่ พ .ศ.1839-2101 แต่ต่อมาเชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุ เรงนองในปีพ.ศ.2101และได้ถูกปกครอง โดยพม่ามานานกว่าสองร้อยปีจนถึงสมัยสม เด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสม เด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการ ทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียง ใหม่ แ ละเชี ย งแสนได้ ส ำเร็ จ โดยการ นำของเจ้ า กาวิ ล ะและพระยาจ่ า บ้ า น พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ า โลกมหาราช

โปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็น พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละโดยให้ปก ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในฐานะประเทศ ราชของสยามและราชวงศ์ทิพย์จักราธิวง ศ์หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนซึ่งเป็นเชื้อสาย ของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละก็ได้ปก ครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่างๆ สืบต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูป การปกครองหัวเมืองประเทศราชและมี การจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศา ภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพต่อมาเชียง ใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและมี ฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัวจนถึงปัจจุบัน


วัดสำคัญๆในจังหวัดเชียงใหม่ เชี ย งใหม่ มี วั ด วาอารามที่ ส วยงาม สไตล์ล้านนา ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติ ศาสตร์มากมาย มาถึงเชียงใหม่แล้ว ลองหาเวลา 1 วัน ไหว้พระให้ครบ 9 วัด เพื่อขอพรและความเป็นสิ ริมงคลกับชีวิต ในแต่ละวัดที่มีชื่อ เสี ย งในเมื อ งเชี ย งใหม่ อ ย่ า งเช่ น อย่างเช่น วัดดวงดี วัดหมื่นล้าน วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดเชียงมั่น วัดดับภัย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวัดก็จะอยู่ และวัดที่มีชื่อเป็นสิริมงคล ในละแวกเดียวกัน ไม่ไกลกันมากนัก


เพื่อจะได้ไหว้พระให้ครบทั้ง 9 วัด อย่างรวดเร็ว ทริปนี้ไปด้วยกัน ขอใช้บริการ รถสองแถวแดง ซึ่ง เป็นเป็นรถที่เราจะเห็นวิ่งกันให้เ ต็มท้องถนน ทำหน้าที่เป็นไกด์ นำพาเราไปยังวัดต่างๆ ใช้บริการ เจ้าถิ่นแน่นอนดีค่ะ ค่าบริการ มั่นใจได้ว่าไม่หลงแน่นอน ไปยังแต่ละราคาก็จะอยู่ที่20 บาท สำคัญมากควรแต่งกายให้สุภาพนะค่ะ ต่อครั้ง ผู้หญิงควรนุ่งกระโปรงหรือกางเ กงขายาว เตรียมหมวก แว่นตา และร่มมาให้พร้อมค่ะ เพราะอากาศค่ อนข้างร้อนในเวลากลางวัน ถึงบ่าย


รถสองแถวพาเราวิ่งไปตามเส้นทางในเมืองเชียงใหม่วัดแรกที่เราจะเ ริ่มไปขอพรกัน คือ วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนยเพื่อให้ชีวิตป ระสบความสำเร็จและความมั่นคงของชีวิต วัดเชียงมั่นในอดีตคือวัด คู่พระบารมีของพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และพญาเมงราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา มาถึงแล้วอย่าลืมสักการะพร ะเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์ด้วยค่ะ


นั่งรถต่อมายังวัดที่สอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน วัดดวงดี ตั้งอยู่บริเว ณสี่แยกกลางเวียงใกล้อนุสาวรีย์สาม กษัตริย์ มาไหว้แล้วขอพรให้ดวงดีต ลอดปีเหมือนกับชื่อวัดค่ะ วัดดวงดีเป็ นวัดที่มีศิลปะหลายๆอย่างให้ดูให้ศึก ษาเป็นวัดที่มีศิลปะที่งดงามอีกแห่งห นึ่งของนครเชียงใหม่

จากวัดดวงดี เลี้ยงซ้ายต ร ง ม า เ พี ย ง นิ ด เ ดี ย ว ม า ถึ ง วัดที่ 3 วัดวัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่งดงามอีกวัดหนึ่งของ ที่ โดดเด่นคงเป็นพระเจดีย์หลวงเจดี ย์อิฐโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งข องเชียงใหม่ หน้าประตูวิหารมีบั นไดนาคเลื้อยลงมาใช้หางกระหวั ดขึ้นไปเป็นซุ้มประตู ถือว่าเป็นน าคที่งามที่สุดของภาคเหนือ นอ กจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญให้กราบไหว้บูชามากมาย ทั้งพระประธานในพระวิหารหลวง พระนอนซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ด้ า นหลั ง เจ ดีย์ เสาอินทขิล หรือเสาหลัก เมื อ งตั้ ง อยู่ ก ลางวิ ห ารจตุ ร มุ ขศิ ล ปะแบบล้ า นนาประยุ ก ต์


จากวัดพระสิงห์ตรงสามแยกเดินตรงไ ปเรื่อยๆ ก็จะถึง วัดที่ 5 วัดชัยพระเกียรติ ทำบุ ญ วั ด นี้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งเกี ย รติ ย ศ ศักดิ์ศรี ให้มีแก่ตัวตนของเรา ต่อ จากนั้ น ให้ เ พิ่ ม ความสมบู ร ณ์ พู น สุ ข นั่งรถย้อนกลับมาเส้นทางเดิมผ่านวั ดพระสิงห์เลี้ยวขวาแล้วตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นป้าย วัดหมื่นเงินกอง วัดที่ 6 เ ป็นวัดที่มีชื่อมงคลซึ่งเหมาะกับการมา ไหว้ขอพรทำบุญให้ตนเองได้มั่งมีศรีสุ ข มีเงินมีทอง อายุมั่น ขวัญยืน ที่ สำคัญอย่าลืมไปไหว้พระธาตุหมื่นเงิน กอง เพื่อทำบุญใส่บาตรพระธาตุประ จำปีเกิด โดยมีพระธาตุจำลององค์เล็ก อยู่ริมรั้วของพระธาตุ ด้วยค่ะ

จากวัดหมื่นเงินกอง มายังวัด ที่มีชื่อที่เป็นสิริมงคลอีกหนึ่งวั ด คือ วัดดับภัย วัดที่ 7 ของเรา เพื่อมาไหว้ขอพรหลวงพ่อ ดับภัย ซึ่ งมีตำนานเล่าลือถึงถึงการดับเภทภั ยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตา ใน วัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ ำพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตา ได้ บ่ายแก่ๆ มาถึงวัดที่ 8 วัดหมื่นล้าน ซึ่งตั้งอยู่ตรงถนนราชดำเนิน บริเวณ ถนนคนเดินท่าแพ ซึ่งเป็นถนน คนเดินวันอาทิตย์ มาขอพระไหว้นี้จะ ได้ร่ำรวยมีเงินทองป็นหมื่นล้านเหมือ นชื่อวัด


และมาถึงวัดสุดท้าย วัดพันอ้น ตั้งอยู่ใกล้กับวัดหมื่นล้าน เดินมาเพียงนิดเดียว ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาที่วัดนี้แต่ก่อนถึงวัดหมื่น กอง นั่งรถผ่าน เห็นเจดีย์สีทองเหลืองอาร่าม สะดุดตา จึงตั้งใจจะไป ไหว้ขอพรพระเจดีย์สีทอง ซึ่ง มีชื่อว่า พระเจดีย์สารีริกธาตุสิริลักษณ์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริธาตุ นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถเป็นที่ป ระดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธมงคลมหามุณี พระบรม สารีริกธาตุและพระอรหันธาตุ เรียกว่ามาวัดเดียวได้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ สิทธิ์หลายอย่างเลยทีเดียว


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเก่าแก่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ มาช้านานมาวัดนี้เพื่อมากราบไหว้ขอพร พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธ รูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ วิหารทรงพื้นเมืองล้านนา วัดพระสิงห์มีพระอุโบสถและสถาปัตยกรรม พื้นเมืองล้านนาที่มีลวดลายแกะสลัก สวยงามโดยเฉพาะพระเจดีย์ทรง ปราสาท


วัดดับภัย เพื่อมาไหว้ขอพรหลวงพ่อ ดับภัย ซึ่งมีตำนานเล่าลือ ถึงถึงการดับเภทภัยให้กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยไข้ หรือการดับเคราะห์ดวงชะตา ในวัดมีบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำดับ ภัย เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์หรื อเพื่อสืบดวงชะตาได้


วัดวัดเจดีย์หลวง


วัดวัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่งดงามอีกวัดหนึ่งของ ที่โดดเด่นคงเป็นพระ เจดีย์หลวงเจดีย์อิฐโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ หน้าประ ตูวิหารมีบันไดนาคเลื้อยลงมาใช้หางกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตู ถือว่า เป็นนาคที่งามที่สุดของภาคเหนือ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญให้กราบไหว้บูชามากมายทั้งพระประธานในพระวิหารหลวง พระนอนซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังเจดีย์ เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองตั้งอยู่ กลางวิหารจตุรมุขศิลปะแบบล้านนาประยุกต์


วัดเชียงมั่น


วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนยเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จและ ความมั่นคงของชีวิต วัดเชียงมั่นในอดีตคือวัด คู่พระบารมีของพระ นางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และพญาเมงราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา มาถึงแล้วอย่าลืมสักการะพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์ด้วยค่ะ


สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดเชียงใหม่


ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 301,500 ไร่ ประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ระยะทางจากตัวเมืองขึ้นไปจนถึงยอดดอย อินทนนท์ ประมาณ 106 กม. โดยเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ - จอมทอง ถึงหลักกม.ที่ 57 ก่อนถึงอำเภอ จอมทอง 1 กม. แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทองอินทนนท์ ระยะทาง 48 กม. ถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็นถนนลาดย างอย่างดีแต่ค่อนข้างสูงชัน ผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจะต้องมีสภาพดี ผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเช่ารถสองแถวที่น้ำตกแม่กลางได้ ส่วนการนำรถขึ้นไปเองนั้น จะต้องเสียค่าผ่านทาง ตรงด่านตรวจและ จำหน่ายบัตรค่าธรรมเนียมบริเวณหลักกม.ที่ 8 ทางอุทยานฯ มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว สนใจติดต่อจองล่วงหน้าที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้


น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกใหญ่เดิมชื่อ “ตาดฆ้องโยง” ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 750 เมตร และน้ำจะไหลจากหน้าผา ข้างบนตกลง สู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ตรงข้ามมีหน้าผาสูงชันเรียกว่า “ผาม่อนแก้ว” ภายหลังเรียกให้เพราะขึ้นว่า “ผากรแก้ว” การไปยังน้ำตกวชิรธาร นี้ไปได้ง่ายมาก จากเชิงดอยอินทนนท์ ขึ้น ไปถึงกม.ที่ 21 จะเห็น ป้ายบอกทางแยกขวาเข้าน้ำตก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าไปอีก 351 เมตร


แผนที่จังหวัดเชียงใหม่


การเดินทาง

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สาย เอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กม. อีกทางหนึ่งคือ จาก นครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตากและลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กม.


ทางรถประจำทาง

มีทั้งรถประจำทางธรรมดาและรถปรับอากาศ บริการระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร 537-8054-5, 537-5056 และที่เชียงใหม่ โทร (053) 242-664

ทางเครื่องบิน

บริษัทการบินไทย มีเครื่องบินแอร์บัส และโบอิ้ง บินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงสำรองที่นั่ง โทร 280-0060 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1566 และที่เชียงใหม่ โทร (053) 201566-7 สายการบินโอเรียนท์ เอ็กเพรสแอร์ บริการเที่ยวบินจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดต่า งๆทางภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี และบริการเที่ยว บินภาคใต้ไปยังหาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานีสำรองที่นั่ง และสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร 267-3210-4 และที่เชียงใหม่ โทร (053) 201566-7

ทางรถไฟ

มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ทุกวัน สอบถาม รายละเอียดกำหนดการเดินรถได้ที่ห น่วยบริการเดินทาง การรถไฟ แห่งประเทศไทย โทร 2237010, 2237020 และที่เชียงใหม่ โทร (053) 242094


ของฝากจากเชียงใหม่


และแวะมาเที่ยว เชียงใหม่นะคะ...


เสน่ห์เมืองเจียงใหม่  

เสน่ห์เมืองเจียงใหม่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you