Page 1

ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนธุรกรรม เคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื เสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้อย่างเสรีในสาขาอุตสาห กรรมและบริการทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็ นต้น 2.การเป็ นภูมิ ภ าคที่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน เป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซีย น คือ การสร้างภูมภิ าคทีม่ คี วาม สามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุง่ เรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันมี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) นโยบายการแข่งขัน (2) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปญั ญา (IPR) (4) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะนำกฎหมาย และ นโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้ภาย ในประเทศ เพือ่ ทำ ให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและสร้างวัฒนธรรมการ แข่ง ขันของภาค ธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม นำไปสูก่ ารเสริมสร้างการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคในระยะยาว 3 . ก า ร เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ที่ มี ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (2) ความริเริม่ ในการรวมกลุม่ ของอาเซียน (Initiatives for ASEAN Integration: IAI) ความริเริม่ ดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนา ทัง้ ในระดับ SME และ เสริมสร้างการรวมกลุม่ ของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถดาเนินการตามพันธกรณีและเสริมสร้างความ สามารถในการแข่งขันของอาเซียน รวมทัง้ เพือ่ ให้ประเทศ ส มาชิกอาเซียนทุกประเทศได้รบั ประโยชน์จากการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิจ 4 . ก า ร เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ที่ มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร เ ข้ า กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก อาเซียนอยู่ในท่ามกลำงสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเชื่อมต่อระ

หว่างกันและมีเครือข่ายกับโลกสูง โดยมีตลาดทีพ่ ง่ึ พากัน และอุตสหกรรมระดับโลก ดังนัน้ เพือ่ ให้ภาคธุรกิจของ อาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่าง ประเทศ ทำให้ อาเซียนมีพลวัตรเพิม่ ขึน้ และเป็ นผูผ้ ลิตของ โลก รวมทัง้ ทำให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดู ดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึง ต้องมองออก ไปนอกภูมภิ าคอาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ โลก โดยดำเนิน 2 มาตรการคือ (1) การจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) และความเป็ นหุน้ ส่วนทำงเศรษฐกิจอย่า งใกล้ชดิ (CEP)กับประเทศนอกอาเซียน (2) การมีสว่ นร่วม ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก

s e a A n 2015

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน วัตถุประสงค์อของกฎบัตรอาเซียน คือ ทำให้อาเซียนเป็ น องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิกาพ มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และ เคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึน้ นอกจากนี้ กฎบัตร อาเซีย นจะให้ ส ถานะนิ ติบุ ค คลแก่ อ าเซีย นเป็ น องค์ ก ร ระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization)

Asia Ecomonic

Communication


AEC เป็ นการพัฒนามาจากการเป็ น สมาคมประชาชาติแห่งเอ เชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมือ่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก้ ่อตัง้ แรกเริม่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็ นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็ นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปจั จุบนั อาเซียนเป็ นกลุม่ เศรษฐกิจ ภูมภิ าคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน จากนัน้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่  9 ทีอ่ นิ โดนีเซีย เมือ่ 7 ต.ค.  2546  ผูน้ ำ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ตกลงกันทีจ่ ะจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ ประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC) 2 . ป ร ะ ช า ค ม สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 3.ประชาคมความมันคงอาเซี ่ ยน (Political and Security Pillar) คำขวัญของอาเซียน คือ  “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสยั ทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม ปจั จุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน สำหรับ เสาหลัก การจัด ตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพือ่ ให้อาเซียนมีการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื อย่างเสรี และเงินทุนทีเ่ สรีขน้ึ

AEC BLUEPRINT สำหรั บ เสาหลั ก การจั ด ตั ง้ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ภายในปี 2558 เพือ่ ให้อาเซียนมีการเคลือ่ นย้าย สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื อย่างเสรี และเงินทุนที ่ เสรี ขึ ้ นต่อมาในปี 2550 อาเซี ยนได้จดั ทำพิ มพ์เขี ยวเพื ่ อจัดตั ้งประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (AEC Blueprint) เป็ นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิ จให้เห็นภา พรวมใน การมุง่ ไปสู่ AEC ซึ ่ งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐ กิ จในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที ่ ชดั เจนในการดำ เนิ นมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้ าหมายในปี 2558 รวมทั ้ง การให้ความยื ดหยุ่นตามที ่ ประเทศสมาชิ กได้ตกลงกันล่วง หน้ าเพื ่ อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยน อ า เ ซี ย น ไ ด้ ก ำ ห น ด ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ก้ า วไ ป สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ที ่ สาคัญดังนี ้ 1 . ก า ร เ ป็ น ต ล า ด แ ล ะ ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต เ ดี ย ว กั น 2.การเป็ นภู ม ิ ภาคที ่ ม ี ขี ดความสามารถในการแข่งขันสูง 3.การเป็ นภู ม ิ ภาคที ่ มี การพัฒนาทางเศรษฐกิ จที ่ เท่ าเ ที ยมกัน และ 4. การเป็ นภู ม ิ ภาคที ่ ม ี การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้ 1 . ก า ร เ ป็ น ต ล า ด แ ล ะ ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต เ ดี ย ว กั น การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เป็ นยุทธศา สตร์สำคัญของการจัดตัง้ ประชาคม เศรษฐกิจอาเซีย น ซึง่ จะทำให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่ งขันสูงขึน้ โดยอาเซียนได้ กำหนดกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการด้า น เศรษฐกิจทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เร่งรัดการรวมกลุม่ เศรษฐกิจ ในสาขาที่ม ีค วามสาคัญ ลำดับ แรกอำนวยความสะดว กการเคลือ่ นย้ายบุคคล แรงงานฝีมอื และผูเ้ ชีย่ วชาญ และเสริมสร้างความเข้ม แข็งของกลไกสถาบันในอาเซียน ก า ร เ ป็ น ต ล า ด แ ล ะ ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต เ ดี ย ว กั น ของอาเซียน มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ ( 1 ) ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย สิ น ค้ า เ ส รี ( 2 ) ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย บ ริ ก า ร เ ส รี ( 3 ) ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ก า ร ล ง ทุ น เ ส รี ( 4 ) ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย เ งิ น ทุ น เ ส รี ขึ้ น (5) การเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื เสรี ทัง้ นี้ อาเซียนได้กำหนด 12 สาขา อุตสาหกรรมสำคัญลำดับแรกอยูภ่ ายใต้ตลาด และ ฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทำงอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเทีย่ ว และโลจิสติกส์ รวมทัง้ ความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและปา่ ไม้ การเป็ น ตลาดสิน ค้ า และบริก ารเดีย วจะช่ ว ยสนั บ สนุ น การพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภ ูมภิ าค และเสริมส ร้ า งศัก ยภาพของอาเซี ย นในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผ ลิตของโลก และเป็ นส่วน หนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโล ก โดยประเทศสมาชิกได้รว่ มกันดำเนินมาตรการ ต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถแข่งขันของอาเซียน ได้แก่ยกเลิกภาษีศุลกากรให้หมดไป ทยอยยกเลิก อุ ป สรรคทางการค้ า ที่ ม ิ ใ ช่ ภ าษี ป รั บ ประสานพิ ธี ก าร ด้ า นศุ ล กากรให้ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น และง่ า ยขึ้ น

brochure  

Asia Economic communication

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you