Page 1

Functional FooD

อาหารและสารอาหารที่

เหมาะสมกับทุกเพศและวัย

ดื่มน้ำตามธาตุ

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

8 อาหารที่ผู้หญิง

ไม่ควรมองข้าม

10

วิธีการกินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี

อันตรายจากอาหารที่ต้องระวัง


CONTENT S 6

อาหารและสารอาหารที่เหมาะสม กับเพศและวัย

8 10 12

10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 8 อาหารที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

20 22

ดื่มน้ำ____ ตามธาตุ อันตรายจากอาหารที่ต้องระวัง


อาหารและสารอาหาร ที่เหมาะกับเพศและวัย

อา หาร ใ น แต่ ล ะ มื ้ อ ค ว รมี ส ารอ าห า ร ค ร บ ท ั ้ ง 5 ป ร ะ เ ภท ม น ุ ษ ย ์ ท ุ ก ค นต้ อ งการ อ าห ารแ ล ะ ส ารอ าห าร ใ น แต ่ ล ะ วั ย แต ก ต ่ า งก ั น ไ ป เ ร า จึ ง ค วรบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย


การบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วน อาหารในแต่ละมื้อควรมีสารอาห ารครบทั้ง 5 ประเภทเพื่อการกินดีมีสุข คือประกอบด้วยสารอาหา รดังต่อไปนี้ อาหารที่มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมัน จะให้พลังงานและความอบอุ่น อาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนจ ะช่วยสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อาหารที่มีสารอาหารประ เภทเกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็ นปกติ

1. วัยทารก (แรกเกิด- 1 ปี) อาหารหลักคือ น้ำนม นมแ ม่เป็นอาหารทีดีและเหมาะที่สุดสำหรับทารกนอกจากนม แม่แล้ว ทารกยังจำเป็นต้องได้รับอาหารเสริม 2. เด็กวัยก่อนเรียน (2 - 5 ปี) เด็กวัยนี้ต้องก ารอาหารเช่นเดียวกับทารกในระยะ 1 ปีแรก แต่ต้องการปริมาณมากขึ้น เพราะมีความสำคัญต่อการเ จริญเติบโต 3. เด็กวัยเรียน (6 - 13 ปี) เป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญ เติบโตช้า ๆ แต่สม่ำเสมอ การที่จะเจริญเติบโตอย่างสมบู รณ์ได้เด็กต้องได้อาหารถูกต้อง ตามหลักโภชนาการใน ปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของร่า งกาย ปัญหาโภชนาการของเด็กวัยนี้คือได้รับอาหารโป รตีนและแคลอรี่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกา ย ทำให้มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกลายเป็นโรคข าดสารอาหาร หรือได้รับมากเกินไปทำให้ภาวะโภชนาก ารเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งอาจเกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง ไขข้ออักเสบ

4. เด็กวัยรุ่น (13 - 19 ปี) วัยรุ่นควรได้รับสารอาหา รครบทุกประเภท คือ กินข้าว เนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ น้ำนม ไขมัน ผักและผลไม้ทุกวัน เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ย นแปลงอย่างมากทั้งด้านรูปร่าง หน้าตา จิตใจ อารมณ์ และการร่วมสังคมกับคนอื่นๆ 5. วัยผู้ใหญ่ (20-40 ปี) เป็นวัยที่ร่างกายเจริ ญเติบโตเต็มที่แล้ว แต่ร่างกายก็ยังต้องการสาร อ า ห า ร เ พื่ อ น ำ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ร่ า ง ก า ย และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ผู้ใหญ่ควรกินอาหา รให้ครบได้สัดส่วนตามความต้องการของร่างกาย ควา มต้องการวิตามินยังคงเท่ากับวัยรุ่น สำหรับธาตุเหล็กร่า งกายยังต้องการมาก ควรลดปริมาณการกินของหวาน น้ำตาล ไขมันโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์เพิ่ม ปริมาณการกินผักและผลไม้มากขึ้น 6. วัยชรา ไม่ต้องการแคลอรีมากเพราะมีการเคลื่อนไหว น้อย จึงต้องการอาหารประเภทไขมัน และคาร์โบไฮเดร ตน้อยแต่ต้องการเหล็กและแคลเซี่ยมมากเพื่อความแข็งแร งของกระดูก ควบคุมการทำงานของประสาท กล้ามเนื้อ และการแข็งตัวของโลหิต


10 วิธี การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี “

ในแต่ละวันเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากมาย มีคำแนะนำจากหลายสำนักให้กินนั่น ห้ามกินนี่จนไม่รู้จะเชื่อใครดี หลายสำนักให้กินนั่น ห้ามกินนี่จนไม่รู้จะเชื่อใครดี วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ ของการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอย่ างเต็มที่มาฝาก


1. กินอาหารเช้า เป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ส่งผลต่อจิตใจ และพลังชีวิตของคุณไปตลอดทั้งวัน และช่วยลดระดับคอเล สเตอรอลในเส้นเลือด ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ช่วยเผาผลาญพลังงานให้ดีขึ้น ทำให้คุณกินอาหารในมื้ออื่นๆ น้อยลง 2. เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร ยอมจ่ายแพงสักนิดใช้น้ำมันมะกอก หรือน้ำมันดอกทานตะวัน ปรุงอาหารแทนน้ำมันแบบเดิมที่ เคยใช้ เพราะเป็นไขมันที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย และมีกร ดไขมันอิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ เป็นอย่างดี 3. ดื่มน้ำให้มากขึ้น คนเราควรดื่มน้ำวันละ 2 ลิตรเป็นอย่างน้อย (ยกเว้นในรายที่ไตทำงานผิดปกติ) เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย ฟื้นฟูระบบขับถ่าย รักษาระดับความเข้มข้นของเลือด จะทำให้สดชื่นตลอดวันเลยทีเดียว 4. เสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูก ด้วยการดื่มนม กินปลาตัวเล็กทั้งตัวทั้งก้าง เต้าหู้ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผักใบเขียว เพราะแคลเซียมเป็นสิ่ งจำเป็นที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและก ระดูก ทำให้ระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 5. บอกลาขนมและของกินจุบจิบ ตัดของโปรดประเภทโดนัท คุกกี้ เค้กหน้าครีมหนานุ่ม ออกจากชีวิตบ้าง แล้วหันมากินผลไม้เป็นของว่างแทน วิตามิน และกากใยในผลไม้ มีประโยชน์กว่าไขมัน และน้ำตาลจากขนมหวานเป็นไหน

6. สร้างความคุ้นเคยกับการกินธัญพืชและข้าวกล้อง เมล็ดทานตะวัน ข้าวฟ่างและลูกเดือย ร วมทั้งข้าวกล้องที่เคยคิดว่าเป็นอาหารน ก ได้มีการศึกษาและค้นคว้าแล้ว พบว่า ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง 1 ใน 3 เลยทีเดียว เพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ ที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุล 7. จัดน้ำชาให้ตัวเอง ทั้งชาดำ ชาเขียว ชาอู่ล่ง หรือเอิร์ลเกรย์ ล้วนแล้วแต่มีคุ ณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ การดื่มชาวันละ 1 ถึง 3 แก้ว ช่ว ยลดอัตราเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารถึง 30% 8. กินให้ครบทุกสิ่งที่ธรรมชาติมี คุณต้องพยายามรับประทานผักผลไม้ต่างๆ ให้หลากสี เป็นต้นว่า สีแดงมะเขือเทศ สีม่วงองุ่น สีเขียวบล็อกเคอรี สีส้มแครอท อย่ายึดติดอยู่กับการกินอะไรเพียงอย่างเดีย ว เพราะพืชต่างสีกัน มีสารอาหารต่างชนิดกัน แถมยังเป็น การเพิ่มสีสันการกินให้กับคุณด้วย 9. เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรักปลา การกินปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละค รั้ง ได้ทั้งความฉลาดและแข็งแรง เพราะปลามีกรดไขมันโอเมก้า 3 และโปรตีน ที่ช่วยคว บคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ และบำรุงเซลล์สมอง ทั้งยังมีไขมันน้อย อร่อย ย่อยง่าย เหมาะสำหรับคนที่ต้อ งการหุ่นเพรียวลมเป็นที่สุด 10. กินถั่วให้เป็นนิสัย ทำให้ถั่วเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่คุณต้องกินทุกวั น วันละสัก 2 ช้อน ไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาว หรือว่าของว่างก็ทั้งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุสำคัญๆ หลายชนิด ต่างพากันไปชุมนุมอยู่ในถั่วเหล่านี้ ควรกินถั่วอย่างสม่ำเสมอ


“8 อาหาร ที่ผู้หญิง ไม่ควรมองข้าม” อยากชวนคุณผู้หญิงทั้งหลายให้หันมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงสุขภ าพดี ด้วยการเลือกกินอาหารดีมีประโยชน์ ครั้งนี้คัดสรรมาแบบ เฉพาะเจาะจงเพื่อคุณผู้หญิงทุกคน

นม นมเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมแคลเซียมซึ่งถือเป็นคุณสมบัติ โดดเด่นของอาหารชนิดนี้ เพราะร่างกายของผู้หญิงเร าต้องการแคลเซียมไปใช้มากกว่าผู้ชายในการดูแลกร ะดูกให้แข็งแรง (โดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์ ช่วงให้นมแม่ และวัยหมดประจำเดือน) และเพื่อไม่เกิดปัญหากระดูกพ รุนในภายหลัง

บร็อกโคลี นอกจากจะอร่อยแล้ว บล็อกโคลียังเป็นผักที่ให้วิตามินซี แคลเซียม เหล็ก ซึ่งล้วนมีประโยชน์กับร่างกายทั้งสิ้น น อกจากนั้นยังมีกากใยช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดี แต่สิ่ งที่สำคัญคือต้องไม่ปรุงให้สุกมากเกินไปเพราะความร้อ นจะทำให้คุณค่าวิตามินต่างๆ หายไปหมด

โยเกิร์ต นอกจากเป็นอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากนมที่ให้แคลเซี ยมแล้ว ในโยเกิร์ตยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายของเราทำงานอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วย แต่ที่สำ คัญคือจะต้องเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่เติมผลไม้เชื่อ มหรือน้ำตาลลงไปนะคะ


เต้าหู้

น้ำมันมะกอก

เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญจากพืช จึงมีไขมันต่ำแถมแคลเซียมสูง ราคาก็ไม่แพง กินแล้วดีกับระบบย่อยอาหาร สบายท้อง นอกจากนั้นใ นเต้าหู้ยังมีสารที่ช่วยปรับระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน ในร่างกายให้สมดุลอีกด้วย

เป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัว ซึ่งดีและเป็นประโยชน์กับสุขภาพ เพราะไปช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอล LDL ซึ่งเป็นไ ขมันในหลอดเลือดตัวอันตรายหรือไตรกรีเซอไรด์ ร วมถึงช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของความดันโลหิตสูง ได้อีกด้วย นอกจากนั้นในน้ำมันมะกอกยังมีวิตามิน E สารต้านอนุมูนอิสระ (antioxidant) ที่ช่วยบำรุงผิวให้ สดใสเป็นของแถมอีกด้วย

มะเขือเทศ เป็นแหล่งเบต้าแคโรทีน วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ดีโดยเฉพาะระบ บย่อย ที่สำคัญมีการวิจัยพบว่าการกินมะเขือเทศ (สดๆ ทั้งเปลือก) ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งปอดได้ ใครที่เคยเมินมะเขือเทศรีบเปลี่ยนควา มคิดด่วน

เมล็ดทานตะวัน เป็นธัญพืชที่อุดมด้วยวิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ที่ช่วยต่อต้านริ้วรอย ชะลออายุของเซลล์ผิว จึงช่วยให้ผิวสดใส ดูยังเป็นสาวอ่อนวัย นอกจากนั้นวิตามินอียังจะช่วยลบเลื อนรอยแผลเป็นให้จางลงไปได้ด้วย เพราะฉะนั้นจะกินเม ล็ดทานตะวันเป็นของงว่างหรือโรยหน้าสลัดจานโปรดก็ ดีทั้งนั้น

น้ำสะอาด 60 % ของร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบ น้ำจึงมีส่วนสำ คัญเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย และด้วยความที่สำคัญอย่างนี้คุณๆ จึงควรดื่มน้ำให้ไ ด้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว โดยขอย้ำว่าเป็นน้ำสะอาด ไม่ใช่น้ำหวาน น้ำอัดลม แบบนั้นกินแล้วได้แคลอรีพุ่งพร วดเป็นของแถม


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ


เมนูอาหารสุขภาพ ไข่ต้มไส้หมูสับ

เมนู ไ ข่ ต้ ม ที่ ใ ครชอบทานไม่ ว่ า จะนำไข่ ตั ม ไป ทำในรูปแบบใดก็ตาม ไข่ต้มก็ยังเป็นเมนูที่คน ในครอบครั ว ชอบทานกั น มากที่ สุ ด อี ก หนึ่ ง เม นู เราเลยมีไอเดียการทำไข่ต้ม แสนธรรมดา ให้เป็นเมนูพิเศษค่ะ


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ไข่เจียวสูตรพิเศษ

เมนูอาหารสำหรับคนรักไข่เจียว แถมเป็นเมนูง่ายๆ และอร่อย เอาใจคนรักไข่เจียวด้วยเมนูไข่ สูตรพิเศษ ซึ่งมีวิธีการทำที่ง่ายมาก แถมได้ไข่เจียวที่สวยแปลกตา และยังเป็นเมนูที่เด็กๆ ชอบอีกด้วย


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ กะหล่ำปลีม้วนยัดไส้

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ กะหล่ำปลีม้วนยัดไส้ สำหรับเมนูสุขภาพวันนี้ เป็นเมนูที่ใช้กะหล่ำปลีเป็นส่วน ประกอบหลัก ซึ่งเป็นผักที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด โด ยที่คุณสามารถเพิ่มไอเดียการทำอาหารเข้าไปก็จะช่ว ยให้คุณไม่เบื่อกับการทานผักแบบเดิมๆ


เมนูอาหารสุขภาพ ยำสาหร่ายปูอัด

ยำสาหร่ายปูอัด เป็นเมนูที่เราอยากน้ำเสนอสุดๆ สำหรับ คุณผู้หญิงที่กำลังดูแลสุขภาพ รักษาหุ่น หรือต้องการลดน้ำหนัก เพราะมีแคลอรี่ที่น้อย มำง่ายไม่ยุ่งยาก แถมมีไขมันที่น้อยมาก เพราะไม่ผ่านการทอดๆผัดๆ เีพียงแต่ยำแซ่บๆ ให้ได้อร่อย จัดจ้าน สไตล์ญี่ปุ่น ที่เพิ่มความอร่อยด้วยสาหร่าย ที่ไม่มีไขมัน ได้โปรตีนประโยชน์เพื่อสุขภาพ


เมนูอาหารสุขภาพ ฟรุตสลัด

เมนูอาหารหวานที่เอาใจคนรักสุขภาพ คงหนีไม่พ้นผักแ ละผลไม้ใช่ไหมล่ะค่ะ งั้นลองเปลี่ยนผัก ผลไม้ ที่ทานอยู่ เป็นประจำเป็นอาหารจานพิเศษที่มีหลายๆ อย่างรวมกัน ก็น่าจะดีใช่ไหมล่ะค่ะ งั้นเราไปลองทำฟรุทสลัด เมนูอาหาร เพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะ นอกจากจะได้ประโยชน์แล้ว ยังได้


เมนูอาหารสุขภาพ เต้าหู้ทอดเหลืองทอง

เมนูอาหารวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพ หรือผู้ที่ชอบทานเต้าหู้ทอด เขาว่าทานเต้าหู้นอกจากทำให้ สุขภาพที่ดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณของคนที่ทานนั้นดีตามไ ปด้วย ไม่เพียงเท่านั้นเต้าหู้ยังสามารถช่วยควบคุมน้ำหนัก ตัวของคุณได้ดีทีเดียว


เมนูอาหารสุขภาพ ผัดผักรวมกุ้งสด

เมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้เอาใจคนที่ ชอบทานกุ้งกัน ด้วยเมนูอาหารผัดผักรวมกุ้งสด โดยใช้ผักง่ายๆ ที่หาได้โดยทั่วไปแล้วนำมาผัดกั บกุ้ง เพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูอาหารของเรากัน


ดื่มน้ำ____ตามธาตุ น้ำนี้ดีมีประโยชน์ เพราะนอกจากจะดื่มแล้วแก้กระหาย สร้างความกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาให้กับร่างกาย และลดสารพิษในร่างกายแล้ว รู้มั๊ยว่าหากเราเลือกดื่มน้ำตามธาตุของตัวเอง มันจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ทีนี้ตัวเราเองธาตุอะไรล่ะ ผู้มีภูมิปัญญาชาวไทยแบ่งไว้นานแล้ว ก่อนที่จะมีการวิจัยถอดรหัสจีโนม หรือทำแบบแผนพันธุกรรมมนุษย์ เพื่อให้หมอจ่ายยา(ฝรั่ง)ให้ถูกกับคนไข้แต่ละรายเสียอีก แต่ก่อนจะมาดูว่าเราต้องกินน้ำอะไรให้เหมาะกับธาตุของตัวเอง หรือตามลัคนากันซะก่อน แล้วค่อยจัดแจงปรุงน้ำดื่มตามธาตุ เพื่อความมีสุขภาพดี

----------------------------------------

มาดูกันเลยว่า คุณเป็นคนธาตุใด

ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุน้ำ ธาตุดิน

คือคนที่เกิดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม คือคนที่เกิดในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน คือคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน คือคนที่เิกิดในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

ก็มาตรวจดูธาตุตามราศีเกิด


พอรู้ธาตุตามราศีเกิดกันแล้ว ทีนี้มาดูกันต่อว่าธาตุไหน เหมาะกับน้ำอะไร .......ธาตุดิน คนธาตุดินมักชอบดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีรสฝาด หวาน มัน เค็ม เช่น น้ำฝรั่ง น้ำมะตูม น้ำกระท้อน น้ำมะกอก น้ำมะขามป้อม น้ำลูกหว้า น้ำแตงโม น้ำมะละกอ น้ำกล้วยหอม น้ำขนุน น้ำเงาะ น้ำน้อยหน่า น้ำละมุด ฝรั่ง น้ำลำไย น้ำอ้อย น้ำกระจับ น้ำข้าวโพด น้ำฟักทอง น้ำแห้ว และน้ำที่ออกรสเค็ม

........ธาตุน้ำ ชอบน้ำผักและผลไม้รสเปรี้ยว รสขม เช่น น้ำมะขาม น้ำมะนาว น้ำกระเจี๊ยบแดง น้ำมะยม น้ำส้มโอ น้ำมังคุด น้ำมะเขือเทศ น้ำสับปะรด น้ำส้มเขียวหวาน น้ำลังสาด น้ำลิ้นจี่ น้ำเชอรี่ น้ำองุ่น น้ำชมพู่ น้ำทับทิมน้ำพุทรา น้ำสตรอเบอรี่ น้ำมะขวิด น้ำมะปราง น้ำมะเฟือง น้ำมะไฟ น้ำมะม่วงน้ำมะระขี้นก น้ำเห็ดหลินจือ น้ำใบบัวบก

........ธาตุลม มักจะชอบดื่มน้ำผักผลไม้ที่มีรสเผ็ดร้อน เช่น น้ำกะเพราแดง น้ำขิง น้ำข่า น้ำตะไคร้

........ธาตุไฟ ชอบรสหอมเย็น รสจืด เช่น น้ำลูกเดือย น้ำเม็ดแมงลัก น้ำอาร์ซี น้ำแตงไทย น้ำมะพร้าว น้ำรากบัว น้ำลูกจาก น้ำลูกตาลอ่อน น้ำผักคะน้า น้ำผักตำลึง น้ำแตงกวา น้ำขึ้นฉ่าย น้ำดอกคำฝอย น้ำว่านหางจระเข้ น้ำกระหล่ำปลี น้ำกวางตุ้ง


อันตรายจากอาหารที่ต้องระวัง

.. อันตรายจากอาหาร ที่ต้องระวังอาหารนั้นมีดีและไม่ดีมีทั้งโทษและมีทั้งคุณประโยชน์มากมาย ฉะนั้นเราควรจะเลือกรับประทานอาหาร แต่ละอย่างให้ถูกต้องและถูกวิธี แต่อย่างไรก็ตามอันตรายจากอา หารที่อาจจะเกิดกับคุณได้ทุกเมื่อและเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้

..


ธัญพืช หากใครที่มีปัญหากับการย่อยโปรตีน

Gluten ก็จะมีปัญหากับการย่อยธัญพืชซึ่งมีโปรตีน ที่ว่านี้ คือ ร่างกายจะทำปฏิริยากับโปรตีน Gluten จนทำให้ท้องเสีย และหากไม่หลีกเลี่ยงการกินโปรตีนที่ว่ านี้ก็อาจก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน ต่อมธัยรอยด์อักเสบ เบาหวาน และโรคซึมเศร้า

ถั่วดิบ อาจมีพิษซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุลำ ไส้ได้ หากกินถั่วดิบมากเกินไปอาจทำให้เซลล์ตายได้ แ ต่ถ้าถั่วผ่านการหุงต้มให้สุกก็จะทำลายสารพิษที่ว่านี้ได้

น้ำผึ้ง ไม่ควรให้ทารกกินน้ำผึ้งเพราะในการคั้นน้ำผึ้งอ

าจมีแบคทีเรียติดค้างซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทารก ทำให้ล ำไส้อุดตันและอาจเข้าไปในระบบเลือดส่งผลให้กล้ามเนื้อ ไม่ทำงาน

ลูกอมแก้ไอ ยาอมแก้ไอมีน้ำมันหอมระเหยหาก

กินในปริมาณมากอาจทำให้รู้สึกคลื่นเหียน อาเจียน และมีปัญหากับไต หรือหากมีเมนธอลมากเกินไปจะมีผล กับกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ

อันตรายจากอาหาร มันฝรั่งทอดและคุกกี้ รวมทั้งขนมเค้ก มีกรด

Trans Fat สูง ซึ่งมันจะเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิ ดเลว (LDL) ในเลือด ลดไขมันชนิดดี (HDL) และมันจะไปสะสมในผนังหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้หลอดเลือด อุดตันและเพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

กาแฟ การดื่มกาแฟมากเกินไปอาจทำให้ใจสั่น ว้าวุ่น

อาเจียน หัวใจเต้นผิดปกติ และมีปัญหาเกิดขึ้นกับกระเพาะอ าหาร หากใครดื่มกาแฟมากเกินไปเป็นประจำแล้วเลิกดื่มทัน ทีอาจทำให้ปวดศีรษะ นอกจากนี้ในชาและโกโก้ก็มีสารชนิ ดเดียวกับกาแฟ

มันฝรั่งกรุบกรอบ การผลิตมันฝรั่งกรุบกรอบทำใ

ห้เกิดสาร Acrylamide ทั้งนี้ ยังมีการทดลองกันยังไ ม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ามันมีผลกับพันธุกรรมมากแค่ไห น แต่จากการทดลองกับสัตว์พบว่ามันกระตุ้นให้เกิดมะเร็ งโดยเฉพาะเมื่อกินในปริมาณมาก


functional food  

functional food

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you