Page 1

CHIANGRAI Magazine THE MOST BEAUTIFUL WAT RONG KHUN WAT WIANG KHAM

INTERESTING DOI TUNG

JOVIAL หรรษาเที่ยวเชียงราย

TH

IS BE YE ST AR S !


DOI TUNG ดอยตุง


พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นท ราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง การเดินทาง     พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโด ยรถประจำทางสามารถใช้บริ การรถสองแถวสี ม่วงบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

CHIANGRAI MAGAZINE


PHU CHI FA

ภ ูชี้ฟ้า


ภูชี้ฟ้าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงรายและเป็ นจุดหมา ยปลายทางของนักเดินทางที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับ ความงามของสถานที่แห่ งนี้ สักครั้งในชีวิตภูชี้ฟ้าถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนั กกับหลายๆดอยสู งทางภาคเหนื อของไทยแต่สิ่งหนึ่ งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภูแห่ งนี้ มาตลอดและสร้างความประทั บใจให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็น ก็คือความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสู งที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศสายลม หนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลยผ่านไป   ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ที่ กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่    ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้    ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้หลัง่ ไหลมาที่นี่    ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะ มีนกั ท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ    เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของทะเล หมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า    อย่างไม่ขาดสาย    โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว    บนยอดดอยสู งแห่งนี้แทบไม่มี ที่ยนื ถ่ายรู ป    ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า      ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ใด ๆ ในประเทศ   บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า   เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง   มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ นระยะ   อ อกดอกสี ชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กบั ยอดภูแห่งนี้ไ ด้อีกไม่ใช่นอ้ ย ระหว่างทางขึ้นมายังภูช้ ีฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้น เดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามของดงดอกเสี้ ยวที่ออกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสู่ ภูชี้ฟ้า

CHIANGRAI MAGAZINE


MAC FAH LUANG UNIVERSITY มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงได้ รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยของรั ฐตามพระราชบัญ ญัติตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรั ฐที่ มิใช่ ส่วนร าชการ การดำเนินการด้ านต่ างๆ ได้ มีการพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้ วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ได้ ทรงมีพระมหา กรุ ณาธิ คุณโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระรา ชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ ภาษาและวัฒ นธรรมจี นสิ รินธร และพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ ผ้ สู ำเร็ จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยังความปลืม้ ปิ ติสำนึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ นล้ นพ้ น 

CHIANGRAI MAGAZINE


WAT RONG KHUN วัดร่องขุ่น


วัดร่องขุน่ เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ทีจ่ งั หวัดเชียงรา ยออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่า งานก่อสร้างวัดร่ องขุน่ จะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิ ตของเขา[1] วัดร่องขุน่ ได้ตน้ แบบการสร้างมาจาก วัดมิง่ เมือง ใน จังหวัดน่าน[2] เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ได้รบั แรงบันดาลใจในการส ร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คอื

ก ซึ่งนัน่ การนำเอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้ ามาผสมผสานหรื อถูกอิทธิของศาสนาอืน่ เข้ามาแท รกแซงบ้าง ก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัตแิ ห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องขุน่ เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน” [แก้]ความหมายของอุโบสถ สีขาว : พระบริ สุทธิคณ ุ ของพระพุทธเจ้า

ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้ างงานศิลปะทีย่ ง่ิ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัตขิ องแผ่นดิน

สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พทุ ธภูมิ

ศ า ส น า : ธ ร ร ม ะ ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ชี วิ ต ข อ ง อ า จ า ร ย์ เ ฉ ลิ ม ชั ย จ า ก จิ ต ที่ ร้ อ น ก ล า ย เ ป็ น เ ย็ น จึงขออุทศิ ตนให้แก่พระพุทธศาสนา

สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ : จ า ก ก า ร เ ข้ า เ ฝ้ า ฯ ถวายงานพระองค์ทา่ นหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิ มชัยรักพระองค์ทา่ นมาก จากการพบเห็นพระอัจฉ ริ ยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ทา่ นจนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุ ณ าธิคณ ุ จึงปรารถนาทีจ่ ะสร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ทา่ น

เขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจ

กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบ สถแทนซุม้ พระอริ ยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

วัดร่องขุน่ แห่งนี้เป็ นวัดพุทธ ซึ่งสังกัดอยูใ่ นฝ่ ายมห านิกายม่ใช่วดั ฮินดูเหมือนดังที่จว่ั หัวไว้ในวรรคแร

CHIANGRAI MAGAZINE


WAT WIANG KHAM วัดเวียงคำ(กาขาว)


วัดเวียงคำกาขาว ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่ สลองใน อ.แม่ ฟ้าหลวง จ.เชี ยงราย มีองค์ พระทรงชัยรั ตนพลังแผ่ นดิน ขนาดหน้ าตักกว้ าง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึน้ ไปเที่ยวชมวิวได้ อีกจุดหนึ่ง

CHIANGRAI MAGAZINE


GOLDEN TRIANGLE ่ สามเหลียมทองคำ


สามเหลีย ่ มทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพืน ้ ทีร่ อยตอระห ่ วางสามประเทศ ไดแก ่ ้ ่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบอแก ว) ่ ้ และพมา่ (แขวงทาขี ่ เ้ หล็ก, รัฐฉาน) มี ลัก ษณะเป็ นพืน ้ ที่ส ามเหลี่ย มบรรจบ กัน โดยมีแ ม่น้ ำโขงตัด ผ่านชายแดน ไทยและลาว นับเป็ นพืน ้ ทีเ่ ศรษฐกิจที่ สำคัญแหงหนึ ่งของภูมภ ิ าค นอกจาก ่ นี้สามเหลีย ่ มทองคำยังมีทวิ ทัศนที ์ ง่ ดง ามโดยเฉพาะยามเช้า ทีด ่ วงอาทิตยขึ ์ ้ นทามกลางสายหมอก เดิมสามเหลีย ่ ่ มทองคำเป็ นทีร่ จั ู้ ก ในฐานะเป็ นแหล่ งทองเที ย ่ วรอยตอระหว างประเทศ แต่ ่ ่ ่ ในปัจจุบน ั มีความสำคัญในทางเศรษ ฐกิจมากขึน ้ เนื่องจากเป็ นแหลงขนถ ่ ่ ายสิ นค้าทีส ่ ำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย ส า ม เ ห ลี่ ย ม ท อ ง ค ำ ใ น ส่ ว น ข อ ง ประเทศไทยอยู่ ในเขตบ้ านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่ าเรือขนาดเล็กขนส่งสิ นค้าไปยังประเ ทศจีน และลาว เมือ ่ มองจากฝั่งไทยไ ปทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะเห็ นหมู่ บานในฝั ่ งลาวอยางชั ดเจน ส่วนทางพ ้ ่ มาซึ นตกนั้น ไมมี ่ ง่ อยูด ่ านตะวั ้ ่ หมูบ ่ าน ้ หรือสิ่ งก่อสร้างให้เห็ นในระยะใกล้ๆ บริเ วณดัง กล่ าวยัง เป็ นที่บ รรจบกัน ข อ ง แ ม่ น้ ำ โ ข ง แ ล ะ แ ม่ น้ ำ ร ว ก ที่ เ รี ย ก ว่ า ส บ ร ว ก บริเวณนี้มเี คยมีชนกลุมน ่ ้ อย และกอง กำลังติดอาวุธอยูหลายกลุ มพื ้ ทีใ่ นแ ่ ่ น ถบนี้เคยเป็ นแหลงปลู กฝิ่ นและผลิตยา ่

เสพติดแหลงใหญ ่ ่ เช่น มีโรงงานผลิต เฮโรอีนและกระจายอยูตามชายแดน ่ ส่ ว น ก า ร ล ำ เ ลี ย ง ฝิ่ น จ ะ ไ ป เ ป็ น ข บ ว น ลั ด เ ล า ะ ไ ป ต า ม ไ ห ล่ เ ข า พ ร้ อ ม ก ำ ลั ง คุ้ ม กั น ว่ า กั น ว่ า ย า เ ส พ ติ ด แ ล ะ ฝิ่ น จ ะ ถู ก แ ล ก เ ป ลี่ ย น ด้ ว ย ท อ ง ค ำ ใ น น้ ำ ห นั ก ที่ เ ท่ า กั น จึงเป็ นทีม ่ าของชือ ่ สามเหลีย ่ มทองคำ นักท่องเทีย ่ วนิยมเดินทางไปยังสามเ หลีย ่ มทองคำในช่วงฤดูหนาวและไป ถายรู ปกับป้าย “สามเหลีย ่ มทองคำ” ที่ ่ ติดตัง้ ไวริ ้ มฝั่งแมน ่ ้ ำโขงดวย ้ นอกจาก นี้ยงั นิยมนั่งเรือเทีย ่ วชมทิวทัศนจุ ์ ดบร รจบของพรมแดนไทย ลาว และพมา่ คาเช ่ ่ าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากนี้ยงั สามาร ถล่องแม่น้ ำโขงไปเที่ย วทางตอนใต้ ของประเทศจีน เช่น สิ บสองปันนา คุนหมิง ไดอี แตหากต องกา ้ กดวย ้ ่ ้ รจะชมทิวทัศนมุ ของสามเห ้ ์ มกวาง ลี่ย มทองคำบริเ วณสบรวกและเพื่อ นบาน ตองขึ น ้ ไปบนดอยเชียงเมีย ่ ง ้ ้ ที่ อ ยู่ ริ ม แ ม่ น้ ำ โ ข ง

CHIANGRAI MAGAZINE


หอนาฬิกาเชียงราย


หอนาฬิ ก าหลั ง ใหม่ ข องจั ง หวั ด เชี ย งรายโดยความร่ วมมื อ ระหว่ า งเทศบาลนครเชี ย งรายและอาจารย์ เ ฉลิ ม ชั ย โฆษิ ต พิ พ ั ฒ น์ ต ั ว หอนาฬิ ก ามี สี ทองมี เ สี ยงระฆั ง บอกเวล าทุกชัว่ โมงและที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวันจะมีการเล่น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เป็ นที่ ตื่ น ตาตื่ น ใจต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ งชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ ม าเฝ้ ารอเวลานั้ นๆ

CHIANGRAI MAGAZINE


chiangraimagazine  

chiangraimagazine

chiangraimagazine  

chiangraimagazine