Page 1

amazing

chiang rai


1


2

ดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บ ริ เ ว ณ สั น เ ข า ข อ ง เ ทื อ ก ด อ ย น า ง น อ น ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหนึ่งข องโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นที่ประทับแปรพระ ราชฐานเพื่ อ ทรงงานของสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร าบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็นอาคารสองชั้น มี รู ป ทรงผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะล้ า นนากั บ ชาเลย์ ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและข อบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ ฝีมือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บ ริ เ ว ณ สั น เ ข า ข อ ง เ ทื อ ก ด อ ย น า ง น อ น ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหนึ่งของโ ครงการพัฒนาดอยตุง การเดินทาง พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรา ย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินท างโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่ว งบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


3

ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัด เชียงราย และเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางที่ชอบค วามสวยงามของธรรมชาติและยังพอเรี่ยวแรงที่ฝันอยากจะม าสัมผัสกับความงามของสถานที่แห่งนี้สักครั้งในชีวิต ภูชี้ฟ้า ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับ หลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับ ยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาพ บเห็น ก็คือ ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงที่ยื่นเด่ นลอยออกไปในอากาศ สายลมหนาวที่วูบผ่านมาแล้วเลยผ่ านไป ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดว งอาทิตย์สีแดง ที่กำลังเบียดเสียดแทรกตัวออกมาท่ามกลางท ะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนมากมายให้หลั่งไหลม าที่นี่ ในแต่ละปีเมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนักท่องเที่ยวมากม ายจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและช มความงามของทะเลหมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า อย่างไม่ขาดสาย

โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว บนยอดดอยสูงแห่งนี้แ ทบไม่มีที่ยืนถ่ายรูป ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่า ที่ใด ๆ ในประเทศ บริเวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูชี้ฟ้ า เป็นทุ่งหญ้ากว้าง มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซม เป็นระยะ ออกดอกสีชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรก ฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กับย อดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่น้อย ระหว่างทางขึ้นมายังภู ชี้ฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์งดงาม หากมาใ นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามของดง ดอกเสี้ยวที่ออกดอกสีขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่า งทางขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า


4


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้ รั บ การสถาปนาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรั ฐที่มิใช่ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแท นพระองค์ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวั ฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประ จำปีการศึกษา 2545 ยังความปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้ น


6


7

วัดร่องขุ่น


8

วัดร่องขุ่น

เป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่องขุ่นจะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวิตของเขา[1] วัดร่องขุ่นได้ต้นแบบ การสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน[2] เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากก ารพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน วัดร่องขุ่นแห่งนี้เป็นวัดพุทธ ซึ่งสังกัดอยู่ในฝ่ายมหานิกาย ไม่ใช่วัดฮินดูเหมือนดังที่จั่วหัวไว้ในวรรคแรก ซึ่ง นั่ น การนำเอาวั ฒ นธรรมแวดล้ อ มของตั ว เองเข้ า มาผสมผสานหรื อ ถู ก อิ ท ธิ ข องศาสนาอื่ น เข้ า มาแทรกแซงบ้ า ง ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องขุ่น เป็น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน” [แก้]ความหมายของอุโบสถ สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


9

วัดเวียงคำกาขาว


10

วัดเวียงคำกาขาว

ตั้งอยู่บ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บนอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


11

สามเหลี่ยมทองคำ


12

สามเหลี่ยมทองคำ

(อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของ ภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลาง สายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไ ทย สามเหลี่ยมทองคำในส่วนของประเทศไทย อยู่ในเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่า เรือขนาดเล็กขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะเ ห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซึ่งอยู่ด้านตะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บ้านหรือสิ่งก่อสร้างให้เ ห็นในระยะใกล้ๆ บริเวณดังกล่าวยังเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก ที่เรียกว่า สบรวก บริเวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติดอาวุธอยู่หลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่น และผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยู่ตามชายแดน ส่วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุ้มกัน ว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่นจะถูกแลกเปลี่ยนด้ว ยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรูปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้วย นอกจากนี้ยังนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบ ของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากนี้ยังสามารถ ล่องแม่น้ำโขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการ จะชมทิวทัศน์มุมกว้าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริเวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง


13

หอนาฬกา หอนาฬิกาหลังใหม่ของจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ตัวหอนาฬิกามีสีทอง มีเสียงระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสีจากสีทอง เป็นสีแดง ชมพู ฟ้า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เ ป็นที่ตื่นตาตื่นใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้ารอเวลานั้นๆ


14


AMASING CHAING RAI  

AMASING CHAING RAI หนังสือเชียงราย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you