Page 1

1

10 อันดับสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ทีส่ วยทีส่ ุดในประเทศไทย


2

อันดับ 10 เกาะตะปู


3

เกาะตะปู ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่ง

ชาติอา่ วพังงา คิดเป็ นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากทีท่ ำการอุทยานฯตาม ลำคลองเกาะปั นหยีจงั หวัดพังงา สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศไทย อยูท่ างด้านเหนื อในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน เกาะตะปู มีลกั ษณะเป็ นเกาะเดีย่ ว รูปร่างคล้ายตะปู มีศพั ท์เฉพาะทางธรณีวทิ ยาว่า เกาะหินโด่ง (Stack) การชมเกาะตะปูตอ้ งชมในระยะ ไกลจากเรือ หรือจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้


4

อันดับที่ 9 เกาะเตา่


5

เกาะเตา่

มีพน ื้ ทีอ ่ ยูในฝั ่ งของทะเลอาวไท ่ ่ ย และอยูในเขตการปกครองของจั งหวัดสุราษฎรธา ่ ์ นี ลักษณะของ สถานทีท ่ องเที ย ่ วในประเทศไทย เกาะเตา่ ่ จะมีลก ั ษณะทีโ่ ค้งเวา้ เหมือนกับเมล็ดถัว่ ซึง่ เกาะเตา่ จะตัง้ อยู่ ทางดานทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนือของ เกาะพงัน จ.สุราษฏรธานี ้ ์ ระยะทางจากเกาะพงันถึงเกาะเตา่ ประมาณสี่ สิบห้ากิโลเมตร นอกจากนี้ สถานทีท ่ องเที ย ่ วในประเทศไทย? ในบริเวณใกลเคี ่ ้ ยงกั บเกาะเตายั นตะวันตกเฉี ่ งมีเกาะนางยวนซึง่ เป็ นเกาะเล็กๆ ดานตะวั ้ ยงเหนือของเกาะเตา่ มีสันทรายเชือ ่ มตอกั กษณะเหมือ ่ บเกาะเตาในลั ่ นทะเลแหวก เป็ นแหลงดำน ่ง ่ ้ ำชมปะการังอีกแหงหนึ ่


6


7

เกาะเต่า อยูใ่ นเขตพื้นที่อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะเต่ามีรปู ร่างคล้ายเมล็ดถัว่ มีพื้นที่ 12,936 ไร่ ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญด้วยกัน 2 แห่งคือ เกาะเต่าและเกาะนางยวน ห่างจากเกาะพงันไปทางเหนือประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็ นเกาะ ที่อยูใ่ กล้ที่สดุ เมือ่ เทียบกับระยะห่างจากปากน้ำชุมพร 85 กิโลเมตร และห่างจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 120 กิโลเมตร


8

อันดับที่ 8 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


9 อุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท ์ มีพน ื้ ทีค ่ รอบคลุมอยูใ่ ่ นทองที อ ่ ำเภอดอยหลอ ้ ่ อำเภอ จอมทองและ อำเภอแมแจ ่ ม ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปดวยภู เขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนน ้ ทซึ ่ งู ทีส ่ ุดในประเทศไทย ์ ง่ เป็ นยอดเขาทีส ในวันที 13 เดือนมิถุนายน พุทธศั กราช 2521 คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ไดประกาศให ่ ้ ้ดอยอินทนนทเป็ ์ นอุทยา นแหงชาติ ่


10


11

พอเริม ่ ปี ใหมเข หลายคนคงเตรียมตัววางแผนทีจ ่ ะ ่ ามา ้ ทองเที ย ่ ว เก็บขาวเก็ บของลงกระเป๋าแน่ ๆ และสถานทีน ่ ่า ่ ้ ทองเที ย ่ วตอนนี้เห็ นจะเป็ นทางภาคเหนือ เนื่องจากช่วงตน ่ ้ ๆ ปี อยางนี ้ทางภาคเหนือยังคงอากาศหนาวเย็น บางทีอ ่ ากาศก็ ่ กำลังเย็นสบายทีเดียว ชวนให้ไปสั มผัสซึมซับกับบรรยากาศสุ ด ๆ ...


12

อันดับ 7 หัวหิน


13

หัวหิน เป็ นอำเภอที่ทุกคนรู ้จักกันเป็ นอย่างดีทงชาวไท ั้

ยและชาวต่างประเทศ? สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เดิมมีชอว่ ื่ า “บ ้านสมอเรียง” หรือ “บ ้านแหลมหิน” ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยูห ่ วั (รัชกาลที่ 7) ได ้ ทรงสร ้างวังไกลกังวลเพื่อประทับพักผ่อนในฤดูร ้อน และปั จจุบน ั วังไกลกังวลนั้นเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริย ์องค ์ ปัจจุบน ั


14


15


16

อันดับ 6 พัทยา


17


18

พัทยา หรือ เมืองพัทยา เป็ นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ต้งั ตามพระ

ราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา ฉบับ วันที่ 29 พฤจิกายน พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็ น สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย? เมืองท่องเที่ยวนานาชาติท่มี ชี ่ือเสียงระดับโ ลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล จัดได้ ว่า สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็ น 4 ส่วนได้ แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน


19

“พัทยา” ตั้งอยู่ท่จี ังหวัดชลบุรี เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมตั้งแต่อ ดีตจวบจนปัจจุบนั ตามประวัตเิ ล่าว่า... พระเจ้ าตากสินได้ ตฝี ่ าวงล้ อม พม่ามารวบรวมพลที่ฝ่งั ตะวันออก และได้ หยุดพักแรมที่นาจอมเทียน และทุง่ ไก่เตี้ยสัตหีบ ซึ่งภายหลังชาวบ้ านเรียกตำบลนี้ว่า “ทัพพระยา” ต่อมาเรียกใหม่เป็ น “ทัพธยา” และกลายเป็ น “พัทยา” ในที่สดุ บางคนก็เล่าว่า “พัทยา” มาจากชื่อของลมทะเล ที่พัดจากตะวันตกเฉียงใต้ ไปตะวันออกเฉียงเหนือในต้ นฤดูฝน


20

อันดับที่ 5 เกาะ ช้ าง


21

เกาะ ช้าง เป็ น?สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย? ที่เกาะที่มพี ื้นที่ขนาดใหญ่เ

ป็ นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต เกาะช้างมีโรงแรมและรีสอร์ต มากมาย ทำให้นกั ท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำ และด้วยภูมปิ ระเทศที่มปี ่ าเขาอยูก่ ล างเกาะ นักท่องเที่ยวจึงสามารถท่องเที่ยวแบบเดินป่ า ขีช่ า้ งก็ได้เช่นกัน


22

อันดับ 4 เกาะสมุย

เกาะสมุย เดิมเกาะสมุยมีชอื่ เสียงในฐานะเป็ นแหล่งปลูกมะพร้าว ปั จจุบนั เป็ นส ถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่อง เที่ยว มีรา้ นค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย หาดที่เป็ นที่เชิดหน้าชูตาของคนเกาะส มุย คือ หาดเฉวง บริเวณชายหาดยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าได้ลงมือเดินตัง้ แต่ตน้ หาดจนกระทัง่ ถึงปลายหาดจะใช้เวลาประมาณถึง 2 ชัว่ โมง เพราะการเดิน บนผืนทรายไม่เหมือนการเดินบนพื้นดินปรกติ หาดที่มคี วามสวยงามเป็ นอันดับรองลงมา คือ หาดละไม หาดเชิงมนต์ แหลมโจรคร่ำ หาดท้องยาง หาดหน้าทอน หาดพังกา และหาดตลิง่ งาม นอกจา กธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอเกาะสมุยแล้ว ยังมีกจิ กรรมอย่างหนึง่ ที่ได้รบั ค


23 วามนิยมไปทัว่ โลก คือ “สปา” หรือการดูแลรักษาสุขภาพโดยการใช้นำ้ บำบัด เช่น การอาบ-การแช่นำ้ แร่หรือน้ำร้อน


24

อันดับ 3 หมูเกาะพี พี ่


25

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ตั้งอยูใ่ นท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอัน ดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้? สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย? เป็ นอุท ยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลกั ษณะสวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงาม และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหิ นปูน ที่มีหน้าผาเป็ นชั้น ๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุ สานหอย 40 ล้านปี ซึ่งมีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 389.96 ตารางกิโลเมตร หรื อ 243,725 ไร่


26

อันดับที่ 2 หมูเกาะสิ มล ิ น ั ่


27


28

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิ มิลนั

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ไ ด้รับการยกย่องว่าเป็ นหมู่เกาะที่มี ความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด ส ามารถดำน้ำได้ท้ งั น้ำตื้นและน้ำลึ ก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่ (moray) ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวมากที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน นอกจากนั้นจะประกาศปิ ดเกาะ


29


30

อันดับ 1 หาดป่ าตอง


31

หาดป่ าตอง อยูห่ ่างจากตัวเมืองภูเก็ตไ

ปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ 15 กิโลเมตร นับว่าเป็ น สถาน ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย หาดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของภูเก็ต เป็ นชายหาด สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่ งอำนวยความสะด วก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านดำน้ำ ร้านขายอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ไว้คอยบริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ด้วยชายหาดที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร และสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ป่ าตองจึงเป็ น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มีผนู ้ ิยมมาเยือนมากที่สุด


32

หาด ป่ าตองถูกถล่มโดยคลื่นสึ นามิในเหตุการณ์แผ่นดินไหวใ นมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547ปัจจุบนั หาดป่ าตองเป็ นหนึ่งในชายหาดสำคัญที่ ได้รับการติดตั้งระบบเตือนภัยสึ นา มิ มีการซักซ้อมการอพยพและการ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอยูอ่ ย่างสม่ ำเสมอ เป็ นระยะ


33

531150065  
531150065  

ok ot gung จร้า