Issuu on Google+

1

10 อันดับสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ทีส่ วยทีส่ ุดในประเทศไทย


2

อันดับ 10 เกาะตะปู


3

เกาะตะปู ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่ง

ชาติอา่ วพังงา คิดเป็ นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากทีท่ ำการอุทยานฯตาม ลำคลองเกาะปั นหยีจงั หวัดพังงา สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศไทย อยูท่ างด้านเหนื อในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน เกาะตะปู มีลกั ษณะเป็ นเกาะเดีย่ ว รูปร่างคล้ายตะปู มีศพั ท์เฉพาะทางธรณีวทิ ยาว่า เกาะหินโด่ง (Stack) การชมเกาะตะปูตอ้ งชมในระยะ ไกลจากเรือ หรือจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้


4

อันดับที่ 9 เกาะเตา่


5

เกาะเตา่

มีพน ื้ ทีอ ่ ยูในฝั ่ งของทะเลอาวไท ่ ่ ย และอยูในเขตการปกครองของจั งหวัดสุราษฎรธา ่ ์ นี ลักษณะของ สถานทีท ่ องเที ย ่ วในประเทศไทย เกาะเตา่ ่ จะมีลก ั ษณะทีโ่ ค้งเวา้ เหมือนกับเมล็ดถัว่ ซึง่ เกาะเตา่ จะตัง้ อยู่ ทางดานทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนือของ เกาะพงัน จ.สุราษฏรธานี ้ ์ ระยะทางจากเกาะพงันถึงเกาะเตา่ ประมาณสี่ สิบห้ากิโลเมตร นอกจากนี้ สถานทีท ่ องเที ย ่ วในประเทศไทย? ในบริเวณใกลเคี ่ ้ ยงกั บเกาะเตายั นตะวันตกเฉี ่ งมีเกาะนางยวนซึง่ เป็ นเกาะเล็กๆ ดานตะวั ้ ยงเหนือของเกาะเตา่ มีสันทรายเชือ ่ มตอกั กษณะเหมือ ่ บเกาะเตาในลั ่ นทะเลแหวก เป็ นแหลงดำน ่ง ่ ้ ำชมปะการังอีกแหงหนึ ่


6


7

เกาะเต่า อยูใ่ นเขตพื้นที่อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะเต่ามีรปู ร่างคล้ายเมล็ดถัว่ มีพื้นที่ 12,936 ไร่ ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญด้วยกัน 2 แห่งคือ เกาะเต่าและเกาะนางยวน ห่างจากเกาะพงันไปทางเหนือประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็ นเกาะ ที่อยูใ่ กล้ที่สดุ เมือ่ เทียบกับระยะห่างจากปากน้ำชุมพร 85 กิโลเมตร และห่างจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 120 กิโลเมตร


8

อันดับที่ 8 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


9 อุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท ์ มีพน ื้ ทีค ่ รอบคลุมอยูใ่ ่ นทองที อ ่ ำเภอดอยหลอ ้ ่ อำเภอ จอมทองและ อำเภอแมแจ ่ ม ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปดวยภู เขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนน ้ ทซึ ่ งู ทีส ่ ุดในประเทศไทย ์ ง่ เป็ นยอดเขาทีส ในวันที 13 เดือนมิถุนายน พุทธศั กราช 2521 คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ไดประกาศให ่ ้ ้ดอยอินทนนทเป็ ์ นอุทยา นแหงชาติ ่


10


11

พอเริม ่ ปี ใหมเข หลายคนคงเตรียมตัววางแผนทีจ ่ ะ ่ ามา ้ ทองเที ย ่ ว เก็บขาวเก็ บของลงกระเป๋าแน่ ๆ และสถานทีน ่ ่า ่ ้ ทองเที ย ่ วตอนนี้เห็ นจะเป็ นทางภาคเหนือ เนื่องจากช่วงตน ่ ้ ๆ ปี อยางนี ้ทางภาคเหนือยังคงอากาศหนาวเย็น บางทีอ ่ ากาศก็ ่ กำลังเย็นสบายทีเดียว ชวนให้ไปสั มผัสซึมซับกับบรรยากาศสุ ด ๆ ...


12

อันดับ 7 หัวหิน


13

หัวหิน เป็ นอำเภอที่ทุกคนรู ้จักกันเป็ นอย่างดีทงชาวไท ั้

ยและชาวต่างประเทศ? สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เดิมมีชอว่ ื่ า “บ ้านสมอเรียง” หรือ “บ ้านแหลมหิน” ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยูห ่ วั (รัชกาลที่ 7) ได ้ ทรงสร ้างวังไกลกังวลเพื่อประทับพักผ่อนในฤดูร ้อน และปั จจุบน ั วังไกลกังวลนั้นเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริย ์องค ์ ปัจจุบน ั


14


15


16

อันดับ 6 พัทยา


17


18

พัทยา หรือ เมืองพัทยา เป็ นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ต้งั ตามพระ

ราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา ฉบับ วันที่ 29 พฤจิกายน พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็ น สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย? เมืองท่องเที่ยวนานาชาติท่มี ชี ่ือเสียงระดับโ ลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล จัดได้ ว่า สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็ น 4 ส่วนได้ แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน


19

“พัทยา” ตั้งอยู่ท่จี ังหวัดชลบุรี เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมตั้งแต่อ ดีตจวบจนปัจจุบนั ตามประวัตเิ ล่าว่า... พระเจ้ าตากสินได้ ตฝี ่ าวงล้ อม พม่ามารวบรวมพลที่ฝ่งั ตะวันออก และได้ หยุดพักแรมที่นาจอมเทียน และทุง่ ไก่เตี้ยสัตหีบ ซึ่งภายหลังชาวบ้ านเรียกตำบลนี้ว่า “ทัพพระยา” ต่อมาเรียกใหม่เป็ น “ทัพธยา” และกลายเป็ น “พัทยา” ในที่สดุ บางคนก็เล่าว่า “พัทยา” มาจากชื่อของลมทะเล ที่พัดจากตะวันตกเฉียงใต้ ไปตะวันออกเฉียงเหนือในต้ นฤดูฝน


20

อันดับที่ 5 เกาะ ช้ าง


21

เกาะ ช้าง เป็ น?สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย? ที่เกาะที่มพี ื้นที่ขนาดใหญ่เ

ป็ นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต เกาะช้างมีโรงแรมและรีสอร์ต มากมาย ทำให้นกั ท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำ และด้วยภูมปิ ระเทศที่มปี ่ าเขาอยูก่ ล างเกาะ นักท่องเที่ยวจึงสามารถท่องเที่ยวแบบเดินป่ า ขีช่ า้ งก็ได้เช่นกัน


22

อันดับ 4 เกาะสมุย

เกาะสมุย เดิมเกาะสมุยมีชอื่ เสียงในฐานะเป็ นแหล่งปลูกมะพร้าว ปั จจุบนั เป็ นส ถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่อง เที่ยว มีรา้ นค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย หาดที่เป็ นที่เชิดหน้าชูตาของคนเกาะส มุย คือ หาดเฉวง บริเวณชายหาดยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าได้ลงมือเดินตัง้ แต่ตน้ หาดจนกระทัง่ ถึงปลายหาดจะใช้เวลาประมาณถึง 2 ชัว่ โมง เพราะการเดิน บนผืนทรายไม่เหมือนการเดินบนพื้นดินปรกติ หาดที่มคี วามสวยงามเป็ นอันดับรองลงมา คือ หาดละไม หาดเชิงมนต์ แหลมโจรคร่ำ หาดท้องยาง หาดหน้าทอน หาดพังกา และหาดตลิง่ งาม นอกจา กธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอเกาะสมุยแล้ว ยังมีกจิ กรรมอย่างหนึง่ ที่ได้รบั ค


23 วามนิยมไปทัว่ โลก คือ “สปา” หรือการดูแลรักษาสุขภาพโดยการใช้นำ้ บำบัด เช่น การอาบ-การแช่นำ้ แร่หรือน้ำร้อน


24

อันดับ 3 หมูเกาะพี พี ่


25

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ตั้งอยูใ่ นท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอัน ดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้? สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย? เป็ นอุท ยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลกั ษณะสวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงาม และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหิ นปูน ที่มีหน้าผาเป็ นชั้น ๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุ สานหอย 40 ล้านปี ซึ่งมีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 389.96 ตารางกิโลเมตร หรื อ 243,725 ไร่


26

อันดับที่ 2 หมูเกาะสิ มล ิ น ั ่


27


28

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิ มิลนั

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ไ ด้รับการยกย่องว่าเป็ นหมู่เกาะที่มี ความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด ส ามารถดำน้ำได้ท้ งั น้ำตื้นและน้ำลึ ก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่ (moray) ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวมากที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน นอกจากนั้นจะประกาศปิ ดเกาะ


29


30

อันดับ 1 หาดป่ าตอง


31

หาดป่ าตอง อยูห่ ่างจากตัวเมืองภูเก็ตไ

ปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ 15 กิโลเมตร นับว่าเป็ น สถาน ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย หาดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของภูเก็ต เป็ นชายหาด สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่ งอำนวยความสะด วก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านดำน้ำ ร้านขายอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ไว้คอยบริ การแก่นกั ���่องเที่ยว ด้วยชายหาดที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร และสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ป่ าตองจึงเป็ น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มีผนู ้ ิยมมาเยือนมากที่สุด


32

หาด ป่ าตองถูกถล่มโดยคลื่นสึ นามิในเหตุการณ์แผ่นดินไหวใ นมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547ปัจจุบนั หาดป่ าตองเป็ นหนึ่งในชายหาดสำคัญที่ ได้รับการติดตั้งระบบเตือนภัยสึ นา มิ มีการซักซ้อมการอพยพและการ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอยูอ่ ย่างสม่ ำเสมอ เป็ นระยะ


33


531150065