Page 1

10 อันดับสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ทีส่ วยทีส่ ุดในประเทศไทย


สารบัญ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่

10 เกาะตะปู 9 เกาะเต่า 8 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 7 หัวหิ น 6 พัทยา 5 เกาะ ช้าง 4 เกาะสมุย 3 หมู่เกาะพีพี 2 หมู่เกาะสิ มิลนั 1 หาดป่ าตอง

4-5 6-9 10-13 14-17 18-21 22-23 24-25 26-27 28-31 32-35


10 อันดับสถานที่ ที่หน้าสนใจ และ สวยงามมากที่สุดในประเทศไทย

มาดูกนั ว่ามีอะไรบ้าง ?


4

10

อันดับ ที่ ... เกาะตะปู


5

อันดับที่ 10 เกาะตะปู เกาะตะปู ตัง้ อยูใ่ นบริเวณทะเลด้านนอก ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอา่ วพังงา คิดเป็ นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จา กทีท่ ำการอุทยานฯตามลำคลองเกาะปั นหยีจงั หวัดพังงา สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศไทย อยูท่ างด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกั น เกาะตะปู มีลกั ษณะเป็ นเกาะเดีย่ ว รูปร่างคล้ายตะปู มีศพั ท์เฉพาะทางธรณีวทิ ยาว่า เกาะหินโด่ง (Stack) การชมเกาะตะปูตอ้ งชมในระยะ ไกลจากเรือ หรือจากสันดอนของเกาะเขาพิงกัน ไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้


6

อันดับที.่ .. เกาะเตา่

9


7

อันดับที่ 9 เกาะเต่า เกาะเตา่ มีพน ื้ ทีอ ่ ยูในฝั ่งของทะเลอาวไทย และอยูในเขตการปกครอง ่ ่ ่ ของจังหวัดสุราษฎรธานี ลักษณะของ สถานทีท ่ องเที ย ่ วในประเทศไทย ่ ์ เกาะเตา่ จะมีลก ั ษณะทีโ่ ค้งเวา้ เหมือนกับเมล็ดถัว่ ซึง่ เกาะเตา่ จะ ตัง้ อยูทางด านทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนือของ เกาะพงัน จ.สุราษฏรธานี ่ ้ ์ ระยะทางจากเกาะพงันถึงเกาะเตา่ ประมาณสี่ สิบห้ากิโลเมตร นอกจากนี้ สถานทีท ่ องเที ย ่ วในประเทศไทย? ในบริเวณใกลเคี ่ ้ ยงกับเกาะเตายั เป็ นเกาะเล็กๆ ดานตะวั นตะ ่ งมีเกาะนางยวนซึง่ ้ วันตกเฉี ยงเหนือของเกาะเตา่ มีสันทรายเชือ ่ มตอกั ่ บเกาะเตาในลั ่ กษณะเหมือนทะเลแหวก เป็ นแหลงดำน ำชมปะการั ง อี ก แห งหนึ ่ง ่ ้ ่


8


9

เกาะเต่า อยูใ่ นเขตพื้นที่อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะเต่ามีรปู ร่างคล้ายเมล็ดถัว่ มีพื้นที่ 12,936 ไร่ ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญด้วยกัน 2 แห่งคือ เกาะเต่าและเกาะนางยวน ห่างจากเกาะพงันไปทางเหนือประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็ นเกาะที่อยูใ่ กล้ที่สดุ เมือ่ เทียบกับระยะห่าง จากปากน้ำชุมพร 85 กิโลเมตร และห่างจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 120 กิโลเมตร


10

8

อันดับที่... อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


11

อันดับที่ 8 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท ์ มีพน ื้ ทีค ่ รอบคลุมอยูในท องที อ ่ ำเภอดอยหลอ ่ ่ ้ ่ อำเภอ จอมทองและ อำเภอแมแจ เขาสูงสลับซับซ้อน ่ ม ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปดวยภู ้ มี ด อ ย อิ น ท น น ท ์ ซึ่ ง เ ป็ น ย อ ด เ ข า ที่ สู ง ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ในวันที 13 เดือนมิถุนายน พุทธศั กราช 2521 คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ไดประกาศให ่ ้ ้ดอยอินทนนทเป็ ่ ์ นอุทยานแหงชาติ


12


13

พอเริม ่ ปี ใหมเข หลายคนคงเตรียมตัววางแผนทีจ ่ ะทองเที ย ่ ว ่ ามา ้ ่ เก็บขาวเก็ บของลงกระเป๋าแน่ ๆ และสถานทีน ่ ่ าทองเที ย ่ วตอนนี้เห็ นจะเป็ นทางภ ้ ่ าคเหนือ เนื่องจากช่วงตน ้ทางภาคเหนือยังคงอากาศหนาวเย็น บา ้ ๆ ปี อยางนี ่ งทีอ ่ ากาศก็กำลังเย็นสบายทีเดียว ชวนให้ไปสั มผัสซึมซับกับบรรยากาศสุดๆ ...


14

อันดับ...

7 หัวหิน


15

อันดับ

7 หัวหิน

หัวหิน เป็ นอำเภอที่ทุกคนรู ้จักกันเป็ นอย่างดีทงชาวไทยและชาวต่ ั้ างประเทศ? ่ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เดิมมีชอว่ ื่ า “บ ้านสมอเรียง” หรือ “บ ้านแหลมหิน” ซึงพ ระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยูห ่ วั (รัชกาลที่ 7) ได ้ทรงสร ้างวังไกลกังวลเพื่อประทับพัก ผ่อนในฤดูร ้อน และปัจจุบน ั วังไกลกังวลนั้นเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริย ์องค ์ปัจจุบน ั


16


17


18

6

อันดับ ที่... พัทยา


19


20

อันดับที่ 6 พัทยา

พัทยา หรือ เมืองพัทยา เป็ นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ต้งั ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริ หารราชการ เมืองพัทยา ฉบับ วันที่ 29 พฤจิกายน พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็ น สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย? เมืองท่องเที่ยวนานาชา ติท่มี ชี ่ ือเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล จัดได้ ว่า สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็ น 4 ส่วนได้ แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน


21

“พัทยา” ตั้งอยู่ท่จี ังหวัดชลบุรี เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ตามประวัตเิ ล่าว่า... พระ เจ้ าตากสินได้ ตฝี ่ าวงล้ อมพม่ามารวบรวมพลที่ฝ่งั ตะวันออก และได้ หยุดพักแรมที่นาจอมเทียนและทุง่ ไก่เตี้ยสัตหี บ ซึ่งภายหลังชาวบ้ านเรียกตำบลนี้ว่า “ทัพพระยา” ต่อมาเรียกใหม่เป็ น “ทัพธยา” และกลายเป็ น “พัทยา” ในที่สดุ บางคนก็เล่าว่า “พัทยา” มาจากชื่อของลมทะเล ที่พัดจากตะวันตกเฉียงใต้ ไปตะวันออกเฉียงเหนือในต้ นฤดูฝน


22

5

อันดับที่... เกาะ ช้ าง


23

อันดับที่ 5 เกาะ ช้าง

เกาะ ช้าง เป็ น?สถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย? ที่เกาะที่มพี ื้นที่ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต เกาะช้างมีโรงแรมและรีสอร์ตมากมาย ทำให้นกั ท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำ แ ละด้วยภูมปิ ระเทศที่มปี ่ าเขาอยูก่ ลางเกาะ นักท่องเที่ยวจึงสามารถท่องเที่ยวแบบเดินป่ า ขีช่ า้ งก็ได้เช่นกัน


24

4

อันดับที่... เกาะสมุย

อันดับที่ 4 เกาะสมุย เกาะสมุย เดิมเกาะสมุยมีชอื่ เสียงในฐานะเป็ นแหล่งปลูกมะพร้าว ปั จจุบนั เป็ นสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่ชาวต่ างประเทศนิยมเดินทางมาท่อง เที่ยว มีรา้ นค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย หาดที่เป็ นที่เชิดหน้าชูต าของคนเกาะสมุย คือ หาดเฉวง บริเวณชายหาดยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าได้ลงมือเดินตัง้ แต่ตน้ หาดจนกร ะทัง่ ถึงปลายหาดจะใช้เวลาประมาณถึง 2 ชัว่ โมง เพราะการเดินบนผืนทรายไม่เหมือนการเดินบนพื้นดินปรกติ หาดที่มคี วามสวยงามเป็ นอันดับรองลงมา คือ หาดละไม หาดเชิงมนต์ แหลมโจรคร่ำ หาดท้องยาง หาดหน้าทอน หาดพังกา และหาดตลิง่ งาม นอกจากธรรมชาติที่สวยงามข องอำเภอเกาะสมุยแล้ว ยังมีกจิ กรรมอย่างหนึง่ ที่ได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก คือ “สปา” ห รือการดูแลรักษาสุขภาพโดยการใช้นำ้ บำบัด เช่น การอาบ-การแช่นำ้ แร่หรือน้ำร้อน


25

วามนิยมไปทัว่ โลก คือ “สปา” หรือการดูแลรักษาสุขภาพโดยการใช้นำ้ บำบัด เช่น การอาบ-การแช่นำ้ แร่หรือน้ำร้อน


26

3

อันดับที.่ .. หมูเกาะพี พี ่


27

อันดับ 3 หมูเกาะพี พี ่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยูใ่ นท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่ว นใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้? สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย? เป็ นอุทยานแห่งช าติทางทะเลที่มีลกั ษณะสวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปั งหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงาม แ ละเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือภูเขาหิ นปูนที่มีหน้าผาเป็ นชั้น ๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุ สานหอย 40 ล้านปี ซึ่งมีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 389.96 ตารางกิโลเมตร หรื อ 243,725 ไร่


28

2

อันดับที.่ .. หมูเกาะสิ มล ิ น ั ่


29


30

อันดับที.่ .. 2 หมูเกาะสิ มล ิ น ั ่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิ มิลนั สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ไ ด้รับการยกย่องว่าเป็ นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด สามารถดำน้ำได้ท้ งั น้ำตื้นและน้ำ ลึก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่ (moray) ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวมากที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน นอกจากนั้นจะประกาศปิ ดเกาะ


31


32

1

อันดับที่ หาดป่ าตอง


33

หาดป่ าตอง อยูห่ ่างจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ 15 กิโลเมตร นับว่าเป็ น สถาน ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย หาดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของภูเก็ต เป็ นชายหาด สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่ งอำนวยความสะดวก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านดำน้ำ ร้านขายอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ไว้คอยบริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ด้วยชายหาดที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร และสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ป่ าตองจึงเป็ น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มีผนู ้ ิยมมาเยือนมากที่สุด


34

อันดับที่

1 หาด ป่ าตอง

หาด ป่ าตองถูกถล่มโดยคลื่นสึ นามิในเหตุการ ณ์แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547ปัจจุบนั หาดป่ าตองเป็ นหนึ่ งในชายหาดสำคัญที่ ได้รับการติ ดตั้งระบบเตื อ นภัยสึ นามิ มีการซักซ้อมการอพยพและการช่ว ยเหลือนักท่องเที่ยวอยูอ่ ย่างสม่ำเสมอ เป็ นระยะ


35


36

531150065  

นาย บัญชา บุญเรือง 555

531150065  

นาย บัญชา บุญเรือง 555