Page 1

ย ท ไ ร า ห า


อายิ โนะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จั ดกิ จกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี ของผลิ ตภัณฑเครื ์ ่ องปรุ งรส


สารบัญ 4 ตมยำกุ ง้ ้

12 หอยลายผัดน้ำพริกเผา

20 หอหมกทะเล ่

8 ตมข ้ าไก ่ ่

15 ผัดเปรีย ้ วหวานกุง้

24 ทะเลผัดผงกะหรี่


ต้ มยำก้ งุ


5

ส่ วนผสม * กุงขนาดกลาง 12 ตัว ้ (ปอกเปลือก,ทำความสะอาด) * เห็ดฟาง 10 อัน * ตะไคร้ 1 กำ (ทุบใหแหลกและหั น ่ เป็ นทอนยาวประมาณ 2”) ้ ่ * ใบมะกรูด 3 ใบ * เกลือ 1 ชอนชา ้ * น้ำปลา 2 ชอนโต ้ ๊ะ * น้ำมะนาว 3 ชอนโต ้ ๊ะ * พริกขีห ้ นู 6 เม็ด (ทุบพอใหแหลก) ้ * น้ำสะอาด 4 ถวยตวง ้ * ผักชี 1/2 ถวยตวง (หัน ่ หยาบ) ้


6


7

วิธท ี ำทีละขัน ้ ตอน 1. ปอกเปลือกกุ้ งออก เหลือหางไว้ (เพื่อความสวยงามเมื่อปรุ งเสร็ จ) จาก นั้ นหั่นด้ านหลังกุ้ งเพื่อเอาเส้ นเลือดสี ดำออก เสร็ จแล้ วนำเห็ ดฟางไปล้ างให้ ส ะอาด หั่นเป็ น 4 ส่ วนและนำไปผึ่งให้ แห้ ง 2. นำน้ ำเปล่าไปต้ มในหม้ อ จากนั้ นใส่ ตะไคร้ , ใบมะกรู ด และกุ้ ง เมื่อสี กุ้ งเริ่มเปลี่ยนเป็ นสี ชมพู (เริ่มสุ ก) ใส่ เห็ ดที่ห่ันไว้ แล้ วและเกลือ 3. หลังจากน้ ำเดือดแล้ วปิ ดไฟ และ้ นำหม้ อออกมาจากเตา ปรุ งรสด้ วยน้ ำปลา, น้ ำมะนาว และพริกขีห ้ นู เมื่อปรุ งรสเสร็ จตักเสิ รฟในถ้ วย ตกแต่งด้ วยผักชีและเสิ รฟทันที พร้ อมด้ วยข้ าวสวยร้ อนๆ


ต้ มข่ าไก่


9

ส่วนผสม * * * * * * * *

เนื้ออกไก่ 3 ชิน ้ (หัน ่ เป็ นชิน ้ พอดีคำ) กะทิ 2 ถวยตวง ้ น้ำซุปไก่ 1 ถวยตวง ้ ขาขนาดกลาง 2-3 ชิน ้ (ปอกเปลือกและหัน ่ บางๆ) ่ พริกขีห ้ นูซอยละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล 1 ช้อนชา ใบผักชี 1/2 ถวยตวง (สำหรับแตงหน ้ ่ ้ า)


10


11

วิ ธ ี ท ำที ล ะขั ้ น ตอน 1. ใส่ กะทิ แ ละน้ ำซุ ปไก่ ลงในหม้ อและนำไปตั ้ ง ไฟร้ อนปานกลาง 2. ต้ มประมาณ 8นาที แ ละคนเป็ นครั ้ ง คราว 3. ใส่ เนื ้ อไก่ และพริ ก ลงไปในหม้ อต้ มต่ อไปอี ก ประมาณ 6 นาที ค นต่ อไปจนเนื ้ อไก่ สุ กดี 4. ปรุ งรสด้ วยน้ ำปลาและน้ ำตาลจากนั ้ นใส่ ผั ก ชี แล้ วจึ งเสิ รฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ


หอยลายผัดน้ำพริ กเผา


13

ส่วนผสม * หอยลาย 450 กรัม (ล้ างทำความสะอาด) * น้ ำตาล 1 ช้ อนชา * น้ ำมัน พื ช 3 ช้ อนโต๊ ะ * ใบโหระพา 1/2 ถ้ วยตวง * น้ ำพริ ก เผา 2 ช้ อนโต๊ ะ * พริ ก 4 เม็ ด (หั่ น เป็ นเส้ นตามแนวยาว) * กระเที ย มสั บละเอี ย ด 2 ช้ อนชา * น้ ำปลา 1 ช้ อนโต๊ ะ


14

วิธท ี ำทีละขัน ้ ตอน 1. นำกระทะใส่น้ำมันไปตัง้ ไฟปานกลาง ใส่กระเทียมและผัดจนเหลือง 2. ใส่หอยลายลงไปผัดจนสุก (เมือ่ หอยลายสุก ฝาหอยจะอาออก) ้ ปรุงรสดวยน ้ ้ ำปลา,น้ำตาล, และน้ำพริกเผา 3. ใส่ใบโหระพาและพริก ผัดตอไปอี กประมาณ 10 วินาที จึงปิ ดไฟ ตักใ ่ ส่จานและเสิ รฟพรอมข าวสวยร อนๆ ้ ้ ้


ผัดเปรี้ยวหวานก้ งุ


16

ส่วนผสม * มะเขือเทศ 2 ลูก (หัน ่ เป็ นชิน ้ พอดีคำ) * หอมใหญ่ 1 ลูก (หัน ่ เป็ นชิน ้ ) * แตงกวา 1 ลูก (หัน ่ เป็ นชิน ้ ) * พริกหยวก 2 ลูก (หัน ่ เป็ นชิน ้ ) * น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ * น้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ * กระเทียมสั บ 4 กลีบ * น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ * แป้งขาวโพด 1.5 ช้อนโต๊ะ ้ (นำไปผสมกับน้ำ คนให้ละลาย) เครือ ่ งปรุง+ส่วนผสม กุ้งทอด (หรือหมูทอด) : * กุ้งขนาดกลาง 10 ตัว (ลางและปอกเปลื อก) ้ (หรือ หมู 350 กรัม หัน ่ เป็ นชิน ้ พอดีคำ) * แป้งอนกประสงค ์ 1 ถ้วยตวง * น้ำเย็น 1 ถ้วยตวง * ไขไก ่ ่ 1 ฟอง * เกลือ 1/2 ช้อนชา * พริกไทยป่น 1/2 ช้อนชา * น้ำมันสำหรับทอด


17


18


19

วิธท ี ำทีละขัน ้ ตอน 1. ในชามขนาดใหญ,ผสมเกลื อ,กระเทียมและพริกไทยกับแป้งอเ ่ นกประสงคเทน ากั ้ ำและไขไก ่ ลงไปผสมจนเข ่ ้ น ์ 2. นำุ้กุง(หรื อหมู)ลงไปชุบแป้งทีเ่ ตรียมไวและนำไปทอดจนเหลื อ ้ ้ ึ งกรอบนำไปวางบนกระดาษซับมันและเตรียมไวสำหรั บขัน ้ ตอนตอ ้ ่ ไป 3. ใส่น้ำมันลงในกระทะและนำไปตัง้ ไฟใส่กระเทียมลงไปผัดจนเ หลืองจากนั้นใส่แตงกวา,หอมใหญและผั ดจนเกือบสุกจึงใส่มะเขือเ ่ ทศลงไปผัด 4. ใส่กุงทอด(หรื อหมูทอด),น้ำส้มสายชู,น้ำปลาและน้ำตาลรสชา ้ ติดง้ั เดิมจะีมรี สหวาน,รสเปรีย ้ วและรสเค็มพอๆกัน 5. เมือ ่ ส่วนผสมทัง้ หมดเริม ่ เดือดใส่น้ำแป้งทีเ่ ตรียมไวคนเรื อ ่ ยๆ ้ เพือ ่ ไมให จแลวปิ ่ ้แป้งทีใ่ ส่เกาะตัวเป็ นกอนเสร็ ้ ้ ดไฟและตักใส่จาน เสริฟทันทีพรอมข าวสวยร อนๆ ้ ้ ้


ห่ อหมกทะเล


21

ส่วนผสม 1. เนื้อปลากรายขูด 100 กรัม 2. กุงสด 50 กรัม ้ 3. ปลาหมึกหัน ่ ชัน ้ พอคำ 50 กรัม 4. เนื้อปู 50 กรัม 5. หอยแมลงภูเนื ่ ้อ แกะเนื้อ 50 กรัม 6. พริกแกง 3. ช้อนโต๊ะ 7. หัวกะทิ 3/4 ถวยตวง ้ 8. ไขไก 1 ฟอง ่ ่ 9. นํ้าปลา 1 ช้อนชา 10. นํ้าตาลทราย 1 ช้อนชา 11. ใบมะกรูดหัน ่ ฝอย 2 ช้อนชา 12. ผักกราดขาวหรือกระหลำ่ปลีลวกบีบนํ้าทิง้ 250 กรัม 13. ใบโหระพา 50 กรัม 14. พริกชีฟ ้ ้ าหัน ่ ฝอย 15. ผักชีเด็ดเป็ นใบๆ 16. ใบมะกรูดหัน ่ ฝอยสำหรับตกแตง่


22

วิธท ี ำทีละขัน ้ ตอน 1. ใส่เนื้อปลากรายขูดและนํ้าพริกแกงลงในอางผสมคนเข าพอกั นใส่หั ่ ้ วกะทิทล ี ะน้อยคนจนเนื้อปลาฟู 2. ใส่กุงสดปลาหมึ กหอยแมลงภูและเนื ้อปูคนให้เขาใส ้ ่ ้ ่ กะทิคนตอไปจน ่ หมดกะทิ 3. ใส่ไขไก ่ ฝอย ้าปลานํ้าตาลทรายและใบมะกรูดหัน ่ ปรุ ่ งรสดวยนํ ้ คนตอไปจนส ยว ่ ่ วนผสมฝูและขนเหนี ้ 4. ใสผักกาดขาวหรือกระหลำปลีหรือใบโหระพาลงรองกนกระทง ้ ตักหอใส วยกุ งและปลาหมึ ก ่ ่ ให้เต็มกระทง ตกแตงด ่ านบนด ้ ้ ้ 5. วางกระทงหอหมกลงในถาดนึ ่ง ่ 6. นึ่งจนสุก ประมาณ 15 นาที 7. หยอดหน้าดวยกะทิ ตกแตงด กชี พริกชีฟ ้ ้า ้ ่ วยผั ้ และใบมะกรูดหัน ่ ฝอย


23


ทะเลผัดผงกะหรี่


25

ส่วนผสม กุงสด 200 กรัม ้ ปลาหมึก 150 กรัม ปูอด ั 100 กรัม ไขไก ฟอง ่ ่ 1 นมขนจื ้ ด 1/3 ถวย ้ ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันหอย 2 ช้อนโต๊ะ น้ำพริกเผา 2 ช้อนโต๊ะ ผงกะหรี่ 2 ช้อนชา หัวหอมใหญ่ ¼ ลูก ขึน ้ ฉ่าย 100 กรัม ตนหอม 1 ตน ้ ้ พริกสด 2 เม็ด น้ำมันสำหรับผัด 2 ช้อนโต๊ะ


26

วิธท ี ำทีละขัน ้ ตอน 1. ปลอกเปลือกหัวหอมใหญ่ เด็ดขัว้ พริกสด ตัดกานขึ น ้ ฉ่ายและรากตนหอม นำผักตางๆ ้ ้ ่ ไปลางน ่ เฉี ยงๆ ้ ้ ำให้สะอาด นำพริกสดมาหัน หัวหอมใหญมาหั น ่ เป็ นชิน ้ บางๆ ขึน ้ ฉ่ายหัน ่ เป็ นทอน ่ ่ ส่วนตนหอมนำมาซอยตรงก านขาวๆ และหัน ่ ใบเป็ นทอนๆ ้ ้ ่ พักไว้ 2. ลางกุ งและปลาหมึ กให้สะอาด ปลอกเปลือกกุง้ ้ ้ ผาหลั งเอาเส้นสี ดำออก ปลาหมึกนำมาบัง้ เป็ นเส้นทะแยงมุมถีๆ่ ่ แลวหั ่ เป็ นชิน ้ ขนาดพอดีคำ ส่วนปูอด ั ก็นำมาฉี กเป็ นเส้น ้ น 3. ตอกไขใส ่ งปรุงตางๆ คือ ผงกะหรี่ ่ ่ ชาม ใส่เครือ ่ นมขนจื ้ ด ซีอว้ิ ขาว น้ำมันหอย และน้ำพริกเผาลงไป คนให้เขากั ้ น พักไว้ จากนั้น เปิ ดเตาทีไ่ ฟแรง ตัง้ กระทะใส่น้ำเปลาลงไปประมาณ 3 ถวย ่ ้


27


531150002  

อาหารไทย53

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you