Page 1

7 ส่ ิงมหัศจรรย์ของประเทศเชยี งราย


พระตำหนัก

ดอยตุง

มหัศจรรย์ดอยไทยในเจยี งฮาย

2


3

การเดนิ ทาง     พระตำ�หนักดอยตุงอย่ ูห่างจากตัวเมืองเชยี งราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร ี ้ ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำ�หรับนักท่องเท่ ียวท่ ีเดินทางโดยรถ แล้วเล้ ยวซ ประจำ�ทางสามารถใช้บรกิ ารรถสองแถวสีม่วงบรเิ วณปากทาง รถออกต้ ั งแต่ 07.00 น. มรี ถออกทุก 20 นาที


พ ร ะ ต ำ ห นั ก ด อ ย ตุ4 ง พระตำ�หนักดอยตุง ต้ ั งอย่ ูท่ ี หม่ ู ท่ ี 7 บ้านมูเซอลาบา ตำ�บลแม่ฟ้าหลวง อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยี งราย บรเิ วณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหน่ ึ งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นท่ ีป ระทับแปรพระราชฐานเพ่ ื อทรงงานของสมเด็จพระศรนี ครนิ ทราบรมราชชนนี พระ-ตำ�หนักเป็นอาคารสองช้ ั น มรี ูปทรงผ สมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวสิ มกี ารแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ ฝมี ื อช่างชาวเหนือ พระตำ�หนักดอยตุง ต้ ั งอย่ ูท่ ี หม่ ู ท่ ี 7 บ้านมูเซอลาบา ตำ�บลแม่ฟ้าหลวง อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยี งราย บรเิ วณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็นส่วนหน่ ึ งของโครงการพัฒนาดอยตุง


5


6


7

ภูช้ ี ฟ้า


8

ภูช้ ฟี ้า  เป็นแหล่งท่องเท่ ียวธรรมชาติท่ ีมีช่ อื เสียงมากท่ ีสุดของจังหวัดเชยี งราย   และเป็นจุดหมายปลายทา งของนั กเดิ น ทางท่ ี ชอบความสวยงามของธรรมชาติ แ ละยั งพอเร่ ี ยวแรงท่ ี ฝัน อยากจะมาสั มผั สกั บความงามของ สถานท่ ีแห่งน้ ีสักครั้งในชวี ติ    ภูช้ ฟี ้า   ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนอื ของไทย   แต่ส่ ิงหน่ ึงท่ ีอยู่คู่กับยอดภูแห่งน้ ีมาตลอดและสร้างความประทับใจให้กับผู้ท่ ีมาพบเห็ ื นลอยออกไปในอากาศ   สายลมหนาวท่ ีวูบผ่านมาแล้วเลยผ่ น   ก็คอื    ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงท่ ีย่ นเด่ านไป   ทิวทัศน์เบ้ ืองล่างคอื ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแดง ท่ ีกำลังเบียดเสียดแทรกตัวออกมาท่ามกลา งทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่   ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่าน้ ี   ได้กลายเป็นส่ ิงท่ ีดึงดูดผู้คนมากมายให้ห ื อื นจะมีนักท่องเท่ ียวมากมายจากท่ั วทุกสารทิศ   เดินทางมาสัมผัสกับอาก ล่ั งไหลมาท่ ีน่ ี   ในแต่ละปีเม่ อลมหนาวมาเย าศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกยามเช้าท่ ีภูช้ ฟี ้า   อย่างไม่ขาดสาย   โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว   บนยอดด อยสูงแห่งน้ ีแทบไม่มีท่ ียนื ถ่ายรูป   ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ นึ ยามเช้าท่ ีภูช้ ฟี ้า   ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่ าท่ ีใด ๆ ในประเทศ   บรเิ วณทางเดินข้ นึ สู่ยอดภูช้ ฟี ้า   เป็นทุ่งหญ้ากว้าง   มีทุ่งดอกโคลงเคลงข้ นึ แซมเป็นระยะ   อ อกดอกสีชมพูอมม่วงในช่วงเดอื นกรกฎาคม – มกราคม    ช่วงเพ่ ิ มความสวยงามให้กับยอดภูแห่งน้ ีได้ อีกไม่ใช่น้อย   ระหว่างทางข้ นึ มายังภูช้ ฟี ้ายังต้องผ่านภูเขาท่ ีมีววิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดอื น กุ มภาพั นธ์จ ะได้ช มความงามของดงดอกเส้ ี ยวท่ ี ออกดอกสี ขาวอมชมพู บานสะพร่ั งระหว่า งทางข้ ึ นสู่ภู ช้ ี ฟ้า


9


10

ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง


11

ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ ฟ้ า ห ล ว ง ไ ด้ รั บ ก า ร ส ถ า ป น า เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ ง รั ฐ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด ต้ ั ง เม่ ื อวันท่ ี 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมสี ถานภาพเป็นมหาวทิ ยาลัยของรัฐท่ ีมิใช่ส่วนราชการ การดำ�เนินการด้านต่างๆ ได้มกี ารพัฒนามาเป็นลำ�ดับ ด้วยความมั่นคงและมคี ุ ณภาพ จวบจนถึงวันท่ ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่ ูหัวฯ ได้ทรงมพี ระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเี สด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์ประกอบพิธ ี ิ ญาบัต เปิดมหาวทิ ยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธเี ปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจนี สิรนิ ธร และพระราชทานปรญ รแก่ผ้ ู สำ�เรจ็ การศึกษาประจำ�ปีการศึกษา 2545 ยังความปล้ ืมปิติสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 


12


13

วัดร่องขุ่ น


14

วัดร่องข่ ุ น เป็นวัดพุทธและวัดฮนิ ดู ท่ ีจังหวัดเชยี งราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ต้ ั งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉลิมชัยคาดว่างา นก่อสร้างวัดร่องข่ ุ นจะไม่เสรจ็ ลงภายในช่วงชวี ติ ของเขา[1] วัดร่องข่ ุ นได้ต้นแบบการสร้างมาจาก วัดม่ ิงเมือง ใน จังหวัดน่าน[2] เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 ส่ ิ งต่อไปน้ ีคือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จงึ หวังสร้างงานศิลปะท่ ีย่ งิ ใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

ศาสนา : ธรรมะได้เปล่ ยี นชวี ติ ของอาจารย์เฉลิมชัยจากจติ ท่ ีร้อนกลายเป็นเยน็ จงึ ขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายคร้ ั ง ทำ�ให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉรยิ ะภาพทางศิลปะแ ละพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความต้ ืนตันและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ จงึ ปรารถนาท่ ีจะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำ�รัชกา ลพระองค์ท่าน วัดร่องข่ ุ นแห่งน้ ีเป็นวัดพุทธ ซ่ ึ งสังกัดอย่ ูในฝ่ายมหานิกาย ไม่ใช่วัดฮนิ ดูเหมือนดังท่ ีจั่วหัวไว้ในวรรคแรก ซ่ ึ งนั่นการนำ�เอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้า มาผสมผสานหรอื ถูกอิทธิของศาสนาอ่ ืนเข้ามาแทรกแซงบ้าง ก็เป็นเร่ อื งของธรรมชาติ ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องข่ ุ น เป็น «วัดพุทธ» ไม่ใช่ «มหายาน» [แก้]ความหมายของอุโบสถ สีขาว : พระบรสิ ุ ทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารส่ ู พุทธภูมิ ี หรอื ปากพญามาร : กิเลสในใจ เข้ ยว สันของสะพาน : มอี สูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 ก่ ึงกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ


15


วัดเวียงคำกาขาว

16


17 วัดเวยี งคำ�กาขาว ต้ ั งอย่ ูบ้านเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยี งราย มอี งค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อย่ ูบนอาคาร 3 ช้ ั น สามารถข้ ึนไปเท่ ียวชมววิ ได้อกี จุดหน่ ึ ง


18


19

สามเหล่ ี ยมทองคำ


20 สามเหล่ ยี มทองคำ� (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพ้ ื นท่ ีรอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ี ็ก, รัฐฉาน) มลี ั กษณะเป็นพ้ ื นท่ ีสามเหล่ ยี ม (จังหวัดเชยี งราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าข้ เหล บรรจบกัน โดยมแี ม่น้ำ�โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็นพ้ ื นท่ ีเศรษฐกิจท่ ีสำ�คัญแห่งหน่ ึ งของภูมิ ภาค นอกจากน้ ีสามเหล่ ยี มทองคำ�ยังมที ิ วทัศน์ท่ ีงดงามโดยเฉพาะยามเช้า ท่ ีดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสาย หมอก เดิมสามเหล่ ยี มทองคำ�เป็นท่ ีร้ ูจัก ในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ ียวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุ บันมคี วามสำ�คัญในทางเศรษฐกิจมากข้ ึน เน่ ื องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าท่ ีสำ�คัญอกี แห่งหน่ ึ งของไทย สามเหล่ ยี มทองคำ�ในส่วนของประเทศไทย อย่ ูในเขตบ้านสบรวก อำ�เภอเชยี งแสน จังหวัดเชยี งราย มที ่ าเรอื ข นาดเล็กขนส่งสินค้าไปยังประเทศจนี และลาว เม่ ื อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉยี งเหนือ จะเห็นหม่ ู บ้าน ในฝั่งลาวอย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซ่ ึ งอย่ ูด้านตะวันตกน้ ั น ไม่มหี ม่ ู บ้านหรอื ส่ ิ งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ บรเิ วณดังกล่าวยังเป็นท่ ีบรรจบกันของแม่น้ำ�โขงและแม่น้ำ�รวก ท่ ีเรยี กว่า สบรวก บรเิ วณน้ ีมเี คยมชี นกล่ ุ มน้อย แล ะกองกำ�ลังติดอาวุธอย่ ูหลายกล่ ุ ม พ้ ื นท่ ีในแถบน้ ีเคยเป็นแหล่งปลูกฝ่ ินและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มโี รงงาน ผลิตเฮโรอนี และกระจายอย่ ูตามชายแดน ส่วนการลำ�เลยี งฝ่ ินจะไปเป็นขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำ�ลังคุ้ ม กัน ว่ากันว่ายาเสพติดและฝ่ ินจะถูกแลกเปล่ ยี นด้วยทองคำ�ในน้ำ�หนักท่ ีเท่ากัน จงึ เป็นท่ ีมาของช่ ือ สามเหล่ ยี มทองคำ� นักท่องเท่ ียวนิยมเดินทางไปยังสามเหล่ ยี มทองคำ�ในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรูปกับป้าย «สามเหล่ ยี มทองคำ�» ท่ ีติดต้ ั งไว้รมิ ฝั่งแม่น้ำ�โขงด้วย นอกจากน้ ียังนิยมนั่งเรอื เท่ ียวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไท ย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรอื ประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากน้ ียังสามารถล่องแม่น้ำ�โขงไปเท่ ี ยวทางตอนใต้ของประเทศจนี เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง ได้อกี ด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมก ี ว้าง ของสามเหล่ ยี มทองคำ�บรเิ วณสบรวกและเพ่ ื อนบ้าน ต้องข้ ึนไปบนดอยเชยี งเม่ ยง ท่ ีอย่ ูรมิ แม่น้ำ�โขง


21


22

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ


23


24

หอนาฬิกาหลังใหม่ของจังหวัดเชยี งราย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชยี งรายแ ละอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ตัวหอนาฬิกามสี ีทอง มเี สียงระฆังบอกเวลาทุกชั่วโมง และท่ ีสำ�คัญเม่ ื อถึงเวลา 2 ท่ ุ มและ 3 ท่ ุ มของทุกวัน จะมกี ารเล่น แสง สี เสียงประกอบเพลงเชยี งรายรำ�ลึก หอนาฬิกาจะเปล่ ยี นสีจากสีทอง เป็นสีแดง ชมพู ฟ้า เขยี ว และอ่ ืนๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมดี อกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในท่ ีสุด เป็นท่ ีต่ ืนตาต่ ืนใจต่อนักท่องเท่ ียวท้ ั งชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ ีมาเฝ้ารอเวลาน้ ั นๆ


ขอบคุณ

7สิ่งมหัศจรรย์  
7สิ่งมหัศจรรย์  

7สิ่งมหัศจรรย์ของประเทศเชียงราย