Page 1

สิ่งน่ารู้กับ 10 ประเทศ

e S an A


สารบัญ ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน

4

การแต่งกายของ 10 ประเทศ อาเซียน

16

อาหารประจำชาติอาเซียน

28

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

40

คำทักทายของ 10 ประเทศ อาเซียน

47

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) : สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์ เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ.2551) ประเทศสมาชิก อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรก : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ปัจจุบันอาเซียน : ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ 1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 2. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR) 9. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) 10. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) อาเซียน +3 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น อาเซียน+6 : ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ +3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดียและนิวซีแลนด์


“One Vision, One Identity, One Community” (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้” หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกันโดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


ASEAN

4

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน


ASEAN

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

5


ASEAN

6

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

Thailand ราชอาณาจักรไทย

(KINGDOM OF THAILAND) พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร ประชากร : ประมาณ 64 ล้านคน ภาษาราชการ : ภาษาไทย ศาสนา : พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) อื่นๆ (0.1%) ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน่วยเงินตรา : บาท

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า ยางพารา เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ส่วนประกอบเคมีภัณฑ์ และข้าว สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ำมันดิบ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง


ASEAN

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

7

Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม (NEGARA BRUNEI DARUSSALAM) พื้นที่: 5,765 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ประชากร: 395,027 คน ภาษาราชการ : มาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) ศาสนา: อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) และฮินดู (10%) ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีสมเด็จพระราชา ธิบดีเป็นองค์ประมุขผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วันชาติ 23 กุมภาพันธ์ หน่วยเงินตรา บรูไนดอลลาร์ (1 บรูไนดอลลาร์ ประมาณ 24.07 บาท)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าสินค้า : เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาที ข้าวและผลไม้ สินค้าส่งออกสำคัญ : น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ตลาดส่งออกที่สำคัญ : ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น


ASEAN

8

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (REPUBLIC OF INDONESIA) พื้นที่ : 5,070,606 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง: กรุงจาการ์ตา ประชากร : 245.5 ล้านคน ภาษาราชการ : บาร์ฮาซา อินโดนีเซีย ศาสนา : อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) อื่นๆ (1%) ระบอบการปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประมุข : ดร. ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน วันชาติ : 17 สิงหาคม

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าสำคัญ: น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ สินค้าส่งออกที่สำคัญ: ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากไม้ ตลาดนำเข้าที่สำคัญ: สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : EU ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ หน่วยเงินตรา: รูเปียห์ (10,000 รูเปียห์ ประมาณ 38 บาท)


ASEAN

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย ( MALAYSIA) พื้นที่: 329,758 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง: กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประชากร : 28.9 ล้านคน ภาษาราชการ : มาเลย์ ศาสนา : อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต์ (12%) อื่นๆ (9%) ระบอบการปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชา ธิบดีเป็นประมุข ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาห์ วันชาติ : 31 สิงหาคม หน่วยเงินตรา : ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าสำคัญ : ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยา น้ำมันปาล์ม ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไทย ฮ่องกง

9


ASEAN

10

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES) พื้นที่ : 298,170 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : กรุงมะนิลา ประชากร : 98 ล้านคน ภาษาราชการ : ตากาล๊อก และภาษาอังกฤษ ศาสนา : โรมันคาทอลิก (83%) โปรเตสแตนท์ (9%) อิสลาม (5%) อื่นๆ (3%) ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3 หน่วยเงินตรา : เปโซ ( 100 เปโซ ประมาณ 49 บาท) ข้อมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก : เสื้อผ้า ยา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอาหารแปรรูป ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์


ASEAN

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

11

Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE) พื้นที่: 694.4 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : สิงคโปร์ ประชากร : 4.6 ล้านคน ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ ศาสนา : พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%) ไม่นับถือศาสนา (24%) ระบอบการปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประมุข : นายโทนี่ ตัน เค็ง ยัม นายกรัฐมนตรี : ลี เซียนลุง หน่วยเงินตรา : ดอลลาร์สิงคโปร์ ( 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 24.39 บาท)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก : การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร การบริการอื่นๆ สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย


ASEAN

12

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) พื้นที่ : 331,690 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : กรุงฮานอย ประชากร : ประมาณ 89.57 ล้านคน ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม ศาสนา : พุทธ (มหายาน) ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม ประธานาธิบดี : เจือง เติ๋น ซาง หน่วยเงินตรา : ด่อง ( 1,000 ด่อง ประมาณ 1.10 บาท)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันดิบ เสื้อผ้าและสิ่งทอ อาหารทะเล ยางพารา ข้าว กาแฟ รองเท้า สินค้านำเข้าที่สำคัญ : วัตถุดิบ วัสดุสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน ตลาดส่งออกที่สำคัญ : ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป


ASEAN

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

13

Lao สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC) พื้นที่ : 236,880 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ ประชากร : ประมาณ 6 ล้านคน ภาษาราชการ : ภาษาลาว ศาสนา : พุทธ (75%) อื่นๆ (16-17%) ระบอบการปกครอง : ระบอบสังคมนิยม ประมุข: พลโท จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศ สปป. ลาว วันชาติ : 2 ธันวาคม หน่วยเงินตรา : กีบ (1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าสำคัญ : รถจักรยานยนต์และส่วน ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์


ASEAN

14

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (REPUBLIC OF THE UNION OF THE MYANMAR) พื้นที่: 657,740 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : นครเนปิดอร์ ประชากร : 57.5 ล้านคน ภาษาราชการ พม่า ศาสนา : พุทธ (90%) คริสต์ (5%) อิสลาม (3.8%) ฮินดู (0.05%) ระบอบการปกครอง : ระบบประธานาธิบดี ประมุข : พลเอก เต็ง เส่ง วันชาติ : 4 มกราคม หน่วยเงินตรา : จั๊ต (1 USD ประมาณ 1,200 จั๊ต)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าสำคัญ : ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : จีน สิงคโปร์ ไทย ตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญ : ไทย อินเดีย จีน


ASEAN

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอาเซียน

15

Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA) พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ ประชากร : 14.45 ล้านคน ภาษาราชการ : ภาษาเขมร ศาสนา : พุทธเถรวาท (มหานิกาย 90% และธรรมยุตินิกาย 10%) ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี วันชาติ : 9 พฤศจิกายน หน่วยเงินตรา : เรียล (1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สินค้านำเข้าสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าส่งออกสำคัญ : เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่ และข้าว ตลาดส่งออกที่สำคัญ: สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร แคนาดา และเวียดนาม ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : จีน ฮ่องกง เวียดนาม ไทย และไต้หวัน


16

ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

การแต่งกาย ของ 10 ประเทศ ASEAN


ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

17


18

ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

Thailand

สำหรับชุดผู้หญิงคือ ชุดไทยจักรี เป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวซิ่นมีจีบยกข้างหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบจะเย็บให้ ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ จะมีผ้าสไบห่มต่างหาก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้า นหลังยาวตามที่เห็นสมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปทรงของผู้ที่สวยใช้เครื่องประดับได้ง ดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนสำหรับชุดผู้ชายคือ ใส่เสื้อพระราชทาน


ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

19

Brunei Darussalam สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนของชุดผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรัง (Baja Kurung) คล้ายกับชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสี สันสดใสโดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงหัวเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง


20

ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

Indonesia เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุด ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับ ผู้หญิงมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวผ่าหน้า กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุเป็นลายลูกไม้ ส่วนผ้าถุง ที่ใช้จะเป็นผ้าถุงแบบบาติกสำหรับการแต่งกายของ ผู้ชายมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกง ขายาว และนุ่งโสร่งเมื่ออยู่บ้านหรือประกอบพิธี ละหมาดที่มัสยิด


ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

Malaysia

สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Beju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ ทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วน ผสมของผ้าฝ้าย สำหรับชุดของผู้หญิง เรียนกว่า บาจูกุรุง (Baja Kurung) ประกอบด้วยเสื้อ คลุมแขนยาวและกระโปรงยาว

21


22

ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

Philippines

ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาว และสวมเสื้ อ ที่ เ รี ย กว่ า บารองตากาล็ อ ก ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวด ลาย ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อ แขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีก ผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก


ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

23

Singapore

สิงคโปรไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจาก ประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็น ของตนเอง เช่น ผู้หญิงมลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya)ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุเป็นลายลูกไม้หากเป็นชาว จีน ก็จะสวมเสื้อแขนขาว คอจีน เสื้อผ้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้้


24

Vietnam

ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

อ่าวหญ่าย เป็นชุดประจำชาติของ ประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกง ขาวยาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวม ใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของ ประเทศมีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความ นิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าหญ่ายใน พิธีแต่งานหรือพิธีศพ


ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

Lao ผู้หญิงลาวจะนุ่งผ้าซิ่น และเสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชาย มักแต่งกายแบบสากลหรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุกเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

25


26

ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

Myanmar ลองยี เป็นชุดแต่งกายประจำชาติของ ประเทศพม่า โดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก มีความยาวจากเอวจรดปลายเท้า การสวมใส่ใช้วิธี การขมวดผ้าเข้าด้วยกันโดยไม่มัดหรือพับขึ้นมาถึง หัวเข่าเพื่อความสะดวกในการสวมใส่


ASEAN

การแต่งกายของประเทศอาเซียน

Cambodia

27

ซัมปอต (Sampot) เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศกัมพูชา สำหรับชุดผู้หญิง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผ้า นุ่งของประเทศลาวและไทย มีหลายหลายรูปแบบ สำหรับผู้ชายนั้นมักสวมใส่เสื้อที่ทำจากผ้าไหมหรือ ผ้าฝ้ายทั้งแขนสั้นและแขนยาวพร้อมทั้งสวมกางเกง ขายาว


ASEAN

28

อาหารประจำชาติอาเซียน

Food Of ASEAN


ASEAN

อาหารประจำชาติอาเซียน

29


ASEAN

30

อาหารประจำชาติอาเซียน

Thailand ต้มยำกุ้ง เป็นอาหารประเภทแกง เป็นอาหารคาวที่รับประทานกับข้าวสวยรับ ประทานกันทั่วทุกภาคในประเทศ เน้นรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลัก จะออกเค็มและหวานเล็กน้อย ชาวต่างชาติ จะรู้จักต้มยำ ในรูปของ ต้มยำกุ้ง มากกว่าต้มยำชนิดอื่นๆ โดยต้มยำจะใส่เนื้อสัตว์ อะไรก็ได้ เช่น กุ้ง หมู ไก่ ปลา หัวปลา หรือจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ได้ ผักที่นิยมใส่มากที่สุดใน ต้มยำได้แก่ ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า พริก ผักอื่นๆที่นิยมใส่รองลงมาได้แก่ มะเขือเทศ เห็ดหูหนู เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า หัวปลี ใบผักชี ส่วนเครื่องปรุงที่จำเป็นต้องใส่คือ มะนาว น้ำปลา น้ำตาล น้ำพริกเผา


ASEAN

อาหารประจำชาติอาเซียน

Brunei Darussalam อัมบูยัต (Ambuyat) เป็น อาหารยอดนิยมของบรูไน มีลักษณะเด่นคือ เหนียวข้นคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊ก มีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก อัมบูยัตโดยตัวเองไม่มีรส ชาติแต่ความอร่อยอยู่ที่การจิ้มกับซอสเปรี้ยว cacah นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิดที่นิยมรับประทานคู่กัน เช่น เนื้อห่อใบตองย่าง เนื้อทอด

31


ASEAN

32

อาหารประจำชาติอาเซียน

Indonesia กาโด กาโด (Gado Gado) อาหารยอดนิยมของอินโดนีเซีย ประกอบ ไปด้วยผักและธัญพืชหลากชนิด เช่น มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว เสริมโปรตีนด้วย เต้าหู้และไข่ต้มสุกรับประทานกับซอสถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะใกล้เคียงกับสลัดแขกของ บ้านเรา


ASEAN

อาหารประจำชาติอาเซียน

Malaysia นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) อาหารยอดนิยมของมาเลเซีย คือข้าวหุงกับกะทิและใบเตย ทานพร้อมเครื่องเคียง 4 อย่าง ได้แก่ ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น ไข่ต้มสุก และถั่วอบ นาซิ เลอมักแบบดั้ง เดิมจะห่อด้วยใบตองและมักทานเป็นอาหารเช้า แต่ในปัจจุบัน กลายเป็น อาหารยอดนิยมที่ทานได้ทุกมื้อ และแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลาย แห่ง เช่น สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทย

33


ASEAN

34

อาหารประจำชาติอาเซียน

Philippines อโดโบ้ (Adobo) เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ผ่านกรรมวิธีหมักและปรุงรส โดยจะใส่น้ำส้มสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยดำ นำไปทำให้สุกโดยอบในเตา อบหรือทอดรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ ในอดีตอาหารจานนี้เป็นที่นิยม ในหมู่นักเดินทางเนื่องจากส่วนผสมและวิธีการปรุง ทำให้อโดโบ้สามารถเก็บ รักษาไว้ได้นาน เหมาะสำหรับพกไว้เป็นเสบียงอาหารระหว่างการเดินทาง ปัจจุบันเป็นอาหารยอดนิยมทุกที่ทุกเวลา


ASEAN

อาหารประจำชาติอาเซียน

Singapore ลั ก ซ า ( L a k s a ) อ า ห า ร ย อ ด นิ ย ม ข อ ง สิ ง ค โ ป ร์ เป็ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วต้ ม ยำ(ใส่ ก ะทิ ) ลั ก ษณะคล้ า ยข้ า วซอยของไทย น้ำแกงเข้มข้นด้วยรสชาติของกะทิ กุ้งแห้ง และพริก โรยหน้าด้วยกุ้งต้ม หอยแครง ลักชามีหลายประเภททั้งแบบที่ใส่กะทิ และไม่ใส่กะทิ

35


ASEAN

36

อาหารประจำชาติอาเซียน

Vietnam แหนม หรือ ปอเปี๊ยะเวียดนาม เป็นอาหารยอดนิยมของเวียดนาม หนึ่ ง ในอาหารพื้ น เมื อ งที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ของประเทศนี้ ก็ ว่ า ได้ แผ่นแป้งทำจากข้าวจ้าว นำมาห่อไส้ซึ่งอาจเป็นไก่ หมู กุ้ง หรือหมูยอ รวมกับผักที่มีสรรพคุณเป็นยานานาชนิด เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม ทานคู่กับน้ำจิ้มหวาน และบางครั้งอาจมีเครื่องเคียงอย่างอื่นเพิ่มมา ด้วย


ASEAN

อาหารประจำชาติอาเซียน

Lao สลัดหลวงพระบาง หน้าตาดูจะคล้ายกับสลัดผักน้ำมีเพียงผักบางรายการที่เพิ่มเข้ามา และถั่ ว ลิ ส งคั่ ว โรยตอนสุ ด ท้ า ยลั ก ษณะของผั ก น้ ำ ลำต้ น ขนาดเล็ ก ยาว แต่อวบเพราะเลี้ยงอยู่ในแม่น้ำ เวลาเคี้ยวจะรู้สึกถึงความกรอบของผักพบ เห็นได้ตามตลาดเช้าแทบทุกร้านจะมีสูตรนี้

37


ASEAN

38

อาหารประจำชาติอาเซียน

Myanmar หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า คือใบชาหมักทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว จัดว่าเป็นอาหารว่างคล้ายกับยำเมี่ยง บ้านเรานั่นเอง หล่าเพ็ดเป็นจานที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือ เทศกาลสำคัญๆว่ากันว่าไม่มีงานเลี้ยงหรืองานเฉลิมฉลองใดยจะ สมบูรณ์ได้หากไม่มีอาหารยอดนิยมอย่างหล่าเพ็ด


ASEAN

อาหารประจำชาติอาเซียน

Cambodia อาม็อก (Amok) อาหารยอดนิยมของกัมพูชา ลักษณะคล้ายห่อหมกของไทยโดยมากแล้วนิยมปรุงเนื้อปลาลวกด้วย พริกเครื่องแกงและกะทิ แล้วทำให้สุกโดยการนำไปนึ่ง บางตำรับอาจ ใช้เนื้อไก่หรือหอยแทนสาเหตุหนึ่งที่คนในประเทศนี้นิยมรับประทาน ปลา เพราะเป็นอาหารที่หาได้ง่าย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มี แหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง

39


ASEAN

40

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

A SE A N national flower


ASEAN

41

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

Thailand ประเทศไทย

มีดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูน เป็นดอกไม้ประจำชาติลักษณะ เป็นดอกเล็กๆรวมกันจนเป็นช่อ ใหญ่ห้อยระย้า สีเหลืองอร่าม

Brunei Darussalam บรูไนดารุสซาลาม มีดอกซิมเปอร์ (Sipor) เป็นดอกไม้ประจำชาติ หรืออาจเรียกว่าดอกส้านชะวา (Dillenia) เป็นดอกไม้สีเหลือง ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่คล้ายร่ม


ASEAN

42

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) เป็นดอกไม้ประจำชาติ ซึ่งเ ป็นกล้วยไม้ที่ชอบอากาศชื้นพบเห็นได้ง่านใน พื้นที่ราบต่ำของอินโดนีเซีย

Malaysia ประเทศมาเลเซีย มีดอกพู่ระหง(BungaRaya) เป็นดอกไม้ป ระจำชาติหรือภาษาท้องถิ่นเรียกบุหงารายอ คนไทยรู้จักในชื่อดอกชบาสีแดงค่ะ


ASEAN

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

43

Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีดอกพุดแก้ว (SampaguitaJamine)เป็นดอกไม้ ประจำชาติลักษณะกลีบดอกสีขาวเป็น รูปดาวมีกลิ่นหอมและส่งกลิ่นในเวลา กลางคืน

Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim) เป็นดอกไม้ประจำชาติ ลักษณะเป็นดอกกล้วยไม้สีม่วงที่เบ่ง บานตลอดปี


ASEAN

44

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีดอกบัว (Lotus) เป็นดอกไม้ประจำชาติ ซึ่งคนไทยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ

Lao สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดอกจำปาลาว(DokChampaเป็นดอกไม้ ประจำชาติ หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อดอกลีลาวดี หรือดอกลั่นทมนั่นเองค่ะ


ASEAN

45

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

Myanmar สหภาพพม่า มีดอกประดู่ (Padauk) เป็นดอกไม้ประจำชาติลักษณะเป็นดอก สีเหลืองทองผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในช่วง ฤดูฝน

Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา มีดอกลำดวน(Rumdul) เป็นดอกไม้ประจำชาติลักษณะเป็น ดอกไม้ขนาดเล็กกลีบแข็งมีสีขาว ปนเหลืองนวล และมีกลิ่นหอมเย็น


ASEAN

46

การทักทายของประเทศอาเซียน


ASEAN

การทักทายของประเทศอาเซียน

คำทักทาย ของ 10 ประเทศ Asean

47


ASEAN

48

การทักทายของประเทศอาเซียน

Thailand

ประเทศไทย (คำทักทาย)

คำศัพท์

คำอ่าน

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก ไม่เป็นไร ขอโทษ

สะ-หวัด-ดี ขอบ-คุน สะ-บาย-ดี-ไหม ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก พบ-กัน-ใหม่ ลา-ก่อน นอน-หลับ-ฝัน-ดี เชิน ใช่ ไม่-ใช่ อา-กาด-ดี-จัง อา-กาด-ร้อน-มาก อา-กาด-หนาว-มาก ไม่-เปน-ไร ขอ-โทด

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร ขอโทษ


ASEAN

การทักทายของประเทศอาเซียน

Brunei Darussalam ประเทศบรูไน (คำทักทาย)

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร

คำศัพท์ ซาลามัด ดาตัง เตริมา กะชิ อาปา กาบา เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi) เซลามัต ติงกัล มิมปิ๊ มานิส เม็นเจ็มพุด (menjemput) ยา (ya) ทีแด๊ก (tidak) บาอิค คอค่า (baik cauca) ซังกัด พานัส คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)

49


ASEAN

50

การทักทายของประเทศอาเซียน

Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย (คำทักทาย)

สวัสดีตอนเช้า สวัสดีตอนเที่ยง สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีตอนเย็น ราตรีสวัสดิ์ ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี

คำศัพท์ เซลามัทปากิ เซอ-ลา-มัต -เซียง เซอ-ลา-มัต- โซ-เร เซ-ลา-มัต -มา-ลัม เซ-ลา-มัต -ทิ-ดัว-ระ เทริมากาสิ อพาร์ คาบาร์ เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา ซัมไพ จำพา ลากิ บาย บาย มิมพิ ยัง อินดา


ASEAN

การทักทายของประเทศอาเซียน

Malaysia

ประเทศมาเลเซีย (คำทักทาย)

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร

คำศัพท์ ซาลามัด ดาตัง เตริมา กะชิ อาปา กาบา เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi) เซลามัต ติงกัล มิมปิ๊ มานิส เม็นเจ็มพุด (menjemput) ยา (ya) ทีแด๊ก (tidak) บาอิค คอค่า (baik cauca) ซังกัด พานัส คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)

51


ASEAN

52

การทักทายของประเทศอาเซียน

Philippines

ประเทศฟิลิปปินส์ (การทักทาย)

คำศัพท์

กูมูสต้า (kumusta) ซาลามัต (salamat) กูมูสต้า กา (kumusta ka) นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no) มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli) ปาอาลัม (paalam) มาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti) แมค อันยาย่า (mag-anyaya) โอ้โอ (oo) ฮินดี้ (hindi) มากันดัง พานาฮอน (magandang panahon) มัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit) มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน ฮินดี้ บาเล (hindi bale)

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร


ASEAN

การทักทายของประเทศอาเซียน

53

Singapore สิงคโปร์ (การทักทาย) สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร สวัสดีตอนเช้า สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีตอนเย็น

คำศัพท์ หนี ห่าว ซี่ยย เซี่ย หนี ห่าว เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่ ไจ้เจี้ยน ไจ้เจี้ยน หวาน อัน ฮวน หยิง ชื่อ บู๋ชื่อ เทียน ชี เหิ่น ห่าว เทียน ชี เหิ่น เร่อ เทียน ชี เหิ่น เหลิ่ง เหมย เฉิน เมอ เจ่า -ช่าง -ห่าว เซี่ย -อู่ -ห่าว หว่าน -ช่าง –ห่าว


ASEAN

54

การทักทายของประเทศอาเซียน

Vietnam

ประเทศเวียดนาม(การทักทาย)

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร

คำศัพท์ ซินจ่าว ก๊าม เอิน แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ... แหนกัปหลาย ต๋ามเบียด จุ๊กหงูงอน จ่าวหมึ่ง เวิง คง แด็ปเจิ่ย เจิ่ยหนอง เจิ่อยแหล่ง โคงซาวเดิว


ASEAN

การทักทายของประเทศอาเซียน

55

Lao

ประเทศลาว (คำทักทาย)

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร

คำศัพท์ สะบายดี ขอบใจ สบายดีบ่ ยินดีที่ฮู้จัก เห็นกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เล่าแนเด้อ แม่นแล้ว บ่แม่น อากาดสบายจัง อากาดฮ้อน อากาดหนาว บ่เป็นหยัง


ASEAN

56

การทักทายของประเทศอาเซียน

Myanmar

ประเทศพม่า (คำทักทาย)

สวัสดี ขอบคุณ สบายดีไหม ยินดีที่ได้รู้จัก พบกันใหม่ ลาก่อน นอนหลับฝันดี เชิญ ใช่ ไม่ใช่ อากาศดีจัง อากาศร้อนมาก อากาศหนาวมาก ไม่เป็นไร ขอโทษ

คำศัพท์

คำอ่าน

มิงกะลาบา เจซูติน บาแด เนก็องบาตะล้า ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด อะติดตุ๊ย เจ๊ะ โจร แม่ อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ ดี เน ยา มา โฮ๊ะ เด มาโฮ๊ะบู ยาดิอุตุเกาแน่ ยาดิอุอุตุปูแด่ ยาดิอุตุเอแด่ ปามามับชิบบู เตา บั่น บ่า เต่

มิง-กะ-ลา-บา เจ-ซู-ติน-บา-แด เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย เจ๊ะ-โจน-แม่ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ ดี-เน-ยา-มา โฮ๊ะ-เด มา-โฮ๊ะ-บู ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่ ปา-มา-มับ-ชิบ-บู เตา-บั่น-บ่า-แด่


ASEAN

การทักทายของประเทศอาเซียน

57

Cambodia ประเทศกัมพูชา (คำทักทาย)

คำศัพท์

คำอ่าน

สวัสดีตอนเช้า อรุณซัวซะเดย อะ-รุน-ซัว-สะ-เดย สวัสดีตอนเที่ยง ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย สวัสดีตอนบ่าย ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย สวัสดีตอนเย็น ทิวาซัวซะเดย ทิ-วา-ซัว-สะ-เดย ราตรีสวัสดิ์ ราไตรยซัวซะเดย รา-ไตร-ยะ-ซัว-ซะ-เดย คุณสบายดีไหม ซกสะบายดี ซก-สะ-บาย-ดี ฉันสบายดี ขอบคุณ ซกสบายดี ออกุน ซก-สะ-บาย-ดี-ออ-กุน งานยุ่ง ขยมเมียนธุระจรัญหนะ ขะ-หยม-เมียน-ทุ-ระ-จะ-รัน-หนะ ฉันชื่อ… ขยมฉม้วก... ขะ-หยม-ฉะ-ม้วก... ฉันเป็นคนไทย ขยมเจียเนียะไท ขะ-หยม-เจีย-เนียะ-ไท ฉันอายุ...ปี ขยมอายุ ... ชะนำ ขะ-หยม-อา-ยุ….ชะ-นำ ยินดีที่ได้รู้จัก รึกเรียรตีบานจวบเนียะเวียลกะเนียะ รึก-เรีย-ระ-ตี-บาน-จวบ-เนียะ-เวีย- ละ-กะ-เนียะ ลาก่อน จุมเรียบเลีย (สุภาพ) จุม-เรียบ-เลีย,เลีย-ฮาย ดูแลตัวเองนะ เมอร์แทครวนแอง เมอ-แท-ครวน-แอง ขอโทษ โซ้มโต๊ก โซ้ม-โต๊ก


Rattanaporn  

Rattanaporn

Rattanaporn  

Rattanaporn

Advertisement