Page 1

Amazing Chiang Rai

7


พระตำหนัก

ดอยตุง


พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ตัง้ อยูท่ ่ ี หมูท่ ่ ี 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาดอยตุง

เป็ นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน ของสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชน นี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชัน้ มีรูปท รงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชา เลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ นลว


การเดินทาง

พระตำหนักดอยตุงอยูห่ า่ งจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริ การรถสองแถวสีมว่ งบริ เวณปาก าง รถออกตัง้ แต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


า ้ ฟ ี ้ ภูช


า ้ ฟ ี ้ ภูช

ภูช้ ฟี ้ า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติท่ ี มีช่ ือเสียงมากที่สุดของจังหวัดเชียงรา ย และเป็ นจุดหมายปลายทางของนัก เดินทางที่ชอบความสวยงามของธรรม ชาติและยังพอเรี่ยวแรงที่ฝนั อยากจะมา สัมผัสกับความงามของสถานที่แห่งนี้สั กครัง้ ในชีวติ ภูช้ ฟี ้ า ถ้าพูดถึงความ หนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากห

นัก กับหลาย ๆ ดอยสู งทางภาคเหนื อของไทย แต่ส่ ิงหนึ่ งที่อยูค่ ูก่ ั บยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจให้กบั ผูท้ ่ มี าพบเห็น ก็คือ ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสู งที่ย่ ืนเด่นลอยออกไป ใน อากาศ สายลมหนาวที่วูบผ่านมาแล้วเลยผ่านไป ทิวทัศน์เบื้อ งล่างคือภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สแี ดง ที่กำลังเบียดเ สียดแทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหมอกหนา และหุ บเขาน้อยใหญ่ ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ ได้กลายเป็ นสิ่งที่ดึงดูด ผูค้ นมากมายให้หลัง่ ไหลมาที่น่ ี ในแต่ละปี เมื่อลมหนาว


มาเยือนจะมีนักท่อง เที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชมความงาม ของทะเลหมอกยามเช้าที่ภูช้ ฟี ้ า อย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว บนยอดดอยสู งแห่งนี้แ ทบไม่มที ่ ยี ืนถ่ายรู ป ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึน ยามเช้าที่ภูช้ ฟี ้ า ได้รบั การกล่าวขานว่าสวยงามกว่ าที่ใด ๆ ในประเทศ บริ เวณทางเดินขึ้นสู ย่ อดภูช้ ฟี ้ า เป็ นทุง่ หญ้ากว้าง มีทุง่ ดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ น

ระยะ ออกดอกสีชมพูอมม่วงในช่วงเดือน กรกฎาคม – มกราคม ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กบั ยอดภูแห่ง นี้ได้อกี ไม่ใช่นอ้ ย ระหว่างทางขึ้นมายังภูช้ ฟี ้ ายังต้อง ผ่านภูเขาที่มวี วิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์จะได้ชมความงามของดงดอกเสี้ยวที่ออกด อกสีขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสู ภ่ ูช้ ฟี ้ า


แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัย


แม่ฟ้า

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รบั การสถาปนาเป็ นมหาว พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มใิ ช่สว่ นรา ด้วยความมัน่ คงและมีคณ ุ ภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. คุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก แม่ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระร ยังความปลืม้ ปิ ติสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ เป็ นล้นพ้น


าหลวง

วิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ เมือ่ วันที่ 25 กันยายน าชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มกี ารพัฒนามาเป็ นลำดับ . 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิ กุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัย ราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545


วัด ร่องขุ่น


วัดร่องขุ่น


วัดร่องขุน่ เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จงั หวัดเชียงราย ออกแบบและ ก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒั น์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่าง านก่อสร้างวัดร่องขุน่ จะไม่เสร็จลงภายในช่วงชีวติ ของเขา วัดร่องขุน่ ได้ตน้ แบบการสร้างมา จาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒั น์ได้รบั แรงบันดาลใ วัดร่องขุน่ เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน” จในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึง สีขาว : พระบริ สุทธิคุณของพระพุทธ เจ้า หวังสร้างงานศิลปะที่ย่ งิ ใหญ่ไว้เป็ น สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู ่ สมบัตขิ องแผ่นดิน พุทธภูมิ ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวติ ของอาจารย ์ เขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจ เฉลิมชัยจากจิตที่รอ้ นกลายเป็ นเย็น สันของสะพาน : มีอสู รอมกัน ข้างละ 8 ตัว จึงขออุทศิ ตนให้แก่พระพุทธศาสนา 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุ เมรุ พระมหากษัตริ ย ์ : จากการเข้าเฝ้ าฯ ถวายงาน พระองค์ทา่ นหลายครัง้ ทำให้ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้น อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ทา่ นมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริ ยะภาพทางศิลปะ ด้านข้างอุโบสถแทนซุม้ พระอริ ยเจ้า 4 และพระเมตตาของพระองค์ทา่ น จนบังเกิดค พระองค์ คือ วามตื้นตันและสำนึ กในพระมหากรุ ณาธิคุณ -พระโสดาบัน จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ -พระสกิทาคามี นงานศิลปะ ประจำรัชกาลพระองค์ทา่ น -พระอนาคามี วัดร่องขุน่ แห่งนี้เป็ นวัดพุทธ -พระอรหันต์ ซึ่งสังกัดอยูใ่ นฝ่ ายมหานิ กาย ไม่ใช่วดั ฮิ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขัน้ แทน นดูเหมือนดังที่จว่ั หัวไว้ในวรรคแรก ซึ่งนั่นกา -อนิ จจัง รนำเอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้ามา -ทุกขัง ผสมผสานหรื อถูกอิทธิของศาสนาอื่นเข้ามา -อนัตตา แทรกแซงบ้าง ก็เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัตแิ ห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว


.วัด.

เวี ยงคำกาขาว


.วัด . เวี ยงคำกาขา

วั ด เวี ย งคำกาขาว ตั ง ้ อยู บ ่ า ้ นเทอดไ วัดเวียงคำกาขาว ตัง้ อยู่บา้ นเทอดไ มี อ งค์ พ ระทรงชั ย รั ต นพลั ง แผ่ น ดิ น ขนาดหน้ า มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดห 3 ชั น ้ สามารถขึ ้ น ไปเที ่ ย วชมวิ ว ได้ อ ก ี จุ ด หนึ ่ ง อาคาร 3 ชัน้ สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได


าว

ไทย ต.แม่ ส ลองใน อ.แม่ ฟ ้ าหลวง จ.เชี ย งราย ไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย าตั ก กว้ า ง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยู บ ่ นอาคาร หน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยู่บน งด้อีกจุดหนึ่ ง


่ ม ย ี ล เห

สา

ทองคำ


สามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อ ระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดย มีแม่นำ้ โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่ งขอ ง ภูมภิ าค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทวิ ทัศน์ท่ งี ดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวง อาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็ นที่รูจ้ กั ในฐานะเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่ งของไทยสามเหลี่ยมทองคำใน ส่วนของประเทศไทย อยูใ่ นเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีทา่ เรื อ ขนาดเล็กขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทางตะวัน ออกเฉียงเหนื อ จะเห็นหมูบ่ า้ นในฝั่งลาวอ ย่างชัดเจน ส่วนทางพม่าซึ่งอยูด่ า้ นตะวันต กนั้น ไม่มหี มูบ่ า้ นหรื อสิ่งก่อสร้างให้เห็นใ น ระยะใกล้ๆ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรร จบกันของแม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวก ที่เรียก ว่า สบรวก บริ เวณนี้มเี คยมีชนกลุม่ น้อย แ ละกองกำลังติดอาวุธอยูห่ ลายกลุม่ พื้นที่ ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่งปลูกฝิ่นและผลิตย าเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮ โรอีนและกระจายอยูต่ ามชายแดน ส่วน การลำเลียงฝิ่นจะไปเป็ นขบวนลัดเลาะไปต ามไหล่เขาพร้อมกำลังคุม้ กัน ว่ากันว่ายาเส พติดและฝิ่นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยทอง

คำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็ น ที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ นักท่องเที่ยวนิ ยมเดินทางไปยั งสามเหลี่ยมทองคำในช่วงฤดู หนาว และไปถ่ายรู ปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ตดิ ตัง้ ไว้ริม ฝั่งแม่นำ้ โขงด้วย นอกจากนี้ยงั นิ ยมนั่งเรื อเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจ บของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นั่งได้ 6 คน) นอกจากนี้ยงั สามาร ถล่องแม่นำ้ โขงไปเที่ยวทางตอนใต้ ของประเทศจีน เช่น สิบสองปั นนา คุนหมิง ได้อกี ด้วย แต่หากต้องการ จะชมทิวทัศน์มุมกว้าง ของสามเห ลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อ นบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง


หอนาฬิกา


หอนาฬิ กาหลังใหม่ของจังหวัดเชียงร าย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาล นครเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ ั น์ตวั หอนาฬิ กามีสีทอง มีเสียงระฆังบอกเวลาทุกชัว่ โมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิ กาจะเปลี่ยนสีจากสีทอง เป็ นสีแดง ชมพู ฟ้า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคาร จะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สดุ เป็ นที่ต่ืนตาตื่นใจ ต่อนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่าง ชาติ ที่มาเฝ้ารอเวลานัน้ ๆ


หอนาฬิกา

7 Amazing  

7 สิ่งมหัศจรรย์ เชียงราย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you