Page 1

อาหาร

เ พื่ อ สุ ข ภ า พ

16 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ 12 เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย


อาหารเพื่อสุขภาพ ในยุคของการแข่งขัน ที่เรากำลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั ชีวิตมีความรี บเร่งมากขึ ้น จนไม่คอ่ ยมีเวลาที่จะให้ ความสำคัญกั บเรื่ อง ความสมดุลของอาหารที่รับประทานรวมทังค่ ้ านิยมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ซึง่ ประกอบด้ วย เนื ้อสัตว์ ไขมัน นม เนย เป็ นส่วนใหญ่ ทำให้ คนไทยมีโรค ซึง่ เกิดจากการกินดีเกินไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพาต ซึง่ โ รคเหล่านี ้ล้ วนเกี่ยวกับความเสื่อมของหลอดเลือด ในปั จจุบนั ชาวตะวันตกเริ่ มตระหนักถึงพิษภัยของกา รกินอาหาร ซึง่ ไม่สมดุลได้ มีการชักชวนให้ ลดการรับประทาน เนื ้อสัตว์ นม เนย ให้ เพิ่มการรับประทาน พืช ผัก และธัญพืช ซึง่ อุดมด้ วยเส้ นใยจากธรรมชาติ และวิตามิน ในวัยเด็ก เนื ้อสัตว์และนม ยังเป็ นสิง่ จำเป็ น เนื่อ งจากร่ า งกายมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตในวัย ผู้ใ หญ่ ร่ า งกายต้ อ งก ารโปรตีนลดลง การรับประทานเนื ้อสัตว์ และนมมากเกิน ไปยังทำให้ ร่างกายได้ รับไขมันเพิ่ม เนื่องจากในเนื ้อสัตว์แ ละนมจะมีปริ มาณไขมันค่อนข้ างสูง นอกจากนันยั ้ งพบว่า ผู้ที่รับประทานเนื ้อสัตว์มาก ๆ มีโอกาสเกิดมะเร็ งลำไส้ ใหญ่ได้ สงูควรเปลี่ยนแปลงมารับประทานโปรตีนจากพืชพวกถัว่ แทน อาหารอีกกลุม่ ซึง่ ไม่ควรรับประทานมากเกินไป คือ น้ ำตาล พบว่าน้ ำตาลทำให้ หลอดเลือดมีความเสื่อมเร็ วขึ ้น ใน ผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้ำตาลสูงจะพบว่าหลอดเลือดแก่ก่อนวัย ไ ขมันก็เป็ นอีกกลุม่ หนึง่ ที่ควรจำกัด และใช้ น้ำมันจากพืชแทน น้ ำมันจากสัตว์ ยกเว้ นน้ ำมันมะพร้ าวและน้ ำมันปาล์มควรหลี กเลี่ยง เนื่องจากมีโคเรสเตอรอลสูง อาหารที่ควรรับประทานคือ ผัก ผลไม้ ธัญพืช เช่น ข้ าวซ้ อมมือ ถัว่ เพราะอุดมไปด้ วย กากใยธรรมชาติ วิตามิน และเกลือแร่

ประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารสุขภาพ ช่วยดำรงส่งเสริ มสุขภาพและลด ความเสี่ยงของการเกิดโรค สามารถรับ ประทานได้ ในคนปกติ รวมทังคนป่ ้ วย เพราะอาจล ดความเสี่ยงในโรคที่อาจจะเกิดร่วมขึ ้น หรื อป้องกั นโรคแทรกซ้ อนที่ จ ะตามมาหรื อ ทำให้ สุ ข ภาพดี ขึ น้ ได้ ประโยชน์มากขึ ้นกว่าผู้ที่ ไม่ได้ รับประทานอาหารสุขภาพทุกชนิดของกิฟฟารี นมีงา นวิจยั ถึงคุณประโยชน์อย่างชัดเจนและสามารถแนะนำไ ด้ ในหลายโรคด้ วยกันเช่น • เพิ่มภูมิค้ มุ กันโรค • เพิ่มศักยภาพให้ ระบบต่อต้ านอนุมลู อิสระ • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเเละหลอดเลือด • ลดความเสี่ยงต่อโรคลมปั จจุบนั • ลดความเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง • ลดความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคข้ อต่ออักเสบความเสื่อม เฉพาะจุด เเละโรคต้ อกระจก • ลดความเสี่ยงต่อการเป็ นอัลไซเมอร์ พากินสัน โรคหืดหอบ โรคปอด เเละโรคที่เกิดจากความเสื่อมชนิดเ รื อ้ รังอื่นๆ


9 วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ วิธีท่ ี 1:กินอาหารครบ 5 หมู่-หมั่นดูแลน้ ำหนักตัว ข้ อแนะนำนี ้เป็ นข้ อแนะนำหลัก ยึดอาหารหลัก 5 หมู่ และเพิ่มความสำคัญของการกินอาหารแต่ละหมูใ่ ห้ มีความหลากหลาย ไม่จำเจอยูเ่ พียงอาหารไม่กี่ชนิด น้ ำหนักตัวเป็ นเครื่ องบ่งชี ้อย่างง่ายถึงภาวะสุขภาพ ในผู้ใหญ่ที่กินอาหารได้ เหมาะสม จะมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม มีรูปร่างที่ไม่อ้วนหรื อผอมเกินไปและมีน้ำหนักตัวค่อนข้ างคงที่ หากสังเกตเห็นว่าน้ ำหนักตัวเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จากน้ ำหนักปกติ แสดงให้ เห็นว่าเริ่ มกิ นอาหารมากเกินไปแล้ ว ควรจะต้ องหันมาควบคุมลดปริ มาณให้ น้อยลง วิธีท่ ี 2 :กินข้ าวเป็ นอาหารหลัก-สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็ นบางมือ้ ควรกินข้ าวซ้ อมมือ เพราะมีวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีนและใยอาหารมากกว่าข้ าวที่ขดั สีจนขาว ส่วนอาหารแป้ง เช่น ขนมปั ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ให้ กินเป็ นบางมื ้อ อาหารแป้งเป็ นอาหารที่ผา่ น-การแปรรูป ใยอาหารจะมีน้อยกว่าในข้ าว วิธีท่ ี 3 :กินพืชผักให้ มาก-กินผลไม้ เป็ นประจำ พืชผักและผลไม้ ให้ สารอาหารที่สำคัญหลายชนิด คือ วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร และให้ สารอื่นที่มิใช่สารอาหาร เช่นสารแอนติออกซิ แดนท์ที่ชว่ ยไม่ให้ อนุมลู อิสระทำลายเนื ้อเยื่อและผนังเซลล์ ช่วยชะลอการเสื่อมสลายของเซลล์ ทำให้ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ ดูสดใส ไม่แก่เกินวัย น อกจากนี ้ยังให้ ประโยชน์ทางด้ านสมุนไพรที่ชว่ ยรักษาสุขภาพ วิธีท่ ี 4 : กินปลา-เนือ้ สัตว์ ไม่ ตดิ มัน-ไข่ -ถั่วเมล็ดแห้ ง เป็ นการกินอาหารที่ให้ โปรตีน โดยเน้ นปลาและอาหารประเภทถัว่ เมล็ดแห้ ง เช่น เต้ าหู้ชนิดต่างๆ สำหรับเนื ้อสัตว์ให้ เลือกที่ไม่ตดิ มั น หรื อที่มีมนั น้ อย ไข่เป็ นอาหารที่มีประโยชน์ ควรกินเป็ นประจำ เด็กควรกินวันละฟอง ผู้ใหญ่ภาวะปกติควรกินวันเว้ นวัน หรื อสัปดาห์ละ 2-3 ฟอง ส่วนคนที่มีปัญหาภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือดควรลดปริ มาณลง วิธีท่ ี 5 : ดื่มนมให้ เหมาะสมตามวัย น้ ำนมเป็ นอาหารที่มีประโยชน์สมบูรณ์ เป็ นแหล่งอาหารของโปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 2 และแร่ธาตุตา่ งๆ นอกจากนี ้น้ ำนมเป็ นอาหา รที่กินง่าย ราคาไม่แพงเกินไป มีหลายชนิดหาได้ ทวั่ ไป จีงเป็ นการสะดวกที่จะใช้ เป็ นอาหารสำหรับคนทุกวัย ผู้บริ โภคสามารถเลือกดื่มนมพร่องไ ขมันได้ และในเวลาเดียวกันควรควบคุมปริ มาณไขมันในอาหารชนิดอื่นด้ วย เพราะเพียงไขมันจากน้ ำนมอย่างเดียวไม่นา่ ที่จะทำให้ เกิดโรคอ้ วน ปริ มาณที่แนะนำคือ เด็กควรดื่มวันละ 1-2 แก้ ว ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุควรดื่มวันละ 1 แก้ ว วิธีท่ ี 6 : กินอาหารที่มีไขมันแต่ พอตัว

ถึงแม้ ไขมันจะเกี่ยวข้ องกับปั ญหาโภชนาการ เช่น โรคอ้ วน ภาวะไขมันในเลือดสูงที่นำไปสูโ่ รคหัวใจขาดเลือดได้ แต่ร่างกายต้ องการไขมันเพื่อสุข ภาพด้ วยเช่นกัน เพียงแต่จะต้ องควบคุมปริ มาณและชนิดของไขมันที่จะบริ โภคให้ เหมาะสม ลดอาหารที่มีไขมันมาก เช่น หมูสามชัน้ ขาหมูพะโล้ และอาห ารที่ใช้ น้ำมันหรื อกะทิจำนวนมากในการประกอบอาหาร

วิธีท่ ี 7 :หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด-เค็มจัด ส่วนประกอบสำคัญของอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด ได้ แก่ น้ ำตาล และเกลือแกง ซึง่ ส่วนประกอบทัง้ 2 ชนิดเมื่อบริ โภคมากเกินไป พ บว่าเป็ นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคอ้ วน และโรคความดันโลหิตสูง วิธีปฏิบตั นิ อกจากการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดแล้ ว ผู้บ ริ โภคควรพยายามรับประทานอาหารที่มีรสธรรมดา ไม่ควรที่จะต้ องเติมน้ ำตาลหรื อเกลือเพิ่มเติมในอาหารที่ปรุงแล้ ว วิธีท่ ี 8 : กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื ้ อน การกินอาหารที่สะอาดนับเป็ นเรื่ องสำคัญ เพราะจะช่วยลดอันตรายจากสิง่ ปนเปื อ้ นต่างๆ ซึง่ อาจเป็ นเชื ้อโรค พยาธิ สารพิษ สิง่ แปลกปลอมต่างๆ ผู้บริ โภคควรเลือกซื ้ออาหารจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ มีการผลิตที่ถกู ต้ อง มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม อาหารสำเร็จรูปค วรบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม สะอาด มีฉลากที่ถกู ต้ อง บอกวันหมดอายุ ส่วนประกอบ ชื่ออาหาร สถานที่ผลิต นอกจากนี ้ผู้บริ โภคควรมีสขุ นิสั ยที่ดีในการรับประทานอาหาร เช่น การล้ างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ ช้อนกลางหรื อใช้ อปุ กรณ์หยิบจับอาหารมากกว่าการใช้ มือ วิธีท่ ี 9 :งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อดื่มมาก จะมีผลทำให้ การทำงานของระบบสมองและประสาทช้ าลง ทำให้ เกิดการขาดสติได้ งา่ ย ที่จะนำไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ ก่อให้ เกิดโรคตับแข็งและการขาดสารอาหารที่สำคัญหลายชนิด ดังนันควรลดการดื ้ ่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อควรหลีก เลี่ยงให้ มากที่สดุ


เม นู อา หาร เพื่อ สุข ภาพ


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

เต้าหู้ทอดทองเหลือง ส่วนผสมการทำ “เต้ าหู้ทอดเหลืองทอง” 1. เต้ าหู้ขาว 2. น้ ำตาลทราย น้ ำเปล่า น้ ำส้ มสายชู 3. พริ ก ผักชี กระเทียม

วิธีการทำ “เต้ าหู้ทอดเหลืองทอง”

1. เตรี ยม อุปกรณ์ให้ พร้ อมค่ะ เช่น เต้ าหู้ขาว ควรหันเป็ นชิ ้นให้ พอดีคำน่าทาน และน้ ำจิ ้มก็เตรี ยมหันส่วนผสมทังหมดให้ ้ พร้ อมโดยหัน่ เป็ น ชิ ้นเล็กๆ 2. เรามาเริ่ มการทำน้ ำจิ ้มกันก่อนเลยน่ะค่ะ เตรี ยมกะทะ หรื อหม้ อใบเล็ก ใส่น้ำตาลทราย น้ ำเปล่า และน้ ำส้ มสายชู ยกขึ ้นตังไฟ ้ คนเบาๆ ให้ น้ำตาลทรายละลาย โดยเคี่ยวน้ ำจิ ้มไปเรื่ อยๆ จนได้ น้ำจิ ้มแบบข้ นๆ แล้ วจึงใส่ พริ ก กระเทียม และผักชี เป็ นขันตอนสุ ้ ดท้ าย ตักขึ ้นใส่ถ้วยน้ ำจิ ้ม 3. เรามาทำวิธีการทอดเต้ าหู้ข้าวให้ เป็ นสีเหลืองทองกัน โดยนำเต้ าหู้ไปชุปกับแป้งทอด แล้ วจึงน้ ำลงกะทะร้ อนๆ รอจนเต้ าหู้มีสีเหลืองทอง จึงนำมาพักไว้ ให้ สะเด็ดน้ ำมัน จากนันจึ ้ งจัดใส่จานเสริ ฟพร้ อมน้ ำจิ ้มได้ เลยค่ะ

ไข่เจียวห่อข้าว

ส่วนผสม “ไข่เจียวห่อข้ าว”

1. กุ้ง หรื อไส้ กรอก ฮอตด๊ อก ตามชอบ 2. ถัว่ ลันเตา 3. หัวหอม หันเป็ นลูกเต๋า 4. แครอท หันเป็ นลูกเต๋า 5. ไข่ไก่ 6. ข้ าวสวย

วิธีการทำ “ไข่เจียวห่อข้ าว”

1. เตรี ยมเครื่ องปรุงให้ พร้ อม แครอท หอมใหญ่ หัน่ เต๋าเตรี ยมไว้ 2. เตรี ยมไข่ไก่ ตอกไข่ใส่ชาม แล้ วตีไข่ให้ เข้ ากัน 3. ถัว่ ลัยเตาต้ มให้ สกุ ก่อนที่จะทำไข่เจียวห่อข้ าว 4. เตรี ยมข้ าวสวยเอาไว้ ประมาณ 1 ถ้ วย 5. นำส่วนผสมทังหมดมาผั ้ ดรวมกัน จากนันจึ ้ งพักเอาไว้ 6. นำไข่ไก่ที่ตีเอาไว้ เทลงในกระทะ กลิ ้งไข่ไปมาให้ ทวั่ กระทะแล้ วจึงเ อาข้ าวที่ผดั เอาไว้ มาใส่ลงในไข่ฝั่งใดฝั่ งหนึง่ พับอีกด้ านมาประกบกัน


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

กะหล่ำปลีม้วนยัดไส้ ส่วนประกอบการทำ "กะหล่ำปลีม้วนยัดไส้ "

1. กะหล่ำปลี 1 หัว โดยใช้ แต่ใบของกะหล่ำปลี 2. แครอท 1 หัว หรื อจะเป็ นต้ นหอมก็ได้ 3. ไข่ไก่ 1 ฟอง 4. แฮม หรื อไส้ กรอก 5. น้ ำจิ ้ม หรื อน้ ำพริ ก ตามที่คณ ุ ชอบ

วิธีการทำ “กะหล่ำปลีม้วนยัดไส้ ”

1. เตรี ยมกะหล่ำปลี แครอท ให้ พร้ อม พร้ อมล้ างน้ ำให้ สะอาด 2. เลือกนำแต่ใบของกะหล่ำปลีมาล้ างน้ ำให้ สะอาดอีกครัง้ ทังด้ ้ านนอก และด้ านใน 3. นำกะหล่ำปลีที่ล้างน้ ำเสร็จแล้ วไปพักไว้ จากนันจึ ้ งต้ มน้ ำเปล่าให้ สกุ ใส ่ใบกะหล่ำปลีลงไปในหม้ อที่ตงไฟไว้ ั้ รอประมาณ 2-3 นาที จึงนำออก 4. เมื่อได้ กะหล่ำปลีที่ต้มในหม้ อแล้ ว2-3นาที นำมาใส่ในน้ ำเย็นอีกครัง้ เพื่อให้ ใบกะหล่ำปลีมีสีสนั ที่สดใส 5. จากนันมาทำไส ้ ้โดยนำไข่มาทอดลงกะทะรวมทังแฮม ้ หรื อไส้ กรอกที่เราใช่เป็ นไส้ ในผักกะหล่ำปลี โดยที่คณ ุ สามารถใช้ อย่ างอื่นก็ได้ ตามแต่ที่คณ ุ มี 6. หัน่ ไข่เจียวเป็ นชิ ้นเล็กๆ รวมทังไส้ ้ กรอก เพื่อเตรี ยมทำเป็ นไส้ 7. นำผักกะหล่ำปลีที่พกั เอาไว้ มาม้ วนกับไข่เจียวและไส้ กรอกที่หนั เป็ นชิ ้นเล็กๆ โดยม้ วนตามภาพ พันด้ วยเส้ นแครอทหรื อเส้ น ต้ นหอมที่คณ ุ เตรี ยมไว้ เพียงเท่านี ้คุณก็จะได้ เมนูสขุ ภาพแสนอร่อย ที่สามารถทานคูก่ บั น้ ำจิ ้ม หรื อน้ ำพริ ก ที่คณ ุ ชอบได้

ไข่เจียวสูตรพิเศษ ส่วนผสม “ไข่เจียว สูตรพิเศษ” 1. ไข่ไก่ 3-4 ฟอง 2. แครอท 3. หน่อไม้ ฝรั่ง 4. แป้งมัน

วิธีการทำ “ไข่เจียว สูตรพิเศษ”

1. เตรี ยมส่วนผสมต่างๆ ให้ เรี ยบร้ อย ไม่วา่ จะเป็ นไข่ไก่ แครอท หน่อไม้ ฝรั่ง และแป้งมัน ปอกเปลือกหน่อไม้ ฝรั่ง และแครอท และนำไปล้ างน้ ำ 2. นำแครอท และหน่อไม้ ฝรั่ง ใส่กระทะ ตังใส่ ้ เพื่อให้ แครอท และหน่อยไม้ ฝรั่งอ่อน นิ่ม หอมน่ากิน หัน่ แครอท และหน่อไม้ ฝรั่ง เป็ นลูกเต๋าเล็กๆ 3. ตอกไข่เจียวใส่ชาม และนำแครอท และหน่อไม้ ฝรั่ง ที่หนั่ ไว้ มาใส่รวมกัน ตีทงหมดรวมกั ั้ น 4. ละลายแป้งมัน และใส่ลงไข่เจียวที่เตรี ยมไว้ เล็กน้ อย 5. ตังกระทะให้ ้ ไข่ร้อน ปานกลาง เทไข่เจียวลงในกระทะ ที่ตงไฟไว้ ั้ ปิ ดฝา เพื่อให้ ไข่เจียว สุก หอม น่ากิน


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

สลัดกุ้ง ส่วนผสม “สลัดกุ้ง” 1. ผักต่างๆ ตามชอบ เช่น ผักกาดแก้ ว หรื อผักสลัด แตงกวา มะเขือเทศสีดา แครอท 2. ผลไม้ ที่ไม่หวานมาก เช่น แตงโม ส้ ม แอปเปิ ล้ ฝรั่ง แตงไทย แก้ วมังกร สับปะรด องุน่ ฯลฯ 3. ธัญพืชต่าง ๆ เช่น ข้ าวโพด ถัว่ แดง ถัว่ ลันเตา ลูกเดือย ฯลฯ 4. เนื ้อกุ้งแกะเปลือก ส่วนที่เป็ นมันและไข่ก้ งุ ทิ ้งไป วิธีการทำ “สลัดกุ้ง” 1. นึง่ หรื อต้ มกุ้งในน้ ำเดือดให้ พอสุก ตักขึ ้นพักไว้ 2. นำผักและผลไม้ มาล้ างให้ สะอาด หัน่ เป็ นชิ ้นพอดีคำ 3. นำผักส่วนที่เป็ นใบวางรองก้ นจาน ใส่ผกั ที่เหลือตามลงไป 4. ใส่ผลไม้ ที่เตรี ยมไว้ ลงไป จัดแต่งให้ สีสนั สวยงาม 5. แต่งหน้ าด้ วยกุ้งรอบๆ จาน ตบท้ ายโดยราดน้ ำโยเกิร์ต เป็ นอันเสร็จ

ฟรุตสลัด ส่วนผสม “ฟรุตสลัด”

• น้ ำตาลทราย 1 ถ้ วยตวง • น้ ำสะอาด 3/4 ถ้ วยตวง • เกลือป่ น1/2 ช้ อนชา • น้ ำเย็นจัด 3/4 ถ้ วยตวง • น้ ำมะนาว1/4 ถ้ วยตวง • เหล้ ารัม หรื อไวน์ 1/4 ถ้ วยตวง • ผลไม้ ตามฤดูกาลเท่าที่หาได้ เช่น สับปรด แห้ ว กล้ วย องุน่ แตงโม แตงไทย ส้ ม มะละกอ ฝรั่ง ลูกชิด รวมๆกัน 5 ถ้ วยตวง

วิธีการทำ “ฟรุตสลัด” 1. 2. 3. 4.

ต้ มน้ ำตาลทรายกับน้ ำให้ เป็ นน้ ำเชื่อม ใส่เกลือป่ นลงไป แล้ วรอสักพักให้ น้ำเชื่อมเย็นลง เติมน้ ำเย็นจัดๆน้ ำมะนาวเหล้ ารัม ผลไม้ ที่เตรี ยมไว้ (ขนาดพอคำ) ลงไป แช่ต้ เู ย็นทิ ้งไว้ ให้ เย็นตลอดเวลา เวลาทานให้ นำน้ ำแข็งป่ นใส่ลงไปด้ วย


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ขนมปังปอนด์ อบเนย

ส่วนผสม “ขนมปั งปอนด์ อบเนย”

วิธีการทำ ขนมปั งปอนด์ อบเนย

1. ขนมปั งปอนด์ 2. เนย 3. ไมโครเวฟ

1. เตรี ยมขนมปั งปอนด์ หันแบ่งออกเป็ น 2 ก้ อน 2. ใช้ มีดเล็ก หัน่ ไส้ ด้านในของขนมปั งออกมา ให้ เหลือแต่ของด้ านนอก 3. หันขนมปั งด้ านใน ให้ เป็ นชิ ้น 4 เหลี่ยมพอดีคำ 4. ทาเนยที่ขนมปั ง ชิ ้นที่หนั่ พอดีคำให้ ทวั่ 5. เมื่อทาขนมปั งเสร็ จแล้ ว ให้ นำไปเรี ยงกลับลงไปทีเดิม ให้ เต็ม 6. แล้ วจึงนำขนมปั งไปอบ ในไมโครเวฟ ให้ ขนมปั งเหลืองกรอบ

ข น ม ปั ง ม้ ว น ไ ส้ ฮ อ ท ด อ ก ชุปเกล็ดขนมปัง ส่วนผสม “ขนมปั งม้ วนไส้ ฮอทดอก ชุปเกล็ดขนมปั ง” 1. ฮอดดอก 2. ชีสแผ่น 3. ขนมปั งแผ่นบาง 4. ไข่ไก่ 5. เกล็ดขนมปั ง วิธีทำ ขนมปั งม้ วนไส้ ฮอทดอก ชุปเกล็ดขนมปั ง 1. เตรี ยมฮอทดอกตามจำนวนที่คณ ุ ต้ องการ เฉีอนฮอทดอกไม่ต้องขาดถี่ๆ 2. นำฮอทดอกที่เราเตรี ยมไว้ แล้ วไปต้ มให้ สกุ 3. เตรี ยมขนมปั งแผ่น และชีสแผ่นวางทัยกัน เสร็ จแล้ วนำฮอทดอกวาง ใส่ตรงกลาง 4. ม้ วนฮอทดอกไปตามแผ่นขนมปั ง 5. เมื่อม้ วนฮอทดอกเสร็จแล้ ว นำไปชุปไข่ไก่ ที่เตรี ยมเอาไว้ ชุปลงไปให้ ทวั่ 6. แล้ วนำมาชุปเกล็ดขนมปั ง 7. นำลงทอดในกะทะ ที่เตรี ยมน้ ำมันเอาไว้ รอจนสุกพอเหลือง จึงนำขึ ้นมาพักเอาไว้ เพื่อให้ สะเด็ดน้ ำมัน


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

สเต็กหมู พริกไทยดำ ส่วนผสม “สเต็กหมู พริ กไทยดำ”

• เนื ้อหมูสนั คอ 2 ชิ ้น (400 กรัม) • ซอสปรุงรส 2 ช้ อนโต๊ ะ • ซอสไก่งวง 3 ช้ อนโต๊ ะ • ซีอิ๊วขาว 1 ช้ อนชา • ซอสหมัก 1 ช้ อนโต๊ ะ + 1/2 ช้ อนโต๊ ะ • พริ กไทยดำ 1 ช้ อนชา

วิธีการทำ “สเต็กหมู พริ กไทยดำ”

1. นำเนื ้อหมูสนั คอ ซอสปรุงรส ซอสไก่งวง ซีอิ๊วขาว ซอสหมัก พริ กไทยดำ คลุกให้ เข้ ากัน หมักทิ ้งไว้ 15-20 นาที 2. นำเนื ้อหมูวางเรี ยงในหม้ อทอด (Airfryer) อุณหภูมิ 180 องศาเซสเซียส 20-25 นาที หรื อตามระดับความสุขของอาหาร

เบอร์เกอร์เห็ดหอม ส่วนผสม “เอร์ เกอร์ เห็ดหอม” 1. เห็ดหอม 2 ขีด หัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ 2. เบคอน 4 แผ่น 3. ซอสบาบีควิ 2 ช้ อนโต๊ ะ 4. ผักกาดหอม 2 ใบ 5. มะเขือเทศใหญ่หนั่ 2 ชิ ้น 6. ขนมปั งสำหรับทำเบอร์ เกอร์ วิธีการทำ “เบอร์ เกอร์ เห็ดหอม” 1. อุน่ เตาอบด้ วยอุณหภูมิ 450 องศาฟาเรนไฮ ( 230 องศาเซลเซียส ) เตรี ยมถาดสำหรับอบโดยการฉีดน้ ำมันพืชเล็กน้ อยไปที่ถาดรอง นำเห็ดหอมที่ล้างสะอาดแล้ ว มาห่อด้ วยเบคอน และนำมาวางบนถาดที่เตรี ยมไว้ อบ 10-15 นาทีเพื่อให้ เบคอนสุก 2. เมื่อเบคอนสุกแล้ วก็นำออกมาวางบนแผ่นกระดาษเพื่อให้ สะเด็ด น้ ำมัน 3. นำ ขนมปั งที่เตรี ยมไว้ มาทาด้ วยซอสบาบีคิว และนำผักกาดห อมและมะเขือเทศวางบนขนมปั งที่ราดซอสแล้ ว หลังจากนันก็ ้ นำเ บคอนและเห็ดที่สกุ แล้ วมาวางตรงกลางขนมปั งเป็ นแฮมเบอร์ เกอร์ สามารถใส่มายองเนสได้ ตามชอบ


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

อกไก่สาหร่ายฮิจิกิทรงเครื่อง Chicken Hijiki ส่วนผสม “อกไก่สาหร่ายฮิจิกิทรงเครื่ อง Chicken Hijiki”

1. อกไก่ 1 ชิ ้น 2. สาหร่ายฮิจิกิทรงเครื่ อง Hijiki 2 ช้ อนโต๊ ะ 3. เนยละลาย 1-2 ช้ อนโต๊ ะ 4. พาสลี่ย์สบั 1 ช้ อนโต๊ ะ 5. ผักสลัดตามชอบ

วิธีการทำ “อกไก่สาหร่ายฮิจิกิทรงเครื่ อง Chicken Hijiki”

1. นำไม้ จิ ้มฟั นมาจิ ้มอกไก่ให้ ทวั่ ๆ พรุนๆ เพื่อที่จะได้ สกุ ทัว่ ทังชิ ้ ้น จากนันก็ ้ ปรุงรสด้ วย เกลือ พริ กไทย แล้ วใส่ชามปิ ดฝา เข้ าเวฟ ไฟแรง ประมาณ 3 นาที แล้ วนำไก่ออกมาพักไว้ 2. นำเนยละลายที่ยงั ร้ อนๆอยู่ ผสมให้ เข้ ากันกับ Hijiki แล้ วชิมรส ปรุงเพิ่มได้ ตามชอบ นี่คือซอสของเรา 3. ทำทุกอย่างมาประกอบลงจาน หัน่ อกไก่ให้ ได้ ชิ ้นสวยๆ ราดด้ วยซอส Hijiki โรยหน้ าด้ วยพาสลี่ย์ เสิร์ฟคูก่ บั ผักสลัด จะราดด้ วย vinaigrette หรื อว่า Balsamic reduction แบบก็ได้

เต้าหู้ไส้น้ำแดง ส่วนผสม “เต้ าหู้ไส้ น้ำแดง” 1. ฟองเต้ าหู้แผ่น 500 กรัม 2. หน่อไม้ 300 กรัม 3. แครอท 300 กรัม 4. พริ กหยวก 300 กรัม 5. เห็ดหอม 300 กรัม 6. มันแกว 300 กรัม 7. น้ ำมัน 20 กรัม 8. ผักกาด 300 กรัม 9. เกลือ พริ กไทยขาว 10. ซีอิ๋วขาว

ส่วนผสมซอส 1. น้ ำมันหอย 50 กรัม 2. ซีอิ๊วขาว 50 กรัม 3. ผงปรุงรส 10 กรัม 4. ต้ นหอม 20 กรัม 5. เหล้ าจีน 50 กรัม วิธีทำซอส 1. ตังกระทะให้ ้ ร้อน ใส่สว่ นผสมของซอส แล้ วเคี่ยวจนได้ ที่ 2. ยกเสิร์ฟพร้ อมเต้ าหู้สอดไส

วิธีการทำ “เต้ าหู้ไส้ น้ำแดง” 1. ตังกระทะกั ้ บน้ ำมันพอร้ อน ใส่หน่อไม้ เห็ดหอม แครอท พริ กหยวก มันแกว 2. ปรุงรสด้ วยเกลือ พริ กไทย และซีอิ๋วขาว แล้ วผัดให้ เข้ ากัน พักไว้ 3. นำเครื่ องที่ผดั มาม้ วนในฟองเต้ าหู้แผ่นให้ แน่น


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ขนมปังกรอบ หน้ากุ้ง บลูเบอร์รี่

ส่วนประกอบการทำ “ขนมปังกรอบ หน้ากุ้ง บลูเบอร์รี่” 1. ขนมปังแผ่น 2. ไข่ไก่ 3. แตงกวา 4. กุ้ง 5. ผักและผลไม้ ผักกาดขาว แตงกวา บล็อคโคลี่ และบลูเบอร์รี่ 6. เนย และมายองเนส

วิธีการทำ “ขนมปังกรอบ หน้ากุ้ง บลูเบอร์รี่”

1. นำกุ้งไปล้าง และปอกเปลือกออก ตั้งไฟแล้วใส่ลงกระทะ ผัดให้สุกหน้ากิน 2. จากนั้นนำขนมปังแผ่นทาเนย และจึงเอาลงกระทะ พลิกไปมา เพื่อให้ขนมปังเหลืองกรอบทั้ง 2 ด้าน แล้วจึงตัดขอบขนมปังทิ้ง 3. ต้มไข่ไก่ ให้สุก แล้วจึงนำมาพักไว้ ปอกเปลือกหันไข่ต้ม ออกเป็นชิ้นๆ 4. ผัก และผลไม้ที่ใช้ ควรล้างทำความสะอาด แล้วจึงหันเป็นชิ้น เมื่อได้ทุกอย่างครบแล้ว 5. นำแผ่นขนมปังกรอบ มาทามายองเนส ใส่ผัดกาด ไข่ต้ม แตงกวา กุ้ง บล็อคโคลี่ แล้วตามด้วยบลูเบอร์ รี่เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ ขนมปังกรอบ หน้ากุ้ง บลูเบอร์รี่ ที่แสนอร่อย

ไอศกรีมโยเกิร์ต ส่วนผสม “ไอศกรีมโยเกิร์ต”

• นมข้มจืดกระป๋อง ขนาด 405 กรัม 1/2 กระป๋อง • โยเกิรต์ รสธรรมดา Fat-free 0% 500 กรัม • สตรอเบอร์รี่สด 140 กรัม

วิธีการทำ “ไอศกรีมโยเกิร์ต”

1. หั่นสตรอเบอร์รี่เป็นชิ้นหยาบๆ ใส่ลงเครื่องปั่น แล้วปั่นพอให้เนื้อสตรอเบอร์รี่กระจายแตกเป็นชิ้นเล็กๆ 2. จากนั้นเทนมข้นจืดและสตรอเบอร์รี่ที่ปั่น เทลงไปในโถผสมอาหาร แล้วคนให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากัน 3. จากนั้นค่อยๆ เทโยเกิร์ตลงไปช้าๆ และขนผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดี แล้วเทลงภาชนะที่เตรียมไว้ นำฟิลม์พลาสติกมาปิดด้านบน 4. แล้วนำไปแช่แข็ง 1 คืน เมื่อถึงเวลาเสิร์ฟ ให้นำออกจากช่องแข็งล่วงหน้าซัก 10-15 นาที


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

ขนมวาฟเฟิล แสนน่ารัก ส่วนผสม “ขนมวาฟเฟิ ล”

• แป้งข้ าวเจ้ า 250 กรัม • น้ ำอุน่ 200 กรัม • แป้งสาลี 50 กรัม • ไข่ 2 ฟอง • น้ ำตาลทราย 150 กรัม • ผงฟู 1/2 ชช • ยีสต์ 1 ช้ อนชา • กะทิ 125 มล. • ข้ าวโพดต้ มฝาน 1 ถ้ วย หรื อจะเปลี่ยนเป็ นส้ ม มะพร้ าวขูด ลูกเกต ลูกชิด

วิธีการทำ “ขนมวาฟเฟิ ล”

ราสเบอร์รี่ เชอร์เบท

1. เริ่ มจากนำแป้งข้ าวเจ้ าแป้งสาลีและยีสต์ มาร่อนผสมกัน 1 ครัง้ 2. ใส่น้ำตาลทราย น้ ำอุน่ ผสมกันในชาม ตีให้ เข้ ากัน ปิ ดด้ วยพลาสติก นำเข้ าตู้เย็นช่องธรรมดาทิ ้งไว้ 1 คืน 3. จากนันนำออกจากตู ้ ้ เย็น จะเห็นได้ ชดั ว่าตัวแป้งจะเป็ นฟองๆ ซึง่ เกิดจากการหมักยีสต์ 4. ทีนี ้ก็ตอกไข่ใส่ลงไป ใส่ผงฟู กะทิ และข้ าวโพด คนส่วนผสมรวมกัน คนๆให้ เข้ ากัน ส่วนผสมที่ได้ จะเป็ นฟองปุดๆ เหลวๆ 5. นำเครื่ องทำวาฟเฟิ ลมาอุน่ ให้ ร้อนก่อน เอาเนยทาในเครื่ องทำวาฟเฟิ ล นิดหน่อยเพื่อไม่ให้ มนั ติดพิมพ์ เสร็ จแล้ วก็เอามาหยอดใส่พิมพ์ได้ รอจนสุก แล้ วจึงนำออกจากพิมพ์จดั ใส่จานทานร้ อนๆ

ส่วนผสม “Sorbet”

1. น้ ำตาล 90 กรัม 2. น้ ำ 220 กรัม 3. น้ ำมะนาว 15 กรัม 4. ราสเบอรี่ แช่แข็ง 300 กรัม 5. Strawberry สด (สำหรับแต่ง)

ส่วนผสม “Raspberry Coulis”

1. ราสพ์เบอร์ รี่สด 200 กรัม หรื อ ราสพ์เบอร์ รี่แช่แข็ง 150 กรัม 2. น้ ำ 15 กรัม 3. น้ ำตาล 10 กรัม

วิธีการทำ “ราสเบอร์ รี่ เชอร์ เบท”

1. เทน้ ำ + น้ ำตาล + ราสพ์เบอร์ รี่แช่แข็งลงในหม้ อ 2. ตังไฟจนเดื ้ อด คนด้ วยทัพพีไม้ 3. นำมากรองบนตะแกรง 4. เทน้ ำมะนาวที่เตรี ยมไว้ ผสมลงในน้ ำราสพ์เบอร์ รี่ 5. เพิ่มกลิน่ ด้ วยผิวเลม่อน (ถ้ ามี) 6. เทใส่ภาชนะที่มีฝาปิ ด วางทิ ้งไว้ จนเย็น แล้ วค่อยปิ ดฝา นำแช่ในช่องแช่แข็ง


เครื่อง ดื่ม เพื่อ สุข ภาพ


เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เครื่องดื่มน้ำกระเจี๊ยบ ส่วนผสม “เครื่ องดื่มน้ ำกระเจี๊ยบ” 1. ดอกกระเจี๊ยบสด/แห้ ง 2. น้ ำเชื่อม 3. น้ ำเปล่า 4. เกลือป่ นเสริ มไอโอดีน

วิธีทำ “เครื่ องดื่มน้ ำกระเจี๊ยบ”

1. เอาดอกกระเจี๊ยบสดหรื อแห้ งก็ได้ ล้ างน้ ำทำความสะอาด นำใส่หม้ อต้ ม จนเดือด แล้ วลดไฟลงอ่อนๆ เคี่ยวไปเรื่ อยๆ จนน้ ำเป็ นสีแดงจนเข้ ม 2. เอาดอกกระเจี๊ยบขึ ้นจากหม้ อต้ ม แล้ วเอาน้ ำเชื่อมและเกลือใส่ลงไป ปล่อยให้ น้ำกระเจี๊ยบเดือด 1 นาที ยกลงรอให้ น้ำกระเจี๊ยบ 3. หรื ออีกวิธีหนึง่ นำดอกกระเจี๊ยบมาตากแห้ ง แล้ วนำมาบดเป็ นผง นำผงกระเจี๊ยบครัง้ ละ 1 ช้ อนชา ชงในน้ ำเดือด 1 ถ้ วย (250 มิลลิกรัม)

น้ำแก้วมังกรเกร็ ส่วนผสม “น้ ำแก้ วมังกรเกร็ดหิมะ” 1. 2. 3. 4.

แก้ วมังกรพันธ์เนื ้อแดงปอกเปลือก 1 ผล น้ ำตาลเทียม 2 ซอง น้ ำมะนาว 2 ช้ อนโต๊ ะ น้ ำแข็งก้ อนเล็ก 1 ถ้ วยตวง

วิธีการทำ “น้ ำแก้ วมังกรเกร็ดหิมะ”

1. ใส่แก้ วมังกร น้ ำมะนาว น้ ำตาลเทียม และน้ ำแข็งตามสัดส่วนข้ างต้ นลงในโถปั่ น ปิ ดฝาโถปั่ น และล็อคSafety จนไฟสีเขียวขึ ้น จากนันกดปุ่ ้ ม Auto เพื่อปั่ นผสมให้ เข้ ากัน 2. ริ นใส่แก้ วเสิร์ฟ


เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บำบัดโรคโลหิตจาง

ส่วนผสม “เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ บำบัดโรคโลหิตจาง”

วิธีการทำ “เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ บำบัดโรคโลหิตจาง”

• ปวยเล้ ง 250 กรัม • ผักชีฝรั่ง 25 กรัม • แคร์ รอต 250 กรัม • ผงสาหร่ายสไปรูลนิ า 1 ช้ อนชา

1. คันน้ ้ ำปวยเล้ ง ผักชีฝรั่งและแคร์ รอต ด้ วยเครื่ องสกัดแยกกาก 2. จากนันใส่ ้ ผงสาหร่ายสไปรูลนิ าลงไปผสมคนให้ เข้ ากัน 3. เสิร์ฟเครื่ องดื่มผสมน้ ำแข็งหรื อไม่ผสมก็ได้ ตามใจชอบ 4. ตกแต่งด้ วยแคร์ รอตฝานบาง ๆ

น้ำมะเฟือง ส่วนผสม “น้ ำมะเฟื อง” • เนื ้อมะเฟื อง (ไม่ต้องปอกเปลือก) 1 ผล • น้ ำเชื่อมชนิดเข้ มข้ น 5 ช้ อนโต๊ ะ • เกลือป่ น 1/2 ช้ อนชา • น้ ำแข็งก้ อนเล็ก 1 ถ้ วยตวง

วิธีการทำ “น้ ำมะเฟื อง” นำเนื ้อมะเฟื องใส่ลงในเครื่ องปั่ นไฟฟ้า ใส่น้ำเชื่อม เติมเกลือป่ น ใส่น้ำแข็งก้ อนเล็กลงไป ปั่ นให้ ละเอียด เพียงเท่านี ้ก็จะได้ น้ำมะเฟื องรสหวานอมเปรี ย้ ว ริ นใส่แก้ วทรงสูงดื่มได้ ทนั ที


เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำบีทรูต ส่วนผสม “น้ ำบีทรูต” 1. บีทรูต 1 ถ้ วย 2. องุน่ ม่วง 1 ถ้ วย 3. ลูกพลัม 1 ถ้ วย 4. น้ ำแข็งป่ น 1 ถ้ วย

วิธีทำ “น้ ำบีทรูต”

นำองุน่ ม่วงผ่าครึ่ง ไม่ต้องเอาเมล็ดออก หัน่ บีทรูตเป็ นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า หัน่ ลูกพลัมเป็ นชิ ้นเล็ก ๆ นำส่วนผสมทังหมดไปสกั ้ ดรวมกันด้ วยเครื่ องสกัดน้ ำ ผัก-ผลไม้ (เป็ นเครื่ องมือที่ทำงานโดยการขูดผักและผลไม้ ออกเป็ นชิ ้นเล็ก ๆ อย่างรวดเร็ ว แล้ วทำการหมุนด้ วยความเร็วสูง เพื่อแยกส่วนที่เป็ นน้ ำออกจากกาก โดยส่วนที่เป็ นน้ ำจะถูกแยกออกไปทางช่องที่ไหลไปสู่ แก้ วรองรับ ในขณะที่สว่ นของกากจะถูกเก็บไว้ ในช่องสำหรับรอการกำจัดทิ ้งในภายหลัง) แล้ วเสิร์ฟพร้ อมน้ ำแข็งป่ นคล้ ายเกร็ดหิมะ เพื่อเพิ่มความเย็นสดชื่นให้ มากยิ่งขึ ้น

สมูธตี้ใบบัวบก ส่วนผสม “สมูธตี ้ใบบัวบก” 1. ใบบัวบกหัน่ แล้ วโขลกให้ ละเอียด 1 ถ้ วยตวง 2. น้ ำเปล่าต้ มสุกอุน่ 2 ถ้ วยตวง 3. น้ ำเชื่อม 2 ช้ อนโต๊ ะ 4. เกลือเล็กน้ อย 1/4 ข้ อนชา 5. น้ ำแข็งป่ น 2 ถ้ วย 6. นมสดพาสเจอร์ ไรส์ชนิดไชมันต่ำ 100 มิลลิลติ ร วิธีการทำ “สมูธตี ้ใบบัวบก” 1. นำใบบัวบกมาคันด้ ้ วยน้ ำต้ มสุกอุน่ แล้ วกรองด้ วยผ้ าขาวบาง แล้ วพักไว้ 2. เตรี ยมโถปั่ นใส่น้ำแข็ง ตามด้ วยน้ ำใบบัวบก นมสด น้ ำเชื่อม และเกลือ ปั่ นให้ เข้ ากันจนได้ เนื ้อเนียนละเอียด **Tips** 1. ใบบัวบกมีวิตามินเอสูง แคลเซียม ช่วยบำรุงสายตา สมอง และหัวใจ และมีสรรพคุณต่างๆ อีกมากมาย 2. สามารถตกแต่งให้ สวยงามด้ วยผักหรื อผลไม้ ที่เราชอบ


เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

พั้นซ์อัญชัน

ส่วนผสม “พันซ์ ้ อญ ั ชัน”

วิธีการทำ “พันซ์ ้ อญ ั ชัน”

1. ดอกอัญชันแห้ ง 2. น้ ำเปล่า 3. น้ ำขิง 4. น้ ำมะนาว 5. น้ ำเชื่อม 6. โซดา

1. ต้ มน้ ำให้ เดือดใส่ดอกอัญชัน ต้ มให้ ได้ สีของดอกอัญชันแล้ วกรองเอาแต่น้ำ 2. ผสม น้ ำดอกอัญชัน น้ ำขิง น้ ำเชื่อม โซดา และน้ ำมะนาวให้ เข้ ากัน

น้ำคะน้า – บล็ ส่วนผสม “น้ ำคะน้ า – บล็อกโคลี่” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

แอปเลเขียว ½ ผล คะน้ า 300 กรัม บล็อกโคลี่ 30 กรัม ส้ มสายน้ ำผึ ้ง 1 ผล เลมอน ½ ผล หรื อมะนาว 1 ช้ อนโต๊ ะ น้ ำผึ ้ง 2 ช้ อนโต๊ ะ น้ ำ 1 ถ้ วยตวง น้ ำแข็งก้ อนเล็ก 1 ถ้ วยตวง

วิธีการทำ “น้ ำคะน้ า – บล็อกโคลี่”

1. ใส่เบอร์ กรองเบอร์ 1 ลงในโถปั่ น จากนันใส่ ้ คะน้ า บล็อกโคลี่ แอปเปิ ล้ เขียว ส้ ม มะนาว น้ ำผึ ้ง น้ ำและน้ ำแข็งลงในโถปั่ น จากนันปิ ้ ดฝาโถปั่ น ล็อคSafety จนไฟสีเขียวขึ ้น จากนันกดปุ่ ้ ม High เพื่อปั่ นผสมให้ เข้ ากัน 2. ริ นใส่แก้ วเสิร์ฟ


เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำสมุนไพร สูตรเสริมคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ส่วนผสม

1. กีวี 1 ถ้ วย 2. องุน่ เขียว 1 ถ้ วย 3. น้ ำแข็งป่ น 1 ถ้ วย

วิธีการทำ

เริ่ มด้ วยการนำกีวีและองุน่ เขียวไปทำความสะอาด จากนันนำองุ ้ น่ เขียวไปผ่าครึ่ งโดยไม่ต้องเอาเมล็ดออก ส่วนกีวีให้ ปลอกเปลือกก่อนแล้ วหัน่ เป็ นแว่น นำองุน่ เขีย วและกีวีไปปั่ นรวมกันด้ วยเครื่ องปั่ น หลังจากปั่ นไปได้ สกั ครู่จนเนื ้อผลไม้ พอละเอีย ดเข้ ากันให้ เติมน้ ำแข็งป่ นเล็กน้ อยแล้ วปั่ นส่วนผสมทังหมดอี ้ กครัง้ เป็ นอันเสร็จ

น้ำถั่วเขียว ส่วนผสม “น้ ำถัว่ เขียว” 1. ถัว่ เขียว 1/2 กิโลกรัม 2. น้ ำ 1 ลิตร 3. น้ ำตาลทรายแดง 4. เกลือป่ น

วิธีการทำ “น้ ำถัว่ เขียว”

ล้ างถัว่ เขียาด จากนัน้ นำไปต้ มให้ เดือด เมื่อเดือดแล้ วหรี่ ไฟลง เคี่ยวไปเรื่ อย ๆ ประมาณ 20 นาที จนเนื ้อถัว่ เขียวละลายออกมาปนกับน้ ำ ใส่น้ำตาลทรายแดง ให้ มีรสชาติตามชอบ **Tips** ควรแช่ถวั่ เขียวในน้ ำสะอาดทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 30 นาที เพื่อให้ ถวั่ นุม่ ขึ ้น จะทำให้ เคี่ยวได้ สกุ และนิ่มเร็ วขึ ้น และระหว่างต้ มถัว่ หมัน่ คนบ่อยๆ เพื่อ ถัว่ เขียวเป็ นแหล่งโปรตีนจากพืช ถือเป็ นโปรตีนชันดี ้ ที่ดีกว่าเนื ้อสัตว์เพราะให้ พลังงานต่ำกว่ า ไม่มีโคเลสเตอรอล ไขมันต่ำ แต่มีเส้ นใยอาหารสูง นอกจากนี ้ยังมีคาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้ อน วิตามินบี สังกะสี โปแตสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม และเหล็ก


เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำตะไคร้หอม ส่วนผสม “น้ ำตะไคร้ หอม” 1. ตะไคร้ 20 กรัม 2. น้ ำเชื่อม 15 กรัม 3. น้ ำเปล่า 240 กรัม

วิธีการทำ “น้ ำตะไคร้ หอม”

นำตะไคร้ มาล้ างให้ สะอาด หัน่ เป็ นท่อน ทุบให้ แตก ใส่หม้ อต้ มกับน้ ำ ให้ เดือดกระทัง่ น้ ำตะไคร้ ออกมาปนกับน้ ำจนเป็ นสีเขียว สักครู่จงึ ยกลง กรอง เอาตะไคร้ ออก เติมน้ ำเชื่อมชิมรสตามชอบ

น้ำว่านหางจระเข้ ส่วนผสม “น้ ำว่านหางจระเข้ ”

1. ว่านหางจระเข้ หนั่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ 60 กรัม 2. ใบเตยหอม 60 กรัม 3. น้ ำเชื่อม 15 กรัม 4. น้ ำแข็งทุบ 200 กรัม

วิธีการทำ “น้ ำว่านหางจระเข้ ”

1. เอาว่านหางจระเข้ มาปอกเปลือก ล้ างน้ ำเอายางสีเหลืองออกให้ หมด ต้ มให้ สกุ แล้ วนำมาหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ 2. ใบเตยหอมเช่นกัน นำมาหัน่ ชิ ้นเล็กๆนำไปต้ มเพื่อเอาน้ ำมาใช้ ปร ะโยชน์ 3. เอาว่านหางจระเข้ ผสมรวมกับน้ ำเตยหอม น้ ำเชื่อม ใส่เครื่ องปั่ น ตามด้ วยน้ ำแข็งทุบ ปั่ นจนละเอียด เทใส่แก้ วดื่มใด้ ทนั ที


FOOD  

food_Healthy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you