Page 1

10

ASEAN ONE VISION , ONE IDENTITY

เที่ยว 10 ประเทศอาเซียน หนึ่ งวิสยั ทัศน์ หนึ่ งเอกลักษณ์


เที่ยวเกาะเต่า เมืองไทย

ริมหาดทรายขาวระเอียด สำหรับใครที่ตอ้ งการหนี ความวุ่นวายในสังคมเมือง ไปสัมผัสเม็ดทรายริมชายหาด ท่องเที่ยวในดินแดนใต้ทอ้ งทะเล ลองมาปลีกวิเวกไปเป็ นชาวเกาะดู ไหมคะ ตามจุดหมายปลายทางของเรา...เกาะเต่านี่ เอง ำหรับใครที่ตอ้ งการหนี ความวุ่นวายในสังคมเมือง ไปสัมผัสเม็ดทรายริมชายหาด ท่องเที่ยวในดินแดนใต้ทอ้ งทะเล ลองมา ปลีกวิเวกไปเป็ นชาวเกาะดูไหมคะ ตามจุดหมายปลายทางของเรา...เกาะเต่านี่ เอง เกาะเต่าเป็ นเกาะทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น “เกาะสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทย” เนื่องจากเป็ นเกาะทีม่ ธี รรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีแนวปะการังทัง้ น้ำตื้นและน้ำลึกขนาดใหญ่แ ละสวยงาม อันเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของปลาหลากชนิดจำนวนมาก เป็ นจุดดำน้ำทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง ทีน่ กั ดำน้ำทัว่ โลกต่างพากันหมุนเวียนมาเยีย่ มเยือนและสัมผัสกับโลกใ ต้ทะเลของเกาะสวรรค์แห่งนี้ ปัจจุบนั จึงมีโรงเรียนสอนดำน้ำหลายแห่งมาเปิ ดกิจการบนเกาะ และมีโรงเรียนสอนดำน้ำจากทีอ่ น่ื ๆ นิยมแวะเวียนมาใช้เกาะเต่าเป็ นสถานทีฝ่ ึ กสอนกั นอยู่เสมอนอกจากนี้ เกาะเต่ายังมีหาดทรายขาวละเอียดทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ สวยงาม และสงบเงียบ อีกหลายแห่งรอบเกาะ ทีเ่ ติมเต็มให้เกาะแห่งนี้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์แบบ เหมาะสมกับฉายา “เกาะสวรรค์” และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของภูมภิ าคและของประเทศ


วัดพระศรีรตั นศาสดาราม วัดพระศรีรตั นศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโก สินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ เป็ นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัย อยุธยาวัดนี้ อยู่ในเขตพระราชฐานชัน้ นอกทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเ ป็ นบริเวณเป็ นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็ นที่บวชนาคหลวง และประชุม ข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพฒั น์สตั ยา

รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณี รตั นปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองของไทย มาประดิษฐาน ณ ที่น้ ี วัดพระศรีรตั นศาสดารามนี้ ภายหลังจากการสถาปนาแล้ว ก็ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์สบื ต่อมาทุกรัชกาล เพราะเป็ นวัดสำคัญ จึงมีการปฏิสงั ขรณ์ใหญ่ทกุ ๕๐ ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั พร ะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั และสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั เนื่ องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ผ่านมา การบูรณปฏิสงั ขรณ์ท่ผี ่านมา มุ่งอนุ รกั ษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็ นมรดกชิ้นเอกข องชาติ ให้คงความงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดีท่สี ดุ เพือ่ ให้วดั พระศรีรตั นศาสดารามนี้ อยู่คู่กบั กรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป


ประเทศไทย วัดพระแก้ว


ตลาดมืด หลวงพระบาง ประเทศลาว ที่

ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง พ อ ต ก เ ย็ น ช่ ว ง เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ 5 โ ม ง เ ย็ น บริเวณหน้าพระราชวังเก่า บนถนนศรีสว่างวงศ์ จะเริ่มมีพอ่ ค้าแม่ค ้ าชาวหลวงพระบาง มาตัง้ เสื้อนัง่ ขายสินค้า ของทีร่ ะลึกให้กบั นักท่อเงทีย่ ว เรียกแบบภาษาลาวว่า “ตลาดมืด” หรือเรียกแบบภาษาไทยว่า “ตลาดค่ำ” จัดในลักษณะถนนคนเดิน ปิ ดถนน รถวิง่ เข้าไม่ได้ เข้าได้เฉพาะคนและจักรย านเท่านัน้ ถนนเส้นนี้ยงั เป็ นแหล่งรวมทีพ่ กั รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้ามากมาย ทำให้เป็ น เหมือนจุดศูนย์รวมของนักท่องเทีย่ วเมือ่ ยามเย็นมาถึง กลางวันเราก็ออกไปเที่ ยวรอบๆเมือง พอตอนค่ำออกมาหาอะไรกินแล ้วก็มาเดินตลาดมืดหาของฝาก กัน เป้ นการจัดสรรเวลาของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ แล ้วมีอะไรขายกันบ้างล่ะทีต่ ลาดมืด …ฟังจากชื่อ อย่าคิดไปว่าจ ะมี ข องเถื่ อ นขายนะครับ ที่ ต ลาดมื ด แห่ ง นี้ เขามี แ ต่ ข องท้อ งถิ่ น ขาย สิ้นค้าจำพวกทำมือ หัตกรรม ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยทีส่ ามารถซื้อกลับไปฝา กเพือ่ นๆได้หลายๆคน ส่วนของชิ้นใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีครับ เพราะของพว กนัน้ ไปซื้อเอาตามร้านใหญ่ๆ เครื่องประดับจะเห็นเยอะ ของประดับบ้าน เสื้อยืดทีร่ ะลึก กางเกงผ้าฝ้ ายทีร่ ะลึกหลวงพระบาง ฯลฯ มาดูทร่ี ูปดีกว่า ว่ามีอะไรให้สะดุดตากันบ้าง


เวียงจันทร์

ประเทศลาว


ตึกเปโตรนาส

(Petronas Twin Tower)

ปโตรนาส (petronas twin tower) ตึกแฝดที่สูงที่สดุ ในโลก ที่สูงตระหง่านถึง 452 เมตร มีดว้ ยกัน 88 ชัน้ ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 20,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าข องตึกนี้ เป็ นเจ้าของน้ำมันยี่หอ้ เดียวตึกนัน่ เอง ส่วนการออกแบบตึกได้รบั แรงบันดาลใจจากเสาหินทัง้ 5 ของอิสลาม ผสมผสานกั บโครงเหส็กที่ท่อหุม้ ในแต่ละจุด ทำให้เป็ นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตามากเล ยทีเดียว ภายในตึกนี้ จะเป็ นแหล่งความรู ้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิง และแหล่งซ็อบปิ้ งขนาดใหญ่นนั ่ คือ ห้างสรรพสินค้า ซูเลีย ห้างสรรพสินค้าที่มีสนิ ค้าแบรนด์เนมนานาชาติท่ใี หญ่ท่สี ดุ แห่งหนึ่ งสิง่ ที่น่าสนใจอยู่ท่ชี น้ั 4 ของ KLCC นี้ เรียกว่า เปโตรซายน์ส (Petrosains) เป็ นศูนย์วทิ ยาศาสตร์ท่ที นั สมัยมากที่สดุ แห่งหนึ่ ง ที่ศูนย์แห่งนี้ เปิ ดทุกวันตัง้ แต่ 14.30 - 19.00 น. ปิ ดทุกวันจันทร์ ที่น่ี มีศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสอบถามได้ทกุ อย่างโดยผ่านทางจอคอม พิวเตอร์ ส่วนมากจะ เป็ นเด็กๆ ส่วนใหญ่ ทัง้ มากับผูป้ กครอง และมาทัง้ ห้องเรียน แบบทัศนศึกษา ที่น่ี จะเน้นความรูเ้ กี่ยวกับน้ำมัน เพราะประเทศมาเลเซีย ก็เป็ นแหล่งผลิตน้ำมัน รายใหญ่เช่นกัน และมีการย้อนสูอ่ ดีตเมือ 200 ล้านปี กอ่ น จำลองเป็ นไดโนเสาร์ และการค้นพบแหล่งน้ำมัน


เกนติ้ง ไฮแลนด์

(Genting Highlands)

เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands) ตัง้ อยู่บนยอดเขาสูงถึง 1,800 เมตร และอยู่ในรัฐปาหัง ซึ่งเป็ นคนละรัฐกับ กัวลาลัมเปอร์ แต่นกั ท่อง เที่ยวกลับเดินทางไปที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ จาก กัวลัมเปอร์ได้สะดวกกว่า เพราะว่าเก็นติ้งไฮแลนด์ อยู่หา่ งจาก กัวลาลัมเปอร์เพียงแค่ 58 กิโลเมตร เท่านั้นเอง ใช้เวลาเดินทางจาก KL Sentral เพียง 1 ชัว่ โมงโดยรถบัส และ นัง่ กระเช้าต่ออีกประมาณ 15 นาที ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กลับสภาพอากาศ ความแรงของลม หรือ บางทีมีคนพิการ หรือ คนชราขึ้นกระเช้า เค้าก็ตอ้ งหยุดกระเช้าชัว่ คราวบนยอดเข าเก็นติ้งมีโรงแรมให้เลือกพักอยู่ไม่ ก่ีโรงแรมแต่ว่ามีหอ้ งพักรวมๆ กันแล้วประมาณ หมื่นกว่าห้อง แต่เห็นมีจำนวนห้องเยอะๆ แบบนี้ ในช่วงวันหยุดอย่าหวังว่าจะ Walk-in เข้าไปหาห้องพักได้นะครับ เพ ราะว่าที่พกั แต่ละแห่งจะเต็มทัง้ หมด อย่างโรงแรม FirstWorld Hotel ที่เค้าว่ากันว่ามีหอ้ งพักตัง้ 6,300 ห้อง ซึ่งเป็ นโรงแรมที่มีหอ้ งพักมากที่ สุดในโลก ก็เต็มหมดเหมือนกัน สภาพอากาศด้านบนยอดเขาเก็นติ้งจะมีอุณหภูมิท่ีต่ำอยู่ตลอดทั้ งปี ดังนั้นถ้าจะขึ้นไปเที่ยวบนเก็นติ้งกรุณาติดเสื้อแจ็คเก็ทบางๆ ไปซักตัว ไม่ตอ้ งหนามากหรอกครับ เพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวติ กั นอยู่ภายในตัวอาคาร เนื่ องจากอาคารส่วนใหญ่จะมีทางเดินเชื่อมต่ อกันได้ โดยที่ไม่จำเป็ นต้องเดินออกมาด้านนอก ในโรงแรมแต่ละแห่งจะมีคาสิโนให้เหล่าบรรดาผูท้ ่ีหลงไหลในก ารเสีย่ งโชคได้เล่นกันเต็มไปหมด แต่ผมไม่เคยเข้าไปหรอกครับ เพราะว่าไปเที่ยว 2 ครัง้ ก็ใส่กางเกงขาสัน้ ทัง้ 2 ครัง้ เลย เค้าก็เลยไ ม่อนุ ญาตให้เข้าไปเดินเกะกะด้านใน ผมก็เลยเดินเล่นอยู่ดา้ นนอก เพราะว่ า นอกเหนื อ จากคาสิโ นแล้ว ยัง มี อ ย่ า งอื่น ให้ท ำเยอะแ ยะ ไม่ว่าจะเดินหาของกินซึ่งที่น่ี มีรา้ นอาหารมากกว่า 90 ร้าน ให้เดินเลือกกินอย่างเพลิดเพลิน หรือ โซนเครื่องเล่นต่างๆ


มาเลเซีย

ตึกเปโตรนาส


ย่างกุ้ง

Yangon

ย่างกุง้ (Yangon) ย่างกุง้ เป็ นเมืองใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สดุ ในประเทศพม่าเนื่ องจากในอดีตย่างกุง้ เคยเป็ นเมืองหลวง ซึ่งเป็ นที่ตง้ั ของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเ ทศพม่า เมืองย่างกุง้ นี้ ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่นำ้ อิระวดี ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ดากอง (Dagon) เป็ นเมืองเก่าแก่ท่ตี ง้ั ขึ้นมานานกว่า 2,500 ปี โดยเริ่มแรกนั้นเป็ นเมืองท่า ของอาณาจักรมอญต่อมากษัตริยอ์ ลองพญาได้เข้ามายึดครอง แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นย่างกุง้ ในปี พ.ศ. 2298 ซึ่งมีความหมายว่า ศัตรูพา่ ยแพ้ กรุงย่างกุง้ นั้น ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆของประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียทัว่ ๆไป ที่มีแต่ความวุ่นวายของปัญหาการจราจร ส่วนหนึ่ งอาจเป็ นเพราะการวางผังเมืองที่ดีของอังกฤษชาติอา ณานิ คม ที่ได้เคยปกครองประเทศพม่า แต่อกี สาเหตุหนึ่ งคือ ประเทศพม่านั้นยังเป็ นประเทศที่กา้ วเข้าสูก่ ารพัฒนาแบบทุนนิ ยม รถยนต์จงึ มีไม่มากนัก สภาพบ้านเมืองโด ยทัว่ ไปมีรูปแบบของสไตล์โคโลเนี ยลเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น อีกทัง้ ยังมีการผสมผสานกับรูปแบบของสภาพบ้านเมืองเก่าแก่ไว้อย่างลงตัวอีกด้วย


ย่

างกุง้ (ภาษาพม่า: อ่านออกเสียงว่า ดะโกง แปลว่า ปราบ ศัตรูราบคาบ, ภาษาอังกฤษเรียกว่า Rangoon) เป็ นอดีตเ มืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน ประเทศเมียนมาร์ (หรือพม่า) ตัง้ อยู่บนปากแม่นำ้ ย่างกุง้ ห่างจากอ่าวเมาะตะมะ (Gulf of Martaban) ประมาณ 30 กม. ย่างกุง้ เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงเล็ก ๆ เท่านั้น ได้รบั การบูรณะให้เป็ นเมืองสำคัญและสถาปนาชื่อโดยพระเจ้าอ ลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา ปัจจุบนั มีประชากร 4,504,000 (พ.ศ. 2543), และตัง้ อยู่ท่ี 16?48’ เหนื อ, 96?9’ ตะวันออก (16.8, 96.15) เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่เมืองอืน่ ๆ ในเอเซียอาคเนย์แล้วย่างกุง้ ค่อนข้างจ ะด้อยพัฒนา จึงมีพ้ นื ที่สเี ขียวมากกว่า มีการก่อสร้างเพิม่ มากขึ้น เนื่ องจ ากมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามา (จากประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน) ตึกที่อยู่อาศัยหลายชัน้ (ไต tai) หลายแห่งได้ถกู สร้างใหม่หรือปรับปรุง ใหม่ อย่างไรก็ดี การปรับเมืองเข้าสูป่ จั จุบนั จะเห็นชัดเจนเฉพาะในบริเว ณกลางเมองและชเวดากอง (Shwedagon) แถบชานเมืองตอนใต้ เช่น Thaketa Township ยังคงยากจนต่อไป ย่างกุง้ ได้พยายามที่จะเก็บรัก ษาสถาปัตยกรรมยุคอาณานิ คมที่ยงั มีอยู่ ย่างกุง้ ได้ถกู ออกแบบใหม่เป็ น ตารางหมากรุก เมื่ออังกฤษได้ผนวกพม่าเข้าสูอ่ าณาจักรของตนเองในค ริสต์ศตวรรษที่ 19


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ สวนสนุกแห่งใหม่ในเครือบริษทั ยูนิเวอ ร์แซล พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ทีไ่ ด้เปิ ดสวนสนุกในรัฐฟลอริดาและแคลิ ฟอร์เนียของสหรัฐ รวมถึงญีป่ ่ นุ ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ เป็ นสวนสนุกในเครือยูนิเวอร์แซล แห่ ง แรกที่เ ปิ ด ในเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้แ ละกำลัง จะเปิ ด ที่ดู ไ บ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ มีเครื่องเล่นทัง้ หมด 24 ชนิด โดยเป็ นเครื่องเล่นทีอ่ อกแบบใหม่จำนวน 18 ชนิด พื้นทีส่ วนสนุ กประกอบด้วยธีมปาร์คทีร่ วมตัวละครและสถานทีใ่ นภาพยนตร์แอนิเ มชัน่ ชื่อดังของบริษทั ดรีมเวิรค์ ส์ แอนิเมชัน่ คือมาดากัสการ์ (Madagascar)และเชร็ค (Shrek) ธี ม ป า ร์ ค ใ น ยู นิ เ ว อ ร์ แ ซ ล ส ตู ดิ โ อ สิ ง ค โ ป ร์ จะจำลองเกาะมาดากัสการ์ข้นึ มา ประกอบด้วย ทะเล เรือเดินสมุทร และป่ าทีบ่ รรดา 4 สหายคือ อเล็กซ์ มาร์ต้ ี เมลแมนและกลอเรีย รวมถึงตัวละครเอกในเรื่องเข้าไปในผจญภั ยอยู่ในเกาะแห่งนี้ ธีมปาร์คส่วนนี้มชี ่อื ว่า “มาดากัสการ์ : ป่ วนป่ าแอฟริกา (Madagascar : A Crate Adventure) เครื่องเล่นในธีมปาร์คมาดากัสการ์ประกอบด้วยการนัง่ เรือผ่านฉากต่างๆทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ ซึง่ เหมือนกับได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการผจญภัยในเรื่องมาดากัสก าร์ดว้ ยเช่นกันธีมปาร์คทีอ่ ยู่ใกล ้ๆกันคือ ปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย์ (FarFar Away Castle) ของฮีโร่ตวั เขียวเชร็ค และเจ้าหญิงฟี โอน่าในภาพยนตร์เรื่องเชร็ค ซึง่ เป็ นปราสาท ของกษัตริยฮ์ าโรลด์และเป็ นทีป่ ระทับของเจ้าหญิงฟี โอน่า ตัวปราสาทมีความสูง 40 เมตร สิง่ ทีน่ ่าสนใจในธีมปาร์คแห่งนี้คอื มัลติมเี ดียเชร็ค 4D, การโชว์รอ้ งเพลงของดองกี้ และเครื่องเล่นมหาสนุกเมจิก โพชัน่ แต่ทเ่ี ป็ นไฮไลท์มากๆ คือ Transformer 3D Ride ซึง่ เป็ นการนัง่ รถทีจ่ ะขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ และผ่านไปทีละฉาก (ซึง่ จะให้อารมณ์วา่ เราได้ผ่านไปทีอ่ กี ตึกนึง) ในบรรยากาศการต่อสูร้ ะหว่าง ฝ่ าย Autobots และ Decepticon โดยเราเป็ นฝ่ ายพระเอก เป็ นหุ่นตัวใหม่ ทีใ่ นเนื้อเรื่องจะมีการไล่ลา่ กลางถนน กลางอากาศ ดังนัน้ จึงมีการหลบหลีก เร่งเครื่องชนตึก ตกคึกในแบบทีภ่ าพสามมิตทิ ำให้เราได้บรรยากาศสมจริงมากจนใจไม่เป็ นส่ำ ต้องลองเองครับ คุม้ จริงๆ ห้ามพลาดด้วยป ระการทัง้ ปวงนอกจากธีมปาร์ค 2 แห่งในยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ แล ้วยังมีโซนทีน่ ่าสนใจอีก 5 โซน เช่น เมืองไซไฟ, โซนอียปิ ต์, โซนนิวยอร์ก, โซนเดอะลอสต์เวิลด์ ทีจ่ ำ ลองฉากจากภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคปาร์ค และโซนฮอลลีวูด้ บูเลอวาร์ด


เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล

มอร์ไลออนหรือ สิงโตทะเล (???; พินอิน: Y?w?ish? หยูเหว่ยซือ)ถูกออ กแบบขึ้นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี 1964 – รูปปัน้ นี้มหี วั เป็ นสิงโต ร่างเป็ นปลา ยืนอยู่บนยอดคลืน่ ต่อมาไม่นานทัว่ โลกก็ถอื กันว่าสิงโตทะเลตัวนี้ คือเครื่องหมายประจำชาติสงิ คโปร์ แต่เดิมรูปปัน้ นี้ตงั้ อยู่ทส่ี วนสิงโตทะเล(Me rlion Park)ข้างๆสะพานเอสพลาเนด (Esplanade Bridge) แม่สงิ โตและลูก สิงโตได้กลายเป็ นจุดสนใจของนักท่องเทีย่ ว มีการจัดพิธตี ดิ ตัง้ สิงโตทะเลในวั นที่ 15 กันยายน ค.ศ.1972 โดยมีประธานในพิธคี อื นายกรัฐมนตรีของสิงคโป ร์ ณ เวลาดังกล่าว ซึง่ ก็คอื นายลี กวน ยู สิงโตตัวนี้สูง 8.6 เมตร มีนำ้ หนัก 70 ตัน ทำจากวัสดุจำพวกซีเมนต์ โดยช่างฝี มอื ชาวสิงคโปร์ผูเ้ สียชีวติ ไปแล ้ว ทีช่ ่อื นายลิมนังเซ็งส่วนรูปปัน้ สิงโตทะเลตัวทีส่ องจะมีขนาดเล็กกว่า ขนาดสูง 2เมตรและหนัก 3 ตัน ก็ถกู สร้างขึ้นโดยนายลิมเช่นกัน ตัวสิงโตทำจากวัสดุจำ พวกซีเมนต์ผวิ หนังทำจากแผ่นกระเบื้อง และตาทำจากถ้วยชาสีแดงขนาดเล็ก ผูอ้ อกแบบคือนายฟราเซอร์ บรูนเนอร์ (Mr Fraser Brunner) เป็ นผูด้ ู แลพิพิธ ภัณ ฑ์ส ตั ว์น ำ้ แวนคลีฟ หัว รู ป ปัน้ เป็ น สิง โตหมายถึง สิง โตที่เ จ้า ชาย ซางนิลาอุตามะเคยเห็นตอนทีพ่ ระองค์พบเกาะสิงกะปุระในปี ค.ศ. ที่ 11 ตามบันทึกของชาวมาเลย์ ส่วนหางทีเ่ ป็ นปลาคือสัญลักษณ์ของเมืองโบราณเท มาเซ็ค(หมายความว่า”ทะเล”ในภาษาญี่ป่ นุ )ซึง่ สิงคโปร์ถกู ค้นพบมาแล ้วก่อนทีเ่ จ้ าชายนิลาจะตัง้ ชื่อเกาะนี้วา่ ”สิงกะปุระ”(หมายความว่า “สิงโต”(สิงห์)และ “เมือง” (ปุระ) ในภาษาสันสกฤต) นอกจากนี้ยงั หมายถึงจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยของสิงคโป ร์ทใ่ี นอดีตเคยเป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมง


สิงคโปร์

นำ้พแุ ห่งความมัง่ คัง่


Ocean Park เป็ นสวนสนุ กที่อยู่บนยอดเขา สามารถม องเห็นทิวทัศน์มหาสมุทรจากบนผาสู งนั้ นได้ โดยเฉพาะจะเสียวมากๆถ้าไปเล่น เ ครื่ อ งดิ่ ง จากที่ สู ง มากๆแล้ว เมื่ อ มอง ลงมาก็ จ ะเห็ น มหาสมุ ท รกว้า งใหญ่ เนื่ องจากตัง้ อยู่บนที่สูงชัน การเดินขึ้นจึง ต้องใช้บนั ไดเลื่อน ที่ยาวมากๆๆ การเข้า สวนสนุ กมี ส องทางเนื่ องจาก สวนสนุ กแห่งนี้ แบ่งเป็ น 2 zone ใหญ่ๆ โดยมีภเู ขากัน้ กลางไว้อยู่ การไปมาก็ตอ้ ง นัง่ กระเช้าเท่านั้น (หรือสามารถย้อนกลับไปนัง่ รถประจำทางเมื่อไปอีกประตูหนึ่ ง) เมื่อขึ้นมาถึงทางเข้าทางเข้าเต็มไปด้วยสิง่ ก่อสร้างแบบจีนๆ และของเล่นชิ้นแรกที่เจอ ก็น่ี เลย ล่องแก่ง ในเครื่องเล่นแต่ละอย่างจะมีบริการถ่ายภาพให้โดยอัตโนมัติ สามารถเห็นท่าทาง อาการ ของผูเ้ ล่น

ตอนเผลอได้อย่างฮารถไฟเหาะ สนุ กมากๆ เนื่ องจากมันตัง้ ลอ ยอยู่ท่หี น้าผาสูงชัน มองออกไปแล้ว Ocean Park สวนสนุ กริมผา-มหาสมุทร หลังจากไปสนุ กสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นประเภทอุ่นเครื่องไป หลายๆชิ้นแล้ว ก็จะมีจุดผ่อนคลาย กับหอคอยหมุน ชมวิว เป็ นหอคอยที่สูงมากๆ เมื่อขึ้นไปนัง่ ก็จะสามารถเห็นสวนสนุ กได้ ทัว่ เกาะสัตว์ท่เี ป็ นสัญลักษณ์ของที่ Ocean Park นี้ ก็คอื แมวน้ำ ใส่ชดุ กลาสีเรือ ครับAqurium ปลาทะเล ปลาฉลาม ซึ่งผมคิด ว่าทำได้อย่างดีและสวยมากๆครับ เพราะจะแสดงเป็ นลำดับชัน้ สามระดับ ของความลึก ซึ่งสามารถเห็นได้ว่า ปลาประเภทไหน อยู่นำ้ ลึก น้ำตื้นเดินชมจนเสร็จ zone แรก ก็จะข้ามไปอีกฝัง่ ด้วยกระเช้า สูงมากๆ โดยอีกฝัง่ จะเป็ นส่วนของ ดินแดนต่างๆ และเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เช่น Amazing Amazon, Golden fish’s House,Panda’s House ซึ่งเป็ นจุด highlight ของฝัง่ นี้ ทีเดียว จบตบท้ายด้วยร้านขายของที่ระลึก


ป้ อมซานติเอโก

(Fort Santiago)

ป้ อมซานติเอโก (Fort Santiago) ซึง่ เป็ นด่านแรกทีป่ ้ องกันการโจมตีจากข้าศึก ทีเ่ ข้ามาทางปากแม่นำ้ ปาซิก จากอ่าวมะนิลา ป้ อมแห่งนี้ถกู ทำลายจากการโจมตีของกองทัพส หรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพือ่ ให้เป็ น “ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ “ (Shrine of Freedom) บริเวณรอบป้ อมมีสวนหย่อม รายล ้อมโดยมีรถม้าให้บริการ พาชมรอบบริเวณ บริเวณดังกล่าว ยังมีสถานทีค่ ุมขังนักโทษ ทีอ่ ยู่บริเวณริมแม่นำ้ ปากแม่นำ้ ปาซิก และส่วนหนึ่งของป้ อมนี้ ถูกทำเป็ นสนามกอล์ฟอย่างสวยงาม


ฟิ ลิปปิ นส์

ชายหาดในเมืองปาลาวัน


เกาะบาหลี (Bali) เกาะบาหลี (Bali) เกาะนี้ ตัง้ อยู่ใกล้ตอนกลางของหมู่เกาะอินโดนี เซีย บาหลีมีพ้ นื ที่ 5,650 ตร.กม. บาหลีมีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน วัฒนธรรมบาหลีของชาว บาหลีเป็ นสิง่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบาหลี เพราะที่บาหลีน้ ี เป็ นที่เที่ยวซึ่ ง ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม เจริญเหนื อวัตถุอน่ื ๆ และผูค้ นบนเกาะบาหลี ยังเชื่อกราบไหว้เทพเจ้า และภูตผิ ีจนปัจจุบนั บาหลีจงึ ได้ถกู ขนานนามว่า บาหลีเป็ นดินแดนแห่งเทพเจ้าเที่ยวบาหลี การเยี่ยมชมวัดต้องแต่งชุดสุภาพ (กางเกงขายาว) ไม่เช่นนั้นก็ตอ้ งยืมโสร่งใส่ เพือ่ เข้าวัดนั้นๆได้ สปาที่บาหลีเป็ นที่ข้ ึนชื่อมากที่สดุ แห่ งหนึ่ งของโลก เพราะบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และการนวดด้วยนวดน้ำมัน หรือสมุน ไพรกลิ่นหอมต่างๆบาหลีเป็ นเกาะเกาะหนึ่ งของประเทศอินโดนี เซีย ที่มีความสวยงา มด้วยธรรมชาติท่ผี สมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่ เหมือนใคร ซึ่งได้สบื ท อดต่อกันมาเป็ นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็ นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทัง้ ผืนป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนิ นชี

วิตของคนบาหลีดว้ ยวิธกี ารกสิกรรมแบบดัง้ เดิม บาหลีกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ทวั ่ โ ลกรูจ้ กั เกาะบาหลีท่หี า่ งไกลแห่งนี้ ให้ความรูส้ กึ ถึง ความเป็ นเอเชียอย่างมาก บาหลีเป็ นเกาะที่สวยงามที่สดุ ในเอเชียแปซิฟิกการเดินทางก็สะดวกด้วย สายการบินตรงทุกวั นจากเมืองต่างๆทัว่ โลกแล้วเดินทางต่อด้วยรถโค้ชแสนสบายบาหลีเป็ นแหล่งท่องเที่ย วแห่งหนึ่ งที่มี อากาศตลอดปี อยู่เพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอ้ น ตัง้ แต่เดือนเมษายน-ตุลาคม และ ฤดูฝนบาหลีวนั นี้ มีสญั ญาณที่ดีสำหรับลูกค้า ที่จะกลับไปท่องเที่ยวที่น่ี อกี สัญญ าณแรกที่เห็นได้ชดั ก็คือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนเริ ุ่ ่มเดินทางกลับมาเที่ยวบาหลีอกี ครัง้ รองลงมาก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาเที่ยวบาหลีจะเป็ นกลุ่มครอ บครัวสำหรับอาหารบาหลีรสชาติอาจจะไม่จดั จ้านเท่าอาหารไทย แต่เครื่องปรุงคล้ายๆ กับอาหารไทยทัง้ นั้นที่สำคัญที่สดุ ทุกแห่งจะคงไว้ซ่ึงความ งดงามของธรรมชาติ เพือ่ ให้ได้สมั ผัสความงามของบาหลี “สวรรค์บนดิน”ท่ามกลางสิง่ แวดล้อมงดงามเอื้อ ต่อ บรรยากาศการพักผ่อนและงานธุรกิจของคุณพร้อมกันไปด้วย ที่บาหลี


ภูเขาไฟโบรโม

อยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์ ในทางตะวันออกของเกาะชวา ซึ่งปัจจุบนั ภูเขาไฟแห่งนี้ ยงั คุกรุ่นอยู่ โดยปล่องภูเขาไฟมีความสูงอยู่ท่ี 2,329 เมตร

แม้ภูเขาแห่งนี้ จะไม่ใช่ลูกที่สูงที่สุด แต่กเ็ ป็ นภูเขาที่เป็ นที่รูจ้ กั มากที่สุด และเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิ ยมอีกแห่ง ส่วนที่ทำให้นกั ท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยว เพร าะมีจุดชมวิวที่ดีท่สี ุดจากยอดภูเขาไฟ มองไ ปที่ทะเลทรายข้างล่างและวิวรอบ ๆ รวมถึง มารอรับอรุ ณบนยอดภูเขาไฟอันร้อนแรงแ ห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางวันศูนย์ภยั พิ บัตขิ องอินโดนิ เซีย ก็มกี ารเตือนเรื่องการเดิ นทางเข้าไปชมภูเขาไฟจอมพิโรธนี้ อยู่ และ บริเวณปล่องภูเขาไฟนัน้ ก็ยงั คงมีควันสีขาว ลอยฟุ้ งออกมา โดยที่รอบ ๆ ภูเขาไฟแห่งนี้ นัน้ ล้อมรอบไปด้วยทะเลทราย อันเกิดจากเ ถ้าถ่านและฝุ่นผงจากการระเบิดของภูเขา


อินโดนี เซีย เกาะบาหลี


ประเทศบรูไน


Jame ‘Asr มัสยิด

Hassanil Bolkiah


มั

สยิด Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque มัสยิดหลวงที่สร้างในพระนามของ สุลต่าน เซอร์มูดา โอมาร์อาลี ไซฟุดดิน (พระบิดาขององค์ปจั จุบนั ) อ้อ Mosque ก็คอื มัสยิด (Masjid) นัน่ แหละครับ เพียงแต่ Mosque เป็ นชื่อเรียกภาษาอังกฤษ ส่วนมัสยิดเป็ นภาษาอาหรับ

ส ม

ำหรับมัสยิด Sultan Omar Ali Saifuddin นี้ แนะนำให้มาเย็นๆ หรือกลางคืนครับ ถ้ามีขาตัง้ กล้องด้วยยิ่งดี คุณจะได้ภาพเงาสะท้อนแบบนี้ แต่มีคนแอบมาตกปลาเพียบเลยนะ -*าต่อที่ Jame’asr Hassanil Bolkiah Mosque เป็ นมัสยิดหลวงของสุลต่่าน องค์ปจั จุบนั นัง่ รถเมล์ไปไกลมากพอดู แค่เดินเข้าไปเจอชาวบรูไนที่มาทำละ หมาดเสร็จเค้าบอกว่าเดินเข้าไปดูขา้ งในได้นะ สวยมากเลย แต่ถา่ ยรูปได้แต่ดา้ นน อกและต้องแต่งการสุภาพนะครับ (เค้ามีผา้ คลุมให้)จริงๆ เที่ยวมาทัง้ มาเลย์ บรูไน พบว่ามัสยิดเค้าเป็ นที่สงบจริงๆ (อารมณ์เราเข้าไปนัง่ ในโบสถ์น่ะครับ เงียบ สงบ เย็นๆ) ซึ่งถ้าเราไม่ไปตอนเค้าละหมาดหรือมีพธิ อี ะไรใหญ่ๆ ก็เข้าไปได้ครับ


บรูไน

มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน


เจดียเ์ งิน กัมพูชา


เจดีย ์

เงินตัง้ อยู่ ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังใ น กรุงพนมเปญ ที่บา้ นพระเจดียเ์ งินสมบัตขิ อ งชาติหลายอย่างเช่นทองและพระพุทธรูปประดับด้วยเพชรพลอย ที่ โดดเด่นที่สดุ ในศตวรรษที่เล็กบาคาร่าที่ 17 คริสตัลพระพุทธเจ้า (พระศรีรตั นศาสดารามของกัมพูชา) และชีวติ ขนาดทอง Maitreya พระพุทธเจ้าตกแต่งด้วยเพชร 9584 เป็ น ผนังภายในของลานพระ เจดียเ์ งินตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังสีมงั ่ คัง่ และรายละเอียดของต ำนานรามเกียรติ์ทาสี 1903-1904 โดย 40 ศิลปิ นเขมร


กัมพูชา

ปราสาทนคร


เวียดนาม


าปา (Sapa) เป็ นเมืองชาย แดนตอนเหนื อของประเท ศเวียดนาม อยู่ในจังหวัดลาวก่าย ความสวยงามของซาปานั้น มี จุ ดเด่นอยู่ท่ีมีการทำนาขัน้ บันได จำนวนมากมาก ทำให้มีภมู ิทศั น์สวยงามแก่การท่องเที่ยว แต่ เดิมที่ฝรัง่ เศษปกครองเวียดนา มนั้น ซาปาเป็ นเมืองตากอากา ศของเจ้านายชัน้ สูงชาวฝรัง่ เศส ที่ตอ้ งมาทำงานในเวียดนาม ดัง นั้นตึกรามบ้านเรื่อนจึงมีสถาปัต ยกรรมและการวางผังเมืองแบบเ ฟรนช์โคโลเนี ยลของฝรัง่ เศส ซึ่ งมีจุดเด่นที่ตง้ั อยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก เมืองซาปายังมี ภูมิประเทศแบบเทือกเขาสูงจำน วนมาก วิวสวยงามแม้กระทัง้ นัง่ อยู่ในโรงแรมที่พกั ซาปา มียอดเขาชื่อฟานซีปนั ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สดุ ในเวียดนามซาปาหรือซับปาคล้ายๆกับเมืองปายของบ้านเรา ก ารเดินทางไปซาปาก็ยากเหมือนกันเดินทางไปปายเช่นกัน ต่างกันที่ซาปา มีภเู ขาสูงจำนวนมากกว่าและมีการทำนาขัน้ บันไดมากกว่า ชาวนายังใช้ควาวไถนาทำนากันอยู่ ส่วนการเดินทางมายังซาปาของเวียดนามก็ไม่ยากเท่าปายนัก เพราะนัง่ รถไฟหรือนัง่ เครื่องบินจากฮานอยมายัง ลาวไก และนั้งรถมายังซาปาอีกประมาญ 40 นาทีเท่านั้น เทียบกับเชียงใหม่ไปปายแล้วคนละชัน้ กันเลย ซาปาเป็ นเมืองที่น่าสนใจมากที่สดุ ที่ๆคุณไม่ควรพลาด เป็ นเมืองที่ชาวเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ จำนวนมากแทบทัง้ หมดเลย และเมืองนี้ ตัง้ อยู่ใกล้ชายแดนเวียดนาม - จีน - ลาว วัฒนธรรมและประเพณี ในรูปแบบเวียดนามที่ลงตัวของทุกชาติปนกันรวมทัง้ มีคนที่พดู ภาษาไทยได้อยู่ดว้ ย


เมืองเว้ เวียดนาม


รุ่ ง อรุ่ น ที่ เ มื อ งเว้จ ากที่ พ กั ใกล้ๆ แม่ น้ำ ซงเฮือ งหรื อที่ เ รี ย กแม่ น้ ำ หอมกลางฤดู ร อ้ นฟ้ าสว่ า งไสวไป หมดเพิ่ ง รู ภ้ ายหลัง ว่ า เมื อ งนี้ ตี ห า้ ฟ้ าก็ ส ว่ า งจ้า ห มดแล้ว ออกเดิ น ยื ด เส้น ยื ด สายย่ ำ ไปสวนสาธาร ณเชิ ง สพานเกาตรุ ง เตี ย นสะพานประวัติ ศ าสตร์ ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ เช้าๆก็เงียบสงบดีไม่ค่อ ยมีผูค้ นมากนัก

ในพระราชวังหลวงเมืองเว้ มันยิ่งใหญ่อลังการณ์ จริ ง ๆมี ท ้งั วัง หน้า วัง หลัง วัง ฤดู ร อ้ นที่ วิ จิต รสวยงา มแถมพิพิธ ภัณ ฑ์เ ครื่อ งใช้โ บราณในราชสำนัก ล้ วนมี คุ ณ ค่ า มหาศาลเดิ น ดู ก นั ทั้ง วัน ก็ ค งไม่ ห มด สนใจก็ไปค้นดูตามเวบท่องเที่ยว


เวียดนาม เมืองฮานอย


สถานที่น่าสนใจ 10 ประเทศอาเซียน  

สถานที่น่าสนใจ 10 ประเทศอาเซียน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you