Page 1

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

ร้านหนังสือการ์ตูน

ร้านหนังสือการ์ตูน

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

e-mail: aumly_@hotmail.com

e-mail: aumly_@hotmail.com

Tel: 087-4659782

Tel: 087-4659782

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

ร้านหนังสือการ์ตูน

ร้านหนังสือการ์ตูน

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

e-mail: aumly_@hotmail.com

e-mail: aumly_@hotmail.com

Tel: 087-4659782

Tel: 087-4659782

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

ร้านหนังสือการ์ตูน

ร้านหนังสือการ์ตูน

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

e-mail: aumly_@hotmail.com

e-mail: aumly_@hotmail.com

Tel: 087-4659782

Tel: 087-4659782

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

ร้านหนังสือการ์ตูน

ร้านหนังสือการ์ตูน

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

e-mail: aumly_@hotmail.com

e-mail: aumly_@hotmail.com

Tel: 087-4659782

Tel: 087-4659782

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

PARITA USAJAI ปาริตา อุสาใจ

ร้านหนังสือการ์ตูน

ร้านหนังสือการ์ตูน

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

456/46 ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

e-mail: aumly_@hotmail.com

e-mail: aumly_@hotmail.com

Tel: 087-4659782

Tel: 087-4659782

531120160  

parita usajai