Page 1

สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดลำปาง


สารบัญ เขื่อนกิ่วลม .......................................... 4-7 ดอยหนอก ......................................... 8-11 ถ้าผ่าผางาม ............. .........................12-15 น้ำตกวังแก้ว .....................................16-19 พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม .............. 20-23 ภูเขาไฟผาลาด ...................................24-27 วัดถ้ำสุ ขเกษมสวรรค์ .........................28-31 วัดพระเจดียซาวหลัง ........................32-35 วัดศรี ชุม ............................................36-39

2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


วัดอักโชชัยศิริ ............. ............................................40-43 ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทยและสวป่ าทุ่งเกวียน ............... 44-47 หมู่บเานแกะสลัก (บ้านหลุก) ............... ...................48-51 เหมืองลิกไนต์ .................. .....................................52-55 อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น ........................................56-59 อุทยานแห่งชาติดอยจง ............................................60-63 อุทยานแห่งชาติถำ้ ผาไท ................. ........................4-67 อุทยานห่งชาติแม่วะ ................................................ 68-71

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

3


4

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


เขื่อนกิ่วลม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

5


6

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


เขื่อนกิ่วลม อยูห่ ่างจากตัวเมืองไป 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายลำปาง -งาว โดยแยกซ้ายตรงหลัก กิโลเมตรที่ 623-624 เข้าไปอีก 14 กิโลเมตร เขื่อนกิ่ วลมอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติถำ้ ผาไทแต่อยู่ภาย ใต้การดูแลของกรมชลประทานบริ เวณเเขื่อนเป็ นอ่างเก็บ น้ำเหมาะแก่การล่องเรื อหรื อแพ เพราะมีทศั นียภาพสวยงาม การล่ อ งแพใช้เ วลาอย่า งน้อ ยครึ่ งวัน มี ส ถานที่ น่ า สนใจ เช่น แหลมชาวเขื่อนเกาะวังแก้ว ผางาม ผาเกี๋ยง ถ้ำสมบัติ ทะเลสาบกิ่วลม หมู่บา้ นสา ฯลฯ สำหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปหากต้องการล่องแพหรื อค้างคืนบนที่พกั

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

7


8

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


ดอยหนอก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

9


ดอยหนอก ดอยหนอก ตั้งอยูต่ ำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ ถือเป็ นมรดก ทางธรรมชาติร่วมกันระหว่าง จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา นัน่ คือภูเขาที่สูงใหญ่และมีแนวทอดยาวกั้นระหว่าง 3 จังหวัด นัน่ คือ เชียงราย พะเยา และ ลำปาง ที่มีชื่อว่าภูเขาผีปันน้ำ โดยมีส่วนหนึ่งของภูเขานี้ ซึ่ งมีชื่อว่าดอยหนอก ซึ่ งถือเป็ น ดอยสู งสุ ดบนสันดอยหลวงหากท่านที่เดินทางสายพะเยา-อำ เภอวังเหนื อเป็ นประจำก็จะคุน้ เคยกับดอยนี้ เป็ นอย่างดีเพราะ มีลกั ษณะนูนขึ้นมาคล้ายโหนกวัวมองเห็นได้ชดั เจนแต่ไกล บ น ย อ ด ด อ ย ห น อ ก จ ะ พ บ กั บ พ ร ะ ธ า ตุ เ พื่ อ สั ก ก า ร ะ เพื่อความเป็ นศิริมงคลเมื่อขึ้นถึงยอดดอยแล้วก็คงหายเหนื่ อ ยเพราะสามารถดูทิวทัศน์ได้ถึง360องศาไม่ว่าจะมองมาทิศ ตะวันตกชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมกับชมอำเภอวังเหนืออำ เภอเล็กๆ ที่อยูใ่ ต้ภเู ขาแห่งนี้ หรื อจะมองไปทางทิศตะวันออก ดูพระอาทตย์ข้ ึน พร้อมกับดูบรรยากาศทางฝั่งพะเยาดูตวั เมือง พะเยาและกว๊านพะเยาสามารถดูได้ถึง2จังหวัดในครั้งเดียวกัน

10

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

11


12

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


ถำ้ นำ้ ผ่า ผา งาม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

13


ถ้ ำน้ ำผ่ าผางาม ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาทวังตวงอำเภอ แม่ พ ริ ก จัง หวัด ลำปางเป็ นถ้ำ ธรรมชาติ ที่ ก ว้า ง ขวางมี ค วามยาว302เมตรอากาศปลอดโปร่ ง ถ่ายเทดี มีจุดชมธรรมชาติและหิ นงอกหิ นย้อย รู ปร่ างแปลกๆสวยงามที่ สุดแห่ งหนึ่ งระยะทาง ห่างจากถนนสายเอเซี ย 2 ถนน 4 เลน ประมาณ 100 เมตร ขณะนี้ได้รับการปรับปรุ งทางเข้า เป็ นถนนคอนกรี ตทางขึ้ นเยี่ ย มชมภายในถ้ำ มีบนั ไดปูนทอดยาวถึงปากถ้ำ บรรยากาศภายใน ตัวถ้ำสวยงามตามธรรมชาติ, อากาศเย็นสบายโ ดยจะมีวดั อยูบ่ ริ เวณทางขึ้น มีไฟฉายให้บริ การ *หิ นงอกสี ขาวรู ปคล้ายเจ้าแม่กวนอิมที่นกั ทัศนาจ รชอบไปขอโชคลาค สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดิ นทางไป จังหวัดลำปาง ,จังหวัดเชียงใหม่จะแวะเยีย่ มชมก็สะดวกมาก เพราะเป็ นทางผ่านอยูแ่ ล้ว

14

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

15


16

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


นำ้ตกวังแก้ ว

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

17


น้ำตกวังแก้ว เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงซึ่งได้รับการประกาศให้เป็ นอุทยาน แห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. พ.ศ. 2533 ครอบคลุมพื้นที่บางส่ วนของจังหวัดพะเยา เชียงราย และลำปาง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,170 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิปะเทศเป็ นเขาสูงทอดตัว แนวเหนือ-ใต้ ดอยหลวง เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด น้ำตกวังแก้วเป็ นน้ำตกที่ สวยงามที่ สุดของจังหวัด ลำปาง มีช้ นั น้ำตกประมาณ 110 ชั้น แต่เป็ นชั้น ใหญ่ 7 -8ชั้ นน้ ำ ตกไหลอยู่ ต ลอดปเมื่ อ ขึ้ นไปถึ ง ชั้นบนสุ ดของน้ำตกจะพบหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าเย้าที่ บ้านป่ าคาหลวงและบ้านส้าน ่ งึ มีทางขึ้นค่อนข้างชัน ที่ น้ ำ ตกวัง แก้ว ยัง มี เ ส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ ระยะสั้น 1.4 กิโลเมตร นอกจากนี้บริ เวณใกล้เคียง ยังมีนำ้ ตกวังทอง ซึ่งมีลกั ษณะคล้าย น้ำตกวังแก้ว ค่าธรรมเนียมเข้าชม เด็ก 10 บาท ผูใ้ หญ่ 20 บาท สามารถกางเต็นท์ได้แต่ตอ้ งเตรี ยม เสบียง ไปเอง

18

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


การเดินทาง ใช้เส้นทาง สายลำปาง - แจ้ห่ม - วังเหนือ ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตรมีทางเข้าสู่ นำ้ ตก ทั้งสองข้างที่วา่ การอำเภอวังเหนือ จากปากทางเข้า สู่นำ้ ตกวังแก้วเป็ นระยะทาง ประมาณ 24 กิโลเมตร สภาพถนนเป็ นทางลาดยางส่ ว นทางเข้า น้ ำ ตก วังทองจากปากทางใหญ่ ที่เข้ามาจะถึงก่อนน้ำตกวัง แก้วประมาณ 9 กิโลเมตร แต่เส้นทางที่เข้าไปค่อนข้าง ลำบากเพราะเป็ น ถนน ลูกรัง หากเดินทางโดย รถประจำทาง สามารถโดยสารรถสองแถวสี ฟ้า สายลำปาง-วังเหนือ มาลง ที่วา่ การอำเภอและต้อง เช่ารถต่อไปยังน้ำตก

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

19


พระแก้ วดอนเต้ าสุชาดาราม

20

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

21


22

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม ตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ ชาดาตำบลเวียงเหนือเป็ นวัดเก่าแก่และส วยงามมี อ ายุนับพันปี เคยเป็ นที่ ประดิ ษฐานพระพุท ธมห ามณี รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1979 เป็ นเวลานานถึง 32 ปี เหตุที่วดั นี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเ ต้ามีตำนานกล่าวว่าพระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกต ในแตงโม(ภาษาเหนือเรี ยกว่าหมากเต้า)และนำมาแกะสลัก เป็ นพระพุทธรู ปแต่ต่อมาได้อญั เชิญไปประดิษฐานที่วดั พร ะธาตุลำปางหลวง จนถึงปัจจุบนั ปูชนียสถานที่สำคัญในวัด พระแก้วดอนเต้า ได้แก่ องค์พระบรมธาตุของดอนเต้าพระ เจดียอ์ งค์ใหญ่ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า

วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุเก่าแก่ พอ ๆ กับวัดนี้ นอกจากนี้ยงั มีวหิ ารหลวง ที่ประดิษฐานพระพุ ทธรู ปปางมารวิชยั วิหารพระเจ้าทองทิพย์สร้างศิลปะสมัยเชีย งแสน มณฑปหรื อพญาธาตุศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุ ชาดารามฝี มือช่างเชียงแสนภายในมีจิตร กรรม ฝาผนังโดยมีลวดลายทอง ประดับตามส่ วนต่าง ๆงดง ามเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเชียงแสน และยังมีพิพิธภัณ ฑสถานแห่ งล้านนาอันเป็ นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุแบบล้าน นาเช่นสัตตภัณฑ์เครื่ องถ้วย กระเบื้องพระพุทธรู ป เป็ นต้น

การเดินทาง ข้ามสะพานรัษฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้ว ประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นยอดพระธาตุเด่นอยูบ่ นเนิน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

23


24

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


ภูเขาไปผาลาด

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

25


26

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


ภูเขาไฟผาลาด ลำปางเป็ นจังหวัดที่มีภเู ขาไฟ นักท่องเที่ยวสามารถ แวะเที่ยวชมได้โดยใช้เส้นทาง สายลำปาง-แม่เมาะ เมื่อถึง ต ำบลผาลาดจะพบถนนแยกขวาซึ่ งจะมีป้ายบอกทางไปยัง ภูเขาไฟ บริ เวณ ปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ว จะเป็ นเนินเขาที่มี ป่ าไม้ปกค ลุมอยูท่ วั่ ไปจึงทำให้มองปล่องไม่เห็นชัดเจนนัก นอกจากจะสัง เกตจากทางอากาศโดยเครื่ องบินหรื อเฮลิคอปเตอร์ จึงจะเห็นชัด หลักฐานที่แสดงว่า บริ เวณนี้เป็ นภูเขาไฟ ก้อนหิ นลาวา หิ นทำครก ดินขาว และก้อนหิ นที่พบทัว่ ไปใน บริ เวรนั้นเป็ นหิ นชนิดเดียวกั บที่สามารถพบได้ในเขตที่มี ภูเขาไฟ แหล่งอื่นๆ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

27


วัดถำ้สุขเกษมสวรรค์

28

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

29


วัดถ้ำสุ ขเกษมสวรรค์ ตั้งอยูท่ ี่ 96 หมู่ 3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปา งปากทางเข้าด้านหน้าของวัดจะมีรูปปนพระ พุ ท ธเจ้ า และพญานาคพระนอนที่ ด้ า น หน้าของปากทางเข้าถ้ำ บริ เวณในถ้ำก็จะมี พระพุ ท ธรู ป ปางต่ า งๆข้า งบนจะมองลงมา เห็ น โบสถไม้สั ก ทองทั้ง หลัง สวยงามมาก ข้างางในมีพระประธานในโบสถ์ ทางเดินขึ้น ไปสั ก าระรอยพระพุ ท ธบาทนอกจากนี้ บริ เวณรอบๆ ัดถ้ำสุ ขเกษมยังเป็ นป่ าและภูเขา ซึ่ งมี พ ระพุ ท ธรู ปองค์ ใ หญ่ ห ลายองค์ อ ยู่ บนบ้านาผาสู งดู สง่ างามมากมี ถำ้ ธรรมชาติ เหมาะสำหรับ พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผูท้ ี่ ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติ และผูท้ ี่ ประ สงค์จะปฏิบตั ิธรรม

30

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

31


วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

32

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

33


วัดพระเจดียซ์ าวหลัง วัดพระเจดียซ์ าวหลัง ตั้งอยูท่ ี่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสาายลำปาง แจ้ห่ม คำว่า “ซาว” แปลว่า ยีส่ ิ บ คำว่า “หลัง” แปลว่า องค์ ฉะนั้น วัดเจดียซ์ าวหลัง จึงแปล ได้วา่ วัดที่มีเจดีย ์ 20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบ พระเครื่ องสมัย หริ ภุญไชยที่องค์พระเจดีย ์ ทำให้ สันนิษฐานได้วา่ วัดนี้ สร้างมานานกว่าพันปี

จุดเด่นของวัด คือองค์พระธาตุซาวที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ ถือว่า เป็ นคน มีบุญ ข้า งหมู่ พ ระเจดี ย ์มี วิ ห ารเก่ า แก่ ห ลัง เล็ ก ประดิ ษ ฐานพระ พุทธรู ปสำริ ดปางสมาธิศิลปะ เชียงแสน ชาวบ้านเรี ยกว่า พระพุทธรู ปทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ซ่ ึงประดิษฐานพระ ประธาน เป็ นพระพุทธรู ป ปางมารวิชยั ที่มีพทุ ธลักษณะงดงาม บานประตูท้ งั สามเป็ นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียด สวยงามเสาซุ ้ม ประตู ห น้า ต่ า งประดับ ลวดลายกระจกสี เ ป็ นลัก ษณะศิ ล ปะสมัย ใหม่ แ ละที่ ศ าลาการเปรี ยญเรื อนไม้ ชั้น เดี ย วด้า นหลัง พระอุ โ บสถเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ถานขลาง ค์นครแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย เมื่อปี พ.ศ.2526 ชาวบ้านได้ขดุ พบ พระพุทธรู ปทองคำบริ สุทธิ์หนัก 100 บาทสลึง มามอบให้แก่ทางวัด ซึ่งพระพุทธรู ปองค์น้ ีชื่อว่า พระ แสนแช่ทองคำเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ ง สู ง 15 นิ้ว เป็ นพระพุทธรู ป ทองคำองค์แรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น โบราณวัตถุแห่งชาติ

34

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

35


วัดศรี ชุม

36

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

37


วัดศรี ชุม เป็ นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยูใ่ นประเทศไทยทั้งหมด 31 วัด สร้างในปี พ.ศ. 2433 โดยคหบดีพม่าชื่อ อูโย ซึ่ งติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่ าไม้ในประเทศไทย เมื่อตนเองมีฐานะดีข้ ึน จึงต้องการทำบุญโดยสร้างวัดศรี ชุมขึ้นในเขตตำบลสวนดอก จุดเด่นของวัดนี้เดิมอยูท่ ี่พระวิหาร ซึ่งเป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้ที่มีศิลปะการตกแต่ง แบบล้านนาและพม่าหลังคาเค รื่ องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็ นลวดลายสวยงามมากแต่เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารทั้งหลัง เมื่อ

ตอนเช้าตรู่ ของวันที่ 16 มกราคม 2535 คง เหลือเพียงไม้แกะสลักตรงซุม้ ประตูทาง ขึ้นวิหารเท่านั้นเป็ นลวดลายพรรณพฤกษ า ฉลุโปร่ งปัจจุบนั วัดได้รับการบูรรณะ ขึ้ น ใหม่ แ ละยัง มี ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งประดั บอาคารที่ ถู ก ไฟไหม้ไ ปจัด แสดงไว้ ด้านหลังวิหาร วัดศรี ชุมได้รับการจดทะ เบียนเป็ นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2524 38

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


การเดินทาง

วัดศรี ชุมตั้งอยูท่ ี่ ถนนศรี ชุม-แม่วะ ตำบลศรี ชุม จาก ถนนพหลโยธินเมื่อถึงโรงเรี ยนบุญวาทย์ วิทยาลัยแล้ว เลี้ยวซ้ายตรงสี่ แยกเข้าถนนศรี ชุมไปประมาณ 100 เมตร จะพบทางเข้าวัด อยูท่ างด้านขวามือ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

39


40

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


วัดอักโชชัยศิริ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

41


42

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


วัดอักโขชัยศิริ ตั้งอยูบ่ นเนินเขาริ มถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม บริ เวณกิโลเมตรที่ 50-51 ด้านซ้ายมือ มีทางขึ้น 2 ทางคือทางเดินขึ้นบันได ด้านหน้าหรื อขับรถขึ้นทางถน นด้านหลังโบสถ์และเจดียเ์ ป็ นแบบล้านนาอยูใ่ กล้เคียงกัน วัดนี้มีปรากฏ การเงาสะท้อนพระเจดีย ์ เป็ นภาพสี เช่น เดียวกับวัดพระธาตุจอมปิ งเงาพระเจดียจ์ ะปรากฏอยูต่ รง ที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายตลอดทั้งวันตราบเท่าที่ยงั มี แสงสว่าง นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยงั เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธ รู ป ยื น อ ง ค์ ใ ห ญ่ เ รี ย ก ว่ า พ ร ะ ศ า ก ย มุ ณี คี รี อั ก โ ข ซึ่ งมีความสู ง 5 วา 2 ศอก เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่ เป็ น ที่นบั ถือของชาวแจ้ห่มมากโบสถ์เปิ ดเวลา 07.00-17.00 น. หากใครสนใจ งานศิลปะท้องถิ่น มีสตั ตภัณฑ์ไม้ไผ่ พุทธศตวรรษที่25 สำหรับจุดเทียนบูชาพระประธานแล ะธรรมมาสน์ไม้ไผ่ศิปะ ล้านนาซึ่ งตั้งอยูด่ า้ นหลังโบสถ์

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

43


44

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


ศูนย์อนุรักษ์ ช้างไทย และสวนป่ าทุ่งเกวียน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

45


ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทยและสวนป่ าทุ่งเกวียน ตั้งอยูท่ ี่บา้ นทุ่งเกวียน ต.เวียงตาลอยูใ่ นความดูแลของ ฝ่ ายอุ ต สาหกรรมป่ าไม้ภ าคเหนื อ องค์ก ารอุ ต สาหกรรม ป่ าไม้แ ต่ เ ดิ ม เป็ นศู น ย์ฝึ กลู ก ช้า งซึ่ งเป็ นแห่ ง แรกและแห่ ง เดียวในโลก โดยเริ่ ม ดำเนินการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็ น สถานที่ เ ลี้ ยงและฝึ กลู ก ช้ า งเพื่ อ ให้ เ ชื่ อ ฟั ง คำสั่ ง และมี ความ ชำนาญในการทำไม้ ซื่งในอดีตการทำไม้ในท้องถิ่น ภาคเหนื อส่ วนมากเป็ นไม้สักซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปว่าเป็ น ไม้ที่มีลวดลาย งดงามและทนทาน มีค่าสูง เป็ นสิ คา้ ส่ งออกที่ ท ำรายได้ เ ป็ นอั น ดั บ หนึ่ งของประเทศไทย สวนป่ าทุ่ ง เกวี ย นเป็ นสถานที่ พ ัก ผ่ อ นหย่ อ นใจของชาว ลำปาง มีป่าสนเมืองหนาวและพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งไม้ดอก ม้ใบที่มีสีสันสวยงามอีกทั้งไม้จำพวกตะบองเพชรและปาล์ม ตลอดจนพืชสมุนไพร ต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถแค้มปิ้ งที่นี่ ได้ช่วงที่สวยที่สุดเหมาะแก่การพักแรมเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง เป็ นช่ วงที่ดอกบัวตองกำลังบานเนื่ องจากจังหวัดลำปางมีพ้ื นที่เป็ นแอ่งกะทะจึงมีอากาศที่ร้อนกว่าแม่ฮ่องสอนดอกบัว ตองที่ลำปางจึงบานเร็ วกว่าที่ดอยแม่อคู อประมาณ 15 วัน

46

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองลำปาง 24 กิโลเมตร ริ มทางหลวงหมายเลข 11 (สายลำปาง-ลำพูน) บริ เวณกิโลเมตรที่ 28-29 หากโดย สารรถประจำทางขึ้นรถที่จะไปเชียงใหม่จากสถานีขนส่ ง ลำปาง มาลงที่ศนู ยอนุรักษ์ชา้ งไทย

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

47


หมู่บ้านแกะสลัก (บ้ านหลุก) 48

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

49


หมู่บา้ นแกะสลัก (บ้านหลุก) มีการแกะสลักไม้เป็ นงานศิลป หัตถกรรมที่มีมานานและสื บเนื่ อง ม า ถึ ง ปั จ จุ บั น เ ป็ น ก า ร สื บ ส า น วิ ธี แ ก ะ การใช้มีดและสิ่ ว รวมถึงความเชื่อ ความคิด ที่ถ่ายทอดเป็ นลวดลายต่างๆ ลงบบผืนไม้ เช่น เครื่ องใช้ รู ปสัตว์ต่างๆ ด้วยฝี มืออันปราณี ตงด งามและรู ปแบบที่ทนั สมัย แต่ก่อนเป็ นการทำโดยใช้เวลาว่างจากการ ทำนา ปั จจุบนั การแกะสลักไม้เป็ นรู ปสัตว์ต่าง ๆนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและได้ รั บ สั่ ง จ อ ง ท ำ อ อ ก จ ำ ห น่ า ย เ ป็ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ย ใ น ห มู่ บ้ า น ซึ่ ง ท ำ กั น ม า ก ที่ บ้ า น ห ลุ ก ต ำ บ ล น า ค รั ว อ ำ เ ภ อ แ ม่ ท ะ ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 30 กิโลเมตร

50

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

51


เหมืองลิกไนต์

52

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

53


เหมืองลิกไนต์ เป็ นแหล่งถ่านหิ นลิกไนต์ซ่ ึงค้นพบเมื่อ พ.ศ.2498 มี ป ริ ม าณถึ ง 630ล้า นตัน และมี อ ายุป ระมาณ40ล้า น ปี พื้ น ที่ เ หมื อ งทั้ง หมดเป็ นของกรมป่ าไม้มี ป ระมา ณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี มีการ สร้ า งโรงไฟฟ้ าที่ ใ ช้ถ่ า นหิ น ชนิ ด นี้ เป็ นเชื้ อ เพลิ ง ตั้ง อยูห่ ลายโรง เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ ามากถึง 13 เครื่ องถ่าน หิ นลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะถูกนำมาแปรเปลี่ยน เป็ น พลังงานไฟฟ้ า ส่ งไปใช้งานทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เฉี ยงเหนือ สำหรับบ้านเรื อน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ถึงแม้ นักท่องเที่ยว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปบริ เวณขุด เจาะถ่ า นหิ นเพราะมี อ ั น ตรายจากวัต ถุ ร ะเบิ ด ที่ ใช้ทำเหมือง แต่ กฟผ. ได้จดั ทำจุดชมวิวสำหรับ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ซึ่ ง เ ป็ น ส ว น ห ย่ อ ม ต ก แ ต่ ง ปลูกไม้ประดับต่างๆ ความสวยงาม ของพันธุ์ไม้ ศาลาชมวิว จุดชมวิว ชมการระเบิดของลิกไนต์ และสามารถมองเห็นการทำงานของ รถขุดตักแร่ รถ ขนถ่านหิ นลิกไนต์ผา่ นสายพาน เข้าสู่เครื่ องจักรซึ่ งอยู่ ห่างออกไปเบื้องล่าง ได้เป็ นมุมกว้างในบริ เวณเหมือง มีบา้ นพักรับรองของ กฟผ. สนามกอล์ฟ และสโมสร

54

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


การเดินทาง ไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย เป็ นระยะทาง 10 กิโลเมตรจากนั้นแยกซ้ายเข้าการไฟฟ้ าฝ่ าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะทางประมาณ13 กิโลเมตร สามารถเช่ารถสองแถวซึ่งจอดอยู่บริ เวณ ตลาดบริ บูรณ์ในตัวเมือง หรื อที่สี่แยกร้านขายยา ไทยโอสถ ถนนทิพวรรณ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

55


56

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


อุทยานแห่ งชาติแจ้ ซ้อน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

57


อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในจังหวัดลำปางมีพ้ืนที่รับ ผิดชอบทั้งหมด 480,000 ไร่ 786 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปาน อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในอุทยานเป็ นธารน้ำร้อนน้ำ แร่ ธรรมชาติ และธารน้ำตกที่เย็นไหลบรรจบกัน และมีเส้น ทางศึกษาธรรมชาติและเดินลัดเลาะ เป็ นน้ำตกแจ้ซอ้ น ฯลฯ และจุดชมวิวธรรมชาติ และเทศกาล“ดอกเสี้ ยว”(ดอกชงโค สี ขาว) ที่บานสะพรั่งในฤดูหนาว ตลอดจนมีหอ้ งอาบน้ำ แร่ และห้องพักไว้บริ การให้กบั นักท่องเที่ยวด้วย

58

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ นได้รับรางวัล “อุทยานแห่งชาติดีเด่นประจำปี 2543 ” ตามที่กรมป่ าไม้ได้ จัดงานวันสถาปนากรมป่ าไม้ครบรอบ 104 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 โดยได้จดั ประกวดอุทยานแห่งชาติดีเด่นด้าน การท่องเที่ยวประจำปี 2543 ประกาศเป็ นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 58 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

59


60

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


อุทยานแห่ งชาติ ดอยจง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

61


อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานแห่งชาติดอยจง มียอดดอยจงเป็ นดอยที่สูงสุ ดเป็ น เป็ นที่ราบกว้างซึ่ งมีป่าสนเขาขึ้นกระจายเป็ นกลุ่มๆและมี หน้าผาเป็ นจุดชมทิวทัศน์อยูห่ ลายแห่งสามาถชมทิวทัศน ์ ได้ท้ งั ยามดวงอาทิตย์ข้ ึนจากขอบฟ้ าในยามเช้าและลับขอบ ฟ้ าในยามเย็นนอกจากนี้ บนดอยจงยังพบกล้วไม้จำนวนมา ก โดยเฉพาะฟ้ ามุ่ยซึ่ งมีสีงดงาม แปลกกว่าฟ้ ามุ่ยในพื้นที่อื่น โดยจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคมจากสันเขา มองลงไปเห็ น ท้ อ งนากว้า งใหญ่ ข องอำเภอสบปรา บและอำเภอเกาะคาทางขึ้ นกับ ทางลงเป็ นคนละเส้ น ทางกั น ทางลงจะผ่ า นสั น ป่ าเกี๊ ย ะซึ่ งมี ต ้ น สนสองใบ และสนสามใบขึ้นอยูห่ นาแน่น กว่าบริ เวณอื่นเหมาะที่จะ ค้างแรม

62

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติมีเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดดอยจงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรสภาพทางค่อนข้างชันเช้เว ลาเดินขึ้นราวครึ่ งวันผูส้ นใจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ช่วยนำทาง การเดินทางขึ้นยอดดอยจง ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง เตรี ยมเสบียง เต็นท์ถุงนอนและสัมภาระส่ วนตัวไปเอง ควรใช้เวลาเดินขึ้น 2 วัน โดยคืนแรก พักที่สนั ป่ าเกี๊ยะ ซึ่ งเป็ นป่ าสนสองใบและสนสามใบ รุ่ งเช้าเดินขึ้นยอดดอย คืนที่สองพักแรมบนยอดดอยจง แล้วเตรี ยม ตัวกลับในช่วงสาย บนสันเขาปกคลุม ไปด้วยป่ าก่อสลับต้นสนเป็ น ระยะพื้นล่างเต็มไปด้วยต้นกระเจียว ที่ออกดอกสี ชมพู ในช่วงต้นฤดูฝน ดอกไม้อีกชนิดที่โดดเด่นและทางอุทยานฯ นำไปเป็ นสัญลักษณ์ คือ กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยซึ่งดอกสี สวยสดกว่าแหล่งอื่นๆ ในประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

63


64

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


อุทยาน แห่ งชาติถำ้ผาไท

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

65


อุทยานแห่งชาติถำ้ ผาไท มีเนื้อที่ประมาณ 758,750 ไร่ ลักษณะเป็ นภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่ าสงวนแห่งชาติ 9 แห่งในอำเภอต่างๆ จุดสู งสุ ดอยูท่ ี่ ดอยแม่ขวัญซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,253 เมตร พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ ียงั เป็ น ทางน้ำไหลลงทางด้านตะวันตกไหลลงสู่ แม่นำ้ ยมที่ทางตอนเหนือของอำเภอสองจังหวัดแพร่ อุทยานแห่งชาติถำ้ ผาไทเป็ นถ้ำขนาดใหญ่ มีบนั ได 283 ขั้นก่อนเข้าถ้ำ มีอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ26 องศาเซลเ

ซี ยสอากาศเย็ น ที่ สุ ดอยู่ ใ นเดื อ นมก ราคมฝนจะตกหนั ก ในเดื อนพฤษภ าคม-ตุ ล าคมพบนกจำนวนมากกว่ า 5 0 ช นิ ด เ ช่ น น ก ปี ก ล า ย ส ก๊ อ ต น ก เ ข า เ ขี ย ว น ก เ ข า เ ป ล้ า ธ ร ร ม ด า นกเขาเปล้ า หางเข็ ม ทางภาคเหนื อ เหยีย่ วขาว ฯลฯ มีแมลงหลากชนิด เช่น ผีเสื้ อกลางวัน ด้วงหนวดยาว กว่างดาว ด้วงดิน เป็ นต้น แหล่งท่องเที่ยวที่น่า สนใจในอุทยานฯ ถ้ำผาไท สันนิษฐา นว่าถูกค้นพบโดยพรานป่ าล่าสัตว์ หรื อจากการสำรวจเส้ น ทางหลวงแผ่น ดิ น ภายในถ้ำ เป็ นโถงขนาดใหญ่ที่เกิดจากภูเ ขาหิ นปูน อายุไม่นอ้ ยกว่าเก้าล้านปี ยาวลึ กจากปากถ้ำ เข้าไป ประมาณ 1,150 เมตร ตลอดเส้นทางอุทยานฯ ได้ติดตั้งไฟให พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7เคยเสด็จประพาสเมื่อพ.ศ.2469 ดังปรากฏหลักฐา ้สว่างเพื่อสะดวกสำหรับเดินชม หิ นพระปรมาภิไธยย่อปปร.ภายในถ้ำค้างคาวจำนวนมากได้อาศัยอยูบ่ ริ เวณใ นงอกหิ นย้ อ ยที่ มี อยู่ ม ากมายในถ้ ำ กล้เคียงมีถำ้ โจรและถ้ำเสื อที่มีประวัติเก่าแก่สามารถเดินถึงได้จากถ้ำผาไท และมี พ ระพุ ท ธรู ป องค์ ใ หญ่ ภ ายในถ้ำ พระบาทสมเด็จ

66

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


การเดินทาง

ถ้ำผาไทตั้งอยูบ่ นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1เป็ นเส้นท างจากตัวลำปาง-เชียงราย อยูบ่ ริ เวณหลักกิโลเมตรที่ 665 ห่างจากตัวจังหวัดลำปางมาทางจังหวัดพะเยา ประมาณ 65 กิโลเมตร หรื อจะเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย แพร่ งาว-เชียงราย ก่อนถึงอำเภองาว แยกซ้ายเข้าสู่ จงั หวัดลำป างประมาณ 15 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานฯ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

67


อุทยาน แห่ งชาติ แม่ วะ

68

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

69


อุทยานแห่งชาติถำ้ ผาไท มีเนื้อที่ประมาณ 758,750 ไร่ ลักษณะเป็ น ภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยผืนป่ าสงวนแห่ งชา ติ 9 แห่งในอำเภอต่างๆ จุดสูงสุ ดอยูท่ ี่ ดอยแม่ขวัญ ซึ่ งมีความสู งจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,253 เมตร พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ ียงั เป็ นทางน้ำไ หลลงทางด้านตะวันตกไหลลงสู่แม่นำ้ ยมที่ทาง ตอนเหนือของอำเภอสองจังหวัดแพร่ อุ ท ยานแห่ งชาติ ถ ้ ำ ผาไทเป็ นถ้ ำ ขนาดใหญ่ มีบนั ได 283 ขั้นก่อนเข้าถ้ำ มีอุณหภูมิเฉลี่ย

70

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ประมาณ26 องศาเซลเซี ยสอากาศเย็นที่สุดอยูใ่ น เดือนมกราคมฝน จะตกหนักในเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พบนกจำนวนมากกว่า 50 ชนิด เช่น นกปี กลายสก๊อต นกเขาเขียว นกเขาเปล้าธรรมดา นกเขาเปล้ า หางเข็ ม ทางภาคเหนื อ เหยี่ ย วขา ว ฯลฯ มีแมลงหลากชนิด เช่น ผีเสื้ อกลางวัน ด้วงหนวดยาว กว่างดาว ด้วงดิน เป็ นต้น แหล่ งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานฯ ถ้ำผาไท สัน นิษฐานว่าถูกค้นพบโดยพรานป่ าล่าสัตว์ หรื อจ ากการสำรวจเส้นทางหลวงแผ่นดิน ภายในถ้ำ เ ป็ นโถงขนาดใหญ่ที่เกิดจากภูเขาหิ นปูน อายุ


ไม่นอ้ ยกว่าเก้าล้านปี ยาวลึกจากปากถ้ำ เข้าไป ประมาณ 1,150 เมตร ตลอดเส้นทางอุทยานฯ ไ ด้ติ ด ตั้ง ไฟให้ ส ว่ า งเพื่ อ สะดวกสำหรั บ เดิ น ชม ธรู ปองค์ใหญ่ภายในถ้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยูห่ วั รัชกาลที่ 7 เคยเสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ. 2469 ดังปรากฏหลักฐานพระปรมาภิไธย ย่อปปร.ภายในถ้ำค้างคาวจำนวนมากได้อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงมีถำ้ โจรและถ้ำเสื อที่มีประวัติ เก่าแก่สามารถเดินถึงได้จากถ้ำผาไ

การเดินทาง ถ้ำผาไทตั้งอยูบ่ นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็ นเส้นทางจากตัวลำปาง-เชียงราย อยูบ่ ริ เวณหลักกิโลเมตรที่ 665 ห่างจากตัวจังหวัดลำปางมาทางจังหวัดพะเยา ประมาณ 65 กิโลเมตร หรื อจะเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย แพร่ -งาว-เชียงราย ก่อนถึงอำเภองาว แยกซ้ายเข้าสู่จงั หวัดลำปางประมาณ 15 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานฯ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

71


531120120  

nuntana 120

531120120  

nuntana 120

Advertisement